ZÁVĚREČNÁ PRÁCE MGR. BOHUNKA VRCHOTICKÁ STUDIA K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ PRÁCE MGR. BOHUNKA VRCHOTICKÁ STUDIA K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE STUDIA K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY MGR. BOHUNKA VRCHOTICKÁ V Husinci-Řeţi dne

2 Závěrečná práce vznikla v rámci projektu Specializované činnosti v environmentální výchově, podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ , který realizovalo Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina v letech Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval (a) samostatně s pouţitím uvedené literatury a konzultací paní Šárky Klimešové. podpis Mgr. Bohunka Vrchotická 2

3 OBSAH I. Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Poznávejme, pomáhejme, chraňme součást ŠVP,, Škola, příprava pro ţivot I.I Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu EV...3 I.2 SWOT analýza EVVO ve škole.8 I.3 Výchovně vzdělávací cíle a výstupy v EV,způsoby vyhodnocení ŠP EVVO vzhledem k výchovně vzdělávacím cílům a výstupům, prostředky k naplňování výchovně vzdělávacích cílů a výstupů. 10 I.4 Organizační cíle v EVVO,způsoby vyhodnocení ŠP EVVO-vzhledem k organizačním cílům, prostředky k naplňování organizačních cílů.18 I.5 Roční program EVVO na školní rok I.6 Přílohy Swot analýza ţáci Swot analýza učitelé Swot analýza rodiče Swot analýza provozní zaměstnanci 27 II.Učební celek Naše vesnice-náš domov 36 II.I Cíle učebního celku v návaznosti na cíle ŠP EVVO 36 II.2 Písemná příprava učebního celku...38 II.3 Přílohy text pro motivační hodinu..40 3

4 Rozbor ŠVP ZŠ a MŠ Husinec-Řež z hlediska EVVO Při vytváření našeho ŠVP jsme vycházeli z jasné představy vytvořit program, který přesně zapadne do prostředí, v kterém je realizován. Zaměření na oblasti, které jsou v našem školství mnohdy zanedbávané a neprávem opomíjené. Výchova k úctě k přírodě, národním tradicím a vlastenectví. Jiţ v charakteristice školy je zmíněno umístění školy v krásném údolí řeky Vltavy. Je zde zmíněna také její více neţ sedmdesátiletá pohnutá historie, její úloha za druhé světové války (slouţila jako vojenský lazaret a sídlo německých jednotek). Neštěstí, které jí postihlo při povodních 2002 (část školy musela být strţena a znovu postavena). V charakteristice sboru je poukázáno na skutečnost, ţe naši výchovní pracovníci mají kladný vztah k přírodě, někteří jsou členy turistického oddílu TOM ŘEŢ, který se školou úzce spolupracuje. Zaměření školy je jasné: Chceme naučit děti vážit si přírody, umět využívat její hodnoty Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - ţáci vyhledávají informace v textu - v encyklopediích i na internetu, srovnávání poznání v různých dobách. Kompetence k řešení problémů - řešení vlastních nápadů - projektové dny zaměřené na pomoc ohroţeným druhům zvířat a rostlin. Kompetence sociální a personální - skupinová práce společná diskuse a práce nad environmentálními problémy. Kompetence pracovní - práce zaměřené na propagaci a reklamu určitého projektu, články o naší práci na projektech EVVO. Kompetence občanské - odmítá útlak a hrubé zacházení s ţivočichy a rostlinami, dokáţe se zastat slabších a poukázat na problémy. Naše projekty napomáhají i dětem se sociálním znevýhodněním, především vyuţitím volnočasových aktivit. 4

5 Problematika EVVO je zmíněna i v dlouhodobých cílech naší ZŠ a MŠ. Snaţíme se podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problémů -soutěţe. Vedeme ţáky k účinné komunikaci, rozvíjíme u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vytváříme u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a proţívání. Průřezové téma, jako je EVVO, prochází všemi předměty a u kaţdého je zmíněno v charakteristice předmětu. Jestliţe máme hodnotit náš ŠVP z hlediska Doporučených očekávaných výstupů v environmentální výchově, můţeme říci, ţe nejsilněji je u nás z klíčových témat zastoupena senzitivita, z propojujících témat potom vytváření environmentálních postojů a hodnot a vztah k místu. Český jazyk jsou to především texty o přírodě, poskytování znalostí pro kaţdodenní ţádoucí jednání člověka vůči prostředí, uvědomování si podmínek ţivota a moţnosti jejich ohroţování. Jsou to témata slohová, od vyprávění, popisu, aţ k náznakům úvahy. Jsou to texty básnické, popisující krásu přírody atd. Téma krajiny, stromů atd. Lze vyuţít i ve větné skladbě. Vděčným námětem jsou vyjmenovaná slova. Ke kaţdému písmenku malujeme obrázek zvířátka nebo rostliny. Vyuţíváme pracovní listy sdruţení AOZP/Asociace odpovědného vztahu k malým zvířatům/, kde jsou jednoduché texty doplněny obrázky např. staráš se o svého malého kamaráda, kaţdý den se potřebuješ napít, ale tvůj pejsek také. Dramatizace různých témat z přírody v dramatické výchově. V českém jazyce se nejvíce uplatňuje senzitivita a z propojujících témat vztah k místu práce s poezií zaměřená na přírodu a slohové práce s tématy přírody a domova. Anglický jazyk - zde lze také nalézt vhodné náměty, například popis anglické krajiny, počasí v Anglii atd. Nejvíce se uplatňují z klíčových témat zákonitosti - poznání anglické krajiny, senzitivita. Matematika - počítání zvířátek, slovní úlohy s náměty z přírody. Lze zde znázornit lidské aktivity i problémy ţivotního prostředí. Zde se uplatňuje zejména klíčové téma problémy a konflikty, z propojujících témat kooperativní dovednosti. Prvouka - poskytuje znalosti a dovednosti, pěstuje návyky. Podává základní informace o ţivotním prostředí, zvířatech, rostlinách, okolním prostředí. V této oblasti 5

6 naplňujeme problémy a konflikty, akční strategie a v malé míře výzkumné dovednosti, téma zákonitosti, senzitivita. Přírodověda - zkoumá základní podmínky ţivota, ekosystémy, lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí. V přírodovědě se uplatňují všechna klíčová témata a také vytváření environmentálních postojů a hodnot. Osobní odpovědnost (např. třídění, šetření energií, péče o domácí mazlíčky) i přesvědčení o vlastním vlivu, moţnost ovlivnit okolní prostředí. Vlastivěda -v ní se seznamujeme s přírodou, která nás obklopuje, od nejtěsnějších vazeb, jako je obec, náš kraj, republika, Evropa. Zkoumáme odlišnosti a ráz krajiny. Zde se uplatňuje senzitivita, z propojujících témat především vztah k místu, osobní odpovědnost. Pracovní činnosti - především pěstitelské práce pěstování pokojových i jiných rostlin. Nejvíce se uplatňují akční strategie, výzkumné dovednosti, z propojujících témat potom kooperativní dovednosti. Tělesná výchova cvičení v přírodě, tolerance k přírodě. Zde působí zákonitosti, z propojujících témat osobní odpovědnost. Výtvarná výchova - znázornění krajiny, zvířat, rostlin, přírody. Nejvíce působí senzitivita, environmentální postoje a hodnoty. Hudební výchova - poslech skladeb oslavujících přírodu - např. Má vlast Bedřicha Smetany, písničky o přírodě. Znalost zvuků, s kterými se můţeme v přírodě setkat - poslech zpěvu ptáků, vytváření nahrávek, cvrlikání cvrčků apod. Jednoznačně je to senzitivita a vztah k místu. Informatika - vyhledávání informací na internetu. Problémy a konflikty, zákonitosti, akční strategie, senzitivita, výzkumné dovednosti, osobní odpovědnost, kooperativní dovednosti. Téma EVVO prochází všemi předměty, dokonce je zmíněno i v ŠVP PV a ŠVP školní druţiny, ve větší míře je pak zastoupeno projekty, kterých se účastní všichni a to po celý rok. To povaţuji za silnou stránku našeho ŠVP. Za slabou stránku povaţuji to, ţe mám pocit, ţe jsme zaměřeni příliš jednostranně, protoţe nemáme v některých oblastech dost zkušeností. Např. oblast třídění odpadů - zatím jsme třídili jenom papír, plastová víčka a hliník. Pominuli jsme ostatní 6

7 odpady. K nápravě by nám mělo pomoci zapojení do soutěţe Recyklohraní. Za slabou stránku povaţuji, ţe se jednostranně věnujeme klíčovému tématu problémy a konflikty, méně se zabýváme blízkým okolím, tady to bude chtít více odvahy, nebát se vhodně zasahovat do ţivota v obci. Např. naše nápady konzultovat s vedením obce, a také výzkumným dovednostem - tam je to především nedostatkem financí na mikroskopy, lupy atd. Snad se to brzy změní. Realizované projekty EVVO: Naučná stezka údolím Vltavy Spolupráce se ZOO Praha a ZOO Plzeň Ţáby bijí na poplach - záchrana obojţivelníků Nechme šelmy ţít dvouletá kampaň, kde jsme se soustředili zvláště na záchranu evropských kytovců - např. Sviňucha obecná. Spolupráce se sdruţením Ornita - Sedmero krkavců. Plánované projekty - Strom roku Voda je základem ţivota - vyčištění nedaleké studánky, Školní arboretum Sluneční hodiny 7

8 I.1 SWOT analýza EVVO ve škole Analýza vychází z pohovoru se zaměstnanci školy, coţ jsou učitelky ZŠ a MŠ, vychovatelky, provozní zaměstnanci, dále pak z dotazníku pro učitele, provozní zaměstnance, rodiče a ţáky. Prioritizace je dána pořadím v tabulce EVVO na naší škole Silné stránky 1/ Spolupráce s řadou ekologických sdruţení, výuka není suchá teorie, ale je zde vyuţita praxe. 2/ Projektové vyučování prolínající všemi předměty, těsné souţití s přírodou. 3/Řada tematických dnů s environmentální tematikou. 4/ Účast v soutěţích s environmentální tematikou. 5/ Ve škole pracuje přírodovědný krouţek, jehoţ náplní je především rozšíření přírodovědných aktivit, na které není čas během vyučování. Navštěvují ho také naši předškoláci. 6/ Kaţdý rok se účastní naši učitelé Slabé stránky 1/ Nesystémové řízení - akce nejsou příliš plánovány mnoho akcí je uskutečňováno na poslední chvíli a pak selhává účast učitelů i ţáků, ne vţdy funguje spolupráce, zvláště jde-li o volný čas učitelů. 2/ Nezájem provozních zaměstnanců o ekologizaci provozu školy, plynoucích často z neznalosti. 3/ Neznalost strategického plánu obce v oblasti ochrany a zlepšování environmentálního prostředí a v jeho důsledku roztříštění komunitního plánu spolupráce s obcí. Vnitřní faktory 8

9 soustředění zaměřeného na EVVO pořádaných občanskými sdruţeními a dále různých workshopů. Příleţitosti 1/ Najít mezi rodiči nadšence pro spolupráci - zatím jen pár jedinců. 2/ Oslovit a najít sponzory, ochotné realizovat naše myšlenky. 3/ Zapojení do grantových řízení. Ohroţení 1/ Velká časová náročnost na zpracování grantů, malá pravděpodobnost obdrţení grantu. 2/ Malý počet dětí ve škole -málo přidělených peněz. 3/ Nedostatek finančních prostředků pro zařízení na ekologizaci školy. Vnější faktory Z dotazníku pro rodiče vyplynulo, ţe by chtěli více spolurozhodovat o dění ve škole, zlepšit informovanost rodičů přes internetové stránky. Ţáci v dotazníku poukazovali na nedostatečné vyuţívání nebo chybění pomůcek. Nedostatečné vybavení počítačovou technikou, větší zaměření na práci ve skupinách. Učitelé postrádají především nedostatečnou materiální vybavenost. Provozní zaměstnanci často nevědí, v čem spočívá ekologizace provozu školy. 9

10 I.2 Výchovně vzdělávací cíle a výstupy v EV, způsoby vyhodnocení ŠP EVVO vzhledem k výchovně vzdělávacím cílům a výstupům, prostředky naplňování výchovně vzdělávacích cílů a výstupů Při formulaci vzdělávacích cílů a výstupů jsme vycházeli z podmínek naší školy a věku ţáků. Škola se nachází ve velmi environmentálně podnětném prostředí, jedná se o vesnickou málotřídní školu jen s prvním stupněm. Máme moţnost sledovat ekosystém lesa, vody atd. Při formulaci jsme vycházeli také z SWOT analýzy naší školy např. v oblasti problémy a konflikty/šetření energií, třídění odpadu. Senzitivita Cíle - Na základě získaných vědomostí a zkušeností si je vědom nutnosti pečovat o přírodu a cítí k ní zodpovědnost. 1/ LIBOVOLNOU FORMOU VYJÁDŘÍ, ČÍM JE PRO NĚHO PŘÍRODA (LITERÁRNĚ, VÝTVARNĚ) PROSTŘEDEK - VYUČOVACÍ HODINA, SOUTĚŢ VÝTVARNÁ, LITERÁRNÍ INDIKÁTOR 95 ŢÁKŮ % VYJÁDŘÍ SVŮJ POSTOJ K PŘÍRODĚ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PŘEDEM STANOVÍME KRITÉRIA HODNOCENÍ VZHLEDEM K VĚKU ŢÁKŮ VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ DÍLA 2/ POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY SE DOKÁŢE POSTARAT O SVĚŘENÉ KVĚTINY, NEBO ZVÍŘATA PROSTŘEDEK - PRAVIDELNÁ PÉČE O KVĚTINY (ZALÉVÁNÍ, HNOJENÍ, PŘESAZOVÁNÍ) SLUŢBY INDIKÁTOR 80% ŢÁKŮ SE ZAPOJÍ DO PÉČE O KVĚTINY VE ŠKOLE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZELENÁ ŠKOLA - KVETOUCÍ ROSTLINY 10

11 3/ POMÁHÁ RŮZNOU FORMOU OHROŢENÝM DRUHŮM ROSTLIN A ZVÍŘAT (ÚČASTNÍ SE AKCÍ POŘÁDANÝCH NA JEJICH ZÁCHRANU) PROSTŘEDEK - TEMATICKÁ VÝUKA NA KONKRÉTNÍ TÉMA OHROŢENÁ ZVÍŘATA A ROSTLINY INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ SE ZAPOJÍ DO AKCÍ POŘÁDANÝCH NA ZÁCHRANU OHROŢENÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN ZPŮSOB VYHODNOCENÍ ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE A PREZENČNÍ LISTINA 4/ PEČUJE O ČISTOTU BLÍZKÝCH VODNÍCH ZDROJŮ, CHÁPE JEJICH NEZASTUPITELNOST PRO ŘADU ŢIVOČICHŮ A ROSTLIN PROSTŘEDEK - ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY, ÚPRAVA OKOLÍ STUDÁNKY/VOLNO ČASOVÉ AKTIVITY/ INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - UPRAVENÉ OKOLÍ STUDÁNKY 5/ V ZIMĚ MU NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD PTÁKŮ A ZVÍŘAT POHYBUJÍCÍCH SE V JEHO OKOLÍ, DOKÁŢE PRO NĚ VYROBIT JEDNODUCHÉ KRMÍTKO PROSTŘEDEK - SBĚR ŢALUDŮ KAŠTANŮ, DODÁNÍ DO PŘÍRODY, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ VÝROBA KRMÍTKA, BUDKY PRO PTÁKY INDIKÁTOR 90% ŢÁKŮ ŠKOLY SE ZAPOJÍ DO SBĚROVÝCH AKCÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - NEJMÉNĚ 15 KG ŢALUDŮ A KAŠTANŮ URČENÝCH HLADOVĚJÍCÍ ZVĚŘI. NEJMÉNĚ DVĚ BUDKY A KRMÍTKA ZHOTOVENÁ ŢÁKY 11

12 6/ POMÁHÁ OPUŠTĚNÝM ZVÍŘATŮM V ÚTULCÍCH, ÚČASTNÍ SE BENEFIČNÍCH AKCÍ A SOUTĚŢÍ, JEJICHŢ VÝTĚŢEK JDE NA POMOC TĚMTO ZAŘÍZENÍM PROSTŘEDEK - SBĚROVÉ AKCE, JEJICHŢ VÝTĚŢEK BUDE VĚNOVÁN ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA, NEBO ZÁCHRANNÉ STANICI INDIKÁTOR -85% ŢÁKŮ ŠKOLY SE ÚČASTNÍ SBĚROVÝCH AKCÍ NA PODPORU OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - DOKLAD O ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ A JEJICH PŘEDÁNÍ ORGANIZÁTORŮM 7/VLASTNÍMI SLOVY VYPRÁVÍ ŢIVOTNÍ PŘÍBĚH ORGANIZMU, NACHÁZÍ SOUVISLOSTI S BĚŢNÝM ŢIVOTEM PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA ČESKÉHO JAZYKA NEBO SOUTĚŢ INDIKÁTOR 80 % ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ PSANÍ LITERÁRNÍ PRÁCE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ HODNOTÍME V ZÁVISLOSTI NA VĚKU ŢÁKŮ LITERÁRNÍ DÍLO Zákonitosti Cíle - Chápe zákonitostí dějů v přírodě. Uvědomí si příčinu a následek. 1/ UVEDE JEDNODUCHÉ PŘÍKLADY POTRAVNÍCH VAZEB PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA - DRAMATIZACE INDIKÁTOR 60% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ DRAMATIZACE ZNÁZORNĚNÍ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZNÁZORNĚNÍ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE - BEZ CHYB 2/ NA PŘÍKLADĚ ORGANISMU UVEDE JEHO ZÁVISLOST NA PROSTŘEDÍ PROSTŘEDEK - ROLOVÁ HRA KDE SE NÁM LÉPE ŢIJE? INDIKÁTOR 90% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ TÉTO HRY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ SE ZHODNOTÍ SPRÁVNOST ZTVÁRNĚNÍ 12

13 3/ UVEDE PŘÍKLADY NARUŠENÍ VZTAHU MEZI ORGANIZMEM A PROSTŘEDÍM A SNAŢÍ SE O JEJICH NÁPRAVU PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA - ČESKÝ JAZYK - SLOHOVÁ PRÁCE INDIKÁTOR 60% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ PSANÍ SLOHOVÉ PRÁCE S TÍMTO TÉMATEM ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ SE VYHODNOTÍ LITERÁRNÍ PRÁCE 4/ ROZLIŠÍ ZÁKLADNÍ BIOTOPY A TYPY VYUŢITÍ ÚZEMÍ ČR PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA - SKUPINOVÁ PRÁCE S MAPOU - SOUTĚŢ INDIKÁTOR 70% ŢÁKŮ SE ZAČLENÍ SPRÁVNĚ ORGANISMUS DO PROSTŘEDÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ FOTODOKUMENTACE 5/ ZNÁ PŘÍKLADY POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ A VZTAHŮ ORGANIZMŮ A PROSTŘEDÍ V NEJBLIŢŠÍM OKOLÍ PROSTŘEDEK - VYCHÁZKA DO OKOLÍ S ÚKOLEM NALÉZT CO NEJVÍCE PŘÍKLADŮ POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ INDIKÁTOR -70% ŢÁKŮ NAJDE PŘÍKLADY POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE A DÁLE PRÁCE ŢÁKŮ SE ZNÁZORNĚNÍM ŘETĚZCŮ Akční strategie Cíle - Dokáže jednat v zájmu přírody, váží si darů přírody a seznamuje s nimi i okolí. 1/ UVEDE PŘÍKLADY EKOLOGICKY ŠETRNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ PROSTŘEDEK - ANKETA PRO OBYVATELE OBCE INDIKÁTOR 80% ŢÁKŮ UVEDE PŘÍKLADY ŠETRNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - POSOUZENÍ PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ VÝSTIŢNOST OTÁZEK ANKETY 13

14 2/ POROVNÁ VHODNÉ A NEVHODNÉ JEDNÁNÍ VE VZTAHU K PŘÍRODĚ PROSTŘEDEK - VÝROBA NÁSTĚNEK PRO OBYVATELE OBCE - ZNÁZORNĚNÍ PŘÍKLADU ENVIROMENTÁLNĚ ŠETRNÉHO JEDNÁNÍ INDIKÁTOR 80% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ VÝROBY NÁSTĚNEK S ENVIRONMENTÁLNÍ TEMATIKOU ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - FOTODOKUMENTACE Z AKCE VÝROBY NÁSTĚNEK 3/ POPÍŠE ČINNOSTI BĚHEM SVÉHO BĚŢNÉHO DNE A UVEDE PŘÍKLADY ČINNOSTÍ, PŘI KTERÝCH OVLIVŇUJE STAV PROSTŘEDÍ PROSTŘEDEK - DOMÁCÍ ÚKOL - KONZULTACE S RODIČI - VYHLEDÁVÁNÍ MOŢNOSTÍ ŠETŘENÍ S ENERGIÍ INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ ÚKOLU ZAMĚŘENÉHO NA ŠETŘENÍ ENERGIÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - VYHODNOCENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ 14

15 Problémy a konflikty Cíle - Pozná objektivně existující problémy vyskytující se v životním prostředí a snaží se najít jejich řešení. 1/ DOKÁŢE VYHLEDAT VE ŠKOLE REZERVY NA POLI ŠETŘENÍ ENERGIÍ, TŘÍDĚNÍ ODPADU ATD. PROSTŘEDEK - BESEDA DĚTÍ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, ANKETA PROVÁDĚNÁ DĚTMI MEZI ZAMĚSTNANCI INDIKÁTOR ALESPOŇ 65% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ BESEDY SE ZAMĚSTNANCI A BUDE SE PODÍLET NA VYTVÁŘENÍ ANKETY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - FOTODOKUMENTACE Z BESEDY, ZPRACOVANÉ ANKETNÍ OTÁZKY 2/ IDENTIFIKUJE ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉM, KTERÝ JE AKTUÁLNÍ V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA ČJ - PSANÍ DOPISU INDIKÁTOR - 65% SE ZÚČASTNÍ PSANÍ DOPISU ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE, DOPIS ZAMĚŘENÝ NA ENVIROMENTÁLNÍ PROBLÉM 3/ UPOZORNÍ NA PROBLÉMY, S KTERÝMI SE SETKÁVÁ DOMA (ŠETŘENÍ ENERGIÍ A ODPADY) A DOKÁŢE TO VYSVĚTLIT VLASTNÍ RODINĚ PROSTŘEDEK - DOMÁCÍ ÚKOL Z PŘÍRODOVĚDY NEBO PRVOUKY INDIKÁTOR 80 % ŢÁKŮ ZJISTÍ STAV ŠETŘENÍ ENERGIÍ VE VLASTNÍ RODINĚ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ 15

16 4/ VYJÁDŘÍ SVŮJ NÁZOR LITERÁRNÍ, NEBO VÝTVARNOU PRACÍ PROSTŘEDEK - VYUČOVACÍ HODINA VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HODINA - SLOHOVÁ PRÁCE INDIKÁTOR 95% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ TÉTO HODINY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PRÁCE JSOU HODNOCENY PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ Výzkumné dovednosti a znalosti Cíle - Dokáže samostatně zkoumat environmentální problémy a konflikty. 1/ OSVOJUJE SI ZÁKLADNÍ BADATELSKÉ DOVEDNOSTI, ZJIŠŤUJE INFORMACE POMOCÍ BADATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ, PRACUJE S POMŮCKAMI - LUPOU, MIKROSKOPEM APOD. PROSTŘEDEK - VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, POZOROVÁNÍ INDIKÁTOR - 80% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ VYCHÁZKY DO OKOLÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE, ZAPSANÉ VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ 2/ PREZENTUJE VÝSLEDKY SVÉHO BÁDÁNÍ VE ŠKOLE A NA VEŘEJNOSTI PROSTŘEDEK - NÁSTĚNKA S TÉMATY NA ZAMYŠLENÍ, KTERÉ ŢÁCI NALEZLI PŘI SVÉM BÁDÁNÍ INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ PREZENTACE VÝSLEDKŮ SVÝCH BÁDÁNÍ NA VEŘEJNOSTI ZPŮSOB VYHODNOCENÍ FOTODOKUMENTACE - PREZENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 3/ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ DOKÁŢE SPRÁVNĚ ROZPOZNAT PŘÍČINU DĚJE PROSTŘEDEK - LABORATORNÍ PRÁCE PŘIMĚŘENÁ VĚKU INDIKÁTOR 70% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ LABORATORNÍ PRÁCE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 16

17 4/ UMÍ SE ORIENTOVAT V LITERATUŘE I NA INTERNETU, VYHLEDÁ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVVO PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA PŘÍRODOVĚDY A INFORMATIKY INDIKÁTOR 85% UMÍ VYHLEDAT INFORMACE NA INTERNETU ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ PRACÍ DĚTÍ PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ VÝSLEDKY HLEDÁNÍ NA INTERNETU A JEJICH VZÁJEMNÉ ZHODNOCENÍ 5/ PROVEDE JEDNODUCHÝ POKUS PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA PŘÍRODOVĚDY INDIKÁTOR - ALESPOŇ 60 % ŢÁKŮ UMÍ PROVÉST JEDNODUCHÝ POKUS ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ ZÁZNAMU DLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 6/ PRACUJE S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI JAKO JE LUPA, DALEKOHLED, PAPÍRKY PH A TAKÉ DOKÁŢE PRACOVAT S MIKROSKOPEM PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA PŘÍRODOVĚDY INDIKÁTOR 80 % ŢÁKŮ DOKÁŢE PRACOVAT S POMŮCKAMI, MÁ URČITÉ VÝSLEDKY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - 60% ŢÁKŮ PROKÁŢE SVÝMI VÝSLEDKY, ŢE UMÍ PRACOVAT S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI Způsob vyhodnocení ŠP EVVO z hlediska výchovně vzdělávacích cílů-školní program EVVO bude vyhodnocen za období pěti let. Bude vyhodnocován v rámci pedagogických rad. Se závěry bude seznámena školská rada a výsledky budou prezentovány ve výroční zprávě,která bude následovat po tomto období. 17

18 I.3 Organizační cíle, prostředky k jejich dosaţení, indikátory a kritéria pro hodnocení, způsoby vyhodnocení ŠP EVVO vzhledem k organizačním cílům Organizační cíle zahrnují: Organizaci výuky ţáků - výuka pro všechny ţáky Organizace výuky ţáků - volitelné nepovinné a zájmové vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ekologizace provozu školy Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO Spolupráce školy s okolím 1/ Organizace výuky žáků Hlavní cíl - Obohacení výuky ţáků v oblasti environmentální výchovy v rámci běţné výuky Dílčí cíl Od roku 2011/2012 bude do ŠVP zařazeno pro kaţdý rok jedno téma z průřezového tématu environmentální výchova, které bude prolínat všemi předměty. K tématům budou kaţdý rok uspořádány minimálně 2 tematické dny. Prostředek k dosaţení cíle je V roce 2011/2012 je sestaven seznam témat průřezového tématu environmentální výchova na budoucích pět let i s moţnostmi jejich realizace. Realizace proběhne v rámci tematických dnů. Indikátor - Z tematických dnů bude vytvořena fotodokumentace, která bude umístěna i na webu školy. Způsob vyhodnocení - kontrola zápisu v třídních knihách, dotazníkové šetření mezi ţáky, testy k ověření znalostí. 18

19 2/ Organizace výuky žáků nepovinná, zájmová Hlavní cíl - Zapojit ţáky do environmentální výchovy i mimo vyučování Dílčí cíl - Od roku budou pro školu zorganizovány 2 exkurze do vybraných záchranných zařízení - útulky, stanice handicapovaných zvířat Prostředek k dosaţení cíle Budou zmapovány záchranné stanice a útulky v blízkém okolí a uskuteční se exkurze. Indikátor - ţáci ve skupinách zpracují prezentaci z exkurze, fotografie, své poznatky prezentují ostatním Způsob vyhodnocení-kontrola zápisu v přehledu vzdělávací práce, kontrola nástěnek 3/ Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Hlavní cíl-zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky do environmentální výchovy Dílčí cíl - Od roku 2011/2012 se budou moci účastnit a vzdělávat se během workshopů a školení všichni pracovníci školy, aby získali nové vědomosti dovednosti například v oblasti ekologizace školy Prostředkem bude účast pracovníků školy na školeních EVVO pořádaných formou workshopů a seminářů občanskými sdruţeními zaměřenými na EVVO Indikátor - během roku se zúčastní nejméně dva učitelé některého z ekologických workshopů pořádaných v rámci občanských sdruţení zaměřených na tuto činnost Nejméně dva nepedagogičtí pracovníci se zúčastní workshopů zaměřených na ekologizaci školy. Způsob vyhodnocení - kontrola osvědčení o účasti a dotazníkové šetření 19

20 4/ Ekologizace provozu školy Hlavní cíl - Od roku 2011/2012 budou zavedena opatření na ekologizaci provozu školy Dílčí cíl - třídění odpadů, sníţení spotřeby vody, elektřiny Prostředek - Soutěţ ve sběru papíru, víček, přispěje k získání finanční hotovosti, která bude vyuţita k ekologizaci provozu, uspořádání tematického dne šetření energií Indikátor -Ve škole budou instalovány nádoby na tříděný odpad, hliník, obaly, elektrická zařízení, ţáci vyhotoví nástěnky s plakáty, které vyrobí ţáci o třídění odpadu Hodnocení by mohl být kontrola dokladů na konci roku, kontrola nástěnek - správnosti jejich obsahu Dílčí cíl - bude zavedeno vyuţívání šetrných prostředků na ekologizaci provozu Prostředek - Vhodnost prostředků na čištění bude konzultována s odborníkem na ekologické prostředky Indikátor - 50% prostředků bude ekologicky šetrných Vyhodnocení - posouzení dokladů na konci roku 5/ Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO Hlavní cíl - Od roku 2011/2012 se zlepší materiální a zajištění EVVO Dílčí cíl - Škola bude vybavena mikroskopy, ekologickými kufříky atd. Prostředek - zaţádání o dotaci, po schválení, její realizace Indikátor - budou nakoupeny mikroskopy, ekologické kufříky Vyhodnocení - posouzení dokladů, na co byly peníze pouţity 20

21 6/ Spolupráce školy s okolím Hlavní cíl - v roce 2011/2012 se začne vytvářet prostředí komunitní školy Dílčí cíl - Škola se stane součástí ţivota v obci i v oblasti EVVO, bude se podílet na řešení těchto problémů v obci způsobem, vhodným pro ţáky 1. stupně. Prostředek - spolupráce s místními organizacemi, mapování okolí školy, spolupráce s obecním zastupitelstvem, vytvoření nápadníku problémů, které můţe škola pomoci řešit Indikátor - Alespoň dva úkoly z nápadníku pomůţe škola vyřešit Vyhodnocení - hmatatelné výsledky spolupráce - naučná stezka, úprava okolí studánky Způsob vyhodnocení - Zhodnocení ţákovských prezentací podle předem daných kritérií. Ekologická témata jsou uvedena v ŠVP školní druţiny. Způsob vyhodnocení ŠVP EVVO vzhledem k organizačním cílům. Školní program EVVO bude vyhodnocován na pedagogických radách a provozních poradách po uplynutí pětiletého období a se závěry bude seznámena školská rada a výsledky budou uveřejněny ve výroční zprávě po uplynutí daného období 21

22 1.5 Roční program EVVO na školní rok Měsíc Cíl Název měsíce podle jeho zaměření Aktivita výchovně vzděl. a organizač. Způsob vyhodnocení Termín Zodpovědná osoba Cílová skupina Září Seznámení s recyklohraním - Dokáţe vyhledat Anketa mezi ţáky, Recyklohraní - dlouhodobý Ředitelka školy Ţáci 6-10 let a MŠ, Začínáme s odpady nově Tonda obal, Přednáška, Sledování čistoty vody ve rezervy ve sběru a třídění učiteli a provozními zaměstnanci. projekt - celý rok jejich rodiče, zaměstnanci školy Vltavě odpadu. ţáci školy Dokáţe samostatně zkoumat environment. ální Umístění problémy. nových kontejnerů na tříděný odpad. Budou Doklady o Umístění- Ředitelka Ţáci školy zavedena přijetí začátek září - školy. opatření na nových zůstane celý ekologizaci kontejnerů na rok. Vyhlášení téma školního provozu odpad. roku - téma roku. školy. Od roku Konec Učitelé 2011/2012 Fotodokume září Ţáci školy budou ntace vyhlášena z tematickýc Témata roku h dní Říjen Mezinárodní den ochrany zvířat, Na základě získaných Výstava výtvarných Říjen - listopad 2011 Učitelka výtvarné Ţáci 6-10let a MŠ Měsíc stromů a zvířat účast v soutěţi AOVZ Den s ptáčky Ornita vědomostí a zkušeností si prací k tématu výchovy, ředitelka vysazení je vědom AOVZ. školy 22

23 původních dřevin aktivity na téma památné stromy a co nám dává dřevo Zahájení aktivit škola v lese. Škola bude vybavena mikroskopy a ekologickými kufříky. nutnosti pečovat o přírodu a cítí k ní zodpovědnos t. Vysazení původních dřevin na pozemku školy. Ţáci školy Od roku Říjen 2011/2012 se zlepší Doklad o Ředitelka materiální zakoupení školy zajištění pomůcek EVVO. Listopad Výstava plodů zahrady - dýní Libovolnou formou Výstava plodů Listopad Učitelky ZŠ a MŠ Děti ze ZŠ a MŠ sběr kaštanů a dokáţe, co je podzimu ţaludů. pro něho Měsíc přípravy na zimu příroda. Není mu lhostejný osud ptáků a zvířat v okolí. Prosinec Zásobení Není mu Dostatečné Prosinec ŠD Ţáci ZŠ a 23

24 krmelců lhostejný mnoţství MŠ Měsíc pomáháme zvířátkům kaštany a ţaludy osud ptáků a zvířat jeho potravy na naplnění okolí dvou krmelců Leden Měsíc dlouhých nocí Výroba krmítek pro ptáčky Není mu lhostejný osud zvířat Vyrobení čtyř různých krmítek pro Leden Učitelé ZŠ a MŠ Děti z MŠ a ZŠ a ptáků blízké okolí Únor Měsíc-těšíme se na jaro Výsev rostlin pro přípravu na školním pozemku. Pod dohledem dospělé Naplánování slunečních květinových Únor aţ červen Učitelé ZŠ a ŠD Ţáci ZŠ, rodiče, místní Zahájení osoby se hodin a jejich obyvatelé, projektu - dokáţe příprava. personál květinové sluneční hodiny postarat o Zapojení ŠD školy svěřené do květiny konkrétních témat s ekologicko. u náplní. Školení pedagogických a nepedagogických pracovníků... Od roku Certifikát o Únor Učitelé a Učitelé a 2011/2012 účasti na provozní provozní se budou workshopu zaměstnanci zaměstnanci účastnit a vzdělávat všichni pracovníci školy Březen Měsíc prvních jarních dní Výsev rostlin na školní zahradě Pod dohledem dospělé Pracovní činnosti. Vysetí Březenkvěten Učitelé ZŠ Děti ze ZŠ, ŠD osoby nejméně se dokáţe dvou druhů postarat o zeleniny 24

25 svěřené rostliny Duben Oslava Dne Země - tematický den Dokáţe jednat Výstava výrobků Duben Učitelé ZŠ a MŠ Ţáci ZŠ a MŠ Měsíc vrbového proutí v zájmu přírody, váţí z proutí si jejich darů. Návštěva v záchranných stanicích Od roku 2011/2012 Fotodokume Duben Učitelé ZŠ a Ţáci ZŠ a se uskuteční ntace MŠ MŠ dvě exkurze ţáků do záchranných stanic Květen Měsíc rozkvetlých zahrad Mezinárodní den ptačího zpěvu -mezipředmětové vztahy. Libovolnou formou vyjádří, čím Úklid kolem studánky, případně Květen Učitelé VV a HV Ţáci ZŠ a MŠ Den otvírání studánek - je pro něho zbudování vyčištění příroda. odpočinkové místní Pečuje o ho místa. studánky, čistotu Účast na převzetí blízkých záchranných do péče. vodních dnech Vyvrcholení projektovým zdrojů.pomá v ZOO dní v ZOO Plzeň a ZOO há různou Praha formou ohroţeným druhům Identifikuje environment ální problém, který je aktuální v jeho okolí Červen-Měsíc zlatavých polí Exkurze do záchranných stanic Pomáhá opuštěným Exkurze Červen Učitelé ZŠ a MŠ Všichni ţáci školy 25

26 a voňavých luk zvířatům 26

27 I.4 Seznam příloh a) SWOT analýza ţáci b) SWOT analýza učitelé c) SWOT analýza - rodiče d) SWOT analýza provozní zaměstnanci 27

28 Příloha a) SWOT analýza - ţáci SWOT analýza EVVO na naší škole ţáci 3-5.třídy Organizační pokyny k vyplnění dotazníku: V dotazníku zakrouţkujte známku, kterou byste dali naší škole:1= výborný 5=nedostatečný?=nemohu se vyjádřit. Konkrétní záleţitosti je moţné zmínit na druhé straně Své názory můţete ale nemusíte podepsat Dotazníky sbíráme před ředitelnou školy do připravené schránky. O výsledcích budeme informovat Třídíte doma odpad,dokáţete rodičům a známým říci do kterého kontejneru který odpad patří? Všímáte si doma zda nekape kohoutek Nebo se zbytečně nesvítí? ? ? Máte rádi ? hodiny prvouky A přírodovědy? Dozvídáte se v ? nich nové poznatky,které jste dosud nevěděli? Čtete rádi ? příběhy z přírody? Chodíte ve ? 28

29 volných chvílích rádi do přírody? Řešíte v rámci druţiny přírodovědná témata? Při hodinách se často vyuţívají pomůcky a počítače ? ? 29

30 Příloha b) SWOT analýza - učitelé SWOT analýza EVVO na naší škole učitelé Organizační pokyny k vyplnění dotazníku: V dotazníku zakrouţkujte známku,kterou byste dali naší škole:1= výborný 5=nedostatečný?=nemohu se vyjádřit. Konkrétní záleţitosti je moţné zmínit na druhé straně Své názory můţete ale nemusíte podepsat Dotazníky sbíráme před ředitelnou školy do připravené schránky. O výsledcích budeme informovat Je Vám blízká problematika EVVO? Učíte rádi přírodovědné Předměty? Máte dostatek moţností K dalšímu vzdělávání v oblasti EVVO? Má škola Dostatek učebních pomůcek v Oblasti EVVO? Myslíte si ţe Má škola rezervy v oblasti ekologizace školy? Myslíte si, ţe má škola Rezervy v oblasti třídění odpadu Řešíte v rámci ? ? ? ? ? ? ? 30

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ. pro základní vzdělávání. platný od 1.9.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ. pro základní vzdělávání. platný od 1.9. Základní škola Pomezí, okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POMEZÍ pro základní vzdělávání platný od 1.9.2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

5. b) Učební osnovy volitelných předmětů pro niţší gymnázium

5. b) Učební osnovy volitelných předmětů pro niţší gymnázium 5. b) Učební osnovy volitelných předmětů pro niţší gymnázium Výběr volitelného předmětu můţe výrazně ovlivnit mírů rozvoje jednotlivých klíčových kompetencí a zcela jistě se výrazně podílí na individuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Škola brána ţivota ZÁKLADNÍ ŠKOLA, E.KRÁSNOHORSKÉ 3084/8, ÚSTÍ NAD LABEM 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Škola brána ţivota - pro základní

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá

ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim, zima, vesele se u nás střídá Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Verze 2009 (Platnost dokumentu: 3 roky /2009-2011/) Aktualizace září 2011 ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE jaro, léto, podzim,

Více

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu Úprk do života - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Hradec Králové 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,štítary, okres Znojmo Motto : Vědění je věc mysli jakožto pramene, odkud vyvěrají potůčky činů a řečí, čiré, je-li pramen

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Číslo jednací: ZŠ-211/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvková organizace 1 OBSAH: 1. Identifikační

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010

DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) DLOUHODOBÝ PLÁN + aktualizace pro školní rok 2009/2010 ÚVOD Dlouhodobý plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. č.j. 100/1/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 100/1/2007 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Tato novela ŠVP nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011 nahrazuje dokument platný

Více

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.

Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu. J. A. Komenský Sviadnov 2013 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...

Více

Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Základní škola a mateřská škola Husinec-Řež. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2007/2008 Škola, příprava pro život Motto: Máme rádi přírodu, je všude kolem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro niţší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více