Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov"

Transkript

1 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012

2 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických v d Studijní program: Historické v dy Studijní obor: Obecné d jiny Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Vedoucí práce: PhDr. Roman Kodet Ph.D. Katedra historických v d Fakulta filozofická Západo eské univerzity v Plzni Plze 2012

3 Prohla uji, e jsem práci zpracovala samostatn a pou ila jen uvedených pramen a literatury. Plze, duben 2012

4 Na tomto míst bych ráda pod kovala vedoucímu své bakalá ské práce PhDr. Romanu Kodetovi Ph.D. za jeho pomoc a rady, které mi poskytl p i jejím zpracování.

5 Obsah ÚVOD... 7 Cíle a struktura práce... 7 Rozbor literatury a pramen MLÁDÍ A DOSPÍVÁNÍ MIKULÁ E D TSTVÍ RODI E NÁSLEDNÍK TR NU ALIX VLÁDA DO ROKU KORUNOVACE A RODINNÝ IVOT PRVNÍ ROKY VLÁDY ZAHRANI NÍ POLITIKA RUSKO-JAPONSKÁ VÁLKA LÉTA REVOLUCE LÉTA RUSKO V LETECH ROK VYVRA D NÍ CARSKÉ RODINY CARSKÉ SELO TOBOLSK JEKAT RINBURG SITUACE PO 17. ERVENCI ZÁV R BIBLIOGRAFIE RESUMÉ... 71

6 P ÍLOHY... 72

7 ÚVOD Mikulá II. Alexandrovi Romanov je známý jako poslední ruský car, který pod nátlakem abdikoval a ukon il tak dlouhou éru carismu v Rusku. Byl to lov k, který nebyl svou povahou p edur ený stát se panovníkem, ale roku 1894 se tak stalo a Mikulá se musel ujmout nové úlohy, ze které se strachoval je t d íve, ne p i la. Carská koruna v sob nem la pro Mikulá e nic, po em by tou il a vzná ela se nad jeho hlavou jako Damokl v me. 1 Car Mikulá II. lp l na neomezené samovlád, vlastním kone ném rozhodování a na n kterých mali kostech, proto byl v o ích n kterých Evropan tyranem. Jeho vláda byla plná katastrof a t kých okam ik, ale díky p esv d ení, e v echno, co se d je, se d je z bo í v le, mu pomáhalo se vyrovnat s jeho osudem a ít ivot a nepochopiteln vyrovnan. Cíle a struktura práce Hlavním cílem této bakalá ské práce je popsat biograficky koncipovaný obraz ruského cara Mikulá e II. od jeho narození roku 1868, a do smrti roku D raz je kladen na nejd le it j í události a jejich p í iny, je významn ovlivnily jeho ivot a podílely se na formování Mikulá ovy osobnosti. Dal ím cílem je zjistit, jaký vliv m la jeho nerozhodná povaha, víra v bo ský p vod carské moci a snaha uhájit samod r aví na e ení státnických zále itostí. V tomto ohledu je té pozornost v nována rodin a významným osobnostem, které ovlivnily Mikulá ovu vládu a rozhodování ve vypjatých okam icích. Práce se primárn nezabývá problematikou politické a zahrani ní situace carské vlády, tyto otázky jsou zmi ovány pouze v p ímé souvislosti s Mikulá em II. Bakalá ská práce je rozd lena do ty kapitol, ka dá z nich se v nuje d le itým ivotním etapám ivota Mikulá e II. Kapitoly jsou dále, pro lep í p ehlednost, rozd leny do dal ích podkapitol. První ást práce je zam ena na Mikulá ovo mládí a dospívání. Po stru ném nástinu Mikulá ova d tství jsou p edstaveny ivoty jeho rodi cara Alexandra III. a Marie Fjodorovny. Po absolvování praktické vojenské výchovy byl Mikulá vyslán na velkou výpravu po r zných státech. V japonském Ocu na n j byl spáchán neúsp ný atentát a tato zku enost v n m zanechala nenávist k Japonc m. Této 1 THOMA, Helga, Z tr nu na popravi t, tragický konec korunovaných hlav, Praha, 2000, s

8 problematice, ale také seznámení s jeho enou Alicí (Alexandra Fjodorovna) jsou v novány dv poslední podkapitoly. Druhá kapitola se zabývá nejd le it j ími událostmi Mikulá ova ivota, je se odehrály do roku Pozornost je v nována samotné korunovaci na ruského cara, rodinnému ivotu a prvním státnickým povinnostem. Mikulá se sna il prosadit zásady samovlády, udr ovat moc u dvora a pokra ovat v otcov úsp né politice. Následující podkapitola je zam ena na zahrani ní politiku, p edev ím ve St ední Asii a Dálném východ. V poslední podkapitole je analyzována Rusko-japonská válka. Následující rozsáhlá ást práce analyzuje carovu vládu v letech , kdy se Mikulá musel vypo ádat s nelehkou situací, která nastala po prohrané válce s Japonskem, následným revolu ním rokem 1905, vydáním manifestu 30. íjna 1905, jen obyvatelstvu sliboval demokratické reformy. Dále se zabývám Rasputinem, Petrem Stolypinem a dal ími významnými politiky. Pozornost je také v nována období první sv tové války, carov p sobení v armád a poté d le itému roku 1917, kdy byl Mikulá donucen abdikovat a bylo rozhodnuto o jeho uv zn ní. V záv re né ásti práce jsou popsány poslední m síce a dny v zn né carské rodiny v Carském Selu, Tobolsku a její následné vyvra d ní v Jekat rinburgu. áste n se pozornost autorky soust e ovala i na politické události b hem carovy internace. V poslední ásti je stru n nastín na situace po 17. ervenci V rámci t chto událostí jsou také zmín ny postoje a jednání nové bol evické vlády. Rozbor literatury a pramen P i psaní své práce jsem vycházela p edev ím z esky psané literatury, ale pou ila jsem také cizojazy né zdroje. Jako základní p ehled tohoto tématu jsem vyu ila dílo Mikulá II. a jeho sv t (Rusko ) od eského historika Václava Vebra. V této knize se autor zabývá nejen biografií panovníka, ale také jeho dobou d jinami Ruska na po átku 20. století. Dílo mi bylo p ínosné zejména díky p ehlednému výkladu o stavu Ruska v dob nástupu Mikulá e a jeho vnit ní i zahrani ní politice. Autor se také v nuje problém m nábo enským, analyzuje vnitropolitický vývoj ruské í e, revoluce, války i problematiku neruských národ. V samostatném oddílu pak p ibli uje rok 1917, vyvra d ní carské rodiny a nástup bol evik. Dále se opírám o pom rn rozsáhlé dílo Lidská tragédie, ruská revoluce Jedná se o knihu britského historika 8

9 Orlanda Figese, jen se v nuje ruským d jinám. Autor podrobn popisuje ruskou revoluci, její spole enské ko eny a postupné upev ování revolu ní moci, také zde zachycuje reakce ve ejnosti a její následnou srá ku s carským samod r avím. Rovn vyu ívám knihy od rakouské histori ky a publicistky Elizabeth Heresch Mikulá II. poslední ruský car a Alexandra, tragédie poslední carevny a od historika Edvarda Radzinského Poslední car: zavra d ní Mikulá e II. a jeho rodiny. Jedná se o populariza ní literaturu, nicmén jsem zde nalezla informace o soukromém a rodinném ivot cara Mikulá e II. Tyto publikace vycházejí z deníkových záznam cara Mikulá e II. a poskytují zajímavá fakta o carevn Alexand e, carských d tech i dal ích p íslu nících dynastie. Od Elizabeth Heresch jsem dále vyu ila knihu Vra da carské rodiny, p ípad Jekat rinburg 1918 a ztracené klenoty Romanovc, nebo p iná í nová objasn ní k p ípadu vyvra d ní carské rodiny a popisuje pátrání od jeho po átku v roce 1918 a do roku 2007, kdy do lo k identifikaci t lesných poz statk carské rodiny. erpala jsem také ze sv dectví t ch, kte í asto p icházeli do styku s carskou rodinou. Pracovala jsem zejména se vzpomínkami výcarského u itele francouz tiny carských d tí Pierra Gilliarda II. (Imperator Nikolaj II. i jego sem ja). Za velice významný zdroj informací pova uji deník samotného cara Deník cara Mikulá e II. Car Mikulá II. zde zaznamenal svou ka dodenní innost, také popsal své my lenky, pocity i d le ité okam iky z jeho ivota. Dal í d le itá kniha pochází od N. A. Sokolovova Zavra d ní carské rodiny, dokumenty a vy et ování. Tyto osobní vzpomínky jsou velice p ínosné, nebo autor zde zaznamenal v e, co pro il a vykládá fakta soudního vy et ování vra dy celé carské rodiny. K podkapitole, která se zabývá Rusko-japonskou válkou, jsem vyu ila podrobnou práci Richarda Connaughtna Vycházející slunce a skolený medv d, Rusko-japonská válka , kde autor lí í situaci obou zemí ji p ed vypuknutím války a poté p echází k samotnému konfliktu, analyzuje strategii Japonska a Ruska a uvádí v echny klí ové faktory st etu. A dále dílo Rusko-japonská válka, Port Arthur Kniha první: Válka za ala na mo i od Milana Jelínka. Pro zachycení prost edí v Rusku na p elomu 19. a 20. století a pro lep í pochopení ruských a sov tských d jin 20. století jsem vyu ila knihy Martina Malia D jiny socialismu v Rusku v letech Toto dílo detailn analyzuje d sledky politických rozhodnutí a v nuje se uva ování o podob státu, ale i charakteru nového re imu. Také jsem vyu ila knihu od Milana vankmajera D jiny Ruska i dílo D jiny východních Slovan, I III od Josefa Mac rka. 9

10 1. MLÁDÍ A DOSPÍVÁNÍ MIKULÁ E 1.1 D TSTVÍ Mikulá Alexandrovi Romanov se narodil 6. kv tna 1868 [18. kv tna 1868] v Carském Selu, pro il zde v t inu svého d tství, ne se s rodi i p est hoval do Gat iny. Proto e jeho otec tehdy je t nevládl, nebyl Mikulá zahalen do purpuru. lo o starodávnou byzantskou tradici, podle ní se d tem vládnoucích císa po ur itém rituálu dostávalo p ídomku narozen v purpuru. 6. kv ten se v ruské ortodoxní církvi slaví jako památný den svatého Joba. Narodil jsem se v den trpícího Joba, 2 pozd ji Mikulá neustále opakoval. Mikulá byl hluboce zbo ný a mysticky zalo ený lov k, a e p i el na sv t v den svatého Joba, zbo ného trpitele, pokládal za znamení osudu a po celý ivot se této my lenky nemohl zbavit. Mikulá byl nejstar í z p ti d tí. Bratr Alexandr, jen se narodil po Mikulá ovi, zem el ji po roce. Poté se je t narodil Georgij, Xenie, Michail a Olga. Mikulá a jeho o 3 roky mlad í bratr Georgij tvo ili od raného d tství nerozlu nou dvojici podobn jako jejich nejmlad í sourozenci Michail a Olga. Mikulá se u v mládí musel s Georgijem rozlou it, ten byl vzhledem k po ínající tuberkulóze stále ast ji posílán na lé ení na Kavkaz, kde také na tuto nemoc zem el. 3 Od roku 1877 chodil Mikulá do soukromé koly. Plán vzd lání byl odsouhlasen jeho otcem a byl rozlo en do 12 let, 8 let gymnázia a 4 rok vysoké koly, v ní studoval vybrané obory z oblasti historie, práva, vojenství a ekonomiky. Byla to zvlá tní kola, u itelé jen p edná eli, zeptat se na cokoli i zkou et m li zakázáno. Tak e u itelé v d li, co odp edná eli, co v ak z stalo v hlavách jejich ák, byla velká neznámá. Tento styl si Mikulá osvojil i v dosp losti, vyslechl desítky a stovky hlá ení a podn t, tém nikdy na n p ímo nereagoval, maximáln nazna il sv j postoj, ale protiargumenty v dy jen bez diskuze vyslechl, rozhodoval se pak sám, asto jen na základ získaného dojmu, nejobvykleji pod vlivem svých etných informátor. 4 Díky svému vzd lání nabyl Mikulá znalostí a armu absolventa anglické koly. Byl vynikající tane ník a velmi dobrý st elec, jezdil na koni a exceloval v n kolika dal ích sportech. Anglicky hovo il jako oxfordský profesor. 5 Pro jeho dokonalou angli tinu ho p i r zných ob anských a rodinných 2 HERESCH, Elizabeth, Mikulá II. poslední ruský car, Liberec, 1996, s Tamté, s VEBER, Václav, Mikulá II. a jeho sv t (Rusko ), Praha, 2000, s FIGES, Orlando, Lidská tragédie, Ruská revoluce , Praha, 2000, s

11 setkáních v Evrop zam ovali za jeho anglického bratrance George, který mu navíc byl i podobný. Mladý následník tr nu byl podle v eho jazykov nadaný. Výborn ovládal francouz tinu a i n m inu se nau il tém perfektn, jak bylo mo né poznat z p íb h a dopis, které pro radost ji v mládí psal v tomto jazyce. Jeho chování, mravy a zp soby byly vynikající. Jeho bratranec a spolu ák zárove - velkokní e Alexandr ho pova oval za jednoho z nejzdvo ilej ích mu v Evrop. 6 Mikulá za al roku 1880, kdy mu bylo 12 let, psát krátké satirické p íb hy, je byly p ínosné v dvojím ohledu. Na jedné stran sv d ily o ji zcela vyvinutých vlastnostech a postojích Mikulá e. Objevil se v nich jeho utajený humor, láska i antipatie a také p sobivý lakonický styl. Tento Mikulá v sklon ke stru nosti byl s p ibývajícími lety stále patrn j í, jak je z ejmé z carových deník. Pozd ji to byl jeden z nejcharakteristi t j ích rys jeho carské korespondence. Na mnohé stránkové rozbory a hlá ení svých ministr v t inou odpovídal jen n kolika v tami. Na druhé stran tyto zmín né p íb hy velmi z eteln odrá ely historické pozadí, p edev ím pak vztah mezi Ruskem a N meckem, jak také prozrazuje název Dva N mci - vystupují v nich dva hlavní hrdinové, které Mikulá pojmenoval Válkomil a Hlavobol. 7 Roku 1882 dostal Mikulá od matky darem památník se zlatou o ízkou, s deskami vykládanými drahocenným d evem. Tato skvostná kní ka se stala prvním se item deníku. D vod, který Nikolaje v roce 1882 p im l, aby si od té doby nep etr it vedl deník, souvisí s osudovým dnem ruských d jin, jím byl 1. b ezen V tento osudný den byl zavra d n car Alexandr II. 9, Mikulá v d d a také panovník, jen se pokou el o reformy v Rusku. Sna il se dát Rusku ústavu, která by jeho feudální despotickou í i za adila mezi evropské civilizované státy. Byla zde ale revolu n nalad ná mláde, která se obávala, e ústava p inese uspokojení ve ejnosti, které si nep áli a sou asn se domnívali, e by to zpomalilo blí ící se revoluci. Teroristé z organizace Narodnaja volja 10 m li tehdy za sebou sedm neúsp ných atentát na cara. Stálo je to 21 ortel smrti, p esto p ipravili dal í atentát na panovníka. Alexandr II. byl smrteln ran n bombou vyrobenou v jednom petrohradském byt. Bomba, která zabila pravoslavného cara, byla ukryta ve velikono ním mazanci. K Zimnímu paláci se 6 HERESCH, Mikulá II., s Tamté, s RADZINSKIJ, Edvard Stanislavi, Poslední car: zavra d ní Mikulá e II. a jeho rodiny, Praha, 1993, s Ruský car vládnoucí v letech V le lidu, ruská tajná organizace. 11

12 p ehnal ko ár s vojenským doprovodem. Sed l v n m mohutný holohlavý mu a s ním t ináctiletý chlapec nový car Alexandr III. a jeho syn Nikolaj, který se toho dne stal následníkem ruského tr nu. 11 Na podzim roku 1882 se Mikulá nau il písni ku, která na n j velice zap sobila, proto si ji zapsal na p ední stranu obálky svého prvního deníku. Uvedl ji slovy: Píse, kterou jsme zpívali, kdy se jeden z nás schovával Tam dol po ece, dol po Kazance edá ka ice pluje. Tam dol po b ehu, po vysokém b ehu varný junák putuje. Má on plavé vlásky, ku eravé vlásky, takto sob notuje: Kdo mé plavé vlásky, ku eravé vlásky, kdo je bude esávat? Jeho plavé vlásky, ku eravé vlásky, stará bába esala. Kdo ona je e e, krev pot kem te e, nepla pro m, má milá. 12 Touto lidovou písni o sta en Smrti, je roz esává vlasy mrtvého junáka, Mikulá zapo al sv j deník, který si vedl nep etr it 36 let. Za al roku 1882 v Gat in a skon il roku 1918 jako v ze v Jekat rinburgu. 11 RADZINSKIJ, Poslední car, s Tamté, s

13 1.2 RODI E Nes etné dynastické s atky zp sobily, e na za átku 20. století nekolovala v ilách ruských car z rodu Romanovc u tém ádná ruská krev. 13 Ji od dob Petra III., který u sám byl nap l N mec, si carové vybírali man elky v n meckých i jiných panovnických domech. A tak alespo výchova m la u init z carských d tí opravdové Rusy. Mikulá v otec byl car Alexandr III. Alexandrovi, syn cara Alexandra II. Nikolajevi e a Marie Alexandrovny (Marie Hesenské). Car Alexandr III. byl panovník, který inklinoval k silnému imperialismu a postupn zru il mnohé svobody, které zavedl jeho p edch dce. Alexandr byl mlad ím synem Alexandra II., a tak se na vládu v bec nep ipravoval, byl pozd vzd lán a o velké znalosti ani neusiloval. Na tr n nastoupil roku 1881, ve v ku 36 let. Nic ne absolutní monarchii carského typu Alexandr III. neuznával, i nepatrný ústupek pova oval za kodlivý. Byl velmi autoritativní. Odmítl reformy svého otce Alexandra II. jako státu kodlivé a neprospívající a vytkl si za cíl obnovit starý re im. Vzorem mu byla vláda Mikulá e I., ve spolupráci s osobitým vládním okolím konsolidovat privilegia lechty a byrokracie a rozhodn, tvrdým násilím, upevnit vládu a vymýtit zcela protivládní skupiny, tendence i my lení. 14 Car Alexandr III. vstoupil na tr n s úvahou, která byla v jeho p ípad pochopitelná: otec zavád l reformy, a jak to skon ilo? Jeho zavra d ním. Proto byl do vlády povolán Konstantin Petrovi Pob donoscev 15 - vyschlý sta ík s odstátýma u ima a se sípavým dechem velkého inkvizitora, ztrápeného v ným p stem. 16 Je jako mráz: zabra uje dal ímu hnití, ale r st p i n m nebude nic. 17 Takto charakterizoval Pob donosceva jeden z ruských publicist. Alexandr vládl Rusku, tak jako st edov ký pán svému d di nému lénu. Svoji moc soust edil ve vlastních rukou a ministr m ud loval p íkazy jako generál ve válce. Dokonce i jako správný autokrat vypadal byl mimo ádn urostlý a tém 190 cm vysoký, m l strnulý obli ej rámovaný impozantním erným vousem. Legenda praví, e v roce 1888 dokonce zachránil vlastní rodinu od jisté smrti tím, e svými herkulovskými rameny podep el bortící se ocelovou konstrukci jídelního vozu carského 13 RADZINSKIJ, Poslední car, s VEBER, s Ruský právník, politik, p edseda nejvy ího synodu, vychovatel Mikulá e II. a p ední ideolog jak Mikulá e II., tak Alexandra III. 16 RADZINSKIJ, Poslední car, s Tamté, s

14 vlaku, která cestou na Krym vykolejili revolucioná i. Jedinou jeho slabostí, jak se zdá, byla osudová záliba v destilátech. Kdy mu vypov d ly ledviny slu bu, carevna mu zakázala pít. Vy e il to tak, e si nechal u ít speciální boty s tajnou skrý í, do které se pohodln ve la placatka ko aku. 18 Car Alexandr III. nevedl ádnou válku, spí e z obav p ed následky ne z p esv d ení o u ite nosti míru, p esto pro anglickou královnu Viktorii z stal barbarským a tyranským Asiatem. Alexandr byl antisemitou a svým postojem inicioval adu nových proti idovských zákon. 19 Mikulá ova matka - rozená princezna ofie (Sofie) Dagmara, dcera dánského krále Kristiána IX., i p es svou nepochybnou odli nost, Alexandra ideáln dopl ovala. U p íle itosti své svatby s ruským následníkem tr nu p ijala východní ortodoxní k es anství a s ním i nové jméno Marie Fjodorovna. Princezna Dagmar byla p vodn zasnoubena s Nikolajem, nejstar ím synem Alexandra II. Ten v ak zem el v Nizze na TBC, a tak se novým následníkem tr nu stal Alexandr. Alexandr spole n s titulem p evzal i jeho snoubenku. Jejich man elství bylo astné. Vze el z n ho po etný zástup d tí, vychovávali Mikulá e i jeho 2 bratry Georgije (Ji í ) a Michaila (Mí a ) i sestry Xenii ( ) a Olgu ( ) v poslu nosti a velké úct p ed starými carskými hodnotami. 20 Alexandr, po otcov zavra d ní, il s rodinou v Gat in, západn od Petrohradu. V Petrohrad pobýval od Nového roku do velkého postu. Po ádal carské plesy, je v echny zahrani ní diplomaty ohromovaly asiatským p epychem. V e bylo pouze efekt, nebo skute ný domov rodiny byl práv v Gat in. N kolik let po p evzetí vlády Alexandr p emístil rezidenci do Ani kovova paláce v centru hlavního m sta. Alexandr m l toto sídlo rad ji ne Zimní palác, kde vy izoval pouze své ú ední a vládní povinnosti. Carská rodina m la ve zvyku, a car Mikulá to pozd ji také dodr oval, pobývat na Krymu v b lov ském pralese, kam se jezdilo na lov vysoké zv e, zvlá t zubr, na jacht na Baltickém mo i i na jeho pob e í u Rigy, nej ast ji v ak ve Finsku. 21 Car Alexandr III., i p es ve kerou lásku ke svým d tem dbal na to, aby nebyly rozmazlené. V echny d ti spaly na polních l kách a ka dé ráno podstupovaly studenou koupel. 22 Bohatství gat inského paláce, v n m byly ulo eny poklady a 18 FIGES, Lidská tragédie, s VANKMAJER, Milan, D jiny Ruska, Praha, 2010, s VEBER, s Tamté, s THOMA, s

15 drahocenné p edm ty mnoha carských generací, se v ivot d tí neodrazilo. Jejich ivot byl prostý, vyzna oval se disciplínou a p edev ím zachováváním ruských tradic. Marie si v dy, na rozdíl od Alexandra, vychutnávala v echny p íle itosti k reprezentaci, na dvorních plesech vystupovala jako skute ná carevna v nádherných róbách. Dokonale reprezentovala carský rod a byla opravdovou první dámou spole nosti, v rámci rodiny v ak neprojevovala mnoho mate ského citu. I v rodin pro ni na prvním míst byla etiketa. Pro Mikulá e, k n mu m la zvlá tní vnit ní vztah, byla Marie nejd le it j í osobou v rodin. Matce Mikulá sv oval v e, co se neodvá il íci otci. Jeho dopisy matce vypovídají o tom, e byla jedinou osobou v Mikulá ov okolí, jí se otev en sv oval se svými osobními i politickými názory a u ní hledal radu a oporu. Skute nost, e byl od své matky odd len a byl mezi nimi znemo n n jakýkoli kontakt, poci oval Mikulá po své abdikaci ze v eho nejbolestn ji. 23 Rodinná soudr nost byla pro Mikulá e od raného d tství závazným vzorem, který pozd ji dodr oval i ve vlastním rodinném ivot. 1.3 NÁSLEDNÍK TR NU Roku 1884 se konala svatba nejmlad ího bratra Alexandra III. Sergeje Alexandrovi e s hesenskou princeznou Al b tou (Ella) a díky této p íle itosti do Ruska p ijela i její o osm let mlad í sestra Alix. Tehdy se dvanáctiletá Alix a estnáctiletý Mikulá vid li poprvé. Ve svém deníku Mikulá a dodate n, po 10 letech, prozradil, jak si ji zamiloval. Dne 17. íjna 1888 Mikulá poprvé zázrakem unikl smrti: nedaleko Charkova do lo k t ké havárii carského vlaku. Byl to osudný den pro v echny. V ichni jsme mohli p ijít o ivot, jen v le bo í tomu zabránila. P i snídani ná vlak vykolejil. Jídelna a vagón jsou rozbité, ale my jsme z toho vyvázli bez úhony. Dvacet lidí p i tom p i lo o ivot a estnáct je ran ných. Ve stanici Lozovaja se konaly bohoslu by a zádu ní m e. 24 Mikulá rostl ve stínu svého velkého otce a postupn si za al uv domovat, e se mu nem e vyrovnat. Od p írody byl plachého a d tského vzhledu a jeho rodi e, íkávali mi Nicky, s ním i dlouho po pubert, zacházeli jako s malým chlapcem. Zvlá t Alexandr na n j hled l jako na nezralé dít a také s ním takto jednal. Alexandr, který 23 HERESCH, Mikulá II, s RADZINSKIJ, Poslední car, s

16 nev d l nic o fyzických a emocionálních komplexech, pova oval svého syna za slabocha a trochu blbce. íkával mu sle inka a soudil, e p ipravovat ho na úkoly vládnutí nemá smysl. Kdy hrab Witte, jeho ministr financí, nadhodil, e je na ase uvád t následníka tr nu do státních zále itostí, vypadal Alexandr p ekvapen. 25 Alexandr poslal Mikulá e do d stojnického sboru gardy a doufal, e mu armáda upevní charakter a nau í ho n co o sv t. Mikulá byl tedy roku 1887, jako devatenáctiletý mladý mu, vyslán na praktickou vojenskou výchovu. A byl skute n ve svém ivlu, armádu miloval. P est hoval se z Ani kovova paláce do kasáren p i vojenském u ili ti v Krásném Selu a v ka dém ohledu si vychutnával ivot vojáka. Podle p edstav svého otce nem l Mikulá pod izovat vojenskou výchovu pouze praktickému armádnímu výcviku, ale m l se seznámit i s dal ími stupni vojenských hodností a jejich hlavními úkoly. V prvním roce slou il Mikulá jako podd stojník, za dva roky se stal velitelem prvního a druhého oddílu První d lost elecké baterie gardové kavalerie a poté byl pový en na velitele jízdních gardových husar pluku Jeho Veli enstva. Také se stal poru íkem a nakonec velitelem roty Preobra enského d lost eleckého pluku, jen p edstavoval elitu ruské armády. Práv do této uniformy se Mikulá pozd ji p ednostn oblékal p i výjime ných p íle itostech i ve významných sváte ních dnech. 26 Hodnost plukovníka Preobra enského gardového pluku, kterou mu ud lil jeho otec, z stala nav dy jeho pýchou. Odmítl vy í hodnost dokonce i za první sv tové války, kdy zastával postavení vrchního velitele. To po kodilo jeho presti v armád, kde mu ne ekli jinak ne plukovník Romanov. 27 Car Alexandr III. poslal svého syna na velkou výpravu s malou pánskou spole ností. Dne 23. íjna 1890 opustila výprava Gat inu. Doprovázel ho kní e Barjatinskij, kní e Uchtomskij, kní e Volkov, kní e Ko ubej, ecký korunní princ Ji í a jeho bratr Georgij, který s nimi cestoval a do Indie, ale kv li nemoci se musel vrátiti zp t do Ruska. Byli na cest více ne rok a nav tívili Var avu, Víde, kde je poctil osobní náv t vou císa Franti ek Josef, dále Káhiru, ecko, Ceylon, kde se setkal se svým bratrancem Sandrem (velkovévoda Alexandr Michailovi ), který byl lovit slony v d ungli. Jejich dal í zastávka byla v Singapuru, poté nav tívili Bangkok, 25 FIGES, Lidská tragédie, s HERESCH, Mikulá II, s FIGES, Lidská tragédie, s

17 Jihovýchodní Indii, ínu a v b eznu 1891 expedice dorazila také do britské kolonie Hong Kong. Tato cesta m la roz í it Mikulá v politický rozhled. 28 Cestou si Mikulá zaznamenával do deníku stejné banality a triviality jako doma - strohé poznámky o po así, vzdálenostech, které ka dý den urazili, dobu prvního spat ení zem a odjezdu z ní i poznámky ze spole nosti u jídla a tak dále. Roz i ování obzor a pozorování ivota jako by se ho na cest netýkalo. Jediný trvalý následek, který tato cesta p inesla, nebyl astný, v japonském Ocu o vlásek unikl pokusu o atentát, který podnikl jakýsi vy inutý terorista. Tato zku enost v n m zanechala hlubokou nenávist k Japonc m. 29 Od té doby ozna oval Mikulá Japonce ve svém deníku jako opice. 30 V Rusku cenzura tuto p íhodu utajila, ale Alexandr ji zveli il a na ídil synovy, aby opustil Japonsko. Mikulá ovi z stal po úderu avlí trvalý rám na hlav. P i zpáte ní cest polo il Mikulá základní kámen nejvýchodn j í stanice plánované transsibi ské magistrále na Sibi i, ve Vladivostoku a také nav tívil Tobolsk. 10. ervence V 7 hodin jsme dorazili do Tobolska za eravého sv tla a v p ístavu nás jako obvykle p ivítal starosta s chlebem a solí, ob ané m sta umen, emeslnictvo s poho t ním a estná strá. Nasedl jsem do ko áru a jel jsem do chrámu po svérázných prkenných ulicích. Z chrámu jsme si li prohlédnout sakristii, kde je ulo ena v t ina v cí, které souvisí s podrobením Sibi e. Potom jsem jel do muzea, tam m nejvíc zaujal zvon, vypov zený sem z Ugli e za to, e bil na poplach v den smrti carevi e Dimitrije. 31 Za n kolik let byl i sám Mikulá, stejn jako zvon, vypov zen do Tobolska. Jako v ze se pokou el vylézt na zledovat lou záv j, odkud si cht l prohlédnout m sto, na které se v mládí tak rád díval, ale nepoda ilo se mu to. Mikulá by nebyl pravý Rus, kdyby nem l rád balet, který v této dob za íval rozkv t v podob d l Petra Ilji e ajkovského. Pet rburské divadlo ob as nav t vovalo vojenské jednotky, aby pobavilo vojáky a d stojníky. Pat il k n mu i baletní soubor, ve kterém p sobila Matylda Krzesi ská. Matylda se narodila roku 1872 a pocházela z polské tane ní rodiny. Její otec Felix inscenoval baletní p edstavení a sám tan il se v emi známými balerínami té doby. V lét roku 1890, Mikulá ovi bylo 22 let, se do této baletky zamiloval. Alexandrovi se tento vztah nelíbil, vytýkal Mikulá ovi, e tento 28 WARTH, Robert D., Nicholas II. the life and reign of Russia s last monarch, London, 1997, s FIGES, Lidská tragédie, s HERESCH, Mikulá II, s RADZINSKIJ, Poslední car, s

18 pom r neodpovídá postavení následníka tr nu a nabádal ho, aby vztah s Matyldou ukon il. 32 Po átkem roku 1894 se výrazn zhor il zdravotní stav cara Alexandra III. Panovník necht l brát sv j vá ný stav na v domí, tajn se v ak znepokojoval my lenkou, e by skute n mohl onemocn t, a Mikulá nebyl dosud enatý, co by mu v krajním p ípad mohlo zabránit v p evzetí tr nu. Za ali pro n j urychlen hledat nev stu, Mikulá m l jeden vlastní návrh Alix. Matce Mikulá ov se syn v návrh nezamlouval, hledala po Evrop, mimo n mecký rod, vhodn j í kandidátku. Nakonec v echny její projekty selhaly, nemoc Alexandra III. se zhor ovala, a tak v dubnu 1894 nakonec Mikulá dostal souhlas, aby se jel do Hesenska ucházet o ruku princezny Alix. V hesenském Coburgu se konala velká svatba a spolu s ní rodinný sjezd, kterému p edlo il Mikulá svou ádost. Zanedlouho se v novinách objevila zpráva o jejich zasnoubení. 33 Po návratu z Coburgu Mikulá u za Matyldou nikdy nep i el. Jako tane nice se jí dostalo skv lé kariéry. Matylda, po rozchodu s carem, ila s velkokní etem Andrejem Vladimirovi em a posléze s velkovévodou Sergejem Michailovi em. Zem ela a v roce 1971 v Pa í i, rok p ed svými stými narozeninami, kde vedla baletní kolu. 1.4 ALIX Budoucí carevna Alexandra Fjodorovna, p vodn princezna Alice (Alix) Victoria Helena Luisa Beatrice Hesensko-Rýnská 34 se narodila dne 6. ervna 1872 v Darmstadtu jako tvrté dít velkovévody Ludvíka IV. Hesenského a Alice Anglické. Matka Alix, rozená princezna Anglická a Irská, byla mlad í dcerou anglické královny Viktorie a prince Alberta ze Saska-Coburgu a Gothy. Díky s atku s velkovévodou Ludvíkem IV. se dostala do Darmstadtu, kde po boku man ela za ala vytvá et trvalé hodnoty, ustavi n se sna ila o reformy v sociální oblasti a podle anglického vzoru dala podn t k etným novotám. Svou dceru pojmenovala Alix, proto e se Alice v N mecku tak odporn vyslovuje 35, jak vysv tlovala v jednom 32 HERESCH, Mikulá II, s VEBER, s ALEKSANDRA FEDOROVNA, : , (Poslednije dnevniki imperatricy Aleksandry Fedorovny Romanovoj: fevral' 1917 g ijulja 1918 g), Novosibirsk, 1999, s HERESCH, Elizabeth, Alexandra, Tragédie poslední carevny, Praha, 1995, s

19 dopise královn Viktorii. Alix byla francouzská forma jména Alice a odpovídala n meckému jménu Adelheid. Velkovévodkyn porodila sedm d tí, z toho pouze p t p e ilo. Hlava rodiny, velkovévoda Ludvík IV., byl velice impozantní mu. Byl vychován prost a nenáro n, byl to dobrotivý lov k se zájmem o lov. Oba rodi e byli zbo ní. Alixin bratr Arno t Ludvík ekl: Moji rodi e byli hluboce v ící lidé, ani se dali p ísn ovliv ovat nábo enstvím. Od Filipa Velikého byla na e linie Hesenského rodu v dycky luteránská, co nám velice usnad ovalo chápat anglikánské i pravoslavné nábo enství. V ichni jsme chodili p ibli n ka dých trnáct dní do kostela, moji prarodi e ka dou ned li. 36 Alice Anglická m la vyhran n j í duchovní zájmy ne Ludvík, ten byl mén intelektuáln zalo en. Projevilo se to hlavn v t kých dobách, kdy se za ala zabývat filozofickými a mystickými otázkami. Její smysl pro realitu ji nedovolil, aby se tento sklon k mystice projevoval p íli siln, p esto k n mu zd dily dispozice i její d ti, nejvíce Alix. Alice Anglická proslula i svou fanatickou vá ní k n meckému filozofovi a teologovi Davidu Straussovi. N co podobného se pozd ji objevilo i u Alix ve vztahu k Rasputinovi. Roku 1873 zem el Alixin mlad í bratr Fritz ( Frittie ). Velkovévodkyn, a do své smrti, bolest nad touto ztrátou nep ekonala. D vodem proto byl i fakt, e chlapec vykrvácel po bezvýznamném zran ní, byl pravd podobn nositelem hemofilie, kterou Alice zd dila po královn Viktorii a vnesla ji tak do hesenské rodiny. Alici také z stalo utajeno, e nejmén dv z jejích dcer se také staly p ena e kami této d di né choroby dcera Irena, která ji ztratila dva syny, a Alix. 37 Velkovévodkyn zem ela ve 35 letech. Z stala po ní velká rodina, Alix byla nejmlad í, star í sestra Viktoria, pojmenovaná po babi ce, anglické královn, se provdala za prince babenberského, vrchního velitele britského námo nictva, druhá sestra Al b ta (Ella), se chytala ke s atku s velkokní etem Sergejem Alexandrovi em a Irena, t etí sestra, se stala man elkou prince Jind icha, bratra císa e Viléma. 38 Po smrti matky byla Alix poslána na výchovu k anglickému dvoru. Zde se brzy stala oblíbenou vnu kou královny Viktorie, která p enesla na sv tlovlasou Alici v echnu necitelnost, je poci ovala k její rodné zemi. Královna Viktorie nem la ráda N mce a poci ovala k Vilémovi II. osobní nep íze, kterou p edala i své vnu ce. V poslední ásti ivota Alix poci ovala v t í 36 HERESCH, Alexandra, s Tamté, s RADZINSKIJ, Poslední car, s

20 p ita livost k Anglii ke své rodin z mat iny strany, ne k N mecku. Zachovala si v ak náklonnost k p íbuzným a p átel m, které v N mecku zanechala. 39 Roku 1884 p ijela Alix poprvé do Ruska, její sestra Ella se vdávala za velkokní ete Sergeje Alexandrovi e. Spojení ruského následníka s n meckou princeznou nemuselo být poslední. Hesenský rod zaujímal v d jinách romanovského rodu velmi d le ité místo. Z tohoto rodu pocházela ji první ena cara Pavla a také carevna Marie Alexandrovna, babi ka carevi e Mikulá e, byla hesensko-darmstadtská princezna. Alix bylo 12 let, byla pohledná a í ila se dobrá pov st o jejím vychování a vzd lání. Tehdy se s Mikulá em vid li poprvé. Po druhé Alix dorazila, spole n se svým otcem a bratrem, do Ruska v lét roku Cítila se zde dob e, voln a ji se ú astnila spole enského ivota. Mikulá se k Alix choval jako galantní mu, aby vzbudil zájem. Poda ilo se, i kdy p i t etí náv t v Alix v Rusku se s Mikulá em nevid li, údajn kv li oboustrannému zákazu. 40 Alix se v eobecn znelíbila. Byla pokládána za neelegantní, neohrabanou, nezku enou, neustále se rozpa it ervenala, byla zamlklá, v p ítomnosti aristokratické spole nosti hlavního m sta se nedokázala vhodn chovat, a navíc nep im eným zp sobem reagovala na chlad kolem sebe, co bylo vykládáno jako arogance. Alexandr, jak vzpomínal ministr Witte, ji v ádném p ípad necht l za snachu a stejný postoj zastávala i jeho ena Marie Fjodorovna. 41 Mikulá ova matka prosazovala my lenku o enit Mikulá e s dcerou hrab te Pari ského Jelenou, s Helenou z Orléansu i s Markétou Pruskou. Také královna Viktorie se za ala anga ovat do ivota Alix. Sna ila se ji provdat mimo východní impérium, nebo si myslela, e je naprosto vylou ené, aby byla Alix v Rusku astná. U dávno ji p ipravila p edpoklady pro t stí tak, jak to vid la ona sama. Podle jejích p edstav se Alix jednou m la stát královnou Anglie a Irska. Mikulá na krásnou Alix nezapomn l a v my lenkách byl neustále s ní. Kdy se za átkem roku 1894 zhor il zdravotní stav cara Alexandra III., u kterého se z ejm za aly projevovat následky elezni ního ne t stí v Borkách, kdy utrp l vnit ní zran ní, z n ho se pak vyvinulo t ké onemocn ní ledvin, v echny znepokojovalo, e Mikulá nebyl dosud enatý. Alexandr tedy ne ekan ustoupil a dovolil Mikulá ovi odjet do Hesenska na námluvy. Pravd podobn na tom m la sv j vliv i Alixina star í a vá ená 39 GILLIARD, Pierre, II., (Imperator Nikolaj II i jego sem ja), Moskva, 1991, s VEBER, s HERESCH, Mikulá II, s

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č. j.: S 064-R/00-353/140/Ná V Praze dne 9. 5. 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 10. 3.

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle zákona o rodině je manželství trvalé společenství muže a ženy založené zákonem požadovaným způsobem.

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16

VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 VÁLKY PUNSKÉ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger Datum

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

NAPOLEONSKÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_18

NAPOLEONSKÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_18 NAPOLEONSKÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_18 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta

Masarykova univerzita Právnická fakulta Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Dávám na první místo to nejdůležitější? Zpracovala: Dominika Vašendová (348603) Datum zadání

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Pracovní list - Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu (28. červen 1914)

Pracovní list - Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu (28. červen 1914) Pracovní list - Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu (28. červen 1914) Historický kontext: Sarajevský atentát na následníka rakousko-uherskéhoho trůnu Fredinanda d Este a jeho manželku byl organizován

Více

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi

Pavel Bratinka. aneb Od metaře k ministrovi Škola: Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 Učitel: Mgr. Vladimíra Koucká Žáci: Antonie Holečková, Klára Kudláčková, Barbora Šrámková Třída: 8. ročník Pavel Bratinka aneb Od metaře

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

Dohodu o náhradě újmy

Dohodu o náhradě újmy PRÁVNÍ PORADNA Chtěl bych se zeptat, proč dohoda o náhradě újmy není dodatkem k dohodě o pracovní činnosti? Dohoda o náhradě újmy nemůže být pouze dodatkem DPČ, neboť v případě konstatovaní neplatnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ Španělská 6, 120 00 Praha 2 Mgr. Petra GERLICHOVÁ tel.: 224 239 390, 224 238 996 Mgr. Jana HAVIGEROVÁ e-mail: lawyers@lawyers.cz

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 11/2004-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 1556/04-64 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012

OBEC DOLNí ZÁLEZLY ZÁPIS. ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 1 BEC DLNí ZÁLEZLY ZÁPIS ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Zálezly, které se konalo dne 14. března 2012 Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti becního úřadu Dolní Zálezly od

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008

NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 NECHANICE 2020 STRATEGICKÝ PLÁN 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROCESU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BŘEZEN 2008 Zadavatel: Město Nechanice Zpracovatel: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s. 1. Úvod Město Nechanice

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 4/4 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 26.2.2015 Předloha pro 4. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 Předkladatel: Mgr. VLADIMÍR PUCHALSKÝ, primátor

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII.

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII. ZPRÁVY A OHLASY Září 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Kalendárium akcí v září 2014 a co nás čeká v říjnu: 3.9. NM 18.00 schůze staršovstva 5.9. NM 19.30 schůzka učitelů NŠ 6.9. Seniorátní

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

SONG TAO. Vaše Excelence, vážený pane ministře Kohoute, dámy, pánové, přátelé:

SONG TAO. Vaše Excelence, vážený pane ministře Kohoute, dámy, pánové, přátelé: SONG TAO Generální tajemník Sekretariátu spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, Náměstek ministra zahraničních věcí Čínské lidové republiky 13. 11. 2013 / ŠPANĚLSKÝ SÁL PRAŽSKÉHO HRADU

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy

roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží získat co nejvíce úrodné půdy Otázka: Vrcholně středověká společnost Předmět: Dějepis Přidal(a): Kellner Změny v zemědělství a vesnická kolonizace roste počet obyvatel díky kvalitnějšímu zemědělství a oteplení podnebí lidé se snaží

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více