sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel"

Transkript

1 Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Prezentace projektu JPD3 Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tato publikace prezentuje projekt, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s pražskými občanskými poradnami sdruženými v AOP. Jedná se o nejrozsáhlejší dokončený projekt, který byl v AOP realizován. Výjimečnost projektu tkví především v míře zapojení jednotlivých občanských poraden. Cílem projektu bylo vyvinout specifické přístupy ke klientům z cílových skupin za výrazné aktivity občanských poradců. Poradci se podíleli na tvorbě koncepce, struktuře školení a své zkušenosti si prostřednictvím školení sami předávali. Doufám, že Vás prezentace zaujme a případně poslouží jako inspirace pro jiné projekty. Ondřej Manda Realizátor projektu

3 Obsah Seznamte se s občanskými poradnami... 4 Asociace občanských poraden se představuje... 7 Základní informace o projektu...11 Klíčové aktivity projektu 13 Výzkum potřeb...14 Zlepšení informačních zdrojů...15 Školení poradců Kontrola kvality a obohacení standardů kvality AOP...17 Publicita Cíle a výstupy projektu 19 Cíle projektu Výstupy a výsledky projektu...21 Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost 23 Zapojení partnerů Cílová skupina - poradci Cílová skupina - uživatelé služby/klienti... 26

4 Seznamte se s občanskými poradnami Seznamte se s občanskými poradnami vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí, jak dále jednat. Občanské poradny poskytují soci- práva a povinnosti a poradíme Vám, jak řešit spor se zaměstnavatelem, jak jednat v případě nezaměstnanosti společného jmění manželů. Zpravíme Vás o náležitostech dědictví, restituce a smluv. Občanské poradny poskytují nezá- álně odborné poradenství v těchto a potřeby rekvalifikace. vislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství oblastech: Bydlení Finanční a rozpočtová problematika dle Sbírky zákonů č. 108/2006 (Zákona Sociální dávky Seznámíme Vás se závazky a právy, Vysvětlíme Vám, jaké daně se Vás o sociálních službách) v 18 právních Občanští poradci a poradkyně Vám ať už bydlíte v nájemním, soukromém týkají a jaká práva a povinnosti máte, oblastech. Občanské poradny upozor- sdělí, v jaké šíři a výši máte nárok na či družstevním bytě. Pomůžeme Vám ať jste dlužník (někomu dlužíte) či ňují příslušné státní a místní orgány na státní sociální dávky, a to ať jste na řešit problémy spojené se vznikem, věřitel (někdo dluží Vám). Přijďte se nedostatky legislativy a na neřešené rodičovské dovolené, důchodcem/ zánikem a změnami nájemních smluv, poradit dříve, než se začnete zadlužo- problémy občanů. důchodkyní, studentem/studentkou, s právy a povinnostmi pronajímatele, vat, sdělíme Vám veškerá rizika spo- Cílovou skupinou občanských pora- se zdravotním postižením, bez práce úpravami cen služeb. Odpovíme na jená se zadlužením. den jsou občané v obtížné životní nebo v nízkopříjmové skupině. Vaše dotazy ohledně hlášení trvalého situaci. Občanské poradny zpravidla pobytu, práv a povinností vyplývají- Zdravotnictví pomáhají zranitelnějším skupinám Sociální pomoc cích z vlastnického a spoluvlastnic- Od nás získáte všechny informace populace, jako jsou osamělí rodiče, Poradíme Vám, kam se obrátit, kého práva, výměny nájemních bytů, o právech pacientů, darování krve, nezaměstnaní, lidé žijící na hranici když se chcete zbavit závislosti, obsta- převodu nájemních smluv a bydlení na plazmy a zdravotnických zařízeních. existenčního minima a národnostní rat si sociální bydlení nebo zaopatřo- základě věcného břemene. menšiny. Služby občanského vací péči. Školství a vzdělávání poradenství však stále více vyu- Rodina a mezilidské vztahy Získáte od nás informace o systému žívají i občané s nadprůměr- Pojištění Obraťte se na nás, pokud chcete školství v České republice jak vybrat nými příjmy i nadprůměrného Vysvětlíme Vám Vaše práva a povin- uplatnit svá rodičovská a manželská vhodné vzdělávací zařízení, ale i jaká vzdělání. nosti vyplývající z vašeho zdravotního práva, řešíte rozvod, vyživovací povin- jsou Vaše práva a povinnosti rodiče, Cílem občanských poraden je a sociálního pojištění. Poradíme Vám, nost, osvojení, pěstounskou péči nebo jehož dítě chodí do školy či studuje. poskytovat co nejvyšší úroveň soci- jak získat informace, které rozptýlí registrované partnerství. Neváhejte álně odborného poradenství, klienti jsou však podporováni k samo- Vaše pochybnosti a umožní úhradu dluhu na pojistném, a pomůžeme Vám se na nás obrátit v případě domácího násilí. Ekologie, právo životního prostředí statnému jednání, aby se na práci vypočítat míru mateřské dovolené, V případě živelné pohromy Vás občanských poraden nestali závislými. Poskytnutá rada musí být starobního a invalidního důchodu. Majetkoprávní vztahy a náhrada škody informujeme, jak si v této situaci počínat. Podáme Vám taktéž základní nestranná a neutrální (bez hodnocení) a musí být podána s ohledem na Pracovně právní vztahy a zaměstnanost Informujeme Vás o závazcích vyplývajících z vlastnictví, spoluvlast- informace, jak vést ekologickou domácnost. klientovu situaci. Občanské poradny Sdělíme Vám Vaše zaměstnanecká nictví, podílového vlastnictví nebo 4 Seznamte se s občanskými poradnami Seznamte se s občanskými poradnami 5

5 Asociace občanských poraden se představuje Ochrana spotřebitele Spotřebitelskou oblast známe velmi dobře sdělíme Vám, jak uplatnit Ústavní právo V občanských poradnách se dozvíte, jak se bránit diskriminaci a jak jednat Asociace občanských poraden se představuje a poradkyně byl taktéž vybudován jednotný systém školení a vzdělávání poradců. reklamace výrobků a služeb a sezná- tak, abyste se diskriminace nedopouš- Asociace občanských poraden je Zájmy občanů hájíme i na cent- míme Vás s Vašimi povinnostmi. těli. Podáme Vám informace o lid- nástupnickou organizací Sdružení rální úrovni. Zástupci AOP se podílí na ských právech a za jakých podmínek pro vybudování sítě občanských práci dvou sekcí Rady vlády ČR pro Základy práva ČR se můžete obrátit na ústavní soud. poraden, které bylo založeno v roce lidská práva, účastníme se práce Zasvětíme Vás do pramene práva 1997 a změnilo název na Asociaci v legislativní komisi Rady vlády a právních vztahů v ČR. občanských poraden v roce pro udržitelný rozvoj, v bytové Zakládajícími občanskými poradnami tripartitě - v poradním orgánu Právní systém EU byly Občanská poradna Děčín při Ministerstva pro místní rozvoj, Nejsme specialisté na právní systém Charitním sdružení Děčín, Občanská jsme v Komisi pro rozvoj sociálních EU, ale pomůžeme Vám zorientovat se poradna Havířov, Občanská poradna služeb MPSV - v pracovní skupině v právním systému EU, informujeme Jižní Město a Občanská poradna pro sociální prevenci. Zájmy občanů Vás o volném pohybu osob v rámci EU Brno. Nyní AOP sdružuje 39 občan- hájíme i v protikorupční komisi a o spotřebitelských právech. ských poraden v 54 místech ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a jsme které ročně zodpoví více jak 50 tisíc členy Spotřebitelského poradního Občanské soudní řízení dotazů. výboru při Ministerstvu obchodu Pomůžeme Vám se sepsáním žaloby, Od roku 1998 se nám podařilo a průmyslu. vysvětlíme systém soudů a sdělíme vybudovat rozsáhlou síť občan- AOP se podílí na zlepšení sociálně nutné informace v případě exekucí. ských poraden, která pokrývá odborného poradenství v ČR příjímá- území všech krajů ČR. V těchto ním a předáváním cenných zkušeností. Veřejná správa poradnách je zaveden jednotný AOP je zakládajícím členem první Přijďte se zeptat, jak si zařídit živ- systém řízení kvality poskytovaných panevropské organizace sdru- nostenský list, jak se odvolat proti služeb. Pro občana to znamená, že žující občanské poradny Citizen přestupkům, jak přihlásit pobyt Vašich mu bude v každé občanské poradně Advice International a zakládají- zahraničních příbuzných a přátel či jak poskytnuta stejná rada. Aby tato rada cím členem Asociace sociálního zajistit ochranu Vašich soukromých byla na co nejvyšší odborné úrovni, poradenství. údajů. rozvíjí AOP pro občanské poradny Servisní středisko, které porad- Trestní právo nám poskytuje metodické, školicí Jste-li trestně stíhán/a, podáme a informační služby a kontroluje Vám informace o soudním řízení kvalitu jimi poskytovaného pora- a uplatnění Vašich práv. denství. Pro občanské poradce 6 Seznamte se s občanskými poradnami Asociace občanských poraden se představuje 7

6 Asociace občanských poraden se představuje Asociace občanských poraden se představuje Asociace občanských poraden se představuje 9

7 Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název: Rozvoj kvalitních služeb občanských poraden pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Doba realizace: 12/ /2007 (prodlouženo do 02/2008) Realizátor: Asociace občanských poraden Partneři: Společnou cestou o.s. prostřednictvím OP Jižní Město Proxima sociale o.s. prostřednictvím OP Krok Remedium Praha prostřednictvím OP REMEDIUM OP Praha Farní charita Holešovice prostřednictvím OP Praha 7 (poradna ukončila činnost 09/2006) Starokatolická církev v ČR prostřednictvím OP Communio (poradna ukončila činnost 03/2007) Financování: Evropský sociální fond Státní rozpočet ČR Rozpočet hl. m. Prahy Základní informace o projektu 11

8 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Primární cílová skupina: Občanští poradci v pražských občanských poradnách Sekundární cílová skupina: Klienti občanských poraden osoby se zdravotním postižením (jak fyzickým tak duševním) mladí lidé osoby ohrožené závislostmi matky s dětmi bez přístřeší osoby ohrožené dluhy Hlavní cíl projektu: Vyvinout specifické přístupy v občanském poradenství, ověřit jejich užitečnost a efektivnost prostřednictvím systému řízení kvality sledováním naplňování standardů kvality a podporou začleňovaných typů nástavbového poradenství. c) prostřednictvím školení zavádět speciální poradenské přístupy pro cílové skupiny klientů ohrožené sociální exkluzí do občanských poraden na území hl. m. Prahy, d) poskytovat kvalitní specializované občanské poradenství vymezeným kategoriím klientů (jedné z cílových skupin projektu). Klíčové aktivity projektu Dílčí cíle: a) souběžně s hlavním cílem vytvořit šest speciálních informačních databází (zpracované sociálně-právní oblasti jako podpůrné zdroje pro poskytování informací a rad klientům dalším cílovým skupinám projektu), b) pilotně odzkoušet nástavbové poradenské přístupy, na základě písemné analýzy výsledků pilotního ověření jednotlivé moduly dále upravit a aktualizovat, 12 Základní informace o projektu

9 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Klíčové aktivity projektu Výzkum potřeb 1. Zjištění potřeb občanských Konkrétní návrhy na zlepšení služeb však bohužel výzkum nepřinesl. Zlepšení informačních zdrojů 2. Softwarová aplikace pro on-line práci s informačními poradců vzhledem k cílovým 1. Informační databáze databázemi skupinám 3. Zjištění potřeb občanských Jedním ze základních informač- Na základě zakázky potřeb občan- Během tří focus groups, kterých se poradců po ukončení ních zdrojů používaných občanskými ských poradců byl vytvořen software účastnili všichni pražští poradci, byly zaškolovacího cyklu poradci jsou tzv. informační data- umožňující on-line přístup ke všem předmětem zájmu tyto oblasti: Pro zajištění efektivity dotazní- báze. Jsou to tematicky rozdělené informačním databázím. Aplikace problémy v komunikaci s cílovými kového šetření občanských poradců části právního systému zpracované umožňuje vyhledávat v rámci jednot- skupinami, probíhal výzkum s časovým odstupem pro laiky bez právnického vzdělání. Na livých databází text, který se týká typické problémy cílových skupin, od školení zaměřeného na specifické základě focus groups byly identifiko- cílových skupin. Poradci si mohou aktualizace informační databáze přístupy ke klientům z cílových skupin. vány oblasti, které informační data- vytisknout celé databáze nebo jejich s ohledem na cílové skupiny. Šetření zjišťovalo, zda: báze dostatečně nezpracovávají. vybrané části. Výsledkem výzkumu byla závě- je potřeba školící modul změnit, rečná zpráva, která obsahuje doporu- mají poradci dostatečné informační Vznikly nové části informačních 3. Literatura čení pro zachování kontinuity projektu zdroje, databází: Do poraden byla dokoupena - obsah školení, doplnění informačních potřebují poradci doplňující školení. způsobilost, odborná literatura, která se vztahuje zdrojů a úprava standardů kvality Výsledkem byla závěrečná zpráva, ústavní péče, k problematice cílových skupin. občanských poraden. která doporučuje doplnění dalších zadlužování občanů. informačních zdrojů (literatury) a také 2. Identifikace potřeb klientů doporučuje provedení dalších speciali- Do následujících informačních vzhledem k občanským zovaných školení. databází byly doplněny informace poradnám a příklady o cílových skupinách Spokojenost uživatelů služeb klientů: občanských poraden byla zjišťována dávky státní sociální podpory, na základě dotazníkového šetření, dávky pomoci v hmotné nouzi, které mělo vést ke zlepšení služeb dávky z důchodového pojištění, (dotazník obsahoval i dotazy týkající bydlení, se návrhů na zlepšení). Dotazníky byly trestní právo, rozdávány a vyplňovány anonymně pracovně právní vztahy, přímo v poradnách. majetkoprávní vztahy, Výsledkem byla závěrečná zpráva, občanský soudní řád, která pomohla zmapovat strukturu správní řád. uživatelů služeb z cílových skupin, kteří navštěvují občanské poradny. 14 Výzkum potřeb Zlepšení informačních zdrojů 15

10 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Klíčové aktivity projektu Školení poradců 1. Nástavbová školení pro práci s klienty z cílových skupin V rámci projektu absolvovali všichni pražští poradci nástavbová školení, která vznikla v rámci projektu. Každá z partnerských poraden vypracovala obsah školení pro práci s předem určenou cílovou skupinou. Obsah školení byl konzultován s externími odborníky pro danou cílovou skupinu. Pro cílovou skupinu osob ohrožených dluhy nebylo vytvořeno školení, ale byl přeložen anglický samostudijní manuál Dealing with debt. Jedná se o školící materiál anglických občanských poraden, který popisuje jednotlivé kroky dluhového poradenství. Každé školení mělo stejnou strukturu a skládalo se ze strukturované přednášky o dané cílové skupině a praktického nácviku situací v poradně (tzv. hraní rolí). Školení byla vždy vedena dvěma školitely. Přednášejícím byl jeden ze školitelů nebo externí expert. Poradna Cílová skupina Expert Přednášky v délce minut v první části obsahovaly charakteristiku a definici cílové skupiny, popis sociálně-ekonomického pozadí cílové skupiny, typický vztah k rodině, typické životní zkušenosti a příčiny sociálního znevýhodnění. Druhá část přednášky byla věnována vztahu cílové skupiny a občanské poradny. Popisovala, s jakými typickými problémy přichází uživatelé služeb cílové skupiny do občanských poraden, v čem může občanská poradna pomoci, jaké jsou typické komunikační projevy uživatelů služeb dané cílové skupiny, doporučení pro komunikaci a doporučení pro speciální vybavení nebo organizační opatření v občanské poradně. Všichni účastníci si odnesli z přednášky samostudijní materiál, který obsahoval přehledné informace z přednášky. Rolové hry byly v délce minut. Jeden ze školitelů zaujal roli uživatele služeb, jeden z účastníků kursu (občanský poradce) roli poradce Jižní Město Matky s dětmi bez přístřeší Marie Vorlová a Michaela Zavadilová Praha 7 Osoby s tělesným postižením Ivana Svobodová Krok Mladí lidé Martina Zimmermannová Communio Osoby ohrožené závislostmi Ladislava Doležalová Praha 1 Osoby s duševním postižením František Zimmel AOP Osoby ohrožené dluhy - a bezprostředně reagoval na školitele v roli klienta. Druhý ze školitelů plnil funkci moderátora, který měl právo hru přerušit, dávat doporučení a ptát se přítomných na názor. Moderátor nakonec shrnul důležité poznatky a doporučení. 2. Další specializovaná školení Výzkum, který proběhl asi půl roku po nástavbových školeních, ukázal, že poradci postrádali specializovaná školení, která by jim umožnila lépe zvládat určité specifické situace s klienty. Poradci následně absolvovali jedno, popř. dvě z následujících školení dle svého výběru: Základy krizové intervence pro občanské poradce Manipulace ve vztahu uživatel a poskytovatel služby Techniky práce s agresivním klientem Kontrola kvality a obohacení standardů kvality AOP 1. Vnější kontrola kvality poskytovaných služeb v roce 2006 V roce 2006 byla realizována kontrola poskytovaných služeb občanských poraden podle metodiky AOP. Z kontroly vznikla Závěrečná zpráva, která shrnuje výsledky kontroly a obsahuje i doporučení pro zlepšení služeb. 2. Návrhy na doplnění standardů kvality AOP Na základě doporučení obsažených v Závěrečné zprávě o kontrolách kvality v pražských poradnách za rok 2006 a na základě doporučení, která byla obsažena v nástavbových školících modulech, vznikl seznam návrhů a opatření ke zlepšení kvality poskytovaných služeb občanských poraden vzhledem k cílovým skupinám projektu. Opatření se týkala jak vybavení poraden, tak zavedení určitých vnitřních opatření v poradně. Na základě seznamu vznikl podrobný návrh na doplnění stávajících standardů kvality AOP. Návrh byl předán komisi pro kvalitu, která je v rámci AOP odpovědná za úpravu standardů kvality AOP. 16 Školení poradců Kontrola kvality a obohacení standardů kvality AOP 17

11 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel 3. Vnější a vnitřní kontrola kvality poskytovaných služeb v roce 2007 V roce 2007 byla kvalita poskytovaných služeb dle metodiky AOP podrobena druhé kontrole. Byly taktéž pilotně kontrolovány tzv. specifické indikátory, které kompletně vycházely z výše zmíněných návrhů na doplnění standardů kvality (např. vybavení poradny nájezdem pro osoby na ortopedickém vozíku atd.). V roce 2007 začala také vnitřní kontrola kvality v poradnách. Každá poradna určila osobu zodpovědnou za průběžné sledování specifických indikátorů. Publicita Propagační letáky Vznikly dvě verze propagačních letáků, které měly oslovit cílové skupiny uživatelů služeb. Letáky obsahovaly adresy všech pražských občanských poraden a od března 2007 byly distribuovány. Dle určeného seznamu míst občanské poradny distribuovaly letáky v městských částech, kde působily, kdežto AOP distribuovala letáky v těch částech Prahy, kde nebyla přidružená občanská poradna. Informační letáky pro klienty cílových skupin Vzniklo pět druhů letáků, které stručně popisují nejčastější problémy, se kterými přicházejí klienti cílových skupin do občanských poraden. Názvy letáků se kryly s určenými tématy: Specifika zaměstnávání vybraných skupin (mladiství a studenti, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi), Specifika sociálního a zdravotního pojištění vybraných skupin (mladiství a studenti, osoby se zdravotním postižením, rodiče s dětmi), Vyživovací povinnost k dětem, Jak je to s výpovědí z bytu, Práva pacientů. Plakátová kampaň v tramvajích Během října a listopadu proběhla propagační kampaň ve vozech pražských tramvají. V kloubových tramvajích bylo rozmístěno 80 plakátů A3 propagujících občanské poradny a oblasti, ve kterých radí. Tiskové zprávy Během projektu bylo vydáno 5 tiskových zpráv. Webové stránky Na webových stránkách AOP vznikly podstránky s informacemi o projektu: Cíle a výstupy projektu 18 Publicita

12 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Cíle a výstupy projektu Cíle projektu Hlavní cíl Hlavní cíl projektu byl splněn: byly vyvinuty specifické přístupy ke klientům z cílových skupin (viz Školení poradců), specifické přístupy byly ověřeny sle- dováním naplňování standardů kvality (viz Kontrola kvality a doplnění standardů kvality AOP). Dílčí cíle Ad a) Cíl byl splněn s modifikací. Původním cílem bylo vytvoření šesti nových informačních databází; nakonec vznikly pouze tři nové informační databáze (viz Zlepšení informačních zdrojů), kdežto původních devět informačních databází bylo aktualizováno s ohledem na cílové skupiny projektu. Ad b) Cíl byl splněn. Nástavbové moduly byly odzkoušeny během pilotního školení a po reflexi a zhodnocení byly doplněny o kapitolu věnující se vybavení poradny. Ad c) Cíl byl splněn. Specifické poradenské přístupy byly zavedeny nejenom pilotním vyškolením všech pražských poradců, ale i dalšími specializovanými školeními, která si vybrali poradci podle svých potřeb (viz Školení poradců). Funkčnost zavedení specifických přístupů v poradnách byla ověřována v rámci kontroly specifických indikátorů v roce 2007 (viz Kontrola kvality a doplnění standardů kvality AOP). Ad d) Cíl byl téměř splněn. Od října 2006 začaly poradny evidovat klienty z cílových skupin projektu. Do bylo uživatelům služeb z cílových skupin poskytnuto 2011 podpor s tím, že odhad podpor do konce projektu ( ) je 2442 (celkový počet podpor není v době vzniku této prezentace ještě znám). Původní předpoklad 2500 podpor uživatelům z cílových skupin nebude pravděpodobně splněn. Nicméně podle odhadu nebude splněn celkový počet podpor o zhruba 50 podpor, což je vzhledem k ukončení činnosti dvou partnerů úspěch. Výstupy a výsledky projektu Výstupy: Počet podpořených, tj. vyškolených, poradců: 126 Číslo znamená součet všech školení, která absolvovali poradci v rámci projektu. Jeden poradce může být počítán i víckrát podle toho, kolik školení absolvoval. Mezi školení je počítáno 5 nástavbových školení práce s cílovými skupinami klientů, školení základů krizové intervence pro občanské poradce, školení práce s agresivním klientem a školení manipulace ve vztahu poskytovatel a uživatel služby. Počet podpořených organizací: 7 Číslo znamená realizátor + 6 partnerů. Počet podpor klientům z cílových skupin: 2011 (stav k , předpokládaný počet poskytnutých podpor do konce projektu ke dni 29. února 2008 je 2400) Číslo znamená počet podpor klientům. Jeden klient se může počítat víckrát podle počtu poskytnutých podpor, přičemž jako jedna podpora je počítána jedna konzultace. Výsledky: Počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob ohrožených sociální exkluzí: 6 Jeden program = nástavbové školení + doplnění informačních databází + kontrola kvality poskytovaných služeb + poradenství. Počet nově vytvořených či inovovaných produktů: 13 Číslo se skládá z 5 samostudijních modulů pro účastníky nástavbových školení, 5 školících modulů pro školitele nástavbových školení, 1 školícího modulu pro školení školitelů (školení facilitace), 1 brožury Dluhové poradenství v občanských poradnách základy, 1 závěrečné brožury. 20 Cíle projektu Výstupy a výsledky projektu 21

13 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost 22 Výstupy a výsledky projektu

14 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost Zapojení partnerů Pozitivní efekt spolupráce Hlavní aktivity projektu byly vedeny prostřednictvím tří pracovních skupin. V každé skupině byly zastoupeni všichni partneři. Analyticko-informační skupina vý- zkum potřeb Skupina pro vzdělávání příprava vzdělávacích nástavbových kursů Skupina pro kvalitu úprava stan- dardů kvality Systém práce ve skupinách vedl partnery k výměně zkušeností a k reflexi způsobů a organizace práce v poradně. Partneři poznávali a porovnávali různá know-how. Důležitým efektem byl také rozvoj neformálních vztahů mezi partnery. Systém práce v pracovních skupinách se osvědčil a je dobré ho využívat i v jiných projektech. Administrace Nevýhodou zapojení partnerů byla administrativní náročnost. Náročnost pro realizátora (AOP) spočívala ve zprostředkovatelské roli šesti partnerů, a to vůči administrátorovi grantu - MHMP. Pro partnery byla náročná veškerá administrace a splnění všech administrativních nároků, které projekt takového rozsahu přináší. Již před začátkem projektu je nutné partnery seznámit s konkrétními administrativními požadavky, které na ně budou kladeny. V projektu, kde bude zapojen větší počet partnerů, je nutné počítat s adekvátním úvazkem pro administraci a to zejména pro finančního pracovníka. Finanční stabilita partnerů Značnou komplikaci způsobilo ukončení činnosti dvou partnerů z šesti původně zapojených partnerů. Ukončení činnosti občanských poraden bylo způsobeno jejím dlouhodobým finančním zajištěním. Dlouhodobé zajištění činnosti občanských poraden může být v budoucnu problémem pro realizaci strategických vizí. Před rozhodnutím o zapojení partnera (občanské poradny) je nutné kontaktovat přímo zřizovatele a znát jeho plány týkající se jeho činnosti po dobu trvání projektu. Nedoporučujeme komunikovat se zřizovatelem prostřednictvím poradny. Cílová skupina - poradci Zlepšení komunikačních dovedností s klienty Důležitou skutečností je, že způsob komunikace s uživateli služeb z cílových skupin není ve svém důsledku tolik odlišný od způsobu komunikace s ostatními uživateli. Poradcům a poradkyním ve většině případů stačí, když důsledně dodržují všechna pravidla poradenského rozhovoru (v případě občanských poraden Eganův model). Důležitá je ale právě důslednost v dodržování všech pravidel a uvědomění si, proč jsou pravidla nastavena právě takto. V některých případech je ale dobré využít speciálních komunikačních dovedností, jako je například zvládání manipulace nebo agrese uživatele/klienta. Důležité v komunikaci s klienty je také vybavení poraden. Jedná se např. o nájezd pro osoby na ortopedickém vozíku, informační materiály psané velkým písmem pro osoby s postižením zraku, hračky pro uživatele s dětmi apod. I zdánlivé detaily odstraní psychické bariéry a dokážou uživateli služby zpříjemnit návštěvu poradny a kontakt s poradcem. V současné době je supervize dobrovolná a kontroly kvality se zaměřují spíše na nastavení procesů nežli na průběh samotného poradenského rozhovoru. Bylo by vhodné, aby byl v poradnách zaveden systém povinné supervize, aby bylo možné kontrolovat, zda všichni poradci důsledně dodržují Eganův model. Zlepšení informačních zdrojů pro poradce Významným zjištěním projektu byla skutečnost, že specializace na cílové skupiny uživatelů vyžaduje vedle komunikačních schopností především výbornou znalost škály problémů, 24 Zapojení partnerů Cílová skupina - poradci 25

15 Sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Reflexe projektu a doporučení pro budoucnost které uživatelé řeší. Uživatelé vždy odcházejí z občanských poraden spokojeni, pokud dostanou vyčerpávající informace o svém problému. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby měli občanští poradci kvalitní informační databáze a absolvovali k nim také kvalitní školení. Neméně důležité je také vybavení poraden příslušnou literaturou. Je důležité zlepšovat a aktualizovat informační databáze a upravovat je podle přání poradců. Důležité jsou zejména praktické příklady a způsoby vymáhání práva klienta. Z tohoto důvodu je nutné pečlivě vybírat tvůrce informačních databází, kteří budou schopni a ochotni splnit požadavky, které jsou na ně kladeny. Také je však důležité mít tolik finančních prostředků, abychom jejich prostřednictvím mohli zaplatit co nejkvalitnější tvůrce informačních databází. Školitelé a specializace poradců Nevýhodou systému, kdy poradci vytvářejí a realizují školení pro své kolegy, je především nedostatek poradců s lektorskými předpoklady a ochotou přijmout odpovědnost školitele. Pokud se chtějí občanské poradny specializovat na poradenství určitým cílovým skupinám, je vhodné, aby se specializovaly na určitá témata právní oblasti, které cílové skupiny řeší. Bylo by vhodné, aby se jednotliví poradci více specializovali na určitou právní oblast (např. práva pacientů). Proces specializace musí být dlouhodobý a systematický. Takové poradny potom mohou předávat své know-how ostatním poradnám a specializovaní poradci potom mohou školit i ostatní poradce. Pracovní příležitosti Neméně důležitou skutečností bylo, že projekt poskytl poradcům a poradkyním pracovní příležitosti, a to na relativně vysoký úvazek. To bylo vzhledem k výše zmíněné finanční nestabilitě partnerů velice důležité. Snažit se co nejvíce zapojit poradce do aktivit projektů. Cílová skupina - uživatelé služby/ klienti Evidence klientů Vzhledem k tomu, že služby občanských poraden jsou poskytovány anonymně, nebylo možné zajistit, aby klient udával osobní údaje a svým podpisem souhlasil se zařazením do některé z cílových skupin. Poradci zařazovali klienty do cílových skupin podle informací, které o sobě klient sdělil, podle charakteristiky řešeného problému nebo podle viditelných znaků. Při podávání dalších projektů zdůraznit, že služby občanských poraden jsou anonymní. Již v návrhu projektu seznámit poskytovatele grantů se způsobem evidence klientů v občanských poradnách prostřednictvím elektronického systému ISOP jako alternativou k vyplňování monitorovacích listů s podpisem klienta. Zlepšení služeb Občanské poradny poskytovaly své služby klientům z cílových skupin před zahájením projektu, během projektu a budou je poskytovat i po skončení projektu. Projekt měl za úkol služby zkvalitnit. Pro zkvalitnění služeb toho bylo uděláno mnoho, ale posouzení bude vždy na klientech samotných. Přemýšleli jsme o získání zpětné vazby od klientů, ale nakonec jsme usoudili, že tento úkol by byl nerealizovatelný. Museli bychom totiž srovnat názory těch samých klientů před zavedením nástavbových přístupů a po zavedení nástavbových přístupů. Bohužel vzhledem k anonymitě poskytovaných služeb není možné kontaktovat uživatele, kterým bylo poradenství poskytnuto. Navíc ani dotazníkové šetření mezi uživateli služeb v počátku projektu nebylo úspěšné z důvodu jejich neochoty se výzkumu zúčastnit. Vytvořit jednotnou koncepci průběžného získávání zpětné vazby od uživatelů služeb. 26 Cílová skupina - uživatelé služby/klienti Cílová skupina - uživatelé služby/klienti 27

16 Poznámky grafické zpracování a typografie: Tibor Csukás 2008 Autoři fotografií: str. 11: Jasmin Krpan, str. 14: Alcoholic, Str. 15: Domen Colja, Str. 17: Ron Chapple Studios, Str. 20: Pavalache Stelian, Str. 21: Lisa F. Young, Str. 22 Diego Cervo, Str. 24: Franz Pfluegl, Str. 27: Szefei. Agentura: Dreamstime.com

17 Realizátorem tohoto projektu je Asociace občanských poraden.

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou

Výroční zpráva 2006. o. s. Společnou cestou Výroční zpráva 2006 OBČANSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO o. s. Společnou cestou Azylový dům (pro matky a rodiny s dětmi) Krizová pomoc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Občanská poradna

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA

OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA člen Asociace občanských poraden ČR registrovaný poskytovatel sociální služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah 1. Slovo úvodem. 3 2. Poslání občanského poradenství. 4 3. Historie Občanské

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání

FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání FAQ výzva 02_15_002 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Dotaz: Kdy je možné zahájit práce na projektu, aby byly považovány za způsobilé výdaje (aktivita analýza potřeb v území a další )? Po kontrole

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2006 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice 1 Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 ul.17. listopadu 237 /Dům služeb/ 530 02 Pardubice č.účtu: 1207027379/0800 tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více