Syphilis Total Ab 1 destička destiček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531"

Transkript

1 Syphilis Total Ab 1 destička destiček SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU /11

2 OBSAH 1. ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ PRINCIPU TESTU ZÁSADY POSTUPU REAGENCIE VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ VZORKY POSTUP OMEZENÍ TESTU CHARAKTERISTIKY ÚČINNOSTI LITERATURA [CZ] 1

3 1. ÚČEL POUŽITÍ Tyto soupravy jsou určeny pro použití řádně proškolenými a kvalifikovanými pracovníky pro kvalitativní detekci protilátek na Treponema pallidum v lidském séru a plazmě. Výrobek lze použít pro screening dárců krve a jako diagnostická pomůcka u pacientů s podezřením na syfilis. 2. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ PRINCIPU TESTU Syfilis je chronická infekce, jejíž vývoj probíhá v několika stadiích: primárním, sekundárním, terciálním a kvartérním. Tato stadia se vyznačují různými klinickými příznaky, typicky se nejprve objeví boláky známé jako tvrdé vředy, poté syfilitická vyrážka, po které následuje dlouhé období klidu. Neléčená infekce může nakonec vést ke kardiovaskulárním problémům a neurosyfilis. Infekce je způsobena spirochetou Treponema pallidum a obvykle se přenáší pohlavním stykem, ačkoli je možný i přenos transfuzí nakažené krve. Rovněž dochází k přenosu z matky na nenarozené dítě (intrauterinní nákaza). Ukázalo se, že organismus nelze prakticky kultivovat v umělém médiu a diagnóza obvykle záleží na prokázání protilátek v krvi, které se objeví brzy po prvotní nákaze a mohou přetrvávat po mnoho let. Testy na syfilis se dělí do 4 kategorií: přímé mikroskopické vyšetření, test na treponemové protilátky, testy na netreponémové protilátky a přímé testy na antigeny. Kvůli dlouhému období latentní fáze onemocnění a nespecifické povaze netreponémových testů se metody, které odhalí specifické antitreponemální protilátky ve vzorcích krve, stávají pro účely screeningu stále populárnějšími. Syphilis Total Ab je jedním z těchto testů. 3. ZÁSADY POSTUPU Syphilis Total Ab používá tři rekombinantní antigeny v sandwichovém typu reakce. Antigeny odhalí IgG, IgM, a IgA specifické pro T. pallidum, což umožňuje odhalit protilátky během všech stadií nemoci. Jamky jsou potaženy směsí rekombinantních antigenů T. pallidum 15Kd, 17Kd a 47Kd. Specifické protilátky ve vzorcích séra nebo plazmy se váží na tyto antigeny a na stejné antigeny konjugované s křenovou peroxidázou, když je konjugát přidán do jamky, ve které byl inkubován vzorek. Po odstranění nezreagovaného materiálu promýváním je přítomnost vázaného enzymu indikujícího přítomnost specifických protilátek ve vzorku detekována změnou barvy v substrát/chromogenní směsi. Intenzita zabarvení je porovnána s intenzitou zabarvení v kontrolních jamkách pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti specifických protilátek. [CZ] 2

4 4. REAGENCIE 4.1. Popis Označení na štítku R1 R2 Mikrotitrační destička Koncentrovaný promývací roztok (20X) Popis Mikrotitrační destička 12 stripů v každém 8 jamek potažených rekombinantními antigeny (rag) T. pallidum Specifické ident. číslo = 97 Koncentrovaný promývací roztok (20X) Tris pufr NaCl, ph 7,4 Konzervant: ProClin 300 (0,04 %) Provedení / příprava destička Připraveno k použití 70 ml Ke zředění Provedení / příprava destiček Připraveno k použití 235 ml Ke zředění R3 Negativní kontrola Negativní kontrola Tris pufr obsahující BSA (hovězí sérový albumin) Konzervant: ProClin 300 (0,1 %) 2,1 ml Připraveno k použití 2,1 ml Připraveno k použití R4 R6 Pozitivní kontrola Konjugát Pozitivní kontrola (humánní) Humánní sérum obsahující protilátky na T. pallidum negativní na HIV1/2, HBs Ag a HCV rozředěné v tris pufru obsahujícím BSA Konzervant: ProClin 300 (0,1 %) Konjugát T. pallidum rag / peroxidáza Konzervant: ProClin 300 (0,05 %) 1,6 ml Připraveno k použití 8 ml Připraveno k použití 1,6 ml Připraveno k použití 30 ml Připraveno k použití R8 Substrátový pufr Substrátový pufr roztok kyseliny citronové a octanu sodného o ph 4,0 obsahující H 2 O 2 (0,015 %) a DMSO (4 %) 60 ml K rekonstituci 60 ml K rekonstituci R9 R10 Chromogen: roztok TMB (11X) Zastavovací roztok Chromogen: roztok TMB (růžový) Roztok obsahující 3,3, 5,5 tetrametylbenzidinu (TMB) Zastavovací roztok Roztok kyseliny sírové (H 2 SO 4 1N) 5 ml Ke zředění 28 ml Připraveno k použití 5 ml Ke zředění 28 ml Připraveno k použití 4.2. Požadavky na skladování a manipulaci Souprava by měla být uchovávána při teplotě +2 8 C. Každá jednotlivá položka soupravy, která byla uchovávána při doporučené teplotě, může být použita až do data exspirace uvedeného na obalu (pokud není uvedeno jinak). Po otevření a v případě, že nedošlo ke kontaminaci, mohou být reagencie R3, R4, R6, R8, R9 a R10, které byly uchovávány při předepsané teplotě, použity až do data exspirace uvedeného na obalu. [CZ] 3

5 Označení R1 R2 R8+R9 Uchovávání Po otevření vakuově uzavřeného balení mohou být mikrotitrační stripy uchovávány při teplotě 2 8 C po dobu 1 měsíce v pečlivě uzavřeném originálním balení. Připravený promývací roztok může být uchováván při teplotě C po dobu 2 týdnů. Koncentrovaný promývací roztok (R2) může být uchováván při C. Po rekonstituci lze reagencie, které byly uchovávány v temnu, použít po dobu 6 hodin při pokojové teplotě (18 30 C). 5. VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro odborné použití Zdravotní a bezpečnostní opatření: Tato testovací souprava by měla být používána pouze kvalifikovanými pracovníky znalými laboratorních postupů a seznámenými s potenciálními riziky. Noste patřičné ochranné oblečení, rukavice a ochranu očí/obličeje a řiďte se nezbytnými pravidly správné laboratorní praxe. Testovací souprava obsahuje komponenty z lidské krve. Materiály lidského původu použité při přípravě reagencií byly testovány a byly shledány nereaktivními na povrchový antigen hepatitidy B (HBs Ag), protilátky proti virům lidské imunodeficience (HIV-1 a HIV-2) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV). Žádná známá metoda nedokáže poskytnout úplnou jistotu, že neobsahují infekční látky. Proto by se všemi deriváty lidské krve, reagenciemi a humánními vzorky mělo být nakládáno jako s potenciálně infekčními a dodržovat doporučená obecná opatření pro krevní patogeny, jak jsou definována místními, regionálními a národními předpisy. Únik biologického materiálu: s uniklým materiálem lidského původu by mělo být nakládáno jako s potenciálně infekčním. V případě úniku, pokud materiál neobsahuje kyselinu, by měla být okamžitě provedena dekontaminace místa úniku a jakýchkoli kontaminovaných povrchů nebo vybavení, a to patřičným chemickým dezinfekčním přípravkem, který je účinný pro případná biologická rizika související s danými vzorky (obecně přípravek typu Savo při ředění 1:10, 70 80% etanol nebo izopropanol, iodofor [jako 0,5% Wescodyne Plus] atd.), a poté usušení. Úniky obsahující kyselinu by měly být řádně absorbovány (vysušeny) nebo neutralizovány, místo opláchnuto vodou a vysušeno; materiály použité k absorbování uniklého materiálu může být nutné likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu. Poté by místo mělo být dekontaminováno některým z chemických dezinfekčních přípravků. POZNÁMKA: Nedávejte roztoky obsahující chlornan do autoklávu! Všechny vzorky a materiály použité pro provedení testu by měly být zlikvidovány jako potenciálně infekční materiál. S laboratorním, chemickým nebo biologickým odpadem musí být nakládáno a musí být likvidován v souladu s místními, regionálními a národními předpisy. Ohledně doporučení týkajících se rizik a prevence v souvislosti s některými chemickými složkami v této testovací soupravě odkazujeme na piktogram/y uvedené na štítcích a informace uvedené na konci návodu k použití. Bezpečností list je dostupný na [CZ] 4

6 5.2. Výstrahy týkající se postupu Příprava Spolehlivost výsledků závisí na správné implementaci následujících osvědčených laboratorních postupů: Nepoužívejte reagencie po datu exspirace. V průběhu testu nemíchejte a nekombinujte reagencie různých šarží. Před použitím počkejte 30 minut, než se reagencie vytemperují na pokojovou teplotu (18 30 C). Název testu a specifické identifikační číslo pro test jsou napsány na rámečku každé mikrotitrační destičky. Toto specifické identifikační číslo je také uvedeno na každém stripu. Syphilis Total Ab: specifické identifikační číslo = 97 Před použitím ověřte specifické identifikační číslo. Pokud chybí nebo se liší od uvedeného čísla odpovídajícího analýze, která má být provedena, neměli byste tento strip použít. POZNÁMKA: Pro promývací roztok (R2, označení štítku: 20X, zabarvený zeleně), peroxidázový substrátový pufr (R8, označení štítku: pufr TMB, zabarvený modře), chromogen (R9, označení štítku: TMB 11X, zbarvený fialově) a ukončovací roztok (R10, označení štítku: 1N, zabarvený červeně), je možné použít jiné šarže než šarže obsažené v soupravě za předpokladu, že je stejná šarže použita v rámci probíhajícího testu. Tyto reagencie mohou být použity s některými dalšími produkty naší společnosti. Pro bližší informace kontaktujte náš technický servis. Reagencie pečivě rekonstituujte a zabraňte případné kontaminaci. Používejte skleněné nádoby, které jste důkladně umyli a opláchli deionizovanou vodou, nebo ještě lépe jednorázový materiál. Nedopusťte, aby mikrotitrační destička mezi ukončením promytí a distribucí reagencií uschla. Enzymatická reakce je velmi citlivá na kovové ionty. Nedopusťte tedy, aby se jakékoli kovové částice dostaly do kontaktu s roztoky konjugátu nebo substrátu. Vyvíjecí roztok (substrátový pufr + chromogen) musí být růžově zbarven. Změna této růžové barvy do několika minut po rekonstituci značí, že reagencii nelze použít a je třeba ji vyměnit. Přípravu vyvíjecího roztoku lze provést na čisté jednorázové plastové misce nebo skleněné nádobce, která byla nejprve předmyta 1 N HCl a důkladně opláchnuta destilovanou vodou a usušena. Tato reagencie musí být uchovávána v temnu. Nikdy nepoužívejte stejnou nádobku pro distribuci konjugátu a vyvíjecího roztoku Zpracování Neměňte postup analýzy. Neprovádějte test v přítomnosti reaktivních výparů (výpary kyselin, zásad, aldehydů) nebo prachu, které by mohly změnit enzymatickou aktivitu konjugátu. Pro každý vzorek použijte novou pipetovací špičku. Promytí jamky je kritickým krokem v této proceduře: dbejte doporučeného počtu promývacích cyklů a ujistěte se, že jsou všechny jamky zcela naplněny a poté zcela vyprázdněny. Nesprávné promytí může vést k nepřesným výsledkům. Pro dosažení maximální účinnosti testu dodržujte pečlivě popsaný promývací postup. Pro některé přístroje může být nutné optimalizovat promývací proces (vyšší počet cyklů promývání a/nebo objem promývacího pufru pro každý cyklus) za účelem dosažení přijatelné úrovně optické hustoty pozadí pro negativní vzorek. Ohledně adaptací a speciálních postupů kontaktujte naši společnost. 6. VZORKY Vzorky krve odebírejte v souladu s běžnou praxí. Testy by měly být provedeny na nezředěném séru nebo plazmě (odebrané na EDTA, citronan sodný, heparin sodný nebo ACD). Vzorky obsahující agregáty musí být před testováním vyčištěny v odstředivce. Vzorky by měly být uchovávány při teplotě +2 8 C, pokud je třeba testování provést do 7 dnů nebo při -20 C pro delší období. Neopakujte více než 5 cyklů zmrazení/rozmrazení. Lze použít vzorky, které byly tepelně ošetřeny při 56 C po dobu 30 minut. [CZ] 5

7 Vzorky obsahující až 120 g/l albuminu, 200 mg/l bilirubinu, 33 g/l trioleinu nebo 2 g/l hemoglobinu nikterak neovlivňují výsledky. Nicméně se nedoporučuje používat silně lipidemické nebo hemolyzované sérum či plazmu. Vzorky by před testováním měly být rozmrazeny a dobře promíchány. Pokud je třeba vzorky odeslat, musí být zabaleny v souladu s platnými předpisy týkajícími se přepravy etiologických činidel a přednostně ve zmrazeném stavu. 7. POSTUP 7.1. Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky destilovaná voda chlornan sodný (bělidlo) a bikarbonát sodný absorpční papír jednorázové rukavice bezpečnostní brýle jednorázové zkumavky automatické nebo poloautomatické, nastavitelné nebo přednastavené pipety nebo multipipety pro měření a dávkování 50 μl, 1 ml a 10 ml odměrné válce o objemu 100 ml a 1 l automatická, poloautomatická nebo manuální promývačka mikrotitračních destiček(*) inkubátor mikrotitračních destiček termostaticky nastavený na 37 C ±1 C (*) nádoba na biologický odpad spektrofotometr pro mikrotitrační destičky vybavený filtry 450, 490 nm a nm (*) (*) Obraťte se na nás pro bližší informace ohledně vybavení doporučeného naším technickým oddělením Příprava reagencií Reagencie připravené k použití Reagencie 1 (R1): Mikrotitrační destička Každý podpůrný rámeček, který obsahuje 12 stripů, je zabalen v hermeticky uzavřeném foliovém sáčku. Sáček rozstřihněte nebo rozřízněte skalpelem ve vzdálenosti 0,5 až 1 cm nad uzávěrem. Otevřete sáček a vyjměte rámeček. Vložte nepoužité stripy zpět do sáčku. Pečlivě jej uzavřete a vložte jej zpět na místo uchovávání při teplotě +2 8 C. Reagencie 3 (R3): Negativní kontrola Reagencie 4 (R4): Pozitivní kontrola Reagencie 6 (R6): Konjugát Před použitím homogenizujte převracením. Reagencie 10 (R10): Zastavovací roztok Reagencie k rekonstituci Reagencie 2 (R2): Koncentrovaný promývací roztok (20X) Rozřeďte v poměru 1:20 v destilované vodě a získejte promývací roztok připravený k použití. Připravte 800 ml na jednu destičku s 12 stripy. Reagencie 8 (R8) + Reagent 9 (R9): Enzymatický vyvíjecí roztok Nařeďte chromogen (R9) v substrátovém pufru v poměru 1:11 (tedy 1 ml reagencie R ml R8) za předpokladu, že pro 12 stripů je třeba 10 ml. Homogenizujte Postup testování Bezpodmínečně dodržujte postup. Použijte negativní i pozitivní sérové kontroly pro každý test s cílem validovat kvalitu testu. [CZ] 6

8 Dodržujte následující zásady správné laboratorní praxe: 1) Pečlivě připravte distribuci vzorků a plán identifikace. 2) Připravte si rozředěný promývací roztok R2. 3) Z ochranného balení vyjměte podpůrný rámeček a nezbytný počet stripů (R1). Nepoužité stripy vložte zpět do obalu. Obal zavřete a vraťte na místo s teplotou +2 8 C. 4) Napipetujte do jamek v následujícím pořadí (doporučená distribuce): 50 µl negativní kontroly (R3) do A1, B1, C1 50 µl pozitivní kontroly (R4) do D1, E1 50 µl nerozředěného vzorku do každé jamky F1, G1 atd. 50 µl konjugátu (R6) do každé jamky V závislosti na použitém systému je možné upravit pozici kontrol nebo pořadí pipetování. Homogenizujte reakční směs pomocí minimálně 3 nasátí nebo pomocí míchačky na mikrotitrační destičky po dobu 5 vteřin. POZNÁMKA: Pipetování vzorku a kontrol může být během tohoto kroku vizuálně zkontrolováno. Je rozdíl ve zbarvení mezi prázdnou jamkou a jamkou obsahující vzorek. Konjugát dávkujte během 5 minut po pipetování vzorků. Je zde jasný rozdíl ve zbarvení mezi prázdnou jamkou a jamkou obsahující červený roztok konjugátu (R6) (viz 7.7) 5) Pokud je to možné, zakryjte destičku novým přilnavým filmem. 6) Inkubujte mikrotitrační destičku po dobu 30 až 35 minut při 37 C ± 1 C. 7) Pokud je to nutné, odstraňte adhezivní film. Odsajte obsah všech jamek do nádobky na tekutý odpad a do každé jamky přidejte minimálně 370 μl promývacího roztoku. Znovu odsajte a minimálně 4krát opakujte promývání (celkem 5 promývacích cyklů). Zbytkový objem musí být nižší než 10 μl (pokud je to nutné, vysušte stripy tím, že je položíte dnem vzhůru na absorpční papír). Pokud máte automatickou promývačku, dodržte stejný provozní cyklus. POZNÁMKA: Přistupte k promytí do 20 minut. 8) Připravte si vyvíjecí roztok (reagencie R8 + R9). 9) Rychle nadávkujte do každé jamky 50 μl připraveného vyvíjecího roztoku (R8 + R9), který jste připravili těsně před použitím. Nechte reakci probíhat v temnu po dobu 25 až 35 minut při pokojové teplotě (18 30 C). Nepoužívejte přilnavý film po dobu inkubace. POZNÁMKA: Během tohoto kroku lze vizuálně kontrolovat pipetování růžového vyvíjecího roztoku. Je zde jasný rozdíl ve zbarvení mezi prázdnou jamkou a jamkou obsahující růžový roztok (viz 7.7). 10) Přidejte 50 μl zastavovacího roztoku (R10) a použijte stejné pořadí a rychlost pipetování jako pro substrátový roztok. Homogenizujte reakční směs. POZNÁMKA: Pipetování bezbarvého zastavovacího roztoku lze v této fázi manipulace vizuálně kontrolovat. Barva substrátu růžová (pro negativní) nebo modrá (pro pozitivní vzorky) se z jamek ztratí a po přidání zastavovacího roztoku se změní na bezbarvou (pro negativní vzorky) nebo žlutou (pro pozitivní vzorky). 11) Pečlivě osušte dna všech destiček. Počkejte alespoň 4 minuty po přidání zastavovacího roztoku a do 30 minut po ukončení reakce odečtěte optickou hustotu 450/ nm za použití spektrofotometru. 12) Zkontrolujte shodu mezi spektrofotometrickým a vizuálním odečtem a oproti distribuci destičky a vzorku a plánu identifikace. [CZ] 7

9 7.4. Kontrola kvality Použijte negativní (R3) a pozitivní (R4) kontroly pro každou sérii s cílem validovat výsledky testů (viz 7.5) Kritéria validace testu Tento test je validní, pokud jsou splněny podmínky uvedené níže: 1) Pro negativní kontrolu R3: OD (optická hustota) R3 0,080 Pokud jedna kontrola přesahuje tuto hodnotu, můžete ji vyloučit a proveďte výpočet se dvěma zbývajícími hodnotami negativní kontroly. 2) Pro pozitivní kontrolu R4: OD R4 0, Výpočet / interpretace výsledků Hodnota cut-off se určuje pomocí negativní kontroly R3: Vypočtěte průměrnou naměřenou hodnotu absorpce pro negativní kontrolu R3 a hodnotu cut-off (COV) následujícím způsobem: COV = průměr OD R3 + 0,100 Vzorky s OD nižší než COV jsou považovány u Syphilis Total Ab za negativní. Výsledky těsně pod hodnotou COV (COV -10 % < OD < COV) by však měly být interpretovány opatrně. Doporučuje se provést opětovné testování odpovídajících vzorků v dubletu, pokud to systémy a laboratorní postupy dovolí. Vzorky s OD vyšší než nebo rovnou COV jsou považovány u Syphilis Total Ab za pozitivní a měly by být opětovně testovány v dubletu před konečnou interpretací. Opětovně testované vzorky, které přesahují COV alespoň v jednom duplikátu jsou považovány za pozitivní a měly by být dále zkoumány. Vzorky, které jsou pod COV v obou duplikátech, jsou považovány za negativní. V případě velmi nízké optické hustoty pro testované vzorky (negativní OD), a pokud je kontrolována přítomnost vzorků stejně jako reagencie, mohou být výsledky interpretovány jako negativní. Doporučuje se provést konfirmaci pozitivních vzorků podle platných národních doporučení a algoritmů Spektrofotometrická verifikace pipetování vzorku a konjugátu (volitelné) Vzorky a kontroly Přítomnost vzorků a kontrol v jamkách může být ověřena automatickým odečtem při 450/620 nm. Jamka s přidaným vzorkem bude mít OD mezi 0,050 a 1,100. Konjugát Konjugát je zbarven červeně. Přítomnost konjugátu v jamkách může být kontrolována automatickým odečtem při 450/620 nm. Jamka se vzorkem a konjugátem bude mít OD 1,200. Ověření pipetování vyvíjecího roztoku Je možné ověřit přítomnost růžového vyvíjecího roztoku v jamce automatickým odečtem při 492 nm. Jamka s vyvíjecím roztokem musí mít optickou hustotu >0,100 (nižší OD indikuje chybné pipetování vyvíjecího roztoku) [CZ] 8

10 8. OMEZENÍ TESTU Jako u všech sérologických testů na syfilis musí být interpretace výsledků získaná analýzou Syphilis Total Ab EIA použita ve spojení s klinickými symptomy pacienta, jeho anamnézou a jinými laboratorními nálezy pro vytvoření celkové klinické diagnózy. Pro každý stupeň nemoci není k dispozici žádný jednotlivý test nebo konečný referenční standard. Diagnóza syfilis tudíž spoléhá převážně na sérologické testování, což vyžaduje výsledky získané netreponemovými a treponemovými metodami. Žádný diagnostický test neposkytuje absolutní jistotu, že vzorek neobsahuje nízké hladiny protilátek proti T pallidum, a to takové, jaké se nacházejí u velmi raného stadia infekce. Kdykoli získaný negativní výsledek tedy nevylučuje možnost ohrožení infekcí syfilis. Metoda ELISA může vést ke vzniku falešně pozitivní reakce. Doporučuje se zkontrolovat specifičnost reakce všech vzorků, které se projevují jako opakovaně pozitivní, a to podle interpretačních kritérií soupravy Syphilis Total Ab za použití vhodné metody: hemaglutinační test Treponema pallidum. Všechny výsledky treponemového testu zůstávají i nadále reaktivní u probíhající treponemové infekce, tudíž by neměly být používány pro hodnocení odezvy na léčbu. Kvůli přetrvávající reaktivitě, zpravidla po celý život pacienta, nemají treponemové testy žádný význam při určování relapsu nebo opětovné infekce u pacienta, který měl reaktivní výsledek. V tomto případě se doporučuje použít jiné testy: Syphilis IgM EIA, RPR a TPHA. Spektrofotometrická metoda ověřující nadávkování vzorku, konjugátu a vyvíjecího roztoku neumožňuje ověřit přesnost napipetovaného množství vzorku a konjugátu. Tato metoda ukazuje pouze na přítomnost vzorku a konjugátu. Stupeň chyby této metody je úzce spojen s přesností použitého systému (kumulovaný variační koeficient nad 10 % pro pipetování a odečet výrazně snižuje kvalitu tohoto kroku). 9. CHARAKTERISTIKY ÚČINNOSTI 9.1. Preciznost měření Opakovatelnost a mezilehlá preciznost byly určeny za použití vzorků s různými koncentracemi protilátek proti syfilis. Tyto vzorky byly testovány 30krát během stejné série testů pro stanovení opakovatelnosti. Vzorky byly rovněž testovány v dubletu během 20 dnů při četnosti 2 testy za den. Byl proveden výpočet poměru středních hodnot, standardních odchylek a variačních koeficientů (CV) Opakovatelnost: Vzorky N Střední hodnota podílů Standardní odchylka CV % Slabě negativní 30 0,14 0,014 9,5 % Silně negativní 30 0,68 0,051 7,5 % Slabě pozitivní Syphilis ab 30 1,90 0,070 3,7 % Pozitivní Syphilis ab 30 3,76 0,130 3,5% Hodnoty CV získané z pozitivních vzorků jsou nižší než 10 %. [CZ] 9

11 Mazilehlá preciznost Vzorky Slabě negativní Silně negativní Slabě pozitivní Syphilis ab Pozitivní Syphilis ab N Střední hodnota podílů Opakovatelnost (intra-assay) Reprodukovatelnost (inter-assay) Mezi následujícími dny Celková reprodukovatelnost SD CV % SD CV % SD CV % SD CV % 80 0,15 0,035 22,5 % 0,023 14,7 % 0,017 10,9 % 0,045 29,0 % 80 0,74 0,038 5,1 % 0,074 10,0 % 0,006 0,8 % 0,084 11,2 % 80 2,30 0,112 4,9 % 0,312 13,5 % 0,099 4,3 % 0,346 15,0 % 80 4,13 0,180 4,3 % 0,543 13,1 % 0,195 4,7 % 0,604 14,6 % Hodnoty CV získané z pozitivních vzorků jsou nižší nebo rovny 15 % Klinická účinnost Klinická účinnost testu Syphilis Total Ab je určena testováním vzorků z prospektivních a retrospektivních studií: Prospektivní studie: vzorků od náhodně vybraných dárců krve; vzorků od pacientů, u kterých bylo podezření na syfilis Retrospektivní studie: pozitivních od pacientů STD Studie byly prováděny na 2 pracovištích pro darování krve, v centru pro sexuálně přenosné choroby (STD centrum) a na pracovišti Bio-Rad Diagnostická specificita Studie byla provedena na vzorcích séra a plazmy EDTA odebraných ve 2 krevních bankách od náhodně vybraných dárců ve Francii. Rovněž byla provedena studie specificity na vzorcích od pacientů. Všechny výsledky byly porovnány s výsledky získanými pomocí jiných testů na syfilis se značkou CE. Tabulka1: Test specificity (IR = reaktivní na počátku; RR= opakovaně reaktivní) Populace Pracovišt ě Typ vzorku Celkový počet vzorků IR RR RR specificita (%) 95% CI (%) Sérum SST * 3125/3125 Dárci krve #1 + #2 Plazma EDTA K * 2066/2066 Celkem * Pacienti #3 Sérum % 5191/ ,72 % 350/351 99,93 % - 100% 98,42 100% *Opakovaně reaktivní vzorky, jež byly shledány pozitivní pomocí testu EIA Syphilis se značkou CE byly vyloučeny z kalkulace diagnostické specifičnosti. [CZ] 10

12 Diagnostická citlivost Retrospektivní studie: Studie byla provedena na 350 zmrazených vzorcích, z nichž 2 byly prohlášeny za negativní a 348 potvrzeno jako pozitivní pomocí testů na syfilis se značkou CE. Mezi těmito 348 pozitivními vzorky bylo 7 vzorků od pacientů v rané fázi onemocnění. Všech 348 vzorků bylo shledáno pozitivními pomocí testu Bio-Rad Syphilis Total Ab. Prospektivní studie: Testem Bio-Rad Syphilis Total Ab bylo vyhodnoceno celkem 460 čerstvých vzorků a porovnáno s testy na syfilis se značkou CE. 348 bylo shledáno negativními jak pomocí testu Bio-Rad, tak i pomocí testů referenčních (se dvěma vzorky vyhodnocenými jako falešně pozitivní pomocí referenční metody EIA) 109 bylo shledáno pozitivními pomocí obou testů. 3 vzorky ukázaly rozdílné výsledky (po opětovném testování pomocí testu Bio-Rad): 1 vzorek pozitivní pomocí testu Bio-Rad a vysoce negativní pomocí referenčních testů. Tento vzorek s nízkým podílem syfilis byl na limitní hodnotě cut-off pro oba testy EIA: 1 vzorek pozitivní pomocí referenčních testů, negativní pomocí testu Bio-Rad (od jednoho pacienta bez příznaků) 1 vzorek pozitivní pomocí referenčních testů, negativní IR a pozitivní opakovaný test pomocí testu Bio-Rad Retrospektivní a prospektivní studie: Celková diagnostická citlivost se rovná 99,56 % (457/459) s intervalem spolehlivosti 95 % [98,44 99,95 %]. Klinická citlivost Na 3 komerčních panelech a 1 sérokonverzním panelu byla rovněž provedena studie klinické citlivosti. Test Bio-Rad Syphilis Total Ab byl porovnán s testem na syfilis se značkou CE. Detekce každého vzorku z panelů je ekvivalentní mezi testem Bio-Rad a referenčním testem na syfilis Analytická citlivost Analytická citlivost byla zhodnocena na 2 standardech NIBSC a vypočítána na hodnotu cut-off pomocí regresní analýzy. 1. Limit detekce pro IgG / IgM byl stanoven na 3 šaržích testu Syphilis Total Ab assay a odhadnut na 0,53 miu/ml s CI 95 % [0,10 miu/ml 1,30 miu/ml] za použití standardu IgM/IgG dle WHO (kód NIBSC: 05/132). 2. Limit detekce pro IgG byl stanoven na 1 šarži Syphilis Total Ab Assay a odhadnut na 0,11 miu/ml s CI 95% [0,02 miu/ml 0,27 miu/ml] za použití standardu WHO pro IgG (kód NIBSC: 05/122) Analytická specificita / studie zkřížené reaktivity Testem Syphilis Total Ab bylo testováno celkem 125 potenciálně interferujících vzorků obsahujících protilátky proti patogenům, které by mohly vést k infekčním nemocem (lymská borelióza, toxoplazmóza, EBV, leptospiróza, SLE (lupus), hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HTLV I/II a HIV), vzorky od pacientů z rizikové skupiny (těhotné a vícerodičky) nebo vzorky od pacientů s onemocněním imunitního systému (revmatoidní faktory) Mezi 125 testovanými vzorky byl shledán 1 vzorek opakovaně pozitivní pomocí testu Syphilis Total Ab; tento vzorek byl konfirmován jako pravdivě pozitivní pomocí dalších konfirmačních testů a metodou Syphilis EIA se značkou CE. Specificita zjištěná u cílové populace se rovná 100 % (124/124) s 95% intervalem spolehlivosti [97,1 100,0%]. [CZ] 11

13 9.5. Hook efekt Existence možného hook efektu byla studována testováním 6 vzorků pozitivních na syfilis s vysokými titry při různém ředění. Ekvivalence výsledků zjištěná mezi neředěnými a ředěnými vzorky ukazuje, že hook efekt není na testovaných vzorcích přítomen. 10. LITERATURA 1. Levinson SS. The Nature of Heterophilic Antibodies and Their Role in Immunoassay Interference. J. Clin. Immunoassay 15: , Norris S.J. Plypeptides of Treponema pallidum: Progress toward understanding their structural, functional and immunological role. Microbiological Reviews, Setpt Vol Larsen SA, Steiner BM, and Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. Clin Microbiol Rev Jan; 8(1): Zrein M, Maure I, Boursier F, Soufflet L. Recombinant antigen-based enzyme immunoassay for screening of Treponema pallidum antibodies in blood bank routine. J Clin Microbol Mar; 33(3): Singh AE and Romanowski. Syphilis: Review with emphasis on clinical, epidemiological, and some biologic features. Clin Microbiol Rev Apr; 12(2): Stability of selected serum proteins after long-term storage in the Janus Serum Bank. Clin Chem Lab Med : International Journal of STD & AIDS 2009; 20: Screening donated Blood for Transfusion-Transmissible infections. World Health Organization M. J. Loeffelholz, and M. J. Binnicker, It Is Time to Use Treponema-Specific Antibody Screening Tests for Diagnosis of Syphilis, J Clin Microbiol, 50 (2012), 2-6. [CZ] 12

14 [CZ] 13

15 [CZ] 14

16 [CZ] 15

17 [CZ] 16

18 Bio-Rad 3, Boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette Francie Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) / [CZ] 17

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 destička 96 62794 Platelia Aspergillus Ag je imunoenzymatický test pomocí sendvičové mikrodestičky pro zjištění antigenu galaktomananu Aspergillus ve vzorcích tekutiny bronchoalveolární

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN

Název výrobku: HEXAGON SYFILIS kat.č. 58042 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: HEXAGON SYFILIS Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce

Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Elecsys Syphilis Spolehlivá diagnostika ve všech fázích treponemové infekce Přibližně kolik lidí na světě se každý rok nakazí? a. 8 milionů b. 12 milionů c. 15 milionů Epidemiologie Podle současných zdrojů

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512 CMVIgAELA Test PKS medac Český 0123 112PKSVPCZ/010512 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500 Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11 pro analyzátor DIRUI H-500 Rev: 01/2009 MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA Říčany u Prahy, 1.SčV Kolovratská 1476, 251 01 IČO: 64254577 DIČ:

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky

CMV IgG Avidity IgG protilátky proti Cytomegaloviru 05909708 cobas e cobas e cobas e Česky Použití cobas e Souhrn Reagencie - pracovní roztoky 05909708 190 100; rovná se 50 měřením CMV IgG avidity Česky Použití Imunostanovení pro in vitro kvalitativní měření avidity IgG protilátek proti cytomegaloviru v lidském séru a plazmě. Elektrochemiluminiscenční

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

vyrobený z lidské krevní plazmy

vyrobený z lidské krevní plazmy IVIG - léčivý přípravek p pravek vyrobený z lidské krevní plazmy Pacasová R., Tesařov ová E. Transfuzní oddělen lení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno IVIG - léčivý přípravekp pravek KIOVIG - BAXTER

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K8012 5. vydání Souprava obsahuje činidla postačující na 400 600 testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku)

SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku) REF : 200261, 200223 EDMA CODE : 12 10 03 01 00 SERODIA -AMC (pro in vitro diagnostiku) ČINIDLO PRO DETEKCI A TITRACI PROTILÁTEK PROTI TYREOIDÁLNÍM MIKROZOMŮM strana 1/11 OBSAH 1. POUŽITÍ..3 2. SOUHRN

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

CLIA Komplexnost: Vysoká CDC Identifikační kód analytu: 0497 CDC Identifikační kód testu: 28281 NÁVOD K POUŽITÍ REF 1114A 48 stanovení (8 x 6)

CLIA Komplexnost: Vysoká CDC Identifikační kód analytu: 0497 CDC Identifikační kód testu: 28281 NÁVOD K POUŽITÍ REF 1114A 48 stanovení (8 x 6) CLIA Komplexnost: Vysoká CDC Identifikační kód analytu: 0497 CDC Identifikační kód testu: 28281 NÁVOD K POUŽITÍ REF 1114A 48 stanovení (8 x 6) POUŽITÍ Nepřímý imunofluorescenční test pro kvalitativní a

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Návod k použití IVD Bacterial Test Standard Standard pro kalibraci hmotnostního spektrometru s typickým profilem peptidů a proteinů Escherichia coli DH5 alfa a dalšími proteiny. Pro použití při hmotnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-TB8-IVD-CZ-V7 T-SPOT.TB8 Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) Obsah

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES čl. 31 Strana 1/5 1 Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku - Údaje o výrobku - Obchodní název: Denaturation Reagent - Výrobce/dodavatel: QIAGEN Gaithersburg Inc., 1201 Clopper Road, Gaithersburg,

Více

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR

Sérologická a molekulárně biologická IVD diagnostika firmy Roche první zkušenosti v zařízení transfuzní služby v ČR Sérlgická a mlekulárně bilgická IVD diagnstika firmy Rche první zkušensti v zařízení transfuzní služby v ČR Transfuzní a tkáňvé ddělení FN Brn RNDr. Eva Křížvá, Ph.D., MUDr. Eva Tesařvá, RNDr. Rita Pacasvá,

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem

Médium MarrowGrow. Informace o produktu. Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml. Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem Médium MarrowGrow Informace o produktu Médium MarrowGrow MGM-100 100 ml UPOZORNĚNÍ: Při práci dodržujte zásady práce s biohazardním materiálem CytoGen GmbH, produktová informace verze 1.2 www.cytogen.info

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Nejčastější dotazy dárců krve

Nejčastější dotazy dárců krve Nejčastější dotazy dárců krve Je možné darovat krev v době, kdy má žena menstruaci a při těhotenství a kojení? Ne, během těhotenství a kojení nejsou odběry možné. V době menstruace na odběr nechoďte. V

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více