Jak jsme si nadělovali v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsme si nadělovali v roce 2012"

Transkript

1 1/2013 1

2 2 1/2013

3 Městský úřad STRÁŽNICE Jak jsme si nadělovali v roce 2012 Terasa kulturního domu Strážničan - celkový náklad 1,4 mil. Kč před po Kostelní ulice celkový náklad 6,8 mil. Kč(z rozpočtu města jen 0,8 mil. Kč, zbytek dotace) dříve nyní Ulice Nová finanční náklad 6,7 mil. Kč před po 1/2013 3

4 Městské muzeum náklad 902 tis. Kč (dotací bude vráceno do rozpočtu města 590 tisíc) Rekonstrukce Hotařské búdy ve výši 450 tis. Kč (bude z 90% proplaceno z dotace SZIF) Základní škola v ulici Školní rekonstrukce chodeb v celkové výši 942 tis.kč Rekonstrukce chodníku v ulici Veselská náklad 750 tis.kč, dotací ze SFDI ČR se vrátilo do rozpočtu města 460 tisíc Kč. Dětské hřiště na Kovářská - Hrejsová celkový náklad 300 tisíc Kč Chodník v ulici Školní celkový náklad 80 tisíc Kč byl plně hrazen z městského rozpočtu 4 1/2013

5 Chodník na hřbitově celkový náklad 50 tisíc Kč byl plně hrazen z městského rozpočtu Mostek přes Veličku nový asfaltový povrch v hodnotě 40 tisíc Kč Kaplička sv. Jana Nepomuckého oprava kapličky činila 67 tisíc Kč, dotace z MK ČR byla ve výši 59 tisíc Kč, zbytek hradilo město ze svého rozpočtu. Kříž u Skalické brány na restaurátorské práce v celkové výši 104 tisíc Kč byla poskytnuta dotace 92 tisíc Kč MK ČR. Boží Muka Radějovská USNESENÍ ze 49. Rady města Strážnice dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne ; zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne ; zápis ze sportovní komise č. 9 ze dne ; zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 5/2012 ze dne ; 2) schvaluje příspěvek z rozpočtu města ve výši Kč na zřízení šesti pracovních míst VPP na šest měsíců (dotace z úřadu práce pro tento účel bude činit 348 tis. Kč); uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Smetanova na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka a plynoinstalace pro novostavbu rodinného domu na 1/2013 5

6 pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a p. Jaroslavem Múčkou, ***, Strážnice, jako investorem; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 338/1 v katastrálním území Strážnice na Moravě (vlastník město Strážnice) pro investiční akci Ředitelství vodních cest ČR Instalace 4 ks odběrných sloupků na přístavišti Baťova kanálu ve Strážnici, které budou sloužit k možnému napojení lodí na elektrickou energii; ukončení nájemní smlouvy dohodou s paní Františkou Hynštovou na byt č. 2 v bytovém domě Strážnice,, a to ke dni dohodou; zřízení jednoho nového pracovního úvazku na Turistické informační centrum od ; Studii areálu základní školy ve Strážnici z 07/2012 (zpracovatel dokumentace Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.); 3) neschvaluje 18 - žádost pana Vladimíra Tomeška o vydání souhlasu s podnájmem v bytě č. 4 v bytovém domě ; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod nemovitosti z vlastnictví České republiky do majetku města - pozemku: p.č. 6753/31 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 24 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, který je situován mimo zastavěné území obce a jedná se o plochu pod nezpevněnou účelovou komunikací podél pravostranného břehu Radějovského potoka; příspěvek ve výši 40 tis. Kč obč. sdružení SPRONK Strážnice na pořádání hudebního festivalu s názvem 30 let Nové vlny se starým obsahem, který se uskuteční ve Strážnici; 5) ukládá 83 - podat zprávu o aktuálním vývoji hospodaření v městském lese, termín: do příští rady, odpovídá: Ing. Petr Kvapil. USNESENÍ z 50. Rady města Strážnice dne ) bere na vědomí plnění rozpočtu města Strážnice za období 01-10/2012; zápis č. 3/2012 sociálně zdravotní a bytové komise ze dne ; zápis č. 4/2012 sociálně zdravotní a bytové komise ze dne ; 2) schvaluje přijetí dotace ve výši Kč na hospodaření v lesích z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě smlouvy ag. č /12/OŽP; podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2013, zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů (obřadní síň MěÚ Strážnice, Penzion Roseta, Radějov a obřadní síň OÚ Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za svatební obřad, zahrnující mzdu pěveckého sboru a ceremoniáře, květinovou výzdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro rozšíření sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2379/1 v rámci akce Strážnice, rozšíření knn, Svoboda ; přidělení bytu č. 2, Újezd č.p. 426, Strážnice od v následujícím pořadí: 1. Hedvika Tománková, nar., trvale bytem Strážnice, 2. Jarmila Hašková, nar., 3. Anna Tomečková, nar., trvale bytem Strážnice ; záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku 6 1/2013

7 p.č. 1935/1 zahrada (Machálkova štěpnice), v k.ú. Strážnice na Moravě za předpokladu, že organizace Vodovody a kanalizace, a.s. Hodonín dá souhlas se zřízením polní cesty nad probíhajícím kanalizačním potrubím s tím, že náklady na zřízení věcného břemene ponesou oprávnění z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Skalická na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Rekonstrukce NTL/ STL plynovodu - ul. Skalická na pozemcích KN p.č. 1322/1 a p.č mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Masarykova na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Rekonstrukce NTL/STL plynovodu - ul. Masarykova na pozemcích KN p.č. 981 a p.č. 982/2 mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene provedení víceprací do výše Kč s DPH u akce Rekonstrukce chodníku podél I/55 - I. etapa z důvodu zlepšení odvodu dešťových vod od přilehlých nemovitostí; Domu dětí a mládeže ve Strážnici poskytnutí areálu náměstí Svobody a Starého města na dvě kulturní akce, a to XI. ročník Kateřinského běhu Starým městem a na tradiční akci Čertovské harašení; zakoupení přístroje pro dechové zkoušky na detekci alkoholu, 2 ks jízdních kol a 4 ks mikrokamer pro strážníky MěP; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu města Strážnice na rok 2013, Pravidla tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2013, Rozpočet Sociálního fondu města Strážnice na rok 2013; Rozpočtový výhled města Strážnice na rok ; doporučuje Zastupitelstvu města Strážnice schválit poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši Kč Federaci židovských obcí v ČR, MATANA a. s., detaš. pracoviště - tř. kpt. Jaroše 3, Brno z rozpočtu města Strážnice na r. 2013, na odvlhčení obvodového zdiva synagogy - kulturní památka rejstř. č /7-8526, p.č.436, k.ú. Strážnice na Moravě; darovací smlouvu od firmy E.ON ČR na dodávku 2 ks kompozitních bezpečných branek v ceně Kč vč. DPH; směnu pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Nádražní : pozemek v majetku města: p.č. 1111/12 zast. plocha a nádvoří o vým. 2 m 2 (poz. zastavěný budovou provozovny) za pozemek v majetku Ing. Luďka Botura, Nádražní 1516, Strážnice: p.č. 1080/3 ost. plocha, jiná plocha o vým. 5 m 2 (zbytk. poz. - přičleněn k veřej. prostr.) bez doplatku za převažující výměru ve prospěch města s tím, že náklady na směnu ponese žadatel Ing. Luděk Botur; odprodej pozemků:p.č. 250/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 91 m 2, p.č. 251/15 zast. plocha a nádvoří o výměře 137 m 2, v ul. Boženy Hrejsové, v k.ú. Strážnice na Moravě, z majetku města do majetku firmy Regionální nemovitosti s.r.o., se sídlem, Praha 1 (pozemky zastavěny budovou č.p. 441 ve vlastnictví žadatele) za cenu Kč/m 2. Termíny svozu tříděného odpadu leden 2013: Papír (modré pytle):. úterý 8. ledna Plast (žluté pytle):. úterý 15. ledna 1/2013 7

8 MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD A PSY PRO ROK 2013 Dne nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška města Strážnice č.1/2012 o místních poplatcích. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změny v roce 2013: Poplatník: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Sazba poplatku: 480,-Kč osobu/rok Způsob platby poplatku: - v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č.12, 1. patro - převodem na účet číslo /0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu). Splatnost poplatku: jednorázově do příslušného kalendářního roku. Místní poplatek za psa - změny v roce 2013: 1.Sazba poplatku činí ročně za 1. psa za 2. a každého dalšího psa a) za psa v rodinném domě 120 Kč 180 Kč b) za psa v bytovém domě 600 Kč 900 Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu pokud nemá žádný jiný zdroj příjmů a nebo poživatel sirotčího důchodu - v rodinném domě 60 Kč 90 Kč - v bytovém domě 180 Kč 270 Kč Poplatek je splatný do příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po , je poplatek splatný do příslušného kalendářního roku. 8 1/2013

9 Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Územního pracoviště ve Veselí nad Moravou V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky dochází od ke vzniku 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze a k zániku současných fi nančních úřadů, které jsou přetransformovány na územní pracoviště. Od je v každém kraji jeden fi nanční úřad, tj. místně příslušný správce daně, který správu daní vykonává prostřednictvím svých územních pracovišť. Územní pracoviště fi nančních úřadů jsou zřízena v místech, kde do konce roku 2012 měly sídlo fi nanční úřady. Finanční úřad ve Veselí nad Moravou má tedy od nové označení Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou. Výše uvedené změny se významným způsobem promítnou do správy daně z nemovitostí. Podrobné informace organizace správy daně z nemovitostí jsou popsány v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, který je k dispozici na všech územních pracovištích fi nančních úřadů, městských a obecních úřadech. Z důvodu transformace fi nančních orgánů jsou do uzavřeny pokladny územních pracovišť fi nančních úřadů pro výběr daní v hotovosti. S účinností od se mění čísla matrik bankovních účtů fi nančních úřadů číslo matriky Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je , předčíslí účtů (druh daně) zůstávají nezměněna. Aktuální informace je možno nalézt na internetových stránkách Ze sociální oblasti Dotaz: Je mi 23 let, pobírám sirotčí důchod a chci přejít z denního studia vysoké školy na distanční. Neztratím nárok na sirotčí důchod, když při tom chci ještě pracovat? Odpověď: Nezaopatřené dítě, které studuje denní studium a ještě při tom pracuje, třeba i na pracovní smlouvu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, neztratí nárok na sirotčí důchod a není nutné hlídat výši výdělku. Pokud však studuje v jiném studijním programu než denní studium např. distanční, dálkové, kombinované a přitom pracuje v zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění, ztratí nárok na svůj sirotčí důchod. Kdyby při dálkovém, distančním či kombinovaném studiu pracoval(a) na jinou pracovní smlouvu, než která zakládá účast na důchodovém pojištění, také by nárok na sirotčí důchod neztratil(a). Ještě je ale třeba hlídat výši mzdy zákoník práce se novelizoval mimo jiné v tom, že na dohodu o provedení práce lze nyní pracovat ne už jen 150, ale 300 hodin za rok. U příjmu více než Kč za rok se však už odvádí sociální pojištění (důchodové), takže z toho důvodu by nárok na výplatu sirotčího důchodu zanikl. Pokud by měl student uzavřeny třeba i dvě nebo více dohod o provedení práce a na každou vydělal méně než Kč, tyto příjmy se sčítají, a pokud by jejich výše v součtu činila víc než Kč, je opět povinností odvést sociální (důchodové) pojištění a opět by zanikl nárok na výplatu sirotčího důchodu. Bc. Helena Tomčalová 1/2013 9

10 Ze života města Po stopách Žerotínů českou a moravskou krajinou Dne se v prostorách přerovského zámku a muzea uskutečnilo pracovní zasedání týkající se projektu Po stopách Žerotínů českou a moravskou krajinou. Jednání se zúčastnili starostové měst a obcí v Čechách a na Moravě, k jejichž historii se rod Žerotínů váže, historici, archeologové a pracovníci v cestovním turistickém ruchu (také pracovnice TIC Strážnicko). Záštitu nad projektem poskytl primátor města Přerov Ing. Jiří Lajnoch za podpory Olomouckého kraje. Během jednání byla připomenuta historie tohoto šlechtického rodu v návaznosti na jednotlivá města, jeho sepětí s J. A. Komenským a bratrskou školou. Výstupem projektu bude v roce 2013 výstava, soutěže, besedy, tvorba webových stránek, výtvarná soutěž pro školy a propagační materiály. Probíhá jednání o vydání poštovní známky a pamětní mince. Primátor města Přerova vyzval všechny zúčastněné ke vzájemné spolupráci s tím, že i on sám se osobně zapojí do vyjednávání s hejtmany jiných krajů. Existence pánů ze Žerotína má pro město Strážnici velký význam. Je s ním mimo jiné spojeno i budování opevnění města - strážnických bran a věže, existence vyššího bratrského školství, působení Jana Ámose Komenského a Mikuláše Drábíka. Město Strážnice tedy do projektu historicky patří a bude mu jen ku prospěchu se do něj zapojit. Lenka Gronská, TIC Strážnicko Novoroční okénko Rodinného centra Před vstupem do nového roku mi dovolte se krátce ohlédnout za rokem uplynulým a ze srdce poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem podle svých sil a možností pomáhali při našich aktivitách. Naše první DÍKY patří městu Strážnice za vstřícný přístup a za poskytnutí pomoci skrze pracovníky veřejné služby. Při terénních úpravách na Zahradě u sv. Martina odvedli kus dobré a poctivé práce. (chodníky, rovnost terénu, přesívání hlíny, základní staveb. úpravy k vybudování WC, základy pro voliéry aj.) Naše druhé velké DÍKY patří i P. Cábovi, R. Maškovi, P. Múčkovi a klukům J. Slezákovi a L. Sochorovi za zbudování chodníku při vstupu do areálu ZŠ a úpravě herních prvků. V neposlední řadě DÍKY našim sponzorům: Prefa Strážnice, Fantasy Italia s.r.o., Kavárna U Anděla, Pila Zubalík, Michna Zahrad. potřeby, Interiéry Buček s.r.o. DÍKY maminkám i tatínkům za aktivní zapojování do provozu mateřského centra Sedmihlásek, moc si vaší pomoci i účasti při akcích vážíme! Do nového roku 2013 přejeme všem lidem dobré vůle zdraví, štěstí, pokoj v srdcích i v rodinách a Boží požehnání do všeho lidského namáhání! B. Bučková, předsedkyně RC 10 1/2013

11 Charita Strážnice informuje CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA a SLUŽBA OSOB- NÍ ASISTENCE děkuje všem, kteří přispěli na zakoupení osobního automobilu všem dárcům do Tříkrálové sbírky a divadelnímu spolku Hrozen za benefiční představení VI. Hroznolhotské etýdy. Také děkujeme všem ostatním, kteří pomáhali s beneficí - Kulturnímu domu Strážničan, Vinařství Petr Klásek, Zahradnictví Astra, paní Hrabovské a dalším. Díky novému Hyundai i 20 můžeme nově nabídnout naše služby i do Tvarožné Lhoty. V současné době pracuje v obou službách v terénu 7 zkušených pracovnic, které denně pomáhají potřebným lidem. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Málokdo z nás by si přál zůstat v produktivním věku doma nezaměstnaný. Sehnat zaměstnání v tomto kraji je pro lidi s handicapem skoro nemožné. Provoz chráněných dílen napomáhá asi 30 občanům se zdravotním postižením najít uplatnění, a tím i duševní rovnováhu. Jednotlivá pracoviště: Oprava obuvi a tašek, broušení nožů a nůžek, opravnu šicích strojů. Tyto služby zajišťujeme v objektu bývalých jeslí na Skácelově ulici v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00, v úterý a ve čtvrtek do 16 hodin. Chráněné pracoviště prodejna kromě prodeje našich výrobků zajišťuje i prodej náboženského a doplňkového sortimentu, dále komisní prodej použitého oblečení. Rovněž zde provozujeme sběrnu prádelny a čistírny. Otevřeno je denně 8-17 hodin, v sobotu 8-11 hodin. V našem chráněném pracovišti slouží lidem také výdejna obědů v sídle charity na Kovářské ulici se stravuje zhruba kolem 50 strávníků. Zde je možné využít nabídky tří různých jídel, poobědvat zde, případně si oběd odnést domů. Vítáme další zájemce o stravování! Chráněné pracoviště šicí dílna šije převážně pro děti, přijímá zakázky na jednodušší opravy oděvů. Chráněné pracoviště výroba dřevěných hraček vyrábí dřevěné hračky pro děti. TERAPEUTICKÁ DÍLNA KOTVA slouží pro lidi s duševním a kombinovaným postižením. Mimo pracovní terapii nabízí dílna i řadu volnočasových aktivit, jako jsou různé hry, výlety, zpěv apod. V letošním roce jsme také zahájili terénní práce na naší zahradě, o kterou se chceme od jara postarat a něco si i vypěstovat. Mezi uživatele této služby také dochází odborní pracovníci, kteří provádějí výuku angličtiny, výrobu keramiky nebo i dle přání rozmluvy s psychologem. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách nebo v informační vitríně na budově Charity Strážnice. V prodejně je též k dispozici volně k rozebrání časopis Kotva, který si tvoří sami uživatelé této služby. Činnost je financována prostřednictvím evropských sociálních fondů, ale pro další období jsou finance hodně kráceny. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, bez jejichž pomoci bychom jen stěží mohli psát tyto stránky. Lékařům a zdravotním sestrám, občanům našeho města 1/

12 i okolních obcí, kteří využívali naše služby. Dík patří Římskokatolické farnosti Strážnice, Radějov, Sudoměřice a Rohatec, dobrovolníkům charity, zvláště paní Martě Hořákové, která koordinovala pro celou oblast TK sbírku a sbírku dárků pro děti na Ukrajině, paní Ludmile Robkové a Mileně Šašinkové, Janě Cábové a Ludmile Sochorové, které zajišťují provoz křesťanské knihovny. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili. Jedná se zejména o tyto instituce a firmy: MPSV Praha, Jihomoravský kraj Brno, Úřad práce v Hodoníně, město Strážnice, město Bzenec a Veselí nad Moravou, obce Sudoměřice, Vnorovy, Petrov a Kněždub. Dále jsou to firmy: Karel Kaňák s.r.o., WellTest s.r.o. Strážnice, BD-Bzenec s.r.o., Zoner Software s.r.o. Brno, Vitis Strážnice, Terdi s.r.o., Veselí nad Moravou, Ing. Martin Gajda Radějov, Kron s.r.o. Rohatec, Dyas.EU, a.s. Uherský Ostroh, Elektra I. Lžičař, manželé Graubnerovi, SEAL Strážnice spol. s r.o., RENOVA Hodonín s.r.o., Webnode.cz, Branopac Veselí nad Moravou, Ventilátory Hroznová Lhota, Sítotisk Vávra, pan Lidák (elektrikář), Vojtěch Příborský (servis PC), pan Michna a další. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 5. ledna 2013 od hod. Koledovat mohou i předškolní děti, ale v doprovodu rodičů nebo někoho blízkého. Přihlášku pro koledníky můžete odevzdat v kanceláři koordinátorce TK sbírky paní Marii Jurasové (Kovářská 396, Strážnice, mobil ). Prosíme, nahlaste koledníky co nejdříve! Termín informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek v 16 hodin v 1. poschodí Charity Strážnice (vchod z parkoviště). Odměnou pro koledníky bude zhlédnutí (zdarma) kresleného filmu MADAGASKAR 3 v Kulturním domě ve Strážnici, které proběhne ve středu v hod. Doufáme ve Vaši pomoc a děkujeme. Soubor lidových písní a tanců Danaj a rok 2012 Milí Strážničané, to byste nevěřili, co všechno nám letošní rok přinesl! Do nového roku 2012 jsme vykročili s velkými plány, navíc rozmnoženi o mladé perspektivní tanečnice a tanečníky. První příležitost se ukázat jsme dostali na XIV. Národním krojovaném plese FOSu v TOP Hotelu Praha, což všichni pojali až překvapivě zodpovědně. Návštěvníci tak v programu zaměřeném na střední Čechy obdrželi prostřednictvím Danaje pozvánku na ples následující, který bude věnovaný právě Slovácku. Už o dva týdny později nás písní Fašanku, fašanku (a pochopitelně také slivovicí) přivítal soubor Velička ve Velké nad Veličkou. Pak byl chvilku klid, tedy aspoň od vystupování. Na zkouškách jsme samozřejmě makali dál, ale i to nám bylo málo uděláme si soustředění, napadlo nás. Ale kde? Na Littneru ve Bzenci! Můžeme vám říct, že po víkendu jsme odjížděli zničení z Kopanic, Myjavy, Jihočech /2013

13 Soustředění odstartovalo pořádný kolotoč Stavění máje v Detvě, Vinné trhy v Čejkovicích a také se objevila novinka ve strážnickém folklorním kalendáři Kosení luk na Žerotíně následované tradičním vrcholem strážnického folklorního života, MFF Strážnice. Před červencovým strážnickým Dostaveníčkem jsme si ještě narychlo odskočili na 600. výročí Radějova. Přesně měsíc nato jsme už na obvyklém shromaždišti u hotelu Strážnice netrpělivě vyhlíželi pana Nejedlíka, který nás měl odvézt do vesničky Eibenthal v rumunském Banátu, což se mu kromě posledních 6 kilometrů povedlo. Úzká a strmá kozí stezka vedoucí od dunajské soutěsky do vesnice byla už nad jeho síly. A málem i nad naše trvalo celý den, než jsme se v Eibenthalu sešli u vítězného piva v hospodě U Medvěda. Teď si určitě říkáte, že se vám to nějak nezdá Rumunsko a hospoda U Medvěda. Eibenthal (Tisové údolí) je totiž jednou ze šesti zapadlých vesnic osídlených na počátku 19. století Čechy. Se spartánskými podmínkami jsme počítali. Ani nevíte, jaké nadšení vyvolalo zjištění, že k našemu hotelu (rozumějte tělocvičně) patří i teplá sprcha a (slovy) jeden splachovací záchod! Organizátoři nás nezatěžovali povinnostmi, dlouhými průvody, ale ani zbytečnými informacemi jako kdy a jak dlouho máme vystupovat, nebo jak se do 4 km vzdáleného festivalového areálu s krojovými kufry dostat. To nás zpočátku ale vůbec netrápilo a užívali jsme si festivalovou atmosféru a koncerty kapel jako Divokej Bill, Mňága a Žďorp nebo Propaganja. Trochu jsme se báli, abychom v takové konkurenci vůbec obstáli, ale nakonec jsme snad místní naším programem (mimochodem jediným folklorním) upřímně potěšili. To se nám, jak doufáme, podařilo i ve středoslovenských Tlmačoch, kde sice oficiální vystoupení překazil déšť, ale naši chuť tancovat rozhodně překazit nemohl. Skončilo to improvizovaným vystoupením na chodníku s několika diváky schovanými pod přístřeškem. Navíc jsme si kromě nevšedního zážitku přivezli domů i nová přátelství Danajáci přijeli na 60. výročí souboru Vatra, děcka z Tlmač se už zúčastnila našich hodů a v plánu jsou další společné akce. V září proběhla Folklorolympiáda (pro nás s nečekaným umístěním), trochu lépe nám to naštěstí vyšlo v Domově pro seniory ve Strážnici. Na zasloužený odpočinek po náročné sezoně jsme si ovšem museli ještě chvíli počkat kromě Celosvětového sjezdu psychiatrů v Praze a vystoupení pro zástupce německých cestovních kanceláří jsme zatancovali ještě na Hudeckém večeru Slávka Volavého Nyní se již připr,avujeme na následující rok a doufáme, že bude stejně dobrý, jako byl ten minulý. PS: Zkoušky máme v pátek od 20:00 do 22:00 hod. a v neděli od 10:00 do 12:00 hod. v tělocvičně DDM, takže kdybyste chtěli, můžete se za námi kdykoliv přijít podívat. Nebo si taky rovnou vzít sportovní oblečení a připojit se k nám. Nebo zavolejte našemu předsedovi, rád vám poví všechno potřebné. Číslo je Zdraví Danajáci 1/

14 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Někdo prochází životem bez povšimnutí, jiný zanechává nesmazatelnou stopu. Jako například pan učitel Ivo Gistr na naší škole. S bolestí v srdcích jsme se s ním rozloučili, s láskou budeme vzpomínat. Kolegové a žáci ZŠ M. Kudeříkové Zápis do první třídy ředitel školy Ve čtvrtek 31. ledna 2013 proběhne v budově I. stupně školy (naproti kostelu) v době od do 17 hod. zápis dětí do první třídy pro školní rok 2013/2014. Rodiče si s sebou k zápisu vezmou rodný list svého dítěte a svůj občanský průkaz. Prosíme také všechny rodiče, aby vzali dětem vhodné přezůvky na sportovní aktivity do gymnastického sálku. Okresní kolo Bible a my Ludmila Rosíková Ve středu 21. listopadu 2012 proběhlo v prostorách naší školy okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. V letošním jubilejním 20. ročníku k nám přijelo celkem 46 žáků z 18 základních či středních škol našeho okresu. Nejlepšího výsledku z našich žáků dosáhli: Petr Tomšej z 5. A, který skončil v I. kategorii na 6. místě, a Ludmila Tomšejová z 9. A, jež se umístila ve III. kategorii na 4. místě. První tři žáci z každé kategorie postoupili do ústředního kola, které se uskuteční 6. února 2013 na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Na podporu překladů Bible do domorodých jazyků Panamy a Ekvádoru bylo v dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 402 Kč. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: AC LESIA s.r.o. pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Strážnice, Cyril Jurčík, Strážnice, Českomoravská provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Dny školy Od pondělí 3. prosince do pátku 7. prosince se u nás konaly Dny školy, při nichž jsme si připomněli 104. výročí vzniku školy. Během těchto dnů se uskutečnilo několik akcí, např. besedy s archeologem Františkem Kostrouchem z hodonínského muzea o archeologii nebo s Vítem Hrdouškem z místní akční skupiny Strážnicko o zapomenuté historii našeho regionu. Součástí těchto dnů byly výstavy starých školních kronik, dokumentů a fotografi í 14 1/2013

15 v aule, které v letošním roce doplňovaly: výstava a soutěž spojené s účastí na projektu Společně oživujeme historii venkova, kde byly vystaveny historické exponáty přinesené žáky, nebo fotografi e a texty vztahující se k venkovským tradicím. Žáci z kroužku Mladý historik si připravili pro prvňáčky a druháčky Cestu za pokladem školy. Ostatní žáci si vyzkoušeli kvízy z historie školy. Vyvrcholením těchto dní byla školní akademie pořádaná dopoledne pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost na Kulturním domě Strážničan ve spolupráci s občanským sdružením rodičů OSMA. Byl to bezva týden. Sbírka pro centrum přípravy koní (CPK CHRPA) Zdeňka Dudová Ve vesnici Rokytno u Pardubic sídlí od roku 2003 nestátní nezávislé občanské sdružení s názvem CPK CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní terapeutů pro zdravotní ústavy a léčebny v celé České republice. Moderní léčebná metoda zvaná hiporehabilitace slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice pacientů. Žáci a zaměstnanci školy mohli v uplynulých dnech zakoupením bludiště s motivem koníka za 25 Kč přispět na výcvik těchto koní. Výtěžek sbírky na celé škole v letošním roce činil 1250 Kč. Poděkování a přání do nového roku Základní škola Marie Kudeříkové děkuje všem příznivcům a dárcům, kteří jakýmkoliv způsobem v uplynulém roce přispěli ke zlepšení úrovně vzdělávání ve škole. Současně přeje všem spoluobčanům vše nejlepší do začínajícího roku Základní škola Školní Strážnice 1/

16 Zápis do 1. tříd Risto Ljasovský Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše dítě k zápisu do 1. tříd na školní rok 2013/2014 a dovolujeme si Vás seznámit s nabídkou naší základní školy. 1. stupeň ZŠ nabízí: výuku angličtiny od 3. tř., školní družinu s hernou, zájmové kroužky (sportovní, pěvecký, hra na flétnu, keramický, Step by step in English, Digitalizace přírodovědných pokusů...), moderní výukové učebny (interaktivní tabule, učebny s dataprojektory), 2. stupeň ZŠ nabízí: výuku cizích jazyků A, N, výuku informatiky a práce na počítačích ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách připojených k internetu, sportovní hry a vyžití žáků ve školní tělocvičně a na školním hřišti, práci v zájmových kroužcích (pěvecký, keramický, sportovní, taneční, Step by step in English, Digitalizace přírodovědných pokusů...), lyžařské kurzy základní, carvingový, snowboardový, moderní výukové učebny s dataprojektory, el. mikroskopy, digitálními kamerami, interaktivními tabulemi. Škola disponuje dobrým materiálním vybavením, didaktickou technikou, odbornými učebnami, keramickou dílnou, pomůckami a sportovním nářadím, vybavením pro lyžařský výcvik. V areálu za školní tělocvičnou najdete atletický ovál, travnaté hřiště na fotbal, dětské dopravní cvičiště, součástí tělocvičny je školní FIT centrum. Je zajištěno kvalitní stravování žáků ve školní jídelně, papírnické zboží, ovocné nápoje. Půjčovna lyžařské výzbroje a snowboardů, pronájmy počítačových učeben, tělocvičny i fitcentra, pořádání školení na počítači to je jen krátký výčet našich aktivit pro volný čas. Máte-li zájem o další podrobnosti, navštivte nás osobně, nebo zatelefonujte na č Termín zápisu žáků do 1. tříd je ve čtvrtek od do hod., náhradní termín je ve čtvrtek od do hod. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, své osobní doklady a přiložený zápisní list. Purkyňovo gymnázium Strážnice Návštěva našich studentů v Portugalsku Jana Juříková (sexta) Když k nám minulý rok na podzim přišla profesorka angličtiny s tím, že máme možnost se přihlásit do výměnného programu Comenius, a tak budeme mít možnost se seznámit se studenty z Portugalska, Španělska a Polska, hrst odvážlivců z řad našich studentů sebrala odvahu a přihlásila se. A nelitovali jsme. Na konci dubna k nám přiletěli studenti z cizích zemí a i přes občasnou jazykovou bariéru jsme si skvěle padli do oka. Navštívili jsme skanzen Strážnice, Buchlovice, Vídeň, ale nejvíc naše cizokrajné kamarády uchvátila Praha. Takže když jsme se měli po týdnu loučit, nejednomu z nás ukápla slza. Ale byli jsme šťastní, že se potkáme na podzim v Portugalsku. A taky že potkali! Odlétali jsme v neděli 11. listopadu z Prahy přímo do Lisabonu. Už jen pohled z letadla na noční osvětlená města nás tak ohromil, že jsme se sami sebe ptali, jestli může být něco lepšího. 16 1/2013

17 Když jsme vystoupili z autobusu v krásném městě Covilha v portugalském vnitrozemí, čekaly nás už desítky kamarádů a jejich rodiče. Hned jsme se tam cítili jako doma. Na programu byla návštěva různých muzeí. Co si budeme povídat, ta muzea nebyla tak zajímavá jako návštěva pravé portugalské diskotéky. Ta byla parádní i navzdory tomu, že jsme byli unavení z výletu v horách. Zavítali jsme také do hlavního města Lisabonu a výletního střediska Cascais, kde nám sice nepřálo počasí, ale to neznamená, že jsme si ho neužili. A tak když přišlo v pátek na loučení, bylo to smutné. Přece jenom když bydlíte týden v rodině, sdílíte jejich zvyky a život, zanechá to ve vás vzpomínky. V našem případě naštěstí jen krásné. Myslím, že jako parta jsme si padli do oka skvěle a to až natolik, že někteří z nás uvažují o tom, že by jeli v létě naše portugalské přátele pozdravit. Kdo ví... Každopádně příští oficiální návštěva se bude konat ve slunečném Španělsku na jaře příštího roku. Studenti ze Střední školy Strážnice opět bodovali SŠS se ve svém vzdělávacím programu zaměřuje na rozvíjení výtvarné, grafické, návrhářské, ale i aranžérské činnosti. Studenti se již několik let po sobě pravidelně účastní celé řady soutěží a přehlídek, na nichž prezentují své získané znalosti a dovednosti. S novými kolekcemi a modely škola odjela dne obhájit titul loňského vítěze na celorepublikovou soutěž Mladý módní tvůrce České republiky do Jihlavy, která je pořádána za podpory MŠMT a na které již řadu let škola sklízí významná ocenění. I letos se Střední škola Strážnice v silné konkurenci škol stala absolutním (již po osmé) 1/

18 vítězem tohoto soutěžního klání, a podtrhla tím své pevné postavení v čele pomyslného republikového žebříčku škol s oděvními i uměleckými obory ve své vzdělávací nabídce. Nejvyšší příčku škola obsadila dvakrát, a to v kategoriích Doplňky a Sportovní oděvy a prádlo, dále získala dvě druhá místa (kategorie Něco z látky, něco z papíru a opět Sportovní oděvy a prádlo) a pětkrát se umístila na třetím místě (Doplňky, Volná mladá tvorba, Tonak, Společenské oděvy a Princezna z Východu). 30. listopadu 2012 se konalo celorepublikové kolo soutěže PIŠQWORKY, do něhož tým Máslo v ruce postoupil po výhře v krajském kole. Turnaje se zúčastnilo celkem 24 týmů. Máslo v ruce postupovalo z druhého místa ve skupině, poměrně hladce zvítězilo ve čtvrtfi nále, ale v souboji o třetí příčku bylo poraženo, a tak družstvu nakonec připadlo čtvrté místo. Tímto výborným výsledkem tým navázal na starší úspěchy v celorepublikových turnajích. Další celostátní soutěž AR Junior 2012 se konala ve dnech 21. a 22. listopadu 2012 v Českých Budějovicích. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 18 škol z celé České republiky a hodnoceno bylo 141 soutěžních prací. Žáci oboru Aranžér letos obhajovali přední místa z předcházejících ročníků - i tentokrát získali krásná ocenění a vzorně reprezentovali školu. Masopust, to bylo letošní téma pro hlavní kategorii Výkladní skříň a v této povinné disciplíně byla žákyně 3. ročníku oceněna žákovskou porotou, tj. očima žáků úžasným 1. místem a hodnocena titulem absolutního vítěze! Úspěšná byla i další žákyně, s Crazy modelem aranžovaným na živý model vybojovala rovněž 1. místo a v disciplíně Úprava stolu s tématem Oslava mého hobby se v silné konkurenci umístila na 2. místě. Ve stejné kategorii pak škola získala i 3. místo se stolem pro šachisty. Neméně významnou školní akcí byla jistě i módní show FASHI- ON IN THE CITY, která se uskutečnila 30. listopadu 2012 ve Strážnici, na níž se prezentovala především modelová a návrhářská tvorba žáků. Módní přehlídky škola pořádá již několik let a u veřejnosti jsou velmi oblíbené. Širšímu publiku představí tyto kolekce na přehlídce ve Veselí nad Moravou 15. března /2013

19 Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO GRAND PRIX 2013 IX. ročník závodů autíček na dálkové ovládání Kde: tělocvična na Domečku Začátek: v 9 hodin, startovné: 20 Kč Vedoucí akce: Marie Knitlová SO SO KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU - pro děti do 10 let Začátek: v 15 hodin, kde: tělocvična DDM. Čekají na Vás: soutěže, písničky, bohatá tombola, dobrá zábava a vyhodnocení nejoriginálnější masky. Vstupné: 20 Kč, masky vstup zdarma. Všechny vstupenky jsou slosovatelné. Vedoucí akce: Marie Knitlová PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT! Kde: keramická dílna DDM, začátek: v 9 hodin. Využití plastu ve výtvarné výchově. Cena jedné lekce činí 350 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová SO STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ Přehlídka RC modelů kamiony, stavební technika, vojenská technika, závodní automobily. Kde: tělocvična ZŠ Školní, kdy: od 9 do 16 hodin. Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč. Vedoucí akce: Roman Zemánek PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR 2013: SO kolo - Jihomoravská liga miniházené tělocvična ZŠ Školní JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH BESKYDY horský hotel Charbulák Tento lyžařský pobyt je určen pro všechny zájemce, ale i pro děti od 13 let bez doprovodu rodičů, které dobře ovládají základy lyžování. Cena Kč. Přihlásit se můžete osobně, nebo telefonicky na tel. čísle Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU PÁ PLES DOMEČKU - k tanci a poslechu Vám hraje Slávek Vávra. SO PRAŽEC - skleněná vitráž Bližší informace o kroužcích, akcích, lyžařském pobytu a ozdravném pobytu u moře najdete na našich webových stránkách: 1/

20 Sport Orel jednota Strážnice děkuje všem svým sponzorům, příznivcům, členům a rodičům dětí za dosavadní podporu a vstřícnost. V novém roce přejeme všem hodně zdraví, lásky, splněných přání a hlavně Božího požehnání. TJ JISKRA STRÁŽNICE Oddíl stolního tenisu Mládež Po polovině sezony jsou naši nejmladší žáci stále na 2. místě v bodování oddílů jihomoravského kraje (1. místo Břeclav, 3. MS Brno). Za poslední měsíc naši žáčci absolvovali opět několik turnajů. Za zmínku určitě stojí postup Honzíka Marka a Rádi Morávka, kteří na turnaji ČR v Blansku postoupili do čtvrtfinále, a také stříbro těchto hráčů na okresním přeboru mladších žáků v Hodoníně. Honza navíc přidal bronz z dvojhry a bronz z mixu. Umístění našich nejlepších nejmladších žáků (děti nar. do r. 2002) na žebříčcích: Jihomoravský kraj: Okres Hodonín: 2. Honza Marek (2002) 1. Honza Marek (2002) 5. Ráďa Morávek (2003) 2. Ráďa Morávek (2003) 9. Lukáš Karas (2002) 5. Lukáš Karas (2002) 14. Kuba Marek (2005) 7. Kuba Marek (2005) 15. Kuba Svoboda (2004) 11. Kuba Svoboda (2004) O tom, že se naši žáčci zlepšují, svědčí i turnaj JM kraje, který se konal v Dubňanech, kde poprvé všichni naši žáčci postoupili ze základních skupin mezi 16 nejlepších. Kromě výše uvedených to byli Ondra Pukl (2004), Martin Bureš (2004) a Čenda Petrucha (2005). Dospělí Strážnický A tým se po devíti kolech usadil na prvním místě divizní tabulky. O tom, jestli se udrží na čele, rozhodne poslední dvojutkání první poloviny sezony se silnými týmy Slatiny a Sokola Brno. Tabulka Divize: 1. TJ Jiskra Strážnice A : TTC Moravská Slavia Brno D : SK Slatina - Brno A : TJ Agrotec Hustopeče B : TJ Sokol Brno I B : KST Oltec Brno A : TJ Sokol Hlubočany A : TJ Slovan Hodonín A : TTC Sokol Znojmo B : TJ ČKD Blansko B : TJ Sokol Moravský Krumlov A : SKST Dubňany A : /2013

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 1. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 14 informaci finančního odboru o vyřízení

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 2. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

70 mírových let ve Strážnici

70 mírových let ve Strážnici 1 1 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 1 2 2 2 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 26. 1. Rada města Strážnice 1) schvaluje 32 ukončení stávající nájemní smlouvy

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2012 1 2 2/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady USNESENÍ ze 29. zasedání Rady města Strážnice konané dne 28. 11. 2011 Osobní údaje byly dle zákona

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 14 1 2 14 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Strážnice konané dne 7. 4. 14 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2012 1 2 6/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 38. zasedání Rady města Strážnice konané dne 2. 4. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 5/2012 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání městské rady ze 37. zasedání Rady města Strážnice konané dne 26. 3. 2012. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 1 4 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni

Více

XIII. ročník Strážnického vinobraní

XIII. ročník Strážnického vinobraní 9/2011 1 XIII. ročník Strážnického vinobraní HLAVNÍ POŘADATEL A GARANT SLAVNOSTI Město Strážnice PROGRAM A JEHO REALIZACE PhDr. Danuše Adamcová Kulturní dům Strážničan ve Strážnici SPOLUPOŘADATELÉ Dobrovolný

Více

Nové zastupitelstvo města strážnice

Nové zastupitelstvo města strážnice 1 4 1 4 2 4 2 / 0 4 3 4 3 0 4 Nové zastupitelstvo města strážnice 4 4 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mes.cz Vážení občané, dovolte, abychom Vám poděkova za důvěru, kterou jste do nás vloži,

Více

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj Vážení spoluobčané, konečně po několika letech nám pravé zimní počasí signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku. Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo realizovat záměry, se

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007

Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007 Ročník XXII. Číslo 4 Říjen - Prosinec 2007 Cena - zdarma http://www.dolni-nemci.cz e-mail: info@dolni-nemci.cz Vážení spoluobčané, rozmary počasí, výzdoba ulic a obchodů, ale i pohled do kalendáře nám

Více

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1

ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007. Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 ROČNÍK IX. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2007 Vinohrady, vinohrady dobré vínko dáváte SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2007 1 Vážení občané, v září ubývá den o celou hodinu, 52 minut a je stejně dlouhý jako noc. Slunce

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 10/2011 1 2 10/2011 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Poděkování Na základě mnoha uznalých ohlasů veřejnosti i spokojených turistů, návštěvníků našeho města, vyjadřuje Rada města Strážnice

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Městský ples pojedenácté

Městský ples pojedenácté Vážení spoluobčané, Městský ples pojedenácté před nedávnem jsme vstoupili do nového roku. Mnozí s různými předsevzetími a přáními. Některá se naplnit podařilo, jiná nikoli. Měnit se však můžeme kdykoliv

Více