ZÁVĚREČNÁ PRÁCE MGR. BOHUNKA VRCHOTICKÁ STUDIA K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ PRÁCE MGR. BOHUNKA VRCHOTICKÁ STUDIA K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE STUDIA K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY MGR. BOHUNKA VRCHOTICKÁ V Husinci-Řeţi dne

2 Závěrečná práce vznikla v rámci projektu Specializované činnosti v environmentální výchově, podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ , který realizovalo Sdruţení středisek ekologické výchovy Pavučina v letech Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval (a) samostatně s pouţitím uvedené literatury a konzultací paní Šárky Klimešové. podpis Mgr. Bohunka Vrchotická 2

3 OBSAH I. Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Poznávejme, pomáhejme, chraňme součást ŠVP,, Škola, příprava pro ţivot I.I Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu EV...3 I.2 SWOT analýza EVVO ve škole.8 I.3 Výchovně vzdělávací cíle a výstupy v EV,způsoby vyhodnocení ŠP EVVO vzhledem k výchovně vzdělávacím cílům a výstupům, prostředky k naplňování výchovně vzdělávacích cílů a výstupů. 10 I.4 Organizační cíle v EVVO,způsoby vyhodnocení ŠP EVVO-vzhledem k organizačním cílům, prostředky k naplňování organizačních cílů.18 I.5 Roční program EVVO na školní rok I.6 Přílohy Swot analýza ţáci Swot analýza učitelé Swot analýza rodiče Swot analýza provozní zaměstnanci 27 II.Učební celek Naše vesnice-náš domov 36 II.I Cíle učebního celku v návaznosti na cíle ŠP EVVO 36 II.2 Písemná příprava učebního celku...38 II.3 Přílohy text pro motivační hodinu..40 3

4 Rozbor ŠVP ZŠ a MŠ Husinec-Řež z hlediska EVVO Při vytváření našeho ŠVP jsme vycházeli z jasné představy vytvořit program, který přesně zapadne do prostředí, v kterém je realizován. Zaměření na oblasti, které jsou v našem školství mnohdy zanedbávané a neprávem opomíjené. Výchova k úctě k přírodě, národním tradicím a vlastenectví. Jiţ v charakteristice školy je zmíněno umístění školy v krásném údolí řeky Vltavy. Je zde zmíněna také její více neţ sedmdesátiletá pohnutá historie, její úloha za druhé světové války (slouţila jako vojenský lazaret a sídlo německých jednotek). Neštěstí, které jí postihlo při povodních 2002 (část školy musela být strţena a znovu postavena). V charakteristice sboru je poukázáno na skutečnost, ţe naši výchovní pracovníci mají kladný vztah k přírodě, někteří jsou členy turistického oddílu TOM ŘEŢ, který se školou úzce spolupracuje. Zaměření školy je jasné: Chceme naučit děti vážit si přírody, umět využívat její hodnoty Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - ţáci vyhledávají informace v textu - v encyklopediích i na internetu, srovnávání poznání v různých dobách. Kompetence k řešení problémů - řešení vlastních nápadů - projektové dny zaměřené na pomoc ohroţeným druhům zvířat a rostlin. Kompetence sociální a personální - skupinová práce společná diskuse a práce nad environmentálními problémy. Kompetence pracovní - práce zaměřené na propagaci a reklamu určitého projektu, články o naší práci na projektech EVVO. Kompetence občanské - odmítá útlak a hrubé zacházení s ţivočichy a rostlinami, dokáţe se zastat slabších a poukázat na problémy. Naše projekty napomáhají i dětem se sociálním znevýhodněním, především vyuţitím volnočasových aktivit. 4

5 Problematika EVVO je zmíněna i v dlouhodobých cílech naší ZŠ a MŠ. Snaţíme se podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a řešení problémů -soutěţe. Vedeme ţáky k účinné komunikaci, rozvíjíme u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vytváříme u ţáků potřebu projevovat pozitivní city v chování a proţívání. Průřezové téma, jako je EVVO, prochází všemi předměty a u kaţdého je zmíněno v charakteristice předmětu. Jestliţe máme hodnotit náš ŠVP z hlediska Doporučených očekávaných výstupů v environmentální výchově, můţeme říci, ţe nejsilněji je u nás z klíčových témat zastoupena senzitivita, z propojujících témat potom vytváření environmentálních postojů a hodnot a vztah k místu. Český jazyk jsou to především texty o přírodě, poskytování znalostí pro kaţdodenní ţádoucí jednání člověka vůči prostředí, uvědomování si podmínek ţivota a moţnosti jejich ohroţování. Jsou to témata slohová, od vyprávění, popisu, aţ k náznakům úvahy. Jsou to texty básnické, popisující krásu přírody atd. Téma krajiny, stromů atd. Lze vyuţít i ve větné skladbě. Vděčným námětem jsou vyjmenovaná slova. Ke kaţdému písmenku malujeme obrázek zvířátka nebo rostliny. Vyuţíváme pracovní listy sdruţení AOZP/Asociace odpovědného vztahu k malým zvířatům/, kde jsou jednoduché texty doplněny obrázky např. staráš se o svého malého kamaráda, kaţdý den se potřebuješ napít, ale tvůj pejsek také. Dramatizace různých témat z přírody v dramatické výchově. V českém jazyce se nejvíce uplatňuje senzitivita a z propojujících témat vztah k místu práce s poezií zaměřená na přírodu a slohové práce s tématy přírody a domova. Anglický jazyk - zde lze také nalézt vhodné náměty, například popis anglické krajiny, počasí v Anglii atd. Nejvíce se uplatňují z klíčových témat zákonitosti - poznání anglické krajiny, senzitivita. Matematika - počítání zvířátek, slovní úlohy s náměty z přírody. Lze zde znázornit lidské aktivity i problémy ţivotního prostředí. Zde se uplatňuje zejména klíčové téma problémy a konflikty, z propojujících témat kooperativní dovednosti. Prvouka - poskytuje znalosti a dovednosti, pěstuje návyky. Podává základní informace o ţivotním prostředí, zvířatech, rostlinách, okolním prostředí. V této oblasti 5

6 naplňujeme problémy a konflikty, akční strategie a v malé míře výzkumné dovednosti, téma zákonitosti, senzitivita. Přírodověda - zkoumá základní podmínky ţivota, ekosystémy, lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí. V přírodovědě se uplatňují všechna klíčová témata a také vytváření environmentálních postojů a hodnot. Osobní odpovědnost (např. třídění, šetření energií, péče o domácí mazlíčky) i přesvědčení o vlastním vlivu, moţnost ovlivnit okolní prostředí. Vlastivěda -v ní se seznamujeme s přírodou, která nás obklopuje, od nejtěsnějších vazeb, jako je obec, náš kraj, republika, Evropa. Zkoumáme odlišnosti a ráz krajiny. Zde se uplatňuje senzitivita, z propojujících témat především vztah k místu, osobní odpovědnost. Pracovní činnosti - především pěstitelské práce pěstování pokojových i jiných rostlin. Nejvíce se uplatňují akční strategie, výzkumné dovednosti, z propojujících témat potom kooperativní dovednosti. Tělesná výchova cvičení v přírodě, tolerance k přírodě. Zde působí zákonitosti, z propojujících témat osobní odpovědnost. Výtvarná výchova - znázornění krajiny, zvířat, rostlin, přírody. Nejvíce působí senzitivita, environmentální postoje a hodnoty. Hudební výchova - poslech skladeb oslavujících přírodu - např. Má vlast Bedřicha Smetany, písničky o přírodě. Znalost zvuků, s kterými se můţeme v přírodě setkat - poslech zpěvu ptáků, vytváření nahrávek, cvrlikání cvrčků apod. Jednoznačně je to senzitivita a vztah k místu. Informatika - vyhledávání informací na internetu. Problémy a konflikty, zákonitosti, akční strategie, senzitivita, výzkumné dovednosti, osobní odpovědnost, kooperativní dovednosti. Téma EVVO prochází všemi předměty, dokonce je zmíněno i v ŠVP PV a ŠVP školní druţiny, ve větší míře je pak zastoupeno projekty, kterých se účastní všichni a to po celý rok. To povaţuji za silnou stránku našeho ŠVP. Za slabou stránku povaţuji to, ţe mám pocit, ţe jsme zaměřeni příliš jednostranně, protoţe nemáme v některých oblastech dost zkušeností. Např. oblast třídění odpadů - zatím jsme třídili jenom papír, plastová víčka a hliník. Pominuli jsme ostatní 6

7 odpady. K nápravě by nám mělo pomoci zapojení do soutěţe Recyklohraní. Za slabou stránku povaţuji, ţe se jednostranně věnujeme klíčovému tématu problémy a konflikty, méně se zabýváme blízkým okolím, tady to bude chtít více odvahy, nebát se vhodně zasahovat do ţivota v obci. Např. naše nápady konzultovat s vedením obce, a také výzkumným dovednostem - tam je to především nedostatkem financí na mikroskopy, lupy atd. Snad se to brzy změní. Realizované projekty EVVO: Naučná stezka údolím Vltavy Spolupráce se ZOO Praha a ZOO Plzeň Ţáby bijí na poplach - záchrana obojţivelníků Nechme šelmy ţít dvouletá kampaň, kde jsme se soustředili zvláště na záchranu evropských kytovců - např. Sviňucha obecná. Spolupráce se sdruţením Ornita - Sedmero krkavců. Plánované projekty - Strom roku Voda je základem ţivota - vyčištění nedaleké studánky, Školní arboretum Sluneční hodiny 7

8 I.1 SWOT analýza EVVO ve škole Analýza vychází z pohovoru se zaměstnanci školy, coţ jsou učitelky ZŠ a MŠ, vychovatelky, provozní zaměstnanci, dále pak z dotazníku pro učitele, provozní zaměstnance, rodiče a ţáky. Prioritizace je dána pořadím v tabulce EVVO na naší škole Silné stránky 1/ Spolupráce s řadou ekologických sdruţení, výuka není suchá teorie, ale je zde vyuţita praxe. 2/ Projektové vyučování prolínající všemi předměty, těsné souţití s přírodou. 3/Řada tematických dnů s environmentální tematikou. 4/ Účast v soutěţích s environmentální tematikou. 5/ Ve škole pracuje přírodovědný krouţek, jehoţ náplní je především rozšíření přírodovědných aktivit, na které není čas během vyučování. Navštěvují ho také naši předškoláci. 6/ Kaţdý rok se účastní naši učitelé Slabé stránky 1/ Nesystémové řízení - akce nejsou příliš plánovány mnoho akcí je uskutečňováno na poslední chvíli a pak selhává účast učitelů i ţáků, ne vţdy funguje spolupráce, zvláště jde-li o volný čas učitelů. 2/ Nezájem provozních zaměstnanců o ekologizaci provozu školy, plynoucích často z neznalosti. 3/ Neznalost strategického plánu obce v oblasti ochrany a zlepšování environmentálního prostředí a v jeho důsledku roztříštění komunitního plánu spolupráce s obcí. Vnitřní faktory 8

9 soustředění zaměřeného na EVVO pořádaných občanskými sdruţeními a dále různých workshopů. Příleţitosti 1/ Najít mezi rodiči nadšence pro spolupráci - zatím jen pár jedinců. 2/ Oslovit a najít sponzory, ochotné realizovat naše myšlenky. 3/ Zapojení do grantových řízení. Ohroţení 1/ Velká časová náročnost na zpracování grantů, malá pravděpodobnost obdrţení grantu. 2/ Malý počet dětí ve škole -málo přidělených peněz. 3/ Nedostatek finančních prostředků pro zařízení na ekologizaci školy. Vnější faktory Z dotazníku pro rodiče vyplynulo, ţe by chtěli více spolurozhodovat o dění ve škole, zlepšit informovanost rodičů přes internetové stránky. Ţáci v dotazníku poukazovali na nedostatečné vyuţívání nebo chybění pomůcek. Nedostatečné vybavení počítačovou technikou, větší zaměření na práci ve skupinách. Učitelé postrádají především nedostatečnou materiální vybavenost. Provozní zaměstnanci často nevědí, v čem spočívá ekologizace provozu školy. 9

10 I.2 Výchovně vzdělávací cíle a výstupy v EV, způsoby vyhodnocení ŠP EVVO vzhledem k výchovně vzdělávacím cílům a výstupům, prostředky naplňování výchovně vzdělávacích cílů a výstupů Při formulaci vzdělávacích cílů a výstupů jsme vycházeli z podmínek naší školy a věku ţáků. Škola se nachází ve velmi environmentálně podnětném prostředí, jedná se o vesnickou málotřídní školu jen s prvním stupněm. Máme moţnost sledovat ekosystém lesa, vody atd. Při formulaci jsme vycházeli také z SWOT analýzy naší školy např. v oblasti problémy a konflikty/šetření energií, třídění odpadu. Senzitivita Cíle - Na základě získaných vědomostí a zkušeností si je vědom nutnosti pečovat o přírodu a cítí k ní zodpovědnost. 1/ LIBOVOLNOU FORMOU VYJÁDŘÍ, ČÍM JE PRO NĚHO PŘÍRODA (LITERÁRNĚ, VÝTVARNĚ) PROSTŘEDEK - VYUČOVACÍ HODINA, SOUTĚŢ VÝTVARNÁ, LITERÁRNÍ INDIKÁTOR 95 ŢÁKŮ % VYJÁDŘÍ SVŮJ POSTOJ K PŘÍRODĚ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PŘEDEM STANOVÍME KRITÉRIA HODNOCENÍ VZHLEDEM K VĚKU ŢÁKŮ VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ DÍLA 2/ POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY SE DOKÁŢE POSTARAT O SVĚŘENÉ KVĚTINY, NEBO ZVÍŘATA PROSTŘEDEK - PRAVIDELNÁ PÉČE O KVĚTINY (ZALÉVÁNÍ, HNOJENÍ, PŘESAZOVÁNÍ) SLUŢBY INDIKÁTOR 80% ŢÁKŮ SE ZAPOJÍ DO PÉČE O KVĚTINY VE ŠKOLE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZELENÁ ŠKOLA - KVETOUCÍ ROSTLINY 10

11 3/ POMÁHÁ RŮZNOU FORMOU OHROŢENÝM DRUHŮM ROSTLIN A ZVÍŘAT (ÚČASTNÍ SE AKCÍ POŘÁDANÝCH NA JEJICH ZÁCHRANU) PROSTŘEDEK - TEMATICKÁ VÝUKA NA KONKRÉTNÍ TÉMA OHROŢENÁ ZVÍŘATA A ROSTLINY INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ SE ZAPOJÍ DO AKCÍ POŘÁDANÝCH NA ZÁCHRANU OHROŢENÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN ZPŮSOB VYHODNOCENÍ ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE A PREZENČNÍ LISTINA 4/ PEČUJE O ČISTOTU BLÍZKÝCH VODNÍCH ZDROJŮ, CHÁPE JEJICH NEZASTUPITELNOST PRO ŘADU ŢIVOČICHŮ A ROSTLIN PROSTŘEDEK - ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY, ÚPRAVA OKOLÍ STUDÁNKY/VOLNO ČASOVÉ AKTIVITY/ INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ČIŠTĚNÍ STUDÁNKY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - UPRAVENÉ OKOLÍ STUDÁNKY 5/ V ZIMĚ MU NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD PTÁKŮ A ZVÍŘAT POHYBUJÍCÍCH SE V JEHO OKOLÍ, DOKÁŢE PRO NĚ VYROBIT JEDNODUCHÉ KRMÍTKO PROSTŘEDEK - SBĚR ŢALUDŮ KAŠTANŮ, DODÁNÍ DO PŘÍRODY, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ VÝROBA KRMÍTKA, BUDKY PRO PTÁKY INDIKÁTOR 90% ŢÁKŮ ŠKOLY SE ZAPOJÍ DO SBĚROVÝCH AKCÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - NEJMÉNĚ 15 KG ŢALUDŮ A KAŠTANŮ URČENÝCH HLADOVĚJÍCÍ ZVĚŘI. NEJMÉNĚ DVĚ BUDKY A KRMÍTKA ZHOTOVENÁ ŢÁKY 11

12 6/ POMÁHÁ OPUŠTĚNÝM ZVÍŘATŮM V ÚTULCÍCH, ÚČASTNÍ SE BENEFIČNÍCH AKCÍ A SOUTĚŢÍ, JEJICHŢ VÝTĚŢEK JDE NA POMOC TĚMTO ZAŘÍZENÍM PROSTŘEDEK - SBĚROVÉ AKCE, JEJICHŢ VÝTĚŢEK BUDE VĚNOVÁN ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA, NEBO ZÁCHRANNÉ STANICI INDIKÁTOR -85% ŢÁKŮ ŠKOLY SE ÚČASTNÍ SBĚROVÝCH AKCÍ NA PODPORU OPUŠTĚNÝCH ZVÍŘAT ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - DOKLAD O ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ A JEJICH PŘEDÁNÍ ORGANIZÁTORŮM 7/VLASTNÍMI SLOVY VYPRÁVÍ ŢIVOTNÍ PŘÍBĚH ORGANIZMU, NACHÁZÍ SOUVISLOSTI S BĚŢNÝM ŢIVOTEM PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA ČESKÉHO JAZYKA NEBO SOUTĚŢ INDIKÁTOR 80 % ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ PSANÍ LITERÁRNÍ PRÁCE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ HODNOTÍME V ZÁVISLOSTI NA VĚKU ŢÁKŮ LITERÁRNÍ DÍLO Zákonitosti Cíle - Chápe zákonitostí dějů v přírodě. Uvědomí si příčinu a následek. 1/ UVEDE JEDNODUCHÉ PŘÍKLADY POTRAVNÍCH VAZEB PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA - DRAMATIZACE INDIKÁTOR 60% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ DRAMATIZACE ZNÁZORNĚNÍ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZNÁZORNĚNÍ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE - BEZ CHYB 2/ NA PŘÍKLADĚ ORGANISMU UVEDE JEHO ZÁVISLOST NA PROSTŘEDÍ PROSTŘEDEK - ROLOVÁ HRA KDE SE NÁM LÉPE ŢIJE? INDIKÁTOR 90% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ TÉTO HRY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ SE ZHODNOTÍ SPRÁVNOST ZTVÁRNĚNÍ 12

13 3/ UVEDE PŘÍKLADY NARUŠENÍ VZTAHU MEZI ORGANIZMEM A PROSTŘEDÍM A SNAŢÍ SE O JEJICH NÁPRAVU PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA - ČESKÝ JAZYK - SLOHOVÁ PRÁCE INDIKÁTOR 60% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ PSANÍ SLOHOVÉ PRÁCE S TÍMTO TÉMATEM ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ SE VYHODNOTÍ LITERÁRNÍ PRÁCE 4/ ROZLIŠÍ ZÁKLADNÍ BIOTOPY A TYPY VYUŢITÍ ÚZEMÍ ČR PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA - SKUPINOVÁ PRÁCE S MAPOU - SOUTĚŢ INDIKÁTOR 70% ŢÁKŮ SE ZAČLENÍ SPRÁVNĚ ORGANISMUS DO PROSTŘEDÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - POSOUZENÍ SPRÁVNOSTI PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ FOTODOKUMENTACE 5/ ZNÁ PŘÍKLADY POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ A VZTAHŮ ORGANIZMŮ A PROSTŘEDÍ V NEJBLIŢŠÍM OKOLÍ PROSTŘEDEK - VYCHÁZKA DO OKOLÍ S ÚKOLEM NALÉZT CO NEJVÍCE PŘÍKLADŮ POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ INDIKÁTOR -70% ŢÁKŮ NAJDE PŘÍKLADY POTRAVNÍCH ŘETĚZCŮ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE A DÁLE PRÁCE ŢÁKŮ SE ZNÁZORNĚNÍM ŘETĚZCŮ Akční strategie Cíle - Dokáže jednat v zájmu přírody, váží si darů přírody a seznamuje s nimi i okolí. 1/ UVEDE PŘÍKLADY EKOLOGICKY ŠETRNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ PROSTŘEDEK - ANKETA PRO OBYVATELE OBCE INDIKÁTOR 80% ŢÁKŮ UVEDE PŘÍKLADY ŠETRNÉHO JEDNÁNÍ K PŘÍRODĚ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - POSOUZENÍ PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ VÝSTIŢNOST OTÁZEK ANKETY 13

14 2/ POROVNÁ VHODNÉ A NEVHODNÉ JEDNÁNÍ VE VZTAHU K PŘÍRODĚ PROSTŘEDEK - VÝROBA NÁSTĚNEK PRO OBYVATELE OBCE - ZNÁZORNĚNÍ PŘÍKLADU ENVIROMENTÁLNĚ ŠETRNÉHO JEDNÁNÍ INDIKÁTOR 80% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ VÝROBY NÁSTĚNEK S ENVIRONMENTÁLNÍ TEMATIKOU ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - FOTODOKUMENTACE Z AKCE VÝROBY NÁSTĚNEK 3/ POPÍŠE ČINNOSTI BĚHEM SVÉHO BĚŢNÉHO DNE A UVEDE PŘÍKLADY ČINNOSTÍ, PŘI KTERÝCH OVLIVŇUJE STAV PROSTŘEDÍ PROSTŘEDEK - DOMÁCÍ ÚKOL - KONZULTACE S RODIČI - VYHLEDÁVÁNÍ MOŢNOSTÍ ŠETŘENÍ S ENERGIÍ INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ ÚKOLU ZAMĚŘENÉHO NA ŠETŘENÍ ENERGIÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - VYHODNOCENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ 14

15 Problémy a konflikty Cíle - Pozná objektivně existující problémy vyskytující se v životním prostředí a snaží se najít jejich řešení. 1/ DOKÁŢE VYHLEDAT VE ŠKOLE REZERVY NA POLI ŠETŘENÍ ENERGIÍ, TŘÍDĚNÍ ODPADU ATD. PROSTŘEDEK - BESEDA DĚTÍ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, ANKETA PROVÁDĚNÁ DĚTMI MEZI ZAMĚSTNANCI INDIKÁTOR ALESPOŇ 65% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ BESEDY SE ZAMĚSTNANCI A BUDE SE PODÍLET NA VYTVÁŘENÍ ANKETY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - FOTODOKUMENTACE Z BESEDY, ZPRACOVANÉ ANKETNÍ OTÁZKY 2/ IDENTIFIKUJE ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉM, KTERÝ JE AKTUÁLNÍ V JEHO BLÍZKÉM OKOLÍ PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA ČJ - PSANÍ DOPISU INDIKÁTOR - 65% SE ZÚČASTNÍ PSANÍ DOPISU ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE, DOPIS ZAMĚŘENÝ NA ENVIROMENTÁLNÍ PROBLÉM 3/ UPOZORNÍ NA PROBLÉMY, S KTERÝMI SE SETKÁVÁ DOMA (ŠETŘENÍ ENERGIÍ A ODPADY) A DOKÁŢE TO VYSVĚTLIT VLASTNÍ RODINĚ PROSTŘEDEK - DOMÁCÍ ÚKOL Z PŘÍRODOVĚDY NEBO PRVOUKY INDIKÁTOR 80 % ŢÁKŮ ZJISTÍ STAV ŠETŘENÍ ENERGIÍ VE VLASTNÍ RODINĚ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU PODLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ 15

16 4/ VYJÁDŘÍ SVŮJ NÁZOR LITERÁRNÍ, NEBO VÝTVARNOU PRACÍ PROSTŘEDEK - VYUČOVACÍ HODINA VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HODINA - SLOHOVÁ PRÁCE INDIKÁTOR 95% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ TÉTO HODINY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - PRÁCE JSOU HODNOCENY PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ Výzkumné dovednosti a znalosti Cíle - Dokáže samostatně zkoumat environmentální problémy a konflikty. 1/ OSVOJUJE SI ZÁKLADNÍ BADATELSKÉ DOVEDNOSTI, ZJIŠŤUJE INFORMACE POMOCÍ BADATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ, PRACUJE S POMŮCKAMI - LUPOU, MIKROSKOPEM APOD. PROSTŘEDEK - VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, POZOROVÁNÍ INDIKÁTOR - 80% ŢÁKŮ SE ZÚČASTNÍ VYCHÁZKY DO OKOLÍ ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - ZÁPIS V TŘÍDNÍ KNIZE, ZAPSANÉ VÝSLEDKY POZOROVÁNÍ 2/ PREZENTUJE VÝSLEDKY SVÉHO BÁDÁNÍ VE ŠKOLE A NA VEŘEJNOSTI PROSTŘEDEK - NÁSTĚNKA S TÉMATY NA ZAMYŠLENÍ, KTERÉ ŢÁCI NALEZLI PŘI SVÉM BÁDÁNÍ INDIKÁTOR 75% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ PREZENTACE VÝSLEDKŮ SVÝCH BÁDÁNÍ NA VEŘEJNOSTI ZPŮSOB VYHODNOCENÍ FOTODOKUMENTACE - PREZENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 3/ NA ZÁKLADĚ POZOROVÁNÍ DOKÁŢE SPRÁVNĚ ROZPOZNAT PŘÍČINU DĚJE PROSTŘEDEK - LABORATORNÍ PRÁCE PŘIMĚŘENÁ VĚKU INDIKÁTOR 70% ŢÁKŮ SE ÚČASTNÍ LABORATORNÍ PRÁCE ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 16

17 4/ UMÍ SE ORIENTOVAT V LITERATUŘE I NA INTERNETU, VYHLEDÁ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVVO PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA PŘÍRODOVĚDY A INFORMATIKY INDIKÁTOR 85% UMÍ VYHLEDAT INFORMACE NA INTERNETU ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ PRACÍ DĚTÍ PODLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ VÝSLEDKY HLEDÁNÍ NA INTERNETU A JEJICH VZÁJEMNÉ ZHODNOCENÍ 5/ PROVEDE JEDNODUCHÝ POKUS PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA PŘÍRODOVĚDY INDIKÁTOR - ALESPOŇ 60 % ŢÁKŮ UMÍ PROVÉST JEDNODUCHÝ POKUS ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - HODNOCENÍ ZÁZNAMU DLE PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 6/ PRACUJE S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI JAKO JE LUPA, DALEKOHLED, PAPÍRKY PH A TAKÉ DOKÁŢE PRACOVAT S MIKROSKOPEM PROSTŘEDEK - VÝUKOVÁ HODINA PŘÍRODOVĚDY INDIKÁTOR 80 % ŢÁKŮ DOKÁŢE PRACOVAT S POMŮCKAMI, MÁ URČITÉ VÝSLEDKY ZPŮSOB VYHODNOCENÍ - 60% ŢÁKŮ PROKÁŢE SVÝMI VÝSLEDKY, ŢE UMÍ PRACOVAT S JEDNODUCHÝMI POMŮCKAMI Způsob vyhodnocení ŠP EVVO z hlediska výchovně vzdělávacích cílů-školní program EVVO bude vyhodnocen za období pěti let. Bude vyhodnocován v rámci pedagogických rad. Se závěry bude seznámena školská rada a výsledky budou prezentovány ve výroční zprávě,která bude následovat po tomto období. 17

18 I.3 Organizační cíle, prostředky k jejich dosaţení, indikátory a kritéria pro hodnocení, způsoby vyhodnocení ŠP EVVO vzhledem k organizačním cílům Organizační cíle zahrnují: Organizaci výuky ţáků - výuka pro všechny ţáky Organizace výuky ţáků - volitelné nepovinné a zájmové vzdělávání Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ekologizace provozu školy Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO Spolupráce školy s okolím 1/ Organizace výuky žáků Hlavní cíl - Obohacení výuky ţáků v oblasti environmentální výchovy v rámci běţné výuky Dílčí cíl Od roku 2011/2012 bude do ŠVP zařazeno pro kaţdý rok jedno téma z průřezového tématu environmentální výchova, které bude prolínat všemi předměty. K tématům budou kaţdý rok uspořádány minimálně 2 tematické dny. Prostředek k dosaţení cíle je V roce 2011/2012 je sestaven seznam témat průřezového tématu environmentální výchova na budoucích pět let i s moţnostmi jejich realizace. Realizace proběhne v rámci tematických dnů. Indikátor - Z tematických dnů bude vytvořena fotodokumentace, která bude umístěna i na webu školy. Způsob vyhodnocení - kontrola zápisu v třídních knihách, dotazníkové šetření mezi ţáky, testy k ověření znalostí. 18

19 2/ Organizace výuky žáků nepovinná, zájmová Hlavní cíl - Zapojit ţáky do environmentální výchovy i mimo vyučování Dílčí cíl - Od roku budou pro školu zorganizovány 2 exkurze do vybraných záchranných zařízení - útulky, stanice handicapovaných zvířat Prostředek k dosaţení cíle Budou zmapovány záchranné stanice a útulky v blízkém okolí a uskuteční se exkurze. Indikátor - ţáci ve skupinách zpracují prezentaci z exkurze, fotografie, své poznatky prezentují ostatním Způsob vyhodnocení-kontrola zápisu v přehledu vzdělávací práce, kontrola nástěnek 3/ Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Hlavní cíl-zapojit pedagogické i nepedagogické pracovníky do environmentální výchovy Dílčí cíl - Od roku 2011/2012 se budou moci účastnit a vzdělávat se během workshopů a školení všichni pracovníci školy, aby získali nové vědomosti dovednosti například v oblasti ekologizace školy Prostředkem bude účast pracovníků školy na školeních EVVO pořádaných formou workshopů a seminářů občanskými sdruţeními zaměřenými na EVVO Indikátor - během roku se zúčastní nejméně dva učitelé některého z ekologických workshopů pořádaných v rámci občanských sdruţení zaměřených na tuto činnost Nejméně dva nepedagogičtí pracovníci se zúčastní workshopů zaměřených na ekologizaci školy. Způsob vyhodnocení - kontrola osvědčení o účasti a dotazníkové šetření 19

20 4/ Ekologizace provozu školy Hlavní cíl - Od roku 2011/2012 budou zavedena opatření na ekologizaci provozu školy Dílčí cíl - třídění odpadů, sníţení spotřeby vody, elektřiny Prostředek - Soutěţ ve sběru papíru, víček, přispěje k získání finanční hotovosti, která bude vyuţita k ekologizaci provozu, uspořádání tematického dne šetření energií Indikátor -Ve škole budou instalovány nádoby na tříděný odpad, hliník, obaly, elektrická zařízení, ţáci vyhotoví nástěnky s plakáty, které vyrobí ţáci o třídění odpadu Hodnocení by mohl být kontrola dokladů na konci roku, kontrola nástěnek - správnosti jejich obsahu Dílčí cíl - bude zavedeno vyuţívání šetrných prostředků na ekologizaci provozu Prostředek - Vhodnost prostředků na čištění bude konzultována s odborníkem na ekologické prostředky Indikátor - 50% prostředků bude ekologicky šetrných Vyhodnocení - posouzení dokladů na konci roku 5/ Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO Hlavní cíl - Od roku 2011/2012 se zlepší materiální a zajištění EVVO Dílčí cíl - Škola bude vybavena mikroskopy, ekologickými kufříky atd. Prostředek - zaţádání o dotaci, po schválení, její realizace Indikátor - budou nakoupeny mikroskopy, ekologické kufříky Vyhodnocení - posouzení dokladů, na co byly peníze pouţity 20

21 6/ Spolupráce školy s okolím Hlavní cíl - v roce 2011/2012 se začne vytvářet prostředí komunitní školy Dílčí cíl - Škola se stane součástí ţivota v obci i v oblasti EVVO, bude se podílet na řešení těchto problémů v obci způsobem, vhodným pro ţáky 1. stupně. Prostředek - spolupráce s místními organizacemi, mapování okolí školy, spolupráce s obecním zastupitelstvem, vytvoření nápadníku problémů, které můţe škola pomoci řešit Indikátor - Alespoň dva úkoly z nápadníku pomůţe škola vyřešit Vyhodnocení - hmatatelné výsledky spolupráce - naučná stezka, úprava okolí studánky Způsob vyhodnocení - Zhodnocení ţákovských prezentací podle předem daných kritérií. Ekologická témata jsou uvedena v ŠVP školní druţiny. Způsob vyhodnocení ŠVP EVVO vzhledem k organizačním cílům. Školní program EVVO bude vyhodnocován na pedagogických radách a provozních poradách po uplynutí pětiletého období a se závěry bude seznámena školská rada a výsledky budou uveřejněny ve výroční zprávě po uplynutí daného období 21

22 1.5 Roční program EVVO na školní rok Měsíc Cíl Název měsíce podle jeho zaměření Aktivita výchovně vzděl. a organizač. Způsob vyhodnocení Termín Zodpovědná osoba Cílová skupina Září Seznámení s recyklohraním - Dokáţe vyhledat Anketa mezi ţáky, Recyklohraní - dlouhodobý Ředitelka školy Ţáci 6-10 let a MŠ, Začínáme s odpady nově Tonda obal, Přednáška, Sledování čistoty vody ve rezervy ve sběru a třídění učiteli a provozními zaměstnanci. projekt - celý rok jejich rodiče, zaměstnanci školy Vltavě odpadu. ţáci školy Dokáţe samostatně zkoumat environment. ální Umístění problémy. nových kontejnerů na tříděný odpad. Budou Doklady o Umístění- Ředitelka Ţáci školy zavedena přijetí začátek září - školy. opatření na nových zůstane celý ekologizaci kontejnerů na rok. Vyhlášení téma školního provozu odpad. roku - téma roku. školy. Od roku Konec Učitelé 2011/2012 Fotodokume září Ţáci školy budou ntace vyhlášena z tematickýc Témata roku h dní Říjen Mezinárodní den ochrany zvířat, Na základě získaných Výstava výtvarných Říjen - listopad 2011 Učitelka výtvarné Ţáci 6-10let a MŠ Měsíc stromů a zvířat účast v soutěţi AOVZ Den s ptáčky Ornita vědomostí a zkušeností si prací k tématu výchovy, ředitelka vysazení je vědom AOVZ. školy 22

23 původních dřevin aktivity na téma památné stromy a co nám dává dřevo Zahájení aktivit škola v lese. Škola bude vybavena mikroskopy a ekologickými kufříky. nutnosti pečovat o přírodu a cítí k ní zodpovědnos t. Vysazení původních dřevin na pozemku školy. Ţáci školy Od roku Říjen 2011/2012 se zlepší Doklad o Ředitelka materiální zakoupení školy zajištění pomůcek EVVO. Listopad Výstava plodů zahrady - dýní Libovolnou formou Výstava plodů Listopad Učitelky ZŠ a MŠ Děti ze ZŠ a MŠ sběr kaštanů a dokáţe, co je podzimu ţaludů. pro něho Měsíc přípravy na zimu příroda. Není mu lhostejný osud ptáků a zvířat v okolí. Prosinec Zásobení Není mu Dostatečné Prosinec ŠD Ţáci ZŠ a 23

24 krmelců lhostejný mnoţství MŠ Měsíc pomáháme zvířátkům kaštany a ţaludy osud ptáků a zvířat jeho potravy na naplnění okolí dvou krmelců Leden Měsíc dlouhých nocí Výroba krmítek pro ptáčky Není mu lhostejný osud zvířat Vyrobení čtyř různých krmítek pro Leden Učitelé ZŠ a MŠ Děti z MŠ a ZŠ a ptáků blízké okolí Únor Měsíc-těšíme se na jaro Výsev rostlin pro přípravu na školním pozemku. Pod dohledem dospělé Naplánování slunečních květinových Únor aţ červen Učitelé ZŠ a ŠD Ţáci ZŠ, rodiče, místní Zahájení osoby se hodin a jejich obyvatelé, projektu - dokáţe příprava. personál květinové sluneční hodiny postarat o Zapojení ŠD školy svěřené do květiny konkrétních témat s ekologicko. u náplní. Školení pedagogických a nepedagogických pracovníků... Od roku Certifikát o Únor Učitelé a Učitelé a 2011/2012 účasti na provozní provozní se budou workshopu zaměstnanci zaměstnanci účastnit a vzdělávat všichni pracovníci školy Březen Měsíc prvních jarních dní Výsev rostlin na školní zahradě Pod dohledem dospělé Pracovní činnosti. Vysetí Březenkvěten Učitelé ZŠ Děti ze ZŠ, ŠD osoby nejméně se dokáţe dvou druhů postarat o zeleniny 24

25 svěřené rostliny Duben Oslava Dne Země - tematický den Dokáţe jednat Výstava výrobků Duben Učitelé ZŠ a MŠ Ţáci ZŠ a MŠ Měsíc vrbového proutí v zájmu přírody, váţí z proutí si jejich darů. Návštěva v záchranných stanicích Od roku 2011/2012 Fotodokume Duben Učitelé ZŠ a Ţáci ZŠ a se uskuteční ntace MŠ MŠ dvě exkurze ţáků do záchranných stanic Květen Měsíc rozkvetlých zahrad Mezinárodní den ptačího zpěvu -mezipředmětové vztahy. Libovolnou formou vyjádří, čím Úklid kolem studánky, případně Květen Učitelé VV a HV Ţáci ZŠ a MŠ Den otvírání studánek - je pro něho zbudování vyčištění příroda. odpočinkové místní Pečuje o ho místa. studánky, čistotu Účast na převzetí blízkých záchranných do péče. vodních dnech Vyvrcholení projektovým zdrojů.pomá v ZOO dní v ZOO Plzeň a ZOO há různou Praha formou ohroţeným druhům Identifikuje environment ální problém, který je aktuální v jeho okolí Červen-Měsíc zlatavých polí Exkurze do záchranných stanic Pomáhá opuštěným Exkurze Červen Učitelé ZŠ a MŠ Všichni ţáci školy 25

26 a voňavých luk zvířatům 26

27 I.4 Seznam příloh a) SWOT analýza ţáci b) SWOT analýza učitelé c) SWOT analýza - rodiče d) SWOT analýza provozní zaměstnanci 27

28 Příloha a) SWOT analýza - ţáci SWOT analýza EVVO na naší škole ţáci 3-5.třídy Organizační pokyny k vyplnění dotazníku: V dotazníku zakrouţkujte známku, kterou byste dali naší škole:1= výborný 5=nedostatečný?=nemohu se vyjádřit. Konkrétní záleţitosti je moţné zmínit na druhé straně Své názory můţete ale nemusíte podepsat Dotazníky sbíráme před ředitelnou školy do připravené schránky. O výsledcích budeme informovat Třídíte doma odpad,dokáţete rodičům a známým říci do kterého kontejneru který odpad patří? Všímáte si doma zda nekape kohoutek Nebo se zbytečně nesvítí? ? ? Máte rádi ? hodiny prvouky A přírodovědy? Dozvídáte se v ? nich nové poznatky,které jste dosud nevěděli? Čtete rádi ? příběhy z přírody? Chodíte ve ? 28

29 volných chvílích rádi do přírody? Řešíte v rámci druţiny přírodovědná témata? Při hodinách se často vyuţívají pomůcky a počítače ? ? 29

30 Příloha b) SWOT analýza - učitelé SWOT analýza EVVO na naší škole učitelé Organizační pokyny k vyplnění dotazníku: V dotazníku zakrouţkujte známku,kterou byste dali naší škole:1= výborný 5=nedostatečný?=nemohu se vyjádřit. Konkrétní záleţitosti je moţné zmínit na druhé straně Své názory můţete ale nemusíte podepsat Dotazníky sbíráme před ředitelnou školy do připravené schránky. O výsledcích budeme informovat Je Vám blízká problematika EVVO? Učíte rádi přírodovědné Předměty? Máte dostatek moţností K dalšímu vzdělávání v oblasti EVVO? Má škola Dostatek učebních pomůcek v Oblasti EVVO? Myslíte si ţe Má škola rezervy v oblasti ekologizace školy? Myslíte si, ţe má škola Rezervy v oblasti třídění odpadu Řešíte v rámci ? ? ? ? ? ? ? 30

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta 1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012

Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 Základní škola Havířov Životice, Zelená Plán EVVO na školní rok 2011/2012 /environmentální vzdělání, výchova a osvěta/ Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009

Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 Mgr.Jiřina Kalousková, koordinátor EVVO OBECNÝ DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO STRATEGICKÝ SMĚR: 1. Zodpovědně a důsledně naučit ţáky, učitele a ostatní personál školy třídit odpad,

Více

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013

Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZELENÁ HAVÍŘOV - ŽIVOTICE Plán EVVO pro školní rok 2012/2013 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.3 Školní plán EVVO 7.3.1 Východiska pro stanovení cílů školy v oblasti EVVO 7.3.1.1 Vzdělávací strategie školy viz. kapitola 3 Charakteristika Školního vzdělávacího programu 7.3.1.2 Charakteristika školy

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011

Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2010/2011 (se zaměřením na odpady a ekologizaci školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště

ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště Průřezové téma Environmentální výchova je ve Školním vzdělávacím programu realizováno formou začleňování EV témat do výuky jednotlivých předmětů s důrazem na využití mezipředmětových

Více

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola PRAMENY, Karviná, příspěvková organizace Roční plán EVVO školní rok 2013/2014 (se zaměřením na odpady a ekologizaci provozu školy) Základní škola a Mateřská škola Prameny,

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah 1. Začlenění průřezového tématu Environmentální výchova... 2 2. Výchovně-vzdělávací cíle a výstupy v EVVO... 3 2.1 I. stupeň... 3 2.2 II. stupeň... 6 3. Spolupráce

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012

Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 Plán EVVO pro II. stupeň ZŠ Špitálská na školní rok 2011/2012 1. EVVO jako součást ŠVP je náplní předmětů Př, Ch, Ov, Rv, Z, Vv, Pč, Čj. 2. Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín

Projekt ARBORETUM na ZŠ Deblín Přihláška do soutěţe: ŠKOLA PLNÁ OVOCE Škola: Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace IČ: 75 003 082 Tel.: +420 549 430 171 e-mail: reditel@zs.deblin.cz www: www.zs.deblin.cz

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO

ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO Název školy: Adresa: Základní škola Polná Poděbradova 79, 588 13 Polná Školní rok: 2015 / 2016 Program zpracovala: Mgr. Martin Lexa Ph.D. 1 Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech:

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více