sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel"

Transkript

1 Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Prezentace projektu JPD3 Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tato publikace prezentuje projekt, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s pražskými občanskými poradnami sdruženými v AOP. Jedná se o nejrozsáhlejší dokončený projekt, který byl v AOP realizován. Výjimečnost projektu tkví především v míře zapojení jednotlivých občanských poraden. Cílem projektu bylo vyvinout specifické přístupy ke klientům z cílových skupin za výrazné aktivity občanských poradců. Poradci se podíleli na tvorbě koncepce, struktuře školení a své zkušenosti si prostřednictvím školení sami předávali. Doufám, že Vás prezentace zaujme a případně poslouží jako inspirace pro jiné projekty. Ondřej Manda Realizátor projektu

3 Obsah Seznamte se s občanskými poradnami... 4 Asociace občanských poraden se představuje... 7 Základní informace o projektu...11 Klíčové aktivity projektu 13 Výzkum potřeb...14 Zlepšení informačních zdrojů...15 Školení poradců Kontrola kvality a obohacení standardů kvality AOP...17 Publicita Cíle a výstupy projektu 19 Cíle projektu Výstupy a výsledky projektu...21 Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost 23 Zapojení partnerů Cílová skupina - poradci Cílová skupina - uživatelé služby/klienti... 26

4 Seznamte se s občanskými poradnami Seznamte se s občanskými poradnami vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí, jak dále jednat. Občanské poradny poskytují soci- práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti společného jmění manželů. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a smluv. Občanské poradny poskytují nezá- álně odborné poradenství v těchto a potřeby rekvalifikace. vislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství oblastech: Bydlení Finanční a rozpočtová problematika dle Sbírky zákonů č. 108/2006 (Zákona Sociální dávky Seznámíme Vás se závazky a právy, Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás o sociálních službách) v 18 právních Občanští poradci a poradkyně Vám ať už bydlíte v nájemním, soukromém týkají a jaká práva a povinnosti máte, oblastech. Občanské poradny upozor- sdělí, v jaké šíři a výši máte nárok na či družstevním bytě. Pomůžeme Vám ať jste dlužník (někomu dlužíte) či ňují příslušné státní a místní orgány na státní sociální dávky, a to ať jste na řešit problémy spojené se vznikem, věřitel (někdo dluží Vám). Přijďte se nedostatky legislativy a na neřešené rodičovské dovolené, důchodcem/ zánikem a změnami nájemních smluv, poradit dříve, než se začnete zadlužo- problémy občanů. důchodkyní, studentem/studentkou, s právy a povinnostmi pronajímatele, vat, sdělíme Vám veškerá rizika spo- Cílovou skupinou občanských pora- se zdravotním postižením, bez práce úpravami cen služeb. Odpovíme na jená se zadlužením. den jsou občané v obtížné životní nebo v nízkopříjmové skupině. Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého situaci. Občanské poradny zpravidla pobytu, práv a povinností vyplývají- Zdravotnictví pomáhají zranitelnějším skupinám Sociální pomoc cích z vlastnického a spoluvlastnic- Od nás získáte všechny informace populace, jako jsou osamělí rodiče, Poradíme Vám, kam se obrátit, kého práva, výměny nájemních bytů, o právech pacientů, darování krve, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici když se chcete zbavit závislosti, obsta- převodu nájemních smluv a bydlení na plazmy a zdravotnických zařízeních. existenčního minima a národnostní rat si sociální bydlení nebo zaopatřo- základě věcného břemene. menšiny. Služby občanského vací péči. Školství a vzdělávání poradenství však stále více vyu- Rodina a mezilidské vztahy Získáte od nás informace o systému žívají i občané s nadprůměr- Pojištění Obraťte se na nás, pokud chcete školství v České republice jak vybrat nými příjmy i nadprůměrného Vysvětlíme Vám Vaše práva a povin- uplatnit svá rodičovská a manželská vhodné vzdělávací zařízení, ale i jaká vzdělání. nosti vyplývající z vašeho zdravotního práva, řešíte rozvod, vyživovací povin- jsou Vaše práva a povinnosti rodiče, Cílem občanských poraden je a sociálního pojištění. Poradíme Vám, nost, osvojení, pěstounskou péči nebo jehož dítě chodí do školy či studuje. poskytovat co nejvyšší úroveň soci- jak získat informace, které rozptýlí registrované partnerství. Neváhejte álně odborného poradenství, klienti jsou však podporováni k samo- Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném, a pomůžeme Vám se na nás obrátit v případě domácího násilí. Ekologie, právo životního prostředí statnému jednání, aby se na práci vypočítat míru mateřské dovolené, V případě živelné pohromy Vás občanských poraden nestali závislými. Poskytnutá rada musí být starobního a invalidního důchodu. Majetkoprávní vztahy a náhrada škody informujeme, jak si v této situaci počínat. Podáme Vám taktéž základní nestranná a neutrální (bez hodnocení) a musí být podána s ohledem na Pracovně právní vztahy a zaměstnanost Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlast- informace, jak vést ekologickou domácnost. klientovu situaci. Občanské poradny Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká nictví, podílového vlastnictví nebo 4 Seznamte se s občanskými poradnami Seznamte se s občanskými poradnami 5

5 Asociace občanských poraden se představuje Ochrana spotřebitele Spotřebitelskou oblast známe velmi dobře sdělíme Vám, jak uplatnit Ústavní právo V občanských poradnách se dozvíte, jak se bránit diskriminaci a jak jednat Asociace občanských poraden se představuje a poradkyně byl taktéž vybudován jednotný systém školení a vzdělávání poradců. reklamace výrobků a služeb a sezná- tak, abyste se diskriminace nedopouš- Asociace občanských poraden je Zájmy občanů hájíme i na cent- míme Vás s Vašimi povinnostmi. těli. Podáme Vám informace o lid- nástupnickou organizací Sdružení rální úrovni. Zástupci AOP se podílí na ských právech a za jakých podmínek pro vybudování sítě občanských práci dvou sekcí Rady vlády ČR pro Základy práva ČR se můžete obrátit na ústavní soud. poraden, které bylo založeno v roce lidská práva, účastníme se práce Zasvětíme Vás do pramene práva 1997 a změnilo název na Asociaci v legislativní komisi Rady vlády a právních vztahů v ČR. občanských poraden v roce pro udržitelný rozvoj, v bytové Zakládajícími občanskými poradnami tripartitě - v poradním orgánu Právní systém EU byly Občanská poradna Děčín při Ministerstva pro místní rozvoj, Nejsme specialisté na právní systém Charitním sdružení Děčín, Občanská jsme v Komisi pro rozvoj sociálních EU, ale pomůžeme Vám zorientovat se poradna Havířov, Občanská poradna služeb MPSV - v pracovní skupině v právním systému EU, informujeme Jižní Město a Občanská poradna pro sociální prevenci. Zájmy občanů Vás o volném pohybu osob v rámci EU Brno. Nyní AOP sdružuje 39 občan- hájíme i v protikorupční komisi a o spotřebitelských právech. ských poraden v 54 místech ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a jsme které ročně zodpoví více jak 50 tisíc členy Spotřebitelského poradního Občanské soudní řízení dotazů. výboru při Ministerstvu obchodu Pomůžeme Vám se sepsáním žaloby, Od roku 1998 se nám podařilo a průmyslu. vysvětlíme systém soudů a sdělíme vybudovat rozsáhlou síť občan- AOP se podílí na zlepšení sociálně nutné informace v případě exekucí. ských poraden, která pokrývá odborného poradenství v ČR příjímá- území všech krajů ČR. V těchto ním a předáváním cenných zkušeností. Veřejná správa poradnách je zaveden jednotný AOP je zakládajícím členem první Přijďte se zeptat, jak si zařídit živ- systém řízení kvality poskytovaných panevropské organizace sdru- nostenský list, jak se odvolat proti služeb. Pro občana to znamená, že žující občanské poradny Citizen přestupkům, jak přihlásit pobyt Vašich mu bude v každé občanské poradně Advice International a zakládají- zahraničních příbuzných a přátel či jak poskytnuta stejná rada. Aby tato rada cím členem Asociace sociálního zajistit ochranu Vašich soukromých byla na co nejvyšší odborné úrovni, poradenství. údajů. rozvíjí AOP pro občanské poradny Servisní středisko, které porad- Trestní právo nám poskytuje metodické, školicí Jste-li trestně stíhán/a, podáme a informační služby a kontroluje Vám informace o soudním řízení kvalitu jimi poskytovaného pora- a uplatnění Vašich práv. denství. Pro občanské poradce 6 Seznamte se s občanskými poradnami Asociace občanských poraden se představuje 7

6 Asociace občanských poraden se představuje Asociace občanských poraden se představuje Asociace občanských poraden se představuje 9

7 Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název: Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Doba realizace: 12/ /2007 (prodlouženo do 02/2008) Realizátor: Asociace občanských poraden Partneři: Společnou cestou o.s. prostřednictvím OP Jižní Město Proxima sociale o.s. prostřednictvím OP Krok Remedium Praha prostřednictvím OP REMEDIUM OP Praha Farní charita Holešovice prostřednictvím OP Praha 7 (poradna ukončila činnost 09/2006) Starokatolická církev v ČR prostřednictvím OP Communio (poradna ukončila činnost 03/2007) Financování: Evropský sociální fond Státní rozpočet ČR Rozpočet hl. m. Prahy Základní informace o projektu 11

8 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Primární cílová skupina: Občanští poradci v pražských občanských poradnách Sekundární cílová skupina: Klienti občanských poraden osoby se zdravotním postižením (jak fyzickým tak duševním) mladí lidé osoby ohrožené závislostmi matky s dětmi bez přístřeší osoby ohrožené dluhy Hlavní cíl projektu: Vyvinout specifické přístupy v občanském poradenství, ověřit jejich užitečnost a efektivnost prostřednictvím systému řízení kvality sledováním naplňování standardů kvality a podporou začleňovaných typů nástavbového poradenství. c) prostřednictvím školení zavádět speciální poradenské přístupy pro cílové skupiny klientů ohrožené sociální exkluzí do občanských poraden na území hl. m. Prahy, d) poskytovat kvalitní specializované občanské poradenství vymezeným kategoriím klientů (jedné z cílových skupin projektu). Klíčové aktivity projektu Dílčí cíle: a) souběžně s hlavním cílem vytvořit šest speciálních informačních databází (zpracované sociálně-právní oblasti jako podpůrné zdroje pro poskytování informací a rad klientům dalším cílovým skupinám projektu), b) pilotně odzkoušet nástavbové poradenské přístupy, na základě písemné analýzy výsledků pilotního ověření jednotlivé moduly dále upravit a aktualizovat, 12 Základní informace o projektu

9 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Klíčové aktivity projektu Výzkum potřeb 1. Zjištění potřeb občanských Konkrétní návrhy na zlepšení služeb však bohužel výzkum nepřinesl. Zlepšení informačních zdrojů 2. Softwarová aplikace pro on-line práci s informačními poradců vzhledem k cílovým 1. Informační databáze databázemi skupinám 3. Zjištění potřeb občanských Jedním ze základních informač- Na základě zakázky potřeb občan- Během tří focus groups, kterých se poradců po ukončení ních zdrojů používaných občanskými ských poradců byl vytvořen software účastnili všichni pražští poradci, byly zaškolovacího cyklu poradci jsou tzv. informační data- umožňující on-line přístup ke všem předmětem zájmu tyto oblasti: Pro zajištění efektivity dotazní- báze. Jsou to tematicky rozdělené informačním databázím. Aplikace problémy v komunikaci s cílovými kového šetření občanských poradců části právního systému zpracované umožňuje vyhledávat v rámci jednot- skupinami, probíhal výzkum s časovým odstupem pro laiky bez právnického vzdělání. Na livých databází text, který se týká typické problémy cílových skupin, od školení zaměřeného na specifické základě focus groups byly identifiko- cílových skupin. Poradci si mohou aktualizace informační databáze přístupy ke klientům z cílových skupin. vány oblasti, které informační data- vytisknout celé databáze nebo jejich s ohledem na cílové skupiny. Šetření zjišťovalo, zda: báze dostatečně nezpracovávají. vybrané části. Výsledkem výzkumu byla závě- je potřeba školící modul změnit, rečná zpráva, která obsahuje doporu- mají poradci dostatečné informační Vznikly nové části informačních 3. Literatura čení pro zachování kontinuity projektu zdroje, databází: Do poraden byla dokoupena - obsah školení, doplnění informačních potřebují poradci doplňující školení. způsobilost, odborná literatura, která se vztahuje zdrojů a úprava standardů kvality Výsledkem byla závěrečná zpráva, ústavní péče, k problematice cílových skupin. občanských poraden. která doporučuje doplnění dalších zadlužování občanů. informačních zdrojů (literatury) a také 2. Identifikace potřeb klientů doporučuje provedení dalších speciali- Do následujících informačních vzhledem k občanským zovaných školení. databází byly doplněny informace poradnám a příklady o cílových skupinách Spokojenost uživatelů služeb klientů: občanských poraden byla zjišťována dávky státní sociální podpory, na základě dotazníkového šetření, dávky pomoci v hmotné nouzi, které mělo vést ke zlepšení služeb dávky z důchodového pojištění, (dotazník obsahoval i dotazy týkající bydlení, se návrhů na zlepšení). Dotazníky byly trestní právo, rozdávány a vyplňovány anonymně pracovně právní vztahy, přímo v poradnách. majetkoprávní vztahy, Výsledkem byla závěrečná zpráva, občanský soudní řád, která pomohla zmapovat strukturu správní řád. uživatelů služeb z cílových skupin, kteří navštěvují občanské poradny. 14 Výzkum potřeb Zlepšení informačních zdrojů 15

10 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Klíčové aktivity projektu Školení poradců 1. Nástavbová školení pro práci s klienty z cílových skupin V rámci projektu absolvovali všichni pražští poradci nástavbová školení, která vznikla v rámci projektu. Každá z partnerských poraden vypracovala obsah školení pro práci s předem určenou cílovou skupinou. Obsah školení byl konzultován s externími odborníky pro danou cílovou skupinu. Pro cílovou skupinu osob ohrožených dluhy nebylo vytvořeno školení, ale byl přeložen anglický samostudijní manuál Dealing with debt. Jedná se o školící materiál anglických občanských poraden, který popisuje jednotlivé kroky dluhového poradenství. Každé školení mělo stejnou strukturu a skládalo se ze strukturované přednášky o dané cílové skupině a praktického nácviku situací v poradně (tzv. hraní rolí). Školení byla vždy vedena dvěma školitely. Přednášejícím byl jeden ze školitelů nebo externí expert. Poradna Cílová skupina Expert Přednášky v délce minut v první části obsahovaly charakteristiku a definici cílové skupiny, popis sociálně-ekonomického pozadí cílové skupiny, typický vztah k rodině, typické životní zkušenosti a příčiny sociálního znevýhodnění. Druhá část přednášky byla věnována vztahu cílové skupiny a občanské poradny. Popisovala, s jakými typickými problémy přichází uživatelé služeb cílové skupiny do občanských poraden, v čem může občanská poradna pomoci, jaké jsou typické komunikační projevy uživatelů služeb dané cílové skupiny, doporučení pro komunikaci a doporučení pro speciální vybavení nebo organizační opatření v občanské poradně. Všichni účastníci si odnesli z přednášky samostudijní materiál, který obsahoval přehledné informace z přednášky. Rolové hry byly v délce minut. Jeden ze školitelů zaujal roli uživatele služeb, jeden z účastníků kursu (občanský poradce) roli poradce Jižní Město Matky s dětmi bez přístřeší Marie Vorlová a Michaela Zavadilová Praha 7 Osoby s tělesným postižením Ivana Svobodová Krok Mladí lidé Martina Zimmermannová Communio Osoby ohrožené závislostmi Ladislava Doležalová Praha 1 Osoby s duševním postižením František Zimmel AOP Osoby ohrožené dluhy - a bezprostředně reagoval na školitele v roli klienta. Druhý ze školitelů plnil funkci moderátora, který měl právo hru přerušit, dávat doporučení a ptát se přítomných na názor. Moderátor nakonec shrnul důležité poznatky a doporučení. 2. Další specializovaná školení Výzkum, který proběhl asi půl roku po nástavbových školeních, ukázal, že poradci postrádali specializovaná školení, která by jim umožnila lépe zvládat určité specifické situace s klienty. Poradci následně absolvovali jedno, popř. dvě z následujících školení dle svého výběru: Základy krizové intervence pro občanské poradce Manipulace ve vztahu uživatel a poskytovatel služby Techniky práce s agresivním klientem Kontrola kvality a obohacení standardů kvality AOP 1. Vnější kontrola kvality poskytovaných služeb v roce 2006 V roce 2006 byla realizována kontrola poskytovaných služeb občanských poraden podle metodiky AOP. Z kontroly vznikla Závěrečná zpráva, která shrnuje výsledky kontroly a obsahuje i doporučení pro zlepšení služeb. 2. Návrhy na doplnění standardů kvality AOP Na základě doporučení obsažených v Závěrečné zprávě o kontrolách kvality v pražských poradnách za rok 2006 a na základě doporučení, která byla obsažena v nástavbových školících modulech, vznikl seznam návrhů a opatření ke zlepšení kvality poskytovaných služeb občanských poraden vzhledem k cílovým skupinám projektu. Opatření se týkala jak vybavení poraden, tak zavedení určitých vnitřních opatření v poradně. Na základě seznamu vznikl podrobný návrh na doplnění stávajících standardů kvality AOP. Návrh byl předán komisi pro kvalitu, která je v rámci AOP odpovědná za úpravu standardů kvality AOP. 16 Školení poradců Kontrola kvality a obohacení standardů kvality AOP 17

11 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel 3. Vnější a vnitřní kontrola kvality poskytovaných služeb v roce 2007 V roce 2007 byla kvalita poskytovaných služeb dle metodiky AOP podrobena druhé kontrole. Byly taktéž pilotně kontrolovány tzv. specifické indikátory, které kompletně vycházely z výše zmíněných návrhů na doplnění standardů kvality (např. vybavení poradny nájezdem pro osoby na ortopedickém vozíku atd.). V roce 2007 začala také vnitřní kontrola kvality v poradnách. Každá poradna určila osobu zodpovědnou za průběžné sledování specifických indikátorů. Publicita Propagační letáky Vznikly dvě verze propagačních letáků, které měly oslovit cílové skupiny uživatelů služeb. Letáky obsahovaly adresy všech pražských občanských poraden a od března 2007 byly distribuovány. Dle určeného seznamu míst občanské poradny distribuovaly letáky v městských částech, kde působily, kdežto AOP distribuovala letáky v těch částech Prahy, kde nebyla přidružená občanská poradna. Informační letáky pro klienty cílových skupin Vzniklo pět druhů letáků, které stručně popisují nejčastější problémy, se kterými přicházejí klienti cílových skupin do občanských poraden. Názvy letáků se kryly s určenými tématy: Specifika zaměstnávání vybraných skupin (mladiství a studenti, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi), Specifika sociálního a zdravotního pojištění vybraných skupin (mladiství a studenti, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi), Vyživovací povinnost k dětem, Jak je to s výpovědí z bytu, Práva pacientů. Plakátová kampaň v tramvajích Během října a listopadu proběhla propagační kampaň ve vozech pražských tramvají. V kloubových tramvajích bylo rozmístěno 80 plakátů A3 propagujících občanské poradny a oblasti, ve kterých radí. Tiskové zprávy Během projektu bylo vydáno 5 tiskových zpráv. Webové stránky Na webových stránkách AOP vznikly podstránky s informacemi o projektu: Cíle a výstupy projektu 18 Publicita

12 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Cíle a výstupy projektu Cíle projektu Hlavní cíl Hlavní cíl projektu byl splněn: byly vyvinuty specifické přístupy ke klientům z cílových skupin (viz Školení poradců), specifické přístupy byly ověřeny sle- dováním naplňování standardů kvality (viz Kontrola kvality a doplnění standardů kvality AOP). Dílčí cíle Ad a) Cíl byl splněn s modifikací. Původním cílem bylo vytvoření šesti nových informačních databází; nakonec vznikly pouze tři nové informační databáze (viz Zlepšení informačních zdrojů), kdežto původních devět informačních databází bylo aktualizováno s ohledem na cílové skupiny projektu. Ad b) Cíl byl splněn. Nástavbové moduly byly odzkoušeny během pilotního školení a po reflexi a zhodnocení byly doplněny o kapitolu věnující se vybavení poradny. Ad c) Cíl byl splněn. Specifické poradenské přístupy byly zavedeny nejenom pilotním vyškolením všech pražských poradců, ale i dalšími specializovanými školeními, která si vybrali poradci podle svých potřeb (viz Školení poradců). Funkčnost zavedení specifických přístupů v poradnách byla ověřována v rámci kontroly specifických indikátorů v roce 2007 (viz Kontrola kvality a doplnění standardů kvality AOP). Ad d) Cíl byl téměř splněn. Od října 2006 začaly poradny evidovat klienty z cílových skupin projektu. Do bylo uživatelům služeb z cílových skupin poskytnuto 2011 podpor s tím, že odhad podpor do konce projektu ( ) je 2442 (celkový počet podpor není v době vzniku této prezentace ještě znám). Původní předpoklad 2500 podpor uživatelům z cílových skupin nebude pravděpodobně splněn. Nicméně podle odhadu nebude splněn celkový počet podpor o zhruba 50 podpor, což je vzhledem k ukončení činnosti dvou partnerů úspěch. Výstupy a výsledky projektu Výstupy: Počet podpořených, tj. vyškolených, poradců: 126 Číslo znamená součet všech školení, která absolvovali poradci v rámci projektu. Jeden poradce může být počítán i víckrát podle toho, kolik školení absolvoval. Mezi školení je počítáno 5 nástavbových školení práce s cílovými skupinami klientů, školení základů krizové intervence pro občanské poradce, školení práce s agresivním klientem a školení manipulace ve vztahu poskytovatel a uživatel služby. Počet podpořených organizací: 7 Číslo znamená realizátor + 6 partnerů. Počet podpor klientům z cílových skupin: 2011 (stav k , předpokládaný počet poskytnutých podpor do konce projektu ke dni 29. února 2008 je 2400) Číslo znamená počet podpor klientům. Jeden klient se může počítat víckrát podle počtu poskytnutých podpor, přičemž jako jedna podpora je počítána jedna konzultace. Výsledky: Počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob ohrožených sociální exkluzí: 6 Jeden program = nástavbové školení + doplnění informačních databází + kontrola kvality poskytovaných služeb + poradenství. Počet nově vytvořených či inovovaných produktů: 13 Číslo se skládá z 5 samostudijních modulů pro účastníky nástavbových školení, 5 školících modulů pro školitele nástavbových školení, 1 školícího modulu pro školení školitelů (školení facilitace), 1 brožury Dluhové poradenství v občanských poradnách základy, 1 závěrečné brožury. 20 Cíle projektu Výstupy a výsledky projektu 21

13 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost 22 Výstupy a výsledky projektu

14 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost Zapojení partnerů Pozitivní efekt spolupráce Hlavní aktivity projektu byly vedeny prostřednictvím tří pracovních skupin. V každé skupině byly zastoupeni všichni partneři. Analyticko-informační skupina vý- zkum potřeb Skupina pro vzdělávání příprava vzdělávacích nástavbových kursů Skupina pro kvalitu úprava stan- dardů kvality Systém práce ve skupinách vedl partnery k výměně zkušeností a k reflexi způsobů a organizace práce v poradně. Partneři poznávali a porovnávali různá know-how. Důležitým efektem byl také rozvoj neformálních vztahů mezi partnery. Systém práce v pracovních skupinách se osvědčil a je dobré ho využívat i v jiných projektech. Administrace Nevýhodou zapojení partnerů byla administrativní náročnost. Náročnost pro realizátora (AOP) spočívala ve zprostředkovatelské roli šesti partnerů, a to vůči administrátorovi grantu - MHMP. Pro partnery byla náročná veškerá administrace a splnění všech administrativních nároků, které projekt takového rozsahu přináší. Již před začátkem projektu je nutné partnery seznámit s konkrétními administrativními požadavky, které na ně budou kladeny. V projektu, kde bude zapojen větší počet partnerů, je nutné počítat s adekvátním úvazkem pro administraci a to zejména pro finančního pracovníka. Finanční stabilita partnerů Značnou komplikaci způsobilo ukončení činnosti dvou partnerů z šesti původně zapojených partnerů. Ukončení činnosti občanských poraden bylo způsobeno jejím dlouhodobým finančním zajištěním. Dlouhodobé zajištění činnosti občanských poraden může být v budoucnu problémem pro realizaci strategických vizí. Před rozhodnutím o zapojení partnera (občanské poradny) je nutné kontaktovat přímo zřizovatele a znát jeho plány týkající se jeho činnosti po dobu trvání projektu. Nedoporučujeme komunikovat se zřizovatelem prostřednictvím poradny. Cílová skupina - poradci Zlepšení komunikačních dovedností s klienty Důležitou skutečností je, že způsob komunikace s uživateli služeb z cílových skupin není ve svém důsledku tolik odlišný od způsobu komunikace s ostatními uživateli. Poradcům a poradkyním ve většině případů stačí, když důsledně dodržují všechna pravidla poradenského rozhovoru (v případě občanských poraden Eganův model). Důležitá je ale právě důslednost v dodržování všech pravidel a uvědomění si, proč jsou pravidla nastavena právě takto. V některých případech je ale dobré využít speciálních komunikačních dovedností, jako je například zvládání manipulace nebo agrese uživatele/klienta. Důležité v komunikaci s klienty je také vybavení poraden. Jedná se např. o nájezd pro osoby na ortopedickém vozíku, informační materiály psané velkým písmem pro osoby s postižením zraku, hračky pro uživatele s dětmi apod. I zdánlivé detaily odstraní psychické bariéry a dokážou uživateli služby zpříjemnit návštěvu poradny a kontakt s poradcem. V současné době je supervize dobrovolná a kontroly kvality se zaměřují spíše na nastavení procesů nežli na průběh samotného poradenského rozhovoru. Bylo by vhodné, aby byl v poradnách zaveden systém povinné supervize, aby bylo možné kontrolovat, zda všichni poradci důsledně dodržují Eganův model. Zlepšení informačních zdrojů pro poradce Významným zjištěním projektu byla skutečnost, že specializace na cílové skupiny uživatelů vyžaduje vedle komunikačních schopností především výbornou znalost škály problémů, 24 Zapojení partnerů Cílová skupina - poradci 25

15 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost které uživatelé řeší. Uživatelé vždy odcházejí z občanských poraden spokojeni, pokud dostanou vyčerpávající informace o svém problému. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby měli občanští poradci kvalitní informační databáze a absolvovali k nim také kvalitní školení. Neméně důležité je také vybavení poraden příslušnou literaturou. Je důležité zlepšovat a aktualizovat informační databáze a upravovat je podle přání poradců. Důležité jsou zejména praktické příklady a způsoby vymáhání práva klienta. Z tohoto důvodu je nutné pečlivě vybírat tvůrce informačních databází, kteří budou schopni a ochotni splnit požadavky, které jsou na ně kladeny. Také je však důležité mít tolik finančních prostředků, abychom jejich prostřednictvím mohli zaplatit co nejkvalitnější tvůrce informačních databází. Školitelé a specializace poradců Nevýhodou systému, kdy poradci vytvářejí a realizují školení pro své kolegy, je především nedostatek poradců s lektorskými předpoklady a ochotou přijmout odpovědnost školitele. Pokud se chtějí občanské poradny specializovat na poradenství určitým cílovým skupinám, je vhodné, aby se specializovaly na určitá témata právní oblasti, které cílové skupiny řeší. Bylo by vhodné, aby se jednotliví poradci více specializovali na určitou právní oblast (např. práva pacientů). Proces specializace musí být dlouhodobý a systematický. Takové poradny potom mohou předávat své know-how ostatním poradnám a specializovaní poradci potom mohou školit i ostatní poradce. Pracovní příležitosti Neméně důležitou skutečností bylo, že projekt poskytl poradcům a poradkyním pracovní příležitosti, a to na relativně vysoký úvazek. To bylo vzhledem k výše zmíněné finanční nestabilitě partnerů velice důležité. Snažit se co nejvíce zapojit poradce do aktivit projektů. Cílová skupina - uživatelé služby/ klienti Evidence klientů Vzhledem k tomu, že služby občanských poraden jsou poskytovány anonymně, nebylo možné zajistit, aby klient udával osobní údaje a svým podpisem souhlasil se zařazením do některé z cílových skupin. Poradci zařazovali klienty do cílových skupin podle informací, které o sobě klient sdělil, podle charakteristiky řešeného problému nebo podle viditelných znaků. Při podávání dalších projektů zdůraznit, že služby občanských poraden jsou anonymní. Již v návrhu projektu seznámit poskytovatele grantů se způsobem evidence klientů v občanských poradnách prostřednictvím elektronického systému ISOP jako alternativou k vyplňování monitorovacích listů s podpisem klienta. Zlepšení služeb Občanské poradny poskytovaly své služby klientům z cílových skupin před zahájením projektu, během projektu a budou je poskytovat i po skončení projektu. Projekt měl za úkol služby zkvalitnit. Pro zkvalitnění služeb toho bylo uděláno mnoho, ale posouzení bude vždy na klientech samotných. Přemýšleli jsme o získání zpětné vazby od klientů, ale nakonec jsme usoudili, že tento úkol by byl nerealizovatelný. Museli bychom totiž srovnat názory těch samých klientů před zavedením nástavbových přístupů a po zavedení nástavbových přístupů. Bohužel vzhledem k anonymitě poskytovaných služeb není možné kontaktovat uživatele, kterým bylo poradenství poskytnuto. Navíc ani dotazníkové šetření mezi uživateli služeb v počátku projektu nebylo úspěšné z důvodu jejich neochoty se výzkumu zúčastnit. Vytvořit jednotnou koncepci průběžného získávání zpětné vazby od uživatelů služeb. 26 Cílová skupina - uživatelé služby/klienti Cílová skupina - uživatelé služby/klienti 27

16 Poznámky grafické zpracování a typografie: Tibor Csukás 2008 Autoři fotografií: str. 11: Jasmin Krpan, str. 14: Alcoholic, Str. 15: Domen Colja, Str. 17: Ron Chapple Studios, Str. 20: Pavalache Stelian, Str. 21: Lisa F. Young, Str. 22 Diego Cervo, Str. 24: Franz Pfluegl, Str. 27: Szefei. Agentura: Dreamstime.com

17 Realizátorem tohoto projektu je Asociace občanských poraden.

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah:

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: Výroční zpráva za rok 2011 Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: 1. Někdy stačí změnit úhel pohledu...3 2. Slovo předsedy...4 3. Pár slov o Občanské poradně Plzeň, o.s....5 3.1. Co je to za organizaci a

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Strana 1 z 113 OBSAH 1. POLITIKA SOUDRŽNOSTI... 6 1.1. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND... 6 1.2. STRUKTURÁLNÍ

Více

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost

Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus kolektiv autorů Metodická příručka pro poradce pro zaměstnanost Na základě sběru zkušeností z projektu Mikrobus

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vydáno s finanční podporou státního rozpočtu ČR, prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jan Michalík NRZP ČR, Praha 2009 4. doplněné

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 -

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval:

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY pro orgány sociálně-právní ochrany MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S A H Úvod 3-4 Standard č. 1 Místní a časová dostupnost 5-10 Standard č.

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více