Převod sportovní haly do vlastnictví města je o krok dál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převod sportovní haly do vlastnictví města je o krok dál"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. března 2009 ČÍSLO 5 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov má nejlepší webové stránky v kraji Webové stránky města Mikulova získaly první místo v krajském kole soutěže Zlatý erb. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 3. března v Brně za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Mikulov tak postoupil do celostátního kola. Mám samozřejmě velkou radost. Potvrdilo se, že jsme vsadili na kvalitní renomovanou firmu, Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb se uskutečnilo za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška (na snímku vpravo). Hlavním bodem mimořádného zasedání Zastupitelstva, které se uskutečnilo ve středu 4. března, byl návrh darovací smlouvy sportovní haly TJ Pálava. Ta má být bezplatně převedena do vlastnictví města, protože TJ Pálava není schopna zabezpečit její provoz tak, aby nebyl ztrátový. Město navíc z titulu ručitele splácí již tři roky osmimilionový úvěr. Ze strany TJ Pálava se však neustále objevují nové komplikace a jednání se tak protahují. Zastupitelé proto na svém zasedání 25. února zamítli žádost TJ Pálava o poskytnutí dotace na úhradu energií. Trvali na tom, že nejdříve která pro nás stránky vytvořila. Tvorba webu byla odpracována kvalitně, proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této činnosti podíleli. Především paní místostarostce, která měla na vzniku nových www stránek obrovskou zásluhu, uvedl starosta Rostislav Koštial. Poděkovat všem tvůrcům webu nezapomněla ani místostarostka Ilona Žišková Vágnerová. Společnost Symbio, která pro nás nové stránky vytvořila, je opravdu profesionální firma. Jsem ráda, že se naše volba ukázala jako správná. Obrovský podíl na tvorbě stránek měla i Komise pro komunikaci s veřejností, konstatovala místostarostka. Nepochybovala jsem o tom, že v soutěži uspějeme a věřím, že se nám to podaří i v celostátním kole, dodává. Vyhlášení republikového kola se uskuteční v Hradci Králové 6. dubna. Zde bude udělena také cena veřejnosti. Do hlasování se můžete zapojit od 9. do 26. března 16 hodin na (odkaz je umístěn na hlavní straně vedle banneru webkamery) nebo přímo na km Převod sportovní haly do vlastnictví města je o krok dál musí být dojednána darovací smlouva a poté budou ochotni investovat do objektu další finanční prostředky. Vzhledem k hrozícímu nebezpečí odpojení sportovní haly od přívodu energií bylo třeba jednat rychle. Městu se během týdne podařilo s TJ Pálava dojednat znění darovací smlouvy, kterou zastupitelé na svém posledním zasedání schválili. Jejím předmětem jsou také podmínky pro užívání haly oddíly TJ Pálava. Jednání o převodu byla komplikovaná také proto, že výstavba objektu byla financována především ze státních dotací, čímž jsou omezeny podmínky jejího převodu na jiný subjekt. Březen měsíc divadla V neděli 8. března se v mikulovském kině uskutečnilo první ze čtyř divadelních představení, která připravila Mikulovská rozvojová, s. r. o. v rámci nového projektu Březen měsíc divadla. Před téměř zaplněným kinosálem uvedl divadelní soubor Kašpárkův svět loutkové představení O princezně Rozmařilce a sklidil velký úspěch. (pokračování na str. 10) Lze tak učinit pouze se souhlasem Českého svazu tělesné výchovy a Ministerstva financí. Dojednaná darovací smlouva bude tedy podkladem pro jednání s těmito orgány. Halu bude město využívat k účelům, k nimž je určena. Chceme však zlepšit její hospodářské výsledky, říká starosta města Rostislav Koštial. Z posouzení nákladů sportovní haly za roky , které si město nechalo vypracovat odbornou firmou, vyplývá, že řádným provozováním restaurace a ubytovny lze vytvořit finanční prostředky, kterými se pokryje případná ztráta při provozování ostatních prostor haly, míní tajemník Městského úřadu Jiří Večeřa. (pokračování na str. 5) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila úpravy Tarifu IDS JMK a s tím související úpravy cen jízdného městské dopravy v Mikulově, nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí - pozemků p. č. 3347/298 a 3347/29 v lokalitě Hliniště paní D. Zezulkové a panu P. Podzemskému. Rozhodla neobnovit s paní Koňaříkovou, bytem Mikulov nájemní smlouvu na bytovou jednotku v bytovém domě na ulici Vídeňská, neboť nejsou dodrženy podmínky nájemní smlouvy, o ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v objektu č. p. 24, na Náměstí č. or. Rada města projednávala 27 v Mikulově s nájemcem panem R. Charvátem, pronajmout byt č. 3 v III. nadzemním podlaží v bytovém domě na Náměstí č. or. 24, č. p. 27 v k. ú. Mikulov na Moravě panu L. Virčíkovi, bytem Mikulov. Uložila Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor v objektu č. p. 24, na Náměstí č. or. 27 v Mikulově. Bere na vědomí předloženou výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Upozornění na povinnosti chovatelů psů v Mikulově Platba za komunální odpad a psy Finanční odbor Městského úřadu v Mikulově upozorňuje občany města Mikulova, že lze platit místní poplatky za komunální odpad a za psy pro rok Poplatek za psy byl splatný do 28. února 2009 a za komunální odpad je splatný do 31. května Úhradu těchto poplatků lze provést v přízemí v podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5. podlaží). Vzhledem k zavedení nového programu byly letos poštovní poukázky z technických důvodů tištěny až v polovině měsíce února. Platbu lze provést i bezhotovostně se správným variabilním symbolem uvedeným na jednotlivých složenkách. Omlouváme se tímto občanům, kteří poplatek zaplatili dříve a následně obdrželi poštovní poukázku. Pokud však poplatník neobdrží poštovní poukázku, neznamená to, že mu zaniká poplatková V našem městě bohužel stále přetrvávají problémy zapříčiněné neukázněnými a nezodpovědnými chovateli psů. Cesty, chodníky, trávníky i ostatní místa veřejných prostranství jsou až velmi často znečišťována psími výkaly, které samozřejmě v žádném případě nepřispívají k dobrému vzhledu města a ještě jsou k tomu možným zdrojem různých infekcí. Úklidové čety společnosti TEDOS, s. r. o. Mikulov, která zabezpečuje pravidelnou údržbu a očistu veřejných prostranství, tak musí denně kromě dalších prací zajistit také odstranění těchto nežádoucích stop psích svěřenců neukázněných a bezohledných občanů chovatelů. A to za nemalé peníze z rozpočtu města! Upozorňujeme proto, že v Mikulově je stále platná obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, v níž jedna z vymezených povinností nařizuje chovatelům psů všechny nečistoty způsobené psem bezodkladně odstranit do nádob určených ke shromažďování odpadů. Pro sběr a následné odstranění psích exkrementů mohou všichni, kdo své psy venčí na veřejných prostranství města, použít k tomu určené sběrné sáčky, které si mohou pro tyto účely zdarma vyzvednout na podatelně Městského úřadu Mikulov nebo na Odboru životního prostředí MěÚ Mikulov. Upozorňujeme také, že porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou je přestupkem podle 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Za takový přestupek lze uložit pokutu. Ing. Jan Hluchý, Odbor životního prostředí povinnost, protože zákon 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky jednotlivým poplatníkům. Nejedná se o právní úkon, ale pouze o faktický úkon jako upozornění poplatníka na jeho povinnost poplatek zaplatit a na výši této povinnosti. Dále upozorňujeme občany, že osobám s evidenční adresou trvalého pobytu v sídle ohlašovny Mikulov, Náměstí 1, vznikla nově poplatková povinnost za komunální odpad. To znamená, že občané s touto evidenční adresou již nejsou osvobozeni od tohoto poplatku. Jestliže se ale občan s trvalým pobytem v Mikulově prokazatelně zdržuje celý kalendářní rok v zahraničí, je v souladu s výše citovaným zákonem důkazní břemeno na poplatníkovi, který je povinen doklad předkládat každoročně. Finanční odbor MěÚ Mikulov 2 Omezení pořizování a výdeje e-pasů Z důvodu nového systému vydávání e-pasů s otisky prstů od nebude možné na MěÚ Mikulov v období od do (včetně) vyřízení nebo převzetí e-pasu (tj. pasu s dobou platnosti deset a pět let). Od již bude nový systém v provozu, a to vždy v pondělí a středu od 8.00 do hod. Všechny dosud vydané cestovní pasy mají platnost do data uvedeného v cestovních dokladech. Není tedy nutná povinná výměna! Otisky prstů do CP se budou pořizovat u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku šesti let. Ostatní podmínky pro výdej cestovních pasů jsou nezměněny. Marcela Hrůzová, Odbor vnitřních věcí, odd. OP a CP Prodej nemovitostí Město Mikulov vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mikulova, přijatým na jeho zasedání č. 21/2009/F ze dne , následující záměr prodeje bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku p.č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Brněnská za minimální nabídkovou cenu Kč, jejíž součástí bude postoupení souboru pohledávek z nezaplaceného nájemného, a to formou veřejného výběrového řízení na určení pořadí z řad zájemců o koupi (dále jen výběrové řízení ). Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, budou podávat v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení se bude konat v zasedacím sále č. 2 v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, Mikulov dne (čtvrtek) ve hod. Podmínky výběrového řízení jsou uveřejněny na úřední desce Městského úřadu Mikulov a doplňující informace budou podány na Majetkoprávním odboru MěÚ Mikulov na tel. číslech , MěÚ Humanitární sbírka Ve dnech března od 13 do 16 hodin se v prostorách proboštství uskuteční humanitární sbírka ošacení. soch Oznámení V aktualitách na hlavní straně je umístěn seznam úspěšných žadatelů o dotace z rozpočtu města na rok Magdalena Krčmová, Odbor regionálního rozvoje a investic

3 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Výpis Usnesení č. 21/2009/F přijatých na Zastupitelstvu města Mikulova, konaného dne ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v hodin. Bod č. 1 Zahájení ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné, ZM schvaluje předložený a doplněný program zasedání Zastupitelstva města Mikulova, ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulova ze dne : paní Marii Babicovou a pana Vojtěcha Příbramského. Bod č. 2. Konvence IDS JM kraje a návrh smlouvy o zajištění financování IDS JM kraje ZM schvaluje Konvenci Integrovaného systému Jihomoravského kraje a Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK. Bod č. 2 a) Žádost paní PhDr. Sýkorové o řešení dopravní situace v rámci IDS Mikulov Břeclav ZM bere na vědomí žádost paní PhDr. Sýkorové a ukládá odboru dopravy: vyhodnotit situaci v IDS a zprávu předložit Zastupitelstvu města a dále v rámci pravidelných změn jízdních řádů prosazovat oprávněné návrhy a požadavky občanů u zřizovatele IDS JMK. Bod č. 10. Žádost firmy Stavitelství Dvořák o prominutí penále ZM vyhovuje žádosti pana Františka Dvořáka a promíjí penále ve výši Kč za pozdní dokončení investiční akce města Mikulov rekonstrukce amfiteátru I. etapa s podmínkou, že zbývající částku ve výši Kč nebude již městu fakturovat. Bod č. 3. Kontrola Usnesení č. 20/2008/F ze dne Bod č. 4. Zpráva o činnosti RM za období od do ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od do Bod č. 5. Zápis z finančního výboru ZM bere na vědomí předložený zápis z jednání FV ze dne Bod č. 6. Rozpočet města Mikulova na rok 2009 ZM schvaluje rozpočet města Mikulova na rok 2009 na straně příjmů dle předloženého členění položek, na straně výdajů dle členění paragrafů a organizací včetně komentáře. Bod č. 7. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulova na rok 2009 a o uzavření smluv na poskytnutí dotací 1. ZM v souladu s 85 písm. c) a 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v zn. p. p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulova: Město Mikulov Zastupitelstvo města a) na pravidelnou činnost žadatele Občanskému sdružení Morava, částka Kč, NS Pálava o. s., částka Kč, Lacrosse clubu OST06 Mikulov, částka Kč, Sportovně střeleckému klubu, částka Kč, TJ Pálava, oddílu florbalu, částka Kč, Tenisovému oddílu Mikulov, částka Kč, FC Pálava, částka Kč, Junáku svazu skautů a skautek ČR, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov, částka Kč, b) na pravidelnou činnost žadatele, kdy částka podpory nepřevýší Kč včetně Muzejnímu spolku Mikulov, částka Kč, Skateboardovému klubu Skatemik, částka Kč, c) na jednorázovou akci Sdružení hudebníků města Mikulova na akci Prázdninové klavírní kurzy, částka Kč, Kytarovému festivalu, o. s. na akci XXIII. ročník festivalu, částka Kč, O. S. Morava na akci Mezinárodní taneční soutěž Jaro 2009, částka Kč, Národům Podyjí, o. s. na akci Festival národů Podyjí, částka Kč, NS Pálava na akci Trojfestival sousedé, částka Kč, NS Pálava na akci Mikulovský zpěváček, částka Kč, NS Pálava na akci Setkání pod Taneční horou, částka Kč, Jaromíru Hanzlíkovi na akci Eurotrialog 2009, částka Kč, Sdružení přátel K. Krautgartnera na akci Jazzový koncert, částka Kč, SRPDŠ ZUŠ Mikulov na akci Reprezentační ples, částka Kč, S. Chludilové na akci Sympozium, částka Kč, S. Chludilové na akci Cyklus výstav, částka Kč, US Virtuosi di Mikulov na akci Kampanila 2009, částka Kč, US Virtuosi di Mikulov na akci Koncertní cyklus, částka Kč, Krojové chase na akci Hody 2009, částka Kč, Sportovně střeleckému klubu na akci Mistrovství republiky, částka Kč, DDM Mikulov na akci Krajský přebor kadetek ve volejbale, částka Kč, Tenisovému oddílu Mikulov na akci Tenisový camp mládeže, částka Kč, Tenisovému oddílu Mikulov na akci Krajské soutěže dětí a mládeže, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Parkur ZM-L, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Mistrovství JM Parkur, částka Kč, 3 Jezdeckému klubu Mikulov na akci Drezura Z-T, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Parkur Z-ST, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Parkur Z-L, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Jezdecká soustředění, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Projektová dokumentace věže rozhodčích, částka Kč, Jezdeckému klubu Mikulov na akci Obnova vybavení JK, částka Kč, CEV Pálava Mikulov na akci Trocha ekologie nikoho nezabije, částka Kč, Mgr. Iloně Salajkové na akci Mikulovské EKO dílny, částka Kč, Českému svazu chovatelů na akci Okresní soutěžní výstava, částka Kč, Regionálnímu muzeu Mikulov na akci Tajemství římské mince, částka Kč, DDM Mikulov na Cyklus akcí v roce 2009, částka Kč, ZUŠ Mikulov na kulturní akce žáků školy v roce 2009 Mikulov, Galanta, Vídeň, částka Kč, d) na jednorázovou akci, kdy částka podpory nepřevýší Kč včetně Muzejnímu spolku Mikulov na akci Street party 2009, částka Kč, Mgr. Iloně Salajkové na akci Tajemné sklepení, částka Kč, Radioklubu Mikulov na akci Klubové technické soutěže, částka Kč, Radioklubu Mikulov na akci Mezinárodní mikrovlnný závod, částka Kč, Radioklubu Mikulov na akci Mezinárodní setkání radioamatérů Holice, částka Kč, Radioklubu Mikulov na akci QRP Příbram, částka Kč, Radioklubu Mikulov na cartrige do kopírky, částka Kč, Radioklubu Mikulov na akci Stavba vysílače, částka Kč, Svazu důchodců ČR na akci Ozdravný zájezd do lázní, částka Kč, Senior klubu Mikulov na akci Léčebný zájezd, částka Kč. 2. ZM v souladu s 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace: a) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na zajištění provozní činnosti příjemce, která tvoří přílohu č. 2 materiálu k tomuto usnesení, b) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. c) tohoto usnesení za podmínek dle vzorové Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na podporu jednorázového

4 projektu příjemce, která tvoří přílohu č. 1 materiálu k tomuto usnesení, c) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. b) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na zajištění provozní činnosti příjemce (výše podpory max Kč včetně), která tvoří přílohu č. 4 materiálu k tomuto usnesení, d) se subjekty uvedenými v bodu 1. písm. d) tohoto usnesení za podmínek dle návrhu Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulova na podporu jednorázového projektu příjemce (výše podpory max Kč včetně), která tvoří přílohu č. 3 materiálu k tomuto usnesení. Bod č. 7 a) Žádost o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly TJ Pálava Mikulov na úhradu faktur za energie ZM nesouhlasí s přidělením dotace TJ Pálava Mikulov na provoz sportovní haly do doby, než bude mezi městem a TJ Pálava Mikulov dojednáno znění darovací smlouvy na sportovní halu TJ Pálava Mikulov, která bude doložena k žádosti na ústřední orgány o udělení souhlasu s převodem haly na město Mikulov, Bod č. 8. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitost 8/1 Prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3262/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující manželé J. a L. H., Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitostí částí pozemku p. č. 3262/1 (dle geom. plánu č , 139/2008 se jedná o pozemky č. 3262/3 a 3262/4) v k. ú. Mikulov na Moravě na ulici Bezručova manželům J. a L. H., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem, 8/2 Prodej nemovitostí pozemku p. č. 1921/2, pozemku p. č. 1921/3 a pozemku p. č. 1921/8 v k. ú. Mikulov na Moravě kupující pan M. F., bytem Mikulov ZM schvaluje prodej nemovitostí pozemku p. č. 1921/2 orná půda o výměře 144 m2, pozemku p. č. 1921/3 orná půda o výměře 143 m2 a pozemku p. č. 1921/8 orná půda o výměře 16 m2 panu M. F., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém Majetkoprávním odborem. 8/3 Prodej nemovitosti bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku 2218 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Brněnská ZM schvaluje: 1. zrušení usnesení č. 18/2008/F ze dne , bod č. 8/6 ve věci označené Prodej nemovitostí bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Brněnská a usnesení č. 20/2008/F ze dne , bod č. 6/5 ve věci označené Návrh kupní smlouvy na prodej nemovitostí bytového Město Mikulov Zastupitelstvo města domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku 2218 a pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Brněnská, 2. záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Mikulov na Moravě ve znění, které je přílohou tohoto materiálu a pověřuje starostu určit den a hodinu konání výběrového řízení a lhůtu pro složení jistiny, 3. provedení určení pořadí zájemců o koupi nemovitosti bytového domu č. p. 1080, č. or. 43 na pozemku p. č a pozemku p. č v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Brněnská formou veřejného výběrového řízení určení pořadí z řad zájemců o koupi za podmínek stanovených v záměru prodeje, 4. návrh kupní smlouvy v předloženém znění. 8/4 Převod nemovitosti stavby vojenského bunkru tzv. řopík na pozemku p. č. 3370/27 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u prodejny BILLA do vlastnictví města Mikulova od ČR, Ministerstva obrany dle zákona č. 219/2000 Sb. ZM souhlasí s bezúplatným převodem nemovitosti stavby vojenského bunkru na pozemku p. č. 3370/27 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u prodejny BILLA z vlastnictví ČR Ministerstva obrany do vlastnictví města Mikulova dle zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění. 8/5 Souhlas Zastupitelstva města Mikulov s umístěním a výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích v lokalitě u Bavor v k. ú. Mikulov na Moravě ZM vydává souhlas s výstavbou a realizací fotovoltaické elektrárny v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u Bavor na pozemcích p. č. 4558/3, 4576/2, 4576/44, 4576/45, 4576/46 a části p. č. 4558/10 o výměře cca 30 ha. Po nabytí právní moci druhého rozhodnutí o výměně vlastnických práv v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mikulov na Moravě se bude jednat o pozemky p. č a 8681 o celkové výměře 30,0815 ha. 8/6 Prodej stavebních pozemků v lokalitě ulice Vídeňská v Mikulově revokace usnesení ZM ZM revokuje usnesení č. 18/2008/F z , a to bod č. 8/7, kterým ZM rozhodlo prodat pět stavebních parcel (kromě st. parcely určené na směnu označené p. č. 3000/33 v GP č. pl /2008 ze dne ) části pozemků p. č. 3000/1 a p. č. 3000/30 dle výše uvedeného GP v lokalitě ulice Vídeňská za nejvyšší nabídnutou cenu v dobrovolné veřejné dražbě, vyvolávací cena Kč/m2 pozemku. ZM schvaluje prodej šesti stavebních parcel v lokalitě ulice Vídeňská tj. části pozemků p. č. 3000/1 a p. č. 3000/30 označené v GP č. pl /2008 ze dne jako p. č. 2000/30, p. č. 3000/31, p. č. 3000/32, p. č. 3000/33, p. č. 3000/34 a p. č. 3000/35 4 za nejvyšší nabídnutou cenu v dobrovolné veřejné dražbě, vyvolávací cena Kč/m2 pozemku. 8/7 Prominutí smluvní pokuty dle kupní smlouvy ze dne žadatel obchodní společnost DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, PSČ ZM neschvaluje: a) uzavření dohody o změně nebo zrušení kupní smlouvy ze dne dle návrhu uvedeného v žádosti obchodní společnosti DSI Dr. Stange International CZ, s. r. o., se sídlem Mikulov, PSČ Mikulov, ze dne č. j. MUMI , b) prominutí smluvní pokuty ve výši Kč za prodlení v plnění závazku dle článku III. odst. 2 písm. a) kupní smlouvy ze dne obchodní společnosti DSI Dr.Stange International CZ, s r. o., se sídlem Mikulov, PSČ Bod č. 9. Poskytnutí dotace na provoz TIC Mikulov v roce ZM schvaluje poskytnutí dotace neziskové organizaci, občanskému sdružení ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 na zabezpečení provozu TIC Mikulov v roce 2009 ve výši Kč, 2. ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov na provoz Turistického informačního centra Mikulov, 3. ZM ukládá FV prověřit dotace a hospodaření TIC a prověřit možnosti snížení dotace ze strany města. Bod č. 11. Opatření obecné povahy REGULAČNÍ PLÁN MIKULOV, NA HRAD- BÁCH ZMĚNA č. 1 sport a rekreace ZM projednalo a schvaluje návrh regulačního plánu, ZM vydává opatření obecné povahy, kterým se vydává regulační plán Mikulov, Na Hradbách Změna č. 1 sport a rekreace. Bod č. 12. Schválení podmínek na pořízení upgrade Czech POINT 1. ZM schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení upgrade Czech POINT, 2. ZM schvaluje spolufinancování projektu z rozpočtu města v minimálním rozsahu 15 % celkových způsobilých výdajů. Bod č. 13. Vyhodnocení činnosti MKDS ZM bere na vědomí Vyhodnocení činnosti MKDS v předložením znění. Bod č. 14. Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti na území města Mikulova 2008 ZM bere na vědomí Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti 2008 v předloženém znění. Bod č. 15. Program prevence na místní úrovni pro město Mikulov na rok 2009 (PPNMÚ 2009) ZM schvaluje Komplexní program prevence na místní úrovni pro město Mikulov na rok 2009 v předloženém znění.

5 Bod č. 16. Zpráva o činnosti radaru 2008 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti měřiče vozidel v předloženém znění. Bod č. 17. Výroční zpráva MP Mikulov za rok 2008 ZM bere na vědomí Výroční zprávu MP Mikulov za rok 2008 v předloženém znění. Bod č. 18. Pověření určeného strážníka k řízení MP Mikulov ZM pověřuje Jiřího Hamerníka řízením městské policie dle předloženého návrhu. Bod č. 19. Informace spol. STKO, s. r. o. ZM Mikulov bere předloženou informaci na vědomí s výhradou, že tento materiál neřeší koncepci dalšího rozvoje společnosti STKO, s. r. o. Město Mikulov Zastupitelstvo města Bod č. 19 a) Realizace projektu Potenciál využití OZE (tj. obnovitelných zdrojů energie) v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko a zajištění předfinancování uvedeného projektu ZM schvaluje: 1. realizaci projektu Potenciál využití OZE v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko spolufinancování z dotace Fondu malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko a zajištění předfinancování projektu v celkové výši EUR, tj. cca Kč, 2. přijetí dotace z Fondu malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko v roce 2009 na výše uvedený projekt ve výši EUR, tj. cca Kč, 3. spolufinancování projektu Potencionál využití OZE v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko ve výši EUR, tj. cca Kč z položky Rezerva na dofinancování projektů. Bod č. 20. Dotazy členů ZM Bod č. 21. Dotazy občanů Bod č. 22. Závěr V Mikulově Rostislav Koštial starosta města Mikulova PhDr. Ilona Žišková Vágnerová místostarostka města Mikulova První dotace z programu LEADER doputovaly na Mikulovsko Na konci února potvrdilo Ministerstvo zemědělství přiznání dotací pro první projekty předkládané Místními akčními skupinami v rámci programu LEADER. MAS Mikulovsko získala z programu čtyři miliony čtyři sta tisíc korun na projekty úprav veřejných prostranství obcí, modernizace zemědělských podniků a péči o kulturní památky. MAS Mikulovsko byla založena v roce 2006 a od roku 2008 je zařazena v programu LEADER. Na základě svého strategického plánu rozvoje území tedy získala určitý balík dotací z Programu rozvoje venkova, který bude do roku 2013 rozdělovat prostřednictvím drobných grantů. O ty si mohou požádat nejen obce a neziskové organizace, ale také podnikatelé. Z programu mohou získat finanční podporu na založení či modernizaci firmy a marketing. V činnosti MAS znamená potvrzení realizace prvních projektů významný posun. Po čtyřech měsících nejistoty přichází na řadu realizace. Opadá počáteční nedůvěra potenciálních Kácení stromů v zámecké zahradě Regionální muzeum v Mikulově v současné době připravuje další rozsáhlou etapu obnovy zahradních teras barokové zahrady. Konečným záměrem je nechat vyniknout unikátnímu historickému baroknímu vybavení jak zámecké zahrady (velká kamenná terasa se zbytkem oranžérie, čestné nádvoří aj.), tak i její záměrně esteticky budované kulisy (historické jádro města, Svatý kopeček s kostelem a kapličkami křížové cesty aj.). V zájmu naplnění tohoto záměru žadatelů, kteří vidí, že to opravdu jde a my doufáme, že letos se s žádostmi doslova roztrhne pytel, uvedl ředitel MAS Mikulovsko Michal Solařík. V současné době běží další kolo příjmu žádostí o dotace, které bude ukončeno 24. dubna Pro tuto výzvu je k dispozici 2,2 milionů korun a podpořeny budou projekty v oblastech zpracování místní zemědělské produkce, drobné výroby a řemesel (např. truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví apod.). Finanční podporu mají možnost získat také zájemci o výstavbu zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie. Obce, neziskové organizace a církve mohou opět žádat o dotace na opravy historických památek a parků nebo vybudování místních muzeí. Dotace jsou určeny pro subjekty sídlící nebo podnikající v regionu MAS Mikulovsko. Seznam obcí a další informace naleznete na webových stránkách MAS budou vykáceny některé staré stromy, neboť již vážně deformují a omezují zdravý vývoj mladých dvacetiletých solitérních dřevin v nově založené barokní kompozici. Záměr kácení stromů v zámecké zahradě v Mikulově byl důsledně projednán a schválen odborníky v zákonem stanoveném správním řízení. Podrobnější informace jsou uvedeny na informačním panelu při vstupu do zámecké zahrady z Náměstí. Mgr. Milada Rigasová, Ph. D. (dokončení ze str. 1) Převod sportovní haly do vlastnictví města je o krok dál Vyrovnání hospodářských výsledků sportovní haly samozřejmě nemůže předem nikdo zaručit. Podle slov starosty však stav v žádném případě nemůže být horší než nyní. Splácíme úvěr za TJ Pálava, ale nemůžeme kontrolovat činnost haly. Měli jsme být ostražití, když jsme tento podnikatelský záměr schvalovali. Nyní už nám nezbývá nic jiného, než řešit vzniklou situaci, dodal starosta. km 5 Den Země Blíží se duben a s ním i tradiční oslava Dne Země v Mikulově. Centrum ekologické výchovy Pálava pořádá letošní oslavu v sobotu 18. dubna 2009 v Přírodní rezervaci Turold. Každým rokem bývá oslava spojena s vyhlášením několika soutěží pro děti i dospělé. V týdnu od 16. do 20. března se uskuteční sběrová akce Krmení Hliníkožrouta a Bateriožrouta. V tomto termínu můžete přinést vytříděný odpad do budovy Správy CHKO Pálava, kde obdržíte losy, které budou slosovány právě na oslavě Dne Země. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy. Dále jsme vyhlásili fotografickou soutěž Pálava, jak ji mám/nemám rád. Je určená amatérským fotografům všech věkových kategorií. Soutěžní fotografie můžete zaslat nebo osobně doručit v týdnu od 30. března do 3. dubna Vyhodnocení se rovněž uskuteční v den oslav Dne Země 18. dubna v Přírodní rezervaci Turold. Pro žáky a studenty základních a středních škol byl vyhlášen již 5. ročník literární soutěže Zelené pero Jaromíra Tomečka. Termín odevzdání soutěžních literárních prací je 31. března Realizovat se mohou žáci a studenti i ve výtvarné soutěži Krajinou Rudolfa Gajdoše a svá výtvarná díla přinést v termínu od 30. března do 3. dubna Oceněná díla literární i výtvarné soutěže budou vyhlášena a odměněna na vernisáži výstavy v sobotu 23. května v 17 hodin ve výstavní síni Městské galerie Mikulov, Náměstí 27. Na všechny soutěžní práce se organizátoři těší. Bližší informace a propozice k soutěžím najdete na cev REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

6 Pátek v 19 hodin Program městského kina PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA Vstupné: 70 Kč Romantické drama / přístupné od 12 let / 166 min. / USA Režie: David Fincher Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond Život Benjamina Buttona byl podivuhodný už od samého začátku. Na konci 1. světové války jej krátce po jeho narození našli na schodech manželé černé pleti a tvora podobného miminu se ujali. Doktor konstatoval, že tahle zvláštní bytost velikosti novorozeněte je ve skutečnosti osmdesátiletý stařec. Zatímco všichni očekávali, že Benjamin bude stárnout dál a nakonec zemře, on mládl. Sobota v 19 hodin LÍBÁŠ JAKO BŮH Vstupné: 65 Kč Komedie / přístupná / 110 min. / Česko Režie: Marie Poledňáková Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová, Oldřich Kaiser, Milan Šteindler, Barbora Hrzánová, Lucie Bílá Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. Její život dále oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale zejména vztah s lékařem záchranné služby. Pátek v 19 hodin VÝMĚNA Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 141 min. / USA Režie: Clint Eastwood Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore, Devon Gearhart, Amy Ryan, Jeffrey Donovan, Michael Kelly Los Angeles, březen Je svěží sobotní ráno a v útulném domku na předměstí se svobodná matka Christine Collins před odchodem do práce loučí se svým devítiletým synem Walterem. Netuší, že ho možná vidí naposledy. Po návratu z práce totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče zmizení dítěte. Navzdory usilovnému pátrání státních orgánů se nepodaří zachytit jedinou stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět měsíců a najednou, jako blesk z čistého nebe, udeří šťastná novina. Walter se našel a losangeleská policie, která si potřebuje napravit pošramocenou pověst, zaviněnou četnými skandály, ho s velkou pompou před zraky novinářů předává přešťastné matce. Moment nadšení záhy vystřídá další vlna zoufalství. Nalezený chlapec není její Walter Sobota v 16 a 19 hodin CESTA NA MĚSÍC Vstupné: 70 Kč Animovaný dobrodružný / přístupný / 84 min. / Belgie Režie: Ben Stassen Hrají: Adrienne Barbeau, Ed Begley Jr., Tim Curry, Christopher Lloyd, Robert Patrick Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. Rok 1969: Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné astronauty Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich kroky budou prvními kroky lidí po měsíčním povrchu Pro Nata a jeho kamarády je to ta pravá příležitost splnit si svůj sen o obrovském dobrodružství START! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v helmách astronautů, jsou schovaní naši tři muší dobrodruhové. Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. 6 Poznačte si do kalendáře I. reprezentační ples Základní umělecké Pátek školy Mikulov Hotel Galant, začátek v 19 hodin SRPDŠ při ZUŠ Mikulov Vás srdečně zve na I. reprezentační ples. K tanci a poslechu zahrají Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, cimbálová muzika Kolík, Junior Band, dechová hudba Harcovníci, skupina Graf a cimbálová muzika Píšťalenka. Zatančí členové Tanečního studia Morava a Národopisný soubor Palavánek. Předprodej vstupenek za 240 Kč probíhá v kanceláři ZUŠ. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení. Výstava vína mikulovské vinohradnické Sobota podoblasti Zámecký sál, začátek v 10 hodin V kulturním programu vystoupí ženský pěvecký sbor Hrozének z Bavor a od 14 hodin zahraje cimbálová muzika Kasanica. Neděle Březen měsíc divadla Městské kino, začátek v 17 hodin Bavorští ochotníci představí komedii Jednoho dne přišla podle hry současného argentinského autora Eduarda Rovnera. Sobota Mikulovský zpěváček Městské kino, začátek ve 14 hodin Národopisný spolek Pálava vyhlašuje 10. ročník soutěže Mikulovský zpěváček. Více informací získáte na tel. č nebo Sobota Vernisáž výstavy vexilologie a heraldika Městská galerie, začátek v 17 hodin Jaroslav Petr vystaví své vlajky, výšivky slavnostních praporů, heraldické znaky měst a obcí, pečeti a jiné. Výstava seznámí návštěvníky s krásou heraldiky, užíváním heraldických symbolů v oboru vexilologie a s jejich významy v historických souvislostech. Výstava potrvá do 5. dubna. Neděle Březen měsíc divadla Městské kino, začátek v hodin Jemná komedie s detektivní zápletkou Věrný vrah zvoní dvakrát může mít podtitul přímý přenos z jednoho pracovního výkonu nájemného vraha. Hrají Dana Homolová, Tomáš Krejčíř a Ivan Vyskočil. Neděle Březen měsíc divadla Městské kino, začátek v 17 hodin Divadelní soubor Břetislav z Břeclavi uvede svůj autorský kousek Dny a noci s nepřítelem. Jedná se o parodii na týrané ženy. V hlavní záporné mužské roli se představí žena. Scénář a režie Dana Barnetová, hudba a zvuk Viktor Lender. Sobota Velikonoční jarmark Náměstí, začátek v 10 hodin Velikonoční jarmark bude spojen s ukázkami řemesel. Od 10 do 11 hodin představí CM Kolík ZUŠ Mikulov, národopisné soubory Palavěnka a Palavánek velikonoční zvyky a tradice. V 11 hodin vystoupí DH Mikulovanka a o hodinu později mužácký sbor. Ve 13 hodin zazpívají Pálavští senioři a od 14 do 15 hodin se mohou návštěvníci těšit na představení divadelního souboru Kašpárkův svět. Velikonoční program zakončí koncert Jiřího Preisingera s názvem Růžencové sonáty, který se uskuteční v 15 hodin v Dietrichsteinské hrobce. Připravuje se: Retro večer s DJ Soutěžní oblastní přehlídka dětských národopisných souborů hanáckého Slovácka Kulturní kalendář na rok 2009 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. Změna programu vyhrazena!

7 Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma René Grulich mobil: Cateringová společnost ALLMARK Mikulov Vám nově nabízí své služby Tel.: nebo HOTEL MBZ M MIKULOV NABÍZÍ DENNÍ MENU, PIZZU a GRILOVANÁ KUŘATA ROZVOZ PO MIKULOVĚ ZDARMA Objednávky na telefonním čísle nebo u Poděkování Sdružení rodičů a přátel školy při Středním odborném učilišti Mikulov, Purkyňova 6 děkuje všem sponzorům za příspěvky na VII. reprezentační ples. SOU Řádková inzerce Hledáme spolupracovníka/-ci pro zavedenou pobočku v Mikulově. Nabízíme velmi zajímavé finanční ohodnocení. Možnost individuálního nastavení pracovní doby. Požadujeme zákl. znalost práce na PC, samostatnost, příjemné vystupování a komunikační schopnosti. Výhodou ŘP sk. B a dobrá znalost mikulovského regionu. Kontakt na tel.: Prodám dveře Sapeli, nové, i se zárubněmi, typ Venecia dýha olše. K odběru ihned, sleva možná. Informace o rozměrech: Řádková inzerce Prodám pěkný byt 3+1 v Mikulově, tel Restaurant Casino vás ve dnech března srdečně zve na středomořské speciality. Restaurant Casino, 28. října 680E, Mikulov, tel.: , Prodám chatu s výhledem na Mušovské jezero v D. Věstonicích, i celoroční bydlení, 5+1, sklípek, poz. 800 m2, oploceno, cena 1,9 mil. Kč. Tel.:

8 PŘIJMEME IHNED NA PRÁCI V MIKULOVĚ: muže pro strážní službu směnný provoz, vhodné pro ČID Požadujeme fyzickou zdatnost, čistý TR. info na tel.: Moravín Mikulov pořádá výstavu vína mikulovské vinohradnické podoblasti 14. března 2009 od hodin v zámeckém sále od hodin bude hrát cimbálová muzika Kasanica Studio Merci Brněnská 32, Mikulov Modeláž nehtů akce 490 Kč Masáže od 300 Kč / hod. Solárium horizontální i vertikální od 9 Kč / min. Provozní doba: Po pá hod. / Marcela Hanáková, Kosmetika od 290 Kč Provozní doba: Po pá: hod. / Hana Hafnerová, Kadeřnictví barvení vlasů od 230 Kč akce střih pánský 50 Kč Provozní doba: Po pá: hod. / Šárka Juránková, Martina Šmahajová, Termíny mimo pracovní dobu a o víkendu domluvou po telefonu. KOBERCE PVC + PLOVOUCÍ PODLAHY Vzorkový prodej koberců + PVC - šíře: 2, 3, 4, 5 m Plovoucí podlahy zn. BALTERIO (belgická výroba) Doplňkový sortiment přechodové lišty, náběhové lišty, rohože, garnýže Zprostředkujeme pokládky koberců a PVC + rozvozy. RUČÍME KVALITOU Doprodej bytového textilu, záclony se slevou 30 %. Otevírací doba: Po Pá Zdeňka Babicová, Větrná 3, Mikulov (sídliště), tel.:

9 Věříš si? Čtyři soutěžící, čtyři disciplíny a čtyři příležitosti, jak vyzrát nad soupeři a strhnout vítězství na svou stranu to je napínavá zábavně-naučná soutěž Věříš si?, v níž kluci a holky přímo před televizními kamerami měří své síly i míru vlastního sebevědomí. Nejen znalosti, dovednosti a fyzická kondice, ale Matěj Girášek, Katka Peřinová a moderátorka soutěže Věříš si? Kamila Dvorská. Týden v Němčičkách Děti z budovy na Pavlovské vyměnily školní lavice a učební pomůcky za lyžařskou výbavu a zdolávaly svah v lyžařském středisku v Němčičkách. Sněhové podmínky jsme měli letos skvělé, dětem příliš nevadila ani velká zima. Maminky vybavily své malé sportovce termoskami s teplým čajem. Ten vozila pro děti i maminka Andrea Fajkusová, která jezdila s dětmi jako doprovod a byla také k dispozici hlavně nejmladším a začínajícím lyžařům. Zdatní lyžaři frčeli hned od prvního také schopnost ohodnotit sám sebe rozhodují v této dynamické soutěži, které se v brněnské České televizi v úterý zúčastnili žáci 6. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, aby podpořili své dva zástupce Kateřinu Peřinovou a Matěje Giráška. Skvělé znalosti, perfektní fyzička či bezproblémový pohyb ve virtuální realitě ale k celkovému vítězství zdaleka nestačily. Od každého soutěžícího totiž hra vyžadovala také dokonale promyšlenou strategii spojenou se schopností ohodnotit sebe sama prostřednictvím výše sázek na jednotlivé disciplíny (Zahřívačka, Triatlon, 3 z 9, Virtuální hra). To se nejlépe zdařilo Katce Peřinové, která porazila své tři soupeře a obhájila první místo. Matěj obsadil příčku třetí. V soutěži nechyběl ani oddechový čas v podobě rubriky Seznamte se, která je příležitostí pro všechny děti, aby se pochlubily svými zajímavými koníčky a zájmy, a také rubrika Host, v níž televize představila pozpátku mluvící brněnskou žákyni Nicol Zharfibinovou. zš Fašank se slavil také v Zeleném ráji Zachovávání tradic je důležitou součástí našeho života. Bohatá kultura národa a moudrost našich předků by neměla zůstat zapomenuta. Každé roční období má svá kouzla a k těm patří i fašankové veselí. V pátek 20. února se u nás ve školce rozdávaly koblížky a maškary si užívaly tancování a řádění. Konal se i masopustní průvod! Děti v maskách se rády ukázaly všem kolemjdoucím a chtěly zavítat i do školy na Pavlovské ulici. Když jsme školákům rozdali zbývající koblížky, čekalo nás ještě pochovávání basy. Teď už se těšíme, až se bude příroda s jarem probouzet. Kolektiv Zeleného ráje dne a užívali si jízdu na vleku i na sjezdovce. Ti, kteří to zkoušeli poprvé, pilně celý týden trénovali a všichni společně si to pak vyzkoušeli v závěrečném slalomu. A komu se nejvíc dařilo a přálo mu štěstí? V závodu zvítězil Pavel Vítek, jako druhý dojel Daniel Čermák a na třetím místě skončil Adam Famfrla. Nejen vítězům, ale všem závodníkům k jejich skvělým výkonům blahopřejeme. Vracející se unavené a spokojené děti se už těší na příští rok. Děkujeme maminkám našich prvňáčků paní Fajkusové a paní Dokoupilové, které přijely za dětmi a pomáhaly hlavně těm menším a začínajícím lyžařům všechno v pohodě zvládnout a přispěly i k plynulému zvládnutí závěrečného závodu. Další informace i s fotografiemi najdete na webových stránkách naší školy Žáci z budovy na Pavlovské Zasněžená škola v přírodě Každoroční zimní pobyt na horách jsme i letos zahájili s rodiči a dětmi v neděli 1. února ráno před budovou školy na Valtické. Na svahy Krkonoš se s námi vypravily děti od 2. do 5. třídy, jejichž výbavou kromě zavazadel byla hlavně lyžařská výzbroj. Cílem cesty bylo lyžařské středisko Špindlerův Mlýn, chata Sedmidolí, kde nás přivítal horský klid a překrásně zasněžená krkonošská krajina. Hned večer měly děti možnost pozorovat rolbu, která nám upravila sjezdovku a po snídani se plni nadšení všichni začali oblékat, obouvat, zapínat Ještě helmy, rukavice, lyže a hurá na svah. Naši nejmenší druháčci překonali počáteční obavy a nejistotu a po dopoledním výcviku téměř všichni zvládli první obloučky. Starší, již zkušení lyžaři absolvovali cestu na vleku a sjížděli kolem chaty velkou, krásně upravenou sjezdovou trať. Oblíbený celodenní výlet do aquaparku ve Špindlerově Mlýně se letos vydařil. Přálo nám slunečné počasí, a tak jsme vrcholky našich nejvyšších hor shlédli od Špindlerovky, kam nás dovezla autobusová doprava. Pěší procházka kolem Moravské boudy byla příjemným zakončením odpočinkového dne. Děti byly odměněny horskou prémií od našeho sponzora, paní Studénkové, která nám byla po celou dobu pobytu velkou pomocnicí na chatě i na svahu. Ani večer jsme nezaháleli. Kromě výtvarného klání v kresbě a tanečních hrách nás děti velmi překvapily svými nápaditými soutěžemi. Nejvíce se však šikovní lyžaři těšili, jak změří své síly v závěrečném slalomu. Cílem projeli úplně všichni bez rozdílu věku. Poslední odpoledne patřilo karnevalovému veselí. Zraky všech kolemjedoucích 9 lyžařů přilákaly pestré a rozmanité karnevalové masky prohánějící se na lyžích kolem chaty. Celý pobyt se obešel i letos bez vážnějších komplikací, jediný menší problém nás čekal cestou domů porucha autobusu si vyžádala v sobotu 7. února opožděný příjezd do Mikulova až ve večerních hodinách. Vše se nakonec vyřešilo ke spokojenosti pedagogického dozoru i našich dětí, které prodlouženou cestu v autobuse zvládly na jedničku. Poděkování za úspěšnou realizaci zimní školy v přírodě patří firmě Vodoplast Mikulov v zastoupení paní Dagmar Studénkové, která poskytla dětem jako ceny v soutěžích barevná trička, dárky a sladké odměny a vlastními silami nám také pomohla s nejmenšími účastníky ozdravného pobytu. Mnohokrát děkujeme. Mgr. Dagmar Němcová Zápis do mateřských škol v Mikulově Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 ve dnech Těšíme se na vás v Zeleném ráji. Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6 ve dnech Těšíme se na všechny v MŠ Sluníčko. Je možno přihlásit děti, které v roce 2010 dovrší věk tří let.

10 Rady pro výhodnější používání Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Již více než jeden milion obyvatel Jihomoravského kraje může od 14. prosince 2008 využívat linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Na základě žádosti města Mikulova proto společnost KORDIS JMK, která provoz IDS JMK koordinuje, připravila podrobné rady a tipy pro pohodlné a cenově výhodné cestování. Základním principem IDS JMK je přinést lidem zjednodušení v systému linek, určování cen jízdného a v informování o odjezdech spojů. Hlavní výhodou je pak zavedení sjednoceného Tarifu IDS JMK, který umožní s jednou jízdenkou bez dalšího placení cestovat všemi druhy doprav regionálními autobusy, železnicí i městskými dopravami. Přitom jedna jízdenka platí současně pro cestu všemi druhy doprav. Cena jízdného se v IDS JMK odvíjí podle toho, přes kolik zón se cestující pohybuje. To zjistí např. z plánu sítě regionálních linek uvedeném na webu vylepeném na významnějších zastávkách anebo v autobusech. Pokud cestující jede jen v rámci jednoho města nebo na velmi krátkou vzdálenost bez přestupu, existují ještě speciální jízdenky úsekové a dvouúsekové. V následujícím textu Vám popíšeme dopravní možnosti a ceny jízdného na některých Vašich cestách. Protože od 1. dubna 2009 dochází ke změně Tarifu IDS JMK, uvádíme již nové ceny jízdného. Cestování pouze po Mikulově Cestující, kteří jezdí pouze po Mikulově, mohou vedle stávající okružní linky městské dopravy označené číslem 581 jezdící po známé trase využít za stejné ceny a za stejných přepravních podmínek i další autobusové linky, které Mikulovem projíždějí. Jedná se o linku 540, která jede od železniční stanice přes zastávky U Parku a Brněnská do Bavor, Perné a Hustopečí. Dále je zde linka 550, která jede od železniční stanice přes zastávky U Parku, U Pošty, Pavlovská a Vinný sklep do Velkých Pavlovic a linka 570, která od železniční stanice jede přes zastávky U Parku, Hlavní silnice, Pneuservis, Pavlovská a Kasárna do Klentnice, Pavlova, Milovic, Lednice a pokračuje až do Břeclavi. Poslední linkou, kterou lze v rámci Mikulova cestovat, je autobus 585, který od železniční stanice jede přes zastávky U Parku, Hlavní silnice, U Pošty a Valtická do Valtic. Za cestu po Mikulově v rámci všech jmenovaných linek cestující zaplatí vždy stejně. Dospělý potřebuje základní úsekovou jízdenku v ceně 8 Kč, dítě pak jízdenku za 4 Kč. Pokud jezdíte v rámci Mikulova alespoň 4 týdně, pak se vám jednoznačně vyplatí předplatní jízdenka. Ta existuje v měsíční podobě pro dospělého v ceně 240 Kč. Děti do 18 let, studenti od 18 do 26 let a důchodci do 70 let za ni zaplatí 120 Kč. Jízdenku koupíte buď v předprodeji BORS Břeclav nebo na mikulovské poště. Senioři nad 70 let po vyřízení speciální průkazky IDS JMK na výše uvedených místech mohou po Mikulově cestovat bezplatně. Cestování z Mikulova do Břeclavi Zavedením IDS JMK se cestování z Mikulova do Břeclavi zjednodušilo. Velkou výhodou je to, že v ceně jízdného máte i městskou dopravu po Mikulově a Břeclavi. Pokud tedy bydlíte ve větší vzdálenosti od mikulovského nádraží, můžete se pořád za jednu a tu samou cenu svézt ráno autobusem na železniční stanici, zde přestoupit na navazující vlak a po příjezdu do Břeclavi zase přestoupit na městskou dopravu a dojet třeba do Břeclavi na náměstí nebo i dále. Pro cestu z Mikulova do Břeclavi vlakem cestující potřebuje jízdenku na 3 zóny, která dospělého od 1. dubna 2009 vyjde na 24 Kč, dítě do 15 let zaplatí 12 Kč. Děti ve věku od 10 do 15 let se však při nárokování slevy musí prokázat libovolným oficiálním průkazem, kde je uveden jejich věk a fotografie. Pokud na uvedené trase jezdíte aspoň 4 týdně, pak je cenově nejvýhodnější předplatní jízdenka pro 3 zóny 571, 575 a 582 měsíční (cena pro dospělého 740 Kč), čtvrtletní (1910 Kč), případně roční (6300 Kč). Žákům a studentům, kteří mají platný žákovský průkaz se samozřejmě poskytuje na předplatní jízdenku sleva. Pro cestu z Mikulova do Břeclavi je možné využít i autobusy. Buď lze jet linkou 585 a ve Valticích přestoupit na linku 571, pak cestující pro uvedenou cestu potřebuje stejné jízdenky jako při cestě vlakem, anebo lze jet linkou 550 a v Milovicích přestoupit na linku 570. V tomto případě je však potřeba již jízdenka na 4 zóny. Cestování z Mikulova do Brna V současné době je zatím Mikulov zaintegrován pouze částečně. To znamená, že na přímé autobusové lince mezi Brnem a Mikulovem jízdní doklady IDS JMK neplatí. S její integrací se počítá až v rámci další etapy IDS JMK. Již nyní však obyvatelé Mikulova mohou využít časově i finančně výhodné spojení s Brnem pomocí IDS JMK. Stačí využít autobusy 540, svézt se s nimi do Šakvic a zde přestoupit na navazující rychlík R5 směr Brno. Cesta do Brna na Hlavní nádraží tak z Mikulova trvá 70 minut a navíc dojedete až do centra Brna. Spojení je v pracovní dny ráno z Mikulova zajištěno linkou 540 ve 4.19, 5.14 a Odpoledne z Brna odjíždějí vlaky R5 ve 12.36, 13.36, 14.36, a Na každý z těchto vlaků v Šakvicích navazují autobusy 540 do Mikulova. Pro cestu do Brna cestující potřebuje jízdenku na 8 zón. Tu si při cestě z Mikulova koupí u řidiče autobusu za 55 Kč (dítě do 15 let 27 Kč). V ceně této jízdenky je samozřejmě opět městská doprava v Mikulově a rovněž městská doprava v Brně. Složitější situace pro cestující nastane při zpáteční cestě. Osmizónové jízdenky samostatně v předprodeji zatím nelze koupit. Je proto zapotřebí na tuto skutečnost myslet a ihned po příjezdu do Brna si na hlavním nádraží pořídit tzv. univerzální jízdenku. Ta vyjde dospělého na 140 Kč a skládá se z 24 polí. Při každé cestě mezi Mikulovem a Brnem přes Šakvice a Dolní 10 Věstonice si na ní cestující označí vždy deváté pole. S jednou jízdenkou tak může jet dvakrát a zbude mu šest polí. Ty spotřebuje při další jízdě, pokud si dokoupí další univerzální jízdenku. Na staré jízdence si označí poslední pole (označené jako 24) a na nové jízdence si označí třetí pole. Jedna cesta s univerzální jízdenkou jej tak vyjde o cca 3 Kč levněji. Kde získat potřebné informace Velký důraz je v IDS JMK kladen na informovanost cestujících. Na webových stránkách lze najít všechny potřebné informace pro cestování v IDS JMK, plánky sítě, platné jízdní řády k vytištění, ceníky jízdného i tipy jak ušetřit. Dopravní spojení si můžete vyhledat na webové adrese Cestující, kteří potřebují zjistit informace o spojení, mohou využít jednotnou non-stop telefonní informační linku na čísle Na tuto linku lze rovněž volat v případě, kdy se cestující setká s nějakým problémem v dopravě. Dispečeři společnosti KORDIS JMK, která má IDS JMK na starosti, se vždy snaží cestujícím pomoci. V případě složitějšího dotazu lze poslat na adresu: KORDIS JMK Originální výstava v Eframu Před zaplněnou galerií Efram v Mikulově představila v neděli 8. března své originální práce výtvarnice Hana Celnarová z Pohořelic. Extravagantní oděvy, olejomalbu, kombinované techniky i jiné práce s využitím autorčiných vlastních postupů si mohou zájemci v Eframu prohlédnout po dobu čtyř týdnů. km (dokončení ze str. 1) Březen měsíc divadla Během tří březnových nedělí se v Mikulově představí ještě bavorští ochotníci se svou hrou Jednoho dne přišla, profesionální herci Dana Homolová, Tomáš Krejčíř a Ivan Vyskočil uvedou komedii Věrný vrah zvoní dvakrát a divadelní soubor Břetislav zahraje svou autorskou hru Dny a noci s nepřítelem. Více informací o jednotlivých hrách naleznete na straně 6 v rubrice Poznačte si do kalendáře. km

11 Rozverný fašank úvod do postní doby Dne 21. února bylo na mikulovském Náměstí zahájeno fašankové slavení takové, jaké kdysi bývávalo zcela samozřejmé ve všech vesnicích maskovaný průvod, zpěvy, tance a v Mikulově dokonce přidali i domácí zabijačku. Tedy fašank jak má být. Fašank, jak víme, je lidová slavnost, která otevírá čtyřicetidenní dobu postní. Ta začíná na Popeleční středu, které se dodnes někde říká škaredá středa. Podle tradice měl Jidáš tento den zradit Krista. V Čechách se zase nazývá středa sazometná podle vymetání komínů, které se ten den obzvlášť doporučuje. Také se prý tento den nemá člověk mračit, jinak se bude mračit po všechny středy v roce. Tolik tedy lidová tradice. Pro mnohé je možná méně známé, že na Popeleční středu je pro věřícího katolíka předepsán přísný půst a navíc i újma v jídle, což tedy znamená jíst do sytosti jenom jednou v tento den, a to bezmasé jídlo. Totéž platí i na Velký pátek, který slavíme těsně před Velikonocemi. Dnešní profánní evropská společnost už půsty nezná, nebo je považuje za kuriozitu, která se stala zvykem u křesťanů. Mají se tedy ještě půsty zachovávat? Proč? Klub seniorů informuje FAŠANKU, FAŠANKU, UŽ JE ŤA NAMÁLE V Senior klubu v Mikulově se ve středu 18. února uskutečnila již tradiční akce Fašanková zábava. Senioři ve svém středu rádi přivítali členku Zastupitelstva města Mikulova pí Marii Babicovou. Pěkný a vtipný kulturní program připravil pěvecký sbor při KS. Zvlášť vtipné a zdařilé bylo pochovávání basy. Nechyběl ani pan farář Stanislav Jelínek, který byl opravdu přesvědčivý. O pláč ale i smích při loučení s basou nebyla nouze. Následovala volná zábava a občerstvení. Tenisový oddíl oslavil 25 let existence Tenisový oddíl Mikulov (TOM) oslavil na páteční valné hromadě 25. výroční svého fungování. Ze strany prezidenta klubu Milana Ocenění in memoriam z rukou starosty Rostislava Koštiala převzal za svého otce Ladislava Fišeru syn Ivo. Půsty se objevují ve všech světových náboženstvích. Mistry v půstu jsou především buddhističtí mniši. Z našeho pohledu bychom klidně mohli říct, že jejich život je vlastně jeden velký půst. Také Bible zná půst i odříkání v jídle. Jejich smyslem byla ve Starém zákoně příprava na příchod Mesiáše. Křesťané proto starozákonní půsty nezachovávali, ale vytvořili si svou vlastní postní praxi. Jaké k tomu vedly motivy? První z nich je motiv křesťanské lásky. Člověk, který má nadbytek jídla a přitom i čisté svědomí, si rychle uvědomí, že může něco ze svého nadbytku ušetřit pro jiné, kteří trpí nedostatkem. Považuje to za svou povinnost. Jak je tento motiv aktuální v dnešním světě! Kolik se zbytečně promrhá v nadbytku, zatímco miliony lidí hladoví. Brzo však převzali křesťané i motiv asketický (askeze přemáhání světských a tělesných žádostí), který vychází ze zkušenosti, že v nás stále bojují proti sobě dva sklony: k hmotným a k duchovním hodnotám. Člověk je hmotný i duchovní současně, musí se tedy starat o oba zájmy, ale tak, aby to bylo v přirozené míře a vyváženosti. Tělo má své potřeby a hlásí se o ně. Křesťan má ostatním lidem ukázat, že skutečných lidských K tanci a poslechu hrál Rytmik z Dolních Kounic. I když většině seniorů bylo více než šedesát, taneční parket byl neustále plný. Věk nevěk! Senioři se v našem klubu řídí rčením, že každý je tak starý, jak se cítí a nakolik má otevřené srdce ke svým spoluobčanům. Vedení Senior klubu děkuje všem, kteří se jakkoli podíleli na této zdařilé akci. Poděkování patří především pěveckému sboru při KS za velmi pěkný program, členům vedení, děvčatům v kuchyni za chutné pohoštění, paní Věře Prorokové za natáčení programu a také manželům Krausovým za vynikající zákusky. Děkujeme. Mgr. Libuše Danielová Nováka byla shrnuta historie oddílu od roku 1984, popsán jeho vývoj a také nastíněny plány do budoucna. Tenisový oddíl Mikulov ani jednou za svou existenci nezklamal. Pracuje nepřetržitě 25 let, uvedl Novák. Odmítáme nálepku, že tenis v našem městě je pouze pro vyvolené. Je otevřen pro všechny, řekl prezident klubu a poukázal na fakt, že jsou v něm zastoupeny všechny věkové kategorie. Zmínil se také o zásadním úkolu, který v blízké budoucnosti TOM čeká: Nyní se budeme soustředit na vybudování nového areálu s pěti otevřenými kurty a krytou halou v lokalitě Na Hradbách. Nejúspěšnější hráčkou TOM je v současné době Sabina Šabanovič, která se účastní turnajů Evropské tenisové asociace a v říjnu se zúčastnila soustředění v tenisové akademii na Floridě. 11 potřeb není tolik, kolik si lidé namlouvají. Kdo se uskrovní v jídle, ušetří peníze i čas na lepší věci a jeho tělesné zdraví tím neutrpí. V moderní době duchovní autoři přidávají nový, sympatický motiv pro půst. Jde tu o vědomí sociálního smyslu jídla. Žijeme ve společnosti s ostatními, a proto i s ostatními jíme. V rodině, která má zájem o jednotu, jsou důležitým prvkem dne společná jídla. Mají se tedy konat v radostném prostředí, při klidném rozhovoru a se vzájemným ohledem. Přátelé se zvou na oběd, na večeři. Nemá to však být příležitost k přejídání a k pití, ale k radostnému vědomí, že jsme spolu, že máme jeden o druhého zájem a že jsme ochotni si navzájem vypomáhat. To ovšem vyžaduje jistý druh půstu: jíst se stálým ohledem na druhé. V takovém případě pak můžeme hovořit o motivu sociálním. Ze všech těchto tří motivů vyplývá jednoznačný požadavek převládání ducha nad tělem. A k tomu má vlastně sloužit celé postní období, které by nás navíc mělo naučit žít s ohledem nejenom na sebe, ale i na druhé, a to během celého roku. Takto chápaný půst a újma v jídle nemusí pak být pro člověka něčím podivným, nepříjemným a nebo dokonce výstředním, nýbrž naopak radostným životním postojem. Karel Janoušek Konec února se nevydařil Mikulovské florbalisty nezastihl závěr února v nejlepší pohodě. Dorostenci neuspěli v souboji s brněnskými Bulldogs ani s FBS Olomouc. Buldoci dokázali Mikulovu nastřílet rovné dvě desítky branek a utkání s olomouckými soupeři skončilo pro Mikulov porážkou 3:8. Tým tak bude muset, ve zbývajících šesti utkáních sezóny, bojovat o udržení nesestupové sedmé pozice, kterou zatím v prvoligové soutěži drží. Muži vybojovali těsné vítězství 2:1 v zápase s MZLU Brno a podlehli Židenicím B 0:3. Díky této porážce přišel Mikulov prakticky o šanci na postup do vyšší soutěže. V tabulce je na třetím místě. FRC Na slavnostní valné hromadě bylo předáno čestné uznání za dlouholetou a obětavou práci Ladislavu Fišerovi in memoriam, Milanu Novákovi, Romanu Ošťádalovi, Čeňku Kubrychtovi a Pavlu Machainovi. Z úst prezidenta Milana Nováka také zaznělo poděkování městu Mikulovu, Jihomoravskému kraji, Českému svazu tělesné výchovy a sponzorům za finanční podporu. km Příjem inzerce Vážení inzerenti, příjem objednávek inzerce má na starosti ekonomka Mikulovské rozvojové, s. r. o. Anna Koutná. Vaše objednávky tedy směřujte na e- mailovou adresu nebo na telefonní číslo km

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby půjčovna nářadí široký výběr elektronářadí, ceny od 120 Kč/den HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: VELIKONOCE 3denní Maďarsko Zalakaros termální lázně (pá ne) Cena: Kč Cena zahrnuje: dopravu, 2 nocleh ve 2lůžkových pokojích v hotelu*** s polopenzí formou švédských stolů, vstup do lázní po celou dobu pobytu v hotelu a průvodce. Hotel má přímé propojení s lázněmi. Doporučujeme si vzít gumové přezůvky, koupací plášť (župan) a ručník. Lze dokoupit komplexní pojištění (úraz, storno, léčebné výlohy) 26 Kč/ den, místenku na konkrétní sedadlo v autobusu za 100 Kč, příplatek za samostatné dvousedadlo 500 Kč. topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy příjem zakázek pro rok 2009 tel.: Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz NABÍDKA: Výměna bytu 3+1 v OV na sídlišti v Mikulově po částečné rekonstrukci bytového jádra o výměře 77,7 m2 v 1. NP za byt 1+1, případně 1+KK v Mikulově s doplatkem nebo prodám za Kč. Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Nově nebankovní hypotéky! Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 25. března 2009 Distribuce března 2009 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 17. března 2009 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Anna Koutná, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 11. března 2009

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. ad 4) Bytové záležitosti. ad 5) Žádosti Město Pohořelice Zápis z 46. schůze rady města konané dne 1. 8. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, tajemník MVDr. Michalica Omluveni: Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová,

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 10.2.2015 Číslo jednání: JedNR3-7/2015 Datum jednání: 10.02.2015 Žádost o odkoupení pozemku pod garáží st.p.č. 180 o výměře 18 m2 v k.ú. Klášter u Nepomuka (USN-R3-173/2015) Žádost (***) o odkoupení pozemku pod

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více