1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE"

Transkript

1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace. Adresa školy: Dlažkovice Třebívlice Jméno ředitele školy: Luděk Šantora Kontakty: Tel.: Tel/fax.: Mobil.: E - mail: IČO: IZO: RED-IZO: Koordinátor: Mgr. Lenka Beránková - Rasochová Mgr. Ivana Pettrichová 1

2 Zřizovatel: Ústecký kraj Název: Krajský úřad - Ústeckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem Telefon: Fax: Www: Platnost dokumentu: Od Luděk Šantora ředitel školy 2

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Základní údaje, velikost a úplnost školy Základní škola praktická, Praktická škola jsou součástí dětského domova. Základní škola praktická je školou úplnou s devíti postupnými ročníky. Kapacita školy je 106 žáků. Škola se nachází v malé vesničce obklopena přírodou na okraji Českého středohoří. V roce 1952 se do Dlažkovic přestěhoval Krajský dětský domov se zvláštní školou. V roce 1958 bylo zařízení přejmenováno na Zvláštní školu internátní. V roce 1995 dochází opět ke změně názvu na Dětský domov se speciálními školami. Podle nového školského zákona se v roce 2005 mění název na Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna. Naše škola se prostřednictvím pedagogických pracovníků věnuje žákům od pondělí do pátku od 7.30 hod. do hod. V odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích je o žáky postaráno v mimoškolní výchově dětského domova, jehož je škola součástí. Provoz dětského domova je nepřetržitý. V nabídce školy jsou v odpoledních hodinách zájmové kroužky hudební, sportovní, keramický, aranžérský a malování na hedvábí. 2.2 Vybavení školy Součástí školy jsou kmenové třídy vybavené funkčním a estetickým nábytkem, 1 vybavená počítačová učebna, s přístupem na internet. Ve škole je keramická dílna, dílna pro pracovní vyučování, cvičná kuchyň, šicí dílna, tělocvična a vnitřní dětské hřiště. Nezbytnou součástí školy jsou prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci, prostory pro osobní hygienu žáků a vyučujících, společné stravování. Neméně důležitým materiálním zázemím jsou učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika. Školu obklopuje velký park, kde je venkovní bazén, sportovní hřiště, dětský koutek a školní zahrada se skleníkem. Pod dohledem pedagogických pracovníků toto vše žáci využívají k sportování, relaxaci i učení. Pro další sportovní činnosti využívají fotbalové hřiště vzdálené asi 700m. Škola vlastní osobní automobil pro 8 osob. 3

4 2.3 Pedagogický sbor Pedagogický sbor naší školy tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, 7 vyučujících a jeden asistent pedagoga. Nezbytnou součástí týmu jsou pedagogové se speciálními kompetencemi výchovný poradce, který poskytuje kariérové poradenství žákům, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Metodik prevence sociálně patologických jevů a specialista pro ekologickou výchovu zajišťuje besedy, exkurze (K- centrum, vazební věznice..) a řeší problémy s dětmi. Při výuce žáků se zdravotním postižením pomáhá asistent učitele. Třídní učitel nese zodpovědnost za kvalitu sociálního klimatu, naplňování výchovně vzdělávacího programu ve své třídě. Spolupracuje se všemi vyučujícími své třídy a pro žáky se stává poradcem a důvěrníkem při řešení všech problémů souvisejících s výukou a výchovou. Většina členů pedagogického sboru vystudovala speciální pedagogiku a průběžně se vzdělávají ve svém oboru. Dle nabídky a možností školy se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků formou školení, kurzů apod. Pedagogičtí pracovníci školy i mimoškolní výchovy se společně setkávají na setkáních pedagogických rad a různých školních a mimoškolních akcí. 4

5 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlohodobé projekty Název projektu Hiporehabilitace moderní podpora vzdělávání HIPO Doba trvání projektu Realizátor projektu VALDEK,o.p.s organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže Obsah projektu Projekt je zaměřen na práci s osobností dětí, má za úkol pozitivně ovlivnit vytváření a posilování morálních vlastností, získávání nových zkušeností, vědomostí a návyků. Umožní dětem seznamovat se zodpovědností, naučit se vytyčit si ty správné cíle, umět odhadnout svoje schopnosti a možnosti. Hlavním cílem projektu je pomocí hiporehabilitace vytvořit a realizovat 3 významné produkty potřebné pro současné i potenciální cílové skupiny této metody: 1 Hiporehabilitace jako moderní vzdělávací metoda 2 Vytvoření a zrealizování moderního socializačního a integračního programu 3 Poradenské informační a školící centrum Účelem těchto produktů je především uvést a nastavit hiporehabilitaci jako běžnou a funkční vzdělávací metodu, která bude přispívat k ucelení přístupu jak k postiženým dětem tak dětem se speciálními potřebami Mezinárodní spolupráce V současné době na naší škole není rozvinuta žádná mezinárodní spolupráce. 5

6 2.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je vzhledem k tomu, že žáci naší školy jsou především klienty dětského domova omezená. S rodiči našich žáků se snažíme komunikovat prostřednictvím dopisů, telefonátů a sociálních pracovnic. U externích žáků probíhá komunikace s rodiči prostřednictvím žákovských knížek nebo osobním jednáním. Všichni rodiče mají možnost kdykoliv se informovat telefonicky nebo osobně v ZŠP nebo v DD. Velmi dobrá je komunikace a spolupráce s vychovateli dětského domova, kteří během pobytu dětí v DD nahrazují žákům rodinnou péči. Škola dlouhodobě spolupracuje s ostatními školami podobného typu v regionu, dále se Základní školu Třebenice, Mateřskou školou Třebenice, MěÚ Třebenice, Obecním úřadem Dlažkovice, SPC Litoměřice, psychiatrickou ambulancí, psychiatrickou léčebnou, sexuologem, rehabilitačním lékařem, Hiporehabilitačním centrem VALDEK Slatina. Škola má zájem o rozvíjení vztahů s místními a regionálními institucemi. Cílem je postupné rozšiřování aktivit výstavy výrobků žáků školy, účast na vánočních a velikonočních jarmarcích, vystoupení pěveckého sboru na různých akcích. Účast dětí na sportovních kláních mezi dětskými domovy, na akcích pořádaných sportovním klubem PARTA apod. Dále rozvíjí škola spolupráci s různými nadacemi a organizacemi poskytujícími pomoc a spolupráci dětským domovům ( např. Nadace Terezy Maxové, Středisko náhradní rodinná péče Praha, Múzy dětem, Olivova Nadace..). 2.4 Charakteristika žáků Základní školu praktickou a Praktickou školu navštěvují především děti z dětského domova (umístěné většinou na základě soudního rozhodnutí o ústavní péči), ale i děti z blízkého okolí. Ve škole jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou integrováni v ZŠP. Škola svou velikostí a naplněností tříd vytváří ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému žákovi. Žáci pracují ve svých kmenových třídách s možností pedagogicko organizačních úprav (jako například individuální vzdělávací plán). 6

7 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s RVP ZV dle přílohy vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Základním cílem práce pedagogů je získání klíčových kompetencí u absolventů školy. 3.1 Zaměření školy Rozvoj sociálních komunikačních schopností pro zdařilou sociální integraci. Vytváření příležitostí pro praktické dovednosti, rozvoj manuální zručnosti a zájem o pracovní činnosti. Rozvoj vědomostí, dovedností a návyků odpovídající vývoji a osobnostním zvláštnostem žáků. Vedení dětí ke kladným postojům k okolnímu světu, lidem, přírodě a společnosti. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání. Rozvíjet sociální vztahy ve třídě, výchovné skupině, v celém zařízení. Podporovat rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností. Rozvíjení komunikačních schopností. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 7

8 3.3.1 Žáci se zdravotním postižením Úprava vzdělávacího programu (individuálně vzdělávací plán). Asistent pedagoga. Zajištění kompenzačních pomůcek. Materiální zabezpečení (didaktické, názorné, technické, audiovizuální pomůcky, pracovní, výtvarné, tělocvičné nářadí a náčiní aj.). Klima třídy (prostředí, psychohygiena, osobnost učitele). Využívání prostor školy pro konkrétní činnosti (počítačové učebny, tělocvična, dílna, keramická dílna, školní kuchyňka atd.). Zabezpečení hygienických norem (větrání, teplo, světlo, výška a rozměry lavic a židlí). Logopedická péče Žáci se zdravotním znevýhodněním Úprava vzdělávacího programu (individuálně vzdělávací plán). Asistent pedagoga. Materiální zabezpečení (didaktické, názorné, technické, audiovizuální pomůcky, pracovní, výtvarné, tělocvičné nářadí a náčiní aj.). Dodržování vnitřního řádu školy a DD. Využívání prostor školy pro konkrétní činnosti (počítačové učebny, tělocvična, dílna, keramická dílna, školní kuchyňka atd.). Zabezpečení hygienických norem (větrání, teplo, světlo, výška a rozměry lavic a židlí). 8

9 3.3.3 Žáci se sociálním znevýhodněním Dodržování vnitřního řádu školy a DD. Využívání prostor školy pro konkrétní činnosti (počítačové učebny, tělocvična, dílna, keramická dílna, školní kuchyňka atd.). Zabezpečení hygienických norem (větrání, teplo, světlo, výška a rozměry lavic a židlí). Materiální zabezpečení (didaktické, názorné, technické, audiovizuální pomůcky, pracovní, výtvarné, tělocvičné nářadí a náčiní aj.). Logopedická péče Klima třídy ( klidné, přátelské prostředí, psychohygiena, osobnost učitele) Žáci nadaní Úprava vzdělávacího programu (individuálně vzdělávací plán) 9

10 3.4 Průřezová témata Průřezová témata jsou důležitá pro utváření klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém postoji žáků s lehkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů. Témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou propojeny se vzdělávacím obsahem oborů. Z každého tématického okruhu jsou vybrána taková témata (činnosti, náměty), která byla vhodná integrovat do obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Všechna průřezová témata jsou rozpracována do tabulek. Obsah, rozsah a realizace témat je flexibilní vzhledem k individuálním možnostem žáků a specifickým podmínkám školy. 10

11 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Stupeň 1. stupeň 2. stupeň Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání I/Čj,M,Prv cvičení smyslového vnímání, soustředění a pozornosti I/Čj,M,Prv cvičení smyslového vnímání, soustředění a pozornosti I/Čj,M,Prv cvičení smyslového vnímání, soustředění a pozornosti I/Čj,M,PřV1 cvičení smyslového vnímání, soustředění a pozornosti I/Čj,M,PřV1 cvičení smyslového vnímání, soustředění a pozornosti I/M cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů I/Nj dovednost pro učení I/M cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů I/Nj dovednost pro učení I/M cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů I/Nj dovednost pro učení I/M cvičení dovednosti zapamatování a řešení problémů I/Nj dovednost pro učení OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Sebepoznání a sebepojetí OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Seberegulace a sebeorganizace OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Psychohygiena I/PřVl moje tělo, moje vtahy k lidem I/ Hv dovednosti pro pozitivní naladění mysli I/PřVl moje tělo, moje vtahy k lidem I/ Hv dovednosti pro pozitivní naladění mysli I/Tv,Vo moje tělo, moje vztahy k druhým lidem I/Tv,Pv cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání I/ Hv dovednosti pro pozitivní naladění mysli I/Tv,Vo moje tělo, moje vztahy k druhým lidem I/Tv,Pv cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání I/M organizace času I/Tv, moje tělo, moje vztahy k druhým lidem I/Tv,Pv cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání I/Tv, moje tělo, moje vztahy k druhým lidem I/Tv,Pv cvičení sebekontroly a sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, organizace vlastního času OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Kreativita I/Vv rozvoj základních rysů kreativity (schopnosti vidět věci I/Vv rozvoj základních rysů kreativity (schopnosti vidět věci I/Vv rozvoj základních rysů kreativity (schopnosti vidět věci I/Vv rozvoj základních rysů kreativity (schopnosti vidět věci I/Vv rozvoj základních rysů kreativity (schopnosti vidět věci I/Vv rozvoj základních rysů kreativity (schopnosti vidět věci 11

12 jinak,citlivosti, tvořivosti), pružnosti nápadů, originality jinak,citlivosti, tvořivosti), pružnosti nápadů, originality jinak,citlivosti, tvořivosti), pružnosti nápadů, originality) jinak,citlivosti, tvořivosti, pružnosti nápadů, originality) jinak,citlivosti, tvořivosti, pružnosti nápadů, originality) jinak,citlivosti, tvořivosti, pružnosti nápadů, originality) 12

13 SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávací schopnosti SOCIÁLNÍ ROZVOJ Mezilidské vztahy SOCIÁLNÍ ROZVOJ Komunikace SOCIÁLNÍ ROZVOJ Spolupráce a soutěživost MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti MORÁLNÍ ROZVOJ Hodnoty, postoje, praktická etika I/Prv, vzájemné poznávání se ve skupině (třídě) I/Vv spolupráce a soutěživost, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence I/PřVl vztahy a naše třída I/Čj komunikace v různých situacích I/Vv spolupráce a soutěživost, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence I/PřV1,Čj problémy v mezilidských vztazích I/Čj vzájemné poznávání se ve skupině (třídě) I/Nj aktivní naslouchání I/Tv,Pv rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence I/Vo dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů I/Vo vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování I/Vo lidská práva jako regulativ vztahů I/Čj péče o dobré vztahy I/Nj aktivní naslouchání I/Tv,Pv rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence I/Čj pravda, lež, předstírání v komunikaci I/Nj aktivní naslouchání I/Tv,Pv rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence I/Čj,Vt komunikace v různých situacích I/Nj aktivní naslouchání I/Tv,Pv rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci, rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence 13

14 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Stupeň 1. stupeň 2. stupeň Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politické m životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodován í I/PřV1 přijímat odpovědnost za své postoje a činy I/Vo prostředí školy a život v obci, vztahy ve škole I/Vo základní kategorie fungování demokracie (zákon, práva, morálka);ústava jako základní zákon země; demokracie I/Vo Listina základních práv a svobod, práva povinnosti občana I/Vo volební systémy a demokratické volby, politika I/D demokracie, diktatura, anarchie 14

15 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 1. stupeň 2. stupeň Stupeň Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Evropa a svět nás zajímá I/PřV1 naši sousedé v Evropě I/Z naši sousedé v Evropě Objevujeme Evropu a svět I/PřV1 naše vlast a Evropa I/Z naše vlast a Evropa, evropské krajiny I/Z Evropa a svět Jsme Evropané I/Z Evropská unie I/D Evropská unie 15

16 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Stupeň 1. stupeň 2. stupeň Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Kulturní rozdíly Lidské vztahy I/PřV1 uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) I/Tv tolerantnost vztahů a rozvoj spolupráce s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování, mezilidské vztahy I/Tv tolerantnost vztahů a rozvoj spolupráce s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování, mezilidské vztahy I/Tv tolerantnost vztahů a rozvoj spolupráce s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování, mezilidské vztahy I/P jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti I/Tv tolerantnost vztahů a rozvoj spolupráce s jinými lidmi, uplatňování principu slušného chování, mezilidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity I/PřVl odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost I/Vo rovnocennost etnických skupin a kultur; postavení národ. menšin; projevy rasové nesnášenlivosti I/Nj význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění I/Vo odpovědnost a přispění jedince za odstranění diskriminace vůči etnickým skupinám I/Nj význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění 16

17 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Stupeň 1. stupeň 2. stupeň Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Ekosystémy I/Prv les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, město, vesnice I/Prv les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, město, vesnice I/PřVl les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, město, vesnice I/Z les, pole, vodní zdroje I/Z lidské sídlo, obec, vesnice, město, velkoměsto I/Z kulturní krajina I/Z moře, oceány a život v nich Základní podmínky života I/Prv voda, ovzduší,půda I/Prv voda, ovzduší,půda I/Prv voda, ovzduší,půda I/PřVl voda, ovzduší,půda I/PřVl voda, ovzduší,půda I/P základní podmínky života I/P základní podmínky života I/Ch voda,ovzduší,půda Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí I/Prv životní prostředí, ekologická zátěž I/Prv životní prostředí, ekologická zátěž I/Prv životní prostředí, ekologická zátěž I/PřVl životní prostředí, ekologická zátěž I/PřVl životní prostředí, ekologická zátěž I/P zajišťování ochrany životního prostředí I/ Ch odpady a hospodaření s odpady; chemický průmysl v ČR I/Tv náš životní styl prostředí a zdraví vliv na zdraví I/P zajišťování ochrany životního prostředí obce I/F energie, odpady a vlivy na prostředí 17

18 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Stupeň 1. stupeň 2. stupeň Třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti I/Cj rozdíl mezi reklamou a zprávou I/Čj různé typy sdělení I/Čj různé typy sdělení I/Vt hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením I/Vt organizace a postavení médií ve společnosti, vliv médií na každodenní život Tvorba mediálního sdělení I/Vv uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věčně správných a komunikačně vhodných sdělení 18

19 3.5 Klíčové kompetence Vzhledem k tomu, že jsme škola při DD, kde jsou převážně děti s nařízenou ústavní výchovou, děti odloučeny od rodičů a normálního rodinného a společenského života, chceme u žáků rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro jejich další život, ale současně chceme, aby byly děti schopny plně pochopit smysl kompetencí. V rámci procesu vzdělávání se snažíme na konci základního vzdělání dosáhnout u žáků následujících kompetencí: Žák si uvědomuje význam vzdělávání v kontextu s pracovním uplatněním: dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby; vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu, snaží se vést dialog dle svých možností a schopností; rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje dle svých možností; vyjadřuje své názory. 19

20 Klíčové kompetence Strategie k naplňování klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Žák by měl: Částečně pracovat s učebnicemi, uč. materiály a pomůckami dokázat vyhledávat a využívat informace v prakt.životě poznávat vlastní pokroky a uvědomovat si problémy, které mu brání v učení 2. Kompetence k řešení problémů během vyučování vedeme žáky k práci s učebními materiály, učebnicemi a učebními pomůckami,pracuje s obecně používanými termíny, znaky a symboly učíme žáky se vyhledávat a pracovat s informacemi různého druhu (časopisy, tisk, internet, rozhlas, vhodné televizní programy, výukové programy na PC, videu, DVD) individuálním přístupem k jednotlivým žákům se snažíme zvětšovat možnost prožití úspěchu ve školní práci vhodným hodnocením vedeme žáka, aby si uvědomoval a poznával vlastní pokroky i problémy, které mu brání v učení vzhledem k individuálním zvláštnostem žáků častěji obměňujeme a střídáme činnosti, jimiž se snažíme udržet pozornost žáků Dodržujeme hygienu vyučování. ve vhodných případech umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Žák by měl: umět samostatně a vhodně řešit běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat životní překážky přijímat důsledky svých rozhodnutí dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby vedeme žáky ke schopnosti umět samostatně a vhodně řešit problémové situace a přiměřeně ke svým možnostem překonávat překážky učíme žáky pracovat s chybou, problémem, tak, aby si daný problém uvědomili, snažili se ho pochopit a vyřešit sami nebo uměli požádat o pomoc jinou osobu vedeme žáky k tomu, aby si svá rozhodnutí rozmysleli a uvědomovali si důsledky svého jednání a chování učíme žáky umění naslouchat vytváříme modelové situace, kde si zkouší žáci práci ve skupině (týmu) 20

21 3. Kompetence komunikativní Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Žák by měl: zvládat jednoduchou formu písemné komunikace umět využívat své názory a postoje vhodnou formou, obhájit si svůj názor vyjadřovat se srozumitelně v ústním projevu 4. Kompetence sociální a personální podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do různých soutěží snažíme se vést žáky při každodenních činnostech ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, spolupracujeme s jinými školami a zařízeními pomáháme v rozvíjení přátelských vztahů ve třídách i mezi třídami společnými akcemi učíme žáky obhajovat a sdělovat svůj názor vhodnou formou a umění naslouchat názorům druhých do vyučování zařazujeme metody kooperativního učení a tím vedeme žáky ke spolupráci a vytváříme takové situace, kde se mohou zapojit do diskuse umístěním schránky důvěry ve škole vedeme žáky ke komunikaci písemnou formou Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých Žák by měl: mít povědomí o základ. mrav. hodnotách v rodině a ve společnosti respektovat pravidla práce v týmu rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky vštěpujeme žákům základy mravních hodnot v kolektivu, rodině a ve společnosti a upozorňujeme je na důsledky nedodržování zákonů a porušování lidských práv společně si ve třídách stanovujeme pravidla, práva, povinnosti a sankce, které se snažíme během celého školního roku respektovat a dodržovat využíváme práce ve skupině či týmu, kde je umožněno pomáhat pomalejším a slabším žákům poukazujeme a upozorňujeme na nevhodné a rizikové chování, učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi modelovými situacemi učíme žáky k vhodnému navazování vztahů a respektování druhých lidí posilujeme dobré mezilidské vztahy a upevňujeme sebeovládání vhodným příkladem, vzájemnou spoluprací ve 21

22 5. Kompetence občanské Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Žák by měl: znát základní práva a povinnosti občanů, respektovat společenské normy a pravidla soužití chránit své zdraví a uvědomovat si význam zdravého životního stylu zvládat běžnou komunikaci s úřady 6. Kompetence pracovní Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Žák by měl: zvládat základní pracovní dovednosti dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společnosti hodnotit a uplatňovat je při pracovních činnostech mít konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí využívat získané znalosti a zkušenosti a vytvořit si představu o vyučovacích hodinách, při kolektivních hrách a sportovních aktivitách občanské kompetence rozvíjíme vhodnými metodami sebepoznáváním a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi ve spolupráci s drogovým preventistou se snažíme vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Prostřednictvím přednášek, exkurzí a informačními materiály poukazujeme na škodlivost kouření, požívání drog a jiných omamných látek názornými ukázkami, besedami a diskusemi podporujeme u žáků takové chování a jednání, kterým nepoškozuje sebe, jiné, přírodu ani životní prostředí v naší škole respektujeme individuální rozdíly (mentální, národnostní, kulturní) upozorňujeme na smysl pravidel a povinností obsažených ve školním řádu a na respektování společenských norem žákům představujeme náplně pracovních činností různých úřadů, vedeme je k zvládání běžné komunikace s úřady (MěÚ, ÚP ) snažíme se vést žáky ke třídění odpadu učíme žáky základním pracovním dovednostem a snažíme se u nich vytvářet pozitivní vztah k manuálním činnostem ( např. v předmětu člověk a svět práce a v různých zájmových útvarech) pro představu o budoucí profesi plánujeme pro žáky různé exkurze, přednášky k volbě povolání, kde se seznamují s pracovními činnostmi běžných profesí umožňujeme žákům vyzkoušet si pracovní výdrž, koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení pomáháme žákům pochopit význam práce v životě člověka, 22

23 možnostech budoucího pracovního uplatnění 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 a) Učební plán pro 1. stupeň ZŠP uvědomit si rozdíl práce (zaměstnanosti a výdělku) nezaměstnanosti (podpory ) soustavným připomínáním a upozorňováním vedeme žáky k dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví a hygienických zásad Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Vzdělávací obory 1. stupeň ročník Český jazyk Matematika Výpočetní technika Prvouka Přírodovlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a zdraví Pracovní vyučování Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace 9 Celková časová dotace

24 118 Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk Od 1. až do 5. ročníku je předmět členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. V rámci předmětu se v ročníku realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova. Matematika Ve třetím ročníku je předmět posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace. Ve ročníku je předmět posílen o 1 hodinu v každém ročníku z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu se v ročníku realizují průřezová témata Osobností a sociální výchova. Prvouka Předmět je vyučován v ročníku V rámci předmětu se v ročníku realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy a ve ročníku témata Environmentální výchovy Učivo navazující na učivo prvouky se ve ročníku vyučovat v nově vzniklém předmětu s názvem Přírodovlastivěda. V rámci předmětu ve ročníku se realizují průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Environmentální výchovy. V 5. ročníku jsou realizována ještě průřezová témata Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výtvarná výchova Ve ročníku je předmět posílen 1 hodinou v každém ročníku z disponibilní časové dotace.v 1.,3. a 4.ročníku se v rámci předmětu realizují průřezová témata Osobností a sociální výchova. Pracovní výchova V prvním ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace a v5 ročníku také o 1 hodinu z disponibilní dotace Na prvním stupni ZŠP bude proveden jednodenní projekt, ve kterém se budou realizovat témata Environmentální výchovy. 24

25 b) Učební plán s přehledem zařazení disponibilních hodin a hodin v jednotlivých vzdělávacích oblastech - I. stupeň Počet hodin: Předmět: Ročník: Celkem: Jazyk a jazyková komunikace Matematika + aplikace Člověk + svět Umění a kultura Člověk + svět práce Člověk + zdraví Informační a komunikační technologie CELKEM =

26 4.2 a) Učební plán pro 2. stupeň ZŠP Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 2. stupeň ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Výpočetní technika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Disponibilní časová dotace

27 12 Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk 27

28 Od 6. až do 9. ročníku je předmět členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu. V 9. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu v ročníku jsou realizována průřezová témata Osobností a sociální výchovy. Německý jazyk V rámci předmětu od ročníku jsou realizována průřezová témata Osobností a sociální výchovy. V ročníku průřezová témata. Multikulturní výchovy. Výpočetní technika V rámci předmětu v 9. ročníku jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy a Mediální výchova. Dějepis V rámci předmětu v 9. ročníku jsou realizována průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Výchova demokratického občan. Výchova k občanství V rámci předmětu v ročníku jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy a v 8. ročníku Multikulturní výchovy a Výchovy demokratického občan. Fyzika V rámci předmětu 9. ročníku jsou realizována průřezová témata Environmentální výchovy. Chemie V rámci předmětu v 8. a 9. ročníku jsou realizována průřezová témata Environmentální výchovy. Přírodopis V rámci předmětu v 7. a 8. ročníku jsou realizována průřezová témata Environmentální výchov.y V rámci předmětu v 9. ročníku jsou realizována průřezová témata Environmentální výchovy a Multikulturní výchovy. Zeměpis V rámci předmětu v ročníku jsou realizována průřezová témata Environmentální výchovy, v 9. ročníku Environmentální výchovy a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Hudební výchova V rámci předmětu v 6 ročníku jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy. Výtvarná výchova V ročníku je předmět posílen o 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu v ročníku jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy a v 9. ročníku Mediální výchovy. Tělesná výchova V 6. a 7. ročníku je předmět posílen o vyučovací hodinu týdně z disponibilní časové dotace. V rámci předmětu v ročníku jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchovy, Mediální výchovy a v 9. ročníku Osobnostní a sociální výchovy, Mediální výchovy a Environmentální výchovy. Pracovní vyučování 28

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy praktické Praha 5, Holečkova 4 Zpracovaný podle: - Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola,praktická škola a Dětský domov, Boskovice,Štefánikova 2 Školní vzdělávací program základní školy praktické zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Ne pro školu,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Vypracovaný podle RVP ZŠS ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Dobříš, Lidická 384 263 01 Dobříš Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název: Školní vzdělávací program Dětského domova Dlažkovice Krok do života Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 396/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 6 3. Charakteristika ŠVP 9 3.1. Pojetí ŠVP

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje organizace.. 4 2. Charakteristika školy. 5 2.1 Úplnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová ZV Základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více