Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB"

Transkript

1 Jakub Michálek, Daniel Kadera (R 5. A) StB 1 C O J E T O S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T? Státní bezpečnost (StB) tajná politická policie jako preferovaná součást Sboru národní bezpečnosti (SNB) v resortu Federálního ministerstva vnitra ČSSR (v letech vedeného ministrem Jaromírem Obzinou) kodifikovala svoji činnost a pracovní metody především interními předpisy a normami, jelikož zákonná úprava jejích aktivit neexistovala. Každodenní fungování tohoto státobezpečnostního kolosu tedy prakticky legalizovaly rozkazy a nařízení ministra vnitra, jeho náměstku, náčelníku správ a dalších zodpovědných funkcionářů. Československá kontrarozvědka patřila k nejvýznamnějším mocenskopolitickým oporám režimu, přičemž svého neotřesitelného postavení využívala a zneužívala i mimo soulad s tehdy platnými zákony, nařízeními a směrnicemi. Jejím hlavním proklamovaným posláním bylo dle dobové terminologie chránit společenské a státní zřízení, bezpečnost a obranyschopnost republiky, společenské vlastnictví, bezpečnost čs. občanu, jejich práva a zákonem chráněné zájmy, a to jak před vnějšími, tak i vnitrními nepřáteli a jejich pomahači. Kromě toho má čs. kontrarozvědka své specifické internacionální poslání, spočívající ve spolupůsobení při ochraně státobezpečnostních zájmů ostatních státu světové socialistické soustavy. Aktivity StB byly v důsledku jejího postavení jako nástroje mocenského systému směrovány k řešení těch vnitropolitických, sociálních a ekonomických problému společnosti, kde byla nedostatečně řešena politická a právní ochrana důležitých zájmu komunistického režimu. Tím byla StB odváděna od skutečného poslání zpravodajské služby státního mechanismu, její činnost se tak pohybovala v oblasti mimoprávní, nikoliv však protiprávní. 2 1 Obrázek pochází ze stránek sběratelství.cz. Je pouze ilustrační. 2 SECURITAS IMPERII 9. Sborník k problematice zahraničních vztahů čs. komunistického režimu. Vydává Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Praha Strana JAKUB MICHÁLEK

2 O R G A N I Z A C E S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T I JAKUB MICHÁLEK 1. Z m ě n y v p r ů b ě h u v ý v o j e S t B a j e j i c h v l i v Jak můžeme vidět na ukázaných rozdělení StB v přílohových materiálech, situace ve státní bezpečnosti se vyvíjela především podle nároků na ni kladených. V počátcích se tedy setkáme se službou orientovanou na převzetí a ovládání celé společnosti po revoluci obsahuje tedy údernické složky, jež měly za úkol zajistit aby během převratu nedošlo k nepokojům, obsahuje složky, které se orientují na jednotlivé politické strany (je logické, že po ustanovení vedoucí úlohy KSČ nebyl důvod pro ponechání těchto složek), mají za úkol posílat na jednání špehy, tedy monitorovat vývoj ve všech stranách, předcházejíce tím možným protiútokům politických stran. Bezpečnost obsahovala složky, které měly za úkol vytvořit politické procesy v ČSR, což je pokládáno za jednu z nejzrůdnějších funkcí státní bezpečnosti v raném období komunismu u nás (tedy 50. léta). Nejedná se jenom o tzv. monstrprocesy ale i o procesy, které měly regionální charakter. Tato organizace se měnila postupně s tím, jak režim měnil své priority směrem k pouhému udržení se u moci. 2. Z á s a d n í r e f o r m a Důvodem k tomu, že v roce 1953 se změnila struktura organizace 3 je především to, že KSČ a její vedoucí členové pochopila, že v StB je soustředěna příliš velká moc, jež by se mohla obrátit proti ní samotné. Toto nazvala nadřazování se nad stranu a změnila její uspořádání tak, aby byla snáze kontrolovatelná. 3. B y l a S t á t n í b e z p e č n o s t e f e k t i v n ě f u n g u j í c í o r g a n i z a c e? Osobně se domnívám, že organizace StB by mohla být mnohem efektivnější, ačkoliv v porovnání s jinými instituty socialistického zřízení jistě plnila Bezpečnost plán svědomitěji. Nejdůležitější důvod pro neefektivní činnost byla častá změna poměrů, dále pak snaha postavit StB do zákonů, jež byly v mnohém nejasné. Chybělo komplexní řešení zahrnující rozdělení na přibližně stejná oddělení, které by bylo jasně odpovědné nemělo to ale být ministru vnitra, jelikož ten měl mnoho dalších povinností, a pozdější rozdělení na správy SNB (z roku 1974) znamenalo, že samotná SNB se stala obrovským byrokratickým útvarem. 4. P ř e s u n u t í S t B p o d f e d e r á l n í m i n i s t e r s t v o v n i t r a Změny vkládající pravomoci do rukou federálního ministra vnitra navazovaly přímo na zákon zakládající federativní uspořádání dvou národů Čechů a Slováků. Poslední uspořádání z roku 1974 obsahuje pokusy jednak o členění na části podle funkce, ale zároveň i podle místa. Obsahuje tedy hlavní správu v Praze (I) a správu pro Slovensko (XII), ale zároveň útvary s rye konkrétním účelem. Nejznámější ze správ asi bude IV. Správa SNB, která měla za úkol sledovat podezřelé osoby. Dále je zde samostatný odbor pro ochranu ministerstev a řídících útvarů (I. odbor XI. správy SNB). Samotné Federální ministerstvo však mělo na starost kromě SNB, hasičů, sbírky atd. i další úřady jako byly různé podniky zahraničního obchodu, Ústřední celní správa a Výzkumný ústav zahraničního obchodu. Není tedy těžké ukázat, že tato organizace byla neskutečně zmohutnělá, obsahovala zbytečné složky a složky, jež měly stejnou náplň práce. 3 KAREL KAPLAN (sestavitel): StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR. Praha, Strana 25 2 JAKUB MICHÁLEK

3 O R G A N I Z A C E S T Á T N Í B E Z P E Č N O S T I : P Ř Í L O H O V É M AT E R I Á L Y zpracoval JAKUB MICHÁLEK Podle knihy (v některých záležitostech podstatně doplněno): FROLÍK, J.: Organizační nástin státobezpečnostních složek SNB v letech Podle Necenzurovaných novin, ročník 1992: Komunistická tajná policie v letech R o z d ě l e n í z r o k u Skupina I Bezpečnost Prezídium pro Bezpečnost (kádrové a osobní odd., politické a osvětové, výcvikové, hospodářské, inspekce, organizační, právní, bezpečnostních referentů, Lidové milice, TNP tábory nucených prací) Odbor BA odbor StB či Velitelství StB a) skupina Baa vnitřní StB sektor I kontrarozvědný (referáty různých zemí) sektor II politické zpravodajství oddělení 1 studijní oddělení 2 ilegalita včetně podzemní činnosti oddělení 3 školství, tělovýchova a sport, ústřední úřady, policie oddělení 4 pravice, sociální demokracie, strana lidová, národní socialisté, církve sektor III hospodářské zpravodajství sektor IV výkon oddělení 1 zjišťovací (identifikace pozorovaných osob) oddělení 2 sledování oddělení 3 výpadové (zatýkání) oddělení 4 všeobecné objekty (střežení zastupitelských úřadů) sektor V realizace (vyšetřovací) oddělení 1 vyšetřování OZ (dr. Jan Hromádko) oddělení 2 vyšetřování PZ (revírní inspektor Papoušek) oddělení 3 vyšetřování HZ oddělení 4 dohled nad vyšetřováním a věznicemi Samostatné sektory sektor Bab zahraniční zpravodajství malá Státní bezpečnost sektor BAo ochrana sektor BAP pasy, víza, cizinci, ilegální přechody sektor BAt operativní technika sektor BAd administrativní vedoucí dr. Karel Černý pomocné odd.- Jurij Křížek ústřední evidence StB archiv StB 3 JAKUB MICHÁLEK

4 6. R o z d ě l e n í z r o k u Bylo zřízeno ministerstvo národní bezpečnosti, jehož základní podoba byla tato: vedení resortu v čele s ministrem a jeho náměstky, kádrový odbor, Velitelství StB, Velitelství VB a Velitelství PS. Vedle nich měly vzniknout i samostatné sektory: ochrany státních činitelů, rozvědky, evidence, vězeňství, operativní techniky, spojovací a administrativně hospodářský. Velitelství Státní bezpečnosti sektor I vnější sektor II vnitřně politický sektor III boj proti hospodářské sabotáži sektor IV SNB, PS, Svaz vězeňské stráže, hasiči, LM sektor V sledování, identifikace, zatýkání, domovní prohlídky sektor VI A nepřátelé ve straně, buržoazní nacionalisté, interbrigadisté sektor VI B jugoslávští špióni, hos. sabotáž, sionisté 7. R o z d ě l e n í z r o k u Rozkazem z 28. června 1952 byl název Velitelství StB změněn na Hlavní správu StB a sektory přejmenovány na odbory. Současně se krajská velitelství měla stát krajskými správami StB. I. sektor velitelství StB II. sektor 1. odd. trockisté, nepřátelé ve straně, burž. nacionalisté, sionisté 2. odd. teroristé, strana lidová, nár. socialisté, Skaut, letáky 3. odd. katolická církev, nekatolické církve, sekty, svobodní zednáři 4. odd. sociální demokraté, zdravotnictví, mládež, školství a kultura, státní úřady, VB, kriminální ústředna, hasiči 5. odd. bývalí lidé, vesnice, odbojáři III. sektor 1. odd. (27 příslušníků StB) těžký a chem. průmysl, hutě, doly, těžba uranu 2. odd. (19 příslušníků StB) ministerstva a podniky stroj., lehkého a stav. průmyslu 3. odd. (19 přísl.) ministerstva financí a plánování, banky, pojišťovny, spořitelny 4. odd. (15 přísl.) potravinářský průmysl, zemědělství, spoje a doprava 5. odd. (8 přísl.) referát železniční dopravy 6. odd. (18 příslušníků) referát ochrany státního tajemství IV. sektor 1. odd. radioodposlech 2. odd. šifra, dešifrování 3. odd. odposlechy telefonů 4. odd. instalace techniky 5. odd. zhotovování falzifikátů nejrůznějších dokumentů V. sektor 1. odd. sledování osob 2. odd. identifikace osob, dozor nad hotely (kompromitace pomocí policejních prostitutek) 3. odd. zatýkání a domovní prohlídky (velitel poručík Václav Kozel) 4. odd. cenzura zahraniční korespondence, cenzura vnitrostátní korespondence, rota R trvalý dohled nad budovami zastupitelských úřadů nepřátelských zemí VI. sektor (zatýkání skupiny 3. oddělení V. sektoru předávaly zatčené do rukou příslušníků VI. sektoru sektoru vyšetřování, jehož pověst je i dnes po desítkách let strašná) A 1. odd. (8 vyšetřovatelů) nepřátelé ve straně 2. odd. (7 vyšetřovatelů) buržoazní nacionalisté 3. odd. (7 vyšetřovatelů) bývalí příslušníci interbrigád B 1. odd. (11 vyšetřovatelů) velitel por. Miloš Kořínek 2. odd. (11 vyšetřovatelů) velitel por. Stanislav Semínko 3. odd. (20 vyšetřovatelů) velitel por. Vojtěch Ježek 4. odd. (7 vyšetřovatelů) velitel kpt. Josef Konrád 4 JAKUB MICHÁLEK

5 zjišťovací referát (4 příslušníci) npor. Karel Puchera 8. P o č e t n í s t a v y S t B n a v e l i t e l s t v í a k r a j í c h d o h r o m a d y k příslušníků k příslušníků k příslušníků Počet příslušníků StB 9. R o z d ě l e n í z r o k u Po smrti Stalina (5. března 1953) a krátce nato Gottwalda bylo 11. září 1953 MNB sloučeno s MV. Došlo k rozčlenění StB, přičemž velitel operativních složek už nemohl nařídit nasazení operativní techniky, sledování či zatčení, aniž by se o tom služební cestou nedozvěděl někdo jiný, kdo mu není podřízen. Dochází tedy ke štěpení moci. Následuje nové organizační rozdělení ministerstva: I. správa MV zahraniční politická rozvědka II. správa MV kontrarozvědka 1. odd. 7. odboru ČSD, referát pasové kontroly, ostatní zahraniční doprava 2. odd. 7. odboru Plavba labsko-oderská, Plavba dunajská 3. odd. zahraniční personál ČSA, dálnopisy, telefony a telegrafy do kapitalistických států 4. odd. 6. odboru ministerstvo zahr. věcí, Čs. ústav zahraniční, cizinecké hotely III. správa MV vnitřní zpravodajství IV. správa MV ekonomická rozvědka V. správa MV železnice VI. správa MV vojenská kontrarozvědka VII. správa MV sledování VIII. správa MV ochrana ústavních činitelů IX. správa MV operativní technika Správa vyšetřování Některá odd. 2. zvláštního odboru MV prověrka korespondence: 1. odd. úkolová prověrka korespondence se zahraničím 2. odd. úkolová prověrka vnitrostátní korespondence 6. odd. namátková cenzura korespondence se zahraničím 7. odd. namátková cenzura vnitrostátní korespondence 1 0. R o z d ě l e n í z r o k u V prosinci 1963 přijalo předsednictvo ÚV KSČ usnesení O vytvoření čs. jednotné kontrarozvědky s platností od Je třeba poznamenat, že nová ústava (tzv. socialistická) neznamenala automaticky změnu vnitřních systémů StB. Státobezpečnostním složkám byla přidělena nová úřední jména a nové krycí označení: I. správa MV rozvědná správa MV II. správa MV kontrarozvědná správa MV III. správa MV Hlavní správa VKR bez krycího názvu správa vyšetřování StB 5 JAKUB MICHÁLEK

6 IV. správa správa sledování a ochrany zastupitelských úřadů V. správa správa ochrany stranických a státních činitelů VI. správa správa operativní techniky bez krycího označení zvláštní správa Po příchodu nového ministra vnitra plk. Josefa Kudrny ( až ) byla znovu zřízena Hlavní správa StB sloučením operativních správ kromě rozvědné. Náčelníkem HS StB byl jmenován plk. Klíma. Krajské správy MV, vzniklé po roce 1953 sloučením krajských správ StB a VB, byly nahrazeny krajskými správami SNB R o z d ě l e n í z r o k u K 1. březnu 1969 byly státobezpečnostní složky nově organizovány ústavním zákonem z 1. ledna 1970 pak byly převedeny do pravomoci federálního ministerstva. O tom, jak by měly fungovat státobezpečnostní složky v době normalizace, nás informuje dokument Základní úkoly, zaměření, formy a metody práce čs. kontrarozvědky z roku 1972: XIV. sjezd KSČ stanovil zajištění dalšího rozvoje socialistické společnosti pro všechny oblasti našeho společného života, hlavní směry činnosti, ze kterých vyplývají i úkoly pro čs. kontrarozvědku. V dokumentu se praví, že čs. kontrarozvědka se řídí usneseními stranických orgánů a teprve pak následuje poukaz na to, že také zákony a ostatními právními předpisy a na základě jich vydanými rozkazy a nařízeními ministra vnitra ČSSR a jeho náměstků. Za hlavní operační směry je nutno považovat boj proti zbytkům vnitřního nepřítele, proti pronikání antikomunismu a proti organizování ideologické diverze. V rámci krajských správ SNB byly zřízeny Správy StB v čele s náčelníkem, který byl 1. zástupcem náčelníka krajské správy SNB. Oba dva jmenoval federální ministr vnitra! Druhým zástupcem náčelníka KS SNB byl náčelník VB jmenovaný republikovým ministrem vnitra. Správy StB v krajích byly orientovány čistě kontrarozvědně. Z tohoto rozdělení je vidět, že v rukou ministra vnitra byla soustředěna velká moc. Ta záležela většinou na vztahu ministra ke straně R o z č l e n ě n í F M V z k v ě t n a I. správa SNB, Hlavní správa rozvědky krycí ozn. II. správa SNB, Správa kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem IV. správa SNB, Správa sledování V. správa SNB, Správa ochrany stranických a ústavních činitelů Správa zpravodajské techniky VII. správa SNB Správa vyšetřování StB bez krycího názvu Zvláštní správa Odbor zahraničního tisku IV. odbor SNB X. správa SNB: I. odbor antisocialistické síly a nepřátelská seskupení II. odbor kultura, umění, věda, zdravotnictví III. odbor školství, zahr. studenti a sport IV. odbor ideocentra, emigranti V. odbor církve X. správa SNB, Správa kontraroz. pro boj s vnitřním nepřítelem XI. správa SNB, Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky I. odbor ústřední řídící a plánovací orgány (ministerstva) II. odbor FMZV a jeho organizace (tj. podniky zahr. obchodu), Ústřední celní správa, Výzkumný ústav zahr. obchodu III. odbor paliva, energetika, chemie, strojírenství (zejména zbrojní výroba) IV. odbor doprava a spoje včetně příslušných víz V. odbor ochrana státního tajemství XII. správa SNB, Správa kontrarozvědky v Bratislavě 6 JAKUB MICHÁLEK

7 1 3. V z t a h S N B, S t B a V B Sbor národní bezpečnosti (SNB) se skládal z Veřejné bezpečnosti (VB) a ze Státní bezpečnosti (StB). Dá se to ukázat například na úrovni krajů, kde jedním zástupcem byl náčelník krajské správy StB a druhým byl náčelník VB. Obě dvě centrály podléhaly 1. náměstkovi federálního ministra vnitra. V každém kraji pak měly tyto centrály svá předsunutá pracoviště na krajských správách SNB. Příslušník StB byl oficiálně příslušníkem SNB a všechny útvary StB měly také krycí označení jako správy SNB. Příslušníci SNB byli tedy VB i StB. Náčelník krajské správy SNB měl pod sebou dva zástupce, z nichž první byl krajský šéf StB a druhý krajský šéf VB. Z příslušníky StB z krajských správ se občan dostával nejčastěji do styku. V KS SNB byly ještě zahrnuty obvodní nebo okresní správy SNB, které se taktéž skládaly ze složek StB a VB. Příslušníci StB na tomto nejnižším stupni vedli především evidenci nepřátelských osob a při akci NORBERT měli zajišťovat zatýkání těchto osob a jejich transport do koncentračních táborů H o d n o s t i v S t B Kromě běžných hodností příslušníků SNB měli příslušníci StB ještě zvláštní hodnostní značení podle počtu odsloužených let. Byli to referent, starší referent, starší referent specialista, vedoucí starší referent specialista. Ideovým tvůrcem těchto pochmurných výrazů není nikdo jiný než opravdový specialista na metody výslechu, sovětská NKVD od ní jsou výrazy převzaty. Pouhým referentem byla většinou jen písařka nebo sekretářka toho kterého oddělení, zatímco šéfem oddělení byl vždy vedoucí starší referent specialista, služebně nejstarší příslušník, který mohl mít i nižší hodnost, než některý z jeho podřízených na oddělení. 7 JAKUB MICHÁLEK

8 C E L K O V Ý S T A V S T B V R O C E JAKUB MICHÁLEK 1 5. V e d o u c í p r a c o v n í c i ÚV KSČ na nižších stupních KV a OV KSČ přímo řídil Státní bezpečnost a 1. náměstek FMV, pod kterého StB spadala, předával výsledky činnosti StB rovnou ÚV a generálnímu tajemníkovi Generální tajemník KSČ: Miloš Jakeš Federální ministr vnitra: František Kincl (I. a V. správa SNB) 1. náměstek FMV: generálporučík Alois Lorenc (II. a XII. správa SNB) 1 6. S l o ž k y S t B n a F M V (poslední reorganizace FMV z 1. srpna 1988) Hlavní správa rozvědky krycí označení I. správa SNB Hlavní správa kontrarozvědky II. správa SNB Hlavní správa VKR III. správa SNB Správa sledování IV. správa SNB Správa ochrany stranických a státních orgánů V. správa SNB Správa zpravodajské techniky VI. správa SNB Správa kontrarozvědky v Bratislavě XII. správa SNB Zvláštní správa XIII. správa SNB Správa vyšetřování StB bez krycího označení 1 7. K o n t r a r o z v ě d k a správa StB pro boj s vnitřním nepřítelem, příslušníků 1 8. Č e s k á r e p u b l i k a Hlavní správa kontrarozvědky II. S SNB (centrála kontrarozvědky v ČR se sídlem v Praze, 683 příslušníků StB) Praha k měla S StB hl. m. Prahy a Středočeského kraje 550 příslušníků Plzeň 288 příslušníků StB Ústí nad Labem 268 příslušníků StB Hradec Králové 212 příslušníků StB České Budějovice 206 příslušníků StB Ostrava 322 příslušníků StB Brno 359 příslušníků StB 1 9. S l o v e n s k á r e p u b l i k a Správa kontrarozvědky v Bratislavě XII. správa SNB (centrála kontrarozvědky v SR se sídlem v Bratislavě) Bratislava 250 příslušníků StB Banská Bystrica 201 příslušník StB Košice 223 příslušníků StB 8 JAKUB MICHÁLEK

9 2 0. G r a f p ř í s l u š n í c i S t B v j e d n o t l i v ý c h k r a j í c h Ústředí Plzeň Hradec Králové Ostrava Bratislava Košice Praha Ústí nad Labem České Budějovice Brno Banská Bystrica Z grafu je jasně patrné, že největší počet příslušníků StB je soustředěn v Praze (asi jedna třetina). Je to v důsledku toho, že v Praze je ústředí federální vlády a je tedy nutno střežit ministerstva před nebezpečím, je nutno střežit Sněmovnu lidu a Sněmovnu národů. Právě v Praze je také nejvíce politických nepřátel, soustřeďuje se zde studentstvo (kvůli tomu, že je zde nejvíce vysokých škol) prostředí je z míst republiky nejvíce náchylné k politické změně. Některé činnosti, jak vyplývá z jejich charakteru, musejí být také konány v Praze (související s velvyslanectvími států, ústředí hospodářských podniků). Jelikož je zde ústředí, probíhají zde také činnosti administrativně-koordinační, které mají za cíl řídit (podle pokynů ÚV KSČ, generálního tajemníka, prezidenta, federálního ministra vnitra)činnost ostatních středisek StB. 9 JAKUB MICHÁLEK

10 O B S A H Co je to státní bezpečnost?... 1 Organizace Státní bezpečnosti... 2 Změny v průběhu vývoje StB a jejich vliv... 2 Zásadní reforma... 2 Byla Státní bezpečnost efektivně fungující organizace?... 2 Přesunutí StB pod federální ministerstvo vnitra... 2 Organizace Státní bezpečnosti: přílohové materiály... 3 Rozdělení z roku Rozdělení z roku Rozdělení z roku Početní stavy StB na velitelství a krajích dohromady... 5 Rozdělení z roku Rozdělení z roku Rozdělení z roku Rozčlenění FMV z května Vztah SNB, StB a VB... 7 Hodnosti v StB... 7 Celkový stav StB v roce Vedoucí pracovníci... 8 Složky StB na FMV... 8 Kontrarozvědka... 8 Česká republika... 8 Slovenská republika... 8 Graf příslušníci StB v jednotlivých krajích... 9 Obsah JAKUB MICHÁLEK

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

Státní správa Stát jako subjekt veřejné správy Právnická osoba veřejného práva Nejdůležitější subjekt veřejné správy Původnost Suverenita vnitřní i vnější Vykonavatelé státní správy A) PŘÍMÍ (orgány či

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

Hlavní správa kontrarozvědky Státní bezpečnosti 1988 1990

Hlavní správa kontrarozvědky Státní bezpečnosti 1988 1990 STUDIE STRUKTURY A ČLÁNKY MOCI Hlavní správa kontrarozvědky Státní bezpečnosti 1988 1990 PROKOP TOMEK Pod názvem II. správa Sboru národní bezpečnosti se od 1. srpna 1988 skrývala Hlavní správa kontrarozvědky

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz

ROCE 1945. dusan.pavlu@vsfs.cz ČESKÝ PERIODICKÝ TISK A LEGISLATIVA PO ROCE 1945 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝCHODISKA NOVÝCH POMĚRŮ PO ROCE 1945 Úvahy exilových reprezentací o nových poměrech po osvobození KOŠICKÝ

Více

DVACET LET POTÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

DVACET LET POTÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE INTERNATIONAL CONFERENCE TWENTY YEARS AFTER DVACET LET POTÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Lustrační zákony v České republice Aplikace zákonů č. 451/1991 Sb. a č. 279/1992 Sb. (Lustration laws in the Czech Republic

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky

P R E Z E N T A C E. Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky P R E Z E N T A C E Supervize Hospodaření se služebními dopravními prostředky Obecné předpoklady supervize supervize vycházela z Ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů Ministerstva vnitra

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení 3002 - Personální a platové v Odboru 30 - Personální Č.j.: MF-49260/2015/3002-2 Datum: 20. listopad 2015

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Č.j.: MF-50859/2015/3002-2 Datum: 13. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti

Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Příkladná úloha veřejných subjektů čl. 5 směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze,

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

PROKOP TOMEK OKRES NA VÝCHODĚ 1960 1989. ObËanÈ a nejniûöì Ël nek St tnì bezpeënosti na p Ìkladu okresu HavlÌËk v Brod

PROKOP TOMEK OKRES NA VÝCHODĚ 1960 1989. ObËanÈ a nejniûöì Ël nek St tnì bezpeënosti na p Ìkladu okresu HavlÌËk v Brod PROKOP TOMEK OKRES NA VÝCHODĚ 1960 1989 ObËanÈ a nejniûöì Ël nek St tnì bezpeënosti na p Ìkladu okresu HavlÌËk v Brod Prokop Tomek OKRES NA VÝCHODĚ 1960 1989 ObËanÈ a nejniûöì Ël nek St tnì bezpeënosti

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky

Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky 253 Průvodce operativními svazky Hlavní správy rozvědky u Pavel Navrátil Informace o původcích Činnosti rozvědky by se daly v hrubých rysech definovat jako realizace bezpečnostní politiky státu ve vztahu

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok 2013

Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok 2013 Plán činnosti Archivu bezpečnostních sloţek na rok Mgr. Pavel Kugler 1. zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek 1 Plán činnosti na rok Úvod Část 1 Přebírání a delimitace archiválií, archivních

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného ředitel/ka odboru ekonomicko-provozního (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného ředitel/ka odboru ekonomicko-provozního (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného ředitel/ka odboru ekonomicko-provozního (odborný rada) č.j.: KHSMS/52590/2015 Datum: 11. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

KAPITOLA PRVNÍ Organizace veřejných sborů

KAPITOLA PRVNÍ Organizace veřejných sborů KAPITOLA PRVNÍ Organizace veřejných sborů 1.1 Organizační principy uspořádání veřejných sborů 1.2 Policie 1.3 Vojenská policie 1.4 Celní správa 1.5 Vězeňská služba 1.6 Hasičský záchranný sbor 1.7 Zpravodajské

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Vyhlásené: 24.11.1983 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1984 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 131 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 410/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. října 2003 č. 1010 k návrhu Pravidel pro provedení personálního a organizačního auditu v ústředních správních úřadech, v Českém telekomunikačním

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360 státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 58 360 58 360 Kancelář prezidenta republiky 58 360 58 360 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T8a) Ústavní základy zajišťování obrany ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy

Ministerstvo vnitra a veřejná správa. Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Ministerstvo vnitra a veřejná správa Marek Vetýška odbor územní veřejné správy Struktura přednášky 1. Představení MV 2. Role MV ve vztahu k územním samosprávám 3. Financování územní veřejné správy z pohledu

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více