Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Bc. Viera Mazalová Dne: Schváleno: Zastupitelstvem města Moravská Třebová Dne: Usnesení č.: 244/Z/ Aktualizuje vyhlášku: Ruší vyhlášku: 4/2010

2 Město Moravská Třebová 2 Obsah: Článek Úvodní ustanovení...3 Článek Členění města...3 Článek Poplatník a předmět poplatku...3 Článek Vznik a zánik poplatkové povinnosti...4 Článek Ohlašovací povinnost...4 Článek Sazba poplatku...5 Článek Splatnost poplatku...6 Článek Osvobození a úlevy...6 Článek Kontrolní známky...6 Článek Navýšení poplatku...7 Článek Účinnost...7 Přílohy: Ohlášení k místnímu poplatku ze psů...9 Prohlášení k uplatnění slevy...10

3 Město Moravská Třebová 3 Zastupitelstvo města Moravská Třebová se na svém zasedání dne usnesením č. 244/Z/ usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Obec Moravská Třebová touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek"). (2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen "správce poplatku") 1). Článek 2 Členění města (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí: a) Částí Město - nám. T. G. Masaryka, ul. Bránská, Brněnská (č.o. 1, 3, 5, 7, 9), Cihlářova, Cechovní, Čs. armády, Farní, Gorazdova (lichá č.o.), Hvězdní, Komenského (lichá č.o.), Kostelní náměstí, Krátká, Marxova, Olomoucká (č.o. 2), Piaristická (sudá č.o.), Pivovarská, Poštovní, Rybní náměstí (č.o. 1), Stará, Tichá, Zámecká, Zámecké náměstí, Ztracená b) částí Předměstí - ostatní části města Moravská Třebová mimo části Město, Boršov, Sušice a Udánky c) další části - Boršov, Sušice, Udánky. Článek 3 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Moravská Třebová. 2) (2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 3)

4 Město Moravská Třebová 4 Článek 4 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Poměrná část poplatku ze psa se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4) (3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Článek 5 Ohlašovací povinnost (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. (3) V ohlášení držitel psa uvede: 5) a) Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název obchodní firmy, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. b) Čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. c) Další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6)

5 Město Moravská Třebová 5 Článek 6 Sazba poplatku (1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí : a) Moravská Třebová - Město a. a. Nájemníci, držitelé psů bydlící v bytových domech s více než 2 byty 1000 Kč a. b. Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. a.a Kč a. c. Držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo domě, kde nejsou více než dva nájemní byty Kč a. d. Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. a.c 200 Kč b) Moravská Třebová - Předměstí b. a. Nájemníci, držitelé psů bydlící v bytových domech s více než 2 byty..800 Kč b. b. Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. b.a Kč b. c. Držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo domě, kde nejsou více než dva nájemní byty Kč b. d. Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. b.c Kč c) Moravská Třebová - Sušice, Udánky, Boršov c. a. Nájemníci, držitelé psů bydlící v bytových domech s více než 2 byty..500 Kč c. b. Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. c.a..100 Kč c. c. Držitelé psů, bydlící v rodinném domku nebo domě, kde nejsou více než dva nájemní byty Kč c. d. Držitelé psů, poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého bydlící v domech uvedených v tomto odstavci pod písm. c.c Kč (2) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50 % sazby uvedené pod písm. a), b) a c) tohoto článku.

6 Město Moravská Třebová 6 Článek 7 Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna kalendářního roku. (2) Činí-li poplatek více než 500 Kč, může být tato platba rozdělena do dvou stejných splátek, které jsou splatné v termínech do 30. dubna a 30. září kalendářního roku. (3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů od data poplatkové povinnosti. Článek 8 Osvobození a úlevy (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je: a) osoba nevidomá, osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán průkaz ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 7) a osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, a to v III. - IV. stupni závislosti 8) b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 9) (2) Poplatek stanovený v odst. 1 písm. a), b) a c) článku 6 této vyhlášky činí 50 % sazby, je-li držitelem psa: a) Příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, osoba ustanovená lesní stráží, vodní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží, členem Českého kynologického svazu, který chová psy pro potřeby ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, prokáže-li držitel psa, že se pes podrobil výcviku potřebnému pro užívání psů ke služebním účelům nebo byl uznán chovným b) Člen Českého mysliveckého svazu a má psa lovecky upotřebitelného s průkazem původu, člen Českého svazu chovatelů společenských plemen s průkazem původu psa. Článek 9 Kontrolní známky Správce poplatku vydá držitelům psů pro psy kontrolní známky s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Známka je nepřenosná na jiného psa.

7 Město Moravská Třebová 7 Článek 10 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 10) (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 11) Článek 11 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ) 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích") 2) 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 3) 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 4) 2 odst. 3 a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 5) 14a odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích 6) 7) 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 34 zákona č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 8) 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 9 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 10) 11) 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích JUDr. Miloš Izák starosta Ing. Pavel Brettschneider místostarosta Ing. Václav Mačát místostarosta

8 Město Moravská Třebová 8 Vyvěšeno: Sejmuto: Řízení dokumentů Číslo předpisu a pořadí výtisku Médium (papír, databáze, audio kazeta.) Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení /2011 elektronicky vedoucí OKST \\merkur\data\interni\vnitrni_predpisy_meu /2011 výtisk 1 papír vedoucí OKST registr vnitřních předpisů

9 Město Moravská Třebová 9 Ohlášení k místnímu poplatku ze psů Příloha č. 1 Trvalé bydliště Obec... Část (dle čl. 2 OZV)... Ulice, čp.... Budova má... bytů Jméno a příjmení (název právnické osoby) držitele psa... Sídlo (místo pobytu) : IČO (rodné číslo):.... Osoba oprávněna jednat:. Číslo/a účtů:.. Ke dni vzniku poplatkové povinnosti a dále jsem držitelem psa (v mé domácnosti jsou chováni tito psi): POPIS PSA Plemeno Pohlaví Barva Jméno psa evid.č. známky stáří Od kdy je pes držen Poplatek ročně Kč vyměřen Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. V Moravské Třebové dne vlastnoruční podpis držitele psa

10 Město Moravská Třebová 10 Prohlášení k uplatnění slevy Příloha č. 2 V souladu s obecně závaznou vyhláškou uplatňuji nárok na sníženou sazbu poplatku ze psa. Jsem poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je mým jediným zdrojem příjmu. Důchodci: od... Druh důchodu... (Důchodci jsou povinni k žádosti přiložit potvrzení o požívání sirotčího, invalidního, starobního, vdovského popř. vdoveckého důchodu). vlastnoruční podpis

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více