ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan"

Transkript

1 ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVII LEDEN 2015 Cena 8 Kč Foto: P. Motan Redakce Lipenských listů přeje všem čtenářům hodně pevného zdraví, potřebného štěstí, upřímné lásky, životní pohody a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2015.

2 STRANA 2 Městská policie je orgánem obce a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly. Strážníci přispívají k ochraně osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností činí opatření k jeho obnovení. Podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Kromě těchto úkolů, stanovených zákonem o obecní policii, se snaží být nápomocni občanům při jakýchkoliv problémech a nesnázích, které je potkají. V roce 2015 bude kladen větší důraz především na tyto úkoly: Kontroly parkování na náměstí T. G. Masaryka a v centru města vzhledem k nárůstu parkovacích míst v ul. Losertově, Komenského sadech a Novosadech. Kontroly zákazu vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun a kontroly znečišťování komunikací. Zvýšený dohled na pořádek, čistotu a mobiliář v zámeckém parku a v ul. Bratrské, aby nedocházelo k ničení nově vybudovaných lokalit a poškozování mobiliáře nebo dopravního značení. Kontroly lokalit s ubytovnami pro sociálně slabší obyvatele v ul. Tyršově a v ul. Perštýnské a s tím spojený dohled na dodržování veřejného pořádku v okolí. MĚSTSKÝ ÚŘAD Na co se zaměří Městská policie v letošním roce? 1. Místní poplatek ze psů je splatný 1. června 2015 Sazba poplatku za psa na kalendářní rok činí u poplatníka a) kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a poživatel sirotčího důchodu ve všech domech na území celého města Lipník n. Bečvou b) který má trvalý pobyt v rekreačním zařízení na území celého města Lipník nad Bečvou c) který má trvalý pobyt v rodinném domě nebo domě s max. 3 bytovými jednotkami v části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) d) který má trvalý pobyt v bytovém domě se 4 a více bytovými jednotkami v části Lipník nad Bečvou I-Město, s výjimkou poplatníka podle písm. a) e) který má trvalý pobyt v části Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, v části Lipník nad Bečvou V-Podhoří, v části Lipník nad Bečvou VI-Loučka a v části Lipník nad Bečvou VII-Trnávka f) kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelským subjektem a psa užívá k výkonu podnikatelské činnosti g) který má trvalý pobyt hlášen v sídle ohlašovny Městského úřadu Lipník nad Bečvou, tj. náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou Kontroly a odhalování přestupků proti veřejnému pořádku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, poškozování nebo záboru veřejného prostranství, zakládání černých skládek a odkládání odpadů mimo vyhrazený prostor. Odhalování přestupků proti majetku, odhalování úmyslného způsobení škody na cizím majetku, neoprávněného užívání cizího majetku, poškozování mobiliáře města a dopravního značení. Dohled na dodržování obecně závazných vyhlášek, především č. 1/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, a č. 3/2011, o omezení provozní doby hostinských provozoven. Kontroly a odhalování přestupků na úseku ochrany před alkoholismem, kouřením a požívání alkoholu mladistvými. Z trestných činů pak budou strážníci vyhledávat a vyhodnocovat podezření z krádeží předmětů barevných kovů hlavně z mobiliáře města a domů (rýny, okapy, svody, svodidla, kanalizační poklopy apod.). Dále budou řešit vloupání do motorových vozidel, neoprávněné užívání motorových vozidel, krádeže a vloupání do objektů, škol a bytů. V neposlední řadě pak zaznamenávat případná výtržnictví a rvačky. Nadále se aktivně podílet na prevenci kriminality v obci. Prováděním přednášek na základních školách, besed a jiných preventivních aktivit působit hlavně na mládež, děti, ale také seniory. Pavel Maloch, vrchní strážník SAZBY, SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2015 A VÝZVA K ÚHRADĚ NEDOPLATKŮ první každý pes další pes 200,00 200,00 200,00 200,00 300,00 300,00 700, ,00 200,00 200,00 900, ,00 900, ,00 2. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný 1. června 2015 Roční sazba poplatku za poplatníka činí 540 Kč. K platbě přikládejte doklad o jménu, příjmení a datu narození osoby, za kterou je poplatek hrazen! 3. Poplatky je možné uhradit: v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Lipník n. Bečvou, Bratrská ul. čp. 358 (vestibul v přízemí zámku), poštovní poukázkou, převodem nebo složením hotovosti na účet města Lipník nad Bečvou, vedený u Komerční banky Lipník nad Bečvou, číslo účtu: /0100. Var. symbol: 1341 = místní poplatek ze psů 1340 = místní poplatek za odpady Specifický symbol: rodné číslo, popř. IČ 4. výzva k úhradě nedoplatků na místních poplatcích Městský úřad Lipník n. B., Odbor finanční, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního poplatku ze psů tímto vyzývá poplatníky, kteří doposud neuhradili dlužné poplatky do konce roku 2014, aby tak učinili nejpozději do 15. ledna Ing. Přemysl Weigel, Odbor finanční Senátorka Jitka Seitlová bude občanům k dispozici i v Lipníku nad Bečvou Od ledna bude senátorka RNDr. Jitka Seitlová úřadovat pravidelně také v Lipníku nad Bečvou. Kancelář bude navštěvovat každé druhé pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin. Budete-li mít zájem o setkání, kontaktujte, prosím, asistentku Marii Šulákovou. em na nebo telefonicky na čísle Kancelář najdete v galerii Domeček při městské knihovně na nám. TGM. M. Šuláková

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 VÝZVA K NOMINACÍM NA VÝROČNÍ OCENĚNÍ MĚSTA V KULTUŘE, VĚDĚ A SPORTU ZA ROK 2014 Komise pro využití volného času Rady města Lipník n. B. vyzývá k nominování nejlepších a nejúspěšnějších osobností, kolektivů i institucí, které v kalendářním roce 2014 dosáhly mimořádných úspěchů, nebo výrazně přispěly k rozvoji některého odvětví sportovní, kulturní, umělecké, zájmové či vědecké činnosti. KDO NOMINUJE? Veřejnost, rodiče, školy, sportovní kluby, zájmové organizace a další subjekty, zajišťující vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých na území města Lipníka nad Bečvou a jeho místních částí Trnávky, Loučky, Nových Dvorů a Podhoří. JAK, KDY A KAM NOMINACI PODAT? Nominace zasílejte na městský úřad nejpozději do pátku 30. ledna 2015: elektronickou poštou na adresu poštou na adresu: Městský úřad, náměstí T. G. M. 89, Lipník n. B , osobně na podatelnu městského úřadu. CO MUSÍ NOMINACE OBSAHOVAT? jméno a příjmení nominovaného, rok narození, bydliště, v jakém odvětví dosáhl mimořádných úspěchů, důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění v soutěžích atd. za rok 2014, kontakt na osobu či organizaci, která nominaci zasílá (telefon či , adresa). Slavnostní předání ocenění proběhne 20. března v KD Echo. Více informací k nominacím na tel. č , Mgr. Blanka Prudilová Již třetím rokem jezdí cyklisté po levém břehu EVROPSKÁ UNIE Cyklostezky Bečva A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Díky výstavbě v nezastavěné části Lipníku nad JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ Bečvou, levém břehu Bečvy mezi obcí Osek nad Bečvou a městem Lipník nad Bečvou, se již třetím rokem mohou cyklisté projíždět po metrů dlouhé cyklostezce. Stavba se plánovala v rozsahu od tzv. oseckého jezu po silnici II/437 Lipník nad Bečvou Týn nad Bečvou, na niž se napojuje v blízkosti mostu přes Bečvu. Tato cyklostezka má přípravnou návaznost na Jantarovou stezku a další cyklotrasy ve směru od Týna nad Bečvou a cyklotrasy Bečva. Město Lipník nad Bečvou obdrželo v roce 2012 na tento projekt dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava (oblast podpory Bezmotorová doprava) ve výši 9,3 mil. Kč. Celkový projekt pak byl vyčíslen na 12,4 mil. Kč. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje UPLYNULO PĚT LET OD REKONSTRUKCE ZÁPADNÍHO KŘÍDLA ZÁMKU V LIPNÍKU NAD BEČVOU KONÍRNY Již pátým rokem mohou návštěvníci zavítat do galerie Konírna a zhlédnout mnoho zajímavých výstav a expozic. Projekt byl zaměřen na rekonstrukci západního křídla zámku v Lipníku nad Bečvou v období březen 2009 duben Objekt byl přebudován na galerii a výstavní síň s úvodní expozicí kovářských plastik, soch a dalších uměleckých děl. O výstavy kovářských plastik je mezi turisty velký zájem. Město Lipník nad Bečvou obdrželo dotaci na projekt Rekonstrukce západního křídla zámku v Lipníku nad Bečvou v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava z EU a z rozpočtu Regionální rady částku 16,5 mil. Kč. Celkové náklady na projekt překročily 20 mil. Kč. Tuto náročnou rekonstrukci zdařile provedla firma TRAWEKO 96 s.r.o. O provoz galerie se stará Středisko volného času Lipník n. B. na základě výpůjčky. Jako každý rok bylo i v roce 2014 v objektu instalováno šest výstav: Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly olympijský rok a výstava fotografií proslulého autora snímků sportovních osobností a událostí, Christine Habermann von Hoch Via lucis (cesta světla) výstava sochařky v kovu, výtvarnice a designérky Christine Habermann von Hoch, autorky originálních svítidel v kulturním domě Echo, Pavel Tasovský Ocelové sny výstava skulptur předního českého uměleckého kováře Pavla Tasovského, Jana a Otto Bébarovi Průběžná bilance výstava obrazů a plastik manželského páru výtvarníků z Horky nad Moravou, Pavel Motan Na cestě průřezová výstava k šedesátinám známého lipenského fotografa, Kdo židli má, bydlí výstava světoznámých ohýbaných židlí firmy TON z Bystřice pod Hostýnem. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ

4 STRANA 4 Uplynulo již pět let od dokončení revitalizace prostoru mezi ulicemi Oseckou a Bratrskou. V rámci této revitalizace došlo k vybudování parkoviště před budovou zámku, bezbariérového přechodu pro chodce, veřejného osvětlení, byla obnovena zeleň, chodníky, komunikace v ulici P. Bezruče a rozmístěn mobiliář. Parkoviště slouží turistům a návštěvníkům městského úřadu. Rekonstrukci provedla firma STRABAG a.s. Na tento projekt Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská, I. etapa získalo město Lipník nad Bečvou dotaci z Regionálního operačního programu re- V adventním období roku 2014 od pondělí 1. prosince trápila celou republiku a naše město nevyjímaje silná námraza a ledovka. Ta komplikovala život zejména řidičům, ale také občanům při běžném pohybu po městě. Nejhorší situace nastala u nás v pondělí během odpoledních hodin, kdy při silném dešti a větru začalo také mrznout. Touto změnou klimatických podmínek utrpěly zejména povrchy komunikací a chodníků, ale i veřejná zeleň, především stromy. Vážná situace pokračovala celou další noc i během následujícího dne. Teprve ve středu 3. prosince se začal díky mírnému oteplení stav zlepšovat. Technické služby po celé tři dny a také po větší část nocí prováděly údržbu komunikací a chodníků posypem solí a odstraňováním námrazy na nebezpečných místech. Větší část prací probíhala ručně, neboť technika se dostala na postižená místa pouze omezeně. Kromě pracovníků svozu odpadů byli na tyto práce nasazeni všichni ostatní zaměstnanci. Jen během jednoho posypového dne bylo spotřebováno přes sedm tun soli. Z důvodů nebezpečí ohrožení musel být také po dva dny uzavřen městský hřbitov. Přesto se podařilo situaci v rámci možností zvládnout a ve městě nevznikla žádná jednoznačně kalamitní situace. Paradoxem je, že ještě v pátek se na veřejném prostranství provádělo sečení trávy a o dva dny později jsme se potýkali se sněhem a náledím. MĚSTSKÝ ÚŘAD OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ ETAPOU REVITALIZACE PROSTORU MEZI ULICEMI OSECKOU A BRATRSKOU gionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory Fyzická revitalizace území. Náklady na tento projekt se vyšplhaly na téměř 10 mil. Kč, přičemž město Lipník nad Bečvou získalo z EU a z rozpočtu Regionální rady dotaci ve výši Kč. Nikola Štefková, Odbor regionálního rozvoje EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ Technické služby prováděly odstranění ledovky Odhazování sněhu z chodníků. Foto z archivu TSL Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům technických služeb, kteří museli v těchto nepříznivých klimatických podmínkách fungovat na plný výkon, ale také disciplinovaným občanům města. Většina z nich totiž zřejmě pochopila vážnost situace a místo obvyklé kritiky se zapojila do nezbytné pomoci. Ing. Dušan Pořízka, ředitel Technických služeb Lipník n. B.

5 ŠKOLY STRANA 5 Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Hranická 511, Lipník nad Bečvou Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 15. ledna a v pátek 16. ledna 2014 v budově ZŠ Hranická od do hodin. K zápisu s sebou, prosím, přineste rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti. Nabízíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, barevné třídy s moderním vybavením, odborné učebny, sportovní areál, školní družinu v samostatné nově opravené budově na školním dvoře, pestrou nabídku zájmových kroužků, lyžařský a plavecký výcvik již na prvním stupni, školu v přírodě, účast dětí na akcích a soutěžích školy i města, stravování v moderní jídelně. Pokud hledáte pro Vaše dítě bezpečnou školu, vycházející z dobrého vzdělávacího programu, přijďte právě k nám. Druhá olomoucká anabáze Tak jsme napodruhé vyrazili do Olomouce (první pokus byl zhacen nepřízní počasí). Výlet se nám vydařil. Viděli jsme Dóm svatého Václava, navštívili jsme univerzitní knihovnu, prohlédli jsme si expozici věnovanou 1. světové válce v olomouckém muzeu a načerpali tu pravou vánoční atmosféru na tradičních trzích na náměstí. Jan musil, ZŠ a MŠ Sluníčko srdečně zve všechny předškoláky a jejich rodiče k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ve ČTVRTEK , v PÁTEK :00-17:00 S sebou je nutné přinést občanský průkaz a rodný list dítěte. Žáci před Katedrálou sv. Václava v Olomouci, foto J. Musil Celostátní kolo Logické olympiády 2014 Žák 5. třídy Alex Doležal v Prostějově výborně zabojoval a získal tak 2. místo v kraji a postoupil do celorepublikového kola, které se konalo 1. prosince v Praze. Tady už nedosáhl na stupně vítězů. Ale přesto je to velice pěkný výsledek, vždyť patří mezi 50 nejlepších v celé České republice. Gratulujeme! Ing. Anežka Štěpánová, ZŠ a MŠ Sluníčko Klub sovička pro Vás na leden a únor připravil Výroba papírových vloček Opičí dráha Beseda nad knihami pro nejmenší Práce se slaným těstem Sportovní soutěže pro děti Kdy: od hod. Kde: školní družina ZŠ Osecká 315, 3. patro, 2. stupeň Přijďte s námi strávit příjemné čtvrteční dopoledne, vyměnit si své zkušenosti a navázat nová přátelství.

6 STRANA 6Š Bible a my Koncem měsíce října na Gymnáziu Lipník nad Bečvou probíhalo školní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Do okresního kola postoupili ve II. kategorii Lukáš Vlček a Veronika Poláchová. Za III. kategorii nás reprezentovali Adéla Nosálová a Barbora Klesnilová, za IV. kategorii Markéta Vlčková, Kateřina Klesnilová a Tereza Šimčíková. Všichni vyjmenovaní pak o měsíc později, ve čtvrtek v Hranicích, úspěšně zvládli historicko-společensko-biblický test a pětice z nich si odvezla ceny a postupuje do regionálního kola. První místa získali Markéta a Lukáš Vlčkovi, druhá místa Veronika Poláchová a Barbora Klesnilová a třetí místo Kateřina Klesnilová. Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v závěrečném kole soutěže. Za přípravu žáků a organizační pomoc děkujeme paní Mgr. Terezii Vlčkové a paní Pavlíně Trpákové. Mgr. Martina Žižlavská školy Akademie gymnazistů se nesla v duchu snů a fantazie Akademie Gymnázia Lipník nad Bečvou proběhla 4. prosince v kulturním domě Echo. Příprava na tuto akci byla poměrně složitá. Už několik týdnů dopředu bylo potřeba vymyslet téma, které mělo být zajímavé. To letošní znělo: Svět snů a fantazie. Po jeho vyhlášení musely jednotlivé třídy vytvořit scénář, který vycházel z tématu a podle něj svůj program nacvičit. Nejtěžší nás ovšem teprve čekalo. Kdo někdy organizoval podobnou akci a pomáhal s osvětlením a ozvučením, ten ví, o čem mluvím. Co jsme si byli nuceni prožít, abychom všem vyhověli, to bych nepřál ani nejhoršímu nepříteli. Ne nadarmo se ale říká: Konec dobrý, všechno dobré. Akce se podařila, diváci odcházeli spokojeni, co víc si přát. A za rok opět znovu. Filip Rutar Zákulisí regionálního kola soutěže Bible a my. Foto z archivu školy Ukázka jedné ze scének, foto z archivu školy Předvánoční setkání na ZŠ a MŠ Hranická Lipník n. B. V tento předvánoční čas se sešli naši prvňáčci se svými patrony deváťáky. Nejprve jim prvňáčci předvedli, jak krásně již umí číst písmenka a slabiky. Deváťáci je za to odměnili tím, že jim předali Slabikáře. Prvňáčkům se moc líbily. Celé setkání bylo zakončeno společnou výrobou barevných papírových baněk a ozdobením stromečku. Obě třídy se rozloučily slavnostním rozsvícením stromečku a popřáním si šťastných Vánoc. Na tvářích malých, ale i těch velkých toto společně předvánoční setkání vykouzlilo úsměv a spokojenost. Mgr. Libuše Blumová + prvňáčci Mgr. Ilona Svobodová + deváťáci První čtení ve slabikáři, foto z archivu školy Vyrábění vánočních ozdob a zdobení stromečku

7 ŠKOLY STRANA 7 Žáci ZŠ Hranická vystoupili na Vánočním jarmarku V pátek 12. prosince 2014 se žáci naší školy zúčastnili vystoupení na Vánočním jarmarku, který se konal na náměstí T. G. Masaryka. Nejdříve se všichni mohli zaposlouchat do písní Rozvíjej se, poupátko, Zafúkané a Šťastné a veselé. Jako hudební podklad hráli na zobcové flétny žáci 3. a 5. třídy, zpívala děvčata z 8. a 9. třídy. Druhým vystoupením naší školy byl taneček žáků 2. A V Himaláji bydlí Yetti. Zde musíme připomenout, že dalším účinkujícím v tomto tanečním vystoupení byl pořádný mamut. Za předvedené výkony si všichni žáci zaslouží velkou pochvalu a poděkování. Věříme, že jsme naším programem potěšili nejen všechny rodinné příslušníky vystupujících, ale také vánočně naladěné návštěvníky jarmarku, kterých bylo na náměstí opravdu hodně. Mgr. Kamila Zezůlková, Mgr. Renata Vilišová, Mgr. Jana Tempírová Vystoupení fléten a pěveckého sboru ZŠ Hranická bylo krásné. Foto: A. Skopal Žáci 2. A předvedli taneček V Himaláji bydlí Yetti. Foto: K. Zezůlková ZŠ Osecká 315 Working with Dr. EUOz Projekt Comenius Working with Dr. EUOz, do kterého je naše škola ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou zapojena, pokračuje zdárně už druhým rokem. V pořadí čtvrté projektové setkání proběhlo ve dnech v německém městě Altenburg (Sasko). Zástupci škol z Turecka, Belgie, České republiky, Chorvatska, Polska a německé hostitelské školy spolu strávili nezapomenutelné dny podkreslené předvánoční atmosférou. Naši školu reprezentovalo kromě tří učitelek také pět žáků 7. a 8. ročníku. V průběhu čtyř dnů se účastníci věnovali především tématu projektu, kterým je první pomoc a zdravý životní styl. Studenti a učitelé absolvovali workshopy zaměřené na zubní hygienu a první pomoc ve vodě, navštívili stanici záchranné služby, kde jim bylo odborným personálem předvedeno vedení první pomoci v sanitním voze. Součástí programu byla i exkurze v Muzeu hygieny v Drážďanech. Kromě přímé práce na projektu jsme měli úžasnou možnost projít se nejstaršími vánočními trhy v Německu Striezelmarkt v Drážďanech. Pohádkově vyzdobené stánky s tradičním místním vánočním sortimentem, jako jsou například sváteční štoly, dřevěné ozdoby a svícny, které byly rovněž k vidění za téměř každým oknem německých domácností, nás velmi zaujaly. Kromě nákupů se hravější jedinci mohli svézt i na kolotočích, vyzkoušet si pečení vánočního cukroví nebo si vlastnoručně dekorovat ozdoby z dřevěných překližek. Součástí setkání bylo také zhodnocení dosavadní práce projektu a stanovení úkolů pro příští měsíce. Jen neradi jsme opouštěli pohostinnou atmosféru předvánočního Německa a již nyní se těšíme na další setkání tentokrát v tureckém městě Iskenderun. Regina Lutková, ZŠ Osecká 315 Kolo štěstí a jeho výherci, foto z archivu školy Pracovní jednání koordinátorů jednotlivých škol

8 STRANA 8Z zajímavosti Školní družina uspořádala Vánoce v Zebře Už dlouho před Vánocemi jsme přemýšlely, jak se rozloučíme s dětmi ve školní družině Osecká 315 s rokem 2014, v jaké podobě od nás dostanou dárek pod stromeček. Ty dárky, o které si děti psaly Ježíškovi, už snad našly pod stromečkem. Ale čím zvláštním a nezapomenutelným potěšíme děti u nás ve družině? A nakonec jsme na to přišly. Uspořádaly jsme výlet do rodinného centra v Přerově. Zebra centrum je rozsáhlý komplex atrakcí s možností sportovního vyžití, kde si každé dítě najde to své. Dne jsme se tam vypravili. Děti se vyřádily na skákacích hradech, trampolínách, houpačkách, průlezkách, koloběžkách a jiných atrakcích. Děti zažily spoustu legrace, a i když byly po celodenních aktivitách unavené, odjížděly šťastné. Lenka Jenišová, Pavla Koláčková Děti se v rodinném centru Zebra naplno vyřádily. Foto z archivu školy Prosinec na SŠ a ZŠ v Lipníku nad Bečvou, Osecká 301 Poslední měsíc v roce bylo na naší škole velmi rušno. Již 5. prosince v tělocvičně naší školy vystoupila hudební skupina ABRAKA se svým Vánočním pásmem evangelista Lukáš uváděl biblický příběh Marie a Josefa, o narození Ježíška, Betlémském světle, třech králích i jejich darech pro Ježíška Vánoční pásmo bylo velmi pěkné a žáci jej ocenili bouřlivým potleskem. V tento den k nám přišel i Mikuláš se svojí družinou. Děti z přípravné třídy a žáci 1. stupně někteří odvážně, jiní s obavami, předstupovali před Mikuláše zarecitovat básničku nebo i zazpívat. Pokukujíc po čertovi, poslibovali Mikuláši možné i nemožné a anděl je obdaroval mikulášským balíčkem. Následující týden, ve středu 10. prosince, za námi do školy přišla paní knihovnice Simona Ryšavá. Se svým připraveným pásmem O vánocích. Zajímavě nám vyprávěla a četla o vánočních zvycích a tradicích, které doplnila i názornými ukázkami a prezentací na interaktivní tabuli. V pátek 12. prosince odjelo družstvo dívek na turnaj ve stolním tenise do Přerova. S pílí a nadšením soupeřily s ostatními dívkami a nakonec obsadily pěkné 3. místo. V tento den, jako každoročně, se žáci se svými rukodělnými výrobky prezentovali na prodejním Vánočním jarmarku. Výrobky žáků sklidily velký úspěch a budou ozdobou v mnoha domácnostech v Lipníku a okolí. Ve středu 17. prosince jsme jeli do Olomouce. Cílem naší cesty bylo divadelní představení v Divadle Na Šantovce. Zhlédli jsme divadelní pohádku Zapeklitá pohádka, která se nám moc líbila. Někteří z nás i malovali čerty společně s herci divadla Tramtarie. Poté jsme se vydali do ulic předvánoční Olomouce. Procházeli jsme náměstími, podívali se v poledne na orloj. Výlet se nám vydařil a spokojeni a vánočně naladěni jsme odjeli zpět do Lipníka. Následující den, ve čtvrtek, byl v naší škole Den otevřených dveří s vánočními dílničkami. V mnoha třídách se dílniček zúčastnili i rodiče. Děti ze speciálních tříd měly vánoční posezení i se svými rodiči. Vyměnili si zkušenosti navzájem a vyzkoušeli si pracovní činnosti s jinými dětmi. V pátek, poslední školní den roku 2014, proběhly ve třídě vánoční besídky, děti si rozdaly dárečky, poseděly u vánočních stromečků a zazpívaly koledy. V tělocvičně v rámci vánočního programu proběhla diskotéka. Příjemně naladěni jsme si popřáli veselé Vánoce a odešli domů těšit se na Ježíška. Mgr. Taťána Peterková Mikuláš se svou družinou navštívil děti z přípravné třídy i žáky 1. stupně. Foto z archivu školy Výlet do předvánoční Olomouce se vydařil. Foto z archivu školy Děti ze speciálních tříd měly vánoční posezení i se svými rodiči.

9 ŠKOLY / ZAJÍMAVOSTi STRANA 9 Ve Sluníčku mají funkční maketu parního stroje My máme parní stroj, úžasné síly zdroj, těmito slovy začíná jedna písnička. Ale my máme v laboratořích 8. třídy také parní stroj od pana učitele Martina Janského. Maketu malého parního stroje donesl z domu a my jsme topili pod kotlem pevným lihem, až se vytvořila pára a poháněla kolo, které se podle množství páry točilo rychle, či pomalu. Na nové interaktivní tabuli jsme si promítli schéma parního stroje a předvedli si princip parního stroje. Ing. Martin Janský a Ing. Anežka Štěpánová ZŠ Osecká 315 uspořádala zájezd do vánoční Vídně Návštěva vánoční Vídně patří pro mnoho lidí mezi nejkrásnější výlety v celém roce, a proto jsme se i my rozhodli na takový výlet vypravit. Podívali jsme se, jak mezi radnicí a Burgtheatrem září tisíce světel, a vychutnali si tradiční vánoční trhy. Vzduchem se šíří vůně kaštanů, pečených jablek, punče, vanilky a stánky jsou ověšeny výrobky lidových řemesel, dřevěnými hračkami pro děti nebo vánočními ozdobami z foukaného skla. Vše zde působí kouzelným a pohádkovým dojmem. A nám zůstanou vzpomínky na celý život. Marie Horká, ZŠ Osecká 315 Žáci topili pod kotlem makety parního stroje a sledovali, jak pára točí kolem. Foto z archivu školy Překrásná vánoční Vídeň, foto M. Horká Bylo založeno nové skautské středisko Lipenská dvojka Je tu nový rok 2015 a právě před třemi lety byl založen nový skautský oddíl, tehdy ještě ve skautském středisku Ing. L. Cagaše. Plynuly měsíce, oddíl se rozrůstal a svým tradičním pojetím skautingu se stalo, co se muselo stát. Oddíl se osamostatnil a svou činností se stal známý nejen ve svém městě, ale i na úrovni okresu a kraje. Dnes po třech letech je mi velkou ctí vám všem oznámit, že bylo založeno nové skautské středisko Lipenská dvojka. Z ohlasů z ústředí Junáka víme, že jde ve skautské organizaci o ojedinělou a radostnou událost. V dnešní době se spíše střediska ruší, než by vznikala. Naše středisko má čtyři oddíly, a tak poskytuje všem věkovým skupinám možnost zapojení se do skautingu. Dne 21. listopadu 2014 proběhl hlasovací sněm, kde byla zvolena středisková rada a jmenováni zpravodajové. Tuto ojedinělou událost si nemohli nechat ujít naši nadřízení z okresu a kraje, kteří nás poctili svou návštěvou. Tímto bych chtěl všem činovníkům Lipenské dvojky: Patriku Lupíkovi, Jiřímu Zapalačovi, Lukáši Kotkovi, Jaroslavu Damkovi, Martině Machačové, Janě Morávkové, Lukáši Slaměníkovi, Kateřině Matyášové, Pavlovi Skulilovi, Janě Rychtářové a Jaroslavu Šímovi poděkovat za to, že měli odvahu společně se mnou založit středisko a pokračovat tak v předávání skautských ideálů dalším generacím. Na závěr bych vám všem rád popřál hodně štěstí a zdraví do nového roku 2015 a také poděkoval všem, kteří nám pomáhají. Moc si této pomoci vážíme. Děkuji. Dan Machač Příprava hlasování, foto z archivu Lipenské dvojky Návštěva předsedy a hospodáře Krajské rady Junáka Zlín

10 STRANA 10Z zajímavosti SLOVENSKÝ SOUBOR ČAKANKA V LIPNÍKU N. BEČVOU Na pátek 12. prosince 2014 jsme se velmi těšili. Nejen že byl tradiční jarmark, ale přijel nás navštívit i dětský folklorní soubor Čakanka ze Slovenska. Přivezl s sebou krásný pořad plný temperamentních tanců, ale i ukázky tradičních vánočních zvyků. První ukázku jejich tanečního umu jsme měli možnost zhlédnout hned v pátek na Vánočním jarmarku. To hlavní vystoupení pak bylo v sobotu v podvečer v kulturním domě Echo. Tady byla Čakanka za své vystoupení odměněna dlouhým bouřlivým potleskem spokojených návštěvníků. Víkendový pobyt jsme se slovenským dětem snažili zpříjemnit návštěvou Vánoční výstavy v Domečku, komentovanou prohlídkou našeho města a společnou česko-slovenskou maškarní diskotékou. Čakanka odjížděla domů se spoustou příjemných zážitků a s přáním se do kľudného Lipníka opět někdy vrátit. Děkujeme Květě Kohoutkové a Markétě Matuškové za to, že pro nás slovenský soubor Čakanka objevily. Velký dík také patří zaměstnancům kulturního domu Echo a týmu Střediska volného FOLKLÓR A PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC Dětský folklorní soubor Maleníček se při svých vystoupeních na nejrůznějších festivalech setkává s mnoha dětskými soubory. Z některých setkání vznikají přátelství dlouhodobá, z jiných si odvážejí jen příjemné vzpomínky. Soubor tancoval již v Itálii nebo v Polsku. A letos v květnu se vydal k sousedům z nejbližších do slovenského Nového Města nad Váhem. Návštěva u dětského souboru Čakanka se uskutečnila za finanční podpory Olomouckého kraje. Děti i vedení souboru Maleníček se vrátili plni nadšení a s příslibem dalších vzájemných setkání. Uplynulo pár měsíců a nejen Maleníček se dočkal. Soubor Čakanka potvrdil svoji návštěvu na dobu předvánoční. A tak jsme malé, zapálené, temperamentní a velmi šikovné tanečníky mohli vidět všichni v programu letošního Vánočního jarmarku. Při svém vystoupení nám ukázali perfektně zvládnuté tance i něco málo ze zvyků pojících se s obdobím adventu na Slovensku. Závěr vystoupení patřil společné písni obou souborů o blížících se Vánocích a při pohledu do řad shromážděných diváků bylo vidět a cítit dojetí, které umocnil letošní závěrečný ohňostroj. Setkání dětí z obou souborů pokračovalo v sobotu 13. prosince 2014 jejich programem v KD Echo. DFS Maleníček nejen pro času v čele s paní Janou Kašpárkovou. Bez jejich obětavé pomoci by se víkend nemohl nést v tak pohodové a dobré náladě. Děkujeme. Soubor Maleníček a rodiče Vystoupení v bývalé synagoze, foto z archivu Maleníčku děti z Čakanky zahrál vánoční příběh zvířátek. V odpoledních hodinách se děti ze slovenského souboru zapojily do programu tradičního vánočního setkání našich seniorů. Téměř zaplněný sál vytvořil úžasnou atmosféru a děti obou souborů předvedly skvělá vystoupení, která byla na konci odměněná velkým potleskem. Kdo tento program neviděl, může jen závidět těm, kdo toto štěstí měli. Úžasný byl také výkon dětí z přípravky Maleníčku. Ty po necelých třech měsících nácviku zvládly svoji premiéru v programu jarmarku i při vystoupení v Echu na jedničku s hvězdičkou. Neúnavní dětští tanečníci pokračovali ve večerních hodinách ve své společné zábavě. Tentokrát v soudobém rytmu. Znaveni, ale šťastni se rozcházeli a nemohli se dočkat nedělní společné vycházky městem. Závěrečné nedělní posezení zakončilo návštěvu souboru Čakanka v Lipníku nad Bečvou. Při loučení ukápla nejedna slzička. Věřme, že toto navázané přátelství zeměpisné hranice nerozdělí. Draha Řeháková, SVČ Společná procházka městem, foto z archivu SVČ Středisko volného času Lipník n. B. srdečně děkuje Tomášovi Dohnalovi za instalaci Zpívajícího stromu vedle kulturního domu Echo. Zpívající strom je v provozu vždy od chvíle, kdy se rozsvítí pouliční osvětlení. Vánoční příběh zvířátek v KD Echu NOČNÍ VÝŠLAP KOLEM HELFŠTÝNA Pátek Tradiční večerní procházka s úkoly na trati Start mezi 17:00 a 18:00 hodinou od SVČ Vstupné 50 Kč dospělí, 30 Kč děti Večer Vám zpříjemní v restauraci Pod Hradem skupina LH Western

11 ZAJÍMAVOSTi STRANA 11 S PRÁVNÍKEM NAD PARAGRAFY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU DÍL PÁTÝ REKLAMACE ( 2099 a násl.) Přinášíme Vám další část pravidelného občanskoprávního seriálu, který upozorňuje na nejdůležitější novinky soukromého práva účinné od 1. ledna V minulém díle jsme na eshopu kupovali vánoční dárky. V tom dnešním s nimi absolvujeme reklamační řízení, které bývá pro spotřebitele často odyseou s nejistým výsledkem. Na jejím konci odchází buď spokojený zákazník, nebo prodejnou létají hromy, blesky a zaklínadlo jménem Česká obchodní inspekce. Na obranu prodejců nutno dodat, že ne vždy oprávněně. Dokdy je zboží v záruce? O notoricky známou dvouletou záruku na spotřební zboží zakoupené v obchodě ať už kamenném nebo internetovém jsme s účinností nového občanského zákoníku (NOZ) nepřišli. Jen ji už zákon, ke škodě zaběhnuté praxe, nenazývá zárukou, ale tzv. právem z vad. I nadále tak lze podle ust uplatnit u obchodníka práva z vadného plnění a zboží bezodkladně reklamovat pro vadu, která se na zboží vyskytne v době 24 měsíců od jeho převzetí. Zažitý pojem záruka se pak nově objevuje v ust jako tzv. záruka za jakost. Jde o zcela dobrovolný závazek prodávajícího, že jeho zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tento bonus obchodník v rámci konkurenčního boje poskytnout může, ale i nemusí, a to ještě v libovolné délce. Vzpomeňme na číslovku 7 v reklamě nejmenované korejské automobilky. Co vše můžete po obchodníkovi požadovat? Dřívější členění na vady odstranitelné a neodstranitelné vzalo za své a od roku 2014 se rozlišují vady, které znamenají buď podstatné, nebo naopak nepodstatné porušení smlouvy. Pokud si například koupíte rychlovarnou konvici, která přestane vařit, pak jde jistě o podstatné porušení smlouvy. Přestane-li jen svítit kontrolka indikace ohřevu vody, bude porušení nepodstatné. V prvním případě máte možnost volby mezi výměnou za nový kus, slevou z ceny, Řeka Bečva, která se pyšnila před léty křišťálovou vodou a nesmírným bohatstvím ryb, dala podnět k vytvoření Rybářského spolku v Lipníku nad Bečvou. Je to již 95 let, kdy tento spolek vznikl. Od prvopočátku své existence navazoval na tradice českého rybářství. Vycházel z jeho zkušeností a kultivoval tradice českého rybářství. Na schůzi dne 26. ledna 1920 byla mezi podepsanými ujednána smlouva za účelem vytvoření spolku k pěstování a lovení ryb v řece Bečvě. Podepsaní tvořili spolek pro lovení ryb a korýšů v řece Bečvě a jejich přítocích. Spolek měl trvat 3 roky, tj. od 1. ledna 1920 do Po této době se mohl buď obnovit, nebo rozpustit. Správu spolku vedl výbor zvolený valnou hromadou. Činné členstvo spolku tvořili: Kunovský František předseda, Dvořák Antonín náměstek, Kopřiva Viktor pokladník, Novotný Miloš jednatel, Langer Jan rybmistr a další. Touto smlouvou začala slavná éra lipenských rybářů. 95. výročí nás nabádá k zamyšlení. Prožili jsme léta dobrá, horší, lehká, těžká i velmi těžká, ale vždy byla velká snaha sloužit rybářům a jednotě svazu. Do dnešních dnů naše organizace dospěla v dobré formě i přes všechna úskalí. Společnou prací se dařilo překonat různé překážky. Jsme přesvědčeni, že tomu tak bude i nadále. Pokud bychom chtěli seznámit širokou veřejnost s celou historií činností Rybářského spolku, dnešního Českého rybářského svazu, místní organizace Lipník nad Bečvou, musíme vycházet z dochovaných záznamů v kronice, v níž je zachycena činnost vzniklého spolku od jeho prvopočátku až po současnost. Tímto nebo můžete rovnou zvolit odstoupení od smlouvy a tedy i vrácení peněz. V druhém případě můžete požadovat jen opravu věci nebo slevu z ceny. Volbu konkrétního nároku je přitom potřeba obchodníkovi oznámit ihned s reklamací. Pokud se spokojíte se slevou z ceny a vadu si odstraníte svépomocí, ztrácíte tím do budoucna nárok reklamovat tutéž vadu znovu. Běží od výměny vadného zboží nová reklamační doba? Záleží na datu, kdy bylo zboží zakoupeno. Pokud se tak stalo před , pak skutečně s výměnou vadného zboží počíná plynout zcela nová 24 měsíční reklamační doba. Takto se ad absurdum může stát, že při opakovaných úspěšných reklamacích dojde k nekonečnému řetězení reklamačních dob. Tomu se již NOZ snaží zabránit. Došlo-li proto ke koupi zboží až po , pak s výměnou zboží za nový kus již žádná nová záruka nepočíná a pouze doběhne ta původní. Přiznejme, že ryze racionální volba spotřebitele by však v takovém případě mohla znít: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz. Za vrácené peníze lze ihned koupit nový kus zboží, u kterého samozřejmě nová a úplná 24 měsíční reklamační doba plynout začne. Záměr zákonodárce to ovšem nejspíš nebyl. Obchodník požaduje předložení záručního listu. Má na to právo? Nemá. Svou zákonnou odpovědnost z vad předložením záručního listu podmiňovat nesmí. Pro vytknutí vady Vám proto bez problému postačí předložení obyčejné účtenky. V praxi jsme zdárně řešili i uplatnění reklamace bez účtenky, a to na základě obyčejného výpisu z účtu, který osvědčoval zaplacení kupní ceny platební kartou zákazníka. Jak dlouho musíte na vyřízení reklamace čekat? Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady, která bude nabíledni například u složitějších elektrospotřebičů. Celé reklamační řízení včetně odstranění vady pak musí být skončeno nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Vás nejpozději poslední den této lhůty obchodník o vyřízení Vašeho případu neinformuje, máte podle ust. 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele právo na vrácení peněz. Mgr. Radek Svatoň Advokátní kancelář JUDr. Miroslav Svatoň, náměstí T.G.M. 93, Lipník nad Bečvou. Webové stránky: Místní organizace Českého rybářského svazu v Lipníku nad Bečvou oslavila své 95. výročí chceme jen vzpomenout záslužnou práci desítek dobrovolných funkcionářů rybářské organizace a stovek obětavých členů, kteří svou prací přispěli k rozvoji sportovního rybářství v Lipníku nad Bečvou a okolí. Svou činností především dbáme o naše vody. Bohatě a s rozvahou provádíme zarybňování sportovních revírů, snažíme se chránit vody před znečištěním a tím plníme odkaz našich zakladatelů i jejich následovníků. Díky tomu se nám tyto vody zpětně odměňují krásnými a nezapomenutelnými rybářskými zážitky. Neděje se to samo sebou, je to dílo všech členů a příznivců místní organizace v Lipníku nad Bečvou. V současné době obhospodařujeme několik rybářských revírů v Lipníku nad Bečvou a blízkém okolí. Jedná se především o revír Bečva, lom Výkleky, vodní nádrže: Lukavec ve Veselíčku, Loučka, Pod Skalou v Týně nad Bečvou, Familie a v neposlední řadě vodní nádrž u Technických služeb v Lipníku nad Bečvou. Kromě těchto revírů obhospodařujeme i několik pstruhových chovných potoků. K Vám, kamarádi, přátelé, rybáři a další příznivci rybářství, směřují srdečná poděkování. Přejeme Vám, ať Vám pracovní elán stačí na hodně dlouho a naše vody ať se Vám odměňují radostí a bohatstvím rybářských zážitků. Ať ve Vašich domovech vždy dominuje zdraví, radost, úspěchy a pohoda. S rybářským pozdravem Petrův zdar! Výbor MO ČRS Lipník n. B. Pozn. redakce: S použitím materiálu kroniky ČRS MO Lipník nad Bečvou zpracoval Jan Krčma, předseda MO.

12 STRANA 12Z Vážení čtenáři Lipenských listů. Rok 2014 skončil. I když nám počasí prozatím nevytvářelo tu pravou vysněnou zimní pohodu, nezbývá, než si ji vytvořit mezi svými přáteli, kolegy a hlavně doma s rodinou. Patří k dobré tradici popřát si vzájemně něco hezkého do nového roku, zároveň ale připomenout dobré počiny roku minulého. V této souvislosti bychom chtěli splnit přání našich klientů a obyvatel Domu s pečovatelskou službou, kteří si přejí touto formou poděkovat všem pečovatelkám za péči a obětavost při vykonávání této nelehké práce, také přejí všechno nejlepší do nového roku. Dalším přáním našich klientů je poděkovat dětem ze ZŠ Osecká a MŠ z Loučky za jejich vystoupení, které obyvatele našeho zařízení velmi potěšilo a na které se každý rok těší. Zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou v Lipníku n. B. se rádi připojují k přání pevného zdraví a životních úspěchů v roce 2015 všem našim obyvatelům a čtenářům Lipenských listů. Na závěr jedno upozornění: od měsíce ledna 2015 bude Lipenský klub Pohoda nabízet své služby v rozšířené době, a to v pracovní dny v době od 8.30 do hodin a od do14.30 hodin. Na všechny akce jste srdečně zváni. Příjemné zážitky kulturní a životní přeje kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník n. B., příspěvková organizace. zajímavosti V měsíci lednu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR Začátek nového roku je již tradičně spojen s Tříkrálovou sbírkou Charity Česká republika. Od 2. do 12. ledna budou vycházet do ulic a ke dveřím vašich domovů velcí i malí koledníčci, aby vám zvěstovali radostnou zprávu o narození Ježíše Krista a popřáli zdraví, štěstí a hojnost Božího požehnání do nového roku. Pokud vás naši koledníčci navštíví, prosíme o jejich vlídné přijetí. Jejich zapojení do této sbírky je dobrovolné a svoji službu hlásání zvěsti předávají s upřímnou radostí. Díky jejich minulé pomoci jsme mohli v našem středisku v Lipníku nad Bečvou rozšířit nabídku kompenzačních pomůcek (např. nové invalidní vozíky či židle do sprchy), které slouží potřebným lidem. Pořídit vybavení do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix na Zahradní v hodnotě 60 tis. Kč a poskytnout pomoc lidem v nouzi. V letošním roce bychom rádi z výtěžku této sbírky pořídili novou polohovací postel, elektrický invalidní vozík a opět pomáhali těm, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Pokud se rozhodnete našim tříkrálovým koledníkům přispět do kasičky jakoukoliv částkou, budeme velmi rádi. A jelikož si pomoci našich koledníčků velice vážíme, připravili jsme jim i v letošním roce několik akcí. Ta nejbližší proběhne již v únoru, kdy se mohou těšit na plavání v aquaparku Plovárna Hranice (bližší termín upřesníme, navštivte naše webové stránky Za Charitu Hranice Mgr. Martin Fujdl Jak na počítač začátečníci Městská knihovna Lipník nad Bečvou pořádá v měsíci lednu kurz Jak na počítač. Bude probíhat ve dnech 7., 14., 21. a Tento kurz je určený pro začátečníky, kteří nemají s prací na počítači žádnou nebo jen minimální zkušenost. Kurz probíhá ve studovně městské knihovny vždy ve středu v době 8:30 11:30 nebo 15:00 18:00 hodin a je určen pro čtyři zájemce. Cena kurzu pro neregistrované čtenáře činí 100 Kč, pro registrované čtenáře je zdarma. Přihlásit se můžete osobně ve studovně, telefonicky na čísle nebo em Kontakt: Mgr. Alžběta Remešová

13 ZAJÍMAVOSTI / KULTURA STRANA 13 MIKULÁŠSKÁ PÁRTY V KULTURNÍM DOMĚ ECHO V pátek 5. prosince 2014 se uskutečnila od hodin v kulturním domě Echo Mikulášská párty, na které se to jen hemžilo čertíky, ale také i andílky. Děti se mohly těšit na čertovský a pohádkový kvíz, při kterém je hlavní čert prozkoušel z jejich vědomostí. Děti se velmi snažily, a aby si zasloužily odměnu od Mikuláše, naučily se i básničku a čertovský taneček. Mikuláš byl na děti velmi hodný a nedovolil, aby si čertíci z doprovodu Mikuláše nějaké neposlušné dítě vzali s sebou do pytle. Mikuláš byl tak nadšen z kostýmu malých čertíků a andílků, že zasedl v porotě soutěže O nejkrásnějšího čertíka a andílka roku Aby ostatní děti nebyly smutné, všechny dostaly odměny ve formě svítících tyčinek a bonbónů. Poté už se Mikuláš vydal nadělovat balíčky dětem, ale tím naše párty nekončila. Děti si po skončení nadílky mohly s Mikulášem zatancovat. Kromě toho si děti s rodiči mohli vytvořit papírové andílky, čertíky a Mikuláše. Na akci zavítalo téměř 90 návštěvníků. Další oblíbenou akcí pro rodiny s dětmi bude v lednu tradiční maškarní karneval. Ten se uskuteční v sobotu 24. ledna od hodin, rovněž v kulturním domě Echo. Můžete se těšit na spoustu her, bohatou tombolu, vyhlášení nejkrásnějších masek. Celý karneval se ponese v duchu princezen, princů, králů a královen. Vstupné je v masce 20 Kč, bez masky 40 Kč. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Upozorňujeme rodiče, že lístky na tuto akci si mohou zakoupit v předprodeji v SVČ, TIC nebo na Tím se vyhnou případným frontám v den akce. Všichni jste srdečně zváni. Martina Havlasová, SVČ Příchod Mikuláše, foto z archivu SVČ Lipenská superstar Středisko volného času Lipník nad Bečvou srdečně zva na druhý ročník pěvecké soutěže Lipenská superstar Přihlásit se do ní můžou všichni ve věku od 6 do 18 let. Soutěž proběhne v sobotu 14. února v kulturním domě Echo od 15:00 hodin. Vstupné 30 Kč. Chceš se přihlásit? Potom do 2. února vyplň přihlášku, kterou najdeš buď na u svého učitele či na nástěnce, a pošli ji buď na nebo ji dones do kanceláře SVČ ve všední den od 8:00 do 20:00 hodin. Přihláška funguje i jako dotazník k rozhovoru a prezentaci. Nezapomeň na sebe uvést kontakt! Vyber si píseň. V případě že nevlastníš svůj hudební podklad, pokusíme se ti ho sehnat my. Může se ale stát, že se nám to nepodaří, ať už kvůli autorským právům, či jiným důvodům. V takovém případě buď připraven/a na možnost, že budeš výběr muset změnit. Letos máme pro soutěžící novinku nabízíme ti konzultační hodinu s jednou z porotkyň, programovou pracovnicí Echa a zpěvačkou Zuzanou Mimrovou. Pomůže ti se na soutěž připravit, poradí ti, jak vystupovat, co zlepšit a na čem zapracovat. Budeš-li mít o tuto konzultaci zájem, zaškrtni to do přihlášky. Konzultační hodiny pak proběhnou v týdnu února v odpoledních hodinách. Počítej také s generální zkouškou. Ta bude probíhat 14. února od 10:00 hodin (čas se podle počtu přihlášených může změnit). Účast na generálce je povinná, bez ní se nelze soutěže zúčastnit. Více informací na nebo na tel.: , Předávání cen pro nejkrásnější čertíky a andílky PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PÁTEK 30. LEDNA 2015 JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY Cena: 160 Kč Program od 8:00 do 16:00 hodin. Zajímavý program plný her, sportu a dobrodružství pod vedením Drahy Řehákové. Přihlášky na v záložce Ke stažení. Přihlášky zasílejte na KREATIVNÍ DÍLNA VINTAGE OBRÁZKY V sobotu 24. ledna 2015 si pro Vás lektorka Mgr. Petra Kroutilová připravila opět zajímavou kreativní dílnu. Jejím tématem jsou Vintage obrázky. Díky ubrouskové technice si domů odnesete dva originální obrázky. Pracovat budete také s krakelovacím lakem, praskací pastou a dekopastou. Cena za dopoledne 150 Kč. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné učebně SVČ, Komenského sady. Hlaste se na telefonu nebo na u do 21. ledna VÝTVARNÉ ODPOLEDNE SE STONOŽKOU SVĚT ZVÍŘÁTEK čtvrtek od 15:30 hodin v sále Stonožky vstupné 10 Kč (děti ze Stonožky zdarma) Čeká na Vás spousta exotických i domácích zvířátek. Záleží jen na Vás, jaká zvířátka si domů odnesete. Využijeme ruličky z toaletních papírů, kolíčky na prádlo či papírové talíře.

14 STRANA 14 VÁNOČNÍ JARMARK Středisko volného času ve spolupráci s městem Lipník nad Bečvou připravilo oblíbené sváteční vyvrcholení zimní sezóny na pátek 12. prosince Adventní duch přátelského setkání pod městským vánočním stromem vládl na lipenském náměstí při tradičním jednodenním Vánočním jarmarku. V provozu byla od 10 hodin necelá osmdesátka stánků s rozmanitým sortimentem včetně vánočního zboží a řemeslných výrobků, opět zvonilo kladivo mistra kováře na mobilní kovárně, občerstvení vonělo na Stodolní a roztopené občerstvovací pulty vlídně sálaly. Program probíhal na zastřešeném městském pódiu na centrální části náměstí TGM od 15:00 hodin. První bylo vystoupení dětí ze ZŠ Hranická, které pod vedením svých paní učitelek Tempírové, Vilišové a Zezůlkové zazpívaly a zahrály na zobcové flétničky dvě pohádkové a jednu vánoční píseň. Potom pódium zaplnili sněhuláčci ze školní družiny při ZŠ Osecká 315 se svou písní, vystoupení děti nacvičily pod vedením paní Lenky Jenišové. Vystřídali je čtvrťáci ze stejné školy, kteří zazpívali vánoční píseň Petra Kotvalda a po nich zazpívaly koledy děti pod vedením paní Kadaňkové. Pak se tančilo vtipnou skladbu V Himalájích bydlí Yetti nacvičily děti ze ZŠ Hranická s paní učitelkou Kamilou Zezůlkovou. Dvě písničky pak zazpívaly děti z dětského domova, vystřídaly je děti z hudebního kroužku při ZŠ Sluníčko pod vedením pana učitele Iva Novotného s pohádkovými písničkami a vánočními koledami. Následovalo roztomilé vystoupení malošků z přípravky Maleníčku, ve kterém děti od 2 do 7 lety předvedly, co se naučily za dva měsíce. Krásným vyvrcholením první části programu bylo pěvecké vystoupení studentů našeho městského gymnázia. Zpívali Anežka a Eliška Krejčí, Kryštof Janáček, Monika Rytířová, Lukáš Vlček, Alžběta Trpáková, Veronika Poláchová, Bára Chytilová a Bára Hašková. Na kytaru je doprovázela Petra Kužílková, na housle Andrea Kužílková a na bonga Kristýna Světnická. KULTURA Tradiční jednodenní Vánoční jarmark se nesl v duchu přátelského setkání. Také letos bylo možné prohlédnout si při jarmarku zvonici s historickým věžním hodinovým strojem v přízemí a vystoupat až ke zvonům. Bylo otevřeno od 16 hodin, za hodinu a půl zvonicí prošlo 105 návštěvníků. Po technické přestávce se program opět vrátil na pódium. Až do závěrečného ohňostroje bavily zaplněné náměstí děti z Maleníčku se svým hostem, slovenským dětským folklórním souborem Čakanka z Nového Mesta nad Váhom. V programovém bloku s názvem Ten vánoční čas dočkali zme zas zatančily Mažoretky z Maleníčku skladby Zima a Rolničky, děti z Čakanky s typickým slovenským temperamentem předvedly krásné pásmo lidových vánočních zvyků, tanců a písní ze svého kraje a na závěr společně všechny děti zazpívaly píseň Už paní Zima... To už gradovala adventní nálada na náměstí před závěrečným ohňostrojem. Ten rozzářil nebe nad náměstím přesně v šest hodin. Agentura PyroArt pro Lipník připravila téměř mystický dechberoucí zážitek z propojení světla, tmy a krásné hudby. Text: Blanka Prudilová, foto Pavel Motan Sněhuláčci ze školní družiny při ZŠ Osecká 315 divákům zazpívali a zatančili. Program na zastřešeném městském pódiu přilákal několik desítek posluchačů. Mažoretky z Maleníčku zatančily skladby Zima a Rolničky. Krásným vyvrcholením první části programu bylo pěvecké vystoupení studentů našeho městského gymnázia.

15 KULTURA STRANA 15 NAŠI FURIANTI V KULTURNÍM DOMĚ ECHO Do kulturního domu Echo zavítá 23. ledna 2015 úspěšný studentský soubor Slovanský tyátr, který je složený ze studentů a absolventů Slovanského gymnázia v Olomouci. Tento soubor přijede do Lipníka nad Bečvou s inscenací Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Po velmi úspěšné inscenaci Maryši zpracováváme další české realistické drama. Po dlouhé době navíc rozšiřujeme repertoár o čistě komediální kus, uvedl Zdeněk Vévoda, umělecký šéf souboru a režisér inscenace. Ve Furiantech vystupuje vůbec největší počet herců, co jsme kdy na scéně měli rovných dvacet, dodává. Díky úpravám trvá představení asi pětasedmdesát minut. Slovanský tyátr vloni oslavil desetileté výročí. V posledních letech na sebe upozornil především díky inscenaci Maryša LP 2011, s níž hostoval v divadlech napříč celou Českou republikou. Soubor se ve velké míře orientuje na studentské publikum, čemuž přizpůsobil i dramaturgii snaží se představovat klasická díla a nejcitovanější učebnicovou látku v netradičním pojetí. To ale neznamená, že je inscenace určena pouze pro studenty. Naopak, líbit se bude všem generacím publika, protože se jedná o zajímavě, moderně a vtipně zpracovanou klasiku z českého venkova. Slovanský tyátr se rozhodl na Naše furianty podívat novou optikou a zbavit je idylického finále. Jestli se jim dílo povedlo a jejich Furianti budou i Vašimi, uvidíte sami. Představení, které pořádá Středisko volného času, začíná v hodin v pátek 23. ledna. Vstupné je 100 Kč v předprodeji a 150 Kč na místě. Zakoupit vstupenky můžete v SVČ, TIC nebo na Mgr. Zuzana Mimrová, SVČ Z inscenace Naši furianti z fotoarchívu zpravodajstvi.olomouc.cz Z inscenace Naši furianti KINOKAVÁRNA NOVÝ FILMOVÝ PROJEKT V KD ECHO Od ledna 2015 startuje v kulturním domě Echo nový filmový projekt s názvem KINOKAVÁRNA. Každý třetí čtvrtek v měsíci se můžete těšit na projekci některé z filmových lahůdek jak světové, tak i české kinematografie. Abychom zážitek diváka ještě něčím obohatili, budou součástí večera vždy i odborné přednášky. Proto je program koncipován tak, aby každý film vždy ilustroval určitou etapu v daném období kinematografie, filmový žánr či tvorbu významného režiséra. Přednášet bude absolventka oboru Filmová věda na Univerzitě Palackého v Olomouci Mgr. Zuzana Mimrová. Lednovou Kinokavárnu otevře 22. ledna režisér Quentin Tarantino a jeho úspěšný válečný film Hanebný pancharti. Přibližně půlhodinová přednáška, která lednovou Kinokavárnu doplní, má název Nespoutaný Tarantino a diváci se dozví něco o výjimečném režisérském stylu a dalších filmech tohoto zajímavého režiséra. Začátek přednášky je v 18:30 hodin. Poté bude následovat film. Upozorňujeme, že Tarantinovy filmy nejsou vhodné pro děti do dvanácti let, a proto jim vstup na tuto projekci nedoporučujeme. Srdečně vás zveme na Hanebné pancharty, Brada Pitta jako poručíka Alda Raina a především na brilantní dílo jednoho z nejkontroverznějších režisérů současnosti. Jednotná cena vstupenky do kinokavárny je 50 korun. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na V únorové kinokavárně, která proběhne 19. února se můžete již teď těšit na film Stevena Spilberga Schindlerův seznam. Mgr. Zuzana Mimrová, SVČ

16 STRANA 16 KULTURNÍ SERVIS KDY KDE CO v LipnÍku n. B. a okolí Leden 2015 čtvrtek VÝTVARNÉ ODPOLEDNE SE STONOŽKOU Téma Svět zvířátek. Materiál: ruličky od toaletních papírů, kolíčky na prádlo a papírové talíře. Vstupné 10 Kč pro veřejnost, děti ze Stonožky zdarma. Začátek v 15:30 hodin v sále Stonožky. Pořádá SVČ, tel.: , čtvrtek HOST V KNIHOVNĚ I. Cyklus besed, přednášek a zajímavých setkání zahájí známý autor knih o zdraví a lidském hledání Ing. Miroslav Hrabica přednáškou O léčení (i zrání) a předávání (i odebírání) životní síly. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek NOČNÍ VÝŠLAP KOLEM HELFŠTÝNA Tradiční večerní vycházka okolím hradu. Po cestě je pro zájemce připraven test o působení piaristů v našem městě. Startovní karty si účastníci pochodu mohou vyzvednout v budově SVČ od 17:00 do 18:00 hodin. Startovné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč. Cíl v restauraci Pod Hradem. K poslechu hraje kapela LH Western. Pořádá SVČ, tel.: , pátek SPOLEČENSKÝ VEČER SPORTOVCŮ Setkání lipenských sportovců v KD Echo ve 20:00 hodin. Předprodej od konce listopadu Pořádá SK Cykloteam Lipník n. B. pondělí LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda (snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní v 9:30 hodin. Téma: Povídky Zdeňka Svěráka. Četba povídek z knih pro dospělé Povídky a Nové povídky. Pořádá MěK ve spolupráci se Sociálními službami, tel.: pondělí JORDÁNSKO ZEMĚ NEZNÁMÁ Přednáška s projekcí Mgr. Jitky Bortlové. Sál KD Echo v 16:30 hodin. Vstupné 20 Kč pro veřejnost, členové Akademie III. věku zdarma. Pořádá SVČ, tel.: , čtvrtek LEDNOVÁ KINOKAVÁRNA V lednu v KD Echo budeme promítat film Quentina Tarantina HANEBNÝ PANCHARTI. Projekci doprovodí přednáška Mgr. Zuzany Mimrové s názvem Nespoutaný Tarantino. Začátek v 18:30 hodin. Cena vstupenky 50 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , pátek DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NAŠI FURIANTI Divadelní inscenaci klasické hry Ladislava Stroupežnického představí v KD Echo Slovanský tyátr z Olomouce v režii Zdeňka Vévody. Začátek v 19:00 hodin. Cena vstupenky v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , sobota KREATIVNÍ DÍLNA Téma: Vintage obrázky pod vedením Mgr. Petry Kroutilové. Cena 150 Kč. Začátek v 9:00 hodin ve výtvarné učebně SVČ. Zájemci se hlásí do telefonicky nebo em. Pořádá SVČ, tel.: , sobota DĚTSKÝ KARNEVAL VELKÝ KRÁLOVSKÝ BÁL V KD Echo od 15:30 hodin. Program se spoustou her, soutěží, bohatou tombolou a řadou dalších překvapení. Soutěž o nejhezčí masku s královskou tématikou. Vstupné v masce 20 Kč, bez masky 40 Kč, děti do 1 roku zdarma. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , úterý KONCERT V ZUŠ Koncert klavírních duí (skladby čtyřruční a dvouklavírní) a výstava žáků VO v 17:00 v sále ZUŠ. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: čtvrtek PLNÝ UŠI MUZIKY Dvojkoncert: lipenská kapela embéčka a jejich hudební host, folkoví Žamboši ze Vsetína www. zambosi.cz Sál kulturního domu Echo v 19:00 hodin, vstupné 50 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , ve spolupráci s kapelou embéčka, tel.: čtvrtek pátek PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH Prodej opotřebovaných, duplicitních a zastaralých knih, beletrie, naučné literatury i knih pro děti. Výstavní sál Domeček 9:00 17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: pátek PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POLOLETNÍ PRÁZDNINY Jednodenní pololetní prázdniny plné her a dobrodružství pod vedením Drahy Řehákové. Program pro děti připraven od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Cena 160 Kč. Přihlášky na webu SVČ v záložce ke stažení. Pořádá SVČ, tel.: , Připravujeme v únoru: pondělí PTÁCI, JAK JE NEZNÁME Přednáška Ing. Jany Kosturové, pracovnice Ornitologické stanice Muzea Komenského Přerov, v sále KD Echo v 16:30 hodin v rámci Akademie III. věku. Akademici vstup zdarma, veřejnost 20 Kč. Pořádá SVČ, tel.: , sobota REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Noblesní společenská událost s hudbou, tancem a atraktivním programem v KD Echo. Pořádá SVČ, tel.: úterý HOST V KNIHOVNĚ I. Přednáška Dáši Halotové na téma Rok 2015 z pohledu numerologie co nám přináší do života a jak nás ovlivňuje. Výstavní sál Domeček od 17:30 hodin. Pořádá MěK, tel.: sobota LIPENSKÁ SUPERSTAR Druhý ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež. Spousta mladých talentů, odborná porota i divácké hlasování a hlavně skvělé ceny. Začátek soutěže v KD Echo od 15:00 hodin. Cena vstupenky 30 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na echolipnik.cz. Pořádá SVČ, tel.: , čtvrtek ÚNOROVÁ KINOKAVÁRNA V únorové kinokavárně v KD Echo je na programu film Stevena Spielberga SCHINDLERŮV SEZNAM. Projekci doprovodí přednáška Mgr. Zuzany Mimrové s názvem Zlatá éra blockbusterů v Hollywoodu. Začátek v 18:30 hodin. Cena vstupenky 50 Kč. Předprodej v kanceláři SVČ, TIC nebo na Pořádá SVČ, tel.: , Změna programu vyhrazena. HOST v knihovně Městská knihovna Lipník n. B., p.o. zve na přednášku autora knih o zdraví a lidském hledání Ing. Miroslava Hrabici O léčení (i zrání) lidí a předávání (i odebírání) životní síly Léčení lidí jako služba druhým. Vytváření duchovní i energetické ochrany. Masáž jako zdroj nových sil. Představení nové knihy Skrze mne. výstavní sál Domeček čtvrtek 15. ledna 2015 v 17:30 hod. Vstup zdarma. Český rybářský svaz MO Lipník n. B. Pořádá Společenský večer Kdy: 27. února 2015 ve hod. Kde: Kulturní dům Veselíčko-Tupec Hudba: S U N S E T Doprava zajištěna z Lipníka n. B. a zpět Tombola bohaté občerstvení Předprodej vstupenek v klubovně MO ČRS v ulici J. V. Sládka 1460 každé úterý od 20. ledna Bližší informace p. Hloušek Jan mobil

17 KULTURA / INZERce STRANA 17 PLNÝ UŠI MUZIKY v ECHU Ve čtvrtek 29. ledna 2015 v 19 hodin v sále kulturního domu Echo v Lipníku nad Bečvou bude domácí trampfolková kapela embéčka hostit dvojnásobné akademické Anděly v kategorii folk, vsetínskou kapelu ŽAMBOŠI. Trampfolková embéčka jsou z Lipníka nad Bečvou. Pamětníci ve třech pětinách formace poznají expupkáče, kteří úspěšně brázdili amatérské hudební vody českého folku v letech Křestní jmena pěti muzikantů začínají výhradně na písmena M a B, proto název kapely embéčka. Navíc manželé-zakladatelé se narodili v témže roce jako stejnojmenná legendární autíčka. Familyband tvoří manželé Blanka (zpěv, rytmika) a Milan Miša (kontrabas, tanec) Prudilovi se synem Matějem (trubka, zpěv) a jejich kamarád Michal Odložilík (kytara, zpěv) s neteří Marií Košnárovou (příčná flétna). Hrají od roku 2011 a mají za sebou příjemná účinkování v hudebních klubech i na mnoha festivalech po celé republice. Hrávají taky v Lipníku n. B., např. na Svatojakubských hodech, zahráli si v sále bývalého kina i současného kulturního domu Echo, hudebně doprovodili vernisáž v galerii Konírna. Domácí trampfolková kapela embéčka vystoupí v KD Echo. Vsetínská kapela ŽAMBOŠI si v Lipníku n. B. již několikrát zahrála. Písničky embéček jsou převážně z dílny Blanky Prudilové, držitelky mezinárodní Autorské Porty Hrají si pro radost, nemají ambice vítězit v soutěžích a jsou vděční za každého posluchače s ušima dokořán. Pořad Plný uši muziky aneb Dnes nepromítáme se v sále kina Svět konal pravidelně v letech Vždy poslední lednový čtvrtek si sem Pupkáči zvali ke spoluúčinkování své spřátelené kapely. Loňského roku se pořad po šesti letech vrátil, embéčka pozvala do Echa moravičanský A.M.Úlet. Tentokrát bude hudebním hostem embéček kapela ŽAMBOŠI ze Vsetína (www.zambosi.cz), která v Lipníku hrála několikrát na PředZahradách na náměstí. Kytaru, akordeon, dva zpěvy, Juřího geniální bicí a Honzův nezaměnitelný autorský rukopis si mnozí příznivci dobré muziky dobře pamatují. Žamboši existují od roku 2002, kdy začínali jako duo. V roce 2007 ocenila Akademie populární hudby jejich první album To se to hraje... cenou Anděl 2006 v kategorii folk&country. Pak z dua trio učinil příliv excelentního perkusisty Jiřího Nedavašky. V roce 2009 vydali druhé CD Přituhuje, které bylo opět akademiky odměněno Andělem. Žamboši tak dvakrát dosáhli na nejvyšší českou hudební metu a zároveň se zařadili k předchozím držitelům této ceny, kterými jsou mj. Zuzana Navarová, Karel Plíhal, Radúza či Robert Křesťan Loni vydali třetí CD s názvem Pól nedostupnosti, které v Lipníku představí. Tak uvidíme, jestli i ta třetí žamboší placka se na jaře 2015 oandělí. Držíme palce. Pořad Plný uši muziky pořádá SVČ ve spolupráci s kapelou embéčka. Vstupné je 50 Kč, rezervace míst je možná od 19. ledna 2015 na tel. č , nebo em na echolipnik.cz. Text: Blanka Prudilová, foto: z archivu skupin Opravy a prodej šicích strojů. Opravy je možné provádět i u Vás doma. Kontakt: Dvořák, tel Prodám družstevní byt 3+1 v 6. patře na ulici Bratrské v Lipníku nad Bečvou. Jedná se o byt 66 m 2, po částečné rekonstrukci nová kuchyň, podlahy, vestavěná skříň. Byt je zařízený TV, lednice, pračka, myčka, sedací souprava ihned k nastěhování. Tel.:

18 STRANA 18 SPORT / INZERCE V Mohelnici byli naši judisté nejlepší Lipenští horolezci se zúčastnili nejobtížnějšího závodu v extrémním lezení V sobotu 22. listopadu 2014 proběhl v Brně nejprestižnější mezinárodní závod v extrémní formě sportovního lezení v boulderingu ve střední Evropě s názvem MEJCUP Zde soutěží dohromady muži i ženy. Za lipenský horolezecký oddíl se zúčastnili tohoto nejobtížnějšího závodu 3 členové Jakub Konečný, Martin Chytil a Jakub Skočdopole. V Brně lezlo celkem 291 lezců a naši horolez- V rámci tréninku proběhly ve sportovním centru Naparia oddílové turnaje. První ročník Panda poháru byl uspořádán pro začínající judisty ze všech tří základen Femaxu Engineering, účast přijalo 31 dětí s bílým páskem a bylo se rozhodně na co dívat. Následoval tolik oblíbený Ippon cup pro závodníky benjamínky a pozvané oddíly. Výsledky Panda poháru: První místa vybojovali Michal Vašut, Barbora Kulhánková, Regina Orságová, Matěj Pečeňa, Tobiáš Večerek, Valentýna Krejčí, Tomáš Herman, Tomáš Vávra, Dora Malířová. Druhá místa obsadili Marie Malířová, Filip Vávra, Petr Karala, Marek Mazanec, Martin Vrtal, Matěj Vašinka, Martin Jeřábek, Veronika Koláčková, Martin Caletka. Třetí místa mají Adam Schoř, Jindra Pavelka, Jan Hýža, Michal Hais, Nikolas Bocek, David Vašut, Nikol Kalinová, Eliška Kývalová, Tomáš Kývala, Adam Šafařík, Adam Vrtal, Andreas Orság, Jarda Janiš. Výsledky Ippon cupu: První místa urvali Kristýna Pokorná, Hana Hadašová, Sabina Vítková, Teo Pařík, Ondra Vašina, Ondra Vybíral, Dorota Malířová, Barbora Kulhánková. Druzí jsou Barbora Janíková, Jan Tománek, Eliška Martínková. Třetí místa patří Adamu Schořovi, Tomáši Chalupovi, Milanu Mašlaňovi, Filipu Vávrovi. V sobotu 6. prosince vyjela patnáctičlenná výprava judistů na Mezinárodní velkou cenu města Mohelnice. Za účasti týmů z ČR, Polska a Německa jsme se stali nejúspěšnějším týmem turnaje a domů si odvezli pohár za první místo. Vybojovali jsme osm zlatých a dvě stříbrné medaile. První jsou Kristýna Pokorná, Sabina Vítková, Hana Hadašová, Bára Janíková, Ondra Vybíral, Jan Tománek, Ondra Janík a Roman Chytrý. Druhé místo si vyprali Bára Kulhánková a Tomáš Hynčica. Petr Koubek, Tomáš Chalupa a Jirka Maňásek dovezli pátá místa. Sedmí byli Erik Vybíral a Jan Roth. Olga Chytrá, trenérka Spokojení judisté ukazují, že judo je sport na jedničku. Foto O. Chytrá ci se mezi nimi neztratili. Jakub Konečný si vylezl pro 33. místo, Martin Chytil skončil na 114. místě a Jakub Skočdopole se umístil jako 212. Všem patří poděkování za skvělou reprezentaci horolezeckého oddílu při SVČ a v neposlední řadě i reprezentaci města Lipník n. B. Draha Řeháková, SVČ

19 SPORT STRANA 19 Na florbalovém turnaji v Přerově se sešly tři týmy dětí z Florbalové školy Teiwaz Zajímavý pohled se naskytl divákům sledujícím v sobotu 22. listopadu florbalový turnaj přípravek v Přerově. Z pěti týmů byly tři složeny z dětí Florbalové školy Teiwaz. Domácí Přerov nastoupil v černých dresech s šipkou, holky v červeno-bílých dresech s šipkou a my, Lipník, v nových zeleno-bílých dresech s šipkou. Zbylými dvěma družstvy na turnaji byly Prostějov a Mohelnice, která nakonec turnaj vyhrála. První utkání jsme hráli právě proti Mohelnici a prohráli jsme jen o gól. Bohužel byl na konci utkání zraněn náš nejlepší hráč. I přes nasazení všech hráčů jsme na tomto turnaji skončili pátí. Snad to napravíme příště! Klára Švarcová, trenérka Týmy z Teiwazu změřily mezi sebou své síly. Foto: paní Románková Domácí turnaj družstva přípravky FbŠ Teiwaz Lipník n. B. V neděli jsme pořádali na hale SŠE (vedle stadionu) florbalový turnaj. Protože někteří naši hráči byli na horách či po nemoci, přizvali jsme si na pomoc dva šikovné přípravkáře z Hranic, kteří ale pravidelně hrají za elévy Florbalové školy Teiwaz, a tři dívky z Přerova obvykle nastupující za elévkyně FbŠ Teiwaz. Hráči si rozuměli velice dobře a předváděli slušné výkony. Na turnaji obsadili čtvrtou příčku a i tak se těšili z medailí. Děkujeme všem hráčům za stále se zlepšující výkony a těšíme se na další turnaj, který tentokrát proběhne ve Šternberku. Velké díky patří i rodičům za pomoc s chystáním a sklízením hřiště a pořádáním. Klára Švarcová, trenérka VÁNOČNÍ POHÁR 2014 V úterý 9. prosince 2014 se ve sportovní hale SŠE v Lipníku n. B. konal již 16. ročník lezecké soutěže na obtížnost žáků ZŠ, SŠ a OU. Halu, lezecké cesty a zázemí pro závodníky připravovali členové lipenského horolezeckého oddílu. Akce se zúčastnilo celkem 54 lezců z 18 škol a organizací. Závod byl rozdělen do několika kategorií podle věku a podle pohlaví. Nejpočetněji byly obsazeny kategorie dívky 4. až 6. tříd (10 soutěžících) a hoši 7. až 9. tříd (12 lezců). Na výkony soutěžících dohlížela 5členná porota. Všichni účastníci obdrželi drobné ceny od MěÚ Lipník n. B., FaceSportu a SVČ Lipník n. B. Překvapením pro závodníky byly keramické hrníčky s logem letošního ročníku, pro dívky červené a pro hochy modré, odstupňované dle velikosti a umístění od 1. až po 3. místo. Závody byly odstartovány po slavnostním zahájení v 9:00 hodin. V 11:30 hodin proběhlo vyhodnocení kategorií A, B, C, D. Ve 12:00 hodin startovaly kategorie D a E. Vyhodnocení těchto kategorií a ukončení letošního ročníku proběhlo ve 13:00 hodin. Velmi nás těší, že na tento závod zavítali závodníci i z Vyškova, Příboru, Vsetína či Orlové. O výsledkovou listinu tohoto závodu bychom se s Vámi rádi podělili. Výsledky jednotlivých kategorií: Kategorie třída dívky 1. místo Barbora Plšková, ZŠ Luh, Vsetín 2. místo Mariana Janošová, HK Orlová 3. místo Viktorie Bártová, DDM Moravská Třebová 4. místo Tereza Říhošková, ZŠ Loučka 5. místo Anna Cibulková, MŠ Jarní, Vyškov Kategorie třída hoši 1. místo Radim Monsport, HO Příbor 2. místo Matěj Monsport, HO Příbor 3. místo Jakub Kroutil, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 4. místo Lukáš Pohanka, DD a ŠJ Lipník n. B. Kategorie 4. 6.třída dívky 1. místo Kristýna Ticháčková, HK Orlová 2. místo Adéla Plšková, ZŠ Luh Vsetín 3. místo Tereza Chvílová, ZŠ Jičínská, Příbor, HO Příbor 4. 5.místo Tereza Horáková, DDM Morav. Třebová 4. 5.místo Veronika Skálová, HK Olomouc 6. místo Adéla Svobodová, ZŠ Luh Vsetín 7. místo Anděla Vandrovcová, ZŠ Osek n. B. 8. místo Pavla Debefová, HO Příbor místo Melánie Matoušková, DDM M. Třebová místo Julie Růžičková, HK Olomouc Kategorie 4. 6.třídy hoši 1. místo Zbyněk Halas, ZŠ Svatoplukova, Olomouc 2. místo Štěpán Lukeš, ZŠ Týn n. B. 3. místo Marek Balabán, ZŠ Hranice, 1. máje 4. místo Miroslav Štíbr, ZŠ Želátovská, Přerov 5. místo Radim Hradil, ZŠ Želátovská, Přerov 6. místo Jan Sochůrek, DD a ŠJ Lipník n. B. Kategorie 7. 9.třídy dívky 1. místo Vanda Štůsková, ZŠ Sedmikráska, Rožnov p. Radhoštěm 2. místo Denisa Venclová, HO Studénka 3. místo Markéta Zvonková, ZŠ Luh Vsetín 4. místo Anna Burgetová, HK Orlová 5. místo Vendula Bártová, DDM Moravská Třebová 6. místo Agáta Muselíková, DDM Moravská Třebová 7. místo Michaela Kopuletá, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. Kategorie 7. 9.třídy hoši 1. místo Jakub Skočdopole, Gymnázium Lipník nad Bečvou 2. místo Rostislav Holík, HO Studénka 3. místo Václav Vandrovec, ZŠ Osek n. B. 4. místo Matouš Janošec, Gymnázium Lipník n. B. 5. místo Vojtěch Blaťák, Gymnázium Lipník n. B. 6. místo Bronislav Pečner, ZŠ Hranice, 1. máje 7. místo Kamil Škop, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 8. místo Ondřej Kovář, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 9. místo David Pohanka, DD a ŠJ Lipník n. B. 10. místo Jan Konvičný, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 11. místo Radek Mann, ZŠ Osecká 315, Lipník n. B. 12. místo Adrian Ferenc, DD a ŠJ Lipník n. B. Kategorie 1. 2.ročník SŠ, OU dívky 1. místo Tereza Mosočiová, HK Olomouc 2. místo Zuzana Dospivová, DDM Mor. Třebová Kategorie 1. 2.ročník SŠ,OU hoši 1. místo Martin Chytil, Gymnázium Lipník n. B. 2. místo Martin Zbořil, SPŠE Olomouc 3. místo Vojtěch Vetešník, Olomouc Kategorie 3. 5.ročník SŠ, OU dívky 1. místo Daniela Slavotínková, Gymnázium Lipník n. B. Kategorie 3. 5.místo SŠ, OU hoši 1. místo Patrik Mikeska, HK Olomouc 2. místo Václav Martinka, SG Olomouc 3. místo Jaromír Drásal, SPŠ Hranice 4. místo Michal Matouška, ŠPŠ Hranice Mladí lezci v akci, foto z archivu SVČ

20 STRANA 20 SPORT Turnaje florbalových týmů FBC Lipník Dne hráli elevové FBC Lipník na florbalovém turnaji v Uničově. V prvním utkání proti Teiwazu Hranice vyhráli 4:2, v druhém proti Uničovu 3:0 a ve třetím proti Mohelnici 11:1. V posledním utkání proti Přerovu, i když se snažili sebevíc, prohráli 4:1 Konečné pořadí na turnaji: 1. Přerov, 2. Lipník, 3. Uničov, 4. Hranice, 5. Mohelnice. Dosud v této sezóně neporažení mladší žáci FBC Lipník jeli o zlaté adventní neděli na turnaj do Mohelnice. Prvního soupeře Magnetu Mohelnice nepustili po celou dobu zápasu k vážnější akci a vyhráli 7:0. Druhé utkání proti Olomouci jsme procvičili kombinace a vyhráli 5:2. Ve třetím utkání jsme narazili na druhý také dosud neporažený domácí tým Mohelnice. Domácí tým vlétl do utkání s velkým odhodláním a dokázal proměnit v začátku utkání naše dvě velké chyby ve vstřelení gólu. Kluci po tomto gólu zvýšili na větší rychlost a do poločasu jsme dorovnali na 2:2. Když na začátku druhého poločasu jsme navýšili vedení na 3:2, soupeř dokázal využít našich dalších drobných chyb na otočení zápasu na 4:3. Kluci vzorným cloněním před gólmanem a chytrou rozehrávkou standardní akcí vyrovnali na 4:4 a po rozehrávce na středu přesnými přihrávkami na jeden dotek již podruhé otočili zápas na konečných 5:4. V posledním utkání turnaje proti týmu z Přerova jsme ale podcenili soupeře a ten dokázal využít pasivity a nedůslednosti našich hráčů na 2:0. Pak soupeř aktivním bráněním rozbíjel naše útoky, ale my jsme do poločasu korigovali utkání po doklepnutí před gólmanem na 1:2. V druhém poločase střídal jeden útok druhý na soupeřovu bránu, ale po 5 tyčkách a několika skvělých zásazích gólmana Přerova se nám podařilo vyrovnat na konečných 2:2. Kluci mladších žáků opět dokázali sílu a bojovnost celého týmu a jako jediný tým na čtyřech turnajích v 16 utkáních nepoznal hořkost porážky. Pořadí: 1. Lipník, 2. Mohelnice, 3. Přerov, 4. Olomouc, 5. DDM Mohelnice. Turnaje přípravky FBC Lipník Druhou prosincovou neděli hráli nejmenší hráči přípravky FBC Lipník na turnaji ve Šternberku. I když kluci hráli jen v pěti hráčích v poli, dokázali postupně porazit Litovel 16:1, Teiwaz Lipník 16:2, Prostějov 9:3 a Šternberk 7:4. Domácí tým Šternberka sice vyrovnal v poločase na 3:3, kluci ale zabojovali a pěknými kombinacemi zakončené góly zápas otočili ve svůj prospěch. Pořadí: 1. Lipník, 2. Šternberk, 3. Prostějov, 4. Teiwaz Lipník, 5. Litovel. Tým přípravky FBC Lipník jel ihned po vánočních svátcích na již třetí ročník turnaje O putovní pohár města Uničova. Dva předešlé ročníky jsme vyhráli. Na turnaji bylo 8 mužstev a my jsme hráli ve skupině B. První zápas skončil vítězstvím 7:0 proti Přerovu. Druhé utkání jsme prohráli s domácím týmem Uničova 4:2. Třetí zápas proti Olomouci jsme vyhráli 7:0. V prvním kole play-off jsme hráli s posledním ze skupiny A, týmem Litovle, a skvělými kombinacemi jsme vyhráli 11:1. V semifinále turnaje jsme hráli proti Šternberku. I když jsme na začátku zápasu vedli rychlým gólem 1:0, zbytek utkání jsme trefovali buď brankovou konstrukci, nebo gólmana. Soupeř nám ale vstřelil 4 góly a my jsme smolně prohráli 4:1. V druhém semifinále hrál Uničov proti Ostravě. Přestože Uničov vedl 2:0 v začátku utkání, nakonec prohrál 6:4. Do zápasu o třetí místo proti týmu Uničova, což je soupeř, kterého jsme ještě v letošní sezóně neporazili, jsme vlétli bez jakéhokoliv respektu a první útok našeho týmu dal rychlý gól. Když jsme dali i druhý gól a nadále si vytvářeli další šance, ale nevyužili jsme je, přišel trest. Trestné střílení za faul našeho hráče. Nájezd jel nejlepší hráč přípravky v této sezóně, ale náš gólman Jakub Skopal nájezd chytil. Po chyceném nájezdu jsme zbytek zápasu o třetí místo nedali Uničovu žádnou šanci, kluci vyhráli 6:0 a získali bronzové medaile. Ve finále porazila Ostrava bez větších problémů tým Šternberka 8:1. Pořadí: 1. Ostrava, 2. Šternberk, 3. Lipník. 4. Uničov, 5. Přerov, 6. Litovel, 7. Olomouc, 8. Teiwaz Lipník. Za Lipník chytal Jakub Skopal a hráli: Tobiáš Richtr, Šimon Koláček, Ondřej Kalivoda, Daniel a Matyáš Dohnalovi, Patrik Vybíral, Alex Horák, David Mikulič, Adam Navrátil. Jan Šromota, trenér MIKULÁŠSKÝ PŘEBOR V KARATE V NERATOVICÍCH Vyjeli jsme vlakem v pátek směr Praha a Neratovice. Do Neratovic jsme dojeli ve hodin a spali jsme v soukromé tělocvičně, kde jsme ještě zlehka potrénovali a šli spát. Za oddíl jeli závodit: Sára FERENCOVÁ, Mark SEEMANN, Adam NOVOTNÝ, Daniel ŠKOLOUDÍK a překvapení tohoto roku Veronika KOVAŘÍKOVÁ. Ráno dne v 8 hodin byla prezentace závodníků, kde naše závodnice Veronika byla nominována do kategorie bez STV (stupeň technické vyspělosti) do 6 let. Mark byl nominován do kategorií s STV do 8 let a do 10 let. Sára byla v kategorii s STV + 10 let. Adam v kategorii s STV do 10 let a totéž Daniel. Novinkou pro náš klub byla ještě disciplína KATA družstev, závodili za nás Mark, Sára a Adam. Všichni naši závodníci soutěžili jak v KATA (sestavy technik), tak v KUMITE (boj). Byla to naše třetí soutěž v letošním roce a touto jsme uzavírali úspěšný rok 2014 (i já Petr KNOT opět coby rozhodčí), výsledky našich závodníků byly perfektní. Uznejte sami. Sára FERENCOVÁ kategorie + 10 let v KUMITE obsadila 3. místo a v KATA 2. místo. Mark SEEMANN obsadil ve své kategorii do 8 let s STV krásné 1. místo v KATA i KUMITE, totéž i v druhé kategorii do 10 let. Stal se tak absolutním vítězem obou kategorií. Adam NOVOTNÝ obsadil ve své kategorii do 10 let s STV v KATA krásné 1. místo, v KUMITE 2. místo. Daniel ŠKOLOUDÍK si ve své kategorii s STV do 10 let vybojoval v KATA 2. místo a v KU- MITE 1. místo, což je taky obrovský úspěch. A naše nová závodnice Veronika KOVAŘÍ- KOVÁ ve své nejmladší kategorii do 6 let vyzápasila v KATA 2. místo a v KUMITE krásné 1. místo. Pro nás v nové disciplíně KATA DRUŽSTEV jsme k našemu překvapení obsadili 1. místo a porazili jsme i silný tým z MA- BUDO Olomouc. Z tohoto vítězství jsme měli obrovskou radost a ještě jednou gratuluji Markovi, Sáře a Adamovi. Pokud sečteme všechny medaile, dojdeme k číslu 15. A to si myslím, že je solidní výkon. Co říkáte? Já říkám, jen tak dál Myslím si, že naše třetí závody dopadly výborně a že v tomto trendu budeme pokračovat. Touto cestou chci popřát našim nynějším i budoucím cvičencům a závodníkům mnoho sportovních úspěchů nejen v novém roce, ale i v letech budoucích. Sportu zdar a KARATE ZVLÁŠTĚ! Trenéři JKA KARATE KLUBU LIPNÍK nad BEČVOU Petr KNOT, Milan FERENC a náš finanční referent Zuzana SEEMANNOVÁ LIPENSKÉ LISTY, periodický tisk územního samosprávného celku Lipník nad Bečvou, vychází 1x v měsíci, vydává město Lipník n. B., nám. T. G. Masaryka 89, Lipník n. B., IČ , den vydání Odpovědná redaktorka: Ing. Jitka Ihraczká, tel , uzávěrka 20. v měsíci, příspěvky přijímá i Turistické informační centrum. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce. Vydavatel neručí a nenese odpovědnost za obsahovou správnost inzerce, zejména v graficky nezpracované podobě. Náklad 630 kusů. Registrační číslo MK ČR E Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA

ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XIII KVĚTEN 2011 Cena 8 Kč ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA S příchodem jara vyrážejí stále častěji ze svých domovů na výlety nejen milovníci přírody, ale svá kola

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč V Lipníku nad Bečvou byl slavnostní vernisáží zahájen 6. ročník výstavy Kov ve městě. Součástí vernisáže bylo také odhalení kované

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč

ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVII KVĚTEN 2015 Cena 8 Kč V neděli 24. května se naše město promění v pohádkový svět plný vodníků, rytířů, čertů, princezen a dalších pohádkových postav. Procházky

Více

ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč

ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 12 / ROČNÍK X PROSINEC 2008 Cena 7 Kč První sněhová nadílka přišla letos už 21. listopadu a takto to vypadalo v zámeckém parku. Foto: Blanka Prudilová Vážení a milí spoluobčané,

Více

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Číslo: 1 ročník: 36 6. ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: 3 269 573 Kč vybavení: 307 690 Kč Termín

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Oblastní poradna v novém kabátě. Co nového Změny v místních poplatcích

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Oblastní poradna v novém kabátě. Co nového Změny v místních poplatcích Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Oblastní poradna v novém kabátě Co nového Změny v místních poplatcích Ze společnosti 25 let skautského střediska Psohlavci 14 Z historie

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 10 / ROČNÍK XI ŘÍJEN 2009 Cena 8 Kč DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Druhý ročník nočních prohlídek městské památkové rezervace při Dnech evropského dědictví se setkal s úspěchem. Téměř

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112

10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 10. ledna 2014 ZDARMA ročník 23/číslo 112 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ SPORT V OBCI ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Foto: Zdena Tomková Vážení spoluobčané, na prahu nového roku

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 Nově opravená mateřská škola v Ořechově Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, na této stránce Vás průběžně informuji o dění v naší obci. I tentokrát bych

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010. Brzy zazvoní vánoční zvony Informační zpravodaj Městské části Praha 13 PROSINEC 2010 Brzy zazvoní vánoční zvony FOTO: DAN NOVOTNÝ Sdělení úřadu a městské části Zápis do prvních tříd Termín zápisu do prvních tříd základních škol

Více

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena.

chránila budoucí hodnoty a nová investice tak nebude ohrožena, ani zmařena. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Čeladná Baška Malenovice Bílá, Lhotka Kultura Metylovice, Kunčice p. O. Pržno Janovice, Pstruží Ostravice, Staré Hamry Zpravodaj pro 13 obcí

Více