Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky"

Transkript

1 Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky Platnost příručky od: Přezkoumal: Ing. Jan Nechvátal Schválil: RNDr. Josef Ranoš, primář OKB Kontrolou pověřen: primář oddělení klinické biochemie Poslední termín revize příručky: červen 2013 Další termín revize příručky: červen 2015 Revize číslo: 6 Identifikace výtisku: Výtisk jediný originál (výtisk z elektronické podoby má pouze informativní charakter)

2 Obsah 1. Účel Provoz laboratoře Organizace jednotlivých činností Vyšetření dosažitelná v režimu STATIM Jak interpretovat laboratorní vyšetření Preanalytická fáze Analytická fáze Dodržování bezpečnosti práce se vzorky Pokyny pro zvláštní průchod vysoce inf. mater. laboratoří Požadavkové listy - žádanky Žádanka na transfuzní přípravky Preanalytické procesy v laboratoři Stručné pokyny k odběrům vzorků Hlavní chyby při odběrech žilní krve Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek Řešení neshod Spektrum nabízených služeb na hematologii a krevní bance Dodatečné ústní ( telefonické ) požadavky na vyšetření Řešení stížností Informace o formách vydávání výsledků Spolupracující laboratoře Přehled metod, normální hodnoty Závěr.. 31 Strana 2 (celkem 31)

3 1. Účel Tato příručka je určena pro lékaře, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky pro lepší a rychlejší orientaci v nabídce laboratorních testů prováděných na našem oddělení. Je naší snahou poskytovat Vám maximálně kvalitní, dostupné a komplexní služby, k čemuž patří i dobrá informovanost o naší činnosti. Věříme, že tato příručka přispěje k jejímu zlepšení. Prosíme, abyste věnovali pozornost kapitolám, které obsahují zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků a vydávání nálezů. Pravidla byla vypracována v souladu se současnou legislativou, doporučením odborných společností a akreditačními standardy, a jsou závazná pro všechny pracovníky. Jejich dodržování má vést k zamezení výskytu chyb, ke zvýšení ochrany pacientů a kvality prováděných vyšetření. Protože vývoj v metodách i organizaci je rychlý, určitě bude postupně docházet ke změnám, o kterých Vás budeme informovat formou dodatků k této příručce. Provoz laboratoře je nepřetržitý! Pracovní doba : hod. Pohotovostní služba : hod. 2. Provoz laboratoře Důležité telefony Informace a hlášení výsledků: Po-Pá (kl. 177) hod. tel v době pohotovostní služby, So,Ne, Sv. (kl. 184) Ostatní kontakty Primář : RNDr. Josef Ranoš (analytický garant) kl. 183 Zástupce primáře : MUDr. František Kalina (lékařský garant) 183 Lékařský garant : MUDr. Ivo Němeček 183 Vedoucí laborant : Jiřina Varnušková 102 Strana 3 (celkem 31)

4 Oddělení klinické biochemie a hematologie je organizačně rozděleno do úseků: Příjem a příprava vzorků, dokumentace kl. 177 Rutinní analýzy 177 Speciální analýzy, imuno, automatická linka 178 Vyšetření ABR 179 Močové analýzy 179 Hematologie 185 Krevní banka a koagulace 185 Pohotovostní služba 184 Výsledky vyšetření STATIM jsou k dispozici zpravidla do 60ti minut po doručení vzorku do laboratoře. Uvedené časy jsou orientační, k prodloužení může dojít např. v případě obtížně zpracovatelného vzorku (potřeba opětovné centrifugace, ředění apod.). Krev Na, K, Cl, Ca, glukóza, močovina, osmolalita, bilirubin celkový a konjugovaný, ALT, AST, ALP, GMT, AMS-s, AMS-u, CK, Troponin I, myoglobin, CRP, laktát, ABR Moč jednorázová - chemické vyšetření, močový sediment Hematologie - krevní obraz, diferenciál- přístrojově, patologické vzorky se natírají a vyhodnocují mikroskopicky Koagulace INR, APTT, fibrinogen, AT III 3. Organizace jednotlivých činností 4. Vyšetření dosažitelná v režimu STATIM Krevní banka vyšetření KS, Rh (D) faktoru a zkoušky kompatibility Vyšetření z VITÁLNÍ INDIKACE Křížový pokus není-li známa krevní skupina, podáváme krev O Rh (D) negativní. Po vyšetření krevní skupiny příjemce podáváme krev skupinovou. Je-li známa krevní skupina a požadovaná krev je k dispozici ve skladu, vydá laboratoř skupinovou krev a dodatečně provede vyšetření zkoušky kompatibility. VITÁLNÍ INDIKACE A STATIM musí být viditelně vyznačeno na žádance a zapsáno do výdajové knihy v laboratoři. Strana 4 (celkem 31)

5 5. Jak interpretovat laboratorní vyšetření Laboratorní vyšetření mají velký význam při diagnostice, sledování účinku léčby a při vyhledávání rizikových skupin pacientů. Jejich použití v praxi je spojeno s řadou úskalí, a proto považujeme za užitečné uvést několik poznámek k interpretaci výsledků laboratorních vyšetření. Součástí laboratorní příručky jsou mimo jiné také referenční meze jednotlivých vyšetření. Tyto hodnoty byly získány ve většině případů statistickými studiemi, to znamená, že jejich význam je pouze orientační. Každá laboratorní hodnota je dynamický prvek a v ideálním případě by měl být posuzován spíše trend této hodnoty (vývoj v čase) než statické srovnání s konkrétním referenčním rozpětím. Navíc je nutno brát v úvahu konkrétní klinický stav konkrétního pacienta, ev. stadium onemocnění. Všechna laboratorní vyšetření mají část preanalytickou (příprava pacienta, odběr biologického materiálu, doprava do laboratoře, předzpracování a uchování vzorku do doby analýzy), část analytickou (provedení samotné analýzy) a část postanalytickou (interpretace výsledků a doprava, přenos výsledků k ordinujícímu lékaři). 6. Preanalytická fáze O preanalytické fázi hovoříme proto, že než se dostane biologický materiál do laboratoře ke zpracování, probíhá řada činností, které mohou ovlivnit konečný výsledek. Je to zejména vlastní odběr, označení materiálu a vyplnění žádanky, uchování odebraného biologického materiálu dle předepsaných podmínek do doby příjmu pracovníky laboratoře, centrifugace, označení vzorku v laboratoři, uchování alikvotů pro další zpracování 7. Analytická fáze Analytické vlivy a spolehlivost může ovlivnit laboratoř výběrem metod a jejich systematickou kontrolou. Veškeré metody stanovení na OKB jsou vybírány s ohledem na to, aby poskytovaly dostatečně spolehlivé výsledky a jsou systematicky kontrolovány jak vnitřním, tak externím systémem kontroly kvality. Strana 5 (celkem 31)

6 8. Dodržování bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy v platné vyhlášce MZ ČR, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této vyhlášky byly v KHN a.s. stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: a) každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční, b) žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, c) vzorky pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou musí být viditelně označeny (taktéž žádanka) červeně, např. +HbSAg, + HIV, MRSA, d) vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo do přepravního boxu tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nedošlo k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku, e) při práci s přijímaným materiálem používá pracovník s ním manipulující ochranné pomůcky jako při práci s infekčním materiálem. Zároveň při rozdělování a evidenci žádanek kontroluje, zda neobsahují informaci o vysoké infekčnosti (např. +HbSAg, + HIV, +MRSA). V případě vysoce infekčního materiálu zajistí vybraný pracovník zvláštní průchod vzorku laboratoří. 9. Pokyny pro zvláštní průchod vysoce infekč. materiálu laboratoří Při manipulaci s tímto materiálem se musí dbát zvýšené opatrnosti. Kromě ochranných rukavic každý pracovník, který přijde s tímto materiálem do styku musí mít obličejovou roušku!! Po každém ukončení pracovního procesu musí být provedena řádná dezinfekce pracovní plochy, centrifugy a stojánku na vzorky. Na dezinfekci musí být použit virucidní přípravek. Vysoce infekční materiál je likvidován bezprostředně po zpracování jako nebezpečný odpad (primární i sekundární zkumavka). Strana 6 (celkem 31)

7 10. Požadavkové listy - žádanky Požadavky na vyšetření v KHN a.s. se uskutečňují prostřednictvím laboratorních žádanek. Z terénu je přijata každá žádanka, která jasně definuje základní informace pro zpracování biologického materiálu (viz Základní identifikační znaky). Biologický materiál je dodáván do laboratoře s průvodkou, která obsahuje všechny potřebné identifikační údaje pacienta. Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance o laboratorní vyšetření: a) jméno a příjmení pacienta, b) číslo pojištěnce-pacienta (rodné číslo nebo číslo pojištěnce, případně jiný způsob identifikace - není-li známa totožnost pacienta), c) číselný kód zdravotní pojišťovny, d) číslo diagnózy, e) datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován LIS při přijetí a zapsání do PC), f) identifikace objednatele (podpis a razítko, které musí obsahovat ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ a odbornost), g) kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uveden na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položkách žádanky oddělení, lékař, telefon), h) urgentnost dodání (rutina, STATIM,VITÁLNÍ INDIKACE), i) požadovaná vyšetření, j) je vhodné uvést identifikaci osoby provádějící odběr, k) OKB skladuje požadavkové listy žádanky po předepsanou dobu 5ti let, l) laboratoř nesmí přijmout žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení, současně není přípustné používat pro hospitalizované pacienty žádanky s razítkem ambulance, m) v případě elektronických žádanek není zapotřebí na vytištěné kopii podpis lékaře a razítko oddělení, veškeré identifikační znaky jsou dány v elektronických standardech informačního systému. Strana 7 (celkem 31)

8 Vzory žádanek ODD: Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj: 213 DG: Z 10.0 Datum a čas odběru: :30 velký odběr + velký odběr Střední odběr Malý odběr Ostatní odběry Na K Cl Ca P Osmolalita Kreatinin Urea CB Albumin Bilirubin Alt AST ALP GMT AMS LDH TG Cholesterol CRP Laktát glukóza KO INR APTT Fibrinogen AT III Na K Cl Osmolalita Kreatinin Urea CB Albumin Bilirubin ALT GMT CRP Laktát Glukóza KO INR APTT Fibrinogen AT III Na K Cl osmolalita Kreatinin Urea ALT CRP Laktát Glukóza KO INR APTT Fibrinogen AT III CK Troponin Diff ODD: Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj. 213 DG: Z 10.0 Datum a čas odběru: :30 KO KO + diff KO + diff + RTC KO + RTC Leukocyty Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV MCH MCHC trombocyty Leukocyty Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV MCH MCHC Trombocyty Neut. segment Eozinofily Bazofily Monocyt Lymfocyt Leukocyty Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV MCH MCHC Trombocyty Neut. segment Eozinofily Bazofily Monoct Lymfocyt RTC Leukocyty Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV MCH MCHC Trombocyty RTC Strana 8 (celkem 31)

9 CPM Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj.: 213 DG: Z 10.0 Datum a čas odběru: :30 Fakturace- vstup do zaměstnání Urea Glukóza ALT GMT OZZP - panel Na K Cl Glukóza Urea Tg Cholesterol ALT AST GMT ODD: INT C Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj: 213 Dg: I 10 Datum a čas odběru: :30 Glykemický profil malý Glykemický profil velký Glykemie dle hodiny ASTRUP arterie ASTRUP venózní Ostatní glykemie Glykemie ranní Glykemie polední Glykemie večerní 06 h 09 h 12 h 15 h 18 h 21 h 24 h 03 h Teplota krve ph pco 2 po 2 HCO 3 aktuální HCO 3 standardní CO 2 celkový Base Exces akt. Base Exces st. O 2 saturovaný Karbonylhemoglobin Methemoglobin Teplota krve ph pco 2 po 2 HCO 3 aktuální HCO 3 standardní CO 2 celkový Base exces akt. Base exces st. O 2 saturovaný Karbonylhemoglobin Methemoglobin Glykovaný Glykemie na lačno Glykemie za 1 hod. Glykemie za 2 hod. Strana 9 (celkem 31)

10 ODD: Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj: 213 DG: Z 10.0 Datum a čas odběru: :30 Vyšetření moče Sbírané moče 24 hod. Sbírané moče 12 hod. Stolice na OK ph bílkovina glukóza ketony urobilinogen bilirubin krev erytrocyty leukocyty epitelie bakterie krystaly oxalátů Clearence kreatininu /24 hod. K- odpad/24 Na-odpad/24 Cl- odpad/24 P- odpad/24 Mg- odpad/24 Bílkovina/24 Urea/24 Kreatinin/24 Glomerulární filtrace Kyselina močová/24 Clearence /12 hod. K-odpad/12 Na- odpad/12 Cl- odpad/12 P- odpad/12 Mg- odpad/12 Bílkovina /12 FOB test ODD: Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj: 213 DG: Z 10.0 Datum a čas odběru: :30 Koagulace INR APTT Fibrinogen AT III Strana 10 (celkem 31)

11 ODD: Pacient : Pokusný Prokop RČ: Poj: 213 DG: Z10.0 Datum a čas odběru: : 30 Iktový panel Příjmový panel Jaterní panel Vertebrogenní panel Na Na ALT Na K K AST K Cl Cl GMT Cl Kreatinin Urea Bilirubin Urea Glukóza Kreatinin ALP Kreatinin CB Glukóza Laktát Glukóza Albumin CB LDH CB ALT Albumin Albumin AST ALT ALT GMT AST AST Bilirubin GMT GMT ALP Bilirubin Bilirubin AMS ALP ALP CRP AMS AMS Osmolarita CRP CRP Tg Ca Cholesterol Mg Laktát P urea RF Minerály Na K Cl Ca Mg P OSM Dusíkatý met. Kreatinin Bilirubin Urea Kyselina močová Lipidy TG Cholesterol HDL LDL Alkohol výpočtem Bílkoviny CB Albumin CRP RF Enzymy ALT AST GMT ALP AMS-s AMS-u LDH CK ODD: Pacient: Pokusný Prokop RČ: Poj: 213 DG.: Z 10.0 Datum a čas odběru: :30 Kardiální markery Myoglobin troponin Thyroidy T3 FT4 TSH Tumorózní markery AFP CEA fpsa CA 19-9 CA 15-3 CA 125 HBsAg Lékové hladiny Ostatní imunologie HBsAg Digoxin Fe Theophylin RF Ferritin TVK Strana 11 (celkem 31)

12 11. Žádanka na transfuzní přípravky Dle platné legislativy musí žádanka splňovat následující náležitosti: a) název poskytovatele, IČ, oddělení, IČP, b) jméno, příjmení, datum narození, popřípadě rodné číslo plánovaného příjemce transfuzního přípravku. V případě, že nejsou potřebné údaje známy, musí být uveden údaj jednoznačně identifikující plánovaného příjemce, c) číselný kód zdravotní pojišťovny, d) důvod podání transfuzního přípravku nebo diagnózu, e) krevní skupinu - ABO a Rh (D), f) transfuzní anamnézu: předchozí transfuze, porody, těhotenství apod., g) druh transfuzního přípravku (jmenovitě uvedeného), počet v ks nebo TU, den a hodina podání, h) popřípadě další úpravu transfuzního přípravku (např. deleukotizace, ozáření apod.), i) otisk razítka poskytovatele, j) datum vystavení žádanky, k) jméno, příjmení a podpis lékaře, který požaduje transfuzní přípravek. V případě, že je současně požadováno imunohematologické vyšetření a je přiložen vzorek, musí být na žádance na transfuzní přípravky, kromě údajů uvedených v předešlém, uvedeno: a) druh požadovaného vyšetření (např. vyšetření krevní skupiny, nepravidelných protilátek, zkouška slučitelnosti), b) datum odběru vzorku, c) jméno osoby, která vzorek odebrala, d) číselný kód zdravotní pojišťovny příjemce transfuzního přípravku. 12. Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanek a vzorků Příjem žádanek a vzorků je prováděn v okně Příjem biologického materiálu. Pracovník provádějící příjem a vstupní kontrolu provádí: kontrolu zevní nepoškozenosti a čistoty povrchu zkumavek na biologický materiál, kontrolu vhodnosti odběrové zkumavky vzhledem k požadovaným vyšetřením, kontrolu času odběru a dodržení doby a podmínek transportu vzorku, kontrolu identifikačních údajů na zkumavce, tj. jméno a příjmení pacienta, číslo pojištěnce nebo rodné číslo nebo poslední dvojčíslí roku narození, oddělení, kontrolu souladu identifikačních údajů na žádance a zkumavce. Strana 12 (celkem 31)

13 V případě, že je možné požadavky žadatele o vyšetření akceptovat, pracovník příjmu přidělí žádance i zkumavce pořadové laboratorní číslo a předá žádanky k zápisu do LIS a tisku čárových kódů. Číslem označené zkumavky centrifuguje. Po centrifugaci opatří jednotlivé zkumavky čárovým kódem. Kontroluje shodu jména a rodného čísla na zkumavce a na štítku s čárovým kódem. Výjimku činí anonymní pacient na základě smluveného hesla. Kritéria pro odmítnutí vzorku Laboratoř může odmítnout: Neoznačený vzorek biologického materiálu. Zdravotními pojišťovnami požadovaná data na žádance jsou neúplná (rodné číslo, příjmení a jméno pacienta, zdravotní pojišťovna, kód odesílajícího pracoviště nebo IČZ odesílajícího lékaře, základní diagnóza, datum a čas odběru). Žádanka obsahuje požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí. Nedostatečně nebo nečitelně označený vzorek biologického materiálu nebo žádanka, neumožňující jednoznačnou identifikaci. Neshoda mezi označením žádanky a vzorku. Poškození odběrové zkumavky s rizikem kontaminace vzorku. Žádanky nebo zkumavky jsou znečištěné biologickým materiálem. Nesprávně odebraný materiál - kvalita, druh, množství. Časový interval mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře evidentně překračuje dobu stability materiálu pro daný typ vyšetření (doporučená doba pro KO+ dif 5 hod. od odběru, koagulace 2 hod. od odběru). Pokud jsou vadné primární vzorky přijaty, musí být v komentáři výsledkového listu popsána povaha problému a v indikovaných případech uvedeno upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků. Postup při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nedostatečném nebo neshodném označení biologického materiálu pro rutinní provoz Při nedostatečné nebo neshodné identifikaci biologického materiálu se analýza neprovádí. Žádanka i s materiálem je odeslána zpět na příslušné oddělení, které je i telefonicky informováno o odmítnutí tohoto biologického materiálu. Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance je možné, pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se nevyšetřuje a likviduje, papírová žádanka se s komentářem zakládá. Strana 13 (celkem 31)

14 Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v případě, že se jedná o statimové požadavky Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu se požadované vyšetření provede. Laboratoř telefonicky informuje odesílající oddělení, že statimové vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci pacienta. Laborant provede zápis do záznamové knihy neshod a do žádanky LIS. Požadavky na vyšetření KS a zkoušky kompatibility V případě požadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility nelze přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta, tj. s chybějícím číslem pojištěnce a údajem o odebírajícím pracovníkovi. Z odběrů pro krevní banku nelze požadovat biochemická a hematologická vyšetření a naopak nelze z odběrů určených pro biochemická a hematologická vyšetření požadovat vyšetření krevní skupiny, protilátek a zkoušky kompatibility. Obecně platí, že vzorek není na OKB vyšetřen, dokud není odstraněna příčina odmítnutí vzorku. Výjimku tvoří nemocní, u kterých není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu je nepřípustný! Žádanky pacientů léčených trombolýzou musí být zřetelně označeny TROMBOLÝZA! Pro pacienty léčené trombolýzou je vždy ve skladu krevní banky OKB KHN a.s. k dispozici jedna TU krve O rh negativní a minimálně jedna TU mražené plazmy krevní skupiny AB. V případě potřeby další transfuze krve bude po vyšetření KS připravena krev stejné krevní skupiny. Bude-li v krevním skladu volná krev stejné skupiny, jakou má trombolyzovaný pacient, bude nakřížena (v případě potřeby) eventuelně vydána na vitální indikaci krev stejné krevní skupiny. Uchovávání vzorků OKB uchovává pouze biochemické vzorky (pro rutinu a imunochemii) po dobu 48 hodin. Strana 14 (celkem 31)

15 13. Stručné pokyny k odběrům vzorků Odběr žilní krve Odběr žilní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Pacientům doporučit lehkou, netučnou večeři, bez konzumace alkoholu. Od večera nejíst, nepít, nekouřit. Při odběru použijeme jednorázové rukavice. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palce ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a následně se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Odběr arteriální krve Provádí kvalifikovaný pracovník na lůžkovém oddělení. Arteriální krev slouží převážně ke stanovení parametrů acidobazické rovnováhy. Odběr se provádí do originálních stříkaček s heparinem. Obvyklým místem arteriálních odběrů je a. radialis a a. femoralis. Dezinfekce místa vpichu se provádí vhodným dezinfekčním prostředkem. Po odběru je nutné odstranit ze stříkačky vzduchové bubliny, stříkačku pevně uzavřít zátkou nebo speciálním uzávěrem a pomalým nakláněním stříkačky krev promíchat. Nedostatečné promíchání krve ve stříkačce a přítomnost vzduchových bublin znehodnotí výsledek analýzy. Stříkačku s odebranou krví je potřeba transportovat co nejrychleji do laboratoře, u nechlazeného vzorku analýza do 15 minut po odběru, při transportu na tajícím ledu analýza do minut. Strana 15 (celkem 31)

16 Doporučené množství vzorku ve zkumavce Vyšetření Základní biochemické testy (20-26 analytů) Speciální analyty (hormony, nádorové markery) Krevní obraz Koagulační vyšetření Vyšetření moče chemicky a vyšetření močového sedimentu Sběr moče ( Hamburgrův sediment) Sběr moče na analyty ( 12ti hodinový nebo 24 hodinový sběr pro výpočet odpadu) Stolice na okultní krvácení Krevní plyny (arteriální nebo venózní krev) Množství vzorku 5-8 ml srážlivé krve 1 ml srážlivé krve na 2-3 analyty 2 3 ml nesrážlivé krve (EDTA) Objem je daný výrobcem zvolené zkumavky 8-10 ml ranní moče Celý objem nasbírané moče Vzorek dobře promíchané a změřené moče (cca 10 ml) Kousek vzorku stolice se nabere tyčinkou, která je uprostřed na vnitřní straně víčka soupravy a zasune se zpátky po odběru do zkumavky - FOB test 1 ml krve Odběry na ogtt Odběry na vyšetření ogtt u těhotných k diagnostice gestačního diabetu a ogtt k diagnostice DM provádějte do odběrových zkumavek s obsahem NaF + K 2 Oxalátem (obj.č. TERVF-053SFX šedý uzávěr a nebo do zkumavek s šedým víčkem s NaF + K3EDTA). Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: a) zkumavka pro hemokultury, b) zkumavky bez přísad, případně s aktivátorem srážení, c) zkumavky pro hemokoagulaci, d) ostatní zkumavky s přísadami. Odběr kapilární krve Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady: První kapka na kůži se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí samovolně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se do kapiláry vloží drátek, kapilára se na obou koncích uzavře zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá. Drátek se v kapiláře ponechá. Strana 16 (celkem 31)

17 Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být odnesena k vyšetření ihned. Odběry na stanovení ranní glykemie se odebírají zásadně nalačno, odběry na stanovení glykemie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí podle ordinace lékaře. Krev se odebírá do zkumavky Eppendorf s EDTA a NaF. Odběr ranního vzorku moče Pacient musí být před odběrem řádně poučen (je nutné zabránit kontaminaci moče). Moč je odnášena do laboratoře ihned po odběru, jinak musí být uložena v chladu. Sběr moče obecně Provádí se pouze u poučeného pacienta. Pacient se při celodenním sběru ráno po probuzení (např. v 6 hod.) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu (NIKOLI do sběrné nádoby). Od této doby provádíme sběr moče (12 nebo 24 hodin). Po celou dobu sběru uchováváme moč v chladu. Stolice na okultní krvácení Odběr malého vzorku stolice na FOB test (viz. příbalový leták). 14. Hlavní chyby při odběrech žilní krve Chyby při přípravě nemocného: a) pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy, b) v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi, c) odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn), d) delší cestování před odběrem se může negativně projevit, např. u kardiaků, e) je zvolena nevhodná doba odběru - během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování, f) pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací. Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměru tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů. Strana 17 (celkem 31)

18 Chyby vedoucí k hemolýze vzorku Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy, nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem. Hemolýzu působí: a) použití vlhké odběrové soupravy, b) znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku, c) znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů, d) použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává, e) prudkým vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky, f) krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky, g) prudké třepání krve ve zkumavce, nešetrný transport ihned po odběru, h) uskladnění plné krve v lednici, i) prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře. Chyby při adjustaci, skladování a transportu: a) použily se nevhodné zkumavky, b) použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi, c) zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny, d) zkumavky s biologickým materiálem byly potřísněny krví, e) uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče od séra nebo plazmy, f) krev byla vystavena teplu, g) krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit. 15. Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek Transport biologického materiálu musí být rychlý a šetrný. Zajistit správný transport biologického materiálu do laboratoře je povinností pracovníků lůžkových a ambulantních pracovišť. Materiál je odeslán do laboratoře co nejdříve po odběru, vždy se žádankou na vyšetření. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici. U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Před odběrem a následným svozem vzorků je nutné počítat s časovou rezervou pro dopravu a příjem vzorku do laboratoře. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku Strana 18 (celkem 31)

19 v boxech a zamezit tak znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperovaný box na laboratorní teplotu v zimě). Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice do laboratoře si zajišťují oddělení sama. Vzorky biologického materiálu musí být transportovány v kolmé poloze, uzavřené, a odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem. Během transportu musí být odběrové nádobky umístěny odděleně od žádanek, v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku. Při odběru srážlivé krve je vhodné, aby se krev srazila v místě odběru (cca 20 minut při pokojové teplotě), čímž se zabrání možné hemolýze vzorku při okamžitém transportu po odběru. Krev nesmí být vystavena přímému světlu, vede to k degradaci bilirubinu. Materiál bez žádanky je možné přijmout jedině v případě, že se jedná o vyšetření koncentrace glukózy v rámci glykemického profilu u hospitalizovaného pacienta. Žádanka na takové vyšetření je dodána s prvním ranním vzorkem. V době špičky ranních a dopoledních odběrů z lůžkových oddělení a OPLS laboratoř preferuje zkumavky s odběry a žádankami srovnanými ve stojánku v pořadí za sebou, jako jeden z důležitých faktorů snižující dobu odezvy (TAT-turnaround time, interval mezi odběrem primárního vzorku a vydáním výsledku lékaři požadujícímu vyšetření). Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře. Transport primárních vzorků do laboratoře z ambulantních zařízení mimo nemocnici Svoz materiálu zajišťuje dopravní služba ZÚ Ostrava. Materiál je přepravován v boxech se sledovanou teplotou během transportu biologického materiálu. Provádí se namátková kontrola správnosti transportu se zápisem do formuláře o přepravě biologického materiálu. 16. Řešení neshod Neshodu zjištěnou při příjmu žádanky se vzorkem (chybějící nebo evidentně špatné údaje na žádance a vzorku, nejasný požadavek na analýzu) řeší pracovník OKB okamžitě při příjmu, aby nedošlo k poškození pacienta z prodlení, většinou telefonicky. V případě, že jsou vadné primární vzorky přijaty, musí být v konečném nálezu popsána povaha problému a v indikovaných případech upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků. Strana 19 (celkem 31)

20 Při zjištění zásadní neshody (identifikace pacienta na žádance a odběrové zkumavce) pracovník OKB - po konzultaci s pověřeným nebo vedoucím pracovníkem laboratoře - oznámí ordinujícímu lékaři, z jakého důvodu byl požadavek na vyšetření odmítnut a domluví se na následném postupu. O události provede pracovník OKB záznam do Knihy odmítnutých vyšetření, ve které se uvede: a) datum, čas, jméno pacienta a požadavek na vyšetření, b) jméno pracovníka OKB identifikujícího neshodu, c) jméno lékaře nebo sestry příslušného oddělení, d) řešení situace a podpis pracovníka potvrzujícího zvolený postup (vedoucí pracovník). V případě znečištění žádanky anebo vnější stěny zkumavky lze takový vzorek odmítnout. Biologický materiál, který by mohl být v rozporu s SLP řeší primář OKB KHN a.s. Kniha odmítnutých vyšetření je umístěna na dostupném a obecně známém místě i pro potřeby pracovníků na pohotovostní službě. Případ neshody řešený odmítnutím vzorku na pohotovostní službě musí být následující pracovní den oznámen a potvrzen podpisem vedoucího pracovníka OKB. Neshody vyplývající z nekvalitního odběru (hemolytický vzorek) nebo jiného důvodu (chylózní nebo ikterický vzorek, analytická interference), řeší odpovědný pracovník analytického úseku. 17. Spektrum nabízených služeb na hematologii a krevní bance Z rutinních hematologických vyšetření Krevní obraz 7 parametrů leukocyty, erytrocyty, hemoglobin, hematokrit, MCV, HCH, trombocyty Krevní obraz 21 parametrů obsahuje kompletní hemogram a 5ti populační diferenciální rozpočet leukocytů, tj. relativní a absolutní hodnoty neutrofilů, eozinofilů, bazofilů, monocytů a lymfocytů Retikulocyty Morfologické vyšetření: diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky - hodnocení obarveného nátěru periferní krve Úsek hemokoagulace: Quickův test (INR), APTT, fibrinogen dle Clause, antitrombin III Strana 20 (celkem 31)

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit)

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (pozn.: možná bude po včlenění části aktivit týkající se hematalologie časem aktualizovaná, prověřit) Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Jméno Funkce Vypracoval

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

F-01 Referenční rozmezí OKB

F-01 Referenční rozmezí OKB strana : 1 z 9 Název dokumentu F-01 Referenční rozmezí OKB Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště laboratorních

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 Platnost od 30.6.2014 Strana 2 (celkem 96) LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

Laboratorní příručka. Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod. Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Nemocnice Havlíčkův Brod Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod A. Předmluva Vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní hematologie,

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI

A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI Obsah A. PŘEDMLUVA B. INFORMACE O LABORATOŘI B. 1. IDENTIFIKACE LABORATOŘE A DŮLEŽITÉ ÚDAJE B. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI B. 3. ZAMĚŘENÍ LABORATOŘE B. 4. ÚROVEŇ A STAV AKREDITACE PRACOVIŠTĚ B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16.

Laboratorní příručka. Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26. Platnost dokumentu: 3. srpna 2015. Datum vypracování: 16. Laboratorní příručka Laboratoř Vimperk, Pivovarská 158/26 Platnost dokumentu: 3. srpna 2015 Datum vypracování: 16. červenec 2015 Datum schválení: 30. července 2015 Vypracoval: Schválil: Iva Černá MUDr.

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Šedě znázorněny akreditované metody Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření akreditované metody jsou podbarveny šedě Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon kód ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY (dospělí a dítě nad 10 let)

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756

DIA-GON MP, spol. s r.o., OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA, OKBH poliklinika Sokolov, Rokycanova 1756 Zpracoval: RNDr. MUDr. Milena Škábová Odborný garant: MUDr. Václav Švarc Schválil. MUDr. Helena Brunnerová Verze: 03 Počet příloh: 3 Platnost

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 7 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 66 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

OSVEDCENI O AKREDIT ACI

OSVEDCENI O AKREDIT ACI Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,13000 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona Č. 2211997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. ve znčnl pozdčjšich předpisů v V, OSVEDCEN

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručku zpracovaly: Mgr. Jarmila Kocianová Mgr. Michaela Kneiflová Hana Rašková Schválil: Mgr. Jarmila Kocianová Strana č.: 2 A. Úvod 1. Předmluva Vážené

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více