ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY Ing. Věra Nečadová 2008

2 Recenzovali: Ing. Marie Strnadová Dipl. Ing. Josef Krejčí Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Věra Nečadová 2008 ISBN

3 Obsah Obsah 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY... 7 SHRNUTÍ... 9 KONTROLNÍ OTÁZKY... 9 POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ VÝROBNÍ FAKTORY A HOSPODÁŘSKÝ PROCES VÝROBNÍ FAKTORY TRH PRÁCE PŮDA (PŘÍRODNÍ ZDROJE) KAPITÁL ČTVRTÝ VÝROBNÍ FAKTOR - INFORMACE HOSPODÁŘSKÝ PROCES ORGANIZACE, ORGANIZOVÁNÍ SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ EFEKTIVNOST A JEJÍ ZÁKLADNÍ KATEGORIE UKAZATELE RENTABILITY SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ PODSTATA PODNIKU, PODNIKÁNÍ, PRÁVNÍ ÚPRAVA PODSTATA PODNIKU PODNIKÁNÍ HISTORIE NAŠICH PODNIKŮ A PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PODNIK A OSOBA PODNIKATELE SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ OKOLÍ PODNIKU PRVKY OKOLÍ PODNIKU ROLE STÁTU PŘI FORMOVÁNÍ OKOLÍ PODNIKU SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ CÍLE PODNIKU A JEHO FUNKCE ROZDÍLY V CÍLECH VELKÉ SPOLEČNOSTI A MALÉHO PODNIKU TRŽNÍ PŘIDANÁ HODNOTA A EKONOMICKÁ PŘIDANÁ HODNOTA DRUHY CÍLŮ FUNKCE (ČINNOSTI) PODNIKU SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ TYPOLOGIE PODNIKŮ ROZDĚLENÍ PODNIKŮ PODLE PRÁVNÍ FORMY PODNIKY ROZDĚLENÉ PODLE SEKTORŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ODVĚTVÍ SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ

4 Obsah 9 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU STRUKTURA MAJETKU V PODNIKU OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A PODNIKU SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ NOSITELÉ ŘÍDÍCÍCH ROZHODNUTÍ FUNKČNÍ STRUKTURA PLÁNOVÁNÍ PODNIKU PODNIKATELSKÝ PLÁN A JEHO OBSAH SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ PODNIKOVÉ ČINNOSTI VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU ZÁSOBOVACÍ ČINNOST PODNIKU ODBYTOVÁ ČINNOST PERSONÁLNÍ ČINNOST FINANCOVÁNÍ PODNIKU INVESTIČNÍ ČINNOST SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ SPECIFICKÉ EKONOMIKY ČLENĚNÍ VÝROBNÍCH PODNIKŮ SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA SHRNUTÍ KONTROLNÍ OTÁZKY POJMY K ZAPAMATOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝ PRŮVODCE STUDIEM PŘÍLOHA Č. 1 - SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHA Č. 2 - VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM IKONÁM

5 Úvod 1 ÚVOD Vážení a milí čtenáři, předkládám vám studijní materiál, který se týká základů podnikové ekonomiky. Prostřednictvím tohoto textu byste měli získat základní teoretické znalosti z oblasti podnikové ekonomiky. Studijní materiál je uvedený základními pojmy, které se týkají podnikové ekonomiky, ale zároveň i ostatních ekonomických předmětů, se kterými se na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě v průběhu studia setkáte. Věřím, že zpracování tohoto studijního materiálu bude většině z vás vyhovovat a že oceníte i částečnou provázanost tohoto studijního materiálu s ostatními ekonomickými předměty, se kterými se dříve, či později setkáte, a že získané znalosti z tohoto studijního materiálu v těchto dalších ekonomických předmětech uplatníte. Cílem tohoto studijního textu je, abyste po jeho nastudování a zodpovězení všech otázek dokázali: - definovat základní ekonomické pojmy a charakterizovat souvislosti mezi nimi, - charakterizovat jednotlivé výrobní faktory, vysvětlit podstatu hospodářského procesu a pojmů s tímto souvisejících, jakož i objasnit pojem organizace a organizování, - pochopit podstatu a význam efektivnosti, znát její základní kategorie a základní ukazatele, - objasnit podstatu podniku, podnikání a právní úpravu podnikání, - rozebrat jednotlivé druhy okolí podniku, - definovat cíle podniku a jeho funkce a objasnit typologii podniků, jakož i majetkovou a kapitálovou výstavbu podniku, - vysvětlit podstatu podnikového řízení a popsat jednotlivé podnikové činnosti, - určit a vysvětlit specifika ekonomik některých podniků, - orientovat se a charakterizovat problematiku národního hospodářství a hospodářské politiky státu. Doporučení ke studiu Studijní materiál obsahuje 12 kapitol, když každá kapitola sleduje vlastní ekonomické téma, které je v závěru stručně shrnuté. Věnujte dostatek času na studium jednotlivých kapitol, jako orientační doporučení si vám dovoluji navrhnout v průměru dvě až tři hodiny na každou kapitolu. Toto časové rozhraní by mělo zahrnovat kromě intenzivního studia teorie i její zopakování, případně splnění dalších aktivit. Doporučuji předkládaný materiál studovat důsledně, po kapitolách a věřím,že vás potom i zaujme a dostaví se předpokládaný výsledek. Při vlastním studiu se snažte vše promýšlet, vytvářet si vlastní názor a hledat vzájemné souvislosti. Vracejte se ke statím, které vám nebyly dostatečně jasné a srozumitelné, měli jste pocit, že jsou náročné a složité, když hlavně tyto úseky neustále opakujte a pokročte dále ve studiu až budete mít dojem, že jste danou část zvládli. Pro zdárné a úspěšné studium, a hlavně ve vlastním zájmu, nepřeskakujte žádnou kapitolu, protože jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou právě záměrně takto řazeny za sebou. 3

6 Úvod Nepodceňujte význam kontrolních otázek a snažte se na ně vždy po prostudování kapitoly poctivě odpovědět, Až se vám to zdaří a budete sami se sebou a svými výsledky spokojeni, pokročte ve studiu dál. Pojmy k zapamatování se snažte vždy v závěru kapitoly naplnit adekvátním obsahem a pokud se vám to nepodaří, vraťte se ke studiu příslušné kapitoly znovu. Pokud nebudete mít subjektivní pocit, že danou problematiku zvládáte podle vašich představ nepokračujte dál ve studiu a soustřeďte se opětně na stávající text. V průběhu studia textu si dělejte poznámky, zaznamenávejte vlastní postřehy, případně náměty, když toto vše potom můžete využít při cvičeních z předmětu Podniková ekonomika. Byla bych ráda, aby předkládaný studijní materiál, jehož úvod jste právě dočetli až do samého závěru, byl pro vás odpovídajícím studijním zdrojem informací, které nebudete využívat pouze po dobu studia na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, ale i v dalším vašem aktivním životě, například až se jednou zapojíte do pracovního procesu. Přeji vám při studiu tohoto materiálu dostatek energie a zároveň i chuti, odvahy a trpělivosti. Jen tak budete mít potom pocit z dobře vykonané práce. Věra N e č a d o v á 4

7 Základní ekonomické pojmy 2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Cíl Tato úvodní kapitola je sestavena tak, abyste po jejím prostudování dokázali: - popsat základní ekonomické pojmy jako je například pojem potřeby, statky, služby, spotřeba, apod. - rozlišovat základní ekonomické systémy a charakterizovat je, - rozebrat tři základní otázky, která si klade každá ekonomika, - odpovědět na otázku, jak jednotlivé ekonomické systémy reagují na tři základní otázky ekonomiky. Průvodce studiem Tato první kapitola tohoto studijního materiálu má za úkol objasnit některé základní ekonomické pojmy a také jsem nechtěla hned v první kapitole vás odradit od studia a příliš zahltit učivem. Předpokládám, že nebudete podceňovat tuto úvodní kapitolu a že si na její prostudování vyčleníte asi tak šedesát až devadesát minut. Nepodceňujte ale základní pojmy a jejich kvalitní pochopení! Je třeba jejich obsah dobře znát,neboť z nich budete v dalších kapitolách vycházet. Věnujte pozornost kontrolním otázkám a po jejich vyčerpávajícím zodpovězení se věnujte zapamatování a opětnému vysvětlení klíčových slov, tj. pojmů k zapamatování. Každá věda má své názvosloví a pro její úspěšné zvládnutí je nutné si toto názvosloví osvojit a naučit se je racionálně používat. Některé výrazy jsou již běžně používány i v normální neformální komunikaci, jiné jsou zcela typické pro tu kterou odbornou disciplínu. Se základními ekonomickými pojmy se setkáváme denně v tisku a dalších veřejných sdělovacích prostředcích a většinou nám jsou dobře srozumitelné. Ekonomika a vše co s ní souvisí je věda velice dynamická, promítají se v ní reality všedního života a téměř denně se s ní, každý z nás, ať chceme, či nechceme, setkáváme. Ekonomie je věda, která zkoumá nejrůznější ekonomické problémy, které nás obklopují. Ekonomika je potom vlastní aplikace této vědy do praxe a praktického života společnosti. V souvislosti s ekonomií je třeba ještě uvést, že rozeznáváme mikroekonomii, která je zaměřena na jednotlivé subjekty, jako jsou domácnosti, firmy, banky, apod. Zkoumá jejich náklady, výsledky hospodaření, zisky apod. A dále je zde makroekonomie, která se zabývá ekonomikou dané oblasti jako celku, např.se zabývá ekonomikou země jako celku, když sleduje vývoj a aspekty hrubého domácího produktu, zabývá se hospodářskou stabilitou, vývojem inflace, stavem zaměstnanosti a nezaměstnanosti apod. Potřeba je určitý pocit nedostatku, který si člověk uvědomuje a snaží se jej přirozeně odstranit. Potřeby máme různé, např. potřeba dýchat, vzdělávat se, jíst, aktivně odpočívat, cestovat, oblékat se, kulturně se vyžít apod. Ekonomie, ekonomika Potřeby a statky 5

8 Základní ekonomické pojmy Potřeby jsou v podstatě různorodé a jejich charakteristikou je, že se stále rozvíjejí. Možno přímo konstatovat, že potřeby neustále rostou, neboli jsou neomezené, zatím co statky a služby, kterými potřeby uspokojujeme,jsou ve své podstatě zpravidla omezené. Statky slouží k uspokojování potřeb. Statky můžeme rozdělovat z nejrůznějších hledisek, snad nejčastější rozdělení statků je na volné statky, které jsou relativně ve společnosti neomezené, například voda, vzduch, a ekonomické statky, které jsou ve společnosti omezené, musí se určitým způsobem rozdělovat, mělo by se s nimi umět hospodařit a tyto statky se musí podle určitých pravidel také rozdělovat. Jsou zpravidla produktem lidské práce a na jejich získávání je třeba vynaložit určitou sílu. Tyto ekonomické statky se musí určitým způsobem mezi společnost rozdělovat a tento proces probíhá pomocí cen a cenové politiky. Je vhodné u těchto ekonomických statků uvést i tu skutečnost, že s těmito statky by se mělo umět hospodařit, nebo-li mělo by se s nimi šetřit. Statky také můžeme rozdělovat na statky hmotné, například oblečení, obutí, automobil, nábytek apod. a statky nehmotné, jako jsou třeba vědomosti a dovednosti člověka, vlastnosti, znalost cizího jazyka, odvaha, čestnost apod. Statků, které slouží k uspokojování potřeb je velké množství, nechalo by se zde uvést dalších několik různých dělení statků a pohledů na ně, ale pro účely tohoto textu je výše uvedené vymezení odpovídající. Statky volné a ekonomické Statky hmotné a nehmotné Obrázek 1 Rozdělení statků Potřeby ale neuspokojují pouze statky všeho druhu, ale potřeby jsou také uspokojovány službami. Služby můžeme charakterizovat jako všechny cizí činnosti, které jsou většinou poskytovány za účelem právě uspokojení nejrůznějších potřeb. Služby rozdělujeme na služby věcné, to jsou především opravy všeho druhu, jako je například oprava elektrospotřebičů, nábytku, obuvi, hodin apod., když je zde na tomto místě třeba uvést jednu zásadní skutečnost, že do této oblasti se také řadí nákladní doprava. Druhou skupinu tvoří služby, jež mají charakter služeb osobních, kam především řadíme zdravotnictví, školství apod. a osobní dopravu. Potřeby uspokojujeme prostřednictvím spotřeby statků a služeb. Tyto musí někdo vyrobit a služby někdo poskytovat, což se děje většinou za úplatu. Produkce a poskytování statků a služeb za úplatu jsou hospodářskou činností. Hospodářská činnost bývá značně složitá a většinou vícestupňová. Aby se ke spotřebiteli Služby Statky 6

9 Základní ekonomické pojmy dostala například židle, je třeba pokácet strom, nařezat fošny a prkna, vyhotovit výkres židle, připravit barvu, lak, čalounění, vyrobit židli, zkontrolovat parametry výkresu a prodat hotovou židli spotřebiteli. Při vlastní hospodářské činnosti členíme výrobní statky na dlouhodobý majetek a oběžné prostředky. Dlouhodobý majetek je takový majetek, který předává svoji hodnotu do hodnoty výkonu postupně, tedy se opotřebovává a jeho doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok. Oběžný majetek je takový majetek, který se spotřebovává ve výrobním procesu a jde zejména o materiálové zásoby, oběhové obaly, speciální nástroje a přípravky apod. Obrázek 2 Rozdělení spotřeby Spotřebou tedy rozumíme užití statků a služeb k uspokojování potřeb. Rozlišujeme spotřebu konečnou, kdy jde o užití statků jednotlivci nebo domácnostmi a spotřebu výrobní, to je taková spotřeba, kdy dochází k vlastní spotřebě přímo ve výrobním procesu, např. spotřeba materiálů, opotřebení strojů a zařízení, spotřeba energií apod. Ještě jedno rozlišení spotřeby je ovšem nutné učinit. Lidé své potřeby většinou pociťují individuálně a uspokojují je prostřednictvím trhu, na kterém nakupují potřebné statky a služby. Uspokojování některých potřeb je však nutno zajišťovat pro společnost jako celek, proto jim říkáme potřeby veřejné, když typickými potřebami tohoto druhu jsou bezpečnost (vnitřní), obrana (navenek), správa státu, soudnictví apod. Všechny tyto potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím veřejných statků a veřejných služeb. Tyto statky a služby jsou poskytovány zdarma nebo za úplatu, která není rovna jejich tržní ceně. O jejich poskytování rozhoduje ve větší či menší míře společnost (svými zákonnými předpisy), nikoli sám spotřebitel. Veřejná spotřeba je financována buď státem a to ze státního rozpočtu, do něhož plynou daně obyvatel a podniků), nebo obcí, nebo ze zdrojů zvlášť k tomu účelu shromažďovaných (zdravotní pojištění). Individuální spotřeba Veřejná spotřeba 2.1 Základní ekonomické systémy Aby obyvatelstvo mohlo klidně a spokojeně žít a rozvíjet se, potřebuje k tomu nalézt určitý systém, který by umožňoval vzájemně spojit síly obyvatelstva a efektivně využít všechny dostupné zdroje. Takový systém se potom nazývá systémem ekonomickým. Od dávné historie se vlastně hledá optimální ekonomický systém a možno říci, že ani ten, ve kterém se právě nacházíme rozhodně zcela optimálním není. Ekonomický systém 7

10 Základní ekonomické pojmy Rozeznáváme tyto ekonomické systémy: 1. zvykový systém, 2. příkazový systém, 3. tržní systém, 4. smíšený systém. Všechny tyto systémy v podstatě hledají odpověď na tři základní ekonomické otázky, které jsou následující: 1. co a kolik se má v dané společnosti vyrábět, 2. jak vyrábět, jakými technologiemi a s jakými výrobními faktory, 3. jak se potom rozdělí to, co bylo ve společnosti vyrobeno. Zvykový systém, který je vlastně historicky nejstarším ekonomickým uspořádáním, se v těchto záležitostech chová pouze tak, jak velí zvyk a tradice. Příkazový systém, který je založen na příkazu, kdy u moci je relativně malá skupina lidí a ti subjektivně rozhodují o celém ekonomickém dění, když své představy řešení vyjadřují podobou závazného plánu. Tento systém existoval u nás před sametovou revolucí, do roku Tržní systém je takový systém, kdy výrobci a spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem a tržními zákony (nabídka, poptávka, konkurence, cena) a tak jsou také řešeny všechny tři základní otázky, včetně otázky dělení výsledku produktu. Na tomto systému je zajímavé, že základní důraz je kladen na rozhodování každého jedince, což někdy může vzbuzovat dojem, že každý bude chtít něco jiného a vznikne tak velký chaos. Protože však většina lidí jedná rozumně a fungují zákony trhu, které zde působí jako vestavěné regulátory případně stabilizátory, proto potom výsledný pohled na ekonomiku působí dojmem dobře organizovaného celku. Velkou výhodou tržního systému je fungování zákonů trhu a to bez ohledu na subjektivní osobnostní rozhodnutí (někdy se v tomto směru hovoří o neviditelné ruce trhu). Nevýhodou ale je, že tímto způsobem zatím nejsme schopni vyřešit procesy přerozdělování a dále ani takto nemůžeme řešit případy selhání trhu (monopoly, problematika veřejných statků, externalit apod.) Proto také tržní systém zcela v čisté podobě v současné době nenajdeme. Vždy se jedná o určitý státní vliv a jistou míru státní regulace, v podobě legislativy ap. když možno konstatovat, že těmito omezenými státními zásahy se stává tržní systém přijatelnější a sociálně únosnější. Tři otázky ekonomiky Zvykový systém Příkazový systém Tržní systém Příkazový a tržní systém můžeme chápat jako dva póly, které se v praxi kombinují a vždy potom záleží na převládajících vlivech řízení ekonomiky, který systém je uplatňován více a který je v pozadí. 8

11 Základní ekonomické pojmy SHRNUTÍ Chceme-li studovat Podnikovou ekonomiku, neobejdeme se bez seznámení se základními ekonomickými pojmy, se kterými se budeme setkávat po celou dobu studia nejen podnikové ekonomiky, ale i jiných odborných ekonomických předmětů, jako je například účetnictví, makroekonomie, mikroekonomie, marketing, management, ekonomická statistika, daně a daňová politika, veřejné finance apod. Proto tato první, úvodní kapitola Podnikové ekonomiky je základním ekonomickým pojmům věnována. Setkáte se zde s vysvětlením rozdílu mezi pojmem ekonomika a ekonomie, poměrně podrobně je zde rozebrán pojem potřeby, statky, služby, spotřeba apod. Není opomenuto ani seznámení se základními ekonomickými systémy a následně sdělení, jak tyto systémy odpovídají na tři základní otázky ekonomiky. Kontrolní otázky 1. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou? 2. Definujte ekonomický pojem potřeby a statky a podrobně je popište. 3. Jaký je rozdíl mezi potřebou a spotřebou? 4. Co je to individuální spotřeba a co představuje veřejná spotřeba? 5. Jaké znáte základní ekonomické systémy a jak tyto systémy řeší tři základní otázky ekonomiky? 6. Co se rozumí obecně ekonomickým systémem? Pojmy k zapamatování - potřeby a statky - výkony - služby - spotřeba, individuální a veřejná spotřeba - zvykový systém - příkazový systém - tržní systém - smíšený systém - základní otázky ekonomiky - ekonomický systém - optimální ekonomický systém - trh - nabídka, poptávka, cena 9

12 Výrobní faktory a hospodářský proces 3 VÝROBNÍ FAKTORY A HOSPODÁŘSKÝ PROCES Cíl Až se doberete závěru druhé kapitoly, měli byste - znát dobře problematiku jednotlivých výrobních faktorů, - umět celkem podrobně jednotlivé výrobní faktory charakterizovat, - pochopit fungování hospodářského procesu a jeho jednotlivých složek, - umět vysvětlit pojmy náklady, výnosy, výsledek hospodaření, - charakterizovat organizaci a organizování. Průvodce studiem Teď si asi řeknete, že pokud jednotlivé kapitoly budou takto rozsáhlé, tak že to nezvládnete. Ale věřte mi, že časem si zvyknete na učení a nebude vám to činit žádný problém. I já jsem mnohdy měla pocit, že nějaký úkol, který jsem měla před sebou, nezvládnu. Je potřeba si odpočinout, uvolnit se, třeba si zasportovat a potom se věnovat opětně studiu. Budete překvapeni, pokud jste to již někdy nepoužili, jak to pomáhá. Ekonomika je bohatá vědní disciplína, zasahující do řady dalších oblastí, proto i tyto materiály jsou mnohdy časově náročnější na studium. Na tuto kapitolu předpokládám alespoň 2,5 3 hodiny studia. 3.1 Výrobní faktory Výroba je činnost, kdy člověk přeměňuje přírodu ve statky. Výrobu může provádět jednotlivec, například živnostník, ale také ji mohou provádět výrobní firmy. Vždycky ale k výrobě je zapotřebí mít tři základní předpoklady, o kterých hovoříme jako o výrobních faktorech. Jedná se o následující tři výrobní faktory: - práce, - přírodní zdroje především půda, - kapitál. Definice výroby Výrobní faktory Jde-li o výrobu jednotlivce, tak ten by potřeboval pro výrobu určité vstupy, jako je jeho vlastní práce, přírodní zdroje (pokud bude zemědělec, tak půdu) a kapitál ve formě věcné, případně finanční. Dřevozpracující firma potřebuje pro výrobu zaměstnance tedy pracovní síly, dřevní hmotu a dřevo tedy přírodní zdroj, který je již částečně zpracovaný v předcházející fázi výroby a budovy a stroje, které slouží vlastní výrobě což je kapitál ve formě věcné a k tomu se přidružuje zároveň i kapitál ve formě finanční. Z výše uvedeného vyplývá, že každý typ výroby potřebuje zcela jiné konkrétní výrobní faktory. Pro všechny výrobní faktory ale můžeme rozhodně najít společné obecně platné základní charakteristiky, které jsou především značně důležité z hlediska makroekonomického chápání výrobních faktorů. 10

13 Výrobní faktory a hospodářský proces P r á c e je cílevědomá činnost člověka vytvářející výkony, tj. výrobky, zboží případně služby. Od definice práce je nutno odlišit ekonomický pojem pracovní síla, což je souhrn všech fyzických a duševních schopností člověka konat určitou práci. Pracovní sílu ale nemá každý jedinec. Například nemocní lidé nebo děti do 15 let věku a nutno také dodat, že na druhé straně jsou jedinci, kteří sice mají pracovní sílu, ovšem nepracují, nemají potřebu pracovat apod., například disponují dostatečným počtem finančních prostředků a nemusí se zapojit do pracovního procesu. Tento výrobní faktor je omezený např.: - počtem osob schopných a ochotných pracovat, - délkou pracovní doby, - intenzitou práce tj. množstvím práce vynaložené za časovou jednotku, - růstem produktivity práce, apod. Práci můžeme dělit z několika hledisek, nejznámější se dělení práce na - práci jednoduchou, kterou může vykonávat téměř každý bez jakéhokoliv zaškolení, - práci složitou, pro jejíž výkon je potřeba určitých předpokladů, jako například, vzdělání, praxe, osobnostní předpoklady (kvalifikace). Práce a pracovní síla Práce je velmi vzácný výrobní faktor a toto konstatování silně ovlivňuje jeho cenu na trhu práce. Cenou práce je mzda. Rozeznáváme mzdu nominální a mzdu reálnou. Nominální mzda je mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec, neboť musel vynaložit svoji pracovní sílu. Jinak možno uvést, že nominální mzda je taková mzda, která je vyjádřena v penězích, včetně případných naturálních požitků. Pro pracovníka je nominální mzda příjmem, který zpravidla uspokojuje jeho potřeby, na druhé straně pro firmu je to potřebný mzdový náklad, který je nutný k vytvoření výkonu. Reálná mzda vyjadřuje, co si za nominální mzdu může pracovník koupit,respektive, co je schopen si za tyto finanční prostředky pořídit. Je to tedy porovnání k dané cenové hladině zboží a služeb a tato reálná mzda by měla eliminovat případný vliv znehodnocování peněž, když tomuto říkáme inflace. Pro praktickou ekonomiku je důležité znát jak mzdu reálnou, tak nominální. Velmi významná je však otázka vztahu velikosti mzdy k množství vykonané práce. V rámci určitého druhu a charakteru práce je tento vztah poměrně jednoduchý, za stejnou práci by měla náležet stejná mzda. Čím více vykonané práce, tím větší mzda. Toto však nelze chápat zcela jednoznačně, neboť Nominální mzda Reálná mzda především v mezinárodním srovnání toto neplatí. Ještě složitější je to v případě, kdy se snažíme porovnávat různé druhy práce. Jak objektivně posoudit, zda mzda učitele v určité výši je úměrná co do množství práce, její kvality, společenské potřeby a nároků na kvalifikaci ve srovnání s mzdou dealera prodávajícího nějaké zboží? 11

14 Výrobní faktory a hospodářský proces Kromě množství a kvality práce ovlivňují velikost mzdy další atributy: - kvalifikace, - poptávka po určitém druhu práce na trhu práce, - tržní úspěšnost konkrétní práce. 3.2 Trh práce Pokud se týká nabídky pracovních sil v České republice, a nejen u nás, tak tato je v rámci několika let relativně neměnná. Větší změny jsou v počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva v průběhu delšího časového úseku. Ve většině vyspělých zemích, tedy i u nás, je dlouhodobý demografický vývoj většinou nepříznivý. Počet aktivního obyvatelstva se zmenšuje a narůstá počet seniorů, neboť se prodlužuje lidský věk. Poptávka po pracovních silách se však mění a to podle toho, jak jsou úspěšné, či neúspěšné firmy, jaká je celková ekonomická situace apod. Trh práce je omezený a případná disproporce mezi nabídkou a poptávkou může kdykoliv nastat. 1) Když není na trhu práce dostatek pracovních sil tak existují pro firmy dvě možnosti: zvýšit produktivitu práce, zaměstnat pracovní síly ze zahraničí. 2) Když nastane skutečnost, že pracovní síla není využita, hovoříme o stavu nezaměstnanosti. Nezaměstnanost dělíme na: - dobrovolnou (někdo nechce nebo nemá potřebu pracovat), - nedobrovolnou (to jsou ti, co pracovat chtějí, ale nemohou najít práci). S pojmem práce nutno uvést zároveň i další související pojmy, jako je dělba práce, specializace a kooperace. Dělba práce rozhodně zásadně velmi ovlivnila vývoj a intenzitu ekonomiky, když se na jednom výkonu rozdělili výrobní operace a na těchto se podílelo několik zaměstnanců. Následně docházelo postupnou prohlubující se dělbou práce ke specializaci na jednotlivé technologické operace. Specializace dosáhla svého vrcholu na počátku 20. století, když byl v některých firmách přechod na pásovou výrobu a tato etapa následně pokračovala rozpracováním na jednotlivé detailní operace, což vyžadovalo velmi dobrou organizaci a sladění jednotlivých výrobních pochodů. Tento stav se označuje jako kooperace. Dělba práce Výše uvedené pojmy dělba práce, specializace a kooperace je nutno chápat jako vzájemně propojené, když nutno uvést, že specializací se zásadně zvyšuje výkonnost výroby a tím zároveň i celého ekonomického systému. Toto je pochopitelně také jednou z cest jak v ekonomice zvyšovat produktivitu práce (účinnost práce). 12

15 Výrobní faktory a hospodářský proces Obrázek 3 Trh práce a kapitálu 3.3 Půda (přírodní zdroje) I druhý výrobní faktor je velmi důležitý pro výrobní proces. Všeobecně musíme konstatovat, že přírodní zdroje patří to té oblasti výrobních faktorů, které se nacházejí v přírodě v omezené míře. Tato skutečnost ovlivňuje potom značně jejich cenu. Tento výrobní faktor je zcela specifický,neboť je dán přírodními podmínkami, je faktorem omezeným a to především tím, že velikost půdy je pevně dána nemůže tedy velikost půdy růst, ale kvalita půdy, tu je možno ovlivňovat. Půda je nejtypičtějším přírodním zdrojem. Ten kdo tento výrobní faktor vlastní, tak má určité výsadní postavení vůči těm ostatním (monopol), proto může určovat podmínky manipulace s půdou, například tržní cenu při pronájmu, prodeji apod. Výnosem z půdy je pozemková renta, kterou získává majitel tohoto výrobního faktoru. Pozemková renta má jednak podobu tzv. absolutní renty, kterou má každý pozemek a vyplývá právě z výše uvedeného výsadního postavení vlastníka tohoto výrobního faktoru a dále diferenční renty, která je u různých pozemků rozdílná a vyplývá z rozdílné kvality a úrodnosti půdy. Kvalitu půdy a její vhodnost pro využití v zemědělství nazýváme bonitou půdy. Tento výrobní faktor je faktorem primárním, prvotním a společnost se musí snažit s ním dobře hospodařit a pečovat o něj. Půda Renta 13

16 Výrobní faktory a hospodářský proces Trh přírodních zdrojů Vzhledem k tomu, že druhý výrobní faktor je poměrně velmi specifický, tak z tohoto faktu již vyplývá i skutečnost, že trh přírodních zdrojů je rovněž velmi specifický. Zvláštnosti trhu přírodních zdrojů, například nerostné bohatství apod. jsou mimo jiné i v tom, že největší objemy ochodů se základními surovinami probíhají na celosvětových komoditních burzách, kde se střetává základní celosvětová nabídka s celosvětovou poptávkou a zároveň zde jsou i na základě toho utvářeny světové ceny. Mezi nejvíce známé komoditní burzy patří především proslulá burza Londýnská. 3.4 Kapitál Obecně lze říci, že kapitálem můžeme nazývat veškeré statky, které používáme ve výrobě. Například budovy, stroje, materiál, peníze, dopravní cesty, zařízení apod. Někteří ekonomové zjednodušeně uvádí, že kapitál jsou peníze, které přinášejí další peníze. Já osobně zastávám názor, že nejvýstižnější pro vyjádření kapitálu je sdělení, že kapitál je vše, co vkládáme do výroby, když nutno mít na zřeteli, že chceme, aby vznikly větší hodnoty. Kapitál je tedy vše, co vkládáme do výrobního procesu, nějaká hodnota, od které očekáváme, že se nám zhodnotí, že nám přinese něco navíc, nějakou nadhodnotu. Jedním z důležitých znaků kapitálu je, že jsou to účelově vložené prostředky a výsledkem těchto vložených prostředků je dosažení zisku. Kapitál Typickým znakem tohoto třetího výrobního faktoru je, že je výsledkem lidské práce. Je to tedy druhotný, nebo-li sekundární výrobní faktor. Zdroje kapitálu jsou dvojího druhu: - vlastní zdroje - cizí zdroje. Vlastními zdroji jsou především: - vlastní vklady, případně vklady spoluvlastníků (vlastní kapitál), - vklady družstevníků, - zisk, - emisní ažio, apod. Cizími zdroji kapitálu jsou úvěry všeho druhu, tedy dlouhodobé, krátkodobé a střednědobé, veškeré závazky (dluhy) vůči dodavatelům, státu, zaměstnancům apod. Kapitál (majetek podniku) můžeme rozdělit následovně: I. kapitál produktivní II. kapitál finanční Kapitál produktivní, to jsou především provozní zásoby, - jako jsou zásoby různých materiálů, Zásoby se spotřebovávají 14

17 Výrobní faktory a hospodářský proces - zásoby vlastní výroby (nedokončené výrobky, polotovary vlastní výroby, dokončené, neboli-hotové výrobky) a - zboží. Tyto zásoby se vyznačují tím, že se zpravidla jednorázově spotřebovávají. Dále do této skupiny patří dlouhodobý majetek, který z hlediska ekonomického ještě můžeme dělit na - majetek movitý stroje, přístroje a zařízení a - majetek nemovitý, jako jsou budovy stavby apod. U tohoto majetku je charakteristické, že se postupně opotřebovává, tj. že postupně předává svoji hodnotu do hodnoty výkonu. Jiné dělení dlouhodobého majetku z hlediska ekonomického a účetního je dělení - na majetek hmotný budovy, stroje, apod. a - nehmotný patenty, licence, apod. Kapitál finanční lze rozdělit na - hotovost, neboli peníze v pokladně, případně na účtech, a - cenné papíry, které dále možno dělit na cenné papíry vlastní a cenné papíry cizí. Oceňování kapitálu Podle toho, jakým způsobem byl kapitál pořízen použijeme příslušnou cenu pro jeho ocenění. Cena pořízení je cena, kterou udává výrobce, ovšem tato cena se již pro vlastní ocenění kapitálu příliš nepoužívá, neboť zpravidla k této ceně je třeba připočítat ještě ostatní položky, o které se tato cena pořízení dále navyšuje. Ceny kapitálu Pořizovací cena je cena pořízení, ke které jsme připočítali ostatní náklady s pořízením spojené, jako jsou náklady na dopravu, náklady na montáž, clo apod. Jestliže si nějaký majetek ve firmě vyrobíme sami, tedy vlastními silami, neboli vlastními náklady oceníme potom tento majetek cenou, kterou nazýváme cenou vlastních nákladů, která opravdu obsahuje pouze vlastní náklady bez položky zisku. Reprodukční pořizovací cena je další cenou, kterou používáme při oceňování majetku a používáme ji u takového majetku, který jsme například dostali darem, případně byl nalezen jako dosud neevidovaný, nebo byl dodatečným vkladem vlastníka firmy apod. Tato cena je vždy stanovena na základě znaleckého posudku znalce z daného oboru, do kterého příslušný majetek spadá. Je zde rozhodně třeba vzít v úvahu jistou míru předchozího opotřebení majetku. Poslední cenou, kterou uvádím v souvislosti s oceněním kapitálu je zůstatková cena, tj. cena majetku, který je již nějakou dobu používán ve firmě, tedy je již částečně,ať fyzicky, nebo morálně opotřeben. 15

18 Výrobní faktory a hospodářský proces Trh kapitálu Trhy kapitálu v peněžní podobě známe pod pojmem finanční trhy. Organizátory těchto trhů jsou tzv. burzy cenných papírů a devizové burzy. Na těchto burzách se největšími účastníky stávají banky a investiční fondy, penzijní fondy, pojišťovny a mnoho dalších zájemců. Finanční kapitál se vyznačuje tím, že vlastně neuznává národní hranice a může se přelévat po celém světě velmi rychle. Finanční trhy mají velmi blízko k informačním technologiím a jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o nich je internet. 3.5 Čtvrtý výrobní faktor - informace Někteří ekonomové, a já mezi tyto patřím, se domnívají, že základní výrobní faktory je třeba ještě doplnit o čtvrtý výrobní faktor a tímto výrobním faktorem jsou inf orma ce. Je nutno si v souvislosti s tímto uvědomit, že celá řada ekonomických procesů je dnes již tolik složitá, že bez odpovídajících informací tyto procesy vlastně nemohou ani proběhnout, případně by mohly proběhnout nekvalitně, možná i zcela špatně. Především nehmotné statky jako je například know-how, orgware, software apod. nabývají v současné moderní ekonomice stále větší vážnost a význam. Je nutné si také uvědomit, že informace, stejně jako každý jiný výrobní faktor, mají rozhodně svoji cenu. Je ovšem ale třeba zároveň také uvést, že cena informací je velmi nestálá, když u ostatních výrobních faktorů se tato vlastnost tak zřetelně a rychle neprojevuje. Také je nutno si uvědomit skutečnost, že u informací neplatí úměra, že čím více informací, tím lépe, což je všeobecně platné pro ostatní výrobní faktory. Podstatným znakem informací je to, že řada z nich velice rychle zastarává, rychle ztrácí svoji hodnotu a je třeba je nahradit informacemi novými. Informace 3.6 Hospodářský proces Mezi výrobou a spotřebou se uskutečňují další hospodářské činnosti, které umožňují přechod výrobků z výroby do spotřeby. Tyto další hospodářské činnosti jsou rozdělování a směna (oběh). Souhrn výroby, rozdělování, směny a spotřeby ve své návaznosti tvoří h o s p o d á ř s k ý p r o c e s. Jednotlivé složky hospodářského procesu jsou tedy následující: - výroba, - rozdělování, - směna, - spotřeba. Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu, její předměty a případně i síly v užitečné věci. Je to tedy činnost, kdy vznikají statky, popřípadě jsou poskytovány služby. Výroba ovlivňuje s potřebu, neboť spotřebovat se může pochopitelně pouze to, co se vyrobí (pomineme-li případný dovoz), a na opak spotřeba zpětně ovlivňuje výrobu, neboť potřeby společnosti v podobě poptávky ovlivňují zpětně výrobu a na tyto potřeby společnosti pochopitelně výroba reaguje. Výroba 16

19 Výrobní faktory a hospodářský proces Rozdělování je vytváření podílů jednotlivců a kolektivů na celospolečenské výrobě. V tržní ekonomice se rozdělování uskutečňuje především prostřednictvím tržních vztahů na základě nabídky a poptávky. Jedním ze základních nástrojů rozdělování toho co bylo vyrobeno je mzda, která je především výsledkem trhu práce. Ovšem trh však není jediným nástrojem rozdělování národního produktu. Ve státech s poměrně vyspělou tržní ekonomickou prochází zhruba jedna třetina národního produktu procesem tzv. přerozdělování neboli redistribuce. Prostředky tohoto přerozdělování jsou různé typy daní, příspěvky sociálního (nemocenského a důchodového) pojištění apod. Z této redistribuce dochází k úplnému nebo částečnému financování nevýrobního (neziskového) sektoru, jako je například obrana státu, školství, zdravotnictví, policie, soudnictví a další veřejné potřeby. Nástrojem přerozdělování jsou veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí). Směna (oběh) představuje všechny činnosti, které se uskutečňují po ukončení výroby až do předání výrobků spotřebiteli. Jedná se například o dopravu, skladování, evidenci, prodej apod. Rovněž pokud se týká směny je tato výsledkem spojení nabídky a poptávky na trhu. Možno konstatovat, že teprve směna (trh) ukáže, zda jednotlivé výrobní faktory (půda, práce, kapitál) nebyly vynaloženy zbytečně. Trh je poměrně nemilosrdný a velice rychle se ukáže, o které výrobky, případně zboží není zájem, hromadí se ve skladech a jsou prakticky neprodejné. Spotřeba je užití výrobků k uspokojování lidských potřeb. Spotřebu rozeznáváme konečnou, tj. spotřeba domácností, tedy nás jednotlivých kupujících a spotřebu výrobní, což je vše to, co se vrací do výroby a zde se spotřebovává. O konečné spotřebě někdy také říkáme, že se jedná o spotřebu nevýrobní. Rozdělování Směna Spotřeba Jak již bylo výše uvedeno, výroba a spotřeba se vzájemně ovlivňují. V praxi pochopitelně neprobíhá vlastní hospodářský proces takto fázovitě, jak je zde uvedeno, ale jeho jednotlivé části se vzájemně prolínají a doplňují. Hospodářské procesy se neustále opakují čili reprodukují. Rozeznáváme reprodukci hospodářského procesu: - prostou, hospodářský proces se opakuje ve stále stejném měřítku, - rozšířenou, hospodářský proces se opakuje ve větším (širším) měřítku než v minulosti, - zůženou, hospodářský proces se opakuje v menším měřítku než v minulosti. Reprodukce V moderní společnosti se zpravidla vyrábí stále větší množství kvalitnějších výrobků. Zvyšuje se rozsah trhu (nabídky a poptávky spojené s rozdělovacími a směňovacími procesy) a tím i rozsah konečné spotřeby. Možno uvést, že hospodářské procesy se uskutečňují v celém národním hospodářství. 17

20 Výrobní faktory a hospodářský proces Pojmy související s hospodářským procesem NÁKLADY, VÝNOSY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ N á k l a d y Náklad je spotřeba živé nebo zvěcnělé práce vyjádřená v penězích. Náklad můžeme také charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku. Náklad Takto bychom mohli pokračovat s nejrůznějšími podobami definice pojmu náklad, ale podstata těchto definic je stejná.je to určitá s p o t ř e b a, vyjádřená ve finančních hodnotách. Náklad je peněžní vyjádření vynaložených ekonomických zdrojů na určitý výkon. O nákladech hovoříme jednak z hlediska účetního pojení a také z hlediska ekonomického pojetí. Ekonomické pojetí je především charakterizováno tím, co skutečně bylo obětováno. Náklady podniku vždy souvisí s výnosy a celkovým výsledkem hospodaření. Výnosy jsou peněžním vyjádřením výsledku získaného účelným využitím ekonomických zdrojů. Výsledek hospodaření je porovnání nákladů a výnosů, neboli sumarizace výnosů a nákladů, výsledek výše uvedených aktivit Členění nákladů Náklady členíme z několika hledisek: 1) členění nákladů podle nákladových druhů - materiálové - mzdové - odpisy - daně a poplatky - finanční a ostatní náklady 2) členění nákladů z účetního hlediska - provozní - finanční - mimořádné 3) členění nákladů podle účelu je v podstatě dvojí a) třídění podle útvarů - tj. třídění nákladů podle jednotlivých středisek b) třídění podle výkonů - tj. zjišťování nákladů (obvykle i zisku) podle jednotlivých výrobků případně služeb 4) členění podle kalkulačního hlediska - přímé (jednicové) náklady - nepřímé (režijní) náklady 5) členění podle vztahu k měnícímu se objemu výkonů - fixní náklady (stálé, nemění se) - variabilní náklady (mění se) Výnos Výsledek hospodaření Členění nákladů 18

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES Hospodářský proces je sledován v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

- spotřeba statku = snězení jídla, ale předtím musela předcházet řada činností

- spotřeba statku = snězení jídla, ale předtím musela předcházet řada činností Otázka: Hospodářský proces Předmět: Ekonomie Přidal(a): pajus.po - spotřeba = uspokojení potřeby - spotřeba statku = snězení jídla, ale předtím musela předcházet řada činností - hospodářský proces má 4

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Prezentace vznikla za podpory projektu Perspektivy krajinného managementu inovace krajinářských

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Analýza nákladů firmy M-Soft Jihlava, maximalizace zisku

Analýza nákladů firmy M-Soft Jihlava, maximalizace zisku Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra Ekonomiky a managementu Analýza nákladů firmy M-Soft Jihlava, maximalizace zisku Bakalářská práce Vedoucí práce Ing. Věra Nečadová Tomáš Chalupský, DiS. Jihlava

Více

Podstata fungování tržního systému

Podstata fungování tržního systému Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Potřeba je pociťovaný nedostatek každý

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /Základy účetnictví vyučující: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

př. materiál, odpisy, mzdové N, energie, opravy, doprava,

př. materiál, odpisy, mzdové N, energie, opravy, doprava, Otázka: Náklady a výnosy Předmět: Ekonomie Přidal(a): matyka97 NÁKLADY = spotřebované vstupy vyjádřené v peněžních jednotkách VÝNOSY = vyprodukované a prodané výstupy vyjádřené v penězích -výnosy, které

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ

Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ Metodický list pro soustředění kombinovaného studia předmětu ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ Cíl: předmětu je v základních rysech seznámit s podnikem, s procesy, které v podniku probíhají a jimiž se naplňuje

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Otázka: Co jsou společenské vědy? Čím se společenské vědy liší od věd exaktních? (pojem exaktní = založený na přesnosti, přísně vědecký)

Otázka: Co jsou společenské vědy? Čím se společenské vědy liší od věd exaktních? (pojem exaktní = založený na přesnosti, přísně vědecký) Ekonomie: Samostatná společenská věda. Otázka: Co jsou společenské vědy? Čím se společenské vědy liší od věd exaktních? (pojem exaktní = založený na přesnosti, přísně vědecký) S ekonomií se setkáváme denně,

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální)

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální) Otázka: Domácí produkt Předmět: Ekonomie Přidal(a): gavly I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální) II. způsoby měření HDP III. HDP na jednoho obyvatele - srovnání ekonomik

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Stavebnictví NÁKLADY, CENA A OBJEM PRODUKCE

Stavebnictví NÁKLADY, CENA A OBJEM PRODUKCE Nákladové funkce Cílem managementu podniku je většinou minimalizace celkových nákladů vynaložených na výrobní a jinou činnost podniku. Pro analýzu činitelů, které toto mohou ovlivňovat, se v manažerské

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více