Školní vzdělávací program H/01 Truhlář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář"

Transkript

1 Školní vzdělávací program H/01 Truhlář

2 Obsah Identifikační údaje 3 Materiály Profil absolventa 4 5 Výrobní zařízení Charakteristika ŠVP 6 7 Technologicko-konstrukční příprava Zařazení průřezových témat 8 9 Odborný výcvik Rozvoj klíčových kompetencí 10 Personální a materiální zabezpečení Organizace výuky 11 Spolupráce se sociálními partnery 130 Hodnocení žáků 12 Seznam zkratek 131 Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami 13 Bezpečnost a ochrana zdraví 14 Podmínky pro přijímaní ke vzdělávání 15 Ukončení vzdělávání 15 Učební plán 16 Transformace RVP do ŠVP 17 Využití týdnů v průběhu školního roku 18 Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika Chemie Základy ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Odborné kreslení Stavební truhlářství Technologie

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o. Znojemská 1027, Třebíč Zřizovatel: Miloslav Vostrý, Družstevní 1019, Třebíč Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma studia Truhlář H/01 Truhlář střední vzdělání s výučním listem 3 roky, denní studium Datum platnosti ŠVP od 1. září 2009 Jméno ředitelky Ing. Renata Hrušková Projednáno Školskou radou 28. srpna 2009 Evidenční číslo SVP 02/2009 Kontakt pro komunikaci se školou tel: , , fax: web: 3

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Název ŠVP: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Délka a formy studia: 3 roky a denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatní v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a také při opravách a renovacích truhlářských výrobků. Absolvent se rovněž uplatní v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku či jeho části, čte technickou dokumentaci a využívá počítačové aplikace pracuje s návrhy, ať již běžnými či případně výtvarnými volí a používá vhodné materiály a technologické postupy pro výrobu daného výrobku, používá vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů, resp. hotových výrobků (balení, skladování, přeprava, expedice) volí a používá vhodné ruční nástroje a strojně technologické vybavení, provádí jejich seřízení a údržbu zhotovuje výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby realizuje odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru, osazuje truhlářské výrobky v objektech provádí jednoduché opravy a renovace výrobků ovládá prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti, dbá na estetický vzhled výrobků, má návyk čisté a pečlivě odvedené práce, cit pro materiál, provedení a hodnotu výrobku přistupuje k práci tvořivým způsobem dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti platných na pracovišti, dbá na zabezpečování kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana) na kvalitu výrobků nebo služeb ovládá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany, rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik uvědomuje si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení při plánování a posuzování určité činnosti zvažuje možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodaří s finančními prostředky nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 4

5 Absolvent je veden tak, aby: dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i veřejném zájmu v rámci plurality a multikulturního soužití si uvědomoval vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie řídil se principy profesní etiky dodržoval zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci si uvědomoval význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: Obor vzdělání H/01 truhlář se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Název ŠVP: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Délka a formy studia: 3 roky a denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Popis celkového pojetí vzdělávání Školní vzdělávací program Truhlář je koncipován nejen jako odborné vzdělávání, tzn. s důrazem kladeným na profilové odborné předměty (technologie, výrobní zařízení, materiály, odborné kreslení...), ale je rozšířen v oblasti projektové přípravy o kreslení v programu AUTOCAD. V rovině teoretického vyučování je prosazována moderní výuka pomocí nových didaktických pomůcek a techniky (multimediální PC učebny, dataprojektory, DVD a video přehrávače apod.). Důraz je také kladen na jazykové vzdělání v mateřském a jednom cizím jazyce, kdy zejména zvládnutí německého jazyka umožňuje naším absolventům uplatnění i na zahraničním trhu práce. Bližší popis strategie teoretické výuky v jednotlivých předmětech, kam škola usiluje vnést moderní vyučovací metody (principy metod kooperativního učení, sociálně komunikativní metody, metody kritického myšlení), je možno nalézt v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí výuky je odborný výcvik, který žáci absolvují v Dřevozpracujícím výrobním družstvu v Jaroměřicích nad Rokytnou (Stromořadní 1098). Teoretická výuka a odborný výcvik, v němž žáci získávají a rozvíjejí odborné kompetence, se po týdnu střídají. Realizace průřezových témat Občan v demokratické společnosti se realizuje ve vzdělávání v průběhu celého studia, prolíná se a prostupuje vlastně všemi předměty, jeho přínos je formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků. Cílem je vychovat žáky s vhodnou mírou sebevědomí, kteří by byli zodpovědní za své názory, odolávali myšlenkové manipulaci, učili se být kriticky tolerantní, uvažovali o existenčních otázkách hledali na ně odpovědi, dokázali se angažovat i pro veřejné zájmy a vážili si materiálních a duchovních hodnot společnosti. Realizace tématu je prováděna hlavně v předmětech občanská nauka, český jazyk a literatura a ekonomika. K rozvoji sociálního cítění, vzájemného respektování a vytvoření dobrého klimatu ve třídě slouží adaptační seminář při vstupu do 1. ročníku a následné odborné, kulturní a jiné pobytové akce po celou dobu studia. V rámci multikulturního vzdělávání jsou pořádány zájezdy do zahraniční a systém besed a přednášek vztahujících se k uvedenému tématu. Člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy a tím i do postojů žáků naší školy. Třídění komunálního odpadu, péče o okolí školy, enviromentální výchova a vzdělávání, tělovýchovné aktivity a výlety mají za úkol formovat vztah a odpovědnost žáků k aktivní ochraně životního prostředí. Realizací průřezového tématu se zabývají předměty základy ekologie, chemie, fyzika, občanská nauka, český jazyk a literatura i tělesná výchova. Téma je realizováno rovněž vycházkami po naučných stezkách v okolí a v zadávaných projektech. Přehled o základních ekologických principech a negativních dopadech působení člověka na přírodu získávají žáci do povědomí také formou exkurzí, které absolvují v průběhu studia jedná se o firmu AVE (třídění odpadů), TTS (biomasa a obnovitelné zdroje energie) a Vodárenská a. s. (čistírna odpadních vod) Žáci si budují takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě si vytváří vlastní budoucí životní styl a povědomí o ekologickém způsobu života. Člověk a svět práce vymezuje přípravu absolventa s takovým odborným profilem, díky kterému se prosadí na trhu práce, v dalším vzdělávání i v osobním životě. V rámci tohoto tématu si žák doplňuje získané odborné znalosti a dovednosti o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce, při rozhodování o další profesní 6

7 orientaci a při uplatňování pracovních práv. Téma přispívá zejména k tomu, že žák je schopen formulovat svoje priority, umí pracovat s informacemi vyhledává, vyhodnocuje a využívá jich, umí verbálně komunikovat při důležitých jednáních a také se umí písemně vyjadřovat při úřední korespondenci. Téma je nejvíce zastoupeno v předmětech ekonomika, občanská nauka, český a cizí jazyk, informační a komunikační technologie, v odborných profilových předmětech a také v rámci odborného výcviku a případných exkurzích, které žáci absolvují v celém průběhu studia. Tím získávají také přehled o vlastních možnostech uplatnění na trhu práce, představu o pracovních a platových podmínkách a požadavcích zaměstnavatele. Ve 3. ročníku žáci navštíví Úřad práce, kde získají nejaktuálnější informace v daném čase. Hlavním cílem tohoto tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou úspěšně využít své osobnostní a odborné předpoklady v uplatnění se na trhu práce a při budování své profesní kariéry. Informační a komunikační technologie prostupují celými třemi roky studia prostřednictvím předmětů práce s osobním počítačem a projektovou přípravou, kde se žáci zabývají kreslením v AUTOCADU. Dosažené znalosti a dovednosti postupně využívají žáci i v ostatních předmětech při zpracovávání a vyhledávání informací z celosvětové sítě. Žáci jsou připravováni tak, aby se pro ně počítač stal běžným pracovním nástrojem a kancelářský i grafický software aktivně využívali při studiu, projektových pracích a také v reálném životě. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky, které jsou vybaveny modernímu multimediálními počítači umožňující sdílení tiskárny a skeneru při zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce. Každý žák má při výuce k dispozici svoji pracovní stanici. Žáci mají přístup k počítačům s připojením na internet. Práce s prostředky informační a komunikační technologie má podpůrný charakter nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří k všeobecnému potenciálu moderního člověka. Více viz materiální zabezpečení. Průřezová témata jsou mimo odbornou praxi realizována v konkrétních předmětech (viz učební osnovy), projektovou výukou (viz níže) a pobytovými akcemi, jež rozvíjejí rovněž klíčové kompetence. V 1. ročníku mimo to žáci absolvují třídenní adaptační seminář a týdenní lyžařský výcvik. 7

8 Zařazení průřezových témat do ŠVP 1. Občan v demokratické společnosti Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Osobnost a její rozvoj CJL, OBN, ANJ, ODV, IKT, NEJ ANJ, ODV, IKT, NEJ, CJL ODV, CJL Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů CJL, IKT, OBN, NEJ, ANJ, TEC, VYZ, ODV IKT, ANJ, OBN, TEV, TEC, NEJ, VYZ, TKP, ODV CJL, OBN, TEC, TKP, ODV, NEJ, ANJ Společnost jednotlivec a společenské skupiny, CJL, OBN, FYZ, ODV, IKT, NEJ ANJ, OBN, CJL, FYZ, ODV, IKT, ODV, NEJ, CJL, ANJ kultura, náboženství NEJ Stát, politický systém, politika, soudobý svět ANJ, IKT ANJ, OBN, FYZ, IKT, NEJ, CJL EKO, OBN, CJL Masová média CJL, ANJ CJL TEV, CJL Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, CJL, OBN, MAT, TEV, MTR, ANJ, ANJ, OBN, FYZ, MTR, ODV, CJL, OBN, ODV, CJL solidarita ODV, IKT, NEJ IKT, NEJ Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život OBN EKO 2. Člověk a životní prostředí Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Biosféra v ekosystémovém pojetí ZEK, IKT IKT STT, IKT Současné globální, regionální a lokální problémy ODV, IKT, NEJ, CJL, ZEK, TEV, ODV, IKT, NEJ, CJL, TEV, ANJ, OBN, TEC, TKP, ODV, CJL, IKT rozvoje a vztahy člověka k prostředí ANJ, TEC, MTR, VYZ TEC, MTR, VYZ, TKP Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě ZEK, ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, ODV, IKT, NEJ ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, TKP, ODV, IKT, NEJ OBN, ANJ, ODK, TEC, TKP, ODV, NEJ, IKT 3. Člověk a svět práce Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Hlavní oblasti světa práce, char. znaky práce, jejich ANJ, NEJ, ODV, CJL OBN, ODV, CJL EKO, ODV, CJL aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování přísl. oboru Trh práce, jeho ukazatele, všeob. vývojové trendy, ANJ, NEJ, OBN, ODV OBN, ODV EKO, ODV požadavky zaměstnavatelů Soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotl. druhů vzdělávání, význam a možnosti ANJ, NEJ, MAT OBN, ANJ, NEJ, MAT MAT, ANJ, TEV, STT 8

9 dalšího profesního vzdělávání, celož. učení, studium v zahraničí Informace jako kritéria rozhodování o další prof. a vzd. dráze, vyhledávání a posuz. informací o povolání, zaměstnání, trhu práce Písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, žádosti, profesní životopisy, jednání se zaměstnavateli, přijímací pohovory, výběrová řízení Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, výhody a rizika podnikání, orientace v ŽZ a OZ Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby, rekvalifikace, podpora nezaměstnaným Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí ANJ, MTR, TEC, IKT ANJ, NEJ, MTR, TEC, IKT, EKO ANJ, NEJ, TEC, CJL, IKT, EKO ANJ, MTR, TEC, VYZ, ODV, IKT ANJ, NEJ, OBN, TEC, MTR, VYZ, TKP, ODV, IKT ODV OBN, ODV EKO, ODV ODK, TEC, VYZ OBN, ODK, TEC, VYZ, EKO EKO, ODK, TEC OBN, ANJ, EKO, TEC, TKP, ODV, NEJ, CJL, IKT EKO, IKT ANJ, NEJ ANJ, NEJ, EKO ANJ, NEJ, EKO, IKT 4. Informační a komunikační technologie (V předmětu IKT jsou zahrnuty všechny obsahové celky) Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Práce s osobním počítačem a dalšími prostředky ANJ, ODK, MTR, ODV, IKT, NEJ, ANJ, MTR, TKP, ODV, IKT, NEJ, ANJ, TKP, ODV, NEJ, CJL, IKT informačních a komunikačních technologií CJL CJL Práce s běžným základníma aplikačním ODV, IKT TKP, ODV, IKT TKP, ODV, IKT programovým vybavením Používání nových aplikací IKT TKP, IKT TKP, IKT Komunikace elektronickou poštou a využívání IKT IKT dalších prostředků online a offline komunikace Získávání informací z otevřených zdrojů, zejména Internet ZEK, ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, ODV, IKT, NEJ, CJL ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, TKP, ODV, IKT, NEJ, CJL ANJ, EKO, ODK, TEC, TKP, ODV, NEJ, CJL, IKT Práce s informacemi z různých zdrojů nesených na ZEK, IKT TKP, IKT, EKO TKP, IKT různých médiích Uvědomování si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní ZEK, IKT, CJL TKP, IKT, CJL TKP, CJL, IKT 9

10 Rozvoj klíčových kompetencí Předmět Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura X XX X XX X XX Cizí jazyk X XX X X X X Občanská nauka X XX XX XX X Fyzika X X Chemie X X X Základy ekologie X X X X X Matematika X X XX Tělesná výchova X Informační a komunikační technologie X XX X X X XX XX Ekonomika X X X X X Odborné kreslení X XX X X XX XX Stavební truhlářství X X Technologie X XX X X X XX XX Materiály X XX X X X XX X Výrobní zařízení X X X X X X X Technologicko-konstrukční příprava X XX X X X XX XX Odborný výcvik X XX X X X XX X Kompetence k učení - předpokladem je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početní úkony, proto je obsahem všech předmětů. 10

11 Organizace výuky Příprava žáků je realizována v rámci vyučovacích předmětů s daným počtem vyučovacích hodin dle učebního plánu. Ve třetím ročníku je časové období zkráceno na 30 týdnů přípravy vzhledem ke konání závěrečné zkoušky. Výuka je dána pouze povinnými předměty. Součástí povinných předmětů je i odborný výcvik, který je realizován ve spolupráci s DVD Jaroměřice nad Rokytnou. Tento soulad teorie a praxe nemalou mírou přispívá k klíčových a odborných kompetencí žáků. Rozpis pobytových akcí: Ročník 1. pololetí 2. pololetí 1. Adaptační seminář Lyžařský výcvikový kurz 2. Branný seminář Vzdělávání žáků probíhá v kmenových a odborných učebnách vybavených potřebnou ICT technikou pro multimediální metody. Na některé předměty se žáci dělí do skupin, pro zkvalitnění výuky a možný individuální přístup. Jedná se především o výuku cizích jazyků. K doplnění teoretické výuky se systematicky po celé studium organizují odborné exkurze, cykly přednášek a seminářů, návštěvy divadelních a filmových představení, adaptační kurzy a pobytové akce, soutěže na školní až celostátní úrovni a další aktivity podporující běžnou výuku. Na těchto školních a mimoškolních aktivitách se finančně podílí škola a rodiče žáků. V rámci mimoškolních aktivit mají možnost žáci navštěvovat jazykové kurzy, pracovat ve školním i studentském parlamentu, v redakční radě časopisu Rozhraní atd. Kromě tradičních forem výuky se žáci soukromé školy pravidelně v rámci povinných předmětů zúčastňují: v oblasti jazykové - návštěvy knihovny, exkurze do Památníku Bible Kralické, exkurze po památkách UNESCO v Třebíči, vánoční Vídně, divadelních a filmových představení v oblasti společenskovědní - návštěvy Prahy a jejich historických památek, návštěvy Úřadu práce, Sbírky šance, v oblasti přírodovědné, zejména základů ekologie - aktivního poznávání regionu Třebíčsko, exkurze do TTS Třebíč a ČOV, JE Dukovany v oblasti odborných předmětů - exkurze do firem zaměřených na výrobu nábytku, návštěvy veletrhů a soutěží pro obor truhlář v oblasti tělovýchovné - lyžařského výcvikového kurzu v 1.ročníku, branný seminář v 2. ročníku, sportovního dne školy, adaptačního kurzu v oblasti etické a estetické výchovy - cykly přednášek k mezilidským vztahům, návštěvy výstav aj. Hodnocení žáků Základ pro hodnocení žáků tvoří platná legislativa a podmínky Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., které jsou součástí školního řádu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení výsledků vzdělávání (dovednosti, schopnosti, postoje aj.) v daném období. Hodnocení má pro žáka informační a diagnostickou funkci, tzn. zda zvládne a dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. Motivační a výchovná funkce mu dává perspektivu k zlepšení nebo odstranění nedostatků. Vyučující nabízí žákům konzultační hodiny. Učitel žáky předem seznámí s očekávanými výstupy a požadavky, které jsou předmětem hodnocení tak, aby přirozenou součástí hodnocení bylo sebehodnocení a hodnocení ze strany žáků. 11

12 Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, které je nedílnou součástí Školního řádu. Žáci jsou zpravidla zkoušeni ústní a písemnou formou, při hodnocení je také kladen důraz na aktivní zájem o předmět, schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku, schopnost vyhledávání informací, případně na úroveň, kvalitu a formální správnost zadávaných seminárních prací a projektů. Další bližší podrobnosti stanovují již zmiňovaný Školní řád a osnovy jednotlivých předmětů. Hodnocení v jednotlivých předmětech se provádí podle hledisek: osvojení výsledků vzdělávání určených učivem individuální zlepšení a pokrok ve výuce schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů soustavnosti, přesnosti a svědomitosti v práci písemná a vyjadřovací úroveň řešení problémových situací srovnávání s výsledky spolužáků Způsoby hodnocení: známkování bodový systém procentuální vyjádření sebehodnocení, kolektivní hodnocení Metody pro hodnocení: ústní zkoušení (obsahově a odborně slovní vyjádření učiva) písemné činnosti (testy orientační, grafické, otevřené úlohy, slohové..) praktické činnosti (samostatné práce, odborné úkony, úvahy, pohybové dovednosti..) zpracování projektů, seminárních prací analýza činnosti žáka za určité období zapojení do skupinové, týmové práce reprezentace v odborných, jazykových, přírodovědných a dalších soutěžích standardizované testy (Cermat, Scio, Kalibro atd. ) Formy hodnocení: průběžné - uvádí se do studijních průkazů a do systému Bakalář, dle podmínek hodnocení výsledků je dána četnost ohodnocení v daném předmětu orientační - je vytvořeno na základě průběžného hodnocení vždy k prvnímu a třetímu čtvrtletí školního roku jako informace pro rodiče souhrnné - uvádí se na konci každého pololetí školního roku do systému Bakalář, na konci 1. pololetí žák obdrží Výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí jsou žákům vydána vysvědčení. Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou. 12

13 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat jednotlivce nebo skupiny žáků do kolektivu a současně jim co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. Vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd a vyučující volí vhodné metody výuky a hodnocení, jako je individuální tempo, testové texty, ústní nebo písemné zkoušení, větší časový prostor, využití kompenzačních pomůcek, aby se zohlednily individuální potřeby a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů se těmto žákům věnuje a pomáhá jim překonat obtíže při přípravě na budoucí povolání. Vede a pravidelně sleduje jejich prospěch a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Žáci se zdravotním postižením jsou přijímáni pokud zdravotní indispozice nemá vliv na výuku prioritních předmětů oboru truhlář. Na základě zdravotního doporučení mohou být ředitelem uvolněni z některých předmětů, a nebo je forma práce a individuální péče zvolena tak, aby žáci zvládli požadavky oboru. Žáci se sociálním znevýhodněním mohou studovat bez omezení, nezbytná je úzká spolupráce výchovného poradce, třídního učitele s rodinou, oddělením sociálně právní ochrany dětí a vytvoření dostatečné motivace pro vzdělávání. Žáci mimořádně nadaní Se vzděláváním žáků s mimořádnými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými se doposud škola nesetkala. V případě, že by na naší škole studovali, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat například vytvořením individuálních vzdělávacích plánů, vypracováním programu pro integraci těchto žáků do třídního kolektivu, individuálním přístupem apod. Celá problematika by spadala do oblasti kompetence výchovného poradce. Zvláštní pozornost je věnována žákům ohroženým sociálně patologickými jevy. Výchovný poradce a metodik prevence sledují docházku, přístup k plnění školních povinností, začlenění a vliv žáka na kolektiv ve třídě. V rámci prevence sociálně patologických jevů je vedení školy v kontaktu s výchovnými ústavy, pedagogickopsychologickou poradnou, oddělením sociálně právní ochrany dětí, praktickými lékaři a výchovnými poradci ze základních škol. Z důvodu předcházení nežádoucím jevů v této oblasti a usnadnění přechodu žáků ze základních škol na školu střední je pro 1. ročník pořádán v září třídenní adaptační seminář, v průběhu studia pak spolupracujeme s o. s. Střed a Klubem Zámek, které pořádají cyklus přednášek a řízených besed. 13

14 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární prevence Bezpečnost práce, požární prevence a hygiena práce je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jak teoretického, tak praktického vyučování. Vychází z plnění: Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení vydaných MŠMT Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy Školního řádu Řádu pracoviště pro odborný výcvik v DVD Jaroměřice nad Rokytnou Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a přehledu rizik ve škole Vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů Vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výkon a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhlášky č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým Proškolení z požární ochrany a výkladu o požárním nebezpečí Žáci jsou seznámeni se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště vždy na začátku nového školního roku a dále průběžně před konáním akcí realizovaných mimo školu - pobytové akce, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo odborné praxe. Seznámení se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště a jejich dodržování stvrzují žáci svými podpisy na předepsaných formulářích. Proškolení na začátku školního roku provede třídní učitel a instruktor odborného výcviku. Dokladem je záznam o proškolení v třídní knize. Za bezpečnost a opakované poučení žáků na jednotlivých akcích zodpovídá určený pedagogický dozor. Ochrana žáků za krizového stavu se plní výukou v rozsahu tří dnů formou branného semináře organizovaného ve spolupráci s Městskou policií Třebíč, Policií ČR a Vodní záchrannou službou. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je pro každý rok připraven minimální preventivní program a probíhá spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Třebíči a odborem sociálně-právní ochrany dětí. Problematika BOZP je nedílnou součástí péče o zdraví své i svých spolupracovníků, dále pak i jako součást řízení jakosti včetně přísného dodržování hygienických norem, proto je ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany všech pedagogů kladen důraz na přísné dodržování a začleňování právních norem do systému práce se žáky, dbáme na osvojení si návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, ví jak reagovat v případě úrazu, znají pojem preventivní péče, traumatologický plán. 14

15 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a další platnou legislativou. Žáci hlásící se ke studiu na obor truhlář nekonají přijímací zkoušky. Podmínky pro přijetí ke studiu splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky odevzdání přihlášky do termínu stanoveném platnou legislativou splnění podmínek přijímacího řízení na základě kritérií stanovených ředitelem školy a zveřejňovaných na internetových stránkách školy zdravotní způsobilost uchazeče pro obor truhlář potvrzena praktickým lékařem pro děti a dorost pro přijetí do vyššího ročníku musí uchazeč úspěšně splnit vyrovnávací zkoušky, pokud byly ředitelem školy stanoveny jako podmínka přijetí Ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou podle platných právních norem. Žák koná závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 3. ročník oboru truhlář. Závěrečná zkouška se skládá z těchto části písemná, praktická a ústní závěrečná zkouška. Žák získá střední vzdělání s výučním listem, jestliže úspěšně vykoná všechny části závěrečné zkoušky. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 15

16 Učební plán Povinné předměty Hodin celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura (CJL) Cizí jazyk (ANJ, NEJ) Občanská nauka (OBN) Fyzika (FYZ) Chemie (CHE) Základy ekologie (ZEK) Matematika (MAT Tělesná výchova (TEV) Informační a komunikační technologie (IKT) 3 1 1,5 0,5 Ekonomika (EKO) 2 0 0,5 1,5 Odborné kreslení (ODK) Stavební truhlářství (STT) Technologie (TEC) Materiály (MTR) Výrobní zařízení (VYZ) Technologicko-konstrukční příprava (TKP) Odborný výcvik(odv) Celkem Poznámka: V rámci učebního plánu nejsou žákům nabízeny volitelné a nepovinné předměty. 16

17 Transformace RVP do SVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání Minimální počet Týdenní Celkový Vyučovací předmět ŠVP Skutečný počet Týdenní Dispon. Celkový Český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 67 Chemie Základy ekologie 1 Matematické vzdělávání 3 96 Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a 3 96 Informační a komunikační technologie komunikačních technologiích Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika Konstrukční příprava Technologická příprava Odborné kreslení Stavební truhlářství 2 64 Technologie Materiály Výrobní zařízení Technologicko-konstrukční příprava 2 Výroba a odbyt Odborný výcvik Disponibilní hodiny Celkem Pozn.: Rozdíl mezi skutečným celkovým počtem a minimálním počtem je dán využitelnosti týdnů v jednotlivých ročnících. 17

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma

Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma Školní vzdělávací program 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Část II. dálková forma 261 OBSAH CHATAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 263 Veřejná správa 433 454 Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Zemědělské práce RVP: 41-51-E/01 Zemědělské práce Platnost od 1.6.2012 Ředitel školy: PaedDr. Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. PROFIL

Více

Aranžér Kód: 66-52-H/01 Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu

Aranžér Kód: 66-52-H/01 Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Aranžér Kód: 66-52-H/01 Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Aranžér ŠVP zpracován

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Dřevařská výroba 33-57-E/01 RVP: 33-57-E/01 Dřevařská výroba Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 39-41-H/01 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU..11 UČEBNÍ PLÁN...18 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Opravářské práce Obor vzdělání: 41-55-E/01 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 41-55-E/01 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klempíř OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 23-55-H/01 Klempíř Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8 UČEBNÍ PLÁN...16

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby Školní vzdělávací program Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební

Více

Školní vzdělávací program pro obor. 41 55 E/01 Opravářské práce

Školní vzdělávací program pro obor. 41 55 E/01 Opravářské práce Školní vzdělávací program pro obor 4 55 E/0 Opravářské práce Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Karlovarský kraj Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Šití prádla

Školní vzdělávací program. Šití prádla Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chhomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program KUCHAŘ - ČÍŠNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Gastronomie Školní vzdělávací program

Gastronomie Školní vzdělávací program Gastronomie Školní vzdělávací program Kód oboru: 65-41-L/01 2011-2015 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno 1 Úvodní identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 5 2.1 Identifikační údaje...

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Mechanik elektronik Kód a obor vzdělání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT Klvaňovo gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549, 697 11 Kyjov Školní vzdělávací program ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT pro obor vzdělání : 53 41 M/01 Zdravotnický asistent

Více