příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol."

Transkript

1 příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol.

2 příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol. Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012 Kontaktní adresa: Na Výsluní 2271, Říčany Autor: Mgr.Lucie Salačová a kol. Jazykové a textové úpravy: Mgr. Jaroslava Máliková, Ilona Paulová Grafická úprava: Jakub Cejpek Tisk: Tiskárna Macík s. r. o., Církvičská 290, Sedlčany Objednávka knih: tel.: Všechna práva vyhrazena žádná část publikace nesmí být šířena bez písemného souhlasu majitelů práv.

3 o úvod Silou neoddělitelně spjatou s domorodou kulturou, silou prapůvodní esence našeho dnešního života, je slovo předávané z generace na generaci, ukryté ve stromech, snech a našich předcích. Lidský vztah je hodnota, z níž vychází tradice zachovaná v ústní podobě, poselství, které se dědí z generace na generaci. Stařenky, moudré a zkušené ženy, měly v tradiční rodině nezastupitelnou roli. Bylo k nim vzhlíženo jako k ochránkyním tělesného i duševního blahobytu rodiny, respektive celého kmene. Střežily moudrost a rituály, zprostředkovávaly rozkvět kmene, a dohlížely na společenský řád. V mnoha národech včetně velkého národa Irokézů (jehož ústava inspirovala Ústavu Spojených států) byla rada Babiček svolávána a vyslyšena před každým důležitým rozhodnutím, včetně rozhodnutí o rozpoutání či nerozpoutání válečného konfliktu. Z knihy Carol Schaefe, Pro příštích sedm generací rz Vážení čtenáři, pryč jsou doby, kdy dobře fungovala lidská pospolitost ve smyslu společného posouzení citlivých témat komunitou, za využití moudrých rad jejích starších členů. Nesedáme už tak často společně kolem ohně (možná jen v létě při pečení buřtů), nedereme společně peří do našich peřin (vzhledem k alergiím už máme většinou v přikrývkách duté vlákno), nespolupracujeme při stavění našich domů (neboť těm movitějším je postaví firma na klíč a ti méně movití mají štěstí, když najdou v rodině alespoň jednoho šikovného řemeslníka), společenství, které se schází v pohostinstvích, je povětšinou jednostranně gendrově dané (nic proti mužům), komunita věřících není zdaleka dostupná a přijímaná všemi členy společnosti. Není tedy prostor pro společné sdílení komunitou. Nejmladší a často nejcitlivější z nás děti, jsou přesto chráněni státem. Často musí být, a to i proti svým vlastním rodičům, pokud se rodiče dopouštějí takového jednání, které jejich dětem ubližuje. Přesto si troufám tvrdit, že kdyby rodiče měli svou komunitu, někoho komu důvěřují, kdo jim může včas pomoci radou i svým jednáním, v mnoha případech by svým dětem neubližovali a děti by tak mohly zůstat ve svém nejpřirozenějším prostředí ve své vlastní rodině. 3

4 Metoda případových konferencí se pokouší o propojení těch, kdo dítěti a jemu nejbližším lidem mohou pomoci, o vytváření záchranné sítě, dostatečně pevné, ale i pružné, s takovým množstvím ok, aby dítě a jeho rodina nepropadly, ale naopak poté, co se nechají pohoupat, pružně se odrazily a nabiti novou energií co možná nejdéle pomoc zvenčí nepotřebovaly. Místo členů komunity (i když ani ti nemusí na případové konferenci chybět, např. velmi dobře zastávají roli podpůrných osob) se tak mezi účastníky často setkáváme s odborníky - se sociálními pracovníky, psychology, právníky, učiteli, zdravotníky, ať už ze státního, soukromého nebo neziskového sektoru. Dítě a jeho rodina jsou však i nadále nezbytnými a rovnocennými účastníky případových konferencí. Nezastupitelnou roli při tomto setkání má facilitátor jako ten, kdo setkání řídí a nestranně ho vede ke společnému cíli vytvoření jasných, časově i obsahově vymezených a přijatelných kroků, které by měly vést ke zlepšení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny. Tato především kazuistická příručka, vztahující se k tématu případových konferencí v oblasti péče o ohrožené dítě, vznikla z naší potřeby rozvíjet metodu případových konferencí jako živou a tvárnou metodu, přizpůsobenou vždy individuální potřebě klienta a danému kontextu jeho životní situace, s ohledem na možnosti dané našimi kulturními a společenskými podmínkami. Doufáme, že pro Vás bude inspirací a zajímavým čtením. Lucie Salačová spolu s kolegy a kolegyněmi z OS Rozum a Cit s o 4

5 o kazuistiky Kazuistiky, které Vám předkládáme, jsou inspirovány skutečnými příběhy. Jsou upraveny tak, aby skutečné aktéry vzhledem k jejich ochraně nemohl nikdo identifikovat. Facilitátorkami (většinou i zapisovatelkami) následujících případových konferencí (dále používáme zkratku PK) byly pracovnice OS Rozum a Cit. Kroky stanovené v individuálním plánu jsou vždy přesně datované do kdy je má určený účastník splnit, pro účely této příručky časový rámec většinou neuvádíme. KAZUISTIKA č. 1 Zuzana jednotná pravidla u otce i matky Zadavatel Zadavatelem obou případových konferencí byla nezisková organizace, která se zabývá sanací rodin. Případová konference č. 1 říjen 2011 Klient Klientkou je 10 letá Zuzana, která byla svěřena po rozvodu do péče otce. Otec má novou přítelkyni a z jejich vztahu se narodil 2 letý Tomáš. Všichni žijí ve společné domácnosti. Se svou vlastní matkou se Zuzana stýká nepravidelně, delší dobu u ní tráví např. v době letních prázdnin. Zuzana má problémy se svým chováním ve škole, nevhodným způsobem na sebe strhává pozornost, hrozí jí diagnostický pobyt na dětském psychiatrickém oddělení. Později skutečně k diagnostickému pobytu došlo Zuzaně byla diagnostikována ADHA a deprivační syndrom pocházející z dětství, Zuzana má potíže s pomočováním a udržováním stolice. Problém Otec a jeho přítelkyně mají problémy v komunikaci se školou, kterou Zuzana navštěvuje, oba partneři se cítí být pod tlakem nejen ze strany školy, ale i ze strany sociální pracovnice OSPOD. Na rodinu přicházejí anonymní udání adresovaná na policii. Partneři dokonce nějakou dobu se Zuzanou navštěvovali dětské krizové centrum kvůli podezření z týrání, nikdo jim však situaci pořádně nevysvětlil. Podezření se nepotvrdilo, ale nad rodinou byl stanoven soudní dohled. Partneři a matka Zuzany mají odlišný přístup k výchově Zuzany, u matky nemá Zuzana pravidelný řád, nic nemusí, čas tráví sledováním TV a hrami na PC. 5

6 o 6 Účastníci PK Otec Zuzany, přítelkyně otce, školní psycholožka, dětská psychiatrička, sociální pracovnice OSPOD, pracovnice sanace, třídní učitelka, zapisovatelka, facilitátorka (Zuzana se zúčastnit nechtěla, Zuzanina matka se omluvila ze zdravotních důvodů). Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) Zuzana doma neposlouchá, zlobí, nenosí domácí úkoly b) spolupráce rodiny se školou c) odlišné fungování Zuzany u matky d) trávení Zuzanina volného času e) zlepšení psychického a zdravotního stavu Zuzany Vzhledem k času byly vybrány okruhy - e) a b) Na PK byl vytvořen individuální plán 1. pravidla chování ve škole školní psycholožka vymyslí do týdne 5 základních pravidel a systém jejich dodržování, který pak třídní učitelka předá Zuzaně 2. pomoc terapeutky - psychiatrička napíše doporučení pracovnice sanačního centra zkontaktuje terapeutku a otci předá návrh prvního termínu návštěvy 3. zkrácené vyučování - psychiatrička napíše doporučení, přítelkyně otce jej zanese do školy spolu s lístečkem od rodičů o tom, že Zuzana bude půl roku domů chodit po 4. vyučovací hodině 4. společné schůzky otce, jeho přítelkyně a Zuzany a školy - zorganizuje školní psycholožka (první bude za měsíc termín zavolá otci) 5. mezi schůzkami si budou otec a jeho přítelkyně sami volat do školy nebo zavolá třídní učitelka, pokud by se dělo něco závažného 6. zapojení Zuzany do programu Pět P - zajistí pracovnice sanačního centra předá informaci rodině a soc. pracovnici OSPOD 7. zapisování domácích úkolů - Zuzaně mohou ve třídě pomoci spolužáci zajistí třídní učitelka Důležité je: nesnímat ze Zuzany zodpovědnost, zároveň ji chválit a podporovat Doplňující údaje Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD, sociální pracovnice OSPOD upřesňuje, že pokud otec chce omezit styky Zuzany s matkou, je to v jeho moci (styky jsou mimosoudně stanovené dohodou), pokud bude rodina potřebovat pomoc, může se na OSPOD obrátit. Po případové konferenci následovala návštěva pracovnice sanace u Zuzaniny matky. Matka dostala zápis z PK a byla s ní dohodnuta některá pravidla ohledně styku se Zuzanou Zuzaně bude volat jednou za 14 dní, nebude jí slibovat návštěvu, návštěvu bude v předstihu domlouvat nejprve s otcem. Pokud Zuzana bude u matky, bude dodržovat stejný režim jako u otce.

7 o Případová konference č. 2 následná PK květen 2012 Problém Problém zůstává i nadále především v komunikaci mezi matkou a Zuzanou. Účastníci Otec Zuzany, přítelkyně otce, matka Zuzany, sociální pracovnice OSPOD, pracovnice sanačního centra, třídní učitelka, školní psycholožka, zapisovatelka, facilitátorka (Zuzana se zúčastnit nechtěla). Zhodnocení současné situace rodiny co se od minulé PK zlepšilo Zlepšení: 1. Zuzanino chování se výrazně zlepšilo 2. funguje dobrá komunikace mezi školou a rodinou (především za pomoci telefonátů) 3. dobře je nastaven režim a kontrola Zuzany ze strany přítelkyně otce a otce 4. Zuzana lépe zvládá domácí úkoly, nehádá se tolik a má méně poznámek 5. probíhá terapie Zuzany, cca 1-2x měsíčně 6. Zuzana navštěvuje taneční kroužek 7. školní výuka byla prodloužena na běžnou dobu 8. u Zuzany odezněly problémy s pomočováním a udržováním stolice 9. celkově je viditelný velký posun, díky uskutečněné PK a aktivní spolupráci všech stran Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) zlepšit komunikaci mezi matkou a Zuzanou b) zjistit, jak se daří Zuzaně ve škole a ošetřit blížící se změnu (nástup do 6. třídy) c) požádat OSPOD o zrušení dohledu nad Zuzanou Individuální plán 1. matka bude volat Zuzaně jednou za 14 dní v sobotu mezi hod (začátek tento měsíc) 2. matka zakoupí kartu O2 pro usnadnění komunikace a možnosti volat zdarma (co nejdříve, nejpozději do konce května) 3. potvrzení obnovené komunikace přítelkyně otce zavolá matce Zuzany (co nejdříve, nejpozději do konce května) 7

8 4. otec a jeho přítelkyně připraví Zuzanu na obnovení komunikace s matkou (tento měsíc) 5. v případě krize a nemožnosti telefonovat bude matka kontaktovat pracovnici sanačního centra a pokusí se situaci řešit tak, aby nebyla Zuzana zklamaná 6. příprava Zuzany na pobyt u matky otec a jeho přítelkyně koncem června sdělí Zuzaně, že se tato situace řeší, konkrétní datum jí sdělí několik dní předem 7. prázdninový pobyt Zuzany u matky + dodržování stanovených pravidel přítelkyně otce a matka Zuzany se v druhé polovině července na pravidlech dohodnou a budou je dodržovat 8. pokud nastane u Zuzany změna chování po návratu z pobytu u matky přítelkyně otce to sdělí terapeutce a dále se to bude ošetřovat v rámci terapie a pravidelným domácím režimem 9. matka se pokusí najít si pro sebe v místě bydliště sociálně aktivizační služby (nebo jinou formu podpory), pokud se jí to nepodaří, kontaktuje pracovnici sanačního centra a ta jí s hledáním pomůže 10. třídní učitelka oznámí na pedagogické radě, že v přípravném týdnu bude schůzka, která připraví budoucí učitele Zuzany na to, jak s ní pracovat (červen) 11. schůzka pedagogů a rodiny ve škole (září) 12. možnost svolat výchovnou komisi iniciuje otec v případě potřeby 13. možnosti integrace formou individuálního plánu (krajní řešení pokud by selhala ústní dohoda mezi rodinou a školou) iniciuje otec v případě potřeby 14. otec zatelefonuje sociální pracovnici a domluví schůzku na OSPOD (v květnu), poté otec podá návrh k soudu na zrušení soudního dohledu Doplňující údaje Další průběh bude sledovat pracovnice sanace, sociální pracovnice OSPOD si přeje dostávat zpětné vazby o tom, jak se rodině daří, matka Zuzany si přeje dostávat pravidelnou zpětnou vazbu od otce a jeho přítelkyně o tom, jak se daří Zuzaně. le o 8

9 o KAZUISTIKA č. 2 david jak se připravit na návrat ke své matce Zadavatel Zadavatelem byla nezisková organizace, na kterou se obrátil pěstounský pár, který se dostal do obtížné situace, a proto vyhledal pomoc této organizace. Případová konference listopad 2012 Klient Klientem je 2 letý David, který už rok žije u svých pěstounů, spolu s jejich dvěma biologickými dcerami 5 letou Kateřinou a 7 letou Barborou. Před tím, než se David dostal do pěstounské rodiny, žil od narození v dětském centru, kde si ho velmi oblíbila jedna z vychovatelek a on ji. Problém Před třemi měsíci se biologická matka Davida vrátila z výkonu trestu odnětí svobody a od té doby se velmi snaží zlepšit si svoje životní podmínky - nastoupila odvykací léčbu, sehnala si zaměstnání, bydlí u své matky. Má velký zájem setkávat se se svým synem a časem ho převzít do své péče. Pěstouni nebyli od počátku na takovou situaci připravováni, netušili, v jaké životní situaci se matka Davida nachází, nevěděli o možnosti vrácení Davida zpět k matce. Sociální pracovnice podpořila styky matky se synem, takže momentálně se stýkají jednou za 2 týdny v pátek od 9 do 12 hod na veřejném místě. Účastníci PK Matka Davida, babička Davida (matka matky), pěstouni, sociální pracovnice OSPOD, psycholog z neziskové organizace, facilitátorka. Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) zjistit, co je nejlepším řešením pro Davida jak řešit současnou situaci b) nalézt způsoby, jak Davida v současné situaci co nejlépe orientovat c) hledat cesty, jak pomoci pěstounům p 9

10 Individuální plán 1. matka dokončí odvykací léčbu (1x týdně skupinové setkání, 1x týdně individuální) 2. matka po skončení léčby dojde za sociální pracovnicí a s její pomocí sepíše návrh na svěření Davida do své péče 3. vzhledem k blížícím se Vánocům je domluvena návštěva Davida u matky doma, a to tak, že proběhne poprvé v délce 3 hodin (od 9 do 12 hod), podruhé v délce 5 hodin (od 9 do 14 hod), vždy ale první a poslední půlhodinu bude přítomna i pěstounka, budou tedy u Davida obě 4. matka si domluví setkání s psychologem z neziskové organizace, případně domluví i možnost, že by také byl přítomen u návštěvy Davida a pěstounky u matky v bytě, kontakt si předají hned dnes 5. další styky mezi Davidem a matkou budou od ledna probíhat 1x za týden v pátek od 9 do 12 hod, místo si domluví matka s pěstouny 6. matka a pěstouni budou o současné situaci s Davidem mluvit, budou mu předávat stejné informace, na kterých se vzájemně dohodnou 7. matka umožní i nadále pěstounům (případně i jejich dětem) kontakt s Davidem 8. matka umožní i nadále kontakt mezi vychovatelkou z dětského centra, ke které má David blízký vztah Doplňující údaje I když někteří účastníci měli za to, že by se byli schopni dohodnout i bez účasti na případové konferenci, pro pěstouny bylo důležité jasné stanovení pravidel styku Davida s matkou, a také časový rámec, ve kterém budou probíhat procesy směřující k převzetí do péče matky. Zároveň pěstouni byli ujištěni sociální pracovnicí, že vzniklá nejasná situace nebyla způsobena jejich vinou, ale nedostatečnou přípravou na pěstounství danou dosavadním systémem. Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. i o 10

11 o KAZUISTIKA č. 3 Štěpán a Jiří někdy je bezpečnější prozatím zůstat v dětském domově Zadavatel Zadavatelem byl OSPOD ve spolupráci s dětským domovem, společně chtěli vyhodnotit situaci dvou sourozenců, kteří byli před několika měsíci umístěni do dětského domova. Případová konference říjen 2012 Klient Klienty jsou dva chlapci 8 letý Štěpán a 6 letý Jiří. Oba byli v červnu umístěni do dětského domova, protože otec nastoupil do výkonu trestu a matka péči o chlapce sama nezvládala. V rodině byly časté vyhrocené konflikty a problémy s dodržováním hranic především ze strany staršího chlapce. Štěpán často utíkal z domu, chodil za školu, experimentoval s drogami a svým způsobem manipuloval mladšího sourozence proti matce. Sociální pracovnice mimo jiné reagovala také na žádost staršího chlapce, který ji požádal o umístění mimo rodinu pro trvalé neshody s matkou. Tak došlo k umístění chlapců do DD. Problém Situaci dětí bylo potřeba krátce po jejich umístění znovu přehodnotit, protože se o výchovu dětí začal intenzivně zajímat strýc chlapců, který měl zájem o jejich svěření do své péče po dobu výkonu trestu svého bratra. Oba chlapci hovořili o tom, že u strýce chtějí žít a žádná jiná možnost pro ně nepřipadá v úvahu. Účastníci PK Štěpán a Jiří, matka chlapců, bratr chlapců, strýc chlapců (bratr otce), ředitel dětského domova, sociální pracovnice z dětského domova, vedoucí vychovatel z dětského domova, dva další vychovatelé z dětského domova, sociální pracovnice z OSPOD, facilitátorka, zapisovatelka. Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) zjištění důležitých aktuálních informací o vztazích v rodině b) nalezení nejvhodnějšího reálného řešení pro děti jaké prostředí bude nejvhodnější pro jejich další výchovu c) sběr informací, které sociální pracovnici slouží jako podklad pro zprávu soudu, jenž rozhoduje o svěření či nesvěření chlapců do péče strýce 11

12 Individuální plán 1. stanovení a dodržování pravidel v dětském domově pro chlapce, především zákaz užívání omamných látek 2. nastavení spolupráce s psychologem pro Štěpána 3. nastavení možnosti jezdit ke strýci na víkendové návštěvy za předem jasných a dodržených podmínek ze strany strýce i dětí 4. stanovení termínu vytvoření a zaslání zprávy sociální pracovnice pro soud 5. naplánování dalšího postupu dle závěru soudu úkol pro obě sociální pracovnice Doplňující údaje V průběhu PK se ukázalo, že právě strýc není z několika důvodů vhodnou osobou pro trvalou výchovu dětí. Strýc se choval vulgárně, obviňoval matku a po zprávě sociální pracovnice o znaleckém posudku, který ho neposuzoval jako osobu vhodnou pro péči o chlapce, uraženě odešel. Zdálo se, že by se strýc nadále snažil manipulovat chlapce proti matce i sociální pracovnici a dle zjištěného by chlapcům zřejmě také nedokázal dát bezpečné hranice v oblasti docházky do školy nebo trávení volného času. V tomto případě tedy vyplynulo, že pro děti bude nadále vhodnější setrvání v dětském domově, s tím, že mladší chlapec projevil zájem o kontakt s matkou. Štěpán byl vychovatelem dětského domova upozorněn na pravidla pobytu v jejich zařízení, s upozorněním na krajní možnost, kam by mohlo vést jejich překračování odchod z dětského domova do výchovného ústavu. Po dodržování pravidel budou chlapcům umožněny víkendové návštěvy strýce. Byla doporučena terapeutická pomoc staršímu chlapci. Sociální pracovnice získala dostatek informací pro zprávu k soudu. Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. Přínos účasti dětí na případové konferenci se v tomto případě ukázala jako sporný, starší Štěpán z případové konference z vlastního rozhodnutí odešel před skončením. Díky své účasti však měl možnost pochopit vážnost situace(možnost přemístění do výchovného ústavu) a projevit své přání být u strýce. yu o 12

13 o KAZUISTIKA č. 4 matěj za jakých podmínek je možné stýkat se s otcem Zadavatel Zadavatelem byl OSPOD, který potřeboval znát názory zainteresovaných stran, aby mohl kvalifikovaně zvolit další postup. Případová konference prosinec 2012 Klient Klientem je 6 letý Matěj, který velmi trpí neshodami rodičů po rozvodu jejich manželství (rozvod proběhl před 5 lety), neví, na kterou stranu se přidat. Po jedné návštěvě u otce se matce svěřil, že ho otec sexuálně obtěžoval. Matka mu věřila, proběhlo vyšetřování, které však sexuální obtěžování neprokázalo, stejně tak, jako se neprokázalo psychické týrání otce směrem k matce. Rodina se z mimopražského bydliště přestěhovala do Prahy. Otec i nadále o kontakt s Matějem velmi stojí. V dohledné době má proběhnout další soudní jednání, jehož předmětem bude vyživovací povinnost otce k Matějovi. Problém Hned v úvodu setkání bylo potřeba vymezit se k tématu sexuálního obtěžování. Byla přečtena zpráva, ve které znalkyně nevyloučila sexuální obtěžování chlapce otcem. Zároveň však další přítomný znalec přečetl svůj znalecký posudek, ze kterého vyplynulo, že sexuální zneužití nebylo prokázáno, naopak byl zmíněn syndrom zavrženého rodiče, znalec zdůraznil, že aktuální téma je hlavně špatná komunikace mezi rodiči, jejich dysfunkční vztah. Přítomní účastníci na základě přečteného posudku rozhodli téma sexuálního obtěžování dále monitorovat, ale během PK se zaměřit na uzdravování vztahů, hledání nového začátku pro komunikaci rodičů s dítětem. Účastníci Matka, otec, klinický psycholog z rodinné poradny a zároveň znalec, sociální pracovnice z mimopražského OSPOD, sociální pracovnice z pražského OSPOD, vedoucí pražského OSPOD, psycholožka a sociální pracovnice z neziskové organizace (tato organizace terapeuticky pracuje s rodinami v rámci asistovaného styku), pracovnice z neziskové organizace (tato pracovnice byla přítomna při asistovaném styku, v současné době rodina již s touto organizací nespolupracuje), třídní učitelka Matěje, zapisovatelka, facilitátorka. m m m 13

14 Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) co je zájmem Matěje a jaké je riziko sexuálního zneužívání b) jak mohou odborníci pomoci s tím, aby byl styk s oběma rodiči zachován c) jaká pravidla je pro to třeba nastavit Poznámka vzhledem k vyjasnění bodu a) hned v počátku se účastníci dále věnovali bodu b) a c) Individuální plán 1. matka sdělí do konce roku Matějovi, že se domluvili s otcem na tom, že se s ním Matěj bude vídat pravidelně v neziskové organizaci 2. pokud se nebude moci Matěj, otec nebo matka dostavit na domluvené setkání, omluví se a domluví náhradní termín 3. nezisková organizace nabízí konzultace a podporu pro oba rodiče (dobrovolné) 4. rodiče se budou setkávat 2x měsíčně v neziskové organizaci na tzv. párových schůzkách - je to nezbytná podmínka spolupráce 5. mimopražský OSPOD sdělí soudu výsledek PK 6. v neziskové organizaci budou od ledna 2013 probíhat 2x měsíčně asistované styky Matěje s otcem 7. po dvou měsících spolupráce sociální pracovnice pražského OSPOD na základě konzultace s neziskovou organizací přehodnotí a zváží možnosti intenzivnějšího kontaktu Matěje s otcem 8. mimopražský OSPOD si vyžádá zprávu o probíhajících asistovaných stycích 9. matka zváží možnost psychoterapie pro Matěje, mělo by se jednat o nezávislého terapeuta, psycholožka z neziskové organizace nabídne matce kontakty 10. paní učitelka zahrne téma otce do hovorů o rodině 11. ke konci března bude svolána následná PK k přehodnocení situace, kterou svolá pražský OSPOD Doplňující údaje Přítomní odborníci se shodli, že Matěj je velmi ohrožen konfliktem v rodině. Byla krátce probrána historie pomoci která organizace (nebo jedinec) a jakým způsobem již s rodinou spolupracovali. Shoda nastala v tom smyslu, že vztah Matěje a otce má své základy a bude možné jej rozvíjet. Byly nastaveny velmi přesné podmínky, za kterých bude rodina spolupracovat s neziskovou organizací, ve které budou probíhat asistované styky, párové schůzky rodičů a individuální konzultace rodičů. Tato organizace nabídla matce možnost konzultací v tématu, jak připravovat Matěje na schůzky s otcem. Cílem celé spolupráce by měla být podpora komunikace a respektu mezi rodiči. Byl předložen návrh, že zhruba za 3 měsíce by bylo žádoucí o 14

15 o udělat následnou PK a zhodnotit, jak se situace vyvíjí. Výsledkem spolupráce by mohla být možná mimosoudní dohoda rodičů. Hovořilo se také o potřebě sehnat Matějovi dobrého dětského psychoterapeuta, který by byl naprosto nezávislý, a Matěj by si s ním mohl povídat o tom, co prožívá. Paní učitelka zmínila, že v průběhu výuky může začít zahrnovat otce do hovorů o rodině, ulevilo se jí, neboť dosud vzhledem k neznalosti rodinného prostředí Matěje to bylo tabu. Kontrolu fungování navržených řešení zajistí sociální pracovnice OSPOD. KAZUISTIKA č. 5 Klára a Kristýna jak žít dál po smrti matky Zadavatel Zadavatelem byl OSPOD, který by rád podpořil zlepšení komunikace v rodině a za pomocí odborníka pomohl dívkám lépe zpracovat smrt matky. Případová konference č. 1 září 2012 Klient Klientkami jsou 18 letá Klára a 17 letá Kristýna, kterým v prosinci roku 2011 zemřela matka. Rodiče byli 10 let rozvedeni, otec se s dcerami nestýkal, matka si to nepřála. Dívky bydlí v bytě se svojí babičkou, matkou otce, otec má dcery svěřeny do pěstounské péče. Otec výchovu nezvládá, schází vzájemné citové vazby a z toho vyplývají výchovné problémy. Dívky se dosud nevyrovnaly s úmrtím matky, nikdo s nimi terapeuticky nepracoval. Aktuálně probíhá soudní jednání o nařízení ústavní výchovy pro Kristýnu, návrh podal otec. Problém Obě dívky bydlí v bytě babičky, otec v bytě nebydlí, do bytu pravidelně dochází, ale ne vždy jsou dívky doma. Komunikace mezi dívkami a babičkou probíhá bez problémů. Kristýna nyní studuje již počtvrté první ročník odborného učiliště. Klára je v evidenci úřadu práce, nemá dokončené střední vzdělání, poté co školu přerušila, byl jí odebrán sirotčí důchod po matce. Nepobírá žádné dávky. V současné době neví, zda pokračovat ve studiu na stejné škole, nebo začít studovat jinou střední školu. Otec dává dívkám peníze např. na oblečení, chce po nich účet, dívky peníze utratí, oblečení si nekoupí. Dívky by potřebovaly zlepšit komunikaci s otcem, přejí si, aby je otec bral vážně. Babička vidí jako problém finance v rodině, k tomu se připojuje i otec. Otec by si přál, aby si dívky našly brigádu a podílely se finančně na chodu domácnosti. 15

16 Účastníci Klára, Kristýna, otec, babička, profesor z Kristýniny školy, sociální pracovnice OSPOD, vedoucí OSPOD, facilitátorka (zároveň v roli zapisovatelky). Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) vytyčit možnou cestu do profesní budoucnosti pro Kláru b) zlepšit situaci v rodině tak, aby Kristýna nemusela odejít do dětského domova c) nastavit pravidla pro lepší docházku Kristýny do školy d) nabídnout spolupráci s terapeutem Individuální plán 1. Klára ve spolupráci se sociální pracovnicí OSPOD zjistí telefonní číslo do nové školy 2. otec půjde spolu s Klárou do staré školy, do nové školy a na Úřad práce 3. Klára si dojedná a absolvuje schůzku na OSPOD, kde bude sociální pracovnici informovat, jak dopadla jednání se školou a kam nastupuje 4. otec přijede do bytu babičky, kde ho Klára bude informovat o schůzce na OSPOD, dále se domluví na nákupu pomůcek do školy 5. otec spolu s Klárou pomůcky do školy nakoupí 6. otec bude pravidelně dávat oběma dívkám kapesné (u Kláry za předpokladu, že nastoupí do školy), peníze budou předány osobně (byla stanovena přesná částka), z toho si budou dívky hradit kredit na mobil, dále budou peníze použity pro jejich volný čas, z této částky nebudou hrazeny obědy ve školní jídelně, potřeby do školy, oblečení 7. Kristýna si domluví v jídelně obědy, které zaplatí otec, obědy se platí vždy k 15. v měsíci (byla určena přesná částka) 8. nákup oblečení a pomůcek do školy si vždy dívky domluví s otcem, který je s nimi půjde nakoupit 9. Klára plánuje sezónní brigádu, z toho si bude hradit nadstandartní oblečení, věci na kolo 10. každou neděli přijde otec do bytu a Kristýna mu ukáže žákovskou knížku 11. sociální pracovnice dnes předá otci kontakt na terapeuta, otec mu zavolá, domluví se s ním, výsledek pak telefonicky sdělí sociální pracovnici 12. sociální pracovnice podá k soudu žádost o odročení soudního jednání 13. následná případová konference a kontrola dnes stanovených úkolů proběhne v říjnu (datum a hodina byly dány přesně) 14. sociální pracovnice osloví finančního poradce se žádostí o účast na příští PK o 16

17 o Doplňující údaje Případové setkání proběhlo v příjemné a klidné atmosféře, dívky, otec i babička se aktivně zapojili. Pro otce je důležité stanovení pravidel komunikace s oběma dívkami, které také chtějí zlepšit komunikaci s otcem. Vzhledem k tomu, jaké trauma obě dívky prožily, je spolupráce s odborníkem a jeho terapeutická práce nutná. Kontrolu fungování navržených řešení zajistí sociální pracovnice OSPOD. Případová konference č. 2 následná PK říjen 2012 Popis aktuální situace Jedná se o následnou případovou konferenci, která navazuje na případovou konferenci ze září Kristýna se před PK přišla osobně omluvit účastníkům, necítila se psychicky dobře a nemohla se proto zúčastnit. Problém I nadále přetrvávají problémy v komunikaci mezi otcem a dívkami, Klára dosud nenastoupila do školy. Účastníci Klára, otec, babička, profesor z Kristýniny školy, sociální pracovnice OSPOD, vedoucí OSPOD, finanční poradkyně, facilitátorka (zároveň v roli zapisovatelky). Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu 1. zhodnotit uplynulé období a zmapovat, jak se podařilo plnit úkoly z předcházející případové konference 2. hledat další možné cíle zaměřené do budoucna: a) pracovat na finanční otázce rodiny b) předejít nařízení ústavní výchovy pro Kristýnu c) zhodnotit docházku Kristýny do školy d) najít podporu pro otce e) pomoci Kristýně nastartovat její vstup do dospělosti f) pomoci otci - chtěl by v roce 2013 odejít do předčasného důchodu g) hledat možnosti pro Kristýnu - chtěla by vlastní byt, během školy chce bydlet na internátě 17

18 Zhodnocení individuálního plánu z předešlé PK: 1. Klára ve spolupráci se sociální pracovnicí OSPOD zjistí telefonní číslo do nové školy proběhlo 2. otec půjde spolu s Klárou do staré školy, do nové školy a na Úřad práce ve staré škole už volné místo nebylo, Klára sama zavolala do nové školy, schůzka na Úřadu práce neproběhla 3. Klára si dojedná a absolvuje schůzku na OSPOD, kde bude sociální pracovnici informovat, jak dopadla jednání se školou a kam nastupuje proběhlo 4. otec přijede do bytu babičky, kde ho Klára bude informovat o schůzce na OSPOD, dále se domluví na nákupu pomůcek do školy Klára otce informovala o tom, jak se domluvila ve škole s tím, že bude paní ředitelka školy volat, dále informovala otce o tom, že půjde na Úřad práce sama 5. otec spolu s Klárou pomůcky do školy nakoupí neproběhlo, škola dosud není zařízená 6. otec bude pravidelně dávat oběma dívkám kapesné (u Kláry za předpokladu, že nastoupí do školy), peníze budou předány osobně (byla stanovena přesná částka), z tohoto si budou dívky hradit kredit na mobil, dále budou peníze použity pro jejich volný čas, z této částky nebudou hrazeny obědy ve školní jídelně, potřeby do školy, oblečení proběhlo 7. Kristýna si domluví v jídelně obědy, které zaplatí otec, obědy se platí vždy k 15. v měsíci (je určena přesná částka) neproběhlo 8. nákup oblečení a pomůcek do školy si vždy dívky domluví s otcem, který je s nimi půjde nakoupit neproběhlo, Kristýna šla nakoupit obuv sama a nedonesla otci účet 9. Klára plánuje sezónní brigádu, z toho si bude hradit nadstandartní oblečení, věci na kolo Klára na brigádu nastoupila, zatím peníze neobdržela, otec za ni zaplatil oblečení, které si objednala přes internet a Klára slíbila vyrovnání dluhu z peněz získaných na brigádě 10. každou neděli přijde otec do bytu a Kristýna mu ukáže žákovskou knížku neproběhlo 11. sociální pracovnice dnes předá otci kontakt na terapeuta, otec mu zavolá, domluví se s ním, výsledek pak telefonicky sdělí sociální pracovnici proběhlo byl stanoven a dodržen termín návštěvy obou dívek u terapeuta 12. sociální pracovnice podá k soudu žádost o odročení soudního jednání proběhlo, odloženo na neurčito 13. následná případová konference a kontrola dnes stanovených úkolů proběhne v říjnu (datum a hodina byly dány přesně) následná PK probíhá dle plánu 14. sociální pracovnice osloví finančního poradce se žádostí o účast na příští PK proběhlo, finanční poradkyně je účastna o 18

19 o Nový individuální plán 1. sociální pracovnice půjde s Klárou na Úřad práce 2. sociální pracovnice a Klára odnesou potvrzení z Úřadu práce na OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) 3. Klára předá otci telefonní číslo na novou školu 4. otec zavolá do nové školy paní ředitelce a domluví se na osobní schůzce a případném nástupu Kláry 5. Klára odnese v případě přijetí do školy potvrzení o studiu na OSSZ 6. otec půjde s Klárou nakupovat pomůcky do školy podle domluveného času, nákup oblečení a pomůcek do školy půjde vždy otec nakoupit s oběma dívkami dle předem domluveného času 7. Kristýna si domluví v jídelně obědy, které zaplatí otec, obědy se platí vždy k 15. v měsíci 8. babička nebude Kristýně vařit obědy 9. Kristýna dá na Aukro své kolo a vidlice k prodeji, aby zaplatila otci dluh 10. Klára a Kristýna vždy přinesou účet otci na vše, co si koupí 11. každou neděli ukáže Kristýna otci žákovskou knížku 12. otec bude volat panu profesorovi 1x za 14 dní v případě, že Kristýna nebude ukazovat žákovskou knížku a bude konzultovat Kristýninu docházku a prospěch ve škole 13. pokud bude mít ve škole Kristýna jakýkoliv problém, pan profesor napíše sociální pracovnici na OSPOD 14. Klára si domluví brigádu v Kauflandu 15. finanční poradkyně a otec se sejdou na úřadě, kde finanční poradkyně zmapuje s otcem smlouvu a podílové fondy a zjistí, zda navržené řešení, aby se částka na vybavení do školy půjčila z těchto peněz, je reálná Doplňující údaje Během PK se podařilo pracovat na zhodnocení předešlého individuálního plánu a také na finanční situaci rodiny. Poté, co Klára nastoupí na školu a dodá na úřady potřebná potvrzení, bude jí zaslán sirotčí důchod za 3 měsíce zpět. Klára potřebovala na vybavení do školy částku zhruba Kč byl nastaven přesný postup, jak tuto částku uhradit a zároveň hradit i internát, cestovné, obědy a kapesné. Jako jistá možnost se jevilo využití podílových fondů otce. Městský úřad nemohl vzhledem k celkovým příjmům rodiny poskytnout žádnou sociální dávku. Individuální plán z této případové konference byl předán i Kristýně. Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. 19

20 supervize K čemu je dobrá supervize? Také facilitátoři potřebují o své práci přemýšlet a zabývat se tématy, která jsou pro ně nejasná či sporná, a to především z etického hlediska. Proto OS Rozum a Cit uspořádalo zatím dvě supervize facilitátorů případových konferencí a všech, kdo se o tento způsob práce zajímají. Supervize proběhly pod vedením supervizorky Mgr. Jaroslavy Málikové v listopadu a v prosinci 2O12. Rozhodli jsme se výstupy, náměty, postřehy z obou supervizí poskytnout jako přínos k přemýšlení a dalšímu rozvoji facilitátorské profese. Mimo jiné se na supervizi opět potvrdilo, že je výborné propojovat pohled státního a neziskového sektoru, bavit se o věci společně, přibližovat svá stanoviska, otevírat se sobě navzájem a odkrývat svoje karty. TÉMATA ZE SUPERVIZE FACILITÁTORŮ o 20 Téma č. 1 Mapování a rozhodování o cílech PK jak si facilitátor udrží nestrannost? cíl tvoříme na místě, v průběhu PK je to náš způsob práce, naše škola cíl tvoří skupina, ne facilitátor, a tedy i skutečnost, zda je cílem mapovat situaci nebo najít řešení v podobě rozhodnutí, určuje skupina účastníků cíl by měl být stanoven adekvátně ke kompetencím klienta v úvodu PK se facilitátor ptá na očekávání účastníků proběhne kolečko a dále na to, co by mělo být cílem PK proběhne další kolečko nestrannost lze udržet jen vlastní erudicí, o tu se lze opírat držet se nestrannosti - klientovi mohu na konci popřát hodně štěstí, např. ale přání klienta, aby facilitátor přečetl nahlas osobní dopis, odmítnout může ho přečíst sám Téma č. 2 Kdy je a kdy není vhodná účast klienta (dítěte, zákonného zástupce, konkrétní podpůrné osoby)na PK? vyjasnění kdo je pro nás klient v rámci PK? dítě a jeho rodina, v otázce zakázky facilitovat PK je ale naším klientem pracoviště OSPOD PK by podle novely měla být v každé situaci podle 13 Novely zákona o sociálně právní ochraně dítěte, např. také při přechodu z péče do péče, z toho vycházíme především

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ

NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ Středisko podpory integrace SPOLU Olomouc Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc SPOLU Olomouc NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE V PRAVIDELNÝCH KURZECH AR PROGRAMŮ A ZPŮSOB ŘEŠENÍ /příloha smlouvy s: uživatelem služby;

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když?

Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? Krizový plán školy 2.ZŠ Propojení Sedlčany Co dělat když? 2.základní škola-škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67 1 Krizový plán školy - obecně Krizový plán školy by měl zahrnovat postupy a možná řešení při

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s.

Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Nabídka vzdělávacích seminářů a workshopů Amalthea o.s. Pokud není naplánovaný konkrétní termín jednotlivých seminářů či je kapacita obsazena, je možné si je objednat přímo pro organizaci. Poptávku lze

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky Koncept vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení ve cvičném bytě v rámci institucionální výchovy.. předpis byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 Alternativa Integrativní programy pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16

Vnitřní řád školní družiny. Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16 OBECNÁ USTANOVENÍ: Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 Kyje, Šimanovská 16. O umístění, nebo neumístění

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ A AKTIVIT PRO PĚSTOUNY DOPROVÁZENÉ ORGANIZACÍ CESTOU NECESTOU NA ROK 2015 1. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Termíny klubů Kluby pěstounů setkávání pěstounů nad konkrétními tématy s podporou

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM sdružení propas Mgr. Petra Valentová Průkazy OZP Zákon 329/2011 Sb. 34 průkaz TP náleží osobě se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více