Hlavní tøídu roztanèí folklorní soubory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní tøídu roztanèí folklorní soubory"

Transkript

1 Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Tìžká zranìní pøi autohaváriích, rozsáhlé popáleniny, pracovní a sportovní úrazy, složité, život zachraòující operace, onemocnìní krvetvorby tam všude je zapotøebí lidské krve. Zdravotníci proto s úctou uznávají, že dárcovství krve a krevní plazmy stále patøí k nejhumánnìjším projevùm lidské solidarity. Dárcùm krve a krevní plazmy vdìèí tisíce a tisíce lidí za vrácené zdraví èi zachránìný život. Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava navštívilo v roce 2002 celkem dárcù krve a dárcù plazmy Samozøejmì, že hovoøíme o èestných dárcích, doplòuje MUDr. Zuzana Èermáková, primáøka centra. Ve srovnání s rokem 2001 se poèty èestných dárcù krve zvýšily o ètyøi tisíce a èestných dárcù plazmy pøišlo dokonce o osm tisíc více. Kdo všechno mùže darovat krev? Krev a plazmu mùže darovat každý zdravý èlovìk ve vìku od osmnácti do pìtašedesáti let. Dárcem se ovšem nesmí stát èlovìk, který prodìlal žloutenku nebo jiné závažné onemocnìní, èi byl v pøedchozím mìsíci kousnut klíštìtem. V posledním roce mu také nesmìlo být provedeno tetování èi piercing. Jinak jsou vítáni dárci, a už mají jakoukoli krevní skupinu. Vzácnìjší, a proto žádanìjší jsou krevní skupiny s RH negativním faktorem. V jakých termínech mohou dárci do krevního centra pøijít? Krev a plazmu odebíráme každý všední den, a to od pondìlí do ètvrtku vèetnì. Èasovì pak odbìry probíhají takto: pondìlí až støeda od 7:00 do 15:00 hodin, ve ètvrtek od 7:00 do 16:30 hodin. Pátek jsme vyhradili cílenì zvaným dárcùm a lidem, kteøí pøicházejí darovat krev poprvé. Pøi této pøíležitosti bych ráda oslovila studenty Vysoké školy báòské Technické univerzity Ostrava, kteøí jsou v naší nejtìsnìjší blízkosti. Tøebaže náš registr dárcù je obsáhlý, mladá generace je velmi vítána a potìšilo by KREV ZACHRAÒUJE ŽIVOTY Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava svým vybavením a pøístupem personálu k dárcùm splòuje nároèné požadavky i z hlediska Evropské unie. ÚMOb Poruba: Internet: nás, kdyby se studenti k dárcovské aktivitì pøipojili. Letní mìsíce jsou z hlediska nárùstu úrazù už tradiènì rizikové. Nebude vám scházet krev? Jsou to pøedevším dopravní úrazy, ale i zranìní ze sportovních aktivit. Je tìžké odhadnout, ve kterém období budeme mít zvýšené nároky na tu èi onu krevní skupinu. Proto uvítáme, když pozvaní dárci do krevního centra pøijdou. Jestliže však nastane nedostatek krve, pak se na veøejnost obrátíme prostøednictvím médií se žádostí o pomoc. Vìøím, že stejnì jako v minulosti bude naše volání vyslyšeno. Krevní centrum ostravské fakultní nemocnice je známo jednak pøíjemným, moderním prostøedím a komfortem pro dárce, vstøícností a vlídnosti zdravotnického personálu, ale i dalšími aktivitami, které dárce zøejmì pozitivnì motivují. Získali jsme øadu sponzorù, kteøí dárcovskou aktivitu dotují hodnotnými cenami. Patøí mezi nì napø. Plzeòský prazdroj, a.s., Všeobecná zdravotní pojiš ovna, Severomoravská plynárenská, a.s., Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s., fa NOWAKO Opava a další. Za jejich podporu jim patøí naše podìkování. Poslední otázku jsme proto položili dárcùm samotným. Jak na vás soutìže dotované cenami pùsobí? Vìra P. z Poruby: Soutìž je dobrá vìc. Darovat krev však nechodím jen z toho dùvodu. Zatím jsem ještì nic nevyhrála, ale pøesto pocit, že se soutìže mohu zúèastnit, je velice pøíjemný. Marek H. z Ostravy-Zábøehu: Soutìže se mi líbí, i malé pozornosti sponzorù jsou milé. V èervnu jsem absolvoval dvaaosmdesátý odbìr (daruje krev i krevní plazmu, pozn. autora), takže jsem èastým hostem krevního centra. A v hlavních soutìžích jsem už vyhrál dvakrát. Ptal se Štìpán Neuwirth Hlavní tøídu roztanèí folklorní soubory Tak jako v minulých letech i letos probìhne v týdnu od 11. do 15. srpna 2003 Festival mìstských folklorních souborù s mezinárodní úèastí s názvem Folklor bez hranic Ostrava Obèanùm mìstského obvodu Poruba se úèastníci festivalu pøedstaví ve ètvrtek a po krátkém prùvodu Hlavní tøídou pøedvedou na pódiu u kruhového objezdu v odpoledním festivalovém programu svá vystoupení. Letošního VI. roèníku, nad kterým pøevzal záštitu primátor mìsta Ostravy Aleš Zedník a pøedseda poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky Lubomír Zaorálek, se zúèastní kromì ostravských souborù také soubory z Opavy, Strakonic, Polska, Rakouska, Estonska a Nového Zélandu. Celou akci bude provázet výstava fotografií minulých roèníkù festivalu z archivu Františka Øezníèka, kterou mùžete zhlédnout od 4. do 22. srpna 2003 ve foyer Nové radnice v Ostravì. Ing. Milena Jochymová

2 Porubská Radnice Informuje Obèany 2 Extraliga ledního hokeje - informace o parkování V nastávající sezónì extraligy ledního hokeje budou hokejisté HC Vítkovice hrát svá ligová utkání na zimním stadionu Sportovních a rekreaèních zaøízení mìsta Ostravy s. r. o. (SAREZA) v Porubì. Parkování pro vozidla návštìvníkù bude zajiš ovat odbor dopravy a komunálních služeb Úøadu mìstského obvodu Poruba. V tìsné blízkosti zimního stadionu budou vyhrazeny rovnìž plochy pro parkování V.I.P. hostù. Extraliga ledního hokeje bude zahájena v 17:00 hodin prvním zápasem. Parkování vozidel v prùbìhu celé extraligy bude zajištìno pøechodnými dopravními úpravami ulic Hlavní tøída a Porubská. Pro motorizované návštìvníky bude pøipraveno k zaparkování 250 míst na Porubské ulici a ve støedové èásti Hlavní tøídy, 242 míst také v levých jízdních pruzích Hlavní tøídy v úseku Pìkné poèasí láká každoroènì milovníky cyklistiky do ulic. Mnozí však pozapomínají na skuteènost, že pro nì platí stejná pravidla silnièního provozu jako pro øidièe motorových vozidel. Napøíklad nesmí za jízdy kouøit ani telefonovat a v neposlední øadì pøed jízdou požívat alkoholické nápoje. Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy používat ochrannou pøilbu schváleného typu, kterou musí mít nasazenou a øádnì pøipevnìnou na hlavì. Pøi jízdì na jízdním kole je cyklista povinen øídit se zákonem. 1. Je-li zøízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na køižovatce s øízeným provozem pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 2. Na vozovce se na jízdním kole jezdí pøi pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. 3. Cyklisté smìjí jet jen jednotlivì za sebou. 4. Pohybují-li se pomalu nebo stojíli vozidla za sebou pøi pravém okraji vozovky, mùže cyklista jedoucí stejným smìrem tato vozidla pøedjíždìt nebo objíždìt z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; pøitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. V dobì uzávìry ul. Porubská v úseku kruhový objezd ul. Matìje Kopeckého byla celoplošnì vyspravena komunikace a opraveny také chodníky. Souèasnì bylo v souladu s platnými dopravními pøedpisy vybudováno nové parkovištì pøed pekárnou. Od provádí správce místní komunikace ul. Porubská, spoleènost Ostravské komunikace a.s. (OK a.s.), souvislou údržbu v úseku kruhový objezd ul. Opavská. Opravy chodníkù v této èásti zajiš uje MOb Poruba. Na ul. Porubská bude novì zøízená autobusová zastávka Poruba vozovna, vèetnì pøístøešku. Po dokonèení oprav komunikací ul. Porubská bude následovat celoplošná oprava ul. Francouzská od obchodního centra PROBYT po ul. Opavská, kterou zajistí spoleènost OK a.s. Poslední opravovanou komunikací OK a.s. bude ul. Mongolská, na které bude zøízena nová autobusová zastávka Øecká s pøístøeškem pro cestující. Do zahájení hokejové extraligy na zimním stadionu v Ostravì-Porubì (záøí 2003) budou opraveny místní komunikace ul. Èkalovova, Španieod kruhového objezdu až po ulici Francouzskou a 243 míst na samotné Francouzské ulici poblíž okresního soudu. Tato místa budou zpoplatnìna. Pøíznivci HC Vítkovice, kteøí se vydají na zápas mìstskou hromadnou dopravou, budou moci vystoupit na zastávce Poruba vozovna, pojedou-li tramvají, nebo na zastávkách Vìžièky èi Vozovna, budou-li cestovat autobusem. Nové jízdní øády MHD budou platné od Dopravní podnik Ostrava, a.s. zajistí po skonèení každého utkání posilové vozy pro pøepravu fanouškù. Pro návštìvníky pøijíždìjící od Opavy, Ostravy a z jiných mìst bude na komunikacích umístìn orientaèní informaèní systém znaèek, který bude øidièe smìrovat k místùm možného zaparkování. Organizaci dopravy a bezpeènost silnièního provozu budou poøadatelùm pomáhat zajiš ovat hlídky Mìstské Policie Ostrava a Policie ÈR. Ing. Blanka Freislerová CYKLISTÉ A ZÁKON 5. Je-li zøízená stezka pro chodce a cyklisty oznaèena dopravní znaèkou Stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddìlen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh pro nìj vyznaèený. Pruh pro chodce mùže cyklista užít pouze pøi objíždìní, pøejíždìní, otáèení, odboèování a vjíždìní na stezku pro chodce a cyklisty, pøitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu pro nì urèeném. 6. Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty mùže užít i osoba pohybující se na lyžích nebo Z JEDNÁNÍ ZMOb PORUBA Zastupitelstvo mìstského obvodu Poruba na svém 5. zasedání konaném dne rozhodlo - dle Zásad o prodeji obytných domù, bytù a nebytových prostor v majetku SMO-MOb Poruba o prodeji jednotlivých bytù v domì è. 38/4856, ulice Ludvíka Podéštì, stávajícím nájemcùm - souhlasit s návrhem komunikaèního napojení Nad Porubkou, které pøedpokládá: - ponechání stávajícího øešení križovatky ul. Nábøeží SPB x Porubská s tím, že ul. Nábøeží SPB bude svislým dopravním znaèením oznaèena jako komunikace hlavní a ul. Porubská jako komunikace vedlejší - do prostoru stávající køižovatky ulic Dìlnická x Nad Porubkou x Nábøeží SPB umístit novou okružní køižovatku vèetnì nového vjezdu/výjezdu do areálu Nad Porubkou Petr Jedlièka koleèkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemní komunikaci rozumí i kolobìžka. Za porušení nìkterého z pøedcházejících ustanovení mùže strážník mìstské policie udìlit pøestupci pokutu v blokovém øízení do výše 1 000, Kè. Ve správním øízení pak mùže být udìlena sankce až do výše 2 000, Kè. Nejohroženìjší skupinou cyklistù jsou dìti, a proto jim Mìstská policie Ostrava vìnuje znaènou pozornost. Již nìkolik let provádí strážnice specializovaného oddílu prevence a dohledu výuku na dìtských dopravních høištích. Dìti jsou v jejím prùbìhu seznámeny s dopravními znaèkami a riziky, která jim hrozí v hustém dopravním provozu. Od roku 1996 nabízí Mìstská policie Ostrava cyklistùm také bezplatnou evidenci jízdních kol. K registraci je kromì kola zapotøebí pøedložit záruèní list nebo jiný doklad o nabytí, aby nedošlo k zaregistrování již zcizeného kola. Kolo je poté prohlédnuto pracovníkem, který zapíše èíslo rámu, barvu, poèet pøevodù, vybavení, specifické znaky a další upøesòující údaje. Své kolo si mohou obèané nechat zaregistrovat každý pracovní den na služebnì Mìstské policie Ostrava, Peterkova 369, Ostrava-Svinov, a to v dobì od 7:00 do 15:15 hodin. Zuzana Larišová Opravy komunikací a statická doprava v MOb Poruba lova, Dìtská, vèetnì pøilehlých chodníkù, a vybudováno parkovištì na ul. Dìtská (15 stání). Z plánovaných staveb MOb Poruba, které øeší nedostatek parkovacích míst v našem mìstském obvodu, budou v letošním roce zrealizována parkovištì na ul. B. Martinù, Spartakovcù, Jaselská a ul. Podroužkova. Stavební práce již byly zahájeny na ul. Jaselská, Spartakovcù a B. Martinù. Od pokraèuje rekonstrukce komunikací pro pìší na Hlavní tøídì. Chodníky ze zámkové dlažby budou již v celém úseku Hlavní tøídy, tj. od ul. Francouzská po ul. 17. listopadu. Støedová èást Hlavní tøídy byla upravena zámkovou dlažbou v úseku od kruhového objezdu v celkové délce 165 m smìrem k ul. Francouzská. Nové povrchové úpravy komunikace se doèkají také obèané bydlící v èásti ulice Rekreaèní, kde mìsto v souèasné dobì provádí kanalizaèní sbìraè D-VI. Obvod následnì vyspraví stávající nevyhovující povrch vozovky. V mìsíci záøí bude dobudována cyklotrasa T podél ul. Martinovská v úseku od ul. B. Nikodéma po ul. Tøebovická, kterou se propojí mìstské obvody Martinov, Poruba a Tøebovice. Cyklistická stezka T je stezka pro chodce i cyklisty, vybavená svislým a vodorovným dopravním znaèením s piktogramy cyklisty. Výše uvedené stavby jsou hrazeny z finanèních prostøedkù mìsta a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jejich pøípravu a realizaci zajiš uje odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba. Plánovaná výstavba komunikace s mostem, která má propojit ul. K Myslivnì a V Zahradách nebyla doposud zahájena, nebo není vydáno územní rozhodnutí, kterému musí pøedcházet schválení zmìny Územního plánu mìsta Ostravy po projednání krajského úøadu. Pøipravuje se rovnìž celoplošná oprava ul. Gen. Sochora, která má být hrazena z fondu PHARE (EU). V souèasné dobì probíhá schvalovací proces pøedloženého návrhu v Praze a Bruselu. Stavbu zajiš uje útvar plánování rozvoje, projekty, fondy ÚMOb Poruba. Ing. Blanka Freislerová

3 3 Porubská Radnice Informuje Obèany I když jsou prázdniny v plném proudu, pøipomeòme si významné dny našich žákù a studentù V Centru volného èasu na ulici Vietnamská 1541 se uskuteènila 17. èervna 2003 významná událost. Na úterní dopoledne zde zamìstnanci odboru školství, kultury a volného èasu ÚMOb Poruba pøipravili slavnostní setkání starosty a místostarostky mìstského obvodu Poruba pana Miroslava Nováka a paní Mgr. Dagmar Noskové s nejlepšími žáky, kteøí v doprovodu svých øeditelù reprezentovali všech ètrnáct porubských základních škol. Po struèném pøedstavení žákù svými øediteli pøevzalo 51 dìtí z jednotlivých škol z rukou pana starosty pamìtní listy, vyjadøující ocenìní za vzornou reprezentaci své školy a mìstského obvodu Poruba, a už pøi jedineèných sportovních èi kulturních výkonech nebo za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky, èi za bezprostøední a nezištnou pomoc svým spolužákùm a kamarádùm. Dne probìhlo na porubské radnici slavnostní rozlouèení studentù Gymnázia Olgy Havlové se školou, kterou celé dlouhé (nebo snad krátké?) ètyøi roky navštìvovali. Vstøícnost zamìstnancù radnice Mìstského obvodu Poruba v èele s jeho starostou panem Miroslavem Novákem a jeho pùsobivý proslov ke stu- Maruška Hujerová Kromì pamìtních listù pøedala Mgr. Dagmar Nosková všem ocenìným volnou permanentku na internet v centrech volného èasu, což vìtšina žákù s radostí pøivítala. Souèástí slavnostního setkání byl i kulturní doprovodný program, o který se postarala talentovaná žákynì 5. tøídy Základní školy na ulici A. Hrdlièky Marie Hujerová, která se pøedstavila se skladbou pro housle Charlese de Beriota è. 9. K dobré náladì všech zúèastnìných pøispìli i zamìstnanci a studenti SOŠ a SOU pro tìlesnì postiženou mládež na ulici 17. listopadu v Ostravì- Porubì, kteøí se postarali o chutné pohoštìní. Na závìr celé akce dostali ocenìní žáci pøíležitost využít vybavení centra a zasoutìžit si v rùzných èinnostech, jež centrum volného èasu nabízí. Ing. Dalibor Holek Slavnostní rozlouèení maturantù s gymnáziem Na poèátku bylo lehké chvìní kolem žaludku Vykroèit pravou nohou Vybrat to nejlepší místo První dojmy z profesorù Okukování, poznání a sbližování Spousta knih a sešitù Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus Množství jmen a tváøí Zabydlování šatní skøíòky Školní bufet, stravenky a jídelna Pochybnost, jestli to zvládnu Jistota, že nic neumím První, druhý, tøetí test První zameškaná hodina První úspìch, první pìtka Kam jenom s tím tahákem? Veselé vánoèní hody, zpívejte dítky koledy Pololetí, spousta uèení a vysvìdèení Koneènì zase prázdniny Jarní, velikonoèní a je tu ètvrtletí Brebentìní, klevetìní, hlavnì hodnì legrace Chlebník, øízek, fo áky Výletujem za poznáním Poslední dny ve škole Dohnat co se nestihlo Sehnat složku na výzo Èekají nás dva mìsíce odlouèení Druhák, tøe ák, pøežili jsme bez úhony Jsou z nás víc než staøí známí Chvilka stresu pøed tabulí Na uèení spousta èasu Bonmot støídá ostrý vtip Jakoby nám patøil celý svìt Stali se z nás mazáci MALÉ - VELKÉ ÈTYØI ROKY dentùm v obøadní síni úøadu - to bylo zajímavé zpestøení pøi letošním vyøazení maturantù. Celá akce tak dostala pùsobivìjší a slavnostnìjší charakter. Øeditelství gymnázia upøímnì dìkuje všem, kteøí se na akci podíleli a tìší se na spolupráci i v dalších letech. Mgr. Zdenìk Schneider Maturita zdá se být tak daleko Stužkovací veèírek a stále spousta èasu Homo maturibundus sum Pøípitek a spousta støepù pro štìstí Vánoce a pøání š astné maturity Asi by to chtìlo zaèít s pøípravou Hlavnì najít maturitní otázky Dá se tohle vùbec zvládnout? Ještì, že je poøád spousta smíchu Zítra píšem slohovku Studené ruce a v hlavì vymeteno Které z témat jenom zvolit Tolik míst, kde bych teï byl radìji Než se nadìjeme, je to za námi Úleva se nekoná Za chvíli nás èeká ústní zkouška Jenom žádná psychóza Hlavnì vìcnì, a to má tvar a formu Vytáhnout se na posledním zvonìní Vybrat nìco penìz, a je za co slavit Povedlo se, zbývá jenom odmaturovat Svatý týden, izolace, panika a zhroucení Rodièe, co nám doma drží palce Zatím nikdo nevyletìl Zelený pytlík, v duchu vroucné pøání Dvacet ètyøku prosím ne Dopadlo to celkem dobøe Mami, tati, je to líp než za šestnáct Složili jsme zkoušku dospìlosti V tomto nìkolikaminutovém sprintu jsem se pokusila alespoò v náznacích pøipomenout dokonèený ètyøletý maratón. V cíli ale ještì nejsme, protože nic o vzdìlání neplatí tolik, jako to, že je to bìh na dlouhou tra. Diana Hlubková DEN SE STAROSTOU V kvìtnu letošního roku byla v našem èasopise vyhlášena soutìž pro dìti a mládež od 13 do 19 let, která se vztahovala k mìstskému obvodu Poruba. Ptali jsme se dìtí, zda vìdí 1. Jak pøišla obec Poruba ke svému jménu? 2. Co má ve znaku mìstský obvod Poruba? 3. Jak se jmenuje starosta našeho MOb? Všichni zúèastnìní správnì odpovìdìli, že 1. Název Poruby souvisí s kácením - s rubáním stromù a vznikem porubù. 2. Znakem Poruby je polcený štít. V pravém zlatém poli vyniká pùl slezské orlice, levá polovina je èerveno-modøe dìlena. Nahoøe je umístìna zlatá hlavice berly, dole zkøížená zlatá hornická kladívka. 3. Starosta mìstského obvodu Poruba se jmenuje Miroslav Novák. A právì s panem starostou strávil pracovní den vylosovaný výherce soutìže, 16letý Martin Bugaj, student Gymnázia Olgy Havlové. Všechny, se kterými se Martin bìhem svého pobytu na radnici setkal, pøekvapil jeho vyzrálý pohled na život v obci. Díky dni se starostou jsem se mohl pøesvìdèit, že náš pan starosta je opravdovým koordinátorem veøejného života v Porubì. Jsem pøesvìdèen, že jeho starostování vychází z nitra, a že svou práci vykonává zodpovìdnì, øíká Martin. Doba strávená v jeho spoleènosti byla krátká na to, abych poznal vše, co tato profese obnáší. Zjistil jsem, že patøí k tìm, kteøí naslouchají pøipomínkám obèanù. Pan starosta kontroluje, jestli podnìty obèanù nezapadnou a zda se jimi odpovìdní zamìstnanci úøadu zabývají. Kromì úèasti na rùzných pracovních jednáních a sledování starostových povinností se mohl Martin vyjádøit i k dìní v Porubì. S panem starostou jsme se neshodli jen v jediné vìci a to v poøádání akcí pou ového charakteru na Hlavní tøídì. Pan starosta zastává názor, že poutì do centra mìsta patøí. Já si to myslím také, ale ne na Hlavní tøídu, kdy bývá kvùli tìmto akcím èást této ulice uzavøena a obèané jsou po celý víkend úpravami dopravy omezováni. Jsou i jiná místa, která by mohla být pro tyto akce využita. Prostor v blízkosti Mc Donald s na Francouzské ulici by poutì urèitì oživily. Ale jsem rád, že bydlím v Porubì. A co by Martin v našem mìstském obvodu zmìnil? Chybí mi obchody, které zmizely z Hlavní tøídy. Místo nich se objevila tzv. obchodní centra, ve kterých se prodává nekvalitní zboží Z centra mìsta se tak stává tržnice. A jako cyklista i bruslaø využívám cyklistické stezky, ale na Hlavní tøídì jsou èasto pøerušované vozovkou. To se mi zdá nebezpeèné. Protože den se starostou pøedstavuje i pohled do politického života, zeptali jsme se, zda by se chtìl stát v budoucnu politikem? O tom však Martin zatím neuvažuje. Mohl jsem se pøesvìdèit, že práce starosty je nesmírnì nároèná, øíká. Jsem rád, že jsem v soutìži uspìl a mìl jsem pøíležitost aspoò trochu poznat, co práce na radnici obnáší. Díky èasu, který jsem mohl strávit se starostou mìstského obvodu, jsem poznal, že pan starosta je osobnost, která je zde pro všechny obèany v Porubì. - red -

4 Porubská Radnice Informuje Obèany 4 POVÍDKA NA LÉTO S moøskou solí na víèkách (pokraèování z minulého èísla) Jana byla pro tátu nekoneènou inspirací. Než dojeli do Splitu, pøemluvila ho, aby zahnul z magistrály do vnitrozemí. Bylo spálené, pøed nedávnem tady hoøelo a pak vidìla domy znièené válkou, ženy v èerném prodávající kozí a ovèí sýry, melouny a sklenice s rakijí a vínem. Všechno ji bavilo, byla uchvácená, tøebaže zpustlá krajina nepùsobila pøíznivì. Když se vraceli ke Splitu bylo to opìt v noci zastihla je bouøe. Vlastnì si mysleli, že je to kanonáda, že se v Chorvatsku opìt válèí. Nebe dunìlo, záblesky elektrických výbojù mezi mraky a hustý déš. Cesta Janku vyèerpala, takže po nalodìní na trajekt v kajutì usnula a spala až do Vela Luky na Korèuli. Ubytovali se v soukromí, u milé rodiny se dvìma dìtmi. Žiljika byla v dceøinì vìku, Mirovi bylo devatenáct. Pozvali Janku na výlet a vrátili se až k ránu. Zachoval klid, tøebaže mu dobøe po tìle nebylo. Ta ko, byli jsme na Proizdu, víš, to je takový ostrov s krásnou restaurací a pláží, kde jsou úplnì bílé kameny. Jsou slané. A zpívaly tam cikády, kluci v zátoce nalovili chobotnièky, na lodi jsme obìdvali, skákali jsme z paluby do moøe, na dnì bylo plno ježkù ti žijí jenom tam, kde je úplnì èistá voda! Nemohl se na ni zlobit. Druhý den najal loï a pluli opìt dlouhou zátokou na širé moøe. Ukázal dceøi ostrùvek, kam kdysi Øímané vysazovali malomocné. Dopluli až do míst, kde se za první svìtové války odehrála velká námoøní bitva a on vyprávìl Jance o pozorovatelnì na kopci Hum; Rakušané tam mìli námoøní dìla. Zátoka u Vela Luky zažila nìco zvláštního, øekl, když se blížili zpátky k pøístavu. Zavedl dceru do restaurace a ukázal na velkou èernobílou fotografii. Byl na ní zachycený celý záliv, ale bez vody. Na bahnitém dnì se válely bárky, lidé naboso pøecházeli od jednoho bøehu k druhému. Kdysi tady najednou ustoupilo moøe, snad kvùli zemìtøesení nìkde u Japonska, na druhé stranì planety. A po mnoha hodinách se vrátilo jako ohromná pøílivová vlna. Rozbila pøevrácené lodì, zatopila domy vysoko na úboèí. Lidé se zachránili, èekali to, utekli do kopcù. Pak jim zahynula vinná réva a tak zaèali pìstovat olivy. A ještì si vzpomenul na starého námoøníka, kterého postihla vlna politických represí. Strávil nìkolik let na nìjakých ostrovech, kam zavírali politické vìznì. Vrátil se s hlavou prožranou èervy, ale s duchem nezlomeným. Zaèal k sobì zvát malíøe z celého svìta; pøijíždìli, pobyli, malovali. Nic po nich nechtìl, pouze jeden jediný obraz, který ve Vela Luce vznikl. Má jich desítky, nìkteré velmi zajímavé, øekl a po chvíli dodal: Napsal jsem o staøíkovi zajímavou reportáž. Mluví nìkolika jazyky a dokonce se zná s Vasilem Biåakem Když zachytil její nechápavý pohled, dodal na vysvìtlenou: Áále, to byl jeden z našich komunistických šéfù pøed rokem I ve Vela Luce vstával z lùžka jako obyèejnì velice brzy. Potichu, aby nikoho nevzbudil, vycházel na zápraží, sedìl tam na kamenné podezdívce a pozoroval velké èerné èmeláky. Nalétávali na zvonkovité kvìty, pili nektar a nìkteøí to pøehnali tak, že se opili a padali z kvìtù na zem. Letní rána jsou v Chorvatsku nejkrásnìjší. Vynoøují se bì. Dokonce spatøili velikánskou chobotnici, jak pluje po hladinì. Potkali také dva tankery a velkou rybáøskou loï. Když se vrátili domù, dcera mu øekla: Tati, na to nikdy nezapomenu. Nebylo dùvodu, aby nevìøil. Pøál si, aby si v pamìti uchovala jen to krásné, z èeho bude èerpat sílu v budoucnu Zahlédl nìco v dálce. Blížily se dvì rybáøské loïky a pøed nimi voda doslova vøela. Bože, co se tam dìje? Jak se èluny blížily, rozeznával pár desítek metrù pøed jejich pøídìmi velké výstøiky moøské zpìnìné vody. Došlo mu, že se stal svìdkem lovu velkých moøských predátorù, pod hladinou se odehrávalo drama. A potom se nad vlnami zaèernalo. Pøipomínalo to vlaštovky, hejna vlaštovek, které loví hmyz pøed deštìm. Také létají tak nízko. Jenže nad moøem nebyli ptáci, to nebývalé množství drobných ryb prchalo pøed nebezpeèím. Nezaváhal, tøebaže nevìdìl, co se v moøi dìje, kdo nutí ryby k panickému útìku z otevøeného moøe do protáhlé zátoky. Vrhl se do vody a plaval ve smìru mohutného gejzíru; sloup vody se zlomil a v tisících kapkách padal zpátky. Padesát metrù od bøehu se potopil. Voda byla neprùhledná, všude plno ryb velkých, ale zejména malých sardinek. Statisíce, miliony jich bylo. Prudce mu uhnuly do strany, ale hned ho obklopily další. Pod vodou zaslechl hluk motorù, to rybáøi pluli za hejny. Vynoøil se a slyšel, jak se muži smìjí. Lacino pøišli k velkému úlovku. Staèilo spustit sítì a pøehradit èást zátoky, kam zøejmì delfíni nahnali ryby. Plul mezi sardinkami a makrelami, drobounké štíhlé jehlice do nìj vrážely, vidìl velkou spoustu neznámých ryb i velikých, které zatím v moøi nespatøil. Èas od èasu vy- z bohorovného klidu dlouhých nocí, jsou pøíjemnì naladìná, míròounce teplá a skvìlá k procházkám. Voní dozrávajícími fíky, nadìjné hrozny visící z konstrukcí pøed vchody vilek jsou malinko orosené, moøe klidné. Rád se procházel uzounkými ulièkami všech mìst, která v zemi Jaderského moøe poznal. Miloval je nejen pro jejich skromnost i malebnost, ale pøedevším proto, že z nich doslova vyzaøovala historie. A také tu bylo málo psù. Když si vzpomenul na ulice svého mìsta na severu Moravy zneèištìné psími výkaly, otøásl se hnusem. Chorvaté psi nepotøebují, mají krásnou pøírodu a také se tu tak nekrade, napadlo ho. Posbíral opilé èmeláky a uložil je za zídku, aby nedošli úhony. Bude vás bolet hlava, až se proberete? Usmál se myšlence, kterou hmyzí mazavky polidštil. Pak vybìhl do svahu a sebìhl na pláž pøed hotelem Adria. Hodinku si zaplaval a potom šel posnídat na loï starého Mrljièe, od nìhož sbíral poznámky pro další reportáže. Èas ubíhá rychle. Jednoho dne se rozlouèili s milou rodinkou, se Žiljikou a Mirem a nalodili se na trajekt. Zpáteèní cestu prostáli na nejvyšší palurazil opìt nad hladinu gejzír, ale útoèníky nezahlédl. Nemohli to být žraloci? Vrátil se na bøeh a pozoroval rybáøe, jak loví. Vytahovali plné sítì, nìco mu ukazovali a volali na nìj. Zøejmì žertovali. Jeden hmátl ke dnu èlunu a zvedl nad hlavu velikánskou rybu. To riba, velika riba! Složil dlanì pøed ústa a zahulákal: Zadaøilo se vám, chlapi! Zamával jim také a potom zamíøil zpátky k hotelu. Rodinu zastihl u snídanì. Když jim vyprávìl svùj zážitek, Míša se zvedl od stolu a zamíøil z jídelny. Dìdo, pojïme se podívat, ukaž mi ty ryby! Žena se vydìsila: Nemohli tam být žraloci? Jana chvíli neøíkala nic, pak se zeptala: Nebál ses? Po snídani šli na pláž k hotelu Esplanade. Kluk se vyøádil na tobogánu, kousek od pláže byl kiosek, kde se dalo koupit hroznové víno a fantastické makovníky. Míša odbíhal pro zmrzlinu; malý kluk napínal èíšníky dlouhým výbìrem z nabídky, která oèím ladila barevností. Na rozdíl od èeských zmrzlin èasto køtìných vodou byly chorvatské nefalšovanì chutné a smetanovì lahodné. Na pláži se pøedvádìla jedna pøekrásná Nìmka, Jana si našla spoleènost a hrála s nimi nìco na zpùsob póla. Obìdvali na terase hotelu, v jídelnì byla spousta lidí a na stìnách visely nostalgické obrazy. Na jednom z nich byla mladá žena sedící na balvanu. Z rukou jí padal dopis a snášel se nìkam do nekoneèného zapomnìní. Èeská republika mìla v Crikvenici vilu. Jezdily sem na ozdravné pobyty dìti, i moje maminka tady byla, vzpomenul si. A v Opatiji založil tamìjší park èeský zahradník! Po obìdì naložil rodinu do auta a vydali se na Krk. Pohled z mostu za denního svìtla byl úchvatný. Dokonce, když míjeli letištì, vidìli pøistávat letadlo. Sjel z hlavní cesty a zamíøil do jednoho z nejúrodnìjších údolí. Kdysi mu ho ukázala paní Dubravka, majitelka jedné cestovní kanceláøe. Cítil pýchu v každém jejím gestu, když mu pøedvádìla bohaté støapce tìžkých hroznù, rajèata, která se nevešla do obou dlaní, vodní melouny nebývalé velikosti. Všechny zážitky završila bohatá veèeøe, kterou uzavíral paški sýr a lahodné víno. Jednou vám sem poteèe z vnitrozemí, od nás, zlato, øekl jí. Ovšem, když si budete chránit pøírodu a zachováte ji v plné kráse. Bude to však možné pøi takové zátìži rostoucí turistiky? Na novináøskou otázku neodpovìdìla. Jen se usmála a pronesla: Nema problema! Nakonec skonèili v Njivicích. Zlákala je Plava terasa. Pro dìti tam byla plytká zátoka, žena hlídala Míšu, on plaval s Janou do moøe. Vonìlo stejnì jako všude podél jaderského pobøeží. V blízkém lesíku se promíchávaly borovice s duby, létaly tam sojky, nádherní motýli a velcí roháèi. Pak se vrátili zpátky a Janka se pøidružila k matce a k Míšovi. Vyšel z vody, usedl na lehátko a pozoroval je. Lidé takovým okamžikùm pøisuzují pojem štìstí. Byl ho plný. Když zavøel oèi, cítil, jak mu slunce osušuje víèka. Až se odpaøí voda, zbude na kùži jemný povlak soli. Moøská voda je podobná slzám, napadlo ho. Jako kdyby se ve všech moøích a oceánech sbíralo po miliony let všechno, co lidi trápí. Každé neštìstí tak projde oèistnou kùrou, voda se vrátí nad pevninu a zavlaží obilí i tam u nás. Solí ochutíme krajíc chleba, nabereme sílu a prožijeme další den Když k nìmu pøišli, spal. Ve snu se usmíval. Tváø mìl opálenou, pouze víèka byla bílá od soli. Zapadající slunce jiskøilo na drobounkých krystalcích. Ten náš táta! øekla žena. Ten se mìl narodit tady Štìpán Neuwirth

5 5 Porubská Radnice Informuje Obèany Budeme žít na smetišti?! Mìstský obvod Poruba patøí právem mezi nejhezèí èásti Ostravy. Obèané jsou zvyklí na to, že je obklopuje spousta zelenì. Za zcela samozøejmé považují to, že se o prostøedí, ve kterém žijí, nìkdo stará. Mnozí spoluobèané se však stávají ke svému okolí lhostejnými a to, co se jim nehodí, odloží na veøejné prostranství, kam takový odpad nepatøí. Pøi takovém poèínání porušují Obecnì závaznou vyhlášku è. 9/2002 SMO, kterou se stanoví systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu vznikajícího na území mìsta Ostravy, vèetnì systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), která stanovuje povinnosti fyzických osob pøi odkládání komunálního odpadu. Vlastník nemovitosti je povinen zøizovat stálá stanovištì sbìrných nádob, pøièemž nádoby musí být umístìny tak, aby pøípadnými negativními vlivy nebyla ovlivnìna pohoda bydlení. Bohužel, nìkteøí naši spoluobèané využívají plochu v okolí tìchto nádob k tomu, aby zde shromažïovali nejen komunální, ale i objemný odpad nepotøebný nábytek, lednièky, pneumatiky apod. Znepøíjemòují tak ostatním lidem klidné a pøíjemné soužití. Vina za nepoøádek je pak èasto dávána pøíslušnému odboru Úøadu mìstského obvodu Poruba, aniž by si obèané uvìdomili, že zamìstnanci úøadu nemùžou zajistit, aby k takovým negativním skuteènostem nedocházelo. Podle urèitého èasového harmonogramu odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba ve spolupráci se spoleèností OZO Ostrava s.r.o. za- jiš uje pro takto odložené vìci velkoobjemové kontejnery. Jejich umístìní a doba pøistavení je vždy pøedem písemnì obèanùm oznámena. Ti pak mohou nadbyteèné vìci vyhodit do pøipravených nádob, aniž by za tuto službu museli platit. Pøistavení velkoobjemového kontejneru na objednávku není levnou záležitostí. Velmi èasto se stává, že se krátce po odvozu tohoto kontejneru opìt objeví vyhozené vìci na nepatøièném místì. Pokud potøebujete vyhodit pøebyteèný nebo nebezpeèný odpad v dobì, kdy není ve vašem okolí pøistavena velkoobjemová nádoba, mùžete využít služby sbìrného dvoru, umístìného v ulici Nad Porubkou (koneèná autobusu è. 58, smìr Radnice Poruba). V porubském obvodu je rovnìž rozmístìno 665 sbìrných odpadkových košù, staré jsou postupnì mìnìny za nové. Poøizovací cena zeleného polyetylenového odpadkového koše je 1393, Kè. Staèí se však projít Porubou a jistì najdete v mnohých ulicích a parcích místo odpadkového koše jen osamocený sloupek nebo v lepším pøípadì sbìrnou nádobu nìjakým zpùsobem ponièenou. Možná bychom udìlali lépe, kdybychom peníze na poøízení nových odpadkových košù investovali do kurzù slušného chování pro ty, kteøí ještì nedokáží ocenit život v èistém pøíjemném prostøedí. Záleží pouze na nás všech, zda budeme žít na smetišti! Chování nìkterých našich spoluobèanù dokresluje poøízená fotodokumentace. Jarmila Špaèková Státní stavební dohled Státní stavební dohled zajiš uje ochranu zájmù spoleènosti, jakož i práva a právem chránìných zájmù právnických a fyzických osob, které vyplývají ze stavebního zákona, z pøedpisù vydaných k jeho provedení, ze zvláštních pøedpisù, z územnì plánovací dokumentace, z územních rozhodnutí, z provádìní stavby nebo její zmìny, z vlastností stavby pøi jejím užívání, z odstranìní stavby a z provádìní terénních úprav, prací a zaøízení podle stavebního zákona. V rámci státního stavebního dohledu se zjiš uje zejména, zda: a) je stavba provádìna na základì stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí stavebního úøadu a v souladu s ním, b) práce na stavbì provádìjí oprávnìné osoby, zda se stavební práce provádìjí odbornì, zda je zajištìno a provádìno odborné vedení nebo odborný dozor, c) je na staveništi k dispozici dokumentace ovìøená stavebním úøadem a všechny doklady potøebné k provádìní stavby a zda je øádnì veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbì, d) pøi provádìní stavby nedochází k nepovolenému omezování provozu na komunikacích nebo užívání veøejných prostranství, zda jsou zajištìny podmínky pro pøístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zda není nadmìrnì zneèiš ováno okolí stavby, nièena zeleò nebo jiným zpùsobem zhoršováno životní prostøedí a zda nejsou neodùvodnìnì omezována práva a právem chránìné zájmy vlastníkù sousedních pozemkù a staveb, e) je zajištìna bezpeènost práce a technických zaøízení, požární ochrana, osvìtlení staveništì, bezpeèné pøístupy ke stavbì, zda je staveništì ohrazeno a je na nìm poøádek, f) se dodržují obecné technické požadavky na výstavbu a jiné technické pøedpisy, g) je stavba užívána jen k povoleným úèelùm a zda se v prùbìhu jejího užívání nezhoršují úèinky na životní prostøedí, h) se provádí øádná údržba stavby, i) u doèasných staveb neuplynula stanovená doba jejího trvání nebo nepominul úèel, pro který byly zøízeny, j) jsou dodržovány podmínky stavebního povolení nebo naøízení stavebního úøadu k odstranìní stavby, k) odstranìní stavby provádí oprávnìná osoba, zda je zabezpeèeno odborné vedení realizace stavby èi odborný dozor nad provádìním prací a bezpeènost osob, l) nejsou odstraòováním stavby ohroženy sousední objekty a zda byla uèinìna opatøení nutná k jejich zabezpeèení, m) zda se provádìjí pøedepsané zkoušky, Záleží na nás všech ÚMOb Poruba pøijal v dubnu 2003 na úklid veøejného protranství dalších 12 pracovníkù z øad uchazeèù o zamìstnání evidovaných u úøadu práce. Abychom staèili opakovanì zneèis ovaná veøejná prostranství a pìší komunikace uklízet, pomáhají nám rovnìž ti, kteøí byli za svá provinìní odsouzeni k odpracování urèitého poètu hodin k obecnì prospìšným pracím. V mìsíci kvìtnu bylo ukonèeno rajónové èištìní komunikací po zimní údržbì a 1. èervence 2003 bylo zahájeno letní èištìní. Jak se mnozí z nás chovají k uklizeným prostranstvím a majetku na nìm se nacházejícím je napøíklad vidìt na autobusových zastávkách mìstské hromadné dopravy. Naši pracovníci zde mohou uklízet každý den a nedopalkù od cigaret a jiného komunálního odpadu neubývá a neubývá. Odpadkové koše umístìné jen pár metrù od zastávky nelákají obèany k tomu, aby je ukáznìnì plnili. Že by splývaly s okolím? A jak se vám líbí samotné zastávky? Marné je úsilí pracovníkù oddìlení obecnì prospìšných prací udržet je v èistém stavu. Vybílené stìny jsou bìhem nìkolika dní výtržníky opìt pomalovány nebo postøíkány sprejem, lavièky ponièeny a leckde úplnì chybìjí jízdní øády. Oprava jedné takto znièené zastávky nás stojí až , Kè. Zamysleme se nad tím, jestli svou lhostejností ke svému okolí nepøispíváme k tomu, že se nám nedaøí v Porubì poøádek udržet! Všímejme si více svých spoluobèanù a upozoròujme na ty, kteøí nám svým chováním znepøíjemòují bydlení. Pokud se nepodaøí tyto vandaly odhalit a potrestat, nebudeme mít svùj obvod nikdy krásný. Josef Tesarèík SVÌT PSÙ vše pro Vašeho psa , Hl. tøída 1063,OV 8 (dole) SALON STØÍHÁNÍ PSÙ aj. SAMOOBSLUHA veškeré potøeby pro psy KREJÈOVSTVÍ módní tvorba na míru *kombinézy*teplákovky*vesty*pláštìnky* *hár. kalhotky*èepièky*svetøíky n) se neprovádìjí terénní úpravy, informaèní, reklamní a propagaèní zaøízení bez pøedepsaného rozhodnutí nebo ohlášení. Orgány státního stavebního dohledu jsou povìøení pracovníci stavebního úøadu. Stavebník, oprávnìná osoba èi právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních pøedpisù provádìjící nebo odstraòující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou povinni umožnit orgánùm státního stavebního dohledu a jimi pøizvaným znalcùm vstupovat na staveništì a do stavby, nahlížet do její dokumentace a vytváøet pøedpoklady k výkonu dohledu. Dále jsou povinni neprodlenì ohlásit stavebnímu úøadu závady na stavbì, které ohrožují její bezpeènost, životy èi zdraví osob nebo mohou zpùsobit znaèné národohospodáøské škody. Zjistí-li orgán státního stavebního dohledu na stavbì závadu, vyzve podle povahy vìci stavebníka, oprávnìnou osobu právnickou nebo fyzickou osobu podnikající podle zvláštních pøedpisù provádìjící stavbu, aby sjednali nápravu, nebo upozorní jiný odpovìdný orgán, aby uèinil potøebná opatøení. Nedbá-li právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních pøedpisù výzvy orgánu státního stavebního dohledu, vydá stavební úøad rozhodnutí, kterým naøídí sjednání nápravy, pøi provádìní stavby mùže stavební úøad práce na stavbì zastavit. Ing. Zbynìk Richter Pøíštì: Pøestupky proti stavebnímu øádu

6 Porubská Radnice Informuje Obèany 6 Zmrzlina! Oblíbená pochoutka dìtí i dospìlých je zejména v letním období èasto považována za velice rizikový pokrm. Proto jsme požádali paní MUDr. Pavlu Svrèinovou, vedoucí odboru hygieny výživy a pøedmìtù bìžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, o poskytnutí informací o její pøípravì, konzumaci a kontrole prodeje. Zmrzliny mùžeme rozdìlit podle technologie výroby, surovin a pøíchutì. Podle použité technologie se dìlí na vyrobené studenou cestou nebo teplou cestou. Pøi výrobì zmrzlin studenou cestou se pastová, tekutá èi sušená zmrzlinová smìs smíchá s vodou v pomìru, jaký udává výrobce, a bezprostøednì poté se zmrazí na minimální teplotu 8 o C. Pøi výrobì teplou cestou se veškeré suroviny a pøísady s výjimkou ovocné složky a aromatických látek (mléko, cukr, vejce, apod.) po smíchání tepelnì opracují (pasterují). S ohledem na technologii výroby jsou rizikovìjší zmrzliny vyrábìné studenou cestou. Výrobci v našem kraji volí v souèasné dobì tepelné zpracování všech komponentù pasterizací. Podle druhu použitých surovin se zmrzliny dìlí na smetanové mléèné, jogurtové, tvarohové, vodové a s rostlinným tukem. Klíš ová encefalitida je onemocnìní, které souvisí s cyklem aktivity klíš at, tj. od dubna do poloviny øíjna s maximální èetností klíš at poèátkem èervna, jejich postupným úbytkem v èervenci a srpnu a s druhým zvýšením èetnosti v záøí. Výskyt klíš ové encefalitidy v jednotlivých letech je závislý na množství klíš at a na poèasí, které mimo jiné ovlivòuje také kontakt s pøírodním ohniskem nákazy (rekreaèní aktivity). Klinické projevy mívají dvoufázový prùbìh. První fáze, provázená horeèkou a bolestmi hlavy, pøipomíná chøipku a je vystøídána, zpravidla 3 10 dní trvajícím klidovým obdobím, druhou fází, která má rùzné pøíznaky postižení centrálního nervového systému (zánìt plen mozkových, zánìt mozku). Inkubaèní doba se pohybuje od 7 do 10 dní, mùže však být i delší. Rezervoárem nákazy jsou savci a ptáci v lesích, køovinatých i polních biotopech. Sáním na tìchto zvíøatech se infikuje klíštì, které mùže být zdrojem nákazy pro èlovìka. V infikovaném klíštìti se virus udržuje aktivní i po pøemìnì v další vývojová stádia (larva, nymfa, imago) a asi u 6 % jedincù dochází k pøenosu na další generaci klíš- at. Èlovìk se zpravidla infikuje pøisátím klíštìte, avšak k pøenosu nákazy mùže dojít i konzumací mléka, pøípadnì pøi požití nedostateènì tepelnì opracovaných produktù z mléka. Riziko onemocnìní s pøíznaky postižení mozku není sice velké, avšak nelze ho podceòovat. U vìtšiny nakažených probíhá nákaza bez pøíznakù, u menší èásti postižených pak konèí první fází chøipkového onemocnìní a jen u nepatrné èásti osob mùže vést k závažnému onemocnìní. Tato nákaza je øazena k onemocnìním s pøírodní ohniskovostí a výskyt infikovaných klíš at v nadmoøské výšce nad m je výjimeèný. Konec školního roku je vždy pro strážníky Mìstské policie Ostrava ve znamení bezpeènostnì-preventivního opatøení, které spoèívá ve zvýšeném dohledu u nejfrekventovanìjších pøechodù pro chodce, které se nacházejí v blízkosti škol. Tak tomu bylo i letos. Zvýšený dohled na pøechodech pro chodce probíhal od do , vždy nejménì pùl hodiny pøed zaèátkem vyuèování. Dennì nad bezpeèností pøecházejících dìtí dohlíželo okolo devadesáti strážníkù. Této èinnosti se sice strážníci vìnují po celý školní rok, ale ze zkušeností z pøedchozích let víme, že právì v období pøed prázdninami bývají dìti roztržité a zapomínají na svou bezpeènost. Dozory na pøechodech probíhají od roku 1996, Hurá na zmrzlinu! Zmrzliny èleníme podle použité pøíchutì na vanilkové, ovocné (jahodové, malinové, meruòkové apod.), kakaové, kávové, èokoládové... Je nutno rozlišovat zmrzliny a mražené krémy. Mražené krémy se na rozdíl od zmrzlin vyrábìjí prùmyslovì a zmrazování a šlehání smìsi probíhá pod tlakem. Využitím rùzných kombinací pak vzniká námi všemi tak oblíbený pamlsek, který si v horkých letních dnech, a nejen v nich, s chutí dopøejeme. V loòském roce vyšetøila jednotlivá pracovištì hygienické služby v Moravskoslezském kraji celkem 184 vzorky zmrzlin. Z odebraných vzorkù mìlo 49 pøekroèeno požadavky vyhlášky è. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pøi èinnostech epidemiologicky závažných, v ukazateli celkový poèet mikroorganismù a koliformní bakterie. Pøekroèení tìchto ukazatelù signalizuje zejména nedodržení technologické káznì pøi výrobì a prodeji zmrzliny, nepøedstavuje však bezprostøední riziko ohrožení zdraví konzumentù. Ani v jednom pøípadì nebyl zaznamenán výskyt mikroorganismù zpùsobujících onemocnìní lidí. -mac- Virový zánìt mozku pøenášený klíš aty Vývojové stadium klíštìte Na území mìsta Ostravy byla pøítomnost infikovaných klíš at prokázána vlajkováním v minulých letech v areálu porubského koupalištì a pøilehlého lesoparku. Dosud však chybí pøípad onemocnìní, které by jednoznaènì svìdèilo o získání nákazy v této lokalitì. Z preventivních dùvodù je však nutné pøi pobytu na tomto území dodržovat zásady, které by snížily riziko pøisátí klíštìte. K nim patøí trvalé proøezávání køovin v areálu koupalištì. Pro pobyt v lesoparku pak platí používání vhodných repelentù a odìvù chránících povrch tìla. Vèasnou kontrolou po návratu z lesa je tøeba zjistit, zda nejsou na tìle pøisátá klíš ata a pokud ano, snažit se jich zbavit v co nejkratší dobì. Možnost nákazy se výraznì snižuje s dobou, která uplynula od pøisátí klíštìte do jeho odstranìní. Jedno z nejúèinnìjších opatøení v prevenci tohoto onemocnìní je oèkování, které spoèívá v aplikaci 3 dávek základního oèkování v intervalech 4 12 týdnù po první dávce a podání 3. dávky zhruba za 9 12 mìsícù. U øádnì oèkovaných osob je doporuèeno pøeoèkování po 3 4 letech po ukonèení základního oèkování. Oèkování provádí oèkovací centrum Zdravotního ústavu na Partyzánském nám. 7 v Ostravì 1 (tel ). Bližší informace je možno získat na tomto pracovišti. MUDr. Josef Matuška SLUŽBY SENIORÙM V prostorách bývalé oèní školy v Ostravì Nové Vsi dnes sídlí a pùsobí organizace pro køes anskou sociální práci Slezská diakonie. Ta zde za podpory Ministerstva práce a sociálních vìcí a Magistrátu mìsta Ostravy poskytuje a rozvíjí øadu aktivit a služeb pro naše obèany. Nejstarším obèanùm mìsta Ostravy seniorùm jsou nabízeny pøedevším terénní peèovatelská služba Elim, která poskytuje pomoc v domácnostech potøebných seniorù, senior klub a tzv. Domovinka Siloe. Domovinka Siloe je denní centrum, které je urèeno zejména tìm seniorùm, kteøí již pro ztrátu pamìti (napø. vlivem Alzheimerovy choroby, centrální mozkové pøíhody) nemohou zùstávat doma sami. Domovinka je také pomocí pro rodiny, které o takto nemocné pøíbuzné každodennì peèují, ale napø. v dobì zamìstnání nemohou tuto péèi zajistit, nebo si potøebují alespoò na èást dne odpoèinout. Zmíròuje se tím stres, kterému jsou rodinní peèovatelé každodennì vystavováni. Tato forma péèe umožòuje setrvání nemocného èlovìka v rodinném prostøedí a oddaluje tak dlouhodobý pobyt v ústavním zaøízení, který se v takovýchto pøípadech èasto stává jediným øešením situace. Kapacita tohoto zaøízení je osm až deset osob. Domovinka je v provozu každý pracovní den od 7:15 do 17:00 hodin. Doprava klientù z pøilehlých mìstských èástí je zajištìna mikrobusem. V prùbìhu dne se klienti zapojují do rùzných programù napø. trénování pamìti, domácích èinností, vaøení, zpìvu, tance, tìlesného cvièení, oblíbený je pobyt na zahradì a krátké vycházky do okolí. Klientùm je též poskytována pøimìøená péèe pøi sebeobsluze, vèetnì osobní hygieny. Cílem všech, kteøí o klienty peèují, je vytvoøit atmosféru domácí pohody a umožnit klientovi dùstojnì prožít i tuto nelehkou etapu jeho života. Zájemci o tuto službu èi podrobnìjší informace se mohou obrátit na pracovníky Domovinky Siloe tel Mgr. Marie Šimpachová Mìstská policie zve V sobotu 30. srpna 2003 probìhne v areálu jezdeckého klubu ve Staré Bìlé již 6. setkání jízdních policií. Návštìvníkùm této akce se policejní konì pøedvedou v zajímavých soutìžních disciplínách. Program zaèíná v 9:30 hodin. V tento den probìhne také setkání pìstounù psù z útulku v Ostravì-Tøebovicích, kteøí pøedstaví své mazlíèky v øadì soutìží (napø. v pøedvedení poslušnosti psa, upravenosti pejska, vzájemné souhry, soutìž dítì a pes). Pìstouni mohou své pejsky do soutìže pøihlásit každý den v dobì od 7:00 do 15:00 hodin na tel. èísle , nejpozdìji však do red - MALOVÁNÍ NA KAMENY Dne od 14:00 do 18:00 hodin si mùžete v Centru volného èasu na Vietnamské ulici v Ostravì-Porubì vyzkoušet malování na kameny! Výtvarnice paní Sylva Chrobáková vám pomùže vytvoøit z kamene zajímavý upomínkový pøedmìt. Pomùcky i kameny budou v centru k dispozici zdarma. - mac - Èinnost oddílu prevence a dohledu mìstské policie v uplynulém školním roce kdy u Mìstské policie Ostrava vznikl oddíl prevence a dohledu, který se specializuje na problematiku dìtí a mládeže. Pøed vznikem oddílu bylo vytipováno nìkolik rizikových pøechodù pro chodce, které se nacházely v blízkosti škol. S návazností na zhoršující se bezpeènostní situaci ve mìstì se ranním dozorùm zaèali vìnovat i strážníci všech spádových služeben. Každý školní den strážníci dohlíželi v rámci bìžného výkonu služby na vìtšinu frekventovaných pøechodù, které se ve mìstì nacházejí. Po celý školní rok strážnice oddílu prevence a dohledu poøádaly besedy v mateøských, základních a støedních školách a podílely se na výuce dìtí na dopravních høištích. Zuzana Larišová

7 7 Porubská Radnice Informuje Obèany Zajímavé akce v Kulturním centru Poruba V záøí 2003 zaèíná v Kulturním centru Poruba na Opavské ulici nová sezóna. Pro dìti, mladé lidi i dospìlé zde budou opìt pøipraveny zábavné poøady, divadelní pøedstavení a pøednášky. A jistì bude pokraèovat i úspìšná spolupráce s mateøskými, základními a støedními školami. Jak už název centra napovídá, stìžejní náplní jeho èinnosti je právì podpora kulturního dìní. Tøi z mnoha akcí a soutìží, které se zde v uplynulém školním roce konaly, svým významem již dávno pøekroèily hranice mateøského obvodu Poruba. Jedná se o Porubskou rolnièku, Šavrdùv pohár a Porubského skøivánka. Všechny akce se konají za podpory Statutárního mìsta Ostravy. Porubská rolnièka je recitaèní soutìž pro dìti základních škol. Letošní 12. roèník se konal tradiènì v bøeznu. V dubnu na rolnièku navázal Šavrdùv pohár. Tato recitaèní soutìž pro støedoškoláky je zároveò poctou ostravskému spisovateli Jaromíru Šavrdovi, který v dobì normalizace bojoval èinností v disentu proti postupující degradaci èeské literatury. Letošní devátý roèník byl zároveò pøipomenutím jeho nedožitých 70. narozenin a 15. výroèím jeho úmrtí. Cílem obou soutìží je rozvíjet v dìtech lásku k poezii a literatuøe vùbec a dát prostor mladým talentùm, možná i budoucím adeptùm herectví, k seberealizaci. Propracovaným hereckým výkonem letos odmìnili publikum hlavnì ti nejstarší støedoškoláci. U menších dìtí odborná porota zase ocenila peèlivou pøípravu a spontánní projev. V kvìtnu 2003 se do Kulturního centra v Porubì sjeli zpìváèci z celé Ostravy i širokého okolí. Soutìžní klání ve zpìvu lidových písní Porubský skøivánek se konalo už po tøinácté. Vystoupili dìti a mladí lidé ve vìku od 6 do 18 let. Všech tøí soutìží Kam za kulturou Galerie na schodech, ÚMOb Poruba do 5.9. výstava fotografií Fotoklubu Opava Dùm s peèovatelskou službou ASTRA I. Sekaniny 1812/16 do výstava obrazù a grafiky Pavla Štìpánka Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice s poliklinikou do výstava prací klientù kreativního ateliéru Ústavu sociální péèe pro mentálnì postižené Ostrava Nová síò Ostrava-Poruba, Mongolská 2 do Milan Vobruba: Sklo kresby akvarely KD Výškovice, Výškovická 169 každou nedìli od 17:00 hodin taneèní zábavy pro støední generaci k tanci i poslechu hraje Zábøežanka SOUTÌŽ Statutární mìsto Ostrava mìstský obvod Poruba, odbor školství, kultury a volného èasu vyhlásilo soutìž O nejlepší prázdninový videoklip. Základem zábavné soutìže je natoèení vtipné situace nebo zajímavého zážitku na domácí video. Kazety s videoklipy v délce do 1 minuty posílejte nebo pøineste do Centra volného èasu na ulici Vietnamská 1541 v Ostravì-Porubì do 2. záøí Ve ètvrtek 11. záøí 2003 v 15:00 hodin se ve spoleèenském sále centra uskuteèní pøehlídka pøihlášených pøíspìvkù a jejich vyhodnocení. Pøi posuzování jednotlivých pøíspìvkù budou hrát dùležitou roli diváci, kteøí rozhodnou o vítìzi celé soutìže. Nejvtipnìjší videoklip bude odmìnìn. Tak neváhejte a toète! Bližší informace vám budou poskytnuty na tel. è , a Jarmila Karchòaková se celkem zúèastnilo 276 úèinkujících. Je to dùkazem toho, že umìní a folklorní tradice jsou stále zajímavé a aktuální i pro dnešní mladou generaci. A pozor, už nyní je èas zaèít se pøipravovat na další roèníky! Ale není samozøejmì tøeba èekat pouze na tyto soutìže. Mimo v úvodu zmiòovaných poøadù bude Kulturní centrum Poruba i nadále pøipravovat soutìžní akce pestrého charakteru pro širokou veøejnost. Zájem o tento typ nabídky potvrdila v závìru školního roku napøíklad úspìšná realizace 1. otevøeného kuleèníkového turnaje Poruba nebo výlet za koníky na statek v Hrabové, který byl spojen se sportovními a vìdomostními soutìžemi. O veškerých pøipravovaných akcích Kulturního centra se mohou všichni obèané informovat pøímo v objektu na Opavské ulici è nebo telefonicky na èísle Informace naleznete také na internetových stránkách Bc. Radana Zapletalová Zahradnictví Poruba-Ves, spol. s r.o. prodej kořenové, koš álové a listové zeleniny (mrkev, petržel, zelí, řepa ) prodej krouhaného kvalitního zelí osazování mís a truhlíků Ke Skalce 2184/23, Ostrava-Poruba tel.č , VODOROVNÌ: A. Ruská øeka; edém. B. 1. díl tajenky. C. Sportovní odìv; dostihová dráha. D. Druh sportu; slavný finský atlet. E. Ambaláž; proutìná nádoba; textilní rostlina. F. Prohra v šachu; potom; prasátko. G. Mikulášùv doprovod (slovensky); druh sportu. H. Diva; výseè v klenbì. I. 2. díl tajenky. J. Staroøekové; jméno fenky. SVISLE: 1. Jedno z Edisonových jmen. 2. Schvalovatelka. 3. Køièet (zastarale); roèní období. 4. Staré hebrejské platidlo; bùh hromovládce. 5. Vodácký pozdrav; rmut; nepravdy. 6. Dùlní pracovištì; polévkový knedlíèek; druh obalu. 7. Otec (expresivnì); lusky kasie. 8. Azalka; náš svazový hokejový trenér. 9. Pøíslušnice jednoho mnišského øádu. 10. Dùvtip. Køížovka z dílny Køížovkáøského a hádankáøského kroužku Ostraváci KØÍŽOVKA Na horním toku øeky (1. kvízová otázka) leží vodní dílo (viz tajenka køížovky), které je jednou ze zásobáren pitné vody pro Ostravsko. Zkuste odhadnout, jaký maximální objem vody mùže zadržet (2. kvízová otázka). Tajenka: Pøehrada Kružberk Kvízové otázky: 1) Moravice 2) cca 36 mil. m 3 Další velký úspìch mladých házenkáøek TJ SOKOL PORUBA Po úspìchu mladých házenkáøek loni ve Švédsku na mezinárodním turnaji PARTILLE CUP v kategorii dívek narozených v letech 1990 a 1991, kdy nadìjné házenkáøky zvítìzily v silné konkurenci zahranièních týmù, se dìvèata zúèastnila významného mezinárodního turnaje EUROFEST, který poøádala evropská házenkáøská federace (EHF) ve mìstech Izola a Koper ve Slovinsku. Do Slovinska odjela tøi mládežnická družstva. Dìvèata startovala v kategoriích W 1991, W 1990 a W 1988, ve kterých soupeøila s házenkáøkami ze Slovinska, Chorvatska, Maïarska, Rakouska, Polska, Švédska, Itálie a Holandska. Ani v této velké mezinárodní konkurenci se mladé sokolky neztratily. Po celý týden podávaly výborné vyrovnané výkony a pod vedením zkušených trenérù postupnì porazily dìvèata z Ledèe, Olomouce, slovinské Sevnice, rakouského Maroltingeru a chorvatské Bori, aby pak ve finále, do kterého se svou vynikající hrou probojovaly, pøehrály domácí Sevnici 24:8. Skvìlá byla pøedevším dìvèata v kategorii W Naše nejmladší se mohou pyšnit zlatými medailemi a velkým pohárem. Velmi dobøe si vedla i starší dìvèata, která v konkurenci dvaceti družstev obsadila vždy páté místo. Všechna tøi družstva TJ SOKOL PORUBA zanechala u poøadatelù turnaje EURO- FEST výborný dojem a svými výkony si vybojovala úèast v pøíštím roèníku turnaje. Za své vystupování a vzornou reprezentaci nejen tìlocvièné jednoty, ale i našeho mìsta, si zaslouží podìkování. Aleš Trojka Pomùcka: Akša; odur; senes

8 Porubská Radnice Informuje Obèany 8 opravy čalouněného nábytku velký výběr potahových látek dle vzorníků poradenství zdarma doprava zajištěna U Oblouku 501/6 Po, Út, St Ostrava-Poruba Čt Pá tel.: , Vyklízíte byt? Máte pozůstalost? Prodáváte dům, vilu? Odkoupíme od Vás a hotově zaplatíme zejména: obrazy, hodiny a hodinky nábytek skleníky, komody, židle, křesla sochy, sošky kovové, porcelánové, dřevěné sklo a porcelán hrací stroje a strojky pohlednice, lustry, hornické kahany stříbrné tácy, dózy, svícny, pudřenky zbraně šavle, bodáky, pistole, vyznamenání Po dohodě Vás navštívíme ve vaší domácnosti POLA starožitnosti Ing. Vítězslav Polanský 17. listopadu 598, Ostrava-Poruba Výkup a prodej: Po Čt hod. tel mobil: A PRODEJNA CHLADNIÈEK, MRAZNIÈEK PRAÈEK A ŠICÍCH STROJÙ, LAMINOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A3, A4 sbìrna FOTO, pøíjem a odesílání FAXU PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ a PC doplòkù, CD, MYŠ, KLÁVESNICE fa. Luxa NY v.o.s., E. Rošického 1065/9, O.-Poruba (za novým Kauflandem) Po Pá 7,00 11,00 14,00 18,00 So 7,00 11,00 Tel.è.: , mechanik Jazykový kout v Centru volného času Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Jazykové kurzy od září 2003 pro dospělé, děti, studenty výuka individuální, * skupinová anglický jazyk/německý * jazyk/ruský jazyk začátečníci; * konverzace přípravné kurzy k maturitě a * k dalšímu studiu na SŠ a VŠ pro předškoláky i školáky Výtvarná * školička angličtiny Informace: Konzultace ke studiu: srpen, září Výroba, prodej a opravy èalounìného nábytku tel.: mob.: OTY SYNKA 33, OSTRAVA-Poruba 8 Redakèní rada: Hana Kremerová, tel: , Ing. Simona Piperková, Ing. Zdenìk Trejbal, Petr Gajdáèek, Petr Jedlièka, Mgr. Dagmar Nosková, Jan Vežranovský, Magdaléna Schmidková, tel: ; Neprošlo jazykovou úpravou. Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o, Studentská 1770, Ostrava-Poruba, tel.: , fax: Vydáno dne

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. èervenec 2006 14. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 10 Další názvy

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

PORUBA SE MÌNÍ. MÌNÍ SE I JEJÍ OBYVATELÉ?

PORUBA SE MÌNÍ. MÌNÍ SE I JEJÍ OBYVATELÉ? Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Èas se ve svém toku podobá øece. Nedá se zastavit, pouze zanechává v krajinì i v lidech stopy a odrazy dìní. Stejné platí i o našem mìstském obvodu:

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. leden 2007 27. leden 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více