N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost"

Transkript

1 Cahiers du CEFRES N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jean-Marc SIROËN Nacionalismus v mezinárodních hospodářských vztazích Référence électronique / electronic reference : Jean-Marc Siroën, «Nacionalismus v mezinárodních hospodářských vztazích», Cahiers du CEFRES. N 2, Nacionalismus v ekonomických vztazích, Měna a centrální banky, Dlouhodobá nezaměstnanost (ed. Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux). Mis en ligne en / published on : décembre 2010 / december 2010 URL : Editeur / publisher : CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE Ce document a été généré par l éditeur. CEFRES USR 3138 CNRS-MAEE

2 Nacionalismus v ekonomických vztazích Jean-Marc Siroën Je možné, že liberalismus 80. let dokázal odsunout do pozadí jiný, poněkud paradoxní, ovšem hluboce zakořeněný jev - vzestup nacionalismu v mezinárodních hospodářských vztazích? Diskuse o tomto problému nabývá čas od času na intenzitě a vybírá si za oběť některou zemi, nerespektující podle všeho pravidla ekonomické hry, která ostatně nejsou zdaleka ve všech případech úplně jasná. V oblasti mezinárodních hospodářských vztahů se tato nacionalistická horečka projevila zvýšeným používáním překážek kladených do cesty volnému obchodu. Obchodní konflikty se objevily i v oblastech, které jich byly až dosud ušetřeny - v zemědělství, leteckém a zbrojním průmyslu a v oblasti kulturních statků. Rizika takového vývoje jsou evidentní. Výstražným příkladem zůstává i nadále katastrofa třicátých let. Přesto tato hrozba přetrvává. K tomu, aby jí bylo možné předejít, je třeba porozumět teoretickým základům ekonomického nacionalismu. Nejdříve si je proto připomeneme a potom je budeme konfrontovat se zásadami liberalismu. Uvedeme odlišnosti nacionalismu "autarktního" a nacionalismu "hegemonistického". Ukážeme, že v rozporu se vžitou představou byl poválečný ekonomický systém liberální pouze zdánlivě. GATT totiž zůstává prodchnut ekonomickým nacionalismem. Novým jevem není tedy ani tak zesílení nacionalistického přístupu v mezinárodních ekonomických vztazích, jako spíše zpochybnění jeho nástrojů. Nakonec budeme analyzovat prostředky, s jejichž pomocí se lze vyhnout nástrahám ekonomického nacionalismu. Teoretické základy ekonomického nacionalismu Někdy není lepšího prostředku k šíření určitého učení než neznalost jeho obsahu nebo dokonce jeho existence. Silnou stránkou tohoto přístupu je jeho zdánlivý soulad se zdravým rozumem. Vysvětlení nebývají vždy tak logicky skloubená jako v případě liberála Rueffa, který popíral význam platební bilance, jejíž koncepci vytvořili merkantilisté na základě měnově platebního vymezení národa (země). Nezřídka totiž slyšíme tutéž osobu obhajovat jedním dechem Ricardovu teorii a současně i tak žádoucí dosahování obchodních přebytků (i když vlastně teorie komparativních výhod počítá s automatickým vyrovnáváním platební bilance). A nezajímal se o salda obchodní bilance dokonce i... Adam Smith? Ekonomický nacionalismus a liberalismus Politologové, zejména R. Gilpin (1), se domnívají, že politickou ekonomii mezinárodních vztahů lze rozdělit do tří myšlenkových proudů: liberalismus, marxismus a nacionalismus. Můžeme jen konstatovat neexistenci nábožensky motivovaných učení a zánik marxismu. Zbývá tedy srovnat nacionalismus a liberalismus. Převládá-li druhý z nich v ekonomickém vzdělávání, první pak bezpochyby dominuje ve veřejném mínění a v politické praxi. Nacionalistické učení v ekonomii Nacionalistická doktrína byla v různých obdobích a v různé formě ztělesňována merkantilisty, německou historickou školou, různými protekcionistickými proudy (Hamilton, List, Carey, Jeanneney), zastánci "třetího světa" s jejich "autocentrickým rozvojem" nebo obhájci průmyslové politiky. Historicky předcházel ekonomický nacionalismus, i když pod odlišnými označeními, nacionalismu politickému, jehož počátek se obvykle spojuje s francouzskou revolucí. V modernější podobě je obsažen v prvních merkantilistických dílech l6. století. Všechny tyto proudy mají určitý počet společných bodů, které vytvářejí jádro celého učení: nutnost existence silného a respektovaného státu, který bude finančně a administrativně ovlivňovat vývoj ekonomických struktur, zdůraznění úlohy průmyslu - nástroje k dosažení ekonomické síly - a zemědělství - garanta potravinové nezávislosti. Tyto dva sektory však přesto nezaujímají v hierarchii stejné místo. Již od dob Colberta existuje názor, že průmysl umožňuje rozvoj zemědělství a ne naopak (což by ostatně bylo v rozporu s prokázanou skutečností). Služby jsou považovány za neproduktivní nebo, v modernější a umírněnější verzi, za závislé na rozvoji průmyslu (2). Nacionalisté se domnívají, že nejdříve je třeba přispět k budování, konsolidaci nebo posílení vlastní země a národa a teprve potom věnovat pozornost uspokojení potřeb jednotlivců a spotřebitelů. Prioritní význam přisuzují státu, národní bezpečnosti, vojenské síle. Nacionalismus ve své ekonomické verzi si sice neklade

3 za cíl maximalizaci okamžitého blahobytu jednotlivců-občanů, ovšem v delším časovém horizontu má silná země zajistit prosperitu, ve větší míře chráněnou před případnou chtivostí sousedů. Jak zdůraznil Viner (3), jsou spolu síla a bohatství v nacionalistické doktríně nerozlučně spjaty. Představují dva nej-vyšší cíle národní politiky. Samotný termín "studené války", lochneská příšera ekonomických diskusí, v sobě perfektně ztělesňuje nacionalistickou koncepci ekonomiky (4). Liberalistické učení Akademická podoba nacionalistického učení byla prakticky zlikvidována koncepčním vítězstvím učení liberalistů. "Bohatství národů" A. Smithe je především souborem argumentů proti nacionalistickému učení, které on sám o-značuje za "kramářský systém". Metafora "neviditelné ruky" je tudíž obhajobou všeobecné harmonie dosažené individuálním sledováním osobního zájmu ze strany každého jednotlivce, ne tedy již kolektivní instituce typu státu-národa. Liberálové nepopírají reálnou politickou existenci národa ani legitimitu národního ideálu. Stavějí se však proti způsobu aplikace této koncepce v ekonomii. Teorie automatického vyrovnávání platebních bilancí, znovuobjevená Humem v polovině l8. století, nás přesvědčuje dokonce o nekonsistentnosti tohoto "vnějšího omezení", na které se tolik odvolávají zastánci intervencionismu. Není proto důvodu, aby rozvoj dobrovolné směny mezi státy, která je zdrojem bohatství, narážel na národní hranice. Liberalisté tedy od sebe oddělují analýzu tvorby bohatství od politické analýzy síly země. Národ se tak stává terrou incognitou ekonomické vědy. Přijetí liberalistické ideologie nevylučuje používání nacionalistických nástrojů. Když však Smith připouští opodstatněnost protekcionismu v situacích, kdy je ohrožena národní bezpečnost, přijímá tím současně i její negativní dopady na bohatství a na životní úroveň. Národní bezpečnost se stává zbožím jako každé jiné a tudíž podléhá možnosti volby ze strany spotřebitelů-občanů. Můžeme mít buï děla, nebo máslo, nikoli oboje. Na druhé straně uvidíme, že nacionalistická ideologie nevylučuje použití liberalistických nástrojů. Všichni merkantilisté nebyli tedy protekcionisty, nebo» i volný obchod může posloužit zájmům národa. To je ostatně to, co bylo vyčítáno britskému, později pak západnímu liberalismu l9. a 20. století. Liberalističtí autoři vypracovali analytickou definici národa, která nemá žádný politický význam. Jak říká Perroux, národ je často definován jako "blok" výrobních faktorů, pohyb-livých uvnitř země, ale nepohyblivých mezi zeměmi. Rovněž merkantilisté používali specificky ekonomickou definici národa (země): místo, kde se hromadí peníze. Peníze se stávaly atributem suverenity. "Money is power", tvrdil keynesiánec Harrod. Směnný kurs, který bychom si přáli, není rovnovážným kursem klasiků. V některých případech musí být nadhodnocen z prestižních důvodů nebo podhodnocen kvůli snaze zlepšit platební bilanci. Naproti tomu klasičtí liberálové od Ricarda k Friedmanovi usilují o takové ekonomické instituce, které by umožnily neutralitu mezinárodních měnových vztahů. Merkantilistická definice národa by tak byla zcela zbavena obsahu. Je jasné, že volný pohyb kursů, v rozporu s očekáváním Friedmana, spíše rozšířil instrumentárium nacionalistických politik. Každá země, která disponuje velkou finanční silou, mohla manipulovat se svým kursem, aniž by brala v úvahu možné dopady na ostatní země. Dnes jsou již zastánci merkantilismu poměrně málo početní. Nacionalistické a merkantilistické učení dnes analyzuje bez předsudků jen málo učebnic. Schumpeter, Viner nebo Keynes představují v tomto století několik vzácných výjimek. Hegemonistický nacionalismus a autarktní nacionalismus Nacionalismus, a» už politický nebo ekonomický, může nabývat formy hegemonistické nebo formy více či méně autarktní. Hegemonistická forma nacionalismu se opírá o velmi širokou definici národa. Národní bezpečnost, nebo ve vyhraněnější podobě síla země tíhne k více či méně akcentované kontrole politiky uskutečňované za hranicemi národního státu. Pojmy jako "životní prostor", "hráz", "sféra oboustranné prosperity", "zóny vlivu" jsou, i když s rozdílnou intenzitou, spojeny s touto formou nacionalismu. Extrémními případy hegemonis--tického nacionalismu byli Napoleon nebo Hitler. Jednou z "měkčích" forem byla americká hegemonie v poválečném období. Autarktní forma nacionalismu staví na spoléhání na vlastní síly, na oddělení se od ostatního světa, na akcentování národních hodnot, a» už skutečných nebo domnělých. Etrémními případy jsou Albánie Envera Hodži nebo Pol Potova Kambodža. Obě formy nacionalismu mohou koexistovat. Spojené státy, které vedly po válce velmi intervencionistickou politiku, jsou neustále vystaveny pokušení izolacionismu a obtížnost role amerických vedoucích politických činitelů spočívá právě v navigaci mezi těmito dvěma aspiracemi. I samotné Japonsko

4 je poznamenáno tímto rozporem: jeho vnitřní omezení a ekonomická volba ho tlačí směrem k extroverzi, ale současně si zachovává "konzervativní" věrnost tradičním hodnotám a jeho veřejné mínění je namířeno proti myšlence jakékoli angažovanosti navenek. Tyto dvě formy nacionalismu lze znázornit následujícími grafy: Horní graf se vztahuje k "Lafferově křivce" nákladů na suverenitu. Bezpečnost země a národa roste s náklady až do určité úrovně (bod A), poté se snižuje. Za určitým prahem tak neproduktivní náklady na suverenitu vedou k vytlačení produktivních činností a celou ekonomiku ochuzují. Ta již potom nemá finanční prostředky k tomu, aby udržela dříve dosaženou úroveň bezpečnosti. Tuto situaci výstižně charakterizuje termín "imperial overstretch" popularizovaný P. Kennedym (5). Spodní graf je založen na nacionalistickém principu, podle něhož úroveň spotřeby (současné nebo budoucí) roste s úrovní suverenity. Odvozuje se od horního grafu: maximum aktualizované spotřeby A odpovídá stejné optimální úrovni nákladů na suverenitu jako v horním grafu. Graf č. 1 Úroveň suverenity v závislosti na nákladech na suverenitu

5 Je evidentně nemožné vyjádřit průběh těchto křivek kvantitativně. Zainteresovaní účastníci však umis»ují svoji zemi do grafu podle subjektivních hledisek. Zastánci hegemonistického nacionalismu se domnívají, že jejich země leží nalevo od bodu A. Jakékoli zvýšení nákladů na suverenitu (vojenské výdaje, vázaná pomoc atd.) má tedy dříve či později vést k růstu úrovně spotřeby. Naproti tomu zastánci autarktního nacionalismu mají zato, že náklady spojené s hegemonií jsou kontraproduktivní a že je třeba je snížit a tak dosáhnout růstu úrovně jak spotřeby, tak i suverenity. Starý slogan novináře R.Cartiera "Bližší košile než kabát. " vysti-huje docela dobře tuto situaci. Tímto způsobem, jak to naznačily reakce předcházející válce v Perském zálivu, situují američtí představitelé a republikánská opozice v Kongresu Spojené státy pravděpodobně do levé zóny grafu. Demokratická většina naopak (odmítnutí zahraničních intervencí, snížení vojenských výdajů, protekcionistické požadavky atd.) a někteří intelektuálové (jako P.Kennedy) umisťují Spojené státy do zóny vpravo. Ve srovnání s tím zachycuje graf č. 2 liberální koncepci "másla nebo děla". Jednotlivci, jejichž preference jsou vyjadřovány kolektivní indiferenční křivkou, si volí mezi žádoucí úrovní bezpečnosti a úrovní spotřeby. Bod B představuje optimum. Graf č.2

6 Stálá přítomnost ekonomického nacionalismu Tlak ekonomického nacionalismu je dnes na diskusní úrovni nepopiratelný. Jeho konkrétní dopady však prozatím, i když nejsou zanedbatelné, zůstávají omezené. Dopustili bychom se přesto chyby v hodnocení situace, kdybychom přecenili poválečný liberalismus a tudíž vznik současného obratu v teorii. Poválečný nacionalismus Po druhé světové válce se skutečně mohlo zdát, že dochází k efektivní liberalizaci mezinárodních ekonomických vztahů. Což není GATT symbolem příklonu zodpovědných hospodářských činitelů k liberalismu? Ve skutečnosti se ekonomika, aniž bychom ji chtěli sebeméně oddělovat od politiky a státu, dala do služeb studené války. Hospodářský úspěch kapitalistic-kých zemí se tedy jevil jako průběžný cíl dominující velmoci - USA - mající prokázat systémovou převahu a zmírnit relativní váhu nákladů na suverenitu či hegemonii - zbrojení, zahraniční pomoc, ekonomické ústupky spojeneckým zemím. Ekonomika splnila svou funkci skutečně na výbornou, nejen urychlila zhroucení bývalých socialistických zemí, které dnes přebírají západní model, někdy dokonce s nadšením novokřtěnců. Vytvoření Evropy Společenství bylo motivováno snahou o posílení bezpečnosti - ekonomické i politické - všech evropských zemí. Bylo však třeba čekat až na Margaret Thatcherovou, která konečně předložila liberalistickou alternativu - již načrtnutou některými ekonomy (hlavně Ropke a Hayek) - Evropy, která byla považována, a» už právem či neprávem - za příliš intervencionistickou, byrokratickou a tíhnoucí k plánovitosti. Přes své odchylné liberální zaměření se "eurokratická" diskuse liší jen málo od děl Lista, který prezentoval celní unii - Zollverein- jako podstatný příspěvek k budování Německa. Duch merkantilismu pronikl i do doktríny GATT. Nacionalistické koncepce "újmy", "národních zájmů" atd. jsou široce používány v samotném textu Dohody. Snížení celních sazeb v obchodě průmyslovými výrobky - které je výsledkem celních konferencí GATT - bylo akceptováno jen v té míře, ve které se všechny země domnívaly, že je pro ně tato koordinovaná liberalizace výhodná. Naproti tomu ve všech ostatních oblastech - zemědělství, kultura, služby... - nebo v případě ostatních obchodně politických nástrojů - subvencí, netarifních bariér atd. - byla výhoda z liberalizace pro každou jednotlivou zemi méně významná. Jak je možné, že v zásadě nacionalistické politiky sáhly po nástrojích liberální povahy jako snížení celních sazeb? Jak se nacionalistická koncepce vůbec mohla obejít bez nacionalistických nástrojů? Rozdíl mezi liberální koncepcí - Ricardovou - liberalizace obchodu a nacionalistikou koncepcí může být ilustrován za pomoci příkladu. Mějme dvě země: každá z nich má možnost zvolit si buï liberalismus, nebo protekcionismus. Neprovádějí mezi sebou žádnou koordinaci (hra nekooperativní) a tudíž nepode-pisují dvoustranné dohody (případně dohody mnohostranné, uvažujeme-li větší počet zemí) směřující k nastolení volného obchodu. Tabulka č. l zachycuje případ ricardovský a tab. č. 2 případ nacionalistický. První číslo v závorce se vztahuje na přínos pro zemí A a druhé na přínos pro zemi B. V ricardovském případě (tabulka č.l) je řešením nekooperativní rovnováhy (tzv. Nashova rovnováha) situace, kdy si obě země zvolí současně, ale bez vzájemné koordinace, volný obchod. Z hlediska země A je totiž bez ohledu na aktivitu země B protekcionismus méně výhodný než volný obchod. I když B chrání svůj trh, může A stále zlepšovat své reálné směnné relace tím, že bude dovážet levnější zboží ze zahraničí. Stejná úvaha platí symetricky i pro zemi B. V této situaci neexistuje žádný důvod pro vytváření institucí jako GATT. Země mají spontánně tendenci tíhnout k volnému obchodu. Stačí je přesvědčit o přínosu, který z toho budou mít. Tabulka č. l Ricardovský případ Země B Volný obchod Protekcionismus Země A Volný obchod (100, 100) (50, -60) Protekcionismus (-60, 50) (-50, -60) Koncepce, která stála u zrodu GATT, je odlišná. Vztahuje se na případ typu "vězňovo dilema" (tab. č. 2) V tomto případě se žádná země nedomnívá, že by mohla získat jednostrannou liberalizací svého obchodu. A»

7 už druhá strana provádí liberalistickou nebo protekcionistickou politiku, je protekcionismus v nekooperativním případě stále nejlepším (nebo nejméně špatným) řešením. Nas-hovy rovnováhy je dosaženo v případě, že se všechny země chovají protekcionoisticky, ovšem každá z nich v našem příkladě zaznamená ztrátu ve výši 50. Tento výsledek je tím překvapivější, že všeobecně uplatněná politika volného obchodu by byla přinesla zisk ve výši l00 pro všechny. Do tohoto typu analýzy přesně zapadá protekcionistický tlak třicátých let. Tabulka č. 2 Nacionalistický případ Země B Volný obchod Protekcionismus Země A Volný obchod (100, 100) (-60, +110) Protekcionismus (110, -60) (-50, -50) Uzavření dohod o spolupráci jako např. GATT umožňuje dosáhnout optima, v němž v našem příkladu obě země získávají l00 místo ztráty ve výši 500. Pravidla GATT si tedy nekladou za cíl zásadní liberalizaci obchodu, ale situaci, v níž každý bude mít vzhledem ke svým národním cílům důvod spolupracovat s ostatními. Aby tato forma "hry" byla přijatelná, je nutno nejen maximalizovat relativní zisk z volného obchodu, ale také (protože zůstáváme v nacionalistické koncepci) minimalizovat náklady spojené s volným obchodem, jakkoli je liberalisté popírají nebo podhodnocují. Únikové doložky z článku XIX, "restrikce určené k ochraně rovnováhy platební bilance" (článek XII), články týkající se subvencí (článek XVI) nebo dumpingu (článek VI), případně článek XXI o "výjimkách z důvodu bezpečnosti" jsou toho dokladem, i když někdy až v karikaturní podobě (6). Vyloučení zemědělství z působnosti GATT bylo moti-vováno skutečností, že smluvní strany nespatřovaly v kooperativní rovnováze v tomto sektoru žádnou výhodu. Spolupráce však není v žádném případě příliš výrazná, má-li jedna země hegemonistický vliv na zemi druhou. Např. pro zemi A znamená kooperativní řešení ztrátu ve výši l0 ve srovnání se situací, kdy by chránila jednostranně svou ekonomiku sama. Tato hegemonie se může projevit ve formě nevyrovnaně sjednaných liberalizačních dohod nebo zatajováním informací o skutečné úrovni protekcionismu. Země mohou být v pokušení "švindlovat" (7). K současné krizi v GATT došlo proto, že tato praxe vedla nakonec ke ztrátě funkčnosti systému mezinárodního obchodu. Tabulka č. 2 umožňuje lépe definovat dva termíny, které bývají často směšovány: vůdcovství (leadership) a hegemonie. Vůdce (leader) je ten, kdo přebírá iniciativu a prosazuje v tomto případě vzájemně uspokojivé kooperativní řešení. Předpokládejme tedy naopak, že země A má asymetricky silnější vliv na B - A se bude chovat jako hegemon, dosáhne-li řešení, které je pro ni nejvýhodnější, tj. v našem příkladě toho, že vnutí ostatním volný obchod a sama si přitom zachová ochranu domácí ekonomiky. V tomto případě může hegemonistická mocnost "odškodnit" ovládanou zemi tím, že např. vyplatí zemi B, která uplatňuje volný obchod, l0 jednotek navíc. Tato poslední možnost vystihuje docela dobře situaci, která panovala v ekonomických vztazích mezi zeměmi východního bloku: SSSR jim vnucoval málo efektivní politiku, ale "odškodňoval" podřízené země (preferenční zásobování surovinami, převoditelný rubl jako nenávratná půjčka a záruka odbytiš» atd.), což následně nevedlo ke zpochybňování suboptimálního charakteru této spolupráce. Současná podoba ekonomického nacionalismu Nacionalistická diskuse se obvykle skrývá za argumenty zdánlivého zdravého rozumu s moralistickým podtextem. Můžeme tedy nalézt určité argumenty, které jsou typické pro současné nacionalistické diskuse. "Poctivost" v mezinárodním obchodě Tento argument, který není nový, byl v posledních dvaceti letech zvláště zdůrazňován. Spojené státy a Evropská společenství se častěji uchylovaly k antidumpingovým než k vyrovnávacím clům (viz tab. č. 3). Definice nekalých praktik byla rozšířena a paleta odvetných opatření se obohatila i přes opakovaný nesouhlas GATT (továrny "šroubováky" v Evropských společenstvích a oddíl 30l a "super 30l" ve Spojených státech). Pojem "přiměřené ceny" v textech upravujících dumping ("fair value" ve Spojených státech),

8 důstojný to nástupce scholastického myšlení Tomáše Akvinského, má jen velmi nepevné ekonomické základy, zvláště v systému nedokonalé konkurence, kde panují volně pohyblivé kursy. Tato opatření se opírají o myšlenku, že jedna země se může obohatit na účet země jiné (8). Toto tvrzení je v rozporu s klasickým liberalismem, který se naopak domníval, že poškozena je země, která používá "nepoctivý" nástroj: dumping zlepšuje směnné relace a životní úroveň v dovážející zemi a subvence může být vykládána jako "obrácená pomoc" (tento výraz pochází od Friedmana) dovážející zemi. V systému volně pohyblivých kursů by se úsilí každé země, která by takto stimulovala své vývozy, znehodnocovalo zpevněním kursu její měny. Tabulka č. 3 Vyrovnávací a antidumpingová cla vybíraná USA a EHS Země s nízkými mzdovými náklady Nízká úroveň odměňování práce v některých zemích je často prezentována jako zvláštní forma nekalé konkurence. Americký obchodní zákon z r. l988 považuje za "nepoctivé" ty země, ve kterých chybí uzákonění minimální mzdy. Takto byla často zdůvodňována ochrana textilního průmyslu. Tento argument je pro klasického liberála ricardovského typu absurdní: mzda musí být hodnocena ve vztahu k produktivitě práce. Právě proto, že vyplácí nižší mzdy, se může méně výkonná země stát konkurenceschopnou ve výrobě těch výrobků, u kterých má menší komparativní nevýhodu, a tak má možnost zúčastnit se mezinárodní směny. Stejná mzdová úroveň ve všech zemích - sektor po sektoru - by znamenala, že úroveň produktivity práce je všude stejná. V takovém případě by potom neexistoval žádný důvod k mezinárodní směně, alespoň v ricardovském pojetí.

9 "Reciprocita" "Reciprocita" je spolu s "poctivostí" jedním z nejvíce evokovaných pojmů. S touto koncepcí je spojena myšlenka rovnováhy, parity, spravedlnosti. V ricardovském schematu, kde každá země získá na tom, že se otevře, dokonce i jedno-stranně, ztrácí toto pojetí smysl. Zdá se však, že v "nacionalistickém" schematu typu "vězňova dilematu" je reciprocita základním pravidlem hry. Reciprocita byla skutečně vtělena do dohod a jednání GATT. Jednalo se tehdy však o relativní reciprocitu v úrovni koncesí přijímaných smluvními stranami: dnes jde spíše o reciprocitu absolutní, to znamená o dohody o "vyrovnání" podmínek, za kterých se uskutečňuje mezinárodní obchodní výměna (9). Tato koncepce vyžaduje, aby se obviněná země přizpůsobila podmínkám země, požadující reciprocitu. Zpochybňuje se tak legislativa, tradice, struktury a chování v zemi, která by se měla přizpůsobit. Země, která požaduje z nacionalistických důvodů aplikaci principu reciprocity, odmítne udělat totéž ve svém vlastním případě ve jménu stejné nacionalistické koncepce. "Reciprocita" je tedy špatnou náhražkou spolupráce, a to i v samotném rámci nacionalistické koncepce mezinárodních ekonomických vz-tahů. Rovnováha ve vzájemných vztazích Nerovnováha ve dvoustranných vztazích - celková či odvětvová - je často považována za nezvratný důkaz nekalých praktik partnera. Pokud Japonsko vyváží více automobilů, než jich dováží, je to, jak někteří tvrdí, proto, že Japonsko více chrání svůj vnitřní trh. Tento názor zastává část členů amerického parlamentu (jejichž hlavním vůdcem je senátor Gephardt). Tento způsob uvažování znamená znovu popření klasického přístupu k mezinárodní směně: mezinárodní dělba práce může snadno vést k vytvoření pasiva země vůči některým partnerům, ale také ke vzniku aktiv vůči partnerům jiným. Vyrovnanost obchodní bilance Nacionalistický názor, který obecně zdůrazňuje stimulační úlohu průmyslu a neproduktivní charakter služeb, omezuje svůj rozbor platební bilance pouze na nejvyšší úroveň: obchodní bilanci, případně bilanci obchodu průmyslovými výrobky. Věrni merkantilistické tradici považují jeho zastánci přebytek obchodní bilance za ukazatel, vypovídající o dobrém zdraví naárodního hospodářství země. Musí se proto stát cílem hospodářské a zejména průmyslové politiky země. S liberalizací pohybu kapitálu je potom spojena obava ze ztráty nezávislosti, která údajně hrozí v důsledku dovozu kapitálu, nutného k financování obchodního deficitu. Takto byly podrobeny tvrdé kritice např. japonské investice v USA. Nákup prestižních nemovitostí nebo filmových studií byl považován za ohrožení národní bezpečnosti. Snaha o dosahování aktiv obchodní bilance je výsostně nacionalistická, nebo» je nutně spojena se vznikem deficitu někde jinde. Keynes ve své analýze merkantilismu správně zdůraznil merkantilistický charakter tohoto přístupu. Na druhé straně deficitní země rády zastávají názor, že celkového obchodního přebytku lze dosáhnout pouze nekalými praktikami, a» už makro- či mikroekonomické povahy. V posledních letech tak Spojené státy vyvíjely tlak na Japonsko a na Spolkovou republiku Německo, aby zrevidovaly svou rozpočtovou, daňovou a měnovou politiku, které podle jejich názoru nadměrně brzdily spotřebu. Na rozdíl od tohoto názoru se liberalisté domnívají, že obchodní přebytek vlastně zemi ochuzuje, nebo» ta vyváží více, než dováží, a tudíž spotřebovává a investuje méně, než vyrábí. Rozdíl mezi nimi vytváří úspory, které slouží k financování investic a tedy rozvoje... v jiných zemích. Ochrana "strategických" odvětví Stát často zasahoval za účelem ochrany některých odvětví považovaných za "strategická" nebo nezbytná pro bezpečnost země. Tato odvětví se vyznačují stimulačním působením na ostatní sektory a jejich hospodářský pokles by tudíž měl za následek úpadek větší části domácí ekonomiky nebo odvětví bezprostředně spjatých s národní bezpečností jako např. zbrojní průmysl. Za odvětví tohoto významu bylo po dlouhou dobu považováno např. hutnictví nebo těžba uhlí. Dnes je nejčastěji používána jako příklad výroba elektronických součástek. Jiné sektory jsou spíše spojeny s "požadavkem" nezávislosti a bezpečnosti: zemědělství (potravinová soběstačnost), "kulturní průmysl"... Konečně pak, z důvodu tradice nebo skutečného významu je považována za zcela přirozenou snaha o přežití některých odvětví: automobilového či textilního průmyslu a po dlouhou dobu i stavby lodí. GATT umožňuje, zejména prostřednictvím únikové doložky nebo zvláštních dohod (jako např. dohoda Multifibre) ochranu některých

10 odvětví národního průmyslu. Také sám Smith souhlasil s použitím tohoto argumentu. Je tedy poměrně obtížné solidně popřít tyto názory z pozice liberalismu. Přesto byly v tomto směru vysloveny některé kritické výhrady. Především je dosti obtížné vymezit výše zmíněná odvětví. Nestačí říci, že příslušné odvětví je důležité pro národní bezpečnost, protože to je v krajním případě vlastně každé z nich. Máme zde slavný příklad výroby knoflíků, která je nezbytná pro národní nezávislost, protože je armádním dodavatelem prostřednictvím uniforem vojáků. Je třeba si rovněž položit otázku hranice, za kterou už státní intervence nemá opodstatnění. Je koneckonců možné a méně nákladné vytvořit dostatečné zásoby knoflíků v době míru a eliminovat tak nebezpečí, že v době války budou vojákům padat kalhoty. Rizikem je zde ovšem pokles blahobytu a ochuzení země, které nakonec poškodí ekonomiku a bezpečnost, kterou jsme původně chtěli posílit. Tím, že se zřekneme dovozu japonských elektronic-kých komponentů, prodávaných za dumpingovou cenu, snížíme možná i konkurenční schopnost výrobků, v nichž jsou tyto komponenty zabudovány nebo se budeme muset smířit se zdražením některých druhů výzbroje. Je ostatně nutné vzít v úvahu zájmy všech složek společnosti, a nejen politic-kých představitelů nebo zájmových skupin, které zastupují. Odbory se všeobecně zřekly malicherného internacionalismu a požadují, někdy i společně se zaměstnavateli, přijetí protekcionistických opatření. Při příležitosti Uruguayského kola vyvstal problém zemědělství. Vrcholem nacionalisticko-merkantililstického uvažování je situace, kdy zemědělské odbory zdůvodňují politiku dvojí intervence - cenové intervence a subvencí - aktivním saldem Francie v zemědělsko-potravinářském sektoru! Potravinová soběstačnost může být obecně přijatelnýom cílem, pokud náklady s ní spojené jsou známé a akceptované a pokud jsou používané nástroje prokazatelně účinné. Udržování přebytků v produkci někte-rých zemědělských výrobků však nespadá do argumentace zdůvodnitelné potravinovou soběstačností (Francie a Evropské hospodářské společenství zůstávají značně závislé v některých typech výrob) a vezmeme-li v úvahu výši poskytované podpory, nejsou zdůvodnitelné ani konkurenceschopností produkce. Jak se vyhnout nástrahám nacionalismu? Nebezpečí ekonomického nacionalismu je evidentní. Jelikož nacionalismus chápe zisk jedné země jako současnou ztrátu země druhé, ospravedlňuje tak spirálu předhánění se v odvetných akcích, což ve svých důsledcích přináší ztrátu pro všechny. Opětné zesílení ekonomického nacionalismu? Jak jsme již mohli pozorovat, byla vlastně nacionalistická koncepce stále dominujícím prvkem mezinárodních hospodářských vztahů,i když prokázala uvnitř západního bloku schopnost kompatibility s některými nástroji liberálního charakteru. Současný "nacionalistický tlak" by mohl být interpretován jako spojení dvou jevů: - intenzifikace koncepčního nacionalismu ve vlastním slova smyslu, tj. výraznější pocit závislosti mezi životní úrovní na jedné straně a obranou národních ekonomických struktur na straně druhé, - většího skepticismu, pokud jde o kooperativní uspořádání mezinárodních hospodářských vztahů, které ponechává příliš široký prostor pro uplatnění někte-rých liberalistických nástrojů. Teze, kterou obhajujeme, říká, že "nacionalistické" napětí, které nyní pozorujeme, lze lépe vysvětlit za pomoci druhého jevu než jevu prvního. Není vůbec jisté, že v bývalých zemích západního bloku je nacionalistické cítění vyostřeno více dnes než v minulosti. Spíše zde došlo k podcenění vytrvalosti poválečného ekonomického nacionalismu. Mitterandovská Francie není rozhodně více nacionalistická než Francie de Gaullova. Postup budování nové Evropy prokázal, že určité zřeknutí se ekonomické suverenity je přijatelné. I Japonsko se smířilo s částečnou ztrátou své suverenity, která vyplynula z internacionalizace jeho měny. Současné napětí v mezinárodních hospodářských vztazích nelze tedy přisoudit ani tak koncepčnímu nacionalismu jako spíše zpochybnění konsensu o pravidlech hry v liberalistickém pojetí. Jak často ukazuje "teorie her", kooperativní rámec neprokázal dostatečnou stabilitu. Někteří partneři byli podněcováni k "podvádění", k "zatajování" nebo ke "zneužívání systému", jak o tom svědčí rozvoj netarifních překážek, častější vznik celních unií (EHS), manipulace směnnými kursy.. Spojené státy byly ostatně často vystaveny pokušení využít své hegemonistické moci k získání větších koncesí od svých partnerů. Podpora vývozu (l0) nebo tlaky směrem k otevírání zahraničních trhů

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA CZ.1.07/3.2.07/03.0020 Systém celoživotního učení pro podporu efektivní veřejné správy Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tato

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Makroekonomická analýza a HoPo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Slaný

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A P Ř Í R O D O V Ě D E C K Á F A K U L T A I N S T I T U T E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA p r o n e e k o n o m i c k é f a k u l t y

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Salin 05.qxd 15.9.2003 11:03 StrÆnka 1

Salin 05.qxd 15.9.2003 11:03 StrÆnka 1 Salin 05.qxd 15.9.2003 11:03 StrÆnka 1 E KONOMICK HARMONIZACE Salin 05.qxd 15.9.2003 11:03 StrÆnka 2 Salin 05.qxd 15.9.2003 11:03 StrÆnka 3 P ASCAL S ALIN E KONOMICK HARMONIZACE Salin 05.qxd 15.9.2003

Více

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA Pomoc při získání vydavatelských práv poskytl Institute for Humane Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia, USA Milton Friedman

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ordoliberalismus a německý hospodářský zázrak Ordoliberalism and "Germany's economic miracle" Tereza Cábová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK

4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4 MAKROEKONOMICKÉ TYPY HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK 4.1 Monetární politika Monetární politika je důsledkem skutečnosti, že v tržní ekonomice sehrávají peníze jako prostředek míry hodnot a měřítko cen, oběživo,

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Svoboda, odpovědnost a spravedlnost. Obsah

Politický program. Strany svobodných občanů. Svoboda, odpovědnost a spravedlnost. Obsah Politický program Strany svobodných občanů Svoboda, odpovědnost a spravedlnost Obsah I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/02.0009

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST

Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST Studijní materiály k e-learningovému kurzu VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ OBECNÁ ČÁST 1 1. Úvod do managementu ve veřejné správě... 7 1.0 Cíl kapitoly... 7 1.1 Management jako vědní disciplína... 7 1.1.0

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MILAN ŽÁK

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MILAN ŽÁK EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA MILAN ŽÁK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U kapitola 1 Základní pojmy z hospodářské politiky Základní pojmy z hospodářské

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Problematika konkurence v odvětví elektroenergetiky

Problematika konkurence v odvětví elektroenergetiky Problematika konkurence v odvětví elektroenergetiky (s důrazem na ekonomickou teorii) Michal Kulig (červenec 2000) ÚVOD... 4 1 ŘÍSTUP HLAVNÍHO PROUDU... 6 1.1 DOKONALÁ KONKURENCE... 6 1.2 MONOPOL... 8

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc. MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST NA POČÁTKU 21. STOLETÍ Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky AVIS, 2006 ISBN 80-7278-326-2 ÚVODEM Na počátku 21. století se v celém světě velmi

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Hospodářská politika a přijetí eura v ČR

Hospodářská politika a přijetí eura v ČR BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra právní Hospodářská politika a přijetí eura v ČR Bakalářská práce Autor: Kamil Masnik Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup,

Více