Hodnocení účinnosti údržby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení účinnosti údržby"

Transkript

1 Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt problém Únosné náklady na údržbu x mnmalzace prostojů výrobního zařízení Poměr nákladů a výdajů není u vždy zřejmý Přímé náklady se dají vypočítat snadno (náhradní díly, mazva apod.) Vlv na poruchy, snížení výroby, snížení kvalty, snížení ztrát bude problém hodnott 1

2 Skutečný stav mez náklady a výnosy bývá hodně zkreslený Zpravdla se pak mluví o technckém přínosu, který vyvolá ekonomcký přínos Efektvní produktvní provozování zařízení přnáší: Přínos pro zařízení Přínos pro ld (obsluhu) Přínos pro provoz zařízení Pro skutečné náklady platí, že 7/8 nákladů je skryto nebo jsou obtížně zjsttelné ledovec nákladů Ledovec nákladů 2

3 Celková účnnost zařízení CEZ, CÚZ CEZ = míra využtí x míra výkonu x míra kvalty OEE Overall Equpment Effectvenesss Míra využtí (dostupnost) ztráty vlvem poruch, ztráty vlvem přestavby, nastavení a seřízení doba možného provozu výrobního zařízení prostoje Míra využtí = doba možného provozu výrobního zařízení Míra výkonu ztráty vlvem nevyužtých prostojů a menších přerušení, ztráty vlvem snížené rychlost počet vyrobených kusů x deální cyklus (takt) Míra výkonu = doba možného provozu výrobního zařízení - prostoje Míra kvalty ztráty vlvem vadných výrobků a předělávek, ztráty př rozjezdu výroby počet vyrobených kusů - zmetky - vícepráce Míra kvalty = počet vyrobených kusů 3

4 počet kvaltních výrobků x deální cyklus CEZ = doba možného provozu stroje Zpravdla zavedení TPM přnáší zsk po 1,5 až 2 letech Zlepšení CEZ o 1 % odpovídá 5 20 % nákladům na údržbu Komplexní metody hodnocení účnnost Vyjadřující celkovou účnnost Index účnnost Křvka ukazatelů Audt Vyjadřují se pomocí rzka metody posuzování rzka FMEA/FMECA analýza způsobu a důsledku poruch, analýza způsobů másledků a krtčnost poruch FTA strom poruch ETA strom událostí 4

5 Křvka ukazatelů Osm základních ukazatelů: Efektvta plánování Zásoba údržbářských prací Přesčasové hodny Prostoje Odchylky rozpočtu Pracovní výkon Náklady na údržbu Správní náklady na údržbu Audt Metoda MEE hodnocení efektvty Vyhodnocuje efektvtu jednotlvých útvarů ve využívání údržbářských kapact, v nákladovost, v produktvtě práce Využtí benchmarkngu porovnání s nejlepšímu světovým výrobc Metoda MOPE ohodnocení možností centralzace, ntegrace, č vyčlenění údržbářských čnností Out sourcng řešení zajšťování výkonů Stude využtí pracovníků Skutečné využtí pracovníků v rámc pracovní doby 5

6 Rzka - pojmy Nebezpečí vlastnost objektu způsobt negatvní jev (latentní vlastnost objektu) Ohrožení je možnost aktvzace nebezpečí (aktvní vlastnost objektu) Rzko akceptovatelná forma danéčnnost (vědomí možnost vyskytnutí jevů a jeho rozsahu) = bezpečnost provozu Vybrané metody zajšťování a zvyšování spolehlvost: FMEA (Falure/Fault Modes and Effect Analyss), tj. analýza druhů poruch a jejch důsledků spočívá v systematcké analýze možných druhů a důsledků poruchových stavů a jejch uspořádání podle stupně závažnost. Na analýzu navazuje návrh a provádění nápravných opatření k odstranění nejzávažnějších dentfkovaných možných poruch (vad). Metoda se používá v období vývoje a návrhu výrobků a procesů. Pomocí FMEA se zajšťuje co nejúplnější zkoumání návrhu výrobku s cílem jž v etapě návrhu odhalt všechny možné nedostatky, které by navrhovaný výrobek mohl mít, a ještě před jeho schválením realzovat opatření, která by tyto nedostatky odstranla. 1. Analýza: výrobek se systematcky rozčlení na jednotlvé součást vytvoření přehledu všech možných vad, které by mohly během provozu nastat u všech vad se analyzují všechny možné následky (tedy jejch působení na zákazníka) ke každé možné vadě analyzuje tým možné příčny, které mohou vadu vyvolat 6

7 2. Zpracování analyzovaných dat: u všech vad se bodově hodnotí 3 hledska: význam vady, očekávaný výskyt vady, možnost odhalení vady vypočte se ntegrované krtérum, tzv. rzkovéčíslo RPN (Rsk Prorty Number), které představuje součn příslušných bodových hodnocení jednotlvých krtérí hodnota rzkového čísla by měla sloužt ke stanovení pořadí důležtost jednotlvých možných vad vyvolaných určtou příčnou. Vzhledem k tomu, že jednotlvá dílčí krtéra jsou hodnocena v rozmezí od jednoho do deset bodů, může se rzkovéčíslo pohybovat v rozmezí od 1 ( ) do 1000 ( ). vyčlení se ty vady, jejchž RPN jsou přílš vysoká a bude zde nutné navrhnout opatření ke snížení rzka Rozšířením metody FMEA o hodnocení krtčnost důsledků poruch s uvážením pravděpodobností (nebo četností) jejch výskytu je metoda FMECA. Postup jejího provádění je obdobný jako u FMEA. Obdobných metod, založených na determnstckém přístupu, které dentfkují zdroje rzk, analyzují příčny výskytu nechtěných událostí a scénáře jejch rozvoje, je celářada. Pro nformac jsou některé z nch heslovtě uvedeny níže: Analýza stromu poruch (FTA Fault Tree Analyss) Analýza stromu událostí (ETA Event Tree Analyss) Analýza příčn a následků (CCA Cause-Consequence Analyss) jde o kombnac metod FTA a ETA Analýza Co se stane, když " (W-I A What f" Analyss) Analýza bezporuchové čnnost (spolehlvost) člověka (HRA Human Realablty Analyss) Předběžná analýza nebezpečí (PHA - Prelmnary Hazard Analyss) Stude nebezpečí a provozuschopnost (HAZOP - Hazard Operablty Studes) Analýza blokového dagramu bezporuchovost (RBD - Relablty Block Dagramme) 7

8 Analýza stromu poruch FTA - postup Defnuje se analyzovaná vrcholná událost a zjšťují se možné příčny a druhy poruchových stavů Rozvoj vrcholné úrovně na jevy nžší úrovně a hledají a posuzují se všechny možné příčny nadřazené událost Popsují se příčny každého poruchového stavu výsledky se zobrazují v podobě stromu poruch (Co? Kde? kdy? Proč?) Provádějí se analýzy jejímž výstupem je: Soups kombnace možných druhů poruch a jejch příčn Pravděpodobnost s jakou může událost nastat Analýza stromu událostí ETA - postup Prot FTA je postup opačný postupuje ze zdola a hledají se účnků stavů součástky na celý systém Užívá se často jako doplnění FTA analýzy stromu poruch Aby bylo možné výsledek analýzy vyjádřt kvanttatvně, tak je nutné, aby bylo možné všem stavům přřadt pravděpodobnost jejch nastání 8

9 Blokový dagram bezporuchovost RBD Bezporuchový stav systémů je určen alespoň jedním úspěšným propojením vstupu a výstupu K sestavení blokového dagramu je třeba provést důsledné kvaltatvní analýzy jedna z nejnáročnějších částí Pro kvanttatvní vyjádření je třeba znát pravděpodobnostní model funkce každého prvku v dagramu Používá se pro jednodušší modely na které se dá aplkovat dvoustavový poruchový model Japonc defnují v TPM 5S S uspořádání (Ser) S úhlednost (Seketsu) S čstota (Seso) S dscplína (Shtsuke) S pořádek (Sto) 9

10 Rzkové faktory v údržbě Rzko je součn pravděpodobnost vznku poruchy a jejího důsledku Hodnota pravděpodobnost vznku poruchy P = H n N Pr P hodnota pravděpodobnost vznku poruchy n počet oprav -té kategore důležtost daného uzlu H počet hodn práce za den N počet dní v roce Pr prostoj daného uzlu v dané kategor důležtost Rzkové faktory v údržbě Důsledek vznku poruchy D = m c + U H N D důsledek vznku poruchy m množství výrobků za rok na daném uzlu c cena výrobku H počet hodn práce za den N počet dní v roce U celkové roční náklady na údržbu daného uzlu 10

11 Rzkové faktory v údržbě Rzko je součn pravděpodobnost vznku poruchy a jejího důsledku R = D P R hodnota rzka D důsledek vznku poruchy P hodnota pravděpodobnost vznku poruchy Hodnocení účnnost Vyžaduje systémový metodologcký přístup Pyramda každá pyramda se staví odspodu Výsledkem by měla být světová úroveň TPM pokud ne, tak musí následovat návrh postupu reengneerngu 11

12 Pyramda Světová úroveň TPM Základní členění z hledska obsahu Kontrolně nspekční a revzní čnnost Výrobně údržbářské týmy Integrovaný výrobně údržbářský systém (centralzovaná údržba) Základní hodnotící krtéra Optmalzace opravárenské čnnost Autonomní údržba Unversálnost pracovníků a časová využtelnost Informační systém řízení Vybrané základní nástroje Normalzace kooperatva legslatva Schopnost, dovednost pracovníků Ekonomka, evdence, nventarzace Techncká dagnostka Vzájemná zastuptelnost pracovníků Základní funkční dekompozce nformačního systému k řízení v reálném čase Systém zásobování náhradním díly Karta oprav (hstore strojů a oprav) Kontrolně nspekční čnnost Časový plán Časový výkaz čnnost Analýza nákladovost Výkazy o údržbě Určení krtckých zařízení Systém žádanek na opravu Denní hlášení Denní kontroly technckého stavu Výrobní plán Denní plán Evdence a členění nákladů na údržbu Návrh postupu reengneerngu Je možné tak získat velké zlepšení za krátký čas Postup: Procesy (reengneerng) Nová organzační struktura (plochá a pružná) Struktura a uspořádání provozů Nový systém řízení a motvace ldí Ekonomcký systém řízení Kultura snžování nákladů Odpověd na otázky: Sortment a varablta výrobků versus hloubka a komplexnost výrobních procesů. Centralzace a decentralzace čnností v podnkových procesech. Správné defnování procesních ukazatelů a jejch vzájemné propojení. Správné nastavení pravomocí a zodpovědnost. 12

13 Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení 13

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI materiály k setkání odborné skupiny pro spolehlivost 1. září 001 Praha 1, Novotného lávka 5 OBSAH METODY ANALÝZ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika

Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika Metodická příručka č.1 Návrh metodické příručky Českého báňského úřadu pro hodnocení rizika 1 Obsah 1. Úvod 2. Systém řízení BOZP a místo pro hodnocení rizika 2.1. Klíčové prvky řízení bezpečnosti a ochrany

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti

Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Analýza poruch technických zařízení a její přínos pro zvyšování spolehlivosti Materiály z 38. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha,

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE

SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE Kapitola 2 SROVNÁNÍ FUNKČNÍHO A PROCESNÍHO PŘÍSTUPU K ŘÍZENÍ ORGANIZACE V této kapitole se naučíme A. Základní rozdíly mezi funkčním a procesním přístupem k řízení. B. Jaká je charakteristika procesního

Více

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY

UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY Z 8. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, září 2002 Obsah UDRŽOVATELNOST A ZAJIŠTĚNOST

Více

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Ing. Marek Nemec Abstrakt: S narůstajícími nároky na přepravu osob a zboží je kladen stále větší důraz na bežpečnost dopravy, která je ovlivněná řadou parametrů,

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU RAMS VE VÝROBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

IMPLEMENTACE SYSTÉMU RAMS VE VÝROBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ve spolupráci s Ústavem řízení systémů a spolehlivosti TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI IMPLEMENTACE SYSTÉMU RAMS VE VÝROBĚ KOLEJOVÝCH VOZIDEL ZKUŠENOSTI ŠKODA TRANSPORTATION

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

A) Implementace procesního managementu v dopravě

A) Implementace procesního managementu v dopravě Téma 2 A) Implementace procesního managementu v dopravě 1. Procesní management shrnutí dosavadních poznatků 2. Implementace procesního managementu v dopravě Změny ve vývoji týkající se managementu v rámci

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání Oddělení Expertního Inţenýrství Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Vedoucí Bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více