Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa"

Transkript

1 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová Telefon: Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet listů příloh:0 / Datum Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) zadávanou na základě Výzvy k podání nabídky MUCL/168081/2014 ze dne (dále jen výzva) zadavatel odpovídá na dotazy uchazečů následovně: Dotaz č. 1 : Zadavatel dle Zadávací dokumentace požaduje integraci se systémem FLUX PaM společnosti FLUX. Uchazeč ve smyslu prohlášení Zadavatele, že se jednotlivý dodavatelé stávajících SW zavázali spolupracovat se všemi uchazeči za stejných podmínek, poptal společnost FLUX po integračních podmínkách SW FLUX PaM se systémem uchazeče. Společnost FLUX vedle jednorázových nákladů na integraci uvedla i potřebu navýšení servisní podpory jejich produktů pro MÚ Česká Lípa o fixní roční částku. Má být toto navýšení servisní podpory součástí nabídky uchazeče? Když ano, jakou formou má být tato skutečnost zakomponována do nabídky uchazeče? Jak bude řešen smluvní vztah mezi uchazečem, MÚ Česká Lípa a společností FLUX z hlediska navýšení servisní podpory? Odpověď zadavatele č. 1: Do nabídkové ceny uchazeč zakalkuluje veškeré náklady spojené s integrací tj. celkovou cenu integračních rozhraní včetně následných plateb. Z dohody mezi uchazečem a dodavatelem

2 SW určeného k integraci nemůže pro město Česká Lípa vzniknout nový smluvní vztah, vše je v režii uchazeče. Dotaz č. 2 : Ve Výzvě k podání nabídky, v článku 1, je mimo jiné uvedeno a dále ve Výzvě k podání nabídky, v Příloze č. 1 - Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby, v kapitole 3. Funkcionalita minimálního plnění ISMP, v článku 4.1, je uvedeno a) Předpokládá Uchazeč správně, že provozovaná elektronická spisová služba města Česká Lípa (dále jen MČL), se kterou je požadována integrace, je od společnosti CNS ve verzi Elisa 1.25.x (vývojově vždy poslední revize) disponuje rozhraním dle národního standardu na které se bude Uchazeč integrovat?. b) Předpokládá Uchazeč správně, že integrace na přestupkovou agendu od společnosti VITA není předmětem plnění Uchazeče? Odpověď zadavatele č. 2: a) Ano, essl Elisa splňuje požadavky na rozhraní dle národního standardu. b) Integrace esslxvita není předmětem této veřejné zakázky. Dotaz č. 3: Ve Výzvě k podání nabídky, v článku 1.3, je mimo jiné uvedeno

3 a dále je ve Výzvě k podání nabídky, v Příloze č. 1 - Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby, článku 3.11, je uvedeno K provozování ISMP je nezbytná i řada dalších programů / nástrojů, jejichž pořízení je možné pouze na základě smlouvy, uzavřené mezi Zadavatelem a poskytovatelem (např. přístup do evidencí MDČR). V řadě případů navíc tyto přístupy nevznikají / nejsou dostupné ihned po podpisu smlouvy, ale až s odstupem několika týdnů. a) Může Zadavatel upřesnit, jak bude řešen stav, kdy v implementaci nebude možné z výše uvedených důvodů (italicou) pokračovat? b) Může Zadavatel upřesnit, zda disponuje a. přístupy do IS PATROS a PATRMV (provozuje OIPIT PP ČR) b. připojením k CMS c. přístupy do centrálního registru řidičů pro všechny předpokládané uživatele mobilních terminálů? c) Může Zadavatel upřesnit, zda disponují budoucí uživatelé ISMP uznávanými / kvalifikovanými certifikáty ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu? Odpověď zadavatele č. 3: Ad. a) V případě, že v době plnění nebudou k dispozici přístupy do centrálních registrů např. MDČR a to z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, nebude tato skutečnost považována za porušení podmínek smlouvy zhotovitelem. Ad. b) a. Ne, nedisponuje. Nepřísluší působnosti MP. b. Ne, nedisponuje. c. Ano v řádu několika dnů, je v jednání.

4 Ad. c) V současné době nikoli, bude řešeno v režii města. Dotaz č. 4: IS MP a integrační vazby, v kapitole 3. Funkcionalita minimálního plnění ISMP, v článku 4., je mimo jiné uvedeno a) Předpokládá Uchazeč správně, že Zadavatel zajistí přípravu rozhraní na straně interních systémů třetích stran (např. Elektronická spisová služba (CNS Mělník), Linka 156 (Asterisk), Personalistika (FLUX PaM) atd.) v požadovaném čase, rozsahu, struktuře dané Uchazečem a kvalitě tak, aby bylo dosaženo požadované integrace? b) Předpokládá Uchazeč správně, že jsou uvedení dodavatelé interních systémů třetích stran, uvedených v odst. b) výše, smluvně vázáni se Zadavatelem tak, aby zajistili přípravu rozhraní na straně interních systémů třetích stran v požadovaném čase, rozsahu, struktuře dané Uchazečem a kvalitě, a dále poskytovali potřebnou součinnost Uchazeči při zpracování dokumentu Cílový koncept a dále ve všech, Zadavatelem požadovaných fázích plnění Uchazeče? c) Předpokládáme správně, že jsou uvedení dodavatelé interních systémů třetích stran, uvedených v odst. b) výše, smluvně vázáni se Zadavatelem tak, aby poskytovali potřebnou součinnost Uchazeči i po dobu trvání servisní podpory sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu Informačního systému městské policie, zejména při změnách vyvolaných update systému Uchazeče, a to jak v souvislosti se změnami legislativy, tak v souvislosti s inovacemi systému Uchazeče? d) Předpokládá Uchazeč správně, že náklady, které budou mít dodavatelé interních systémů třetích stran, uvedených v odst. b) výše, pro plnění uvedené v odst. b), c) a d) výše, nejsou součástí ceny Uchazeče? Odpověď zadavatele č. 4: Ad. a) Ne, kompletní integrace je plně v režii uchazeče, včetně přípravy a komunikace s dodavateli integrovaných SW.

5 Ad. b) Zmiňovaní dodavatelé podali prohlášení o poskytování součinnosti pro integraci nabízeného plnění s jednotlivými systémy.. Ad. c) Zmiňovaní dodavatelé podali prohlášení o poskytování součinnosti pro integraci nabízeného plnění s jednotlivými systémy. Ad. d) Ne, náklady dodavatelů interních systémů třetích stran jsou na vzájemné dohodě těchto dodavatelů s uchazečem, jsou plně v režii uchazeče a jsou součástí nabídkové ceny. Dotaz č. 5: IS MP a integrační vazby, v kapitole 3. Funkcionalita minimálního plnění ISMP, článku 4., je mimo jiné uvedeno a) Může Zadavatel upřesnit požadavek vizualizace dat? b) Předpokládá Zadavatel realizaci rozhraní na nějaký další interní systém třetích stran, interní GIS (geografický informační systém)? c) Může Zadavatel upřesnit (i) o jaký GIS se jedná (výrobce, typ verze a (ii) požadavky na tuto integraci? Odpověď zadavatele č. 5: Ad. a) Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. Ad. b) Všechny požadované integrace jsou uvedeny v ZD. Ad. c) Integrace na konkrétní GIS není požadována.

6 Dotaz č. 6: Ve Výzvě k podání nabídky, v článku 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky, je mimo jiné uvedeno a dále ve Výzvě k podání nabídky, v Příloze č. 1 - Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby, v kapitole 3. Funkcionalita minimálního plnění ISMP, článku 3.11, je uvedeno a) Chápe Uchazeč správně, že Zadavatel nepožaduje integrace na a. ekonomický systém b. evidenci záborů veřejného prostranství, evidenci psů c. apod. b) Může Zadavatel upřesnit, na jaké ostatní systémy, resp. přesně definovat (i) všechny požadované integrace, (ii) obchodní názvy integrovaných systémů, jejich verze a výrobce a (iii) požadované technické parametry každé integrace? Odpověď zadavatele č. 6: Ad. a) Integrace na ekonomický systém, evidenci záborů veřejného prostranství, evidenci psů nejsou součástí předmětu této zakázky. Ad. b) Požadované je definováno v přílohách č. 1 a č. 2 ZD.

7 Dotaz č. 7: Ve Výzvě k podání nabídky, v článku 6, je mimo jiné uvedeno Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit, o jaké doklady uvedené v čl se jedná? Odpověď zadavatele č. 7: Jedná se technický popis ISMP a technické parametry nabízených mobilních HW zařízení (telefonů) např. popis zpracovaný uchazečem obsahující požadovaný technický popis dodávaného SW resp. technické údaje o dodávaném HW nebo technické listy výrobce HW zařízení apod. Dotaz č. 8: IS MP a integrační vazby, článku 2.2., je jiné uvedeno Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, novelizaci Zákonem č. 18/2012 Sb. Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy). a) Může zadavatel upřesnit, jaké požadavky z výše uvedených, Zákonu a Vyhlášce, má Uchazeč naplňovat? b) Domnívá se Uchazeč správně, že se jedná o součást předmětu plnění, dodávku provozní dokumentace v rozsahu požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o Informačních systémech veřejné správy, v pozdějším znění, a vyhlášky 529/2007 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS (uživatelská dokumentace, systémová dokumentace, bezpečnostní dokumentace).

8 c) Může Zadavatel upřesnit, jaké všechny právní předpisy musí plnění Uchazeče splňovat? Odpověď zadavatele č. 8: Ad.a) Veškeré požadavky dané uvedenou legislativou týkající se předmětu zakázky. Ad.b) Přesné požadavky stanoví uvedená legislativa. Ad. c) Plnění uchazeče musí splňovat veškeré právní předpisy, do jejichž působnosti plnění uchazeče zasahuje. Dotaz č. 9: IS MP a integrační vazby, článku 2.6, je uvedeno dále je ve Výzvě k podání nabídky, v Příloze č. 2 - Specifikace provozního HW a SW prostředí, článku 3., je mimo jiné a) Může Zadavatel upřesnit, zda existuje testovací prostředí interních systémů třetích stran (např. Elektronická spisová služba (CNS Mělník), Linka 156 (Asterisk), Personalistika (FLUX PaM) atd.), jejichž integrace je požadována?

9 b) Může Zadavatel upřesnit, zda toto testovací prostředí má realizováno rozhraní na základní registry? Odpověď zadavatele č. 9: Ad. a) Testovací prostředí systému Elisa (CNC Mělník) existuje. Integrace linky 156 a personalistiky FLUX pro potřeby testovacího prostředí není nutná. Ad. b) Nemá a není požadováno - viz příslušná legislativa (zákon 111/2009 Sb. a zákon č. 312/2013 Sb.) Dotaz č. 10: IS MP a integrační vazby, článku 2.8, je uvedeno Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit (kvantifikovat), jaké parametry jsou požadované pro nabízené řešení ISMP v oblasti (i) výkonnost (jaké jsou požadované výkonové parametry udržitelné na 100Mbps síti) a v oblasti (ii) odezva (jaká je požadované odezva udržitelná na 100Mbps síti)? Odpověď zadavatele č. 10: Požadavek je míněn ke srovnatelné funkčnosti na síti 1000Mbps i 100Mbps bez měřitelných rozdílů. Dotaz č. 11: IS MP a integrační vazby, článku 2.9, je uvedeno Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit (kvantifikovat), jaké parametry jsou požadované pro nabízené řešení ISMP pro bezproblémový provoz v prostředí IS města Česká Lípa?

10 Odpověď zadavatele č. 11: Jedná se o plnou kompatibilitu s popsaným prostředím. Dotaz č. 12: IS MP a integrační vazby, článku 3.11, je uvedeno a) Může Zadavatel upřesnit, do jakých informačních systémů a k jakým datům požaduje Zadavatel přístup dle Zákona č. 553/1991 Sb., o obecné policii? b) V souladu s požadavkem 11a Zákona č. 553/1991 Sb., o obecné policii může Zadavatel upřesnit, zda k datu, stanovenému Zadavatelem k podání nabídky / zahájení provozu, budou vytvořeny provozovateli příslušných informačních systémů (zejména MVČR, MDČR a PČR), legislativní, technické a procesní předpoklady na plnění požadavku 3.11 Uchazečem? Odpověď zadavatele č. 12: Ad. a) Zadavatel požaduje přístupy vymezené zákonem č. 553/1991 Sb. a 361/2000 Sb. a následných novelizací. Ad. b) Tento požadavek je mimo působnost zadavatele. Více viz odpověď na dotaz č. 3 a). Dotaz č. 13: ISMP a integrační vazby, článku 3.24., je uvedeno Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit, o jakou rozšiřitelnost se jedná? Odpověď zadavatele č. 13: Jedná se o budoucí požadavky vyplývající z působnosti MP.

11 Dotaz č. 14: IS MP a integrační vazby, článcích 4.4 až 4.7., je uvedeno Dotaz zní: Může Zadavatel upřesnit, jaké jsou požadavky / jaké parametry má splňovat virtualizace dat? Odpověď zadavatele č. 14: Přenesení požadovaných údajů čitelných pro uživatele odpovídající konkrétnímu požadavku a konkrétní situaci, která vyplývá z běžného výkonu činností MP. Dotaz č. 15: Ve Výzvě k podání nabídky, v Příloze č. 2 - Specifikace provozního HW a SW prostředí, článku 3., je mimo jiné uvedeno

12 a dále ve Výzvě k podání nabídky, v Příloze č. 1 - Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby, článku 2.2, je jiné uvedeno a) Předpokládá Zadavatel správně, že informační systémy, na které je požadována integrace, odpovídají v plném rozsahu požadavkům, definovaným v zákoně č. 365/2000 Sb., i informačních systémech veřejné správy? b) Disponuje Zadavatel příslušnými atesty? Odpověď zadavatele č. 15: Ad. a) Dotaz nesouvisí s předmětem zakázky. Ad. b) Dotaz nesouvisí s předmětem zakázky. Výše uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 se tímto stávají nedílnou součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Mgr. Jolana Nebřenská v.r. vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Za správnost: Martina Hofmanová v.r. referent veřejných zakázek

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

,,Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

,,Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Město Cheb jako centrální zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY podlimitní veřejná zakázka na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Město Cheb jako centrální zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávku a implementaci informačního systému Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zavedení jednotného ekonomického informačního systému řízení příspěvkových organizací Plzeňského kraje ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Zavedení jednotného ekonomického informačního

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001804/2015 25.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více