Slovníček ekonomických pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovníček ekonomických pojmů"

Transkript

1 Slovníček ekonomických pojmů

2 Absolutní výhoda Administrativní stanovení cen Aglomerace Akcelerující inflace Aktivum Alokace zdrojů Alokační efektivnost Alternativní převody peněz Apreciace měny Asijsko-pacifické hospodářské společenství (Asia-Pacific Econimoc Cooperation - APEC) - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji neţ země B. - ceny stanoveny centrálním orgánem; - monopol zahraničního obchodu; rozdíly mezi exportními a domácími cenami hrazeny ze státního rozpočtu; - existence více kurzů (turistický, obchodní apod.); - důsledkem jsou cenové deformace, chybí konfrontace se světem (vliv na produktivitu a tedy i konkurenceschopnost). - seskupení (nahromadění), např. sídelní aglomerace znamená seskupení sídel nebo obyvatelstva ve velmi husté osídlení v tzv. jádrových oblastech (Curych, Šanghaj atd). - dochází k ní tehdy, kdyţ se stát permanentně pokouší sníţit nezaměstnanost pod přirozenou míru. - majetek, který vlastníkovi přináší výnos; - aktiva a pasiva se vykazují v bilanci. - způsob, jakým ekonomika rozděluje své zdroje (své výrobní faktory) mezi potenciální varianty vyuţití tak, aby vyrobila určitý soubor finálních (konečných) statků. - takový ekonomický výsledek, při němţ nemůţe dojít k ţádné reorganizaci nebo obchodu, které by zvýšily uţitek nebo uspokojení jednoho ze subjektů, aniţ sníţí uţitek nebo uspokojení jiného ze subjektů; - takové řešení se nalézá na hranici produkčních moţností, za určitých omezených podmínek vede dokonalá konkurence k alokační efektivnosti. - převody peněz mimo bankovní systém, nejčastěji s vyuţitím třetí osoby, tzv. kurýra (např. Hawala, Fei ch ien apod. viz hesla); - rozšířeny především na Blízkém východě, v Africe a Asii. - zhodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; - za jednotku domácí měny se platí více jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí méně jednotek domácí měny). - seskupení z roku 1989, které v současnosti sdruţuje 21 států; - státy spolupracují na udrţení ekonomického růstu a sniţování veškerých překáţek obchodu; - výsledkem těchto snah je nárůst exportu a zvýšení efektivity ekonomik členských států.

3 Bilance Bilance mezinárodních plateb Bludný kruh chudoby Bretton Woods / Brettonwoodské instituce Cairnská skupina Cenový strop Centrální banka Centrálně plánované - účetní výkaz aktiv a pasiv; - poskytuje informaci o majetku firmy a zdrojích jejího financování k určitému datu. - bilance zachycující všechny transakce určité země se zbytkem světa za určité období; - zahrnuje koupě a prodeje statků a sluţeb, dary, vládní transakce a pohyby kapitálu. - hypotéza, ţe chudé země mají tak nízký produkt, ţe z něho nejsou schopny spořit a akumulovat kapitál; protoţe nejsou schopny akumulovat kapitál, nejsou schopny zvýšit svůj produkt, a tak zůstávají chudé - bludný kruh chudoby se uzavírá. - V r se v Bretton Woods konala jednání mezi 45 zeměmi, v nichž měly hlavní slovo Velká Británie a Spojené státy americké, o nové koncepci peněžního systému, která by v poválečném světě mohla být zavedena (zavedení zlatého standardu dolar se stal světovou rezervní měnou až do r. 1971) nesouhlas SSSR je považován za počátek studené války ; - Brettonwoodská dohoda dala vzniknout Stabilizačnímu fondu, později Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF), který nad nově vzniklým systémem začal dohlížet; - dále pak vznikla Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), později Světová banka (World Bank, WB). - organizace v současnosti 19 států s významným podílem zemědělského exportu (dohromady tvoří více neţ čtvrtinu světového vývozu zemědělských produktů); - hraje poměrně důleţitou roli ve vyjednávání ve WTO, kde usiluje o liberalizaci zemědělského trhu; název dostala podle australského města Cairns, kde se roku 1986 konalo první setkání členských států. - státem stanovená maximální cena, kterou prodávající nesmějí překročit. - vládou ustanovená vrcholná instituce, zodpovědná za řízení peněţního oběhu v zemi (např. emise peněz, úvěrové podmínky, dozor nad činností komerčních bank - jedná se např. o Českou národní banku nebo Bank of England; - je tzv. bankou bank, protoţe mj. poskytuje úvěry komerčním bankám a ve výjimečných případech můţe také poskytovat úvěry vládě. - společné vlastnictví výrobních prostředků zestátnění rozhodujících odvětví;

4 ekonomiky - administrativní řízení hospodářských aktivit ústřední plánovací komisí na základě direktivních plánů (rozhodování o objemu produkce, cenách apod.); - administrativní stanovení cen, extenzivní rozvoj; - vliv SSSR a spolupráce v rámci RVHP - zaloţena na principu autarkních ekonomik a nerovnoprávném obchodu; - vznik dlouhodobé ekonomické nerovnováhy. Clo - částka (stanovená jako procento z hodnoty dovozu nebo na kaţdou jednotku komodity), kterou dovozce musí zaplatit státu. - nezaměstnanost vznikající v hospodářské recesi; Cyklická - na rozdíl od strukturální nezaměstnanosti postihuje nezaměstnanost téměř všechna odvětví ekonomiky. Čisté vývozy (exporty) - vývozy statků a sluţeb minus dovozy statků a sluţeb. Daň z důchodu - daň uvalená na roční čistý důchod korporace. korporací Daň z přidané hodnoty - daň uvalená na firmu jako určité procento u její přidané hodnoty. Deflace - opak inflace - růst kupní síly peněz v důsledku sniţování cenové hladiny. - studium vývoje populace - demografický ukazatel, charakterizující vývoj populace; Demografie - např. počet obyvatel, jeho přírůstek, hustotu obyvatel, migraci, urbanizaci, - národnostní sloţení obyvatelstva, věkovou strukturu obyvatelstva atd. Department - oblast, správní oblast, zejména ve francouzsky hovořících zemích. - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; Depreciace měny - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny; - za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny. - delší období, pro něţ je typická vysoká nezaměstnanost, nízký produkt a investice, sníţená Deprese podnikatelská důvěra, klesající ceny a je vysoká četnost úpadků firem; - mírnější formou hospodářského poklesu je recese (viz písmeno R). Deviza - bezhotovostní forma zahraniční měny (opak valuty). Disaster-Risk Maps - mapy se zakresleným stupněm nebezpečí výskytu Dobrovolná nezaměstnanost přírodní katastrofy. - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci, ovšem jen za vyšší mzdu, neţ která na trhu práce převládá - proto ji nenalézají.

5 Doložka nejvyšších výhod Domácí produkt Dotace Dumping Duševní vlastnictví Dvojí zdanění Ekonomie Ekonomika Elasticita Embargo Evropská společenství - ES (European Community - EC) Evropská unie EU (European Union - EU) - jeden z principů WTO, který ukládá členským státům povinnost poskytnout si navzájem veškeré výhody, které uţ poskytly nebo teprve poskytnou kterékoli jiné zemi. - statky (zboţí a sluţby) vyrobené na území dané ekonomiky za jeden rok. - viz Subvence ; dotace jsou obecné, subvence účelové. - prodej za cenu niţší neţ náklady, má za cíl zničit konkurenty a získat dominantní nebo monopolní postavení na trhu. - nehmotný majetek daný výsledkem lidského myšlení; - práva k duševnímu vlastnictví (např. ochranné známky, autorská práva nebo patenty) tvoří důleţitou součást agendy WTO. - (a) Daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy v rámci jednoho státu - (b) Dvojí zdanění zisků vyplácených dceřinou společností v jednom členském státě mateřské společnosti v jiném členském státě; toto dvojí zdanění je např. v rámci EU redukováno řadou mezivládních smluv - společenská věda o tom, jak vyuţívat omezené zdroje k výrobě produktů a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb (chtění). - hospodářství (např. ekonomika ČR); - vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví. - označení citlivosti jedné proměnné vůči změně jiné proměnné. - zákaz vývozu nebo dovozu určitého druhu zboţí; - pouţívá se jako určitá forma nátlaku. - ESUO, EHS, EUROATOM (viz hesla dále); - tento výraz je uţíván od r. 1967, kdy došlo ke sloučení výkonných institucí těchto třech, do té doby oddělených institucí; - Evropská unie je nadstavbou Evropských společenství. - zaloţena na Evropském společenství, doplněném dalšími formami spolupráce; - vznikla z Evropského společenství (viz výše) v r na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouva, která navazovala na předchozí evropský

6 Evropský hospodářský prostor - EHP (European Economic Area - EEA) Evropské hospodářské společenství - EHS (Economic Community - EEC) Evropské sdružení uhlí a oceli - ESUO (European Coal and Steel Community - ECSC) Evropské sdružení volného obchodu - ESVO (European Free Trade Association - EFTA) Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy integrační proces, jehoţ počátky spadají do padesátých let 20. Století - základem je utvářet vztahy mezi členskými státy a jejich národy způsobem projevujícím soudrţnost a solidaritu; - členy je 27 států Evropy; Mezi nejdůleţitější instituce patří: - Evropský parlament (zastupuje občany Evropy); - Rada Evropské unie (zastupuje národní vlády); - Evropská komise (zastupuje zájmy EU jako celku). - dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP) vstoupila v platnost v r (Švýcarsko zůstalo mimo); - základ vztahů EU a ESVO; - země ESVO zapojeny do vnitřního trhu ES; - rozšíření určitých politik ES na země ESVO; - společná podpora ekonomického rozvoje; konzultace v oblasti obchodu. - zaloţeno v r Římskými smlouvami, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - základním cílem bylo rozšíření fungování společného trhu z oblasti uhlí a oceli (ESUO) a jako první cíl bylo stanoveno vybudování celní unie, coţ se podařilo v letech ; - společný trh zemědělských produktů byl rozvíjen prostřednictvím společné zemědělské politiky od 60. let. - zaloţeno Paříţskou dohodnou v r. 1951; - zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Holandsko, Belgie a Lucembursko; - - základním cílem bylo vytvoření společného trhu pro oblast uhlí a oceli. - zaloţeno Stockholmskou smlouvou (1960); - integrační uskupení na stupni pásma volného obchodu (cla odstraněna v r. 1966); - nekompaktní území, nízký vzájemný obchod; - různá ekonomická úroveň; - původně v uskupení dominovala Velká Británie; - dnes je členem jen Norsko, Švýcarsko, Island a Lichtenštejnsko. - zaloţeno Římskými smlouvami v r. 1957, které vstoupily v platnost v r. 1958; - zakládající členové: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko, Lucembursko; - cílem je koordinovat aktivity v oblasti jaderné

7 Commision - EURATOM Fei ch ien Financial Action Task Force (FATF) Finanční krize Fiskální politika Frikční nezaměstnanost Fúze G7 energie a vytvářet společný trh pro jaderné palivo a dohlíţet na jaderný průmysl v členských zemích tak, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva; - v r došlo ke sloučení institucí Euratomu s institucemi ostatních Evropských společenství. - legální mimobankovní platební systém vyvinutý v Číně; - rozšířený mezi čínskou a vietnamskou komunitou po celém světě. - největší světová organizace zaměřená na boj proti praní špinavých peněz a korupci; - sdruţuje 33 zemí a vydává doporučení, která mají světovým vládám pomoci v boji proti financování terorismu a praní špinavých peněz; - jejími normami se řídí nejen členské země sdruţení, ale i Mezinárodní měnový fond, Světová banka a Evropská unie. - zhroucení trţních cen aktiv (zejména akcií); - příčinou bývá ztráta důvěry investorů v domácí aktiva a snaha převést majetek do zahraničí. - vládní zásahy do ekonomiky prostřednictvím státních rozpočtů; - cíle má podobné jako měnová politika, ale na rozdíl od ní je prováděna vládou. - dočasná nezaměstnanost způsobená nepřetrţitými změnami v ekonomice, např. novým potenciálním pracovníkům obvykle zabere určitý čas vyhledávání různých moţností zaměstnání, - lidé, kteří opustili staré zaměstnání, potřebují nějaký čas, neţ si najdou nové; - frikční nezaměstnanost se tak liší od cyklické nezaměstnanosti, která je způsobena poklesem ekonomické aktivity. - sloučení dvou nebo více firem v jednu; - k získání jedné korporace druhou obvykle dojde tak, ţe jedna firma koupí akcie druhé. Důleţité příklady fůzí: - vertikální fúze - sloučí-li se dvě firmy na různém stupni výrobního procesu; - horizontální fúze - sloučí-li se dvě formy vyrábějící pro stejný trh; - konglomerátní fúze - sloučí-li se dvě firmy působící na vzájemně nesouvisejících trzích. - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Kanada), která se vytvořila jako nepřímý důsledek ropné krize v 70. letech; - schází se jedenkrát za rok na společném summitu.

8 G8 G8+5 G10 G11 G20 G77 Generální rada WTO Globalizace - skupina sedmi hospodářsky nejvyspělejších států světa (G7) a Ruska. - G8 + ekonomičtí lídři Brazílie, Čína, Indie, JAR a Mexiko; - summity převáţně o energetice (regulace, spotřeba, bezpečnost atd.) - členy jsou země, které vytvořily Všeobecné dohody o půjčkách MMF: Belgie, Francie, Nizozemsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Velká Británie a USA; Švýcarsko k dohodě přistoupilo, ale není členem; - pravidelných zasedání se účastní i zástupci MMF, EK, Banky pro mezinárodní platby a OECD. - skupina zaloţená jordánským králem Abdulláhem jako reakce na G8; - sdruţuje zadluţené země: Ekvádor, Gruzie, Honduras, Chorvatsko, Indonésie, Jordánsko, Maroko, Pákistán, Paraguay, Salvador, Srí Lanku a Tunisko; - země se snaţí dosáhnout odpuštění svých dluhů a zlepšení ekonom. růstu. - fórum předních průmyslových a rozvojových zemí, které se podílejí zhruba dvěma třetinami na světové populaci a zhruba 90 % na světové ekonomické aktivitě; - členové: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, JAR, Jiţní Korea, Turecko, Velká Británie a USA; - členem je rovněţ Evropská Unie, zastoupená předsednickou zemí na rotačním principu. - vznikla v roce 1964 na první konferenci UNCTAD na základě Deklarace 77 zemí, ve které byly definovány společné ekonomické zájmy členských zemí, a také moţnost ekonomického růstu členských států OSN; - původně fórum 77 rozvinutých zemí světa; - fakticky je členy 130 zemí, ale název zůstal původní. - vedle Konference ministrů další hlavní orgán WTO; - činnost WTO řídí v době mezi jednotlivými Konferencemi ministrů; - podle potřeby se schází také jako Orgán pro prověrku obchodní politiky nebo Orgán pro řešení sporů. - nejde o nový fenomén, ale pouze o intenzivní pokračování vývoje bourání hranic národních

9 Hawala systém Hospodářská a měnová unie - HMU (Economic and Monetary Union EMU) států (donedávna nazýván internacionalizací); - zvyšuje závislost trhů a výroby díky mohutné dynamice obchodu se zboţím, sluţbami, pohybem kapitálu a technologií; - viz heslo Transnacionální korporace. Příčiny: - akcelerace technologických změn; - liberalizace trhů zboţí, sluţeb, kapitálu; - informační exploze. - mimobankovní systém převodu peněz, vyuţívaný převáţně muslimskou populací po celém světě. - proces, kterým dochází k harmonizaci hospodářských a měnových politik členských států EU s výhledem na zavedení jednotné měny. - zřízena na základě Charty OSN jako hlavní orgán pro koordinaci hospodářské a sociální činnosti OSN a jejích specializovaných přidruţených organizací; - Rada má 54 členů, jmenovaných na tříleté funkční období; - ústřední diskusní fórum k projednávání mezinárodních hospodářských a sociálních Hospodářská a záleţitostí a politických doporučení členským sociální rada státům a systému OSN; (Economic and Social - vypracovává zprávy, iniciuje studie, slouţí jako Council - ECOSOC) platforma ke konzultacím; - svolává mezinárodní konference, připravuje návrhy smluv atd. GA OSN; - koordinuje činnost speciálních přidruţených organizací OSN prostřednictvím konzultací a poradenské činnosti; - skrze doporučení předkládaná Valnému shromáţdění a členským státům OSN. - výkyvy celkové ekonomické aktivity vyznačující se Hospodářské cykly současnou expanzí nebo kontrakcí ve většině sektorů ekonomiky; - střídání fází hospodářské expanze a recese. Hospodářské společenství - sdruţení 15 západoafrických zemí usilující o hlubší ekonomickou integraci; západoafrických zemí - vytvořeno bylo v r a sídlo má v Nigérii; (Economic Community ofwest African States ECOWAS) - členové: Benin, Burkina Faso, Côte d'ivoire, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kapverdy, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo. Hranice produkčních - Graf znázorňující kombinace statků, které můţe

10 možností ekonomika produkovat. - je peněţním vyjádřením celkové hodnoty statků a sluţeb nově vytvořených v daném období na určitém území; pouţívá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky; - 3 metody výpočtu: Produkční metoda HDP = Produkce - Mezispotřeba + Daně z produktů - Hrubý domácí produkt (HDP) Dotace na produkty Výdajová metoda HDP = Výdaje na konečnou spotřebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz výrobků a sluţeb - Dovoz výrobků a sluţeb Důchodová metoda HDP = Náhrady zaměstnancům + Daně z výroby a z dovozu - Dotace + Čistý provozní přebytek + Čistý smíšený důchod + Spotřeba fixního kapitálu - celková peněţní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory ve vlastnictví rezidentů dané Hrubý národní země; produkt - oproti HDP zahrnuje zahraniční produkci z (HNP) výrobních faktorů vlastněných rezidenty a naopak nezahrnuje domácí produkci z výrobních faktorů vlastněných cizozemci. - úvěr, jehoţ splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné; Hypotéka/hypoteční - méně běţné je poskytnutí nemovitosti jako záruky úvěr za půjčku neúčelovou, často označovanou jako americká hypotéka; - úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami. Index cen výrobců - cenový index, který měří růst cen výrobců. Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index - CPI) - cenový index, který měří růst cen ve spotřebním koši; spotřební koš vyjadřuje průměrnou spotřebu domácností. Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) Inflace Inflační spirála - zaměřuje se na korupci ve veřejném sektoru a seřazuje země podle stupně vnímání existence korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky; - vydává organizace Transparency International (viz níţe, písmeno T). - zmenšování kupní síly peněz, projevující se růstem cen. - permanentní zvyšování cen a mezd = po zvýšení cen prosadí odbory zvýšení mezd, které firmy přenášejí do zvýšení cen atd.

11 Inovace Institucionální změny Investice Jihoafrické rozvojové společenství (Southern African Develpoment Community - SADC) Jihoamerická dohoda o společném trhu (Mercado Común del Sur - MERCOSUR) Kabotážní doprava Kapitál Kartel Klientelismus Kodaňská kritéria - uvádění nových výrobků, sluţeb nebo výrobních postupů na trh. - vytvoření právního rámce pro trţní prostředí; - vytvoření institucí a organizací s nezbytnými pravomocemi pro zajištění dodrţování zákonů - formální instituce (ústava, zákony, pravidla); - obchodní právo, daňové, antimonopolní zákony, zákony na ochranu spotřebitele apod.; neformální instituce (normy chování). - pouţití úspor k výrobě kapitálových statků, k vyvíjení technologií a k získávání lidského kapitálu. - sdruţení se vyvinulo r z tzv. Jihoafrické rozvojové koordinační konference, která vznikla proto, aby se začala omezovat stále narůstající závislost jihoafrických států na Jihoafrické republice; - snaţí se o ekonomický růst a o zlepšení kvality ţivota v jihoafrickém regionu; - dále chce vyvíjet podobné politické hodnoty v členských státech a bránit mír a bezpečnost. - regionální uskupení států Latinské Ameriky s volným obchodem (Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay); - vznikla v r a sídlí v Buenos Aires. - druh námořní dopravy prováděné v kontinentálním měřítku; - plavba mezi přístavy jednoho státu nebo mezi přístavy různých států na stejném pobřeţí. - výrobní faktor vznikající odloţením spotřeby do budoucna; nabývá podobu fixního kapitálu (budovy, stroje atd.), zásob, technologií a lidského kapitálu (vzdělání). - dohoda, omezující konkurenci a poškozující spotřebitele, mezi oligopolními firmami zaměřená na koordinaci postupů v prodejní politice a cenách. - pojem pouţívaný v problematice korupce protěţování známých. - kritéria, daná Evropskou radou v r zemím střední a východní Evropy pro vstup do EU; - kritérium politické: stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv a respektování menšin; - kritérium hospodářské: fungující trţní

12 Kolektivní mzdové dohody Komerční (obchodní) banka Komparativní výhoda Kompenzující mzdové rozdíly Komplementární statky (komplement) Konference ministrů WTO Konference OSN o obchodu a rozvoji (UN Conference on Trade and Development - UNCTAD) hospodářství; - zavádění acquis: věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům EU. - vedení firmy uzavírá se svými zaměstnanci mzdovou dohodu, která je platná po delší dobu (v ČR je to obvykle jeden rok); - během platnosti mzdové dohody je velmi obtíţné změnit výši mezd, která je v dohodě stanovena. - banka přijímající vklady od soukromých subjektů a poskytující úvěry soukromým subjektům (např. Česká spořitelna, Citibank apod.).- (v mez. obch.) - zákon komparativní výhody říká, ţe daná země by se měla specializovat na výrobu a vývoz takových komodit, jeţ je schopna vyrábět s relativně niţšími náklady, a ţe by měla dováţet ty statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady; - struktura obchodu by tedy měla být určována komparativní výhodou a nikoli absolutní výhodou. - mzdové rozdíly mezi některými profesemi způsobené tím, ţe se tyto profese liší namáhavostí, nepříjemností nebo rizikovostí práce (např. horníci, policisté aj.). - dva statky, které v očích spotřebitele patří k sobě (např. tenisová raketa a míček); - sníţením spotřeby jednoho statku dojde ke sníţení spotřeby druhého; - komplementární výrobky si na trhu nekonkurují; - viz substitut. - řídící orgán WTO, sloţen z ministrů průmyslu a obchodu členských států; - schází se min. jednou za dva roky, jmenuje generálního ředitele a přijímá nové členy. - UNCTAD = základní orgán Valného shromáţdění OSN pro problematiku obchodu a rozvoje; - cílem činnosti je posilování obchodu a ekonomického růstu zejména v rozvojových zemích a jejich zapojení do světové ekonomiky; - provádí výzkum a analýzy, organizuje mezivládní jednání, technickou spolupráci a také součinnost s občanskou společností a soukromým sektorem; - nejvyšším rozhodovacím orgánem UNCTAD je Konference; - sestává ze 192 členských států (zahrnuje i Vatikán) a zasedá kaţdé 4 roky; - výkonným orgánem UNCTAD je Rada pro obchod a rozvoj, která se schází jednou ročně. Konference v Madridu - konference z podzimu 2003 o obnově Iráku;

13 Konosament = Bill of Landing (B/L) Konvence OSN proti korupci Konvergenční / maastrichtská kritéria Korupce Kvóta (dovozní) Latinskoamerický hospodářský systém (Sistema Económico Latinoamericano - SELA) Latinskoamerické integrační společenství (Asociación Latinoamericana de Integración ALADI) přítomno bylo 61 zemí a 19 mezinárodních organizací; účastníci konference slíbili na obnovu Iráku 33 mld. USD. - převoditelný cenný papír dokazující existenci smlouvy o námořní přepravě zboţí; - základní dokument pouţívaný při přepravě nákladů. - povaţuje za zločinné jednání uplácení, zpronevěru veřejných prostředků a praní špinavých peněz. - smlouva stanovuje pět konvergenčních kritérií k zajištění udrţitelné směnitelnosti nutné pro dosaţení hospodářské měnové unie (HMU), která musí být splněna kaţdým členským státem předtím, neţ můţe vstoupit do třetí fáze; - Komise a Evropská centrální banka (ECB) vypracovávají zprávu o tom, zda jsou kritéria splněna; Fiskální kritéria: - deficit rozpočtu nesmí přesáhnout 3% HDP; - vnitřní dluh nesmí přesáhnout 60% HDP. Měnová kritéria: - cenová stabilita; - stabilita dlouhodobých úrokových měr; - schopnost udrţet rozpětí měny v EMS po dva roky. - zneuţití svěřených pravomocí (postavení) za účelem získání nezaslouţeného > osobního prospěchu. - forma ochrany, při níţ je celkové mnoţství dovozů určité komodity (např. cukru nebo aut) během určitého období omezeno (max. objem dovozu, který je státem povolen); - domácí firmy mohou zaujmout monopolní postavení na domácím trhu a mohou zvyšovat cenu své produkce; - domácí spotřebitel se, na rozdíl od cla, nemůţe přeorientovat na zahraniční zboţí. - sdruţení 27 států Jiţní Ameriky a Karibiku se sídlem ve venezuelském Caracasu; - zaloţeno v r za účelem podpory hospodářské spolupráce a sociálního rozvoje. - jihoamerická obchodní asociace; - cílem je dosaţení zcela volného trhu a hospodářský i společenský rozvoj celého regionu; - vznikla v r a sídlí v Montevideu.

14 Levná vlajka = free accessible registration (vlajka veřejně přístupné registrace) Lidský kapitál Liberalismus Lobbing Madridská kritéria Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency - IAEA) Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund - IMF) - plavidla plující pod levnou vlajkou vyuţívají značných výhod - levná vlajka zajišťuje cizím rejdařům výrazné úspory na daních, registračních poplatcích, bezpečnostních zajištěních a mzdách; - podíl lodí plujících pod levnou vlajkou přesahuje v současné době třetinu světového loďstva; - levné vlajky propůjčují zejména země např. Panama, Libérie, Kypr, Bahamy, Malta, Svatý Vincenc, Vanuatu atd.; - levných vlajek vyuţívají především rejdaři z USA, kteří provozují čtvrtinu celkové tonáţe pod levnými vlajkami, dále pak Japonsko, Řecko, Velká Británie a Německo. - vzdělání, které zvyšuje produktivitu práce a k jehoţ získání je nutná investice - systém politických, ekonomických, sociálních a jiných hodnot zaloţený na respektování individua a soukromého vlastnictví, víře v pokrok, toleranci a preferování politické a ekonomické svobody; - role státní moci je omezena na úroveň legislativy, zahraniční politiky, obrany a ţádné nebo jen min. zásahy do ekonomiky. - boj za zájmy určité skupiny; - v politice: přesvědčování vlivných lidí o správnosti klientova názoru na určitý konkrétní problém / zákon, přesvědčování musí být etické a transparentní. - viz Kodaňská kritéria pro vstup do EU; - Madridská kritéria zaručují poţadavek přizpůsobení administrativních struktur. - byla zaloţena v r jako autonomní orgán v rámci systému OSN; - svou činností podporuje mírové vyuţití jaderné energie ve prospěch lidstva a dohlíţí, aby nebyla vyuţívána na vojenské účely. - zaloţen v r ( viz Brettonwoodské instituce); - mezinárodní organizace přidruţená k OSN; - plní následující funkce: - podpora mezinárodní měnové spolupráce; - usnadňování rozšiřování a vyváţeného růstu mezinárodního obchodu; - podpora stability měnových kurzů; - pomoc při odstraňování omezení směnitelnosti měn; - poskytování úvěrů k překonání obtíţí platební bilance; - v 70. letech 20. století vzrostla jeho úloha jako

15 Mezinárodní obchodní centrum (International Trade Centre ITC) Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization - ILO) Mezinárodní strategie pro eliminaci dopadů přírodních katastrof (International Strategy for Disaster Reduction ISDR) Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (International Thermonuclear Experimental reaktor - ITER) Mezivládní panel pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) Měnová krize instituce poskytující finanční a poradenskou pomoc. - agentura zřízená v r organizacemi UNCTAD a WTO za účelem zajištění technické stránky koordinace jejich aktivit; - zaměřuje se především na operační a podnikový aspekt obchodu a na rozvoj mezinárodního obchodu. - byla zaloţena r. 1919; - v r se stala první specializovanou agenturou OSN; - je specializovanou organizací, jejímţ hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv; - formuluje mezinárodní politické přístupy a programy na zlepšení pracovních a ţivotních podmínek, vytváří mezinárodní pracovní standardy, organizuje rozsáhlý program technické spolupráce a provozuje školicí, vzdělávací a výzkumné programy. - cílem je vývoj takových postupů, které by pomohly jednotlivým státům sníţit počet obětí a ekonomické zatíţení způsobené přírodními ţivly. - mezinárodní projekt experimentálního fúzního reaktoru; - rozhodnutí o stavbě ITERu ve francouzské lokalitě Cadarache bylo učiněno 28. června 2005 na ministerské schůzce šesti hlavních partnerů v Moskvě - EU, Japonska, USA, Ruska, Číny a Jiţní Koreje; - náklady se rozdělí následovně: EU zaplatí 50%, ostatní partneři kaţdý po 10%. - celosvětový orgán OSN, který zkoumá klimatické změny a jejich moţné souvislosti s činností člověka; - ustaven Světovou meteorologickou organizací (WMO) a Programem OSN pro ţivotní prostředí (UNEP) v r. 1988, - v r obdrţel Nobelovu cenu míru. - zhroucení měnového kurzu; - příčinou je ztráta důvěry investorů v aktiva a

16 měnu dané země a jejich snaha utéci k jiným měnám. - politika realizovaná centrální bankou prostřednictvím peněţního trhu a za účelem Měnový kurz udrţení nízké míry inflace (dále např. stabilní růst či nízká míra nezaměstnanosti). - politika realizovaná centrální bankou prostřednictvím peněţního trhu a za účelem Měnová politika udrţení nízké míry inflace (dále např. stabilní růst či nízká míra nezaměstnanosti). - vládou stanovená minimální cena, pod kterou se Minimální cena na trhu nesmí prodávat ani kupovat. - znehodnocení měny v poměru k zahraničním měnám; Míra inflace - za jednotku domácí měny se platí méně jednotek zahraniční měny (za jednotku zahraniční měny se platí více jednotek domácí měny). - udává se podle vzorce u = U / (U + L); - u je míra nezaměstnanosti v procentech, Míra nezaměstnanosti - U je počet nezaměstnaných a - L je počet zaměstnaných. Monopol - - trţní situace, kdy na trhu je jediný prodávající. - kolektivní mzdové dohody vytvářejí překáţku pro pokles nominálních mezd a tím i cen; Mzdové a cenové - nominální mzdy (a tím i ceny) jsou strnulé strnulosti směrem dolů; - při poklesu poptávky jsou pak firmy nuceny sniţovat výrobu a zaměstnanost. Nedobrovolná nezaměstnanost Nedospělé odvětví (Infant Industry) Negociace - nezaměstnanost lidí, kteří hledají práci za mzdu, jaká na trhu práce převládá, ale přesto ji nenalézají. - v teorii zahraničního obchodu takové odvětví, které nemělo dostatek času, aby získalo zkušenosti nebo odborné znalosti, nebo které se nerozvinulo natolik, aby mohlo těţit z úspor z rozsahu - čehoţ je zapotřebí k úspěšné soutěţi s dospělejšími odvětvími, vyrábějícími tutéţ komoditu v jiné zemi; - v případě nerozvinutých odvětví se má často za to, ţe v průběhu svého rozvoje potřebuje ochranu cly nebo kvótami. - jednání (dvoustranná i mnohostranná / bilaterální i multilaterální). Nepotismus - (v korupci) protěţování příbuzných. - nezaměstnaní jsou lidé, kteří nepracují a hledají Nezaměstnanost nějakou práci. Nová ekonomika - zejména v USA výrazně přispěla k akceleraci

17 Nově industrializované země (NIZ) Obchodní překážka Oficiální rozvojová pomoc (Official Development Asisstance - ODA) ekonomického růstu po r. 1993; - spjata s výrobou a pouţitím informačních a telekomunikačních technologií, které zvyšují produktivitu práce, a to i mimo tuto oblast. Pilíře nové ekonomiky: - kvalita pracovní síly (školství, věda a výzkum); - funkční finanční trhy; - liberalizace pohybu zboţí, sluţeb, kapitálu a pracovní síly generace: Hongkong, Singapur, Jiţní Korea, Tchaj-wan; - 2. generace: Malajsie, Indonésie, Thajsko; - Příčiny růstu: - kulturně-historické faktory, proexportní, průmyslová a technologická politika; - exportní expanze na vyspělé trhy RTE (60-70% jejich produkce), na významu nabývají technologicky náročné produkty; - asijské NIZ (ANIZ); - latinskoamerické NIZ (Brazílie, Argentina, Mexiko, Chile). - jakékoli z mnoha protekcionistických opatření, jímţ vláda destimuluje dovoz; - cla a kvóty patří k nejtypičtějším příkladům, i kdyţ tato tradiční opatření začínají být v posledních letech nahrazována necelními překáţkami, jakými jsou např. zdlouhavé regulační postupy, zdravotní a jiné certifikáty. - Oficiální rozvojová pomoc (ODA) je definována jako soubor těch transferů do rozvojových zemí a multilaterálních institucí, které jsou poskytovány oficiálními místy, jako jsou vlády států či místní vlády, nebo jejich výkonnými orgány. Kaţdá transakce musí splňovat následující kritéria: a) je poskytována s cílem podpořit ekonomický rozvoj a blahobyt v rozvojových zemích; b) je koncesionální (nemá komerční charakter) a obsahuje grantovou sloţku, která tvoří minimálně 25 %. ODA zahrnuje i administrativní náklady spojené s jejím poskytováním. (Výbor pro rozvojovou pomoc při OECD, Development Co-operation Report 1994) - do ODA se nezahrnuje pomoc vojenská; - dárcovské země sice po roce 2000 zvýšily závazky v poskytování ODA, reálná pomoc ale v posledních letech naopak poklesla - v roce 2006 to bylo o 4,7 %, v roce následujícím o dalších

18 Off-shore teritoria Oligopol Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization - FAO) Organizace zemí vyvážejících ropu (Organization of the 8,4 %; - cílem OSN je vyčlenit 0,7 % HDP na oficiální rozvojovou pomoc (jeden z rozvojových cílů tisíciletí - MDG). - daňový ráj (Off-shore Investment Centre); např. Belize, Bahamy, Kypr apod.; - neexistuje zde daň z příjmů nebo zisků pocházejících z profesionální činnosti; - příjmy nebo zisky vznikající vně nejsou podrobeny dani z příjmů nebo důchodů. - trh, na kterém je i v dlouhém období několik málo firem (typický pro průmyslové oblasti); můţe být v podstatě dvojího typu: 1. několik firem dodává na trh identické výrobky (ropa, cement), přičemţ kaţdá z nich můţe významně ovlivnit cenu, a vstup do odvětví je pro ostatní firmy značně omezen; 2. firmy dodávají diferencované výrobky (od automobilů po zmrzlinu) a konkurují si především v necenové oblasti. - mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států světa, které přijaly principy demokracie a trţní ekonomiky; - vznikla v r (základní dokument podepsán ) transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla původně zřízena roku 1948 k administraci poválečného Marshallova plánu; - OECD koordinuje ekonomickou a sociálněpolitickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu; - cílem je napomáhat ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů; - země OECD patří mezi největší poskytovatele oficiální rozvojové pomoci (ODA). - přidruţená organizace OSN se sídlem v Římě, zaměřující se na pomoc rozvojovým zemím; - její snahou je obstarat dostatečné mnoţství pitné vody a potravin obyvatelům nejchudších států světa a pomoci jim dosáhnout v této oblasti soběstačnosti. - skupina třinácti států (od r dvanácti), zaloţená v r v Bagdádu zastávající většinový podíl na světové produkci i zásobách

19 Petroleum Exporting ropy; Contries - OPEC) - členské státy: Alţírsko, Angola, Ekvádor, Indonésie, Irák, Írán, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela; - kandidáti na členství: Brazílie, Bolívie, Súdán, Sýrie; - snahou je sjednotit ekonomickou politiku členských zemí za účelem zajištění stabilních cen ropy a stálou nabídku pro spotřebitelské státy. - závazek, který má ekonomický subjekt uhradit; Pasivum - porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě bilance. - vznikl v r v Paříţi, kdy Argentina souhlasila se setkáním se svými největšími věřiteli a pokusem dohodnout se na podmínkách splácení svého dluhu; Pařížský klub věřitelů - od té doby se setkávají bohaté věřitelské země a hledají společný postup pro řešení těţké splátkové situace chudých a rozvojových zemí; - mezi členy patří 19 nejbohatších států světa: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rusko, USA, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. - statistický výkaz, který v určitém období (1 rok) sleduje veškeré transakce mezi domácí ekonomikou a zahraničím - vypovídá o vývoji ekonomiky dané země; Platební bilance - horizontální struktura (dále dělení do sald): zboţí, sluţby, výnosy (důchody), jednostranné převody, přímé investice, portfoliové investice, ostatní investice, devizové rezervy; - vertikální struktura: kreditní operace (příliv peněz), debetní (odliv peněz); - běţný účet: část PB zboţí, sluţby, výnosy, běţné převody; - finanční účet: pohyby kapitálu. Plná zaměstnanost - nejvýše udrţitelná úroveň zaměstnanosti v dlouhém období. - HDP, kterého by daná ekonomika dosáhla při Potenciální produkt optimálním vyuţití všech výrobních faktorů, kterými v té době disponuje. Principy GATT - viz Světová obchodní organizace WTO. Princip národního zacházení - princip WTO, který členy zavazuje nakládat s výrobky a sluţbami zahraničního dodavatele stejným způsobem jako s výrobky a sluţbami dodavatele domácího.

20 Protekcionismus Přechodné období Přirozená míra nezaměstnanosti Recese Restrikce Ropa za potraviny Rozvojová agenda z Dohá (Dauhá) (Doha Development Agenda - DDA) Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals MDG) - jakékoliv opatření přijaté danou zemí k ochraně domácích odvětví před dovozy (nejčastěji clo nebo kvóta uvalená na tyto dovozy). - časový úsek od přijetí transformace do vybudování nového ekonom. systému; - stabilizace: obnovení rovnováhy země (boj s inflací, ekonomický růst, zaměstnanost, rovnováha platební bilance); - obrovský pokles HDP, rostoucí nezaměstnanost; - rozpad trhů RVHP, účinky restriktivní měnové a fiskální politiky. - taková míra nezaměstnanost, při níţ jsou tlaky na mzdy v rovnováze, takţe ani nezvyšují ani nesniţují míru inflace; - zahrnuje frikční, strukturální a dobrovolnou nezaměstnanost. - podle přesné definice je za recesi povaţováno období, ve kterém dojde k poklesu HDP během přinejmenším dvou za sebou jdoucích kalendářních čtvrtletí. - obecný výraz pro omezení či sníţení (např. měnová, fiskální, obchodní atd.). - cílem programu, který byl zahájen v prosinci 1996, bylo umoţnit Iráku prodávat i přes embargo Rady bezpečnosti ropu a za utrţené prostředky nakupovat a distribuovat pod dohledem OSN humanitární potřeby pro obyvatelstvo; - v rámci realizace programu byly sjednány obchody ve výši několika mld. USD; - OSN předala správu nad kontrakty uzavřenými v rámci programu koaliční správě v Iráku (CPA) a podle rezoluce SC 1483 (2003) jiţ OSN nebude v Iráku vykonávat ţádnou humanitární pomoc financovanou ze zdrojů programu. - program přijatý na čtvrté Konferenci ministrů v katarském Dohá (Dauhá) v r. 2001, který se snaţí hlouběji integrovat rozvojové a nejméně rozvinuté země do světové ekonomiky a mezinárodního obchodu; - jedná se např. o reformu zemědělství, liberalizaci a usnadňování obchodu nebo otázky ţivotního prostředí související s obchodními prvky. - soubor závazků, přijatý členskými státy OSN v r na Světovém summitu v New Yorku; součást Miléniové deklarace, v níţ jsou sestaveny cíle odstraňující chudobu a podporující rozvoj lidstva; - měly být splněny do konce roku 2015.

21 Rozvojové země (Developing Countries) Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN Association of South East Nations) Schodek státního rozpočtu Skupina Světové banky (World Bank Group) Specializace na základě absolutní výhody Společenství nezávislých států (SNS) Společný trh - existuje více kritérií a hledisek: regionální (např. dle kontinentů), stupeň zadluţení, významní vývozci ropy, sociální a politická orientace; 2 základní koncepce: - širší pojetí: dle ukazatele HDP/obyv. Světová banka; - uţší pojetí: více kritérií, mj. i charakter ekonomických vztahů (nejsou zde zařazeny kolonie, země socialistické alternativy) OSN a její agencie (UNCTAD apod.). Charakteristika RZ podle uţšího pojetí: - skupina různorodých zemí (přes 130), je sloţité nalézt společné, resp. převládající znaky: - relativně nízká ekonomická úroveň; odvětvové strukturální zvláštnosti; - sociálně ekonomický dualismus; trvající ekonomická závislost na RTE (asymetrická interdependence). - organizace, která vznikla v r v Bangkoku podpisem Bangkogské deklarace Indonésií, Malajsií, Filipínami, Singapurem a Thajskem; do dnešní doby přistoupilo dalších pět států Brunej, Vietnam, Laos, Barma, Kambodţa; - usiluje o urychlení ekonomického růstu, sociální a kulturní rozvoj i o mír a stabilitu v regionu. - rozdíl mezi státními výdaji a státními příjmy. - skupina, kterou tvoří pět institucí: IBRD (Mezinár. banka pro obnovu a rozvoj), IDA (Mezinár. sdruţení pro rozvoj), MIGA (Mezinár. garanční agentura), IFC (Mezinár. finanční korporace), ISCID (Mezinár. centrum pro řešení investičních sporů); - členství podmíněno členstvím v MMF; - původní cíl: podpora poválečné obnovy Evropy; - dnes: dlouhodobé financování rozvojových projektů a programů (infrastruktura, energetika, doprava, ţivotní prostředí) v RZ a transformujících se ekonomikách. - člověk (firma, země) se specializuje na tu činnost, ve které je lepší neţ jiní lide (firmy, země). - aliance většiny bývalých sovětských republik zaloţená v r se sídlem v Minsku; - hlavním úkolem je koordinovat finanční a obchodní otázky. - vyšší stupeň ekonomické integrace; - touto formou se spojují země, které chtějí

22 liberalizovat nejen pohyb zboţí a sluţeb, ale také odstranit překáţky v pohybu výrobních faktorů/práce/kapitálu; - vyvolává potřebu přechodu k hospodářské a měnové unii; - rozvinutou formu představuje vnitřní trh prostor bez vnitřních hranic. - regionální africká hospodářská organizace; - zaloţená v r místo Oblasti preferenčního obchodu východní a jiţní Afriky (PTA); - cílem je rozvíjet regionální hospodářskou integraci pomocí obchodu a investic; - 20 členů: Angola, Burundi, Dţibuti, Egypt, Eritrea, Etiopie, Keňa, Komory, Kongo (Demokratická republika), Libye, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychely, Súdán, Svazijsko, Uganda, Zambie, Zimbabwe; - členy byly také Lesotho, Mosambik, Tanzanie a Namibie, které v letech vystoupily. - daň vyměřovaná z fyzické jednotky prodaného statku; - je vyměřována u produktů, mohou poškozovat zdraví či ţivotní prostředí (alkohol, cigarety, pohonné hmoty). Statek - zboţí nebo sluţba uspokojující potřeby. Společný trh východní a jižní Afriky (Common Market of East and Southern Africa - COMESA) Spotřební daň Státní dluh Strukturální nezaměstnanost Strukturální změny Středoevropská dohoda o oblasti volného obchodu (Central European Free Trade Association - vzniká kumulací rozpočtových schodků, na jejichţ financování si vláda půjčuje od soukromého sektoru (prodejem vládních dluhopisů). - nezaměstnanost, která vzniká tím, ţe oblastní nebo profesní struktura volných pracovních míst se neshoduje se strukturou disponibilních pracovních sil; - mohou existovat určité pracovní příleţitosti, ale nezaměstnaní pracovníci nemusejí mít potřebné dovednosti nebo mohou být volná místa v oblastech, kde neţijí nezaměstnaní pracovníci. - restrukturalizace; - spojeno s privatizací státního majetku, vytvořením nového managementu (je třeba se přizpůsobit podmínkám, které vytváří trţní prostředí); - změny např.: organizační, finanční, výrobní. - zaloţena v r v Budapešti, kde bylo dohodnuto pásmo volného obchodu mezi zeměmi tehdejší Visegrádské trojky; - smlouva uzavřena v r v Krakově a jejími signatáři se stala ČR, SR, Maďarsko a Polsko; - cílem je růstem obchodu dosáhnout harmonického rozvoje hospodářských vztahů,

23 CEFTA) Substitut Subvence Světová obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) Systémové změny podpořit hospodářskou aktivitu, zlepšit ţivotní úroveň, zvýšit zaměstnanost, produktivitu a finanční stabilitu. - statky, které můţe spotřebitel snadno zaměňovat, spotřebu jednoho za spotřebu druhého; - pokud se zvýší cena jednoho statku, zvýší poptávku po druhém statku; - viz komplement. - podpora podniků nebo domácností poskytovaná jako jednostranná platba ze státního rozpočtu s cílem ochrany podniků nebo celých odvětví před konkurencí (účinky jsou jiné neţ u cla); - částka, kterou stát vyplácí výrobcům za kaţdou jednotku prodaného statku (jde vlastně o negativní spotřební daň); - nepřímá forma: slevy na daních, finanční úlevy. - organizace, která vznikla v r na základech Všeobecné dohody o clech a obchodu; - dnes sdruţuje 153 států a sídlí v Ţenevě; - řídícím orgánem je Konference ministrů, která se schází jednou za 2 roky; - většina dohod je uzavírána na základě konsenzu; - usiluje především o: - celkovou liberalizaci mezinárodního obchodu zboţím či sluţbami; - omezení protekcionismu; - poskytnutí prostoru pro vyjednávání mezi členskými státy a urovnávání sporů, které mezi nimi vznikají; - spolupráci s ostatními mezinárodními organizacemi; Principy GATT: Princip nediskriminace - doloţka nejvyšších výhod: výhody poskytnuté jednomu států se automaticky vztahují i na ostatní; - paritní doloţka: stejné zacházení s dovezeným zboţím jako s domácím. Princip reciprocity vzájemných vztahů - existují výjimky (např. pohraniční styk, regionální integrace, dovozní opatření na ochranu platební bilance, všeobecný systém celních preferencí); - uplatňován vůči rozvojovým zemím. - změna vlastnictví (například privatizace, restituce, apod.); - vytvoření podnikatelských subjektů, které zabezpečí racionálnější a efektivnější fungování

24 Termojaderná fúze Tonáž = prostornost lodi Transfery Transformace Transnacionální (nadnárodní) korporace TNK (Transnational Corporation - TNC) Transparency International (TI) ekonomiky; - liberalizace vnějších ekonomických vztahů; zrušení monopolu zahraničního obchodu; liberalizace cen. - Slunce získává energii ze slučování jader vodíků na hélium a těţší prvky = proces termojaderné fúze; - je ve své podstatě prazákladem většiny obnovitelných zdrojů energie na zeměkouli; - účinnost vyuţití paliva je 10 milionkrát větší neţ u všech chemických reakcí (včetně hoření); - podmínkou je, aby termojaderná reakce vyprodukovala více energie, neţ kolik je jí zapotřebí vůbec k vytvoření plazmatu. - objem prostorů lodního trupu daný platnými předpisy; - tonáţ se udává v prostorových jednotkách, tzv. registrovaných tunách (1 RT = 100 anglických krychlových stop = 2,8315 krychlových metrů); - největší celkovou tonáţí obchodního loďstva na světě se vyznačují země levných vlajek, tedy Panama, Libérie, Bahamy, Kypr aj. - platby osobám, od nichţ stát (obce) protihodnotou nedostávají ţádné zboţí ani sluţby; jedná se o přerozdělování; - významný výdaj státního rozpočtu (např. starobní penze, podpory v nezaměstnanosti, přídavky na děti atd.). - komplexní změna sociálně-ekonomického systému; - institucionální změny; systémové změny; strukturální změny. - globální podnik (viz heslo Globalizace), který ve své činnost nezná hranic vyrábí a prodává na celém světě, resp. vlastní či ovládá činnost produkující přidanou hodnotu ve více zemích; - TNK ovládají 60 % světového obchodu, podíl na světové průmyslové výrobě je asi 40 %; - význam v SE roste s růstem liberalizace pohybu kapitálu (projev globalizace); - dlouhodobě sleduje TNK zejména organizace OSN UNCTAD. - je jedinou mezinárodní nevládní organizací zaměřenou na problematiku korupce a vytváření protikorupčních programů, do nichţ se snaţí zapojovat občanskou společnost, podniky i vládní instituce; - zaloţena v r v Berlíně, kde také sídlí její mezinárodní sekretariát;

25 United States Agency International Development (USAID) Úroková míra Úspory z rozsahu - jejím zakladatelem a současným předsedou správní rady je Peter Eigen, bývalý ředitel Světové banky ve východní Africe; - vydává mj. Index vnímání korupce (Corruption Perception Index - CPI) - nezávislá americká rozvojová společnost; - podporuje dlouhodobý a vyrovnaný růst a pokrok v souladu s cíli zahraniční politiky USA. - cena odloţení spotřeby, cena půjčení peněz; - věřitel, který má peníze, ale nemá investiční příleţitost, půjčuje peníze dluţníkovi, který má sice investiční příleţitost, ale nedisponuje vlastními zdroji; Úrok - důleţitou roli ve stanovení úroku hraje míra časové preference; - úrok musí být tak vysoký, aby motivoval věřitele půjčit dluţníkovi prostředky na daný časový interval. - velikost úroku se vyjadřuje prostřednictvím úrokové míry, která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité období; - ve vztahu k bankám je úroková míra u úvěru poskytnutého bankou vyšší, úroková míra u vkladu do banky niţší; - banka reaguje na změny v ekonomice právě prostřednictvím úrokových měr (sazeb). - odkládání spotřeby do budoucna; Úspory - záměna přítomné spotřeby za budoucí. - zvýšení produktivity nebo sníţení průměrných výrobních nákladů, k němuţ dojde v důsledku zvýšení velikosti či rozsahu závodu; - např. firma, která pracuje s velkými objemy, můţe často získat slevy na velké nákupy nebo můţe rozdělit určité úkoly, aby dosáhla vyšší efektivnosti. Valuta - hotovostní forma zahraniční měny (opak devizy). Veřejné statky Veřejné výdaje na zboží a služby Vládní dluhopisy - statky, které jsou charakterizovány nevylučitelností ze spotřeby; - v důsledku toho není moţné jejich uţívání zpoplatnit a musí být poskytovány bezplatně. - výdaje států a obcí na zboţí a sluţby; - zahrnujeme do nich také mzdy zaměstnanců veřejného sektoru, neboť jsou to platby za jejich sluţby státu (obcím). - dluhopisy, které vláda vydává a prodává, aby získala peníze na pokrytí svého rozpočtového

26 schodku. - soubor vlastnických práv k majetku zejména Vlastnictví právo majetek uţívat, právo mít z něho výnosy, právo pronajmout jej nebo prodat. - statky, které jsou v době spotřebovávání Volné statky / volné bezplatné.; zdroje, které jsou vyuţívány zdroje bezplatně. Výrobní faktor - to, co slouţí k výrobě (poskytování) statků. Zahraniční dluh - součet dluhů domácích subjektů vůči zahraničním subjektům. - skupina, která prosazuje své zájmy politickým Zájmová skupina tlakem, většinou na úkor spotřebitelů nebo daňových poplatníků. Zákon jedné ceny - cena statků za normálních podmínek tenduje ke stejné výši na všech trzích. Zavěšení měny - centrální banka udrţuje stabilní kurz domácí měny vůči některé silné světové měně. Vydáno jako podkladový materiál pro delegáty Modelu OSN určeno pouze ke studijním účelům. Zdroje: Helísek M. - Makroekonomie základní kurs, Melandrium, 2002 Malý slovník světové ekonomiky, VŠE, 2000 Holman R. Ekonomie, 2. přepracované a doplněné vydání, Beck, 2001 Samuelson, Nordhaus Ekonomie, Praha, Svoboda, 1997 Fialová H., Malý ekonomický výkladový slovník, A plus, 2006 Peštová S., Potport M. - Stručný slovník ekonomických pojmů, FORTUNA,

27 Zpracování: Jiří Barančík (2009), Alena Burešová (2009), Jaroslav Bican (2009), Daniela Zrucká (2009), Tomáš Vilím (2009), Michaela Baginová (2009), Jan Pýcha (2009), Jan Walter (2007), Jakub Růţička (2008) Grafická úprava a tech. spolupráce: Zuzana Procházková Odborná spolupráce: Výzkumné centrum AMO (ředitel JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, PhD.) Vydala Asociace pro mezinárodní otázky pro potřeby XVII. ročníku Praţského studentského summitu. AMO 2011 Model OSN Asociace pro mezinárodní otázky, Ţitná 27, Praha 1 Tel./fax: , IČ: »www.amo.czwww.studentsummit.cz«

28

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná

Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná Mezinárodní marketingové prostředí Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení

Více

Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky

Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Místo a role WB ve vývoji světové ekonomiky Bakalářská práce Autor: Tereza Máchová Bankovní managament Vedoucí práce: Ing. Stanislav Heczko,

Více

Makro a mikroekonomické dopady financializace světové ekonomiky

Makro a mikroekonomické dopady financializace světové ekonomiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Makro a mikroekonomické dopady financializace světové ekonomiky Diplomová práce Autor: Bc. Miroslav Novotný Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Aneta Popilková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomické aspekty vybraného afrického regionu Bc. Aneta Popilková

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Mezinárodní organizace

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg Mezinárodní organizace qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Stručný seznam cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn Jaro 2007 Petra Beníčková

Více

Hospodářská politika a vývoj makroekonomických veličin v ČR

Hospodářská politika a vývoj makroekonomických veličin v ČR BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, a. s. Finančnictví a ekonomických disciplín Hospodářská politika a vývoj makroekonomických veličin v ČR Diplomová práce Autor: Sup Yuriy Finance Vedoucí práce: PhDr. František

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera VLIV CENY ROPY NA ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE. Bc. Petr Polák

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera VLIV CENY ROPY NA ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE. Bc. Petr Polák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera VLIV CENY ROPY NA ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE Bc. Petr Polák Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ŠEDÁ A ČERNÁ EKONOMIKA

ŠEDÁ A ČERNÁ EKONOMIKA NÁRODNÍ DůCHOD Ostatní typy agregátních ukazatelů Národní důchod - představuje hodnotu veškerých příjmů, které dostanou domácnosti. Jeho výpočet se podobá výpočtu čistého produktu důchodovou (příjmovou)

Více

Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků

Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta ekonomických a sociálních věd Ekonomická a sociální funkce malých a středních podniků (podtitul práce) Bakalářská práce Autor: Josef Lank Bankovní management

Více

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky

Prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Některé aspekty fungování světové ekonomiky Prof. PhDr. František Varadzin, CSc Některé aspekty fungování světové ekonomiky (Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE Právní rámec obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Únor 2005 O B S A H strana

Více

Dopady finanční krize na bankovní trh ČR

Dopady finanční krize na bankovní trh ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managamentu firem a institucí Dopady finanční krize na bankovní trh ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Kolihová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena

Více

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Obchod. Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Obchod Volný obchod je zdrojem hospodářského růstu Otevírání nových trhů vede k růstu našich ekonomik a toho docílíme pouze aktivní politikou EU v oblasti volného obchodu a investic.

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank

Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank Evropská centrální banka Eurosystém Evropský systém centrálních bank obsah Úvodní slovo prezidenta Evropské centrální banky 3 1. Vývoj Hospodářské a měnové unie 1.1 Evropská integrace 4 1.2 Hospodářská

Více

4. Mezinárodní obchodní dohody a smlouvy a jejich historie projevy liberální MOP zemí 4.1 Historické dohody 4.2 Současné (minulé) dohody 4.2.

4. Mezinárodní obchodní dohody a smlouvy a jejich historie projevy liberální MOP zemí 4.1 Historické dohody 4.2 Současné (minulé) dohody 4.2. Mezinárodní obchod 4. Mezinárodní obchodní dohody a smlouvy a jejich historie projevy liberální MOP zemí 4.1 Historické dohody 4.2 Současné (minulé) dohody 4.2.1 Všeobecná dohoda o clech a obchodu - GATT

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Dne 27.9. vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek ve všeobecné rozpravě hlav států a vysokých představitelů členských zemí OSN při příležitosti zahájení

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3.

VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická. Katedra regionální ekonomiky. Regional analysis and programming. (Studijní texty 3. VŠB -Technická universita - Fakulta ekonomická Katedra regionální ekonomiky Regional analysis and programming (Studijní texty 3. vydání) Analýza a prognóza Ostrava 2007 OBSAH 1 Úvod 4 2 Pojetí a cíle ekonomické

Více

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY

1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY 1. VZNIK, VÝVOJ A STRUKTURA SVĚTOVÉ EKONOMIKY Obsah přednášky 1. Pojem světová ekonomika (SE) 2. Podmínky vzniku SE 3. Vývojové etapy SE 4. Diferenciační proces a struktura světové ekonomiky Pojem světová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Zahraniční obchod ČR. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Zahraniční obchod ČR Bakalářská práce Tereza Vostárková Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Zahraniční obchod ČR Obchodování

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Linda Polcarová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Linda Polcarová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Bc. Linda Polcarová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více