NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2008"

Transkript

1 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2008

2 Vážení čtenáři, úvodní slovo / foreword Na Pankráci 15, Praha 4 tel Unique interior design / jedinečný designový interiér 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite) / 251 klimatizovaných pokojů (standard/executive/apartmá) Wi Fi / High Speed Internet Access / Wi-Fi / vysokorychlostní připojení k internetu Café Restaurant Esprit / Quick Business Lunch / Orangerie winter garden / zimní zahrada Be a Chef! / kurzy moderní gastronomie Délicatesse Bistro Esprit / Take Away 4 conference rooms with capacity up to 230 people / 4 konferenční místnosti s kapacitou do 230 osob Tawan thai massages / Tawan thajské masáže Secured parking / bezpečné parkování v podzemních garážích Easy access from D1 highway / snadný přístup z dálnice D1 Underground station Vyšehrad 200 m / stanice Metra Vyšehrad 200 m EXCELLENT HOTEL hotel that our guests love. Thank you. Awarded by InterContinental Hotels Group s Quality Control Programme. EXCELLENT HOTEL hotel, který hosté mají rádi. Děkujeme vám! Titul udělen centrem pro spokojenost zákazníků společnosti InterContinental Hotels Group. blíží se doba, kdy se Praha díky předsednictví České republiky v Radě EU stane opravdovým srdcem Evropy. Je pro nás do jisté míry satisfakcí, naše společnost bude mít tu čest hostit jednání jak Evropské komise a rady ministrů, tak zasedání výborů, jednání expertů, regionální konference a workshopy. Pro Kongresové centrum Praha je předsednictví České republiky Radě EU velkou výzvou. Neustále se snažíme zkvalitňovat naše služby, držet krok v technickém vybavení, vyhovět všem přáním našich klientů. Naše reference, mezi které patří Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky v září roku 2000, summit NATO v listopadu 2002 a řada mezinárodních kongresů a konferencí, hovoří za nás. Podpis smlouvy s Úřadem vlády ČR tak vnímám nejen jako ocenění dlouholeté práce, ale především jako závazek a výzvu. Přípravy na tento bezesporu náročný úkol jsou již v plném proudu. Jsem přesvědčen, že naše společnost v této nelehké zkoušce obstojí. Ing. Michal Kárník generální ředitel KCP Dear readers, The time of Czech presidency of the EU Council is approaching and so Prague is about to become the real heart of Europe. Having the honor to host the European Commission and Council of Ministers proceedings and committee sessions, expert meetings, regional conferences and workshops has been, in a certain manner, a satisfaction for our company. The Czech presidency of the EU Council is a great challenge for the Prague Congress Centre. We have been trying to improve our services constantly, keep up with the technical development, and meet our clients wishes. Our ref, among which you fi nd the International Monetary Fund and World Bank annual meetings in September 2000, NATO summit in November 2002 and many international congresses and conferences, speak for us. Therefore signing the contract with the Government offi ce of the Czech Republic is considered to be not only an appreciation of our longtime work but also a commitment and challenge. Preparations for this doubtlessly diffi cult task have already begun. I m sure our company will succeed in this demanding project. Michal Kárník General Manager of PCC 3

3 Schengen Schengenská dohoda definitivně přestříhala hraniční dráty Asi není v Evropě žádná obec, jejíž jméno by znalo tolik obyvatel České republiky, jako je lucemburský Schengen. Právě zde byla roku 1990 podepsána prováděcí úmluva, podle které mohou v tzv. Schengenském prostoru osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou a prokazovat se dokladem totožnosti. Již déle než měsíc do tohoto prostoru spadá také Česká republika. Bývalé celnice nyní slouží jako prostory pro občerstvení nebo zejí prázdnotou. A brzy zavládne podobně volný režim i na mezinárodních letištích. To, co se nám ještě před dvaceti Former customhouses now serve as a refreshment points or lety zdálo nepředstavitelné, se právě nyní stává skutečností. Zapojením do schengenské spolupráce se Česká republika připojila ke skupině států, které dovedly své úsilí are empty at all. And soon the same will happen at the international airports. What was absolutely impossible 20 years o naplnění práva volného pohybu osob v praxi do zdárného konce. ago is now coming true. By joining the schengen cooperation Kromě zrušení kontrol na hranicích se mezi zúčastněnými státy Schengenského prostoru the Czech Republic has associated with a group of countries vytvářejí společná pravidla pro kontroly na vnějších hranicích a stanovuje se společná that managed to bring their effort of fulfi lling the right to move vízová politika. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích umožňují průvodní opatření zejména v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Česko se proto napojí freely to a successful end. In addition to the cancellation of border checks, new collective na společnou počítačovou síť, kde si země v schengenském systému vyměňují informace rules of checking at the external borders are being created by the o hledaných osobách a věcech. Systém obsahuje také databázi nežádoucích osob, kte- countries of Schengen area and new visa policy is being established. The cancellations of checks at the internal borders are enabled 4 5 rým má být odepřen vstup na území Evropské unie. Spolu se svobodou pohybu uvnitř Schengenu se tak České republice dostává i velká zodpovědnost za fungování všech náležitostí v rámci takovéto instituce. Přesto je však pro Českou republiku vstup do Schengenu dalším potvrzením příslušnosti mezi vyspělé evropské státy. Základním dokumentem je tzv. Schengenská dohoda, podepsaná již vládami Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Francie a Německa v lucemburském městě Schengen. Schengen agreement definitely cut the border wires There is not a European village name of which the people in the Czech Republic were more aware of than Schengen in Luxemburg. It was right here where the implementing agreement was signed in 1990 and according to which people can cross the borders whenever they want without having to go through pass control. For more than a month the Czech Republic has been a part of this area. by the attendant terms especially in the fi eld of police and judicial cooperation in criminal cases. The Czech Republic will join on the common computer network where countries of the schengen area share information about missing people and criminal cases. The system also contains a database of people not wanted in the European Union. Together with the freedom of movement inside the Schengen the Czech Republic has to take the responsibility for the smooth functioning of all matters within such an institution. However, the integration of the Czech Republic into Schengen area stands as evidence that this country belongs to developed European countries. Schengen

4 reference Kongresové centrum Praha (KCP) místo pro velké mezinárodní kongresy 1 V červenci 2007 se v KCP konal největší vědecký kongres v České republice pod záštitou Evropské federace psychologických asociací v čele s prezidentem T. Tikkanenem (viz foto 3). Jednalo se o X. Evropský kongres psychologie (X. ECP), na který bylo přihlášeno téměř 3000 psychologů z 69 zemí všech kontinentů světa, který organizovala Unie psychologických asociací ČR spolu se společností ODEON TRAVEL AGENCY (viz foto 2). X. ECP byl náročný nejen po organizační stránce, ale zejména z hlediska jeho technického zabezpečení, které komplexně zajišťoval ComputerSystem spolu s KCP. Paralelně probíhalo 18 sekcí. Poprvé byla realizována k psychologické diagnostice a intervenci i videosekce; také byla realizována výstava za 6 jednotlivé evropské země k jejich historii psychologie (viz foto 4). Vedle téměř tisíce posterových prezentací byla zajištěna i výstava knih, psychologických testů a diagnostických přístrojů (viz foto 1). Všichni účastníci X. ECP měli rovněž k dispozici speciální internetový sektor. Na slavnostním večeru jubilejního X. ECP úspěšně vystoupila znovu po 12 letech v KCP i Laterna Magika (viz foto 5). Jejich umělecky a technicky výborně připravené představení bylo přijato všemi účastníky s velkým uznáním a přispělo k dobré propagaci České republiky. Chtěli bychom proto za organizátory X. ECP i touto cestou poděkovat vedení a zaměstnancům KCP, ComputerSystemu a společnosti ODEON TRAVEL AGENCY, kteří prokázali, že dovedou perfektně zajistit vrcholná vědecká setkání nejen evropského, ale i světového rozměru. Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (programový výbor) PhDr. Miloslav Šolc (organizační výbor) Foto Patrik Weiss 2 The Prague Congress Centre (PCC) place for major international congresses In July 2007 the PCC hosted the biggest scientifi c congress in the Czech Republic under the auspices of European Federation of Psychologists` Associations headed by president T. Tikkanen (see photo 3). It was the 10 th European Congress of Psychology (X. ECP), participated by almost 3000 psychologists from 69 countries worldwide, organized by the Union of Psychologists` Associations of Czech Republic together with ODEON TRAVEL AGENCY company (see photo 2) reference The 10 th ECP was organizationally very demanding. However, the technical background aspect was especially diffi cult. It was provided completely by ComputerSystem together with the PCC. There were 18 sections running currently. For the fi rst time there was a video section carried out together with the psychological diagnostic and intervention; there was also an exhibition of history of psychology for each of the European countries (see photo 4). In addition to nearly thousand poster presentations there was an exhibition of books, psychological tests and diagnostic instruments (see photo 1). There was also a special internet sector available for all the 10th ECP participants. At the gala party of the jubilee 10 th ECP there was a successful performance of Laterna Magika (see photo 5) which took place in PCC after 12-year break. The show was artistically and technically well-prepared and was highly appreciated by the audience. It also helped to promote the Czech Republic. On behalf of the organizers of the 10 th ECP we would like to thank the PCC management and staff, Computer- System and ODEON TRAVEL AGENCY companies that proved to be able to provide and secure top scientifi c meetings of european as well as world standards on the highest quality level. Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (steering committee) PhDr. Miloslav Šolc (organizing committee) Photo Patrik Weiss 7

5

6 rozvoj Prahy / development of Prague Velká voda přinesla velké plány Je možné, že za pár let už nebudou muset desetitisíce Pražanů prchat každý víkend z města pryč do přírody. Vltavské ostrovy Rohanský, Libeňský a Maniny, by se měly v budoucnosti stát rekreační zónou, ve které bude na rozloze téměř pětapadesáti hektarů dominovat zeleň. Z bývalých libeňských doků se stanou přístavy pro jachty, v přístavních budovách se otevřou nové obchody a restaurace. Centrem kulturního dění by se měl stát amfi teátr s jevištěm vytvořeným přímo na vodní ploše. Takovou vizi alespoň ústy radního Pavla Klegy předestírá pražský magistrát. The flood brought big plans It is possible that in a few years tens of thousand Prague people won t have to escape for the weekend from the city to the country. The Vltava islands Rohanský, Libeňský and Maniny should be turned into a vacational spot where the green foliage would dominate on the area of 55 hectares. Former docks in Libeň will be opened rebuilt to yacht ports and new shops and restaurants will open there. A built-on-water amphitheatre is about to become a centre of cultural events. That is the vision Prague magistrature has come out with, the councillor Pavel Klega said. Zavlaje nad Prahou olympijská vlajka? Vlajka pěti spojených olympijských kruhů, které symbolizují pět kontinentů by se v Praze mohla objevit už v roce Na tento termín totiž již byla podána ofi ciální kandidatura. Přesto se většina zasvěcených reálně vyjadřuje až o roce 2020, kdy by skutečně měla Praha mít naději letní olympijské hry hostit. Olympijské hry / Olympic games Will the Olympic flag flaunt above Prague? The fl ag of fi ve connected Olympic circles representing fi ve continents could appear in Prague in Candidacy for this term has already been announced. However, most of the experts speak seriously about the year 2020 when Prague has a real chance of organizing the Games. The Olympic Games would not be only a prestigious event for Prague and the Czech Republic. The cost of Games could be about 132 billion CZK as the Prague mayor Pavel Bém Olympijské hry by samozřejmě pro Prahu, potažmo Českou republiku neznamenaly The renewal of one of the Vltava branches is being jen prestiž. Náklady na organizaci Her se dnes podle primátora Pavla Béma mohou said but according to experience of other cities it could go up markedly. On the other Připravuje se obnovení ramena Vltavy přibližně v místě toho původního, které bylo zasypáno v 19. století. Právě tato úprava udělá red up later. This adjustment will turn the Rohanský tato částka ještě výrazně posunout směrem nahoru. Na druhou stranu by velká část improving the traffi c and other things that are necessary for the city of Prague whether prepared where there used to be one and was cove- pohybovat okolo 132 miliard Kč, ale podle zkušeností z jiných metropolí se může hand a great deal of these money would be used to modernize the city s infrastructure, z Rohanského a Maninského poloostrova skutečné ostrovy. Především ten první pak čekají velké změny. V jeho části vznikne nové is going to go through big changes. In one part ších úprav, které jsou pro Prahu nezbytné bez ohledu na to, zda se zde Olympiáda The Olympic centre should be built at Letňany according to current plans. The idea of and Maniny peninsulas to real islands. The fi rst one investic byla směřována do infrastruktury města, zlepšení dopravní situace a dal- the Olympics take place or not. městské centrum s obytnými domy, službami, hotely a kancelářemi. of it the new city centre with houses, hotels and uskuteční, nebo ne. rebuilding the exhibition halls into multi-functional sports hall has been considered very Plochy, které nejsou chráněny zábranami proti velké vodě, budou offi ces will be built. The areas not protected from Olympijské centrum by podle současných plánů mělo vyrůst v Letňanech. Nápad original even by the experts. Sazka Arena, Račice and Trója channels could serve as sloužit pro sport a relaxaci obyvatel. fl oods will serve as sport and relaxation spots přeměnit výstaviště na víceúčelovou sportovní halu považují i odborníci za velmi other Olympic sport fi elds as well as the Strahov stadium after modernization. And what Cestu k těmto změnám otevřela paradoxně katastrofální povodeň for the citizens. originální. Jako další olympijská sportoviště mohou sloužit například Sazka Aréna, more the weight lifters should compete for the Olympic medals in the Prague Congress v srpnu roku Není to ostatně poprvé, kdy velká voda v Praze Ironically, these changes were allowed by the kanály v Račicích či v Tróji, po modernizaci i Strahovský stadion. A o olympijské medaile ve vzpírání by se mělo soutěžit přímo v prostorách Kongresového centra. We do not know whether the Olympic fl ag will fl aunt above Prague but if it does, the Centre premises. zamíchala kartami a v konečném důsledku přinesla zkvalitnění života disastrous fl oods in August Anyway, pro obyvatele hlavního města. it was not for the fi rst time when the fl ood Jestli nad Prahou olympijská vlajka skutečně zavlaje, nevíme, ale pokud ano, Kongresové centrum udělá vše pro bezchybný průběh této mimořádně prestižní události. tigious event. Prague Congress Centre will do its best for a fl awless course of such a particularly pres- caused changes that eventually brought more quality of life for the citizens of Prague

7 12 pražské stavby Hlavní nádraží v novém kabátě Pražské Hlavní nádraží změní do roku 2011 radikálně svou tvář. Z oprýskané haly se stánky jako v tržnici se stane multifunkční centrum, které by nemělo sloužit jen cestujícím, ale také obyvatelům a návštěvníkům Prahy. Luxusní butiky, přívětivé restaurace, lákavé kavárny, ale také informační servis to vše slibuje italská fi rma Grandi Stazioni, která rekonstrukci provádí. V secesní budově by se tak již brzy měly objevit interiéry a služby na úrovni jednadvacátého století. První vlaštovku lze na Hlavním nádraží navštívit už nyní. Od prosince minulého roku je otevřen obchod s oděvy italské skupiny Sasch. V nákupním prostoru o celkové rozloze 1600 metrů čtverečných se objeví i další atraktivní obchody. Podle zástupců společnosti Grandi Stazioni budou mít cestující brzy k dispozici například obchody s knihami nebo s dárkovým zbožím. Jednáme i se zástupci bank a cestovních kanceláří, které by tu rády měly své pobočky, popisuje další záměry mluvčí společnosti Martin Hamšík. Nové obchody by měly vyrůst i v jižní části haly, s jejíž rekonstrukcí se počítá od roku Oprava a modernizace pražského Hlavního nádraží by měla být ukončena v roce 2011 rekonstrukcí historické Fantovy budovy. Zrenovované Hlavní nádraží dostane fi rma Grandi Stazioni do třicetiletého pronájmu a bude jej moci komerčně využívat. Záměrem revitalizace však není jen nádražní budova, ale i její okolí. Ve spolupráci s radnicí Prahy 1, Městskou policií a Policií České republiky se změní prostory před vstupem do nádražní haly i přilehlý park. Pražanům nechvalně známý Sherwood se tak v budoucnu změní v bezpečné a v noci dobře osvětlené místo. The Main Station being modernized Prague Main Station will completely change its look since The unsightly hall, full of market stalls, will be rebuilt into a multifunctional centre that should serve not only to the passengers but also to the citizens and visitors of Prague. Luxurious boutiques, homy restaurants, attractive cafés and information service centres that is what the Italian fi rm Grandi Stazioni, providing the reconstruction, has promised. There should appear interiors and services of 21st century quality in the secession building. METROPROJEKT Praha a.s. ING. ARCH AT There is already something to visit at the Main Station now. For exemply since December last year a new clothes shop of Italian group Sasch has been opened. In the shopping area of 1600 sq. meters many other stores will open. According to the Grandi Stazioni representatives, there will be for example book and gift shops available for the passengers. We have been negotiating with banks and travel agencies representatives that would like to have P buildings in Prague their branches here, said the company spokesman Martin Hamšík about the plans. New shops should be built in the southern part of the hall and the reconstruction is planned to start in Rebuilding and modernization of Prague Main Station is supposed to fi nish in 2011 by reconstruction of the historical Fanta building. Grande Stazioni Company will rent the renewed Main Station for thirty years and will be allowed to use it commercially. The plan of revitalization is not only about the building but also about its surroundings. In cooperation with Town Hall of Prague 1, Municipal police and the Police of the Czech Republic the outside premises and the nearby park will change as well. The dubious park Sherwood will turn into a safe and, at night, well-lit place. gitální vizualizace - pøístøešek nad 1.nástupištìm - varianta schody TAS REKONSTRUKCE ST. PRAHA HLAVNÍ NÁDRA Í název díla: odp. p vypra D ARCHITEKTONICKÁ, STAVEBNÍ A KONSTRUKÈNÍ ÈÁST 13

8 pověst / legend akce / events 2008 The devil failed to win a bet, his Seznam akcí column still stands at Vyšehrad Čert sázku prohrál, jeho sloup stojí na Vyšehradě dodnes Přímo v centru bájného Vyšehradu, za kostelem sv. Petra a Pavla, stojí na okraji parčíku do trojhranu složené tři velké žulové sloupy. Původ Čertova sloupu, jak se nezvyklý artefakt nazývá, je dodnes obestřen tajemstvím Není divu, že o něm koluje řada legend. Podle nejznámější z nich pochází podivný sloup z Říma a na Vyšehrad ho přinesl sám ďábel. Tak dlouho se totiž pokoušel o duši jednoho vyšehradského kněze, až s ním nebožák uzavřel smlouvu: čert dostane jeho duši, pokud přinese z římského kostela Panny Marie za řekou Tiberou kamenný sloup dřív, než on stihne odsloužit mši. Čert ihned odletěl do Říma, z kostela vytrhl sloup a vydal se na zpáteční let. Nad benátskou zátokou však na něho čekal sv. Petr, který mu sloup třikrát shodil do moře a čert ho odtud musel třikrát lovit. Nad Vyšehrad proto doletěl pozdě a tak sloupem vztekle mrštil na kostel sv. Petra a Pavla. Sloup propadl střechou a klenbou až na dlažbu a přitom se rozbil na tři kusy. V tomto kostele také kámen zůstal ležet až do roku Tehdy je odtud pod vedením důstojníka Putze vyneslo dvanáct dělostřelců na sousední hřbitov a uložilo k severní zdi kostela. Na hřbitově pod okapem zůstaly tři kamenné bloky ležet až do roku 1896, kdy je probošt vyšehradské kapituly Mikuláš Karlach nechal konečně přenést na jejich současné místo. Right in the middle of legendary Vyšehrad, behind St. Petr and Pavel church, at the fringe of a park stand three big granite columns set to a triangle. The origin of the Devil s column, as this unusual monument is called, has been entangled with legends. No surprise it is so. According to one of the best known, the strange column comes from Rome and was brought to Vyšehrad by the Devil himself. He was tempting one local priest s soul for such a long time that fi nally the poor wretch made a contract with him: The Devil will win the priest s soul if he brings a granite column from the Roman church of Virgin Mary before the priest fi nishes celebrating mass. The devil immediately fl ew to Rome, took the column and fl ew back. When he was fl ying over Venice bay, St. Peter was waiting for him and threw the column to the sea three times and the Devil had to dive for it. That is why he came late to Vyšehrad and in anger he threw the column at the St. Petr and Pavel church. It fell through the roof and domes to the ground where it broke into three pieces. The stones remained at the church till In this year twelve cannoneers under the command of the offi cer Putz took them out to a nearby cemetery and put them next to the northern wall of the church. Until 1896 the stones remained at the cemetery and fi nally they were taken to their present place by the prior of Vyšehrad canonry Mikuláš Karlach kongres Evropské společnosti pro antikoncepci 10 th Congress of the European Society of Contraception ISF 2008 Světový semenářský kongres ISF 2008 World Seed Congress Evropská konference na téma cystická fi bróza 31 st European Cystic Fibrosis Conference OMA Meeting 2008 Setkání zástupců sdružení předních světových mobilních operátorů, dodavatelů zařízení a sítí a IT společností OMA Meeting 2008 Meeting of delegates of the Open Mobile Alliance XIV. světový kongres psychiatrů XIV. World Congress of Psychiatry CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s. CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre Datum vydání / Publication: únor 2008 / february 2008 Registrační číslo: MKČR E Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: , adresa: 5. května 65, Praha 4, Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: , Redakce: Martina Šrámková, MediaClar, s.r.o., Tel.: , Pavla Flídrová, marketing KCP, Tel.: , Grafická úprava a výroba: Machart, s.r.o., Náklad: ks 14 15

9 pro pořádání kongresů, workshopů, firemních prezentací, školení, veletrhů, výstav, kulturních a společenských událostí až pro osob 20 sálů a 50 salonků s kapacitou od 12 do osob vybavených moderní kongresovou audiovizuální technikou lukrativní výstavní plochy o celkové rozloze m 2 exkluzivní výhled na panorama Pražského hradu a Vyšehradu z Kongresového foyeru a přilehlých prostor For organising of congresses, workshops, company presentations, training, trade fairs, exhibitions, cultural a social events for up to persons 20 halls and 50 meeting romms with capacity from 12 to persons, equipped with modern technology Attractive exhibition spaces with the total area of square meters Exclusive view of the Prague Castle and Vyšehrad from the Congress foyers and from nearbly halls Place for your event cz tel.: , fax:

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, ÚNOR / FEBRUARY 2009 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz, www.holidayinn.cz EXCELLENT

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2008 that s all about Design Na Pankráci 15, Praha 4, tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz, www.holidayinn.cz

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, LISTOPAD / NOVEMBER 2007 Na Pankráci 15, Praha 4 tel. +420 296 895 000 reservation@holidayinn.cz www.holidayinn.cz Unique interior design /

Více

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y

N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y CongressMan N O V I N K Y Z K O N G R E S O V É H O C E N T R A P R A G U E C O N G R E S S C E N T R E N E W S Ú N O R / F E B R U A R Y 2 0 0 6 ú v o d n í s l o v o Vážené dámy a vážení pánové, milí

Více

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009

NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009 NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, KVĚTEN / MAY 2009 Vážení čtenáři, první pololetí letošního roku se pomalu chýlí ke konci a s ním i jedna z nejdelších a nejvýznamnějších akcí,

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014

Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE REMON L. VOS Ostrava dobrá adresa pro podnikání Ostrava a great place to do business STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah Contents Letos na

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

podzim/zima - spring/autumn

podzim/zima - spring/autumn podzim/zima - spring/autumn editorial editorial Milí čtenáři Metropolitanu, šaty dělají člověka a grafika dělá náš časopis. Po několikatýdenních přípravách vám dnes představujeme magazín v docela novém

Více

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz

JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE. www.janhotels.cz JUNE - DECEMBER 2014 ČERVEN - PROSINEC 2014 MAGAZINE ČESKÝ KRUMLOV PRAGUE ČESKÝ KRUMLOV www.janhotels.cz Dear friends of Jan Hotels, Vážení přátelé sítě hotelů Jan Hotels, With great pride I address all

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau

Exkluzivní soukromí Exclusive privacy. Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž. Hřiště a zámek na klíč Tailor-made course and chateau podzim/zima 2011 autumn/winter 2011 online Exkluzivní soukromí Exclusive privacy Korporátní den na Roztěži Your corporate day at Roztěž Senior Tour vládl Lane Lane led the Senior Tour Hřiště a zámek na

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show

Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Číslo 38 / Issue 38 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62011 Hyundai na Autosalonu Brno Hyundai at Brno Motor Show Nábor na třetí směnu Recruitment for the third shift Family Day 2011

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010

Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Číslo 27 / Issue 27 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 62010 Hyundai na výstavě Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai at Exhibition Autotec & Autosalon Brno 2010 Hyundai Family Day se

Více

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19

HMMC News. Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony. 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 10 / 2009 číslo 19 // issue 19 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Výroba v HMMC slavnostně zahájena HMMC Grand Opening Ceremony Kia Venga z Nošovic // Kia Venga from Nošovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA ČR KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2013 Sborník z 21. konference, konané ve dnech 10. až 12. září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci Září 2013 Vydáno za podpory

Více

CATALOGUE. 45 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 14 18, 2008 PRAGUE ZOFIN PALACE

CATALOGUE. 45 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 14 18, 2008 PRAGUE ZOFIN PALACE 45 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 14 18, 2008 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, Mayor of the City of Prague

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 THE 2014 ANNUAL REPORT 2 FOTOGALERIE / PHOTO GALLERY VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH CONTENTS 1. Úvod... 5 1. Introduction... 5 2. Činnost Institutu... 7 2. The Institute s

Více

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS

ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS ČESKÝ CHMEL CZECH HOPS 2014 Vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http://www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz ve spolupráci se Svazem pěstitelů chmele České republiky Mostecká

Více

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope

Planetarium. 34 Kaleidoskop Kaleidoscope Rubrika Rubrika jaro/léto spring/summer 2011 OSTRAVA Metropolitan Magazine Josef Pleskot: Pro Ostravu dělám rád I like working in Ostrava strana/page 4 Šampionát emocí a zážitků A championship of emotions

Více