V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2008 / Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2008 / 2009. Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2008 / 2009 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

2 Část I. Tabulková část Základní charakteristika školy a) název školy - Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace zřizovatel školy - Obec Tasovice, Tasovice 67, Hodonice, starosta obce Josef Sabáček ředitel školy - Mgr. Jaroslav Novák škola sdružuje: 1. mateřská škola 2. základní škola 3. školní družina 4. školní jídelna MŠ 5. školní jídelna ZŠ Tel.: , www stránky: b) úplná škola Školní rok 2007/08 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1. stupeň ,6 2. stupeň ,8 Celkem ,1 c) malotřídní nebo neúplné školy - ne d) celkový počet žáků v 1. ročníku: 58 průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 14,2 přepočtené úvazky učitelů: 24,7 e) rada školy - ano, Sdružení rodičů při ZŠ - ano Průměrný počet žáků na třídu f) zvolený vzdělávací program a jeho čj. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací Ročník Základní škola a ročník Barevná škola a ročník g) školní jídelna, která je součástí školy h) počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 4 i) školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD Celkem 2 60 fyz. 2 / přepoč. 1,82 z činnosti školní družiny viz část IX. odst. 2 j) školní klub funguje formou zájmového klubu, který řeší časový prostor po ukončení vyučování a zájmovou činností nebo odpoledním vyučováním.

3 Část II. Údaje o pracovnících školy 1. odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 24,7 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb. 23,4 / 25 94,7 / 92,6 % 2. počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2008/09 nastoupili na školu počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2008/09 nastoupili na školu počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří v roce 2008/09 odešli ze školy počet nepedagogických pracovníků věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 6 7 nad 50 let 1 6 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 1 celkem 8 19 rodičovská dovolená údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: Pedagogičtí pracovníci využívali v průběhu roku nabídek vzdělávacích center. Další vzdělávání proběhlo v počtu 20 zúčastněných v těchto kurzech: Škola pro děti Diskriminace jako negativní jev Šikana ve škole Tvořivá škola nácvik čtení Fyzika svět energie Brána jazyků otevřená metodika anglického jazyka Motivační náměty ve výuce vlastivědy Interaktivní cvičení v němčině Konverzační kurz v anglickém jazyce Tvorba prezentací Vedení a motivace zaměstnanců

4 1. celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu snížený stupeň z chování Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 3 1, celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/09-6 hodin 4. vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb., 12 14) - 1 žák 5. údaje o přijímacím řízení na střední školu (viz příloha č. 3) Školní rok 2008/09 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4leté 6leté 8leté Počty přijatých žáků počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 48 nižší ročník 8 Celkem 56 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí: V roce 2008/09 se inspekční činnost týkala srovnávací analýzy Školního vzdělávacího programu Barevná škola s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Bylo zjištěno, že je v částečném souladu s RVP a ČSI doporučila formální doplnění dokumentů v částech: Vybavení školy materiální a technické podmínky Charakteristika pedagogického sboru kvalifikovanost, DVPP Mezinárodní spolupráce Žáci se sociálním znevýhodněním Konkretizace učebních plánů a vlastního hodnocení školy

5 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 8 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky odklad povinné školní docházky 0 0 počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/ počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2009/ Část VI. Kroužky na ZŠ (viz příloha č. 2) Část VII. Zhodnocení a závěr a) Výchovně vzdělávací proces Dle statistiky výsledků výchovy a vzdělání, která uvádí z celkového počtu 381 žáků 230 vyznamenaných, je více než jasné, že výuka dle programů Barevná škola a Základní škola směřuje k žákovi se zaměřením na rozvoj jeho kompetencí. Snaha o rozvoj klíčových kompetencí žáka je průběžně sledována po dobu čtyř let zapojením se do komplexní evaluační analýzy společnosti SCIO. Za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti udělila společnost naší škole Zlatý certifikát (viz příloha č. 4a). Za zmínku určitě stojí třetí nejlepší výkon v Jihomoravském kraji žákyně VIII. A Petry Drobné v testu Klíčové kompetence občanské a pracovní. Z hodnotící zprávy pro tento školní rok však vyplývá, že lepší postavení mezi testovanými subjekty si škola zajistí pouze širším užitím různorodých aktivit pro rozvoj kompetencí a motivací žáků. Nutné je zaměření do všech oblastí slovní zásoby, porozumění běžné komunikaci, dovednosti osvojované v mediální výchově, empatie a neverbální komunikace. Oblast směřující k porozumění textu a nacházení klíčových slov, čtení grafů, tabulek, nákresů, práce se zdroji a chápání vztahů mezi slovy, zajistí do budoucna snazší zvládnutí kompetence k učení a řešení problémů. Velký potenciál je nutné vložit do všeobecného přehledu z oblasti občanské a pracovní kompetence. Z testování předmětů český jazyk a matematika vyplývá, že pedagogická činnost se musí více zaměřit do oblastí znalost, porozumění a aplikace. Testy dále prokázaly, že studijní potenciál žáků v českém jazyce a matematice je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Ve výuce cizích jazyků je i nadále nutné rozvíjet oblasti poslech, konverzace, čtení a porozumění, komplexní cvičení, slovní zásoba a gramatika. Studijní potenciál žáků v anglickém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky v německém jazyce prokázaly, že potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. Úspěchy v okresních, krajských i celostátních kolech soutěží a olympiád, se kterými jsou naší žáci velmi úzce spjati svědčí o celkovém rozvoji osobnosti jednotlivce. Komunikativní způsob výuky jazyků, interaktivní přístup k výuce přírodovědných předmětů a možnost širokého realizačního prostoru při vzdělávání se ve výchovách činí možnost rozvoje žáka ve všech směrech, ale především mu dává příležitost pocítit úspěch a vychutnat si pocit radosti. Tento způsob motivace se jeví jako nejúčinnější, proto se vyučující snaží, aby velká část motivace vycházela přímo ze žáka a jeho zájmu o předmět. Získat žáka a nadchnout jej, je prioritou většiny pedagogů. Z kontrolního systému vzdělávacího procesu vyplývá, že do hodin jsou čím dál častěji zařazovány nové formy. Důležité je, že téměř všichni pedagogové přehodnotili dosavadní způsob předávání informací a nebrání se trendům ve vzdělávání. Pravidelné a především

6 časté nahlédnutí do hodin v průběhu dne dává přesný obraz o přístupu učitele k žákovi, o jeho způsobu výuky a především zapojení se do procesu, což není zcela možné posoudit z jedné či dvou hospitačních hodin v průběhu školního roku. Ze sebehodnotících zpráv učitelů vyplývá, že i nadále nejnáročnější prací ve třídě je propojení procesu vzdělávání žáka, žáka integrovaného a talentovaného. Výsledky přijetí žáků 9. tříd na další typ vzdělávání ukazují, že vyšší procento žáků nastupuje do čtyřletého cyklu ukončeného maturitní zkouškou 56 % a tedy předpokládá další studium na vysokých školách. Učební obory jsou zastoupeny 44 % a dle průzkumů větší část absolventů využívá možnosti pokračovat v nástavbovém studiu jednotlivého učebního oboru ukončeného maturitní zkouškou. Statistika tedy potvrzuje, že výchovně vzdělávací proces se na škole ubírá vytýčeným směrem. Mimoškolní aktivity umožňují žákům rozvíjet se v kroužcích, které rozšiřují možnosti jednotlivých předmětů nebo dávají prostor tam, kde se z pouhého zájmu stává koníček či následnému podchycení a rozvíjení talentu. b) Organizace školy škola již neřeší, odborné učebny nabízí prostory vybavené těm předmětům, které vyžadují náročnější pomůcky a organizaci hodiny. Kontrolní činnosti se zefektivnila díky možnosti nerušeného nahlédnutí do tříd. Průběžná kontrola úrovně výuky a zapojení žáků dává obraz o sociálním klimatu kolektivu a rovněž plní funkci prevence sociálně patologických jevů. Ochrana bezpečnosti žáků ve škole má svá přesná pravidla, která minimalizují možnost úrazu dětí jak během výuky v předmětech se zvýšenou možností úrazu, tak i během přestávek, přesunů, v době tzv. čekání na odpolední vyučování či kroužky a aktivit mimo školu. Příjemný prostor školního zájmového klubu umožňuje nerušený a pohodový prostor pro přečkání do další činnosti žáka pod dozorem pedagoga. Využití volného času záleží na samotných žácích, kteří mají možnost výběru ze stolních her, knih, poslechů nebo tolik potřebné diskuze přímo s učitelem v prostředí, ve kterém se žák uvolní a mnohdy i svěří s problémy ve škole i mimo ni. Zájmová činnost kroužků, která je žákům komplexně nabídnuta, téměř pokrývá požadavky dětí i rodičů. Široká nabídka ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou v hudebním a tanečním oboru rozšiřuje službu, kterou rodiče velmi vítají. c) Ekonomika a materiální vybavení V tomto školním roce se i přes úspory v rozpočtu z důvodu dokončení výměny oken a zateplení celé budovy opět pokračovalo ve vybavování tříd novým stavitelným nábytkem. Nedostačující prostor pro činnost školní družiny trvá a neustále se hledá řešení, jak rozšířit prostory pro ranní i odpolední činnost obou tříd d) Personalistika Aprobovanost učitelů cizích jazyků obou stupňů je i nadále prioritou školy. Ukončení pracovního poměru: Mgr. Plačková pracovní poměr na dobu určitou Mgr. Bulant - výpověď dohodou ze strany ředitele školy Závěr zaměřit se na vyhledávání a rozvoj talentovaných žáků. Koordinovat výuku tak, aby nadaný žák byl maximálně vytížen a neměl pocit podřízenosti tempa slabšímu průběžně a intenzivně pomáhat problémovým žákům, vyzvedávat jejich přednosti a úspěchy před kolektivem, zjišťovat co umí a ne naopak; vzdělávat se v této oblasti skloubit rozdíly úrovně schopností žáků v hodině motivovat kolektiv a zapálit jej pro nový přístup k výuce. Pokračovat v zavádění školního vzdělávacího programu v následných letech

7 trvat na kvalifikaci a zvyšovat aprobovanost, podporovat další vzdělávání související s koncepcí rozvoje školy využívat dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro potřeby růstu kvality školy a především pro zvyšování odbornosti svých předmětů. Zaměřit se na udržování kvality počítačové gramotnosti a její praktické využití při výuce. Více využívat učebnu multimédií pro skupinovou či projektovou práci a najít stálé místo pro interaktivní tabuli a datový projektor v jednotlivých hodinách. Sledovat čtenářskou dovednost žáků a zaměřit se na komunikativní způsob výuky jazyků a vycházet z výsledků KEA společnosti SCIO zapojit žáky, pokud možno dle vlastního výběru, do nepovinných předmětů a činnosti v kroužcích a ještě více je motivovat pro účast v soutěžích a olympiádách sledovat evidenci a činnost žáků v dyslektických a logopedických kroužcích, vycházet maximálně vstříc v nabídce skupinové a individuální práce pro integraci dětí, aktualizovat seznamy pro potřeby učitelů při vzdělávání integrovaných žáků nadále věnovat zvýšenou pozornost vyřazeným žákům z evidence Pedagogicko psychologické poradny ve Znojmě dle daného zohlednění a žákům s rysy dyslexie či dysortografie úzká spolupráce s rodiči a informovanost veřejnosti, prezentace školy formou kulturních vystoupení, výtvarných prací ve veřejných prostorách obcí (obecní úřady, dům s pečovatelskou péčí, čekárny u ordinací ) více využít žákovskou demokracii pro další zlepšování prostředí života ve škole naplňovat cíle školy, společně směřovat k plnění jednotlivých částí vize školy a řídit se obsahem Třináctkrát pro štěstí sobě navzájem motivovat žáky pro využívání školního klubu realizovat preventivní program za účelem zvyšování úrovně sociálního klimatu ve třídě uvádět do praxe vzdělávací program Barevná škola zaměřit se na význam environmentální vzdělávání 1. Údaje o pracovnících školy Poradenské služby v základní škole a) počty Fyzický počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání výchovný poradce 1 1 Výchovné poradenství školní metodik prevence 1 Úvazek Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání školní psycholog 0 školní speciální pedagog (netřídní)* 0 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35 let let výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog školní speciální pedagog 50 let důchodový věk / z toho důchodci 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách nebyly

8 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků sluchová vada 4. 1 VPU + SPU Celkem 10 Hodnocení Minimálního preventivního programu (viz příloha č. 6) Část IX. Další údaje 1. Charakteristika školy Škola byla slavnostně otevřena v roce 1961 a v letošním školním roce slaví 48. výročí své činnosti. Škola je umístěna v jedné budově v horní části obce Tasovice, na rozhraní s obcí Hodonice. Její blízké okolí s parkovou úpravou a hustou zástavbou směrem k Hodonicím umožňuje jednoduchý, bezpečný a příjemný přístup do budovy a jejího areálu. Ten ve vnitřním traktu obsahuje rozlehlé travnaté hřiště s oválnou sypanou běžeckou dráhou a doskočištěm. Přímo za hlavní budovou školy jsou vydlážděné prostory, školní pozemek se skleníkem a sportovní areál obce Hodonice, který v dopoledních hodinách využívají žáci naší školy. Budova školy má dvě části, které jsou spojeny krčky do jednotlivých poschodí a zakončeny tělocvičnou a školní jídelnou. V roce 1996 byla spojovací a hlavní část zastřešena, a tím vznikly nové prostory pro výuku a volnočasové aktivity. Výměna plastových oken a zateplení celé budovy s novou svěží fasádou přispěly k zvýšení úrovně výchovy a vzdělávání. Ze strany rodičů, žáků i pedagogů je oceňováno klidné, bezpečné a nestresové pracovní prostředí. Rozlehlý areál umožňuje dětem prostor pro pobyt v přírodě, pro výuku environmentální a tělesné výchovy. Na tenisových kurtech a hřištích s umělým povrchem probíhá kvalifikovaná výuka. Tělocvična je pronajímána tělovýchovným a zájmovým organizacím obcí. V jediné budově školy je 30 učeben, z toho 18 kmenových učeben a 14 odborných učeben: fyzika + chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, přírodopis, keramická dílna, tři počítačové učebny jedna s interaktivní tabulí a datovým projektorem, cvičná kuchyňka, dvě jazykové učebny, tělocvična a gymnastický sál malá tělocvična, školní klub, dvě třídy školní družiny, školní jídelna a prostorná šatna s uzamykatelnými skříňkami. V půdní vestavbě jsou dvě jazykové učebny, jedna s využitím PC a třídy pro výuku ZUŠ Hrušovany. Učitelé mají k dispozici kromě sborovny 11 kabinetů. 2. Zaměstnanci školy Celkový počet zaměstnanců je 41, z toho pedagogických 27. Na prvním stupni činila aprobovanost předmětů 72 %. Na druhém stupni byly předměty odučeny aprobovaně v 68%. Výuka byla z 93 % odučena kvalifikovaně. V 7,4 % nekvalifikovaných pedagogů je paní učitelka s 28 letou praxí a jeden studující na VŠ. V oblasti aprobovanosti byla situace horší, protože angličtina je vyučována neaprobovaně, z části i jazyk německý, fyzika, rodinná výchova a pracovní činnosti. Vychovatelky ŠD zajišťují výuku pracovních činností a přírodovědy na I. stupni. Aprobovanost výuky na I. stupni činila z 243 odučených hodin týdně 176 (72%), neaprobovanost 67 (28%). Aprobovanost výuky na II. stupni činila z 269 odučených hodin týdně 162 (68 %), neaprobovanost 87 (32 %). Průměrný věk členů pedagogického sboru mírně klesl k činil 44,9 let. Z celkového počtu pedagogických zaměstnanců jsou muži zastoupeni v počtu 8. Z důvodu zajištění odborné výuky se podařilo opět uzavřít i pracovní poměr na snížený úvazek. Vzdělávání pedagogických pracovníků odpovídalo nabízeným možnostem a vyčleněným financím. V průběhu školního roku se uskutečnilo vzdělávání ve 20 kurzech. Všichni pedagogičtí pracovníci využili studijní volno pro další sebevzdělávání. Dálkově studující jsou dva učitelé z II. stupně (doplnění a rozšíření kvalifikace).

9 Pedagogický sbor je zkušený, pracovitý, se zájmem o další vzdělávání a chod školy. Na škole je snaha o budování klidného a přátelského ovzduší s pocitem sounáležitosti, ale zároveň prostředí se zdravou soutěživostí, konkurencí a prezentací své práce. Do školy docházelo celkem 381 žáků (viz příloha č. 1) S bydlištěm v obci Tasovice 101 žáků tj. 26,5 %, v obci Hodonice 166 žáků tj. 43,5 %, v obci Krhovice 46 žáků tj. 12 %, v obci Dyje 30 žáků tj. 7,8 % a z jiných obcí 41 žáků tj. 10,7 %. Zájem dětí z jiných obcí zdůvodňují rodiče častěji tím, že: jsme pěkná a dobře vybavená škola, ve které se žák naučí a má pro práci klid a pohodu. Poruchy učení a chování Výchovný poradce evidoval k celkem 10 žáků s platným psychologickým nálezem a diagnostikovanou poruchou učení a chování nebo závažnější poruchou či tělesnou vadou, což je 2,6 % žáků na škole. Lyžařský kurz pro 7. ročník proběhl v termínu , vedoucí paní učitelka Ladislava Padalíková, instruktoři Mgr. Ivan Bohátka a Mgr. Jiří Bulant s účastí 38 žáků na chatě Selance na hřebeni Javorníků. Opět se podařilo zorganizovat kombinaci sjezdového a běžeckého lyžování. Žáci 3. a 4. ročníku dojížděli na výuku plavání do Znojma, kde absolvovali 20 výukových hodin každé pondělí od září do listopadu. Autobus byl hrazen z poloviny sponzorsky Zemědělským družstvem Hodonice. Školní družina byla naplněna ve dvou odděleních 60 dětmi. Činnost ŠD se skládala z činnosti rekreační a odpočinkové. Děti zde vyráběly k zápisu a adventu dekorativní předměty pro školu, vánoční a velikonoční přáníčka pro dlouhodobě nemocné pacienty v ODN ve Znojmě a pro důchodce v penzionu Hodonice. Připravují i drobné dárky pro budoucí prvňáčky k zápisu. Tak jako v předchozích letech bylo i v tomto roce pro děti zajištěno předplatné divadelních představení v Městském divadle ve Znojmě. Velký zájem byl opět o kroužek výtvarných technik. Sponzoři: Haiva Tasovice, ZD Hodonice, Saint Gobain Vertex Hodonice, Sladovny Souflet Hodonice, Obec Hodonice, Tasovice, Krhovice, Dyje Výrazné oblasti, které profilují práci školy a) Jazyková výuka Žáci školy projevili ve většině zájem o angličtinu zvolilo si ji ve 3. třídě 100 % žáků. Z tohoto důvodu se německý jazyk ve 3. ročníku nezačal v tomto školním roce vyučovat. Z celkového počtu žáků školy rovných 79,4 % navštěvovalo výuku jazyka anglického. Ze statistiky vyplývá, že zájem o angličtinu má neustále stoupající tendenci. Na základě zvládnutí tří vzájemně propojených dvouletých etap je snahou vytvořit žákovi podmínky k tomu, aby měl příležitost zvyšovat úroveň svého vyjadřování, rozšířit obzor o zemích, jejichž jazyk se učí a tím rozvíjet svoji osobnost pro budoucí zapojení se do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy i světa. Školní vzdělávací program zavedl výuku druhého cizího jazyka, který zajistí budoucím středoškolákům zvládnutí obou světových jazyků. b) Informatika Využívání počítačů ve výuce volitelného předmětu informatiky v 7. ročníku informační a komunikační technologie v 6. ročníku v nepočítačových předmětech matematika, přírodopis, zeměpis, fyzika, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk dyslektické a počítačové kroužky

10 Ve škole jsou tři počítačové učebny: 1. v jazykové učebně JU2 10 žákovských + 1 učitelský počítač 2. v počítačové učebně 10 žákovských + 1 učitelský počítač 3. učebna multimédií s datovým projektorem a interaktivní tabulí, 3 žákovské + 1 učitelský počítač Všechny jsou připojeny k internetu. Výukové programy do jednotlivých předmětů ČJ Jazykové rozbory I, II, Pravopisná cvičení I, II, PonŠkola, Vyjmenovaná slova, Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z, Shoda přísudku s podmětem, Souhlásky spodoba, Český jazyk 3 Diktáty Aj Memorary, Anglická gramatika, Angličtina 1, 2, 3, 4, 5, pro malé, Lingua Land, Angličtina pro školáky 4,5, Angličtina do ucha, Interaktivní učebnice angličtiny, Chit Chat Nj Alfons, Memorary, Němčina 1, 2, 3, 4, pro malé, pro školáky, Němčina pro školáky 2,4, Němčina do ucha, Němčina pro školáky 5 M Příprava k přijímacím zkouškám I, II, Mistr rovnic, Matematika pro prvňáčky I, II, Matematika 2+3, Matematika I - IV, Speedmat, Celá čísla, Desetinná čísla, Velká násobilka, Malá násobilka, Procenta Ch Kyslík, Síra, Vodík, Názvosloví F Edison, Fyzika Zebra, Encyklopedie energie, Fyzika zajímavě termika, Fyzika zajímavě - kapaliny a plyny, Fyzika zajímavě optika, mechanika, Fyzika interaktivní, Fyzika zajímavě elektřina 1, Fyzika zajímavě - elektřina 2 a akustika, Technika zajímavě Př Naší přírodou krok za krokem, Encyklopedie přírody, Tajemný svět hmyzu, Přírodní společenstva, Biologie člověka I - III, Zoologie savci, ptáci, obojživelníci a plazi, ryby, Rostliny kolem nás, Environmentální výchova Z Evropa, Afrika, Asie, Amerika, Austrálie, ČR. Svět vše I, II, Interaktivní mapa Evropy D Kdo byl kdo do roku 1918, Dějepis otázky, testy, soutěže Rv Rodinná výchova 1, Cesty prevence, Sexuální výchova, Základy rodinné a sexuální výchovy Hv Písně bobra Hermana In Výuka Word 2000, Zoner Callisto, Jak na počítač, Word, Excel, PowerPoint, FrontPage Pří Přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vl Vlastík, Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Další Kvízová horečka Evropa, Všeználek, Rozum do kapsy, 12 x OKO, Jak věci pracují, Encyklopedie vesmíru, Psaní všemi deseti, Slabikář, Grafické studio, Výuková pexesa, Martínkova zvířátka, Alenka a věci kolem nás, Všeobecný přehled otázky, testy, soutěže, Dětský koutek, Galerie světového malířství, Velká encyklopedie EU, LANGMaster, DysCom, Zoner Photo Studio 8, Testy dětských schopností c) Tělesná výchova Cílem tělesné výchovy na ZŠ je zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybové dovednosti žáků a rovněž podporovat pravidelné pohybové činnosti, protože tyto věci mohou zpětně působit na výkon v dalších předmětech, sebekázeň, kooperaci a odpovědnost za vlastní chování. Dále pak mohou redukovat stres, uvolňovat tenzi a úzkost, posilovat kamarádské vztahy a zlepšovat sebedůvěru a hodnocení. Podstatou je kvalitní program tělesné výchovy včetně výuky, školních soutěží, zájmových kroužků a akcí pořádaných na okresní úrovni. Pro žáky 7. ročníku byl v únoru uspořádán lyžařský výcvikový kurz. Zlepšování tělesné zdatnosti a pohybové dovednosti je umožněno v pohybových a sportovních aktivitách na obou stupních (PaSA). Veškerá výuka probíhá ve školní budově a jejím blízkém okolí. K dispozici je malá a velká tělocvična, školní hřiště s atletickou dráhou a ostatními atletickými sektory.

11 Obec Hodonice umožňuje škole bezplatně využívat sportovního areálu s umělým povrchem, kde jsou podmínky pro různé míčové hry. Obě školní tělocvičny jsou dobře vybaveny po stránce materiální a bezpečnostní. d) Výtvarná výchova za nejdůležitější úkoly spojené s výtvarnou výchovou se považuje jednak rozvoj citu a citových prožitků prostřednictvím fantazie (zvláště v dnešním konfliktním světě plném bezohlednosti, egoismu a lhostejnosti), jednak snahu podat žákům výtvarnou činnost jako možnost rozvoje vlastní osobnosti, ale i jako možnost relaxace, odreagování se, ba i určitou formu meditace. V 6. ročníku se preferuje především hravost hrajeme si s barvou, linií, ornamentem, písmem. Snažíme se osvojit si co nejvíce výtvarných technik. V 7. ročníku se soustřeďujeme na kresbu a její výtvarné možnosti, na práci v různých materiálech a na citové vnímání barev. V 8. ročníku dáváme přednost tradičním výtvarným námětům a pojmům (portrét, kompozice, postava, perspektiva) se snahou o nové pohledy na ně. V 9. ročníku se snažíme zúročit uložené výtvarné investice ať už se jedná o široké využití výtvarných technik v různých projektech nebo o podíl na výzdobě školy. Součástí výuky se v tomto roce stal projekt Já, člověk. Celoroční plán akcí (viz příloha č. 9) Klíčové kompetence žáků obhajoby absolventských prací V průběhu školního roku prošli žáci se svými vedoucími učiteli společnými konzultacemi, ve kterých diskutovali nad zvoleným tématem. Ústní obhajoby potvrdily, že žáci věděli, o čem píši a že jsou schopni veřejně prezentovat téma, který zpracovávali. Tyto dva dny obhajob v měsíci červnu prokázaly opět vyšší úroveň a potvrdily správnost volby tohoto projektu. V tomto roce byli žáci slavnostně šerpováni v kulturním domě před zraky rodičů, kde navíc obdrželi osvědčení absolventa, které jim předal třídní učitel. Všichni absolventi dostali dárek od prvňáčků a sami se poté rozloučili programem s vlastním scénářem. Úspěšně obhájili absolventskou práci tito žáci, tedy úspěšným absolventem 9. A Základní školy Tasovice se stali: Jméno žáka téma absolventské práce Bartušková Eva Čeští kronikáři a historikové Boor Kamil Malou Stranou s Janem Nerudou Bulínová Monika Češi a americký Oscar Čejková Kristýna Velká sfinga v Gíze Černý Jiří Atletika královna sportu Čopová Ilona Heavy metal Dvořák Jakub Černobyl Dvořáková Lenka Sisi a František Josef I. Zahradník Vladimír Napoleon a ruské tažení Hejčová Dagmar Doping a zdraví sportovce Henychová Veronika Poruchy příjmu potravy Hlaváčková Lucie Mezníky v historii USA Houšťová Monika Orientální tance Houšťová Petra Ženská jména Mlčková Ludmila Koně v historii Pfeffer Radim České pranostiky Slavíková Veronika Historické památky města Znojma Sližík Pavel Fotbalový brankář Šťastný Jakub Naše ryby Tuna Filip Pokojové rostliny Walczaková Darina Alkohol a alkoholismus

12 Obhájili svoji absolventskou práci, tedy absolventem 9. A Základní školy Tasovice se stali: Bartoník Jaromír Čop Martin Fischer Tomáš Řičica Stanislav Tvarožek Miloš Tesař Petr Letničky Panamský a Suezský průplav Fotbalové trávníky Zásoby a využití uhlí v ČR Historie pozorování oblohy Britské vynálezy v našem životě Úspěšně obhájili absolventskou práci tito žáci, tedy úspěšným absolventem 9. B Základní školy Tasovice se stali: Jméno žáka téma absolventské práce Chamko Michal Nohejbal český fenomén Přikryl Zdeněk Hrady a zámky Znojemska Růžička David Zapomenutá řemesla Sližík Milan Bojová umění Zifčák Michal Chov kapra Chalabalová Andrea Světoví impresionisté Chládková Petra The Beatles a ti druzí Matulová Iva Mužská jména Michálková Lenka Výroba cukru Neradová Michaela Václav Prokop Diviš Patová Kateřina Bitva u Hradce Králové 1866 Vítková Lada Hip hop a rap Obhájil svoji absolventskou práci, tedy absolventem 9. B Základní školy Tasovice se stali: Hrbáček Jiří Němec Patrik Rapouch Matěj Tichý Dominik Volf Marek Blažková Michaela Procházková Nicole Slezáková Marcela Šubrtová Veronika Národy světa Hluk a zdraví člověka Přírodní podmínky obce Dyje Optické jevy v atmosféře Světová náboženství Německá a rakouská kuchyně Hip hop a street dance Nejvyšší budovy světa Psi Výchovné poradenství Činnost výchovného poradenství ve školním roce 2008/2009 vycházela z plánu práce. V oblasti práce se žáky s výukovými problémy byla zpracována dokumentace pro integrované žáky a vedena jejich databáze, dále byly shromažďovány podklady pro vyšetření a vypracovány návrhy na vyšetření ve spolupráci s třídními učiteli V oblasti volby povolání se uskutečnila návštěva prezentace středních škol v měsíci listopadu pro vycházející žáky. Proběhlo několik individuálních konzultací se žáky a rodiči, beseda s pracovnicí Úřadu práce ve Znojmě pro žáky 8. ročníku. V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl řešen jeden případ neomluvené absence, dva případy záškoláctví. Zmíněné případy byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a výchovným poradcem. Ve spolupráci s třídními učiteli byla pozornost věnována také žákům se slabým prospěchem a některým problémům souvisejícím s porušením školního řádu.

13 Velká pozornost je po celou dobu školní docházky věnována dětem postiženým specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Je o nich vedena pečlivá a aktuální evidence. Jednání o těchto dětech je pravidelným bodem každé pedagogické rady. Individuální a intenzivní práce učitelů s těmito žáky umožňuje mnohým dětem po několika letech eliminovat či dokonce překonat problémy, se kterými se po diagnostice pedagogicko psychologickou poradnou potýkaly. Pravidelné konzultační hodiny výchovného poradce a školního metodika prevence rovněž napomohly otevřenosti školy vůči rodičům. Projekt Barevná škola Prezentuje již pátým rokem činnost ve škole i mimo ní a především upozorňuje na úspěchy našich žáků a činnost našich pedagogů. Je zároveň fotogalerií, která nahrazuje klasickou formu písemné kroniky. Velmi úzce koresponduje s obsahem vzdělávacího programu, který nese stejný název. Účast žáků v soutěžích a olympiádách Žáci naší školy se opět zúčastnili mnoha soutěží a olympiád: Krčmářová Veronika II. A 2. místo v okresním kole recitační soutěže Buriánková Nikola VII. A 4. místo v okresním kole recitační soutěže Kolínek Alfons VI. B 3. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce Sabáčková Kristýna VI. B 3. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce Mlčková Ludmila IX. A 3. místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády Drobná Petra VIII. A 4. místo v okresním kole dějepisné olympiády Kubík Jakub IV. A 1. místo v soutěži Svět očima dětí Burdelová Kamila VII. B 1. místo v okresním kole přespolního běhu Vítková Lada IX. B, Zuzana Tóthová VIII. B, Dagmar Hejčová IX. A, Petra Drobná VIII. A 3. místo v okresním kole přespolního běhu Dvořák Jakub IX. A, Chamko Michal IX. B, Tichý Dominik IX. B, Babčan Jaroslav VIII. A, Bojanovský Tomáš VII. B, Matula Aleš VIII. B 2. místo v okresním kole přespolního běhu Hejčová Dagmar IX. A, Čopová Ilona IX. A, Houšťová Monika IX. A, Walzcaková Darina IX. A, Chládková Petra IX. B, Matulová Iva IX. B, Michálková Lenka IX. B, Patová Kateřina IX. B, Neradová Michaela IX. B, Vítková Lada IX. B, Křížová Lucie VII. B, Burdelová Kamila VII. B, Zelníčková Jitka VII. B, Purčová Kamila VII. B, Benová Marie VII. B 1. místo v okresním kole basketbalu a 4. místo v krajském kole basketbalu Dvořák Jakub IX. A, Řičica Stanislav IX. A, Boor Kamil IX. A, Sližík Pavel IX. A, Čop Martin IX. A, Pfeffer Radim IX. A, Černý Jiří IX. A, Chamko Michal IX. B, Růžička David IX. B, Kačal Pavel VIII. A, - 1. místo v okrskovém kole v basketbalu a 3. místo v krajském kole Benová Marie VII. A, Brhelová Kamila VII. A, Buriánková Nikola VII. A, Ficová Michaela VII. A, Křížová Kristýna VI. A, Chytilová Simona VII. A, Křížová Lucie VII. B, Kvasničková Darina VII. B, Purčová Kamila VII. B, Zedníčková Jitka VII. B 1. místo v okresním kole NESTLE BASKET CUP Dvořák Jakub IX. A, Kalmus Tomáš VII. A, Matula Marek VII. B, Pavliv Stepan a Vasyl VII. B, Synek Stanislav VII. B, Zedníček Tomáš VII. B 1. místo v okresním kole NESTLE BASKET CUP Ficová Michaela VII. A, Buriánková Nikola VII. A, Brhelová Kamila VII. A, Křížová Kristýna VI. A, Burdelová Kamila VII. B, Křížová Kamila VII. B, Kvasničková Darina VII. B, Miléřová Eliška VII. B 3. místo v okresním kole Poháru rozhlasu

14 Budín Ivan VII. B, Krčmář Petr VII. B, Staník Jakub VII. B, Kučera Pavel VI. A, Krause Martin VI. A, Pavliv Stepan a Vasyl VII. A, Synek Stanislav VII. B, Tóth Michal VII. B, Kalmus Tomáš VII. A 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu Všechny úspěchy našich žáků s fotodokumentací jsou pro zájemce na webových stránkách školy Tradice školy V průběhu školního roku bylo uskutečněno mnoho akcí, z nichž mnohé patří k tradicím školy. Každoročně jsou doplňovány o novinky, které obohacují život ve škole (viz příloha č. 9). Projekty Absolventík Je projektem žáků 1. stupně, který je zaměřen na práci s portfoliem a jeho význam při sebehodnocení. V tomto roce poprvé žáci 5. ročníku veřejně prezentovali své úspěchy před spolužáky, rodiči a komisi, která byla složena z budoucích třídních učitelů. Právě tento způsob prezentace umožnil lepší poznání budoucích žáků 2. stupně. S osvědčením o udělení titulu Absolventík tak slavnostně končí vzdělání na 1. stupni (viz příloha č. 8). Absolvent Je celoročním projektem žáků 9. tříd, kteří v deseti absolventských setkáních se svými vedoucími učiteli pracovali na zvoleném tématu. Postupně tedy vznikala práce, kterou v červnu obhajovali formou prezentace na interaktivní tabuli. Tento projekt je zaměřen na ucelené ověření si zvládnutých klíčových kompetencí v průběhu celé školní docházky. Je rovněž slavnostním aktem, kterým žáci končí etapu základního vzdělání a s něčím hmatatelným vstupují do etapy další. Svět očima dětí Každoroční účastí v prevenci sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí za pomocí tvůrčích činností dětí se pokusili žáci navázat na předloňské vítězství v celostátním kole, kdy jim byly předány ceny ministrem vnitra. V tomto roce opět uspěl žák IV. A Kubík Jakub.. Komplexní evaluační analýza V rámci komplexní evaluační analýzy končíme čtvrtým rokem zapojeni do projektu společnosti SCIO, ve kterém byli testováni žáci ročníku. Průběžně analyzujeme výsledky, porovnáváme postavení naší školy s ostatními školami, hodnotíme vývoj znalostí z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, jazyka anglického a německého, zvládání klíčových kompetencí a připravenost žáků ke studiu na střední škole. Za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti nám udělila společnost SCIO zlatý certifikát (viz příloha č. 4a) Plán testování: listopad 9. ročník (matematika, český jazyk, studijní předpoklady, angličtina, němčina) duben ročník (zvládání klíčových kompetencí) Výsledky jsou součástí přílohy č. 4 Péče o nadané žáky Výchovně vzdělávací program školy a cesta k jeho naplňování jsou vedeny tak, aby umožňovaly osobnostní rozvoj každého žáka a směřovaly k maximálnímu využití žákova potenciálu, rozvoji jeho talentu, nadání a zájmu. Učitelé volí takovou strategii, aby umožnila individuální rozvoj diferencování v zadávání úkolů při školní práci, složitější úkoly, přenesení kompetencí, správné role při skupinové práci. Další rozvoj zajišťuje široká nabídka mimoškolních aktivit (viz příloha č. 2) Role reprezentanta školy při školních, okresních i krajských kolech soutěží a olympiád je zúročením snahy žáka i jeho učitele a především umožňuje žákovi srovnání s vrstevníky jiných škol

15 V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost podílet se na činnosti třídní i školní samosprávy. Právě činnost ve školním parlamentu může umožňovat seberealizaci žáka v mnoha oblastech (organizační, vzdělávací, zájmové..) Úspěšnost žáků 9. ročníku při přijímacích zkouškách Z počtu 48 vycházejících žáků bude 22 žáků studovat na středních školách, na učilištích 22 žáků a na gymnáziu 4 žáci (viz příloha č. 3). Zájmový klub Nevelký, ale útulný prostor nabízí žákům místo, kde mohou strávit volný čas před odpoledními aktivitami. V případě velkého zájmu může být využita i vedlejší třída, která je propojena dveřmi. Část X. Závěry pro práci v příštím roce 1. Prohloubit specializaci školy v oblasti vývojových vad a individuální péče o žáky s maximálním využitím kvalifikovanosti pedagogického sboru, a tím vytvořit zajímavou nabídku pro rodiče. Pokračovat a rozvíjet logopedickou péči v nápravě specifických vývojových poruch. Půjde především o vytvoření základů poradenské činnosti pro rodiče informovat je o potřebách jejich dítěte, možnostech odborné péče, sledovat jejich péči o dítě a kontrolovat, zda respektují požadavky školy a potřeby dětí v tomto směru. 2. Ve větší míře otevřít školu veřejnosti. Pořádat akce, při kterých se mohou rodiče zúčastnit výchovně vzdělávacího procesu nebo jiných školních činností. Snažit se zapojit rodiče do nabídky mimoškolních aktivit. 3. V rámci tělesného a duševního zdraví využívat v maximální míře přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pohyb na čerstvém vzduchu a využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. V tomto směru rovněž pracovat na změně vnitřního areálu školy se zaměřením na vybudování zelených odpočinkových ploch venku a relaxačních koutků uvnitř školy. Rozvíjet environmentální vědomí. 4. V rámci DVPP se zaměřit na prohlubování psychologických dovedností v oblasti mezilidských vtahů a komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky, odbornou připravenost v zavádění školního vzdělávacího programu a další zvyšování úrovně počítačové gramotnosti. 5. Více prostoru a péče věnovat žákům talentovaným a nadaným. Hledat optimálnější cesty pro vzájemné propojení různých úrovní znalostí a vědomostí ve vyučovací jednotce, ale i mimo ní. Zaměřit se na využívání čtenářské dovednosti. 6. Důsledně provádět kontrolní činnost školy ve všech oblastech jejího chodu formou pravidelního nahlížení do vyučování. Pokračovat ve zjišťování úrovně kvality výchovy a vzdělání formou testování, dotazníků, rozhovorů přispívajících ke konkrétním závěrům pro vlastní hodnocení školy. Sledovat naplňování programu školy Třináctkrát pro štěstí sobě navzájem. 7. Dále zlepšovat propagaci školy formou účasti žáků na soutěžích a olympiádách minimálně v okresních kolech. Zapojit se aktivně do jazykových soutěží v předmětech angličtiny a němčiny. Zviditelnit činnost školy v očích veřejnosti větší prezentací žáků na společenských akcích a kulturních událostech obce. 8. V hodinách občanské výchovy, jiných vhodných předmětech a v třídnických hodinách probírat s žáky otázky prevence sociálně patologických jevů, civilní obrany, jejich pobytu ve škole školní řád, řády učeben, využití přestávek. Shromažďovat jejich názory a náměty za účelem úpravy vnitřních norem a odstranění třecích ploch. Zavést systém hodnocení slabých a silných stránek školy očima dětí jako podklad pro autoevaluaci školy. 9. Hledat cesty pro co nejširší pole uplatnění dětské demokracie v chodu školy stabilizace školního parlamentu. 10. Pokračovat v intenzivní práci na zavádění vlastního školního vzdělávacího programu Barevná škola.

16 11. Hledat sponzory pro získání finančních prostředků na zlepšování kvality výuky a prostředí školy. Pedagogickou radou školy projednáno dne 22. října 2009 V Tasovicích dne 15. října Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

17 Příloha č. 5 Výroční zpráva o hospodaření 2008 Oblast příjmů Příjmy příspěvkové organizace tvořily dotace na provoz, dotace na přímé náklady, tzn. na platy, dohody o provedení práce, odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly do Fondu kulturních a sociálních potřeb a přijaté bankovní úroky. Příjmy z poskytovaných služeb - předškolní zařízení ,00 Příjmy z poskytovaných služeb 400,00 Příjmy z úroků ,54 Ostatní nedaňové příjmy j. n ,46 Dotace rozv. program na motiv. s NIV přij. dotací ze stát. rozpočtu ,00 Neinvestiční přijaté dotace ,00 Příjmy z poskytovaných služeb školní družina ,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti školní stravování při ZŠ ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n. školní stravování při ZŠ 9 278,54 Ostatní příjmy z vlastní činnosti školní stravování při ZŠ 9 850,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti školní stravování při MŠ ,88 Plnění příjmu rozpočtu ,24 Oblast výdajů Výdaje příspěvkové organizace tvořily výdaje na provoz školy a výdaje přímé, tzn. výdaje na platy, odvody a ostatní neinvestiční výdaje, výdaje na školení. Hlavní činnost Hospodářská činnost Spotřeba materiálu , ,77 Spotřeba energie , ,00 Opravy a udržování ,70 0 Cestovné ,00 0 Ostatní služby ,05 0 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Ostatní sociální pojištění ,00 0 Zákonné sociální náklady ,18 0 Ostatní sociální náklady ,00 0 Jiné ostatní náklady ,85 0 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku ,00 0 CELKEM , ,77 Čerpáno z výkazu zisku a ztráty za období 12/2008.

18 Seznam příloh: Příloha č. 1 Počty žáků Příloha č. 2 Kroužky na ZŠ Příloha č. 3 Výsledky přijímacího řízení Příloha č. 4 Výsledky testování SCIO komplexní evaluační analýza Příloha č. 4a Zlatý certifikát SCIO Příloha č. 5 Výroční zpráva o hospodaření 2008 Příloha č. 6 Hodnocení Minimálního preventivního programu Příloha č. 7 Výroční zpráva o činnosti MŠ Tasovice Příloha č. 8 Osvědčení o obhajobě nejlepších absolventských prací Příloha č. 9 Celoroční plán akcí

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2010 / 2011. Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2010 / 2011. Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2010 / 2011 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy Část I. Tabulková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2009 / 2010 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy Část I. Tabulková

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2007 / 2008 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy Část I. Tabulková

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více