Školní vzdělávací program H/01 Truhlář

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář"

Transkript

1 Školní vzdělávací program H/01 Truhlář

2 Obsah Identifikační údaje 3 Materiály Profil absolventa 4 5 Výrobní zařízení Charakteristika ŠVP 6 7 Technologicko-konstrukční příprava Zařazení průřezových témat 8 9 Odborný výcvik Rozvoj klíčových kompetencí 10 Personální a materiální zabezpečení Organizace výuky 11 Spolupráce se sociálními partnery 130 Hodnocení žáků 12 Seznam zkratek 131 Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami 13 Bezpečnost a ochrana zdraví 14 Podmínky pro přijímaní ke vzdělávání 15 Ukončení vzdělávání 15 Učební plán 16 Transformace RVP do ŠVP 17 Využití týdnů v průběhu školního roku 18 Učební osnovy Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika Chemie Základy ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Odborné kreslení Stavební truhlářství Technologie

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o. Znojemská 1027, Třebíč Zřizovatel: Miloslav Vostrý, Družstevní 1019, Třebíč Název ŠVP Kód a název oboru vzdělání Stupeň poskytovaného vzdělání Délka a forma studia Truhlář H/01 Truhlář střední vzdělání s výučním listem 3 roky, denní studium Datum platnosti ŠVP od 1. září 2009 Jméno ředitelky Ing. Renata Hrušková Projednáno Školskou radou 28. srpna 2009 Evidenční číslo SVP 02/2009 Kontakt pro komunikaci se školou tel: , , fax: web: 3

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Název ŠVP: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Délka a formy studia: 3 roky a denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Uplatnění absolventa Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatní v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a také při opravách a renovacích truhlářských výrobků. Absolvent se rovněž uplatní v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci jednoduchého truhlářského výrobku či jeho části, čte technickou dokumentaci a využívá počítačové aplikace pracuje s návrhy, ať již běžnými či případně výtvarnými volí a používá vhodné materiály a technologické postupy pro výrobu daného výrobku, používá vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů, resp. hotových výrobků (balení, skladování, přeprava, expedice) volí a používá vhodné ruční nástroje a strojně technologické vybavení, provádí jejich seřízení a údržbu zhotovuje výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby realizuje odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru, osazuje truhlářské výrobky v objektech provádí jednoduché opravy a renovace výrobků ovládá prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti, dbá na estetický vzhled výrobků, má návyk čisté a pečlivě odvedené práce, cit pro materiál, provedení a hodnotu výrobku přistupuje k práci tvořivým způsobem dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti platných na pracovišti, dbá na zabezpečování kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana) na kvalitu výrobků nebo služeb ovládá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany, rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik uvědomuje si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení při plánování a posuzování určité činnosti zvažuje možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodaří s finančními prostředky nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 4

5 Absolvent je veden tak, aby: dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i veřejném zájmu v rámci plurality a multikulturního soužití si uvědomoval vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie řídil se principy profesní etiky dodržoval zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci si uvědomoval význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: Obor vzdělání H/01 truhlář se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 5

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Název ŠVP: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Platnost ŠVP: od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Délka a formy studia: 3 roky a denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Popis celkového pojetí vzdělávání Školní vzdělávací program Truhlář je koncipován nejen jako odborné vzdělávání, tzn. s důrazem kladeným na profilové odborné předměty (technologie, výrobní zařízení, materiály, odborné kreslení...), ale je rozšířen v oblasti projektové přípravy o kreslení v programu AUTOCAD. V rovině teoretického vyučování je prosazována moderní výuka pomocí nových didaktických pomůcek a techniky (multimediální PC učebny, dataprojektory, DVD a video přehrávače apod.). Důraz je také kladen na jazykové vzdělání v mateřském a jednom cizím jazyce, kdy zejména zvládnutí německého jazyka umožňuje naším absolventům uplatnění i na zahraničním trhu práce. Bližší popis strategie teoretické výuky v jednotlivých předmětech, kam škola usiluje vnést moderní vyučovací metody (principy metod kooperativního učení, sociálně komunikativní metody, metody kritického myšlení), je možno nalézt v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí výuky je odborný výcvik, který žáci absolvují v Dřevozpracujícím výrobním družstvu v Jaroměřicích nad Rokytnou (Stromořadní 1098). Teoretická výuka a odborný výcvik, v němž žáci získávají a rozvíjejí odborné kompetence, se po týdnu střídají. Realizace průřezových témat Občan v demokratické společnosti se realizuje ve vzdělávání v průběhu celého studia, prolíná se a prostupuje vlastně všemi předměty, jeho přínos je formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků. Cílem je vychovat žáky s vhodnou mírou sebevědomí, kteří by byli zodpovědní za své názory, odolávali myšlenkové manipulaci, učili se být kriticky tolerantní, uvažovali o existenčních otázkách hledali na ně odpovědi, dokázali se angažovat i pro veřejné zájmy a vážili si materiálních a duchovních hodnot společnosti. Realizace tématu je prováděna hlavně v předmětech občanská nauka, český jazyk a literatura a ekonomika. K rozvoji sociálního cítění, vzájemného respektování a vytvoření dobrého klimatu ve třídě slouží adaptační seminář při vstupu do 1. ročníku a následné odborné, kulturní a jiné pobytové akce po celou dobu studia. V rámci multikulturního vzdělávání jsou pořádány zájezdy do zahraniční a systém besed a přednášek vztahujících se k uvedenému tématu. Člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy a tím i do postojů žáků naší školy. Třídění komunálního odpadu, péče o okolí školy, enviromentální výchova a vzdělávání, tělovýchovné aktivity a výlety mají za úkol formovat vztah a odpovědnost žáků k aktivní ochraně životního prostředí. Realizací průřezového tématu se zabývají předměty základy ekologie, chemie, fyzika, občanská nauka, český jazyk a literatura i tělesná výchova. Téma je realizováno rovněž vycházkami po naučných stezkách v okolí a v zadávaných projektech. Přehled o základních ekologických principech a negativních dopadech působení člověka na přírodu získávají žáci do povědomí také formou exkurzí, které absolvují v průběhu studia jedná se o firmu AVE (třídění odpadů), TTS (biomasa a obnovitelné zdroje energie) a Vodárenská a. s. (čistírna odpadních vod) Žáci si budují takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě si vytváří vlastní budoucí životní styl a povědomí o ekologickém způsobu života. Člověk a svět práce vymezuje přípravu absolventa s takovým odborným profilem, díky kterému se prosadí na trhu práce, v dalším vzdělávání i v osobním životě. V rámci tohoto tématu si žák doplňuje získané odborné znalosti a dovednosti o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce, při rozhodování o další profesní 6

7 orientaci a při uplatňování pracovních práv. Téma přispívá zejména k tomu, že žák je schopen formulovat svoje priority, umí pracovat s informacemi vyhledává, vyhodnocuje a využívá jich, umí verbálně komunikovat při důležitých jednáních a také se umí písemně vyjadřovat při úřední korespondenci. Téma je nejvíce zastoupeno v předmětech ekonomika, občanská nauka, český a cizí jazyk, informační a komunikační technologie, v odborných profilových předmětech a také v rámci odborného výcviku a případných exkurzích, které žáci absolvují v celém průběhu studia. Tím získávají také přehled o vlastních možnostech uplatnění na trhu práce, představu o pracovních a platových podmínkách a požadavcích zaměstnavatele. Ve 3. ročníku žáci navštíví Úřad práce, kde získají nejaktuálnější informace v daném čase. Hlavním cílem tohoto tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou úspěšně využít své osobnostní a odborné předpoklady v uplatnění se na trhu práce a při budování své profesní kariéry. Informační a komunikační technologie prostupují celými třemi roky studia prostřednictvím předmětů práce s osobním počítačem a projektovou přípravou, kde se žáci zabývají kreslením v AUTOCADU. Dosažené znalosti a dovednosti postupně využívají žáci i v ostatních předmětech při zpracovávání a vyhledávání informací z celosvětové sítě. Žáci jsou připravováni tak, aby se pro ně počítač stal běžným pracovním nástrojem a kancelářský i grafický software aktivně využívali při studiu, projektových pracích a také v reálném životě. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky, které jsou vybaveny modernímu multimediálními počítači umožňující sdílení tiskárny a skeneru při zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce. Každý žák má při výuce k dispozici svoji pracovní stanici. Žáci mají přístup k počítačům s připojením na internet. Práce s prostředky informační a komunikační technologie má podpůrný charakter nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří k všeobecnému potenciálu moderního člověka. Více viz materiální zabezpečení. Průřezová témata jsou mimo odbornou praxi realizována v konkrétních předmětech (viz učební osnovy), projektovou výukou (viz níže) a pobytovými akcemi, jež rozvíjejí rovněž klíčové kompetence. V 1. ročníku mimo to žáci absolvují třídenní adaptační seminář a týdenní lyžařský výcvik. 7

8 Zařazení průřezových témat do ŠVP 1. Občan v demokratické společnosti Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Osobnost a její rozvoj CJL, OBN, ANJ, ODV, IKT, NEJ ANJ, ODV, IKT, NEJ, CJL ODV, CJL Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů CJL, IKT, OBN, NEJ, ANJ, TEC, VYZ, ODV IKT, ANJ, OBN, TEV, TEC, NEJ, VYZ, TKP, ODV CJL, OBN, TEC, TKP, ODV, NEJ, ANJ Společnost jednotlivec a společenské skupiny, CJL, OBN, FYZ, ODV, IKT, NEJ ANJ, OBN, CJL, FYZ, ODV, IKT, ODV, NEJ, CJL, ANJ kultura, náboženství NEJ Stát, politický systém, politika, soudobý svět ANJ, IKT ANJ, OBN, FYZ, IKT, NEJ, CJL EKO, OBN, CJL Masová média CJL, ANJ CJL TEV, CJL Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, CJL, OBN, MAT, TEV, MTR, ANJ, ANJ, OBN, FYZ, MTR, ODV, CJL, OBN, ODV, CJL solidarita ODV, IKT, NEJ IKT, NEJ Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život OBN EKO 2. Člověk a životní prostředí Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Biosféra v ekosystémovém pojetí ZEK, IKT IKT STT, IKT Současné globální, regionální a lokální problémy ODV, IKT, NEJ, CJL, ZEK, TEV, ODV, IKT, NEJ, CJL, TEV, ANJ, OBN, TEC, TKP, ODV, CJL, IKT rozvoje a vztahy člověka k prostředí ANJ, TEC, MTR, VYZ TEC, MTR, VYZ, TKP Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě ZEK, ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, ODV, IKT, NEJ ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, TKP, ODV, IKT, NEJ OBN, ANJ, ODK, TEC, TKP, ODV, NEJ, IKT 3. Člověk a svět práce Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Hlavní oblasti světa práce, char. znaky práce, jejich ANJ, NEJ, ODV, CJL OBN, ODV, CJL EKO, ODV, CJL aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování přísl. oboru Trh práce, jeho ukazatele, všeob. vývojové trendy, ANJ, NEJ, OBN, ODV OBN, ODV EKO, ODV požadavky zaměstnavatelů Soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotl. druhů vzdělávání, význam a možnosti ANJ, NEJ, MAT OBN, ANJ, NEJ, MAT MAT, ANJ, TEV, STT 8

9 dalšího profesního vzdělávání, celož. učení, studium v zahraničí Informace jako kritéria rozhodování o další prof. a vzd. dráze, vyhledávání a posuz. informací o povolání, zaměstnání, trhu práce Písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, žádosti, profesní životopisy, jednání se zaměstnavateli, přijímací pohovory, výběrová řízení Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, výhody a rizika podnikání, orientace v ŽZ a OZ Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby, rekvalifikace, podpora nezaměstnaným Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí ANJ, MTR, TEC, IKT ANJ, NEJ, MTR, TEC, IKT, EKO ANJ, NEJ, TEC, CJL, IKT, EKO ANJ, MTR, TEC, VYZ, ODV, IKT ANJ, NEJ, OBN, TEC, MTR, VYZ, TKP, ODV, IKT ODV OBN, ODV EKO, ODV ODK, TEC, VYZ OBN, ODK, TEC, VYZ, EKO EKO, ODK, TEC OBN, ANJ, EKO, TEC, TKP, ODV, NEJ, CJL, IKT EKO, IKT ANJ, NEJ ANJ, NEJ, EKO ANJ, NEJ, EKO, IKT 4. Informační a komunikační technologie (V předmětu IKT jsou zahrnuty všechny obsahové celky) Název obsahového celku: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Práce s osobním počítačem a dalšími prostředky ANJ, ODK, MTR, ODV, IKT, NEJ, ANJ, MTR, TKP, ODV, IKT, NEJ, ANJ, TKP, ODV, NEJ, CJL, IKT informačních a komunikačních technologií CJL CJL Práce s běžným základníma aplikačním ODV, IKT TKP, ODV, IKT TKP, ODV, IKT programovým vybavením Používání nových aplikací IKT TKP, IKT TKP, IKT Komunikace elektronickou poštou a využívání IKT IKT dalších prostředků online a offline komunikace Získávání informací z otevřených zdrojů, zejména Internet ZEK, ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, ODV, IKT, NEJ, CJL ANJ, ODK, TEC, MTR, VYZ, TKP, ODV, IKT, NEJ, CJL ANJ, EKO, ODK, TEC, TKP, ODV, NEJ, CJL, IKT Práce s informacemi z různých zdrojů nesených na ZEK, IKT TKP, IKT, EKO TKP, IKT různých médiích Uvědomování si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní ZEK, IKT, CJL TKP, IKT, CJL TKP, CJL, IKT 9

10 Rozvoj klíčových kompetencí Předmět Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura X XX X XX X XX Cizí jazyk X XX X X X X Občanská nauka X XX XX XX X Fyzika X X Chemie X X X Základy ekologie X X X X X Matematika X X XX Tělesná výchova X Informační a komunikační technologie X XX X X X XX XX Ekonomika X X X X X Odborné kreslení X XX X X XX XX Stavební truhlářství X X Technologie X XX X X X XX XX Materiály X XX X X X XX X Výrobní zařízení X X X X X X X Technologicko-konstrukční příprava X XX X X X XX XX Odborný výcvik X XX X X X XX X Kompetence k učení - předpokladem je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početní úkony, proto je obsahem všech předmětů. 10

11 Organizace výuky Příprava žáků je realizována v rámci vyučovacích předmětů s daným počtem vyučovacích hodin dle učebního plánu. Ve třetím ročníku je časové období zkráceno na 30 týdnů přípravy vzhledem ke konání závěrečné zkoušky. Výuka je dána pouze povinnými předměty. Součástí povinných předmětů je i odborný výcvik, který je realizován ve spolupráci s DVD Jaroměřice nad Rokytnou. Tento soulad teorie a praxe nemalou mírou přispívá k klíčových a odborných kompetencí žáků. Rozpis pobytových akcí: Ročník 1. pololetí 2. pololetí 1. Adaptační seminář Lyžařský výcvikový kurz 2. Branný seminář Vzdělávání žáků probíhá v kmenových a odborných učebnách vybavených potřebnou ICT technikou pro multimediální metody. Na některé předměty se žáci dělí do skupin, pro zkvalitnění výuky a možný individuální přístup. Jedná se především o výuku cizích jazyků. K doplnění teoretické výuky se systematicky po celé studium organizují odborné exkurze, cykly přednášek a seminářů, návštěvy divadelních a filmových představení, adaptační kurzy a pobytové akce, soutěže na školní až celostátní úrovni a další aktivity podporující běžnou výuku. Na těchto školních a mimoškolních aktivitách se finančně podílí škola a rodiče žáků. V rámci mimoškolních aktivit mají možnost žáci navštěvovat jazykové kurzy, pracovat ve školním i studentském parlamentu, v redakční radě časopisu Rozhraní atd. Kromě tradičních forem výuky se žáci soukromé školy pravidelně v rámci povinných předmětů zúčastňují: v oblasti jazykové - návštěvy knihovny, exkurze do Památníku Bible Kralické, exkurze po památkách UNESCO v Třebíči, vánoční Vídně, divadelních a filmových představení v oblasti společenskovědní - návštěvy Prahy a jejich historických památek, návštěvy Úřadu práce, Sbírky šance, v oblasti přírodovědné, zejména základů ekologie - aktivního poznávání regionu Třebíčsko, exkurze do TTS Třebíč a ČOV, JE Dukovany v oblasti odborných předmětů - exkurze do firem zaměřených na výrobu nábytku, návštěvy veletrhů a soutěží pro obor truhlář v oblasti tělovýchovné - lyžařského výcvikového kurzu v 1.ročníku, branný seminář v 2. ročníku, sportovního dne školy, adaptačního kurzu v oblasti etické a estetické výchovy - cykly přednášek k mezilidským vztahům, návštěvy výstav aj. Hodnocení žáků Základ pro hodnocení žáků tvoří platná legislativa a podmínky Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště s. r. o., které jsou součástí školního řádu. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení výsledků vzdělávání (dovednosti, schopnosti, postoje aj.) v daném období. Hodnocení má pro žáka informační a diagnostickou funkci, tzn. zda zvládne a dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. Motivační a výchovná funkce mu dává perspektivu k zlepšení nebo odstranění nedostatků. Vyučující nabízí žákům konzultační hodiny. Učitel žáky předem seznámí s očekávanými výstupy a požadavky, které jsou předmětem hodnocení tak, aby přirozenou součástí hodnocení bylo sebehodnocení a hodnocení ze strany žáků. 11

12 Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, které je nedílnou součástí Školního řádu. Žáci jsou zpravidla zkoušeni ústní a písemnou formou, při hodnocení je také kladen důraz na aktivní zájem o předmět, schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku, schopnost vyhledávání informací, případně na úroveň, kvalitu a formální správnost zadávaných seminárních prací a projektů. Další bližší podrobnosti stanovují již zmiňovaný Školní řád a osnovy jednotlivých předmětů. Hodnocení v jednotlivých předmětech se provádí podle hledisek: osvojení výsledků vzdělávání určených učivem individuální zlepšení a pokrok ve výuce schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů soustavnosti, přesnosti a svědomitosti v práci písemná a vyjadřovací úroveň řešení problémových situací srovnávání s výsledky spolužáků Způsoby hodnocení: známkování bodový systém procentuální vyjádření sebehodnocení, kolektivní hodnocení Metody pro hodnocení: ústní zkoušení (obsahově a odborně slovní vyjádření učiva) písemné činnosti (testy orientační, grafické, otevřené úlohy, slohové..) praktické činnosti (samostatné práce, odborné úkony, úvahy, pohybové dovednosti..) zpracování projektů, seminárních prací analýza činnosti žáka za určité období zapojení do skupinové, týmové práce reprezentace v odborných, jazykových, přírodovědných a dalších soutěžích standardizované testy (Cermat, Scio, Kalibro atd. ) Formy hodnocení: průběžné - uvádí se do studijních průkazů a do systému Bakalář, dle podmínek hodnocení výsledků je dána četnost ohodnocení v daném předmětu orientační - je vytvořeno na základě průběžného hodnocení vždy k prvnímu a třetímu čtvrtletí školního roku jako informace pro rodiče souhrnné - uvádí se na konci každého pololetí školního roku do systému Bakalář, na konci 1. pololetí žák obdrží Výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí jsou žákům vydána vysvědčení. Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou. 12

13 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat jednotlivce nebo skupiny žáků do kolektivu a současně jim co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. Vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd a vyučující volí vhodné metody výuky a hodnocení, jako je individuální tempo, testové texty, ústní nebo písemné zkoušení, větší časový prostor, využití kompenzačních pomůcek, aby se zohlednily individuální potřeby a doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů se těmto žákům věnuje a pomáhá jim překonat obtíže při přípravě na budoucí povolání. Vede a pravidelně sleduje jejich prospěch a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. Žáci se zdravotním postižením jsou přijímáni pokud zdravotní indispozice nemá vliv na výuku prioritních předmětů oboru truhlář. Na základě zdravotního doporučení mohou být ředitelem uvolněni z některých předmětů, a nebo je forma práce a individuální péče zvolena tak, aby žáci zvládli požadavky oboru. Žáci se sociálním znevýhodněním mohou studovat bez omezení, nezbytná je úzká spolupráce výchovného poradce, třídního učitele s rodinou, oddělením sociálně právní ochrany dětí a vytvoření dostatečné motivace pro vzdělávání. Žáci mimořádně nadaní Se vzděláváním žáků s mimořádnými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými se doposud škola nesetkala. V případě, že by na naší škole studovali, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat například vytvořením individuálních vzdělávacích plánů, vypracováním programu pro integraci těchto žáků do třídního kolektivu, individuálním přístupem apod. Celá problematika by spadala do oblasti kompetence výchovného poradce. Zvláštní pozornost je věnována žákům ohroženým sociálně patologickými jevy. Výchovný poradce a metodik prevence sledují docházku, přístup k plnění školních povinností, začlenění a vliv žáka na kolektiv ve třídě. V rámci prevence sociálně patologických jevů je vedení školy v kontaktu s výchovnými ústavy, pedagogickopsychologickou poradnou, oddělením sociálně právní ochrany dětí, praktickými lékaři a výchovnými poradci ze základních škol. Z důvodu předcházení nežádoucím jevů v této oblasti a usnadnění přechodu žáků ze základních škol na školu střední je pro 1. ročník pořádán v září třídenní adaptační seminář, v průběhu studia pak spolupracujeme s o. s. Střed a Klubem Zámek, které pořádají cyklus přednášek a řízených besed. 13

14 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární prevence Bezpečnost práce, požární prevence a hygiena práce je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jak teoretického, tak praktického vyučování. Vychází z plnění: Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení vydaných MŠMT Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy Školního řádu Řádu pracoviště pro odborný výcvik v DVD Jaroměřice nad Rokytnou Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních a přehledu rizik ve škole Vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů Vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výkon a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhlášky č. 288/2003 Sb. o pracích zakázaných mladistvým Proškolení z požární ochrany a výkladu o požárním nebezpečí Žáci jsou seznámeni se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště vždy na začátku nového školního roku a dále průběžně před konáním akcí realizovaných mimo školu - pobytové akce, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo odborné praxe. Seznámení se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště a jejich dodržování stvrzují žáci svými podpisy na předepsaných formulářích. Proškolení na začátku školního roku provede třídní učitel a instruktor odborného výcviku. Dokladem je záznam o proškolení v třídní knize. Za bezpečnost a opakované poučení žáků na jednotlivých akcích zodpovídá určený pedagogický dozor. Ochrana žáků za krizového stavu se plní výukou v rozsahu tří dnů formou branného semináře organizovaného ve spolupráci s Městskou policií Třebíč, Policií ČR a Vodní záchrannou službou. V oblasti prevence sociálně patologických jevů je pro každý rok připraven minimální preventivní program a probíhá spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Třebíči a odborem sociálně-právní ochrany dětí. Problematika BOZP je nedílnou součástí péče o zdraví své i svých spolupracovníků, dále pak i jako součást řízení jakosti včetně přísného dodržování hygienických norem, proto je ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany všech pedagogů kladen důraz na přísné dodržování a začleňování právních norem do systému práce se žáky, dbáme na osvojení si návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci, ví jak reagovat v případě úrazu, znají pojem preventivní péče, traumatologický plán. 14

15 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a další platnou legislativou. Žáci hlásící se ke studiu na obor truhlář nekonají přijímací zkoušky. Podmínky pro přijetí ke studiu splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky odevzdání přihlášky do termínu stanoveném platnou legislativou splnění podmínek přijímacího řízení na základě kritérií stanovených ředitelem školy a zveřejňovaných na internetových stránkách školy zdravotní způsobilost uchazeče pro obor truhlář potvrzena praktickým lékařem pro děti a dorost pro přijetí do vyššího ročníku musí uchazeč úspěšně splnit vyrovnávací zkoušky, pokud byly ředitelem školy stanoveny jako podmínka přijetí Ukončení vzdělávání Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou podle platných právních norem. Žák koná závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 3. ročník oboru truhlář. Závěrečná zkouška se skládá z těchto části písemná, praktická a ústní závěrečná zkouška. Žák získá střední vzdělání s výučním listem, jestliže úspěšně vykoná všechny části závěrečné zkoušky. V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 15

16 Učební plán Povinné předměty Hodin celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura (CJL) Cizí jazyk (ANJ, NEJ) Občanská nauka (OBN) Fyzika (FYZ) Chemie (CHE) Základy ekologie (ZEK) Matematika (MAT Tělesná výchova (TEV) Informační a komunikační technologie (IKT) 3 1 1,5 0,5 Ekonomika (EKO) 2 0 0,5 1,5 Odborné kreslení (ODK) Stavební truhlářství (STT) Technologie (TEC) Materiály (MTR) Výrobní zařízení (VYZ) Technologicko-konstrukční příprava (TKP) Odborný výcvik(odv) Celkem Poznámka: V rámci učebního plánu nejsou žákům nabízeny volitelné a nepovinné předměty. 16

17 Transformace RVP do SVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání Minimální počet Týdenní Celkový Vyučovací předmět ŠVP Skutečný počet Týdenní Dispon. Celkový Český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura Cizí jazyky Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika 2 67 Chemie Základy ekologie 1 Matematické vzdělávání 3 96 Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a 3 96 Informační a komunikační technologie komunikačních technologiích Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika Konstrukční příprava Technologická příprava Odborné kreslení Stavební truhlářství 2 64 Technologie Materiály Výrobní zařízení Technologicko-konstrukční příprava 2 Výroba a odbyt Odborný výcvik Disponibilní hodiny Celkem Pozn.: Rozdíl mezi skutečným celkovým počtem a minimálním počtem je dán využitelnosti týdnů v jednotlivých ročnících. 17

18 Využití týdnů v průběhu školního roku 1. ročník 2. ročník 3. ročník Výuka a odborný výcvik Lyžařský výcvik Adaptační seminář 0,6 0 0 Sportovní den 0,2 0,2 0,2 Branný seminář 0 0,6 0 Preventivní aktivity, exkurze Projekt 0,2 0,2 1 Závěrečná zkouška 0 0 1,6 Rezerva 4 4 4,2 Celkem Poznámka: Adaptační seminář Cílem semináře je stmelit nový třídní kolektiv a seznámit se neformálně s třídním učitelem a chodem školy. Další součástí jsou aktivity zaměřené na zdravý životní styl a prevenci sociálně patologických jevů. Žák vykazuje tyto výsledky vzdělávání zdůvodní význam zdravého životního stylu, orientuje se v zásadách zdravé výživy a objasní důsledky sociálně patologických závislostí. Branný seminář Cílem branného semináře jsou aktivity v oblasti vzdělávání pro zdraví. Ve spolupráci s Městskou policií Třebíč, Hasičským záchranným sborem a Vodní záchrannou službou žáci získávají potřebné znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí. Hlavním výsledkem tohoto vzdělávání je rozpoznat hrozící nebezpečí a umět reagovat v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí. Žák poskytne první pomoc sobě i jiným. Lyžařský výcvik Lyžařský výcvik doplňuje výuku předmětu tělesná výchova. Realizuje se v 1. ročníku v rozsahu 1 týdne. Preventivní aktivity Preventivní aktivity budou realizovány dle aktuální nabídky o. s. Střed nebo Městské policie Třebíč. 18

19 Název vyučovaného předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Předmět český jazyk a literatura je základem rozvoje většiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů a současně pro praxi. Přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů v oblasti profesní, společenské i mezilidské. Pozitivně ovlivňuje budoucí postavení mladého člověka ve společnosti. Prioritní je rozvoj a zdokonalování kultivovaného ústního projevu, slušného a zdvořilého vyjadřování, pravopisu a komunikativních schopností. Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke srozumitelnému jazykovému projevu a podílet se na rozvoji jejich duchovního života, přispět tak k dobrému uplatnění ve zvolené profesi jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Žáci jsou motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal jazyk jako systém a zvládl jej pro společenské a pracovní uplatnění, aby vnímal mateřský jazyk jako výsledek kulturního a historického vývoje národa, aby si uvědomoval nutnost kritického hodnocení informací a nutnost volby vhodného způsobu i prostředků pro jejich interpretaci při obhajobě názorů, při komunikaci obecně. CHARAKTERISTIKA UČIVA Předmět český jazyk a literatura se skládá ze tří složek, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Složka jazyková a slohová rozvíjejí komunikační dovednosti a schopnosti žáků a učí je užívat jazyk jako prostředek dorozumívání a myšlení. Obě složky se podílejí na rozvoji sociálních kompetencí. Složku literární tvoří především práce s uměleckými i odbornými texty. Prohlubuje znalosti jazykové, kultivuje jazykový projev a pomáhá utvářet pozitivní vztah k hodnotám i k jejich ochraně. Výchova literární je součástí estetického vzdělávání a zahrnuje širší pohled na kulturní dění. Výuka předmětu směřuje ke schopnosti a dovednosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, používat spisovný jazyk, aplikovat získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. Při rozborech literárních textů lze procvičovat nejen jazykové a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační dovednosti. SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ Výuka předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby: u žáků formovala zdravé sebevědomí, kritické a sebekritické postoje si žáci vytvářeli vlastní úsudek, jasně formulovali svoje názory a byli schopni je prosazovat byli schopni otevřeně diskutovat o problému se oprostili od předsudků vůči příslušníkům jiných národů či etnik cítili hrdost na příslušnost k českému národu jednali v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování tolerovali a respektovali názory druhých byli schopni vytvářet humanistické a demokratické postoje uplatnili získané jazykové poznatky v osobním i pracovním životě zvládli řešit pracovní i mimopracovní problémy, týmovou spolupráci pohotově a adekvátně jednali a reagovali v nejběžnějších situacích společenského styku 19

20 si osvojili zásady slušného a zdvořilého vystupování pracovali kvalitně a pečlivě a vážili si kvalitní práce jiných se dovedli kriticky dívat na výsledky své práce si osvojili a rozvíjeli pozitivní lidské vlastnosti STRATEGIE VÝUKY Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je a prohlubuje se zřetelem k jejich profesnímu zaměření. Vedle tradičních metod se využívají metody aktivního učení, skupinové a samostatné práce, prezentace výsledků, diskuze, besedy a jiné dialogické metody. Žáci jsou vedeni k rozboru nedostatků ve vyjadřování, k sebehodnocení, je uplatňováno divergentní učení. Je využívána odborná literatura k učení z textu a vyhledávání informací. V jazykové části je důležité porovnávání informací z různých zdrojů, ověřování si věrohodnosti informací a osvojení práce s jazykovými příručkami. Průběžně jsou zařazovány testy, praktický slohový a řečový výcvik, zejména krátká mluvní cvičení na aktuální témata, práce s pomocnou literaturou a časopisy, pravopisná cvičení různého typu a diktáty (při těchto aktivitách jsou zohledňováni žáci s poruchami učení). Dílčím cílem je věnovat se více žákům s horším prospěchem, žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a pomáhat jim překonávat obtíže při vzdělávání. Důraz je kladen na nácvik situačních dialogů soukromého i oficiálního charakteru, rozvoj slovní zásoby a položení základů rétoriky. Je vytvářena tvůrčí atmosféra, která navozuje řečové situace blízké skutečnému životu. Důležité je využívat maximální motivace a inspirace, směřovat tak k propojení školní výuky s praxí. V literární části je základem práce s textem. Cílem je číst nahlas, plynule a s porozuměním, umět vybrat z textu hlavní informace a myšlenky. Kromě podpory čtenářství získávají žáci celkový přehled o nejvýznamnějších osobnostech české i světové literatury. Při práci jsou využívány znalosti z odborných předmětů a praxe. Žáci jsou vedeni k různým aktivitám návštěva knihovny, práce na PC, besedy v rámci výuky, exkurze, návštěva kulturních a historických zajímavostí Třebíče (kulturní památky UNESCO), příležitostná filmová a divadelní představení. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ Hodnocení vychází z klasifikačního řádu, převažuje známkování na základě platné pětistupňové klasifikační stupnice. Využívá se i bodového systému. Učitel uplatňuje i ústní hodnocení, vede žáky k sebehodnocení. Při hodnocení je kladen důraz na: projevený aktivní zájem o předmět porozumění poznatkům a schopnost jejich aplikace souvislé kultivované vyjadřování pravopisně správný písemný projev slohově správný jazykový projev vč. zaměření na profesní orientaci dovednosti při práci s odborným i uměleckým textem rozvíjení čtenářských schopnosti vč. interpretace textu zpracování a přednes referátů na dané téma schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy a vyučovacími předměty 20

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více