Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformace Diplomová práce Autor: Kristina Polachová Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil Ph.D. Praha Červen, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Břeclavi dne Kristina Polachová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Petrovi Musilovi Ph.D. za cenné připomínky a rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

4 Anotace Diplomová práce Penzijní systém v ČR a nutnost jeho reformace podává komplexní pohled na současný systém penzijního zabezpečení v ČR, který prošel koncem roku 2012 a začátkem roku 2013 reformací. Práce obsahuje kompletní analýzu třech hlavních pilířů penzijního systému a podává ucelený přehled o všech provedených změnách v rámci reformy. Třetí kapitola obsahuje mimo jiné take doporučení různých alternativních způsobů spoření na důchod. V poslední části následuje analýza nedostatků současného penzijního systému a návrh opatření vedoucích k celkovému vylepšení systému. Závěr práce souhrnně hodnotí český důchodový systém a potřebu jeho reformace. Klíčová slova Penzijní systém, důchodová reforma, pilířový systém, stárnutí populace, věk odchodu do důchodu, průběţně financovaný systém, penzijní fond, státní příspěvek Annotation The Diploma Thesis Pension system in the Czech Republic and the necessity of its reformation provides a comprehensive view of the current pension scheme in the ČR, that has been subject of reformation in the end of the year 2012 and beginning of the year This Thesis covers a complete analysis of three main pension system pillars and makes an overall survey on all implemented changes within the reform. The third Chapter contains among others also recommendations of various alternative ways of pension savins. This is followed, in the last part, by the analysis of imperfections of the current pension system and proposal of actions how to improve the system in general. The final part of this Thesis assesses the Czech pension system and the necessity of its reformation in summary. Key words Pension system, pension reform, pillar system, ageing population, retirement age, Pay-As- You-Go system, pension fund, state contribution

5 Obsah Úvod Analýza penzijního systému v ČR Vývoj důchodového systému před rokem Vývoj penzijního systému po roce Vývoj po roce Nutnost penzijní reformy Demografie Příčiny stárnutí populace v ČR Pravděpodobnost doţití se penze První pilíř penzijního systému Současný stav prvního pilíře Skrytý penzijní dluh Moţnosti úprav průběţného systému Výpočet penze v prvním pilíři Druhý pilíř penzijního systému Právní stránka druhého pilíře Základní principy druhého pilíře Regulace a dohled nad druhým pilířem Srovnání s konkurenčními produkty Nové typy produktů ve druhém pilíři Pro koho je vstup do druhého pilíře výhodný a pro koho nikoli Rizika druhého pilíře Třetí pilíř penzijního systému Doplňkové penzijní spoření Předdůchod Transformace fondů Rozdíl mezi druhým a třetím pilířem Druhy penzí Průběh důchodového spoření a doplňkového spoření a výplat důchodu Alternativní způsoby spoření na důchod Návrh úprav penzijního systému Moţné změny v rámci penzijního systému Shrnutí...71 Závěr 74 Seznam pouţité literatury.76 Seznam tabulek.78 Seznam grafů 78 5

6 Úvod Evropa se v posledních desítkách let potýká se stále sílícím fenoménem stárnutí populace. Na tento problém neustále upozorňuje také Evropská unie, přičemţ se snaţí své členské státy přimět, aby se na hrozící změny ve společnosti důkladně připravily. Navrhovaná opatření se týkají celkové oblasti veřejného sektoru, ale především se budou citelně dotýkat penzijních systémů jednotlivých států. Změny demografického vývoje se dle statistik nevyhýbají ani České republice a proto i my jsme byli nuceni přistoupit na reformu penzijního systému. Neustále vzrůstající podíl starších občanů způsobuje stale větší závislost důchodců na stale se sniţujícím podílu aktivně pracujících, tedy těch co přispívají do systému. Tato demografická změna zatím moţná není patrná, protoţe stojíme teprve na jejím začátku, ale postupem času ji jistě budeme vnímat stale víc a víc. Proto nás s největší pravděpodobností čekají také změny na celospolečenské úrovni v přístupu ke stáří jako takovému. Je nutné si uvědomit, ţe naši senioři by rádi vedli aktivní ţivot a strávili na zaslouţeném odpočinku příjemné okamţiky a my na tom určitě budeme stejně. Dnes je z pohledu ekonomiky nahlíţeno na staré lidi nejen jako na finanční přítěţ, ale mysleme na ně do budoucna také jako na velkou cílovou skupinu s vysokým potencionálem. Nejen demografický vývoj nás donutil se zamýšlet nad nutností provedení změn v zastaralém a nevyhovujícím systému. Hlavním cílem důchodové reformy je zajištění jeho dlouhodobé stability a finanční udrţitelnosti. Cílem této diplomové práce pak je zhodnocení současného stavu penzijního systému v České republice, zhodnocení nutnosti provedení reformních kroků a vyhodnocení účinnosti reformních změn a případný nástin doporučení konkrétních kroků, které by mohly vest k větší spokojenosti se systémem, k jeho vyšší stabilitě a finanční udrţitelnosti. Hlavním zdrojem pro zpracování této diplomové práce byly analýzy dostupné na finančních a ekonomických serverech, z odborného tisku, broţur České správy sociálního zabezpečení a také stránek ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tyto zdroje jsem volila především z toho důvodu, ţe v čase, kdy jsem zpracovávala svoji diplomovou práci, byl nedostatek publikovaných aktuálních kniţních vydání na téma penzijního systému v ČR. 6

7 1. Analýza penzijního systému v ČR 1.1 Vývoj důchodového systému před rokem 1989 Pátráme-li po počátcích penzijního systému, nemusíme zacházet příliš daleko. Otázka důchodového systému je totiţ z pohledu minulosti relativně novou myšlenkou. Příčinou je především demografický vývoj. Podíváme-li se do doby kamenné, zjistíme, ţe za seniory byly povaţovány pětadvacetileté osoby. Středověk ani novověk významnější změnu nepřinesli. Průměrný věk lidí se sice ve srovnání s dobou kamennou pomalu zvyšoval, avšak s výkonem práce se přestávalo aţ ve chvíli, kdy uţ byl člověk příliš nemocný nebo vyčerpaný, aby nějakou práci mohl vykonávat. Pokud to ještě bylo moţné, přebírali starší lidé fyzicky méně náročnou práci nebo se starali o vnoučata a práci přenechali mladším generacím. Úkolem potomků pak bylo se o své rodiče ve stáří postarat a zajistit jim, pokud moţno, důstojné doţití. Ne vţdy tomu však tak bylo. Osoby neschopné si samy zabezpečit prostředky na obţivu a bydlení se řadily mezi chudinu. V českých zemích se o tyto lidi starala církev a obce zřizovaly chudinské ústavy, odkázané na dobrovolné příspěvky. V těchto nelehkých dobách vznikaly také svépomocné spolky, zajišťující podporu starých a nemocných. Na vývoji penzijního systému se koncem 18. století přičinila také Marie Terezie, která za své vlády představila tzv. penzijní normály. Ty zabezpečovaly státním úředníkům právo na penzi a jejich rodině nárok na státní podporu. První plošné důchodové zabezpečení je spojováno se jménem německého kancléře Otto von Bismarca, který roku 1889 vystoupil s prohlášením, ţe zaručí kaţdému nepracujícímu občanovi Německa, staršímu 65 let finanční podporu. Bismarcova reforma se stala základem penzijního systému a byla inspirací pro okolní země. Povinné veřejnoprávní sociální pojištění v Rakousku-Uhersku bylo zavedeno v letech (tzv. Taafeho reforma). V roce 1907 byl v Rakousku-Uhersku vydán zákon o penzijním pojištění, který byl po první světové válce doplněn o navazující zákony o zaopatření pro válečné veterány a o pár let později, v roce 1924 vznikl zákon č. 221/1924 Sb. z. A n. o pojištění pro zaměstnance v případě nemoci, invalidity a stáří, který veřejné důchodové pojištění upravil institucionálně i věcně. Toto pojištění se týkalo všech pracujících na území Československé republiky na základě pracovního, sluţebního nebo učňovského poměru. Na 7

8 vykonávání organizační správy a administrativy byla zaloţena Ústřední sociální pojišťovna. Pojištěnci přispívali do systému dle třídy, do které byli zařazení na základě výše mzdy. Původně existovalo 10 tříd a pojištěnci v rámci jedné třídy platili jednotné pojistné a pobírali jednotný důchod. Uvedený zákon upravil také trestní zodpovědnost zaměstnavatelů a zaměstnanců za neplacení pojistného nebo porušení povinností daných legislativou. 1 Hlavní zásady zákona 221/1924 Sb. z. A n. spočívaly v tom, ţe starobní invalidní pojištění tvořilo jednotný celek a s nemocenským pojištěním bylo spojeno pouze organizační sloţkou. Z dělnického starobního pojištění se vyplácely důchody jednorázově i opakovaně. Starobní důchod náležel pojištěnci po dovršení 65. roku věku, pokud opustil zaměstnání. Nárok na důchod vznikl po uplynutí tzv. čekací doby, která zahrnovala 150 příspěvkových týdnů, během kterých pojištěnec musel do systému přispívat. Dále musel pojištěnec dosáhnout předepsaného věku za trvání pojištění nebo alespoň v tzv. ochranné lhůtě, jež činila jeden rok po zániku pojištění. 1 Celý systém sociálního pojištění byl založen na rovnováze mezi příjmy a výdaji. Polovinu pojistného platili zaměstnavatelé, polovinu zaměstnanci. Muži i ženy měli nárok na starobní důchod v 65 letech, a to pouze po uplynutí výše zmíněné čekací doby. 1 Pokud jde o výši důchodů nejvyšší starobní důchod činil korun ročně, tj. 450 korun měsíčně. Tohoto důchodu mohl dosáhnout pojištěnec, jestliže byl nepřetržitě 50 let pojištěn v nejvyšší mzdové třídě a v každém roce alespoň 50 týdnů. Prakticky tedy tohoto důchodu nemohl dosáhnout nikdo. 1 Na svou dobu velmi pokrokový právní předpis, zákon č. 99/1948 Sb. o národním pojištění zrušil všechny předchozí zákony z této oblasti. Podle znění tohoto zákona se mělo do budoucna národní pojištění stát přístupným pro všechny občany a zaštítit co největší rozsah sociálních skutečností. Zákonem byla vytvořena nová jednotná soustava národního pojištění, ve které byly do značné míry zrovnoprávněny nároky dělníků a ostatních zaměstnanců a poprvé bylo rozšířeno důchodové zabezpečení i na samostatně hospodařící občany. 1 1 ČSSZ. 80 let sociálního pojištění. 1. vyd. Praha : ČSSZ, s 8

9 1.2. Vývoj penzijního systému po roce 1950 Pro toto období je charakteristický přechod z původního systému sociálního zabezpečení na sovětský model sociálního pojištění. V zájmu tehdejšího politického reţimu bylo potlačení soukromého sektoru a upuštění od zásad univerzality pro všechny pracovníky. Zákonem č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, došlo k oddělení nemocenského a důchodového pojištění. Prováděním důchodového zabezpečení byl ustaven Státní úřad důchodového zabezpečení (SÚDZ). O pár let později, v roce 1957 došlo v orgánech sociálního zabezpečení k další organizační změně a k provádění důchodového zabezpečení byl pověřen Státní úřad sociálního zabezpečení (SÚSZ). V roce 1968 vzniklo na základě zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mělo vykonávat působnost v oblasti sociálního zabezpečení, kterou do té doby zajišťoval Státní úřad sociálního zabezpečení. O dávkách důchodového zabezpečení začala místo Státního úřadu sociálního zabezpečení rozhodovat jeho původně vnitřní organizační jednotka Správa důchodů v Praze. Z ní v roce 1969 vznikl Úřad důchodového zabezpečení v Praze. 2 Dalo by se říct, ţe do roku 1989 byl stát k penzistům velmi velkorysý a to především k některým skupinám obyvatel. Tato velkorysost se projevovala především k nároku na dávky, spíše neţ k výši dávek. Cílem tohoto systému bylo naopak znevýhodňovat osoby samostatně výdělečně činné. Tento způsob důchodové politiky státu však neposkytoval prostor pro samostatné rozhodování ani pro tvorbu systému soukromého dobrovolného pojištění. 2 ČSSZ. 80 let sociálního pojištění. 1. vyd. Praha : ČSSZ, s 9

10 1.3. Vývoj po roce 1989 S příchodem nového politického reţimu, nových společenských a ekonomických podmínek po listopadu 1989, vzešla také nutnost změn v systému sociálního zabezpečení. Tyto nutné změny legislativně zaštítil zákon ČNR č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Nově vznikala soustava orgánu státní správy působících v oblasti sociálního zabezpečení. Došlo ke sloučení Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních druţstev. Tímto sloučením došlo ke vzniku jedné instituce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta pokračovala v činnosti zmiňovaných předchůdců, převzala jejich dokumentaci a rozsáhlou evidenci občanů. Z původních Okresních správ nemocenského pojištění vznikaly nové okresní pobočky nazývané Okresní správy sociálního zabezpečení. Hlavní cílem změn penzijního systému prováděných po roce 1989 bylo především upuštění od upřednostňovaní určitých skupin obyvatelstva (osobní důchody a pracovní kategorie) a odstranění od diskriminace osob samostatně výdělečně činných, aby prakticky všichni ekonomicky aktivní občané začali získávat důchodové nároky podle jednotných podmínek. Dalším krokem bylo organizační sjednocení provádění důchodového pojištění a nemocenského pojištění. A také byla zavedena pravidla pro valorizace důchodů. Jiţ počátkem 90. let si zákonodárci uvědomovali, ţe penzijní systém byl po celou dobu zaloţen na poměrně vysoké štědrosti, proto bylo jejich snahou sníţit nadměrnou velkorysost systému a čelit tak hrozící finanční disbalanci. Postupem času bylo provedeno nesčetně dalších organizačních a legislativních úprav. Od 1. ledna 1996 vstoupil v platnost zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravil nároky a výši jednotlivých dávek důchodového pojištění. Tento zákon krom mnoha dalšího ustanovuje tři přímé dávky důchodového pojištění starobní, plný invalidní a částečně invalidní důchod, a dávky odvozené vdovský, vdovecký a sirotčí důchod. Od starobního důchodu se odvíjí konstrukce všech ostatních důchodů a nároků na dávky. 10

11 Tabulka č. 1: Přehled nejdůleţitějších reformních kroků od roku 1990 aţ po rok Byla odstraněna diskriminace OSVČ a zrušeny preference v důchodovém systému, takţe prakticky všichni ekonomicky aktivní občané začali získávat důchodové nároky podle jednotných podmínek. Došlo k organizačnímu sjednocení provádění důchodového pojištění a nemocenského pojištění. Byla zavedena pravidla pro valorizace důchodů Byla uzákoněna nová správa penzijního systému vznik ČSSZ Byla uzákoněna indexace (10% inflace + vliv reálné mzdy) Bylo zavedeno pojistné na sociální zabezpečení (jako příjem státního rozpočtu). Příspěvky byly tedy odděleny od daní Byl přijat zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a český důchodový systém začaly tvořit dva pilíře Byl přijat nový zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Byl zaveden zvláštní účet důchodového pojištění jako součást státních finančních aktiv, který umoţňuje (i kdyţ v rámci státního rozpočtu) definovat bilanci základního důchodového pojištění. Na tento samostatný účet směřují veškeré příspěvky a jen z něj mohou být dávky starobní penze vypláceny Byl omezen zápočet většiny náhradních dob pojištění a zpřesněny podmínky pro valorizaci důchodů Byla přijata novela zákona o penzijním připojištění, která zvýšila míru bezpečnosti vkladů účastníků připojištění a rozšířila moţnost tohoto připojištění, včetně zavedení daňových úlev. Vyšší státní příspěvky jsou určeny natrvalo. 11

12 2001 Novela zákona o důchodovém pojištění přinesla účetně jasný výpočet dávek starobního důchodu Byl znevýhodněn předčasný odchod do starobního důchodu a zvýhodněno odloţení odchodu do důchodu Byla změněna a zpřesněna pravidla pro valorizaci důchodů Vláda zvýšila důchodový věk na 63 let pro obě pohlaví (věková diferenciace pro ţeny podle počtu odchovaných dětí). Bylo rozhodnuto o dalším pokračování ve zvyšování důchodového věku i po roce Byly omezeny moţnosti předčasného odchodu do starobního důchodu. Byl omezen zápočet doby studia. Bylo zrušeno omezení výplaty starobního důchodu výší výdělku. Byla zvýšena procentní sazba pojistného na důchodové pojištění a sníţena sazba pro příspěvek na státní politiku zaměstnanosti celkové zatíţení však zůstalo nezměněné. Bylo rozhodnuto o postupném zvyšování minimálního vyměřovacího základu pro pojistné OSVČ (v letech 2004 aţ 2006). Valorizace je prováděna pravidelně k 1. lednu nového roku, namísto jakéhokoliv měsíce, kdy úhrnný spotřebitelský index dosáhne 5 %, jak tomu bylo předtím. Novelou zákona o penzijním připojištěním bylo dosaţeno harmonizace s právem EU Byla ustanovena komise (tzv. Bezděkova komise) pro návrh reformy penzijního systému, členy jsou mj. zástupci 5 parlamentních stran Dokončení prací komise a publikace Závěrečné zprávy Zdroj: KLIMENTOVÁ, J. Sociální pojištění Důchodové pojištění a nemocenské pojištění. 1. vyd. Praha : MPSV, s. 12

13 1.4. Nutnost penzijní reformy Nejenom v České republice, ale také v okolních evropských státech se jiţ dlouhá léta vedou debaty o potřebě důchodové reformy. Některé státy přešly od debat k činům a své systémy postupně reformují, jiní si dávají s reformou na čas, v kaţdém případě je však reforma nemine. Spousta z nás si moţná klade otázku, za jsou reformní kroky vůbec nutné a pokud ano, jaké důvody nás k tomuto rozhodnutí mají vést. V následující kapitole se pokusím na tyto otázky najít odpověď. Evropská dluhová krize do značné míry ukázala Achillovu patu evropských zemí. Až na několik málo výjimek se evropské země potýkají s deficitními veřejnými (a státními) rozpočty. Do značné míry za tyto deficity mohou sociální výdaje, především pak starobní důchody. Všechny evropské země stárnou, roste průměrná délka života jejich obyvatelstva a nízká porodnost nestačí na udržení populace. Mnohem horší než současná celková výše zadlužení, ať je jakkoli vysoká, je nepříznivý demografický trend, neboť demografické faktory jsou daleko silnější a trvalejší. Země Evropské unie vydávaly v roce 2007 v průměru na starobní důchody 10,2% HDP, když nejvyšší výdaje byly v Itálii (14% HDP) a nejnižší v Irsku (5,2%). Česká republika je s výdaji ve výši 7,8% pod průměrem EU, ale ne příliš vzdálena od mediánu, kterým je Lucembursko s výdaji na důchody 8,7% HDP. 3 Závaţnost situace v evropských zemích je stále větší, a i proto jsme v uplynulých letech jsme byli u zrodu mnoha úspěšných i neúspěšných reforem penzijních systémů. Avšak všechny se opírají o podobné základní body. Podstatou všech změn v systému je zpřísňování podmínek ve svých průběţných systémech. Všude se zvyšuje věková hranice pro odchod do důchodu, mění se standardy valorizace jiţ přiznaných důchodů, ruší se předčasné odchody do důchodu a jiné. A bohuţel se i naše země potýká s podobnými problémy jako ostatní země EU a proto nebylo moţné myslet si, ţe se reformě penzijního systému nějakým způsobem vyhneme. Míra zásahů do systému je různorodá, v některých zemích byly provedeny zásadnější kroky, v podstatě bylo nutné předělat celý systém od základů a alespoň část důchodového systému převést z průběţného na fondový způsob financování. Pro budoucí penzisty to znamená nutnost postupně si vytvářejí úspory, ze kterých budou 3 Zdroj: Příloha týdeníku Euro, ze dne 11. března 2013, [cit ]. ISSN

14 financovat své důchody. Tento systém v tuzemsku vídáme pod označením druhý pilíř. V evropském a světovém kontextu není nově zaváděný český druhý pilíř nijak (pozitivně ani negativně) výjimečný či jedinečný. Celosvětová finanční krize probíhající v posledních několika letech přinutila reformující státy od těchto kroků částečně nebo zcela ustoupit. Podle studie australské společnosti Mercer (tvůrce globálního indexu srovnávání penzijních systémů) nalezneme nejlepší penzijní systém v Nizozemí. Existuje zde první pilíř, který zajišťuje rovnou sazbu důchodu z průběžného systému. Druhý pilíř je tvořen zaměstnaneckými fondy, ve kterých si spoří 90 % zaměstnanců, a třetí pilíř se sestává ze soukromého daňově zvýhodněného spoření. Mnoho lidí by v tuzemsku preferovalo švédský penzijní systém. I ten však stojí na třech nohou (pilířích). V prvním pilíři se odvádí 16 % z hrubé mzdy na virtuální účet v průběžně financovaném systému. Druhý pilíř je (na rozdíl od českého) povinný a odvádí se 2,5 % ze mzdy na povinné kapitálové spoření. Třetí pilíř je tvořen zaměstnaneckými fondy. 4 V tabulce č. 2 jsou zobrazeny postkomunistické členské země EU (jejich penzijní systémy jsou nejblíţe tomu našemu), které v posledních 15 letech provedli reformu svého penzijního systému. Jak je patrné, všechny země převedly část odvodů z průběţného systému do druhého pilíře (tedy stejná situace jako v ČR). Některé země byly v nastavení procentuální výše odvodů hodně optimistické (např. Slovensko 9 %). Avšak vzhledem k tomu, ţe tyto státy (stejně jako drtivá většina jejich evropských kolegů) bojují s výrazným zadluţením, ukázalo se, ţe původní představy byly příliš optimistické a je nutno přistoupit k jejich částečné korekci. Většina těchto států tak sníţila odvody do druhého pilíře na 2 %. Opět je zde vidět, ţe český druhý pilíř je nastavením parametrů naprosto v souladu se svými souputníky. Jediným státem, který celou reformu zrušil, bylo Maďarsko. Celá Evropa tomu prohlášení věnovala velkou pozornost. Sledoval se především dopad na klienty. Nakonec se však ukázalo, ţe nejtvrdší důsledky nesly finanční společnosti, které vynaloţily náklady na propagaci a reklamu, vytváření fondů apod. 4 Zdroj: Příloha týdeníku Euro, ze dne 11. března 2013, [cit ]. ISSN

15 Tabulka č. 2: Reformy a ústup od nich Země Začátek reformy Celkové odvody na penze (% mezd) Odvody do druhého pilíře (% mezd) Ústup z reforem v letech Česká republika Slovenkso Sníţení odvodů z 9% na 4% mezd Polsko ,5 7,2 Dočasné sníţení odvodů na 2,3% Maďarsko ,5 8 Reforma zrušena Bulharsko Zvýšení odvodů do 2. pilíře odloţeno Zdroj: CERGE IE Současný český systém důchodového pojištění je upraven několika právními předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí uţivatele je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dne 28. prosince 2011 byly ve Sbírce zákonů publikovány zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. 5 Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých letech minulého století, kdy byly postupně přijímány dílčí reformní kroky. I třetí pilíř v podobě státem podporovaného penzijního připojištění v českých domácnostech do dnešního dne zdomácněl, v penzijních fondech si spoří více neţ čtyři miliony občanů. Probíhající reforma rozděluje penzijní systém na tři pilíře. 5 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 1.5. Demografie Demografický vývoj je jedním ze základních faktorů ovlivňující důchodový účet. Demografický vývoj je často argumentem na otázku nutnosti a potřeby důchodové reformy a to samozřejmě v její prospěch. Čím více plátců nyní, tím větší příspěvky v produktivním věku a na druhou stranu větší nároky na výplatu důchodů v post produktivním věku. Celoevropským trendem je bohuţel nízká porodnost, migrace a doţití se čím dál vyššího věku, coţ potvrzuje i situace a vývoj populace v naší zemi. Dá se tedy říct, ţe populace výrazně stárne a sniţuje se počet obyvatelstva v produktivním věku, coţ znázorňuje graf č.1. Graf č. 1: Prognóza populačního vývoje České republiky na období Zdroj: Prognóza populačního vývoje České republiky na období Na grafu č. 1 je vidět, ţe prognóza předpokládá zvyšování počtu i podílu osob v post-produktivním věku a rovněţ sniţování počtu neproduktivních dětí a mladistvých. Obyvatelstvo České republiky stárne. Demografické stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se podíl dětí mladších 15 let, tzn. starší věkové skupiny rostou početně relativně rychleji než populace jako celek. 6 6 Zdroj: Demografie [online] [cit ]. Dosutupné z: 16

17 Dnes připadá na jednoho důchodce 1,8 ekonomicky aktivních lidí plátců sociálního pojištění. Pokud se systém neupraví, v roce 2050 to bude podle posledních analýz asi 1,2. Přitom schodek důchodového účtu v současnosti činí asi 30 miliard korun ročně. 7 Logicky tedy bude méně peněz na státní důchody. Niţší počet obyvatel v produktivním věku samozřejmě znamená i niţší počet daňových poplatníků a vyšší počet důchodců. S velkou pravděpodobností se tak zvýší podíl důchodců připadajícího na jednoho daňového poplatníka. Na tento ukazatel má vliv i hospodářský vývoj, kdy v době hospodářského růstu obvykle roste počet daňových poplatníků. Tab. 3: Poměr poplatníků a počet důchodců Rok Počet důchodů (vč. Sirotčích, ivnalidních, vdovských) Počet starobních důchodců Počet poplatníků Počet poplatníků na jednoho důchodce Počet poplatníků na 1 starobního důchodce Zdroj: ČSSZ 1,85 1,84 1,84 1,78 1,73 1,74 1,72 2,49 2,48 2,46 2,37 2,17 2,17 2,11 7 Zdroj: Sociální poradce [online]. [cit ]. Dostupné z: 17

18 1.6. Příčiny stárnutí populace v ČR Jako nejčastější příčiny stárnutí populace nejen v České republice, ale i v ostatních zemích, jsou udávány tyto tři faktory: porodnost, úmrtnost a migrace. Hlavní příčinou demografického stárnutí je spolu s poklesem porodnosti trvalý pokles specifických měr úmrtnosti vedoucí k prodlužování naděje dožití a tím k častějšímu dožívání se vyššího a vysokého věku. Důsledky demografického stárnutí se dotýkají všech sfér sociálního a ekonomického vývoje a nejčastější obavy vyvolávané změnou věkové struktury se pojí s udržitelností financování důchodového systému, růstem nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči a nedostatkem pracovních sil na trhu práce. 8 Graf č 2.: Reálná věková struktura obyvatelstva ČR v roce 2010 a 2065 Zdroj: ČSÚ Graf znázorňuje reálnou věkovou strukturu obyvatelstva České republiky v roce 2010 ve srovnání s věkovou strukturou prognózovanou Českým statistickým úřadem pro rok Z tohoto grafu je patrná změna, která se bude dotýkat celé populace ČR. 8 Zdroj: Demografie[online] [cit ]. Dostupné z: cz_detail_clanku&artclid=824 18

19 Skupina obyvatel ve věku 65 a více let bude početně i nadále narůstat, což ve svém důsledku zapříčiní výraznou deformaci věkové pyramidy, jejíž základna se podstatně zúží a vrchol naproti tomu velmi výrazně rozšíří. Celkový počet obyvatel České republiky jako celku by se měl do roku 2065 mírně zvýšit, a to ze současné hodnoty osob na předpokládaných osob. 9 Jak uţ jsem zmínila výše, mezi faktory ovlivňující demografické stárnutí populace patří také nízká porodnost. Mladí lidé v ČR se dnes po vzoru ţivotního stylu západní Evropy nehrnou do brzkého zakládání rodiny. Jejich cíle a hodnoty se ve srovnání s cíly našich rodičů ve stejném věku markantně změnily. Převaţuje touha po materiálním zabezpečení. Pro většinu mladých lidí je nyní prioritou dosáhnout vytouţeného vzdělání, nejlépe tedy vysokoškolského titulu, dále získat praxi v oboru a postupně se v něm zkoušet prosazovat. Vedle toho si mladí také uvědomují, ţe budoucí rodinu je nutné materiálně zabezpečit, proto se do jejího zakládání většinou nepouštějí dříve, neţ nabudou dojmu, ţe jsou schopni tomuto závazku dostát. Nemyslím, ţe by dnešní mladí lidé byli o tolik zodpovědnější neţ dřívější generace, ale domnívám se, ţe u nich převládají obavy z ekonomické, politické a sociální situace v naší zemi a to je vede k odkládání zakládání rodiny do vyššího věku. Do budoucna projekce ČSÚ vychází z předpokladu, že nejnižší úrovně porodnosti již bylo dosaženo (v roce 1999). Dále předpokládá, že se trendy v ČR budou přibližovat úrovni a struktuře porodnosti v západoevropských zemích. Porodnost se má zvyšovat až do roku 2030, aby se posléze stabilizovala. Střední varianta uvádí hodnotu porodnosti 1,62 dítěte na jednu ženu v roce Ani vysoká varianta však nepředpokládá překročení hranice dvou dětí narozených jedné ženě, které by znamenalo alespoň nahrazení jedné generace druhou a tedy zachování tzv. prosté reprodukce. 10 Na základě projekce lze konstatovat, že počet obyvatel ČR bude i nadále klesat. Míra imigrace nestačí na vyrovnání úbytku přirozenou měnou. Závažnějším problémem je však stárnutí populace jako celku, které se v budoucnu bude dále zrychlovat. Střední varianta kalkulovala s permanentními úbytky obyvatelstva po roce 2015, takže počet 9 Zdroj: Demografie [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 obyvatel klesne pod 10 milionů poprvé v roce Pravděpodobnost dožití se penze. Většina z nás by ráda věděla, co je v blízké i daleké budoucnosti potká. Pokud jim ale sdělíte, ţe budoucnost, která je čeká, není nikterak růţová, mají tendence Vaši prognózu zlehčovat a s nedůvěrou ji zavrhnou. Lidé zkrátka celkově neradi přijímají špatné zprávy. S nepochopením se setkáte také u většiny lidí, pokud jim sdělíte, ţe státní důchody v budoucnu jim nezajistí jejich dosavadní ţivotní úroveň snad ani z poloviny a budou si muset na penzi šetřit i jinak. A co se týče mladých, ti se ve většině domnívají, ţe s neustále se zvyšující hranicí odchodu do důchodu, se ho stejně nemohou doţít. Částečně mají pravdu, odchod do důchodu je pro ně odsunut o pět let později neţ dnešním penzistům. A jejich děti pak budou čekat na odchod do penze aţ do svých 73 let. Mnoho z nich proto namítá, ţe v důchodu pobudou jen velmi krátký čas, avšak neuvědomují si, ţe doba, kterou stráví v penzi se prodluţuje právě díky tomu, ţe roste průměrná délka ţivota a zároveň i počet lidí, kteří se doţijí důchodového věku. Například v roce 1927 se v Československu chodilo do důchodu v 65 letech, když se ho dožili, měli před sebou v průměru ještě deset let života. Jenže penze se jich nedožila ani polovina. V roce 2007, tedy o osmdesát let později, byla pro muže hranice odchodu do důchodu 62 let. Dožilo se ho přes 80 procent mužů a v průměru je čekalo ještě šestnáct let života (a stát šestnáct let vyplácení důchodu). 12 Dnešní třicátníci budou odcházet do důchodu v 68 letech věku. Předpoklad, ţe se tohoto věku doţijí je 77 % u muţů a asi 88 % u ţen (údaje pochází z úmrtnostních tabulek). Coţ je poměrně dost. A pokud by se tak stalo, tak podle úmrtnostních tabulek by muţ měl 11 Zdroj: Projekce obyvatelstva České republiky do roku Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Zdroj: Peníze. [online] [cit ]. Dostupné z: duchodoveho- veku-antisocialni-ani-nahodou! 20

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Důchodová reforma průběžný systém

Důchodová reforma průběžný systém Důchodová reforma průběžný systém Ing. Pavel Sobotka Jediná důchodová reforma, která má smysl, je reforma průběžného systému nebo-li prvního důchodového pilíře. Proto je třeba reformovat tento průběžný

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Popis varianty parametrická optimalizace

Popis varianty parametrická optimalizace Popis varianty parametrická optimalizace 1. Propočítat, jak se projeví poslední schválené úpravy odvodů do důchodového fondu (zvýšení na 28%, zvýšení odvodů za OSVČ). 2. Při předpokládaném růstu mezd ročně

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí

Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Stárnu, stárneš, stárneme, důchodový systém to ustojí Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj základních demografických charakteristik populace na území dnešní ČR

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Vliv demografického vývoje populace na sociální pojištění v České republice The impact of demographic trends on social insurance in the Czech Republic

Vliv demografického vývoje populace na sociální pojištění v České republice The impact of demographic trends on social insurance in the Czech Republic Vliv demografického vývoje populace na sociální pojištění v České republice The impact of demographic trends on social insurance in the Czech Republic Abstrakt Lenka Fulínová Příspěvek je zaměřen na popis

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důchodová reforma. 75 dnů do rozhodnutí. Petr Nečas, předseda vlády Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Marketingová kampaň Již probíhá: Kulaté stoly v krajských městech Manuál k důchodové reformě Informační letáky Informační linka

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Pracovní tým č. 1 Podpora rozvoje III. pilíře Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 Vít Samek Praha, MPSV ČR, 10. prosince 2015 Mandát 2015 PT1

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více