Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009"

Transkript

1 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2009 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do Evropského parlamentu ) a v 1 a 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška ). Vzhledem k tomu, že při sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se do něj přenášejí údaje ze stálého seznamu voličů a jeho dodatku, je třeba brát v úvahu i právní úpravu vedení stálého seznamu voličů obsaženou v 28 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí ), a ve vyhlášce č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY O EVROPSKÉHO PARLAMENTU Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede v souladu s ustanovením 15 písm. a) zákona o volbách do Evropského parlamentu a 1 odst. 1 vyhlášky obecní úřad, kterým je městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen obecní úřad ), a to samostatně ad hoc pro každé volby do Evropského parlamentu v knize, systémem kartotéky, nebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle stálých volebních okrsků a samostatných volebních okrsků 1) a v rámci těchto okrsků podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen. Podle 1 odst. 2 vyhlášky se v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u každého voliče eviduje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu na území České republiky uvedené v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu 2) a číslo volebního okrsku, ve kterém bude volit. U voliče jiného členského státu Evropské unie, který je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zapsán na základě své žádosti podle 29 zákona o volbách do Evropského parlamentu, se dále uvede jeho rodné příjmení a stát a místo jeho narození. Jde-li o občana jiného členského státu Evropské unie, uvede se v poznámce, ve kterém členském státě Evropské unie, které obci, popř. volebním okrsku, byl pro volby do Evropského parlamentu dosud veden ve volební evidenci. Poznámka dále slouží k uvedení důvodů, které vedly k zápisu voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. zda byl do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen na základě vlastní žádosti podle 29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, nebo do něj byl 1) 26 odst. 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

2 převeden ze stálého seznamu voličů, popřípadě dodatku stálého seznamu voličů, z evidence obyvatel, anebo do něj byl nahlášen velitelem nebo správcem příslušného zařízení. Ustanovení 2 vyhlášky stanovuje, že zápisy o případných změnách údajů v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu provádí obecní úřad na základě oznámení toho, kdo dal k takové změně podnět. Až do uzavření seznamu voličů tedy může obecní úřad provádět změny v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, ale jedná se toliko o změny údajů o voličích, kteří byli do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jednotlivých fázích zaneseni. Např. u ženy, která se v době od 26. dubna 2009 (40 dnů přede dnem voleb) do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (2 dny přede dnem voleb) provdá, může dojít ke změně jejího příjmení, což je změna údaje, který obecní úřad na základě jejího oznámení změní v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi. Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu se lze do 30 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 6. května 2009, domáhat rozhodnutí soudu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. I. FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČŮ Důvody, na základě kterých je volič do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zanesen Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje podle ustanovení 28 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do hodin dne 26. dubna 2009, zanese: údaje o voličích, státních občanech České republiky, ze stálého seznamu voličů, který vede podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, údaje týkající se občanů jiných členských států Evropské unie z dodatku stálého seznamu voličů, a to na základě žádosti takového voliče podle 29 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu, údaje o voličích, kteří jsou občany jiného členského státu Evropské unie a kteří o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádají podle 29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let. Podle Čl. 9 odst. 4 směrnice Rady 93/109/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními občany, (dále jen Směrnice 93/109/EC ), platí, že občané jiných členských států Evropské unie zapsaní do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zde zůstanou zapsáni za týchž podmínek, jako voliči, kteří jsou našimi státními občany, až do doby, kdy požádají o vyškrtnutí, nebo až do úředního výmazu 2

3 z důvodu, že přestali splňovat podmínky pro výkon práva volit. Ačkoli zákon o volbách do Evropského parlamentu to výslovně nestanoví, je, s ohledem na výše zmíněnou směrnici, nezbytné, aby při sestavování seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 byly do tohoto seznamu přeneseny i údaje o voličích, kteří jsou státními občany jiných členských států Evropské unie a kteří o zápis do tohoto seznamu požádali již v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2004 a později nepožádali o své vyškrtnutí. K přenesení těchto údajů nedojde pouze v případě, že takový volič již nepobývá na území České republiky. O těchto změnách týkajících se pobytu občanů jiných členských států Evropské unie bude obecní úřady informovat Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů na základě předchozího nahlášení údajů o voličích jiných členských států, kteří byli při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 na základě své žádosti v jednotlivých obcích zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ministerstvo vnitra bude rovněž informovat o případech, kdy volič - státní občan jiného členského státu Evropské unie - sice stále pobývá na území České republiky, ale změnila se obec, kde je hlášen k pobytu; v takovém případě bude zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 v této jiné obci a v původní obci bude ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnut. O potřebném postupu Ministerstvo vnitra příslušné obecní úřady cestou krajských úřadů včas vyrozumí. Zanesení údajů ze stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu je z velké části tvořen údaji přenesenými ze stálého seznamu voličů, který se využívá pro všechny ostatní druhy voleb v České republice. Vedení stálého seznamu voličů je upraveno v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Na základě 28 odst. 1 a 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí stálý seznam voličů vede obecní úřad pro státní občany České republiky, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může podle ustanovení 28 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. Postup obecních úřadů při vedení a sestavování stálých seznamů voličů upravuje podrobně vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ve svém ustanovení 3 a násl. Podle této vyhlášky změny údajů ve stálém seznamu voličů se provádějí z úřední povinnosti nebo na žádost voliče. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy, poskytují obecnímu úřadu pro účely upřesňování stálých seznamů voličů každoročně a) údaje o změnách místa trvalého pobytu voličů, b) jmenný seznam voličů, kteří v kalendářním roce dosáhnou věku 18 let, c) úmrtí, změnu jména a příjmení voličů starších 18 let, d) údaje o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Obecní úřad provede každoročně kontrolu správnosti a úplnosti stálých seznamů voličů. Aktualizaci provede obecní úřad porovnáním s evidencí trvalého pobytu státních občanů České republiky vedenou obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Ve stálém seznamu voličů však nejsou zapsáni cizinci s povolením k pobytu ani azylanti. 3

4 Voličům (státním občanům České republiky), kteří byli zapsáni v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, a požádali o své vyškrtnutí z tohoto seznamu, vydá zastupitelský úřad potvrzení o vyškrtnutí. Potvrzení předloží volič obecnímu úřadu v místě svého trvalého pobytu na území České republiky a obecní úřad na základě toho provede zápis voliče do stálého seznamu voličů a následně i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 však bude tento volič zanesen pouze předloží-li potvrzení o vyškrtnutí vydané zastupitelským úřadem nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do hodin dne 26. dubna Předloží-li potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů v zahraničí po této lhůtě, provede obecní úřad zápis voliče pouze do stálého seznamu voličů pro účely dalších voleb, avšak nebude již moci hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v roce Zanesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu Ustanovení 28 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do Evropského parlamentu počítá s tím, že součástí seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jsou též údaje týkající se občanů jiných členských států Evropské unie zanesené z dodatku stálého seznamu voličů na základě jejich žádosti. Dodatek stálého seznamu voličů je veden podle ustanovení 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Podle tohoto ustanovení zapíše obecní úřad voliče, který není státním občanem České republiky, na jeho vlastní žádost do dodatku stálého seznamu voličů, který je veden pro účely voleb do zastupitelstev obcí. Volič, který žádá o zapsání do dodatku, musí prokázat státní občanství státu, jehož občanům přiznává právo volit mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a dále přihlášení k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Jedinou existující mezinárodní smlouvou, na základě které je možný zápis voličů jiných států do dodatku stálého seznamu voličů, je Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, která vstoupila v platnost dne 1. května Od 1. května 2004 je tedy možné, aby občané jiných členských států Evropské unie, pokud zároveň splní podmínky stanovené v 4 odst. 1 a 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. V návaznosti na rozšíření EU o další státy platí tato možnost i pro občany nově přistupujících států. Pokud je tedy občan jiného členského státu Evropské unie zapsán v příslušné obci pouze v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí projevit svou vůli hlasovat v těchto volbách tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (do hodin dne 26. dubna 2009) podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K případné žádosti o přenesení údajů musí žadatel přiložit čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. V souladu s Čl. 12 směrnice 93/109/ES, který klade důraz na informovanost občanů jiných členských států Evropské unie o podmínkách a pravidlech pro výkon jejich volebního práva, je vhodné, aby obecní úřady, které mají v dodatku stálého seznamu voličů zapsány voliče jiných členských států Evropské unie, je adresně 4

5 informovaly o tom, že chtějí-li hlasovat na území České republiky rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí ve lhůtě do 26. dubna 2009 požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Není totiž možné, aby občané jiných členských států Evropské unie, kteří jsou v České republice zapsáni na základě své žádosti v dodatku stálého seznamu voličů, byli automaticky bez svého vědomí přeneseni i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jednom členském státě totiž zbavuje dotčeného občana Evropské unie možnosti hlasovat v těchto volbách v jiném členském státě. Zatímco je-li občan jiného členského státu Evropské unie v České republice zapsán pouze v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, neomezuje ho to v možnosti, aby hlasoval ve volbách i ve svém domovském členském státě. Údaje o voličích, kteří jsou občany jiného členského státu Evropské unie a kteří o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádají podle 29 odst. 1 a 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené v 5 zákona o volbách do Evropského parlamentu (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 22. dubna 2009, veden v evidenci obyvatel a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva) a není uveden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do hodin dne 26. dubna 2009, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky a nebyl zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již v roce 2004, není zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu automaticky, ale musí o tento zápis požádat. Z výše uvedeného vyplývá, že obecní úřad, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, nepotřebuje k plnění tohoto úkolu, aby mu jakýkoli orgán předával seznam občanů jiných členských států Evropské unie, kteří jsou vedeni v evidenci obyvatel, neboť tito občané musí sami o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu požádat a svůj zápis v evidenci obyvatel prokázat způsobem stanoveným zákonem o volbách do Evropského parlamentu. Automaticky jsou do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 přeneseni pouze ti občané jiných členských států Evropské unie, kteří byli na základě své žádosti zapsáni již do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004, a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí a na základě zjištění a sdělení, které Ministerstvo vnitra poskytne obecním úřadům prostřednictvím krajského úřadu, jsou tyto osoby stále vedeny v evidenci obyvatel na území České republiky. Jsou-li tyto osoby stále hlášeny k pobytu ve stejné obci, pak si je obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z roku 2004 zanese i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce Pokud se ale přestěhovaly a jsou nyní hlášeny k pobytu v jiné obci na území České republiky, zapíše je do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009 tento jiný obecní úřad, a to na základě sdělení, které obdrží prostřednictvím krajského úřadu od Ministerstva vnitra. 5

6 Vzhledem k tomu, že nejzazší lhůtou pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je neděle dne 26. dubna 2009, bude třeba, s ohledem na hmotněprávní charakter lhůty, zabezpečit ze strany obecního úřadu provádění zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v tento den na obecním úřadě, neboť vzhledem k právní úpravě běhu lhůt v zákoně o volbách do Evropského parlamentu, není možné, aby pro zápis voliči využili až pondělí, jako první následující pracovní den. Žádost může být podána osobně i písemně a musí k ní být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Občan jiného členského státu Evropské unie je veden v evidenci obyvatel, pokud mu na základě jeho žádosti bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky ( 87a a 87g zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Právě kopii potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky přiloží občan jiného členského státu Evropské unie k žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ministerstvo vnitra poskytne všem obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů vzor Žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (dále jen Žádost ), která je určena pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, tzn., že splňují podmínky podle 5 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu, kterými je jednak dosažení věku 18 let alespoň ve druhý den voleb a jednak podmínka být veden v evidenci obyvatel po dobu nejméně 45 dnů, a kteří projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky. Vzor Žádosti není vzorem tiskopisu ani vzorem podle vyhlášky, ale má sloužit pouze jako pomůcka vytvořená pro obecní úřady k tomu, aby získaly od žadatele všechny údaje potřebné jednak pro zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a jednak pro zaslání informace komunikační centrále jiného členského státu Evropské unie o tom, že občan příslušného členského státu Evropské unie požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky. V případě, kdy občan jiného členského státu Evropské unie zašle svoji žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu poštou, což volební zákon nevylučuje, nebude kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel úředně ověřena, neboť ověření (vidimaci) těchto dokladů není možné podle právních předpisů provádět. Ani podpis žadatele na Žádosti, jejíž součástí je i čestné prohlášení, nemusí být ověřen, neboť v případech, kdy je ověření podpisu vyžadováno, je tento požadavek výslovně uveden v zákoně o volbách do Evropského parlamentu, např. u podání žádosti o vydání voličského průkazu v 30 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu. Na Žádosti jsou uvedeny všechny údaje, které jsou potřebné pro zápis žadatele do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (jméno popř. jména, příjmení, rodné jméno, pohlaví a datum a stát narození) včetně údajů, které jsou náležitostmi čestného prohlášení (státní příslušnost, místo pobytu, adresa volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky). Znamená to, že vyplněním Žádosti je zároveň splněn požadavek 29 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu o připojení čestného prohlášení. Obecní úřady obdrží Žádost také v jazyce anglickém, francouzském a německém, neboť se předpokládá, že většina občanů jiných členských států Evropské unie je schopna Žádost v některém z těchto jazyků vyplnit. Žádost 6

7 by měl žadatel vyplnit vždy pouze latinkou. Řecko pro tyto účely poskytlo přehlednou tabulku přepisu znaků z řecké abecedy do latinky, která by měla zabránit komolení řeckých jmen při přepisu do latinky, což následně způsobuje řeckým úřadům problémy při identifikaci voličů ve svých seznamech v rámci výměny informací. Tuto tabulku poskytne Ministerstvo vnitra všem obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů. Vzor Žádosti bude zveřejněn i na internetových stránkách Ministerstva vnitra ( pod logem Evropských voleb. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Pokud nebylo možno žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyhovět z důvodu chybějících údajů na Žádosti, vrátí ho obecní úřad žadateli spolu s označením kolonek, které je třeba doplnit. Provede-li obecní úřad zápis v přítomnosti žadatele, předá mu zároveň i sdělení o vyřízení žádosti. Vzor sdělení poskytne Ministerstvo vnitra obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů. Výměna informací o voličích mezi členskými státy Evropské unie Podle ustanovení 5 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu může každý volič v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Směrnice 93/109/EC stanovuje členským státům Evropské unie povinnost vyměňovat si vzájemně informace k provedení zákazu dvojího hlasování. Za tímto účelem všechny členské státy Evropské unie určily orgán, který má komunikovat s ostatními členskými státy, tzv. komunikační centrálu. Seznam kontaktů na jednotlivé komunikační centrály obdrží obecní úřady od Ministerstva vnitra cestou krajských úřadů a tento seznam bude zároveň zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra ( pod logem Evropských voleb. Obecní úřad, který zanesl občana jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, uvědomí o této skutečnosti komunikační centrálu toho členského státu Evropské unie, na jehož území byl volič dosud zapsán ve volební evidenci pro volby do Evropského parlamentu. Tímto je vyloučena možnost dvojího hlasování voliče v týchž volbách do Evropského parlamentu. Výměna informací se vztahuje i na voliče, kteří požádali o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, i na voliče (občany jiných členských států EU), kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již v roce 2004, od té doby nepožádali o své vyškrtnutí a na základě zjištění a sdělení Ministerstva vnitra je obecní úřad zapsal i do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v roce Jednotlivé členské státy Evropské unie se dohodly, že při volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 má být výměna informací o voličích realizována výhradně elektronickou cestou, tzn. nebo CD/DVD. Při výměně informací o voličích postupují obecní úřady podle Pokynů pro obecní úřady pro elektronickou výměnu informací o voličích z jiných členských států EU při volbách do Evropského parlamentu 2009 (dále jen Pokyny ), které obdrží prostřednictvím krajských úřadů od Ministerstva vnitra a které budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra ( pod logem Evropských voleb. Je třeba dodržet v Pokynech uvedený postup, výčet a pořadí údajů, včetně zavedených kódů, které se mají komunikační centrále jiného členského státu Evropské unie zasílat. V této spojitosti by neměl nastat problém s použitím cizího jazyka, neboť se uvádí buď údaje typu jméno, příjmení, datum narození a adresa, které se nepřekládají, anebo údaje 7

8 typu pohlaví, státní občanství a stát pobytu, které se vyplňují standardizovaným kódem uvedeným v Pokynech. Řecko požádalo ostatní členské státy, aby u řeckých státních občanů při přepisu jmen a názvů z řecké abecedy do latinky postupovaly podle poskytnuté transkripční tabulky Ministerstvo vnitra ji poskytne obecním úřadům prostřednictvím krajských úřadů. Španělsko se obrátilo na ostatní členské státy, aby při výměně informací důsledně uváděly všechna jména španělských státních občanů bez jejich zkracování. Údaje o občanech České republiky, kteří mají ve správním obvodu příslušného obecního úřadu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let Jde o další z důvodů, kdy je volič (státní občan České republiky) automaticky zanesen v souladu s ustanovením 28 odst. 1 písm. d) zákona o volbách do Evropského parlamentu do sestavovaného seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Zákon tuto kategorii voličů výslovně zmiňuje ve vazbě na konkrétní vyhlášení dnů voleb a od tohoto data se odvíjející lhůtu pro povinnost zanést do tohoto seznamu voličů osoby, které by k rozhodnému datu ještě nemusely být vedeny ve stálém seznamu voličů vedeném podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. II. FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu do 20 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 16. května 2009, zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu 2), ale kteří v jeho obvodu a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody 3), a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Podrobné pokyny pro postup velitelů a správců zařízení vydají příslušné resorty (Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo spravedlnosti), případně krajské úřady, jsou-li zřizovatelem. V případě voleb do Evropského parlamentu obecní úřad pro voliče nacházející se mimo místo svého trvalého pobytu, popř. místo pobytu, v některém z výše uvedených zařízení nevytváří zvláštní seznam tak, jak je obvyklé při volbách do Poslanecké sněmovny 3) Ačkoli zákon o volbách do Evropského parlamentu to výslovně nestanoví, je třeba možnost nahlášení do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vztáhnout i na tzv. chovance, tj. osoby umístěné do výkonu zabezpečovací detence podle zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, jejichž postavení je obdobné, jako postavení ostatních vězňů. 8

9 nebo Senátu Parlamentu České republiky, ale údaje o těchto voličích jsou zapisovány přímo do seznamu voličů pro volby do Evropského a tvoří jeho nedílnou část. O zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu, v jehož správním obvodu se nachází některé z výše uvedených zařízení, by měl volič prostřednictvím správce zařízení požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v tomto zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Pokud si volič není jist, že ve dny voleb do Evropského parlamentu bude ještě v daném zařízení pobývat, je praktické požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu, a jdeli o občana jiného členského státu Evropské unie, v místě svého pobytu, o vydání voličského průkazu, který voliče opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky i k žádosti o hlasování do přenosné volební schránky v příslušném zařízení. Stejně se doporučuje řešit i situaci, kdy volič předem ví, že bude přijat do některého z uvedených zařízení a setrvá zde i po dobu konání voleb do Evropského parlamentu. Případ, kdy je volič neplánovaně přijat do některého z uvedených zařízení v době, kdy již nemůže být na svou žádost prostřednictvím správce zařízení nahlášen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeného obecním úřadem, v jehož správním obvodu se zařízení nachází, nemá voličský průkaz a uplynula již i lhůta, ve které lze o vydání voličského průkazu požádat, nelze řešit jinak, než, že tento volič nebude moci své volební právo vykonat. Volič, který se nachází v některém z výše uvedených zařízení, které je lokalizované v obci, kde má volič zároveň trvalý pobyt, nemůže být zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na základě ustanovení 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, neboť je již do tohoto seznamu zanesen na základě ustanovení 28 odst. 1 písm. a), tj. z titulu přenesení údajů ze stálého seznamu voličů. Pokud se zařízení nachází mimo volební okrsek voliče, může tento volič hlasovat v daném zařízení pouze na voličský průkaz. Jestliže volič nevěděl, že se ve dnech voleb bude zdržovat v některém z těchto zařízení a o voličský průkaz včas nepožádal, nemůže hlasovat. III. FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného dle výše uvedených pravidel voliče, kteří a) požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu, b) byli na svou žádost zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obecním úřadem, v jehož správním obvodu se nachází zařízení podle 28 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu, kde voliči pobývají. O zápis do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem mohou podle 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, písemně požádat občané České republiky, kteří mají bydliště mimo území České republiky, pokud k žádosti připojí originál popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost žadatele, státní občanství 9

10 České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde mají být zapsáni do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 26. dubna Zvláštní seznamy uzavřou zastupitelské úřady 30 dnů přede dnem voleb, tj. 6. května 2009, a předají je k přezkoumání duplicit Ministerstvu zahraničních věcí, které o případných duplicitách zpětně zastupitelské úřady vyrozumí. Po odstranění duplicit sdělí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 16. května 2009 Ministerstvo zahraničních věcí konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra, které o zápisu občana České republiky, který má trvalý pobyt na území České republiky a který požádal o zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu, vyrozumí obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, aby tohoto voliče vyškrtnul ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a potažmo i ze stálého seznamu voličů, pokud tak již neučinil v některých předešlých volbách. Obecní úřad, pokud tak již dříve neučinil, o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů informuje příslušný zastupitelský úřad a ten o této skutečnosti dále informuje dotčeného voliče. Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí; ani korespondenční či elektronické hlasování zákon prozatím neumožňuje. Voliči, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, se mohou zúčastnit tohoto hlasování na území České republiky pouze za předpokladu, že budou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí a tento jim na jejich žádost vydá voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky. Voliči, kteří sice mají trvalý pobyt na území České republiky, avšak jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí, se mohou tohoto hlasování na území České republiky zúčastnit rovněž na základě předložení voličského průkazu vydaného zastupitelským úřadem, popřípadě může takový volič požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. Zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého se provede zápis voliče do stálého seznamu voličů vedeného u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky, což voliče zároveň opravňuje v tomto místě na území České republiky k zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k hlasování. Požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí je však třeba s dostatečným časovým předstihem, aby volič stihl potvrzení o vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu ve lhůtě 40 dnů přede dnem voleb, kdy obecní úřad sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. nejpozději do hodin dne 26. dubna Jelikož 36 odst. 5 zákona o volbách do Evropského parlamentu neumožňuje, aby okrsková volební komise dopsala voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu přímo ve volební místnosti ve dnech voleb a umožnila mu hlasování, neplatí (!!!) jindy obvyklý postup, kdy volič může předložit potvrzení o svém vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí až v den voleb okrskové volební komisi, a ta ho dopíše do výpisu ze seznamu voličů. Obecní úřad může škrtat voliče pouze v případech, které jsou zákonem o volbách do Evropského parlamentu taxativně stanoveny v 28 odst. 2, 3 a 4. Například úmrtí voliče v těchto ustanoveních není uvedeno, tzn., že osobu, která zemře po lhůtě 40 dnů přede dnem 10

11 voleb, nelze ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout. Uvedenou situaci lze řešit pouze připojením oznámení o takové skutečnosti pro okrskovou volební komisi. IV. FÁZE SESTAVOVÁNÍ SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. do hodin dne 3. června 2009, vyškrtne obecní úřad voliče, kteří projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra, požádali o vydání voličského průkazu, byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu voličů, avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb neprojevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu tím, že by požádali o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Podle ustanovení 5 odst. 3 zákona o volbách do Evropského může každý volič v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou. Směrnice 93/109/EC stanovuje členským státům Evropské unie povinnost vyměňovat si vzájemně informace o voličích k provedení zákazu dvojího hlasování. Za tímto účelem všechny členské státy Evropské unie určily orgán, který má komunikovat s ostatními členskými státy, tzv. komunikační centrálu. Na území České republiky plní úlohu komunikační centrály podle 9 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu Ministerstvo vnitra. Znamená to, že Ministerstvo vnitra přijímá od volebních orgánů jiných členských států Evropské unie informace o občanech České republiky, kteří projevili vůli hlasovat v jiném členském státě. Ministerstvo vnitra pak předá tuto informaci příslušnému obecnímu úřadu na území České republiky, který takového voliče ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne. Hlasování na voličský průkaz Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno hlasovat také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. K tomu, aby volič mohl hlasovat na voličský průkaz, musí podle ustanovení 30 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu písemně požádat o jeho vydání. Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho žádost doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba, musí být podpis žadatele úředně ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vyhotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť příslušný pracovník na obecním 11

12 úřadě nebo zastupitelském úřadě, kterému volič žádost předává, může nahlédnutím např. do platného občanského průkazu nebo platného cestovního dokladu předloženého voličem ověřit jeho totožnost a učinit o tom záznam. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat od vyhlášení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky (prezident republiky vyhlásil tyto volby svým rozhodnutím č. 46/2009 Sb. dne 13. února 2009), nejpozději však musí být doručena příslušnému úřadu 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009 do hod. To, že nelze podávat žádost o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vyplývá ze specifické povahy voleb do Evropského parlamentu, které se konají na území všech členských států Evropské unie. Omezením lhůty pro podávání žádostí o vydání voličského průkazu na dobu od vyhlášení voleb, tj. od 13. února 2009, do 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, má být zabráněno možnosti dvojího hlasování ve volbách do Evropského parlamentu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. května 2009, předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. UZAVŘENÍ SEZNAMU VOLIČŮ PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Podle ustanovení 31 zákona o volbách do Evropského parlamentu a 2 vyhlášky obecní úřad 2 dny přede dnem voleb, tj. v hodin dne 3. června 2009, uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu tak, že odpovědný pracovník obecního úřadu seznam podtrhne, uvede datum uzavření, počet vyškrtnutých voličů a údaje podepíše. Kopie seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obsahující vyškrtnutí voliče s uvedením důvodu vyškrtnutí, tzv. výpisy, předá obecní úřad okrskovým volebním komisím. Každá okrsková volební komise by měla obdržet dva výpisy, a to pro případ hlasování do přenosné volební schránky, kdy si její členové musí s sebou vzít jeden výpis mimo volební místnost. Po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu již obecní úřad změny údajů neprovádí. Pokud se obecní úřad dozví po uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu skutečnosti odůvodňující změny zápisu, předá tuto informaci okrskové volební komisi. Mezi skutečnosti odůvodňující změnu zápisu patří případné změny údajů o voličích (např. změna příjmení u provdané ženy), kteří jsou v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu zaneseni. Takovou skutečností není to, že se volič přestěhoval. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu se, jak již bylo zmíněno, sestavuje jednorázově pro jedny určité volby a nepracuje se s ním proto jako se stálým seznamem voličů. V této souvislosti je třeba upozornit, že volič (ať již jde o občana České republiky, nebo občana jiného členského státu Evropské unie, který je na území České republiky veden v evidenci obyvatel), který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby 12

13 do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhuje po 26. dubnu 2009, může volit buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 21. května 2009, požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb do Evropského parlamentu v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval. 13

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014

Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané v roce 2014 Vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky je upraveno zejména v 27, 28 a 31

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

( 26a zákona o volbách ZK)

( 26a zákona o volbách ZK) Voličské průkazy ( 26a zákona o volbách ZK) voličský průkaz PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočeského

Více

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta

Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Voličské průkazy - 33 zákona o volbě prezidenta Obecní úřad vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, na jeho žádost voličský průkaz a poznamená

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Zpracování voleb do Evropského parlamentu května 2014 v KEO X Volby

Zpracování voleb do Evropského parlamentu května 2014 v KEO X Volby Metodika ze dne 4. 4. 2014 Zpracování voleb do Evropského parlamentu 23. - 24. května 2014 v KEO X Volby Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat, jestli

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 tel.: +420 224 972 321, e-mail: fin@mzcr.cz, www.mzcr.cz POKYNY k zajištění voleb do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky dne 23. a 24. května 2014, v lůžkových zdravotnických zařízeních Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční na území

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

Novinky v oblasti voleb

Novinky v oblasti voleb Konference Moderní veřejná správa Praha, 15. 16. 9. 2016 Novinky v oblasti voleb JUDr. Václav Henych ředitel odboru všeobecné správy Ministerstvo vnitra Aktuální informace k říjnovým volbám Aktuální informace

Více

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013

Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 Podávání kandidátních listin ve volebním kraji Hlavní město Praha Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do Evropského parlamentu. HLAVA I Obecná ustanovení 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 320/2009 Sb. a č. 222/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší

Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Metodika ze dne 1. 9. 2014 Zpracování voleb do Senátu Parlamentu ČR v informačním systému KEO X verze 3.15 a vyšší Provedení kontrol v Evidenci obyvatel Před vlastním zpracováním voleb je třeba zkontrolovat,

Více

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí).

Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Okrsková volební komise Územní obvod Libereckého kraje je tvořen 215 obcemi, které zahrnují celkem 586 okrsků (tedy 586 okrskových volebních komisí). Úkoly okrskové volební komise a) dbá o pořádek ve volební

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Strana 3858 Sbírka zákonů č. 294 / 2012 294 VYHLÁŠKA ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace 01. Identifikační kód PDY00032 02. Kód životní situace SC00017 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) 04. Základní informace k životní situaci

Více

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření 87a (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace

Postup při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vol... - znění dle 91/2017 Sb. 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období. Návrh. poslanců. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období. Návrh. poslanců. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2015 VII. volební období Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2009 706 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění

Více

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad.

o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku uschová Český statistický úřad. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o provedení některých ustanovení zákona č. / Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Úvod... 3. 2. Podmínky registrace... 3. 3. Příprava registru... 4. 4. Seznam voličů poštou... 5. 5. Speciální seznam voličů...

1. Úvod... 3. 2. Podmínky registrace... 3. 3. Příprava registru... 4. 4. Seznam voličů poštou... 5. 5. Speciální seznam voličů... Registr voličů 1. Úvod... 3 2. Podmínky registrace... 3 3. Příprava registru... 4 4. Seznam voličů poštou... 5 5. Speciální seznam voličů... 6 6. Doplněk registru voličů... 7 7. Doplňky seznamu voličů

Více

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Je předkladatel kandidátní listiny oprávněn navrhovat sám sebe jako kandidáta? Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů a

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona

Více