Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ"

Transkript

1 Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla pro navrhování autobusových, sdružených a kombinovaných zastávek a pro bezbariérové úpravy staveb. 1.1 Autobusová nádraží Začala vznikat ve 30. letech 20. století. Zřizují se v místech, kde: většina cestujících má počátek nebo cíl cesty kde mohou cestující přestoupit na jiný dopravní prostředek v uzlech více dopravních systémů Autobusové nádraží musí být umístěno na samostatné ploše s dobrým dopravním napojením na veřejnou komunikaci. Výhodou je blízkost k dopravnímu závodu, kde jsou odstavné plochy a garáže pro autobusy. 1.2 Dopravní terminály Vznikají nově v důsledku integrace různých dopravních systémů ve významných uzlech. Autobusová nádraží se propojují se stanicemi metra a městských drah, železničním nádražím (případně i letištěm) a současně s centry obchodu a služeb. 1.3 Rozdělení autobusových nádraží: podle velikosti určené počtem odjezdů za den malá do 150 odjezdů za den střední 150 až 300 odjezdů za den velká více než 300 odjezdů za den podle určení pro konkrétní systém autobusové dopravy pro dálkovou dopravu pro příměstskou dopravu pro městskou dopravu pro účelovou dopravu (např. spojení s letištěm) podle charakteru provozu koncová (všechny linky končí nebo začínají, případně jejich převážná část) průjezdná (všechny linky zastavují pro výstup a nástup a pokračují dále do cílové stanice) kombinovaná (část linek končí nebo začíná, část linek zastavuje a pak pokračuje dále) podle lokalizace v obsluhovaném území ústřední (hlavní) autobusové nádraží umístění v centru města v uzlu s dobrou přestupní vazbou na vnější dopravu (např. železniční) i na MHD a s vyhovující pěší dostupností velkých obchodních a administrativních center. Ve velkých městech slouží výhradně dálkové meziměstské a mezinárodní dopravě a musí být v blízkosti alespoň sběrné komunikace s dostatečnou kapacitou (pro rychlý průjezd městem). obvodní autobusové nádraží umístění v obvodových čtvrtích města. Jsou určena k dennímu spojení mezi bydlištěm (obytná zóna) a pracovištěm (průmyslová nebo obchodní či administrativní zóna). Slouží obvykle pro meziměstskou a regionální dopravu k přepravě na střední a kratší vzdálenosti. Zvláštním případem obvodového autobusové nádraží jsou: autobusové a trolejbusové terminály MHD situovány ve významných uzlech s možností přestupu na metro a městské a příměstské dráhy účelová autobusová nádraží zřizována konkrétní firmou v návaznosti na její provoz pro účelové zajištění přepravy, např. pro letecké společnosti před letištní budovou, pro podnikovou osobní dopravu v areálu tohoto podniku 2. Dimenzování 2.1 Určení potřebného počtu stanovišť Navrhuje se pro dopravní špičku. Zjišťuje se počet spojů přijíždějících a odjíždějících ve špičce. Pobytová doba autobusu na odjezdovém stanovišti se předpokládá 5 minut pro příměstskou dopravu a 10 minut pro dálkovou dopravu (počítá se zdržení s nakládáním zavazadel). 1

2 2.1.1 Počet příjezdových stanovišť a) pro vnější autobusovou dopravu se počet příjezdových stanovišť stanoví podle vzorce: V = 1,1 P p2 k r + 1,1 P d5 k r kde je: P p2 počet přijíždějících spojů příměstské dopravy ve dvouminutovém intervalu zprůměrovaný z patnáctiminutové celkové špičky P d5 počet přijíždějících spojů dálkové dopravy z intervalu 5 minut v dané špičce index růstu přepravy vycházející z dopravních prognóz k r b) pro MHD se počítá 30 příjezdů spojů k jednomu příjezdovému stanovišti ve špičkové hodině Počet odjezdových stanovišť a) pro vnější autobusovou dopravu se počet odjezdových stanovišť stanoví podle vzorců: N = N d + N p N d = 1,1 O d10 k r N p = 1,1 O p5 k r kde je: N počet odjezdových stanovišť N d počet odjezdových stanovišť dálkové dopravy N p počet odjezdových stanovišť příměstské dopravy O d10 počet odjíždějících spojů dálkové dopravy ve dni s největším provozem v desetiminutové špičce O p5 počet odjíždějících spojů příměstské dopravy ve dni s největším provozem v pětiminutové špičce k r index růstu přepravy vycházející z dopravních prognóz Přitom pětiminutová odjezdová špička nesmí překročit 50 % největší patnáctiminutové špičky. b) pro MHD se počítá 20 odjezdů spojů z jednoho odjezdového stanoviště ve špičkové hodině. 3. Skladebné prvky autobusových nádraží Autobusové nádraží tvoří většinou následující části: přednádražní prostor výpravní budova pěší komunikace a plochy pro cestující pojížděné komunikace a plochy pro autobusy servisní zařízení pro autobusy ostatní zařízení Jednotlivé části autobusového nádraží mohou být rozloženy do více výškových úrovní. Plošné nároky nádraží jako celku závisí na počtu autobusových stanovišť. Potřebná plocha nádraží připadající na jedno stanoviště je cca 500 až 950 m Přednádražní prostor Musí zahrnovat kapacitní rozptylové plochy pro cestující dimenzované na přepravní špičku počítá se cca 0,30 m 2 plochy na jednoho cestujícího. Umísťují se sem zastávky MHD, stanoviště taxi a parkoviště pro doprovod cestujících. 3.2 Výpravní budova Výpravní budova se člení na dvě části: veřejnou určenou pro cestující neveřejnou určenou pro zaměstnance nádraží a řidiče 2

3 Výpravní budova může být zřízena jako: samostatná budova jen pro tento účel jako součást jiného objektu Ve výpravní budově se zabezpečují: služby pro cestující informace, prodej jízdenek, úschovna zavazadel, občerstvení, hygiena služby pro řidiče nocležna, občerstvení, hygiena, místnost pro odpočinek, odvod tržeb provozní zázemí pro zaměstnance, kteří zajišťují provoz nádraží Výpravní budova může být vzhledem k nástupištím situována: podélně kolmo uprostřed v jiné úrovni Vzdálenost mezi výpravní budovou a nástupištěm dálkové autobusové dopravy nemá překročit 80 m. 3.3 Pěší komunikace a plochy pro cestující Umožňují pohyb cestujících mezi autobusem a výpravní budovou nebo terminálem MHD. Jedná se o: spojovací komunikace přechody, podchody, nadchody nástupiště výstupiště Nástupiště i výstupiště a nejlépe i spojovací komunikace by měly být v celé délce zastřešeny buďto jednotlivě nebo jedinou velkoplošnou střešní konstrukcí. 3.4 Pojížděné komunikace a plochy pro autobusy Výhodné je dopravní řešení s jednosměrným pravostranným provozem a minimálním počtem kolizních míst. Pro kloubové autobusy se navrhují pouze průjezdná stanoviště (nebezpečné couvání) Základní rozměry musí svými parametry vyhovovat pro největší provozovaná vozidla (kloubové autobusy délky 18 m): šířka jízdního pruhu 3,5 m minimální poloměr vnitřní hrany komunikace 9,0 m rozšíření ve směrových obloucích se provádí jako na větvích křižovatek podle ČSN Podélné sklony nesmí překročit následující hodnoty: 2,5 % na komunikacích u nástupišť 8,0 % na rampách mezi vícepodlažními nástupišti 10 % na rampách odstavných ploch 4,0 % na ostatních komunikacích a plochách pro vozidla Příčné sklony mají mít následující hodnoty: obvykle 2 % směrem od nástupní či výstupní hrany nejvíce 3 % na odstavných plochách 3.5 Servisní zařízení Bývá součástí velkých autobusových nádraží pro dálkovou dopravu. Většinou obsahuje: čerpací stanici pohonných hmot a maziv mycí linku autobusů vybavení pro denní prohlídky vozidel pohotovostní opravnu 3.6 Odvodnění autobusových nádraží Všechny plochy a provozy, kde může dojít ke znečistění odpadních nebo srážkových vod ropnými látkami, musí mít kanalizaci zaústěnou přes odlučovače ropných látek do stokové sítě. U myček vozidel je nutno do kanalizace osadit lapače kalů a odlučovače olejů. 3

4 Obr. 1 Schéma typického uspořádání velkého autobusového nádraží (výpravní budova podélně) Obr. 2 Schéma autobusového nádraží výpravní budova kolmo k nástupištím 4

5 Obr. 3 Schéma autobusového nádraží výpravní budova v ostrovní poloze k nástupištím Obr. 4 Schéma zastřešení jednotlivého nástupiště na autobusovém nádraží 5

6 30 45 Obr. 5 Šířky nástupišť na autobusovém nádraží dle způsobu řazení 6

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY na základě výstupu z Kategorizačního nástroje železničních tarifních bodů Ing. Martin Jacura, Ph.D. Ing. Ondřej Havlena Ing. Vojtěch Novotný

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa

Studie ekonomického hodnocení projektu Terminál Železný Brod 1.etapa Zpracovatel: ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 0 Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Účel zpracování studie ekonomického hodnocení projektu... 3 1.2. Identifikační údaje žadatele o studii

Více

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení

Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Pražské stavební předpisy Úplné znění nařízení Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 11. NAŘÍZENÍ, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a

Více

4. Administrativní budovy

4. Administrativní budovy 4. Administrativní budovy ČSN 73 5305 Administrativní budovy Názvosloví Dělení administrativních budov Kategorie administrativních budov Urbanistické požadavky a parkování Prostory administrativních budov

Více

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

C.7 Dopravní infrastruktura

C.7 Dopravní infrastruktura C.7 Dopravní infrastruktura C.7.1 Charakteristika C.7.1.1 Definice dopravy Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách. Dělí se

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Technické a provozní standardy

Technické a provozní standardy KORDIS JMK, spol. s r. o. Nové sady 30, 602 00 Brno Technické a provozní standardy Listopad 2010 1 / 77 OBSAH: I. STANDARD VYBAVENÍ ZASTÁVEK A OZNAČNÍKŮ... 6 1. TERMINOLOGIE... 6 2. KATEGORIZACE ZASTÁVEK

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb VYHLÁŠKA č. 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 2016 OBSAH 2/52 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem

Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 3 Rozvoj veřejné hromadné dopravy v Ústí nad Labem Zlepšováním hromadné dopravy ve městě Ústí nad Labem přispět k vyššímu podílu na přepravě osob a čistší dopravě. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod............................................................................................................................................................................4

Více

Studie proveditelnosti. E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a

Studie proveditelnosti. E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a Studie proveditelnosti E l e k t r i z a c e t r a t i v č. P E Ú B r n o Z a s t á v k a u B r n a duben 2013 Název akce Druh dokumentace Studie proveditelnosti Objednatel SŽDC, s. o. Stavební správa

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

1.4.9 NEKONVENČNÍ DOPRAVA

1.4.9 NEKONVENČNÍ DOPRAVA OBSAH: 1.4.9. NEKONVENĆNÍ DOPRAVA Očekávání ve vztahu k nekonvenčním systémům Implementace nekonvenčních dopravních systémů 1.4.9.1 TOPOLOGIE NEKONVENČNÍ DOPRAVY Nekonvenční systémy MHD Nekonvenční systémy

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

1.4.7 LETIŠTĚ A LETECKÁ DOPRAVA

1.4.7 LETIŠTĚ A LETECKÁ DOPRAVA Letecká doprava je ve vztahu k území městské aglomerace vnější dopravou. Významným prvkem dopravní soustavy městské aglomerace je letiště, které atrahuje resp. generuje velké objemy navazující povrchové

Více