Syphilis Total Ab 1 destička destiček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531"

Transkript

1 Syphilis Total Ab 1 destička destiček SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU /11

2 OBSAH 1. ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ PRINCIPU TESTU ZÁSADY POSTUPU REAGENCIE VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ VZORKY POSTUP OMEZENÍ TESTU CHARAKTERISTIKY ÚČINNOSTI LITERATURA [CZ] 1

3 1. ÚČEL POUŽITÍ Tyto soupravy jsou určeny pro použití řádně proškolenými a kvalifikovanými pracovníky pro kvalitativní detekci protilátek na Treponema pallidum v lidském séru a plazmě. Výrobek lze použít pro screening dárců krve a jako diagnostická pomůcka u pacientů s podezřením na syfilis. 2. SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ PRINCIPU TESTU Syfilis je chronická infekce, jejíž vývoj probíhá v několika stadiích: primárním, sekundárním, terciálním a kvartérním. Tato stadia se vyznačují různými klinickými příznaky, typicky se nejprve objeví boláky známé jako tvrdé vředy, poté syfilitická vyrážka, po které následuje dlouhé období klidu. Neléčená infekce může nakonec vést ke kardiovaskulárním problémům a neurosyfilis. Infekce je způsobena spirochetou Treponema pallidum a obvykle se přenáší pohlavním stykem, ačkoli je možný i přenos transfuzí nakažené krve. Rovněž dochází k přenosu z matky na nenarozené dítě (intrauterinní nákaza). Ukázalo se, že organismus nelze prakticky kultivovat v umělém médiu a diagnóza obvykle záleží na prokázání protilátek v krvi, které se objeví brzy po prvotní nákaze a mohou přetrvávat po mnoho let. Testy na syfilis se dělí do 4 kategorií: přímé mikroskopické vyšetření, test na treponemové protilátky, testy na netreponémové protilátky a přímé testy na antigeny. Kvůli dlouhému období latentní fáze onemocnění a nespecifické povaze netreponémových testů se metody, které odhalí specifické antitreponemální protilátky ve vzorcích krve, stávají pro účely screeningu stále populárnějšími. Syphilis Total Ab je jedním z těchto testů. 3. ZÁSADY POSTUPU Syphilis Total Ab používá tři rekombinantní antigeny v sandwichovém typu reakce. Antigeny odhalí IgG, IgM, a IgA specifické pro T. pallidum, což umožňuje odhalit protilátky během všech stadií nemoci. Jamky jsou potaženy směsí rekombinantních antigenů T. pallidum 15Kd, 17Kd a 47Kd. Specifické protilátky ve vzorcích séra nebo plazmy se váží na tyto antigeny a na stejné antigeny konjugované s křenovou peroxidázou, když je konjugát přidán do jamky, ve které byl inkubován vzorek. Po odstranění nezreagovaného materiálu promýváním je přítomnost vázaného enzymu indikujícího přítomnost specifických protilátek ve vzorku detekována změnou barvy v substrát/chromogenní směsi. Intenzita zabarvení je porovnána s intenzitou zabarvení v kontrolních jamkách pro stanovení přítomnosti či nepřítomnosti specifických protilátek. [CZ] 2

4 4. REAGENCIE 4.1. Popis Označení na štítku R1 R2 Mikrotitrační destička Koncentrovaný promývací roztok (20X) Popis Mikrotitrační destička 12 stripů v každém 8 jamek potažených rekombinantními antigeny (rag) T. pallidum Specifické ident. číslo = 97 Koncentrovaný promývací roztok (20X) Tris pufr NaCl, ph 7,4 Konzervant: ProClin 300 (0,04 %) Provedení / příprava destička Připraveno k použití 70 ml Ke zředění Provedení / příprava destiček Připraveno k použití 235 ml Ke zředění R3 Negativní kontrola Negativní kontrola Tris pufr obsahující BSA (hovězí sérový albumin) Konzervant: ProClin 300 (0,1 %) 2,1 ml Připraveno k použití 2,1 ml Připraveno k použití R4 R6 Pozitivní kontrola Konjugát Pozitivní kontrola (humánní) Humánní sérum obsahující protilátky na T. pallidum negativní na HIV1/2, HBs Ag a HCV rozředěné v tris pufru obsahujícím BSA Konzervant: ProClin 300 (0,1 %) Konjugát T. pallidum rag / peroxidáza Konzervant: ProClin 300 (0,05 %) 1,6 ml Připraveno k použití 8 ml Připraveno k použití 1,6 ml Připraveno k použití 30 ml Připraveno k použití R8 Substrátový pufr Substrátový pufr roztok kyseliny citronové a octanu sodného o ph 4,0 obsahující H 2 O 2 (0,015 %) a DMSO (4 %) 60 ml K rekonstituci 60 ml K rekonstituci R9 R10 Chromogen: roztok TMB (11X) Zastavovací roztok Chromogen: roztok TMB (růžový) Roztok obsahující 3,3, 5,5 tetrametylbenzidinu (TMB) Zastavovací roztok Roztok kyseliny sírové (H 2 SO 4 1N) 5 ml Ke zředění 28 ml Připraveno k použití 5 ml Ke zředění 28 ml Připraveno k použití 4.2. Požadavky na skladování a manipulaci Souprava by měla být uchovávána při teplotě +2 8 C. Každá jednotlivá položka soupravy, která byla uchovávána při doporučené teplotě, může být použita až do data exspirace uvedeného na obalu (pokud není uvedeno jinak). Po otevření a v případě, že nedošlo ke kontaminaci, mohou být reagencie R3, R4, R6, R8, R9 a R10, které byly uchovávány při předepsané teplotě, použity až do data exspirace uvedeného na obalu. [CZ] 3

5 Označení R1 R2 R8+R9 Uchovávání Po otevření vakuově uzavřeného balení mohou být mikrotitrační stripy uchovávány při teplotě 2 8 C po dobu 1 měsíce v pečlivě uzavřeném originálním balení. Připravený promývací roztok může být uchováván při teplotě C po dobu 2 týdnů. Koncentrovaný promývací roztok (R2) může být uchováván při C. Po rekonstituci lze reagencie, které byly uchovávány v temnu, použít po dobu 6 hodin při pokojové teplotě (18 30 C). 5. VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro odborné použití Zdravotní a bezpečnostní opatření: Tato testovací souprava by měla být používána pouze kvalifikovanými pracovníky znalými laboratorních postupů a seznámenými s potenciálními riziky. Noste patřičné ochranné oblečení, rukavice a ochranu očí/obličeje a řiďte se nezbytnými pravidly správné laboratorní praxe. Testovací souprava obsahuje komponenty z lidské krve. Materiály lidského původu použité při přípravě reagencií byly testovány a byly shledány nereaktivními na povrchový antigen hepatitidy B (HBs Ag), protilátky proti virům lidské imunodeficience (HIV-1 a HIV-2) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV). Žádná známá metoda nedokáže poskytnout úplnou jistotu, že neobsahují infekční látky. Proto by se všemi deriváty lidské krve, reagenciemi a humánními vzorky mělo být nakládáno jako s potenciálně infekčními a dodržovat doporučená obecná opatření pro krevní patogeny, jak jsou definována místními, regionálními a národními předpisy. Únik biologického materiálu: s uniklým materiálem lidského původu by mělo být nakládáno jako s potenciálně infekčním. V případě úniku, pokud materiál neobsahuje kyselinu, by měla být okamžitě provedena dekontaminace místa úniku a jakýchkoli kontaminovaných povrchů nebo vybavení, a to patřičným chemickým dezinfekčním přípravkem, který je účinný pro případná biologická rizika související s danými vzorky (obecně přípravek typu Savo při ředění 1:10, 70 80% etanol nebo izopropanol, iodofor [jako 0,5% Wescodyne Plus] atd.), a poté usušení. Úniky obsahující kyselinu by měly být řádně absorbovány (vysušeny) nebo neutralizovány, místo opláchnuto vodou a vysušeno; materiály použité k absorbování uniklého materiálu může být nutné likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu. Poté by místo mělo být dekontaminováno některým z chemických dezinfekčních přípravků. POZNÁMKA: Nedávejte roztoky obsahující chlornan do autoklávu! Všechny vzorky a materiály použité pro provedení testu by měly být zlikvidovány jako potenciálně infekční materiál. S laboratorním, chemickým nebo biologickým odpadem musí být nakládáno a musí být likvidován v souladu s místními, regionálními a národními předpisy. Ohledně doporučení týkajících se rizik a prevence v souvislosti s některými chemickými složkami v této testovací soupravě odkazujeme na piktogram/y uvedené na štítcích a informace uvedené na konci návodu k použití. Bezpečností list je dostupný na [CZ] 4

6 5.2. Výstrahy týkající se postupu Příprava Spolehlivost výsledků závisí na správné implementaci následujících osvědčených laboratorních postupů: Nepoužívejte reagencie po datu exspirace. V průběhu testu nemíchejte a nekombinujte reagencie různých šarží. Před použitím počkejte 30 minut, než se reagencie vytemperují na pokojovou teplotu (18 30 C). Název testu a specifické identifikační číslo pro test jsou napsány na rámečku každé mikrotitrační destičky. Toto specifické identifikační číslo je také uvedeno na každém stripu. Syphilis Total Ab: specifické identifikační číslo = 97 Před použitím ověřte specifické identifikační číslo. Pokud chybí nebo se liší od uvedeného čísla odpovídajícího analýze, která má být provedena, neměli byste tento strip použít. POZNÁMKA: Pro promývací roztok (R2, označení štítku: 20X, zabarvený zeleně), peroxidázový substrátový pufr (R8, označení štítku: pufr TMB, zabarvený modře), chromogen (R9, označení štítku: TMB 11X, zbarvený fialově) a ukončovací roztok (R10, označení štítku: 1N, zabarvený červeně), je možné použít jiné šarže než šarže obsažené v soupravě za předpokladu, že je stejná šarže použita v rámci probíhajícího testu. Tyto reagencie mohou být použity s některými dalšími produkty naší společnosti. Pro bližší informace kontaktujte náš technický servis. Reagencie pečivě rekonstituujte a zabraňte případné kontaminaci. Používejte skleněné nádoby, které jste důkladně umyli a opláchli deionizovanou vodou, nebo ještě lépe jednorázový materiál. Nedopusťte, aby mikrotitrační destička mezi ukončením promytí a distribucí reagencií uschla. Enzymatická reakce je velmi citlivá na kovové ionty. Nedopusťte tedy, aby se jakékoli kovové částice dostaly do kontaktu s roztoky konjugátu nebo substrátu. Vyvíjecí roztok (substrátový pufr + chromogen) musí být růžově zbarven. Změna této růžové barvy do několika minut po rekonstituci značí, že reagencii nelze použít a je třeba ji vyměnit. Přípravu vyvíjecího roztoku lze provést na čisté jednorázové plastové misce nebo skleněné nádobce, která byla nejprve předmyta 1 N HCl a důkladně opláchnuta destilovanou vodou a usušena. Tato reagencie musí být uchovávána v temnu. Nikdy nepoužívejte stejnou nádobku pro distribuci konjugátu a vyvíjecího roztoku Zpracování Neměňte postup analýzy. Neprovádějte test v přítomnosti reaktivních výparů (výpary kyselin, zásad, aldehydů) nebo prachu, které by mohly změnit enzymatickou aktivitu konjugátu. Pro každý vzorek použijte novou pipetovací špičku. Promytí jamky je kritickým krokem v této proceduře: dbejte doporučeného počtu promývacích cyklů a ujistěte se, že jsou všechny jamky zcela naplněny a poté zcela vyprázdněny. Nesprávné promytí může vést k nepřesným výsledkům. Pro dosažení maximální účinnosti testu dodržujte pečlivě popsaný promývací postup. Pro některé přístroje může být nutné optimalizovat promývací proces (vyšší počet cyklů promývání a/nebo objem promývacího pufru pro každý cyklus) za účelem dosažení přijatelné úrovně optické hustoty pozadí pro negativní vzorek. Ohledně adaptací a speciálních postupů kontaktujte naši společnost. 6. VZORKY Vzorky krve odebírejte v souladu s běžnou praxí. Testy by měly být provedeny na nezředěném séru nebo plazmě (odebrané na EDTA, citronan sodný, heparin sodný nebo ACD). Vzorky obsahující agregáty musí být před testováním vyčištěny v odstředivce. Vzorky by měly být uchovávány při teplotě +2 8 C, pokud je třeba testování provést do 7 dnů nebo při -20 C pro delší období. Neopakujte více než 5 cyklů zmrazení/rozmrazení. Lze použít vzorky, které byly tepelně ošetřeny při 56 C po dobu 30 minut. [CZ] 5

7 Vzorky obsahující až 120 g/l albuminu, 200 mg/l bilirubinu, 33 g/l trioleinu nebo 2 g/l hemoglobinu nikterak neovlivňují výsledky. Nicméně se nedoporučuje používat silně lipidemické nebo hemolyzované sérum či plazmu. Vzorky by před testováním měly být rozmrazeny a dobře promíchány. Pokud je třeba vzorky odeslat, musí být zabaleny v souladu s platnými předpisy týkajícími se přepravy etiologických činidel a přednostně ve zmrazeném stavu. 7. POSTUP 7.1. Potřebné materiály, které nejsou součástí dodávky destilovaná voda chlornan sodný (bělidlo) a bikarbonát sodný absorpční papír jednorázové rukavice bezpečnostní brýle jednorázové zkumavky automatické nebo poloautomatické, nastavitelné nebo přednastavené pipety nebo multipipety pro měření a dávkování 50 μl, 1 ml a 10 ml odměrné válce o objemu 100 ml a 1 l automatická, poloautomatická nebo manuální promývačka mikrotitračních destiček(*) inkubátor mikrotitračních destiček termostaticky nastavený na 37 C ±1 C (*) nádoba na biologický odpad spektrofotometr pro mikrotitrační destičky vybavený filtry 450, 490 nm a nm (*) (*) Obraťte se na nás pro bližší informace ohledně vybavení doporučeného naším technickým oddělením Příprava reagencií Reagencie připravené k použití Reagencie 1 (R1): Mikrotitrační destička Každý podpůrný rámeček, který obsahuje 12 stripů, je zabalen v hermeticky uzavřeném foliovém sáčku. Sáček rozstřihněte nebo rozřízněte skalpelem ve vzdálenosti 0,5 až 1 cm nad uzávěrem. Otevřete sáček a vyjměte rámeček. Vložte nepoužité stripy zpět do sáčku. Pečlivě jej uzavřete a vložte jej zpět na místo uchovávání při teplotě +2 8 C. Reagencie 3 (R3): Negativní kontrola Reagencie 4 (R4): Pozitivní kontrola Reagencie 6 (R6): Konjugát Před použitím homogenizujte převracením. Reagencie 10 (R10): Zastavovací roztok Reagencie k rekonstituci Reagencie 2 (R2): Koncentrovaný promývací roztok (20X) Rozřeďte v poměru 1:20 v destilované vodě a získejte promývací roztok připravený k použití. Připravte 800 ml na jednu destičku s 12 stripy. Reagencie 8 (R8) + Reagent 9 (R9): Enzymatický vyvíjecí roztok Nařeďte chromogen (R9) v substrátovém pufru v poměru 1:11 (tedy 1 ml reagencie R ml R8) za předpokladu, že pro 12 stripů je třeba 10 ml. Homogenizujte Postup testování Bezpodmínečně dodržujte postup. Použijte negativní i pozitivní sérové kontroly pro každý test s cílem validovat kvalitu testu. [CZ] 6

8 Dodržujte následující zásady správné laboratorní praxe: 1) Pečlivě připravte distribuci vzorků a plán identifikace. 2) Připravte si rozředěný promývací roztok R2. 3) Z ochranného balení vyjměte podpůrný rámeček a nezbytný počet stripů (R1). Nepoužité stripy vložte zpět do obalu. Obal zavřete a vraťte na místo s teplotou +2 8 C. 4) Napipetujte do jamek v následujícím pořadí (doporučená distribuce): 50 µl negativní kontroly (R3) do A1, B1, C1 50 µl pozitivní kontroly (R4) do D1, E1 50 µl nerozředěného vzorku do každé jamky F1, G1 atd. 50 µl konjugátu (R6) do každé jamky V závislosti na použitém systému je možné upravit pozici kontrol nebo pořadí pipetování. Homogenizujte reakční směs pomocí minimálně 3 nasátí nebo pomocí míchačky na mikrotitrační destičky po dobu 5 vteřin. POZNÁMKA: Pipetování vzorku a kontrol může být během tohoto kroku vizuálně zkontrolováno. Je rozdíl ve zbarvení mezi prázdnou jamkou a jamkou obsahující vzorek. Konjugát dávkujte během 5 minut po pipetování vzorků. Je zde jasný rozdíl ve zbarvení mezi prázdnou jamkou a jamkou obsahující červený roztok konjugátu (R6) (viz 7.7) 5) Pokud je to možné, zakryjte destičku novým přilnavým filmem. 6) Inkubujte mikrotitrační destičku po dobu 30 až 35 minut při 37 C ± 1 C. 7) Pokud je to nutné, odstraňte adhezivní film. Odsajte obsah všech jamek do nádobky na tekutý odpad a do každé jamky přidejte minimálně 370 μl promývacího roztoku. Znovu odsajte a minimálně 4krát opakujte promývání (celkem 5 promývacích cyklů). Zbytkový objem musí být nižší než 10 μl (pokud je to nutné, vysušte stripy tím, že je položíte dnem vzhůru na absorpční papír). Pokud máte automatickou promývačku, dodržte stejný provozní cyklus. POZNÁMKA: Přistupte k promytí do 20 minut. 8) Připravte si vyvíjecí roztok (reagencie R8 + R9). 9) Rychle nadávkujte do každé jamky 50 μl připraveného vyvíjecího roztoku (R8 + R9), který jste připravili těsně před použitím. Nechte reakci probíhat v temnu po dobu 25 až 35 minut při pokojové teplotě (18 30 C). Nepoužívejte přilnavý film po dobu inkubace. POZNÁMKA: Během tohoto kroku lze vizuálně kontrolovat pipetování růžového vyvíjecího roztoku. Je zde jasný rozdíl ve zbarvení mezi prázdnou jamkou a jamkou obsahující růžový roztok (viz 7.7). 10) Přidejte 50 μl zastavovacího roztoku (R10) a použijte stejné pořadí a rychlost pipetování jako pro substrátový roztok. Homogenizujte reakční směs. POZNÁMKA: Pipetování bezbarvého zastavovacího roztoku lze v této fázi manipulace vizuálně kontrolovat. Barva substrátu růžová (pro negativní) nebo modrá (pro pozitivní vzorky) se z jamek ztratí a po přidání zastavovacího roztoku se změní na bezbarvou (pro negativní vzorky) nebo žlutou (pro pozitivní vzorky). 11) Pečlivě osušte dna všech destiček. Počkejte alespoň 4 minuty po přidání zastavovacího roztoku a do 30 minut po ukončení reakce odečtěte optickou hustotu 450/ nm za použití spektrofotometru. 12) Zkontrolujte shodu mezi spektrofotometrickým a vizuálním odečtem a oproti distribuci destičky a vzorku a plánu identifikace. [CZ] 7

9 7.4. Kontrola kvality Použijte negativní (R3) a pozitivní (R4) kontroly pro každou sérii s cílem validovat výsledky testů (viz 7.5) Kritéria validace testu Tento test je validní, pokud jsou splněny podmínky uvedené níže: 1) Pro negativní kontrolu R3: OD (optická hustota) R3 0,080 Pokud jedna kontrola přesahuje tuto hodnotu, můžete ji vyloučit a proveďte výpočet se dvěma zbývajícími hodnotami negativní kontroly. 2) Pro pozitivní kontrolu R4: OD R4 0, Výpočet / interpretace výsledků Hodnota cut-off se určuje pomocí negativní kontroly R3: Vypočtěte průměrnou naměřenou hodnotu absorpce pro negativní kontrolu R3 a hodnotu cut-off (COV) následujícím způsobem: COV = průměr OD R3 + 0,100 Vzorky s OD nižší než COV jsou považovány u Syphilis Total Ab za negativní. Výsledky těsně pod hodnotou COV (COV -10 % < OD < COV) by však měly být interpretovány opatrně. Doporučuje se provést opětovné testování odpovídajících vzorků v dubletu, pokud to systémy a laboratorní postupy dovolí. Vzorky s OD vyšší než nebo rovnou COV jsou považovány u Syphilis Total Ab za pozitivní a měly by být opětovně testovány v dubletu před konečnou interpretací. Opětovně testované vzorky, které přesahují COV alespoň v jednom duplikátu jsou považovány za pozitivní a měly by být dále zkoumány. Vzorky, které jsou pod COV v obou duplikátech, jsou považovány za negativní. V případě velmi nízké optické hustoty pro testované vzorky (negativní OD), a pokud je kontrolována přítomnost vzorků stejně jako reagencie, mohou být výsledky interpretovány jako negativní. Doporučuje se provést konfirmaci pozitivních vzorků podle platných národních doporučení a algoritmů Spektrofotometrická verifikace pipetování vzorku a konjugátu (volitelné) Vzorky a kontroly Přítomnost vzorků a kontrol v jamkách může být ověřena automatickým odečtem při 450/620 nm. Jamka s přidaným vzorkem bude mít OD mezi 0,050 a 1,100. Konjugát Konjugát je zbarven červeně. Přítomnost konjugátu v jamkách může být kontrolována automatickým odečtem při 450/620 nm. Jamka se vzorkem a konjugátem bude mít OD 1,200. Ověření pipetování vyvíjecího roztoku Je možné ověřit přítomnost růžového vyvíjecího roztoku v jamce automatickým odečtem při 492 nm. Jamka s vyvíjecím roztokem musí mít optickou hustotu >0,100 (nižší OD indikuje chybné pipetování vyvíjecího roztoku) [CZ] 8

10 8. OMEZENÍ TESTU Jako u všech sérologických testů na syfilis musí být interpretace výsledků získaná analýzou Syphilis Total Ab EIA použita ve spojení s klinickými symptomy pacienta, jeho anamnézou a jinými laboratorními nálezy pro vytvoření celkové klinické diagnózy. Pro každý stupeň nemoci není k dispozici žádný jednotlivý test nebo konečný referenční standard. Diagnóza syfilis tudíž spoléhá převážně na sérologické testování, což vyžaduje výsledky získané netreponemovými a treponemovými metodami. Žádný diagnostický test neposkytuje absolutní jistotu, že vzorek neobsahuje nízké hladiny protilátek proti T pallidum, a to takové, jaké se nacházejí u velmi raného stadia infekce. Kdykoli získaný negativní výsledek tedy nevylučuje možnost ohrožení infekcí syfilis. Metoda ELISA může vést ke vzniku falešně pozitivní reakce. Doporučuje se zkontrolovat specifičnost reakce všech vzorků, které se projevují jako opakovaně pozitivní, a to podle interpretačních kritérií soupravy Syphilis Total Ab za použití vhodné metody: hemaglutinační test Treponema pallidum. Všechny výsledky treponemového testu zůstávají i nadále reaktivní u probíhající treponemové infekce, tudíž by neměly být používány pro hodnocení odezvy na léčbu. Kvůli přetrvávající reaktivitě, zpravidla po celý život pacienta, nemají treponemové testy žádný význam při určování relapsu nebo opětovné infekce u pacienta, který měl reaktivní výsledek. V tomto případě se doporučuje použít jiné testy: Syphilis IgM EIA, RPR a TPHA. Spektrofotometrická metoda ověřující nadávkování vzorku, konjugátu a vyvíjecího roztoku neumožňuje ověřit přesnost napipetovaného množství vzorku a konjugátu. Tato metoda ukazuje pouze na přítomnost vzorku a konjugátu. Stupeň chyby této metody je úzce spojen s přesností použitého systému (kumulovaný variační koeficient nad 10 % pro pipetování a odečet výrazně snižuje kvalitu tohoto kroku). 9. CHARAKTERISTIKY ÚČINNOSTI 9.1. Preciznost měření Opakovatelnost a mezilehlá preciznost byly určeny za použití vzorků s různými koncentracemi protilátek proti syfilis. Tyto vzorky byly testovány 30krát během stejné série testů pro stanovení opakovatelnosti. Vzorky byly rovněž testovány v dubletu během 20 dnů při četnosti 2 testy za den. Byl proveden výpočet poměru středních hodnot, standardních odchylek a variačních koeficientů (CV) Opakovatelnost: Vzorky N Střední hodnota podílů Standardní odchylka CV % Slabě negativní 30 0,14 0,014 9,5 % Silně negativní 30 0,68 0,051 7,5 % Slabě pozitivní Syphilis ab 30 1,90 0,070 3,7 % Pozitivní Syphilis ab 30 3,76 0,130 3,5% Hodnoty CV získané z pozitivních vzorků jsou nižší než 10 %. [CZ] 9

11 Mazilehlá preciznost Vzorky Slabě negativní Silně negativní Slabě pozitivní Syphilis ab Pozitivní Syphilis ab N Střední hodnota podílů Opakovatelnost (intra-assay) Reprodukovatelnost (inter-assay) Mezi následujícími dny Celková reprodukovatelnost SD CV % SD CV % SD CV % SD CV % 80 0,15 0,035 22,5 % 0,023 14,7 % 0,017 10,9 % 0,045 29,0 % 80 0,74 0,038 5,1 % 0,074 10,0 % 0,006 0,8 % 0,084 11,2 % 80 2,30 0,112 4,9 % 0,312 13,5 % 0,099 4,3 % 0,346 15,0 % 80 4,13 0,180 4,3 % 0,543 13,1 % 0,195 4,7 % 0,604 14,6 % Hodnoty CV získané z pozitivních vzorků jsou nižší nebo rovny 15 % Klinická účinnost Klinická účinnost testu Syphilis Total Ab je určena testováním vzorků z prospektivních a retrospektivních studií: Prospektivní studie: vzorků od náhodně vybraných dárců krve; vzorků od pacientů, u kterých bylo podezření na syfilis Retrospektivní studie: pozitivních od pacientů STD Studie byly prováděny na 2 pracovištích pro darování krve, v centru pro sexuálně přenosné choroby (STD centrum) a na pracovišti Bio-Rad Diagnostická specificita Studie byla provedena na vzorcích séra a plazmy EDTA odebraných ve 2 krevních bankách od náhodně vybraných dárců ve Francii. Rovněž byla provedena studie specificity na vzorcích od pacientů. Všechny výsledky byly porovnány s výsledky získanými pomocí jiných testů na syfilis se značkou CE. Tabulka1: Test specificity (IR = reaktivní na počátku; RR= opakovaně reaktivní) Populace Pracovišt ě Typ vzorku Celkový počet vzorků IR RR RR specificita (%) 95% CI (%) Sérum SST * 3125/3125 Dárci krve #1 + #2 Plazma EDTA K * 2066/2066 Celkem * Pacienti #3 Sérum % 5191/ ,72 % 350/351 99,93 % - 100% 98,42 100% *Opakovaně reaktivní vzorky, jež byly shledány pozitivní pomocí testu EIA Syphilis se značkou CE byly vyloučeny z kalkulace diagnostické specifičnosti. [CZ] 10

12 Diagnostická citlivost Retrospektivní studie: Studie byla provedena na 350 zmrazených vzorcích, z nichž 2 byly prohlášeny za negativní a 348 potvrzeno jako pozitivní pomocí testů na syfilis se značkou CE. Mezi těmito 348 pozitivními vzorky bylo 7 vzorků od pacientů v rané fázi onemocnění. Všech 348 vzorků bylo shledáno pozitivními pomocí testu Bio-Rad Syphilis Total Ab. Prospektivní studie: Testem Bio-Rad Syphilis Total Ab bylo vyhodnoceno celkem 460 čerstvých vzorků a porovnáno s testy na syfilis se značkou CE. 348 bylo shledáno negativními jak pomocí testu Bio-Rad, tak i pomocí testů referenčních (se dvěma vzorky vyhodnocenými jako falešně pozitivní pomocí referenční metody EIA) 109 bylo shledáno pozitivními pomocí obou testů. 3 vzorky ukázaly rozdílné výsledky (po opětovném testování pomocí testu Bio-Rad): 1 vzorek pozitivní pomocí testu Bio-Rad a vysoce negativní pomocí referenčních testů. Tento vzorek s nízkým podílem syfilis byl na limitní hodnotě cut-off pro oba testy EIA: 1 vzorek pozitivní pomocí referenčních testů, negativní pomocí testu Bio-Rad (od jednoho pacienta bez příznaků) 1 vzorek pozitivní pomocí referenčních testů, negativní IR a pozitivní opakovaný test pomocí testu Bio-Rad Retrospektivní a prospektivní studie: Celková diagnostická citlivost se rovná 99,56 % (457/459) s intervalem spolehlivosti 95 % [98,44 99,95 %]. Klinická citlivost Na 3 komerčních panelech a 1 sérokonverzním panelu byla rovněž provedena studie klinické citlivosti. Test Bio-Rad Syphilis Total Ab byl porovnán s testem na syfilis se značkou CE. Detekce každého vzorku z panelů je ekvivalentní mezi testem Bio-Rad a referenčním testem na syfilis Analytická citlivost Analytická citlivost byla zhodnocena na 2 standardech NIBSC a vypočítána na hodnotu cut-off pomocí regresní analýzy. 1. Limit detekce pro IgG / IgM byl stanoven na 3 šaržích testu Syphilis Total Ab assay a odhadnut na 0,53 miu/ml s CI 95 % [0,10 miu/ml 1,30 miu/ml] za použití standardu IgM/IgG dle WHO (kód NIBSC: 05/132). 2. Limit detekce pro IgG byl stanoven na 1 šarži Syphilis Total Ab Assay a odhadnut na 0,11 miu/ml s CI 95% [0,02 miu/ml 0,27 miu/ml] za použití standardu WHO pro IgG (kód NIBSC: 05/122) Analytická specificita / studie zkřížené reaktivity Testem Syphilis Total Ab bylo testováno celkem 125 potenciálně interferujících vzorků obsahujících protilátky proti patogenům, které by mohly vést k infekčním nemocem (lymská borelióza, toxoplazmóza, EBV, leptospiróza, SLE (lupus), hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, HTLV I/II a HIV), vzorky od pacientů z rizikové skupiny (těhotné a vícerodičky) nebo vzorky od pacientů s onemocněním imunitního systému (revmatoidní faktory) Mezi 125 testovanými vzorky byl shledán 1 vzorek opakovaně pozitivní pomocí testu Syphilis Total Ab; tento vzorek byl konfirmován jako pravdivě pozitivní pomocí dalších konfirmačních testů a metodou Syphilis EIA se značkou CE. Specificita zjištěná u cílové populace se rovná 100 % (124/124) s 95% intervalem spolehlivosti [97,1 100,0%]. [CZ] 11

13 9.5. Hook efekt Existence možného hook efektu byla studována testováním 6 vzorků pozitivních na syfilis s vysokými titry při různém ředění. Ekvivalence výsledků zjištěná mezi neředěnými a ředěnými vzorky ukazuje, že hook efekt není na testovaných vzorcích přítomen. 10. LITERATURA 1. Levinson SS. The Nature of Heterophilic Antibodies and Their Role in Immunoassay Interference. J. Clin. Immunoassay 15: , Norris S.J. Plypeptides of Treponema pallidum: Progress toward understanding their structural, functional and immunological role. Microbiological Reviews, Setpt Vol Larsen SA, Steiner BM, and Rudolph AH. Laboratory diagnosis and interpretation of tests for syphilis. Clin Microbiol Rev Jan; 8(1): Zrein M, Maure I, Boursier F, Soufflet L. Recombinant antigen-based enzyme immunoassay for screening of Treponema pallidum antibodies in blood bank routine. J Clin Microbol Mar; 33(3): Singh AE and Romanowski. Syphilis: Review with emphasis on clinical, epidemiological, and some biologic features. Clin Microbiol Rev Apr; 12(2): Stability of selected serum proteins after long-term storage in the Janus Serum Bank. Clin Chem Lab Med : International Journal of STD & AIDS 2009; 20: Screening donated Blood for Transfusion-Transmissible infections. World Health Organization M. J. Loeffelholz, and M. J. Binnicker, It Is Time to Use Treponema-Specific Antibody Screening Tests for Diagnosis of Syphilis, J Clin Microbiol, 50 (2012), 2-6. [CZ] 12

14 [CZ] 13

15 [CZ] 14

16 [CZ] 15

17 [CZ] 16

18 Bio-Rad 3, Boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette Francie Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) / [CZ] 17

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA

ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA ELISA-VIDITEST anti-hsv 1+2 IgA OD-283 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISA-VIDITEST

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L

ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L RUO ELISA-VIDITEST Neurofilamenta-L OD-077 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel.: +420 261 090 565, info@vidia.cz, www.vidia.cz 1.

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

Determine Syphilis TP testovací karta, 10 karet (10 testů na kartě) s vázanými antigeny Treponema pallidum

Determine Syphilis TP testovací karta, 10 karet (10 testů na kartě) s vázanými antigeny Treponema pallidum determinedetect...diagnose determine... SYPHILIS TP Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Postupy uvedené v návodu musí být přesně dodržovány. Pokud není dodržen doporučený postup, nelze

Více

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509 AESKULISA Crohn s-check Objednací kód: 3509 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno.

PŘÍPRAVA PACIENTA : Speciální příprava pacienta ani dieta není nutná, pro obvyklé vyšetřování je vhodný odběr ráno, nalačno. SEROLOGIE HEPATITID NÁZEV : Hepatitida A HAV-IgM POUŽITÍ : kvalitativní detekce protilátek proti viru hepatitidy A třídy IgM v lidském séru a plazmě při diagnostice akutní nebo nedávno proběhlé virové

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

HSV Type 2 IgM ELISA

HSV Type 2 IgM ELISA HSV Type 2 IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti HSV Type 2 v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: HSV2M0240

Více

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Gliadin-A Objednací kód: 3501 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) OD-282/ 5ST Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE SYFILIS Treponema pallidum ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgG a IgM v lidském

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA OD-284 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EBV-EA-D)

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EBV-EA-D) Protilátky třídy IgM proti EA-D Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EA-D) IgM Ag-potažené

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Varizella-Zoster Virus IgG ELISA

Varizella-Zoster Virus IgG ELISA Varizella-Zoster Virus IgG ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgG protilátek proti viru Varizella-Zoster v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM ELISAVIDITEST antiea (D) EBV IgM OD098 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. K monitorování účinnosti systému analýzy HIV combo. B71105A - [CZ] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. K monitorování účinnosti systému analýzy HIV combo. B71105A - [CZ] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 K monitorování účinnosti systému analýzy HIV combo. - [CZ] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Obsah 1 Použití... 3 2 Souhrn a vysvětlení testu...

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG OD-137 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM Katalogové číslo: OD-197 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3114

AESKULISA. Objednací kód: 3114 AESKULISA Rib-P Objednací kód: 3114 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v mozkomíšním moku Návod na použití ELISA testu

Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v mozkomíšním moku Návod na použití ELISA testu Protilátky třídy IgG proti Treponema pallidum v mozkomíšním moku Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601-LG Treponema pallidum IgG Ag-potažené

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3510

AESKULISA. Objednací kód: 3510 AESKULISA CeliCheck Objednací kód: 3510 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Plasma Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG+VlsE (CSF) OD-335 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Protilátky proti Spermiím ELISA

Protilátky proti Spermiím ELISA Návod k použití Protilátky proti Spermiím ELISA Kat.č.: BS-10-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) ELISA souprava ke zjištění protilátek působících proti antigenu Spermií v séru Pouze pro

Více

SERODIA -MYCO II (pro in vitro diagnostiku)

SERODIA -MYCO II (pro in vitro diagnostiku) REF:207727 EDMA KÓD:15 01 08 03 00 SERODIA -MYCO II (pro in vitro diagnostiku) SOUPRAVA PRO DETEKCI PROTILÁTEK PROTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE (AGLUTINAČNÍ TEST ČÁSTIC) strana 1/12 OBSAH 1. PRINCIP METODY

Více

Návod k použití. Rubella IgM ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě

Návod k použití. Rubella IgM ELISA. ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě Návod k použití Rubella IgM ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgM proti viru zarděnek v lidském séru nebo plazmě 0197 Kat. č.: ILE-RUB03 Skladování: +2 C až +8 C Pouze pro

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Český 135-PKS-VPCZ/010708

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Český 135-PKS-VPCZ/010708 RubellaIgMELA Test PKS medac Český 0123 135PKSVPCZ/010708 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

VZV IgM ELISA test na stanovení protilátek IgM proti VIRU PLANÝCH NEŠTOVIC (Varicella zoster virus-vzv) v lidském séru

VZV IgM ELISA test na stanovení protilátek IgM proti VIRU PLANÝCH NEŠTOVIC (Varicella zoster virus-vzv) v lidském séru VZV IgM ELISA test na stanovení protilátek IgM proti VIRU PLANÝCH NEŠTOVIC (Varicella zoster virus-vzv) v lidském séru Balení Kat.č. : 51110 96 testů kompletní souprava Účel použití VZV IgM ELISA je určen

Více

SD BIOLINE HAV IgG/IgM

SD BIOLINE HAV IgG/IgM SD BIOLINE HAV IgG/IgM Jednokrokový rychlotest pro stanovení protilátek IgG a IgM proti viru hepatitidy A Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 65 Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si,

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgG Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgG Stránka 1 Doc.: INS EVG.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 09/08MS ELISA souprava - HEV IgG A. POUŽITÍ Třetí generace ELISA testu pro kvalitativní detekci IgG protilátek proti viru hepatitidy E v lidské krevní plazmě nebo

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA 1 Účel a rozsah Metoda specifikuje podmínky pro stanovení přítomnosti, případně obsahu jednotlivých mykotoxinů metodou

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Bezpečnostní list : Normální kontrola (6xN) MYT 506

Bezpečnostní list : Normální kontrola (6xN) MYT 506 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Normální kontrola (6xN) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: Orphée S.A., Francie DOVOZCE: BioVendor -Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

Stanovení koncentrace celkového IgE v séru

Stanovení koncentrace celkového IgE v séru Stanovení koncentrace celkového IgE v séru Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída Ig Substrát Formát EV 3840-9601E Lidské IgE IgE Ab-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více