ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan"

Transkript

1 ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan Redakce Lipenských listů přeje všem čtenářům hodně pevného zdraví, potřebného štěstí, upřímné lásky, životní pohody a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2015.

2 STRANA 2 Městská policie je orgánem obce a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly. Strážníci přispívají k ochraně osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností činí opatření k jeho obnovení. Podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Kromě těchto úkolů, stanovených zákonem o obecní policii, se snaží být nápomocni občanům při jakýchkoliv problémech a nesnázích, které je potkají. V roce 2015 bude kladen větší důraz především na tyto úkoly: Kontroly parkování na náměstí T. G. Masaryka a v centru města vzhledem k nárůstu parkovacích míst v ul. Losertově, Komenského sadech a Novosadech. Kontroly zákazu vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun a kontroly znečišťování komunikací. Zvýšený dohled na pořádek, čistotu a mobiliář v zámeckém parku a v ul. Bratrské, aby nedocházelo k ničení nově vybudovaných lokalit a poškozování mobiliáře nebo dopravního značení. Kontroly lokalit s ubytovnami pro sociálně slabší obyvatele v ul. Tyršově a v ul. Perštýnské a s tím spojený dohled na dodržování veřejného pořádku v okolí. MĚSTSKÝ ÚŘAD Na co se zaměří Městská policie v letošním roce? 1. Místní poplatek ze psů je splatný 1. června 2015 Sazba poplatku za psa na kalendářní rok činí u poplatníka a) kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a poživatel sirotčího důchodu ve všech domech na území celého města Lipník n. Bečvou b) který má trvalý pobyt v rekreačním zařízení na území celého města Lipník nad Bečvou c) který má trvalý pobyt v rodinném domě nebo domě s max. 3 bytovými jednotkami v části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) d) který má trvalý pobyt v bytovém domě se 4 a více bytovými jednotkami v části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) e) který má trvalý pobyt v části Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, v části Lipník nad Bečvou V-Podhoří, v části Lipník nad Bečvou VI-Loučka a v části Lipník nad Bečvou VII-Trnávka f) kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelským subjektem a psa užívá k výkonu podnikatelské činnosti g) který má trvalý pobyt hlášen v sídle ohlašovny Městského úřadu Lipník nad Bečvou, tj. náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Kontroly a odhalování přestupků proti veřejnému pořádku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, poškozování nebo záboru veřejného prostranství, zakládání černých skládek a odkládání odpadů mimo vyhrazený prostor. Odhalování přestupků proti majetku, odhalování úmyslného způsobení škody na cizím majetku, neoprávněného užívání cizího majetku, poškozování mobiliáře města a dopravního značení. Dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek, především č. 1/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a č. 3/2011, o omezení provozní doby hostinských provozoven. Kontroly a odhalování přestupků na úseku ochrany před alkoholismem, kouřením a požívání alkoholu mladistvými. Z trestných činů pak budou strážníci vyhledávat a vyhodnocovat podezření z krádeží předmětů barevných kovů hlavně z mobiliáře města a domů (rýny, okapy, svody, svodidla, kanalizační poklopy apod.). Dále budou řešit vloupání do motorových vozidel, neoprávněné užívání motorových vozidel, krádeže a vloupání do objektů, škol a bytů. V neposlední řadě pak zaznamenávat případná výtržnictví a rvačky. Nadále se aktivně podílet na prevenci kriminality v obci. Prováděním přednášek na základních školách, besed a jiných preventivních aktivit působit hlavně na mládež, děti, ale také seniory. Pavel Maloch, vrchní strážník SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2015 A VÝZVA K ÚHRADĚ NEDOPLATKŮ první každý pes další pes 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 700, ,00 200,00 200,00 900, ,00 900, ,00 2. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný 1. června 2015 Roční sazba poplatku za poplatníka činí 540 Kč. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek hrazen! 3. Poplatky je možné uhradit: v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Lipník n. Bečvou, Bratrská ul. čp. 358 (vestibul v přízemí zámku), poštovní poukázkou, převodem nebo složením hotovosti na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, číslo účtu: /0100. Var. symbol: 1341 = místní poplatek ze psů 1340 = místní poplatek za odpady Specifický symbol: rodné číslo, popř. IČ 4. výzva k úhradě nedoplatků na místních poplatcích Městský úřad Lipník n. B., Odbor finanční, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů tímto vyzývá poplatníky, kteří doposud neuhradili dlužné poplatky do konce roku 2014, aby tak učinili nejpozději do 15. ledna Ing. Přemysl Weigel, Odbor finanční Senátorka Jitka Seitlová bude občanům k dispozici i v Lipníku nad Bečvou Od ledna bude senátorka RNDr. Jitka Seitlová úřadovat pravidelně také v Lipníku nad Bečvou. Kancelář bude navštěvovat každé druhé pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin. Budete-li mít zájem o setkání, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. em na nebo telefonicky na čísle Kancelář najdete v galerii Domeček při městské knihovně na nám. TGM. M. Šuláková

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 VÝZVA K NOMINACÍM NA VÝROČNÍ OCENĚNÍ MĚSTA V KULTUŘE, VĚDĚ A SPORTU ZA ROK 2014 Komise pro využití volného času Rady města Lipník n. B. vyzývá k nominování nejlepších a nejúspěšnějších osobností, kolektivů i institucí, které v kalendářním roce 2014 dosáhly mimořádných úspěchů, nebo výrazně přispěly k rozvoji některého odvětví sportovní, kulturní, umělecké, zájmové či vědecké činnosti. KDO NOMINUJE? Veřejnost, rodiče, školy, sportovní kluby, zájmové organizace a další subjekty, zajišťující vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých na území města Lipníka nad Bečvou a jeho místních částí Trnávky, Loučky, Nových Dvorů a Podhoří. JAK, KDY A KAM NOMINACI PODAT? Nominace zasílejte na městský úřad nejpozději do pátku 30. ledna 2015: elektronickou poštou na adresu poštou na adresu: Městský úřad, náměstí T. G. M. 89, Lipník n. B , osobně na podatelnu městského úřadu. CO MUSÍ NOMINACE OBSAHOVAT? jméno a příjmení nominovaného, rok narození, bydliště, v jakém odvětví dosáhl mimořádných úspěchů, důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění v soutěžích atd. za rok 2014, kontakt na osobu či organizaci, která nominaci zasílá (telefon či , adresa). Slavnostní předání ocenění proběhne 20. března v KD Echo. Více informací k nominacím na tel. č , Mgr. Blanka Prudilová Již třetím rokem jezdí cyklisté po levém břehu EVROPSKÁ UNIE Cyklostezky Bečva A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Díky výstavbě v nezastavěné části Lipníku nad JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ Bečvou, levém břehu Bečvy mezi obcí Osek nad Bečvou a městem Lipník nad Bečvou, se již třetím rokem mohou cyklisté projíždět po metrů dlouhé cyklostezce. Stavba se plánovala v rozsahu od tzv. oseckého jezu po silnici II/437 Lipník nad Bečvou Týn nad Bečvou, na niž se napojuje v blízkosti mostu přes Bečvu. Tato cyklostezka má přípravnou návaznost na Jantarovou stezku a další cyklotrasy ve směru od Týna nad Bečvou a cyklotrasy Bečva. Město Lipník nad Bečvou obdrželo v roce 2012 na tento projekt dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava (oblast podpory Bezmotorová doprava) ve výši 9,3 mil. Kč. Celkový projekt pak byl vyčíslen na 12,4 mil. Kč. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje UPLYNULO PĚT LET OD REKONSTRUKCE ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPNÍKU NAD BEČVOU KONÍRNY Již pátým rokem mohou návštěvníci zavítat do galerie Konírna a zhlédnout mnoho zajímavých výstav a expozic. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci západního křídla zámku v Lipníku nad Bečvou v období březen 2009 duben Objekt byl přebudován na galerii a výstavní síň s úvodní expozicí kovářských plastik, soch a dalších uměleckých děl. O výstavy kovářských plastik je mezi turisty velký zájem. Město Lipník nad Bečvou obdrželo dotaci na projekt Rekonstrukce západního křídla zámku v Lipníku nad Bečvou v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava z EU a z rozpočtu Regionální rady částku 16,5 mil. Kč. Celkové náklady na projekt překročily 20 mil. Kč. Tuto náročnou rekonstrukci zdařile provedla firma TRAWEKO 96 s.r.o. O provoz galerie se stará Středisko volného času Lipník n. B. na základě výpůjčky. Jako každý rok bylo i v roce 2014 v objektu instalováno šest výstav: Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly olympijský rok a výstava fotografií proslulého autora snímků sportovních osobností a událostí, Christine Habermann von Hoch Via lucis (cesta světla) výstava sochařky v kovu, výtvarnice a designérky Christine Habermann von Hoch, autorky originálních svítidel v kulturním domě Echo, Pavel Tasovský Ocelové sny výstava skulptur předního českého uměleckého kováře Pavla Tasovského, Jana a Otto Bébarovi Průběžná bilance výstava obrazů a plastik manželského páru výtvarníků z Horky nad Moravou, Pavel Motan Na cestě průřezová výstava k šedesátinám známého lipenského fotografa, Kdo židli má, bydlí výstava světoznámých ohýbaných židlí firmy TON z Bystřice pod Hostýnem. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ

4 STRANA 4 Uplynulo již pět let od dokončení revitalizace prostoru mezi ulicemi Oseckou a Bratrskou. V rámci této revitalizace došlo k vybudování parkoviště před budovou zámku, bezbariérového přechodu pro chodce, veřejného osvětlení, byla obnovena zeleň, chodníky, komunikace v ulici P. Bezruče a rozmístěn mobiliář. Parkoviště slouží turistům a návštěvníkům městského úřadu. Rekonstrukci provedla firma STRABAG a.s. Na tento projekt Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská, I. etapa získalo město Lipník nad Bečvou dotaci z Regionálního operačního programu re- V adventním období roku 2014 od pondělí 1. prosince trápila celou republiku a naše město nevyjímaje silná námraza a ledovka. Ta komplikovala život zejména řidičům, ale také občanům při běžném pohybu po městě. Nejhorší situace nastala u nás v pondělí během odpoledních hodin, kdy při silném dešti a větru začalo také mrznout. Touto změnou klimatických podmínek utrpěly zejména povrchy komunikací a chodníků, ale i veřejná zeleň, především stromy. Vážná situace pokračovala celou další noc i během následujícího dne. Teprve ve středu 3. prosince se začal díky mírnému oteplení stav zlepšovat. Technické služby po celé tři dny a také po větší část nocí prováděly údržbu komunikací a chodníků posypem solí a odstraňováním námrazy na nebezpečných místech. Větší část prací probíhala ručně, neboť technika se dostala na postižená místa pouze omezeně. Kromě pracovníků svozu odpadů byli na tyto práce nasazeni všichni ostatní zaměstnanci. Jen během jednoho posypového dne bylo spotřebováno přes sedm tun soli. Z důvodů nebezpečí ohrožení musel být také po dva dny uzavřen městský hřbitov. Přesto se podařilo situaci v rámci možností zvládnout a ve městě nevznikla žádná jednoznačně kalamitní situace. Paradoxem je, že ještě v pátek se na veřejném prostranství provádělo sečení trávy a o dva dny později jsme se potýkali se sněhem a náledím. MĚSTSKÝ ÚŘAD OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ ETAPOU REVITALIZACE PROSTORU MEZI ULICEMI OSECKOU A BRATRSKOU gionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory Fyzická revitalizace území. Náklady na tento projekt se vyšplhaly na téměř 10 mil. Kč, přičemž město Lipník nad Bečvou získalo z EU a z rozpočtu Regionální rady dotaci ve výši Kč. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ Technické služby prováděly odstranění ledovky Odhazování sněhu z chodníků. Foto z archivu TSL Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům technických služeb, kteří museli v těchto nepříznivých klimatických podmínkách fungovat na plný výkon, ale také disciplinovaným občanům města. Většina z nich totiž zřejmě pochopila vážnost situace a místo obvyklé kritiky se zapojila do nezbytné pomoci. Ing. Dušan Pořízka, ředitel Technických služeb Lipník n. B.

5 ŠKOLY STRANA 5 Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipník nad Bečvou Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 15. ledna a v pátek 16. ledna 2014 v budově ZŠ Hranická od do hodin. K zápisu s sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Nabízíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, barevné třídy s moderním vybavením, odborné učebny, sportovní areál, školní družinu v samostatné nově opravené budově na školním dvoře, pestrou nabídku zájmových kroužků, lyžařský a plavecký výcvik již na prvním stupni, školu v přírodě, účast dětí na akcích a soutěžích školy i města, stravování v moderní jídelně. Pokud hledáte pro Vaše dítě bezpečnou školu, vycházející z dobrého vzdělávacího programu, přijďte právě k nám. Druhá olomoucká anabáze Tak jsme napodruhé vyrazili do Olomouce (první pokus byl zhacen nepřízní počasí). Výlet se nám vydařil. Viděli jsme Dóm svatého Václava, navštívili jsme univerzitní knihovnu, prohlédli jsme si expozici věnovanou 1. světové válce v olomouckém muzeu a načerpali tu pravou vánoční atmosféru na tradičních trzích na náměstí. Jan musil, ZŠ a MŠ Sluníčko srdečně zve všechny předškoláky a jejich rodiče k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ve ČTVRTEK , v PÁTEK :00-17:00 S sebou je nutné přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. Žáci před Katedrálou sv. Václava v Olomouci, foto J. Musil Celostátní kolo Logické olympiády 2014 Žák 5. třídy Alex Doležal v Prostějově výborně zabojoval a získal tak 2. místo v kraji a postoupil do celorepublikového kola, které se konalo 1. prosince v Praze. Tady už nedosáhl na stupně vítězů. Ale přesto je to velice pěkný výsledek, vždyť patří mezi 50 nejlepších v celé České republice. Gratulujeme! Ing. Anežka Štěpánová, ZŠ a MŠ Sluníčko Klub sovička pro Vás na leden a únor připravil Výroba papírových vloček Opičí dráha Beseda nad knihami pro nejmenší Práce se slaným těstem Sportovní soutěže pro děti Kdy: od hod. Kde: školní družina ZŠ Osecká 315, 3. patro, 2. stupeň Přijďte s námi strávit příjemné čtvrteční dopoledne, vyměnit si své zkušenosti a navázat nová přátelství.

6 STRANA 6Š Bible a my Koncem měsíce října na Gymnáziu Lipník nad Bečvou probíhalo školní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Do okresního kola postoupili ve II. kategorii Lukáš Vlček a Veronika Poláchová. Za III. kategorii nás reprezentovali Adéla Nosálová a Barbora Klesnilová, za IV. kategorii Markéta Vlčková, Kateřina Klesnilová a Tereza Šimčíková. Všichni vyjmenovaní pak o měsíc později, ve čtvrtek v Hranicích, úspěšně zvládli historicko-společensko-biblický test a pětice z nich si odvezla ceny a postupuje do regionálního kola. První místa získali Markéta a Lukáš Vlčkovi, druhá místa Veronika Poláchová a Barbora Klesnilová a třetí místo Kateřina Klesnilová. Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v závěrečném kole soutěže. Za přípravu žáků a organizační pomoc děkujeme paní Mgr. Terezii Vlčkové a paní Pavlíně Trpákové. Mgr. Martina Žižlavská školy Akademie gymnazistů se nesla v duchu snů a fantazie Akademie Gymnázia Lipník nad Bečvou proběhla 4. prosince v kulturním domě Echo. Příprava na tuto akci byla poměrně složitá. Už několik týdnů dopředu bylo potřeba vymyslet téma, které mělo být zajímavé. To letošní znělo: Svět snů a fantazie. Po jeho vyhlášení musely jednotlivé třídy vytvořit scénář, který vycházel z tématu a podle něj svůj program nacvičit. Nejtěžší nás ovšem teprve čekalo. Kdo někdy organizoval podobnou akci a pomáhal s osvětlením a ozvučením, ten ví, o čem mluvím. Co jsme si byli nuceni prožít, abychom všem vyhověli, to bych nepřál ani nejhoršímu nepříteli. Ne nadarmo se ale říká: Konec dobrý, všechno dobré. Akce se podařila, diváci odcházeli spokojeni, co víc si přát. A za rok opět znovu. Filip Rutar Zákulisí regionálního kola soutěže Bible a my. Foto z archivu školy Ukázka jedné ze scének, foto z archivu školy Předvánoční setkání na ZŠ a MŠ Hranická Lipník n. B. V tento předvánoční čas se sešli naši prvňáčci se svými patrony deváťáky. Nejprve jim prvňáčci předvedli, jak krásně již umí číst písmenka a slabiky. Deváťáci je za to odměnili tím, že jim předali Slabikáře. Prvňáčkům se moc líbily. Celé setkání bylo zakončeno společnou výrobou barevných papírových baněk a ozdobením stromečku. Obě třídy se rozloučily slavnostním rozsvícením stromečku a popřáním si šťastných Vánoc. Na tvářích malých, ale i těch velkých toto společně předvánoční setkání vykouzlilo úsměv a spokojenost. Mgr. Libuše Blumová + prvňáčci Mgr. Ilona Svobodová + deváťáci První čtení ve slabikáři, foto z archivu školy Vyrábění vánočních ozdob a zdobení stromečku

7 ŠKOLY STRANA 7 Žáci ZŠ Hranická vystoupili na Vánočním jarmarku V pátek 12. prosince 2014 se žáci naší školy zúčastnili vystoupení na Vánočním jarmarku, který se konal na náměstí T. G. Masaryka. Nejdříve se všichni mohli zaposlouchat do písní Rozvíjej se, poupátko, Zafúkané a Šťastné a veselé. Jako hudební podklad hráli na zobcové flétny žáci 3. a 5. třídy, zpívala děvčata z 8. a 9. třídy. Druhým vystoupením naší školy byl taneček žáků 2. A V Himaláji bydlí Yetti. Zde musíme připomenout, že dalším účinkujícím v tomto tanečním vystoupení byl pořádný mamut. Za předvedené výkony si všichni žáci zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Věříme, že jsme naším programem potěšili nejen všechny rodinné příslušníky vystupujících, ale také vánočně naladěné návštěvníky jarmarku, kterých bylo na náměstí opravdu hodně. Mgr. Kamila Zezůlková, Mgr. Renata Vilišová, Mgr. Jana Tempírová Vystoupení fléten a pěveckého sboru ZŠ Hranická bylo krásné. Foto: A. Skopal Žáci 2. A předvedli taneček V Himaláji bydlí Yetti. Foto: K. Zezůlková ZŠ Osecká 315 Working with Dr. EUOz Projekt Comenius Working with Dr. EUOz, do kterého je naše škola ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou zapojena, pokračuje zdárně už druhým rokem. V pořadí čtvrté projektové setkání proběhlo ve dnech v německém městě Altenburg (Sasko). Zástupci škol z Turecka, Belgie, České republiky, Chorvatska, Polska a německé hostitelské školy spolu strávili nezapomenutelné dny podkreslené předvánoční atmosférou. Naši školu reprezentovalo kromě tří učitelek také pět žáků 7. a 8. ročníku. V průběhu čtyř dnů se účastníci věnovali především tématu projektu, kterým je první pomoc a zdravý životní styl. Studenti a učitelé absolvovali workshopy zaměřené na zubní hygienu a první pomoc ve vodě, navštívili stanici záchranné služby, kde jim bylo odborným personálem předvedeno vedení první pomoci v sanitním voze. Součástí programu byla i exkurze v Muzeu hygieny v Drážďanech. Kromě přímé práce na projektu jsme měli úžasnou možnost projít se nejstaršími vánočními trhy v Německu Striezelmarkt v Drážďanech. Pohádkově vyzdobené stánky s tradičním místním vánočním sortimentem, jako jsou například sváteční štoly, dřevěné ozdoby a svícny, které byly rovněž k vidění za téměř každým oknem německých domácností, nás velmi zaujaly. Kromě nákupů se hravější jedinci mohli svézt i na kolotočích, vyzkoušet si pečení vánočního cukroví nebo si vlastnoručně dekorovat ozdoby z dřevěných překližek. Součástí setkání bylo také zhodnocení dosavadní práce projektu a stanovení úkolů pro příští měsíce. Jen neradi jsme opouštěli pohostinnou atmosféru předvánočního Německa a již nyní se těšíme na další setkání tentokrát v tureckém městě Iskenderun. Regina Lutková, ZŠ Osecká 315 Kolo štěstí a jeho výherci, foto z archivu školy Pracovní jednání koordinátorů jednotlivých škol

8 STRANA 8Z zajímavosti Školní družina uspořádala Vánoce v Zebře Už dlouho před Vánocemi jsme přemýšlely, jak se rozloučíme s dětmi ve školní družině Osecká 315 s rokem 2014, v jaké podobě od nás dostanou dárek pod stromeček. Ty dárky, o které si děti psaly Ježíškovi, už snad našly pod stromečkem. Ale čím zvláštním a nezapomenutelným potěšíme děti u nás ve družině? A nakonec jsme na to přišly. Uspořádaly jsme výlet do rodinného centra v Přerově. Zebra centrum je rozsáhlý komplex atrakcí s možností sportovního vyžití, kde si každé dítě najde to své. Dne jsme se tam vypravili. Děti se vyřádily na skákacích hradech, trampolínách, houpačkách, průlezkách, koloběžkách a jiných atrakcích. Děti zažily spoustu legrace, a i když byly po celodenních aktivitách unavené, odjížděly šťastné. Lenka Jenišová, Pavla Koláčková Děti se v rodinném centru Zebra naplno vyřádily. Foto z archivu školy Prosinec na SŠ a ZŠ v Lipníku nad Bečvou, Osecká 301 Poslední měsíc v roce bylo na naší škole velmi rušno. Již 5. prosince v tělocvičně naší školy vystoupila hudební skupina ABRAKA se svým Vánočním pásmem evangelista Lukáš uváděl biblický příběh Marie a Josefa, o narození Ježíška, Betlémském světle, třech králích i jejich darech pro Ježíška Vánoční pásmo bylo velmi pěkné a žáci jej ocenili bouřlivým potleskem. V tento den k nám přišel i Mikuláš se svojí družinou. Děti z přípravné třídy a žáci 1. stupně někteří odvážně, jiní s obavami, předstupovali před Mikuláše zarecitovat básničku nebo i zazpívat. Pokukujíc po čertovi, poslibovali Mikuláši možné i nemožné a anděl je obdaroval mikulášským balíčkem. Následující týden, ve středu 10. prosince, za námi do školy přišla paní knihovnice Simona Ryšavá. Se svým připraveným pásmem O vánocích. Zajímavě nám vyprávěla a četla o vánočních zvycích a tradicích, které doplnila i názornými ukázkami a prezentací na interaktivní tabuli. V pátek 12. prosince odjelo družstvo dívek na turnaj ve stolním tenise do Přerova. S pílí a nadšením soupeřily s ostatními dívkami a nakonec obsadily pěkné 3. místo. V tento den, jako každoročně, se žáci se svými rukodělnými výrobky prezentovali na prodejním Vánočním jarmarku. Výrobky žáků sklidily velký úspěch a budou ozdobou v mnoha domácnostech v Lipníku a okolí. Ve středu 17. prosince jsme jeli do Olomouce. Cílem naší cesty bylo divadelní představení v Divadle Na Šantovce. Zhlédli jsme divadelní pohádku Zapeklitá pohádka, která se nám moc líbila. Někteří z nás i malovali čerty společně s herci divadla Tramtarie. Poté jsme se vydali do ulic předvánoční Olomouce. Procházeli jsme náměstími, podívali se v poledne na orloj. Výlet se nám vydařil a spokojeni a vánočně naladěni jsme odjeli zpět do Lipníka. Následující den, ve čtvrtek, byl v naší škole Den otevřených dveří s vánočními dílničkami. V mnoha třídách se dílniček zúčastnili i rodiče. Děti ze speciálních tříd měly vánoční posezení i se svými rodiči. Vyměnili si zkušenosti navzájem a vyzkoušeli si pracovní činnosti s jinými dětmi. V pátek, poslední školní den roku 2014, proběhly ve třídě vánoční besídky, děti si rozdaly dárečky, poseděly u vánočních stromečků a zazpívaly koledy. V tělocvičně v rámci vánočního programu proběhla diskotéka. Příjemně naladěni jsme si popřáli veselé Vánoce a odešli domů těšit se na Ježíška. Mgr. Taťána Peterková Mikuláš se svou družinou navštívil děti z přípravné třídy i žáky 1. stupně. Foto z archivu školy Výlet do předvánoční Olomouce se vydařil. Foto z archivu školy Děti ze speciálních tříd měly vánoční posezení i se svými rodiči.

9 ŠKOLY / ZAJÍMAVOSTi STRANA 9 Ve Sluníčku mají funkční maketu parního stroje My máme parní stroj, úžasné síly zdroj, těmito slovy začíná jedna písnička. Ale my máme v laboratořích 8. třídy také parní stroj od pana učitele Martina Janského. Maketu malého parního stroje donesl z domu a my jsme topili pod kotlem pevným lihem, až se vytvořila pára a poháněla kolo, které se podle množství páry točilo rychle, či pomalu. Na nové interaktivní tabuli jsme si promítli schéma parního stroje a předvedli si princip parního stroje. Ing. Martin Janský a Ing. Anežka Štěpánová ZŠ Osecká 315 uspořádala zájezd do vánoční Vídně Návštěva vánoční Vídně patří pro mnoho lidí mezi nejkrásnější výlety v celém roce, a proto jsme se i my rozhodli na takový výlet vypravit. Podívali jsme se, jak mezi radnicí a Burgtheatrem září tisíce světel, a vychutnali si tradiční vánoční trhy. Vzduchem se šíří vůně kaštanů, pečených jablek, punče, vanilky a stánky jsou ověšeny výrobky lidových řemesel, dřevěnými hračkami pro děti nebo vánočními ozdobami z foukaného skla. Vše zde působí kouzelným a pohádkovým dojmem. A nám zůstanou vzpomínky na celý život. Marie Horká, ZŠ Osecká 315 Žáci topili pod kotlem makety parního stroje a sledovali, jak pára točí kolem. Foto z archivu školy Překrásná vánoční Vídeň, foto M. Horká Bylo založeno nové skautské středisko Lipenská dvojka Je tu nový rok 2015 a právě před třemi lety byl založen nový skautský oddíl, tehdy ještě ve skautském středisku Ing. L. Cagaše. Plynuly měsíce, oddíl se rozrůstal a svým tradičním pojetím skautingu se stalo, co se muselo stát. Oddíl se osamostatnil a svou činností se stal známý nejen ve svém městě, ale i na úrovni okresu a kraje. Dnes po třech letech je mi velkou ctí vám všem oznámit, že bylo založeno nové skautské středisko Lipenská dvojka. Z ohlasů z ústředí Junáka víme, že jde ve skautské organizaci o ojedinělou a radostnou událost. V dnešní době se spíše střediska ruší, než by vznikala. Naše středisko má čtyři oddíly, a tak poskytuje všem věkovým skupinám možnost zapojení se do skautingu. Dne 21. listopadu 2014 proběhl hlasovací sněm, kde byla zvolena středisková rada a jmenováni zpravodajové. Tuto ojedinělou událost si nemohli nechat ujít naši nadřízení z okresu a kraje, kteří nás poctili svou návštěvou. Tímto bych chtěl všem činovníkům Lipenské dvojky: Patriku Lupíkovi, Jiřímu Zapalačovi, Lukáši Kotkovi, Jaroslavu Damkovi, Martině Machačové, Janě Morávkové, Lukáši Slaměníkovi, Kateřině Matyášové, Pavlovi Skulilovi, Janě Rychtářové a Jaroslavu Šímovi poděkovat za to, že měli odvahu společně se mnou založit středisko a pokračovat tak v předávání skautských ideálů dalším generacím. Na závěr bych vám všem rád popřál hodně štěstí a zdraví do nového roku 2015 a také poděkoval všem, kteří nám pomáhají. Moc si této pomoci vážíme. Děkuji. Dan Machač Příprava hlasování, foto z archivu Lipenské dvojky Návštěva předsedy a hospodáře Krajské rady Junáka Zlín

10 STRANA 10Z zajímavosti SLOVENSKÝ SOUBOR ČAKANKA V LIPNÍKU N. BEČVOU Na pátek 12. prosince 2014 jsme se velmi těšili. Nejen že byl tradiční jarmark, ale přijel nás navštívit i dětský folklorní soubor Čakanka ze Slovenska. Přivezl s sebou krásný pořad plný temperamentních tanců, ale i ukázky tradičních vánočních zvyků. První ukázku jejich tanečního umu jsme měli možnost zhlédnout hned v pátek na Vánočním jarmarku. To hlavní vystoupení pak bylo v sobotu v podvečer v kulturním domě Echo. Tady byla Čakanka za své vystoupení odměněna dlouhým bouřlivým potleskem spokojených návštěvníků. Víkendový pobyt jsme se slovenským dětem snažili zpříjemnit návštěvou Vánoční výstavy v Domečku, komentovanou prohlídkou našeho města a společnou česko-slovenskou maškarní diskotékou. Čakanka odjížděla domů se spoustou příjemných zážitků a s přáním se do kľudného Lipníka opět někdy vrátit. Děkujeme Květě Kohoutkové a Markétě Matuškové za to, že pro nás slovenský soubor Čakanka objevily. Velký dík také patří zaměstnancům kulturního domu Echo a týmu Střediska volného FOLKLÓR A PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC Dětský folklorní soubor Maleníček se při svých vystoupeních na nejrůznějších festivalech setkává s mnoha dětskými soubory. Z některých setkání vznikají přátelství dlouhodobá, z jiných si odvážejí jen příjemné vzpomínky. Soubor tancoval již v Itálii nebo v Polsku. A letos v květnu se vydal k sousedům z nejbližších do slovenského Nového Města nad Váhem. Návštěva u dětského souboru Čakanka se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje. Děti i vedení souboru Maleníček se vrátili plni nadšení a s příslibem dalších vzájemných setkání. Uplynulo pár měsíců a nejen Maleníček se dočkal. Soubor Čakanka potvrdil svoji návštěvu na dobu předvánoční. A tak jsme malé, zapálené, temperamentní a velmi šikovné tanečníky mohli vidět všichni v programu letošního Vánočního jarmarku. Při svém vystoupení nám ukázali perfektně zvládnuté tance i něco málo ze zvyků pojících se s obdobím adventu na Slovensku. Závěr vystoupení patřil společné písni obou souborů o blížících se Vánocích a při pohledu do řad shromážděných diváků bylo vidět a cítit dojetí, které umocnil letošní závěrečný ohňostroj. Setkání dětí z obou souborů pokračovalo v sobotu 13. prosince 2014 jejich programem v KD Echo. DFS Maleníček nejen pro času v čele s paní Janou Kašpárkovou. Bez jejich obětavé pomoci by se víkend nemohl nést v tak pohodové a dobré náladě. Děkujeme. Soubor Maleníček a rodiče Vystoupení v bývalé synagoze, foto z archivu Maleníčku děti z Čakanky zahrál vánoční příběh zvířátek. V odpoledních hodinách se děti ze slovenského souboru zapojily do programu tradičního vánočního setkání našich seniorů. Téměř zaplněný sál vytvořil úžasnou atmosféru a děti obou souborů předvedly skvělá vystoupení, která byla na konci odměněná velkým potleskem. Kdo tento program neviděl, může jen závidět těm, kdo toto štěstí měli. Úžasný byl také výkon dětí z přípravky Maleníčku. Ty po necelých třech měsících nácviku zvládly svoji premiéru v programu jarmarku i při vystoupení v Echu na jedničku s hvězdičkou. Neúnavní dětští tanečníci pokračovali ve večerních hodinách ve své společné zábavě. Tentokrát v soudobém rytmu. Znaveni, ale šťastni se rozcházeli a nemohli se dočkat nedělní společné vycházky městem. Závěrečné nedělní posezení zakončilo návštěvu souboru Čakanka v Lipníku nad Bečvou. Při loučení ukápla nejedna slzička. Věřme, že toto navázané přátelství zeměpisné hranice nerozdělí. Draha Řeháková, SVČ Společná procházka městem, foto z archivu SVČ Středisko volného času Lipník n. B. srdečně děkuje Tomášovi Dohnalovi za instalaci Zpívajícího stromu vedle kulturního domu Echo. Zpívající strom je v provozu vždy od chvíle, kdy se rozsvítí pouliční osvětlení. Vánoční příběh zvířátek v KD Echu NOČNÍ VÝŠLAP KOLEM HELFŠTÝNA Pátek Tradiční večerní procházka s úkoly na trati Start mezi 17:00 a 18:00 hodinou od SVČ Vstupné 50 Kč dospělí, 30 Kč děti Večer Vám zpříjemní v restauraci Pod Hradem skupina LH Western

11 ZAJÍMAVOSTi STRANA 11 S PRÁVNÍKEM NAD PARAGRAFY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DÍL PÁTÝ REKLAMACE ( 2099 a násl.) Přinášíme Vám další část pravidelného občanskoprávního seriálu, který upozorňuje na nejdůležitější novinky soukromého práva účinné od 1. ledna V minulém díle jsme na eshopu kupovali vánoční dárky. V tom dnešním s nimi absolvujeme reklamační řízení, které bývá pro spotřebitele často odyseou s nejistým výsledkem. Na jejím konci odchází buď spokojený zákazník, nebo prodejnou létají hromy, blesky a zaklínadlo jménem Česká obchodní inspekce. Na obranu prodejců nutno dodat, že ne vždy oprávněně. Dokdy je zboží v záruce? O notoricky známou dvouletou záruku na spotřební zboží zakoupené v obchodě ať už kamenném nebo internetovém jsme s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) nepřišli. Jen ji už zákon, ke škodě zaběhnuté praxe, nenazývá zárukou, ale tzv. právem z vad. I nadále tak lze podle ust uplatnit u obchodníka práva z vadného plnění a zboží bezodkladně reklamovat pro vadu, která se na zboží vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí. Zažitý pojem záruka se pak nově objevuje v ust jako tzv. záruka za jakost. Jde o zcela dobrovolný závazek prodávajícího, že jeho zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tento bonus obchodník v rámci konkurenčního boje poskytnout může, ale i nemusí, a to ještě v libovolné délce. Vzpomeňme na číslovku 7 v reklamě nejmenované korejské automobilky. Co vše můžete po obchodníkovi požadovat? Dřívější členění na vady odstranitelné a neodstranitelné vzalo za své a od roku 2014 se rozlišují vady, které znamenají buď podstatné, nebo naopak nepodstatné porušení smlouvy. Pokud si například koupíte rychlovarnou konvici, která přestane vařit, pak jde jistě o podstatné porušení smlouvy. Přestane-li jen svítit kontrolka indikace ohřevu vody, bude porušení nepodstatné. V prvním případě máte možnost volby mezi výměnou za nový kus, slevou z ceny, Řeka Bečva, která se pyšnila před léty křišťálovou vodou a nesmírným bohatstvím ryb, dala podnět k vytvoření Rybářského spolku v Lipníku nad Bečvou. Je to již 95 let, kdy tento spolek vznikl. Od prvopočátku své existence navazoval na tradice českého rybářství. Vycházel z jeho zkušeností a kultivoval tradice českého rybářství. Na schůzi dne 26. ledna 1920 byla mezi podepsanými ujednána smlouva za účelem vytvoření spolku k pěstování a lovení ryb v řece Bečvě. Podepsaní tvořili spolek pro lovení ryb a korýšů v řece Bečvě a jejich přítocích. Spolek měl trvat 3 roky, tj. od 1. ledna 1920 do Po této době se mohl buď obnovit, nebo rozpustit. Správu spolku vedl výbor zvolený valnou hromadou. Činné členstvo spolku tvořili: Kunovský František předseda, Dvořák Antonín náměstek, Kopřiva Viktor pokladník, Novotný Miloš jednatel, Langer Jan rybmistr a další. Touto smlouvou začala slavná éra lipenských rybářů. 95. výročí nás nabádá k zamyšlení. Prožili jsme léta dobrá, horší, lehká, těžká i velmi těžká, ale vždy byla velká snaha sloužit rybářům a jednotě svazu. Do dnešních dnů naše organizace dospěla v dobré formě i přes všechna úskalí. Společnou prací se dařilo překonat různé překážky. Jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i nadále. Pokud bychom chtěli seznámit širokou veřejnost s celou historií činností Rybářského spolku, dnešního Českého rybářského svazu, místní organizace Lipník nad Bečvou, musíme vycházet z dochovaných záznamů v kronice, v níž je zachycena činnost vzniklého spolku od jeho prvopočátku až po současnost. Tímto nebo můžete rovnou zvolit odstoupení od smlouvy a tedy i vrácení peněz. V druhém případě můžete požadovat jen opravu věci nebo slevu z ceny. Volbu konkrétního nároku je přitom potřeba obchodníkovi oznámit ihned s reklamací. Pokud se spokojíte se slevou z ceny a vadu si odstraníte svépomocí, ztrácíte tím do budoucna nárok reklamovat tutéž vadu znovu. Běží od výměny vadného zboží nová reklamační doba? Záleží na datu, kdy bylo zboží zakoupeno. Pokud se tak stalo před , pak skutečně s výměnou vadného zboží počíná plynout zcela nová 24 měsíční reklamační doba. Takto se ad absurdum může stát, že při opakovaných úspěšných reklamacích dojde k nekonečnému řetězení reklamačních dob. Tomu se již NOZ snaží zabránit. Došlo-li proto ke koupi zboží až po , pak s výměnou zboží za nový kus již žádná nová záruka nepočíná a pouze doběhne ta původní. Přiznejme, že ryze racionální volba spotřebitele by však v takovém případě mohla znít: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz. Za vrácené peníze lze ihned koupit nový kus zboží, u kterého samozřejmě nová a úplná 24 měsíční reklamační doba plynout začne. Záměr zákonodárce to ovšem nejspíš nebyl. Obchodník požaduje předložení záručního listu. Má na to právo? Nemá. Svou zákonnou odpovědnost z vad předložením záručního listu podmiňovat nesmí. Pro vytknutí vady Vám proto bez problému postačí předložení obyčejné účtenky. V praxi jsme zdárně řešili i uplatnění reklamace bez účtenky, a to na základě obyčejného výpisu z účtu, který osvědčoval zaplacení kupní ceny platební kartou zákazníka. Jak dlouho musíte na vyřízení reklamace čekat? Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, která bude nabíledni například u složitějších elektrospotřebičů. Celé reklamační řízení včetně odstranění vady pak musí být skončeno nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Vás nejpozději poslední den této lhůty obchodník o vyřízení Vašeho případu neinformuje, máte podle ust. 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele právo na vrácení peněz. Mgr. Radek Svatoň Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Svatoň, náměstí T.G.M. 93, Lipník nad Bečvou. Webové stránky: Místní organizace Českého rybářského svazu v Lipníku nad Bečvou oslavila své 95. výročí chceme jen vzpomenout záslužnou práci desítek dobrovolných funkcionářů rybářské organizace a stovek obětavých členů, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportovního rybářství v Lipníku nad Bečvou a okolí. Svou činností především dbáme o naše vody. Bohatě a s rozvahou provádíme zarybňování sportovních revírů, snažíme se chránit vody před znečištěním a tím plníme odkaz našich zakladatelů i jejich následovníků. Díky tomu se nám tyto vody zpětně odměňují krásnými a nezapomenutelnými rybářskými zážitky. Neděje se to samo sebou, je to dílo všech členů a příznivců místní organizace v Lipníku nad Bečvou. V současné době obhospodařujeme několik rybářských revírů v Lipníku nad Bečvou a blízkém okolí. Jedná se především o revír Bečva, lom Výkleky, vodní nádrže: Lukavec ve Veselíčku, Loučka, Pod Skalou v Týně nad Bečvou, Familie a v neposlední řadě vodní nádrž u Technických služeb v Lipníku nad Bečvou. Kromě těchto revírů obhospodařujeme i několik pstruhových chovných potoků. K Vám, kamarádi, přátelé, rybáři a další příznivci rybářství, směřují srdečná poděkování. Přejeme Vám, ať Vám pracovní elán stačí na hodně dlouho a naše vody ať se Vám odměňují radostí a bohatstvím rybářských zážitků. Ať ve Vašich domovech vždy dominuje zdraví, radost, úspěchy a pohoda. S rybářským pozdravem Petrův zdar! Výbor MO ČRS Lipník n. B. Pozn. redakce: S použitím materiálu kroniky ČRS MO Lipník nad Bečvou zpracoval Jan Krčma, předseda MO.

12 STRANA 12Z Vážení čtenáři Lipenských listů. Rok 2014 skončil. I když nám počasí prozatím nevytvářelo tu pravou vysněnou zimní pohodu, nezbývá, než si ji vytvořit mezi svými přáteli, kolegy a hlavně doma s rodinou. Patří k dobré tradici popřát si vzájemně něco hezkého do nového roku, zároveň ale připomenout dobré počiny roku minulého. V této souvislosti bychom chtěli splnit přání našich klientů a obyvatel Domu s pečovatelskou službou, kteří si přejí touto formou poděkovat všem pečovatelkám za péči a obětavost při vykonávání této nelehké práce, také přejí všechno nejlepší do nového roku. Dalším přáním našich klientů je poděkovat dětem ze ZŠ Osecká a MŠ z Loučky za jejich vystoupení, které obyvatele našeho zařízení velmi potěšilo a na které se každý rok těší. Zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou v Lipníku n. B. se rádi připojují k přání pevného zdraví a životních úspěchů v roce 2015 všem našim obyvatelům a čtenářům Lipenských listů. Na závěr jedno upozornění: od měsíce ledna 2015 bude Lipenský klub Pohoda nabízet své služby v rozšířené době, a to v pracovní dny v době od 8.30 do hodin a od do14.30 hodin. Na všechny akce jste srdečně zváni. Příjemné zážitky kulturní a životní přeje kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník n. B., příspěvková organizace. zajímavosti V měsíci lednu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR Začátek nového roku je již tradičně spojen s Tříkrálovou sbírkou Charity Česká republika. Od 2. do 12. ledna budou vycházet do ulic a ke dveřím vašich domovů velcí i malí koledníčci, aby vám zvěstovali radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a popřáli zdraví, štěstí a hojnost Božího požehnání do nového roku. Pokud vás naši koledníčci navštíví, prosíme o jejich vlídné přijetí. Jejich zapojení do této sbírky je dobrovolné a svoji službu hlásání zvěsti předávají s upřímnou radostí. Díky jejich minulé pomoci jsme mohli v našem středisku v Lipníku nad Bečvou rozšířit nabídku kompenzačních pomůcek (např. nové invalidní vozíky či židle do sprchy), které slouží potřebným lidem. Pořídit vybavení do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix na Zahradní v hodnotě 60 tis. Kč a poskytnout pomoc lidem v nouzi. V letošním roce bychom rádi z výtěžku této sbírky pořídili novou polohovací postel, elektrický invalidní vozík a opět pomáhali těm, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Pokud se rozhodnete našim tříkrálovým koledníkům přispět do kasičky jakoukoliv částkou, budeme velmi rádi. A jelikož si pomoci našich koledníčků velice vážíme, připravili jsme jim i v letošním roce několik akcí. Ta nejbližší proběhne již v únoru, kdy se mohou těšit na plavání v aquaparku Plovárna Hranice (bližší termín upřesníme, navštivte naše webové stránky Za Charitu Hranice Mgr. Martin Fujdl Jak na počítač začátečníci Městská knihovna Lipník nad Bečvou pořádá v měsíci lednu kurz Jak na počítač. Bude probíhat ve dnech 7., 14., 21. a Tento kurz je určený pro začátečníky, kteří nemají s prací na počítači žádnou nebo jen minimální zkušenost. Kurz probíhá ve studovně městské knihovny vždy ve středu v době 8:30 11:30 nebo 15:00 18:00 hodin a je určen pro čtyři zájemce. Cena kurzu pro neregistrované čtenáře činí 100 Kč, pro registrované čtenáře je zdarma. Přihlásit se můžete osobně ve studovně, telefonicky na čísle nebo em Kontakt: Mgr. Alžběta Remešová

13 ZAJÍMAVOSTI / KULTURA STRANA 13 MIKULÁŠSKÁ PÁRTY V KULTURNÍM DOMĚ ECHO V pátek 5. prosince 2014 se uskutečnila od hodin v kulturním domě Echo Mikulášská párty, na které se to jen hemžilo čertíky, ale také i andílky. Děti se mohly těšit na čertovský a pohádkový kvíz, při kterém je hlavní čert prozkoušel z jejich vědomostí. Děti se velmi snažily, a aby si zasloužily odměnu od Mikuláše, naučily se i básničku a čertovský taneček. Mikuláš byl na děti velmi hodný a nedovolil, aby si čertíci z doprovodu Mikuláše nějaké neposlušné dítě vzali s sebou do pytle. Mikuláš byl tak nadšen z kostýmu malých čertíků a andílků, že zasedl v porotě soutěže O nejkrásnějšího čertíka a andílka roku Aby ostatní děti nebyly smutné, všechny dostaly odměny ve formě svítících tyčinek a bonbónů. Poté už se Mikuláš vydal nadělovat balíčky dětem, ale tím naše párty nekončila. Děti si po skončení nadílky mohly s Mikulášem zatancovat. Kromě toho si děti s rodiči mohli vytvořit papírové andílky, čertíky a Mikuláše. Na akci zavítalo téměř 90 návštěvníků. Další oblíbenou akcí pro rodiny s dětmi bude v lednu tradiční maškarní karneval. Ten se uskuteční v sobotu 24. ledna od hodin, rovněž v kulturním domě Echo. Můžete se těšit na spoustu her, bohatou tombolu, vyhlášení nejkrásnějších masek. Celý karneval se ponese v duchu princezen, princů, králů a královen. Vstupné je v masce 20 Kč, bez masky 40 Kč. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Upozorňujeme rodiče, že lístky na tuto akci si mohou zakoupit v předprodeji v SVČ, TIC nebo na Tím se vyhnou případným frontám v den akce. Všichni jste srdečně zváni. Martina Havlasová, SVČ Příchod Mikuláše, foto z archivu SVČ Lipenská superstar Středisko volného času Lipník nad Bečvou srdečně zva na druhý ročník pěvecké soutěže Lipenská superstar Přihlásit se do ní můžou všichni ve věku od 6 do 18 let. Soutěž proběhne v sobotu 14. února v kulturním domě Echo od 15:00 hodin. Vstupné 30 Kč. Chceš se přihlásit? Potom do 2. února vyplň přihlášku, kterou najdeš buď na u svého učitele či na nástěnce, a pošli ji buď na nebo ji dones do kanceláře SVČ ve všední den od 8:00 do 20:00 hodin. Přihláška funguje i jako dotazník k rozhovoru a prezentaci. Nezapomeň na sebe uvést kontakt! Vyber si píseň. V případě že nevlastníš svůj hudební podklad, pokusíme se ti ho sehnat my. Může se ale stát, že se nám to nepodaří, ať už kvůli autorským právům, či jiným důvodům. V takovém případě buď připraven/a na možnost, že budeš výběr muset změnit. Letos máme pro soutěžící novinku nabízíme ti konzultační hodinu s jednou z porotkyň, programovou pracovnicí Echa a zpěvačkou Zuzanou Mimrovou. Pomůže ti se na soutěž připravit, poradí ti, jak vystupovat, co zlepšit a na čem zapracovat. Budeš-li mít o tuto konzultaci zájem, zaškrtni to do přihlášky. Konzultační hodiny pak proběhnou v týdnu února v odpoledních hodinách. Počítej také s generální zkouškou. Ta bude probíhat 14. února od 10:00 hodin (čas se podle počtu přihlášených může změnit). Účast na generálce je povinná, bez ní se nelze soutěže zúčastnit. Více informací na nebo na tel.: , Předávání cen pro nejkrásnější čertíky a andílky PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PÁTEK 30. LEDNA 2015 JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY Cena: 160 Kč Program od 8:00 do 16:00 hodin. Zajímavý program plný her, sportu a dobrodružství pod vedením Drahy Řehákové. Přihlášky na v záložce Ke stažení. Přihlášky zasílejte na KREATIVNÍ DÍLNA VINTAGE OBRÁZKY V sobotu 24. ledna 2015 si pro Vás lektorka Mgr. Petra Kroutilová připravila opět zajímavou kreativní dílnu. Jejím tématem jsou Vintage obrázky. Díky ubrouskové technice si domů odnesete dva originální obrázky. Pracovat budete také s krakelovacím lakem, praskací pastou a dekopastou. Cena za dopoledne 150 Kč. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné učebně SVČ, Komenského sady. Hlaste se na telefonu nebo na u do 21. ledna VÝTVARNÉ ODPOLEDNE SE STONOŽKOU SVĚT ZVÍŘÁTEK čtvrtek od 15:30 hodin v sále Stonožky vstupné 10 Kč (děti ze Stonožky zdarma) Čeká na Vás spousta exotických i domácích zvířátek. Záleží jen na Vás, jaká zvířátka si domů odnesete. Využijeme ruličky z toaletních papírů, kolíčky na prádlo či papírové talíře.

14 STRANA 14 VÁNOČNÍ JARMARK Středisko volného času ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou připravilo oblíbené sváteční vyvrcholení zimní sezóny na pátek 12. prosince Adventní duch přátelského setkání pod městským vánočním stromem vládl na lipenském náměstí při tradičním jednodenním Vánočním jarmarku. V provozu byla od 10 hodin necelá osmdesátka stánků s rozmanitým sortimentem včetně vánočního zboží a řemeslných výrobků, opět zvonilo kladivo mistra kováře na mobilní kovárně, občerstvení vonělo na Stodolní a roztopené občerstvovací pulty vlídně sálaly. Program probíhal na zastřešeném městském pódiu na centrální části náměstí TGM od 15:00 hodin. První bylo vystoupení dětí ze ZŠ Hranická, které pod vedením svých paní učitelek Tempírové, Vilišové a Zezůlkové zazpívaly a zahrály na zobcové flétničky dvě pohádkové a jednu vánoční píseň. Potom pódium zaplnili sněhuláčci ze školní družiny při ZŠ Osecká 315 se svou písní, vystoupení děti nacvičily pod vedením paní Lenky Jenišové. Vystřídali je čtvrťáci ze stejné školy, kteří zazpívali vánoční píseň Petra Kotvalda a po nich zazpívaly koledy děti pod vedením paní Kadaňkové. Pak se tančilo vtipnou skladbu V Himalájích bydlí Yetti nacvičily děti ze ZŠ Hranická s paní učitelkou Kamilou Zezůlkovou. Dvě písničky pak zazpívaly děti z dětského domova, vystřídaly je děti z hudebního kroužku při ZŠ Sluníčko pod vedením pana učitele Iva Novotného s pohádkovými písničkami a vánočními koledami. Následovalo roztomilé vystoupení malošků z přípravky Maleníčku, ve kterém děti od 2 do 7 lety předvedly, co se naučily za dva měsíce. Krásným vyvrcholením první části programu bylo pěvecké vystoupení studentů našeho městského gymnázia. Zpívali Anežka a Eliška Krejčí, Kryštof Janáček, Monika Rytířová, Lukáš Vlček, Alžběta Trpáková, Veronika Poláchová, Bára Chytilová a Bára Hašková. Na kytaru je doprovázela Petra Kužílková, na housle Andrea Kužílková a na bonga Kristýna Světnická. KULTURA Tradiční jednodenní Vánoční jarmark se nesl v duchu přátelského setkání. Také letos bylo možné prohlédnout si při jarmarku zvonici s historickým věžním hodinovým strojem v přízemí a vystoupat až ke zvonům. Bylo otevřeno od 16 hodin, za hodinu a půl zvonicí prošlo 105 návštěvníků. Po technické přestávce se program opět vrátil na pódium. Až do závěrečného ohňostroje bavily zaplněné náměstí děti z Maleníčku se svým hostem, slovenským dětským folklórním souborem Čakanka z Nového Mesta nad Váhom. V programovém bloku s názvem Ten vánoční čas dočkali zme zas zatančily Mažoretky z Maleníčku skladby Zima a Rolničky, děti z Čakanky s typickým slovenským temperamentem předvedly krásné pásmo lidových vánočních zvyků, tanců a písní ze svého kraje a na závěr společně všechny děti zazpívaly píseň Už paní Zima... To už gradovala adventní nálada na náměstí před závěrečným ohňostrojem. Ten rozzářil nebe nad náměstím přesně v šest hodin. Agentura PyroArt pro Lipník připravila téměř mystický dechberoucí zážitek z propojení světla, tmy a krásné hudby. Text: Blanka Prudilová, foto Pavel Motan Sněhuláčci ze školní družiny při ZŠ Osecká 315 divákům zazpívali a zatančili. Program na zastřešeném městském pódiu přilákal několik desítek posluchačů. Mažoretky z Maleníčku zatančily skladby Zima a Rolničky. Krásným vyvrcholením první části programu bylo pěvecké vystoupení studentů našeho městského gymnázia.

15 KULTURA STRANA 15 NAŠI FURIANTI V KULTURNÍM DOMĚ ECHO Do kulturního domu Echo zavítá 23. ledna 2015 úspěšný studentský soubor Slovanský tyátr, který je složený ze studentů a absolventů Slovanského gymnázia v Olomouci. Tento soubor přijede do Lipníka nad Bečvou s inscenací Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Po velmi úspěšné inscenaci Maryši zpracováváme další české realistické drama. Po dlouhé době navíc rozšiřujeme repertoár o čistě komediální kus, uvedl Zdeněk Vévoda, umělecký šéf souboru a režisér inscenace. Ve Furiantech vystupuje vůbec největší počet herců, co jsme kdy na scéně měli rovných dvacet, dodává. Díky úpravám trvá představení asi pětasedmdesát minut. Slovanský tyátr vloni oslavil desetileté výročí. V posledních letech na sebe upozornil především díky inscenaci Maryša LP 2011, s níž hostoval v divadlech napříč celou Českou republikou. Soubor se ve velké míře orientuje na studentské publikum, čemuž přizpůsobil i dramaturgii snaží se představovat klasická díla a nejcitovanější učebnicovou látku v netradičním pojetí. To ale neznamená, že je inscenace určena pouze pro studenty. Naopak, líbit se bude všem generacím publika, protože se jedná o zajímavě, moderně a vtipně zpracovanou klasiku z českého venkova. Slovanský tyátr se rozhodl na Naše furianty podívat novou optikou a zbavit je idylického finále. Jestli se jim dílo povedlo a jejich Furianti budou i Vašimi, uvidíte sami. Představení, které pořádá Středisko volného času, začíná v hodin v pátek 23. ledna. Vstupné je 100 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě. Zakoupit vstupenky můžete v SVČ, TIC nebo na Mgr. Zuzana Mimrová, SVČ Z inscenace Naši furianti z fotoarchívu zpravodajstvi.olomouc.cz Z inscenace Naši furianti KINOKAVÁRNA NOVÝ FILMOVÝ PROJEKT V KD ECHO Od ledna 2015 startuje v kulturním domě Echo nový filmový projekt s názvem KINOKAVÁRNA. Každý třetí čtvrtek v měsíci se můžete těšit na projekci některé z filmových lahůdek jak světové, tak i české kinematografie. Abychom zážitek diváka ještě něčím obohatili, budou součástí večera vždy i odborné přednášky. Proto je program koncipován tak, aby každý film vždy ilustroval určitou etapu v daném období kinematografie, filmový žánr či tvorbu významného režiséra. Přednášet bude absolventka oboru Filmová věda na Univerzitě Palackého v Olomouci Mgr. Zuzana Mimrová. Lednovou Kinokavárnu otevře 22. ledna režisér Quentin Tarantino a jeho úspěšný válečný film Hanebný pancharti. Přibližně půlhodinová přednáška, která lednovou Kinokavárnu doplní, má název Nespoutaný Tarantino a diváci se dozví něco o výjimečném režisérském stylu a dalších filmech tohoto zajímavého režiséra. Začátek přednášky je v 18:30 hodin. Poté bude následovat film. Upozorňujeme, že Tarantinovy filmy nejsou vhodné pro děti do dvanácti let, a proto jim vstup na tuto projekci nedoporučujeme. Srdečně vás zveme na Hanebné pancharty, Brada Pitta jako poručíka Alda Raina a především na brilantní dílo jednoho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. Jednotná cena vstupenky do kinokavárny je 50 korun. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na V únorové kinokavárně, která proběhne 19. února se můžete již teď těšit na film Stevena Spilberga Schindlerův seznam. Mgr. Zuzana Mimrová, SVČ

16 STRANA 16 KULTURNÍ SERVIS KDY KDE CO v LipnÍku n. B. a okolí Leden 2015 čtvrtek VÝTVARNÉ ODPOLEDNE SE STONOŽKOU Téma Svět zvířátek. Materiál: ruličky od toaletních papírů, kolíčky na prádlo a papírové talíře. Vstupné 10 Kč pro veřejnost, děti ze Stonožky zdarma. Začátek v 15:30 hodin v sále Stonožky. Pořádá SVČ, tel.: , čtvrtek HOST V KNIHOVNĚ I. Cyklus besed, přednášek a zajímavých setkání zahájí známý autor knih o zdraví a lidském hledání Ing. Miroslav Hrabica přednáškou O léčení (i zrání) a předávání (i odebírání) životní síly. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek NOČNÍ VÝŠLAP KOLEM HELFŠTÝNA Tradiční večerní vycházka okolím hradu. Po cestě je pro zájemce připraven test o působení piaristů v našem městě. Startovní karty si účastníci pochodu mohou vyzvednout v budově SVČ od 17:00 do 18:00 hodin. Startovné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč. Cíl v restauraci Pod Hradem. K poslechu hraje kapela LH Western. Pořádá SVČ, tel.: , pátek SPOLEČENSKÝ VEČER SPORTOVCŮ Setkání lipenských sportovců v KD Echo ve 20:00 hodin. Předprodej od konce listopadu Pořádá SK Cykloteam Lipník n. B. pondělí LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní v 9:30 hodin. Téma: Povídky Zdeňka Svěráka. Četba povídek z knih pro dospělé Povídky a Nové povídky. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: pondělí JORDÁNSKO ZEMĚ NEZNÁMÁ Přednáška s projekcí Mgr. Jitky Bortlové. Sál KD Echo v 16:30 hodin. Vstupné 20 Kč pro veřejnost, členové Akademie III. věku zdarma. Pořádá SVČ, tel.: , čtvrtek LEDNOVÁ KINOKAVÁRNA V lednu v KD Echo budeme promítat film Quentina Tarantina HANEBNÝ PANCHARTI. Projekci doprovodí přednáška Mgr. Zuzany Mimrové s názvem Nespoutaný Tarantino. Začátek v 18:30 hodin. Cena vstupenky 50 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , pátek DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NAŠI FURIANTI Divadelní inscenaci klasické hry Ladislava Stroupežnického představí v KD Echo Slovanský tyátr z Olomouce v režii Zdeňka Vévody. Začátek v 19:00 hodin. Cena vstupenky v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , sobota KREATIVNÍ DÍLNA Téma: Vintage obrázky pod vedením Mgr. Petry Kroutilové. Cena 150 Kč. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné učebně SVČ. Zájemci se hlásí do telefonicky nebo em. Pořádá SVČ, tel.: , sobota DĚTSKÝ KARNEVAL VELKÝ KRÁLOVSKÝ BÁL V KD Echo od 15:30 hodin. Program se spoustou her, soutěží, bohatou tombolou a řadou dalších překvapení. Soutěž o nejhezčí masku s královskou tématikou. Vstupné v masce 20 Kč, bez masky 40 Kč, děti do 1 roku zdarma. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , úterý KONCERT V ZUŠ Koncert klavírních duí (skladby čtyřruční a dvouklavírní) a výstava žáků VO v 17:00 v sále ZUŠ. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: čtvrtek PLNÝ UŠI MUZIKY Dvojkoncert: lipenská kapela embéčka a jejich hudební host, folkoví Žamboši ze Vsetína www. zambosi.cz Sál kulturního domu Echo v 19:00 hodin, vstupné 50 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , ve spolupráci s kapelou embéčka, tel.: čtvrtek pátek PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Prodej opotřebovaných, duplicitních a zastaralých knih, beletrie, naučné literatury i knih pro děti. Výstavní sál Domeček 9:00 17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POLOLETNÍ PRÁZDNINY Jednodenní pololetní prázdniny plné her a dobrodružství pod vedením Drahy Řehákové. Program pro děti připraven od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Cena 160 Kč. Přihlášky na webu SVČ v záložce ke stažení. Pořádá SVČ, tel.: , Připravujeme v únoru: pondělí PTÁCI, JAK JE NEZNÁME Přednáška Ing. Jany Kosturové, pracovnice Ornitologické stanice Muzea Komenského Přerov, v sále KD Echo v 16:30 hodin v rámci Akademie III. věku. Akademici vstup zdarma, veřejnost 20 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Noblesní společenská událost s hudbou, tancem a atraktivním programem v KD Echo. Pořádá SVČ, tel.: úterý HOST V KNIHOVNĚ I. Přednáška Dáši Halotové na téma Rok 2015 z pohledu numerologie co nám přináší do života a jak nás ovlivňuje. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: sobota LIPENSKÁ SUPERSTAR Druhý ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež. Spousta mladých talentů, odborná porota i divácké hlasování a hlavně skvělé ceny. Začátek soutěže v KD Echo od 15:00 hodin. Cena vstupenky 30 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na echolipnik.cz. Pořádá SVČ, tel.: , čtvrtek ÚNOROVÁ KINOKAVÁRNA V únorové kinokavárně v KD Echo je na programu film Stevena Spielberga SCHINDLERŮV SEZNAM. Projekci doprovodí přednáška Mgr. Zuzany Mimrové s názvem Zlatá éra blockbusterů v Hollywoodu. Začátek v 18:30 hodin. Cena vstupenky 50 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , Změna programu vyhrazena. HOST v knihovně Městská knihovna Lipník n. B., p.o. zve na přednášku autora knih o zdraví a lidském hledání Ing. Miroslava Hrabici O léčení (i zrání) lidí a předávání (i odebírání) životní síly Léčení lidí jako služba druhým. Vytváření duchovní i energetické ochrany. Masáž jako zdroj nových sil. Představení nové knihy Skrze mne. výstavní sál Domeček čtvrtek 15. ledna 2015 v 17:30 hod. Vstup zdarma. Český rybářský svaz MO Lipník n. B. Pořádá Společenský večer Kdy: 27. února 2015 ve hod. Kde: Kulturní dům Veselíčko-Tupec Hudba: S U N S E T Doprava zajištěna z Lipníka n. B. a zpět Tombola bohaté občerstvení Předprodej vstupenek v klubovně MO ČRS v ulici J. V. Sládka 1460 každé úterý od 20. ledna Bližší informace p. Hloušek Jan mobil

17 KULTURA / INZERce STRANA 17 PLNÝ UŠI MUZIKY v ECHU Ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 19 hodin v sále kulturního domu Echo v Lipníku nad Bečvou bude domácí trampfolková kapela embéčka hostit dvojnásobné akademické Anděly v kategorii folk, vsetínskou kapelu ŽAMBOŠI. Trampfolková embéčka jsou z Lipníka nad Bečvou. Pamětníci ve třech pětinách formace poznají expupkáče, kteří úspěšně brázdili amatérské hudební vody českého folku v letech Křestní jmena pěti muzikantů začínají výhradně na písmena M a B, proto název kapely embéčka. Navíc manželé-zakladatelé se narodili v témže roce jako stejnojmenná legendární autíčka. Familyband tvoří manželé Blanka (zpěv, rytmika) a Milan Miša (kontrabas, tanec) Prudilovi se synem Matějem (trubka, zpěv) a jejich kamarád Michal Odložilík (kytara, zpěv) s neteří Marií Košnárovou (příčná flétna). Hrají od roku 2011 a mají za sebou příjemná účinkování v hudebních klubech i na mnoha festivalech po celé republice. Hrávají taky v Lipníku n. B., např. na Svatojakubských hodech, zahráli si v sále bývalého kina i současného kulturního domu Echo, hudebně doprovodili vernisáž v galerii Konírna. Domácí trampfolková kapela embéčka vystoupí v KD Echo. Vsetínská kapela ŽAMBOŠI si v Lipníku n. B. již několikrát zahrála. Písničky embéček jsou převážně z dílny Blanky Prudilové, držitelky mezinárodní Autorské Porty Hrají si pro radost, nemají ambice vítězit v soutěžích a jsou vděční za každého posluchače s ušima dokořán. Pořad Plný uši muziky aneb Dnes nepromítáme se v sále kina Svět konal pravidelně v letech Vždy poslední lednový čtvrtek si sem Pupkáči zvali ke spoluúčinkování své spřátelené kapely. Loňského roku se pořad po šesti letech vrátil, embéčka pozvala do Echa moravičanský A.M.Úlet. Tentokrát bude hudebním hostem embéček kapela ŽAMBOŠI ze Vsetína (www.zambosi.cz), která v Lipníku hrála několikrát na PředZahradách na náměstí. Kytaru, akordeon, dva zpěvy, Juřího geniální bicí a Honzův nezaměnitelný autorský rukopis si mnozí příznivci dobré muziky dobře pamatují. Žamboši existují od roku 2002, kdy začínali jako duo. V roce 2007 ocenila Akademie populární hudby jejich první album To se to hraje... cenou Anděl 2006 v kategorii folk&country. Pak z dua trio učinil příliv excelentního perkusisty Jiřího Nedavašky. V roce 2009 vydali druhé CD Přituhuje, které bylo opět akademiky odměněno Andělem. Žamboši tak dvakrát dosáhli na nejvyšší českou hudební metu a zároveň se zařadili k předchozím držitelům této ceny, kterými jsou mj. Zuzana Navarová, Karel Plíhal, Radúza či Robert Křesťan Loni vydali třetí CD s názvem Pól nedostupnosti, které v Lipníku představí. Tak uvidíme, jestli i ta třetí žamboší placka se na jaře 2015 oandělí. Držíme palce. Pořad Plný uši muziky pořádá SVČ ve spolupráci s kapelou embéčka. Vstupné je 50 Kč, rezervace míst je možná od 19. ledna 2015 na tel. č , nebo em na echolipnik.cz. Text: Blanka Prudilová, foto: z archivu skupin Opravy a prodej šicích strojů. Opravy je možné provádět i u Vás doma. Kontakt: Dvořák, tel Prodám družstevní byt 3+1 v 6. patře na ulici Bratrské v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o byt 66 m 2, po částečné rekonstrukci nová kuchyň, podlahy, vestavěná skříň. Byt je zařízený TV, lednice, pračka, myčka, sedací souprava ihned k nastěhování. Tel.:

18 STRANA 18 SPORT / INZERCE V Mohelnici byli naši judisté nejlepší Lipenští horolezci se zúčastnili nejobtížnějšího závodu v extrémním lezení V sobotu 22. listopadu 2014 proběhl v Brně nejprestižnější mezinárodní závod v extrémní formě sportovního lezení v boulderingu ve střední Evropě s názvem MEJCUP Zde soutěží dohromady muži i ženy. Za lipenský horolezecký oddíl se zúčastnili tohoto nejobtížnějšího závodu 3 členové Jakub Konečný, Martin Chytil a Jakub Skočdopole. V Brně lezlo celkem 291 lezců a naši horolez- V rámci tréninku proběhly ve sportovním centru Naparia oddílové turnaje. První ročník Panda poháru byl uspořádán pro začínající judisty ze všech tří základen Femaxu Engineering, účast přijalo 31 dětí s bílým páskem a bylo se rozhodně na co dívat. Následoval tolik oblíbený Ippon cup pro závodníky benjamínky a pozvané oddíly. Výsledky Panda poháru: První místa vybojovali Michal Vašut, Barbora Kulhánková, Regina Orságová, Matěj Pečeňa, Tobiáš Večerek, Valentýna Krejčí, Tomáš Herman, Tomáš Vávra, Dora Malířová. Druhá místa obsadili Marie Malířová, Filip Vávra, Petr Karala, Marek Mazanec, Martin Vrtal, Matěj Vašinka, Martin Jeřábek, Veronika Koláčková, Martin Caletka. Třetí místa mají Adam Schoř, Jindra Pavelka, Jan Hýža, Michal Hais, Nikolas Bocek, David Vašut, Nikol Kalinová, Eliška Kývalová, Tomáš Kývala, Adam Šafařík, Adam Vrtal, Andreas Orság, Jarda Janiš. Výsledky Ippon cupu: První místa urvali Kristýna Pokorná, Hana Hadašová, Sabina Vítková, Teo Pařík, Ondra Vašina, Ondra Vybíral, Dorota Malířová, Barbora Kulhánková. Druzí jsou Barbora Janíková, Jan Tománek, Eliška Martínková. Třetí místa patří Adamu Schořovi, Tomáši Chalupovi, Milanu Mašlaňovi, Filipu Vávrovi. V sobotu 6. prosince vyjela patnáctičlenná výprava judistů na Mezinárodní velkou cenu města Mohelnice. Za účasti týmů z ČR, Polska a Německa jsme se stali nejúspěšnějším týmem turnaje a domů si odvezli pohár za první místo. Vybojovali jsme osm zlatých a dvě stříbrné medaile. První jsou Kristýna Pokorná, Sabina Vítková, Hana Hadašová, Bára Janíková, Ondra Vybíral, Jan Tománek, Ondra Janík a Roman Chytrý. Druhé místo si vyprali Bára Kulhánková a Tomáš Hynčica. Petr Koubek, Tomáš Chalupa a Jirka Maňásek dovezli pátá místa. Sedmí byli Erik Vybíral a Jan Roth. Olga Chytrá, trenérka Spokojení judisté ukazují, že judo je sport na jedničku. Foto O. Chytrá ci se mezi nimi neztratili. Jakub Konečný si vylezl pro 33. místo, Martin Chytil skončil na 114. místě a Jakub Skočdopole se umístil jako 212. Všem patří poděkování za skvělou reprezentaci horolezeckého oddílu při SVČ a v neposlední řadě i reprezentaci města Lipník n. B. Draha Řeháková, SVČ

19 SPORT STRANA 19 Na florbalovém turnaji v Přerově se sešly tři týmy dětí z Florbalové školy Teiwaz Zajímavý pohled se naskytl divákům sledujícím v sobotu 22. listopadu florbalový turnaj přípravek v Přerově. Z pěti týmů byly tři složeny z dětí Florbalové školy Teiwaz. Domácí Přerov nastoupil v černých dresech s šipkou, holky v červeno-bílých dresech s šipkou a my, Lipník, v nových zeleno-bílých dresech s šipkou. Zbylými dvěma družstvy na turnaji byly Prostějov a Mohelnice, která nakonec turnaj vyhrála. První utkání jsme hráli právě proti Mohelnici a prohráli jsme jen o gól. Bohužel byl na konci utkání zraněn náš nejlepší hráč. I přes nasazení všech hráčů jsme na tomto turnaji skončili pátí. Snad to napravíme příště! Klára Švarcová, trenérka Týmy z Teiwazu změřily mezi sebou své síly. Foto: paní Románková Domácí turnaj družstva přípravky FbŠ Teiwaz Lipník n. B. V neděli jsme pořádali na hale SŠE (vedle stadionu) florbalový turnaj. Protože někteří naši hráči byli na horách či po nemoci, přizvali jsme si na pomoc dva šikovné přípravkáře z Hranic, kteří ale pravidelně hrají za elévy Florbalové školy Teiwaz, a tři dívky z Přerova obvykle nastupující za elévkyně FbŠ Teiwaz. Hráči si rozuměli velice dobře a předváděli slušné výkony. Na turnaji obsadili čtvrtou příčku a i tak se těšili z medailí. Děkujeme všem hráčům za stále se zlepšující výkony a těšíme se na další turnaj, který tentokrát proběhne ve Šternberku. Velké díky patří i rodičům za pomoc s chystáním a sklízením hřiště a pořádáním. Klára Švarcová, trenérka VÁNOČNÍ POHÁR 2014 V úterý 9. prosince 2014 se ve sportovní hale SŠE v Lipníku n. B. konal již 16. ročník lezecké soutěže na obtížnost žáků ZŠ, SŠ a OU. Halu, lezecké cesty a zázemí pro závodníky připravovali členové lipenského horolezeckého oddílu. Akce se zúčastnilo celkem 54 lezců z 18 škol a organizací. Závod byl rozdělen do několika kategorií podle věku a podle pohlaví. Nejpočetněji byly obsazeny kategorie dívky 4. až 6. tříd (10 soutěžících) a hoši 7. až 9. tříd (12 lezců). Na výkony soutěžících dohlížela 5členná porota. Všichni účastníci obdrželi drobné ceny od MěÚ Lipník n. B., FaceSportu a SVČ Lipník n. B. Překvapením pro závodníky byly keramické hrníčky s logem letošního ročníku, pro dívky červené a pro hochy modré, odstupňované dle velikosti a umístění od 1. až po 3. místo. Závody byly odstartovány po slavnostním zahájení v 9:00 hodin. V 11:30 hodin proběhlo vyhodnocení kategorií A, B, C, D. Ve 12:00 hodin startovaly kategorie D a E. Vyhodnocení těchto kategorií a ukončení letošního ročníku proběhlo ve 13:00 hodin. Velmi nás těší, že na tento závod zavítali závodníci i z Vyškova, Příboru, Vsetína či Orlové. O výsledkovou listinu tohoto závodu bychom se s Vámi rádi podělili. Výsledky jednotlivých kategorií: Kategorie třída dívky 1. místo Barbora Plšková, ZŠ Luh, Vsetín 2. místo Mariana Janošová, HK Orlová 3. místo Viktorie Bártová, DDM Moravská Třebová 4. místo Tereza Říhošková, ZŠ Loučka 5. místo Anna Cibulková, MŠ Jarní, Vyškov Kategorie třída hoši 1. místo Radim Monsport, HO Příbor 2. místo Matěj Monsport, HO Příbor 3. místo Jakub Kroutil, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 4. místo Lukáš Pohanka, DD a ŠJ Lipník n. B. Kategorie 4. 6.třída dívky 1. místo Kristýna Ticháčková, HK Orlová 2. místo Adéla Plšková, ZŠ Luh Vsetín 3. místo Tereza Chvílová, ZŠ Jičínská, Příbor, HO Příbor 4. 5.místo Tereza Horáková, DDM Morav. Třebová 4. 5.místo Veronika Skálová, HK Olomouc 6. místo Adéla Svobodová, ZŠ Luh Vsetín 7. místo Anděla Vandrovcová, ZŠ Osek n. B. 8. místo Pavla Debefová, HO Příbor místo Melánie Matoušková, DDM M. Třebová místo Julie Růžičková, HK Olomouc Kategorie 4. 6.třídy hoši 1. místo Zbyněk Halas, ZŠ Svatoplukova, Olomouc 2. místo Štěpán Lukeš, ZŠ Týn n. B. 3. místo Marek Balabán, ZŠ Hranice, 1. máje 4. místo Miroslav Štíbr, ZŠ Želátovská, Přerov 5. místo Radim Hradil, ZŠ Želátovská, Přerov 6. místo Jan Sochůrek, DD a ŠJ Lipník n. B. Kategorie 7. 9.třídy dívky 1. místo Vanda Štůsková, ZŠ Sedmikráska, Rožnov p. Radhoštěm 2. místo Denisa Venclová, HO Studénka 3. místo Markéta Zvonková, ZŠ Luh Vsetín 4. místo Anna Burgetová, HK Orlová 5. místo Vendula Bártová, DDM Moravská Třebová 6. místo Agáta Muselíková, DDM Moravská Třebová 7. místo Michaela Kopuletá, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. Kategorie 7. 9.třídy hoši 1. místo Jakub Skočdopole, Gymnázium Lipník nad Bečvou 2. místo Rostislav Holík, HO Studénka 3. místo Václav Vandrovec, ZŠ Osek n. B. 4. místo Matouš Janošec, Gymnázium Lipník n. B. 5. místo Vojtěch Blaťák, Gymnázium Lipník n. B. 6. místo Bronislav Pečner, ZŠ Hranice, 1. máje 7. místo Kamil Škop, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 8. místo Ondřej Kovář, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 9. místo David Pohanka, DD a ŠJ Lipník n. B. 10. místo Jan Konvičný, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 11. místo Radek Mann, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 12. místo Adrian Ferenc, DD a ŠJ Lipník n. B. Kategorie 1. 2.ročník SŠ, OU dívky 1. místo Tereza Mosočiová, HK Olomouc 2. místo Zuzana Dospivová, DDM Mor. Třebová Kategorie 1. 2.ročník SŠ,OU hoši 1. místo Martin Chytil, Gymnázium Lipník n. B. 2. místo Martin Zbořil, SPŠE Olomouc 3. místo Vojtěch Vetešník, Olomouc Kategorie 3. 5.ročník SŠ, OU dívky 1. místo Daniela Slavotínková, Gymnázium Lipník n. B. Kategorie 3. 5.místo SŠ, OU hoši 1. místo Patrik Mikeska, HK Olomouc 2. místo Václav Martinka, SG Olomouc 3. místo Jaromír Drásal, SPŠ Hranice 4. místo Michal Matouška, ŠPŠ Hranice Mladí lezci v akci, foto z archivu SVČ

20 STRANA 20 SPORT Turnaje florbalových týmů FBC Lipník Dne hráli elevové FBC Lipník na florbalovém turnaji v Uničově. V prvním utkání proti Teiwazu Hranice vyhráli 4:2, v druhém proti Uničovu 3:0 a ve třetím proti Mohelnici 11:1. V posledním utkání proti Přerovu, i když se snažili sebevíc, prohráli 4:1 Konečné pořadí na turnaji: 1. Přerov, 2. Lipník, 3. Uničov, 4. Hranice, 5. Mohelnice. Dosud v této sezóně neporažení mladší žáci FBC Lipník jeli o zlaté adventní neděli na turnaj do Mohelnice. Prvního soupeře Magnetu Mohelnice nepustili po celou dobu zápasu k vážnější akci a vyhráli 7:0. Druhé utkání proti Olomouci jsme procvičili kombinace a vyhráli 5:2. Ve třetím utkání jsme narazili na druhý také dosud neporažený domácí tým Mohelnice. Domácí tým vlétl do utkání s velkým odhodláním a dokázal proměnit v začátku utkání naše dvě velké chyby ve vstřelení gólu. Kluci po tomto gólu zvýšili na větší rychlost a do poločasu jsme dorovnali na 2:2. Když na začátku druhého poločasu jsme navýšili vedení na 3:2, soupeř dokázal využít našich dalších drobných chyb na otočení zápasu na 4:3. Kluci vzorným cloněním před gólmanem a chytrou rozehrávkou standardní akcí vyrovnali na 4:4 a po rozehrávce na středu přesnými přihrávkami na jeden dotek již podruhé otočili zápas na konečných 5:4. V posledním utkání turnaje proti týmu z Přerova jsme ale podcenili soupeře a ten dokázal využít pasivity a nedůslednosti našich hráčů na 2:0. Pak soupeř aktivním bráněním rozbíjel naše útoky, ale my jsme do poločasu korigovali utkání po doklepnutí před gólmanem na 1:2. V druhém poločase střídal jeden útok druhý na soupeřovu bránu, ale po 5 tyčkách a několika skvělých zásazích gólmana Přerova se nám podařilo vyrovnat na konečných 2:2. Kluci mladších žáků opět dokázali sílu a bojovnost celého týmu a jako jediný tým na čtyřech turnajích v 16 utkáních nepoznal hořkost porážky. Pořadí: 1. Lipník, 2. Mohelnice, 3. Přerov, 4. Olomouc, 5. DDM Mohelnice. Turnaje přípravky FBC Lipník Druhou prosincovou neděli hráli nejmenší hráči přípravky FBC Lipník na turnaji ve Šternberku. I když kluci hráli jen v pěti hráčích v poli, dokázali postupně porazit Litovel 16:1, Teiwaz Lipník 16:2, Prostějov 9:3 a Šternberk 7:4. Domácí tým Šternberka sice vyrovnal v poločase na 3:3, kluci ale zabojovali a pěknými kombinacemi zakončené góly zápas otočili ve svůj prospěch. Pořadí: 1. Lipník, 2. Šternberk, 3. Prostějov, 4. Teiwaz Lipník, 5. Litovel. Tým přípravky FBC Lipník jel ihned po vánočních svátcích na již třetí ročník turnaje O putovní pohár města Uničova. Dva předešlé ročníky jsme vyhráli. Na turnaji bylo 8 mužstev a my jsme hráli ve skupině B. První zápas skončil vítězstvím 7:0 proti Přerovu. Druhé utkání jsme prohráli s domácím týmem Uničova 4:2. Třetí zápas proti Olomouci jsme vyhráli 7:0. V prvním kole play-off jsme hráli s posledním ze skupiny A, týmem Litovle, a skvělými kombinacemi jsme vyhráli 11:1. V semifinále turnaje jsme hráli proti Šternberku. I když jsme na začátku zápasu vedli rychlým gólem 1:0, zbytek utkání jsme trefovali buď brankovou konstrukci, nebo gólmana. Soupeř nám ale vstřelil 4 góly a my jsme smolně prohráli 4:1. V druhém semifinále hrál Uničov proti Ostravě. Přestože Uničov vedl 2:0 v začátku utkání, nakonec prohrál 6:4. Do zápasu o třetí místo proti týmu Uničova, což je soupeř, kterého jsme ještě v letošní sezóně neporazili, jsme vlétli bez jakéhokoliv respektu a první útok našeho týmu dal rychlý gól. Když jsme dali i druhý gól a nadále si vytvářeli další šance, ale nevyužili jsme je, přišel trest. Trestné střílení za faul našeho hráče. Nájezd jel nejlepší hráč přípravky v této sezóně, ale náš gólman Jakub Skopal nájezd chytil. Po chyceném nájezdu jsme zbytek zápasu o třetí místo nedali Uničovu žádnou šanci, kluci vyhráli 6:0 a získali bronzové medaile. Ve finále porazila Ostrava bez větších problémů tým Šternberka 8:1. Pořadí: 1. Ostrava, 2. Šternberk, 3. Lipník. 4. Uničov, 5. Přerov, 6. Litovel, 7. Olomouc, 8. Teiwaz Lipník. Za Lipník chytal Jakub Skopal a hráli: Tobiáš Richtr, Šimon Koláček, Ondřej Kalivoda, Daniel a Matyáš Dohnalovi, Patrik Vybíral, Alex Horák, David Mikulič, Adam Navrátil. Jan Šromota, trenér MIKULÁŠSKÝ PŘEBOR V KARATE V NERATOVICÍCH Vyjeli jsme vlakem v pátek směr Praha a Neratovice. Do Neratovic jsme dojeli ve hodin a spali jsme v soukromé tělocvičně, kde jsme ještě zlehka potrénovali a šli spát. Za oddíl jeli závodit: Sára FERENCOVÁ, Mark SEEMANN, Adam NOVOTNÝ, Daniel ŠKOLOUDÍK a překvapení tohoto roku Veronika KOVAŘÍKOVÁ. Ráno dne v 8 hodin byla prezentace závodníků, kde naše závodnice Veronika byla nominována do kategorie bez STV (stupeň technické vyspělosti) do 6 let. Mark byl nominován do kategorií s STV do 8 let a do 10 let. Sára byla v kategorii s STV + 10 let. Adam v kategorii s STV do 10 let a totéž Daniel. Novinkou pro náš klub byla ještě disciplína KATA družstev, závodili za nás Mark, Sára a Adam. Všichni naši závodníci soutěžili jak v KATA (sestavy technik), tak v KUMITE (boj). Byla to naše třetí soutěž v letošním roce a touto jsme uzavírali úspěšný rok 2014 (i já Petr KNOT opět coby rozhodčí), výsledky našich závodníků byly perfektní. Uznejte sami. Sára FERENCOVÁ kategorie + 10 let v KUMITE obsadila 3. místo a v KATA 2. místo. Mark SEEMANN obsadil ve své kategorii do 8 let s STV krásné 1. místo v KATA i KUMITE, totéž i v druhé kategorii do 10 let. Stal se tak absolutním vítězem obou kategorií. Adam NOVOTNÝ obsadil ve své kategorii do 10 let s STV v KATA krásné 1. místo, v KUMITE 2. místo. Daniel ŠKOLOUDÍK si ve své kategorii s STV do 10 let vybojoval v KATA 2. místo a v KU- MITE 1. místo, což je taky obrovský úspěch. A naše nová závodnice Veronika KOVAŘÍ- KOVÁ ve své nejmladší kategorii do 6 let vyzápasila v KATA 2. místo a v KUMITE krásné 1. místo. Pro nás v nové disciplíně KATA DRUŽSTEV jsme k našemu překvapení obsadili 1. místo a porazili jsme i silný tým z MA- BUDO Olomouc. Z tohoto vítězství jsme měli obrovskou radost a ještě jednou gratuluji Markovi, Sáře a Adamovi. Pokud sečteme všechny medaile, dojdeme k číslu 15. A to si myslím, že je solidní výkon. Co říkáte? Já říkám, jen tak dál Myslím si, že naše třetí závody dopadly výborně a že v tomto trendu budeme pokračovat. Touto cestou chci popřát našim nynějším i budoucím cvičencům a závodníkům mnoho sportovních úspěchů nejen v novém roce, ale i v letech budoucích. Sportu zdar a KARATE ZVLÁŠTĚ! Trenéři JKA KARATE KLUBU LIPNÍK nad BEČVOU Petr KNOT, Milan FERENC a náš finanční referent Zuzana SEEMANNOVÁ LIPENSKÉ LISTY, periodický tisk územního samosprávného celku Lipník nad Bečvou, vychází 1x v měsíci, vydává město Lipník n. B., nám. T. G. Masaryka 89, Lipník n. B., IČ , den vydání Odpovědná redaktorka: Ing. Jitka Ihraczká, tel , uzávěrka 20. v měsíci, příspěvky přijímá i Turistické informační centrum. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce. Vydavatel neručí a nenese odpovědnost za obsahovou správnost inzerce, zejména v graficky nezpracované podobě. Náklad 630 kusů. Registrační číslo MK ČR E Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky

Hasičský zpravodaj 7/2011. Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky Hasičský zpravodaj Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 7/2011 Ú v o d n í k : -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení čtenáři, blíží se konec roku

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více