V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2008 / Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2008 / 2009. Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

2 Část I. Tabulková část Základní charakteristika školy a) název školy - Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace zřizovatel školy - Obec Tasovice, Tasovice 67, Hodonice, starosta obce Josef Sabáček ředitel školy - Mgr. Jaroslav Novák škola sdružuje: 1. mateřská škola 2. základní škola 3. školní družina 4. školní jídelna MŠ 5. školní jídelna ZŠ Tel.: , www stránky: b) úplná škola Školní rok 2007/08 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň ,6 2. stupeň ,8 Celkem ,1 c) malotřídní nebo neúplné školy - ne d) celkový počet žáků v 1. ročníku: 58 průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 14,2 přepočtené úvazky učitelů: 24,7 e) rada školy - ano, Sdružení rodičů při ZŠ - ano Průměrný počet žáků na třídu f) zvolený vzdělávací program a jeho čj. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací Ročník Základní škola a ročník Barevná škola a ročník g) školní jídelna, která je součástí školy h) počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 4 i) školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD Celkem 2 60 fyz. 2 / přepoč. 1,82 z činnosti školní družiny viz část IX. odst. 2 j) školní klub funguje formou zájmového klubu, který řeší časový prostor po ukončení vyučování a zájmovou činností nebo odpoledním vyučováním.

3 Část II. Údaje o pracovnících školy 1. odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 24,7 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb. 23,4 / 25 94,7 / 92,6 % 2. počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2008/09 nastoupili na školu počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2008/09 nastoupili na školu počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2008/09 odešli ze školy počet nepedagogických pracovníků věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 6 7 nad 50 let 1 6 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 1 celkem 8 19 rodičovská dovolená údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Pedagogičtí pracovníci využívali v průběhu roku nabídek vzdělávacích center. Další vzdělávání proběhlo v počtu 20 zúčastněných v těchto kurzech: Škola pro děti Diskriminace jako negativní jev Šikana ve škole Tvořivá škola nácvik čtení Fyzika svět energie Brána jazyků otevřená metodika anglického jazyka Motivační náměty ve výuce vlastivědy Interaktivní cvičení v němčině Konverzační kurz v anglickém jazyce Tvorba prezentací Vedení a motivace zaměstnanců

4 1. celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 1, celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/09-6 hodin 4. vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb., 12 14) - 1 žák 5. údaje o přijímacím řízení na střední školu (viz příloha č. 3) Školní rok 2008/09 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté 6leté 8leté Počty přijatých žáků počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 48 nižší ročník 8 Celkem 56 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V roce 2008/09 se inspekční činnost týkala srovnávací analýzy Školního vzdělávacího programu Barevná škola s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Bylo zjištěno, že je v částečném souladu s RVP a ČSI doporučila formální doplnění dokumentů v částech: Vybavení školy materiální a technické podmínky Charakteristika pedagogického sboru kvalifikovanost, DVPP Mezinárodní spolupráce Žáci se sociálním znevýhodněním Konkretizace učebních plánů a vlastního hodnocení školy

5 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 8 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky odklad povinné školní docházky 0 0 počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/ počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/ Část VI. Kroužky na ZŠ (viz příloha č. 2) Část VII. Zhodnocení a závěr a) Výchovně vzdělávací proces Dle statistiky výsledků výchovy a vzdělání, která uvádí z celkového počtu 381 žáků 230 vyznamenaných, je více než jasné, že výuka dle programů Barevná škola a Základní škola směřuje k žákovi se zaměřením na rozvoj jeho kompetencí. Snaha o rozvoj klíčových kompetencí žáka je průběžně sledována po dobu čtyř let zapojením se do komplexní evaluační analýzy společnosti SCIO. Za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti udělila společnost naší škole Zlatý certifikát (viz příloha č. 4a). Za zmínku určitě stojí třetí nejlepší výkon v Jihomoravském kraji žákyně VIII. A Petry Drobné v testu Klíčové kompetence občanské a pracovní. Z hodnotící zprávy pro tento školní rok však vyplývá, že lepší postavení mezi testovanými subjekty si škola zajistí pouze širším užitím různorodých aktivit pro rozvoj kompetencí a motivací žáků. Nutné je zaměření do všech oblastí slovní zásoby, porozumění běžné komunikaci, dovednosti osvojované v mediální výchově, empatie a neverbální komunikace. Oblast směřující k porozumění textu a nacházení klíčových slov, čtení grafů, tabulek, nákresů, práce se zdroji a chápání vztahů mezi slovy, zajistí do budoucna snazší zvládnutí kompetence k učení a řešení problémů. Velký potenciál je nutné vložit do všeobecného přehledu z oblasti občanské a pracovní kompetence. Z testování předmětů český jazyk a matematika vyplývá, že pedagogická činnost se musí více zaměřit do oblastí znalost, porozumění a aplikace. Testy dále prokázaly, že studijní potenciál žáků v českém jazyce a matematice je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Ve výuce cizích jazyků je i nadále nutné rozvíjet oblasti poslech, konverzace, čtení a porozumění, komplexní cvičení, slovní zásoba a gramatika. Studijní potenciál žáků v anglickém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky v německém jazyce prokázaly, že potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Úspěchy v okresních, krajských i celostátních kolech soutěží a olympiád, se kterými jsou naší žáci velmi úzce spjati svědčí o celkovém rozvoji osobnosti jednotlivce. Komunikativní způsob výuky jazyků, interaktivní přístup k výuce přírodovědných předmětů a možnost širokého realizačního prostoru při vzdělávání se ve výchovách činí možnost rozvoje žáka ve všech směrech, ale především mu dává příležitost pocítit úspěch a vychutnat si pocit radosti. Tento způsob motivace se jeví jako nejúčinnější, proto se vyučující snaží, aby velká část motivace vycházela přímo ze žáka a jeho zájmu o předmět. Získat žáka a nadchnout jej, je prioritou většiny pedagogů. Z kontrolního systému vzdělávacího procesu vyplývá, že do hodin jsou čím dál častěji zařazovány nové formy. Důležité je, že téměř všichni pedagogové přehodnotili dosavadní způsob předávání informací a nebrání se trendům ve vzdělávání. Pravidelné a především

6 časté nahlédnutí do hodin v průběhu dne dává přesný obraz o přístupu učitele k žákovi, o jeho způsobu výuky a především zapojení se do procesu, což není zcela možné posoudit z jedné či dvou hospitačních hodin v průběhu školního roku. Ze sebehodnotících zpráv učitelů vyplývá, že i nadále nejnáročnější prací ve třídě je propojení procesu vzdělávání žáka, žáka integrovaného a talentovaného. Výsledky přijetí žáků 9. tříd na další typ vzdělávání ukazují, že vyšší procento žáků nastupuje do čtyřletého cyklu ukončeného maturitní zkouškou 56 % a tedy předpokládá další studium na vysokých školách. Učební obory jsou zastoupeny 44 % a dle průzkumů větší část absolventů využívá možnosti pokračovat v nástavbovém studiu jednotlivého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou. Statistika tedy potvrzuje, že výchovně vzdělávací proces se na škole ubírá vytýčeným směrem. Mimoškolní aktivity umožňují žákům rozvíjet se v kroužcích, které rozšiřují možnosti jednotlivých předmětů nebo dávají prostor tam, kde se z pouhého zájmu stává koníček či následnému podchycení a rozvíjení talentu. b) Organizace školy škola již neřeší, odborné učebny nabízí prostory vybavené těm předmětům, které vyžadují náročnější pomůcky a organizaci hodiny. Kontrolní činnosti se zefektivnila díky možnosti nerušeného nahlédnutí do tříd. Průběžná kontrola úrovně výuky a zapojení žáků dává obraz o sociálním klimatu kolektivu a rovněž plní funkci prevence sociálně patologických jevů. Ochrana bezpečnosti žáků ve škole má svá přesná pravidla, která minimalizují možnost úrazu dětí jak během výuky v předmětech se zvýšenou možností úrazu, tak i během přestávek, přesunů, v době tzv. čekání na odpolední vyučování či kroužky a aktivit mimo školu. Příjemný prostor školního zájmového klubu umožňuje nerušený a pohodový prostor pro přečkání do další činnosti žáka pod dozorem pedagoga. Využití volného času záleží na samotných žácích, kteří mají možnost výběru ze stolních her, knih, poslechů nebo tolik potřebné diskuze přímo s učitelem v prostředí, ve kterém se žák uvolní a mnohdy i svěří s problémy ve škole i mimo ni. Zájmová činnost kroužků, která je žákům komplexně nabídnuta, téměř pokrývá požadavky dětí i rodičů. Široká nabídka ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou v hudebním a tanečním oboru rozšiřuje službu, kterou rodiče velmi vítají. c) Ekonomika a materiální vybavení V tomto školním roce se i přes úspory v rozpočtu z důvodu dokončení výměny oken a zateplení celé budovy opět pokračovalo ve vybavování tříd novým stavitelným nábytkem. Nedostačující prostor pro činnost školní družiny trvá a neustále se hledá řešení, jak rozšířit prostory pro ranní i odpolední činnost obou tříd d) Personalistika Aprobovanost učitelů cizích jazyků obou stupňů je i nadále prioritou školy. Ukončení pracovního poměru: Mgr. Plačková pracovní poměr na dobu určitou Mgr. Bulant - výpověď dohodou ze strany ředitele školy Závěr zaměřit se na vyhledávání a rozvoj talentovaných žáků. Koordinovat výuku tak, aby nadaný žák byl maximálně vytížen a neměl pocit podřízenosti tempa slabšímu průběžně a intenzivně pomáhat problémovým žákům, vyzvedávat jejich přednosti a úspěchy před kolektivem, zjišťovat co umí a ne naopak; vzdělávat se v této oblasti skloubit rozdíly úrovně schopností žáků v hodině motivovat kolektiv a zapálit jej pro nový přístup k výuce. Pokračovat v zavádění školního vzdělávacího programu v následných letech

7 trvat na kvalifikaci a zvyšovat aprobovanost, podporovat další vzdělávání související s koncepcí rozvoje školy využívat dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro potřeby růstu kvality školy a především pro zvyšování odbornosti svých předmětů. Zaměřit se na udržování kvality počítačové gramotnosti a její praktické využití při výuce. Více využívat učebnu multimédií pro skupinovou či projektovou práci a najít stálé místo pro interaktivní tabuli a datový projektor v jednotlivých hodinách. Sledovat čtenářskou dovednost žáků a zaměřit se na komunikativní způsob výuky jazyků a vycházet z výsledků KEA společnosti SCIO zapojit žáky, pokud možno dle vlastního výběru, do nepovinných předmětů a činnosti v kroužcích a ještě více je motivovat pro účast v soutěžích a olympiádách sledovat evidenci a činnost žáků v dyslektických a logopedických kroužcích, vycházet maximálně vstříc v nabídce skupinové a individuální práce pro integraci dětí, aktualizovat seznamy pro potřeby učitelů při vzdělávání integrovaných žáků nadále věnovat zvýšenou pozornost vyřazeným žákům z evidence Pedagogicko psychologické poradny ve Znojmě dle daného zohlednění a žákům s rysy dyslexie či dysortografie úzká spolupráce s rodiči a informovanost veřejnosti, prezentace školy formou kulturních vystoupení, výtvarných prací ve veřejných prostorách obcí (obecní úřady, dům s pečovatelskou péčí, čekárny u ordinací ) více využít žákovskou demokracii pro další zlepšování prostředí života ve škole naplňovat cíle školy, společně směřovat k plnění jednotlivých částí vize školy a řídit se obsahem Třináctkrát pro štěstí sobě navzájem motivovat žáky pro využívání školního klubu realizovat preventivní program za účelem zvyšování úrovně sociálního klimatu ve třídě uvádět do praxe vzdělávací program Barevná škola zaměřit se na význam environmentální vzdělávání 1. Údaje o pracovnících školy Poradenské služby v základní škole a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání výchovný poradce 1 1 Výchovné poradenství školní metodik prevence 1 Úvazek Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35 let let výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog 50 let důchodový věk / z toho důchodci 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách nebyly

8 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků sluchová vada 4. 1 VPU + SPU Celkem 10 Hodnocení Minimálního preventivního programu (viz příloha č. 6) Část IX. Další údaje 1. Charakteristika školy Škola byla slavnostně otevřena v roce 1961 a v letošním školním roce slaví 48. výročí své činnosti. Škola je umístěna v jedné budově v horní části obce Tasovice, na rozhraní s obcí Hodonice. Její blízké okolí s parkovou úpravou a hustou zástavbou směrem k Hodonicím umožňuje jednoduchý, bezpečný a příjemný přístup do budovy a jejího areálu. Ten ve vnitřním traktu obsahuje rozlehlé travnaté hřiště s oválnou sypanou běžeckou dráhou a doskočištěm. Přímo za hlavní budovou školy jsou vydlážděné prostory, školní pozemek se skleníkem a sportovní areál obce Hodonice, který v dopoledních hodinách využívají žáci naší školy. Budova školy má dvě části, které jsou spojeny krčky do jednotlivých poschodí a zakončeny tělocvičnou a školní jídelnou. V roce 1996 byla spojovací a hlavní část zastřešena, a tím vznikly nové prostory pro výuku a volnočasové aktivity. Výměna plastových oken a zateplení celé budovy s novou svěží fasádou přispěly k zvýšení úrovně výchovy a vzdělávání. Ze strany rodičů, žáků i pedagogů je oceňováno klidné, bezpečné a nestresové pracovní prostředí. Rozlehlý areál umožňuje dětem prostor pro pobyt v přírodě, pro výuku environmentální a tělesné výchovy. Na tenisových kurtech a hřištích s umělým povrchem probíhá kvalifikovaná výuka. Tělocvična je pronajímána tělovýchovným a zájmovým organizacím obcí. V jediné budově školy je 30 učeben, z toho 18 kmenových učeben a 14 odborných učeben: fyzika + chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, přírodopis, keramická dílna, tři počítačové učebny jedna s interaktivní tabulí a datovým projektorem, cvičná kuchyňka, dvě jazykové učebny, tělocvična a gymnastický sál malá tělocvična, školní klub, dvě třídy školní družiny, školní jídelna a prostorná šatna s uzamykatelnými skříňkami. V půdní vestavbě jsou dvě jazykové učebny, jedna s využitím PC a třídy pro výuku ZUŠ Hrušovany. Učitelé mají k dispozici kromě sborovny 11 kabinetů. 2. Zaměstnanci školy Celkový počet zaměstnanců je 41, z toho pedagogických 27. Na prvním stupni činila aprobovanost předmětů 72 %. Na druhém stupni byly předměty odučeny aprobovaně v 68%. Výuka byla z 93 % odučena kvalifikovaně. V 7,4 % nekvalifikovaných pedagogů je paní učitelka s 28 letou praxí a jeden studující na VŠ. V oblasti aprobovanosti byla situace horší, protože angličtina je vyučována neaprobovaně, z části i jazyk německý, fyzika, rodinná výchova a pracovní činnosti. Vychovatelky ŠD zajišťují výuku pracovních činností a přírodovědy na I. stupni. Aprobovanost výuky na I. stupni činila z 243 odučených hodin týdně 176 (72%), neaprobovanost 67 (28%). Aprobovanost výuky na II. stupni činila z 269 odučených hodin týdně 162 (68 %), neaprobovanost 87 (32 %). Průměrný věk členů pedagogického sboru mírně klesl k činil 44,9 let. Z celkového počtu pedagogických zaměstnanců jsou muži zastoupeni v počtu 8. Z důvodu zajištění odborné výuky se podařilo opět uzavřít i pracovní poměr na snížený úvazek. Vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo nabízeným možnostem a vyčleněným financím. V průběhu školního roku se uskutečnilo vzdělávání ve 20 kurzech. Všichni pedagogičtí pracovníci využili studijní volno pro další sebevzdělávání. Dálkově studující jsou dva učitelé z II. stupně (doplnění a rozšíření kvalifikace).

9 Pedagogický sbor je zkušený, pracovitý, se zájmem o další vzdělávání a chod školy. Na škole je snaha o budování klidného a přátelského ovzduší s pocitem sounáležitosti, ale zároveň prostředí se zdravou soutěživostí, konkurencí a prezentací své práce. Do školy docházelo celkem 381 žáků (viz příloha č. 1) S bydlištěm v obci Tasovice 101 žáků tj. 26,5 %, v obci Hodonice 166 žáků tj. 43,5 %, v obci Krhovice 46 žáků tj. 12 %, v obci Dyje 30 žáků tj. 7,8 % a z jiných obcí 41 žáků tj. 10,7 %. Zájem dětí z jiných obcí zdůvodňují rodiče častěji tím, že: jsme pěkná a dobře vybavená škola, ve které se žák naučí a má pro práci klid a pohodu. Poruchy učení a chování Výchovný poradce evidoval k celkem 10 žáků s platným psychologickým nálezem a diagnostikovanou poruchou učení a chování nebo závažnější poruchou či tělesnou vadou, což je 2,6 % žáků na škole. Lyžařský kurz pro 7. ročník proběhl v termínu , vedoucí paní učitelka Ladislava Padalíková, instruktoři Mgr. Ivan Bohátka a Mgr. Jiří Bulant s účastí 38 žáků na chatě Selance na hřebeni Javorníků. Opět se podařilo zorganizovat kombinaci sjezdového a běžeckého lyžování. Žáci 3. a 4. ročníku dojížděli na výuku plavání do Znojma, kde absolvovali 20 výukových hodin každé pondělí od září do listopadu. Autobus byl hrazen z poloviny sponzorsky Zemědělským družstvem Hodonice. Školní družina byla naplněna ve dvou odděleních 60 dětmi. Činnost ŠD se skládala z činnosti rekreační a odpočinkové. Děti zde vyráběly k zápisu a adventu dekorativní předměty pro školu, vánoční a velikonoční přáníčka pro dlouhodobě nemocné pacienty v ODN ve Znojmě a pro důchodce v penzionu Hodonice. Připravují i drobné dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu. Tak jako v předchozích letech bylo i v tomto roce pro děti zajištěno předplatné divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě. Velký zájem byl opět o kroužek výtvarných technik. Sponzoři: Haiva Tasovice, ZD Hodonice, Saint Gobain Vertex Hodonice, Sladovny Souflet Hodonice, Obec Hodonice, Tasovice, Krhovice, Dyje Výrazné oblasti, které profilují práci školy a) Jazyková výuka Žáci školy projevili ve většině zájem o angličtinu zvolilo si ji ve 3. třídě 100 % žáků. Z tohoto důvodu se německý jazyk ve 3. ročníku nezačal v tomto školním roce vyučovat. Z celkového počtu žáků školy rovných 79,4 % navštěvovalo výuku jazyka anglického. Ze statistiky vyplývá, že zájem o angličtinu má neustále stoupající tendenci. Na základě zvládnutí tří vzájemně propojených dvouletých etap je snahou vytvořit žákovi podmínky k tomu, aby měl příležitost zvyšovat úroveň svého vyjadřování, rozšířit obzor o zemích, jejichž jazyk se učí a tím rozvíjet svoji osobnost pro budoucí zapojení se do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Školní vzdělávací program zavedl výuku druhého cizího jazyka, který zajistí budoucím středoškolákům zvládnutí obou světových jazyků. b) Informatika Využívání počítačů ve výuce volitelného předmětu informatiky v 7. ročníku informační a komunikační technologie v 6. ročníku v nepočítačových předmětech matematika, přírodopis, zeměpis, fyzika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk dyslektické a počítačové kroužky

10 Ve škole jsou tři počítačové učebny: 1. v jazykové učebně JU2 10 žákovských + 1 učitelský počítač 2. v počítačové učebně 10 žákovských + 1 učitelský počítač 3. učebna multimédií s datovým projektorem a interaktivní tabulí, 3 žákovské + 1 učitelský počítač Všechny jsou připojeny k internetu. Výukové programy do jednotlivých předmětů ČJ Jazykové rozbory I, II, Pravopisná cvičení I, II, PonŠkola, Vyjmenovaná slova, Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z, Shoda přísudku s podmětem, Souhlásky spodoba, Český jazyk 3 Diktáty Aj Memorary, Anglická gramatika, Angličtina 1, 2, 3, 4, 5, pro malé, Lingua Land, Angličtina pro školáky 4,5, Angličtina do ucha, Interaktivní učebnice angličtiny, Chit Chat Nj Alfons, Memorary, Němčina 1, 2, 3, 4, pro malé, pro školáky, Němčina pro školáky 2,4, Němčina do ucha, Němčina pro školáky 5 M Příprava k přijímacím zkouškám I, II, Mistr rovnic, Matematika pro prvňáčky I, II, Matematika 2+3, Matematika I - IV, Speedmat, Celá čísla, Desetinná čísla, Velká násobilka, Malá násobilka, Procenta Ch Kyslík, Síra, Vodík, Názvosloví F Edison, Fyzika Zebra, Encyklopedie energie, Fyzika zajímavě termika, Fyzika zajímavě - kapaliny a plyny, Fyzika zajímavě optika, mechanika, Fyzika interaktivní, Fyzika zajímavě elektřina 1, Fyzika zajímavě - elektřina 2 a akustika, Technika zajímavě Př Naší přírodou krok za krokem, Encyklopedie přírody, Tajemný svět hmyzu, Přírodní společenstva, Biologie člověka I - III, Zoologie savci, ptáci, obojživelníci a plazi, ryby, Rostliny kolem nás, Environmentální výchova Z Evropa, Afrika, Asie, Amerika, Austrálie, ČR. Svět vše I, II, Interaktivní mapa Evropy D Kdo byl kdo do roku 1918, Dějepis otázky, testy, soutěže Rv Rodinná výchova 1, Cesty prevence, Sexuální výchova, Základy rodinné a sexuální výchovy Hv Písně bobra Hermana In Výuka Word 2000, Zoner Callisto, Jak na počítač, Word, Excel, PowerPoint, FrontPage Pří Přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vl Vlastík, Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Další Kvízová horečka Evropa, Všeználek, Rozum do kapsy, 12 x OKO, Jak věci pracují, Encyklopedie vesmíru, Psaní všemi deseti, Slabikář, Grafické studio, Výuková pexesa, Martínkova zvířátka, Alenka a věci kolem nás, Všeobecný přehled otázky, testy, soutěže, Dětský koutek, Galerie světového malířství, Velká encyklopedie EU, LANGMaster, DysCom, Zoner Photo Studio 8, Testy dětských schopností c) Tělesná výchova Cílem tělesné výchovy na ZŠ je zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti žáků a rovněž podporovat pravidelné pohybové činnosti, protože tyto věci mohou zpětně působit na výkon v dalších předmětech, sebekázeň, kooperaci a odpovědnost za vlastní chování. Dále pak mohou redukovat stres, uvolňovat tenzi a úzkost, posilovat kamarádské vztahy a zlepšovat sebedůvěru a hodnocení. Podstatou je kvalitní program tělesné výchovy včetně výuky, školních soutěží, zájmových kroužků a akcí pořádaných na okresní úrovni. Pro žáky 7. ročníku byl v únoru uspořádán lyžařský výcvikový kurz. Zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové dovednosti je umožněno v pohybových a sportovních aktivitách na obou stupních (PaSA). Veškerá výuka probíhá ve školní budově a jejím blízkém okolí. K dispozici je malá a velká tělocvična, školní hřiště s atletickou dráhou a ostatními atletickými sektory.

11 Obec Hodonice umožňuje škole bezplatně využívat sportovního areálu s umělým povrchem, kde jsou podmínky pro různé míčové hry. Obě školní tělocvičny jsou dobře vybaveny po stránce materiální a bezpečnostní. d) Výtvarná výchova za nejdůležitější úkoly spojené s výtvarnou výchovou se považuje jednak rozvoj citu a citových prožitků prostřednictvím fantazie (zvláště v dnešním konfliktním světě plném bezohlednosti, egoismu a lhostejnosti), jednak snahu podat žákům výtvarnou činnost jako možnost rozvoje vlastní osobnosti, ale i jako možnost relaxace, odreagování se, ba i určitou formu meditace. V 6. ročníku se preferuje především hravost hrajeme si s barvou, linií, ornamentem, písmem. Snažíme se osvojit si co nejvíce výtvarných technik. V 7. ročníku se soustřeďujeme na kresbu a její výtvarné možnosti, na práci v různých materiálech a na citové vnímání barev. V 8. ročníku dáváme přednost tradičním výtvarným námětům a pojmům (portrét, kompozice, postava, perspektiva) se snahou o nové pohledy na ně. V 9. ročníku se snažíme zúročit uložené výtvarné investice ať už se jedná o široké využití výtvarných technik v různých projektech nebo o podíl na výzdobě školy. Součástí výuky se v tomto roce stal projekt Já, člověk. Celoroční plán akcí (viz příloha č. 9) Klíčové kompetence žáků obhajoby absolventských prací V průběhu školního roku prošli žáci se svými vedoucími učiteli společnými konzultacemi, ve kterých diskutovali nad zvoleným tématem. Ústní obhajoby potvrdily, že žáci věděli, o čem píši a že jsou schopni veřejně prezentovat téma, který zpracovávali. Tyto dva dny obhajob v měsíci červnu prokázaly opět vyšší úroveň a potvrdily správnost volby tohoto projektu. V tomto roce byli žáci slavnostně šerpováni v kulturním domě před zraky rodičů, kde navíc obdrželi osvědčení absolventa, které jim předal třídní učitel. Všichni absolventi dostali dárek od prvňáčků a sami se poté rozloučili programem s vlastním scénářem. Úspěšně obhájili absolventskou práci tito žáci, tedy úspěšným absolventem 9. A Základní školy Tasovice se stali: Jméno žáka téma absolventské práce Bartušková Eva Čeští kronikáři a historikové Boor Kamil Malou Stranou s Janem Nerudou Bulínová Monika Češi a americký Oscar Čejková Kristýna Velká sfinga v Gíze Černý Jiří Atletika královna sportu Čopová Ilona Heavy metal Dvořák Jakub Černobyl Dvořáková Lenka Sisi a František Josef I. Zahradník Vladimír Napoleon a ruské tažení Hejčová Dagmar Doping a zdraví sportovce Henychová Veronika Poruchy příjmu potravy Hlaváčková Lucie Mezníky v historii USA Houšťová Monika Orientální tance Houšťová Petra Ženská jména Mlčková Ludmila Koně v historii Pfeffer Radim České pranostiky Slavíková Veronika Historické památky města Znojma Sližík Pavel Fotbalový brankář Šťastný Jakub Naše ryby Tuna Filip Pokojové rostliny Walczaková Darina Alkohol a alkoholismus

12 Obhájili svoji absolventskou práci, tedy absolventem 9. A Základní školy Tasovice se stali: Bartoník Jaromír Čop Martin Fischer Tomáš Řičica Stanislav Tvarožek Miloš Tesař Petr Letničky Panamský a Suezský průplav Fotbalové trávníky Zásoby a využití uhlí v ČR Historie pozorování oblohy Britské vynálezy v našem životě Úspěšně obhájili absolventskou práci tito žáci, tedy úspěšným absolventem 9. B Základní školy Tasovice se stali: Jméno žáka téma absolventské práce Chamko Michal Nohejbal český fenomén Přikryl Zdeněk Hrady a zámky Znojemska Růžička David Zapomenutá řemesla Sližík Milan Bojová umění Zifčák Michal Chov kapra Chalabalová Andrea Světoví impresionisté Chládková Petra The Beatles a ti druzí Matulová Iva Mužská jména Michálková Lenka Výroba cukru Neradová Michaela Václav Prokop Diviš Patová Kateřina Bitva u Hradce Králové 1866 Vítková Lada Hip hop a rap Obhájil svoji absolventskou práci, tedy absolventem 9. B Základní školy Tasovice se stali: Hrbáček Jiří Němec Patrik Rapouch Matěj Tichý Dominik Volf Marek Blažková Michaela Procházková Nicole Slezáková Marcela Šubrtová Veronika Národy světa Hluk a zdraví člověka Přírodní podmínky obce Dyje Optické jevy v atmosféře Světová náboženství Německá a rakouská kuchyně Hip hop a street dance Nejvyšší budovy světa Psi Výchovné poradenství Činnost výchovného poradenství ve školním roce 2008/2009 vycházela z plánu práce. V oblasti práce se žáky s výukovými problémy byla zpracována dokumentace pro integrované žáky a vedena jejich databáze, dále byly shromažďovány podklady pro vyšetření a vypracovány návrhy na vyšetření ve spolupráci s třídními učiteli V oblasti volby povolání se uskutečnila návštěva prezentace středních škol v měsíci listopadu pro vycházející žáky. Proběhlo několik individuálních konzultací se žáky a rodiči, beseda s pracovnicí Úřadu práce ve Znojmě pro žáky 8. ročníku. V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl řešen jeden případ neomluvené absence, dva případy záškoláctví. Zmíněné případy byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem. Ve spolupráci s třídními učiteli byla pozornost věnována také žákům se slabým prospěchem a některým problémům souvisejícím s porušením školního řádu.

13 Velká pozornost je po celou dobu školní docházky věnována dětem postiženým specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Je o nich vedena pečlivá a aktuální evidence. Jednání o těchto dětech je pravidelným bodem každé pedagogické rady. Individuální a intenzivní práce učitelů s těmito žáky umožňuje mnohým dětem po několika letech eliminovat či dokonce překonat problémy, se kterými se po diagnostice pedagogicko psychologickou poradnou potýkaly. Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce a školního metodika prevence rovněž napomohly otevřenosti školy vůči rodičům. Projekt Barevná škola Prezentuje již pátým rokem činnost ve škole i mimo ní a především upozorňuje na úspěchy našich žáků a činnost našich pedagogů. Je zároveň fotogalerií, která nahrazuje klasickou formu písemné kroniky. Velmi úzce koresponduje s obsahem vzdělávacího programu, který nese stejný název. Účast žáků v soutěžích a olympiádách Žáci naší školy se opět zúčastnili mnoha soutěží a olympiád: Krčmářová Veronika II. A 2. místo v okresním kole recitační soutěže Buriánková Nikola VII. A 4. místo v okresním kole recitační soutěže Kolínek Alfons VI. B 3. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce Sabáčková Kristýna VI. B 3. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce Mlčková Ludmila IX. A 3. místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády Drobná Petra VIII. A 4. místo v okresním kole dějepisné olympiády Kubík Jakub IV. A 1. místo v soutěži Svět očima dětí Burdelová Kamila VII. B 1. místo v okresním kole přespolního běhu Vítková Lada IX. B, Zuzana Tóthová VIII. B, Dagmar Hejčová IX. A, Petra Drobná VIII. A 3. místo v okresním kole přespolního běhu Dvořák Jakub IX. A, Chamko Michal IX. B, Tichý Dominik IX. B, Babčan Jaroslav VIII. A, Bojanovský Tomáš VII. B, Matula Aleš VIII. B 2. místo v okresním kole přespolního běhu Hejčová Dagmar IX. A, Čopová Ilona IX. A, Houšťová Monika IX. A, Walzcaková Darina IX. A, Chládková Petra IX. B, Matulová Iva IX. B, Michálková Lenka IX. B, Patová Kateřina IX. B, Neradová Michaela IX. B, Vítková Lada IX. B, Křížová Lucie VII. B, Burdelová Kamila VII. B, Zelníčková Jitka VII. B, Purčová Kamila VII. B, Benová Marie VII. B 1. místo v okresním kole basketbalu a 4. místo v krajském kole basketbalu Dvořák Jakub IX. A, Řičica Stanislav IX. A, Boor Kamil IX. A, Sližík Pavel IX. A, Čop Martin IX. A, Pfeffer Radim IX. A, Černý Jiří IX. A, Chamko Michal IX. B, Růžička David IX. B, Kačal Pavel VIII. A, - 1. místo v okrskovém kole v basketbalu a 3. místo v krajském kole Benová Marie VII. A, Brhelová Kamila VII. A, Buriánková Nikola VII. A, Ficová Michaela VII. A, Křížová Kristýna VI. A, Chytilová Simona VII. A, Křížová Lucie VII. B, Kvasničková Darina VII. B, Purčová Kamila VII. B, Zedníčková Jitka VII. B 1. místo v okresním kole NESTLE BASKET CUP Dvořák Jakub IX. A, Kalmus Tomáš VII. A, Matula Marek VII. B, Pavliv Stepan a Vasyl VII. B, Synek Stanislav VII. B, Zedníček Tomáš VII. B 1. místo v okresním kole NESTLE BASKET CUP Ficová Michaela VII. A, Buriánková Nikola VII. A, Brhelová Kamila VII. A, Křížová Kristýna VI. A, Burdelová Kamila VII. B, Křížová Kamila VII. B, Kvasničková Darina VII. B, Miléřová Eliška VII. B 3. místo v okresním kole Poháru rozhlasu

14 Budín Ivan VII. B, Krčmář Petr VII. B, Staník Jakub VII. B, Kučera Pavel VI. A, Krause Martin VI. A, Pavliv Stepan a Vasyl VII. A, Synek Stanislav VII. B, Tóth Michal VII. B, Kalmus Tomáš VII. A 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu Všechny úspěchy našich žáků s fotodokumentací jsou pro zájemce na webových stránkách školy Tradice školy V průběhu školního roku bylo uskutečněno mnoho akcí, z nichž mnohé patří k tradicím školy. Každoročně jsou doplňovány o novinky, které obohacují život ve škole (viz příloha č. 9). Projekty Absolventík Je projektem žáků 1. stupně, který je zaměřen na práci s portfoliem a jeho význam při sebehodnocení. V tomto roce poprvé žáci 5. ročníku veřejně prezentovali své úspěchy před spolužáky, rodiči a komisi, která byla složena z budoucích třídních učitelů. Právě tento způsob prezentace umožnil lepší poznání budoucích žáků 2. stupně. S osvědčením o udělení titulu Absolventík tak slavnostně končí vzdělání na 1. stupni (viz příloha č. 8). Absolvent Je celoročním projektem žáků 9. tříd, kteří v deseti absolventských setkáních se svými vedoucími učiteli pracovali na zvoleném tématu. Postupně tedy vznikala práce, kterou v červnu obhajovali formou prezentace na interaktivní tabuli. Tento projekt je zaměřen na ucelené ověření si zvládnutých klíčových kompetencí v průběhu celé školní docházky. Je rovněž slavnostním aktem, kterým žáci končí etapu základního vzdělání a s něčím hmatatelným vstupují do etapy další. Svět očima dětí Každoroční účastí v prevenci sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí za pomocí tvůrčích činností dětí se pokusili žáci navázat na předloňské vítězství v celostátním kole, kdy jim byly předány ceny ministrem vnitra. V tomto roce opět uspěl žák IV. A Kubík Jakub.. Komplexní evaluační analýza V rámci komplexní evaluační analýzy končíme čtvrtým rokem zapojeni do projektu společnosti SCIO, ve kterém byli testováni žáci ročníku. Průběžně analyzujeme výsledky, porovnáváme postavení naší školy s ostatními školami, hodnotíme vývoj znalostí z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, jazyka anglického a německého, zvládání klíčových kompetencí a připravenost žáků ke studiu na střední škole. Za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti nám udělila společnost SCIO zlatý certifikát (viz příloha č. 4a) Plán testování: listopad 9. ročník (matematika, český jazyk, studijní předpoklady, angličtina, němčina) duben ročník (zvládání klíčových kompetencí) Výsledky jsou součástí přílohy č. 4 Péče o nadané žáky Výchovně vzdělávací program školy a cesta k jeho naplňování jsou vedeny tak, aby umožňovaly osobnostní rozvoj každého žáka a směřovaly k maximálnímu využití žákova potenciálu, rozvoji jeho talentu, nadání a zájmu. Učitelé volí takovou strategii, aby umožnila individuální rozvoj diferencování v zadávání úkolů při školní práci, složitější úkoly, přenesení kompetencí, správné role při skupinové práci. Další rozvoj zajišťuje široká nabídka mimoškolních aktivit (viz příloha č. 2) Role reprezentanta školy při školních, okresních i krajských kolech soutěží a olympiád je zúročením snahy žáka i jeho učitele a především umožňuje žákovi srovnání s vrstevníky jiných škol

15 V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost podílet se na činnosti třídní i školní samosprávy. Právě činnost ve školním parlamentu může umožňovat seberealizaci žáka v mnoha oblastech (organizační, vzdělávací, zájmové..) Úspěšnost žáků 9. ročníku při přijímacích zkouškách Z počtu 48 vycházejících žáků bude 22 žáků studovat na středních školách, na učilištích 22 žáků a na gymnáziu 4 žáci (viz příloha č. 3). Zájmový klub Nevelký, ale útulný prostor nabízí žákům místo, kde mohou strávit volný čas před odpoledními aktivitami. V případě velkého zájmu může být využita i vedlejší třída, která je propojena dveřmi. Část X. Závěry pro práci v příštím roce 1. Prohloubit specializaci školy v oblasti vývojových vad a individuální péče o žáky s maximálním využitím kvalifikovanosti pedagogického sboru, a tím vytvořit zajímavou nabídku pro rodiče. Pokračovat a rozvíjet logopedickou péči v nápravě specifických vývojových poruch. Půjde především o vytvoření základů poradenské činnosti pro rodiče informovat je o potřebách jejich dítěte, možnostech odborné péče, sledovat jejich péči o dítě a kontrolovat, zda respektují požadavky školy a potřeby dětí v tomto směru. 2. Ve větší míře otevřít školu veřejnosti. Pořádat akce, při kterých se mohou rodiče zúčastnit výchovně vzdělávacího procesu nebo jiných školních činností. Snažit se zapojit rodiče do nabídky mimoškolních aktivit. 3. V rámci tělesného a duševního zdraví využívat v maximální míře přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pohyb na čerstvém vzduchu a využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. V tomto směru rovněž pracovat na změně vnitřního areálu školy se zaměřením na vybudování zelených odpočinkových ploch venku a relaxačních koutků uvnitř školy. Rozvíjet environmentální vědomí. 4. V rámci DVPP se zaměřit na prohlubování psychologických dovedností v oblasti mezilidských vtahů a komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky, odbornou připravenost v zavádění školního vzdělávacího programu a další zvyšování úrovně počítačové gramotnosti. 5. Více prostoru a péče věnovat žákům talentovaným a nadaným. Hledat optimálnější cesty pro vzájemné propojení různých úrovní znalostí a vědomostí ve vyučovací jednotce, ale i mimo ní. Zaměřit se na využívání čtenářské dovednosti. 6. Důsledně provádět kontrolní činnost školy ve všech oblastech jejího chodu formou pravidelního nahlížení do vyučování. Pokračovat ve zjišťování úrovně kvality výchovy a vzdělání formou testování, dotazníků, rozhovorů přispívajících ke konkrétním závěrům pro vlastní hodnocení školy. Sledovat naplňování programu školy Třináctkrát pro štěstí sobě navzájem. 7. Dále zlepšovat propagaci školy formou účasti žáků na soutěžích a olympiádách minimálně v okresních kolech. Zapojit se aktivně do jazykových soutěží v předmětech angličtiny a němčiny. Zviditelnit činnost školy v očích veřejnosti větší prezentací žáků na společenských akcích a kulturních událostech obce. 8. V hodinách občanské výchovy, jiných vhodných předmětech a v třídnických hodinách probírat s žáky otázky prevence sociálně patologických jevů, civilní obrany, jejich pobytu ve škole školní řád, řády učeben, využití přestávek. Shromažďovat jejich názory a náměty za účelem úpravy vnitřních norem a odstranění třecích ploch. Zavést systém hodnocení slabých a silných stránek školy očima dětí jako podklad pro autoevaluaci školy. 9. Hledat cesty pro co nejširší pole uplatnění dětské demokracie v chodu školy stabilizace školního parlamentu. 10. Pokračovat v intenzivní práci na zavádění vlastního školního vzdělávacího programu Barevná škola.

16 11. Hledat sponzory pro získání finančních prostředků na zlepšování kvality výuky a prostředí školy. Pedagogickou radou školy projednáno dne 22. října 2009 V Tasovicích dne 15. října Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

17 Příloha č. 5 Výroční zpráva o hospodaření 2008 Oblast příjmů Příjmy příspěvkové organizace tvořily dotace na provoz, dotace na přímé náklady, tzn. na platy, dohody o provedení práce, odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly do Fondu kulturních a sociálních potřeb a přijaté bankovní úroky. Příjmy z poskytovaných služeb - předškolní zařízení ,00 Příjmy z poskytovaných služeb 400,00 Příjmy z úroků ,54 Ostatní nedaňové příjmy j. n ,46 Dotace rozv. program na motiv. s NIV přij. dotací ze stát. rozpočtu ,00 Neinvestiční přijaté dotace ,00 Příjmy z poskytovaných služeb školní družina ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti školní stravování při ZŠ ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. školní stravování při ZŠ 9 278,54 Ostatní příjmy z vlastní činnosti školní stravování při ZŠ 9 850,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti školní stravování při MŠ ,88 Plnění příjmu rozpočtu ,24 Oblast výdajů Výdaje příspěvkové organizace tvořily výdaje na provoz školy a výdaje přímé, tzn. výdaje na platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje, výdaje na školení. Hlavní činnost Hospodářská činnost Spotřeba materiálu , ,77 Spotřeba energie , ,00 Opravy a udržování ,70 0 Cestovné ,00 0 Ostatní služby ,05 0 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Ostatní sociální pojištění ,00 0 Zákonné sociální náklady ,18 0 Ostatní sociální náklady ,00 0 Jiné ostatní náklady ,85 0 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku ,00 0 CELKEM , ,77 Čerpáno z výkazu zisku a ztráty za období 12/2008.

18 Seznam příloh: Příloha č. 1 Počty žáků Příloha č. 2 Kroužky na ZŠ Příloha č. 3 Výsledky přijímacího řízení Příloha č. 4 Výsledky testování SCIO komplexní evaluační analýza Příloha č. 4a Zlatý certifikát SCIO Příloha č. 5 Výroční zpráva o hospodaření 2008 Příloha č. 6 Hodnocení Minimálního preventivního programu Příloha č. 7 Výroční zpráva o činnosti MŠ Tasovice Příloha č. 8 Osvědčení o obhajobě nejlepších absolventských prací Příloha č. 9 Celoroční plán akcí

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2012 / 2013 č. j. 146/13 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Čj.ČŠIH-376/13-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIH-376/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola,mostek, okres Trutnov Sídlo: 54475Mostek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2008-2009 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2008-2009 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 5 Systém jazykové výuky str. 6 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Část I. Základní charakteristika školy 1.0 Základní charakteristika školy: škola s běžnými třídami od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více