klíčence klíčenka. klíčenku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klíčence klíčenka. klíčenku"

Transkript

1 Váţení a milí čtenáři nového zpravodaje základní školy, po nultém čísle k Vám přichází číslo první. Na základě návrhů rodičů čtvrté třídy a na základě hlasování ţáků základní školy získává náš školní zpravodaj ZŠ název klíčenka. Tento název byl vybrán z těchto názvů: Klíčenka, Brána, Okénko, Happy Gate, Brána do ţivota, Porta vividus, Drahokam, the OG-LOG, OG všeználek, Friend Open a Artichoke. Děkujeme všem rodičům, kteří i ve dnech, kdy nás trápily sněhové závěje na silnicích, si dokázali najít čas k zaslání návrhů. Logo časopisu bylo vybráno učiteli ZŠ z obrázků, které nakreslily děti. Jedná se o kombinaci nápadů více dětí. Přeji tedy klíčence do nového roku, aby byla smysluplným zpravodajem pro ţáky, rodiče a aby zaujala také starší studenty, pedagogy gymnázia a další zájemce. V ZŠ Open Gate otevíráme brány klíči k branám. Aby se nám klíče nepoztrácely budeme je navlékat na klíčenku. Dnešní číslo dostáváte symbolicky 24. prosince jako vánoční dárek pod stromeček. Všechny Vás na dálku virtuálně zdravíme a přejeme Vám krásný Štědrý den, dobrou chuť k večeři a hodně milých překvapení nejen pod stromečkem. Uţijte si naplno čas, který společně strávíte. To je totiţ ten největší a nejdůleţitější dárek, který druhým můţeme dát. Čas naplněný a společně strávený Moc hezky vyjadřuje dětskou touhu po čase a pozornosti dospělých ve své knize francouzský vychovatel a kněz G. Gilbert: aby se na mě maminka dívala se stejným zaujetím, jaké věnuje svému oblíbenému seriálu, a tatínek se stejným zájmem, s jakým sleduje sportovní přenosy. (jl)

2 Pod stromeček Vám také posíláme krásná přání dětí k letošním vánočním svátkům pro čtenáře zpravodaje a předsevzetí, která si do nového roku s dvěma jedničkami na konci naši ţáci dávají. Dáváte si novoroční předsevzetí? Já třeba ne Dávám si ale předsevzetí kaţdodenní. Ať uţ si je dáváme či nedáváme, začtěme se do myšlenek našich ţáků a moţná mezi nimi najdeme něco, co nás osloví Záměrně nejsou myšlenky podepsané. (jl) čtvrťáci Jednou se Martin probudil neobvykle brzy, celý natěšený na Vánoce. Vánoce byly uţ ten den. Martin vyběhl ze svého pokoje dolů do kuchyně, kde uviděl poštu. Při pohledu na ni si vzpomněl, ţe nenapsal dopis Jeţíškovi, proto se hned pustil do práce. Ale vţdyť Jeţíšek uţ dárky nakoupil. Jak mi můţe můj dárek koupit? myslel si Martin. Hned začal psát: Milý Jeţíšku, přines mi prosím, pod stromeček. Kdyţ dopsal, dal dopis za okno. Martine, zeptala se maminka, co jsi napsal Jeţíškovi? Přál jsem si jednu jedinou věc. Nevím, jestli se dá koupit, ale moc bych ji chtěl! řekl Martin. Ta věc se mu splnila. Přál si mít pokoj, radost a lásku. Tereza Ch.

3 V prosinci ţáci čtvrté třídy kromě mnoha jiných aktivit také pilně pracovali na vlastních příbězích k zamyšlení. Po vzoru Martiny V. - Máti (moje ţákyně čtvrté třídy z roku 1996) vymýšleli, psali, ilustrovali a poté také nahrávali příběhy s libovolnou tématikou. Pod stromečkem jsme pak všichni nalezli knihu příběhů s ilustracemi dětí a CD, kde dané příběhy byly nahrané přímo auto- ry a doplněné příjemnou hudbou. Jako bonus jsou zde čtyři příběhy, které zazněly také při našem představení v divadle školy 16. prosince, namluvená přání dětí, melodie z Rybovky a adventní melodie z ranní oázy. Věřím, ţe poslech upřímných příběhů našich čtvrťáků zpříjemní vánoční období. Níţe naleznete dva vybrané příběhy dětí z kníţky příběhů. (jl) KAMARÁDI V jedné vesnici ţil pán. Jednoho dne šel do lesa a slyšel divné zvuky. Šel se podívat, co se tam děje. Uviděl, jak nějací lidé mučili štěně. Co se tady děje, co provádíte s tím psem?! zakřičel pán. Lidé se lekli a utekli. Pán si vzal zachráněné štěně. Od té doby byli nejlepší kamarádi. Mnoho let uteklo ode dne, kdy byl pes jménem Fífa zachráněn. Jednou v noci, kdyţ pán tvrdě spal, vypukl poţár. Pes Fífa štěkal a štěkal, aţ vzbudil svého kamaráda. Rychle spolu vyběhli z baráku. A tak kamarád zachránil kamaráda. Darina L. ANDĚL A JEŢÍŠ Jednoho večera jsem šel spát hodně brzo, uţ kolem sedmnácté hodiny. Moc se mi nechtělo, ale stejně jsem šel. Byly uţ Vánoce a my jsme měli uţ postavený a ozdobený stromeček. Slyšel jsem, jak někdo jde nahoru. Bál jsem se a najednou se otevřely dveře a stála tam maminka a tatínek. Uf, to jsem si oddychl! řekl jsem. Dveře se zavřely a rodiče šli také spát stejně jako sestra. Já se potichu vkradl na chodbu a pozoroval stromeček. Ke stromečku přichází Jeţíšek s andělem, u boku mají s sebou pytel dárků pro nás. Co, co to, polknul jsem a pozoroval dál. Dali tam hodně dárků. Já omdlím, on doopravdy existuje. Jdu si radši lehnout. Ráno jsem se probudil trochu později, oblékl jsem se a běţel dolů. Všichni tam na mě čekali s dárky. Hned jsme začali rozbalovat. V mysli jsem byl ale rád, ţe jen já ho viděl. Jakub R.

4 Také v anglickém jazyce se ţáci zamýšleli nad obdarováváním, které k vánočnímu období neodmyslitelně patří. Jejich úvahy jsou oslovující: I would buy a trip to somewhere, and every year I would go to them and buy something and I would find new friends. Eliška If I had 1000 Kč I would not buy anything, but I would give all my money to children in Africa and poor people, because they don t have money and they don t have something to eat and it will be very good of us to help others. Peter Tom I would give a present to Klokanek, for toys and food or lots of other nice things, for example furniture and clothes. Kája Mia I would buy many little mice and give them to a childrens house for the children and they will be happy about the mice. Honza If I had 1000 Kč I would send it to children in Afrika, or to an orphanage or to senior home o ran animal home. Tereza I will give 1000 Kč to my great-grandmother because I don t know what she likes and I will colour a picture for her. It is better to give it to someone who doesn t get too many presents. Ondra If I had 1000 Kč I would buy paiting colors for my mum, some book for my dad, plain model for my brother, flowers for my grandmother, a book about boss for my grandfather a wooden sword for my friend John. Jakub If I had 1000 Kč I would buy books for Honza. Radim I would give a smile, kiss and hug to everyone in my family, and I would also go singing to some poor people with my friends. I would also buy and send some nice letters to the rest of my family and give a small card with Merry Christmas! written on it to everyone who passes me in the street. Františka I would buy food, water and things that can be helpful. I will send it to a place where they need it like Africa or places where there was war and the political situation is not going very well. Maybe it will be safe to live, maybe not. But one thing is true - I will do my best to be helpful and maybe if it will not help this time it will help another time. Matěj I would buy things for children in Africa and warm gloves for homeless people. Linda I would buy a present for my sister because she doesn t get many presents. I will buy her something with Hello Kitty, because she likes it. Eliška

5 V úterý 30. listopadu se v krásně zasněţeném areálu Open Gate uskutečnila sněţná bitva 13 proti 1 neboli čtvrťáci proti panu řediteli. Nejprve jsme si zvolili vyhovující pozici a postavili bunkry. Kdyţ jsme si ujasnili pravidla a pan ředitel vykřikl domluvené slovo, začala koulovačka. Byla to velká legrace. Dokonce jsme pana ředitele svalili na zem. Po vykřiknutí druhého slova byla na řadě koulovačka všichni proti všem. Přitom se nějaké bunkry rozpadly, takţe někde místo bunkru zbyla pouze sněhová zřícenina. Po vykřiknutí třetího slova bitva skončila a my se vydali do třídy. Kdo vyhrál, není jasné a ani nám to nevadí. Kdo bude chtít, dá si příště s panem ředitelem odvetu. Karolina H. Čtvrtek 2. prosince byl pro ţáky 4. třídy obyčejným všedním dnem aţ na to, ţe se mělo ve škole Open Gate přespávat. Měli jsme krásné dopoledne i odpoledne!!! Po vyučování jsme šli do divadla. Jako kaţdý čtvrtek. Potom jsme měli krouţky, a kdyţ skončily, šli jsme do naší třídy. Tam jsme ještě chvilku zkoušeli Rybovu mši Hej mistře. Po nácviku jsme šli na dobrou večeři. Naši starší spoluţáci z primy si pro nás připravili krásný program v knihovně, kde nám dávali otázky ohledně Vánoc a Adventu. Po programu jsme šli do kavárny, kde míváme ranní oázu. Tam jsme si připravili leţení. Potom jsme si zpívali a četli. Nakonec jsme po dlouhém povídání usnuli. Ráno nás pan ředitel vzbudil písničkou. Šli jsme na snídani, no a pak, jako kaţdý den, jsme začali ranní oázou. Tereza Ch. V pondělí 6. prosince k nám do třídy zavítal Mikuláš s doprovodem. Postupně si nás k sobě volali a dávali jednoduché úkoly z různého učiva (např.: vyjmenovaná slova, násobilka, atd.). Po splnění úkolu kaţdý dostal balíček s nadílkou. Nakonec jsme všichni zazpívali Hej mistře (jen první sloku). Aby balíček dostal i pan ředitel s paní učitelkou, také museli něco předvést. Takţe předvedli krátký taneček. Uţili jsme si mnoho legrace. Kája H.

6 V sobotu 11. prosince jsme se v 10:30 hod. sešli před divadlem Hybernia. Společně s ţáky 4. třídy, panem ředitelem Lukou a několika dalšími rodiči jsme se odebrali do sálu, abychom shlédli koncert. Bylo to nastudování Rybovy České mše vánoční Hej mistře!, v podání dětského souboru Opera Praha. Měli jsme místa ve třetí řadě, takţe jsme všechno krásně viděli. Před námi byla zimní scéna, staré varhany z doby J. J. Ryby a místo pro dechové kvarteto a dirigenta. Hned na začátku se celá scéna zaplnila dětmi od těch nejmladších aţ po ty nejstarší a společně zpívali vánoční koledy. Poté začala Rybova mše známými slovy Hej mistře, vstaň bystře. Zpívali tam čtyři profesionální zpěváci. Mše se mi líbila, protoţe jsem ji znal. Po skončení koncertu jsme se shromáţdili venku a vydali se na oběd do blízké pizzerie. Kdyţ jsme dojedli, odešli čtvrťáci na Staroměstskou radnici. Tam jsem s nimi jiţ nepokračoval. Děkuji, ţe jsem mohl jet s vámi. Jan Roj, sekunda Kdyţ jsme vyšli z pizzerie, kde jsme si moc pochutnali na výborných pizzách, vyrazili jsme směrem ke Staroměstskému náměstí. Bylo tu hodně lidí, hodně stánků a velký vánoční strom, ozdobený světýlky a kouličkami. U radnice jsme počkali na pana ředitele, neţ zařídí prohlídku a pak jsme vstoupili dovnitř. Ujal se nás průvodce, se kterým jsme navštívili: první soudní síň, která byla nejstarší (bylo tu pět soch, například Jeţíš, Madona, Sv. Václav, Ludmila; tři velké erby na všech byl Karlův most, starý znak Prahy; 48 malých erbů), v další místnosti byl model sloupu zasvěceného Madoně, sošky dvanácti apoštolů, které vidíme zvenku na orloji a zdobená okna; viděli jsme také druhou soudní síň, podzemní ulici s domy, studněmi, věznicí, sklepy, spíţemi, kuchyněmi a vstupní místnost s mozaikovým stropem. Nakonec jsme vystoupali na věţ Staroměstské radnice, kde jsem potkal trubače, který mi pomohl vyrazit pamětní minci. Byla tu hezká vyhlídka na Prahu. Celý výlet jsme zakončili na vánočních trzích na Staroměstském náměstí. Rodiče na nás čekali opět před divadlem Hybernia, kde jsme společný den začínali. Jakub R. Jít či nejít? Nezradí nás počasí? Uţ teď ţádné pohodlí neslibuje. Sníh se nekonečně sype z nevyzpytatelné nebeské brány. Tak jít či nejít? Zimní romance jak na obrazech mistrů - cesta zasněţeným lesem podle rybníků ke kostelíku v Mukařově... Lákavá představa (tedy alespoň pro někoho)... a copak bychom to mohli udělat našim ţáčkům, kteří si pod vedením svých učitelů připravili od Vánoc neodmyslitelnou mši Hej, mistře Jakuba Jana Ryby? Rozhodnuto. Neţ vyrazíme, je cítit ve vzduchu určité vzrušení. Znovu kontrolujeme

7 eskymácké modely studentů - no, někteří se dost kasají... Naštěstí nám tam nahoře také trochu fandí... nebo si jen na chvíli dávají pauzu? Ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie všichni v pořádku dorazíme, jen technická podpora vystupujících se k nám s obtíţemi probojovává. Cesta lesem se osvědčila, oproti tomu sněhem zasypané silnice uchvacují do svých pastí moderní civilizaci. Ještěţe má pan Seccombe se svými ţáčky a studenty připravené anglické koledy. A tak nám to čekání příjemně uběhne. Konečně uţ nic nebrání tomu, aby zaznělo naléhavé a přesvědčivé: Hej, mistře! Jak si vybavuji své pocity, opět se neubráním dojetí - přesvědčivé vystoupení všech dětí jakoby nás vrátilo zpátky přinejmenším do doby národního obrození. Dětsky čistá upřímnost projevu a nasazení - zejména hlavních představitelů - zapůsobilo. Matěj Rendla a Petr Bartoš své role nehráli, ale intenzivně proţili. Děkuji. A děkuji všem, jejichţ práce se za tím skrývá. Děkuji panu Jiřímu Lukovi i Petře Kobrové, která děti skvěle doprovázela na varhany. A nezapomeňme na našeho kouzelníka pana Padevěta, který se dokázal vyhnout všem nástrahám a bezpečně dovedl své koně i s nákladem aţ ke kostelíku. Děkuji za skvělý záţitek. Jolana Šámalová Vedete své dcery Terezu a Veroniku ke spisovatelství? Já jsem je pozorovala a zjistila jsem, ţe ony tolik nečtou, jako jsem četla já. Ale Veronika chce překládat do a z japonštiny. Dokonce by zanedlouho měla odjet do Japonska. Do jakého jazyka překládáte nejčastěji? Já nepřekládám, ale moje knihy jsou nejčastěji překládány do slovenštiny. Dále jsou mé knihy překládány do francouzštiny, angličtiny, chorvatštiny, němčiny, polštiny a také do srbštiny. Kolik knih jste jiţ napsala? Abych pravdu řekla, tak to za chvíli bude 50 kníţek. Kde berete inspiraci? Vţdy kdyţ něco slyším, vidím, o čem se mi zdá, zvuky, články v novinách nebo besedy. Máte nějakou nejmilejší kníţku? Já beru knihy jako svoje děti a nikdy přece nemáte radši jedno dítě neţ to druhé. Napsala uţ jste nějakou knihu pro dospělé? Jen velmi málo knih a navíc mě to moc neláká. Zfilmovala se uţ nějaká vaše kniha? Ještě ne, ale přála bych si to. Funguje to spíše naopak. A s jakou knihou to bylo naopak? Například s Ať ţijí rytíři. Moc mě to bavilo, ale myslela jsem si, ţe mi pan reţisér dá nějaké scény na DVD dopředu a on mi je nedal. Pak mě ale pozval do studia a v ději jsem se začala postupně trochu orientovat. Film mi před premiérou nesvěřil, protoţe na tomto filmu pracoval 6 let. Musela jsem dokonce podepsat smlouvu, ţe budu mlčet jako hrob. ptaly se Kája B. a Kája H. *** Teď bych vám ráda sdělila ještě pár informací o Ivoně Březinové a jejím životě, které jsem zjistila na setkání a na jejích webových stránkách. Tady jsou: Paní Březinová se narodila v roce 1964 v Ústí n. Labem, kde také vystudovala gymnázium a Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně, obor český jazyk a dějepis. Po vysoké škole začala pracovat na katedře bohemistiky jako asistentka a pak šla učit. Poté odjela do Prahy a tam se jí narodily dcery Tereza a Veronika. Za knihu O kočce Kačce dostala v roce 1999 Zlatou stuhu. Karolina B.

8 Oprava z minulého čísla: Internetová verze aktuálních i starších čísel tohoto zpravodaje je zpřístupněna na (minule chyběla koncovka htm). Druhé číslo zpravodaje ZŠ vyjde 29. ledna Kromě výše popsaných akcí proběhly v prosinci další aktivity: zpívali jsme ve školce Landie, bylo to moc milé Zahájili jsme spolupráci s Charitním domovem v Mukařově. Babičkám jsme zahráli v jejich útulné společenské místnosti naši Rybovku a zazpívali několik koled. Babičky, jak nám samy řekly, se uţ nyní moc těší na další návštěvu dětí ze základní školy. Vystupovali jsme v Kojeneckém ústavu ve Strančicích. Děti přinesly radost svým vystoupením dětem i zaměstnancům Kojeneckého ústavu; bylo to velmi dojemné a smysluplné. Někteří se zúčastnili plavecké štafety se spoluţáky z gymnázia. Zúčastnili jsme se společné vánoční večeře v Open Gate. Atmosféra byla nepopsatelná, a tak ji nepopisuji. Závěrečné vystoupení s naší Rybovkou proběhlo v divadle školy ihned po slavnostní večeři a bylo vyvrcholením všech představení. Byla to vlastně naše derniéra. Děti si to uţily a doufáme, ţe diváci také. Na poslední den před vánočními prázdninami jsme připravili další setkání z cyklu Klíče k branám: tentokrát besedu s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. Byl to moc hezký dárek na závěr kalendářního roku. Ţáci s paní učitelkou pekli a zdobili perníčky. Zpočátku se jednalo o překvapení a na akci bylo dáno přísné embargo. Nyní moţná mnozí z Vás mají výborné a krásné perníčky na svých vánočních stolech. Děkujeme paní učitelce. Děkujeme také všem, kteří se jakýmkoli způsobem spolupodíleli na mnohých aktivitách ţáků čtvrté třídy v měsíci prosinci (a nejen v něm). Je to také Váš významný podíl, ţe vše mohlo tak hladce a úspěšně proběhnout. DÍKY!!!! V rámci výuky matematiky proběhne projekt studentů gymnázia, kdy se na několik hodin stanou učiteli svých mladších spoluţáků. Musí samozřejmě učit to, co čtvrťáci zrovna probírají a to za přísného dohledu pana učitele Michalíka a paní učitelky Kobrové. Níţe sami studenti o tomto projektu referují. (jl) Je jen náhoda, ţe matematický seminář tercie a kvarty je ve stejnou dobu jako matematika na základní škole? Volno pro učitelku Kobrovou kaţdý pátek, jiţ od ledna! Matematický seminář tercie a kvarty je ve stejnou dobu jako matematika na základní škole. Náhoda, nebo dobře promyšlený kousek Aštara Šerana? Odpověď se nedozvíme, ale pan učitel Michalík se této skutečnosti kaţdopádně rozhodl vyuţít. Po dohodě s vedením základní školy vznikl Projekt M, neboli akce, spočívající na meziročníkovém vyučování. Konkrétně, studenti tercie a kvarty jiţ od ledna budou učit matematiku na základní škole. Minulý pátek absolvovali jednu ukázkovou hodinu, aby věděli, jak na to. Příště uţ bude mít paní Kobrová volno! By Meesha Jednoho dne jsme od našeho pana učitele Michalíka dostali informaci, ţe matematický seminář kvarty a tercie bude od ledna jednou za měsíc učit matematiku na základní škole. Tato informace nás všechny velice nadchla, proto jsme se vydali navštívit čtvrtou třídu, abychom viděli, jak se ţáci učí s paní učitelkou Kobrovou. Zjistili jsme, ţe děti jsou velmi chytré a bystré, proto se uţ moc těšíme na další nové zkušenosti s nimi. Minulý týden matematický seminář skládající se ze studentů tercie a kvarty navštívil čtvrtou třídu základní školy při hodině matematiky. Pozorovali jsme je během jejich práce a her. Asi se ptáte, proč. Od ledna příštího roku s nimi totiţ budeme pravidelně spolupracovat budeme mít na starosti některé hodiny matematiky. Uţ nyní se moc těšíme a doufáme, ţe budeme stejně úspěšní a oblíbení jako jejich skutečná učitelka.

9 Pokud něco hledám, tak jsou to většinou klíče. Jednou se mi stalo, ţe jsem je zapomněl ráno v prostorách studentské kavárny. Neţ jsem je našel, nachodil jsem v našem areálu asi tři kilometry. Jak uţ víte z dnešního úvodníku, nový název školního zpravodaje ZŠ OPEN GATE je klíčenka. Vybrali jej ţáci čtvrté třídy na základě návrhů rodičů. Proč tedy asi zvítězil právě tento název? Jedná se jistě o symbol a děti v tomto věku mají pro symboly zvláštní cit. Na klíčenku se navlékají klíče v našem případě klíče k branám, klíče k poznání ţivota, světa, sebe sama, druhých, klíče k jazykům, klíče do ţivota. Kaţdý klíč je jedinečný a navíc kaţdý člověk, který tyto klíče nalézá, vlastní originály. Klíčenka má tvar kruţnice - další symbol snad nikdy nekončící cesty za poznáním. Budu rád, kdyţ se klíčenka stane jakýmsi ochráncem archivem klíčů, které na cestě ţáci základní školy naleznou. Také budu rád, kdyţ v ní rodiče, studenti a další zájemci naleznou informace o dění chystaném i proběhlém. Zároveň věřím, ţe podpoří některé ţáky ve psaní, jak se jiţ v tomto čísle prokázalo. Moc Vám děkuji, všichni autoři úţasných článků. Moţná nám klíčenka pomůţe, abychom uţ klíče neztráceli a nemuseli tak chodit zbytečné kilometry jako já. I kdyţ ona ta procházka areálem školy nebyla vůbec nudná (jl) Nepatřím mezi nadšené zastánce různých srovnávacích testů, které zaručeně informují o stavu třídy, školy, školství na národní úrovni. Často výsledky těchto testů diktují, jak se má reformovat vzdělání. Výsledky mezinárodního testování vzbudily v minulém měsíci v médiích pozdviţení nad úrovní našich českých ţáků. Pozastavuji se nad důvěrou, která je vkládána do rukou autorů těchto testů, kdy často honění se za kvantitativně lepšími výsledky zapomíná na vlastní kvalitu. Překvapuje mne unáhlenost prohlášení oficiálních míst rezortu školství. Nicméně na tomto místě jsem nechtěl rozebírat situaci podrobněji. Nemám k tomu ani potřebné informace a ani prostor. Rád bych se zde však zmínil o testování čtenářské gramotnosti, kterého se většina ţáků naší třídy (kromě nemocných) zúčastnila v minulém měsíci. Přesto, ţe jsem výše zmínil jakousi nedůvěru v testy podobného typu, testy čtenářské gramotnosti jedné komerční společnosti jsou sestaveny velmi vhodně a jsou spojeny s e-learningovým kurzem, který počítá s konkrétními výsledky konkrétního ţáka a navíc jsou prozatím zdarma. Aniţ bych chtěl nějak přeceňovat výsledky, potěšilo mě, ţe naše třída skončila ve Středočeském kraji na 2. místě z celkem 109 zúčastněných škol. Testování bude po- kračovat v květnu, tak doufám, ţe si výsledky udrţíme. Proto také Vás prosím, ať si děti čtou a čtěte jim také vy alespoň 20 minut denně. Zajímavý projekt:

10 Změna programu vyhrazena V rámci ankety Preference dní na konání různých akcí nad rámec vyučování (filmový klub, přespávání, plavání ap.) se ukázalo, ţe většina rodičů, kteří se jí zúčastnili, je bez konkrétních preferencí. (jl) Krouţky budou pokračovat také ve druhém pololetí školního roku. Nebude potřeba vyplňovat ţádnou novou přihlášku. V případě, ţe se rozhodnete k nějaké změně (odhlášení, přihlášení na nový krouţek), dejte nám to prosím vědět em předmět krouţky) do 14. ledna Na základě toho Vám doručíme do 25. ledna nový cenový výměr.

11 V pondělí 6. prosince nás navštívili Mikuláš, tři čerti a anděl. Byli velice vtipní a naštěstí nám nikoho neunesli. Dostávali jsme balíčky se sladkostmi a buráky. Dávali nám úkoly jako třeba 10+5 nebo vyjmenovat vyjmenovaná slova po b nebo po p. Pan ředitel nám s paní učitelkou zatancoval a to moc hezky. Nakonec jsme zazpívali Hej, Mistře! Bylo to velmi hezké a všichni jsme si to uţili. Karolína Mia B. za přispění ţáků ZŠ OG a studentů gymnázia OG vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, LEDEN 2011

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům.

Více

čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy.

čané musí dojíždět do Říčan, sousedních vsí nebo dokonce Prahy. K setkání s Babickým drakem došlo při jedné z aktivit tohoto občanského sdružení v naší tělocvičně OG v odpoledních hodinách. Už delší dobu jsem si říkal, že bych ony příjemné maminky, které pro své děti

Více

What are our wishes to the Czech Republic?

What are our wishes to the Czech Republic? K závěru října a začátku listopadu jiţ tradičně patří některé nevšední dny. Původně jsem tedy do klíčenkového úvodníku chtěl napsat o oslavě Halloweenu u nás ve škole. Chtěl jsem psát také o státním svátku

Více

Vyklíčila další klíčenka

Vyklíčila další klíčenka Vyklíčila další klíčenka Finalisté ankety Zlatý Ámos navštívili Open Gate Závěr měsíce března je již tradičně spojen s oslavou Dne učitelů. Tento den si připomínáme výročí narození učitele národů Jana

Více

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá

Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá Vážení čtenáři naší klíčenky, právě se Vám dostává do rukou, e-mailů či tabletů poslední číslo letošního kalendářního roku a tím se také uzavírá druhý ročník existence našeho zpravodaje. Věříme, že Vám

Více

Hezké podzimní čtení klíčenky.

Hezké podzimní čtení klíčenky. Škola podle Gutha Jarkovského Úvodní stránky tohoto čísla klíčenky budou věnovány osobnosti pana Jiřího Stanislava Gutha Jarkovského a nebo spíše jeho poselství. Proč právě jemu? Především proto, ţe jsme

Více

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání

Velikonoční období. V druhé polovině dubna čeká rodiče, ţáky a učitele společné setkání Velikonoční období Velikonoční období trvá dle tradice 50 dní - letos tedy do 19. května. A to jiţ pojedeme další den na školu v přírodě, po jejím návratu se bude blíţit závěr měsíce a červen jiţ hlásí

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Stane se:

Žijeme ve škole. Stalo se: Stane se: 1 Žijeme ve škole Stalo se: 27.-28.11. proběhl projekt na téma Tolerance 27.11. jsme zahájili advent průvodem světýlek 1.12. se čtyři zástupci redakce účastnili v Brně vyhlášení výsledků celostátní soutěže

Více

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!!

KRÁSNÝ ŠKOLNÍ ROK!!! po prázdninách, které sice utekly jako voda, ale které pro Open Gate znamenaly opět velký posun. Úspěšně se podařilo ukončit další etapu výstavby v dostavěných prostorách vyrostlo 5 nových učeben, které

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav Ročník čtvrtý Číslo II Listopad - Prosinec 2012 NEPRODEJNÉ časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav skolnik-casopis.8u.cz g8mb.cz Pomoc Téma: 4 Taneční 5 Charitativní sbírka 12 Boleslavsko hledá talent

Více

September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it.

September 5 th was going to be a big day, we all knew it: the teachers knew it, the parents knew it, and the children knew it. Opět k vám přichází zpravodaj základní školy. Jeho název vznikl na základě návrhů rodičů pilotního čtvrtého ročníku, z nich pak ţáci vybrali ten, který je nejvíce zaujal. A to byla právě klíčenka. Častokrát

Více

Kéž jsou všechny naše děti šťastny...

Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Kéž jsou všechny naše děti šťastny... Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával, ţe se po určité době promění v reklamu na prací

Více

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Listopad 1/2010 Ročník: 19 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE 3x LONDÝN Voices for a better world KRESBY ŠTĚPÁNA MAREŠE Rozhovor na dálku se známým kreslířem FILMOVÝ MARATON Jaké to

Více

Klíče k srdci. Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky,

Klíče k srdci. Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky, Klíče k srdci Vážení rodiče, milí čtenáři naší klíčenky, dovolte, abych začal úvodník závěrečného čísla tohoto školního roku krátkou úvahou. První červnovou neděli jsme jeli s dětmi ze základní školy na

Více

Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl)

Na oplátku přišel na vyučování místo pana učitele Seccomba pan učitel Franklin z gymnázia. (jl) Tradiční českou pranostiku týkající se měsíce dubna: Duben ještě tam budem (míněno za kamny) jsme v tomto měsíci jednoznačně v naší základní škole porušili. Jednak počasí nás vybízelo poměrně často k venkovním

Více

Vítejte v novém školním roce...

Vítejte v novém školním roce... Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, zkrátka všichni čtenáři naší klíčenky, zdravím Vás všechny co nejsrdečněji na začátku nového školního roku a přeji Vám všem, aby byl pro Vás úspěšný a radostný ve všech

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu.

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV TRIP TO PRAGUE. 10. číslo, leden 2014. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2

AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV TRIP TO PRAGUE. 10. číslo, leden 2014. Školní časopis GJB a SPgŠ Přerov 2 AKTUÁLNÍ DĚNÍ PROJECT COMENIUS THREE ITALIANS IN PŘEROV It has been two months since we arrived in the Czech Republic and we have really enjoyed this time in this new different country. At the beginning

Více

Když se řekne Olympiáda

Když se řekne Olympiáda Milí čtenáři našeho zpravodaje, u nás v Open Gate již kvetou stromy, rozkvétají rostlinky, zkrátka jaro už vládne. A navíc nám k tomu vyklíčila další klíčenka. Mnohé zprávy z dění na základní škole nalézáte

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Salamandr. Listopad 2012

Salamandr. Listopad 2012 Listopad 2012 Úvodník Úvodník Jingle bells, jingle bells Juj! Promiňte! To až příště. Sice už za sebou máme první sníh, ale opravdová zima nás ještě čeká. A právě pro zpříjemnění sychravého podzimu vychází

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Vánoční vzpomínání a nejen to

Vánoční vzpomínání a nejen to Vánoční vzpomínání a nejen to...vám, milí čtenáři naší klíčenky přináší další vydání našeho školního zpravodaje. Připadá mi to neuvěřitelné, že zahajujeme již šestý ročník existence našeho školního zpravodaje.

Více

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10 SBOR CÍRKVE ASD Zlín 8 ZÁŘÍ 10 Úvodník Prázdniny 2010 jsou uţ nenávratně za námi, ale některé události, záţitky a setkání tohoto léta v nás stále ještě pulzují. Mnozí jste navštívili nové kraje, jiní zase

Více

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 1 Úvodem Redakci Školního zpravodaje zaplavily v měsíci listopadu články o sportovních úspěších našich ţáků. Není se co divit, i já sama jsem

Více

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše řádky, už jen pouhý měsíc a pár dnů. Ano, brzy přivítáme dlouho očekávané nejkrásnější období roku. Vánoce. 24. prosinci však předchází

Více

Proč jsem pro pokrok své dcery vybral jazykovku se srdcem? Rozhovor s Jakubem Královcem, tatínkem naší studentky Aničky

Proč jsem pro pokrok své dcery vybral jazykovku se srdcem? Rozhovor s Jakubem Královcem, tatínkem naší studentky Aničky Proč jsem pro pokrok své dcery vybral jazykovku se srdcem? Rozhovor s Jakubem Královcem, tatínkem naší studentky Aničky Dobrý den, pane Královec, můžete se nám prosím trošku představit? Jaké je Vaše práce,

Více