Slovníček ekonomických pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček ekonomických pojmů"

Transkript

1 Slovníček ekonomických pojmů

2 Absolutní výhoda Administrativní stanovení cen Aglomerace Akcelerující inflace Aktivum Alokace zdrojů Alokační efektivnost Alternativní převody peněz Apreciace měny Asijsko-pacifické hospodářské společenství (Asia-Pacific Econimoc Cooperation - APEC) - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji neţ země B. - ceny stanoveny centrálním orgánem; - monopol zahraničního obchodu; rozdíly mezi exportními a domácími cenami hrazeny ze státního rozpočtu; - existence více kurzů (turistický, obchodní apod.); - důsledkem jsou cenové deformace, chybí konfrontace se světem (vliv na produktivitu a tedy i konkurenceschopnost). - seskupení (nahromadění), např. sídelní aglomerace znamená seskupení sídel nebo obyvatelstva ve velmi husté osídlení v tzv. jádrových oblastech (Curych, Šanghaj atd). - dochází k ní tehdy, kdyţ se stát permanentně pokouší sníţit nezaměstnanost pod přirozenou míru. - majetek, který vlastníkovi přináší výnos; - aktiva a pasiva se vykazují v bilanci. - způsob, jakým ekonomika rozděluje své zdroje (své výrobní faktory) mezi potenciální varianty vyuţití tak, aby vyrobila určitý soubor finálních (konečných) statků. - takový ekonomický výsledek, při němţ nemůţe dojít k ţádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily uţitek nebo uspokojení jednoho ze subjektů, aniţ sníţí uţitek nebo uspokojení jiného ze subjektů; - takové řešení se nalézá na hranici produkčních moţností, za určitých omezených podmínek vede dokonalá konkurence k alokační efektivnosti. - převody peněz mimo bankovní systém, nejčastěji s vyuţitím třetí osoby, tzv. kurýra (např. Hawala, Fei ch ien apod. viz hesla); - rozšířeny především na Blízkém východě, v Africe a Asii. - zhodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí více jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí méně jednotek domácí měny). - seskupení z roku 1989, které v současnosti sdruţuje 21 států; - státy spolupracují na udrţení ekonomického růstu a sniţování veškerých překáţek obchodu; - výsledkem těchto snah je nárůst exportu a zvýšení efektivity ekonomik členských států.

3 Bilance Bilance mezinárodních plateb Bludný kruh chudoby Bretton Woods / Brettonwoodské instituce Cairnská skupina Cenový strop Centrální banka Centrálně plánované - účetní výkaz aktiv a pasiv; - poskytuje informaci o majetku firmy a zdrojích jejího financování k určitému datu. - bilance zachycující všechny transakce určité země se zbytkem světa za určité období; - zahrnuje koupě a prodeje statků a sluţeb, dary, vládní transakce a pohyby kapitálu. - hypotéza, ţe chudé země mají tak nízký produkt, ţe z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál; protoţe nejsou schopny akumulovat kapitál, nejsou schopny zvýšit svůj produkt, a tak zůstávají chudé - bludný kruh chudoby se uzavírá. - V r se v Bretton Woods konala jednání mezi 45 zeměmi, v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké, o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena (zavedení zlatého standardu dolar se stal světovou rezervní měnou až do r. 1971) nesouhlas SSSR je považován za počátek studené války ; - Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF), který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet; - dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), později Světová banka (World Bank, WB). - organizace v současnosti 19 států s významným podílem zemědělského exportu (dohromady tvoří více neţ čtvrtinu světového vývozu zemědělských produktů); - hraje poměrně důleţitou roli ve vyjednávání ve WTO, kde usiluje o liberalizaci zemědělského trhu; název dostala podle australského města Cairns, kde se roku 1986 konalo první setkání členských států. - státem stanovená maximální cena, kterou prodávající nesmějí překročit. - vládou ustanovená vrcholná instituce, zodpovědná za řízení peněţního oběhu v zemi (např. emise peněz, úvěrové podmínky, dozor nad činností komerčních bank - jedná se např. o Českou národní banku nebo Bank of England; - je tzv. bankou bank, protoţe mj. poskytuje úvěry komerčním bankám a ve výjimečných případech můţe také poskytovat úvěry vládě. - společné vlastnictví výrobních prostředků zestátnění rozhodujících odvětví;

4 ekonomiky - administrativní řízení hospodářských aktivit ústřední plánovací komisí na základě direktivních plánů (rozhodování o objemu produkce, cenách apod.); - administrativní stanovení cen, extenzivní rozvoj; - vliv SSSR a spolupráce v rámci RVHP - zaloţena na principu autarkních ekonomik a nerovnoprávném obchodu; - vznik dlouhodobé ekonomické nerovnováhy. Clo - částka (stanovená jako procento z hodnoty dovozu nebo na kaţdou jednotku komodity), kterou dovozce musí zaplatit státu. - nezaměstnanost vznikající v hospodářské recesi; Cyklická - na rozdíl od strukturální nezaměstnanosti postihuje nezaměstnanost téměř všechna odvětví ekonomiky. Čisté vývozy (exporty) - vývozy statků a sluţeb minus dovozy statků a sluţeb. Daň z důchodu - daň uvalená na roční čistý důchod korporace. korporací Daň z přidané hodnoty - daň uvalená na firmu jako určité procento u její přidané hodnoty. Deflace - opak inflace - růst kupní síly peněz v důsledku sniţování cenové hladiny. - studium vývoje populace - demografický ukazatel, charakterizující vývoj populace; Demografie - např. počet obyvatel, jeho přírůstek, hustotu obyvatel, migraci, urbanizaci, - národnostní sloţení obyvatelstva, věkovou strukturu obyvatelstva atd. Department - oblast, správní oblast, zejména ve francouzsky hovořících zemích. - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; Depreciace měny - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny; - za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny. - delší období, pro něţ je typická vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a investice, sníţená Deprese podnikatelská důvěra, klesající ceny a je vysoká četnost úpadků firem; - mírnější formou hospodářského poklesu je recese (viz písmeno R). Deviza - bezhotovostní forma zahraniční měny (opak valuty). Disaster-Risk Maps - mapy se zakresleným stupněm nebezpečí výskytu Dobrovolná nezaměstnanost přírodní katastrofy. - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci, ovšem jen za vyšší mzdu, neţ která na trhu práce převládá - proto ji nenalézají.

5 Doložka nejvyšších výhod Domácí produkt Dotace Dumping Duševní vlastnictví Dvojí zdanění Ekonomie Ekonomika Elasticita Embargo Evropská společenství - ES (European Community - EC) Evropská unie EU (European Union - EU) - jeden z principů WTO, který ukládá členským státům povinnost poskytnout si navzájem veškeré výhody, které uţ poskytly nebo teprve poskytnou kterékoli jiné zemi. - statky (zboţí a sluţby) vyrobené na území dané ekonomiky za jeden rok. - viz Subvence ; dotace jsou obecné, subvence účelové. - prodej za cenu niţší neţ náklady, má za cíl zničit konkurenty a získat dominantní nebo monopolní postavení na trhu. - nehmotný majetek daný výsledkem lidského myšlení; - práva k duševnímu vlastnictví (např. ochranné známky, autorská práva nebo patenty) tvoří důleţitou součást agendy WTO. - (a) Daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy v rámci jednoho státu - (b) Dvojí zdanění zisků vyplácených dceřinou společností v jednom členském státě mateřské společnosti v jiném členském státě; toto dvojí zdanění je např. v rámci EU redukováno řadou mezivládních smluv - společenská věda o tom, jak vyuţívat omezené zdroje k výrobě produktů a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb (chtění). - hospodářství (např. ekonomika ČR); - vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví. - označení citlivosti jedné proměnné vůči změně jiné proměnné. - zákaz vývozu nebo dovozu určitého druhu zboţí; - pouţívá se jako určitá forma nátlaku. - ESUO, EHS, EUROATOM (viz hesla dále); - tento výraz je uţíván od r. 1967, kdy došlo ke sloučení výkonných institucí těchto třech, do té doby oddělených institucí; - Evropská unie je nadstavbou Evropských společenství. - zaloţena na Evropském společenství, doplněném dalšími formami spolupráce; - vznikla z Evropského společenství (viz výše) v r na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský

6 Evropský hospodářský prostor - EHP (European Economic Area - EEA) Evropské hospodářské společenství - EHS (Economic Community - EEC) Evropské sdružení uhlí a oceli - ESUO (European Coal and Steel Community - ECSC) Evropské sdružení volného obchodu - ESVO (European Free Trade Association - EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy integrační proces, jehoţ počátky spadají do padesátých let 20. Století - základem je utvářet vztahy mezi členskými státy a jejich národy způsobem projevujícím soudrţnost a solidaritu; - členy je 27 států Evropy; Mezi nejdůleţitější instituce patří: - Evropský parlament (zastupuje občany Evropy); - Rada Evropské unie (zastupuje národní vlády); - Evropská komise (zastupuje zájmy EU jako celku). - dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP) vstoupila v platnost v r (Švýcarsko zůstalo mimo); - základ vztahů EU a ESVO; - země ESVO zapojeny do vnitřního trhu ES; - rozšíření určitých politik ES na země ESVO; - společná podpora ekonomického rozvoje; konzultace v oblasti obchodu. - zaloţeno v r Římskými smlouvami, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - základním cílem bylo rozšíření fungování společného trhu z oblasti uhlí a oceli (ESUO) a jako první cíl bylo stanoveno vybudování celní unie, coţ se podařilo v letech ; - společný trh zemědělských produktů byl rozvíjen prostřednictvím společné zemědělské politiky od 60. let. - zaloţeno Paříţskou dohodnou v r. 1951; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - - základním cílem bylo vytvoření společného trhu pro oblast uhlí a oceli. - zaloţeno Stockholmskou smlouvou (1960); - integrační uskupení na stupni pásma volného obchodu (cla odstraněna v r. 1966); - nekompaktní území, nízký vzájemný obchod; - různá ekonomická úroveň; - původně v uskupení dominovala Velká Británie; - dnes je členem jen Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. - zaloţeno Římskými smlouvami v r. 1957, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko, Lucembursko; - cílem je koordinovat aktivity v oblasti jaderné

7 Commision - EURATOM Fei ch ien Financial Action Task Force (FATF) Finanční krize Fiskální politika Frikční nezaměstnanost Fúze G7 energie a vytvářet společný trh pro jaderné palivo a dohlíţet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva; - v r došlo ke sloučení institucí Euratomu s institucemi ostatních Evropských společenství. - legální mimobankovní platební systém vyvinutý v Číně; - rozšířený mezi čínskou a vietnamskou komunitou po celém světě. - největší světová organizace zaměřená na boj proti praní špinavých peněz a korupci; - sdruţuje 33 zemí a vydává doporučení, která mají světovým vládám pomoci v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz; - jejími normami se řídí nejen členské země sdruţení, ale i Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Evropská unie. - zhroucení trţních cen aktiv (zejména akcií); - příčinou bývá ztráta důvěry investorů v domácí aktiva a snaha převést majetek do zahraničí. - vládní zásahy do ekonomiky prostřednictvím státních rozpočtů; - cíle má podobné jako měnová politika, ale na rozdíl od ní je prováděna vládou. - dočasná nezaměstnanost způsobená nepřetrţitými změnami v ekonomice, např. novým potenciálním pracovníkům obvykle zabere určitý čas vyhledávání různých moţností zaměstnání, - lidé, kteří opustili staré zaměstnání, potřebují nějaký čas, neţ si najdou nové; - frikční nezaměstnanost se tak liší od cyklické nezaměstnanosti, která je způsobena poklesem ekonomické aktivity. - sloučení dvou nebo více firem v jednu; - k získání jedné korporace druhou obvykle dojde tak, ţe jedna firma koupí akcie druhé. Důleţité příklady fůzí: - vertikální fúze - sloučí-li se dvě firmy na různém stupni výrobního procesu; - horizontální fúze - sloučí-li se dvě formy vyrábějící pro stejný trh; - konglomerátní fúze - sloučí-li se dvě firmy působící na vzájemně nesouvisejících trzích. - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Kanada), která se vytvořila jako nepřímý důsledek ropné krize v 70. letech; - schází se jedenkrát za rok na společném summitu.

8 G8 G8+5 G10 G11 G20 G77 Generální rada WTO Globalizace - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (G7) a Ruska. - G8 + ekonomičtí lídři Brazílie, Čína, Indie, JAR a Mexiko; - summity převáţně o energetice (regulace, spotřeba, bezpečnost atd.) - členy jsou země, které vytvořily Všeobecné dohody o půjčkách MMF: Belgie, Francie, Nizozemsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Velká Británie a USA; Švýcarsko k dohodě přistoupilo, ale není členem; - pravidelných zasedání se účastní i zástupci MMF, EK, Banky pro mezinárodní platby a OECD. - skupina zaloţená jordánským králem Abdulláhem jako reakce na G8; - sdruţuje zadluţené země: Ekvádor, Gruzie, Honduras, Chorvatsko, Indonésie, Jordánsko, Maroko, Pákistán, Paraguay, Salvador, Srí Lanku a Tunisko; - země se snaţí dosáhnout odpuštění svých dluhů a zlepšení ekonom. růstu. - fórum předních průmyslových a rozvojových zemí, které se podílejí zhruba dvěma třetinami na světové populaci a zhruba 90 % na světové ekonomické aktivitě; - členové: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, JAR, Jiţní Korea, Turecko, Velká Británie a USA; - členem je rovněţ Evropská Unie, zastoupená předsednickou zemí na rotačním principu. - vznikla v roce 1964 na první konferenci UNCTAD na základě Deklarace 77 zemí, ve které byly definovány společné ekonomické zájmy členských zemí, a také moţnost ekonomického růstu členských států OSN; - původně fórum 77 rozvinutých zemí světa; - fakticky je členy 130 zemí, ale název zůstal původní. - vedle Konference ministrů další hlavní orgán WTO; - činnost WTO řídí v době mezi jednotlivými Konferencemi ministrů; - podle potřeby se schází také jako Orgán pro prověrku obchodní politiky nebo Orgán pro řešení sporů. - nejde o nový fenomén, ale pouze o intenzivní pokračování vývoje bourání hranic národních

9 Hawala systém Hospodářská a měnová unie - HMU (Economic and Monetary Union EMU) států (donedávna nazýván internacionalizací); - zvyšuje závislost trhů a výroby díky mohutné dynamice obchodu se zboţím, sluţbami, pohybem kapitálu a technologií; - viz heslo Transnacionální korporace. Příčiny: - akcelerace technologických změn; - liberalizace trhů zboţí, sluţeb, kapitálu; - informační exploze. - mimobankovní systém převodu peněz, vyuţívaný převáţně muslimskou populací po celém světě. - proces, kterým dochází k harmonizaci hospodářských a měnových politik členských států EU s výhledem na zavedení jednotné měny. - zřízena na základě Charty OSN jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN a jejích specializovaných přidruţených organizací; - Rada má 54 členů, jmenovaných na tříleté funkční období; - ústřední diskusní fórum k projednávání mezinárodních hospodářských a sociálních Hospodářská a záleţitostí a politických doporučení členským sociální rada státům a systému OSN; (Economic and Social - vypracovává zprávy, iniciuje studie, slouţí jako Council - ECOSOC) platforma ke konzultacím; - svolává mezinárodní konference, připravuje návrhy smluv atd. GA OSN; - koordinuje činnost speciálních přidruţených organizací OSN prostřednictvím konzultací a poradenské činnosti; - skrze doporučení předkládaná Valnému shromáţdění a členským státům OSN. - výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se Hospodářské cykly současnou expanzí nebo kontrakcí ve většině sektorů ekonomiky; - střídání fází hospodářské expanze a recese. Hospodářské společenství - sdruţení 15 západoafrických zemí usilující o hlubší ekonomickou integraci; západoafrických zemí - vytvořeno bylo v r a sídlo má v Nigérii; (Economic Community ofwest African States ECOWAS) - členové: Benin, Burkina Faso, Côte d'ivoire, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo. Hranice produkčních - Graf znázorňující kombinace statků, které můţe

10 možností ekonomika produkovat. - je peněţním vyjádřením celkové hodnoty statků a sluţeb nově vytvořených v daném období na určitém území; pouţívá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky; - 3 metody výpočtu: Produkční metoda HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Hrubý domácí produkt (HDP) Dotace na produkty Výdajová metoda HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a sluţeb - Dovoz výrobků a sluţeb Důchodová metoda HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu - celková peněţní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory ve vlastnictví rezidentů dané Hrubý národní země; produkt - oproti HDP zahrnuje zahraniční produkci z (HNP) výrobních faktorů vlastněných rezidenty a naopak nezahrnuje domácí produkci z výrobních faktorů vlastněných cizozemci. - úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné; Hypotéka/hypoteční - méně běţné je poskytnutí nemovitosti jako záruky úvěr za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka; - úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami. Index cen výrobců - cenový index, který měří růst cen výrobců. Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index - CPI) - cenový index, který měří růst cen ve spotřebním koši; spotřební koš vyjadřuje průměrnou spotřebu domácností. Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) Inflace Inflační spirála - zaměřuje se na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky; - vydává organizace Transparency International (viz níţe, písmeno T). - zmenšování kupní síly peněz, projevující se růstem cen. - permanentní zvyšování cen a mezd = po zvýšení cen prosadí odbory zvýšení mezd, které firmy přenášejí do zvýšení cen atd.

11 Inovace Institucionální změny Investice Jihoafrické rozvojové společenství (Southern African Develpoment Community - SADC) Jihoamerická dohoda o společném trhu (Mercado Común del Sur - MERCOSUR) Kabotážní doprava Kapitál Kartel Klientelismus Kodaňská kritéria - uvádění nových výrobků, sluţeb nebo výrobních postupů na trh. - vytvoření právního rámce pro trţní prostředí; - vytvoření institucí a organizací s nezbytnými pravomocemi pro zajištění dodrţování zákonů - formální instituce (ústava, zákony, pravidla); - obchodní právo, daňové, antimonopolní zákony, zákony na ochranu spotřebitele apod.; neformální instituce (normy chování). - pouţití úspor k výrobě kapitálových statků, k vyvíjení technologií a k získávání lidského kapitálu. - sdruţení se vyvinulo r z tzv. Jihoafrické rozvojové koordinační konference, která vznikla proto, aby se začala omezovat stále narůstající závislost jihoafrických států na Jihoafrické republice; - snaţí se o ekonomický růst a o zlepšení kvality ţivota v jihoafrickém regionu; - dále chce vyvíjet podobné politické hodnoty v členských státech a bránit mír a bezpečnost. - regionální uskupení států Latinské Ameriky s volným obchodem (Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay); - vznikla v r a sídlí v Buenos Aires. - druh námořní dopravy prováděné v kontinentálním měřítku; - plavba mezi přístavy jednoho státu nebo mezi přístavy různých států na stejném pobřeţí. - výrobní faktor vznikající odloţením spotřeby do budoucna; nabývá podobu fixního kapitálu (budovy, stroje atd.), zásob, technologií a lidského kapitálu (vzdělání). - dohoda, omezující konkurenci a poškozující spotřebitele, mezi oligopolními firmami zaměřená na koordinaci postupů v prodejní politice a cenách. - pojem pouţívaný v problematice korupce protěţování známých. - kritéria, daná Evropskou radou v r zemím střední a východní Evropy pro vstup do EU; - kritérium politické: stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv a respektování menšin; - kritérium hospodářské: fungující trţní

12 Kolektivní mzdové dohody Komerční (obchodní) banka Komparativní výhoda Kompenzující mzdové rozdíly Komplementární statky (komplement) Konference ministrů WTO Konference OSN o obchodu a rozvoji (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) hospodářství; - zavádění acquis: věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům EU. - vedení firmy uzavírá se svými zaměstnanci mzdovou dohodu, která je platná po delší dobu (v ČR je to obvykle jeden rok); - během platnosti mzdové dohody je velmi obtíţné změnit výši mezd, která je v dohodě stanovena. - banka přijímající vklady od soukromých subjektů a poskytující úvěry soukromým subjektům (např. Česká spořitelna, Citibank apod.).- (v mez. obch.) - zákon komparativní výhody říká, ţe daná země by se měla specializovat na výrobu a vývoz takových komodit, jeţ je schopna vyrábět s relativně niţšími náklady, a ţe by měla dováţet ty statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady; - struktura obchodu by tedy měla být určována komparativní výhodou a nikoli absolutní výhodou. - mzdové rozdíly mezi některými profesemi způsobené tím, ţe se tyto profese liší namáhavostí, nepříjemností nebo rizikovostí práce (např. horníci, policisté aj.). - dva statky, které v očích spotřebitele patří k sobě (např. tenisová raketa a míček); - sníţením spotřeby jednoho statku dojde ke sníţení spotřeby druhého; - komplementární výrobky si na trhu nekonkurují; - viz substitut. - řídící orgán WTO, sloţen z ministrů průmyslu a obchodu členských států; - schází se min. jednou za dva roky, jmenuje generálního ředitele a přijímá nové členy. - UNCTAD = základní orgán Valného shromáţdění OSN pro problematiku obchodu a rozvoje; - cílem činnosti je posilování obchodu a ekonomického růstu zejména v rozvojových zemích a jejich zapojení do světové ekonomiky; - provádí výzkum a analýzy, organizuje mezivládní jednání, technickou spolupráci a také součinnost s občanskou společností a soukromým sektorem; - nejvyšším rozhodovacím orgánem UNCTAD je Konference; - sestává ze 192 členských států (zahrnuje i Vatikán) a zasedá kaţdé 4 roky; - výkonným orgánem UNCTAD je Rada pro obchod a rozvoj, která se schází jednou ročně. Konference v Madridu - konference z podzimu 2003 o obnově Iráku;

13 Konosament = Bill of Landing (B/L) Konvence OSN proti korupci Konvergenční / maastrichtská kritéria Korupce Kvóta (dovozní) Latinskoamerický hospodářský systém (Sistema Económico Latinoamericano - SELA) Latinskoamerické integrační společenství (Asociación Latinoamericana de Integración ALADI) přítomno bylo 61 zemí a 19 mezinárodních organizací; účastníci konference slíbili na obnovu Iráku 33 mld. USD. - převoditelný cenný papír dokazující existenci smlouvy o námořní přepravě zboţí; - základní dokument pouţívaný při přepravě nákladů. - povaţuje za zločinné jednání uplácení, zpronevěru veřejných prostředků a praní špinavých peněz. - smlouva stanovuje pět konvergenčních kritérií k zajištění udrţitelné směnitelnosti nutné pro dosaţení hospodářské měnové unie (HMU), která musí být splněna kaţdým členským státem předtím, neţ můţe vstoupit do třetí fáze; - Komise a Evropská centrální banka (ECB) vypracovávají zprávu o tom, zda jsou kritéria splněna; Fiskální kritéria: - deficit rozpočtu nesmí přesáhnout 3% HDP; - vnitřní dluh nesmí přesáhnout 60% HDP. Měnová kritéria: - cenová stabilita; - stabilita dlouhodobých úrokových měr; - schopnost udrţet rozpětí měny v EMS po dva roky. - zneuţití svěřených pravomocí (postavení) za účelem získání nezaslouţeného > osobního prospěchu. - forma ochrany, při níţ je celkové mnoţství dovozů určité komodity (např. cukru nebo aut) během určitého období omezeno (max. objem dovozu, který je státem povolen); - domácí firmy mohou zaujmout monopolní postavení na domácím trhu a mohou zvyšovat cenu své produkce; - domácí spotřebitel se, na rozdíl od cla, nemůţe přeorientovat na zahraniční zboţí. - sdruţení 27 států Jiţní Ameriky a Karibiku se sídlem ve venezuelském Caracasu; - zaloţeno v r za účelem podpory hospodářské spolupráce a sociálního rozvoje. - jihoamerická obchodní asociace; - cílem je dosaţení zcela volného trhu a hospodářský i společenský rozvoj celého regionu; - vznikla v r a sídlí v Montevideu.

14 Levná vlajka = free accessible registration (vlajka veřejně přístupné registrace) Lidský kapitál Liberalismus Lobbing Madridská kritéria Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA) Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF) - plavidla plující pod levnou vlajkou vyuţívají značných výhod - levná vlajka zajišťuje cizím rejdařům výrazné úspory na daních, registračních poplatcích, bezpečnostních zajištěních a mzdách; - podíl lodí plujících pod levnou vlajkou přesahuje v současné době třetinu světového loďstva; - levné vlajky propůjčují zejména země např. Panama, Libérie, Kypr, Bahamy, Malta, Svatý Vincenc, Vanuatu atd.; - levných vlajek vyuţívají především rejdaři z USA, kteří provozují čtvrtinu celkové tonáţe pod levnými vlajkami, dále pak Japonsko, Řecko, Velká Británie a Německo. - vzdělání, které zvyšuje produktivitu práce a k jehoţ získání je nutná investice - systém politických, ekonomických, sociálních a jiných hodnot zaloţený na respektování individua a soukromého vlastnictví, víře v pokrok, toleranci a preferování politické a ekonomické svobody; - role státní moci je omezena na úroveň legislativy, zahraniční politiky, obrany a ţádné nebo jen min. zásahy do ekonomiky. - boj za zájmy určité skupiny; - v politice: přesvědčování vlivných lidí o správnosti klientova názoru na určitý konkrétní problém / zákon, přesvědčování musí být etické a transparentní. - viz Kodaňská kritéria pro vstup do EU; - Madridská kritéria zaručují poţadavek přizpůsobení administrativních struktur. - byla zaloţena v r jako autonomní orgán v rámci systému OSN; - svou činností podporuje mírové vyuţití jaderné energie ve prospěch lidstva a dohlíţí, aby nebyla vyuţívána na vojenské účely. - zaloţen v r ( viz Brettonwoodské instituce); - mezinárodní organizace přidruţená k OSN; - plní následující funkce: - podpora mezinárodní měnové spolupráce; - usnadňování rozšiřování a vyváţeného růstu mezinárodního obchodu; - podpora stability měnových kurzů; - pomoc při odstraňování omezení směnitelnosti měn; - poskytování úvěrů k překonání obtíţí platební bilance; - v 70. letech 20. století vzrostla jeho úloha jako

15 Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre ITC) Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO) Mezinárodní strategie pro eliminaci dopadů přírodních katastrof (International Strategy for Disaster Reduction ISDR) Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (International Thermonuclear Experimental reaktor - ITER) Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) Měnová krize instituce poskytující finanční a poradenskou pomoc. - agentura zřízená v r organizacemi UNCTAD a WTO za účelem zajištění technické stránky koordinace jejich aktivit; - zaměřuje se především na operační a podnikový aspekt obchodu a na rozvoj mezinárodního obchodu. - byla zaloţena r. 1919; - v r se stala první specializovanou agenturou OSN; - je specializovanou organizací, jejímţ hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv; - formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních a ţivotních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce a provozuje školicí, vzdělávací a výzkumné programy. - cílem je vývoj takových postupů, které by pomohly jednotlivým státům sníţit počet obětí a ekonomické zatíţení způsobené přírodními ţivly. - mezinárodní projekt experimentálního fúzního reaktoru; - rozhodnutí o stavbě ITERu ve francouzské lokalitě Cadarache bylo učiněno 28. června 2005 na ministerské schůzce šesti hlavních partnerů v Moskvě - EU, Japonska, USA, Ruska, Číny a Jiţní Koreje; - náklady se rozdělí následovně: EU zaplatí 50%, ostatní partneři kaţdý po 10%. - celosvětový orgán OSN, který zkoumá klimatické změny a jejich moţné souvislosti s činností člověka; - ustaven Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro ţivotní prostředí (UNEP) v r. 1988, - v r obdrţel Nobelovu cenu míru. - zhroucení měnového kurzu; - příčinou je ztráta důvěry investorů v aktiva a

16 měnu dané země a jejich snaha utéci k jiným měnám. - politika realizovaná centrální bankou prostřednictvím peněţního trhu a za účelem Měnový kurz udrţení nízké míry inflace (dále např. stabilní růst či nízká míra nezaměstnanosti). - politika realizovaná centrální bankou prostřednictvím peněţního trhu a za účelem Měnová politika udrţení nízké míry inflace (dále např. stabilní růst či nízká míra nezaměstnanosti). - vládou stanovená minimální cena, pod kterou se Minimální cena na trhu nesmí prodávat ani kupovat. - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; Míra inflace - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny). - udává se podle vzorce u = U / (U + L); - u je míra nezaměstnanosti v procentech, Míra nezaměstnanosti - U je počet nezaměstnaných a - L je počet zaměstnaných. Monopol - - trţní situace, kdy na trhu je jediný prodávající. - kolektivní mzdové dohody vytvářejí překáţku pro pokles nominálních mezd a tím i cen; Mzdové a cenové - nominální mzdy (a tím i ceny) jsou strnulé strnulosti směrem dolů; - při poklesu poptávky jsou pak firmy nuceny sniţovat výrobu a zaměstnanost. Nedobrovolná nezaměstnanost Nedospělé odvětví (Infant Industry) Negociace - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci za mzdu, jaká na trhu práce převládá, ale přesto ji nenalézají. - v teorii zahraničního obchodu takové odvětví, které nemělo dostatek času, aby získalo zkušenosti nebo odborné znalosti, nebo které se nerozvinulo natolik, aby mohlo těţit z úspor z rozsahu - čehoţ je zapotřebí k úspěšné soutěţi s dospělejšími odvětvími, vyrábějícími tutéţ komoditu v jiné zemi; - v případě nerozvinutých odvětví se má často za to, ţe v průběhu svého rozvoje potřebuje ochranu cly nebo kvótami. - jednání (dvoustranná i mnohostranná / bilaterální i multilaterální). Nepotismus - (v korupci) protěţování příbuzných. - nezaměstnaní jsou lidé, kteří nepracují a hledají Nezaměstnanost nějakou práci. Nová ekonomika - zejména v USA výrazně přispěla k akceleraci

17 Nově industrializované země (NIZ) Obchodní překážka Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Asisstance - ODA) ekonomického růstu po r. 1993; - spjata s výrobou a pouţitím informačních a telekomunikačních technologií, které zvyšují produktivitu práce, a to i mimo tuto oblast. Pilíře nové ekonomiky: - kvalita pracovní síly (školství, věda a výzkum); - funkční finanční trhy; - liberalizace pohybu zboţí, sluţeb, kapitálu a pracovní síly generace: Hongkong, Singapur, Jiţní Korea, Tchaj-wan; - 2. generace: Malajsie, Indonésie, Thajsko; - Příčiny růstu: - kulturně-historické faktory, proexportní, průmyslová a technologická politika; - exportní expanze na vyspělé trhy RTE (60-70% jejich produkce), na významu nabývají technologicky náročné produkty; - asijské NIZ (ANIZ); - latinskoamerické NIZ (Brazílie, Argentina, Mexiko, Chile). - jakékoli z mnoha protekcionistických opatření, jímţ vláda destimuluje dovoz; - cla a kvóty patří k nejtypičtějším příkladům, i kdyţ tato tradiční opatření začínají být v posledních letech nahrazována necelními překáţkami, jakými jsou např. zdlouhavé regulační postupy, zdravotní a jiné certifikáty. - Oficiální rozvojová pomoc (ODA) je definována jako soubor těch transferů do rozvojových zemí a multilaterálních institucí, které jsou poskytovány oficiálními místy, jako jsou vlády států či místní vlády, nebo jejich výkonnými orgány. Kaţdá transakce musí splňovat následující kritéria: a) je poskytována s cílem podpořit ekonomický rozvoj a blahobyt v rozvojových zemích; b) je koncesionální (nemá komerční charakter) a obsahuje grantovou sloţku, která tvoří minimálně 25 %. ODA zahrnuje i administrativní náklady spojené s jejím poskytováním. (Výbor pro rozvojovou pomoc při OECD, Development Co-operation Report 1994) - do ODA se nezahrnuje pomoc vojenská; - dárcovské země sice po roce 2000 zvýšily závazky v poskytování ODA, reálná pomoc ale v posledních letech naopak poklesla - v roce 2006 to bylo o 4,7 %, v roce následujícím o dalších

18 Off-shore teritoria Oligopol Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization - FAO) Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the 8,4 %; - cílem OSN je vyčlenit 0,7 % HDP na oficiální rozvojovou pomoc (jeden z rozvojových cílů tisíciletí - MDG). - daňový ráj (Off-shore Investment Centre); např. Belize, Bahamy, Kypr apod.; - neexistuje zde daň z příjmů nebo zisků pocházejících z profesionální činnosti; - příjmy nebo zisky vznikající vně nejsou podrobeny dani z příjmů nebo důchodů. - trh, na kterém je i v dlouhém období několik málo firem (typický pro průmyslové oblasti); můţe být v podstatě dvojího typu: 1. několik firem dodává na trh identické výrobky (ropa, cement), přičemţ kaţdá z nich můţe významně ovlivnit cenu, a vstup do odvětví je pro ostatní firmy značně omezen; 2. firmy dodávají diferencované výrobky (od automobilů po zmrzlinu) a konkurují si především v necenové oblasti. - mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států světa, které přijaly principy demokracie a trţní ekonomiky; - vznikla v r (základní dokument podepsán ) transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu; - OECD koordinuje ekonomickou a sociálněpolitickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu; - cílem je napomáhat ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů; - země OECD patří mezi největší poskytovatele oficiální rozvojové pomoci (ODA). - přidruţená organizace OSN se sídlem v Římě, zaměřující se na pomoc rozvojovým zemím; - její snahou je obstarat dostatečné mnoţství pitné vody a potravin obyvatelům nejchudších států světa a pomoci jim dosáhnout v této oblasti soběstačnosti. - skupina třinácti států (od r dvanácti), zaloţená v r v Bagdádu zastávající většinový podíl na světové produkci i zásobách

19 Petroleum Exporting ropy; Contries - OPEC) - členské státy: Alţírsko, Angola, Ekvádor, Indonésie, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela; - kandidáti na členství: Brazílie, Bolívie, Súdán, Sýrie; - snahou je sjednotit ekonomickou politiku členských zemí za účelem zajištění stabilních cen ropy a stálou nabídku pro spotřebitelské státy. - závazek, který má ekonomický subjekt uhradit; Pasivum - porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě bilance. - vznikl v r v Paříţi, kdy Argentina souhlasila se setkáním se svými největšími věřiteli a pokusem dohodnout se na podmínkách splácení svého dluhu; Pařížský klub věřitelů - od té doby se setkávají bohaté věřitelské země a hledají společný postup pro řešení těţké splátkové situace chudých a rozvojových zemí; - mezi členy patří 19 nejbohatších států světa: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, USA, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. - statistický výkaz, který v určitém období (1 rok) sleduje veškeré transakce mezi domácí ekonomikou a zahraničím - vypovídá o vývoji ekonomiky dané země; Platební bilance - horizontální struktura (dále dělení do sald): zboţí, sluţby, výnosy (důchody), jednostranné převody, přímé investice, portfoliové investice, ostatní investice, devizové rezervy; - vertikální struktura: kreditní operace (příliv peněz), debetní (odliv peněz); - běţný účet: část PB zboţí, sluţby, výnosy, běţné převody; - finanční účet: pohyby kapitálu. Plná zaměstnanost - nejvýše udrţitelná úroveň zaměstnanosti v dlouhém období. - HDP, kterého by daná ekonomika dosáhla při Potenciální produkt optimálním vyuţití všech výrobních faktorů, kterými v té době disponuje. Principy GATT - viz Světová obchodní organizace WTO. Princip národního zacházení - princip WTO, který členy zavazuje nakládat s výrobky a sluţbami zahraničního dodavatele stejným způsobem jako s výrobky a sluţbami dodavatele domácího.

20 Protekcionismus Přechodné období Přirozená míra nezaměstnanosti Recese Restrikce Ropa za potraviny Rozvojová agenda z Dohá (Dauhá) (Doha Development Agenda - DDA) Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals MDG) - jakékoliv opatření přijaté danou zemí k ochraně domácích odvětví před dovozy (nejčastěji clo nebo kvóta uvalená na tyto dovozy). - časový úsek od přijetí transformace do vybudování nového ekonom. systému; - stabilizace: obnovení rovnováhy země (boj s inflací, ekonomický růst, zaměstnanost, rovnováha platební bilance); - obrovský pokles HDP, rostoucí nezaměstnanost; - rozpad trhů RVHP, účinky restriktivní měnové a fiskální politiky. - taková míra nezaměstnanost, při níţ jsou tlaky na mzdy v rovnováze, takţe ani nezvyšují ani nesniţují míru inflace; - zahrnuje frikční, strukturální a dobrovolnou nezaměstnanost. - podle přesné definice je za recesi povaţováno období, ve kterém dojde k poklesu HDP během přinejmenším dvou za sebou jdoucích kalendářních čtvrtletí. - obecný výraz pro omezení či sníţení (např. měnová, fiskální, obchodní atd.). - cílem programu, který byl zahájen v prosinci 1996, bylo umoţnit Iráku prodávat i přes embargo Rady bezpečnosti ropu a za utrţené prostředky nakupovat a distribuovat pod dohledem OSN humanitární potřeby pro obyvatelstvo; - v rámci realizace programu byly sjednány obchody ve výši několika mld. USD; - OSN předala správu nad kontrakty uzavřenými v rámci programu koaliční správě v Iráku (CPA) a podle rezoluce SC 1483 (2003) jiţ OSN nebude v Iráku vykonávat ţádnou humanitární pomoc financovanou ze zdrojů programu. - program přijatý na čtvrté Konferenci ministrů v katarském Dohá (Dauhá) v r. 2001, který se snaţí hlouběji integrovat rozvojové a nejméně rozvinuté země do světové ekonomiky a mezinárodního obchodu; - jedná se např. o reformu zemědělství, liberalizaci a usnadňování obchodu nebo otázky ţivotního prostředí související s obchodními prvky. - soubor závazků, přijatý členskými státy OSN v r na Světovém summitu v New Yorku; součást Miléniové deklarace, v níţ jsou sestaveny cíle odstraňující chudobu a podporující rozvoj lidstva; - měly být splněny do konce roku 2015.

21 Rozvojové země (Developing Countries) Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN Association of South East Nations) Schodek státního rozpočtu Skupina Světové banky (World Bank Group) Specializace na základě absolutní výhody Společenství nezávislých států (SNS) Společný trh - existuje více kritérií a hledisek: regionální (např. dle kontinentů), stupeň zadluţení, významní vývozci ropy, sociální a politická orientace; 2 základní koncepce: - širší pojetí: dle ukazatele HDP/obyv. Světová banka; - uţší pojetí: více kritérií, mj. i charakter ekonomických vztahů (nejsou zde zařazeny kolonie, země socialistické alternativy) OSN a její agencie (UNCTAD apod.). Charakteristika RZ podle uţšího pojetí: - skupina různorodých zemí (přes 130), je sloţité nalézt společné, resp. převládající znaky: - relativně nízká ekonomická úroveň; odvětvové strukturální zvláštnosti; - sociálně ekonomický dualismus; trvající ekonomická závislost na RTE (asymetrická interdependence). - organizace, která vznikla v r v Bangkoku podpisem Bangkogské deklarace Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem; do dnešní doby přistoupilo dalších pět států Brunej, Vietnam, Laos, Barma, Kambodţa; - usiluje o urychlení ekonomického růstu, sociální a kulturní rozvoj i o mír a stabilitu v regionu. - rozdíl mezi státními výdaji a státními příjmy. - skupina, kterou tvoří pět institucí: IBRD (Mezinár. banka pro obnovu a rozvoj), IDA (Mezinár. sdruţení pro rozvoj), MIGA (Mezinár. garanční agentura), IFC (Mezinár. finanční korporace), ISCID (Mezinár. centrum pro řešení investičních sporů); - členství podmíněno členstvím v MMF; - původní cíl: podpora poválečné obnovy Evropy; - dnes: dlouhodobé financování rozvojových projektů a programů (infrastruktura, energetika, doprava, ţivotní prostředí) v RZ a transformujících se ekonomikách. - člověk (firma, země) se specializuje na tu činnost, ve které je lepší neţ jiní lide (firmy, země). - aliance většiny bývalých sovětských republik zaloţená v r se sídlem v Minsku; - hlavním úkolem je koordinovat finanční a obchodní otázky. - vyšší stupeň ekonomické integrace; - touto formou se spojují země, které chtějí

22 liberalizovat nejen pohyb zboţí a sluţeb, ale také odstranit překáţky v pohybu výrobních faktorů/práce/kapitálu; - vyvolává potřebu přechodu k hospodářské a měnové unii; - rozvinutou formu představuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic. - regionální africká hospodářská organizace; - zaloţená v r místo Oblasti preferenčního obchodu východní a jiţní Afriky (PTA); - cílem je rozvíjet regionální hospodářskou integraci pomocí obchodu a investic; - 20 členů: Angola, Burundi, Dţibuti, Egypt, Eritrea, Etiopie, Keňa, Komory, Kongo (Demokratická republika), Libye, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychely, Súdán, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; - členy byly také Lesotho, Mosambik, Tanzanie a Namibie, které v letech vystoupily. - daň vyměřovaná z fyzické jednotky prodaného statku; - je vyměřována u produktů, mohou poškozovat zdraví či ţivotní prostředí (alkohol, cigarety, pohonné hmoty). Statek - zboţí nebo sluţba uspokojující potřeby. Společný trh východní a jižní Afriky (Common Market of East and Southern Africa - COMESA) Spotřební daň Státní dluh Strukturální nezaměstnanost Strukturální změny Středoevropská dohoda o oblasti volného obchodu (Central European Free Trade Association - vzniká kumulací rozpočtových schodků, na jejichţ financování si vláda půjčuje od soukromého sektoru (prodejem vládních dluhopisů). - nezaměstnanost, která vzniká tím, ţe oblastní nebo profesní struktura volných pracovních míst se neshoduje se strukturou disponibilních pracovních sil; - mohou existovat určité pracovní příleţitosti, ale nezaměstnaní pracovníci nemusejí mít potřebné dovednosti nebo mohou být volná místa v oblastech, kde neţijí nezaměstnaní pracovníci. - restrukturalizace; - spojeno s privatizací státního majetku, vytvořením nového managementu (je třeba se přizpůsobit podmínkám, které vytváří trţní prostředí); - změny např.: organizační, finanční, výrobní. - zaloţena v r v Budapešti, kde bylo dohodnuto pásmo volného obchodu mezi zeměmi tehdejší Visegrádské trojky; - smlouva uzavřena v r v Krakově a jejími signatáři se stala ČR, SR, Maďarsko a Polsko; - cílem je růstem obchodu dosáhnout harmonického rozvoje hospodářských vztahů,

23 CEFTA) Substitut Subvence Světová obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) Systémové změny podpořit hospodářskou aktivitu, zlepšit ţivotní úroveň, zvýšit zaměstnanost, produktivitu a finanční stabilitu. - statky, které můţe spotřebitel snadno zaměňovat, spotřebu jednoho za spotřebu druhého; - pokud se zvýší cena jednoho statku, zvýší poptávku po druhém statku; - viz komplement. - podpora podniků nebo domácností poskytovaná jako jednostranná platba ze státního rozpočtu s cílem ochrany podniků nebo celých odvětví před konkurencí (účinky jsou jiné neţ u cla); - částka, kterou stát vyplácí výrobcům za kaţdou jednotku prodaného statku (jde vlastně o negativní spotřební daň); - nepřímá forma: slevy na daních, finanční úlevy. - organizace, která vznikla v r na základech Všeobecné dohody o clech a obchodu; - dnes sdruţuje 153 států a sídlí v Ţenevě; - řídícím orgánem je Konference ministrů, která se schází jednou za 2 roky; - většina dohod je uzavírána na základě konsenzu; - usiluje především o: - celkovou liberalizaci mezinárodního obchodu zboţím či sluţbami; - omezení protekcionismu; - poskytnutí prostoru pro vyjednávání mezi členskými státy a urovnávání sporů, které mezi nimi vznikají; - spolupráci s ostatními mezinárodními organizacemi; Principy GATT: Princip nediskriminace - doloţka nejvyšších výhod: výhody poskytnuté jednomu států se automaticky vztahují i na ostatní; - paritní doloţka: stejné zacházení s dovezeným zboţím jako s domácím. Princip reciprocity vzájemných vztahů - existují výjimky (např. pohraniční styk, regionální integrace, dovozní opatření na ochranu platební bilance, všeobecný systém celních preferencí); - uplatňován vůči rozvojovým zemím. - změna vlastnictví (například privatizace, restituce, apod.); - vytvoření podnikatelských subjektů, které zabezpečí racionálnější a efektivnější fungování

24 Termojaderná fúze Tonáž = prostornost lodi Transfery Transformace Transnacionální (nadnárodní) korporace TNK (Transnational Corporation - TNC) Transparency International (TI) ekonomiky; - liberalizace vnějších ekonomických vztahů; zrušení monopolu zahraničního obchodu; liberalizace cen. - Slunce získává energii ze slučování jader vodíků na hélium a těţší prvky = proces termojaderné fúze; - je ve své podstatě prazákladem většiny obnovitelných zdrojů energie na zeměkouli; - účinnost vyuţití paliva je 10 milionkrát větší neţ u všech chemických reakcí (včetně hoření); - podmínkou je, aby termojaderná reakce vyprodukovala více energie, neţ kolik je jí zapotřebí vůbec k vytvoření plazmatu. - objem prostorů lodního trupu daný platnými předpisy; - tonáţ se udává v prostorových jednotkách, tzv. registrovaných tunách (1 RT = 100 anglických krychlových stop = 2,8315 krychlových metrů); - největší celkovou tonáţí obchodního loďstva na světě se vyznačují země levných vlajek, tedy Panama, Libérie, Bahamy, Kypr aj. - platby osobám, od nichţ stát (obce) protihodnotou nedostávají ţádné zboţí ani sluţby; jedná se o přerozdělování; - významný výdaj státního rozpočtu (např. starobní penze, podpory v nezaměstnanosti, přídavky na děti atd.). - komplexní změna sociálně-ekonomického systému; - institucionální změny; systémové změny; strukturální změny. - globální podnik (viz heslo Globalizace), který ve své činnost nezná hranic vyrábí a prodává na celém světě, resp. vlastní či ovládá činnost produkující přidanou hodnotu ve více zemích; - TNK ovládají 60 % světového obchodu, podíl na světové průmyslové výrobě je asi 40 %; - význam v SE roste s růstem liberalizace pohybu kapitálu (projev globalizace); - dlouhodobě sleduje TNK zejména organizace OSN UNCTAD. - je jedinou mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichţ se snaţí zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce; - zaloţena v r v Berlíně, kde také sídlí její mezinárodní sekretariát;

25 United States Agency International Development (USAID) Úroková míra Úspory z rozsahu - jejím zakladatelem a současným předsedou správní rady je Peter Eigen, bývalý ředitel Světové banky ve východní Africe; - vydává mj. Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) - nezávislá americká rozvojová společnost; - podporuje dlouhodobý a vyrovnaný růst a pokrok v souladu s cíli zahraniční politiky USA. - cena odloţení spotřeby, cena půjčení peněz; - věřitel, který má peníze, ale nemá investiční příleţitost, půjčuje peníze dluţníkovi, který má sice investiční příleţitost, ale nedisponuje vlastními zdroji; Úrok - důleţitou roli ve stanovení úroku hraje míra časové preference; - úrok musí být tak vysoký, aby motivoval věřitele půjčit dluţníkovi prostředky na daný časový interval. - velikost úroku se vyjadřuje prostřednictvím úrokové míry, která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité období; - ve vztahu k bankám je úroková míra u úvěru poskytnutého bankou vyšší, úroková míra u vkladu do banky niţší; - banka reaguje na změny v ekonomice právě prostřednictvím úrokových měr (sazeb). - odkládání spotřeby do budoucna; Úspory - záměna přítomné spotřeby za budoucí. - zvýšení produktivity nebo sníţení průměrných výrobních nákladů, k němuţ dojde v důsledku zvýšení velikosti či rozsahu závodu; - např. firma, která pracuje s velkými objemy, můţe často získat slevy na velké nákupy nebo můţe rozdělit určité úkoly, aby dosáhla vyšší efektivnosti. Valuta - hotovostní forma zahraniční měny (opak devizy). Veřejné statky Veřejné výdaje na zboží a služby Vládní dluhopisy - statky, které jsou charakterizovány nevylučitelností ze spotřeby; - v důsledku toho není moţné jejich uţívání zpoplatnit a musí být poskytovány bezplatně. - výdaje států a obcí na zboţí a sluţby; - zahrnujeme do nich také mzdy zaměstnanců veřejného sektoru, neboť jsou to platby za jejich sluţby státu (obcím). - dluhopisy, které vláda vydává a prodává, aby získala peníze na pokrytí svého rozpočtového

26 schodku. - soubor vlastnických práv k majetku zejména Vlastnictví právo majetek uţívat, právo mít z něho výnosy, právo pronajmout jej nebo prodat. - statky, které jsou v době spotřebovávání Volné statky / volné bezplatné.; zdroje, které jsou vyuţívány zdroje bezplatně. Výrobní faktor - to, co slouţí k výrobě (poskytování) statků. Zahraniční dluh - součet dluhů domácích subjektů vůči zahraničním subjektům. - skupina, která prosazuje své zájmy politickým Zájmová skupina tlakem, většinou na úkor spotřebitelů nebo daňových poplatníků. Zákon jedné ceny - cena statků za normálních podmínek tenduje ke stejné výši na všech trzích. Zavěšení měny - centrální banka udrţuje stabilní kurz domácí měny vůči některé silné světové měně. Vydáno jako podkladový materiál pro delegáty Modelu OSN určeno pouze ke studijním účelům. Zdroje: Helísek M. - Makroekonomie základní kurs, Melandrium, 2002 Malý slovník světové ekonomiky, VŠE, 2000 Holman R. Ekonomie, 2. přepracované a doplněné vydání, Beck, 2001 Samuelson, Nordhaus Ekonomie, Praha, Svoboda, 1997 Fialová H., Malý ekonomický výkladový slovník, A plus, 2006 Peštová S., Potport M. - Stručný slovník ekonomických pojmů, FORTUNA,

27 Zpracování: Jiří Barančík (2009), Alena Burešová (2009), Jaroslav Bican (2009), Daniela Zrucká (2009), Tomáš Vilím (2009), Michaela Baginová (2009), Jan Pýcha (2009), Jan Walter (2007), Jakub Růţička (2008) Grafická úprava a tech. spolupráce: Zuzana Procházková Odborná spolupráce: Výzkumné centrum AMO (ředitel JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, PhD.) Vydala Asociace pro mezinárodní otázky pro potřeby XVII. ročníku Praţského studentského summitu. AMO 2011 Model OSN Asociace pro mezinárodní otázky, Ţitná 27, Praha 1 Tel./fax: , IČ: »www.amo.czwww.studentsummit.cz«

28

WTO. Slovník vybraných pojmů

WTO. Slovník vybraných pojmů WTO Slovník vybraných pojmů PRA Ž S K Ý S T U D E N T S K Ý S U M M I T / X X / O S N / W T O / 00 1 Autor: Matúš Škorík Imprimatur: Vojtěch Bahenský, Petra Macků Jazyková úprava: Jakub Kopřiva Grafická

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Slovník vybraných pojmů WTO

Slovník vybraných pojmů WTO WTO 1 Absolutní výhoda prostá schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B (vysvětleno podrobně v prezentaci Teorie mezinárodního obchodu ) 1. Aktivum majetek, který vlastníkovi přináší výnos,

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Mezinárodní finanční instituce. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Mezinárodní finanční instituce Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Mezinárodní měnový systém je souhrnem vzájemných vazeb mezi měnami a měnovými systémy jednotlivých zemí

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00

Mezinárodní obchodní právo. martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 Mezinárodní obchodní právo 02.04.2009 2. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz KH: ÚT 14,00 15,00 1. Přednáška: Mezinárodní obchodní právo: Právní normy z hlediska smluvních vztahů

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015

Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Rozpočtová politika kultura, obrana 1.12.2015 Kultura širší pojetí kultury - neexistuje kultura mimo společnost, existence společnosti bez kultury je nemyslitelná užší pojetí součást ekonomického systému,

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 6. Mezinárodní ekonomika Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky

Více

Seznam dvoustranných leteckých dohod

Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam dvoustranných leteckých dohod Seznam uvádí přehled všech dvoustranných dohod o leteckých službách/letecké dopravě sjednaných Českou republikou (včetně ČSR, ČSSR, ČSFR). Celkem jsou sjednány dohody

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2014 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky, která přispívá k odstraňování chudoby v kontextu

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016

Klíčová akce 2: Strategická partnerství. Finanční pravidla. Výzva 2016 Klíčová akce 2: Strategická partnerství Finanční pravidla Výzva 2016 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského

Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského Ladislav Němeček Se vznikem Evropského společenství byl v podstatě zahájen proces hospodářské a měnové integrace Samotná měnová unie byla v rámci Evropského společenství realizována ve třech fázích specifikovaných

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

KONVERGENČNÍ KRITÉRIA

KONVERGENČNÍ KRITÉRIA KONVERGENČNÍ KRITÉRIA Smlouva o založení ES (Maastrichtská smlouva): 1. Kritérium cenové stability (zahrnuje kritérium dlouhodobých úrokových sazeb) 2. Kritérium veřejného deficitu 3. Kritérium hrubého

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC)

Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) mil. USD Oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky (mil. Kč) (dle statistického výkaznictví OECD DAC) Column1 ODA celkem 4 426,18 4 291,28 4 124,54 4 403,83 I.A Bilaterální ODA 1 359,88 1 298,03

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více