Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v"

Transkript

1 Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice ČR

2 Obsah 1 Manaţerské shrnutí Stávající situace v elektroenergetice ČR a predikce budoucího vývoje Regulatorní a právní rámec Právní úprava Regulace Model trhu Elektrizační soustava a způsob provozování Struktura elektrizační soustavy Ztráty technické a netechnické Systém HDO, technologický princip fungování, způsob jeho vyuţívání, geneze nasazení, optimalizace diagramu zatíţení Bilance výroby a spotřeby Vývoj výrobního portfolia Očekávaný vývoj spotřeby a zhodnocení potenciálu pro řízení spotřeby Uvaţované varianty zavedení AMM v elektroenergetice ČR Fáze projektu Přípravná fáze zavedení inteligentního měření Realizační fáze zavedení inteligentního měření Varianty Harmonogram Kvalitativní vyhodnocení zavedení AMM v elektroenergetice ČR Základní aspekty kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení Kvalitativní vyhodnocení očekávaných přínosů, nákladů a rizik Provozování systému měření Odečet měřicích zařízení Vyúčtování dodávek (fakturace) Asistenční sluţby pro zákazníky Provozní náklady a údrţba měřicí techniky Odloţené investice do distribuční soustavy, příp. přenosové soustavy a výroby Technické a netechnické ztráty Spotřeba a špičkové zatíţení Přerušení dodávek elektřiny CO 2 a jiné znečišťující látky Úspora instalovaného výkonu zdroje a podpůrných sluţeb Investice a náklady zavedení AMM

3 4.3.1 Nové investice Zmařené investice Provozní náklady Zkušenosti z pilotních projektů zavedení AMM v elektroenergetice ČR Technologické zkušenosti Metrologické funkce inteligentních měřicích zařízení Funkce pro řízení zátěţe Komunikační technologie Zkušenosti z instalace technologie Potenciál přínosu pro obchodníky a zákazníky Výsledky z měření u zákazníků Identifikované problémy Zkušenosti se stávající legislativou Ekonomické vyhodnocení zavedení AMM v elektroenergetice ČR Metodika modelu Metodika diskontovaných peněţních toků (DCF) Princip stanovení rozdílu mezi variantou Základní a variantou Plošnou Hodnocené období Zastoupení účastníků na trhu s elektrickou energií Vstupní parametry modelu Seznam agregovaných výdajových poloţek Seznam agregovaných poloţek příjmů Srovnání variant Základní a Plošná Hodnoty NPV Analýza citlivosti na skupině nejvýznamnějších parametrů Specifikace podmínek pro pozitivní NPV Vyhodnocení souladu s doporučením EU Doporučení pro zavedení inteligentního měření v elektroenergetice ČR Závěrečné doporučení Odůvodnění doporučení Podmínky pro zajištění ekonomické výhodnosti zavedení AMM...43 Přílohy 1. Soupis vstupů a parametrů ekonomického modelu 2. Popis souladu vstupů/parametrů Ekonomického modelu v kontextu doporučení EC z C (2012) Širší popis systému HDO 3

4 Seznam zkratek 1F 3F jednofázový třífázový AMM pokročilý (inteligentní) systém měření (Advanced Metering Management) BPL CAPEX ČR DC DCF DS DTS EK ERÚ ES EU GPRS HDO ICT IS IT MO MOO MOP MPO MZ nn NPV NT NTZ OM OPEX OTE OZE PDS širokopásmová komunikace po silovém vedení (Broadband Power Line Communication) investiční výdaje (Capital Expenditure) Česká republika datová centrála diskontované peněţní toky (Discounted Cash Flow) distribuční soustava distribuční trafostanice Evropská komise Energetický regulační úřad elektrizační soustava Evropská unie paketový přenos dat (General Packet Radio Service) hromadné dálkové ovládání infomační a komunikační technologie informační systémy Informační technologie sektor odběru - maloodběratelé sektor odběru typu maloodběratelé - domácnosti sektor odběru typu maloodběratelé podnikatelé Ministerstvo průmyslu a obchodu měřicí zařízení nízké napětí čistá současná hodnota investice (Net Present Value) nízký tarif netechnické ztráty odběrné místo provozní výdaje (Operational Expenditure) operátor trhu obnovitelné zdroje energie provozovatel distribuční soustavy PLC úzkopásmová komunikace po silovém vedení (Power Line Communication) 4

5 PPS TD TDD TNS VO VT WACC provozovatel přenosové soustavy technický dispečink typový denní diagram dodávky tuzemská netto spotřeba sektor odběru typu velkoodběratelé vysoký tarif váţený průměr nákladů na kapitál (Weighted Average Cost of Capital) 5

6 1 Manažerské shrnutí Obsahem tohoto dokumentu je Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice ČR (dále jen ekonomické posouzení) zpracované v souladu s poţadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES. Obsahuje posouzení toho, jaký způsob inteligentního měření je z hospodářského a energetického hlediska nejpřiměřenější a nákladově nejefektivnější a jaký harmonogram zavedení inteligentního měření je proveditelný. Ekonomické posouzení bylo zpracováno v souladu s doporučením EK ze dne Trh s elektrickou energií v ČR je plně liberalizován. Všichni zákazníci mají právo volby dodavatele elektřiny a své právo vyuţívají jiţ za současného způsobu měření spotřeby elektřiny. Cenu komodity (elektrické energie) určuje trh. Činnosti monopolního charakteru, zejména přenos, distribuce elektřiny a zajištění systémových sluţeb jsou regulovány. V ČR existuje subjekt zodpovědný za centrální správu a poskytování dat měření operátor trhu (OTE, a.s.). Zákazníci, kteří elektřinu vyuţívají k vytápění a akumulačnímu ohřevu vody, vyuţívají dvoutarifní systém provázaný se systémem dálkového ovládání spotřebičů pomocí hromadného dálkového ovládání (dále téţ HDO). Tento systém je pouţíván pro přímé dálkové řízení skupin spotřebičů podle nastavených časových schémat reflektujících míru zatíţení sítě. Systém současně umoţňuje předávat zákazníkům ve zjednodušené podobě tarifní signály vztahující se k ceně dodávky elektřiny (odlišení pásma vysoké a nízké ceny). Díky tomu zákazníci v ČR jiţ mnoho let vyuţívají větší části benefitů, jejichţ zpřístupnění si EU slibuje od zavedení systému inteligentního měření (dále téţ AMM). Tímto způsobem mohou zároveň distribuční společnosti ovlivňovat (optimalizovat) průběh denního diagramu zatíţení distribučních sítí v mezích stanovených tarifními schématy schválenými regulačním úřadem. Zároveň je nutno konstatovat, ţe potenciál úspor a řízení spotřeby elektřiny u zákazníků, kteří nevyuţívají elektřinu k vytápění a akumulačnímu ohřevu vody, je, s ohledem na podíl této spotřeby v celkové spotřebě domácností a jeho časovou strukturu, nízký. Zpracované ekonomické posouzení ukazuje, ţe v současné výchozí situaci ČR a při aktuálních cenách dostupné technologie by bylo zavedení inteligentního měření v ČR výrazně nevýhodné. Vzhledem k tomu, ţe většina potenciálu přínosů je dosaţena jiţ existujícím systémem, pak by dosaţení dodatečných přínosů bylo ekonomicky zcela nepřiměřené stoprocentním nákladům na rychlé zavedení zcela nového systému. Naopak by přineslo provozovatelům distribučních soustav významná rizika a náklady, které se v plné výši přenášejí na zákazníka. Zákazník by nezískal dodatečné benefity, které by tyto další náklady vyváţily. Mezi identifikovaná rizika patří neexistence norem a standardů, rizika rušení komunikace (elektromagnetická kompatibilita), rozvaděče nepřizpůsobené novým poţadavkům a potřeba úprav elektroinstalace v odběrných místech zákazníků, která nebyla součástí ekonomického hodnocení. Významným rizikem u nového systému zaloţenému na AMM je kybernetická bezpečnost. Zatímco stávající systém HDO je s ohledem na pouţité technologie velmi robustní a běţnými prostředky prakticky nenapadnutelný (moţnost fyzického oddělení řídících systémů, vysoké výkony a připojovací napětí potřebné ke generování signálu), kybernetická bezpečnost nového systému není zatím technologicky uspokojivě vyřešena. Mezi hlavní důvody negativního výsledku ekonomického vyhodnocení se řadí: vysoké náklady na pořízení technologie AMM, ani výrazné sníţení cen technologie AMM (-50 %) neposkytuje dostatečné přiblíţení se ke kladné NPV právě z důvodů nedostatečných dodatečných výnosů oproti stávajícímu systému, náklady související s instalací inteligentních měřicích zařízení na odběrných místech (dále téţ OM) včetně úpravy zařízení stávajících OM, 6

7 vysoké náklady na změnu infrastruktury informačních a komunikačních technologií (u PDS, operátora trhu, obchodníků), průběţné výsledky pilotních projektů prokázaly nezájem zákazníků o data o spotřebě nad rámec současného stavu a jejich neochotu měnit své spotřebitelské zvyklosti i při aplikaci motivačních nástrojů. Z ekonomického posouzení vyplývá, ţe zavedení inteligentního měření v ČR nelze v současné situaci doporučit. Mnohé z benefitů, které jsou EU očekávány od zavedení AMM, jiţ zákazníci v ČR vyuţívají díky HDO. Doplněním stávajícího systému o další tarifní struktury lze dosáhnout některých dalších benefitů bez dodatečných nákladů na technologie. Jde zejména o zavedení jednoho či více tarifů bez přímého dálkového řízení spotřeby, zaloţeného na dobrovolné změně časové struktury spotřeby. Tyto budou přinášet spotřebiteli dvoustavovou informaci o ceně dodávky (nízká, vysoká) a umoţní zákazníkovi reagovat změnou své spotřeby. Vyuţitím těchto nástrojů lze jiţ s pouţitím dosavadního systému HDO zajistit zvýšenou informovanost a postupnou osvětu spotřebitelů, zvýšit jejich motivaci k vyuţívání systémů AMM a vytvořit tak prostředí pro pozdější implementaci AMM tak, aby nabízená flexibilita byla zákazníkem skutečně vyuţita Navrhuje se proto: zachovat funkčnost současného systému HDO nejméně do roku 2020 a doplnit jej o tarify nepodmíněné blokací spotřebičů ve dvou či třech ekonomických variantách (prahové hodnoty mezi vysokým a nízkým tarifem a jejich časový reţim umoţňující reakci zákazníků na hladiny cen dodávky elektřiny a zvýšit vyuţívání těchto mechanismů), dokončit pilotní projekty AMM a provést jejich vyhodnocení do konce roku 2016, na základě vyhodnocení pilotních projektů a v návaznosti na doţívání systému HDO předloţit do roku 2018 implementační plán AMM jako součást širšího projektu implementace inteligentních sítí v ČR (v horizontu 2020 aţ 2030), do r stanovit národní komunikační standardy, standardy měřicích zařízení a hlavních prvků systému AMM a nastavit technické a legislativní podmínky pro zajištění kybernetické bezpečnosti systému AMM. 7

8 2 Stávající situace v elektroenergetice ČR a predikce budoucího vývoje Cílem této kapitoly je zmapovat stávající stav sektoru elektroenergetiky v České republice v souvislosti s moţným zavedením systému AMM. V kapitole je rovněţ popsán stav a specifika elektrizační soustavy ČR, bilance výroby a spotřeby a její předpokládaný vývoj. 2.1 Regulatorní a právní rámec Právní úprava Základním právním předpisem, který upravuje pravidla podnikání v energetice v ČR, je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na tento zákon dále navazuje propracovaný a vzájemně provázaný systém regulace energetického trhu v rámci podzákonných právních předpisů ve formě vyhlášek, pravidel provozování soustav (síťových kodexů) a technických norem. Do právního řádu ČR byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, ze dne 13. července 2009, implementována energetickým zákonem. Součástí této směrnice je poţadavek na členské státy zajistit zavedení inteligentních měřicích systémů, které podpoří aktivní účast zákazníků na trhu s dodávkami elektřiny. Na základě energetického zákona - podle 16 písm. k) Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jako ústřední orgán státní správy pro energetiku, zpracovává analýzy zavedení inteligentních měřicích systémů v oblasti elektroenergetiky a plynárenství. Povinnost měřit elektřinu je podle 49 energetického zákona uloţena provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav, přičemţ bliţší pravidla pro měření jsou stanovena vyhláškou č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, ze dne 17. března Náklady spojené se zajišťováním měření jsou zohledněny v regulovaných cenách za přenos a distribuci elektřiny. Mezi činnosti spojené se zajišťováním měření elektřiny patří instalace měřicího zařízení, jeho provozováním a obsluhou, kontrolou a údrţbou měřicích zařízení, pořizováním odečtů, přenosem a uchováváním údajů z měření. Elektroměry pro fakturační měření elektřiny instalované v síti musí být schváleného typu a musí mít platné úřední ověření. Lhůta platnosti úředního ověření se liší podle typu měřidla (většina elektroměrů má lhůtu platnosti úředního ověření 12 let). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES, o měřicích přístrojích, ze dne 31. března 2004, byla implementována Nařízením vlády č. 464/2005 Sb., ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví technické poţadavky na měřidla. Všechny elektroměry pořizované v souladu s touto směrnicí jsou povaţovány za ověřené a není nutné provádět dodatečné ověření elektroměru do uplynutí doby platnosti úředního ověření. Některé země EU (např. Španělsko, Itálie) mají dobu úředního ověření elektroměrů pořizovaných podle směrnice 2004/22/ES shodnou s dobou ţivotnosti elektroměru (tj. více neţ 12 let). Legislativní změny, které budou vyvolány rozhodnutím o přípravě a zavedení inteligentních měřicích systémů (AMM), představují v ČR úpravu více neţ 20 právních předpisů. Dobu potřebnou na legislativní změny lze odhadovat na cca 17 měsíců (návaznost kroků viz kapitola 3.1.4) Regulace Výsledná cena dodávky elektřiny pro všechny kategorie konečných zákazníků je sloţena z pěti základních sloţek. První sloţku ceny tvoří neregulovaná cena komodity, tj. elektrické energie označované také jako silová elektřina, jejíţ cena je tvořena na trţních principech a v souladu s obchodními strategiemi jednotlivých dodavatelů elektřiny. Ostatní sloţky ceny 8

9 zahrnují regulované činnosti přirozeně monopolního charakteru, mezi něţ patří doprava elektřiny od výrobního zdroje prostřednictvím přenosové soustavy a distribučních soustav ke konečnému zákazníkovi, a dále činnosti spojené se zajištěním stabilního energetického systému z technického hlediska (tzv. zajišťování systémových sluţeb) i obchodního hlediska (především činnost operátora trhu s elektřinou v oblasti zúčtování odchylek). Dále mezi tyto sloţky patří příspěvek na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Tímto způsobem je cena dodávky elektřiny tvořena pro všechny kategorie zákazníků s účinností od 1. ledna 2006, kdy byl český trh s elektřinou plně liberalizován. Pro výše uvedené regulované sloţky je pouţita metoda regulace revenue-cap s vyuţitím metodiky RPI-X. Při stanovení poplatků za přenos a za distribuci elektřiny se vychází z regulačního výkaznictví příslušného provozovatele soustavy. Povolené výnosy jsou kalkulovány regulačním úřadem a jsou promítány do kumulativní ceny za rezervaci kapacity. Cena za pouţití sítě zohledňuje náklady na ztráty v přenosové soustavě a v distribučních soustavách; při jejich stanovení jsou uplatňovány normativy ztrát. Pro zákazníky vyuţívající elektřinu k vytápění anebo akumulačnímu ohřevu vody je pouţit dvoutarif kombinace nízkého a vysokého tarifu (více viz kapitola 2.3.3). V systému regulace jsou v principu přenášeny vynaloţené oprávněné nezbytně nutné náklady na zákazníka. Pokud bude rozhodnuto o zavedení AMM, lze očekávat, ţe regulované subjekty uplatní veškeré oprávněné náklady související se zavedením a provozem AMM do regulovaných sloţek ceny elektřiny. 2.2 Model trhu Podle energetického zákona jsou účastníky trhu elektřinou v ČR výrobci elektřiny, provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé distribučních soustav, operátor trhu, obchodníci s elektřinou a zákazníci. Pravidla pro fungování trhu s elektřinou jsou stanovena vyhláškou č. 541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona ve znění pozdějších úprav (dále jen Pravidla trhu s elektřinou). Za rovnováhu v elektrizační soustavě odpovídá provozovatel přenosové soustavy, kterým je v ČR společnost ČEPS, a.s. Za dopravu elektřiny a za měření elektřiny odpovídají provozovatel přenosové a provozovatelé distribučních soustav. Za vyhodnocování odchylek, zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek, organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a některé další činnosti (např. poskytování fakturačních dat oprávněným subjektům) spojené s fungováním trhu je odpovědný operátor trhu OTE, a.s. Odchylky mezi skutečnými a sjednanými hodnotami dodávek elektřiny jsou vyhodnocovány kaţdému subjektu zúčtování (subjekty zodpovědné za odchylky mezi skutečnými a sjednanými hodnotami dodávek elektřiny) za kaţdou hodinu dne. Provozovatel příslušné soustavy zasílá operátorovi trhu naměřené hodinové hodnoty. U zákazníků na napěťové hladině nn s neprůběhovým měřením je místo naměřeného hodinového profilu pouţita metoda stanovení odběrového diagramu pomocí typových diagramů dodávky (TDD). Kaţdému typu zákazníků na hladině nn s neprůběhovým měřením je přiřazen odpovídající typ TDD podle charakteru jeho odběru. Trh s elektřinou v ČR je plně liberalizován. Všichni zákazníci mají právo volby dodavatele a také své právo přiměřeně vyuţívají. Počet změn dodavatele je přibliţně 6 7 % ročně, přičemţ většina je na hladině nn. V ČR je uplatněn právní a vlastnický unbundling výroby, obchodu, přenosu a distribuce elektřiny ve smyslu směrnice 2009/72/ES. Za instalaci a provoz měřicích zařízení, za měření a předávání výsledků měření operátorovi trhu odpovídá PPS a PDS. Za správu předaných 9

10 dat odpovídá operátor trhu. Toto uspořádání garantuje dlouhodobou stabilitu řešení při přípravě, zavádění a provozování AMM v rámci celého měřicího řetězce a poskytuje nediskriminační přístup všem stávajícím i novým subjektům. Správa celého měřicího a komunikačního řetězce jedním subjektem (PDS) zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení dat a díky niţšímu počtu potřebných rozhraní sniţuje riziko případného zneuţití či ztráty dat. 2.3 Elektrizační soustava a způsob provozování Struktura elektrizační soustavy Elektrizační soustava ČR 1 je systematicky budována více neţ 110 let. V elektrizační soustavě ČR je jedna přenosová soustava, tři regionální distribuční soustavy (připojené k přenosové soustavě) a více neţ 300 lokálních distribučních soustav připojených k regionálním distribučním soustavám. K elektrizační soustavě ČR je připojeno na všech napěťových úrovních cca 5,8 milionů zákazníků. Schéma přenosové soustavy je znázorněno na Obrázku 1. Obrázek 1 Schéma přenosové soustavy Instalovaný výkon výroben v ČR činí MW. Většina velkých výroben je připojena do přenosové soustavy a distribučních soustav na napětí 110 kv. Cca MW instalovaného výkonu ve zhruba 12 tis. malých výrobnách je připojeno na úrovni vysokého a nízkého napětí do distribučních soustav. Koncepce sítí nízkého napětí v ČR je závislá na hustotě osídlení, a to následovně: 1 Blíţe viz téţ Roční zpráva o provozu ES ČR 2011, Praha, ERÚ

11 Řídce osídlené oblasti (anglicky označované rural, podle uvaţovaného rozlišení obce do obyvatel) zásobují cca 40% zákazníků, jejichţ odběrná místa jsou připojená k venkovním sítím nn, převáţně paprskovými sítěmi. Hustě osídlené oblasti (anglicky označované urban, podle uvaţovaného rozlišení obce nad obyvatel) zásobují cca 60% zákazníků, jejichţ odběrná místa jsou připojená k převáţně kabelovým sítím nn, převáţně kruhovými vedeními, případně mříţovými soustavami. Původně byla všechna vedení budovaná ve venkovním provedení. Z toho vyplývala i koncepce spočívající v paprskovém uspořádání. Za posledních 50 let byla velká část vn a nn uloţena do podzemních kabelových vedení a zkruhována. Podíl kabelových vedení klesá s rostoucím napětím. Vlivem zkruhování můţe při komunikaci mezi inteligentním měřicím zařízením a koncentrátorem docházet v kabelových sítích k přihlášení inteligentního měřicího zařízení k jinému koncentrátoru, neţ jednoznačně k tomu, který je umístěn v DTS, ze které je příslušné odběrné místo napájeno. Kabelová vedení nebyla budována s ohledem na vyuţití silových vedení pro přenos dat (PLC technologie) ani s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu. V této oblasti dosud neexistují mezinárodní ani evropské standardy. Z výše uvedených důvodu je omezeno vyuţití některých funkcionalit AMM (zejména bilance a odhalování netechnických ztrát) Ztráty technické a netechnické Ztráty v ES ČR se pohybují na úrovni cca 5,5 % dopravované elektřiny. Lze je v zásadě rozdělit na technické a netechnické. Technické ztráty jsou ztráty fyzikální a část vlastní spotřeby měřicích zařízení. Patří sem i vlastní spotřeba elektroměrů. Netechnické ztráty zahrnují spotřebu, která nebyla změřena (neoprávněné odběry, vadné měřicí přístroje elektroměry a měřicí transformátory, chyba zapojení), a spotřebu řádně změřenou, ale nevyúčtovanou (chybné vyúčtování, nesprávný násobitel u nepřímého měření, apod.). Vývoj a podíl ztrát v ES ČR v celkové bilanci elektřiny uvádí následující obrázek. 11

12 Obrázek 2 Vývoj bilance elektřiny (Zdroj: ERÚ - Roční zpráva o provozu ES ČR za rok 2011) Systém HDO, technologický princip fungování, způsob jeho využívání, geneze nasazení, optimalizace diagramu zatížení V ČR existuje více neţ 50 let propracovaný systém řízení spotřeby tzv. hromadné dálkové ovládání. HDO je soubor technických prostředků (jako např. vysílače, přijímače, centrální automatiky, přenosové cesty apod.) umoţňujících vysílat povely nebo signály za účelem zapínání nebo vypínání spotřebičů, přepínání tarifů. HDO pouţívá pro přenos silová vedení. Zavádění HDO se datuje od 50. let minulého století, kdy začalo nahrazovat spínací hodiny. Svým rozsahem a vyuţitím je HDO v Evropě unikátní. Jedná se o spolehlivý (spolehlivost vyšší neţ 99 %) a silný nástroj vyuţívaný k: optimálnímu vyuţití sítí, přímé regulaci spotřeby, přímé regulaci výroby, realizaci tarifní politiky. Základem vyuţívání systému HDO je souhlas zákazníka s tím, ţe jeho topné spotřebiče budou PDS dálkově odblokovány v předem definovaném časovém pásmu, a za to mu je v tomto časovém pásmu počítána spotřeba podle nízkého tarifu, který je cenově výhodnější. U výroben je systém HDO vyuţíván ke stupňovité regulaci výkonu podle stanovených pravidel. Zákazník s PDS uzavírá dohodu, ve které souhlasí s tím, ţe v době vysokého zatíţení sítě (vysoký tarif), případně krizového stavu, je odběr jeho topných spotřebičů blokován. Přínosem pro zákazníka je niţší cena v ostatní denní dobu (nízký tarif). Prostřednictvím systému HDO jiţ dnes PDS řídí spotřebu, omezuje špičky diagramu zatíţení soustavy, sniţuje ztráty a navíc řídí výrobu v malých decentrálních zdrojích, coţ výrazně přispívá k optimalizaci provozu distribučních sítí. Díky HDO je distribuční soustava budována optimalizovaným způsobem za minimálních investičních nákladů. Blíţe viz příloha č Bilance výroby a spotřeby Česká elektroenergetická soustava je v současné době charakterizována přebytkovou bilancí, a to jak z objemového, tak výkonového pohledu. V roce 2011 ČR exportovala přes 12

13 20% své výroby. Vzhledem k očekávanému vývoji strany nabídky a mírnému růstu poptávky si česká elektroenergetická bilance do roku 2030 udrţí svůj mírně přebytkový charakter. I přes postupný rozvoj výroby z obnovitelných zdrojů bude zachována provozní rovnováha, stabilita a spolehlivost díky dostatečné kapacitě konvenčních zdrojů. Vzhledem k očekávanému mírnému růstu celkové spotřeby elektřiny a k předpokládaným minimálním změnám průběhu zatíţení nevzniká potřeba významných úprav v koncepci provozu elektroenergetické soustavy. Bilanci výroby a spotřeby znázorňuje Obrázek Vývoj výrobního portfolia V současnosti je v ČR elektřina vyráběna zejména v jaderných a hnědouhelných elektrárnách (dohromady přes 80% z 81 TWh vyrobené elektřiny). Zbytek pokrývají černouhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. Vývoj nabídkové strany (strany výroby) bude ovlivňován řadou faktorů, k nimţ patří zejména na jedné straně výstavba nových jaderných zdrojů, uplatnění velkých paroplynových elektráren, na druhé straně útlum systémových elektráren na hnědé uhlí a jejich částečná obnova. Dalším významným faktorem bude postupný nárůst instalovaného výkonu a výroby z obnovitelných zdrojů. Jaderné elektrárny budou mít i nadále postavení zdrojů základního výkonu. Stávající jaderné zdroje zůstanou v provozu (cca MW) z hlediska skladby bloků beze změny a vedle toho se počítá s uvedením do provozu celkem dvou aţ tří nových bloků ve stávajících lokalitách. Výroba elektřiny z uhelných elektráren dozná značného útlumu. Ten vyplývá ze sniţujících se objemů dostupného uhlí. Dochází k přirozenému doţívání jednotlivých uhelných lomů a situace se dále komplikuje územně-ekologickými limity těţby hnědého uhlí. Dalším omezujícím faktorem jsou poţadavky na sniţování emisí, vyplývající z legislativy EU, zejména Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištěni). Uhelné zdroje budou stavěny jen jako náhrada stávajících zdrojů nebo jako jejich retrofit v lokalitách disponujících zásobami hnědého uhlí. Ve sledovaném období dojde zřejmě k výraznějšímu uplatnění zemního plynu při výrobě elektřiny a centralizovaného tepla. To je dáno výstavbou velkých paroplynových zdrojů a vynucenou záměnou paliva u teplárenských zdrojů, které budou muset v důsledku omezených dodávek uhlí i uplatněním poţadavků směrnice 2010/75/EU řešit svou provozní situaci, aby mohla být i nadále zajištěna dodávka tepla. Postupně se bude zvyšovat podíl výroby elektřiny z OZE tak, ţe tato výroba elektřiny poroste z dnešních 8 TWh/rok na 12 TWh v roce 2020, coţ představuje naplnění cíle Evropské unie v roce 2020 pro ČR (podíl 13 % energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie v ČR). Po roce 2020 a dále se počítá s rozvojem OZE a to zhruba 3% tempem ročně. Nárůst instalovaného výkonu OZE můţe vést k navýšení potřeby podpůrných sluţeb, ale nepředpokládá se narušení rovnováhy elektrizační soustavy ČR Očekávaný vývoj spotřeby a zhodnocení potenciálu pro řízení spotřeby V roce 2011 bylo v ČR spotřebováno 58,6 TWh elektrické energie. Na spotřebě elektřiny se kromě samotného sektoru elektroenergetiky podílejí v ČR tyto sektory: VO - sektor odběru typu velkoodběratelé, MO - sektor odběru typu maloodběratelé, který se dále dělí na: o o MOO - sektor odběru typu maloodběratelé domácnosti, MOP - sektor odběru typu maloodběratelé podnikatelé. Podíl jednotlivých sektorů na spotřebě elektřiny uvádí následující graf: 13

14 Obrázek 3 Spotřeba elektřiny ČR v roce 2011 v jednotlivých sektorech Ve zvoleném predikčním horizontu - do roku je předpokládán nárůst tuzemské netto spotřeby na hodnotu 73,1 TWh, coţ znamená oproti roku 2011 nárůst o přibliţně 25 %. V případě zahrnutí předpokládané spotřeby elektromobilů by se pak jednalo o hodnotu 74,1 TWh. V tomto odhadu není zahrnut dopad připravované směrnice o energetické účinnosti, která můţe předpokládaný růst výrazně ovlivnit, aţ směr trendu otočit. Očekávaný vývoj spotřeby elektřiny ČR do roku 2030 včetně rozdělení na jednotlivé sektory trhu uvádí následující tabulka. Očekávaný vývoj spotřeby elektřiny ČR [GWh] Tuzemská netto spotřeba (TNS) VO MO MOP MOO Zdroj: Předcházející studie Spotřeba v sektoru elektromobilů nebude mít na tvar diagramu zatíţení na úrovni tuzemské netto spotřeby (TNS) významný dopad. Očekávaný vývoj spotřeby elektřiny na úrovni maloodběrů (MO) a potenciál řízení jejich spotřeby Spotřeba elektřiny v sektoru MO poroste pouze mírně - nebude tím podstatně zvětšován potenciál jejího řízení a nebudou výrazně navyšovány poţadavky na posilování distribučních sítí. Potenciál pro přímé řízení spotřeby elektřiny (prostřednictvím technických pokynů PDS) v sektoru MOO poklesne vlivem zateplování, v sektoru MOP je očekáváno mírné navyšování v horizontu roku

15 Nepřímé řízení spotřeby pro sektor MOP není v rutinním provozu uvaţováno. Řízení by bylo moţné uvaţovat pro řešení krizových stavů odloţení části spotřeby. Toto by si však vyţádalo vysoké náklady, které by dle expertních odhadů neodpovídaly výslednému efektu. Aktuálně je převáţná část řiditelné spotřeby realizována pomocí HDO - jedná se o přibliţně 20 % spotřebované energie v sektoru MOO a přibliţně 11 % spotřebované energie v sektoru MOP. Nad rámec přímo řiditelné spotřeby existuje potenciál nepřímého řízení spotřeby elektřiny v sektoru MOO, který činní 5,4 % z celkové spotřeby elektřiny ve dni vysokého zatíţení soustavy. Pokud budou zákazníci motivováni 50% sníţením ceny komodity, očekává se vyuţití na úrovni 22 % z výše uvedeného potenciálu, coţ činní na úrovni MOO pouze 1,2 % celkové denní spotřeby elektřiny ve dni vysokého zatíţení soustavy. Pro řešení havarijních stavů v ES ČR je moţno v sektoru MO počítat dále s relativně nevýrazným řiditelným výkonem přibliţně 30 MW na úrovni MOO a přibliţně 15 MW na úrovni MOP. Tyto výkony odpovídají soudobému instalovanému výkonu dočasně odstavitelného chlazení. Nutno upozornit, ţe organizace odlehčení tímto způsobem předpokládá náklady, které nejsou adekvátní očekávaným přínosům. 15

16 Řízení zatížení pomocí HDO Pro řízení spotřeby se v ČR v současné době uplatňuje systém HDO, který umoţňuje řízení výkonu na úrovni MW (zhruba 6-9 % zatíţení). V oblasti roční energie toto řízení můţe představovat 4-7 TWh. Další moţnosti řízení spotřeby, nad rámec dnešního stavu, na úrovni maloodběru budou jen omezené. I pro případ plného vyuţití celého potenciálu přímého a nepřímého řízení se bude jednat jen o minimální navýšení dnešního stavu řízení spotřeby v ČR pomocí systému HDO. Reálné vyuţití nepřímého řízení spotřeby (tj. dobrovolná reakce zákazníka na nové cenové signály) na úrovni maloodběru bude malé a bude determinováno moţnostmi cenové motivace zákazníků. Vyuţití inteligentních systémů a prvků pro podporu řízení bilanční rovnováhy ES ČR je omezené, více perspektivní se ukazuje tzv. přímé řízení spotřeby prováděné v současné době pomocí HDO (blíţe viz příloha č. 3). Z výše popsaného vyplývá, ţe charakter uvaţovaného nepřímého řízení nevyţaduje přímo vyuţití inteligentního měření. Je nutné zdůraznit, ţe pouhá instalace systému inteligentního měření poţadovaná směrnicí 2009/72/ES musí být doplněna adekvátním rozvojem a modernizací přenosové a distribučních soustav. 16

17 3 Uvažované varianty zavedení AMM v elektroenergetice ČR Cílem kapitoly je vymezit časový harmonogram včetně všech přípravných kroků a definovat smysluplné varianty zavedení AMM. 3.1 Fáze projektu Projekt zavedení systému inteligentního měření lze rozdělit na dvě navazující fáze: Přípravná fáze Realizační fáze Přípravná fáze zavedení inteligentního měření Přípravnou fázi zavedení inteligentního měření lze definovat jako časové období, které zahrnuje jak činnosti administrativní povahy, projektového řízení, plánování a volby strategických rozhodnutí způsobu zavedení, testování v laboratorních podmínkách, tak samotný výkon servisních a kontrolních činností včetně realizace nutných technických úprav distribuční soustavy a odběrných míst před realizací zavedení nových technologií měření. Podle časového harmonogramu (viz kapitola 3.1.4) bude celková doba přípravné fáze zavedení inteligentního měření v podmínkách ČR trvat nejméně 7 let. Přípravná fáze zavádění AMM můţe být zahájena po: vyhodnocení pilotních projektů, rozhodnutí (na celostátní úrovni) o způsobu financování přípravy, zavedení a provozování AMM, rozhodnutí (na celostátní úrovni) o zahájení přípravné fáze zavádění AMM. K zahájení přípravné fáze zavádění systému inteligentního měření můţe dojít v případě, ţe: bude zcela vyzkoušena a ověřena technologie pro podmínky ČR, budou zvoleny národní komunikační standardy, standardy měřicích zařízení a hlavních prvků systému, budou ošetřeny nebo vymezeny podmínky na eliminaci definovaných rizik. Přípravnou fázi zavedení inteligentního měření lze rozdělit do jednotlivých kroků (etap): Úprava legislativy Zpracování studií proveditelnosti u jednotlivých subjektů dotčených zavedením AMM Realizace výběrových řízení formou veřejných zakázek Uzavření smluv s dodavateli Příprava a ověření testovacího provozu Příprava produkčního prostředí pro zavedení AMM včetně plánu kontrol a zkoušek v místech zavedení AMM (OM, DTS aj.) Montáţ ověřovací série Vyhodnocení ICT a měřicí technologie, komunikace mezi jednotlivými prvky systému Rozhodnutí o zahájení realizační fáze Činnosti, které musí být provedeny koordinovaně na celostátní úrovni Veškeré výše uvedené činnosti předcházející zahájení přípravné fáze Rozhodnutí o zahájení přípravné fáze 17

18 Úprava legislativy Rozhodnutí o zahájení realizační fáze Za ostatní činnosti v přípravné fázi budou zodpovědné jednotlivé dotčené subjekty Realizační fáze zavedení inteligentního měření Zavedení systému AMM zahrnuje výměnu měřicích přístrojů včetně příslušenství a implementaci IT systémů, které tvoří infrastrukturu systému AMM. V některých případech budou zřejmě nutné určité stavební úpravy, z důvodu výměny příslušného zařízení. Jednotlivé fáze realizace zavedení AMM budou pravděpodobně probíhat v následujících krocích: Zpracování projektové dokumentace Zpracování testovací dokumentace Návrh infrastruktury systému AMM a její zavedení Zavedení systému inteligentního měření Komerční provoz Samotná doba zavedení inteligentního měření bude závislá na zajištění vlastní a dodavatelské kapacity (dodávka hardware, software, projektů a montáţních prací) včetně moţnosti přístupu k zařízení zákazníků, k zařízení provozovatelů soustav a moţnosti odstávek Varianty Podle doporučení Evropské Komise ze dne 9. března 2012 o přípravách na zavedení inteligentních měřicích systémů by měly být pro ekonomické posouzení zváţeny nejméně dva prognostické scénáře (dále jen varianty). První varianta počítá se zachováním současného stavu. Druhá varianta respektuje poţadavek stanovený ve směrnici 2009/72/ES na zavedení AMM. Při vymezování variant zavedení AMM byly kombinovány způsoby vyuţití technologie AMM v oblasti měření a sběru dat, přičemţ platí: Zavedením AMM se míní instalace nové technologie zaloţené na zcela jiných principech neţ je ta stávající, tj. spočívající na vybudování komunikačních cest a obousměrné komunikaci, napojení na datovou centrálu, rozšířeném zpracování a vyuţití dat. Rozvoj stávajícího stavu je zaloţen na zachování hlavních principů organizace měření a doplnění vybranými zařízeními pro zajištění poţadovaných funkcionalit na poţadovaných místech. Před zpracováním tohoto ekonomického posouzení byly v letech podrobně analyzovány následující varianty technického řešení zavedení a pokrytí odběrných míst technologií AMM: Základní počítá se zachováním současného stavu Plošná plošné zavedení AMM, tedy osazení všech OM na napěťové hladině nn technologií AMM Redukovaná instalace AMM na všechna OM na napěťové hladině nn, vyjma odběrných míst s roční spotřebou do 100 kwh, se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do 25 A, která nejsou dvoutarifní a neslouţí pro veřejné osvětlení 18

19 Výběr instalace AMM na OM na napěťové hladině nn, která jsou dvoutarifní, slouţí k napájení veřejného osvětlení, nebo jednotarifní s hlavním jističem před elektroměrem se jmenovitou proudovou hodnotou 25 A a vyšší nebo jednotarifní s roční spotřebou nad 5 MWh Upgrade předpokládá rozvoj současného stavu či jeho doplnění s co největším vyuţitím stávajících technologií (zejména HDO), s instalací inteligentních měřicích přístrojů s alespoň jednostrannou komunikací z měřidla do koncentrátoru a dále do datové centrály Výše uvedené varianty byly dále analyzovány také v provedení: modulární - inteligentních měřicí přístroje mají odnímatelnou komunikační jednotku, outsourcing komunikace - celý komunikační řetězec je zajišťován prostřednictvím sítě telekomunikačního operátora. Po prověření výše uvedených variant byly jako nejvhodnější pro zpracování tohoto ekonomického posouzení vybrány následující dvě varianty: Základní Plošná (v provedení nemodulární, bez outsourcingu komunikace) Varianta Základní Základní varianta spočívá v zachování a udrţování stávajícího stavu tj. HDO pro řízení spotřeby a výroby a stávajícího systému v oblasti měření, zpracování dat a fakturace. Délka zúčtovacího období činí pro zákazníky, jejichţ odběrná zařízení jsou připojena k síti nízkého napětí, zpravidla 12 kalendářních měsíců tzn., ţe odečet pro vyúčtování dodávek je prováděn jednou ročně. Zákazník je kdykoliv schopen zjistit aktuální spotřebu z údajů elektroměru. Zákazníkovi je umoţněno poskytovat samoodečet k datu změny regulovaných cen (zpravidla k 1. lednu). Určení spotřeby je také bezplatně prováděno při změně dodavatele. Zákazníkovi můţe být měsíčně účtována záloha v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny na následující zúčtovací období. V současné době jsou neprůběhovým měřením vybavena odběrná místa zákazníků na napěťové hladině nízkého napětí s hlavním jističem před elektroměrem se jmenovitou proudovou hodnotou do 200 A nebo s rezervovaným příkonem do 100 kw. Odběrná a předávací místa výrobců a zákazníků s vlastní výrobnou elektřiny v odběrném místě na hladině nízkého napětí (týká se zejména fotovoltaických elektráren) jsou převáţně vybavena průběhovým měřením. Odběrná místa s hlavním jističem před elektroměrem se jmenovitou proudovou hodnotou 200 A a více, s rezervovaným příkonem 100 kw a více a všechna odběrná místa na vyšších napěťových hladinách jsou vybavena průběhovým měřením s dálkovým odečtem. Na území ČR je vybudovaný a jiţ řadu let plně funkční systém hromadného dálkového ovládání (HDO), který je dále rozvíjen. Jedná se o efektivní a spolehlivý nástroj na optimální vyuţití sítí, regulaci spotřeby i regulaci výroby. Přijímače HDO jsou za standardních podmínek trvale (24 hodin denně) dosaţitelné. Systém je připraven na další rozšíření, technologie umoţňuje řízení prakticky kaţdého OM. Systém HDO je převáţně provozován jako dvoutarifní. Blíţe viz kapitola a příloha č. 3. Situace v ČR je v tomto smyslu mezi evropskými zeměmi výjimečná. Je nutno konstatovat, ţe převáţná část potenciálu řízení spotřeby je jiţ tímto nástrojem realizována. Systém HDO je plně schopen operativního řízení zatíţení elektrizační soustavy. Při posuzování této varianty nebyl uvaţován technický rozvoj, který přinese i pro tuto variantu část benefitů, které jsou uvaţovány v rámci zavedení systému AMM (viz kap ). 19

20 Varianta Plošná Ve variantě Plošná jde o instalaci inteligentních měřidel na 100 % OM (celkově se dle dnešního stavu jedná o přibliţně 5,8 mil. OM). Jedná se o variantu s cílem 100% pokrytí OM (zahrnuje i OM připojená k lokálním distribučním soustavám), s výjimkou míst, kde z technických důvodů nebude moţné zajistit dálkovou komunikaci a řešení bude muset být provedeno náhradním způsobem. Charakteristikou této varianty je osazování všech OM bez rozdílu v povaze a velikosti odběru, tj. inteligentní měřidla se osazují na všechna OM, kde je to technicky moţné. I ve variantě Plošná je potřeba uvaţovat systém HDO, který představuje v současné době nezbytný nástroj pro PDS z hlediska řízení strany spotřeby a jeho stávající funkcionality je třeba zachovat. Dokud systém inteligentního měření nebude schopen plně nahradit stávající funkcionality HDO, bude muset být systém HDO provozován společně se systémem inteligentního měření. Základním stavebním prvkem varianty Plošná jsou inteligentní měřicí zařízení, která v sobě sdruţují mimo měření i funkce regulační a funkcionality systému pro přenos dat. Popis nejvýznamnějších prvků systému integrovaných v elektroměru je uveden v následujících bodech: Přenos dat z inteligentních měřicích zařízení je předpokládán prostřednictvím technologie PLC, GPRS, případně jiné technologie. Inteligentní měřicí zařízení bude vybaveno odpojovačem, coţ je spínací prvek, kterým lze zajistit úplné odpojení odběrného místa zákazníka od napětí 230/400V. Limitér je softwarová funkcionalita inteligentních měřicích zařízení, která slouţí k monitoringu úrovně vybraných veličin, např. napětí, proudu, odebrané energie, účiníku apod. Dalším prvkem, který je zpravidla umístěn v distribuční transformační stanici, je koncentrátor. Koncentrátor sbírá průběţně data z inteligentních měřicích zařízení, zaznamenává jejich časy a periodicky je předává do datové centrály. Podle typu a moţností koncového prvku je koncentrátor schopen předávat příkazy k vypnutí, zobrazení zprávy na displeji a k zapnutí silových obvodů v OM. Koncentrátor je schopen poskytovat na vyţádání nebo automaticky informace o stavu zpracování jednotlivých úloh a umoţní řízení úloh nadřazeným systémem. Centrálním místem systému inteligentního měření je jedna nebo více datových centrál. Datová centrála je vysokovýkonné shromaţdiště velkého objemu dat sebraných v reálném čase. Slouţí pro ukládání naměřených hodnot a jako datový zdroj pro ostatní připojené moduly. Uchovává kompletní historické záznamy měření obsluhované sítě. Prostřednictvím datové centrály se řídí a zpracovávají odečty OM a provádí se validace a agregace dat. Centrála dále monitoruje, udrţuje a řídí síť inteligentních měřicích zařízení a koncentrátorů a předává data dalším IT systémům dotčených subjektů. Délka zúčtovacího období činní pro zákazníky zpravidla 12 kalendářních měsíců tzn., ţe odečet pro vyúčtování dodávek je prováděn jednou ročně a je shodná s variantou Základní. 20

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele

AKTIV. Ceník elektřiny pro podnikatele AKTIV Ceník elektřiny pro podnikatele Platí od 1. 1. 2014 AKTIV OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 AKTIV KLASIK 24 + C01d, C02d, C03d... 6-7 AKTIV AKU 8 + C25d, C26d... 8-9 AKTIV EMOBILITA

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2010 ze dne 30. listopadu 2010, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Coal Services a.s. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Dne: Strana

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou

Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou Jak bude organizován slovenský trh Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. Předmět trhu s elektřinou Dodávka elektřiny mezi účastníky trhu Regulovaný přístup k přenosové a distribučním

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s.

Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků. Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. Praktické zkušenosti oprávněných zákazníků Ing. Karel Holuša VÍTKOVICE, a.s. VÍTKOVICE - oprávněný zákazník Oprávněný zákazník (OZ - velké Vítkovice) od 1.1.2002 Počet měřících míst - 300 94% na vn, 6%

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Electricity Meters Residential Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby Rozšiřitelnost pro budoucí funkce Rozšiřitelnost pro budoucí komunikační

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o.

Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. Cena elektrické energie a možnosti snižování nákladů ve vodárenství Ing. Miroslav Tomek VODING HRANICE spol.s.r.o. ÚVOD Bez elektrické energie si dnes nedovedeme představit žádný provoz či objekt. Týká

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni

Inteligentní energetické sítě - smart grids. EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Inteligentní energetické sítě - smart grids EMIL DVORSKÝ, KEE, FEL, ZČU v Plzni Co je inteligentní sít Dánský ostrov Bornholm (42 000 obyvatel) v Baltském moři bude mít díky projektu EcoGrid sponzorovaném

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl

DamasPower. 3. dubna 2014. Michal Hejl DamasPower 3. dubna 2014 Michal Hejl Agenda Damas Power Výrobní zdroje Plánování výroby Prodej Bilance Měření Podpůrné služby Realizované řešení Shrnutí Copyright Unicorn Systems 2 Damas Power Úvod Řešení

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 13 V JIHLAVĚ 28. 11. 2013 ČÁSTKA 8/2013 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2013 ze dne 27. listopadu 2013, kterým

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Elektromobilita jako součást Smart Grids

Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita jako součást Smart Grids Elektromobilita versus SmartGrids Setkání dvou doposud samostatně se vyvíjejících aktivit Spojení je nezbytné Může přinést velice pozitivní efekty Spojení dvou

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou

Energetická legislativa, trh s elektřinou Energetická legislativa, trh s elektřinou Jan Švec 2006 LS X15PES - 9 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvícha ozměně některých

Více

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy

1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Obchod s elektřinou v ČR

Obchod s elektřinou v ČR Obchod s elektřinou v ČR OSNOVA 1 Účastníci trhu s elektřinou, výroba elektřiny, prodej EE 2 Odběrový diagram spotřebitele a jeho pokrytí 3 Obchodované produkty s elektřinou 4 Energetická burza PXE 5 Brokeři

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006

IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 IT podpora obchodu s elektřinou v ČEZ, a. s. Příspěvek pro konferenci AEM IT systémy - nervový systém energetiky květen 2006 Vize Skupiny ČEZ Stát se lídrem na trzích s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Klient: PODNIKATEL Klient: Obchodní firma/jméno Osoba/y oprávněná/é jednat za klienta, oprávněná/é k podpisu smlouvy Příjmení (1) Jméno (1) Funkce Příjmení (2) Jméno (2) Funkce Sídlo/místo podnikání (shodující se s obchodním

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel Vedoucí odboru Prodej KA Skalní mlýn 4.10.2013 2 Obsah Evropská energetická politika Spotřeba elektřiny v ČR Vývoj cen na trhu s elektřinou Regulované

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny

Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Obnovitelné zdroje elektrické energie fotovoltaické elektrárny Stručný úvod do problematiky Plk.Josef Petrák HZS Královéhradeckého kraje Únor 2011 Legislativní rámec OSN a EU 1.Kjótský protokol (ratifikace

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc. Obsah I Obsah Předmluva 0 Část I Informace o systému ARTUR 2.0 3 1 Úvod... 3 Část II Programové moduly 5 1 Dispečink... 6 Dispečer - Info... 6 Dispečer 2 Ekonomika... 7... 8 Ekonomické analýzy... 8 Faktury

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Rozsáhlé projekty v energetice

Rozsáhlé projekty v energetice Rozsáhlé projekty v energetice Modely a simulace jako základní nástroj plánování a řízení projektu Filip Procházka CEO Mycroft Mind filip.prochazka@mycroftmind.com Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, Česká

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více