Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána."

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Kompaktní vyhodnocovací ústředna DEGA UPA II L ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité Obsah str. 2 / Pro Vaši bezpečnost str. 2 / Technické informace str. 3 / Provozní podmínky a vnější vlivy (ČSN ) str. 3 / Základní typy str. 4 / Popis výrobku str. 6 / Příslušenství str. 7 / Instalace, montáž a demontáž str. 9 / Ovládání kompaktní ústředny str. 9 / Funkce kompaktní ústředny Zapnutí kompaktní ústředny Klidový stav Stav alarmu plynů (tj. překročení meze 1.4. stupně detekce) Stav PEL alarmu plynů Porucha Detekce kritické teploty Detekce zaplavení Havarni ventil, Solenoidový ventil Stav nutného servisního zásahu (kalibrace snímačů) Funkce ústředny DEGA UPA II L S Funkce ústředny DEGA UPA II L MULTI str. 12 / Provoz a údržba Provoz Údržba Hlídání kalibračních lhůt str / Přílohy Příloha č.1: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L Příloha č.2: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L S Příloha č.3: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L MULTI str. 16 / Všeobecné záruční podmínky Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. Společnost DEGA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru popsaného v tomto návodu. Společnost DEGA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje!

2 PRO VAŠI BEZPEČNOST Pozor na statickou elektřinu Před montáží a manipulací s výrobkem se ujistěte, že na sobě nemáte nahromaděný elektrický náboj. Dotkněte se uzemněného kovového předmětu, čímž dojde k vybití eventuálního nahromaděného elektrického náboje. V opačném případě by mohlo dojít k poškození výrobku. V případě poruchy zařízení ihned odpojte od napájení V případě že zaznamenáte, že z výrobku vychází neobvyklý zápach či kouř, odpojte jej od síťového napájení i všech přídavných zařízení. Další provoz může vést ke zranění nebo poškození majetku. Po odpojení nechte výrobek prohlédnout v autorizovaném servisu nebo u výrobce. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů nebo v prostorách s možným výskytem těchto plynů Elektronické vybavení nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Produkt není určen pro průmyslové nebo komerční prostory a prostory s nebezpečím výbuchu Ex. Produkt nerozebírejte a zabraňte kontaktu s vodou Kontakt s interními součástmi výrobku může vést k úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy svěřte opravu výrobku výhradně certifikovanému servisu. Kontakt s vodou může způsobit zkrat ve výrobku a následně jeho poškození, poškození majetku či újmu na zdraví. Používejte pouze certifikované příslušenství DEGA Přístroj je certifikován a je technicky i funkčně způsobilý pouze pro originální komponenty DEGA. V případě použití přístroje s jinými produkty výrobce neodpovídá za škody, které tímto mohou vzniknout. Používejte vhodné typy kabelů Pro zajištění shody s parametry výrobku používejte k připojení výrobku k jiným zařízením nebo napájení výhradně doporučené kabely popsané v kapitole technické informace. TECHNICKÉ INFORMACE Napájecí napětí: 230V AC/50 Hz (v případě využití příslušenství DEGA UPA II 24/12 je napájení 24V DC) Kabel pro připojení teplotního čidla DEGA Tc II: kabel UTP cat 5e (max.100 m) nebo stíněný 4x1 mm2 Kabel pro připojení záplavového čidla DEGA Zc II: kabel UTP cat 5e (max.100 m) nebo stíněný 4x1 mm2 Kabel pro připojení externího odstavného tlačítka DEGA TL II: kabel 2x1mm2 (max. 100m) Kabel pro připojení RS485 JYTYO: 2x1mm2 (max. 1200m) Výstup: 8 x Relé (bezpotenciálový přepínací kontakt) RS 485 RS 232 Ovládání havarijního ventilu DEGA HVDNx (v případě osazení příslušenstvím DEGA UPA II V) Výstup optické/akustické signalizace: a) 12V/100mA v případě napájení ústředny 230VAC b) 12V/4A v případě napájení ústředny 24VDC (v případě osazení příslušenstvím DEGA UPA II 24/12) Stupeň ochrany krytem: IP 20 Zatížitelnost kontaktů relé: odporová zátěž: 8A / 250 V 50Hz 8A / 30V DC induktivní zátěž: 1,6A / 30V DC Rozměry (Š x V x H): Hmotnost: 245 x 72 x 121mm 0,7kg STR 2

3 PROVOZNÍ PODMÍNKY A VNĚJŠÍ VLIVY (ČSN ) Rozsah provozních teplot: 20 C až +85 C Relativní vlhkost okolního vzduchu: max. 95% Nadmořská výška: AC1 Výskyt vody: AD1 Výskyt cizích pevných těles: AE1 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek: AF1 Vibrace: AH1 Povaha zpracovaných, nebo skladovaných látek: BE1 Pracovní prostředí: BE1 prostředí bez nebezpečí výbuchu BNV (ČSN EN ) Kompaktní ústředna je určena především pro vnitřní prostory k montáži do rozvaděčů nebo do boxů DEGA. ZÁKLADNÍ TYPY DEGA UPA II L kompaktní vyhodnocovací ústředna slouží k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné vyhodnocení 14.stupňové detekce (včetně detekce PEL ). Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxů. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů. Ve spojení s externím čidlem teploty (DEGA Tc II) lze vyhodnocovat až dva stupně kritické teploty. Ve spojení s externím čidlem zaplavení (DEGA Zc II) lze detekovat zaplavení. Ve spojení s obvodem pro ovládání havarijního ventilu (DEGA UPA II V) lze uzavírat pomocí proudového impulzu havarijní ventily např. DEGA HVDNx. Relé 18 mají následující funkci: RE8 Spínání při překročení 4. Stupně úniku plynů LEVEL4 RE7 Spínání při překročení 3. Stupně úniku plynů LEVEL3 RE6 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů LEVEL2 RE5 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů LEVEL1 RE4 Relé poruchy ERROR RE3 Relé akustické/optické signalizace ALARM RE2 Spínání při překročení 2. Stupně kritické teploty TEMP2 RE1 Spínání při překročení 1. Stupně kritické teploty TEMP1 DEGA UPA II L S speciální verze kompaktní vyhodnocovací ústředny slouží k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné samostatné vyhodnocení 2.stupňové detekce od každého snímače samostatně. Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxů. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů. Upozornění: S tímto typem ústředny nelze detekovat kritickou teplotu, zaplavení a ovládat havarijní ventil. Relé 18 mají následující funkci: RE8 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 4 RE7 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 4 RE6 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 3 RE5 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 3 RE4 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 2 RE3 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 2 RE2 Spínání při překročení 2. Stupně úniku plynů kanálu 1 RE1 Spínání při překročení 1. Stupně úniku plynů kanálu 1 STR 3

4 DEGA UPA II L MULTI nejvyšší verze kompaktní vyhodnocovací ústředny slouží k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné vyhodnocení 1 4.stupňové detekce (včetně detekce PEL ). Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxů. Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů. Ve spojení s externím čidlem teploty (DEGA Tc II) lze vyhodnocovat až dva stupně kritické teploty. Ve spojení s externím čidlem zaplavení (DEGA Zc II) lze detekovat zaplavení. Ve spojení s obvodem pro ovládání havarijního ventilu (DEGA UPA II V) lze spínat havarijní ventily, např.dega HVDNx (pomocí proudového impulzu). Relé 18 mají následující funkci: RE8 RE7 Libovolná funkce každého relé dle individuálních požadavků zákazníka funkci RE6 jednotlivých relé lze zadat výrobci nebo nastavit pomocí konfiguračního softwaru DEGA CONFIG. RE5 RE4 (tj. kterékoliv relé lze nastavit pro funkci alarmu 14st.detekce plynů od kteréhokoliv RE3 snímače, nebo poruchy kteréhokoliv snímače, nebo detekce teploty a zaplavení a akustické a zvukové signalizace nebo jejich kombinací). RE2 RE1 Pro všechny výše uvedené typy ústředen platí tyto stavy relé kontaktů: Klidový stav všech relé (vyjma relé ERROR ): Poloha kontaktů Stav CNC Klidový stav CNO Relé aktivní (poplach) Klidový stav relé ERROR : Poloha kontaktů Stav CNC Relé aktivní (poplach) CNO Klidový stav systém funguje v pořádku POPIS VÝROBKU POPIS PANELU Světelná kontrolka pořadového čísla připojeného snímače detekce plynů 2 Tlačítko OPTION (pro přepínání zobrazeného kanálu, tj. snímače) 3 Tlačítko KVITACE (odstavení) zvukové signalizace 4 LCD Displej 5 Světelná kontrolka (POWER ERROR) 6 Světelná kontrolka 1 4. stupně detekce (alarmu) STR 4

5 Napájecí zdroj 2 Dvojitá svorkovnice 230 VAC 3 Svorkovnice pro externí připojení optické/akustické signalizace (12V DC max.100 ma) Pozn.: V případě využití příslušenství DEGA UPA II L 24/12 je možné připojit externí zvukové a optické signalizace 12V DC max.4a tj. je možné použít až 8x paralelně spojených zařízení DEGA MR/ MY/MG/MSL a DEGA S). 4 Interní akustická signalizace (siréna) 10 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 2 11 Světelné diody kanálu 3 (ALARM/ERROR) 12 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 3 13 Světelné diody kanálu 4 (ALARM/ERROR) 14 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 4 15 Vstupní svorkovnice relé 8 16 Vstupní svorkovnice relé 7 25 Svorkovnice RS Svorkovnice teplotního čidla DEGA Tc II 27 Svorkovnice havarijního ventilu DEGA HVDNx 28 Konektor pro připojení DEGA UPA II UPS (ve vývoji) 5 Svorkovnice záplavového čidla DEGA Zc II Pozn.: Ve verzi DEGA UPA II L S neaktivní 17 Vstupní svorkovnice relé 6 18 Vstupní svorkovnice relé 5 6 Svorkovnice externího odstavného tlačítka DEGA TL 7 Světelné diody kanálu 1 (ALARM/ERROR) 8 Vstupní svorkovnice kanálu snímače 1 9 Světelné diody kanálu 2 (ALARM/ERROR) 19 Vstupní svorkovnice relé 4 20 Vstupní svorkovnice relé 3 21 Vstupní svorkovnice relé 2 22 Vstupní svorkovnice relé 1 23 Jumper pro přepnutí komunikace RS 485/RS Svorkovnice RS 232 STR 5

6 POPIS LCD DISPLEJE 1 Upozornění na nutnou kalibraci 2 Aktuální zobrazovaný kanál 3 Druh detekovaného plynu nebo látky 4 Ikona poruchy/nutného servisního zásahu 5 Ikona čidla teploty * 6 Ikona zaplavení * 7 Sumární alarm plynů 8 Ikona překročení maximální průměrné koncentrace PEL 9 Jednotky ve kterých je měřeno 10 Zobrazovaná koncentrace * Funkce je aktivní pouze v případě připojení externího čidla teploty DEGATcII / externího čidla zaplavení DEGA ZcII PŘÍSLUŠENSTVÍ DEGA UPA II BOX Box se zámkem pro instalaci ústředny mimo rozvaděč tj.na zeď apod. DEGA UPA II UPS Zdroj záložního napájení (záloha 3060 min.) (ve vývoji) DEGA UPA II 24/12 Napájecí zdroj pro napájení ústředny 24V DC DEGA UPA II V Obvod pro ovládání havarijního ventilu pomocí proudového impulzu (doporučujeme havarijní ventil DEGA HVDNx) DEGA Zc II Externí záplavové čidlo (nelze použít u verze DEGA UPA II L S) DEGA Tc II Externí teplotní čidlo (nelze použít u verze DEGA UPA II L S) DEGA HVDNx Havarijní ventil lze použít pouze ve spojení s DEGA UPA II L V (nelze použít u verze DEGA UPA II L S) V případě využití příslušenství DEGA UPA II L 12/24 je možné připojit externí zvukovou nebo optickou signalizaci 12V DC/ max.4 A (tj. je možné použít až 8 x paralelně spojených zařízení DEGA MR a DEGA S II) STR 6

7 Akustická signalizace DEGA S II IP54 (krytí IP54) Spotřeba: DEGA S Ex II (siréna do prostředí s nebezpečím výbuchu) Spotřeba: 50 ma 150 ma DEGA TL (externí odstavné (kvitační) tlačítko zvukové signalizace) Optická signalizace DEGA MR II (krytí IP20) Spotřeba: DEGA MR II IP54 (krytí IP54) Spotřeba: DEGA M Ex (maják do prostředí s nebezpečím výbuchu) Spotřeba: DEGA PANEL S/L (prosvětlený LED panel) Spotřeba DEGA PANEL S1 II: Spotřeba DEGA PANEL S2 II: Spotřeba DEGA PANEL L1 II: Spotřeba DEGA PANEL L2 II: 500 ma 250 ma 150 ma 500mA 1000mA 1000mA 2000mA INSTALACE, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ Kompaktní ústředna je určena k montáži na DIN lištu do rozvaděčů nebo boxů DEGA. V případě požadavku zákazníka, lze dodat panel s LCD displejem k montáži na dveře rozvaděče. UPOZORNĚNÍ Ústředna je napájena napětím 230VAC (připojení na svorky L a N). V případě použití příslušenství DEGA UPA II 24/12 je ústředna napájena napětím 24VDC (na svorku L se připojí kladný pól, na svorku N se připojí záporný pól napájení).pokud v této verzi připojíme napájecí napětí 230VAC, dojde ke zničení ústředny!!!! K zařízení je možné připojit až čtyři nezávislé snímače detekce plynů, čidlo zaplavení a teplotní čidlo: a) snímač plynu typu DEGA NBxyL II je lineární snímač komunikující pomocí analogové proudové smyčky 420mA. Dodává se ve variantách pro detekci zemního plynu (metanu), propanbutanu (butanu), oxidu uhelnatého (CO), hořlavých plynů, oxidu uhličitého (CO2) a dalších více než 100 plynů dle požadavků zákazníka. b) snímač plynu typu DEGA NSx je s polovodičovým senzorem komunikující pomocí proudové smyčky 420mA. Vysílá pouze informaci o dvou stupních koncentrace. c) DEGA NSxCL, DEGA NSxEL, DEGA NSxIL je lineární snímač do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikující pomocí analogové proudové smyčky 420mA. Dodává se ve variantách pro detekci zemního plynu (metanu), propanbutanu (butanu), oxidu uhelnatého (CO), hořlavých plynů, oxidu uhličitého (CO2) a dalších více než 100 plynů dle požadavků zákazníka. d) snímač DEGA DV je speciální verze snímačů (sond) sledující koncentraci čpavku ve vodě. Slouží pro 2 stupňovou detekci. e) čidlo teploty DEGA Tc II je externím čidlem kritické teploty s lineárním rozsahem 099 C. f) čidlo zaplavení DEGA Zc II je externím čidlem zaplavení sloužící k indikaci zaplavení prostor (např.kotelny, sklady a pod.) STR 7

8 PŘIPOJENÍ SNÍMAČŮ KE VŠEM TYPŮM ÚSTŘEDEN DEGA UPA II L/ S/ MULTI Snímač Svorka Kabel Svorka Ústředna DEGA NBxyL II stíněný 3 x 1 mm 2 (max. 600m) stíněný 3 x 1,5 mm 2 (max m) Ux+ Sx Ux PE x = číslo kanálu DEGA UPA II L DEGA NSxyL II C+ B+ D S stíněný 3 x 1 mm 2 (max. 600m) stíněný 3 x 1,5 mm 2 (max m) Ux+ Sx Ux PE x = číslo kanálu DEGA UPA II L DEGA DV stíněný 3 x 1 mm 2 (max. 600m) stíněný 3 x 1,5 mm 2 (max m) Ux+ Sx Ux PE x = číslo kanálu DEGA UPA II L DEGA Tc II +12V outb outa GND stíněný 4 x 1 mm 2 (max. 100m) UTP cat 5e (max. 100m) žlutá zelená hnědá modrá + inb ina DEGA UPA II L DEGA Zc +12V DATA GND stíněný 4 x 1 mm 2 (max. 100m) UTP cat 5e (max. 100m) žlutá zelená bílá/zelená + DATA DEGA UPA II L STR 8

9 ovládání KOMPAKTNÍ ústředny K ovládání kompaktní ústředny slouží dvě tlačítka. Tlačítko a tlačítko Přepínání zobrazovaných kanálů (snímačů): tlačítkem můžeme přepínat mezi obsazenými kanály. Odstavení akustické signalizace poplachu: stiskneme tlačítko a tím na 20 minut deaktivujeme interní piezosirénu a relé ALARM se přepneme do klidové polohy. Pokud i po 20 ti minutách bude trvat událost, při níž se aktivovala zvuková signalizace, siréna se opět rozezní a sepne relé ALARM. Kvitování akustické signalizace je možno 3x za sebou a poté již nebude po dobu trvání poplachu aktivní. Pozn.: Kvitováním akustické signalizace dojde pouze k dočasné deaktivaci akustické signalizace. Ostatní signalizační prvky (relé LEVEL1, LEVEL2 atd.) jsou dále funkční. Servisní mód: Pokud potřebujeme vyměnit snímač bez vyhlášení poruch či poplachů, je možné kompaktní ústředně až na 60 minut zmrazit stav všech relé. Toho docílíme stiskem tlačítka a na dobu nejméně 5s. Na displeji je zobrazen pouze čas do zpětné aktivace kompaktní ústředny. Po 60 minutách od vstupu do servisního módu se kompaktní ústředna sama přepne zpět do normálního stavu. Pokud chceme ze servisního módu vyskočit zpět do běžného chodu ručně, stiskneme opět na 5 sekund tlačítka a. Stisknutím tlačítka v servisním módu dojde k testu funkce kompaktní ústředny: dojde k rozsvícení všech signalizačních prvků a displeje (8sekund) dojde k aktivaci akustické signalizace (2sekundy) postupné sepnutí všech relé Změna nastavení kritické teploty: V případě požadavku změny nastavení hodnot kritická teplota 1 a 2, stiskneme v servisním módu na 5s tlačítko. Na displeji začne svítit úroveň značící nastavenou hranici kritické teploty 1. Tisknutím tlačítka nastavujeme teplotu dolu, tisknutím nahoru, v rozsahu 099 C. Navolenou teplotu uložíme stisknutím tlačítka po dobu 3s. Tím přejdeme k nastavování úrovně kritické teploty 2. Kritickou teplotu 2 musíme nastavit nejníže o jeden C vyšší než je kritická teplota 1. Nastavování se opět provádí pomocí tlačítek a. Po navolení správné teploty uložíme nastavení pomocí 3s stisku a vrátíme se do servisního módu. funkce KOMPAKTNÍ ústředny Popis chování relé odpovídá základnímu typu kompaktní ústředny DEGA UPA II L. (ve verzi DEGA UPA II L S a DEGA UPA II L Multi je konfigurace relé odlišná a je popsána na konci této kapitoly). ZAPNUTÍ KOMPAKTNÍ ÚSTŘEDNY (ON) Po zapnutí napájení se na LCD displeji zobrazí aktuální verze nahraného firmwaru a následně dojde k testu všech indikačních prvků. Po této sekvenci kompaktní ústředna odpočítá čas nutný pro stabilizaci připojených snímačů s dle zahřívací doby jednotlivých snímačů. Pokud vše proběhne v pořádku, přejde kompaktní ústředna do normálního provozu a přepne relé ERROR do polohy kontaktů C4 NO4 značící správný provoz. Pozn.: Blokování po zapnutí je nutné pro stabilizaci senzoru a z důvodu prevence náhodného výpadku napájení, které by mohli způsobit vybuzení falešných poplachů! KLIDOVÝ STAV (READY) V tomto stavu je kompaktní ústředna po většinu doby provozu. Informace zobrazené na LCD displeji jsou vztaženy ke snímači, jehož číslo je zobrazeno pod ikonou a modrými LED diodami svítícími u zobrazovaného kanálu. Zobrazení hodnot koncentrací z ostatních snímačů popřípadě aktuální teploty z teplotního čidla DEGA Tc II lze vynutit stiskem. Pokud koncentrace přeroste maximální úroveň, kterou je připojený snímač schopen detekovat zobrazí se na displeji místo hodnot symbol ( HI ). V případě koncentrace vyšší než 999, se zobrazuje zástupný znak t, který znamená násobek tisíci. Například číslo 1t1 je 1100, 4t5 je 4500 nebo 99t je STR 9

10 STAV ALARMU PLYNŮ (tj. překročení meze 1.4. stupně detekce) Pokud bude překročena koncentrace 1. stupně, rozsvítí se příslušný stupeň alarmu na LCD displeji a LED panelu, dojde k sepnutí příslušného relé a na LCD displeji bude zobrazena měřená koncentrace snímače (kanálu), který překročil 1. stupeň koncentrace. Pokud 1. stupeň koncentrace překročilo více snímačů, zobrazí se snímač s nejvyšším stupněm alarmu. Pozn.1: Akustická signalizace se standardně aktivuje při dosažení 4. Stupně poplachu. Dle požadavků zákazníka ji lze nastavit i na nižšší stupeň. Pozn2.: Úrovně alarmů (1st.4st.) pro jednotlivé snímače jsou standardně nastavovány dle specifikace snímače a lze je libovolně měnit dle požadavků zákazníka. Pozn.3: V případě verze DEGA UPA II L S je kompaktní ústředna vybavena pouze dvoustupňovou detekcí plynů a relé ALARM je použito pro 1. stupeň poplachu kanálu 2. STAV PEL ALARMU PLYNŮ (tj. překročení průměrované koncentrace za časovou jednotku) Při překročení PEL koncentrace dojde k rozsvícení ikony zobrazení nápisu! DANGER!, dojde k sepnutí relé LEVEL4, ALARM a k aktivaci interní akustické signalizace. PEL (anglicky TWA Time weighted Average) Funkce je aktivní pouze v případě detekce toxických plynů (např.oxid uhelnatý(co) apod.) Pozn.: Úrovně PEL alarmů jednotlivých plynů pro jednotlivé snímače jsou standardně nastavovány dle specifikace snímače a lze ji libovolně měnit dle požadavků zákazníka. Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S není tato funkce obsažena PORUCHA (ERROR) Při jakékoliv poruše kompaktní ústředny nebo jejího příslušenství začne svítit žlutá signálka ERROR, relé ERROR se přepne do polohy C3 NC3, aktivuje se akustická signalizace, dojde k sepnutí relé ALARM (sepnou se kontakty C4 NO4) a na displeji začne blikat příslušný symbol: V případě poruchy kompaktní ústředny DEGA UPA II L začne na displeji blikat pouze symbol klíče V případě poruchy interního nebo externího snímače začne blikat symbol klíče a místo koncentrace se zobrazují pomlčky V případě poruchy čidla kritické teploty (DEGA Tc II) na displeji začne blikat pouze symbol klíče a svítí ikona V případě poruchy čidla zaplavení (DEGA Zc II) a displeji začne blikat pouze symbol klíče a svítí ikona Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S se nesepne relé ERROR, které je využito jako 2.stupeň poplachu kanálu. 2. DETEKCE KRITICKÉ TEPLOTY (pouze v případě připojení čidla teploty DEGA Tc II) Při překročení úrovně kritické teploty, jež je standardně nastavena na 45 C 1.stupeň a 60 C 2. stupeň dojde k rozsvícení kontrolky, nápisu! DANGER! a k sepnutí kontaktu relé příslušejícího k dané hladině alarmu kritické teploty včetně relé alarmů nižší úrovně. Při dosažení 2. stupně kritické teploty dochází k aktivaci interní piezosirény a sepnutí relé ALARM. Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S není tato funkce obsažena DETEKCE ZAPLAVENÍ (pouze v případě připojení čidla zaplavení DEGA Zc II) Při detekci zaplavení dojde k rozsvícení ikony a nápisu! DANGER! na LCD displeji a sepnutí kontaktu relé TEMP2 Pozn.: V případě verze DEGA UPA II L S není tato funkce obsažena Pozn.: Pokud detekujeme zaplavení i kritickou teplotu, je relé TEMP2 využito pro detekci zaplavení i 2.stupně alarmu kritické teploty. STR 10

11 HAVARIJNÍ/SOLENOIDNÍ VENTIL Havarijní ventil Obvod pro ovládání havarijních ventilů je konstruován pro ovládání elektromagnetických havarijních ventilů s cívkou ventilu na 12V DC do max. spínacího příkonu 7 VA. Ventil se připojuje dvouvodičovým kabelem ke svorkám označených DEGA HV+ a DEGA HV. K vyslání napěťového impulzu dojde v těchto případech: výpadek napájení, porucha snímačů plynů, překročení 4. Stupně koncentrace Pozn.: Ke kompaktní ústředně připojte havarijní ventil typu DEGA HVDN15, DEGA HVDN20 nebo DEGA HVDN25. Solenoidový ventil Relé kompaktní ústředny je možno použít i pro ovládání elektromagnetických ventilů typu bez napětí uzavřený s cívkou na 230VAC. Jeden vodič cívky ventilu připojíme na nulový vodič. Druhý vodič připojíme na svorku NO relé 8 NO RE8. Svorku C relé 8 C RE8 připojíme na fázový vodič. K uzavření ventilu dojde v následujících případech: výpadek napájení, porucha, překročení 4. Stupně koncentrace. Pozn.: Požadavek na ovládání elektromagnetických ventilů je nutno specifikovat při objednávce STAV NUTNÉHO SERVISNÍHO ZÁSAHU (KALIBRACE SNÍMAČŮ) Kompaktní ústředna je ve spolupráci se snímači NBxII vybaven funkcí automatického hlídání kalibračních lhůt snímačů plynů. Po uplynutí 12 měsíců od poslední kalibrace snímačů dochází k upozornění uživatele na nutnou rekalibraci. Stav je zobrazen blikáním dlouhými záblesky LED ERROR, blikáním a nápisu. Kompaktní ústředna je nadále funkční. Po uplynutí 18 měsíců od poslední kalibrace snímačů dochází z bezpečnostních důvodů k zablokování funkce celé kompaktní ústředny. Stav je zobrazen blikající LED ERROR, blikáním a nápisu. Všechna relé jsou v poloze CNO. Funkce kompaktní ústředny ve speciální verzi S V této verzi je kompaktní ústředna vybavena pouze dvoustupňovou detekcí plynů, kdy každý snímač ovládá 2 samostatné relé 1. a 2.stupeň. V této verzi není možné připojit snímač kritické teploty. Relé ERROR slouží ke spínání druhého stupně poplachu kanálu 2 a relé ALARM slouží ke spínání 1.stupně poplachu kanálu 2. Interní akustická signalizace je i nadále funkční. Všechny ostatní funkce jsou stejné jako ve verzi DEGA UPA II L. Funkce kompaktní ústředny ve speciální verzi MULTI V této verzi je nastavení spínání relé plně konfigurovatelné přes konfigurační software DEGA CONFIG. Možnosti konfigurace relé jsou popsány v návodu k DEGA CONFIG. Všechny ostatní funkce jsou stejné jako ve verzi DEGA UPA II L. STR 11

12 1.Provoz provoz a údržba Kompaktní ústředna při provozu nevyžaduje speciální údržbu. Povrch lze podle potřeby čistit hadříkem. 2. ÚdržBA Pro správný provoz detekčního systému (jehož součástí je tato ústředna) je nutno pravidelně provádět zejména tyto servisní úkony na připojených snímačích ústředny: a) min. 1 x 612 měsíců provést kalibraci (tzn. nastavení detekčních mezí, kontrolu citlivosti senzoru, kontrolu funkčnosti systému). Přesný interval závisí na čistotě prostředí, požadované přesnosti a výskytu selektivních plynů v prostředí. Kalibrace provádějte pouze v certifikovaných servisech s platným certifikátem o způsobilosti nebo u výrobce. b) min.1 x 312 měsíců provést Funkční kontrolu (tzn. prověření funkce). Funkční kontroly provádějte zkušebním plynem v koncentraci k tomu určené plyn nesmí překračovat mezní rozsah snímače. Doporučujeme plyny s certifikovanou čistotou 1.třídy! Doporučení: Pro ideální funkci doporučujeme provádět kalibraci s funkční kontrolou 1x6měsíců, nebo kalibraci 1x12 měsíců a funkční kontrolu 1x3měsíce. Ke kontrole nesmí být použity prostředky pro testování hlásičů požární signalizace! STR 12

13 přílohy Příloha č.1: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L STR 13

14 Příloha č.2: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L S STR 14

15 Příloha č.3: Příklad zapojení kompaktní ústředny DEGA UPA II L MULTI STR 15

16 všeobecné ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Při dodržení pokynů na instalaci, obsluhu a údržbu poskytuje výrobce záruku 24 měsíců ode dne převzetí výrobku. Máli zakoupený výrobek uvést do provozu jiný subjekt než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení výrobku do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí. Zákazník výslovně bere na vědomí, že v záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou OZ (zákonná záruční doba) nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy Při reklamaci výrobku je nutno předložit doklad o zakoupení věci obsahující tyto údaje: jméno a příjmení, název a obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, jdeli o právnickou osobu název, identifikační číslo a sídlo, jdeli o fyzickou osobu jméno, příjmení, bydliště a záruční list, pokud jej kupující od prodávajícího obdržel. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení) je možno v záruční době reklamovat pouze u prodejce, u kterého byl zakoupen, následně je prodejce povinen tento výrobek předat autorizovanému servisu nebo výrobci. Podmínkou uznání práv z titulu záruky je provedení instalace výrobku pověřenou osobou s platným osvědčením od výrobce. Tato záruka se nevztahuje na : výrobek, který nebyl uveden do provozu certifikovaným pracovníkem s platným osvědčením výrobce nebo výrobcem,poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo veřejné síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, znečištění produktu a jeho čištění, poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k obsluze, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací či zacházením s výrobkem v rozporu s návodem k obsluze, výrobky DEGA, které byly používány s jinými než originálními výrobky DEGA včetně spotřebního materiálu nebo příslušenství,rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (např. foliového štítku, těsnění a pod.), které se poškozují běžným opotřebením při provozu, a na opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním. Reklamace vady výrobku, kterou lze bez následků přiměřeně rychle odstranit, bude řešena odstraněním vady (opravou) nebo výměnou části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl měněn celý výrobek ( 616, odst.4 OZ). Kupující, který uplatní právo na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny. Záruku lze prodloužit na dobu až 48 měsíců a nadstandardně rozšířit její rozsah na základě uzavření individuální záruční smlouvy. Bližší informace lze získat při konkrétním obchodním jednání. Kompletní znění všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je uvedeno na Výrobce: DEGA CZ s.r.o., K Žižkovu 640/9, Praha 9, Česká republika DIČ: CZ , IČO: ; Telefon (cz) : , Fax: Web: DEGA CZ S.R.O. USER MANUAL ver.: 10DEGAUPAIIL STR 16

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Lahvový zdroj medicinálních plynů ZA1 30 ZM1 30, ZM2 30 ZR1 30, ZR2 30 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více