Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Bankovnictví

2 Bankovní soustava Evropský sociální fond Bankovnictví tvoří ji všechny banky působící v ekonomice jednostupňová není odlišena funkce centrální banky a obchodních bank v ČR do roku 1989 dvoustupňová první stupeň centrální banka ČNB druhý stupeň obchodní banky ČSOB KB ČS Bankovnictví

3 Česká národní banka centrální banka ČR hlavní cíl stabilita měny existence zakotvena v Ústavě ČR zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance politická nezávislost banky organizační struktura bankovní rada 7 členná v čele guvernér členy jmenuje a odvolává prezident členy jmenuje a odvolává prezident (funkční období maximálně 2x 6 let) Bankovnictví

4 Česká národní banka o své činnosti informuje veřejnost 4x ročně vydává zprávu o inflaci hlavní sídlo v Praze Na Příkopě 28, Praha 1 pobočky Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě Bankovnictví

5 funkce Evropský sociální fond Česká národní banka vrcholný orgán měnové politiky emise hotovostních peněz dohled nad finančním trhem banka státu peněžní oběh a zúčtování bank správa devizových rezerv zástupce státu v mezinárodních finančních organizacích Bankovnictví

6 nástroje Evropský sociální fond Česká národní banka operace na volném trhu repo operace nakupuje přebytečnou likviditu a protizástavou jsou dohodnuté cenné papíry aktuálně 0.05 % automatické facility poskytování nebo ukládání přebytečné likvidity přes noc (overnight) depozitní facilita marginální zápůjční facilita povinné minimální rezervy aktuálně 2 % devizové intervence Bankovnictví

7 Obchodní (komerční) banky tvoří druhý stupeň bankovní soustavy operace pasivní přijímání vkladů aktivní poskytování úvěrů zisk banky úrokové rozpětí + poplatky Bankovnictví

8 Pasivní operace obchodní banky přijímání vkladů druhy vkladů běžný účet slouží pro přijímání plateb a pro běžné úhrady spojen s řadou bankovních služeb vkladní knížky nejstarší produkt u nás pouze na jméno spořicí účet stanovena výpovědní lhůta termínovaný účet přesně dána doba vkladu Bankovnictví

9 Aktivní operace obchodní banky poskytování úvěrů druhy úvěrů dle účelu účelové konkrétní předem stanovený účel musí být dodržen neúčelové záleží na klientovi, na co peníze použije dle doby splatnosti krátkodobé do 1 roku střednědobé 1 až 5 let dlouhodobé nad 5 let Bankovnictví

10 Aktivní operace obchodní banky typy úvěrů kontokorentní poskytován k běžnému účtu možnost čerpat do mínusu stanoven limit čerpání krátkodobý, neúčelový spotřebitelský fyzickým osobám pro nepodnikatelské účely eskontní proti směnce do doby její splatnosti Bankovnictví

11 Aktivní operace obchodní banky typy úvěrů - pokračování hypotéční poskytován k financování bydlení zajištěn nemovitostí dlouhodobý, účelový americká hypotéka dlouhodobý úvěr na cokoliv zajištěn nemovitostí výhoda oproti spotřebitelskému úvěru nižší úročení, vyšší částka Bankovnictví

12 Aktivní operace obchodní banky typy úvěrů - pokračování podnikatelský poskytován FO i PO na podnikání provozní úvěr investiční úvěr exportní úvěr komunální úvěr obcím a městům na jejich krátkodobé i dlouhodobé projekty lombardní úvěr zástavou je movitá věc (hlavně cenné papíry, šperky apod.) Bankovnictví

13 poplatky Obchodní (komerční) banky tvoří 1/3 zisku banky účtují je banky za služby a produkty druhy za vedení účtu za platbu z nebo do jiné banky za trvalý příkaz k úhradě, inkaso za výběr z bankomatu za vedení úvěrového účtu za vydání a používání platební karty Bankovnictví

14 Makroekonomické aspekty ekonomiky

15 Daň Evropský sociální fond Daňový systém České republiky povinná peněžitá částka, kterou odvádí fyzická nebo právnická osoba do veřejného rozpočtu (příjem rozpočtu) Veřejný rozpočet státní rozpočet rozpočty měst a obcí krajské rozpočty Daňový systém České republiky

16 Historie daní Daně jsou historicky jednou z nejstarších kategorií. Byly známy již ve starém Římě, Řecku a v zemích Orientu. Na počátku vzniku daní stála panovníkova potřeba finančně zajistit jednorázové a mimořádně vznikající potřeby. Daně nebyly samoúčelné, ale pomáhaly naplňovat záměry mocenského aparátu. Daně byly a jsou odrazem myšlení dané doby, teoretických názorů a vztahu státu k jednotlivci Daňové systémy jednotlivých zemí prodělávají neustálé změny a jejich variabilita co do počtu daní, jejich druhů a typů, pravidel výpočtu, výše sazeb apod. je nesmírně pestrá a složitá. Daňový systém České republiky

17 Funkce daní daně patří mezi nástroje hospodářské politiky tradiční nástroj fiskální politiky a jako takové plní tři hlavní funkce: Fiskální funkci Redistribuční funkci Stabilizační funkci Daňový systém České republiky

18 nejstarší funkce daní Evropský sociální fond Fiskální funkce cílem je zabezpečit dostatek zdrojů k úhradě veřejných výdajů Daňový systém České republiky

19 Další funkce daní redistribuční funkce tržní mechanismus přirozeně vede ke značné diferenciaci v důchodech úkolem daní je tedy napravovat tyto diference otázkou je vymezení míry a směrů redistribuce stabilizační funkce nejmladší funkce daní učení J. M. Keynese postavilo daně do role makroekonomického nástroje daňová politika používá dva typy nástrojů vestavěné stabilizátory diskrétní daňová opatření Daňový systém České republiky

20 Předmět daně Evropský sociální fond Základní pojmy skutečnost, kterou daň postihuje může být důchod, majetek nebo spotřeba Základ daně z čeho se daň vypočítává u některých daní se modifikuje vzniká upravený základ daně Sazba daně udává kolik z upraveného základu daně bude tvořit daň typy daňových sazeb pevná absolutní částka na jednotku základu daně (např. základní sazba daně z pozemků ve výši 1 Kč za 1 m 2 stavebního pozemku) procentní sazba je vztažena k základu daně Daňový systém České republiky

21 Poplatník Evropský sociální fond Základní pojmy - pokračování ten, kterému zákon stanoví daňové břemeno zaplatit Plátce ten, kterému zákon stanoví povinnost daň vypočítat, vybrat od jiných subjektů a odvést ji státu Registrace k daním plátci mají povinnost se registrovat u finančního úřadu k daním, které budou odvádět Zdaňovací období období, za které se podává daňové přiznání roční, čtvrtletní nebo měsíční Daňový systém České republiky

22 Základní pojmy - pokračování Daňové přiznání formulář, který slouží ke stanovení výše daně za každou daň vyplňuje daňový subjekt zvlášť odevzdává se správci daně řádné podané v termínu opravné pokud zjistíme chybu v daňovém přiznání a v termínu pro podání řádného přiznání opravíme dodatečné pokud zjistíme chybu v daňovém přiznání až po termínu pro podání daňového přiznání Splatnost daně termín, do kterého musí daňový subjekt ze zákona daň zaplatit Daňový systém České republiky

23 Přímé daně daně z příjmů Evropský sociální fond Daňový systém ČR daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob majetkové daně daň z nemovitostí (daň z pozemků, daň ze staveb) daň z nabytí nemovitých věcí daň silniční nepřímé daně spotřební daň z přidané hodnoty (DPH) ekologické daně Daňový systém České republiky

24 Daně z příjmu upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších přepisů a obsahuje dvě daně: daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob představují zdanění příjmů poplatníka a jdou přímo do rozpočtu Daňový systém České republiky

25 Daň z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí tvoří ji dvě dílčí daně: daň ze staveb daň z pozemku obě daně mají odlišný způsob zdanění povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického nebo uživatelského vztahu k majetku a jejich úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy vlastníka Daňový systém České republiky

26 Daň z nabytí nemovitých věcí upravuje zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí dřívější daň z převodu nemovitostí nejdůležitější změny: zákon zachovává prodávajícího jako plátce daně, ale dává mu možnost dohody s kupujícím na tom, kdo nakonec bude poplatníkem nová konstrukce základu daně sjednanou cenu porovnat (namísto zjištěné ceny dle znaleckého posudku) s výší 75 % tzv. směrné hodnoty Daňový systém České republiky

27 Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční platí ji firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti platí se u osobních aut podle objemu motoru nákladních aut určuje sazbu silniční daně počet a povolené zatížení náprav od daně jsou osvobozena auta s ekologickými motory Daňový systém České republiky

28 Spotřební daně upravuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Předmět daně spotřebními daněmi se zdaňují vybrané výrobky, kterými jsou: minerální oleje (především uhlovodíková paliva a maziva) líh a lihoviny pivo víno a meziprodukty tabákové výrobky Daňový systém České republiky

29 Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nepřímá universální daň vybírá se v cenách zboží a služeb zdaňuje hodnotu, o kterou podnik svou prací zvýšil hodnotu určitého výrobku nebo služby sazba daně z přidané hodnoty základní 21 % většina zboží a služeb snížená 15 % potraviny, léky a zdravotnické prostředky, knihy, noviny Daňový systém České republiky

30 Daň z přidané hodnoty daň na vstupu daň zaplacená v cenách nakupovaných výrobků nebo služeb nárok na odpočet daň na výstupu daň vybíraná při prodeji zboží, výrobků nebo služeb daňová povinnost rozdíl, o který daň na výstupu převyšuje nárok na odpočet může být kladná i záporná záporná daňová povinnost se nazývá nadměrný odpočet Daňový systém České republiky

31 Daň z přidané hodnoty daňové doklady daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti musí být vystaven nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění má předepsané náležitosti, které musí obsahovat běžný daňový doklad zpravidla faktura náležitosti: označení kupujícího a prodávajícího včetně DIČ evidenční číslo dokladu rozsah a předmět plnění datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby základ daně, sazbu daně a výši daně zjednodušený daňový doklad lze použít při úhradě v hotovosti, pokud jde o částku do ,- včetně daně Daňový systém České republiky

32 Ekologické daně upravuje zákon č. 261/2007Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, novelou č. 169/2013 Sb. dále pak zákonem č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky předmětem daně je: zemní plyn pevná paliva elektřina Daňový systém České republiky

33 Hospodaření domácnosti

34 Hospodaření domácnosti Domácnost základní prvek v mikroekonomii tvoří osoby, které spolu žijí a hospodaří na trhu vystupuje jako kupující (trh statků a služeb), ale také jako prodávající (trh výrobních faktorů) Rozpočet příjmy výdaje porovnání příjmů a výdajů aktualizace rozpočtu Hospodaření domácnosti

35 Příjmy mzda Evropský sociální fond Rozpočet domácnosti důchod (starobní, invalidní, sirotčí, pozůstalostní) příjmy z brigád úroky z různých investičních nástrojů, dividendy pronájem výživné dávky Výdaje nutné zbytné Hospodaření domácnosti

36 Rozpočet domácnosti Nutné výdaje bydlení nájemné splátky hypotéky energie elektřina, plyn, voda telefon, internet potraviny běžné oblečení drogerie léky doprava předplatné provoz automobilu školní pomůcky, kroužky, školné, kapesné Hospodaření domácnosti

37 Zbytné výdaje kouření dovolená Evropský sociální fond Rozpočet domácnosti stravování v restauracích sport, koníčky divadlo, kino Hospodaření domácnosti

38 Rozpočet domácnosti Hospodaření domácnosti

39 Rozpočet domácnosti Porovnání příjmů a výdajů příjmy a výdaje by se měly rovnat pokud jsou Výdaje > Příjmy snížit výdaje zvýšit příjmy pokud jsou Výdaje < Příjmy využít pro tvorbu finanční rezervy Aktualizace rozpočtu aby rozpočet plnil funkci, je nutné zahrnovat aktuální příjmy a výdaje Hospodaření domácnosti

40 Rozpočet domácnosti - příklad Sestavte rozpočet domácnosti Příjem otce ,- Kč měsíčně Příjem matky ,- Kč měsíčně Děti ve věku 8 a 10 let Nájemní bydlení Výši ostatních výdajů doplňte Sestavte rozpočet domácnosti Příjem otce ,- Kč měsíčně Příjem matky 6 000,- Kč měsíčně Dítě ve věku 1 rok Hypotéka ,- Kč měsíčně Výši ostatních výdajů doplňte Hospodaření domácnosti

41 Makroekonomické aspekty ekonomiky

42 Základní makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt (HDP) Inflace Růst spotřebitelských cen jednotlivých typů domácností (y/y v %) Nezaměstnanost Platební bilance Makroekonomické aspekty ekonomiky

43 Hrubý domácí produkt (HDP) veškerá produkce vytvořená na území daného státu, bez ohledu na vlastnictví ( i produkce zahraničních firem) oceněná v penězích časovým obdobím bývá obvykle rok v mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele pro srovnávání životní úrovně Hrubý národní produkt HNP = veškerá produkce vytvořená podniky ve vlastnictví daného státu (i české podniky v zahraničí) oceněné v penězích Makroekonomické aspekty ekonomiky

44 Hrubý domácí produkt (HDP) skutečný HDP skutečně vyprodukovaný (to co zjistíme pomocí metod a statistiky) potencionální HDP produkt, který by ekonomika mohla vyrobit při plném využití výrobních faktorů (přírodní zdroje, práce, kapitál) krátkodobě může skutečný produkt převýšit potenciální přehřívání ekonomiky rychle se vrací pod něj Makroekonomické aspekty ekonomiky

45 Hrubý domácí produkt (HDP) nominální HDP vyjádřený v aktivních cenách (je s inflací) reálný HDP- vyjádřený v běžných, stálých cenách přepočítává se z důvodu eliminace inflace (obsažena v aktivních cenách), používá se pro porovnání a zjištění vývoje HDP HDP (stálé ceny, očištěno od sezónnosti a vlivu počtu pracovních dní, v %) Makroekonomické aspekty ekonomiky

46 Hrubý domácí produkt (HDP) metody výpočtu Výrobková metoda HDP je dle ní součtem všech přidaných hodnot na daném území za dané období a čisté daně na výrobky. Výdajová metoda produkt měříme jako součet výdajů agregátní výdaje HDP = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX) Důchodová metoda produkt vyjádříme jako součet důchodů (nepočítáme-li daně) HDP = Náhrady zaměstnancům vyplacené rezidentskými sektory + Hrubý provozní přebytek národního hospodářství + Smíšený důchod + Čisté daně na produkci a dovoz (daně mínus dotace). Makroekonomické aspekty ekonomiky

47 Inflace je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz opačným jevem k inflaci je deflace tedy pokles cenové hladiny dezinflace je snižování míry inflace (tzn. i při dezinflaci cenová hladina roste) důsledek inflace snižování kupní síly peněz negativní dopad na osoby se stálými příjmy znehodnocují se vklady - úroková míra by měla pokrýt inflaci Makroekonomické aspekty ekonomiky

48 Mírná do 10 % Evropský sociální fond Inflace nezpůsobuje problémy vhodná pro fungování ekonomiky Pádivá % způsobuje pokles výkonnosti ekonomiky způsobuje problémy, vyvolává nejistotu obyvatel Hyperinflace 1000 % a výš ze dne na den zvýšení ceny doprovází nějaké události (války) peníze přestávají mít hodnotu, obyvatelé přechází ke směnnému obchodu ( Německo - 20 léta) Makroekonomické aspekty ekonomiky

49 dle příčin inflace: inflace náklady tlačená Evropský sociální fond Inflace způsobená růstem cen nákladů, růst cen energie vyvolává růst mezd a pokles HDP inflace poptávkou tažená růst poptávky vyvolává růst cen Stagflace ekonomika stagnuje (pokles), ale inflace neklesá v 70. letech 20. století - pokles hospodářského cyklu doprovázen inflací a růstem nezaměstnanosti Makroekonomické aspekty ekonomiky

50 Nezaměstnanost počet osob bez práce je vyšší než počet volných pracovních míst míra nezaměstnanosti v listopadu 2013 činila 7,7 % Makroekonomické aspekty ekonomiky

51 Nezaměstnanost vyjadřuje se v % Výpočet neboli U počet nezaměstnaných E počet zaměstnaných L počet ekonomicky aktivních Frikční při stěhování nebo změně práce cyklická způsobená vývojem hospodářského cyklu a ekonomiky podniky méně vyrábí, proto propouští strukturální není práce v daném oboru řešením je rekvalifikace Makroekonomické aspekty ekonomiky

52 Příčiny nezaměstnanosti nedokonalý trh práce, nedokonalé informace o pracovních místech pojištění a podpory v nezaměstnanosti (zvyšují dobrovolnou nezaměstnanost) zákon o minimální mzdě odbory a kolektivní vyjednávání (forma kartelu, která díky své síle může donutit zaměstnavatele ke zvýšení mezd, i když si to vzhledem ke své produktivitě nezaslouží) mzdová rigidita Tripartita představuje společný orgán zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů v ČR má oficiální název Rada hospodářské a sociální dohody ČR během tripartitních jednání členové projednávají předpisy, které se týkají podnikání a zaměstnanosti Makroekonomické aspekty ekonomiky

53 Platební bilance peněžní hodnota všech ekonomických transakcí mezi danou zemí a ostatními zeměmi vyjadřuje vztah ekonomiky dané země vůči zahraničí má podobu účtu, kde sledujeme jednotlivé oblasti Poměr běžného účtu a bilance výkonů k HDP (v mld. Kč, pravá osa v %) Makroekonomické aspekty ekonomiky

54 Struktura platební bilance běžný účet obchodní bilance vývoz a dovoz zboží bilance služeb vývoz a dovoz služeb bilance výnosů příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi (úroky, dividendy a reinvestované zisky) bilance běžných převodů transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí kapitálový účet obsahuje příjmy a výdaje spojené s kapitálovými transfery v důsledku migrace obyvatelstva Makroekonomické aspekty ekonomiky

55 Struktura platební bilance finanční účet Zahraniční investice účet chyb a opomenutí odchylky zapříčiněné neúplností informací o zahraničním obchodu příděl zvláštních práv čerpání rezervy a příslušné položky podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v říjnu 2013 meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz o 3,2 % obchodní bilance skončila přebytkem 33,6 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč vyšší Makroekonomické aspekty ekonomiky

56 Magický čtyřúhelník pro zhodnocení úspěšnosti hospodářské politiky a výkonnosti ekonomiky čím větší plocha, tím je na tom ekonomika lépe Makroekonomické aspekty ekonomiky

57 Ceny a trh

58 Trh Evropský sociální fond Ceny a trh místo střetu nabídky a poptávky a vzniká zde tržní cena Ceny a trh

59 smluvní cena vznikne dohodou stran regulovaná cena určitým způsobem omezena např. ceny energií světová cena cena na světových trzích dumpingová cena Evropský sociální fond Druhy cen cena, která nepokrývá náklady dotovaná cena, za účelem likvidace Ceny a trh

60 ceny končící číslicí 9 např. 29,90 Kč Evropský sociální fond Cenové triky kupující cenu vnímá lépe než 30,- Kč ceny uvedené bez DPH cena s DPH uvedena malým písmem cenové slevy často sleva jen o pár haléřů nová cena výrazná stará cena malým písmem Ceny a trh

61 balíček Evropský sociální fond Cenové triky celý balíček stojí méně, než kdybychom kupovali zboží samostatně obsahuje lákavé části a jsou přidány hůře prodejné umístění zboží dražší zboží umístěno do výše očí a po pravé straně průjezdu uličkami vyrovnávací ceny levný produkt drahý spotřební materiál Ceny a trh

62 Finanční trh

63 Finanční trh obchoduje se všemi formami peněz rozdělujeme na: peněžní trh všechny formy peněz se splatností do jednoho roku kapitálový trh všechny formy peněz se splatností nad jeden rok Finanční trh

64 obchoduje se s: Peněžní trh krátkodobými vklady krátkodobými úvěry krátkodobými cennými papíry směnka šek státní pokladniční poukázka Finanční trh

65 Směnka upravena zákonem č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový stanoveny náležitosti označení, že jde o směnku příkaz zaplatit určitou peněžitou částku jméno toho, kdo má platit (směnečníka) údaj splatnosti údaj o místě, kde má být placeno jméno toho, komu má být placeno datum a místo vystavení směnky podpis výstavce Finanční trh

66 druhy směnek Směnka dle výstavce cizí vlastní dle účetnictví k úhradě k inkasu eskontní úvěr před dobou splatnosti směnky nabídneme směnku bance k odkupu Finanční trh

67 Šek upraven zákonem č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový stanoveny náležitosti označení, že jde o šek bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou částku jméno toho, kdo má platit (šekovníka) údaj místa, kde má být placeno datum a místo vystavení šeku podpis výstavce Finanční trh

68 Státní pokladniční poukázka jedná se o krátkodobý dluhopis vydávaný Ministerstvem financí prostřednictvím ČNB slouží k hrazení běžného schodku státního rozpočtu nízká výnosnost, ale velmi spolehlivé vysoké nominální hodnoty není běžně obchodována na burze Finanční trh

69 Kapitálový trh obchoduje se s: střednědobými a dlouhodobými vklady střednědobými a dlouhodobými úvěry střednědobými a dlouhodobými cennými papíry akcie podílové listy dluhopisy hypotéční zástavní listy Finanční trh

70 Akcie majetkový cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku a.s. práva akcionáře hlasovat na valné hromadě podíl na zisku (dividenda) podíl na likvidačním zůstatku druhy akcií kmenové prioritní zaměstnanecké Finanční trh

71 Podílový list vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu emitují podílové fondy, které zřizují investiční společnosti kolektivní investování Druhy podílových fondů uzavřené vyhlášeno upisovací období po ukončení upisování nelze vstoupit otevřené lze upisovat kdykoliv Finanční trh

72 Dluhopis úvěrový cenný papír, který vyjadřuje dluh emitenta uvedena doba splatnosti v průběhu vypláceny úroky druhy dluhopisů podnikové komunální státní Finanční trh

73 Hypotéční zástavní list úvěrový cenný papír, který emituje banka, která má povolení poskytovat hypotéční úvěry slouží k financování hypotéčních úvěrů kryt splátkami hypotéčního úvěru a zástavou nemovitosti Finanční trh

74 Burza speciální druh trhu znaky burzy stanovený čas a místo obchodování přesně daná pravidla obchodování komodita zastoupena vzorkem obchoduje druhy burzy elektronická klasická Finanční trh

75 Druhy burzy dle obchodovaného zboží všeobecná specializovaná komoditní devizová s cennými papíry dle možnosti obchodovat středoevropská francouzská anglo-saská Finanční trh

76 Býčí trh (bull) růstový trh cena komodity roste Obchodování Medvědí trh (bear) pokles na trhu cena komodity klesá Finanční trh

77 Burzovní index vyjadřuje vývoj na dané burze každá burza má vlastní index Index PX BCPP Dow Jones Industrial Avarage (DJIA) NASDAQ 100 Index Finanční trh

78 Burza cenných papírů Praha a.s. sídlí v Rybné ulici na Praze 1 otevřena v roce 1993 navázala na burzu z roku 1871 obchodují jen obchodníci s cennými papíry Index PX ent.aspx?k=profil-burzy Finanční trh

79 Makroekonomické aspekty ekonomiky

80 Peníze všeobecně uznávaný ekvivalent směny vývoj peněz zbožové peníze drahé kovy papírové peníze plastikové peníze Peníze a platební styk

81 funkce peněz Evropský sociální fond Funkce a formy peněz platidlo prostředek směny uchovatel hodnoty úspory měřítko hodnoty vyjadřují cenu světové peníze umožní směnu i mimo zemi, kde jsou oficiálním platidlem formy peněz papírové peníze bankovky a mince depozita cenné papíry Peníze a platební styk

82 Bankovní účet zřízen na základě písemné smlouvy mezi bankou a klientem slouží pro přijímání plateb a pro běžné úhrady tj. zajišťuje bezhotovostní platební styk další služby, které banka nabízí spolu s BÚ platební karty pojištění internetové bankovnictví založení spořicího účtu otevření úvěru podpisový vzor vklady na účtech jsou pojištěny do výše 100 tis. EUR Peníze a platební styk

83 Platební karty slouží k bezhotovostním platbám ze použít i pro výběr hotovosti z bankomatu druhy debetní vydávány k bankovnímu účtu lze platit jen do výše zůstatku na účtu kreditní jedná se o poskytnutí úvěru dní bezúročné období Peníze a platební styk

84 druhy - pokračování elektronické hladký potisk Evropský sociální fond Platební karty platby u obchodníků, výběr z bankomatu embosované plastický potisk platby u obchodníků, výběr z bankomatu, platby na internetu typy karet podle asociací Visa MasterCard American Express Diners Club JBC Card Peníze a platební styk

85 tuzemský zahraniční Evropský sociální fond Platební styk hotovostní bezhotovostní příkaz k úhradě pokyn k platbě dává majitel účtu hromadný, jednotlivý, jednorázový, trvalý povolení k inkasu pokyn k platbě dává osoba, které má být placeno inkasní limit Peníze a platební styk

86 Ukázka příkazu k úhradě Peníze a platební styk

87 variabilní Evropský sociální fond Symboly slouží k identifikaci platby např. číslo faktury nebo pojistné smlouvy konstantní identifikují charakter a způsob platby povinný pouze u plateb potřebných pro sestavování platební bilance České republiky a u plateb týkajících se příjmů a výdajů státního rozpočtu např platby za služby specifický dále specifikuje platbu Peníze a platební styk

88 Zajištění platebního styku ČNB provozuje systém mezibankovního platebního styku CERTIS clearingové centrum certis/certis_stat.html pokud plátce i příjemce platby mají své účty u stejné banky, provede převod peněz (zúčtování na účtech) tato banka ve svém vlastním zúčtovacím centru Peníze a platební styk

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví

Úvod do ekonomie. Základní principy účetnictví. Definice účetnictví Plán konzultace 13. 4. 2012 Úvod do ekonomie letní semestr 2011 2012 2.konzultace, 13. 4. 2012 1. Základní principy účetnictví 2. Základní principy komerčního bankovnictví 3. Česká národní banka a její

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Základy podnikání v rámci projektu PODNIKÁNÍ A LIDOVÁ ŘEMESLA NA VENKOVĚ Realizátor projektu: Organizátor projektu: Farmářské centrum VLVATA, o.s. OS Tatrmani Datum konání: 27. 1. 2011

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KUCHAŘ ČÍŠNÍK 65 51 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 1 3. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE

VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje VEŘEJNÉ FINANCE V ČESKÉ REPUBLICE STUDIJNÍ OPORA PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Magda Morávková

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová

Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu. Martina Gallová Analýza konkurenceschopnosti Komerční banky a.s. v oblasti úvěrových produktů pro retailovou klientelu Martina Gallová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá srovnáváním úvěrových

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek

Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank. Martin Sattek Analýza nejvyužívanějších bankovních produktů pro retailovou klientelu u vybraných bank Martin Sattek Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza nejvyužívanějších bankovních produktů

Více