Individua. C. Wrighta Millse. Situated Actions and Vocabularies of Motive, American Sociological

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individua. C. Wrighta Millse. Situated Actions and Vocabularies of Motive, American Sociological"

Transkript

1 10 Individua Mnohé tedy svědčí o diferencování programových oblastí zpráv / oznámení, reklamy a zábavy: otázkou zůstává, co svědčí o spojení v nějakém a témže funkčním systému. Mohli bychom uvést technická zdůvodnění tisku a rozhlasu, neboť masmédia používají ve všech případech stejné technologie k tomu, aby se mohla v každodenním životě vydělit z kontextu interakcí. Další důvody nalezneme ve společném kódování informace / ne-informace a ve funkcích systému. To jsou důležité, ale extrémně formální znaky, které objasňují smysl oblastí programového diferencování masmédií. Otázkou zůstává: Proč právě tak, proč ne jinak? Jestliže hledáme konkrétní vysvětlení, výsledkem je to, že diferencování kopíruje formy, na jejichž základě poskytuje moderní společnost individuální motivy pro komunikaci. Toto vysvětlení předpokládá, že se motivem nerozumí psychicky nebo dokonce neurofyziologicky působící kauzální faktory, nýbrž se jedná o komunikativní zobrazení, tedy o to, jak je uchopeno začlenění individuí do komunikace. 1 Neboť komunikace se 1 Dřívější pojetí tohoto pojmu motivace pochází v návaznosti na Maxe Webera od C. Wrighta Millse. Situated Actions and Vocabularies of Motive, American Sociological 88

2 musí spokojit s tím, že opravdu nemůže vyzkoumat a ověřit předpokládanou kauzalitu. Může se tedy jednat o důvody, které jsou explicitně či implicitně vztaženy k individuím, ale nahlíženo operativně, artefakty společenské komunikace jsou a pouze jako takové mohou spolupůsobit na produkci dalších komunikací nad čímž se vždy individua zamýšlejí. Zprávy a oznámení předpokládají individua jakožto kognitivně zainteresované pozorovatele, kteří považují za vědomosti to, co se jim ukáže. Zároveň masmédia vyrovnávají tuto předpokládanou pasivitu tím, že sjednocují jednotlivé aktéry, o kterých referují, jakožto příčiny jejich vlastního jednání. Spolu s tím si lze všimnout toho, že pouze sociálně začlenění prominenti jsou způsobilí k vlivnému jednání, anebo v jiném případě se jedná o nějak nápadné, podivuhohdné, často kriminální chování individuí. V obou případech se divákovi implicitně brání v tom, aby vztahoval závěry na sebe. Jeho pasivní role je potvrzena jako jedna z mnoha miliard a tím zároveň výjimečně také jeho individualita. Reklama předpokládá individuum jako jednu z nutností existence, s níž lze kalkulovat. Vychází přitom z jednoho modelu motivace, který uceleně popisuje veškerá individua a který se osvědčil od 17. století v teoriích politické ekonomie a dále v rámci moderního finančnictví. Tyto teorie je potřeba zobecnit, protože k vysvětlení ekonomie zdůrazňují koncepty motivace, které mohou popsat individua vzhledem k operacím z různých hledisek jednak jako někoho, kdo plní svá přání přímo, jednak jako někoho, kdo pouze přijímá peníze; a jednak jako někoho, kdo kupuje, jednak i jako někoho, kdo nekupuje a kdo si své peníze ponechá nebo raději využije jinak. Předpokládaná motivační situace je pro individua příznivá i přes svou uniformitu, neboť se prezentuje pánům svých vlastních rozhodnutí jako služebník pouze svých vlastních zájmů. Zcela jinak je tomu v případě zábavy. Zde je médium určeno pro narativní fikcionalitu k tomu, aby byla individualizována motivační situace. Objevují se zde individua s biografií, problémy na základě tvorby vlastních Review 5 (1940), s Srovnej také s Language, Logic, and Culture, American Sociological Review 4 (1939), s Dále podrobněji Kenneth Burke, A Grammar of Motives (1945), a A Rhetoric of Motives (1950), cit. podle jednosvazkového vydání Cleveland 1962, a více zaměřený na pravidla začleňování Alan F. Blum / Peter McHugh, The Social Ascription of Motives, American Sociological Review 36 (1971), s

3 životních situací a životních lží, dále individua s potřebou (pro pozorovatele pochopitelnou) vypuzení, nejistoty, latence. Médium fikce má tu přednost, že dokáže konkretizovat nebo přinejmenším může naznačovat to, že zároveň přenechá čtenáři či divákovi otázku, zda čtenář / divák chce nebo nechce vztáhnout tyto závěry na sebe nebo k jemu známé osobě. Historické osnovy zaznamenáváme již v raně moderním divadle, dále v moderním románu a v zobčanštění vyprávěcí kultury, a ty na konci těchto tradic vyúsťují do meta-vyprávění psychoanalýzy a do vyprávění ekonomie (!) rozpočtu psychické energie, které sice nemusí být vypořádáno závazky, ale vypuzením a narušením nevědomého. Na základě tohoto nástroje mohou masmédia předložit na všech úrovních triviálnosti a rafinovanosti nezávazné nabídky, ze kterých může individuum vybírat, jako například z nabídky reklamy to, co psychicky potřebuje a snese. Ještě zřetelněji lze vidět význam osobní individualizace tehdy, když si člověk všímá časových vztahů ve vyprávění, která jsou plná napětí. Na jedné straně se postavy, které vstupují do vyprávění, stávají postupně známými, mají jména, jednají, můžeme se něco dozvědět o jejich minulosti. Individua - lizují se na základě své vlastní historie. Na druhé straně přesto nevíme, jak budou jednat, zvláště v ještě neznámých situacích a na základě ještě neznámé provokace jednání druhých. V postavách se tedy setkává známá nebo již poznaná, v každém případě neměnná minulost s neznámou budoucností. Postavy symbolizují jednotu schématu známého / neznámého, kterou lze interpretovat prostřednictvím časové diference minulosti a budoucnosti. Zároveň tím pohlcují pozornost, slouží jako hmatatelné symboly času. Do svého jednání zahrnují minulost a budoucnost, a musejí být individuální, tedy rozlišitelné, aby bylo jasné, jak rozličným způsobem se to může dít. Ale s tím zůstává neobjasněna druhá strana této formy pozorování času, totiž to, že by mohly existovat i jiné možnosti rozlišení a reintegrace minulosti a budoucnosti, zřejmě prostřednictvím organizace. Tímto se ještě neobjasnilo, proč se historicky vyvinuly tyto různé formy, individuální motivy, které bereme v úvahu; ale nějakou strukturu lze rozpoznat. Ve všech případech se jedná o interpretaci, totiž o možnost, že se během společenské komunikace přihlíží ke komplexnosti individuální formy vědomí. 2 2 Podrobněji v tomto smyslu k tématu interpretace Niklas Luhmann, Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt 1984, s. 289 nn. 90

4 A ve všech případech přijímá řešení tohoto problému konečně paradoxní formu. Neboť individuum, které se podílí na komunikaci, je v rámci jednoho či druhého způsobu individualizováno a odindividualizováno zároveň, totiž uniformováno anebo se stává fiktivním, takže komunikace může pokračovat s ohledem na individuum, aniž by mohla zahrnout operace, které právě způsobují to, že se každé individuum realizuje samo pro sebe jako jedinečný, operativně uzavřený systém. Diferencovaná nabídka masmédií umožňuje opatřit pro společenskou komunikaci nepřetržitý příjem individuí, aniž by se musel brát ohled na specifičnost jiných funkčních systémů. Média nepotřebují překonávat ani personalizaci rodinného systému, ani anonymitu ekonomického systému. Dostačující jsou standardizace, které jsou nastaveny tak, že zainteresovanému individuu umožňují, aby samo určilo a zvolilo nebo odstranilo smysl své účasti. Ve všech programových oblastech masmédií je spolu s tím zahrnut člověk ale samozřejmě nikoli jako reálná reprodukce svých biochemických, imunologických, neurobiologických a masově vědomých procesů, ale pouze jako sociální konstrukt. Konstrukt kognitivně více či méně informovaných, morálně odpovědných lidí, kteří mají ve své kompetenci učinit rozhodnutí, slouží funkčnímu systému masmédií k tomu, aby sám sebe stále iritoval v pohledu na biologické a psychické prostředí člověka. 3 Tak, jako v jiných funkčních systémech, zůstává i prostředí operativně nedosažitelné, nelze jej začlenit po částech, a proto musí být rovněž čteno. Charak - terizování 4 jedinců, které je tímto způsobem stále reprodukováno, označuje na vnitřní straně hranic systému masmédií body, na kterých působí 3 Viz homo oeconomicus za ekonomický systém a homo iuridicus za právní systém Michael Hutter / Gunther Teubner, Der Gesellschaft fette Beute: homo juridicus a homo oeconomicus jako fikce získáná komunikací, in: Peter Fuchs / Andreas Göbel (ed.), Der Mensch das Medium der Gesellschaft?, Frankfurt 1994, s Totéž ostatně platí pro stejnojmenný metodologický individualismus a koncept rational choice v sociálních vědách. Také zde není konkrétně zohledněna individualita člověka, nýbrž pouze do té míry, jak je to vyžadováno podle metodologických kritérií určitých fungujících výkladů s ohledem na konstrukci. 4 Móda portraits nebo caractères 17. / 18. století, k níž podává komentář Diderot, byla produktem knihtisku, a proto nebyla brána zcela vážně. Viz Denis Diderot, Satire I, sur les Caractéres et les Mots de Caractèes, de Professions, etc., cit. podle (Œuvres, Paris 1951 (éd. de la Pléïade), s

5 strukturální spojení s prostředím člověka. Miliardy druhů aktivovaných psychických událostí je tak dáno do formy, která může být dále využita uvnitř systému, a v sekvenci rozdílů, které z toho vyplývají, ji lze opět psychicky číst. Jako vždy jsou v případě strukturálních spojení tyto vztahy příliš složité pro zobrazení z hlediska pojmu lineární kauzality nebo reprezentace. Nicméně nevznikají ani svévolně, ani je nelze libovolně modifikovat. Koevoluce sociálních a psychických systémů našla formy, které reprodukují na obou stranách systémy, jež jsou vysoce komplexní a mají vlastní dynamiku, a otevřeně se považují za další evoluci. V masmediálním systému tato konstrukce člověka reprodukuje mýtus služeb pro jedince. Tento člověk se zajímá o informace, dokonce v životně důležitých věcech, které jsou závislé na informacích; člověk tedy musí být informován. Z morálního hlediska má člověk tendenci k pokušení; proto musí být blíže ukázán rozdíl mezi dobrým a špatným chováním. Činí to bez jakéhokoli řízení v proudu jednání; musí mu být tedy představeny možnosti rozhodování s heslem mediálního koncernu: duchovní orientace. Toto udělení smyslu v žádném případě nezastaralo doplněním tis - kových médií obrazovými médii. Stále více ale také slouží plnohodnotné interpretaci známých tváří (často i těl a pohybů) a jmen. Může to vést ke zjednodušení a zároveň subtilnosti použitých konstruktů, z empirického hlediska však o tom víme málo. Bylo by velkým nedorozuměním, kdyby chtěl člověk chápat toto konstruktivistické zobrazení problému systém / prostředí jako čisté sebevzbuzování iluzí masových médií. Předpokládalo by to dokonce, že to, co je na druhé straně, dává iluzi ještě realitu, do které by se dalo proniknout. Ale to také není žádná představa, které by se dalo zcela věřit. Spíše je to úspěšný pokus, pokud se na základě velmi přísných podmínek udrží v souladu sebe-reference a reference druhého. 92

SYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE V MULTICENTRICKÉM SVĚTĚ (O čem vypovídá Luhmannova systémová teorie)

SYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE V MULTICENTRICKÉM SVĚTĚ (O čem vypovídá Luhmannova systémová teorie) Teoretické štúdie SYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE V MULTICENTRICKÉM SVĚTĚ (O čem vypovídá Luhmannova systémová teorie) doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Pracoviště

Více

Sociální systémy očima představitelů vybraných systemických myšlenkových proudů Lubomír Galatík

Sociální systémy očima představitelů vybraných systemických myšlenkových proudů Lubomír Galatík Sociální systémy očima představitelů vybraných systemických myšlenkových proudů Lubomír Galatík Sociální systémy, autopoiéza a jazykování Autopoietická koncepce Maturany a Varely Lingvistické chování Maturanova

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

culture industry, mass culture, mass media, mass man, media culture, cyberspace, new (ICT) technology, digitalization, globalization

culture industry, mass culture, mass media, mass man, media culture, cyberspace, new (ICT) technology, digitalization, globalization Abstract: Culture is both material and spiritual products, but also the dynamics of representation. With culture, one can adapt to the social environment in which they can further understand and adapt

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Chování pacienta a jeho kauzální výklad. Marie Večeřová

Chování pacienta a jeho kauzální výklad. Marie Večeřová Chování pacienta a jeho kauzální výklad Marie Večeřová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá chováním pacienta a kauzálním výkladem tohoto chování. Teoretická část bakalářské práce

Více

Antinomie sociální paměti 1

Antinomie sociální paměti 1 Antinomie sociální paměti 1 Jiří Šubrt 2 Katedra historické sociologie FHS UK v Praze Antinomies of Social Memory. Theoretical thinking in the humanities and social sciences is formed by opinions often

Více

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ

* TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ .Vančát Jaroslav. * TVORBA VIZUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ gnozeologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově Karolinum, Praha 2000. 167 stran 1. ASPEKTY REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE VÝTVARNÉ

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI

VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií VÝZKUMNÉ METODY V SOCIÁLNÍ PRÁCI Detlef Baum Alice Gojová (eds.) Ostrava 2014 Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Lence Václavíkové Helšusové, Ph.D. za věcné připomínky, cenné rady a vstřícné vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu.

Více

KRIZOVÁ KOMUNIKACE S MÉDII

KRIZOVÁ KOMUNIKACE S MÉDII Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky KRIZOVÁ KOMUNIKACE S MÉDII CRISIS COMMUNICATION WITH THE MEDIA Bakalářská diplomová práce Hana Mášová Vedoucí bakalářské

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1 ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY UČITELŮ OD KVALITATIVNÍHO KE SMÍŠENÉMU VÝZKUMNÉMU DESIGNU 1 Josef Lukas Katedra psychologie FSS MU v Brně Abstrakt: Příspěvek je věnován novějšímu přístupu ke zkoumání učitele, shrnuje

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Obsahová analýza prezentace genderu v časopisech pro děti předškolního věku Marie Gašparíková Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých. Jaroslav Balvín

Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých. Jaroslav Balvín Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých Jaroslav Balvín Praha 2011 MOTTO Když člověk odejde, záleží jen na tom, co udělal. (Alexandr Veliký Makedonský ve filmu Alexandr Veliký). Jaroslav

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava Komunitní plánování Opava Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb ve Statutárním městě Opava Autoři analýzy: Mgr. Ing. Petr Krohe RNDr. Karel Hasík, PhD. Mgr. Vladimíra Klíčová 1 Opava,

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC PIAAC Program pro mezinárodní hodnocení kompetencí dospělých ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST DOSPĚLÝCH: KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC PRO PIAAC Březen 2009 Úvod Čtenářská gramotnost dospělých: Konceptuální rámec pro PIAAC 1.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Genderové stereotypy v pohádkách

Genderové stereotypy v pohádkách Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Genderové stereotypy v pohádkách Vojtěch Oliverius Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra sociologie Studijní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ A ŽURNALISTIKY Ferda Televizní dokument - portrét Magisterská diplomová práce Odborné vedení práce: Mgr. David Kořínek Vypracovala:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Jakub Stařík Specifické kulturní prvky v komunikačních kódech českých a amerických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více

INSPEC Inovace studijního programu Specializace v pedagogice. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd

INSPEC Inovace studijního programu Specializace v pedagogice. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd INSPEC Inovace studijního programu Specializace v pedagogice Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Katedra učitelství a humanitních věd Psychologie učení (Pracovní verze) Autor: PhDr. Václava Nývltová,

Více

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se

Více