INSTITUCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V USA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V USA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika INSTITUCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V USA Institutions of Social Security in the USA Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. František SVOBODA, Ph.D. Autor: Bc. Lenka SOUKALOVÁ Brno, 2010

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2009/2010 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: S O U K A L O V Á Lenka, Bc. Obor: Administration publique (Veřejná správa) Název tématu: INSTITUCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V USA Institutions of social security in USA Zásady pro vypracování Problémová oblast: Státní instituce sociálního zabezpečení se v USA začaly více rozvíjet v rámci tzv. Nového údělu politiky F.D. Roosevelta. Dříve soukromé či obecní programy dostaly novou konkurenci. Podoba těchto institucí, představující anglosaský model sociálního zabezpečení, je málo známou, avšak zajímavou kapitolou hospodářského ţivota. Cíl práce: Cílem diplomové práce bude představení systému sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických: charakteristika, vznik a historický vývoj. Zvláštní pozornost bude věnována dopadu demografického vývoje na tento systém a diskuzi o jeho moţných reformách. Postup práce a použité metody: V práci budou vyuţity metody analýzy odborných textů a relevantních faktů, a následná syntéza získaných poznatků. Postup práce bude závislý na samostatném úsudku autorky.

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: Nové smery sociálneho zabezpečenia v USA : zmena práv a povinností. Edited by Stanford G. Ross, Translated by Ján Kosta. Bratislava : Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, s. ISBN Social security reform :financial and political issues in international perspective. Edited by Robin Brooks - Assaf Razin. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, viii, 375. ISBN Sociální politika : teorie a mezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Edited by Igor Tomeš. Vyd. 1. Praha : Socioklub - Sdruţení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, s. ISBN The political future of social security in aging societies. Edited by Vincenzo Galasso. Cambridge, Mass. : MIT Press, xvii, 257. ISBN Vedoucí diplomové práce: Ing. František Svoboda, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Lenka Soukalová Instituce sociálního zabezpečení v USA Institutions of Social Security in the USA Veřejná ekonomie Ing. František Svoboda, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Diplomová práce se zabývá tematikou sociální politiky a především sociálního zabezpečení v USA. První část práce se zabývá sociální politikou obecně, její definicí, jejími cíli a základními pojmy. Dále představuje jednotlivé sociální události, nástroje a zdroje sociální politiky a různé typy systémů sociálního zabezpečení. Druhá část práce se zaměřuje na systém sociálního zabezpečení v USA a je rozdělena do tří oblastí. První tvoří historický přehled vývoje systému. Druhou oblastí je pak představení a především popis fungování tohoto systému se všemi programy, které do něj spadají (důchodové, invalidní a pozůstalostní pojištění, Medicare, Medicaid, pojištění v nezaměstnanosti, atd.). Na tuto oblast pak navazuje třetí, jeţ zkoumá dopad stárnutí americké populace na daný systém, reformy systému navrhované v minulosti, a také a současnou reformu prezidenta Obamy. Annotation This diploma thesis focuses on social policy and especially on the U.S. social security. The first part of the thesis is dedicated to the social policy in general, to its definition, goals and basic terms. The first part also describes social events, instruments and sources of social policy and different types of social security systems. The second part of the thesis focuses on the U.S. social security system and is divided into three areas. The first one introduces the history of the system. The second area describes the system functioning with all of its programs (Old Age, Disability and Survivors Insurance, Medicare, Medicaid, Unemployment Insurance, etc.). The last area examines the impact of the aging of American population on the system, the reforms that were suggested in the past, and also the current reform planned by President Obama. Klíčová slova: sociální politika, sociální zabezpečení, USA, reforma sociálního zabezpečení, stárnutí populace, demografický vývoj Keywords: social policy, social security, U.S., social security reform, aging population, demographic development

5 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Instituce sociálního zabezpečení v USA vypracovala samostatně pod vedením Ing. Františka Svobody, Ph.D., a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne podpis

6 Děkuji panu Ing. Františku Svobodovi, Ph.D., vedoucímu mé diplomové práce, za podnětné připomínky a cenné rady, které mi poskytl.

7 Obsah Úvod Sociální politika Definice a cíle sociální politiky Základní pojmy Sociální události Nástroje sociální politiky Soustavy sociálního zabezpečení Zdroje Systém sociálního zabezpečení v USA Historie amerického systému sociálního zabezpečení Počátky Rok 1935: vznik amerického sociálního zabezpečení Po roce Jak funguje systém sociálního zabezpečení v USA Důchodové pojištění (OASDI) Starobní důchod Invalidní důchod Pozůstalostní důchod Medicare Medicaid Pojištění v nezaměstnanosti Ostatní dávky Problémy s přerozdělováním dávek Dopad demografického vývoje na systém sociálního zabezpečení a navrhované reformy tohoto systému Demografický vývoj americké populace a jeho dopad na systém sociálního zabezpečení Současná finanční situace amerického systému sociálního zabezpečení a její odhadovaný vývoj Debaty o reformě systému sociálního zabezpečení Plánované reformy prezidenta Obamy Závěr Pouţitá literatura Články v časopisech a na internetu Elektronické zdroje Seznam obrázků, tabulek a grafů Přílohy... 86

8

9 Úvod Systém sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických je největším systémem svého druhu na světě. Jeho fungování představuje velice sloţitý proces a zhodnotit jeho efektivitu ve všech jeho částech je téměř nemoţné. Tento systém obsahuje řadu programů. Mezi hlavní programy patří důchodové, pozůstalostní a invalidní pojištění, dále pak zdravotní programy Medicare a Medicaid, pojištění v nezaměstnanosti, dočasná podpora sociálně slabým rodinám a další. O udrţitelnosti systému sociálního zabezpečení v USA se diskutuje jiţ desítky let. Odborníci totiţ odhadují, ţe bez budoucích reforem se systém v polovině 21. století zhroutí, a to pod vlivem stárnutí americké populace a především odchodu do důchodu početné generace baby boomers, osob narozených během dvou dekád po Druhé světové válce. Reforma systému sociálního zabezpečení je tedy hlavním předmětem politických diskuzí v USA jiţ dlouhá léta. Ţádná z reforem navrhovaných bývalými prezidenty však dosud neproběhla, aţ současná reforma prezidenta Obamy se jeví jako ţivotaschopná. Cílem mé práce je tedy představit systém amerického sociálního zabezpečení, jeho historický vývoj, charakteristiku a fungování, a nastínit jeho budoucí vývoj. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu demografického vývoje americké populace na tento systém a diskuzi o jeho reformě. Diplomová práce je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola mé práce je věnována poznatkům z oblasti sociální politiky. Zaměříme se v ní na definici pojmu sociální politika a na její hlavní cíle, seznámíme se se základními pojmy sociální politiky a se sociálními událostmi. Poté se pokusíme o charakteristiku nástrojů sociální politiky, základních soustav sociálního zabezpečení a konečně pak i zdrojů. Kapitola druhá je rozdělena do tří větších částí. První část je věnována historii sociálního zabezpečení v USA, jeho počátkům, vzniku v roce 1935 v rámci tzv. Nového údělu politiky prezidenta F. D. Roosevelta, a jeho vývoji aţ do současnosti. V druhé části této kapitoly se pokusím o základní charakteristiku a popis fungování amerického sociálního zabezpečení a jeho programů - důchodového, invalidního a pozůstalostního pojištění, coţ jsou 9

10 tři základní pilíře systému, a dále i dalších programů jako jsou Medicare, Medicaid, Pojištění v nezaměstnanosti, atd. Poslední část druhé kapitoly se zaměří na jiţ zmíněný dopad demografického vývoje americké populace na daný systém, a také na diskuzi o jeho reformách a současnou reformu prezidenta Obamy. Pro naplnění cíle práce budou pouţity následující metody: metoda obsahové analýzy odborné literatury, odborných textů a relevantních faktů, internetových zdrojů, syntéza získaných poznatků a metoda deskripce. Při psaní diplomové práce jsem vycházela převáţně ze zahraniční odborné literatury, periodik a relevantních internetových zdrojů. Toto téma jsem si vybrala, jelikoţ jsem se systémem sociálního zabezpečení přišla částečně do styku během svého pracovního pobytu v USA a chtěla jsem se o něm dozvědět více. 10

11 1. Sociální politika 1.1. Definice a cíle sociální politiky Sociální systémy plní funkci hospodářskou, socializační, integrační, kontrolní a solidaritní. 1 Jak tvrdí Tomeš, státní sociální politika směřuje k sociální ochraně občanů. Tato ochrana můţe být buď preventivní, terapeutická či rehabilitační. Sociální politiku samotnou pak definuje jako soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů o změnu nebo o udržení a fungování svého nebo jiného (státního, obecního) sociálního systému. 2 Dle Arnoldové je sociální politika cílevědomá činnost státu, obcí a dalších subjektů za účelem zlepšení životních podmínek lidí, realizace lidských práv (především sociálních) a rozvoje osobnosti každého jednotlivce. 3 Wildmannová zase definuje sociální politiku obecněji, a to jako jakýsi systém s vnitřními vazbami i s vazbami na své společenské okolí, kterému jsou vlastní i určité společenské znaky. Tvrdí, ţe tato politika směřuje k ovlivňování sociální reality a musí respektovat určité principy v rámci tzv. sociálněpolitické doktríny. Základními principy sociální politiky jsou: princip sociální spravedlnosti, princip sociální solidarity, princip subsidiarity, princip participace. 4 Sociální spravedlnost lze, podle Krebse, vymezit pravidly, podle nichţ jsou ve společnosti rozdělovány příjmy a bohatství, ţivotní příleţitosti a předpoklady mezi jednotlivé občany. Sociální solidarita je výrazem lidského porozumění a pospolitosti, soudrţnosti a odpovědnosti. Vede ji úsilí o sjednocování zájmů na základě svobodné vůle lidí a jejich ochoty podřídit se zájmům společnosti. Princip subsidiarity je dnes chápán jako princip, který spojuje osobní odpovědnost se solidaritou. Podle tohoto principu je kaţdý povinen nejprve pomoci sám sobě, pokud tuto moţnost nemá, musí mu pomoci jeho rodina. Podle principu 1 TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s Ibidem, s ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s

12 participace musí lidé, jejichţ ţivot je ovlivňován opatřeními a rozhodnutími, mít moţnost účastnit se procesu, který vede k jejich přijímání a realizaci. Naplňování tohoto principu je dlouhodobým procesem, který lze nazvat jako přechod od člověka jako objektu sociální politiky k člověku jako plnoprávnému, odpovědnému a respektovanému subjektu. 5 Cíle sociální politiky rovněţ bývají, stejně jako sociální politika samotná, vymezovány nejrůznějšími způsoby. Titmuss tvrdí, ţe podle všech definic, má sociální politika tři cíle: zlepšovat ţivotní podmínky lidí, zajišťovat ekonomická a neekonomická opatření (minimální mzda, atd.) a přerozdělovat příjmy od bohatých k chudým. 6 Dle Rosnera jsou hlavními cíli sociální politiky boj proti chudobě, ochrana před náhodnými událostmi, přerozdělování a zvýhodňování slabších partnerů při uzavírání smluv. 7 Wildmannová zase vidí základní cíl sociální politiky ve vytvoření lidsky důstojných podmínek pro ţivot a zajištění rovných příleţitostí pro všechny. Toto zajištění rovných příleţitostí v sobě skrývá především rovný přístup ke vzdělání, zdravotní péči, atd. Tento cíl je podle ní dlouhodobý, avšak má různé vývojové etapy, v jejichţ průběhu se mění jeho kvalita. 8 Hlavním cílem americké sociální politiky je zabezpečení pracovních míst, a potom také zabezpečení takového příjmu, aby člověk dosáhl průměrné ţivotní úrovně. Americké programy sociálního blahobytu zabezpečuje vláda. 9 Sociální politika realizuje své cíle pomocí plánů, programů, ale i pomocí své doktríny, která je dána ústavou a kterou realizuje právními předpisy. Tyto nástroje jsou determinovány historicky a geopoliticky, kaţdý stát má svůj právní řád, svoje sociální instituce a svoje finanční prostředky. Tak vznikají různé sociální systémy a instituce KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007, s TITMUSS, R.M. Social Policy. 6. vyd. London:Unwin Hyman Ltd., 1990, s ROSNER, P. G. The Economics of Social Policy. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2003, s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s KOŠTA, J. Nové smery sociálneho zabezpečenia v USA. 1. vyd. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s

13 1.2. Základní pojmy Nejstaršími pojmy v sociální politice jsou chudinské zákonodárství (Poor Law) a dělnické zákonodárství (Workers, Industrial Law). 11 Pojem social security (sociální bezpečnost či sociální zabezpečení) byl poprvé pouţit v USA pro označení federálního zákona o důchodovém pojištění v roce Rozdíl mezi zabezpečením a bezpečností je rozdílem mezi činností směřující k určitému stavu a tímto stavem. Proto jsem se rozhodla pouţívat výraz sociální zabezpečení. Jak tvrdí Wildmannová, pojem sociální zabezpečení znamená soubor právních norem, institutů, institucí a vztahů, jejichž úkolem je předcházet možným sociálním rizikům, odstraňovat nepříznivé následky, které vzniknou jedincům v důsledku stanovených sociálních událostí, a vytvářet tak příznivé podmínky pro všestranný sociální rozvoj člověka. 13 Podle mezinárodních dokumentů poskytuje sociální zabezpečení ochranu a pomoc lidem v případě: ohroţení zdraví a nemoci, nezaměstnanosti, zdravotního poškození a invalidity, pracovního úrazu a nemoci z povolání, stáří, mateřství, rodičovství, úmrtí ţivitele. 14 V USA bývá sociálním zabezpečením nazýváno několik spolu souvisejících programů, do kterých spadají starobní, invalidní a pozůstalostní důchody a dávky osobám závislým na pracujícím. Tyto programy se snaţí zabezpečit pracujícího a jeho rodinu, pokud se jejich měsíční příjem sníţí kvůli odchodu do důchodu, zdravotnímu postiţení či úmrtí daného pracujícího Ibidem, s Ibidem, s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s MATTHEWS J. L., MATTHEWS-BERMAN D. Social Security, Medicare & Governement Pensions: Get the Most out of your Retirement & Medical Benefits. 15. vyd. Berkeley: Nolo, 2010, s

14 Mezi nástroje sociálního zabezpečení pak patří především sociální pojištění, sociální zaopatření a sociální pomoc. Pojem social welfare bývá překládán různě sociální blaho, sociální blahobyt, sociální péče, atd. Tento pojem definoval W.H.Beveridge jako úsilí sociálního státu 16. Dle Tomeše mu je nejbliţší český pojem sociální péče. Tato péče se uskutečňuje sociálním a zdravotním pojištěním, státními podporami, sociální pomocí občanům a sociálními sluţbami. Zahrnuje zabezpečení dávkami (peněţními i věcnými) a sluţbami. 17 Do sociální péče spadají hlavní institucionální nástroje sociálního zabezpečení, kterými jsou: sociální pojištění, sociální zaopatření, státní podpora a sociální pomoc. Jak tvrdí Arnoldová, sociální péče je systém právních norem a specializovaných institucí, které jsou zaměřeny na řešení sociálně tíţivých situací. Jejím cílem je pak to, aby se občanovi podařilo znovu zabezpečit jeho sociální potřeby tím, ţe se o to sám přičiní, případně mu pomoci po dobu, kdy toho není schopen. Výjimkou jsou pak ţivotní situace občanů, spojené s vysokým věkem či zdravotním poškozením, jeţ vyţadují trvalé poskytování sociální péče. 18 Sociální pojištění označuje institucionální systém, kterým se občan sám nebo někdo jiný občana povinně zajišťuje pro případ budoucí pojistné události. Sociální pojištění se podle mezinárodní klasifikace dělí na 9 základních systémů: úrazové pojištění, nemocenské pojištění, zdravotní pojištění, pojištění v mateřství, pojištění ve stáří, pojištění invalidity, pojištění pozůstalých, pojištění v nezaměstnanosti a rodinné přídavky. 19 Podle Arnoldové je jeho cílem zvýšit odpovědnost zaměstnavatelů za jejich zaměstnance, a také občanů za jejich budoucnost. 20 Wildmannová zase tvrdí, ţe sociální pojištění je výrazem sociální odpovědnosti občanů k sobě a své rodině, ať vnucené (povinné pojištění), nebo dobrovolné. Sociálním zaopatřením rozumí Tomeš peněţité dávky poskytované v případech definovaných zákonem nebo smlouvou ve prospěch těch, kteří splnili podmínky vzniku nároku, aniţ by si jej koupili placením cílených příspěvků, nebo ho získali tím, ţe splní stanovené hranice potřebnosti. 16 Za sociální stát (welfare state) se povaţuje stát, jenţ zasahuje do sociální politiky a stává se jejím subjektem. Hlavní myšlenkou sociálního státu je přerozdělování (Krebs, s ). 17 TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Sociolklub, 2001, s ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, s

15 Pojem sociální pomoc (social assistance) nahradil pojem chudinská péče či podpora a označuje jednu z nejstarších forem přerozdělování, kterou stát pomáhá potřebným. Sociální pomoc lze rovněţ definovat jako pomoc poskytovanou sociálním subjektem občanům v nouzi k uspokojování jejich potřeb v nezbytném či přiměřeném rozsahu. Sociální pomoc se soustřeďuje na dlouhodobě nezaměstnané občany, staré občany, zdravotně postiţené občany, standardní i rozvrácené rodiny a sociálně dezintegrované občany. 21 Je výrazem sociální solidarity či dobročinnosti. 22 Jedná se především o sociální sluţby. V USA je sociální pomoc uplatňována v systému zdravotní péče pro osoby nad 65 let a pro osoby s nízkými příjmy. 23 Dalším důleţitým pojmem v oblasti sociální politiky je sociální právo. Jak tvrdí Arnoldová, sociální práva jsou důleţitou součástí lidských práv, jsou zakotvena především ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v mezinárodních paktech o lidských právech, a zároveň jsou obsaţena v úmluvách mezinárodní organizace práce a v dalších mezinárodních dokumentech. 24 Dle Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, patří mezi sociální práva člověka tato práva: právo na práci, právo na uspokojivé pracovní podmínky, právo na přiměřenou ţivotní úroveň, právo na rodinu, právo na sociální zabezpečení a právo na svobodu sdruţování. Jak tvrdí Tomeš, právo na práci je trţní ekonomikou negováno, ale je smysluplné, jelikoţ tvoří základ pro poskytování podpory v nezaměstnanosti. Právo na přiměřenou ţivotní úroveň má zaručit minimální mzda. Právo na rodinu má stát zajistit nejširší moţnou ochranou a pomocí rodině, zvláštní ochranou matkám před a po narození dítěte a zvláštními opatřeními pro ochranu a pomoc dětem a mládeţi. Právo na sociální zabezpečení vyšlo z myšlenky, ţe je třeba čelit nezodpovědnosti lidí a donutit je postarat se o sebe v době výdělečné činnosti odloţením části spotřeby a omezit tak rozsah sociální solidarity pouze na ty, kteří se o sebe nemohou postarat. Stát je pak povinen realizovat toto právo tak, aby naplněním ekonomických, sociálních a kulturních práv zajistil důstojnost a svobodný rozvoj osobnosti člověka. 25 V trţní ekonomice se však můţe naplňování těchto práv jevit jako obtíţně dosaţitelné. 21 TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s VOSTATEK, J. Sociální zabezpečení: teorie a politika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995, s ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s

16 1.3. Sociální události Tomeš rozlišuje 6 základních skupin sociálních událostí, souvisejících: se zdravotním stavem (nemoc, invalidita), s rodinou (zakládání rodiny, mateřství, výchova dětí, selhání rodiny, ztráta ţivitele), s věkem (stáří), s nezaměstnaností, s nouzí, s nepřizpůsobením (sociální dezintegrace lidí nebo skupin lidí, nepřizpůsobených normálnímu ţivotu). 26 Arnoldová definuje sociální událost jako skutečnost, s níž jsou spojeny určité účinky. 27 Zdraví je dle Světové zdravotnické organizace stav plné tělesné, duševní a sociální pohody. 28 Zdraví se stává sociální událostí, pokud člověk potřebuje ochranu nebo léčbu, která vyţaduje odbornou pomoc, zařízení, techniku a léky, jejichţ náklady přesahují finanční moţnosti člověka. Nemoc se stává sociální událostí v okamţiku, kdy člověk nemůţe zabránit poruše svého zdraví, nebo nemá dostatek sil a zdrojů, aby tuto poruchu odstranil, a potřebuje tak pomoc jiné osoby či pomoc peněţní či institucionální (sluţba). 29 Nemoc má ekonomické důsledky, které můţeme rozdělit na: náklady na prevenci, léčení, rehabilitaci a reintegraci, pracovní neschopnost a ztrátu příjmů z ekonomické činnosti, vyčíslitelné škody. Pracovní neschopnost je, dle Tomeše, nemoţnost ekonomické činnosti pro nemoc či úraz. Liší se od nemoţnosti pracovat (nezaměstnanost) tím, ţe její příčina je na straně práceschopného člověka. Existuje neschopnost nezaviněná (nemoc, úraz) či zaviněná (úmysl, nedbalost). Pracovní neschopnost můţe být: úplná (hospitalizace, karanténa, atd.), 26 Ibidem, s ARNOLDOVÁ, A. Slovník sociálního zabezpečení. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, s Ibidem, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s

17 částečná (př. při ambulantní léčbě, člověk můţe vykonávat některé práce), speciální (nemoc brání postiţenému vykonávat určitou práci). V USA není zavedeno sociální nemocenské pojištění a neexistuje zde ani ţádná univerzální dávka financovaná ze státního rozpočtu. 30 Invalidita je stabilizovaná nemoc se zdravotním postižením dlouhodobějšího rázu a v kaţdé zemi je definována zákonem. Nejmodernější pojetí měří invaliditu mírou zbylé schopnosti k dalšímu ţivotu a práci. Invalidita je sociální událostí, jelikoţ vyřazuje člověka dlouhodobě nebo trvale z běţných situací. Teorie sociálního zabezpečení rozlišuje invaliditu fyzickou (srovnání postiţeného se zdravým práceschopným člověkem), profesionální (hodnocení změn v profesionálním ţivotě postiţeného) a všeobecnou (souvislost mezi změnou zdravotního stavu a uplatnění postiţeného v zaměstnání). Rozlišujeme dva stupně invalidity: plnou a částečnou. 31 Řešením sociální situace invalidity je invalidní pojištění. V USA invalidní pojištění existuje a je jedním z hlavních pilířů systému sociálního zabezpečení. Nárok na dávky invalidního pojištění však vzniká pouze u osob plně invalidních, nikoli částečně. 32 Rovněţ tu existuje program přídavků na sociální zabezpečení, který poskytuje dávky zdravotně postiţeným a slepým osobám. 33 Co se týče sociálních událostí spojených s rodinou, mateřstvím a výchovou dětí, v USA je na pomoc a podporu rodině uplatňován liberální princip, ve kterém neexistují rodinné programy, a důraz se klade na dávky pro chudé. 34 Rodičovství je totiţ v USA chápáno jako soukromá záleţitost, se všemi jeho finančními důsledky. 35 Jedinou sociální událostí spojenou s rodinou, kterou americké sociální zabezpečení řeší je ztráta živitele smrtí, kterou vzniká nárok na vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Dávky pozůstalým jsou historicky nejstaršími dávkami (byly známy jiţ před 6000 lety). 30 VOSTATEK, J. Sociální zabezpečení: teorie a politika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s What We Mean by Disability [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.ssa.gov/dibplan/dqualify4.htm>. 33 DEAVEN, P. O., ANDREWS, W. H. Social Security New Issues and Developments. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2008, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s VOSTATEK, J. Sociální zabezpečení: teorie a politika. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1995, s

18 Další významnou sociální událostí je nezaměstnanost. Nezaměstnaností Tomeš rozumí ztrátu výdělku, vyplývající z nemožnosti získat vhodné zaměstnání osobou, která je schopna pracovat a zároveň je pro výkon práce k dispozici. Sociální událost nezaměstnanosti je pak definována: nedobrovolným charakterem, pracovní schopností, připraveností pro výkon zaměstnání, aktivním hledáním zaměstnání. 36 Dále také rozlišujeme nezaměstnanost: Frikční, jeţ vzniká v důsledku pohybu lidí mezi regiony a pracovními místy či v průběhu jednotlivých etap ţivota. Strukturální, která vzniká tam, kde se objevuje nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci. Cyklickou, jeţ souvisí s ekonomickým cyklem a vzniká v momentě, kdy je agregátní poptávka po práci nízká. 37 Mezi další typy nezaměstnanosti patří: Nedobrovolná dovolená (temporary layoff v USA), coţ je situace, kdy zaměstnavatel ponechává zaměstnance v pracovním poměru, ale nezaměstnává ho prací, nýbrţ ho nutí k neplacené nebo jen částečně placené nečinnosti. Částečná nezaměstnanost je zaměstnávání na zkrácenou pracovní dobu proti vůli pracovníka. V USA jiţ pro tento typ nezaměstnanosti existuje speciální právní úprava. Dlouhodobé nezaměstnanosti, při které člověk po určité době ztrácí způsobilost být zaměstnán pro: ztrátu kvalifikace, ztrátu pracovních návyků a získaný zvyk ţít ze sociálních dávek. 38 Pojištění v nezaměstnanosti v USA existuje jiţ od roku 1935 a je v kompetenci jednotlivých států. Ty pak rozhodují o výši a délce podpory. Existují tu rovněţ federální tzv. prodloužené dávky, které se vyplácejí osobám, jeţ uţ vyčerpaly podporu v nezaměstnanosti TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s WILDMANNOVÁ, M. Sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Ekonomicko-správní fakulta, 2005, s TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s

19 Sociální událostí, která postihuje kaţdého, je stáří. Stáří definuje Tomeš jako poslední období lidského ţivota, během kterého se omezují funkce lidského organismu, coţ se projevuje ve sniţování schopnosti pracovat a aktivně reagovat na vnější svět. Jak tvrdí Tomeš, absolutní délka lidského ţivota se za posledních 150 let nezměnila. Nepřibylo lidí, kteří se doţívají velmi vysokého věku, avšak dochází ke stárnutí populace, to znamená, ţe více lidí se doţívá vysokého věku, a to především díky rozvoji zdravotní péče, hygieny a techniky. Obyvatelstvo můţe stárnout buď zvyšováním podílu starých osob či sniţováním podílu mladších osob. Hlavními činiteli, které věkové sloţení obyvatelstva určují, jsou plodnost a úmrtnost. Pokud roste počet starých lidí v porovnání k aktivnímu obyvatelstvu, rostou také průměrné sociální náklady na aktivního občana, a v případě, ţe neroste celkový hrubý domácí produkt, zvyšuje se i podíl společenských spotřebních fondů na hrubém domácím produktu. Sociální událost stáří řeší starobní důchod. Do starobního důchodu odejde jedinec, který dosáhne důchodového věku, tedy věku stanoveného právními předpisy. Věk odchodu do důchodu je věkem, kdy člověk zanechá výdělečnou činnost a přejde do společensky zabezpečené ekonomické nečinnosti. 40 V USA se důchodový věk pohybuje v rozmezí 65 aţ 67 let, dle data narození ţadatele. 41 Nárok na starobní důchod vzniká, pokud ţadatel odváděl příspěvky na sociální zabezpečení po dobu 40 čtvrtletí. 42 Nejstarší sociální událostí spolu s nemocí a ztrátou ţivitele je chudoba. Chudoba je chápána jako stav, kdy nedostatek hmotných prostředků omezuje možnosti spotřeby, kdy nedostatek peněz neumožňuje zabezpečovat důležité (základní) životní potřeby na přiměřené úrovni. Absolutní chudoba je stavem, kdy nedostatek prostředků neuspokojuje základní ţivotní potřeby do té míry, ţe je ohroţena existence člověka. Relativní chudoba je stav, kdy 39 Unemployment Insurance Program Description and Legislative History [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/statcomps/supplement/2009/unemployment.html>. 40 TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s Normal Retirement Age [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.ssa.gov/oact/progdata/nra.html>. 42 GALASSO, V. The Political Future of Social Security in Aging Societies. 1. vyd. Cambridge: MIT Press, 2006, s

20 člověk (rodina) uspokojuje své potřeby na výrazně niţší úrovni, neţ je průměrná úroveň v dané společnosti. Občan, jenţ je ve stavu sociální nouze má právo na nezbytnou pomoc, aby si zajistil své základní sociální potřeby (jistota a bezpečí, ochrana, práva, zájmy, atd.). Velkým problémem je stanovení měřítka objektivní chudoby. Pro měření chudoby se pouţívají 2 metody. Dle normativní metody se stanoví minimální, společensky přijatelný spotřební koš, který lze v dané zemi a čase reálně naplnit. Souhrn zboţí a sluţeb v tomto koši je pak hranicí příjmů, pod kterými nastává stav chudoby. Vzhledem k tomu, ţe je však moţné polemizovat o nezbytnosti té či oné potřeby, pouţívá se ve většině zemí metoda relativní. Tato metoda spočívá v tom, ţe se stanoví úroveň příjmu ve vztahu k dosahovanému průměrnému příjmu dané zemi. Strategie boje proti chudobě spočívá v tom, ţe stát vytvoří sociální zabezpečení, které zabrání, aby se občané, rodiny a sociální skupiny propadli do chudoby. 43 V USA existuje na pomoc rodinám v chudobě program dočasné podpory sociálně slabým rodinám. Této problematiky se však dotýkají i další programy, jako např. příspěvky na sociální zabezpečení Nástroje sociální politiky Tomeš definuje nástroje sociální politiky jako prostředky, kterými sociální subjekt působí na sociální objekt či objekty, na sociální subjekt či subjekty. Většinou se jedná o právo, peníze a instituce, kterými se uskutečňuje sluţba, regulace a nátlak. Hlavním nástrojem sociální politiky jsou dávky. Ty se dělí na peněţité, věcné a na sluţby. Peněžité dávky jsou obnosy vyplácené, těm, kdo na ně mají nárok, jimţ byly přiznány úředním výrokem, jimţ byly poskytnuty jako dar. Tyto dávky mohou být poskytnuty jako nenávratná plnění (dávky) či jako návratná nebo podmíněně návratná půjčka. Mohou být jednorázové či opakované (periodické). Pro opakující se peněţité dávky je typické, ţe se poskytují: pravidelně v určitém časovém intervalu, ze stále stejného důvodu, za podmínek jednou splněných, pokud trvají, 43 TOMEŠ, I. Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vyd. Praha: Socioklub, 2001, s

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb.

Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Sociální systém v ČR se zaměřením na změny v zákoně č. 155/1995 Sb. Bakalářská práce Autor: Lucie Hauftová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST

ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO ZABEZPEČENÍ A JEJICH DOPAD NA ZAMĚSTNANOST Impact of changes in sickness benefit

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramene práva ve formálním slova smyslu Právní předpisy Listina (čl.

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky

Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel České republiky Projekt Zvyšování finanční gramotnosti sociálně slabých obyvatel ČR Ekonomikcko-správní fakulta Masarykovy univerzity a Citi Foundation

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více