Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: Schválila: S 121/2011- Ma PaedDr. Miroslava Křupalová, zástupkyně ředitelky školy Bc. Blanka Šlezingerová, vedoucí vychovatelka, Dana Křečková, sociální pracovnice Ing. Marta Špalková, ředitelka školy Provozní porada DD projednala dne 12.května 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. června 2011 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. června 2011 Diagnostický ústav schválil Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Úvodní ustanovení Na základě ustanovení 1 písm. j) vyhlášky č. 438/2006 Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Směrnice je v souladu s 21 zákona 109/2002 v aktuálním znění, vyhláškou č. 438/2006 Sb. kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Směrnice je dále v souladu s vyhláškou č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků a zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb strana 1 z počtu 26

2 1. Charakteristika a struktura zařízení: 1.1. Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a telefonní číslo, případně též číslo faxového spojení, elektronická adresa a webové stránky zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42, Ivančice, Široká 42, Tel www: neslysici-ivancice.info 1.2. Organizační struktura právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, Za správné fungování dětského domova je zodpovědná ředitelka školy. Organizačně a provozně DD řídí vedoucí vychovatelka. Sociální záležitosti dětí zajišťuje sociální pracovnice. Stravování klientů včetně nákupů potravin zajišťuje vedoucí školní jídelny. Hospodářské záležitosti včetně nákupů zajišťuje hospodářka školy. Bezpečnostní pracovnice zajišťující noční dohled nad dětmi se střídají, pracují jak pro domov tak pro internát školy. Ředitelka školy Vedoucí vychovatelka Hospodářka školy Sociální pracovnice Vedoucí školní jídelny 1. rodinná skupina 2. rodinná skupina Noční provoz uklízečka pradlena školník kuchařka Vychovatel-ka č. 1 Vychovatel-ka Č. 3 Bezpečnostní pracovnice č. 1 Vychovatel-ka Č.2 Vychovatel-ka Č.4 Bezpečnostní pracovnice Č.2 Pomocná vychovatelka Č.1 Bezpečnostní pracovnice Č.3 Pomocná vychovatelka Č.2 Bezpečnostní pracovnice Č.4 strana 2 z počtu 26

3 1.3. Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů Dětský domov je součástí školského zařízení Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, ˇV V mateřské škole je třída pro děti s vadami řeči, třída pro děti se sluchovým postižením a třída pro děti s PAS: Základní škola je určena žákům s vadami řeči, se sluchovým postižením, s PAS a popřípadě postižením kombinovaným. Základní škola zahrnuje základní školu se školními vzdělávacími programy: Hravá škola podle RVP pro ZV a Hravější škola podle RVP pro ZV LMP a základní školu speciální se školním vzdělávacím programem Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS. Internát nabízí služby dětem a žákům z rodin, které mají trvalé bydliště dále od školy. Klienti našeho dětského domova jsou po vyučování zapojováni do činností internátu, tzn. jsou v kontaktu se svými spolužáky, mají s nimi společný program až do večeře. Náš dětský domov je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeže. Kapacita zařízení je 12 dětí, které žijí ve společném bytě, který je rozdělen na dvě části pro dvě rodinné skupiny po 6 dětech. Každá skupina by měla mít vlastní obývák a kuchyňku, v současnosti společně užívají obývák s televizí a hernu a společně se stravují v jedné kuchyni. Plánuje se řešení situace oddělení obýváků a kuchyní pro jednotlivé skupiny. V ložnicích jsou děti umístěny podle pohlaví, sociální zařízení je společné pro obě skupiny oddělené podle pohlaví dětí. Děti z DD využívají tělocvičnu, venkovní letní bazén, dětské i sportovní hřiště a rozsáhlou zahradu. Provoz DD je nepřetržitý. Klienti dětského domova využívají služby mateřské a základní školy a podporu speciálně pedagogického centra. Do domova jsou přijímány děti ve věku od 3-18 let (případně do ukončení přípravy na povolání, pokud je s nimi uzavřena smlouva o pobytu). Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou a zdravotním postižením, předběžným opatřením nebo přijatých na žádost rodičů se souhlasem příslušného OSPOD - jedná se zpravidla o děti, které nemají závažné poruchy chování Personální zabezpečení Činnost dětského domova organizuje a náplň výchovně vzdělávacích činností garantuje vedoucí vychovatelka s odpovídajícím pedagogickým a odborným vzděláním. Výchovnou a vzdělávací strana 3 z počtu 26

4 činnost v dětském domově zabezpečují čtyři vychovatelky/vychovatelé, z nichž většina má úplné pedagogické a odborné vzdělání. Rodinné skupině pro děti s těžším druhem a stupněm postižení pomáhá při zabezpečení činností pomocná vychovatelka. V noci, v době provozu školy od do 8.00 a o víkendech, svátcích a prázdninách v době od do 7.30, vykonává dohled nad dětmi z obou rodinných skupin jedna bezpečnostní pracovnice. Celkem provoz našeho dětské domova zabezpečuje jedna vedoucí vychovatelka, čtyři vychovatelé, dvě pomocné vychovatelky střídající se u jedné skupiny méně samostatných dětí a čtyři bezpečnostní pracovnice, které se střídají v domově a v internátě. Podporu běžného provozu rodinného dětského domova zabezpečuje jedna uklízečka každý všední den běžný úklid, dvakrát do roka celkový úklid a tři kuchařky střídají se v sobotních dopoledních službách, při kterých pro domov uvaří oběd a připraví suroviny na nedělní oběd. Větší nákupy domovu zabezpečuje hospodářka školy a vedoucí školní jídelny, běžné nákupy si zajišťuje domov v rámci svého provozu samostatně. Školník pomáhá s běžnou údržbou domácnosti domova Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu. Zákonní zástupci dětí se mohou informovat o prospěchu a chování dítěte osobně v zařízení nebo písemnou formou. Zákonní zástupci dětí mohou požádat ředitelku zařízení o povolení pobytu dítěte u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob. Zákonní zástupci dětí jsou povinni oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich. Zásadní rozhodnutí o dítěti konzultujeme se zákonnými zástupci dětí, pokud tomu nebrání závažné okolnosti. 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí: 2.1. Vymezení náplně činnosti zaměstnanců právnické osoby, která vykonává činnost zařízení strana 4 z počtu 26

5 Přijímat děti do zařízení je možné pouze prostřednictvím Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče pro děti a mládež, Hlinky 140/20, Brno (dále DDÚ), který předává s dítětem dokumentací podle v souladu se zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. Při umístění dítěte bez jeho předchozího pobytu v DDÚ nám předává DDÚ dokumentaci opět v souladu se zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb. Přijetí dítěte zajišťuje organizačně vedoucí vychovatelka ve spolupráci s vychovatelkou/em rodinné skupiny, do které je dítě zařazeno. Při přijetí dítěte je pedagogický pracovník, jemuž bylo dítě svěřeno, povinen dítě přivítat, představit řediteli zařízení, ostatním zaměstnancům a dětem. Pracovník musí dále dítě seznámit s vnitřním řádem zařízení, zajistit dítěti materiální vybavení, pomáhat mu při začleňování do kolektivu a poskytnout dítěti dostatečnou dobu na adaptaci v zařízení. Přemístit dítě do jiného zařízení je možné pouze jsou-li k tomu závažné důvody. - na žádost osob odpovědných za výchovu žádost musí být písemná a dítě je ve správním řízení přemístěno DÚ v Brně. - dítě má vážné výchovné problémy, které DD nedokáže vyřešit, a je dán návrh na přemístění do jiného typu zařízení s nařízenou ústavní výchovou k tomuto kroku přistupuje DD vždy s plnou zodpovědností a vážností, návrh na přemístění se projednává na pedagogické radě. Přemístění ve správním řízení provádí DÚ v Brně na základě odůvodněné písemné žádosti. Přemístění dítěte musí schválit pedagogická rada zařízení, příslušný diagnostický ústav a oddělení sociálně právní ochrany dětí. Ředitelka může propustit dítě ze zařízení: - pokud soud zrušil ústavní výchovu - pokud dítě dosáhne zletilosti a dobrovolně nesetrvá v zařízení do ukončení přípravy na povolání - pokud dítěti byla prodloužena ústavní výchova a dítě dosáhlo 19 let věku a v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání - pokud rozhodnutí soudu o osvojení, nebo svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci - po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé strana 5 z počtu 26

6 2.2. Spolupráce s příslušnými orgány a dalšími subjekty, Dětský domov spolupracuje s dětským diagnostickým ústavem (DDÚ) v Brně, který rozhoduje o nástupu dětí do našeho zařízení a přemístění do jiného zařízení. magistráty měst, městskými úřady, obecními úřady, naší školou mateřskou, základní, speciální a popřípadě odbornými učilišti a a středními školami. V případě potřeby spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, okresními soudy. Občanským sdružením pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením se sídlem Ivančice, Široká 42, nadacemi, Fondem ohrožených dětí, zdravotními pojišťovnami, ambulantními lékaři, psychiatrií, školním či jiným psychologem a SPC příslušným pro druh postižení klienta Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Pokud se dítě nevrací zpět do rodiny, sociální pracovnice mu zajišťuje náhradní ubytování, pomáhá při zařazení do pracovního procesu, nebo zaevidovat se na úřad práce jako uchazeč o zaměstnání, pomáhá dítě zabezpečit při doplácení do životního minima městským úřadem v místě bydliště. Pokud dítě požádá o pomoc po propuštění ze zařízení, není mu odmítnuta a v rámci možností se snaží zaměstnanci DD mu pomoci. Přemístění dítěte do ÚSP v případě dětí s těžkým kombinovaným postižením zajišťuje sociální pracovnice s ohledem na individuální potřeby dítěte. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 3.1. Plánování výchovně vzdělávacích činností Za výchovně vzdělávací činnost v dětském domově je zodpovědná vedoucí vychovatelka. Organizace výchovně vzdělávacích činností domova vychází ze školního vzdělávacího programu Hravější domov a z ročního plánu výchovně vzdělávacích činností dětského domova na období září - srpen, který sestavuje vedoucí vychovatelka ve spolupráci se všemi vychovateli domova a v návaznosti na celoroční plán školy a celoškolní celoroční projekt. Ředitelka školy plán schvaluje týden před zahájením data platnosti. Z ročního plánu dětského domova vychází čtvrtletní plány jednotlivých rodinných skupin zpracované společně vychovateli příslušnými k dané skupině. Jednotliví vychovatelé zpracovávají a předkládají vedoucí vychovatelce vlastní konkrétní měsíční plány výchovně vzdělávacích činnosti a zpracované přípravy na jednotlivé služby. Způsob předkládání a strukturu plánů stanovuje vedoucí vychovatelka. strana 6 z počtu 26

7 3.2. Organizace výchovných činností Výchovná činnost je v dětském domově organizována vždy od posledního dne školního vyučování před dnem pracovního volna a končí večer před dnem, kdy děti opět nastupují do školy. Za běžného provozu konají službu u jedné rodinné skupiny vychovatel-ka a souběžně i pomocná vychovatelka v případě rodinné skupiny určené dětem s těžším druhem a stupněm postižení, vždy dle rozvrhu služeb sestaveného vedoucí vychovatelkou. Při omezeném provozu (menší počet dětí ) stanoví vedoucí vychovatelka zvláštní rozvrh služeb V případě domácího ošetřování některého z dětí určí vedoucí vychovatelka ve spolupráci s ředitelkou školy způsob dozoru u nemocného dítěte mimořádným rozvrhem služeb Vychovatelé zajišťují pravidelnou docházku dětí do školy, ranní služba (bezpečnostní pracovnice a asistentka pedagoga) zodpovídá za včasný odchod dětí na vyučování a řádné oblečení dětí. Vychovatelé zajišťují plnění výchovného programu ve své skupině a pečlivě se připravují s dětmi na vyučování. Každý den musí děti nejméně dvě hodiny pobývat na čerstvém vzduchu ( rekreační sport, pobyt na zahradě, procházky a turistika). Pro tyto činnosti lze využívat školní zahradu, okolní přírodu nebo hřiště. Programy ve volných dnech (soboty, neděle, svátky a prázdniny) se naplňují ve větší míře mimo zařízení, organizují se výlety, procházky, turistika, zajišťuje se účast na sportovních a kulturních akcích a soutěžích, nakupuje se. Po večerní hygieně zkontroluje vychovatel(ka) pořádek v bytě a případné nedostatky odstraní před odchodem ze směny. Všichni pedagogičtí pracovníci důsledně dbají na čistotu a pořádek a denně k tomu vedou i děti. Úklid místností dětského domova provádí uklízečky a částečně děti za výchovného vedení vychovatelů. Týdenní úklid se provádí v sobotu. Hygienické potřeby a čisticí prostředky si vychovatelé zajišťují průběžně dle potřeby u hospodářky školského zařízení, na základě předchozího souhlasu vedoucí vychovatelky a ředitelky školy Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí v DD je podmíněno věkem a stupněm postižení. V dětském domově se děti připravují na opravdový život podle: - školního vzdělávacího programu pro mimoškolní vzdělávání Hravý domov zpracovaného podle ustanovení 5 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., č.j.: 149/2008 Kř s platností od V zařízení je mateřská škola, ve které se vzdělávají děti podle: strana 7 z počtu 26

8 - školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Hravý svět, č.j. 252/2008 Kř platnost od Dále základní škola, ve které se žáci vzdělávají podle: - školního vzdělávacího programu Hravá škola podle RVP ZV, č.j. 262/2010 Kř s platností od školního vzdělávacího programu Hravější škola podle RVP ZV- LMP, č.j. 261/2010 Kř s platností od Dále základní škola speciální, ve které se žáci vzdělávají podle: - vzdělávacího programu pomocné školy (schváleno MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od ) - školního vzdělávacího programu Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS, č.j. 34/2010 Kř s platností od Pokud se děti zúčastňují činností internátu, pracují podle : - školního vzdělávacího programu pro mimoškolní vzdělávání zpracovaného podle ustanovení 5 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb. Hravé odpoledne č.j. 148/2008 Kř s platností od Mimo zařízení děti zatím školy nenavštěvují. - je možné připravovat se na povolání ve SOU nebo SŠ v Ivančicích, Moravském Krumlově nebo v Brně. 3.4.Organizace zájmových činností Děti se zúčastňují zájmové činnosti organizované školou (kroužek keramiky) a internátem (zájmová čtvrteční odpoledne). Tyto zájmové činnosti probíhají v době školního roku. Děti mohou se souhlasem ředitelky DD navštěvovat zájmové kroužky organizované mimo dětský domov skautský oddíl, LŠU apod Systém prevence rizikového chování Prevence rizikového chování je součástí osnov všech ročníků v mateřské i základní škole a výchovných plánů v mimoškolní výchově a je koordinována preventistou rizikového chování celého školského zařízení. Pro celé školské zařízení je vypracován program proti šikanování č.j: S 181/2010-Ma platný od strana 8 z počtu 26

9 Preventista sleduje dodržování všech předpisů a nařízení směřujících k prevenci, organizuje besedy, přednášky, exkurze s tématikou prevence. V areálu, na všech akcích DD a v DD je zakázáno kouřit, požívat alkohol, omamné a psychotropní látky. Dětem je dále zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. 4. Organizace péče o děti v zařízení 4.1. Zařazování dětí do rodinných skupin Základní organizační jednotkou v DD je rodinná skupina, počet dětí ve skupině je vzhledem ke zdravotnímu postižení 6. Rodinou skupinu tvoří zpravidla děti různého věku a pohlaví, sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny, výjimečně je možné sourozence zařadit do různých skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů. Ke každé skupině jsou přiděleni dva stálí vychovatelé, kteří odpovídají za úroveň výchovné práce Kritéria a podmínky umisťování dětí do bytové jednotky DD Do jednotlivých ložnic jsou děti umisťovány podle věku a pohlaví. Jsou respektovány i individuální potřeby jednotlivých dětí (potřeba klidu, blízkost WC, přímého dohledu bezpečnostní pracovnice) Ubytování dětí K ubytování dětí slouží jeden společný byt rozdělený do dvou prolínajících se částí pro dvě rodinné skupiny s celkovou kapacitou 12 lůžek. Každá skupina má vlastní kuchyň a obývací pokoj, sociální zařízení pro obě skupiny je společné. Každé ubytované dítě má přidělenou svou postel a skříň na ošacení a osobní věci Materiální zabezpečení Dětem je poskytováno: - stravování, ubytování a ošacení (Šatstvo, obuv, osobní prádlo objednávají popřípadě nakupují po dohodě s vedoucí vychovatelkou vychovatelé zodpovědní za skupinu, dále vedou příslušnou evidenci na kartách a zajišťují označení prádla značkami) - učební potřeby a pomůcky - úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání strana 9 z počtu 26

10 - úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu - kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení - úhrada nákladů na dopravu do sídla školy - potřeby pro využití volného času a rekreaci - náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost - náklady na soutěžní akce a rekreace. Potřeby pro zájmovou činnost si zajišťují vychovatelé v limitu určeném ředitelkou školy Finanční prostředky dětí Pokud dítě pobírá sirotčí důchod, má založenou vkladní knížku na vlastní jméno u Poštovní spořitelny, pobočka Ivančice, na kterou je mu čtvrtletně zasílána poměrná část SD po odečtení úhrady nákladů za péči poskytovanou v zařízení. Na vkladní knížku jsou ukládány i jiné příjmy dítěte (např. výplata pojistky). 4.5.Systém stravování Stravování je zajištěno během provozu celého školského zařízení (školní rok od pondělí do pátku) ve vlastní školní jídelně. O víkendu a prázdninách je stravování částečně přesunuto přímo do dětského domova. Dětem jsou poskytována 2 hlavní jídla oběd, večeře a 3 až 4 doplňková jídla snídaně, přesnídávka, odpolední svačina a druhá večeře. Jídelna má vlastní dodavatele potravin (ovoce, zeleniny, masa, mléka a mražených výrobků). Strava se vydává v době: Pondělí pátek snídaně (ve školní jídelně) přesnídávka (ve školní jídelně) oběd (ve školní jídelně) odpolední svačina (ve školní jídelně) večeře (ve školní jídelně) druhá večeře ( připravuje se a vydává v dětském domově) strana 10 z počtu 26

11 Sobota, neděle, svátky a prázdniny strava se v sobotu a v neděli připravuje i vydává v dětském domově či na základě domluvy vedoucí vychovatelky s vedoucí stravování ve školní jídelně, o prázdninách se strava kromě oběda připravuje a vydává v dětském domově snídaně přesnídávka oběd odpolední svačina večeře druhá večeře Pitný režim je stanoven ke každému jídlu. Zastoupení nápojů od snídaně až po večeři je mléko, mléčné nápoje, multivitamínové nápoje, čaje, minerální vody a šťávy. Výdej nápojů během dne je přizpůsoben potřebám dětí i v průběhu školního roku a pobytu jak ve škole tak v dětském domově. Nádobí je ve školní jídelně a také na v kuchyňkách v dětském domově. Pokud vychovatelé s dětmi připravují celodenní stravu v dětském domově, týden předem předá vedoucí školní jídelny jídelníček, se seznamem surovin. Vedoucí školní jídelny vydá suroviny dle platné normy vychovatelům Postup při útěku dítěte ze zařízení V případě útěku dítěte ze zařízení je vychovatel, kterému bylo dítě svěřeno povinen informovat Policii ČR. Dále je povinen o útěku informovat ředitelku školského zařízení a vedoucí vychovatelku DD. Útěk dítěte zapíše do knihy denních záznamů, uvede čas, místo a okolnosti útěku, čas nahlášení útěku policii, popis oblečení dítěte a další závažné skutečnosti týkající se útěku, tuto skutečnost zaznamená do knihy denní evidence zařízení. Dále se řídí pokyny ředitelky DD, vedoucího vychovatele nebo sociální pracovnice DD. Sociální pracovnice provede zápis do osobní dokumentace dítěte a informuje o útěku zákonné zástupce dítěte a příslušný orgán sociálně právní ochrany dítěte. strana 11 z počtu 26

12 Po návratu dítěte z útěku musí vychovatel, který dítě přebírá, okamžitě tuto skutečnost ohlásit Policii ČR, dále ředitelce DD, vedoucí vychovatelce a sociální pracovnici DD. Pokud se dítě nevrátí z dočasného pobytu (např. u rodičů), sloužící vychovatel okamžitě informuje ředitelku DD, popřípadě vedoucího vychovatelku, nebo sociální pracovnici DD a řídí se jejich pokyny. Stejně jako při útěku tuto skutečnost zapíše do knihy denních záznamů. Sociální pracovnice DD informuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dítěte, který zjistí důvod, proč se dítě nevrátilo a sociální pracovnice DD na základě zjištěných skutečností požádá Policii ČR o pomoc při pátrání po dítěti, popřípadě o jeho zajištění, dále provede příslušné záznamy v osobní dokumentaci dítěte, popřípadě v knize útěků. Po návratu z útěku je dítě předáno do přímé péče dalšího pedagogického pracovníka školského zařízení, který je vedením školy povolán k mimořádné službě. Po návratu z útěku provede s dítětem pohovor školní psycholog a se zprávou z tohoto pohovoru seznámí příslušné vychovatele, vedoucí vychovatelku a ředitelku zařízení. Záznam je uložen v osobní dokumentaci dítěte. Povinnosti vychovatele DD v případě útěku dítěte: 1. Okamžitě telefonicky informovat ředitelku školy a vedoucí vychovatelku. 2. Okamžitě telefonicky informovat Policii ČR. 3. Provést zápis do knihy denních záznamů. 4. Vyplnit formulář Hlášení o útěku dítěte viz Příloha č.1 originál se společně s fotografií v co nejkratší době po telefonickém nahlášení odevzdá PČR 5. Zajistí kopii formuláře (vypíše dvojmo) a následně uloží do spisu dítěte. 6. Pokud se dítě nevrátí z volné vycházky, prokazatelně dítě kontaktovat mobilním telefonem a po dvou hodinách uvědomit Policii ČR. Povinnosti při návratu dítěte do zařízení. 1. Informovat policii o návratu dítěte do zařízení. 2. Informovat ředitelku a vedoucí vychovatelku o návratu dítěte do zařízení. 3. V případě, že je momentálně vychovatel se skupinou sám, zajistit si přítomnost dalšího vychovatele (z druhé skupiny anebo po domluvě s vedením školy jinak). strana 12 z počtu 26

13 4. Převzít dítě, zajistit hygienu a výměnu oblečení. 5. Vhodným způsobem izolovat dítě od ostatních dětí. 6. S dítětem po zklidnění situace provést rozhovor za přítomnosti dalších oprávněných osob (ředitelka školy, vedoucí vychovatelka, zástupkyně ředitelky, psycholožka školy, výchovná poradkyně, preventistka rizikového chování) 7. Zajistit zápis rozhovoru, jeho kopie a předání do spisů osobní složky dítěte, preventistky rizikového chování, záznamů o dítěti v DD) Po navrácení dítěte do zařízení provede Policie ČR rozhovor s dítětem za přítomnosti ředitelky školy nebo její zástupkyně nebo vedoucí vychovatelky, sepíše protokol a předá jej škole. Protokol je založen do osobní dokumentace dítěte. Vedení školy ve spolupráci s psycholožkou školy, preventistkou rizikového chování a výchovné poradkyně zajistí přiměřená nápravná a výchovná opatření. V jednotlivých případech postupuje individuálně s ohledem na osobnost dítěte a jeho předešlé chování. 5. Práva a povinnosti dětí 5.1.Systém hodnocení a opatření ve výchově Hodnocení dětí se provádí pravidelně na těchto úrovních. - týdně při týdenním hodnocení s vychovatelem- kou v rodinné skupině. - měsíčně na metodických sdruženích vychovatelů DD za přítomnosti vedoucí vychovatelky a ředitelky DD. - čtvrtletně při pedagogických radách za přítomnosti všech pedagogických pracovníků. Práva dětí: Děti mají právo na dodržování práv vyplývajících z listiny práv a svobod a úmluvy dětí v souladu se zákonem č.109/2002 a jeho novelizací 383 ze dne o právech Dítě má právo: strana 13 z počtu 26

14 a) na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytvoření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem, i) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li ověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají, názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnocen a odměňován a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem, strana 14 z počtu 26

15 p) opustit se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem. Povinnosti dětí: Dítě má povinnost: a) plnit ustanovení vnitřního řádu, b) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu, c) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, d) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něho nevrátilo, e) poskytnout na výzvu ředitel doklady o svých příjmech, f) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost, doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, g) podrobit se na výzvu ředitelky zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. Opatření ve výchově: Ukládá kmenová vychovatelka/ vychovatel podle platného seznamu opatření v souladu s 21 zákona č. 109/2002. Při udělení jiného opatření požádá vychovatelka/vychovatel o souhlas vedoucí vychovatelku. Následnou kontrolu výchovných opatření provede ředitelka DD. Seznam opatření ve výchově Za prokázané porušení povinností vymezených zákonem č.109/2002 může být dítěti a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3 (viz dále výhody), strana 15 z počtu 26

16 b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem, d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu zařízení, e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu a osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období 3 měsíců. Tato opatření lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti a) prominuto předchozí opatření ve výchově, b) udělena věcná nebo finanční odměna, c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Kapesné se poskytuje dětem z rozpočtu zařízení a předává se odpovědným vychovatelům, kteří vedou evidenci kapesného a rozlišují soukromé a státní kapesné. Z kapesného si děti hradí nákup dle osobního zájmu, přičemž platí zákaz nákupu alkoholu, cigaret a jiných omamných a psychotropních látek. Dětem se poskytuje kapesné, jehož výše za kalendářní měsíc je určena zákonem. Kapesné je v rámci daného limitu odstupňováno. Limit podle věku je: děti do 6 let děti od 6 do 10 let děti od 10 do 15 let děti od 15 do 26 let strana 16 z počtu 26-45,- Kč - 120,- Kč - 210,- Kč - 300,- Kč

17 Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny směrem na horu. Osobní dary se dětem poskytují k narozeninám, úspěšnému ukončení studia a jiným obvyklým příležitostem takto: děti do 6 let věku ,- děti od 6 do 10 let věku ,- děti od 10 do 15 let věku ,- nezaopatřenému dítěti od 15 let věku ,- Věcná pomoc Pokud dítě po dovršení zletilosti nebo ukončení dobrovolného pobytu ukončí pobyt v zařízení je mu poskytnuta věcná pomoc a finanční pomoc v hodnotě nejvýše ,-Kč. Výše poskytnuté pomoci je stanovena po dohodě s ředitelkou, vedoucí vychovatelkou a sociální pracovnicí s přihlédnutím k jeho sociální potřebnosti Organizace dne Pondělí pátek (pracovní dny) probouzení, ranní hygiena, snídaně, odchod do MŠ a ZŠ zajišťují Bezpečnostní pracovnice a asistentka pedagoga dopolední program včetně dopolední svačiny a oběda zajišťují učitelé odpolední program po ukončení vyučování (pobyt venku, svačina, příprava na vyučování, zájmová činnost, večeře) zajišťují vychovatelé internátu popřípadě DD v prostorách školy a internátu osobní hygiena dětí, hry, osobní volno dětí, hodnocení dne zajišťují vychovatelé DD v prostorách DD Sobota, neděle, svátky a prázdniny probouzení, ranní hygiena snídaně plnění výchovného programu, příprava na vyučování, hry, osobní volno strana 17 z počtu 26

18 dětí oběd plnění výchovného programu, hry, osobní volno dětí, úklidy, vycházky, osobní hygiena dětí večeře osobní hygiena dětí, hry, osobní volno dětí, hodnocení dne večerní klid 5.4. Pobyt dětí mimo zařízení Děti starší 7 let věku a mládež mohou samostatně opustit zařízení za účelem vycházky se souhlasem vychovatele s ohledem na úroveň mentálních schopností a jiných osobních zvláštností dítěte. Podmínkou pro udělení mimořádných vycházek je dobré chování a soustavné plnění svých povinností. Vychovatel-ka je povinen před vycházkou děti poučit o bezpečnosti na vycházce, zákazu kouření, používání alkoholu, omamných a psychotropních látek a o bezpečnosti v silničním provozu. Vycházku přes večerku pro mládež starší 15 let může na žádost dítěte povolit ředitelka se souhlasem vedoucí vychovatelky, po dlouhodobém plnění svých povinností a vzorném chování. Hlavní vycházky jsou dvakrát v týdnu, délku vycházky určí vychovatel-ka po dohodě s ředitelkou DD s ohledem na úroveň mentálních schopností a jiných osobních zvláštností dítěte v těchto dnech a tomto časovém rozmezí: děti do 15 let věku: pátek od do neděle od do mládež od 15 let věku: pátek od do (17.30 v létě) neděle od do (17.30 v létě) Vychovatel může dítěti za vzorné chování, školní výsledky a plnění svých povinností udělit mimořádnou vycházku mimo určenou dobu hlavních vycházek. Vychovatel po dohodě s vedoucí vychovatelkou může vycházku prodloužit, zkrátit, popřípadě udělit mimořádnou večerní vycházku v pátek a v sobotu dětem starším 15 let věku od do hod. Tato vycházka slouží jako odměna pro děti, které mají mimořádně dobré výsledky ve škole a strana 18 z počtu 26

19 strana 19 z počtu 26 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 mimoškolní výchově a mají dlouhodobě výborné chování. Po dobu platnosti letního času se konec vycházek prodlužuje o 1 hodinu. Po dobu letních prázdnin mohou být vycházky se souhlasem vedoucí vychovatelky každý druhý den od do Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami Děti mohou přijímat návštěvy po dohodě s vychovatelkou v době, kdy to nenarušuje výchovný program. Návštěvy rodičů a příbuzných dětí se povolují na základě doporučení orgánu péče o dítě a o návštěvě rozhoduje ředitelka DD. Návštěvy ostatních osob mohou být pouze se souhlasem ředitelky DD. Povolené návštěvy se zapisují do knihy návštěv, zápis zajistí vychovatel-ka svěřeného dítěte. Délku trvání návštěvy určuje službu konající vychovatel-ka svěřeného dítěte. Děti mohou přijímat návštěvy ve vstupní hale DD ( před SPC) a v zahradě, do ostatních prostor budovy je návštěvám z hygienických důvodů vstup zakázán. Rodiče dětí si se souhlasem vychovatelky mohou vzít děti na vycházku do města, vychovatelka si nechá od rodičů potvrdit předávací list, kde uvede čas předání a určený čas návratu dítěte do zařízení. Ředitelka může zakázat nebo přerušit návštěvy osob odpovědných za výchovu, nebo jiných osob v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. Děti mohou telefonovat s rodiči a ostatními osobami v době, kdy to nenarušuje výuku a výchovnou činnost. Děti mohou přijímat a odesílat korespondenci v neomezeném počtu bez kontroly obsahu, je-li důvodné podezření o závadnosti zásilky, má ředitelka nebo jiný pověřený pedagogický pracovník zásilku za přítomnosti dítěte otevřít a otevření potvrdit podpisem Spoluspráva dětí Dětský domov je určen dětem se zdravotním postižením, a některé z nich mají postižení takového charakteru, že se nemohou účinně na spolusprávě podílet. I přes to je v každé rodinné skupině dětmi zvolený zástupce skupiny, který musí být příkladem ostatním dětem. Zvolený zástupce má dále povinnost podle svých možností spolu s vychovatelem se podílet na předcházení a potírání šikany, kouření, požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek a řešení dalších závažných problémů. Zástupce skupiny má tato práva: - zastupovat děti ve skupině při řešení problémů - vznášet jménem dětí připomínky, stížnosti a dávat návrhy opatření - podílet se na hodnocení dětí

20 - vyjadřovat se k výši kapesného - předávat žádosti a přání dětí - podílet se na tvorbě týdenních plánů - vyjadřovat se ke kvalitě stravování Zástupce skupiny své připomínky, náměty a problémy řeší v tomto pořadí: - s jednotlivými dětmi - ve skupině s ostatními dětmi - s vychovatelem skupiny - na společné schůzce s vedoucí paní vychovatelkou Pokud se vyskytnou problémy, které nelze vyřešit ve skupině s dětmi nebo s vychovatelem, zástupce přednese problém na společné schůzce s vedoucí vychovatelkou, popřípadě navštíví ředitelku školy nebo její zástupkyni. Je povinností vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitele, vedoucí vychovatelka) tyto problémy řešit, popřípadě je předat k řešení pedagogické radě. Zástupkyně ředitele o průběhu schůzek a řešených problémech informuje ostatní pedagogické pracovníky na pedagogických poradách, připomínky dětí k stravování předává vedoucí školní jídelny Podmínky zacházení dětí s majetkem právnické osoby Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem právnické osoby i majetkem osobním. 5.7.Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení Pokud dítě dovrší zletilosti a požádá o možnost dobrovolného pobytu v zařízení do doby než dokončí přípravu na svoje budoucí povolání, sepíše s ním ředitelka zařízení dohodu o dobrovolném pobytu ode dne dovršení zletilosti do doby dokončení přípravy na svoje budoucí povolání. Dávky státní sociální podpory, příspěvek na úhradu péče, popř. SD jsou se souhlasem dítěte nadále zasílány na účet dětského domova Postup při podávání a vyřizování žádostí, stížností a návrhů Žádosti, stížnosti, návrhy mohou děti předávat samy. a to na pravidelných pátečních schůzkách s vedoucí vychovatelkou anebo kdykoliv pod domluvě ředitelce zařízení nebo její zástupkyni. strana 20 z počtu 26

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠD A CVČ Č.j.: 40 /2012 Vypracoval: Blanka Reindlová, ředitelka školy

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Havířov Město Na Nábřeží 49, příspěvková organizace se sídlem na ul. Na Nábřeží 49/1374, 736 01 Havířov - Město ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POPLATKY VE ŠKOLNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p. 188 756 44 Loučka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: Č-411 /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 03/2007 pro zabezpečení školy v přírodě (ŠvPř) Číslo směrnice a číslo jednací 03/2007 č.j. Vypracoval: Rudolf Fiedler, ředitel školy Schválil: Rudolf Fiedler,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZS/169/2013 Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY , příspěvková organizace se sídlem L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 40. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2008 Směrnice

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. srpna 2011 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více