Matematika a její aplikace MATEMATIKA 1. stupeň 1. období číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika a její aplikace MATEMATIKA 1. stupeň 1. období číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary"

Transkript

1 Doksy 27

2 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary M m.1.1. podle cen nářadí spočítat cenu nákupu, vytažením otazníku se objeví příklady m.1.2. určit počet geometrických tvarů v obrázku, po kliknutí na otazníky se objeví jejich správný počet m.1.3. seřadit ceny o obchodě od nejvyšší po nejnižší ČESKÝ JAZYK písmena D, P, M, hledání písmen v textu, vnímání smyslu čteného textu Čj čj.1.1. hledání písmen v tištěném textu lze označit barevnými kroužky (jsou naklonované) čj.1.2. ze slabik poskládat co nejvíce slov (slabiky jsou naklonované) čj.1.3. po přečtení textu děti odpovídají na otázky na kartičkách, po kliknutí na otázku se objeví správná odpověď 28

3 ČESKÝ JAZYK - PSANÍ základní tvary na uvolnění, skládání písmenkové zdi Čj ps.1.1. pokusit se napodobit písmena v názvu obce ps.1.2. dostavět zeď, jednotlivé cihly jsou naklonované (např. Vezmi písmenko D, vezmi cihlu s prvním písmenem slova slepice...) ANGLICKÝ JAZYK číslovky 1-10 Aj aj.1.1. představení slovní zásoby, přiřadit čísla k obrázkům, po kliknutí na obrázek se ozve slovo aj.1.2. opět přiřadit čísla, nyní ovšem bez obrázků 29

4 Člověk a jeho svět PRVOUKA poznávání živočichů, hospodářská zvířata, mláďata Prv prv.1.1. roztřídit zvířata podle toho, kde žijí prv.1.2. potažením vloží obrázek do tabulky - k jednotlivým zvířatům v tabulce přiřadí správný obrázek a řeknou správný název samce/samice/mláděte (po kliknutí na vykřičník se objeví řešení) prv.1.3. kliknutím na obrázek si jeden vyberou - učitel přečte názvy zvířat z nabídky, dítě vybere správný Rozšiřující materiál - Q luštění zašifrovaného textu Q q.1.1. přiřadit písmena ke tvarům, písmena jsou naklonovaná 30

5 Ročník: 2 Matematika a její aplikace MATEMATIKA sčítání a odčítání s přechodem, porovnávání do 50, tělesa M m.2.1. vyřešit slovní úlohy, pod otazníkem je ukryto, kdo byl dříve tovaryš m.2.2. přiřadit k tělesům název m.2.3. seřadit týdenní výdělky od nejmenšího po největší ČESKÝ JAZYK význam slov, doplnění slov do textu Čj čj.2.1. vysvětlit zvýrazněná slova, po kliknutí na slova v rámečku se objeví vysvětlení (wikipedie, výkladový slovník) čj.2.2. vysvětlení zvýrazněných slov čj.2.3. doplnit chybějící slova do textu 31

6 ČESKÝ JAZYK - PSANÍ popis obrázku a opis názvů ulic Čj ps.2.1. popis znaku obce, kliknutím na obličej se zobrazí ofi ciální vysvětlení z webových stránek obce ps.2.2. z mapy opsat názvy ulic, lze určit, jaká v nich mají být písmena atd. ANGLICKÝ JAZYK slovní zásoba číslovky 1 10, psaní Aj aj.2.1. přiřadit slova k číslům, po kliknutí se ozve zvuk aj.2.2. hádání číslovek (Clue - nápověda) 32

7 Člověk a jeho svět PRVOUKA Vánoce, křesťanská podstata Vánoc, zvyky Prv prv.2.1. z přiloženého pracovního listu přečte učitel příběh o narození Ježíška. Kliknutím na tabuli děti odhalí 5 obrázků. Vytažením záložky zjistí postup - očíslovat obrázky podle sledu událostí v příběhu. prv.2.2. klikáním děti odhalí obrázky vztahující se k Vánocům. Diskuze o Vánocích, jak se slaví v rodinách, zvyky. prv.2.3. k jednotlivým obrázkům přetažením přiřadí správný název zvyku. Učitel vysvětlí podstatu vybraných zvyků. Jaké další zvyky děti znají? Jaké dodržují doma? Rozšiřující materiál - Q sčítání několika sčítanců Q q.2.1. vypočítat slovní úlohu, pro názornost lze využít názornou minci 33

8 Ročník: 3 Matematika a její aplikace MATEMATIKA peníze, odhady M m.3.1. Práce s PL dle zadání m.3.2. Práce s PL dle zadání z m.3.1. m.3.3. Práce s PL dle zadání z m.3.1. ČESKÝ JAZYK 1. Stupeň abeceda, čtení s porozuměním, slovesa, podstatná jména, přídavná jména, inzerát, domýšlení textu Čj čj.3.1. povytažení záložky se dozvíš zadání čj.3.2. Práce s PL. Po kliknutí se dozvíš řešení čj.3.5. Práce s PL. Nejdříve PL, na tabuli dokončení příběhu. 34

9 Informační a komunikační technologie INFORMATIKA nastavení plochy a pozadí (Windows 7) ICT ict.3.1. Postup při změně pozadí a nastavení spořiče ict.3.2. Postup při změně pozadí a nastavení spořiče ict.3.3. Postup při změně pozadí a nastavení spořiče ict.3.4. Práce s PL. Pracuj dle zadání na IT ANGLICKÝ JAZYK slovní zásoba čísla Aj aj.3.1. přiřadit slova k číslům aj.3.2. po kliknutí na čtverec se ozve číslo, úkolem je přiřadit ke čtvercům čísla 35

10 Člověk a jeho svět PRVOUKA dopravní značky, pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu, dopravní prostředky Prv prv.3.1. Z nabídky vyberou obrázek dopravní značky, přiřadí správný název prv.3.2. kliknutím odhalí, co se ukrývá pod obrázkem - hledají dvojice - dopravní prostředek/prostředí (např: ponorka, moře) prv.3.3. test - žáci odpovídají ano/ne (mohou i psát), učitel postupně kliknutím odkrývá otázky týkající se silničního provozu (6 otázek) Rozšiřující materiál - Q vyjmenovaná slova Q Q.3.1. Příloha AZ kvíz 36

11 Ročník: 4 Matematika a její aplikace MATEMATIKA čísla do milionu, číselná řada, odčítání pod sebou, násobení, čas, logická úvaha - práce s mapou M m.4.1. fi alová řada - letopočty, černá řada - počty obyvatel v Doksích v daném roce. Modrá záložka - zadání úkolů, hnědá záložka - výsledky. m.4.2. matematický kvíz, kliknutím označí správnou odpověď m.4.3. pracovní list rozkopírovat pro každého. Vyznačí trasu paní listonošky tak, aby byla co nejkratší - musí najít příslušná popisná čísla v mapě, logickou úvahou přijít na to, jak se v mapě značí pošta - výchozí bod. Mohou vymyslet i další trasy m.4.4. vyznačená trasa paní listonošky z předchozího úkolu 37

12 ANGLICKÝ JAZYK číslovky (desítky) Aj aj.4.1. říkat čísla, po kliknutí se objeví slovo aj.4.2. vybrat správně napsané slovo ČESKÝ JAZYK podstatná jména, vyprávění Čj čj.4.1. kliknutím vyberou správnou odpověď, kvíz je zaměřen na podstatná jména čj.4.2. vytažením otazníku zjistí úkol. Vytažení záložky - zamyslí se nad tím co to byl fl ašinet a kočovná společnost. Mohou vyhledat na internetu. Kliknutím na obrazovku se objeví obrázek fl ašinetu. Diskuze zábava na vsi dříve/dnes. Pracovní list - podstatná jm. čj.4.3. vymyslí vlastní příběh o tom, jak asi vznikla přezdívka obce - Kozobarvírna. 38

13 Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA horniny Př př.4.1. stručný úvod do historie těžby pískovce v Doksích př.4.2. kliknutím vyberou obrázek horniny a správný název př.4.3. přetažením přiřadí správné horniny, kontrola programem př.4.4. zkusí si vymyslet, jaké horniny se vyskytují v daných oblastech. Po kliknutí ke čtverečku vedle dané oblasti se zobrazí správná odpověď. Člověk a jeho svět VLASTIVĚDA časová přímka, století, archeologie, postavy z nejstarších dějin Vl vl.4.1. Úkol po vytažení otazníku. vl.4.2. Po vytažení záložky zjistí úkol, po kliknutí na správný objekt, se objekt zmenší. vl.4.3. Po kliknutí na obrázek se objeví nabídka jmen. Kontrola programem 39

14 Rozšiřující materiál - Q podstatná jména, slovní úloha - násobení Q Q.4.1. k podstatným jm. přetažením přiřadí správné číslo, rod a pád Q.4.2. vykřičník - správné řešení Ročník: 5 Matematika a její aplikace MATEMATIKA obsah, obvod, čtvercová síť, dělení jednociferným číslem, násobení trojciferným číslem M m.5.1. Práce s PL. Pod mapami jsou výsledky. Číslo 3 je odkaz na čtvercovou síť. m.5.2. Čtvercová síť k m.5.1. m.5.3. Slovní úloha. Povytažení záložky zjistí výsledek. 40

15 ČESKÝ JAZYK práce s textem, přídavná jména, slovní druhy, pozvánka Čj čj.5.1. Práce s PL. Do kruhů vkládej přídavná jména. Kontrola programem. čj.5.2. Práce s PL z čj.5.1. Po vytažení záložky zjisti úkoly. čj.5.3. Práce s PL. Čísla označují slovní druhy. ANGLICKÝ JAZYK řadové číslovky Aj aj.5.1 přetažením slov se objeví jejich anglický ekvivalent aj.5.2 rozřadit řadové číslovky podle jejich koncovky 41

16 Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA vesmír, planety, měsíc Př př.5.1. hnědá záložka - zadání úkolů př.5.2. kliknutím vyberou správnou odpověď př.5.3. k jednotlivým fázím měsíce na obrázku přiřadí přetažením správný název, zadání úkolu v záložce Člověk a jeho svět VLASTIVĚDA koněspřežka, parní stroj, Rakousko-Uhersko Vl vl.5.1. Zamysli se, co je koněspřežka. Po kliknutí na otazník se objeví obrázek koněspřežky. Černá šipka je odkazem na další stránku. vl.5.2. Trasa koněspřežky. Po vytažení záložky odpověz na otázky. vl.5.3. Parní stroj. Po kliknutí na místa vedle globusů, se objeví parní stroje. 42

17 Rozšiřující materiál - Q Vlastivěda 4. a 5. ročník historie Každá stránka má odkaz hudba po tu dobu, co hudba hraje, mají žáci čas na rozmyšlenou zpět na hrací desku q.5.1. Q Příloha Bingo A100 po kliknutí na otazník se objeví odpověď A200 po kliknutí na žlutý obrazec, se tento dá do pohybu a odhalí skrytý text A300 odtáhni roletku A400 přiřaď správné údaje kontrola programem A500 po kliknutí na páru se objeví video s parním strojem A600 - po vygumování se objeví výsledek B100 po přesunutí správné odpovědi do drag text proběhne kontrola programem B200 po vytažení záložky se objeví odpověď B300 po kliknutí na obrázek se objeví odpověď B400 klikni na notu a zkontroluj, zda jsou podtrženy všechny chyby B500 po přiřazení správného údaje proběhne kontrola programem B600 zakresli trasu koněspřežky C100 přesouváním lišt urči správné pořadí kontrola programem C200 - po přesunutí správné odpovědi do drag text proběhne kontrola programem C300 po kliknutí na otazníky se objeví odpověď C400 anagramy jména věrozvěstů kontrola programem C500 označ správnou odpověď kontrola programem C600 po odkrytí dvou k sobě patřících karet zmizí kontrola programem D100 - přesouváním lišt urči správné pořadí kontrola programem D200 vyber správnou odpověď D300 pod otazníky se skrývají správné odpovědi D400 hlaholice D500 - přiřaď správné údaje kontrola programem D600 - po odkrytí dvou k sobě patřících karet zmizí kontrola programem 43

m.1.2. vyluštit tajenku podle výsledků příkladů, u otazníku je příběh o hraběti Bredovi

m.1.2. vyluštit tajenku podle výsledků příkladů, u otazníku je příběh o hraběti Bredovi Hřebeč 84 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 M m.1.1. vypočítat slovní úlohu, mincí je správný počet pro názornost m.1.2. vyluštit tajenku podle

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám

Jazyková výchova - věta, slovo, slabika, hláska - písmeno velké, malé, tištěné, psané - poznávání písmen abecedy ve vztahu jim odpovídajícím hláskám Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup - zná písmena tiskací a psací, malá a velká

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl.

Metodika. Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8. ročníku k tématu Kde a kdy? v 7. lekci učebnice Deutsch mit Max I.díl. Pořadové číslo 1-8.r. Název materiálu PŘEDLOŽKY UM, AM, IM Autor Použitá literatura a zdroje Fraus, Plzeň 00, 7-74 sešit Fraus, Plzeň 00, 0-7 Metodika Materiál je určen pro předmět Německý jazyk II v 8.

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23

Základní škola a mateřská škola Holetín. Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 Základní škola a mateřská škola Holetín Dodatek č. 1 ke ŠVP ZV POZNÁVÁM SVĚT, č. j. 2007/23 od 1. 9. 2013 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POZNÁVÁM

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č.j.73/2012 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU upravující

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Standardy pro základní vzdělávání

Standardy pro základní vzdělávání Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace čj. zssev/ 310 / 2012 Standardy pro základní vzdělávání součást Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( Opatření ministra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ MOTTO: OTEVÍREJME DĚTEM OČI A UKAŽME JIM TOLIK CEST,

Více

Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Příloha č. 2 k ŠVP ZV Škola hrou Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Č.j. 155/2011 Aktualizace

Více