klíčence klíčenka. klíčenku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klíčence klíčenka. klíčenku"

Transkript

1 Váţení a milí čtenáři nového zpravodaje základní školy, po nultém čísle k Vám přichází číslo první. Na základě návrhů rodičů čtvrté třídy a na základě hlasování ţáků základní školy získává náš školní zpravodaj ZŠ název klíčenka. Tento název byl vybrán z těchto názvů: Klíčenka, Brána, Okénko, Happy Gate, Brána do ţivota, Porta vividus, Drahokam, the OG-LOG, OG všeználek, Friend Open a Artichoke. Děkujeme všem rodičům, kteří i ve dnech, kdy nás trápily sněhové závěje na silnicích, si dokázali najít čas k zaslání návrhů. Logo časopisu bylo vybráno učiteli ZŠ z obrázků, které nakreslily děti. Jedná se o kombinaci nápadů více dětí. Přeji tedy klíčence do nového roku, aby byla smysluplným zpravodajem pro ţáky, rodiče a aby zaujala také starší studenty, pedagogy gymnázia a další zájemce. V ZŠ Open Gate otevíráme brány klíči k branám. Aby se nám klíče nepoztrácely budeme je navlékat na klíčenku. Dnešní číslo dostáváte symbolicky 24. prosince jako vánoční dárek pod stromeček. Všechny Vás na dálku virtuálně zdravíme a přejeme Vám krásný Štědrý den, dobrou chuť k večeři a hodně milých překvapení nejen pod stromečkem. Uţijte si naplno čas, který společně strávíte. To je totiţ ten největší a nejdůleţitější dárek, který druhým můţeme dát. Čas naplněný a společně strávený Moc hezky vyjadřuje dětskou touhu po čase a pozornosti dospělých ve své knize francouzský vychovatel a kněz G. Gilbert: aby se na mě maminka dívala se stejným zaujetím, jaké věnuje svému oblíbenému seriálu, a tatínek se stejným zájmem, s jakým sleduje sportovní přenosy. (jl)

2 Pod stromeček Vám také posíláme krásná přání dětí k letošním vánočním svátkům pro čtenáře zpravodaje a předsevzetí, která si do nového roku s dvěma jedničkami na konci naši ţáci dávají. Dáváte si novoroční předsevzetí? Já třeba ne Dávám si ale předsevzetí kaţdodenní. Ať uţ si je dáváme či nedáváme, začtěme se do myšlenek našich ţáků a moţná mezi nimi najdeme něco, co nás osloví Záměrně nejsou myšlenky podepsané. (jl) čtvrťáci Jednou se Martin probudil neobvykle brzy, celý natěšený na Vánoce. Vánoce byly uţ ten den. Martin vyběhl ze svého pokoje dolů do kuchyně, kde uviděl poštu. Při pohledu na ni si vzpomněl, ţe nenapsal dopis Jeţíškovi, proto se hned pustil do práce. Ale vţdyť Jeţíšek uţ dárky nakoupil. Jak mi můţe můj dárek koupit? myslel si Martin. Hned začal psát: Milý Jeţíšku, přines mi prosím, pod stromeček. Kdyţ dopsal, dal dopis za okno. Martine, zeptala se maminka, co jsi napsal Jeţíškovi? Přál jsem si jednu jedinou věc. Nevím, jestli se dá koupit, ale moc bych ji chtěl! řekl Martin. Ta věc se mu splnila. Přál si mít pokoj, radost a lásku. Tereza Ch.

3 V prosinci ţáci čtvrté třídy kromě mnoha jiných aktivit také pilně pracovali na vlastních příbězích k zamyšlení. Po vzoru Martiny V. - Máti (moje ţákyně čtvrté třídy z roku 1996) vymýšleli, psali, ilustrovali a poté také nahrávali příběhy s libovolnou tématikou. Pod stromečkem jsme pak všichni nalezli knihu příběhů s ilustracemi dětí a CD, kde dané příběhy byly nahrané přímo auto- ry a doplněné příjemnou hudbou. Jako bonus jsou zde čtyři příběhy, které zazněly také při našem představení v divadle školy 16. prosince, namluvená přání dětí, melodie z Rybovky a adventní melodie z ranní oázy. Věřím, ţe poslech upřímných příběhů našich čtvrťáků zpříjemní vánoční období. Níţe naleznete dva vybrané příběhy dětí z kníţky příběhů. (jl) KAMARÁDI V jedné vesnici ţil pán. Jednoho dne šel do lesa a slyšel divné zvuky. Šel se podívat, co se tam děje. Uviděl, jak nějací lidé mučili štěně. Co se tady děje, co provádíte s tím psem?! zakřičel pán. Lidé se lekli a utekli. Pán si vzal zachráněné štěně. Od té doby byli nejlepší kamarádi. Mnoho let uteklo ode dne, kdy byl pes jménem Fífa zachráněn. Jednou v noci, kdyţ pán tvrdě spal, vypukl poţár. Pes Fífa štěkal a štěkal, aţ vzbudil svého kamaráda. Rychle spolu vyběhli z baráku. A tak kamarád zachránil kamaráda. Darina L. ANDĚL A JEŢÍŠ Jednoho večera jsem šel spát hodně brzo, uţ kolem sedmnácté hodiny. Moc se mi nechtělo, ale stejně jsem šel. Byly uţ Vánoce a my jsme měli uţ postavený a ozdobený stromeček. Slyšel jsem, jak někdo jde nahoru. Bál jsem se a najednou se otevřely dveře a stála tam maminka a tatínek. Uf, to jsem si oddychl! řekl jsem. Dveře se zavřely a rodiče šli také spát stejně jako sestra. Já se potichu vkradl na chodbu a pozoroval stromeček. Ke stromečku přichází Jeţíšek s andělem, u boku mají s sebou pytel dárků pro nás. Co, co to, polknul jsem a pozoroval dál. Dali tam hodně dárků. Já omdlím, on doopravdy existuje. Jdu si radši lehnout. Ráno jsem se probudil trochu později, oblékl jsem se a běţel dolů. Všichni tam na mě čekali s dárky. Hned jsme začali rozbalovat. V mysli jsem byl ale rád, ţe jen já ho viděl. Jakub R.

4 Také v anglickém jazyce se ţáci zamýšleli nad obdarováváním, které k vánočnímu období neodmyslitelně patří. Jejich úvahy jsou oslovující: I would buy a trip to somewhere, and every year I would go to them and buy something and I would find new friends. Eliška If I had 1000 Kč I would not buy anything, but I would give all my money to children in Africa and poor people, because they don t have money and they don t have something to eat and it will be very good of us to help others. Peter Tom I would give a present to Klokanek, for toys and food or lots of other nice things, for example furniture and clothes. Kája Mia I would buy many little mice and give them to a childrens house for the children and they will be happy about the mice. Honza If I had 1000 Kč I would send it to children in Afrika, or to an orphanage or to senior home o ran animal home. Tereza I will give 1000 Kč to my great-grandmother because I don t know what she likes and I will colour a picture for her. It is better to give it to someone who doesn t get too many presents. Ondra If I had 1000 Kč I would buy paiting colors for my mum, some book for my dad, plain model for my brother, flowers for my grandmother, a book about boss for my grandfather a wooden sword for my friend John. Jakub If I had 1000 Kč I would buy books for Honza. Radim I would give a smile, kiss and hug to everyone in my family, and I would also go singing to some poor people with my friends. I would also buy and send some nice letters to the rest of my family and give a small card with Merry Christmas! written on it to everyone who passes me in the street. Františka I would buy food, water and things that can be helpful. I will send it to a place where they need it like Africa or places where there was war and the political situation is not going very well. Maybe it will be safe to live, maybe not. But one thing is true - I will do my best to be helpful and maybe if it will not help this time it will help another time. Matěj I would buy things for children in Africa and warm gloves for homeless people. Linda I would buy a present for my sister because she doesn t get many presents. I will buy her something with Hello Kitty, because she likes it. Eliška

5 V úterý 30. listopadu se v krásně zasněţeném areálu Open Gate uskutečnila sněţná bitva 13 proti 1 neboli čtvrťáci proti panu řediteli. Nejprve jsme si zvolili vyhovující pozici a postavili bunkry. Kdyţ jsme si ujasnili pravidla a pan ředitel vykřikl domluvené slovo, začala koulovačka. Byla to velká legrace. Dokonce jsme pana ředitele svalili na zem. Po vykřiknutí druhého slova byla na řadě koulovačka všichni proti všem. Přitom se nějaké bunkry rozpadly, takţe někde místo bunkru zbyla pouze sněhová zřícenina. Po vykřiknutí třetího slova bitva skončila a my se vydali do třídy. Kdo vyhrál, není jasné a ani nám to nevadí. Kdo bude chtít, dá si příště s panem ředitelem odvetu. Karolina H. Čtvrtek 2. prosince byl pro ţáky 4. třídy obyčejným všedním dnem aţ na to, ţe se mělo ve škole Open Gate přespávat. Měli jsme krásné dopoledne i odpoledne!!! Po vyučování jsme šli do divadla. Jako kaţdý čtvrtek. Potom jsme měli krouţky, a kdyţ skončily, šli jsme do naší třídy. Tam jsme ještě chvilku zkoušeli Rybovu mši Hej mistře. Po nácviku jsme šli na dobrou večeři. Naši starší spoluţáci z primy si pro nás připravili krásný program v knihovně, kde nám dávali otázky ohledně Vánoc a Adventu. Po programu jsme šli do kavárny, kde míváme ranní oázu. Tam jsme si připravili leţení. Potom jsme si zpívali a četli. Nakonec jsme po dlouhém povídání usnuli. Ráno nás pan ředitel vzbudil písničkou. Šli jsme na snídani, no a pak, jako kaţdý den, jsme začali ranní oázou. Tereza Ch. V pondělí 6. prosince k nám do třídy zavítal Mikuláš s doprovodem. Postupně si nás k sobě volali a dávali jednoduché úkoly z různého učiva (např.: vyjmenovaná slova, násobilka, atd.). Po splnění úkolu kaţdý dostal balíček s nadílkou. Nakonec jsme všichni zazpívali Hej mistře (jen první sloku). Aby balíček dostal i pan ředitel s paní učitelkou, také museli něco předvést. Takţe předvedli krátký taneček. Uţili jsme si mnoho legrace. Kája H.

6 V sobotu 11. prosince jsme se v 10:30 hod. sešli před divadlem Hybernia. Společně s ţáky 4. třídy, panem ředitelem Lukou a několika dalšími rodiči jsme se odebrali do sálu, abychom shlédli koncert. Bylo to nastudování Rybovy České mše vánoční Hej mistře!, v podání dětského souboru Opera Praha. Měli jsme místa ve třetí řadě, takţe jsme všechno krásně viděli. Před námi byla zimní scéna, staré varhany z doby J. J. Ryby a místo pro dechové kvarteto a dirigenta. Hned na začátku se celá scéna zaplnila dětmi od těch nejmladších aţ po ty nejstarší a společně zpívali vánoční koledy. Poté začala Rybova mše známými slovy Hej mistře, vstaň bystře. Zpívali tam čtyři profesionální zpěváci. Mše se mi líbila, protoţe jsem ji znal. Po skončení koncertu jsme se shromáţdili venku a vydali se na oběd do blízké pizzerie. Kdyţ jsme dojedli, odešli čtvrťáci na Staroměstskou radnici. Tam jsem s nimi jiţ nepokračoval. Děkuji, ţe jsem mohl jet s vámi. Jan Roj, sekunda Kdyţ jsme vyšli z pizzerie, kde jsme si moc pochutnali na výborných pizzách, vyrazili jsme směrem ke Staroměstskému náměstí. Bylo tu hodně lidí, hodně stánků a velký vánoční strom, ozdobený světýlky a kouličkami. U radnice jsme počkali na pana ředitele, neţ zařídí prohlídku a pak jsme vstoupili dovnitř. Ujal se nás průvodce, se kterým jsme navštívili: první soudní síň, která byla nejstarší (bylo tu pět soch, například Jeţíš, Madona, Sv. Václav, Ludmila; tři velké erby na všech byl Karlův most, starý znak Prahy; 48 malých erbů), v další místnosti byl model sloupu zasvěceného Madoně, sošky dvanácti apoštolů, které vidíme zvenku na orloji a zdobená okna; viděli jsme také druhou soudní síň, podzemní ulici s domy, studněmi, věznicí, sklepy, spíţemi, kuchyněmi a vstupní místnost s mozaikovým stropem. Nakonec jsme vystoupali na věţ Staroměstské radnice, kde jsem potkal trubače, který mi pomohl vyrazit pamětní minci. Byla tu hezká vyhlídka na Prahu. Celý výlet jsme zakončili na vánočních trzích na Staroměstském náměstí. Rodiče na nás čekali opět před divadlem Hybernia, kde jsme společný den začínali. Jakub R. Jít či nejít? Nezradí nás počasí? Uţ teď ţádné pohodlí neslibuje. Sníh se nekonečně sype z nevyzpytatelné nebeské brány. Tak jít či nejít? Zimní romance jak na obrazech mistrů - cesta zasněţeným lesem podle rybníků ke kostelíku v Mukařově... Lákavá představa (tedy alespoň pro někoho)... a copak bychom to mohli udělat našim ţáčkům, kteří si pod vedením svých učitelů připravili od Vánoc neodmyslitelnou mši Hej, mistře Jakuba Jana Ryby? Rozhodnuto. Neţ vyrazíme, je cítit ve vzduchu určité vzrušení. Znovu kontrolujeme

7 eskymácké modely studentů - no, někteří se dost kasají... Naštěstí nám tam nahoře také trochu fandí... nebo si jen na chvíli dávají pauzu? Ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie všichni v pořádku dorazíme, jen technická podpora vystupujících se k nám s obtíţemi probojovává. Cesta lesem se osvědčila, oproti tomu sněhem zasypané silnice uchvacují do svých pastí moderní civilizaci. Ještěţe má pan Seccombe se svými ţáčky a studenty připravené anglické koledy. A tak nám to čekání příjemně uběhne. Konečně uţ nic nebrání tomu, aby zaznělo naléhavé a přesvědčivé: Hej, mistře! Jak si vybavuji své pocity, opět se neubráním dojetí - přesvědčivé vystoupení všech dětí jakoby nás vrátilo zpátky přinejmenším do doby národního obrození. Dětsky čistá upřímnost projevu a nasazení - zejména hlavních představitelů - zapůsobilo. Matěj Rendla a Petr Bartoš své role nehráli, ale intenzivně proţili. Děkuji. A děkuji všem, jejichţ práce se za tím skrývá. Děkuji panu Jiřímu Lukovi i Petře Kobrové, která děti skvěle doprovázela na varhany. A nezapomeňme na našeho kouzelníka pana Padevěta, který se dokázal vyhnout všem nástrahám a bezpečně dovedl své koně i s nákladem aţ ke kostelíku. Děkuji za skvělý záţitek. Jolana Šámalová Vedete své dcery Terezu a Veroniku ke spisovatelství? Já jsem je pozorovala a zjistila jsem, ţe ony tolik nečtou, jako jsem četla já. Ale Veronika chce překládat do a z japonštiny. Dokonce by zanedlouho měla odjet do Japonska. Do jakého jazyka překládáte nejčastěji? Já nepřekládám, ale moje knihy jsou nejčastěji překládány do slovenštiny. Dále jsou mé knihy překládány do francouzštiny, angličtiny, chorvatštiny, němčiny, polštiny a také do srbštiny. Kolik knih jste jiţ napsala? Abych pravdu řekla, tak to za chvíli bude 50 kníţek. Kde berete inspiraci? Vţdy kdyţ něco slyším, vidím, o čem se mi zdá, zvuky, články v novinách nebo besedy. Máte nějakou nejmilejší kníţku? Já beru knihy jako svoje děti a nikdy přece nemáte radši jedno dítě neţ to druhé. Napsala uţ jste nějakou knihu pro dospělé? Jen velmi málo knih a navíc mě to moc neláká. Zfilmovala se uţ nějaká vaše kniha? Ještě ne, ale přála bych si to. Funguje to spíše naopak. A s jakou knihou to bylo naopak? Například s Ať ţijí rytíři. Moc mě to bavilo, ale myslela jsem si, ţe mi pan reţisér dá nějaké scény na DVD dopředu a on mi je nedal. Pak mě ale pozval do studia a v ději jsem se začala postupně trochu orientovat. Film mi před premiérou nesvěřil, protoţe na tomto filmu pracoval 6 let. Musela jsem dokonce podepsat smlouvu, ţe budu mlčet jako hrob. ptaly se Kája B. a Kája H. *** Teď bych vám ráda sdělila ještě pár informací o Ivoně Březinové a jejím životě, které jsem zjistila na setkání a na jejích webových stránkách. Tady jsou: Paní Březinová se narodila v roce 1964 v Ústí n. Labem, kde také vystudovala gymnázium a Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně, obor český jazyk a dějepis. Po vysoké škole začala pracovat na katedře bohemistiky jako asistentka a pak šla učit. Poté odjela do Prahy a tam se jí narodily dcery Tereza a Veronika. Za knihu O kočce Kačce dostala v roce 1999 Zlatou stuhu. Karolina B.

8 Oprava z minulého čísla: Internetová verze aktuálních i starších čísel tohoto zpravodaje je zpřístupněna na (minule chyběla koncovka htm). Druhé číslo zpravodaje ZŠ vyjde 29. ledna Kromě výše popsaných akcí proběhly v prosinci další aktivity: zpívali jsme ve školce Landie, bylo to moc milé Zahájili jsme spolupráci s Charitním domovem v Mukařově. Babičkám jsme zahráli v jejich útulné společenské místnosti naši Rybovku a zazpívali několik koled. Babičky, jak nám samy řekly, se uţ nyní moc těší na další návštěvu dětí ze základní školy. Vystupovali jsme v Kojeneckém ústavu ve Strančicích. Děti přinesly radost svým vystoupením dětem i zaměstnancům Kojeneckého ústavu; bylo to velmi dojemné a smysluplné. Někteří se zúčastnili plavecké štafety se spoluţáky z gymnázia. Zúčastnili jsme se společné vánoční večeře v Open Gate. Atmosféra byla nepopsatelná, a tak ji nepopisuji. Závěrečné vystoupení s naší Rybovkou proběhlo v divadle školy ihned po slavnostní večeři a bylo vyvrcholením všech představení. Byla to vlastně naše derniéra. Děti si to uţily a doufáme, ţe diváci také. Na poslední den před vánočními prázdninami jsme připravili další setkání z cyklu Klíče k branám: tentokrát besedu s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou. Byl to moc hezký dárek na závěr kalendářního roku. Ţáci s paní učitelkou pekli a zdobili perníčky. Zpočátku se jednalo o překvapení a na akci bylo dáno přísné embargo. Nyní moţná mnozí z Vás mají výborné a krásné perníčky na svých vánočních stolech. Děkujeme paní učitelce. Děkujeme také všem, kteří se jakýmkoli způsobem spolupodíleli na mnohých aktivitách ţáků čtvrté třídy v měsíci prosinci (a nejen v něm). Je to také Váš významný podíl, ţe vše mohlo tak hladce a úspěšně proběhnout. DÍKY!!!! V rámci výuky matematiky proběhne projekt studentů gymnázia, kdy se na několik hodin stanou učiteli svých mladších spoluţáků. Musí samozřejmě učit to, co čtvrťáci zrovna probírají a to za přísného dohledu pana učitele Michalíka a paní učitelky Kobrové. Níţe sami studenti o tomto projektu referují. (jl) Je jen náhoda, ţe matematický seminář tercie a kvarty je ve stejnou dobu jako matematika na základní škole? Volno pro učitelku Kobrovou kaţdý pátek, jiţ od ledna! Matematický seminář tercie a kvarty je ve stejnou dobu jako matematika na základní škole. Náhoda, nebo dobře promyšlený kousek Aštara Šerana? Odpověď se nedozvíme, ale pan učitel Michalík se této skutečnosti kaţdopádně rozhodl vyuţít. Po dohodě s vedením základní školy vznikl Projekt M, neboli akce, spočívající na meziročníkovém vyučování. Konkrétně, studenti tercie a kvarty jiţ od ledna budou učit matematiku na základní škole. Minulý pátek absolvovali jednu ukázkovou hodinu, aby věděli, jak na to. Příště uţ bude mít paní Kobrová volno! By Meesha Jednoho dne jsme od našeho pana učitele Michalíka dostali informaci, ţe matematický seminář kvarty a tercie bude od ledna jednou za měsíc učit matematiku na základní škole. Tato informace nás všechny velice nadchla, proto jsme se vydali navštívit čtvrtou třídu, abychom viděli, jak se ţáci učí s paní učitelkou Kobrovou. Zjistili jsme, ţe děti jsou velmi chytré a bystré, proto se uţ moc těšíme na další nové zkušenosti s nimi. Minulý týden matematický seminář skládající se ze studentů tercie a kvarty navštívil čtvrtou třídu základní školy při hodině matematiky. Pozorovali jsme je během jejich práce a her. Asi se ptáte, proč. Od ledna příštího roku s nimi totiţ budeme pravidelně spolupracovat budeme mít na starosti některé hodiny matematiky. Uţ nyní se moc těšíme a doufáme, ţe budeme stejně úspěšní a oblíbení jako jejich skutečná učitelka.

9 Pokud něco hledám, tak jsou to většinou klíče. Jednou se mi stalo, ţe jsem je zapomněl ráno v prostorách studentské kavárny. Neţ jsem je našel, nachodil jsem v našem areálu asi tři kilometry. Jak uţ víte z dnešního úvodníku, nový název školního zpravodaje ZŠ OPEN GATE je klíčenka. Vybrali jej ţáci čtvrté třídy na základě návrhů rodičů. Proč tedy asi zvítězil právě tento název? Jedná se jistě o symbol a děti v tomto věku mají pro symboly zvláštní cit. Na klíčenku se navlékají klíče v našem případě klíče k branám, klíče k poznání ţivota, světa, sebe sama, druhých, klíče k jazykům, klíče do ţivota. Kaţdý klíč je jedinečný a navíc kaţdý člověk, který tyto klíče nalézá, vlastní originály. Klíčenka má tvar kruţnice - další symbol snad nikdy nekončící cesty za poznáním. Budu rád, kdyţ se klíčenka stane jakýmsi ochráncem archivem klíčů, které na cestě ţáci základní školy naleznou. Také budu rád, kdyţ v ní rodiče, studenti a další zájemci naleznou informace o dění chystaném i proběhlém. Zároveň věřím, ţe podpoří některé ţáky ve psaní, jak se jiţ v tomto čísle prokázalo. Moc Vám děkuji, všichni autoři úţasných článků. Moţná nám klíčenka pomůţe, abychom uţ klíče neztráceli a nemuseli tak chodit zbytečné kilometry jako já. I kdyţ ona ta procházka areálem školy nebyla vůbec nudná (jl) Nepatřím mezi nadšené zastánce různých srovnávacích testů, které zaručeně informují o stavu třídy, školy, školství na národní úrovni. Často výsledky těchto testů diktují, jak se má reformovat vzdělání. Výsledky mezinárodního testování vzbudily v minulém měsíci v médiích pozdviţení nad úrovní našich českých ţáků. Pozastavuji se nad důvěrou, která je vkládána do rukou autorů těchto testů, kdy často honění se za kvantitativně lepšími výsledky zapomíná na vlastní kvalitu. Překvapuje mne unáhlenost prohlášení oficiálních míst rezortu školství. Nicméně na tomto místě jsem nechtěl rozebírat situaci podrobněji. Nemám k tomu ani potřebné informace a ani prostor. Rád bych se zde však zmínil o testování čtenářské gramotnosti, kterého se většina ţáků naší třídy (kromě nemocných) zúčastnila v minulém měsíci. Přesto, ţe jsem výše zmínil jakousi nedůvěru v testy podobného typu, testy čtenářské gramotnosti jedné komerční společnosti jsou sestaveny velmi vhodně a jsou spojeny s e-learningovým kurzem, který počítá s konkrétními výsledky konkrétního ţáka a navíc jsou prozatím zdarma. Aniţ bych chtěl nějak přeceňovat výsledky, potěšilo mě, ţe naše třída skončila ve Středočeském kraji na 2. místě z celkem 109 zúčastněných škol. Testování bude po- kračovat v květnu, tak doufám, ţe si výsledky udrţíme. Proto také Vás prosím, ať si děti čtou a čtěte jim také vy alespoň 20 minut denně. Zajímavý projekt:

10 Změna programu vyhrazena V rámci ankety Preference dní na konání různých akcí nad rámec vyučování (filmový klub, přespávání, plavání ap.) se ukázalo, ţe většina rodičů, kteří se jí zúčastnili, je bez konkrétních preferencí. (jl) Krouţky budou pokračovat také ve druhém pololetí školního roku. Nebude potřeba vyplňovat ţádnou novou přihlášku. V případě, ţe se rozhodnete k nějaké změně (odhlášení, přihlášení na nový krouţek), dejte nám to prosím vědět em předmět krouţky) do 14. ledna Na základě toho Vám doručíme do 25. ledna nový cenový výměr.

11 V pondělí 6. prosince nás navštívili Mikuláš, tři čerti a anděl. Byli velice vtipní a naštěstí nám nikoho neunesli. Dostávali jsme balíčky se sladkostmi a buráky. Dávali nám úkoly jako třeba 10+5 nebo vyjmenovat vyjmenovaná slova po b nebo po p. Pan ředitel nám s paní učitelkou zatancoval a to moc hezky. Nakonec jsme zazpívali Hej, Mistře! Bylo to velmi hezké a všichni jsme si to uţili. Karolína Mia B. za přispění ţáků ZŠ OG a studentů gymnázia OG vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka ZŠ OPEN GATE, LEDEN 2011

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Název DUMu Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy?

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy? INFORMACE Měsíc prosinec hned z počátku přinesl nadílku, na kterou se děti moc těšily. Jiţ tradičně totiţ naši školu navštívil Mikuláš, anděl a čertík. Čertík věděl o všech dětech a jejich lumpárnách a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu

Patronus 1/06. Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Patronus 1/06 Pobertovi od Namy ze Zmijozelu Rozhovor Cho Chang Vánoce jsou za dveřmi,nalaďme tedy vánoční vlnu... Co máš na vánocích nejraději? 1.Na vánocích mám nejraději tu vánoční náladu,klid a pohodu

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

V období intenzivních příprav tohoto projektu v minulém školním roce jsme se společně s paní učitelkou a panem učitelem vznesli nad OPEN

V období intenzivních příprav tohoto projektu v minulém školním roce jsme se společně s paní učitelkou a panem učitelem vznesli nad OPEN Vážení rodiče, milí žáci, vážení pedagogové, všichni ostatní zaměstnanci školy a přátelé OPEN GATE, dostává se vám do rukou (nebo spíše do mailových schránek) zpravodaj naší nově vzniklé základní školy.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011.

Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy 28.10.2011. Zmieniony 14.11.2011. Relacje czeskich uczniów z pobytu w Łukowicy Program Comenius - návštìva v Lukavici Den 1. Cesta ze Dvora Králové n.. L. do

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 Workshopová dopoledne, která jsme umístili do dnů, kdy se konají přijímací

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Happy House 2 - lekce 5

Happy House 2 - lekce 5 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Happy House - lekce (happy_house unit_.jbb) Happy House - lekce Lekce: Lekce Cvičení: Strana - poslech Lunchtime! Lunch is on the table in the

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72 Obsah: Slovo ředitele školy. Vánoční besídka, nadělování, vystoupení v domovech důchodců, divadlo, vyhodnocení sběru,

Více

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno Vážení čtenáři a příznivci naší školy, naše škola začíná vydávat nový školní časopis. Bude vycházet 4x ročně a

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví?

Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? Jak jsme se dostali k dobrovolnictví? gymnázium je od roku 2008 členem mezinárodní sítě škol EAC (EAC = European Active Citizenship) spolupráci škol řídí nevládní organizace CESES se sídlem v italském

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více