Jak jsme si nadělovali v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsme si nadělovali v roce 2012"

Transkript

1 1/2013 1

2 2 1/2013

3 Městský úřad STRÁŽNICE Jak jsme si nadělovali v roce 2012 Terasa kulturního domu Strážničan - celkový náklad 1,4 mil. Kč před po Kostelní ulice celkový náklad 6,8 mil. Kč(z rozpočtu města jen 0,8 mil. Kč, zbytek dotace) dříve nyní Ulice Nová finanční náklad 6,7 mil. Kč před po 1/2013 3

4 Městské muzeum náklad 902 tis. Kč (dotací bude vráceno do rozpočtu města 590 tisíc) Rekonstrukce Hotařské búdy ve výši 450 tis. Kč (bude z 90% proplaceno z dotace SZIF) Základní škola v ulici Školní rekonstrukce chodeb v celkové výši 942 tis.kč Rekonstrukce chodníku v ulici Veselská náklad 750 tis.kč, dotací ze SFDI ČR se vrátilo do rozpočtu města 460 tisíc Kč. Dětské hřiště na Kovářská - Hrejsová celkový náklad 300 tisíc Kč Chodník v ulici Školní celkový náklad 80 tisíc Kč byl plně hrazen z městského rozpočtu 4 1/2013

5 Chodník na hřbitově celkový náklad 50 tisíc Kč byl plně hrazen z městského rozpočtu Mostek přes Veličku nový asfaltový povrch v hodnotě 40 tisíc Kč Kaplička sv. Jana Nepomuckého oprava kapličky činila 67 tisíc Kč, dotace z MK ČR byla ve výši 59 tisíc Kč, zbytek hradilo město ze svého rozpočtu. Kříž u Skalické brány na restaurátorské práce v celkové výši 104 tisíc Kč byla poskytnuta dotace 92 tisíc Kč MK ČR. Boží Muka Radějovská USNESENÍ ze 49. Rady města Strážnice dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000 Sb. z textu odstraněny. Rada města Strážnice 1) bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne ; zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne ; zápis ze sportovní komise č. 9 ze dne ; zápis z jednání komise cestovního ruchu č. 5/2012 ze dne ; 2) schvaluje příspěvek z rozpočtu města ve výši Kč na zřízení šesti pracovních míst VPP na šest měsíců (dotace z úřadu práce pro tento účel bude činit 348 tis. Kč); uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení STL plynovodní přípojky v ul. Smetanova na pozemku v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby STL plynovodní přípojka a plynoinstalace pro novostavbu rodinného domu na 1/2013 5

6 pozemku KN p.č. 2012/4 mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene a p. Jaroslavem Múčkou, ***, Strážnice, jako investorem; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 338/1 v katastrálním území Strážnice na Moravě (vlastník město Strážnice) pro investiční akci Ředitelství vodních cest ČR Instalace 4 ks odběrných sloupků na přístavišti Baťova kanálu ve Strážnici, které budou sloužit k možnému napojení lodí na elektrickou energii; ukončení nájemní smlouvy dohodou s paní Františkou Hynštovou na byt č. 2 v bytovém domě Strážnice,, a to ke dni dohodou; zřízení jednoho nového pracovního úvazku na Turistické informační centrum od ; Studii areálu základní školy ve Strážnici z 07/2012 (zpracovatel dokumentace Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.); 3) neschvaluje 18 - žádost pana Vladimíra Tomeška o vydání souhlasu s podnájmem v bytě č. 4 v bytovém domě ; 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod nemovitosti z vlastnictví České republiky do majetku města - pozemku: p.č. 6753/31 ost. plocha, ost. komunikace o vým. 24 m 2 v k.ú. Strážnice na Moravě, který je situován mimo zastavěné území obce a jedná se o plochu pod nezpevněnou účelovou komunikací podél pravostranného břehu Radějovského potoka; příspěvek ve výši 40 tis. Kč obč. sdružení SPRONK Strážnice na pořádání hudebního festivalu s názvem 30 let Nové vlny se starým obsahem, který se uskuteční ve Strážnici; 5) ukládá 83 - podat zprávu o aktuálním vývoji hospodaření v městském lese, termín: do příští rady, odpovídá: Ing. Petr Kvapil. USNESENÍ z 50. Rady města Strážnice dne ) bere na vědomí plnění rozpočtu města Strážnice za období 01-10/2012; zápis č. 3/2012 sociálně zdravotní a bytové komise ze dne ; zápis č. 4/2012 sociálně zdravotní a bytové komise ze dne ; 2) schvaluje přijetí dotace ve výši Kč na hospodaření v lesích z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě smlouvy ag. č /12/OŽP; podmínky pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2013, zahrnující oddací dny (pátek, sobota), úředně určená místa ke konání obřadů (obřadní síň MěÚ Strážnice, Penzion Roseta, Radějov a obřadní síň OÚ Radějov), správní poplatky dle zákona a režijní poplatky za svatební obřad, zahrnující mzdu pěveckého sboru a ceremoniáře, květinovou výzdobu, slavnostní přípitek a dopravu oddávajících; smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro rozšíření sítě NN na pozemku města Strážnice p.č. 2379/1 v rámci akce Strážnice, rozšíření knn, Svoboda ; přidělení bytu č. 2, Újezd č.p. 426, Strážnice od v následujícím pořadí: 1. Hedvika Tománková, nar., trvale bytem Strážnice, 2. Jarmila Hašková, nar., 3. Anna Tomečková, nar., trvale bytem Strážnice ; záměr zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy po části pozemku 6 1/2013

7 p.č. 1935/1 zahrada (Machálkova štěpnice), v k.ú. Strážnice na Moravě za předpokladu, že organizace Vodovody a kanalizace, a.s. Hodonín dá souhlas se zřízením polní cesty nad probíhajícím kanalizačním potrubím s tím, že náklady na zřízení věcného břemene ponesou oprávnění z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Skalická na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Rekonstrukce NTL/ STL plynovodu - ul. Skalická na pozemcích KN p.č. 1322/1 a p.č mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene; uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Masarykova na pozemcích v k.ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Rekonstrukce NTL/STL plynovodu - ul. Masarykova na pozemcích KN p.č. 981 a p.č. 982/2 mezi organizací JMP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným z věcného břemene provedení víceprací do výše Kč s DPH u akce Rekonstrukce chodníku podél I/55 - I. etapa z důvodu zlepšení odvodu dešťových vod od přilehlých nemovitostí; Domu dětí a mládeže ve Strážnici poskytnutí areálu náměstí Svobody a Starého města na dvě kulturní akce, a to XI. ročník Kateřinského běhu Starým městem a na tradiční akci Čertovské harašení; zakoupení přístroje pro dechové zkoušky na detekci alkoholu, 2 ks jízdních kol a 4 ks mikrokamer pro strážníky MěP; 3) doporučuje zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu města Strážnice na rok 2013, Pravidla tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2013, Rozpočet Sociálního fondu města Strážnice na rok 2013; Rozpočtový výhled města Strážnice na rok ; doporučuje Zastupitelstvu města Strážnice schválit poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši Kč Federaci židovských obcí v ČR, MATANA a. s., detaš. pracoviště - tř. kpt. Jaroše 3, Brno z rozpočtu města Strážnice na r. 2013, na odvlhčení obvodového zdiva synagogy - kulturní památka rejstř. č /7-8526, p.č.436, k.ú. Strážnice na Moravě; darovací smlouvu od firmy E.ON ČR na dodávku 2 ks kompozitních bezpečných branek v ceně Kč vč. DPH; směnu pozemků v k.ú. Strážnice na Moravě, v ul. Nádražní : pozemek v majetku města: p.č. 1111/12 zast. plocha a nádvoří o vým. 2 m 2 (poz. zastavěný budovou provozovny) za pozemek v majetku Ing. Luďka Botura, Nádražní 1516, Strážnice: p.č. 1080/3 ost. plocha, jiná plocha o vým. 5 m 2 (zbytk. poz. - přičleněn k veřej. prostr.) bez doplatku za převažující výměru ve prospěch města s tím, že náklady na směnu ponese žadatel Ing. Luděk Botur; odprodej pozemků:p.č. 250/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 91 m 2, p.č. 251/15 zast. plocha a nádvoří o výměře 137 m 2, v ul. Boženy Hrejsové, v k.ú. Strážnice na Moravě, z majetku města do majetku firmy Regionální nemovitosti s.r.o., se sídlem, Praha 1 (pozemky zastavěny budovou č.p. 441 ve vlastnictví žadatele) za cenu Kč/m 2. Termíny svozu tříděného odpadu leden 2013: Papír (modré pytle):. úterý 8. ledna Plast (žluté pytle):. úterý 15. ledna 1/2013 7

8 MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD A PSY PRO ROK 2013 Dne nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška města Strážnice č.1/2012 o místních poplatcích. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změny v roce 2013: Poplatník: a) fyzická osoba, 1. která má v obci trvalý pobyt, 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Sazba poplatku: 480,-Kč osobu/rok Způsob platby poplatku: - v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č.12, 1. patro - převodem na účet číslo /0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu). Splatnost poplatku: jednorázově do příslušného kalendářního roku. Místní poplatek za psa - změny v roce 2013: 1.Sazba poplatku činí ročně za 1. psa za 2. a každého dalšího psa a) za psa v rodinném domě 120 Kč 180 Kč b) za psa v bytovém domě 600 Kč 900 Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu pokud nemá žádný jiný zdroj příjmů a nebo poživatel sirotčího důchodu - v rodinném domě 60 Kč 90 Kč - v bytovém domě 180 Kč 270 Kč Poplatek je splatný do příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po , je poplatek splatný do příslušného kalendářního roku. 8 1/2013

9 Informace Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Územního pracoviště ve Veselí nad Moravou V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky dochází od ke vzniku 14 fi nančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze a k zániku současných fi nančních úřadů, které jsou přetransformovány na územní pracoviště. Od je v každém kraji jeden fi nanční úřad, tj. místně příslušný správce daně, který správu daní vykonává prostřednictvím svých územních pracovišť. Územní pracoviště fi nančních úřadů jsou zřízena v místech, kde do konce roku 2012 měly sídlo fi nanční úřady. Finanční úřad ve Veselí nad Moravou má tedy od nové označení Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou. Výše uvedené změny se významným způsobem promítnou do správy daně z nemovitostí. Podrobné informace organizace správy daně z nemovitostí jsou popsány v informačním letáku pro poplatníky daně z nemovitostí, který je k dispozici na všech územních pracovištích fi nančních úřadů, městských a obecních úřadech. Z důvodu transformace fi nančních orgánů jsou do uzavřeny pokladny územních pracovišť fi nančních úřadů pro výběr daní v hotovosti. S účinností od se mění čísla matrik bankovních účtů fi nančních úřadů číslo matriky Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je , předčíslí účtů (druh daně) zůstávají nezměněna. Aktuální informace je možno nalézt na internetových stránkách Ze sociální oblasti Dotaz: Je mi 23 let, pobírám sirotčí důchod a chci přejít z denního studia vysoké školy na distanční. Neztratím nárok na sirotčí důchod, když při tom chci ještě pracovat? Odpověď: Nezaopatřené dítě, které studuje denní studium a ještě při tom pracuje, třeba i na pracovní smlouvu, která zakládá účast na důchodovém pojištění, neztratí nárok na sirotčí důchod a není nutné hlídat výši výdělku. Pokud však studuje v jiném studijním programu než denní studium např. distanční, dálkové, kombinované a přitom pracuje v zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění, ztratí nárok na svůj sirotčí důchod. Kdyby při dálkovém, distančním či kombinovaném studiu pracoval(a) na jinou pracovní smlouvu, než která zakládá účast na důchodovém pojištění, také by nárok na sirotčí důchod neztratil(a). Ještě je ale třeba hlídat výši mzdy zákoník práce se novelizoval mimo jiné v tom, že na dohodu o provedení práce lze nyní pracovat ne už jen 150, ale 300 hodin za rok. U příjmu více než Kč za rok se však už odvádí sociální pojištění (důchodové), takže z toho důvodu by nárok na výplatu sirotčího důchodu zanikl. Pokud by měl student uzavřeny třeba i dvě nebo více dohod o provedení práce a na každou vydělal méně než Kč, tyto příjmy se sčítají, a pokud by jejich výše v součtu činila víc než Kč, je opět povinností odvést sociální (důchodové) pojištění a opět by zanikl nárok na výplatu sirotčího důchodu. Bc. Helena Tomčalová 1/2013 9

10 Ze života města Po stopách Žerotínů českou a moravskou krajinou Dne se v prostorách přerovského zámku a muzea uskutečnilo pracovní zasedání týkající se projektu Po stopách Žerotínů českou a moravskou krajinou. Jednání se zúčastnili starostové měst a obcí v Čechách a na Moravě, k jejichž historii se rod Žerotínů váže, historici, archeologové a pracovníci v cestovním turistickém ruchu (také pracovnice TIC Strážnicko). Záštitu nad projektem poskytl primátor města Přerov Ing. Jiří Lajnoch za podpory Olomouckého kraje. Během jednání byla připomenuta historie tohoto šlechtického rodu v návaznosti na jednotlivá města, jeho sepětí s J. A. Komenským a bratrskou školou. Výstupem projektu bude v roce 2013 výstava, soutěže, besedy, tvorba webových stránek, výtvarná soutěž pro školy a propagační materiály. Probíhá jednání o vydání poštovní známky a pamětní mince. Primátor města Přerova vyzval všechny zúčastněné ke vzájemné spolupráci s tím, že i on sám se osobně zapojí do vyjednávání s hejtmany jiných krajů. Existence pánů ze Žerotína má pro město Strážnici velký význam. Je s ním mimo jiné spojeno i budování opevnění města - strážnických bran a věže, existence vyššího bratrského školství, působení Jana Ámose Komenského a Mikuláše Drábíka. Město Strážnice tedy do projektu historicky patří a bude mu jen ku prospěchu se do něj zapojit. Lenka Gronská, TIC Strážnicko Novoroční okénko Rodinného centra Před vstupem do nového roku mi dovolte se krátce ohlédnout za rokem uplynulým a ze srdce poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem podle svých sil a možností pomáhali při našich aktivitách. Naše první DÍKY patří městu Strážnice za vstřícný přístup a za poskytnutí pomoci skrze pracovníky veřejné služby. Při terénních úpravách na Zahradě u sv. Martina odvedli kus dobré a poctivé práce. (chodníky, rovnost terénu, přesívání hlíny, základní staveb. úpravy k vybudování WC, základy pro voliéry aj.) Naše druhé velké DÍKY patří i P. Cábovi, R. Maškovi, P. Múčkovi a klukům J. Slezákovi a L. Sochorovi za zbudování chodníku při vstupu do areálu ZŠ a úpravě herních prvků. V neposlední řadě DÍKY našim sponzorům: Prefa Strážnice, Fantasy Italia s.r.o., Kavárna U Anděla, Pila Zubalík, Michna Zahrad. potřeby, Interiéry Buček s.r.o. DÍKY maminkám i tatínkům za aktivní zapojování do provozu mateřského centra Sedmihlásek, moc si vaší pomoci i účasti při akcích vážíme! Do nového roku 2013 přejeme všem lidem dobré vůle zdraví, štěstí, pokoj v srdcích i v rodinách a Boží požehnání do všeho lidského namáhání! B. Bučková, předsedkyně RC 10 1/2013

11 Charita Strážnice informuje CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA a SLUŽBA OSOB- NÍ ASISTENCE děkuje všem, kteří přispěli na zakoupení osobního automobilu všem dárcům do Tříkrálové sbírky a divadelnímu spolku Hrozen za benefiční představení VI. Hroznolhotské etýdy. Také děkujeme všem ostatním, kteří pomáhali s beneficí - Kulturnímu domu Strážničan, Vinařství Petr Klásek, Zahradnictví Astra, paní Hrabovské a dalším. Díky novému Hyundai i 20 můžeme nově nabídnout naše služby i do Tvarožné Lhoty. V současné době pracuje v obou službách v terénu 7 zkušených pracovnic, které denně pomáhají potřebným lidem. CHRÁNĚNÉ DÍLNY Málokdo z nás by si přál zůstat v produktivním věku doma nezaměstnaný. Sehnat zaměstnání v tomto kraji je pro lidi s handicapem skoro nemožné. Provoz chráněných dílen napomáhá asi 30 občanům se zdravotním postižením najít uplatnění, a tím i duševní rovnováhu. Jednotlivá pracoviště: Oprava obuvi a tašek, broušení nožů a nůžek, opravnu šicích strojů. Tyto služby zajišťujeme v objektu bývalých jeslí na Skácelově ulici v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00, v úterý a ve čtvrtek do 16 hodin. Chráněné pracoviště prodejna kromě prodeje našich výrobků zajišťuje i prodej náboženského a doplňkového sortimentu, dále komisní prodej použitého oblečení. Rovněž zde provozujeme sběrnu prádelny a čistírny. Otevřeno je denně 8-17 hodin, v sobotu 8-11 hodin. V našem chráněném pracovišti slouží lidem také výdejna obědů v sídle charity na Kovářské ulici se stravuje zhruba kolem 50 strávníků. Zde je možné využít nabídky tří různých jídel, poobědvat zde, případně si oběd odnést domů. Vítáme další zájemce o stravování! Chráněné pracoviště šicí dílna šije převážně pro děti, přijímá zakázky na jednodušší opravy oděvů. Chráněné pracoviště výroba dřevěných hraček vyrábí dřevěné hračky pro děti. TERAPEUTICKÁ DÍLNA KOTVA slouží pro lidi s duševním a kombinovaným postižením. Mimo pracovní terapii nabízí dílna i řadu volnočasových aktivit, jako jsou různé hry, výlety, zpěv apod. V letošním roce jsme také zahájili terénní práce na naší zahradě, o kterou se chceme od jara postarat a něco si i vypěstovat. Mezi uživatele této služby také dochází odborní pracovníci, kteří provádějí výuku angličtiny, výrobu keramiky nebo i dle přání rozmluvy s psychologem. Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách nebo v informační vitríně na budově Charity Strážnice. V prodejně je též k dispozici volně k rozebrání časopis Kotva, který si tvoří sami uživatelé této služby. Činnost je financována prostřednictvím evropských sociálních fondů, ale pro další období jsou finance hodně kráceny. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem jednotlivcům a organizacím, bez jejichž pomoci bychom jen stěží mohli psát tyto stránky. Lékařům a zdravotním sestrám, občanům našeho města 1/

12 i okolních obcí, kteří využívali naše služby. Dík patří Římskokatolické farnosti Strážnice, Radějov, Sudoměřice a Rohatec, dobrovolníkům charity, zvláště paní Martě Hořákové, která koordinovala pro celou oblast TK sbírku a sbírku dárků pro děti na Ukrajině, paní Ludmile Robkové a Mileně Šašinkové, Janě Cábové a Ludmile Sochorové, které zajišťují provoz křesťanské knihovny. Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili. Jedná se zejména o tyto instituce a firmy: MPSV Praha, Jihomoravský kraj Brno, Úřad práce v Hodoníně, město Strážnice, město Bzenec a Veselí nad Moravou, obce Sudoměřice, Vnorovy, Petrov a Kněždub. Dále jsou to firmy: Karel Kaňák s.r.o., WellTest s.r.o. Strážnice, BD-Bzenec s.r.o., Zoner Software s.r.o. Brno, Vitis Strážnice, Terdi s.r.o., Veselí nad Moravou, Ing. Martin Gajda Radějov, Kron s.r.o. Rohatec, Dyas.EU, a.s. Uherský Ostroh, Elektra I. Lžičař, manželé Graubnerovi, SEAL Strážnice spol. s r.o., RENOVA Hodonín s.r.o., Webnode.cz, Branopac Veselí nad Moravou, Ventilátory Hroznová Lhota, Sítotisk Vávra, pan Lidák (elektrikář), Vojtěch Příborský (servis PC), pan Michna a další. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 Ve Strážnici budeme koledovat v sobotu 5. ledna 2013 od hod. Koledovat mohou i předškolní děti, ale v doprovodu rodičů nebo někoho blízkého. Přihlášku pro koledníky můžete odevzdat v kanceláři koordinátorce TK sbírky paní Marii Jurasové (Kovářská 396, Strážnice, mobil ). Prosíme, nahlaste koledníky co nejdříve! Termín informační schůzky pro vedoucí skupinek je ve čtvrtek v 16 hodin v 1. poschodí Charity Strážnice (vchod z parkoviště). Odměnou pro koledníky bude zhlédnutí (zdarma) kresleného filmu MADAGASKAR 3 v Kulturním domě ve Strážnici, které proběhne ve středu v hod. Doufáme ve Vaši pomoc a děkujeme. Soubor lidových písní a tanců Danaj a rok 2012 Milí Strážničané, to byste nevěřili, co všechno nám letošní rok přinesl! Do nového roku 2012 jsme vykročili s velkými plány, navíc rozmnoženi o mladé perspektivní tanečnice a tanečníky. První příležitost se ukázat jsme dostali na XIV. Národním krojovaném plese FOSu v TOP Hotelu Praha, což všichni pojali až překvapivě zodpovědně. Návštěvníci tak v programu zaměřeném na střední Čechy obdrželi prostřednictvím Danaje pozvánku na ples následující, který bude věnovaný právě Slovácku. Už o dva týdny později nás písní Fašanku, fašanku (a pochopitelně také slivovicí) přivítal soubor Velička ve Velké nad Veličkou. Pak byl chvilku klid, tedy aspoň od vystupování. Na zkouškách jsme samozřejmě makali dál, ale i to nám bylo málo uděláme si soustředění, napadlo nás. Ale kde? Na Littneru ve Bzenci! Můžeme vám říct, že po víkendu jsme odjížděli zničení z Kopanic, Myjavy, Jihočech /2013

13 Soustředění odstartovalo pořádný kolotoč Stavění máje v Detvě, Vinné trhy v Čejkovicích a také se objevila novinka ve strážnickém folklorním kalendáři Kosení luk na Žerotíně následované tradičním vrcholem strážnického folklorního života, MFF Strážnice. Před červencovým strážnickým Dostaveníčkem jsme si ještě narychlo odskočili na 600. výročí Radějova. Přesně měsíc nato jsme už na obvyklém shromaždišti u hotelu Strážnice netrpělivě vyhlíželi pana Nejedlíka, který nás měl odvézt do vesničky Eibenthal v rumunském Banátu, což se mu kromě posledních 6 kilometrů povedlo. Úzká a strmá kozí stezka vedoucí od dunajské soutěsky do vesnice byla už nad jeho síly. A málem i nad naše trvalo celý den, než jsme se v Eibenthalu sešli u vítězného piva v hospodě U Medvěda. Teď si určitě říkáte, že se vám to nějak nezdá Rumunsko a hospoda U Medvěda. Eibenthal (Tisové údolí) je totiž jednou ze šesti zapadlých vesnic osídlených na počátku 19. století Čechy. Se spartánskými podmínkami jsme počítali. Ani nevíte, jaké nadšení vyvolalo zjištění, že k našemu hotelu (rozumějte tělocvičně) patří i teplá sprcha a (slovy) jeden splachovací záchod! Organizátoři nás nezatěžovali povinnostmi, dlouhými průvody, ale ani zbytečnými informacemi jako kdy a jak dlouho máme vystupovat, nebo jak se do 4 km vzdáleného festivalového areálu s krojovými kufry dostat. To nás zpočátku ale vůbec netrápilo a užívali jsme si festivalovou atmosféru a koncerty kapel jako Divokej Bill, Mňága a Žďorp nebo Propaganja. Trochu jsme se báli, abychom v takové konkurenci vůbec obstáli, ale nakonec jsme snad místní naším programem (mimochodem jediným folklorním) upřímně potěšili. To se nám, jak doufáme, podařilo i ve středoslovenských Tlmačoch, kde sice oficiální vystoupení překazil déšť, ale naši chuť tancovat rozhodně překazit nemohl. Skončilo to improvizovaným vystoupením na chodníku s několika diváky schovanými pod přístřeškem. Navíc jsme si kromě nevšedního zážitku přivezli domů i nová přátelství Danajáci přijeli na 60. výročí souboru Vatra, děcka z Tlmač se už zúčastnila našich hodů a v plánu jsou další společné akce. V září proběhla Folklorolympiáda (pro nás s nečekaným umístěním), trochu lépe nám to naštěstí vyšlo v Domově pro seniory ve Strážnici. Na zasloužený odpočinek po náročné sezoně jsme si ovšem museli ještě chvíli počkat kromě Celosvětového sjezdu psychiatrů v Praze a vystoupení pro zástupce německých cestovních kanceláří jsme zatancovali ještě na Hudeckém večeru Slávka Volavého Nyní se již připr,avujeme na následující rok a doufáme, že bude stejně dobrý, jako byl ten minulý. PS: Zkoušky máme v pátek od 20:00 do 22:00 hod. a v neděli od 10:00 do 12:00 hod. v tělocvičně DDM, takže kdybyste chtěli, můžete se za námi kdykoliv přijít podívat. Nebo si taky rovnou vzít sportovní oblečení a připojit se k nám. Nebo zavolejte našemu předsedovi, rád vám poví všechno potřebné. Číslo je Zdraví Danajáci 1/

14 Ze školství Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Někdo prochází životem bez povšimnutí, jiný zanechává nesmazatelnou stopu. Jako například pan učitel Ivo Gistr na naší škole. S bolestí v srdcích jsme se s ním rozloučili, s láskou budeme vzpomínat. Kolegové a žáci ZŠ M. Kudeříkové Zápis do první třídy ředitel školy Ve čtvrtek 31. ledna 2013 proběhne v budově I. stupně školy (naproti kostelu) v době od do 17 hod. zápis dětí do první třídy pro školní rok 2013/2014. Rodiče si s sebou k zápisu vezmou rodný list svého dítěte a svůj občanský průkaz. Prosíme také všechny rodiče, aby vzali dětem vhodné přezůvky na sportovní aktivity do gymnastického sálku. Okresní kolo Bible a my Ludmila Rosíková Ve středu 21. listopadu 2012 proběhlo v prostorách naší školy okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. V letošním jubilejním 20. ročníku k nám přijelo celkem 46 žáků z 18 základních či středních škol našeho okresu. Nejlepšího výsledku z našich žáků dosáhli: Petr Tomšej z 5. A, který skončil v I. kategorii na 6. místě, a Ludmila Tomšejová z 9. A, jež se umístila ve III. kategorii na 4. místě. První tři žáci z každé kategorie postoupili do ústředního kola, které se uskuteční 6. února 2013 na Stojanově gymnáziu na Velehradě. Na podporu překladů Bible do domorodých jazyků Panamy a Ekvádoru bylo v dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 402 Kč. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro účastníky přispěli: AC LESIA s.r.o. pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Strážnice, Cyril Jurčík, Strážnice, Českomoravská provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně. Dny školy Od pondělí 3. prosince do pátku 7. prosince se u nás konaly Dny školy, při nichž jsme si připomněli 104. výročí vzniku školy. Během těchto dnů se uskutečnilo několik akcí, např. besedy s archeologem Františkem Kostrouchem z hodonínského muzea o archeologii nebo s Vítem Hrdouškem z místní akční skupiny Strážnicko o zapomenuté historii našeho regionu. Součástí těchto dnů byly výstavy starých školních kronik, dokumentů a fotografi í 14 1/2013

15 v aule, které v letošním roce doplňovaly: výstava a soutěž spojené s účastí na projektu Společně oživujeme historii venkova, kde byly vystaveny historické exponáty přinesené žáky, nebo fotografi e a texty vztahující se k venkovským tradicím. Žáci z kroužku Mladý historik si připravili pro prvňáčky a druháčky Cestu za pokladem školy. Ostatní žáci si vyzkoušeli kvízy z historie školy. Vyvrcholením těchto dní byla školní akademie pořádaná dopoledne pro žáky školy a odpoledne pro veřejnost na Kulturním domě Strážničan ve spolupráci s občanským sdružením rodičů OSMA. Byl to bezva týden. Sbírka pro centrum přípravy koní (CPK CHRPA) Zdeňka Dudová Ve vesnici Rokytno u Pardubic sídlí od roku 2003 nestátní nezávislé občanské sdružení s názvem CPK CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní terapeutů pro zdravotní ústavy a léčebny v celé České republice. Moderní léčebná metoda zvaná hiporehabilitace slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice pacientů. Žáci a zaměstnanci školy mohli v uplynulých dnech zakoupením bludiště s motivem koníka za 25 Kč přispět na výcvik těchto koní. Výtěžek sbírky na celé škole v letošním roce činil 1250 Kč. Poděkování a přání do nového roku Základní škola Marie Kudeříkové děkuje všem příznivcům a dárcům, kteří jakýmkoliv způsobem v uplynulém roce přispěli ke zlepšení úrovně vzdělávání ve škole. Současně přeje všem spoluobčanům vše nejlepší do začínajícího roku Základní škola Školní Strážnice 1/

16 Zápis do 1. tříd Risto Ljasovský Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše dítě k zápisu do 1. tříd na školní rok 2013/2014 a dovolujeme si Vás seznámit s nabídkou naší základní školy. 1. stupeň ZŠ nabízí: výuku angličtiny od 3. tř., školní družinu s hernou, zájmové kroužky (sportovní, pěvecký, hra na flétnu, keramický, Step by step in English, Digitalizace přírodovědných pokusů...), moderní výukové učebny (interaktivní tabule, učebny s dataprojektory), 2. stupeň ZŠ nabízí: výuku cizích jazyků A, N, výuku informatiky a práce na počítačích ve dvou moderně vybavených počítačových učebnách připojených k internetu, sportovní hry a vyžití žáků ve školní tělocvičně a na školním hřišti, práci v zájmových kroužcích (pěvecký, keramický, sportovní, taneční, Step by step in English, Digitalizace přírodovědných pokusů...), lyžařské kurzy základní, carvingový, snowboardový, moderní výukové učebny s dataprojektory, el. mikroskopy, digitálními kamerami, interaktivními tabulemi. Škola disponuje dobrým materiálním vybavením, didaktickou technikou, odbornými učebnami, keramickou dílnou, pomůckami a sportovním nářadím, vybavením pro lyžařský výcvik. V areálu za školní tělocvičnou najdete atletický ovál, travnaté hřiště na fotbal, dětské dopravní cvičiště, součástí tělocvičny je školní FIT centrum. Je zajištěno kvalitní stravování žáků ve školní jídelně, papírnické zboží, ovocné nápoje. Půjčovna lyžařské výzbroje a snowboardů, pronájmy počítačových učeben, tělocvičny i fitcentra, pořádání školení na počítači to je jen krátký výčet našich aktivit pro volný čas. Máte-li zájem o další podrobnosti, navštivte nás osobně, nebo zatelefonujte na č Termín zápisu žáků do 1. tříd je ve čtvrtek od do hod., náhradní termín je ve čtvrtek od do hod. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, své osobní doklady a přiložený zápisní list. Purkyňovo gymnázium Strážnice Návštěva našich studentů v Portugalsku Jana Juříková (sexta) Když k nám minulý rok na podzim přišla profesorka angličtiny s tím, že máme možnost se přihlásit do výměnného programu Comenius, a tak budeme mít možnost se seznámit se studenty z Portugalska, Španělska a Polska, hrst odvážlivců z řad našich studentů sebrala odvahu a přihlásila se. A nelitovali jsme. Na konci dubna k nám přiletěli studenti z cizích zemí a i přes občasnou jazykovou bariéru jsme si skvěle padli do oka. Navštívili jsme skanzen Strážnice, Buchlovice, Vídeň, ale nejvíc naše cizokrajné kamarády uchvátila Praha. Takže když jsme se měli po týdnu loučit, nejednomu z nás ukápla slza. Ale byli jsme šťastní, že se potkáme na podzim v Portugalsku. A taky že potkali! Odlétali jsme v neděli 11. listopadu z Prahy přímo do Lisabonu. Už jen pohled z letadla na noční osvětlená města nás tak ohromil, že jsme se sami sebe ptali, jestli může být něco lepšího. 16 1/2013

17 Když jsme vystoupili z autobusu v krásném městě Covilha v portugalském vnitrozemí, čekaly nás už desítky kamarádů a jejich rodiče. Hned jsme se tam cítili jako doma. Na programu byla návštěva různých muzeí. Co si budeme povídat, ta muzea nebyla tak zajímavá jako návštěva pravé portugalské diskotéky. Ta byla parádní i navzdory tomu, že jsme byli unavení z výletu v horách. Zavítali jsme také do hlavního města Lisabonu a výletního střediska Cascais, kde nám sice nepřálo počasí, ale to neznamená, že jsme si ho neužili. A tak když přišlo v pátek na loučení, bylo to smutné. Přece jenom když bydlíte týden v rodině, sdílíte jejich zvyky a život, zanechá to ve vás vzpomínky. V našem případě naštěstí jen krásné. Myslím, že jako parta jsme si padli do oka skvěle a to až natolik, že někteří z nás uvažují o tom, že by jeli v létě naše portugalské přátele pozdravit. Kdo ví... Každopádně příští oficiální návštěva se bude konat ve slunečném Španělsku na jaře příštího roku. Studenti ze Střední školy Strážnice opět bodovali SŠS se ve svém vzdělávacím programu zaměřuje na rozvíjení výtvarné, grafické, návrhářské, ale i aranžérské činnosti. Studenti se již několik let po sobě pravidelně účastní celé řady soutěží a přehlídek, na nichž prezentují své získané znalosti a dovednosti. S novými kolekcemi a modely škola odjela dne obhájit titul loňského vítěze na celorepublikovou soutěž Mladý módní tvůrce České republiky do Jihlavy, která je pořádána za podpory MŠMT a na které již řadu let škola sklízí významná ocenění. I letos se Střední škola Strážnice v silné konkurenci škol stala absolutním (již po osmé) 1/

18 vítězem tohoto soutěžního klání, a podtrhla tím své pevné postavení v čele pomyslného republikového žebříčku škol s oděvními i uměleckými obory ve své vzdělávací nabídce. Nejvyšší příčku škola obsadila dvakrát, a to v kategoriích Doplňky a Sportovní oděvy a prádlo, dále získala dvě druhá místa (kategorie Něco z látky, něco z papíru a opět Sportovní oděvy a prádlo) a pětkrát se umístila na třetím místě (Doplňky, Volná mladá tvorba, Tonak, Společenské oděvy a Princezna z Východu). 30. listopadu 2012 se konalo celorepublikové kolo soutěže PIŠQWORKY, do něhož tým Máslo v ruce postoupil po výhře v krajském kole. Turnaje se zúčastnilo celkem 24 týmů. Máslo v ruce postupovalo z druhého místa ve skupině, poměrně hladce zvítězilo ve čtvrtfi nále, ale v souboji o třetí příčku bylo poraženo, a tak družstvu nakonec připadlo čtvrté místo. Tímto výborným výsledkem tým navázal na starší úspěchy v celorepublikových turnajích. Další celostátní soutěž AR Junior 2012 se konala ve dnech 21. a 22. listopadu 2012 v Českých Budějovicích. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 18 škol z celé České republiky a hodnoceno bylo 141 soutěžních prací. Žáci oboru Aranžér letos obhajovali přední místa z předcházejících ročníků - i tentokrát získali krásná ocenění a vzorně reprezentovali školu. Masopust, to bylo letošní téma pro hlavní kategorii Výkladní skříň a v této povinné disciplíně byla žákyně 3. ročníku oceněna žákovskou porotou, tj. očima žáků úžasným 1. místem a hodnocena titulem absolutního vítěze! Úspěšná byla i další žákyně, s Crazy modelem aranžovaným na živý model vybojovala rovněž 1. místo a v disciplíně Úprava stolu s tématem Oslava mého hobby se v silné konkurenci umístila na 2. místě. Ve stejné kategorii pak škola získala i 3. místo se stolem pro šachisty. Neméně významnou školní akcí byla jistě i módní show FASHI- ON IN THE CITY, která se uskutečnila 30. listopadu 2012 ve Strážnici, na níž se prezentovala především modelová a návrhářská tvorba žáků. Módní přehlídky škola pořádá již několik let a u veřejnosti jsou velmi oblíbené. Širšímu publiku představí tyto kolekce na přehlídce ve Veselí nad Moravou 15. března /2013

19 Dům dětí a mládeže Strážnice - ZPRÁVY Z DOMEČKU tel.: , mobil: , , SO GRAND PRIX 2013 IX. ročník závodů autíček na dálkové ovládání Kde: tělocvična na Domečku Začátek: v 9 hodin, startovné: 20 Kč Vedoucí akce: Marie Knitlová SO SO KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU - pro děti do 10 let Začátek: v 15 hodin, kde: tělocvična DDM. Čekají na Vás: soutěže, písničky, bohatá tombola, dobrá zábava a vyhodnocení nejoriginálnější masky. Vstupné: 20 Kč, masky vstup zdarma. Všechny vstupenky jsou slosovatelné. Vedoucí akce: Marie Knitlová PRAŽEC tvořivé víkendy pro dospělé KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT! Kde: keramická dílna DDM, začátek: v 9 hodin. Využití plastu ve výtvarné výchově. Cena jedné lekce činí 350 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, akce je kapacitně omezena. Vedoucí akce: Marie Flašarová SO STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ Přehlídka RC modelů kamiony, stavební technika, vojenská technika, závodní automobily. Kde: tělocvična ZŠ Školní, kdy: od 9 do 16 hodin. Vstupné: 20 Kč, rodinné 50 Kč. Vedoucí akce: Roman Zemánek PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR 2013: SO kolo - Jihomoravská liga miniházené tělocvična ZŠ Školní JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH BESKYDY horský hotel Charbulák Tento lyžařský pobyt je určen pro všechny zájemce, ale i pro děti od 13 let bez doprovodu rodičů, které dobře ovládají základy lyžování. Cena Kč. Přihlásit se můžete osobně, nebo telefonicky na tel. čísle Vedoucí zájezdu: Marie Knitlová JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU PÁ PLES DOMEČKU - k tanci a poslechu Vám hraje Slávek Vávra. SO PRAŽEC - skleněná vitráž Bližší informace o kroužcích, akcích, lyžařském pobytu a ozdravném pobytu u moře najdete na našich webových stránkách: 1/

20 Sport Orel jednota Strážnice děkuje všem svým sponzorům, příznivcům, členům a rodičům dětí za dosavadní podporu a vstřícnost. V novém roce přejeme všem hodně zdraví, lásky, splněných přání a hlavně Božího požehnání. TJ JISKRA STRÁŽNICE Oddíl stolního tenisu Mládež Po polovině sezony jsou naši nejmladší žáci stále na 2. místě v bodování oddílů jihomoravského kraje (1. místo Břeclav, 3. MS Brno). Za poslední měsíc naši žáčci absolvovali opět několik turnajů. Za zmínku určitě stojí postup Honzíka Marka a Rádi Morávka, kteří na turnaji ČR v Blansku postoupili do čtvrtfinále, a také stříbro těchto hráčů na okresním přeboru mladších žáků v Hodoníně. Honza navíc přidal bronz z dvojhry a bronz z mixu. Umístění našich nejlepších nejmladších žáků (děti nar. do r. 2002) na žebříčcích: Jihomoravský kraj: Okres Hodonín: 2. Honza Marek (2002) 1. Honza Marek (2002) 5. Ráďa Morávek (2003) 2. Ráďa Morávek (2003) 9. Lukáš Karas (2002) 5. Lukáš Karas (2002) 14. Kuba Marek (2005) 7. Kuba Marek (2005) 15. Kuba Svoboda (2004) 11. Kuba Svoboda (2004) O tom, že se naši žáčci zlepšují, svědčí i turnaj JM kraje, který se konal v Dubňanech, kde poprvé všichni naši žáčci postoupili ze základních skupin mezi 16 nejlepších. Kromě výše uvedených to byli Ondra Pukl (2004), Martin Bureš (2004) a Čenda Petrucha (2005). Dospělí Strážnický A tým se po devíti kolech usadil na prvním místě divizní tabulky. O tom, jestli se udrží na čele, rozhodne poslední dvojutkání první poloviny sezony se silnými týmy Slatiny a Sokola Brno. Tabulka Divize: 1. TJ Jiskra Strážnice A : TTC Moravská Slavia Brno D : SK Slatina - Brno A : TJ Agrotec Hustopeče B : TJ Sokol Brno I B : KST Oltec Brno A : TJ Sokol Hlubočany A : TJ Slovan Hodonín A : TTC Sokol Znojmo B : TJ ČKD Blansko B : TJ Sokol Moravský Krumlov A : SKST Dubňany A : /2013

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Kalendárium Strážnicka pro rok 2008 18. 1. 18. 1. 19. 1. 20. 1. 20. 1. 25. 1. 25. 1. 26. 1. 26. 1. 26. 1. Leden Hasičská zábava Hroznová Lhota, pořadatel SDH, 518 327 120, hroznova.lhota@cmail.cz, www.hroznovalhota.cz

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více