Hlavní tøídu roztanèí folklorní soubory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní tøídu roztanèí folklorní soubory"

Transkript

1 Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Tìžká zranìní pøi autohaváriích, rozsáhlé popáleniny, pracovní a sportovní úrazy, složité, život zachraòující operace, onemocnìní krvetvorby tam všude je zapotøebí lidské krve. Zdravotníci proto s úctou uznávají, že dárcovství krve a krevní plazmy stále patøí k nejhumánnìjším projevùm lidské solidarity. Dárcùm krve a krevní plazmy vdìèí tisíce a tisíce lidí za vrácené zdraví èi zachránìný život. Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava navštívilo v roce 2002 celkem dárcù krve a dárcù plazmy Samozøejmì, že hovoøíme o èestných dárcích, doplòuje MUDr. Zuzana Èermáková, primáøka centra. Ve srovnání s rokem 2001 se poèty èestných dárcù krve zvýšily o ètyøi tisíce a èestných dárcù plazmy pøišlo dokonce o osm tisíc více. Kdo všechno mùže darovat krev? Krev a plazmu mùže darovat každý zdravý èlovìk ve vìku od osmnácti do pìtašedesáti let. Dárcem se ovšem nesmí stát èlovìk, který prodìlal žloutenku nebo jiné závažné onemocnìní, èi byl v pøedchozím mìsíci kousnut klíštìtem. V posledním roce mu také nesmìlo být provedeno tetování èi piercing. Jinak jsou vítáni dárci, a už mají jakoukoli krevní skupinu. Vzácnìjší, a proto žádanìjší jsou krevní skupiny s RH negativním faktorem. V jakých termínech mohou dárci do krevního centra pøijít? Krev a plazmu odebíráme každý všední den, a to od pondìlí do ètvrtku vèetnì. Èasovì pak odbìry probíhají takto: pondìlí až støeda od 7:00 do 15:00 hodin, ve ètvrtek od 7:00 do 16:30 hodin. Pátek jsme vyhradili cílenì zvaným dárcùm a lidem, kteøí pøicházejí darovat krev poprvé. Pøi této pøíležitosti bych ráda oslovila studenty Vysoké školy báòské Technické univerzity Ostrava, kteøí jsou v naší nejtìsnìjší blízkosti. Tøebaže náš registr dárcù je obsáhlý, mladá generace je velmi vítána a potìšilo by KREV ZACHRAÒUJE ŽIVOTY Krevní centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava svým vybavením a pøístupem personálu k dárcùm splòuje nároèné požadavky i z hlediska Evropské unie. ÚMOb Poruba: Internet: nás, kdyby se studenti k dárcovské aktivitì pøipojili. Letní mìsíce jsou z hlediska nárùstu úrazù už tradiènì rizikové. Nebude vám scházet krev? Jsou to pøedevším dopravní úrazy, ale i zranìní ze sportovních aktivit. Je tìžké odhadnout, ve kterém období budeme mít zvýšené nároky na tu èi onu krevní skupinu. Proto uvítáme, když pozvaní dárci do krevního centra pøijdou. Jestliže však nastane nedostatek krve, pak se na veøejnost obrátíme prostøednictvím médií se žádostí o pomoc. Vìøím, že stejnì jako v minulosti bude naše volání vyslyšeno. Krevní centrum ostravské fakultní nemocnice je známo jednak pøíjemným, moderním prostøedím a komfortem pro dárce, vstøícností a vlídnosti zdravotnického personálu, ale i dalšími aktivitami, které dárce zøejmì pozitivnì motivují. Získali jsme øadu sponzorù, kteøí dárcovskou aktivitu dotují hodnotnými cenami. Patøí mezi nì napø. Plzeòský prazdroj, a.s., Všeobecná zdravotní pojiš ovna, Severomoravská plynárenská, a.s., Severomoravské vodárny a kanalizace, a.s., fa NOWAKO Opava a další. Za jejich podporu jim patøí naše podìkování. Poslední otázku jsme proto položili dárcùm samotným. Jak na vás soutìže dotované cenami pùsobí? Vìra P. z Poruby: Soutìž je dobrá vìc. Darovat krev však nechodím jen z toho dùvodu. Zatím jsem ještì nic nevyhrála, ale pøesto pocit, že se soutìže mohu zúèastnit, je velice pøíjemný. Marek H. z Ostravy-Zábøehu: Soutìže se mi líbí, i malé pozornosti sponzorù jsou milé. V èervnu jsem absolvoval dvaaosmdesátý odbìr (daruje krev i krevní plazmu, pozn. autora), takže jsem èastým hostem krevního centra. A v hlavních soutìžích jsem už vyhrál dvakrát. Ptal se Štìpán Neuwirth Hlavní tøídu roztanèí folklorní soubory Tak jako v minulých letech i letos probìhne v týdnu od 11. do 15. srpna 2003 Festival mìstských folklorních souborù s mezinárodní úèastí s názvem Folklor bez hranic Ostrava Obèanùm mìstského obvodu Poruba se úèastníci festivalu pøedstaví ve ètvrtek a po krátkém prùvodu Hlavní tøídou pøedvedou na pódiu u kruhového objezdu v odpoledním festivalovém programu svá vystoupení. Letošního VI. roèníku, nad kterým pøevzal záštitu primátor mìsta Ostravy Aleš Zedník a pøedseda poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky Lubomír Zaorálek, se zúèastní kromì ostravských souborù také soubory z Opavy, Strakonic, Polska, Rakouska, Estonska a Nového Zélandu. Celou akci bude provázet výstava fotografií minulých roèníkù festivalu z archivu Františka Øezníèka, kterou mùžete zhlédnout od 4. do 22. srpna 2003 ve foyer Nové radnice v Ostravì. Ing. Milena Jochymová

2 Porubská Radnice Informuje Obèany 2 Extraliga ledního hokeje - informace o parkování V nastávající sezónì extraligy ledního hokeje budou hokejisté HC Vítkovice hrát svá ligová utkání na zimním stadionu Sportovních a rekreaèních zaøízení mìsta Ostravy s. r. o. (SAREZA) v Porubì. Parkování pro vozidla návštìvníkù bude zajiš ovat odbor dopravy a komunálních služeb Úøadu mìstského obvodu Poruba. V tìsné blízkosti zimního stadionu budou vyhrazeny rovnìž plochy pro parkování V.I.P. hostù. Extraliga ledního hokeje bude zahájena v 17:00 hodin prvním zápasem. Parkování vozidel v prùbìhu celé extraligy bude zajištìno pøechodnými dopravními úpravami ulic Hlavní tøída a Porubská. Pro motorizované návštìvníky bude pøipraveno k zaparkování 250 míst na Porubské ulici a ve støedové èásti Hlavní tøídy, 242 míst také v levých jízdních pruzích Hlavní tøídy v úseku Pìkné poèasí láká každoroènì milovníky cyklistiky do ulic. Mnozí však pozapomínají na skuteènost, že pro nì platí stejná pravidla silnièního provozu jako pro øidièe motorových vozidel. Napøíklad nesmí za jízdy kouøit ani telefonovat a v neposlední øadì pøed jízdou požívat alkoholické nápoje. Cyklista mladší 15 let je povinen za jízdy používat ochrannou pøilbu schváleného typu, kterou musí mít nasazenou a øádnì pøipevnìnou na hlavì. Pøi jízdì na jízdním kole je cyklista povinen øídit se zákonem. 1. Je-li zøízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na køižovatce s øízeným provozem pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 2. Na vozovce se na jízdním kole jezdí pøi pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. 3. Cyklisté smìjí jet jen jednotlivì za sebou. 4. Pohybují-li se pomalu nebo stojíli vozidla za sebou pøi pravém okraji vozovky, mùže cyklista jedoucí stejným smìrem tato vozidla pøedjíždìt nebo objíždìt z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; pøitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. V dobì uzávìry ul. Porubská v úseku kruhový objezd ul. Matìje Kopeckého byla celoplošnì vyspravena komunikace a opraveny také chodníky. Souèasnì bylo v souladu s platnými dopravními pøedpisy vybudováno nové parkovištì pøed pekárnou. Od provádí správce místní komunikace ul. Porubská, spoleènost Ostravské komunikace a.s. (OK a.s.), souvislou údržbu v úseku kruhový objezd ul. Opavská. Opravy chodníkù v této èásti zajiš uje MOb Poruba. Na ul. Porubská bude novì zøízená autobusová zastávka Poruba vozovna, vèetnì pøístøešku. Po dokonèení oprav komunikací ul. Porubská bude následovat celoplošná oprava ul. Francouzská od obchodního centra PROBYT po ul. Opavská, kterou zajistí spoleènost OK a.s. Poslední opravovanou komunikací OK a.s. bude ul. Mongolská, na které bude zøízena nová autobusová zastávka Øecká s pøístøeškem pro cestující. Do zahájení hokejové extraligy na zimním stadionu v Ostravì-Porubì (záøí 2003) budou opraveny místní komunikace ul. Èkalovova, Španieod kruhového objezdu až po ulici Francouzskou a 243 míst na samotné Francouzské ulici poblíž okresního soudu. Tato místa budou zpoplatnìna. Pøíznivci HC Vítkovice, kteøí se vydají na zápas mìstskou hromadnou dopravou, budou moci vystoupit na zastávce Poruba vozovna, pojedou-li tramvají, nebo na zastávkách Vìžièky èi Vozovna, budou-li cestovat autobusem. Nové jízdní øády MHD budou platné od Dopravní podnik Ostrava, a.s. zajistí po skonèení každého utkání posilové vozy pro pøepravu fanouškù. Pro návštìvníky pøijíždìjící od Opavy, Ostravy a z jiných mìst bude na komunikacích umístìn orientaèní informaèní systém znaèek, který bude øidièe smìrovat k místùm možného zaparkování. Organizaci dopravy a bezpeènost silnièního provozu budou poøadatelùm pomáhat zajiš ovat hlídky Mìstské Policie Ostrava a Policie ÈR. Ing. Blanka Freislerová CYKLISTÉ A ZÁKON 5. Je-li zøízená stezka pro chodce a cyklisty oznaèena dopravní znaèkou Stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddìlen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh pro nìj vyznaèený. Pruh pro chodce mùže cyklista užít pouze pøi objíždìní, pøejíždìní, otáèení, odboèování a vjíždìní na stezku pro chodce a cyklisty, pøitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu pro nì urèeném. 6. Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty mùže užít i osoba pohybující se na lyžích nebo Z JEDNÁNÍ ZMOb PORUBA Zastupitelstvo mìstského obvodu Poruba na svém 5. zasedání konaném dne rozhodlo - dle Zásad o prodeji obytných domù, bytù a nebytových prostor v majetku SMO-MOb Poruba o prodeji jednotlivých bytù v domì è. 38/4856, ulice Ludvíka Podéštì, stávajícím nájemcùm - souhlasit s návrhem komunikaèního napojení Nad Porubkou, které pøedpokládá: - ponechání stávajícího øešení križovatky ul. Nábøeží SPB x Porubská s tím, že ul. Nábøeží SPB bude svislým dopravním znaèením oznaèena jako komunikace hlavní a ul. Porubská jako komunikace vedlejší - do prostoru stávající køižovatky ulic Dìlnická x Nad Porubkou x Nábøeží SPB umístit novou okružní køižovatku vèetnì nového vjezdu/výjezdu do areálu Nad Porubkou Petr Jedlièka koleèkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemní komunikaci rozumí i kolobìžka. Za porušení nìkterého z pøedcházejících ustanovení mùže strážník mìstské policie udìlit pøestupci pokutu v blokovém øízení do výše 1 000, Kè. Ve správním øízení pak mùže být udìlena sankce až do výše 2 000, Kè. Nejohroženìjší skupinou cyklistù jsou dìti, a proto jim Mìstská policie Ostrava vìnuje znaènou pozornost. Již nìkolik let provádí strážnice specializovaného oddílu prevence a dohledu výuku na dìtských dopravních høištích. Dìti jsou v jejím prùbìhu seznámeny s dopravními znaèkami a riziky, která jim hrozí v hustém dopravním provozu. Od roku 1996 nabízí Mìstská policie Ostrava cyklistùm také bezplatnou evidenci jízdních kol. K registraci je kromì kola zapotøebí pøedložit záruèní list nebo jiný doklad o nabytí, aby nedošlo k zaregistrování již zcizeného kola. Kolo je poté prohlédnuto pracovníkem, který zapíše èíslo rámu, barvu, poèet pøevodù, vybavení, specifické znaky a další upøesòující údaje. Své kolo si mohou obèané nechat zaregistrovat každý pracovní den na služebnì Mìstské policie Ostrava, Peterkova 369, Ostrava-Svinov, a to v dobì od 7:00 do 15:15 hodin. Zuzana Larišová Opravy komunikací a statická doprava v MOb Poruba lova, Dìtská, vèetnì pøilehlých chodníkù, a vybudováno parkovištì na ul. Dìtská (15 stání). Z plánovaných staveb MOb Poruba, které øeší nedostatek parkovacích míst v našem mìstském obvodu, budou v letošním roce zrealizována parkovištì na ul. B. Martinù, Spartakovcù, Jaselská a ul. Podroužkova. Stavební práce již byly zahájeny na ul. Jaselská, Spartakovcù a B. Martinù. Od pokraèuje rekonstrukce komunikací pro pìší na Hlavní tøídì. Chodníky ze zámkové dlažby budou již v celém úseku Hlavní tøídy, tj. od ul. Francouzská po ul. 17. listopadu. Støedová èást Hlavní tøídy byla upravena zámkovou dlažbou v úseku od kruhového objezdu v celkové délce 165 m smìrem k ul. Francouzská. Nové povrchové úpravy komunikace se doèkají také obèané bydlící v èásti ulice Rekreaèní, kde mìsto v souèasné dobì provádí kanalizaèní sbìraè D-VI. Obvod následnì vyspraví stávající nevyhovující povrch vozovky. V mìsíci záøí bude dobudována cyklotrasa T podél ul. Martinovská v úseku od ul. B. Nikodéma po ul. Tøebovická, kterou se propojí mìstské obvody Martinov, Poruba a Tøebovice. Cyklistická stezka T je stezka pro chodce i cyklisty, vybavená svislým a vodorovným dopravním znaèením s piktogramy cyklisty. Výše uvedené stavby jsou hrazeny z finanèních prostøedkù mìsta a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jejich pøípravu a realizaci zajiš uje odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba. Plánovaná výstavba komunikace s mostem, která má propojit ul. K Myslivnì a V Zahradách nebyla doposud zahájena, nebo není vydáno územní rozhodnutí, kterému musí pøedcházet schválení zmìny Územního plánu mìsta Ostravy po projednání krajského úøadu. Pøipravuje se rovnìž celoplošná oprava ul. Gen. Sochora, která má být hrazena z fondu PHARE (EU). V souèasné dobì probíhá schvalovací proces pøedloženého návrhu v Praze a Bruselu. Stavbu zajiš uje útvar plánování rozvoje, projekty, fondy ÚMOb Poruba. Ing. Blanka Freislerová

3 3 Porubská Radnice Informuje Obèany I když jsou prázdniny v plném proudu, pøipomeòme si významné dny našich žákù a studentù V Centru volného èasu na ulici Vietnamská 1541 se uskuteènila 17. èervna 2003 významná událost. Na úterní dopoledne zde zamìstnanci odboru školství, kultury a volného èasu ÚMOb Poruba pøipravili slavnostní setkání starosty a místostarostky mìstského obvodu Poruba pana Miroslava Nováka a paní Mgr. Dagmar Noskové s nejlepšími žáky, kteøí v doprovodu svých øeditelù reprezentovali všech ètrnáct porubských základních škol. Po struèném pøedstavení žákù svými øediteli pøevzalo 51 dìtí z jednotlivých škol z rukou pana starosty pamìtní listy, vyjadøující ocenìní za vzornou reprezentaci své školy a mìstského obvodu Poruba, a už pøi jedineèných sportovních èi kulturních výkonech nebo za výborné studijní výsledky po celou dobu školní docházky, èi za bezprostøední a nezištnou pomoc svým spolužákùm a kamarádùm. Dne probìhlo na porubské radnici slavnostní rozlouèení studentù Gymnázia Olgy Havlové se školou, kterou celé dlouhé (nebo snad krátké?) ètyøi roky navštìvovali. Vstøícnost zamìstnancù radnice Mìstského obvodu Poruba v èele s jeho starostou panem Miroslavem Novákem a jeho pùsobivý proslov ke stu- Maruška Hujerová Kromì pamìtních listù pøedala Mgr. Dagmar Nosková všem ocenìným volnou permanentku na internet v centrech volného èasu, což vìtšina žákù s radostí pøivítala. Souèástí slavnostního setkání byl i kulturní doprovodný program, o který se postarala talentovaná žákynì 5. tøídy Základní školy na ulici A. Hrdlièky Marie Hujerová, která se pøedstavila se skladbou pro housle Charlese de Beriota è. 9. K dobré náladì všech zúèastnìných pøispìli i zamìstnanci a studenti SOŠ a SOU pro tìlesnì postiženou mládež na ulici 17. listopadu v Ostravì- Porubì, kteøí se postarali o chutné pohoštìní. Na závìr celé akce dostali ocenìní žáci pøíležitost využít vybavení centra a zasoutìžit si v rùzných èinnostech, jež centrum volného èasu nabízí. Ing. Dalibor Holek Slavnostní rozlouèení maturantù s gymnáziem Na poèátku bylo lehké chvìní kolem žaludku Vykroèit pravou nohou Vybrat to nejlepší místo První dojmy z profesorù Okukování, poznání a sbližování Spousta knih a sešitù Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus Množství jmen a tváøí Zabydlování šatní skøíòky Školní bufet, stravenky a jídelna Pochybnost, jestli to zvládnu Jistota, že nic neumím První, druhý, tøetí test První zameškaná hodina První úspìch, první pìtka Kam jenom s tím tahákem? Veselé vánoèní hody, zpívejte dítky koledy Pololetí, spousta uèení a vysvìdèení Koneènì zase prázdniny Jarní, velikonoèní a je tu ètvrtletí Brebentìní, klevetìní, hlavnì hodnì legrace Chlebník, øízek, fo áky Výletujem za poznáním Poslední dny ve škole Dohnat co se nestihlo Sehnat složku na výzo Èekají nás dva mìsíce odlouèení Druhák, tøe ák, pøežili jsme bez úhony Jsou z nás víc než staøí známí Chvilka stresu pøed tabulí Na uèení spousta èasu Bonmot støídá ostrý vtip Jakoby nám patøil celý svìt Stali se z nás mazáci MALÉ - VELKÉ ÈTYØI ROKY dentùm v obøadní síni úøadu - to bylo zajímavé zpestøení pøi letošním vyøazení maturantù. Celá akce tak dostala pùsobivìjší a slavnostnìjší charakter. Øeditelství gymnázia upøímnì dìkuje všem, kteøí se na akci podíleli a tìší se na spolupráci i v dalších letech. Mgr. Zdenìk Schneider Maturita zdá se být tak daleko Stužkovací veèírek a stále spousta èasu Homo maturibundus sum Pøípitek a spousta støepù pro štìstí Vánoce a pøání š astné maturity Asi by to chtìlo zaèít s pøípravou Hlavnì najít maturitní otázky Dá se tohle vùbec zvládnout? Ještì, že je poøád spousta smíchu Zítra píšem slohovku Studené ruce a v hlavì vymeteno Které z témat jenom zvolit Tolik míst, kde bych teï byl radìji Než se nadìjeme, je to za námi Úleva se nekoná Za chvíli nás èeká ústní zkouška Jenom žádná psychóza Hlavnì vìcnì, a to má tvar a formu Vytáhnout se na posledním zvonìní Vybrat nìco penìz, a je za co slavit Povedlo se, zbývá jenom odmaturovat Svatý týden, izolace, panika a zhroucení Rodièe, co nám doma drží palce Zatím nikdo nevyletìl Zelený pytlík, v duchu vroucné pøání Dvacet ètyøku prosím ne Dopadlo to celkem dobøe Mami, tati, je to líp než za šestnáct Složili jsme zkoušku dospìlosti V tomto nìkolikaminutovém sprintu jsem se pokusila alespoò v náznacích pøipomenout dokonèený ètyøletý maratón. V cíli ale ještì nejsme, protože nic o vzdìlání neplatí tolik, jako to, že je to bìh na dlouhou tra. Diana Hlubková DEN SE STAROSTOU V kvìtnu letošního roku byla v našem èasopise vyhlášena soutìž pro dìti a mládež od 13 do 19 let, která se vztahovala k mìstskému obvodu Poruba. Ptali jsme se dìtí, zda vìdí 1. Jak pøišla obec Poruba ke svému jménu? 2. Co má ve znaku mìstský obvod Poruba? 3. Jak se jmenuje starosta našeho MOb? Všichni zúèastnìní správnì odpovìdìli, že 1. Název Poruby souvisí s kácením - s rubáním stromù a vznikem porubù. 2. Znakem Poruby je polcený štít. V pravém zlatém poli vyniká pùl slezské orlice, levá polovina je èerveno-modøe dìlena. Nahoøe je umístìna zlatá hlavice berly, dole zkøížená zlatá hornická kladívka. 3. Starosta mìstského obvodu Poruba se jmenuje Miroslav Novák. A právì s panem starostou strávil pracovní den vylosovaný výherce soutìže, 16letý Martin Bugaj, student Gymnázia Olgy Havlové. Všechny, se kterými se Martin bìhem svého pobytu na radnici setkal, pøekvapil jeho vyzrálý pohled na život v obci. Díky dni se starostou jsem se mohl pøesvìdèit, že náš pan starosta je opravdovým koordinátorem veøejného života v Porubì. Jsem pøesvìdèen, že jeho starostování vychází z nitra, a že svou práci vykonává zodpovìdnì, øíká Martin. Doba strávená v jeho spoleènosti byla krátká na to, abych poznal vše, co tato profese obnáší. Zjistil jsem, že patøí k tìm, kteøí naslouchají pøipomínkám obèanù. Pan starosta kontroluje, jestli podnìty obèanù nezapadnou a zda se jimi odpovìdní zamìstnanci úøadu zabývají. Kromì úèasti na rùzných pracovních jednáních a sledování starostových povinností se mohl Martin vyjádøit i k dìní v Porubì. S panem starostou jsme se neshodli jen v jediné vìci a to v poøádání akcí pou ového charakteru na Hlavní tøídì. Pan starosta zastává názor, že poutì do centra mìsta patøí. Já si to myslím také, ale ne na Hlavní tøídu, kdy bývá kvùli tìmto akcím èást této ulice uzavøena a obèané jsou po celý víkend úpravami dopravy omezováni. Jsou i jiná místa, která by mohla být pro tyto akce využita. Prostor v blízkosti Mc Donald s na Francouzské ulici by poutì urèitì oživily. Ale jsem rád, že bydlím v Porubì. A co by Martin v našem mìstském obvodu zmìnil? Chybí mi obchody, které zmizely z Hlavní tøídy. Místo nich se objevila tzv. obchodní centra, ve kterých se prodává nekvalitní zboží Z centra mìsta se tak stává tržnice. A jako cyklista i bruslaø využívám cyklistické stezky, ale na Hlavní tøídì jsou èasto pøerušované vozovkou. To se mi zdá nebezpeèné. Protože den se starostou pøedstavuje i pohled do politického života, zeptali jsme se, zda by se chtìl stát v budoucnu politikem? O tom však Martin zatím neuvažuje. Mohl jsem se pøesvìdèit, že práce starosty je nesmírnì nároèná, øíká. Jsem rád, že jsem v soutìži uspìl a mìl jsem pøíležitost aspoò trochu poznat, co práce na radnici obnáší. Díky èasu, který jsem mohl strávit se starostou mìstského obvodu, jsem poznal, že pan starosta je osobnost, která je zde pro všechny obèany v Porubì. - red -

4 Porubská Radnice Informuje Obèany 4 POVÍDKA NA LÉTO S moøskou solí na víèkách (pokraèování z minulého èísla) Jana byla pro tátu nekoneènou inspirací. Než dojeli do Splitu, pøemluvila ho, aby zahnul z magistrály do vnitrozemí. Bylo spálené, pøed nedávnem tady hoøelo a pak vidìla domy znièené válkou, ženy v èerném prodávající kozí a ovèí sýry, melouny a sklenice s rakijí a vínem. Všechno ji bavilo, byla uchvácená, tøebaže zpustlá krajina nepùsobila pøíznivì. Když se vraceli ke Splitu bylo to opìt v noci zastihla je bouøe. Vlastnì si mysleli, že je to kanonáda, že se v Chorvatsku opìt válèí. Nebe dunìlo, záblesky elektrických výbojù mezi mraky a hustý déš. Cesta Janku vyèerpala, takže po nalodìní na trajekt v kajutì usnula a spala až do Vela Luky na Korèuli. Ubytovali se v soukromí, u milé rodiny se dvìma dìtmi. Žiljika byla v dceøinì vìku, Mirovi bylo devatenáct. Pozvali Janku na výlet a vrátili se až k ránu. Zachoval klid, tøebaže mu dobøe po tìle nebylo. Ta ko, byli jsme na Proizdu, víš, to je takový ostrov s krásnou restaurací a pláží, kde jsou úplnì bílé kameny. Jsou slané. A zpívaly tam cikády, kluci v zátoce nalovili chobotnièky, na lodi jsme obìdvali, skákali jsme z paluby do moøe, na dnì bylo plno ježkù ti žijí jenom tam, kde je úplnì èistá voda! Nemohl se na ni zlobit. Druhý den najal loï a pluli opìt dlouhou zátokou na širé moøe. Ukázal dceøi ostrùvek, kam kdysi Øímané vysazovali malomocné. Dopluli až do míst, kde se za první svìtové války odehrála velká námoøní bitva a on vyprávìl Jance o pozorovatelnì na kopci Hum; Rakušané tam mìli námoøní dìla. Zátoka u Vela Luky zažila nìco zvláštního, øekl, když se blížili zpátky k pøístavu. Zavedl dceru do restaurace a ukázal na velkou èernobílou fotografii. Byl na ní zachycený celý záliv, ale bez vody. Na bahnitém dnì se válely bárky, lidé naboso pøecházeli od jednoho bøehu k druhému. Kdysi tady najednou ustoupilo moøe, snad kvùli zemìtøesení nìkde u Japonska, na druhé stranì planety. A po mnoha hodinách se vrátilo jako ohromná pøílivová vlna. Rozbila pøevrácené lodì, zatopila domy vysoko na úboèí. Lidé se zachránili, èekali to, utekli do kopcù. Pak jim zahynula vinná réva a tak zaèali pìstovat olivy. A ještì si vzpomenul na starého námoøníka, kterého postihla vlna politických represí. Strávil nìkolik let na nìjakých ostrovech, kam zavírali politické vìznì. Vrátil se s hlavou prožranou èervy, ale s duchem nezlomeným. Zaèal k sobì zvát malíøe z celého svìta; pøijíždìli, pobyli, malovali. Nic po nich nechtìl, pouze jeden jediný obraz, který ve Vela Luce vznikl. Má jich desítky, nìkteré velmi zajímavé, øekl a po chvíli dodal: Napsal jsem o staøíkovi zajímavou reportáž. Mluví nìkolika jazyky a dokonce se zná s Vasilem Biåakem Když zachytil její nechápavý pohled, dodal na vysvìtlenou: Áále, to byl jeden z našich komunistických šéfù pøed rokem I ve Vela Luce vstával z lùžka jako obyèejnì velice brzy. Potichu, aby nikoho nevzbudil, vycházel na zápraží, sedìl tam na kamenné podezdívce a pozoroval velké èerné èmeláky. Nalétávali na zvonkovité kvìty, pili nektar a nìkteøí to pøehnali tak, že se opili a padali z kvìtù na zem. Letní rána jsou v Chorvatsku nejkrásnìjší. Vynoøují se bì. Dokonce spatøili velikánskou chobotnici, jak pluje po hladinì. Potkali také dva tankery a velkou rybáøskou loï. Když se vrátili domù, dcera mu øekla: Tati, na to nikdy nezapomenu. Nebylo dùvodu, aby nevìøil. Pøál si, aby si v pamìti uchovala jen to krásné, z èeho bude èerpat sílu v budoucnu Zahlédl nìco v dálce. Blížily se dvì rybáøské loïky a pøed nimi voda doslova vøela. Bože, co se tam dìje? Jak se èluny blížily, rozeznával pár desítek metrù pøed jejich pøídìmi velké výstøiky moøské zpìnìné vody. Došlo mu, že se stal svìdkem lovu velkých moøských predátorù, pod hladinou se odehrávalo drama. A potom se nad vlnami zaèernalo. Pøipomínalo to vlaštovky, hejna vlaštovek, které loví hmyz pøed deštìm. Také létají tak nízko. Jenže nad moøem nebyli ptáci, to nebývalé množství drobných ryb prchalo pøed nebezpeèím. Nezaváhal, tøebaže nevìdìl, co se v moøi dìje, kdo nutí ryby k panickému útìku z otevøeného moøe do protáhlé zátoky. Vrhl se do vody a plaval ve smìru mohutného gejzíru; sloup vody se zlomil a v tisících kapkách padal zpátky. Padesát metrù od bøehu se potopil. Voda byla neprùhledná, všude plno ryb velkých, ale zejména malých sardinek. Statisíce, miliony jich bylo. Prudce mu uhnuly do strany, ale hned ho obklopily další. Pod vodou zaslechl hluk motorù, to rybáøi pluli za hejny. Vynoøil se a slyšel, jak se muži smìjí. Lacino pøišli k velkému úlovku. Staèilo spustit sítì a pøehradit èást zátoky, kam zøejmì delfíni nahnali ryby. Plul mezi sardinkami a makrelami, drobounké štíhlé jehlice do nìj vrážely, vidìl velkou spoustu neznámých ryb i velikých, které zatím v moøi nespatøil. Èas od èasu vy- z bohorovného klidu dlouhých nocí, jsou pøíjemnì naladìná, míròounce teplá a skvìlá k procházkám. Voní dozrávajícími fíky, nadìjné hrozny visící z konstrukcí pøed vchody vilek jsou malinko orosené, moøe klidné. Rád se procházel uzounkými ulièkami všech mìst, která v zemi Jaderského moøe poznal. Miloval je nejen pro jejich skromnost i malebnost, ale pøedevším proto, že z nich doslova vyzaøovala historie. A také tu bylo málo psù. Když si vzpomenul na ulice svého mìsta na severu Moravy zneèištìné psími výkaly, otøásl se hnusem. Chorvaté psi nepotøebují, mají krásnou pøírodu a také se tu tak nekrade, napadlo ho. Posbíral opilé èmeláky a uložil je za zídku, aby nedošli úhony. Bude vás bolet hlava, až se proberete? Usmál se myšlence, kterou hmyzí mazavky polidštil. Pak vybìhl do svahu a sebìhl na pláž pøed hotelem Adria. Hodinku si zaplaval a potom šel posnídat na loï starého Mrljièe, od nìhož sbíral poznámky pro další reportáže. Èas ubíhá rychle. Jednoho dne se rozlouèili s milou rodinkou, se Žiljikou a Mirem a nalodili se na trajekt. Zpáteèní cestu prostáli na nejvyšší palurazil opìt nad hladinu gejzír, ale útoèníky nezahlédl. Nemohli to být žraloci? Vrátil se na bøeh a pozoroval rybáøe, jak loví. Vytahovali plné sítì, nìco mu ukazovali a volali na nìj. Zøejmì žertovali. Jeden hmátl ke dnu èlunu a zvedl nad hlavu velikánskou rybu. To riba, velika riba! Složil dlanì pøed ústa a zahulákal: Zadaøilo se vám, chlapi! Zamával jim také a potom zamíøil zpátky k hotelu. Rodinu zastihl u snídanì. Když jim vyprávìl svùj zážitek, Míša se zvedl od stolu a zamíøil z jídelny. Dìdo, pojïme se podívat, ukaž mi ty ryby! Žena se vydìsila: Nemohli tam být žraloci? Jana chvíli neøíkala nic, pak se zeptala: Nebál ses? Po snídani šli na pláž k hotelu Esplanade. Kluk se vyøádil na tobogánu, kousek od pláže byl kiosek, kde se dalo koupit hroznové víno a fantastické makovníky. Míša odbíhal pro zmrzlinu; malý kluk napínal èíšníky dlouhým výbìrem z nabídky, která oèím ladila barevností. Na rozdíl od èeských zmrzlin èasto køtìných vodou byly chorvatské nefalšovanì chutné a smetanovì lahodné. Na pláži se pøedvádìla jedna pøekrásná Nìmka, Jana si našla spoleènost a hrála s nimi nìco na zpùsob póla. Obìdvali na terase hotelu, v jídelnì byla spousta lidí a na stìnách visely nostalgické obrazy. Na jednom z nich byla mladá žena sedící na balvanu. Z rukou jí padal dopis a snášel se nìkam do nekoneèného zapomnìní. Èeská republika mìla v Crikvenici vilu. Jezdily sem na ozdravné pobyty dìti, i moje maminka tady byla, vzpomenul si. A v Opatiji založil tamìjší park èeský zahradník! Po obìdì naložil rodinu do auta a vydali se na Krk. Pohled z mostu za denního svìtla byl úchvatný. Dokonce, když míjeli letištì, vidìli pøistávat letadlo. Sjel z hlavní cesty a zamíøil do jednoho z nejúrodnìjších údolí. Kdysi mu ho ukázala paní Dubravka, majitelka jedné cestovní kanceláøe. Cítil pýchu v každém jejím gestu, když mu pøedvádìla bohaté støapce tìžkých hroznù, rajèata, která se nevešla do obou dlaní, vodní melouny nebývalé velikosti. Všechny zážitky završila bohatá veèeøe, kterou uzavíral paški sýr a lahodné víno. Jednou vám sem poteèe z vnitrozemí, od nás, zlato, øekl jí. Ovšem, když si budete chránit pøírodu a zachováte ji v plné kráse. Bude to však možné pøi takové zátìži rostoucí turistiky? Na novináøskou otázku neodpovìdìla. Jen se usmála a pronesla: Nema problema! Nakonec skonèili v Njivicích. Zlákala je Plava terasa. Pro dìti tam byla plytká zátoka, žena hlídala Míšu, on plaval s Janou do moøe. Vonìlo stejnì jako všude podél jaderského pobøeží. V blízkém lesíku se promíchávaly borovice s duby, létaly tam sojky, nádherní motýli a velcí roháèi. Pak se vrátili zpátky a Janka se pøidružila k matce a k Míšovi. Vyšel z vody, usedl na lehátko a pozoroval je. Lidé takovým okamžikùm pøisuzují pojem štìstí. Byl ho plný. Když zavøel oèi, cítil, jak mu slunce osušuje víèka. Až se odpaøí voda, zbude na kùži jemný povlak soli. Moøská voda je podobná slzám, napadlo ho. Jako kdyby se ve všech moøích a oceánech sbíralo po miliony let všechno, co lidi trápí. Každé neštìstí tak projde oèistnou kùrou, voda se vrátí nad pevninu a zavlaží obilí i tam u nás. Solí ochutíme krajíc chleba, nabereme sílu a prožijeme další den Když k nìmu pøišli, spal. Ve snu se usmíval. Tváø mìl opálenou, pouze víèka byla bílá od soli. Zapadající slunce jiskøilo na drobounkých krystalcích. Ten náš táta! øekla žena. Ten se mìl narodit tady Štìpán Neuwirth

5 5 Porubská Radnice Informuje Obèany Budeme žít na smetišti?! Mìstský obvod Poruba patøí právem mezi nejhezèí èásti Ostravy. Obèané jsou zvyklí na to, že je obklopuje spousta zelenì. Za zcela samozøejmé považují to, že se o prostøedí, ve kterém žijí, nìkdo stará. Mnozí spoluobèané se však stávají ke svému okolí lhostejnými a to, co se jim nehodí, odloží na veøejné prostranství, kam takový odpad nepatøí. Pøi takovém poèínání porušují Obecnì závaznou vyhlášku è. 9/2002 SMO, kterou se stanoví systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálního odpadu vznikajícího na území mìsta Ostravy, vèetnì systému nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), která stanovuje povinnosti fyzických osob pøi odkládání komunálního odpadu. Vlastník nemovitosti je povinen zøizovat stálá stanovištì sbìrných nádob, pøièemž nádoby musí být umístìny tak, aby pøípadnými negativními vlivy nebyla ovlivnìna pohoda bydlení. Bohužel, nìkteøí naši spoluobèané využívají plochu v okolí tìchto nádob k tomu, aby zde shromažïovali nejen komunální, ale i objemný odpad nepotøebný nábytek, lednièky, pneumatiky apod. Znepøíjemòují tak ostatním lidem klidné a pøíjemné soužití. Vina za nepoøádek je pak èasto dávána pøíslušnému odboru Úøadu mìstského obvodu Poruba, aniž by si obèané uvìdomili, že zamìstnanci úøadu nemùžou zajistit, aby k takovým negativním skuteènostem nedocházelo. Podle urèitého èasového harmonogramu odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Poruba ve spolupráci se spoleèností OZO Ostrava s.r.o. za- jiš uje pro takto odložené vìci velkoobjemové kontejnery. Jejich umístìní a doba pøistavení je vždy pøedem písemnì obèanùm oznámena. Ti pak mohou nadbyteèné vìci vyhodit do pøipravených nádob, aniž by za tuto službu museli platit. Pøistavení velkoobjemového kontejneru na objednávku není levnou záležitostí. Velmi èasto se stává, že se krátce po odvozu tohoto kontejneru opìt objeví vyhozené vìci na nepatøièném místì. Pokud potøebujete vyhodit pøebyteèný nebo nebezpeèný odpad v dobì, kdy není ve vašem okolí pøistavena velkoobjemová nádoba, mùžete využít služby sbìrného dvoru, umístìného v ulici Nad Porubkou (koneèná autobusu è. 58, smìr Radnice Poruba). V porubském obvodu je rovnìž rozmístìno 665 sbìrných odpadkových košù, staré jsou postupnì mìnìny za nové. Poøizovací cena zeleného polyetylenového odpadkového koše je 1393, Kè. Staèí se však projít Porubou a jistì najdete v mnohých ulicích a parcích místo odpadkového koše jen osamocený sloupek nebo v lepším pøípadì sbìrnou nádobu nìjakým zpùsobem ponièenou. Možná bychom udìlali lépe, kdybychom peníze na poøízení nových odpadkových košù investovali do kurzù slušného chování pro ty, kteøí ještì nedokáží ocenit život v èistém pøíjemném prostøedí. Záleží pouze na nás všech, zda budeme žít na smetišti! Chování nìkterých našich spoluobèanù dokresluje poøízená fotodokumentace. Jarmila Špaèková Státní stavební dohled Státní stavební dohled zajiš uje ochranu zájmù spoleènosti, jakož i práva a právem chránìných zájmù právnických a fyzických osob, které vyplývají ze stavebního zákona, z pøedpisù vydaných k jeho provedení, ze zvláštních pøedpisù, z územnì plánovací dokumentace, z územních rozhodnutí, z provádìní stavby nebo její zmìny, z vlastností stavby pøi jejím užívání, z odstranìní stavby a z provádìní terénních úprav, prací a zaøízení podle stavebního zákona. V rámci státního stavebního dohledu se zjiš uje zejména, zda: a) je stavba provádìna na základì stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí stavebního úøadu a v souladu s ním, b) práce na stavbì provádìjí oprávnìné osoby, zda se stavební práce provádìjí odbornì, zda je zajištìno a provádìno odborné vedení nebo odborný dozor, c) je na staveništi k dispozici dokumentace ovìøená stavebním úøadem a všechny doklady potøebné k provádìní stavby a zda je øádnì veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbì, d) pøi provádìní stavby nedochází k nepovolenému omezování provozu na komunikacích nebo užívání veøejných prostranství, zda jsou zajištìny podmínky pro pøístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zda není nadmìrnì zneèiš ováno okolí stavby, nièena zeleò nebo jiným zpùsobem zhoršováno životní prostøedí a zda nejsou neodùvodnìnì omezována práva a právem chránìné zájmy vlastníkù sousedních pozemkù a staveb, e) je zajištìna bezpeènost práce a technických zaøízení, požární ochrana, osvìtlení staveništì, bezpeèné pøístupy ke stavbì, zda je staveništì ohrazeno a je na nìm poøádek, f) se dodržují obecné technické požadavky na výstavbu a jiné technické pøedpisy, g) je stavba užívána jen k povoleným úèelùm a zda se v prùbìhu jejího užívání nezhoršují úèinky na životní prostøedí, h) se provádí øádná údržba stavby, i) u doèasných staveb neuplynula stanovená doba jejího trvání nebo nepominul úèel, pro který byly zøízeny, j) jsou dodržovány podmínky stavebního povolení nebo naøízení stavebního úøadu k odstranìní stavby, k) odstranìní stavby provádí oprávnìná osoba, zda je zabezpeèeno odborné vedení realizace stavby èi odborný dozor nad provádìním prací a bezpeènost osob, l) nejsou odstraòováním stavby ohroženy sousední objekty a zda byla uèinìna opatøení nutná k jejich zabezpeèení, m) zda se provádìjí pøedepsané zkoušky, Záleží na nás všech ÚMOb Poruba pøijal v dubnu 2003 na úklid veøejného protranství dalších 12 pracovníkù z øad uchazeèù o zamìstnání evidovaných u úøadu práce. Abychom staèili opakovanì zneèis ovaná veøejná prostranství a pìší komunikace uklízet, pomáhají nám rovnìž ti, kteøí byli za svá provinìní odsouzeni k odpracování urèitého poètu hodin k obecnì prospìšným pracím. V mìsíci kvìtnu bylo ukonèeno rajónové èištìní komunikací po zimní údržbì a 1. èervence 2003 bylo zahájeno letní èištìní. Jak se mnozí z nás chovají k uklizeným prostranstvím a majetku na nìm se nacházejícím je napøíklad vidìt na autobusových zastávkách mìstské hromadné dopravy. Naši pracovníci zde mohou uklízet každý den a nedopalkù od cigaret a jiného komunálního odpadu neubývá a neubývá. Odpadkové koše umístìné jen pár metrù od zastávky nelákají obèany k tomu, aby je ukáznìnì plnili. Že by splývaly s okolím? A jak se vám líbí samotné zastávky? Marné je úsilí pracovníkù oddìlení obecnì prospìšných prací udržet je v èistém stavu. Vybílené stìny jsou bìhem nìkolika dní výtržníky opìt pomalovány nebo postøíkány sprejem, lavièky ponièeny a leckde úplnì chybìjí jízdní øády. Oprava jedné takto znièené zastávky nás stojí až , Kè. Zamysleme se nad tím, jestli svou lhostejností ke svému okolí nepøispíváme k tomu, že se nám nedaøí v Porubì poøádek udržet! Všímejme si více svých spoluobèanù a upozoròujme na ty, kteøí nám svým chováním znepøíjemòují bydlení. Pokud se nepodaøí tyto vandaly odhalit a potrestat, nebudeme mít svùj obvod nikdy krásný. Josef Tesarèík SVÌT PSÙ vše pro Vašeho psa , Hl. tøída 1063,OV 8 (dole) SALON STØÍHÁNÍ PSÙ aj. SAMOOBSLUHA veškeré potøeby pro psy KREJÈOVSTVÍ módní tvorba na míru *kombinézy*teplákovky*vesty*pláštìnky* *hár. kalhotky*èepièky*svetøíky n) se neprovádìjí terénní úpravy, informaèní, reklamní a propagaèní zaøízení bez pøedepsaného rozhodnutí nebo ohlášení. Orgány státního stavebního dohledu jsou povìøení pracovníci stavebního úøadu. Stavebník, oprávnìná osoba èi právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních pøedpisù provádìjící nebo odstraòující stavbu, jakož i vlastník stavby, jsou povinni umožnit orgánùm státního stavebního dohledu a jimi pøizvaným znalcùm vstupovat na staveništì a do stavby, nahlížet do její dokumentace a vytváøet pøedpoklady k výkonu dohledu. Dále jsou povinni neprodlenì ohlásit stavebnímu úøadu závady na stavbì, které ohrožují její bezpeènost, životy èi zdraví osob nebo mohou zpùsobit znaèné národohospodáøské škody. Zjistí-li orgán státního stavebního dohledu na stavbì závadu, vyzve podle povahy vìci stavebníka, oprávnìnou osobu právnickou nebo fyzickou osobu podnikající podle zvláštních pøedpisù provádìjící stavbu, aby sjednali nápravu, nebo upozorní jiný odpovìdný orgán, aby uèinil potøebná opatøení. Nedbá-li právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních pøedpisù výzvy orgánu státního stavebního dohledu, vydá stavební úøad rozhodnutí, kterým naøídí sjednání nápravy, pøi provádìní stavby mùže stavební úøad práce na stavbì zastavit. Ing. Zbynìk Richter Pøíštì: Pøestupky proti stavebnímu øádu

6 Porubská Radnice Informuje Obèany 6 Zmrzlina! Oblíbená pochoutka dìtí i dospìlých je zejména v letním období èasto považována za velice rizikový pokrm. Proto jsme požádali paní MUDr. Pavlu Svrèinovou, vedoucí odboru hygieny výživy a pøedmìtù bìžného užívání Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, o poskytnutí informací o její pøípravì, konzumaci a kontrole prodeje. Zmrzliny mùžeme rozdìlit podle technologie výroby, surovin a pøíchutì. Podle použité technologie se dìlí na vyrobené studenou cestou nebo teplou cestou. Pøi výrobì zmrzlin studenou cestou se pastová, tekutá èi sušená zmrzlinová smìs smíchá s vodou v pomìru, jaký udává výrobce, a bezprostøednì poté se zmrazí na minimální teplotu 8 o C. Pøi výrobì teplou cestou se veškeré suroviny a pøísady s výjimkou ovocné složky a aromatických látek (mléko, cukr, vejce, apod.) po smíchání tepelnì opracují (pasterují). S ohledem na technologii výroby jsou rizikovìjší zmrzliny vyrábìné studenou cestou. Výrobci v našem kraji volí v souèasné dobì tepelné zpracování všech komponentù pasterizací. Podle druhu použitých surovin se zmrzliny dìlí na smetanové mléèné, jogurtové, tvarohové, vodové a s rostlinným tukem. Klíš ová encefalitida je onemocnìní, které souvisí s cyklem aktivity klíš at, tj. od dubna do poloviny øíjna s maximální èetností klíš at poèátkem èervna, jejich postupným úbytkem v èervenci a srpnu a s druhým zvýšením èetnosti v záøí. Výskyt klíš ové encefalitidy v jednotlivých letech je závislý na množství klíš at a na poèasí, které mimo jiné ovlivòuje také kontakt s pøírodním ohniskem nákazy (rekreaèní aktivity). Klinické projevy mívají dvoufázový prùbìh. První fáze, provázená horeèkou a bolestmi hlavy, pøipomíná chøipku a je vystøídána, zpravidla 3 10 dní trvajícím klidovým obdobím, druhou fází, která má rùzné pøíznaky postižení centrálního nervového systému (zánìt plen mozkových, zánìt mozku). Inkubaèní doba se pohybuje od 7 do 10 dní, mùže však být i delší. Rezervoárem nákazy jsou savci a ptáci v lesích, køovinatých i polních biotopech. Sáním na tìchto zvíøatech se infikuje klíštì, které mùže být zdrojem nákazy pro èlovìka. V infikovaném klíštìti se virus udržuje aktivní i po pøemìnì v další vývojová stádia (larva, nymfa, imago) a asi u 6 % jedincù dochází k pøenosu na další generaci klíš- at. Èlovìk se zpravidla infikuje pøisátím klíštìte, avšak k pøenosu nákazy mùže dojít i konzumací mléka, pøípadnì pøi požití nedostateènì tepelnì opracovaných produktù z mléka. Riziko onemocnìní s pøíznaky postižení mozku není sice velké, avšak nelze ho podceòovat. U vìtšiny nakažených probíhá nákaza bez pøíznakù, u menší èásti postižených pak konèí první fází chøipkového onemocnìní a jen u nepatrné èásti osob mùže vést k závažnému onemocnìní. Tato nákaza je øazena k onemocnìním s pøírodní ohniskovostí a výskyt infikovaných klíš at v nadmoøské výšce nad m je výjimeèný. Konec školního roku je vždy pro strážníky Mìstské policie Ostrava ve znamení bezpeènostnì-preventivního opatøení, které spoèívá ve zvýšeném dohledu u nejfrekventovanìjších pøechodù pro chodce, které se nacházejí v blízkosti škol. Tak tomu bylo i letos. Zvýšený dohled na pøechodech pro chodce probíhal od do , vždy nejménì pùl hodiny pøed zaèátkem vyuèování. Dennì nad bezpeèností pøecházejících dìtí dohlíželo okolo devadesáti strážníkù. Této èinnosti se sice strážníci vìnují po celý školní rok, ale ze zkušeností z pøedchozích let víme, že právì v období pøed prázdninami bývají dìti roztržité a zapomínají na svou bezpeènost. Dozory na pøechodech probíhají od roku 1996, Hurá na zmrzlinu! Zmrzliny èleníme podle použité pøíchutì na vanilkové, ovocné (jahodové, malinové, meruòkové apod.), kakaové, kávové, èokoládové... Je nutno rozlišovat zmrzliny a mražené krémy. Mražené krémy se na rozdíl od zmrzlin vyrábìjí prùmyslovì a zmrazování a šlehání smìsi probíhá pod tlakem. Využitím rùzných kombinací pak vzniká námi všemi tak oblíbený pamlsek, který si v horkých letních dnech, a nejen v nich, s chutí dopøejeme. V loòském roce vyšetøila jednotlivá pracovištì hygienické služby v Moravskoslezském kraji celkem 184 vzorky zmrzlin. Z odebraných vzorkù mìlo 49 pøekroèeno požadavky vyhlášky è. 107/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny pøi èinnostech epidemiologicky závažných, v ukazateli celkový poèet mikroorganismù a koliformní bakterie. Pøekroèení tìchto ukazatelù signalizuje zejména nedodržení technologické káznì pøi výrobì a prodeji zmrzliny, nepøedstavuje však bezprostøední riziko ohrožení zdraví konzumentù. Ani v jednom pøípadì nebyl zaznamenán výskyt mikroorganismù zpùsobujících onemocnìní lidí. -mac- Virový zánìt mozku pøenášený klíš aty Vývojové stadium klíštìte Na území mìsta Ostravy byla pøítomnost infikovaných klíš at prokázána vlajkováním v minulých letech v areálu porubského koupalištì a pøilehlého lesoparku. Dosud však chybí pøípad onemocnìní, které by jednoznaènì svìdèilo o získání nákazy v této lokalitì. Z preventivních dùvodù je však nutné pøi pobytu na tomto území dodržovat zásady, které by snížily riziko pøisátí klíštìte. K nim patøí trvalé proøezávání køovin v areálu koupalištì. Pro pobyt v lesoparku pak platí používání vhodných repelentù a odìvù chránících povrch tìla. Vèasnou kontrolou po návratu z lesa je tøeba zjistit, zda nejsou na tìle pøisátá klíš ata a pokud ano, snažit se jich zbavit v co nejkratší dobì. Možnost nákazy se výraznì snižuje s dobou, která uplynula od pøisátí klíštìte do jeho odstranìní. Jedno z nejúèinnìjších opatøení v prevenci tohoto onemocnìní je oèkování, které spoèívá v aplikaci 3 dávek základního oèkování v intervalech 4 12 týdnù po první dávce a podání 3. dávky zhruba za 9 12 mìsícù. U øádnì oèkovaných osob je doporuèeno pøeoèkování po 3 4 letech po ukonèení základního oèkování. Oèkování provádí oèkovací centrum Zdravotního ústavu na Partyzánském nám. 7 v Ostravì 1 (tel ). Bližší informace je možno získat na tomto pracovišti. MUDr. Josef Matuška SLUŽBY SENIORÙM V prostorách bývalé oèní školy v Ostravì Nové Vsi dnes sídlí a pùsobí organizace pro køes anskou sociální práci Slezská diakonie. Ta zde za podpory Ministerstva práce a sociálních vìcí a Magistrátu mìsta Ostravy poskytuje a rozvíjí øadu aktivit a služeb pro naše obèany. Nejstarším obèanùm mìsta Ostravy seniorùm jsou nabízeny pøedevším terénní peèovatelská služba Elim, která poskytuje pomoc v domácnostech potøebných seniorù, senior klub a tzv. Domovinka Siloe. Domovinka Siloe je denní centrum, které je urèeno zejména tìm seniorùm, kteøí již pro ztrátu pamìti (napø. vlivem Alzheimerovy choroby, centrální mozkové pøíhody) nemohou zùstávat doma sami. Domovinka je také pomocí pro rodiny, které o takto nemocné pøíbuzné každodennì peèují, ale napø. v dobì zamìstnání nemohou tuto péèi zajistit, nebo si potøebují alespoò na èást dne odpoèinout. Zmíròuje se tím stres, kterému jsou rodinní peèovatelé každodennì vystavováni. Tato forma péèe umožòuje setrvání nemocného èlovìka v rodinném prostøedí a oddaluje tak dlouhodobý pobyt v ústavním zaøízení, který se v takovýchto pøípadech èasto stává jediným øešením situace. Kapacita tohoto zaøízení je osm až deset osob. Domovinka je v provozu každý pracovní den od 7:15 do 17:00 hodin. Doprava klientù z pøilehlých mìstských èástí je zajištìna mikrobusem. V prùbìhu dne se klienti zapojují do rùzných programù napø. trénování pamìti, domácích èinností, vaøení, zpìvu, tance, tìlesného cvièení, oblíbený je pobyt na zahradì a krátké vycházky do okolí. Klientùm je též poskytována pøimìøená péèe pøi sebeobsluze, vèetnì osobní hygieny. Cílem všech, kteøí o klienty peèují, je vytvoøit atmosféru domácí pohody a umožnit klientovi dùstojnì prožít i tuto nelehkou etapu jeho života. Zájemci o tuto službu èi podrobnìjší informace se mohou obrátit na pracovníky Domovinky Siloe tel Mgr. Marie Šimpachová Mìstská policie zve V sobotu 30. srpna 2003 probìhne v areálu jezdeckého klubu ve Staré Bìlé již 6. setkání jízdních policií. Návštìvníkùm této akce se policejní konì pøedvedou v zajímavých soutìžních disciplínách. Program zaèíná v 9:30 hodin. V tento den probìhne také setkání pìstounù psù z útulku v Ostravì-Tøebovicích, kteøí pøedstaví své mazlíèky v øadì soutìží (napø. v pøedvedení poslušnosti psa, upravenosti pejska, vzájemné souhry, soutìž dítì a pes). Pìstouni mohou své pejsky do soutìže pøihlásit každý den v dobì od 7:00 do 15:00 hodin na tel. èísle , nejpozdìji však do red - MALOVÁNÍ NA KAMENY Dne od 14:00 do 18:00 hodin si mùžete v Centru volného èasu na Vietnamské ulici v Ostravì-Porubì vyzkoušet malování na kameny! Výtvarnice paní Sylva Chrobáková vám pomùže vytvoøit z kamene zajímavý upomínkový pøedmìt. Pomùcky i kameny budou v centru k dispozici zdarma. - mac - Èinnost oddílu prevence a dohledu mìstské policie v uplynulém školním roce kdy u Mìstské policie Ostrava vznikl oddíl prevence a dohledu, který se specializuje na problematiku dìtí a mládeže. Pøed vznikem oddílu bylo vytipováno nìkolik rizikových pøechodù pro chodce, které se nacházely v blízkosti škol. S návazností na zhoršující se bezpeènostní situaci ve mìstì se ranním dozorùm zaèali vìnovat i strážníci všech spádových služeben. Každý školní den strážníci dohlíželi v rámci bìžného výkonu služby na vìtšinu frekventovaných pøechodù, které se ve mìstì nacházejí. Po celý školní rok strážnice oddílu prevence a dohledu poøádaly besedy v mateøských, základních a støedních školách a podílely se na výuce dìtí na dopravních høištích. Zuzana Larišová

7 7 Porubská Radnice Informuje Obèany Zajímavé akce v Kulturním centru Poruba V záøí 2003 zaèíná v Kulturním centru Poruba na Opavské ulici nová sezóna. Pro dìti, mladé lidi i dospìlé zde budou opìt pøipraveny zábavné poøady, divadelní pøedstavení a pøednášky. A jistì bude pokraèovat i úspìšná spolupráce s mateøskými, základními a støedními školami. Jak už název centra napovídá, stìžejní náplní jeho èinnosti je právì podpora kulturního dìní. Tøi z mnoha akcí a soutìží, které se zde v uplynulém školním roce konaly, svým významem již dávno pøekroèily hranice mateøského obvodu Poruba. Jedná se o Porubskou rolnièku, Šavrdùv pohár a Porubského skøivánka. Všechny akce se konají za podpory Statutárního mìsta Ostravy. Porubská rolnièka je recitaèní soutìž pro dìti základních škol. Letošní 12. roèník se konal tradiènì v bøeznu. V dubnu na rolnièku navázal Šavrdùv pohár. Tato recitaèní soutìž pro støedoškoláky je zároveò poctou ostravskému spisovateli Jaromíru Šavrdovi, který v dobì normalizace bojoval èinností v disentu proti postupující degradaci èeské literatury. Letošní devátý roèník byl zároveò pøipomenutím jeho nedožitých 70. narozenin a 15. výroèím jeho úmrtí. Cílem obou soutìží je rozvíjet v dìtech lásku k poezii a literatuøe vùbec a dát prostor mladým talentùm, možná i budoucím adeptùm herectví, k seberealizaci. Propracovaným hereckým výkonem letos odmìnili publikum hlavnì ti nejstarší støedoškoláci. U menších dìtí odborná porota zase ocenila peèlivou pøípravu a spontánní projev. V kvìtnu 2003 se do Kulturního centra v Porubì sjeli zpìváèci z celé Ostravy i širokého okolí. Soutìžní klání ve zpìvu lidových písní Porubský skøivánek se konalo už po tøinácté. Vystoupili dìti a mladí lidé ve vìku od 6 do 18 let. Všech tøí soutìží Kam za kulturou Galerie na schodech, ÚMOb Poruba do 5.9. výstava fotografií Fotoklubu Opava Dùm s peèovatelskou službou ASTRA I. Sekaniny 1812/16 do výstava obrazù a grafiky Pavla Štìpánka Galerie Ametyst, Fakultní nemocnice s poliklinikou do výstava prací klientù kreativního ateliéru Ústavu sociální péèe pro mentálnì postižené Ostrava Nová síò Ostrava-Poruba, Mongolská 2 do Milan Vobruba: Sklo kresby akvarely KD Výškovice, Výškovická 169 každou nedìli od 17:00 hodin taneèní zábavy pro støední generaci k tanci i poslechu hraje Zábøežanka SOUTÌŽ Statutární mìsto Ostrava mìstský obvod Poruba, odbor školství, kultury a volného èasu vyhlásilo soutìž O nejlepší prázdninový videoklip. Základem zábavné soutìže je natoèení vtipné situace nebo zajímavého zážitku na domácí video. Kazety s videoklipy v délce do 1 minuty posílejte nebo pøineste do Centra volného èasu na ulici Vietnamská 1541 v Ostravì-Porubì do 2. záøí Ve ètvrtek 11. záøí 2003 v 15:00 hodin se ve spoleèenském sále centra uskuteèní pøehlídka pøihlášených pøíspìvkù a jejich vyhodnocení. Pøi posuzování jednotlivých pøíspìvkù budou hrát dùležitou roli diváci, kteøí rozhodnou o vítìzi celé soutìže. Nejvtipnìjší videoklip bude odmìnìn. Tak neváhejte a toète! Bližší informace vám budou poskytnuty na tel. è , a Jarmila Karchòaková se celkem zúèastnilo 276 úèinkujících. Je to dùkazem toho, že umìní a folklorní tradice jsou stále zajímavé a aktuální i pro dnešní mladou generaci. A pozor, už nyní je èas zaèít se pøipravovat na další roèníky! Ale není samozøejmì tøeba èekat pouze na tyto soutìže. Mimo v úvodu zmiòovaných poøadù bude Kulturní centrum Poruba i nadále pøipravovat soutìžní akce pestrého charakteru pro širokou veøejnost. Zájem o tento typ nabídky potvrdila v závìru školního roku napøíklad úspìšná realizace 1. otevøeného kuleèníkového turnaje Poruba nebo výlet za koníky na statek v Hrabové, který byl spojen se sportovními a vìdomostními soutìžemi. O veškerých pøipravovaných akcích Kulturního centra se mohou všichni obèané informovat pøímo v objektu na Opavské ulici è nebo telefonicky na èísle Informace naleznete také na internetových stránkách Bc. Radana Zapletalová Zahradnictví Poruba-Ves, spol. s r.o. prodej kořenové, koš álové a listové zeleniny (mrkev, petržel, zelí, řepa ) prodej krouhaného kvalitního zelí osazování mís a truhlíků Ke Skalce 2184/23, Ostrava-Poruba tel.č , VODOROVNÌ: A. Ruská øeka; edém. B. 1. díl tajenky. C. Sportovní odìv; dostihová dráha. D. Druh sportu; slavný finský atlet. E. Ambaláž; proutìná nádoba; textilní rostlina. F. Prohra v šachu; potom; prasátko. G. Mikulášùv doprovod (slovensky); druh sportu. H. Diva; výseè v klenbì. I. 2. díl tajenky. J. Staroøekové; jméno fenky. SVISLE: 1. Jedno z Edisonových jmen. 2. Schvalovatelka. 3. Køièet (zastarale); roèní období. 4. Staré hebrejské platidlo; bùh hromovládce. 5. Vodácký pozdrav; rmut; nepravdy. 6. Dùlní pracovištì; polévkový knedlíèek; druh obalu. 7. Otec (expresivnì); lusky kasie. 8. Azalka; náš svazový hokejový trenér. 9. Pøíslušnice jednoho mnišského øádu. 10. Dùvtip. Køížovka z dílny Køížovkáøského a hádankáøského kroužku Ostraváci KØÍŽOVKA Na horním toku øeky (1. kvízová otázka) leží vodní dílo (viz tajenka køížovky), které je jednou ze zásobáren pitné vody pro Ostravsko. Zkuste odhadnout, jaký maximální objem vody mùže zadržet (2. kvízová otázka). Tajenka: Pøehrada Kružberk Kvízové otázky: 1) Moravice 2) cca 36 mil. m 3 Další velký úspìch mladých házenkáøek TJ SOKOL PORUBA Po úspìchu mladých házenkáøek loni ve Švédsku na mezinárodním turnaji PARTILLE CUP v kategorii dívek narozených v letech 1990 a 1991, kdy nadìjné házenkáøky zvítìzily v silné konkurenci zahranièních týmù, se dìvèata zúèastnila významného mezinárodního turnaje EUROFEST, který poøádala evropská házenkáøská federace (EHF) ve mìstech Izola a Koper ve Slovinsku. Do Slovinska odjela tøi mládežnická družstva. Dìvèata startovala v kategoriích W 1991, W 1990 a W 1988, ve kterých soupeøila s házenkáøkami ze Slovinska, Chorvatska, Maïarska, Rakouska, Polska, Švédska, Itálie a Holandska. Ani v této velké mezinárodní konkurenci se mladé sokolky neztratily. Po celý týden podávaly výborné vyrovnané výkony a pod vedením zkušených trenérù postupnì porazily dìvèata z Ledèe, Olomouce, slovinské Sevnice, rakouského Maroltingeru a chorvatské Bori, aby pak ve finále, do kterého se svou vynikající hrou probojovaly, pøehrály domácí Sevnici 24:8. Skvìlá byla pøedevším dìvèata v kategorii W Naše nejmladší se mohou pyšnit zlatými medailemi a velkým pohárem. Velmi dobøe si vedla i starší dìvèata, která v konkurenci dvaceti družstev obsadila vždy páté místo. Všechna tøi družstva TJ SOKOL PORUBA zanechala u poøadatelù turnaje EURO- FEST výborný dojem a svými výkony si vybojovala úèast v pøíštím roèníku turnaje. Za své vystupování a vzornou reprezentaci nejen tìlocvièné jednoty, ale i našeho mìsta, si zaslouží podìkování. Aleš Trojka Pomùcka: Akša; odur; senes

8 Porubská Radnice Informuje Obèany 8 opravy čalouněného nábytku velký výběr potahových látek dle vzorníků poradenství zdarma doprava zajištěna U Oblouku 501/6 Po, Út, St Ostrava-Poruba Čt Pá tel.: , Vyklízíte byt? Máte pozůstalost? Prodáváte dům, vilu? Odkoupíme od Vás a hotově zaplatíme zejména: obrazy, hodiny a hodinky nábytek skleníky, komody, židle, křesla sochy, sošky kovové, porcelánové, dřevěné sklo a porcelán hrací stroje a strojky pohlednice, lustry, hornické kahany stříbrné tácy, dózy, svícny, pudřenky zbraně šavle, bodáky, pistole, vyznamenání Po dohodě Vás navštívíme ve vaší domácnosti POLA starožitnosti Ing. Vítězslav Polanský 17. listopadu 598, Ostrava-Poruba Výkup a prodej: Po Čt hod. tel mobil: A PRODEJNA CHLADNIÈEK, MRAZNIÈEK PRAÈEK A ŠICÍCH STROJÙ, LAMINOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ A3, A4 sbìrna FOTO, pøíjem a odesílání FAXU PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ a PC doplòkù, CD, MYŠ, KLÁVESNICE fa. Luxa NY v.o.s., E. Rošického 1065/9, O.-Poruba (za novým Kauflandem) Po Pá 7,00 11,00 14,00 18,00 So 7,00 11,00 Tel.è.: , mechanik Jazykový kout v Centru volného času Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Jazykové kurzy od září 2003 pro dospělé, děti, studenty výuka individuální, * skupinová anglický jazyk/německý * jazyk/ruský jazyk začátečníci; * konverzace přípravné kurzy k maturitě a * k dalšímu studiu na SŠ a VŠ pro předškoláky i školáky Výtvarná * školička angličtiny Informace: Konzultace ke studiu: srpen, září Výroba, prodej a opravy èalounìného nábytku tel.: mob.: OTY SYNKA 33, OSTRAVA-Poruba 8 Redakèní rada: Hana Kremerová, tel: , Ing. Simona Piperková, Ing. Zdenìk Trejbal, Petr Gajdáèek, Petr Jedlièka, Mgr. Dagmar Nosková, Jan Vežranovský, Magdaléna Schmidková, tel: ; Neprošlo jazykovou úpravou. Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o, Studentská 1770, Ostrava-Poruba, tel.: , fax: Vydáno dne

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Poruba se mùže chlubit pøítomností vysokého školství. Foto: Josef Polák dopravy; v rámci oborù bude i podobor Letecká doprava, který je pøipravován

Poruba se mùže chlubit pøítomností vysokého školství. Foto: Josef Polák dopravy; v rámci oborù bude i podobor Letecká doprava, který je pøipravován Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání Zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 2. 7. 2002 v 9.00 hodin v Domovì dùchodcù, ul. 17. listopadu 4473/19, v Ostravì-Porubì. Petr Jedlièka,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Hvìzdárna a planetárium Johanna

Hvìzdárna a planetárium Johanna Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy Kdo z nás nìkdy neslyšel pojmy vesmír, galaxie, mlhovina, èerná díra? Ne všichni vìdí, co tyto pojmy znamenají.

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

volejbal, fotbal, stolní tenis, ruské kuželky, pétanque, basketbal, badminton èi elektronické šipky.

volejbal, fotbal, stolní tenis, ruské kuželky, pétanque, basketbal, badminton èi elektronické šipky. Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz Poruba se pyšní nejvìtším koupalištìm ve støední Evropì Prázdniny zaèaly. Poèasí láká

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více