Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Beihoš ský zpravoaj È. 15 PROSINEC 2007 PØEHLED O REALIZACI INVESTIÈNÍ VÝSTAVBY A REKONSTRUKCÍ OBECNÍHO MAJETKU V ROCE 2007 V návaznosti na schválený rozpoèet obce na rok 2007 a pøijaté programové prohlášení zastupitelstva obce na toto volební obobí byly zajištìny a okonèují se všechny rozhoující opravy, úržba a rekonstrukce le násleujícího pøehleu. V rámci rozpoètových kapitol jsou v závìru roku ukonèeny a nebo pøe okonèením ještì v letošním roce pøeevším akce: a) výmìna oken v obecním omì Prostìjovská 5, náklaem ,- Kè b) výmìna oken a vstupních veøí v buovì SDH v Tovární ul. náklaem ,- Kè c) rekonstrukce záklaní školy, mateøské školy a sportovního areálu náklaem ,- tis. Kè, z toho kryto otací ze státního rozpoètu tis., z prostøekù obce 470 tis. Kè ) opravní øešení u silnice II/367 u cukrovaru, spoèívající ve vybuování èásti choníku v ul. Osvobození, 1

2 parkovacího místa a opravního znaèení, sil. obrubníkù a rekonstrukce opìrné zi u cukrovaru. Nákla akce je 755 tis. Kè s poílem otace Olomouckého kraje ve výši 247 tis. Kè. Na zøízení parkovištì a opravì oplocení se rovnìž finanènì poílem úèastní vlastníci nemovitostí e) v závìru roku je zabezpeèena realizace informaèního znaèení ulic a místních cílù v honotì íla 59 tis. Kè, která nahraí stávající neostateèný systém na obytných omech v obci f) v závislosti na klimatických pomínkách bue zajištìna rekonstrukce èásti choníku o knihovny po høištì u školy v Komenského ulici ještì o konce roku 2007 V rámci oprav, rekonstrukcí a obnovy majetku byla zabezpeèena obmìna kapacity strojového parku obce a to: - oproejem traktoru a pøívìsu - oproejem autofekálu Praga V 3 S - oproejem malotraktoru MT8-050 a nákupem traktoru Yukon 5033 a 1,5 t pøívìsu o fy Wisconsin Prostìjov. Pro zabezpeèení potøeb v opravì je k ispozici náklaní automobil Praga V3S sklápìè. Vybavení bylo oplnìno rovnìž o nákup strunové sekaèky Stihl,,450. Z ostatních výajù bylo nákupem kontejnerù rozšíøeno 1 sbìrné místo na plasty a sklo v ul. U lahùkárny a poèítá se s rozšíøením v záklaní škole. Mimo popory neziskových organizací v naší obci pøispìla naše obec èástkou 443 tis. Kè na poslení etapu cyklostezky Èehovice - Èelèice, která bue v závìru roku po 3 etapách okonèena Svazkem obcí a zprovoznìna v celém úseku. Na projektovou èinnost a pro vyání stavebního povolení byla v lokalitì,,za sokolovnou uhrazeno 260 tis. Kè. Mimo uveené akce zajiš ovali prùbìžnì bìhem roku bìžné opravy a úržbu veøejné zelenì, choníkù a komunikací na místním høbitovì, bytovém fonu a veø. zaøízení pracovníci obce s poílem pracovníkù na veøejnì prospìšné práce z Úøau práce v Prostìjovì. Výhle - perspektivy na rok 2008 V investièní výstavbì a vzhleem k naléhavosti lze pøebìžnì seøait akce pro iskusi o násleujících oblastí - námìtù: - fasáa, ovlhèení+ okna v Komenského ul. - výstavba inženýrských sítí v lokalitì Za sokolovnou s rozpoètem cca 7,0 mil. Kè - okonèení opravy v MŠ - obnova ìtského høištì - opravy - rekonstrukce 2 bytù v majetku obce - vybuování 1 parkovištì - rekonstrukce støechy + oprava buovy SDH Beihoš - rekonstrukce buovy OÚ Z plánovaných akcí nebylo pøistoupeno k opravì - výmìnì støechy v buovì SDH z ùvou rozpoètových opatøení a užití zrojù ve prospìch naléhavìjších položek s oložením realizace v roce Rovnìž se neuskuteènily robné opravy spoleèných prostor v obytných omech Oløich Dokoupil, starosta obce Rekonstrukce høištì u záklaní školy Rozestavìná buova mateøské školy 2

3 JAK DÁL V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ HISTORIE A SOUÈASNOST Likviaci opaù v naší obci zabezpeèujeme v rámci zákonných norem o obecnì závaznými vyhláškami, které stanovují systém shromažïování sbìru, pøepravy, tøíìní a využívání a ostraòování komunálního opau na území obce. Vyhlášky vymezují pùsobnost pro osoby s trvalým pobytem, vlastnictvím buov nebo osoby, s kterou obec uzavírá smouvu na zajištìní likviace opau. V èlánku 3 vymezuje nìkteré pojmy, z nichž zejména uváíme: Opa - je kažá movitá vìc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a pøísluší o nìkterého ze skupin opaù Komunální opa - veškery opa vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických osob s výjimkou opaù vznikajících u osob ponikajících Vytøíìný opa - je vytøíìná ruhotná surovina z komunálního opau napø. sklo, plast, papír, kovy èi bioopa Stavební opa - jsou všechny ruhy opau vznikající v souvislosti se stavební èinností a emolicí Svozové stanovištì - je místo urèení k oèasnému umístìní sbìrných náob tak, aby byly volnì ostupné a bezpeènì pøístupné pro svoz Sbìrnou náobou je: - popelnice - kontejnery - náoby na vytøíìné složky (sklo, plast at.) Tøíìní komunálního opau: Komunální opa se tøíí na sklo, plasty, kovy, nebezpeèný opa, bioopa, textilie, velkoobjemový opa, zbytkový opa Povinnosti fyzických osob: - ukláat kom. opa na místa k tomu urèená - povinnost tøíit na sklo, plasty, nebezp. opay, bioopa a vkláat na urèená místa - zbytkový opa vkláat o popelnic - nebezpeèný opa, textilie a velkoobjemový pøeávat pøi pravielném svozu neb. opau v obci (2x roènì) - stavební opa pøeávat na vlastní náklay organizacím oprávnìným k výkupu èi recyklaci Poplatek: Za provoz systému v obci se stanovuje poplatek, jež stanoví obec vyhláškou. Smlouvy s pùvoci: Obec mùže uzavøít smlouvu s ponikateli (pùvoci), kteøí proukují kom. opa o možnosti využití systému zaveeného obcí vèetnì ceny za službu. Tolik úvoem k problematice, která vyžauje pozornost a zokonalování vzhleem k rostoucím objemùm opaù všeobecnì. V souèasné obì byla platná OZV è. 2/2005 o poplatku za systém sbìru ve výši 270,- za osobu s výjimkou osvobození o poplatku roiny za kažé 3. a alší ítì, obèané pobývající mimo území éle než 6 mìsícù a louhoobì nemocní v ústavech a zaøízeních s pobytem více jak 6 mìsícù v aném roce. O pak byla schválena zastupitelstvem obce Obecnì závazná vyhláška è. 1/2007, kterou se poplatek zvyšuje na obèana na 330,- Kè osoba a rok. K pochopení tìchto krokù v systému opaového hospoáøství uváíme pøehle náklaù na jejich zajištìní o roku 2003 o roku 2007 (výhle) le tabulky: uveeno v tis. Kè Rok Pøíjmy z poplatkù Eko-kom celkem Výaje neb. opa Komunální opa Ost. opa Celkem výaje Inex na výhle Výhle na rok 2007 neobsahuje výaje na položky - rostl. opa - výhle výajù + 26 tis. Kè na rok - plasty + sklo (oprava) výhle výajù + 30 tis. Kè za rok, což je za rok 2007 úhrnem 458 tis. výajù celkem. Ve výkazù výajù nejsou zapoèítány náklay pøímé - mzy + ovoz + PHM na bioopa, které zajiš uje obec svými prostøeky a pracovníky. Vzhleem k tìmto zkušenostem byl navýšen poplatek za systém sbìru, tøíìní a likviace na 1 obèana ve výši zmínìných 330 Kè a rok s úhraou 165,- Kè k a 165,- Kè k

4 Z uveeného pøíklau je možné vyvoit tyto závìry: 1. Zvyšuje se objem komunálního opau vèetnì neustále nízkého tøíìní u sbìrných míst na plast - sklo a tím osažení nižšího pøíspìvku za tøíìní o EKO-KOM. 2. Znaèná nekázeò v ukláání rostlinného opau vele naøízení obce a možném postihu obèanù ukláajících jiné ruhy opaù s enormními náklay na oateèné tøíìní a opravu, které nejsou sleovány k tíži výajù na rostl. opa (pouze sklané za likviaci). 3. Systém vyžauje pøehonotit a upravit smlouvy a výši poplatku za ovoz kom. opau ponikajícím právnickým osobám a fyzickým osobám vèetnì aktualizace poètu sbìrných náob, stávající úroveò je nepøimìøenì nízká. 4. V systému se jeví nutnost rozšíøit stávající sbìrná místa na plast a sklo a zøíit alší sbìrná místa na papír a kartony. 5. Zokonalení vyžauje stávající forma svoz. nù neb. opaù a velkoobjemové opay vèetnì sbìru na 3x roènì, z toho velkoobjemové zvláš. Závìrem k této problematice se jeví nezbytné mimo navrženého, zpøísnit kontroly jak k proucentùm opaù, tak ponikùm zajiš ující služby v této oblasti. K uspokojení potøeb systému opaového hospoáøství se v souèasné obì zpracovává stuie na zøízení sbìrného vora v naší obci, jehož souèástí se musí stát mimo zlepšení životního prostøeí v obci i blízká èi optimální ekonomická úroveò náklaových a pøíjmových položek. O jenotlivých opatøeních systému v návaznosti na nabíku služeb povìøených organizacích bue rozhoovat zastupitelstvo v nastávajícím obobí. Pøispìjme však spoleènì již nyní svým poèínáním k oržování praviel, zvyšujme poíl tøíìných složek a neukláejme o komunálních opaù ty složky, na které jsou zøízeny v naší obci sbìrná místa pøeevším plasty, bílé a barevné sklo, pøípanì alší rozšíøené skupiny opaù k recyklaci. Zlevníme tím celý systém a zabráníme zvyšování poplatkù. Má to smysl. Tøiïte opa... je název celostátní kampanì, kterou v jenotlivých krajích realizuje spoleènost EKOKOM a.s. prostøenictvím svých partnerù. V Olomouckém kraji je garantem kampanì Olomoucký kraj. Kampaò je souèástí pilotního projektu intenzifikace oìleného sbìru a zajištìní využití komunálních opaù vèetnì jejich obalové složky v Olomouckém kraji, který zaštítil Olomoucký kraj se uskuteènily již va roèníky, které si klaly za cíl informovat veøejnost o potøebnosti a správnosti tøíìní. V loòském a letošním roce chceme vysvìtlit obèanùm, že tøíìní má smysl. Rozìlení omovního opau Kažý obèan vyproukuje za rok asi 250 kg opaù. A jak vypaá prùmìrnì Vaše popelnice? 25% tvoøí bioopa, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo. Objemný opa: starý nábytek, umyvala, toalety, kuchyòské linky a robný stavební opa. Využitelný opa: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, Al), textil at. Nebezpeèný opa: záøivky, léky, galvanické èlánky (baterky), barvy, lepila, oleje a náoby jimi zneèištìné at. Bioopa: to je veškerý zbylý opa, který zùstane po vytøíìní výše uveených složek. Víte, že: Poku opay už oma tøííme, umožníme tak recyklaci více než tøetiny množství, které vyproukujeme v omácnostech. Za rok tak mùžeme vytøíit až 30 kg papíru, 25 kg plastù, 15 kg skla. Vytøíìný opa se ále zpracovává na otøiïovacích linkách, oku putuje o zpracovatelských firem, které z opaù vyrábìjí nové výrobky. V Moravskoslezském kraji je jena z nejhustších sítí otøiïovacích linek v rámci celé Èeské republiky. Celkem je ze evìt otøiïovacích linek na papír a plast, sklo je pak otøiïováno pouze na jené lince.,,èistota opaù? Aby se vytøíìný opa mohl ále kvalitnì zpracovávat, je nezbytná jeho,,èistota. Tey - aby se o kontejnerù na tøíìný opa vhazovalo opravu jen to, co o nich patøí. Setkáváme se i s tím, že lié o kontejnerù na plasy (žlutá barva) vhazují pouze PET lahve. Lze sem však vhazovat také kelímky, sáèky, folie, výrobky a obaly z plasù, polystyren, na ruhé stranì sem v žáném pøípaì nepatøí novourové trubky, obaly o nebezpeèných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apo. Vžy ale sleujte nálepku na Vašem kontejneru. Do kontejneru na papír (morá barva) èi o sbìrných vorù lze vhazovat nebo ovézt noviny, èasopisy, kanceláøský papír, reklamní letáky, knihy sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly at. V žáném pøípaì o kontejneru na papír nepatøí mokrý, mastný nebo jinak zneèištìný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky èi hygienické potøeby. Do kontejneru na sklo mùžeme vhazovat láhve o nápojù, sklenìné náoby, sklenìné støepy i tabulové sklo. Pozor! Máte-li k ispozici i kontejner na bílé sklo, znehonotíte obsah celého kontejneru. Do kontejneru na sklo nepatøí keramika, porcelán, autosklo, rátìné sklo a zrcala. V nìkterých mìstech èi obcích je umístìn také kontejner oranžový - ten slouží pro sbìr nápojového kartonu. Pøe vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho objem a stejnì jako u PET lahví, nevozíme vzuch. Kovový, velkoobjemový a nebezpeèný opa (tey vèetnì akumulátorù) patøí o speciálních sbìren nebo sbìrných vorù. V souèasné obì již funguje tzv. zpìtný obìr elektrospotøebièù. Kam s elektrospotøebièi zjistíte na Vašem mìstském/obecním úøaì. Víte, co z nich? Proè tøííme opa? Jenotlivé komoity - tey to, co tøííme v jenotlivých kontejnerech jsou ále zpracovávány v tøíièkách se otøíí, ovezou se o zpracovatelských firem a ty z nich vyrábí nové zboží. Napøíkla z plastù se vyrábí buny, lavièky, skluzavky, folie, netkané textilie. Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i o kopírek, papírové kapesníèky, toaletní papír, kartony, knihy. Ze skla nové sklo. Z nápojových kartonù nástìnky a alší výrobky. 4

5 Víte, kam s nimi? Ještì pro pøehlenost uveeme, kam s jenotlivými ruhy opaù. Plast - žlutý kontejner. Sklo - bílý nebo zelený kontejner, pøièemž bílý pouze na bílé sklo. Papír - morý kontejner. Nápojový karton - oranžový kontejner. Nebezpeèný opa - sbìrné vory nebo lékárna. Bioopa - hnìý kontejner nebo kompostárna. Velkoobjemový opa - sbìrné vory. Elektrospotøebièe - systémy zpìtného obìru, sbìrné vory Stavební su - sbìrný vùr.! FINANÈNÍ VÝBOR V souèasné obì pøipravujeme rozpoèet obce na pøíští obobí. Jsme na zaèátku, takže se hospoaøení obce hùøe pøepovíá. Na ruhé stranì se rozpoèet neìlá poprvé a je naìje, že i pøes urèité zmìny vše obøe opane a obec se se všemi závazky vypoøáá se ctí. Zmìny se týkají zejména zpùsobu rozìlování finanèních prostøekù a jejich pøiìlování obcím. Teï již ke konkrétním poplatkùm. O 1. lena 2008 se mìní poplatek za ovoz komunálního opau, bue èinit 330,- Kè za osobu a rok. Obec musí reagovat obecnì na zvyšování cen jako jsou služby, pohonné hmoty, energie apo., takže ani tento poplatek nemùže zùstat ani pøi nejlepší vùli ve stejné výši jako v minulosti. Poku se na vìc poíváme z ruhé strany, je tøeba si uvìomit, že to není ani 1,- Kè za en, takže vìøíme, že to všichni obèané pøijmou. Za èisté životní prostøeí to urèitì stojí. Nájemné je vybíráno s celkem obrými výsleky. Bìhem pozimu byl ukonèen nájemní vztah spojený s vystìhováním z bytu obèana M.Z. Nera o tom píši, ale øešení této nepøíjemné skuteènosti by vyalo za román. Tento byt byl zcela znièen (parkety, koupelna, sociální zaøízení apo.) a je neobyvatelný. Oprava pùje na úkor obce, protože žáat náhrau o zmínìného obèana bue nemožné. Ko si ale nebue plnit záklaní povinnosti, musí poèítat bohužel, s postihem. Další poplatky (psi, reklama apo.) jsou vybírány bez zvláštních potíží. Závìrem ìkuji všem obèanùm, kteøí plní svoje povinnosti a ulehèují tak nepøímo práci obecního úøau. Mgr. Vlaimír Vláèil USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDIHOŠ, KTERÉ SE KONALO VE ÈTVRTEK 26. ÈERVENCE 2007 V 18 HODIN V KLUBOVÉ MÍSTNOSTI ZAHRÁDKÁØÙ KD 1. Zastupitelstvo bere na vìomí: - zastupitelstvo bere na vìomí zprávu místostarosty o zabezpeèení funkènosti výpoèetní techniky a pøipojení k internetu v informaèním centru obce - zastupitelstvo bere na vìomí zprávu místostarosty o výsleku místního šetøení ohlenì opravního znaèení obytná zóna v ulici L. Svoboy - zastupitelstvo bere na vìomí zprávu starosty o zøízení jenoho sloupu veøejného osvìtlení v ulici L. Svoboy u cyklostezky - zastupitelstvo bere na vìomí zprávu starosty o hospoaøení obce za I. pololetí zastupitelstvo bere na vìomí zprávu starosty o stavu zabezpeèení rekonstrukce ZŠ a MŠ a sportovního areálu a prùbìhu výbìrového øízení 2. Zastupitelstvo obce schvaluje: - zastupitelstvo schvaluje program jenání 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje první úpravu rozpoètu obce za rok 2007 le pøílohy è. 1 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje výsleek výbìrového øízení na rekonstrukci ZŠ, MŠ a sportovního areálu 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje objenávku spoleènosti Sofizo, s.r.o. Smržice na výmìnu oken v buovì záklaní školy za ohonutou cenu Kè 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o ílo mezi obcí Beihoš a spoleèností Sofizo s.r.o. na rekonstrukci ZŠ a MŠ a sportovního areálu v celkové cenì Kè a povìøuje starostu obce k popisu smlouvy v obì, až pominou ùvoy námitkového øízení Úøau pro hospoáøskou soutìž 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje nákup traktoru YUKON 5033 vèetnì pøíslušenství le nabíky firmy Wisconsin a povìøuje starostu a místostarostu k jenání o kupní smlouvì na splátky o roku 2008 ve tøech splátkách 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje zprávu o posouzení a honocení nabíek a uzavøení smlouvy o ílo se spoleèností na prvním místì A.S.A. TS Prostìjov na,,dopravní øešení II/367 u cukrovaru Beihoš 5 hlasù pro 1 hlas proti 1 hlas se zržel 5

6 - zastupitelstvo schvaluje arovací smlouvu mezi Svazkem obcí Prostìjov - venkov a obcí Beihoš ze ne (v pøíloze usnesení) na novì vybuovanou èást cyklostezky v KÚ Beihoš le zjiš ovacího protokolu ze ne v celkové honotì v roce 2006 á ,46 Kè 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje nabíku firmy Trasing k proveení projektové okumentace a náslenou realizaci na místní znaèení obce 7 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje proveení projektové okumentace rekonstrukce bytu po paní Skulníkové v omì Komenova 67 7 hlasù pro 3. Zastupitelstvo obce ukláá: - zastupitelstvo ukláá starostovi a místostarostovi obce pøipravit projektovou okumentaci na opravní znaèení obytná zóna v ulici L. Svoboy a pøipravit možnost okupu pozemkù pro pøípané parkovištì v ulici L. Svoboy s termínem o konce roku hlasù pro 4. Zastupitelstvo obce vyjaøuje souhlas: - zastupitelstvo vyjaøuje souhlas se zámìrem projektu pro stavební povolení spoleèných zaøízení v akci,,cesty a protierozní opatøení - jihozápa Beihoš vypracovaného Ing. H. Hraským 7 hlasù pro Návrhová komise: MUDr. Stavìl D., Cetkovský F., Hanzelová J. Dokoupil Oløich, starosta obce USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDIHOŠ, KTERÉ SE KONALO VE ÈTVRTEK 6. ZÁØÍ 2007 V 18 HODIN V KLUBOVÉ MÍSTNOSTI ZAHRÁDKÁØÙ KD 1. Zastupitelstvo obce bere na vìomí: - zastupitelstvo obce bere na vìomí zprávu øeitele ZŠ Mgr. K. Krajèi - zastupitelstvo obce bere na vìomí zápis z ílèího pøezkoumání hospoaøení obce Beihoš za rok zastupitelstvo obce bere na vìomí naøízení è. 1/2007 o ukláání organického opau s cílem raikálnì zlepšit souèasný neuspokojivý stav 2. Zastupitelstvo obce schvaluje - zastupitelstvo schvaluje program jenání 8 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje projektovou okumentaci na inženýrské sítì a komunikace v lokalitì za sokolovnou v pùvoním návrhu o projekèní firmy 7 hlasù pro 1 hlas se zržel - zastupitelstvo schvaluje poání žáosti na Ministersvo obrany o bezúplatný pøevo hasièského vozila CAS K 25 LIAZ s pøívìsným vozíkem PPS 12 s pomínkou, že SDH Beihoš zajistí garážování vozila 8 hlasù pro - zastupitelstvo obce schvaluje II. úpravu rozpoètu obce za rok 2007 (viz. pøíloha usnesení) 8 hlasù pro - zastupitestvo schvaluje žáost pí Irena Frieli - Fristenski o opravu pøíjezu a pøístavbu parkovištì pøe omem Prostìjovská 7 v pøeložené variantì è. 2 na obecním pozemku 8 hlasù pro 3. Zastupitelstvo obce povìøuje: - zastupitelstvo povìøuje starostu obce zastupováním obce pøi jenáních o II. zmìnì územního plánu obce 8 hlasù pro 4. Zastupitelstvo obce okláá: - zastupitelstvo okláá otázku provozu multifunkèního høištì a zrekonstruovaného fotbalového høištì na jaro 2008 Návrhová komise: Mgr. Vláèil V., Cetkovský F., Holík T. Dokoupil Oløich, starosta obce USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDIHOŠ, KTERÉ SE KONALO VE ÈTVRTEK 18. ØÍJNA 2007 V 18 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V TOVÁRNÍ ULICI 145 V BEDIHOŠTI 1. Zastupitelsto obce bere na vìomí: - zastupitelstvo obce bere na vìomí zprávu starosty obce o pøípravì projektové okumentace opravního znaèení obytná zóna v ulici L. Svoboy o fy Trasig Vyškov - zastupitelstvo obce bere na vìomí stav zabezpeèení investièních akcí a oprav - zastupitelstvo obce bere navìomí informaci s úkoly, postupem a termínem zabezpeèení inventarizace majetku obce k zastupitelstvo obce bere na vìomí informaci o zahájení stavebního øízení v lokalitì za sokolovnou 6

7 2. Zastupitelstvo obce schvaluje: - zastupitelstvo obce schvaluje program jenání 6 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje návrh zmìny è. 2 Územního plánu síelního útvaru Beihoš a le zákona è. 183/2006 o územním plánování a stavebním øáu vyává tuto zmìnu è. 2 k schválenému usnesení è. 8/95 zastupitelstvem obce ze ne , jehož závazná èást uveené plánovací okumentace se mìní le pøílohy,,návrh zmìny è. 2 k usnesení veøejného zaseání zastupitelstva obce 6 hlasù pro - zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o ílo se spoleèností A.S.A. TS Prostìjov, s.r.o. na opravní øešení II/367 5 hlasù pro 1 hlas se zržel - zastupitelstvo obce schvaluje poání žáosti ze ne o ofinancování akce,,rekonstrukce ZŠ a MŠ a sportovního areálu - II. etapa 6 hlasù pro - zastupitesltvo schvaluje smlouvu o ílo na zabezpeèení opravního znaèení s fy Trasig, s.r.o. Vyškov na Kè 6 hlasù pro - zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku obce Beihoš è. I/2007 o místním poplatku á 330,- Kè o za provoz systému shromažïování sbìru, pøepravy, tøíìní, využívání a ostraòování komunálních opaù 6 hlasù pro - zastupitelstvo schvaluje oatek smlouvy è. 3 se spoleèností A.S.A TS Prostìjov, s.r.o. o viz. sazby za svozové vozilo 1713,60 Kè s DPH a za 1 t opau 1080 Kè s DPH 5 hlasù pro 1 hlas se zržel - zastupitelstvo obce schvaluje výsleek hospoaøení ZŠ a MŠ za rok 2006 le pøeložené úèetní uzávìrky k a rozholo o tom, aby ztráta ve výši ,85 Kè byla kryta v èástce ,86 Kè z rezervního fonu a zbývající èástka ,99 Kè bue uhrazena z pøebytkù pøíští let 6 hlasù pro - zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zøízení vìcného bøemene se spoleèností JMP Net, s.r.o., za pøepoklau, že vypoøáací èástka bue 200 Kè/m 2 6 hlasù pro - zastupitelstvo obce schvaluje pøiìlení vou volných bytù pøípaným zájemcùm, kteøí si zajistí rekonstrukci vlastními prostøeky s minimálním poílem obce 6 hlasù pro 3. Zastupitelstvo obce ukláá: - zastupitelstvo obce ukláá starostovi obce a pøeseovi finanèní komise pøipravit III. zmìnu rozpoètu obce a rozpoètový výhle hospoaøení na roky k projenání na pøíštím zastupitelstvu obce. Návrhová komise: Mgr. Vláèil V., Hanzelová J., Dokoupil Oløich, starosta obce KÁCENÍ STROMÙ PODÉL SILNIC Jsou aleje školivé a nebezpeèné? Co jsou negativní vlivy, které jsou alejím vyèítány? 1. Jee-li auto nepøimìøenou rychlostí, mùže vyjet ze silnice a vrazit o stromu, což má obvykle tìžké násleky. Kyby tam strom nebyl, nestalo by se témìø nic. 2. Aleje ztìžují úržbu silnic, protože z nich paá pøezrálé ovoce, listí a vìtve, nìky okonce pøi vichøicích celé èásti stromù. V zimì v nich vznikají nepravielné závìje, což øiièe mate. Aleje také rostou a vìtve zužují jízní profil vozovky, pøípanì nìky koøeny rostou ve škarpách nebo zvihají asfalt. 3. Pøi intenzivním sluneèním svitu vzniká v alejích støíavé oslnìní, což mnozí lié nesnášejí. 4. V alejích žijí ptáci a jiná fauna, která nepøepisovì vniká na silnice a ohrožuje øiièe. 5. Aleje jsou nemoerní, historicky pøekonané, nepatøí o nešního svìta, zakrývají výhle na komerèní areály a jsou pøíliš zelené. Zabírají místo, urèené pro umístìní inženýrských sítí a energovoù. K jenotlivým boùm lze øíci: 1.Z neovìøených statistických úajù MV za tok 2006 vyplývá, že nebyl zaznamenán žáný pøípa úmrtí,zpùsobený horizontální kolizí vozila se stromem, a stal se jeen pøípa se vìma úmrtími, zpùsobený páem stromu na vozovku bìhem vichøice. Zato pøípay úmrtí a zranìní zpùsobených nepøimìøenou rychlostí, nepøizpùsobením rychlosti stavu vozovky nebo neáním pøenosti v jízì se poèítají na tisíce. Poku pøesto osouhlasíme, že stromy jako pøekážky plynulé jízy jsou potenciálnì vžy nebezpeèné, pak musíme požaovat, aby o silnic byly ostranìny také všechny alší objekty, které mohou být kolizní, tey zábralí, semafory, opravní znaèky, osvìtlení, nástupní ostrùvky, zaparkovaná vozila a omy o vzálenosti 4 metrù. 2. V urèitých obobích mohou aleje ztìžovat úržbu silnic, není to však vìc tak nepøekonatelná, aby vela k ostranìní všech stromù. Závìje na silnicích vznikají i bez stromù, jsou pouze souvislé, a tak jako tak èasto neprùjezné. Aleje však snižují rychlost vìtru, a tím i možnost vzniku závìjí. Co se týká klestìní vìtví pøesahujících o vozovky, i to je tøeba obèas prováìt, ovšem oborným, nikoli estruktivním zpùsobem. 7

8 3. Støíavé oslnìní je urèitì nepøíjemnou skuteèností, ale je o znaèné míry kompenzováno povinným celoenním svícením (auto je viitelné i ve stínu). Øiiè, který naprosto nesnáší støíání svìtla a stínu, by mìl po lékaøském vyšetøení zvážit, za je schopen pozitivnì reagovat i na obtížnìjší a tvrší ponìty bìhem jízy (za tey má vùbec øíit). 4. Fauna vnikající na silnici je známkou toho, že tu nejsme na planetì sami. Bylo by sna technicky možné, umístit všechny silnice o rour a ty pøípanì umístit po zem, ale ponìku se to pøíèí liské psychice. Takže zatím je nutné zvolnit tempo nejen tam, ke na opravní znaèce skáèe jelen, ale i všue jine. Omezení maximální rychlosti v místech pravielné migrace zvíøat na nìjakých 40km/ho., to by rozhonì prospìlo nejen zvíøátkùm. Co se týká ptákù, tak louhoobá šetøení prokázala, že srážku s jeoucím vozilem zpùsobí pøeevším pták nemocný a oslabený. Zravý letící pták je schopen reagovat i na výtlak vzuchu pøe èelním sklem auta jeoucím rychlostí vìtší než 140 km/ho., a je také schopen reagovat na pohyb rychle jeoucího auta. 5. Nejenou je slyšet, že aleje jsou již morálnì zastaralé. Za tìmito názory je špatnì skrývaná snaha využít pozemky, které jsou ve vlastnictví, nebo správì státu a obcí. Nejèastìjším požaavkem je umís ování energovoù, kanalizací, voovoù a jiných inženýrských sítí v soubìhu se silnicemi. Obvyklým argumentem pro potlaèení alejí je sìlení, že umístìní sítí omezuje práva vlastníkù pozemkù, kežto u silnic to nevaí a žáná alej ještì nenapsala protestní petici. Jsou aleje prospìšné? Ano, aleje skuteènì mají tolik pozitivních vlastností, že ále pøesahují to, co je jim pøehazováno jako negativní vliv nebo ohrožení èlovìka. Mùžeme si øíci asi toto: 1. Aleje patøí k èeskému kulturnímu a pøíronímu ìictví, stejnì jako kostely, zámky, hray, historické parky nebo chránìná území. Patøí k obrazu èeské zemì, jsou souèástí života a èeské uše, která spojuje minulost s buoucností. Jako je projevem mravní bíy vykráání kostelù a proej svatých sošek o zahranièí, tak je proujevem úpaku pøíslušných resortních ministerstev kampaò proti stromùm, na místo ozoru na neukáznìnými øiièi a na místo péèe o silnice nižších tøí. 2. Pøi obecném úbytku živoèišných a rostlinných ruhù v ùsleku civilizaèních vlivù mají aleje poél silnic, spolu s remízy a živými ploty, nezastupitelnou úlohu jako stanovištì mnoha organismù. Hnízí ze napøíkla velké množství ptaèích ruhù nebo napøíkla v zimì ravci seí na stromech u silnic a likviují pøejeté robné savce. Staré letité aleje jsou mnohy jeiným refugiem vzácných bezobratlých živoèichù, kteøí v širém okolí již všechna útoèištì ztratili, v utinách nocují netopýøi a sílí tam mnohá jiná zvíøena. 3. Jízní ráha vymezená alejovými stromy je nejlepším voítkem pro øiièe. Vìtšina roièù pøi jízì povìomì vyhleává jízní ráhu právì pole stromù, zejména v mlze, za eštì, v noci nebo v obì, ky celou krajinu pokryje sníh. V zimní mlze jsou plastové bílé patníèky opravu málo prospìšné! Naopak za jasného ne v místech, ke byla alej vykácena, jsou øiièi motivováni volným výhleem a sešlápnou plynový peál k maximu. Policie v uplynulých týnech zjistila, že na mnohých místech, ke byly aleje vykáceny, se nehoovost zvýšila. 4. Aleje zèásti chrání proti slunci, vìtru a ešti nes tak poèetné cyklisty. 5. Vìtšina silnic první tøíy i nižších tøí v ÈR byla zakláána pøe evaesáti a více lety, ne-li již nìky ve støeovìku. Položí silnic, zejména krajnice, se po eštích a mrazech rozpaá po tìžkými vozily. Tento nepøíznivý efekt je mírnìn stromy, které oèerpávají vou, vysoušejí zákla silnice a zlepšují tím její nosnost. 6. Pøi oržování stávajících opravních pøepisù nejsou aleje pro opravu závažným nebezpeèím S použitím materiálu Jaroslava Neužila zpracovali F. Málek a J. Bratka, MR-SOP 8

9 ÈESKÝ ZAHRÁDKÁØSKÝ SVAZ V BEDIHOŠTI Vážení spoluobèané, Èeský zahrákáøský svaz v Beihošti slaví v letošním roce významné výroèí vzniku organizace. Dovolte nám seznámit Vás se vznikem a historií našeho svazku. Místní poboèka ÈZS Beihoš byla založena na ustavující schùzi ve spolkové místnosti Jenoty za úèasti 15 èlenù, ke byl zvolen první výbor v tomto složení: pøesea - Jan Janïourek, místopøesea - Frant. Strouhal, poklaník - Frant. Tesaø, zapisovatel - Eliška Hrachovinová, jenatel - Josef Kovaøík, instruktor - Frant. Strouhal, revizoøi - Vojtìch Špacír, Václav Aamèík, èlenové výboru - Josef Kasal, Frant. Aámek, Frant. Holík, Frant. Kousalík, Josef Sekanina, Oløich Navrátil. Bìhem roku 1958 pøistoupilo o poboèky alších 29 nových èlenù. Èlenové se vžy aktivnì zúèastòovali akcí poøáaných obcí, ale organizovali i své vlastní aktivity - postøiky ovoc. stromù v obci, oborné pøenášky pro èleny i zájemce z øa obèanù, poøáali výstavy ovoce, zeleniny a kvìtin apo. V roce 1982 byla uzavøena ohoa mezi MNV Beihoš a ZO ÈZS Beihoš o bezplatném pronájmu pozemku a klubovny na obu neurèitou. Za pøesenictví pø. Otakara Kouøila vybuovali v roce 1984 èlenové v areálu pøístøešek a sklay, organisace mìla již 112 èlenù. V roce 1987 veení ZO požáalo o stavební povolení na výstavbu moštárny, která byla okonèena za pøesenictví pø. Ruolfa Tomana. Tato stavba byla otována Ústøením výborem ÈZS Praha ve výši ,- Kè. V roce 1990 byla mezi ZO ÈZS Beihoš a Zemììlským ružstvem Beihoš uzavøena Hospoáøská smlouva o sružení finanèních prostøekù k výstavbì a užití víceúèelového areálu za úèelem porážky pro potøeby ZD a jeho èlenù. Pøeseou ZO v tomto roce byl již pø. Viktor Èana. V roce 1998 požáala ZO ÈZS v Beihošti Obecní úøa v Beihošti o bezplatný pronájem tzv. uhelny na obu neurèitou a tím byla zahájena rozsáhlá pøestavba klubovny o nešní pooby. Za finanèního pøispìní OÚ Beihoš bylo èleny výboru proveeno øevìné obložení stropu klubovny a vybaven pøilehlý bar. Pøestavba byla okonèena v roce Èlenská záklana v tomto roce èítala 72 èlenù. I v tomto obobí se èlenové ÈZS, ale hlavnì èlenové výboru, poíleli na organizaci výstav ovoce a zeleniny, poøááním Dnù ìtí, moštováním pro obèany i ostatní zájemce, poøááním zájezù na výstavy kvìtin a o vinného sklípku, poíleli se také na pravielném úkliu a úržbì celého areálu. Prováìly se také pøátelské návštìvy u èlenù ÈZS k významným životním výroèím. Zrekonstruovaná klubovna je bìhem celého roku pronajímána na roinné oslavy pro èleny ÈZS i pro ostatní obèany, Zastupitelstvo obce Beihoš má ze pravielné veøejné zaseání. Poslení úpravou v areálu v letošním roce - øíjen 2007, byla výmìna poškozených vrat o palírny za menší vojílné vchoové veøe, kterou financoval OÚ Beihoš. ÈZS v Beihošti není jen,,klub ùchocù, jak je èasto pøezíván, ale rái bychom touto cestou pozvali mezi nás i mlaé zájemce z øa obèanù Beihoštì, kteøí mají rái pøírou a chtìli by se zapojit o èinnosti naší organizace. Výbor ÈZS Beihoš SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ Vážení spoluobèané, prostøenictvím Beihoš ského zpravoaje bych Vás chtìl seznámit s prùbìhem letošního roku u Sboru obrovolných hasièù v Beihošti. Jako kažý rok, tak i rok 2007 jsme zaèali naším traièním hasièským plesem. Na jaøe jsme proveli sbìr železa. Se vìma hasièskými ružstvy jsme se zúèastnili okrskového cvièení, které se konalo v Klenovicích na Hané. V èervnu jsme uspoøáali pro naše nejmeší ìtský en. 9

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním 4/98 27. února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013

NOVINY Z OBSAHU: 9. ledna 2013 www.petrvald.info Petøvaldské NOVINY INFORMACE PRO OBÈANY ROK 2012 ÈÍSLO 12 TERMÍN UZÁVÌRKY Petøvaldských novin è. 1 je 9. ledna 2013 Z OBSAHU: slovo starostky zápis do 1. tøíd SKS informuje koncert v

Více

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši? ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Foto z karnevalu v Písnici archív Sokola Písnice Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Vydává Mìsto Vimperk. ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního

Vydává Mìsto Vimperk. ku pøed rokem, pokládám za nutné, aby každé mìsto mìlo vedle investièního , Vydává Mìsto Vimperk Vedení vimperské radnice vstoupilo do posledního volebního roku (komunální volby plánovány na podzim 2006). Pøed rokemjsem se na stránkách Vimperských novin pokusil vyjádøit svùj

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 1/LEDEN/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2004 Rozpoèet: veškeré výdaje pokryty z pøíjmù Rozpoèet mìsta Èeská Lípa na rok 2004 odsouhlasilo

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více