Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematické mapy na podkladě státního mapového díla. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita"

Transkript

1 Tematické mapy na podkladě státního mapového díla Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Vytvoření dokumentu: Poslední aktualizace:

2 Tematická státní mapová díla Jako tematické státní mapové dílo se označuje kartografické dílo, zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti, určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu Vydavatelé: Český úřad zeměměřičský a katastrální ČÚZK Generální štáb Armády České republiky GŠ AČR NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 430/2006 Sb. o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

3 Tematickými státními mapovými díly závaznými na území státu jsou tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě základních státních mapových děl uvedených a) v odstavci 1 písm. c) a d), nebo b) v odstavci 1 písm. e) a f).

4 Rozdělení

5 Tematická mapová díla na podkladě ZM ČR Tvorba státního tematického díla začala v roce 1970 a dosud nebyla dokončena Obnova, aktualizace a vydávání tematických map probíhá v koordinaci s obnovou Základní mapy ČR 1: a Mapy krajů ČR 1: Vydavatelem těchto map je Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) zajišťuje tvorbu a údržbu Zpracovatelem tematické vrstvy je většinou Zeměměřičský úřad (ZÚ) v Praze ve spolupráci s dalšími orgány Výroba ZÚ odbor kartografie a polygrafie v Sedlčanech V sortimentu ČÚZK se nevyskytují digitální tematické mapy

6 Státní mapová díla poskytované ČÚZK (kromě katastrálních map) Tematické mapy podle názvu a podle obsahu

7 Mapa okresů ČR 1: (MO 100) 76 okresů + hlavní město Praha Celkem 69 mapových listů Nemá souvislý klad mapových listů formáty, klad a počet mapových listů jsou odvozeny z rozsahu a konfigurace území jednotlivých okresů Šestibarevný ofsetový tisk Zvýrazněné hranice okresů Bez vrstevnic Aktualizace mapy navazuje na obnovu Základní mapy ČR 1:

8 Mapa okresů ČR 1:

9 Mapa okresů ČR 1: klad listů

10 Mapa krajů České republiky 1: (MK 200) 13 mapových listů formáty nejsou jednotné odpovídají rozsahu a územní konfiguraci jednotlivých krajů Sedmibarevný ofsetový tisk Nepravá obálka (přední i zadní strana obálky je tištěna na stejném archu jako mapa) Mapy jsou obnovovány nejčastěji v pětiletém cyklu (v závislosti na změnách)

11 Mapa krajů České republiky 1:

12 Mapa krajů České republiky 1:

13 Mapa krajů ČR 1: klad listů

14 Mapa krajů České republiky 1: starší verze Mapy jsou zpracovávány s využitím podkladů Základní mapy České republiky 1 : Tematická složka je vytištěna v sedmi barvách Mapy jsou vydávány v sedmi mapových listech, které jsou knihařsky upraveny složením do formátu A4 a mají nepravou obálku Zpracovatelem je ZÚ Praha Pravidelná obnova po pěti letech Mapa obsahuje veškerá sídla nad 1000 obyvatel Tematická složka obsahuje státní, krajské, okresní a obecní hranice (i hranice měst), ve statutárních městech též hranice městských částí či obvodů

15 Mapa České republiky 1 :

16 Mapa České republiky 1 : (MČR 1M)

17 Česká republika - Fyzickogeografická mapa 1: (FGM 500) Mapa je odvozena z mapy Česká republika 1: a je doplněna výškopisem Formát 105 x 68,5 cm Nepravá obálka Osmibarevný ofsetový tisk

18 Mapa správního rozdělení České republiky 1: (MSR 200) Mapy zpracovává ČÚZK Praha 13 mapových listů (dříve 7 mapových listů) Mapové listy jsou knihařsky upraveny složením do formátu A4 a mají nepravou obálku Formáty mapových listů odpovídají rozsahu a konfiguraci území jednotlivých krajů Čtyřbarevný ofsetový tisk Mapa obsahuje hranice katastrálních území a názvy všech obcí a jejich částí Obecní, okresní a krajské hranice

19 Mapa správního rozdělení České republiky 1:

20 Česká republika - Mapa správního rozdělení 1: Původní mapa sedmibarevný ofsetový tisk na formát 105 x 68,5 cm, nepravá obálka, po složení formát A4 obsahově navazovala na Mapu správního rozdělení České republiky 1 : , její platnost skončila , kdy došlo ke zrušení okresů Současná mapa sedmibarevný ofsetový tisk na formát 102,5 x 66 cm, nepravá obálka, po složení formát A4 Obsah mapy hranice jsou rozlišeny na státní, okresní, obvodní v hl.m. Praze, správního obvodu obcí s rozšířenou působností, městských částí v hl.m. Praze, hranice statutárních měst, měst a obcí vysvětlivky k mapě popis zahrnuje úřední názvy sídel s počtem nad 1000 obyvatelů, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, okresů, seznam krajů, název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek

21 Česká republika - Mapa správního rozdělení 1: Šedým podtiskem jsou vyznačeny plánky sídel, silniční a železniční síť Pro odlišení územních celků jsou použity barevné výplně ve 4 barvách (červená, modrá, zelená, žlutá), které odlišují území jednotlivých krajů Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy kraje Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky

22 Česká republika - Mapa správního rozdělení 1: rubová strana Nepravá obálka, tiráž, vzor pro skládání mapy Abecední seznam obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem Mapa správního rozdělení hlavního města Prahy v měřítku 1: doplněná seznamem městských částí, členěných podle městských obvodů a vysvětlivkami Mapy správního rozdělení osmi statutárních měst v měřítku 1: doplněné o seznamy obvodů a městských částí Informace o územně správním rozdělení České republiky, s číselnými kódy, rozlohou, počtem obyvatel (k ) a adresami jednotlivých krajských úřadů Abecední seznam městských obvodů a městských částí v hl.m. Praze

23 Česká republika - Mapa správního rozdělení 1:

24 MSR 500

25 Mapa správního rozdělení ČR 1: (MSR 1M) Zjednodušení polohopisné složky Barevné odlišení okresů a krajů Formát 53,5 x 35 cm Sedmibarevný ofsetový tisk

26 Mapa správního rozdělení ČR 1: (MSR 2M) Jednobarevná mapa Obsah Okresní hranice Krajské hranice Sídla úřadů Číselník krajů a okresů Formát A4

27 Mapa správního rozdělení ČR 1: (MSR 2M)

28 Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : (PTZB 50) Jednobarevný (hnědý) dotisk do ZM 50 Tematická vrstva klad evidenčních jednotek (triangulačních listů S-JTSK) a jejich označení trigonometrické body orientační body (OB1, OB2) zhušťovací body klad listů Státní mapy 1 : odvozené Zpracovatelem je ZÚ Praha

29 Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1 : (PTZB 50)

30 Přehled výškové (nivelační) sítě 1: (PVNS 50) Zpracovatelem je ZÚ v Praze Jednobarevný dotisk do Základní mapy ČR 1: Tematická složka mapy obsahuje státní nivelační síť I. až III. řádu nivelační sítě IV. řádu plošné nivelační sítě označení a průběh nivelačních pořadů zákres vybraných nivelačních bodů a jejich číselné označení

31 Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000

32 PTZB 50, PVNS 50

33 Mapa základních sídelních jednotek ČR 1: Mapa má sloužit k identifikaci jednotek osídlení, k určení jejich základních vazeb a hierarchie především pro demografické, statistické a plánovací účely Vlastní tematický obsah zpracovala firma Terplan Praha (vydává ZÚ Praha) Jednobarevný, hnědý přítisk hranic základních sídelních jednotek a příslušných označení (názvy, číselná nomenklatura) do ZM ČR 1: Názvy měst jsou podtržené a v závorce u nich je uveden počet urbanistických obvodů Sídla jsou rozlišena na střediska místního a obvodního významu Mapa obsahuje kódy katastrálních území - územně technické jednotky (ÚTJ) a identifikační čísla územně technických jednotek (IČÚTJ)

34 Mapa základních sídelních jednotek ČR 1:50 000

35 Základní vodohospodářská mapa České republiky 1: Zpracovává ZÚ Praha formou čtyřbarevného dotisku do ZM ČR 1: Klad a označení mapových listů se s podkladovou mapou shoduje Modrá barva hydrologické objekty a zařízení Světle červená barva hranice povodí jednotlivých řádů Fialovou barva hranice okresů Černá barva popis Tematická vrstva: síť vodních toků a vodohospodářské objekty na nich, umělé toky (kanály), hydrologické členění podle povodí a úmoří, zátopová území, vodní nádrže a rybníky s číselnými charakteristikami, objekty a zařízení pro vodárenské odběry povrchových i podzemních vod, pásma ochrany vodních zdrojů, hlavní vodovodní řády, povodí vodárenských toků, objekty staničních sítí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), evidované prameny, vybrané minerální prameny s ochrannými pásmy, hlavní kanalizační sběrače, čistírny odpadních vod, skládky závadných odpadů apod. Nejpodrobnější kartografické dílo v resortu hydrologie a vodního hospodářství Výhradní prodej zajišťuje VÚ vodohospodářský

36 Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000

37 Silniční mapa České republiky 1: (SM 50) Mapa ve formě čtyřbarevného přítisku (červená, šedomodrá, žlutá a fialová barva) Tematická vrstva: dálnice, silnice s rozlišením tříd, čísla dálnic a silnic, uzlové body lokalizačního systému silniční databanky (LS SDB), mimoúrovňové křižovatky, mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, přívozy, poloměry zatáček (oblouky), stoupání, soutěsky, kilometráž po jednom kilometru Silnice různých tříd se rozlišují barevně fialová, zelená, červená, modrá, žlutá (dříve červeně, šedomodře a žlutě) U všech silnic jsou fialově dotištěna jejich čísla, kilometráž, chráněné a nechráněné železniční přejezdy, případně další znaky Vyhotovitelem tematické složky je ZÚ Praha, autorem tematického obsahu je Ředitelství silnic a dálnic (dříve Ústav silničního hospodářství)

38 Silniční mapa České republiky 1:50 000

39 Silniční mapa České republiky 1:50 000

40 Silniční mapa krajů České republiky 1: (SMK 200) Mapu zpracovává ZÚ Praha Čtyřbarevný dotisk do Mapy krajů ČR 1: Mapa obsahuje dálnice silnice s rozlišením tříd a jejich zařazení do vybraných sítí čísla dálnic a silnic 1. a 2. třídy mimoúrovňové křižovatky podjezdy kilometráž po pěti kilometrech...

41 Silniční mapa krajů České republiky 1:

42 Česká republika - Česká státní nivelační síť I. - III. řád 1: Formát 105 x 68,5 cm Pětibarevný ofsetový tisk Obsah: státní nivelační síť I. - III. řádu na území ČR průběh a označení nivelačních pořadů polohu a označení základních nivelačních, připojovacích a uzlových bodů klad listů Základní mapy ČR 1 : krajské hranice v mapě je vyznačen rozsah detailních map, zobrazující přehled nivelační sítě pro oblast Prahy a Kladna v měřítku 1 :

43 Česká republika - Česká státní nivelační síť I. - III. řád 1:

44 Mapa České republiky - podkladová mapa 1 : (MČRP 1M) Formát 53,5 x 35 cm Tříbarevný ofsetový tisk Zjednodušený obsah mapy správního rozdělení 1:

45 Klady mapových listů ČESKÁ REPUBLIKA - KLAD LISTŮ STÁTNÍ MAPY 1: ODVOZENÉ ČESKÁ REPUBLIKA - KLAD LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK ČESKÁ REPUBLIKA - KLAD LISTŮ STÁTNÍ MAPY 1: ODVOZENÉ A ZÁKLADNÍCH MAP STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK KLAD LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK 1: ,5 x 35 cm Pětibarevný ofset Na podkladě Mapy správního rozdělení 1: : x 68,5 cm nepravá obálka Pětibarevný ofset Na podkladě mapy Česká republika 1: KLAD LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP STŘEDNÍCH MĚŘÍTEK A4 1: Dvoubarevný ofset Na podkladě Mapy správního rozdělení České republiky 1:

46 Klady mapových listů - ukázky

47 Klady mapových listů - ukázky

48 Klady mapových listů - ukázky

49 Geoportál Zeměměřičského úřadu Od roku 2005 Bez tematických map Mapové služby (WMS, ArcIMS) Obchodní modul Data Tištěné mapy Historické mapy Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech ( ), 3. vojenské mapování, sbírka map...

50 Děkuji za pozornost a případné dotazy

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ u nás a značení turistických tras ve většině evropských zemí

VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ u nás a značení turistických tras ve většině evropských zemí Klub českých turistů Rada značení Učební texty pro značkaře díl M VÝVOJ TURISTICKÉHO ZNAČENÍ u nás a značení turistických tras ve většině evropských zemí 2012 Tyto učební texty jsou určeny členům KČT pracujícím

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 č. 296/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje přípravu a provedení sčítání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změny území obce. září 2013 strana 1/8

Změny území obce. září 2013 strana 1/8 Změny území obce září 2013 strana 1/8 Obsah 1. Úvod... 3 2. Formy změn území obce... 3 3. Technické dopracování změn území obcí v ISKN a ISÚI... 5 3.1. Sloučení obcí... 5 3.2. Připojení obce... 5 3.3.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více