příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol."

Transkript

1 příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol.

2 příklady táhnou Sborník kazuistik z případových konferencí Mgr.Lucie Salačová a kol. Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012 Kontaktní adresa: Na Výsluní 2271, Říčany Autor: Mgr.Lucie Salačová a kol. Jazykové a textové úpravy: Mgr. Jaroslava Máliková, Ilona Paulová Grafická úprava: Jakub Cejpek Tisk: Tiskárna Macík s. r. o., Církvičská 290, Sedlčany Objednávka knih: tel.: Všechna práva vyhrazena žádná část publikace nesmí být šířena bez písemného souhlasu majitelů práv.

3 o úvod Silou neoddělitelně spjatou s domorodou kulturou, silou prapůvodní esence našeho dnešního života, je slovo předávané z generace na generaci, ukryté ve stromech, snech a našich předcích. Lidský vztah je hodnota, z níž vychází tradice zachovaná v ústní podobě, poselství, které se dědí z generace na generaci. Stařenky, moudré a zkušené ženy, měly v tradiční rodině nezastupitelnou roli. Bylo k nim vzhlíženo jako k ochránkyním tělesného i duševního blahobytu rodiny, respektive celého kmene. Střežily moudrost a rituály, zprostředkovávaly rozkvět kmene, a dohlížely na společenský řád. V mnoha národech včetně velkého národa Irokézů (jehož ústava inspirovala Ústavu Spojených států) byla rada Babiček svolávána a vyslyšena před každým důležitým rozhodnutím, včetně rozhodnutí o rozpoutání či nerozpoutání válečného konfliktu. Z knihy Carol Schaefe, Pro příštích sedm generací rz Vážení čtenáři, pryč jsou doby, kdy dobře fungovala lidská pospolitost ve smyslu společného posouzení citlivých témat komunitou, za využití moudrých rad jejích starších členů. Nesedáme už tak často společně kolem ohně (možná jen v létě při pečení buřtů), nedereme společně peří do našich peřin (vzhledem k alergiím už máme většinou v přikrývkách duté vlákno), nespolupracujeme při stavění našich domů (neboť těm movitějším je postaví firma na klíč a ti méně movití mají štěstí, když najdou v rodině alespoň jednoho šikovného řemeslníka), společenství, které se schází v pohostinstvích, je povětšinou jednostranně gendrově dané (nic proti mužům), komunita věřících není zdaleka dostupná a přijímaná všemi členy společnosti. Není tedy prostor pro společné sdílení komunitou. Nejmladší a často nejcitlivější z nás děti, jsou přesto chráněni státem. Často musí být, a to i proti svým vlastním rodičům, pokud se rodiče dopouštějí takového jednání, které jejich dětem ubližuje. Přesto si troufám tvrdit, že kdyby rodiče měli svou komunitu, někoho komu důvěřují, kdo jim může včas pomoci radou i svým jednáním, v mnoha případech by svým dětem neubližovali a děti by tak mohly zůstat ve svém nejpřirozenějším prostředí ve své vlastní rodině. 3

4 Metoda případových konferencí se pokouší o propojení těch, kdo dítěti a jemu nejbližším lidem mohou pomoci, o vytváření záchranné sítě, dostatečně pevné, ale i pružné, s takovým množstvím ok, aby dítě a jeho rodina nepropadly, ale naopak poté, co se nechají pohoupat, pružně se odrazily a nabiti novou energií co možná nejdéle pomoc zvenčí nepotřebovaly. Místo členů komunity (i když ani ti nemusí na případové konferenci chybět, např. velmi dobře zastávají roli podpůrných osob) se tak mezi účastníky často setkáváme s odborníky - se sociálními pracovníky, psychology, právníky, učiteli, zdravotníky, ať už ze státního, soukromého nebo neziskového sektoru. Dítě a jeho rodina jsou však i nadále nezbytnými a rovnocennými účastníky případových konferencí. Nezastupitelnou roli při tomto setkání má facilitátor jako ten, kdo setkání řídí a nestranně ho vede ke společnému cíli vytvoření jasných, časově i obsahově vymezených a přijatelných kroků, které by měly vést ke zlepšení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny. Tato především kazuistická příručka, vztahující se k tématu případových konferencí v oblasti péče o ohrožené dítě, vznikla z naší potřeby rozvíjet metodu případových konferencí jako živou a tvárnou metodu, přizpůsobenou vždy individuální potřebě klienta a danému kontextu jeho životní situace, s ohledem na možnosti dané našimi kulturními a společenskými podmínkami. Doufáme, že pro Vás bude inspirací a zajímavým čtením. Lucie Salačová spolu s kolegy a kolegyněmi z OS Rozum a Cit s o 4

5 o kazuistiky Kazuistiky, které Vám předkládáme, jsou inspirovány skutečnými příběhy. Jsou upraveny tak, aby skutečné aktéry vzhledem k jejich ochraně nemohl nikdo identifikovat. Facilitátorkami (většinou i zapisovatelkami) následujících případových konferencí (dále používáme zkratku PK) byly pracovnice OS Rozum a Cit. Kroky stanovené v individuálním plánu jsou vždy přesně datované do kdy je má určený účastník splnit, pro účely této příručky časový rámec většinou neuvádíme. KAZUISTIKA č. 1 Zuzana jednotná pravidla u otce i matky Zadavatel Zadavatelem obou případových konferencí byla nezisková organizace, která se zabývá sanací rodin. Případová konference č. 1 říjen 2011 Klient Klientkou je 10 letá Zuzana, která byla svěřena po rozvodu do péče otce. Otec má novou přítelkyni a z jejich vztahu se narodil 2 letý Tomáš. Všichni žijí ve společné domácnosti. Se svou vlastní matkou se Zuzana stýká nepravidelně, delší dobu u ní tráví např. v době letních prázdnin. Zuzana má problémy se svým chováním ve škole, nevhodným způsobem na sebe strhává pozornost, hrozí jí diagnostický pobyt na dětském psychiatrickém oddělení. Později skutečně k diagnostickému pobytu došlo Zuzaně byla diagnostikována ADHA a deprivační syndrom pocházející z dětství, Zuzana má potíže s pomočováním a udržováním stolice. Problém Otec a jeho přítelkyně mají problémy v komunikaci se školou, kterou Zuzana navštěvuje, oba partneři se cítí být pod tlakem nejen ze strany školy, ale i ze strany sociální pracovnice OSPOD. Na rodinu přicházejí anonymní udání adresovaná na policii. Partneři dokonce nějakou dobu se Zuzanou navštěvovali dětské krizové centrum kvůli podezření z týrání, nikdo jim však situaci pořádně nevysvětlil. Podezření se nepotvrdilo, ale nad rodinou byl stanoven soudní dohled. Partneři a matka Zuzany mají odlišný přístup k výchově Zuzany, u matky nemá Zuzana pravidelný řád, nic nemusí, čas tráví sledováním TV a hrami na PC. 5

6 o 6 Účastníci PK Otec Zuzany, přítelkyně otce, školní psycholožka, dětská psychiatrička, sociální pracovnice OSPOD, pracovnice sanace, třídní učitelka, zapisovatelka, facilitátorka (Zuzana se zúčastnit nechtěla, Zuzanina matka se omluvila ze zdravotních důvodů). Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) Zuzana doma neposlouchá, zlobí, nenosí domácí úkoly b) spolupráce rodiny se školou c) odlišné fungování Zuzany u matky d) trávení Zuzanina volného času e) zlepšení psychického a zdravotního stavu Zuzany Vzhledem k času byly vybrány okruhy - e) a b) Na PK byl vytvořen individuální plán 1. pravidla chování ve škole školní psycholožka vymyslí do týdne 5 základních pravidel a systém jejich dodržování, který pak třídní učitelka předá Zuzaně 2. pomoc terapeutky - psychiatrička napíše doporučení pracovnice sanačního centra zkontaktuje terapeutku a otci předá návrh prvního termínu návštěvy 3. zkrácené vyučování - psychiatrička napíše doporučení, přítelkyně otce jej zanese do školy spolu s lístečkem od rodičů o tom, že Zuzana bude půl roku domů chodit po 4. vyučovací hodině 4. společné schůzky otce, jeho přítelkyně a Zuzany a školy - zorganizuje školní psycholožka (první bude za měsíc termín zavolá otci) 5. mezi schůzkami si budou otec a jeho přítelkyně sami volat do školy nebo zavolá třídní učitelka, pokud by se dělo něco závažného 6. zapojení Zuzany do programu Pět P - zajistí pracovnice sanačního centra předá informaci rodině a soc. pracovnici OSPOD 7. zapisování domácích úkolů - Zuzaně mohou ve třídě pomoci spolužáci zajistí třídní učitelka Důležité je: nesnímat ze Zuzany zodpovědnost, zároveň ji chválit a podporovat Doplňující údaje Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD, sociální pracovnice OSPOD upřesňuje, že pokud otec chce omezit styky Zuzany s matkou, je to v jeho moci (styky jsou mimosoudně stanovené dohodou), pokud bude rodina potřebovat pomoc, může se na OSPOD obrátit. Po případové konferenci následovala návštěva pracovnice sanace u Zuzaniny matky. Matka dostala zápis z PK a byla s ní dohodnuta některá pravidla ohledně styku se Zuzanou Zuzaně bude volat jednou za 14 dní, nebude jí slibovat návštěvu, návštěvu bude v předstihu domlouvat nejprve s otcem. Pokud Zuzana bude u matky, bude dodržovat stejný režim jako u otce.

7 o Případová konference č. 2 následná PK květen 2012 Problém Problém zůstává i nadále především v komunikaci mezi matkou a Zuzanou. Účastníci Otec Zuzany, přítelkyně otce, matka Zuzany, sociální pracovnice OSPOD, pracovnice sanačního centra, třídní učitelka, školní psycholožka, zapisovatelka, facilitátorka (Zuzana se zúčastnit nechtěla). Zhodnocení současné situace rodiny co se od minulé PK zlepšilo Zlepšení: 1. Zuzanino chování se výrazně zlepšilo 2. funguje dobrá komunikace mezi školou a rodinou (především za pomoci telefonátů) 3. dobře je nastaven režim a kontrola Zuzany ze strany přítelkyně otce a otce 4. Zuzana lépe zvládá domácí úkoly, nehádá se tolik a má méně poznámek 5. probíhá terapie Zuzany, cca 1-2x měsíčně 6. Zuzana navštěvuje taneční kroužek 7. školní výuka byla prodloužena na běžnou dobu 8. u Zuzany odezněly problémy s pomočováním a udržováním stolice 9. celkově je viditelný velký posun, díky uskutečněné PK a aktivní spolupráci všech stran Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) zlepšit komunikaci mezi matkou a Zuzanou b) zjistit, jak se daří Zuzaně ve škole a ošetřit blížící se změnu (nástup do 6. třídy) c) požádat OSPOD o zrušení dohledu nad Zuzanou Individuální plán 1. matka bude volat Zuzaně jednou za 14 dní v sobotu mezi hod (začátek tento měsíc) 2. matka zakoupí kartu O2 pro usnadnění komunikace a možnosti volat zdarma (co nejdříve, nejpozději do konce května) 3. potvrzení obnovené komunikace přítelkyně otce zavolá matce Zuzany (co nejdříve, nejpozději do konce května) 7

8 4. otec a jeho přítelkyně připraví Zuzanu na obnovení komunikace s matkou (tento měsíc) 5. v případě krize a nemožnosti telefonovat bude matka kontaktovat pracovnici sanačního centra a pokusí se situaci řešit tak, aby nebyla Zuzana zklamaná 6. příprava Zuzany na pobyt u matky otec a jeho přítelkyně koncem června sdělí Zuzaně, že se tato situace řeší, konkrétní datum jí sdělí několik dní předem 7. prázdninový pobyt Zuzany u matky + dodržování stanovených pravidel přítelkyně otce a matka Zuzany se v druhé polovině července na pravidlech dohodnou a budou je dodržovat 8. pokud nastane u Zuzany změna chování po návratu z pobytu u matky přítelkyně otce to sdělí terapeutce a dále se to bude ošetřovat v rámci terapie a pravidelným domácím režimem 9. matka se pokusí najít si pro sebe v místě bydliště sociálně aktivizační služby (nebo jinou formu podpory), pokud se jí to nepodaří, kontaktuje pracovnici sanačního centra a ta jí s hledáním pomůže 10. třídní učitelka oznámí na pedagogické radě, že v přípravném týdnu bude schůzka, která připraví budoucí učitele Zuzany na to, jak s ní pracovat (červen) 11. schůzka pedagogů a rodiny ve škole (září) 12. možnost svolat výchovnou komisi iniciuje otec v případě potřeby 13. možnosti integrace formou individuálního plánu (krajní řešení pokud by selhala ústní dohoda mezi rodinou a školou) iniciuje otec v případě potřeby 14. otec zatelefonuje sociální pracovnici a domluví schůzku na OSPOD (v květnu), poté otec podá návrh k soudu na zrušení soudního dohledu Doplňující údaje Další průběh bude sledovat pracovnice sanace, sociální pracovnice OSPOD si přeje dostávat zpětné vazby o tom, jak se rodině daří, matka Zuzany si přeje dostávat pravidelnou zpětnou vazbu od otce a jeho přítelkyně o tom, jak se daří Zuzaně. le o 8

9 o KAZUISTIKA č. 2 david jak se připravit na návrat ke své matce Zadavatel Zadavatelem byla nezisková organizace, na kterou se obrátil pěstounský pár, který se dostal do obtížné situace, a proto vyhledal pomoc této organizace. Případová konference listopad 2012 Klient Klientem je 2 letý David, který už rok žije u svých pěstounů, spolu s jejich dvěma biologickými dcerami 5 letou Kateřinou a 7 letou Barborou. Před tím, než se David dostal do pěstounské rodiny, žil od narození v dětském centru, kde si ho velmi oblíbila jedna z vychovatelek a on ji. Problém Před třemi měsíci se biologická matka Davida vrátila z výkonu trestu odnětí svobody a od té doby se velmi snaží zlepšit si svoje životní podmínky - nastoupila odvykací léčbu, sehnala si zaměstnání, bydlí u své matky. Má velký zájem setkávat se se svým synem a časem ho převzít do své péče. Pěstouni nebyli od počátku na takovou situaci připravováni, netušili, v jaké životní situaci se matka Davida nachází, nevěděli o možnosti vrácení Davida zpět k matce. Sociální pracovnice podpořila styky matky se synem, takže momentálně se stýkají jednou za 2 týdny v pátek od 9 do 12 hod na veřejném místě. Účastníci PK Matka Davida, babička Davida (matka matky), pěstouni, sociální pracovnice OSPOD, psycholog z neziskové organizace, facilitátorka. Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) zjistit, co je nejlepším řešením pro Davida jak řešit současnou situaci b) nalézt způsoby, jak Davida v současné situaci co nejlépe orientovat c) hledat cesty, jak pomoci pěstounům p 9

10 Individuální plán 1. matka dokončí odvykací léčbu (1x týdně skupinové setkání, 1x týdně individuální) 2. matka po skončení léčby dojde za sociální pracovnicí a s její pomocí sepíše návrh na svěření Davida do své péče 3. vzhledem k blížícím se Vánocům je domluvena návštěva Davida u matky doma, a to tak, že proběhne poprvé v délce 3 hodin (od 9 do 12 hod), podruhé v délce 5 hodin (od 9 do 14 hod), vždy ale první a poslední půlhodinu bude přítomna i pěstounka, budou tedy u Davida obě 4. matka si domluví setkání s psychologem z neziskové organizace, případně domluví i možnost, že by také byl přítomen u návštěvy Davida a pěstounky u matky v bytě, kontakt si předají hned dnes 5. další styky mezi Davidem a matkou budou od ledna probíhat 1x za týden v pátek od 9 do 12 hod, místo si domluví matka s pěstouny 6. matka a pěstouni budou o současné situaci s Davidem mluvit, budou mu předávat stejné informace, na kterých se vzájemně dohodnou 7. matka umožní i nadále pěstounům (případně i jejich dětem) kontakt s Davidem 8. matka umožní i nadále kontakt mezi vychovatelkou z dětského centra, ke které má David blízký vztah Doplňující údaje I když někteří účastníci měli za to, že by se byli schopni dohodnout i bez účasti na případové konferenci, pro pěstouny bylo důležité jasné stanovení pravidel styku Davida s matkou, a také časový rámec, ve kterém budou probíhat procesy směřující k převzetí do péče matky. Zároveň pěstouni byli ujištěni sociální pracovnicí, že vzniklá nejasná situace nebyla způsobena jejich vinou, ale nedostatečnou přípravou na pěstounství danou dosavadním systémem. Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. i o 10

11 o KAZUISTIKA č. 3 Štěpán a Jiří někdy je bezpečnější prozatím zůstat v dětském domově Zadavatel Zadavatelem byl OSPOD ve spolupráci s dětským domovem, společně chtěli vyhodnotit situaci dvou sourozenců, kteří byli před několika měsíci umístěni do dětského domova. Případová konference říjen 2012 Klient Klienty jsou dva chlapci 8 letý Štěpán a 6 letý Jiří. Oba byli v červnu umístěni do dětského domova, protože otec nastoupil do výkonu trestu a matka péči o chlapce sama nezvládala. V rodině byly časté vyhrocené konflikty a problémy s dodržováním hranic především ze strany staršího chlapce. Štěpán často utíkal z domu, chodil za školu, experimentoval s drogami a svým způsobem manipuloval mladšího sourozence proti matce. Sociální pracovnice mimo jiné reagovala také na žádost staršího chlapce, který ji požádal o umístění mimo rodinu pro trvalé neshody s matkou. Tak došlo k umístění chlapců do DD. Problém Situaci dětí bylo potřeba krátce po jejich umístění znovu přehodnotit, protože se o výchovu dětí začal intenzivně zajímat strýc chlapců, který měl zájem o jejich svěření do své péče po dobu výkonu trestu svého bratra. Oba chlapci hovořili o tom, že u strýce chtějí žít a žádná jiná možnost pro ně nepřipadá v úvahu. Účastníci PK Štěpán a Jiří, matka chlapců, bratr chlapců, strýc chlapců (bratr otce), ředitel dětského domova, sociální pracovnice z dětského domova, vedoucí vychovatel z dětského domova, dva další vychovatelé z dětského domova, sociální pracovnice z OSPOD, facilitátorka, zapisovatelka. Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) zjištění důležitých aktuálních informací o vztazích v rodině b) nalezení nejvhodnějšího reálného řešení pro děti jaké prostředí bude nejvhodnější pro jejich další výchovu c) sběr informací, které sociální pracovnici slouží jako podklad pro zprávu soudu, jenž rozhoduje o svěření či nesvěření chlapců do péče strýce 11

12 Individuální plán 1. stanovení a dodržování pravidel v dětském domově pro chlapce, především zákaz užívání omamných látek 2. nastavení spolupráce s psychologem pro Štěpána 3. nastavení možnosti jezdit ke strýci na víkendové návštěvy za předem jasných a dodržených podmínek ze strany strýce i dětí 4. stanovení termínu vytvoření a zaslání zprávy sociální pracovnice pro soud 5. naplánování dalšího postupu dle závěru soudu úkol pro obě sociální pracovnice Doplňující údaje V průběhu PK se ukázalo, že právě strýc není z několika důvodů vhodnou osobou pro trvalou výchovu dětí. Strýc se choval vulgárně, obviňoval matku a po zprávě sociální pracovnice o znaleckém posudku, který ho neposuzoval jako osobu vhodnou pro péči o chlapce, uraženě odešel. Zdálo se, že by se strýc nadále snažil manipulovat chlapce proti matce i sociální pracovnici a dle zjištěného by chlapcům zřejmě také nedokázal dát bezpečné hranice v oblasti docházky do školy nebo trávení volného času. V tomto případě tedy vyplynulo, že pro děti bude nadále vhodnější setrvání v dětském domově, s tím, že mladší chlapec projevil zájem o kontakt s matkou. Štěpán byl vychovatelem dětského domova upozorněn na pravidla pobytu v jejich zařízení, s upozorněním na krajní možnost, kam by mohlo vést jejich překračování odchod z dětského domova do výchovného ústavu. Po dodržování pravidel budou chlapcům umožněny víkendové návštěvy strýce. Byla doporučena terapeutická pomoc staršímu chlapci. Sociální pracovnice získala dostatek informací pro zprávu k soudu. Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. Přínos účasti dětí na případové konferenci se v tomto případě ukázala jako sporný, starší Štěpán z případové konference z vlastního rozhodnutí odešel před skončením. Díky své účasti však měl možnost pochopit vážnost situace(možnost přemístění do výchovného ústavu) a projevit své přání být u strýce. yu o 12

13 o KAZUISTIKA č. 4 matěj za jakých podmínek je možné stýkat se s otcem Zadavatel Zadavatelem byl OSPOD, který potřeboval znát názory zainteresovaných stran, aby mohl kvalifikovaně zvolit další postup. Případová konference prosinec 2012 Klient Klientem je 6 letý Matěj, který velmi trpí neshodami rodičů po rozvodu jejich manželství (rozvod proběhl před 5 lety), neví, na kterou stranu se přidat. Po jedné návštěvě u otce se matce svěřil, že ho otec sexuálně obtěžoval. Matka mu věřila, proběhlo vyšetřování, které však sexuální obtěžování neprokázalo, stejně tak, jako se neprokázalo psychické týrání otce směrem k matce. Rodina se z mimopražského bydliště přestěhovala do Prahy. Otec i nadále o kontakt s Matějem velmi stojí. V dohledné době má proběhnout další soudní jednání, jehož předmětem bude vyživovací povinnost otce k Matějovi. Problém Hned v úvodu setkání bylo potřeba vymezit se k tématu sexuálního obtěžování. Byla přečtena zpráva, ve které znalkyně nevyloučila sexuální obtěžování chlapce otcem. Zároveň však další přítomný znalec přečetl svůj znalecký posudek, ze kterého vyplynulo, že sexuální zneužití nebylo prokázáno, naopak byl zmíněn syndrom zavrženého rodiče, znalec zdůraznil, že aktuální téma je hlavně špatná komunikace mezi rodiči, jejich dysfunkční vztah. Přítomní účastníci na základě přečteného posudku rozhodli téma sexuálního obtěžování dále monitorovat, ale během PK se zaměřit na uzdravování vztahů, hledání nového začátku pro komunikaci rodičů s dítětem. Účastníci Matka, otec, klinický psycholog z rodinné poradny a zároveň znalec, sociální pracovnice z mimopražského OSPOD, sociální pracovnice z pražského OSPOD, vedoucí pražského OSPOD, psycholožka a sociální pracovnice z neziskové organizace (tato organizace terapeuticky pracuje s rodinami v rámci asistovaného styku), pracovnice z neziskové organizace (tato pracovnice byla přítomna při asistovaném styku, v současné době rodina již s touto organizací nespolupracuje), třídní učitelka Matěje, zapisovatelka, facilitátorka. m m m 13

14 Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) co je zájmem Matěje a jaké je riziko sexuálního zneužívání b) jak mohou odborníci pomoci s tím, aby byl styk s oběma rodiči zachován c) jaká pravidla je pro to třeba nastavit Poznámka vzhledem k vyjasnění bodu a) hned v počátku se účastníci dále věnovali bodu b) a c) Individuální plán 1. matka sdělí do konce roku Matějovi, že se domluvili s otcem na tom, že se s ním Matěj bude vídat pravidelně v neziskové organizaci 2. pokud se nebude moci Matěj, otec nebo matka dostavit na domluvené setkání, omluví se a domluví náhradní termín 3. nezisková organizace nabízí konzultace a podporu pro oba rodiče (dobrovolné) 4. rodiče se budou setkávat 2x měsíčně v neziskové organizaci na tzv. párových schůzkách - je to nezbytná podmínka spolupráce 5. mimopražský OSPOD sdělí soudu výsledek PK 6. v neziskové organizaci budou od ledna 2013 probíhat 2x měsíčně asistované styky Matěje s otcem 7. po dvou měsících spolupráce sociální pracovnice pražského OSPOD na základě konzultace s neziskovou organizací přehodnotí a zváží možnosti intenzivnějšího kontaktu Matěje s otcem 8. mimopražský OSPOD si vyžádá zprávu o probíhajících asistovaných stycích 9. matka zváží možnost psychoterapie pro Matěje, mělo by se jednat o nezávislého terapeuta, psycholožka z neziskové organizace nabídne matce kontakty 10. paní učitelka zahrne téma otce do hovorů o rodině 11. ke konci března bude svolána následná PK k přehodnocení situace, kterou svolá pražský OSPOD Doplňující údaje Přítomní odborníci se shodli, že Matěj je velmi ohrožen konfliktem v rodině. Byla krátce probrána historie pomoci která organizace (nebo jedinec) a jakým způsobem již s rodinou spolupracovali. Shoda nastala v tom smyslu, že vztah Matěje a otce má své základy a bude možné jej rozvíjet. Byly nastaveny velmi přesné podmínky, za kterých bude rodina spolupracovat s neziskovou organizací, ve které budou probíhat asistované styky, párové schůzky rodičů a individuální konzultace rodičů. Tato organizace nabídla matce možnost konzultací v tématu, jak připravovat Matěje na schůzky s otcem. Cílem celé spolupráce by měla být podpora komunikace a respektu mezi rodiči. Byl předložen návrh, že zhruba za 3 měsíce by bylo žádoucí o 14

15 o udělat následnou PK a zhodnotit, jak se situace vyvíjí. Výsledkem spolupráce by mohla být možná mimosoudní dohoda rodičů. Hovořilo se také o potřebě sehnat Matějovi dobrého dětského psychoterapeuta, který by byl naprosto nezávislý, a Matěj by si s ním mohl povídat o tom, co prožívá. Paní učitelka zmínila, že v průběhu výuky může začít zahrnovat otce do hovorů o rodině, ulevilo se jí, neboť dosud vzhledem k neznalosti rodinného prostředí Matěje to bylo tabu. Kontrolu fungování navržených řešení zajistí sociální pracovnice OSPOD. KAZUISTIKA č. 5 Klára a Kristýna jak žít dál po smrti matky Zadavatel Zadavatelem byl OSPOD, který by rád podpořil zlepšení komunikace v rodině a za pomocí odborníka pomohl dívkám lépe zpracovat smrt matky. Případová konference č. 1 září 2012 Klient Klientkami jsou 18 letá Klára a 17 letá Kristýna, kterým v prosinci roku 2011 zemřela matka. Rodiče byli 10 let rozvedeni, otec se s dcerami nestýkal, matka si to nepřála. Dívky bydlí v bytě se svojí babičkou, matkou otce, otec má dcery svěřeny do pěstounské péče. Otec výchovu nezvládá, schází vzájemné citové vazby a z toho vyplývají výchovné problémy. Dívky se dosud nevyrovnaly s úmrtím matky, nikdo s nimi terapeuticky nepracoval. Aktuálně probíhá soudní jednání o nařízení ústavní výchovy pro Kristýnu, návrh podal otec. Problém Obě dívky bydlí v bytě babičky, otec v bytě nebydlí, do bytu pravidelně dochází, ale ne vždy jsou dívky doma. Komunikace mezi dívkami a babičkou probíhá bez problémů. Kristýna nyní studuje již počtvrté první ročník odborného učiliště. Klára je v evidenci úřadu práce, nemá dokončené střední vzdělání, poté co školu přerušila, byl jí odebrán sirotčí důchod po matce. Nepobírá žádné dávky. V současné době neví, zda pokračovat ve studiu na stejné škole, nebo začít studovat jinou střední školu. Otec dává dívkám peníze např. na oblečení, chce po nich účet, dívky peníze utratí, oblečení si nekoupí. Dívky by potřebovaly zlepšit komunikaci s otcem, přejí si, aby je otec bral vážně. Babička vidí jako problém finance v rodině, k tomu se připojuje i otec. Otec by si přál, aby si dívky našly brigádu a podílely se finančně na chodu domácnosti. 15

16 Účastníci Klára, Kristýna, otec, babička, profesor z Kristýniny školy, sociální pracovnice OSPOD, vedoucí OSPOD, facilitátorka (zároveň v roli zapisovatelky). Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu a) vytyčit možnou cestu do profesní budoucnosti pro Kláru b) zlepšit situaci v rodině tak, aby Kristýna nemusela odejít do dětského domova c) nastavit pravidla pro lepší docházku Kristýny do školy d) nabídnout spolupráci s terapeutem Individuální plán 1. Klára ve spolupráci se sociální pracovnicí OSPOD zjistí telefonní číslo do nové školy 2. otec půjde spolu s Klárou do staré školy, do nové školy a na Úřad práce 3. Klára si dojedná a absolvuje schůzku na OSPOD, kde bude sociální pracovnici informovat, jak dopadla jednání se školou a kam nastupuje 4. otec přijede do bytu babičky, kde ho Klára bude informovat o schůzce na OSPOD, dále se domluví na nákupu pomůcek do školy 5. otec spolu s Klárou pomůcky do školy nakoupí 6. otec bude pravidelně dávat oběma dívkám kapesné (u Kláry za předpokladu, že nastoupí do školy), peníze budou předány osobně (byla stanovena přesná částka), z toho si budou dívky hradit kredit na mobil, dále budou peníze použity pro jejich volný čas, z této částky nebudou hrazeny obědy ve školní jídelně, potřeby do školy, oblečení 7. Kristýna si domluví v jídelně obědy, které zaplatí otec, obědy se platí vždy k 15. v měsíci (byla určena přesná částka) 8. nákup oblečení a pomůcek do školy si vždy dívky domluví s otcem, který je s nimi půjde nakoupit 9. Klára plánuje sezónní brigádu, z toho si bude hradit nadstandartní oblečení, věci na kolo 10. každou neděli přijde otec do bytu a Kristýna mu ukáže žákovskou knížku 11. sociální pracovnice dnes předá otci kontakt na terapeuta, otec mu zavolá, domluví se s ním, výsledek pak telefonicky sdělí sociální pracovnici 12. sociální pracovnice podá k soudu žádost o odročení soudního jednání 13. následná případová konference a kontrola dnes stanovených úkolů proběhne v říjnu (datum a hodina byly dány přesně) 14. sociální pracovnice osloví finančního poradce se žádostí o účast na příští PK o 16

17 o Doplňující údaje Případové setkání proběhlo v příjemné a klidné atmosféře, dívky, otec i babička se aktivně zapojili. Pro otce je důležité stanovení pravidel komunikace s oběma dívkami, které také chtějí zlepšit komunikaci s otcem. Vzhledem k tomu, jaké trauma obě dívky prožily, je spolupráce s odborníkem a jeho terapeutická práce nutná. Kontrolu fungování navržených řešení zajistí sociální pracovnice OSPOD. Případová konference č. 2 následná PK říjen 2012 Popis aktuální situace Jedná se o následnou případovou konferenci, která navazuje na případovou konferenci ze září Kristýna se před PK přišla osobně omluvit účastníkům, necítila se psychicky dobře a nemohla se proto zúčastnit. Problém I nadále přetrvávají problémy v komunikaci mezi otcem a dívkami, Klára dosud nenastoupila do školy. Účastníci Klára, otec, babička, profesor z Kristýniny školy, sociální pracovnice OSPOD, vedoucí OSPOD, finanční poradkyně, facilitátorka (zároveň v roli zapisovatelky). Cíl PK stanovení okruhů a vznik individuálního plánu 1. zhodnotit uplynulé období a zmapovat, jak se podařilo plnit úkoly z předcházející případové konference 2. hledat další možné cíle zaměřené do budoucna: a) pracovat na finanční otázce rodiny b) předejít nařízení ústavní výchovy pro Kristýnu c) zhodnotit docházku Kristýny do školy d) najít podporu pro otce e) pomoci Kristýně nastartovat její vstup do dospělosti f) pomoci otci - chtěl by v roce 2013 odejít do předčasného důchodu g) hledat možnosti pro Kristýnu - chtěla by vlastní byt, během školy chce bydlet na internátě 17

18 Zhodnocení individuálního plánu z předešlé PK: 1. Klára ve spolupráci se sociální pracovnicí OSPOD zjistí telefonní číslo do nové školy proběhlo 2. otec půjde spolu s Klárou do staré školy, do nové školy a na Úřad práce ve staré škole už volné místo nebylo, Klára sama zavolala do nové školy, schůzka na Úřadu práce neproběhla 3. Klára si dojedná a absolvuje schůzku na OSPOD, kde bude sociální pracovnici informovat, jak dopadla jednání se školou a kam nastupuje proběhlo 4. otec přijede do bytu babičky, kde ho Klára bude informovat o schůzce na OSPOD, dále se domluví na nákupu pomůcek do školy Klára otce informovala o tom, jak se domluvila ve škole s tím, že bude paní ředitelka školy volat, dále informovala otce o tom, že půjde na Úřad práce sama 5. otec spolu s Klárou pomůcky do školy nakoupí neproběhlo, škola dosud není zařízená 6. otec bude pravidelně dávat oběma dívkám kapesné (u Kláry za předpokladu, že nastoupí do školy), peníze budou předány osobně (byla stanovena přesná částka), z tohoto si budou dívky hradit kredit na mobil, dále budou peníze použity pro jejich volný čas, z této částky nebudou hrazeny obědy ve školní jídelně, potřeby do školy, oblečení proběhlo 7. Kristýna si domluví v jídelně obědy, které zaplatí otec, obědy se platí vždy k 15. v měsíci (je určena přesná částka) neproběhlo 8. nákup oblečení a pomůcek do školy si vždy dívky domluví s otcem, který je s nimi půjde nakoupit neproběhlo, Kristýna šla nakoupit obuv sama a nedonesla otci účet 9. Klára plánuje sezónní brigádu, z toho si bude hradit nadstandartní oblečení, věci na kolo Klára na brigádu nastoupila, zatím peníze neobdržela, otec za ni zaplatil oblečení, které si objednala přes internet a Klára slíbila vyrovnání dluhu z peněz získaných na brigádě 10. každou neděli přijde otec do bytu a Kristýna mu ukáže žákovskou knížku neproběhlo 11. sociální pracovnice dnes předá otci kontakt na terapeuta, otec mu zavolá, domluví se s ním, výsledek pak telefonicky sdělí sociální pracovnici proběhlo byl stanoven a dodržen termín návštěvy obou dívek u terapeuta 12. sociální pracovnice podá k soudu žádost o odročení soudního jednání proběhlo, odloženo na neurčito 13. následná případová konference a kontrola dnes stanovených úkolů proběhne v říjnu (datum a hodina byly dány přesně) následná PK probíhá dle plánu 14. sociální pracovnice osloví finančního poradce se žádostí o účast na příští PK proběhlo, finanční poradkyně je účastna o 18

19 o Nový individuální plán 1. sociální pracovnice půjde s Klárou na Úřad práce 2. sociální pracovnice a Klára odnesou potvrzení z Úřadu práce na OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení) 3. Klára předá otci telefonní číslo na novou školu 4. otec zavolá do nové školy paní ředitelce a domluví se na osobní schůzce a případném nástupu Kláry 5. Klára odnese v případě přijetí do školy potvrzení o studiu na OSSZ 6. otec půjde s Klárou nakupovat pomůcky do školy podle domluveného času, nákup oblečení a pomůcek do školy půjde vždy otec nakoupit s oběma dívkami dle předem domluveného času 7. Kristýna si domluví v jídelně obědy, které zaplatí otec, obědy se platí vždy k 15. v měsíci 8. babička nebude Kristýně vařit obědy 9. Kristýna dá na Aukro své kolo a vidlice k prodeji, aby zaplatila otci dluh 10. Klára a Kristýna vždy přinesou účet otci na vše, co si koupí 11. každou neděli ukáže Kristýna otci žákovskou knížku 12. otec bude volat panu profesorovi 1x za 14 dní v případě, že Kristýna nebude ukazovat žákovskou knížku a bude konzultovat Kristýninu docházku a prospěch ve škole 13. pokud bude mít ve škole Kristýna jakýkoliv problém, pan profesor napíše sociální pracovnici na OSPOD 14. Klára si domluví brigádu v Kauflandu 15. finanční poradkyně a otec se sejdou na úřadě, kde finanční poradkyně zmapuje s otcem smlouvu a podílové fondy a zjistí, zda navržené řešení, aby se částka na vybavení do školy půjčila z těchto peněz, je reálná Doplňující údaje Během PK se podařilo pracovat na zhodnocení předešlého individuálního plánu a také na finanční situaci rodiny. Poté, co Klára nastoupí na školu a dodá na úřady potřebná potvrzení, bude jí zaslán sirotčí důchod za 3 měsíce zpět. Klára potřebovala na vybavení do školy částku zhruba Kč byl nastaven přesný postup, jak tuto částku uhradit a zároveň hradit i internát, cestovné, obědy a kapesné. Jako jistá možnost se jevilo využití podílových fondů otce. Městský úřad nemohl vzhledem k celkovým příjmům rodiny poskytnout žádnou sociální dávku. Individuální plán z této případové konference byl předán i Kristýně. Kontrolu fungování navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. 19

20 supervize K čemu je dobrá supervize? Také facilitátoři potřebují o své práci přemýšlet a zabývat se tématy, která jsou pro ně nejasná či sporná, a to především z etického hlediska. Proto OS Rozum a Cit uspořádalo zatím dvě supervize facilitátorů případových konferencí a všech, kdo se o tento způsob práce zajímají. Supervize proběhly pod vedením supervizorky Mgr. Jaroslavy Málikové v listopadu a v prosinci 2O12. Rozhodli jsme se výstupy, náměty, postřehy z obou supervizí poskytnout jako přínos k přemýšlení a dalšímu rozvoji facilitátorské profese. Mimo jiné se na supervizi opět potvrdilo, že je výborné propojovat pohled státního a neziskového sektoru, bavit se o věci společně, přibližovat svá stanoviska, otevírat se sobě navzájem a odkrývat svoje karty. TÉMATA ZE SUPERVIZE FACILITÁTORŮ o 20 Téma č. 1 Mapování a rozhodování o cílech PK jak si facilitátor udrží nestrannost? cíl tvoříme na místě, v průběhu PK je to náš způsob práce, naše škola cíl tvoří skupina, ne facilitátor, a tedy i skutečnost, zda je cílem mapovat situaci nebo najít řešení v podobě rozhodnutí, určuje skupina účastníků cíl by měl být stanoven adekvátně ke kompetencím klienta v úvodu PK se facilitátor ptá na očekávání účastníků proběhne kolečko a dále na to, co by mělo být cílem PK proběhne další kolečko nestrannost lze udržet jen vlastní erudicí, o tu se lze opírat držet se nestrannosti - klientovi mohu na konci popřát hodně štěstí, např. ale přání klienta, aby facilitátor přečetl nahlas osobní dopis, odmítnout může ho přečíst sám Téma č. 2 Kdy je a kdy není vhodná účast klienta (dítěte, zákonného zástupce, konkrétní podpůrné osoby)na PK? vyjasnění kdo je pro nás klient v rámci PK? dítě a jeho rodina, v otázce zakázky facilitovat PK je ale naším klientem pracoviště OSPOD PK by podle novely měla být v každé situaci podle 13 Novely zákona o sociálně právní ochraně dítěte, např. také při přechodu z péče do péče, z toho vycházíme především

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti?

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Rozum a Cit Mgr. Jaroslava Máliková 26.6.2012 Občanské sdružení Rozum a Cit 1 Metodické doporučení navazuje na novelu zákona č. 359/1999

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz

Centrum pro rodiny Nové Strašecí. PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Centrum pro rodiny Nové Strašecí PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. hana.pazlarova@ff.cuni.cz Obsah Základní informace o projektu Dosavadní průběh projektu a jeho výstupy Vybrané kazuistiky s příklady práce Úvaha

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Bulletin číslo 09/2013, září

Bulletin číslo 09/2013, září Bulletin číslo 09/2013, září Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Azylový dům - Horní Počernice Poslání

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013

RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci. Pardubice 2.12.2013 RODINNÉ KONFERENCE jako nástroj efektivní pomoci Pardubice 2.12.2013 Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY. Zkrácená verze na webové stránky. Leden 2016. Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00

STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY. Zkrácená verze na webové stránky. Leden 2016. Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00 STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY Zkrácená verze na webové stránky Leden 2016 Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00 ÚVOD 4 OBSAH POJMY A ZKRATKY... 5 STANDARD Č. 1: CÍLE A ZPŮSOBY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI

KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI KDYŽ MÁ DÍTĚ STAROSTI Vážená kolegyně, vážený kolego, dovolujeme si Vám nabídnout stručný text s názvem Když má dítě starosti. Zaměřuje se na děti v obtížné životní situaci, na děti, které mají nějaké

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

školní metodik prevence jeho práce, resp. spolupráce s externími institucemi standardní činnosti šmp (dle přílohy vyhl. 72/2005 Sb., jde o vyňatek ) metodické a koordinační činnosti koordinace spolupráce

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více