Nové trendy v hospodářské politice ochrany přírody role institucí a sociálních norem Tereza Šímová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v hospodářské politice ochrany přírody role institucí a sociálních norem Tereza Šímová"

Transkript

1 Nové trendy v hospodářské politice ochrany přírody role institucí a sociálních norem Tereza Šímová Vysoká škola ekonomická v Praze Úvod Obdobně jako ve všech oblastech hospodářské politiky České republiky doznala i politika ochrany životního prostředí či úžeji politika ochrany přírody od konce 80. let značných změn. Stát ztratil monopol na ochranářské aktivity, začaly vznikat alternativní přístupy a objevovat se organizace navazující na tradice z dob Rakousko-Uherska. 1 O druhé polovině devadesátých let můžeme na našem území hovořit jako o době vzniku hnutí tzv. pozemkových spolků - občanských sdružení či obecně prospěšných společností provádějících ochranu přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím právního vztahu k nemovitostem. Hlavní charakteristikou těchto (staro)nových jevů je úzká spolupráce s majiteli pozemků a hospodáři v krajině a důraz na společenské normy a komunitní, sousedské vztahy. Právě tyto pojmy se přitom stále častěji dostávají do centra zájmu právních i ekonomických badatelů, intenzivně se jimi zabývají stoupenci teoretických směrů jako je například institucionální ekonomie (institutional economics) či ekonomie a právo (law and economics). Tento článek se pokusí analyzovat aktivity pozemkových spolků v České republice a porovnat je se situací land trusts, které ve Spojených státech působí téměř 120 let a které slouží pro naše spolky v mnoha ohledech jako vzor. Jak uvidíme, významnou roli ve snahách naplňovat ochranářské cíle soukromou či kvazi-soukromou cestou hraje politika státu, jež utváří institucionální rámec, z něhož vyplývá, jakým způsobem se mohou spolky prezentovat vůči vlastníkům pozemků a jaké nástroje mohou k dosažení svých cílů využít. Společenské normy, ekonomie a právo 1 Konkrétně pozemkové spolky nachází své kořeny v činnosti Svazu ochranného a okrašlovacího (v oblasti ochrany přírody a krajiny), založeného 30. října 1904 a zaniklého 9. září 1951, a v aktivitách Klubu československých turistů (v oblasti ochrany historických a kulturních památek). (Ptáček, 2004) 1

2 Se stále intenzivnějším prorůstáním vědních disciplín práva a ekonomie, které stojí na poznání, že v hospodářské realitě jde o spojené nádoby, sílí i tradice literatury zkoumající společenské normy a řešení sporů na jiném než legislativním základě. Jde v podstatě o kritiku přílišného zjednodušování vztahu občana a státu a přehnaného zájmu o stát jako takový. Kniha Roberta Ellicksona, profesora práva na Yalské univerzitě, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes z roku 1991 je milníkem tohoto přístupu. Autor v ní zkoumá reálné fungování pravidel mezi sousedy, z něhož vyplývá, že právo je mnohem častěji horizontální než vertikální. Jinými slovy, že se lidé častěji mezi sebou dohodnou, než by své spory řešili v rámci soudních procesů. Vedle právní literatury se diskuze o společenských normách, jejich tvorbě, o komunitách a interakci lidí dostává i do literatury ekonomické. Elinor Ostrom za zkoumání těchto jevů dostala v roce 2009 Nobelovu cenu za ekonomii. Ukázala, že správu společného majetku je možné provádět na základě dohod, které vychází z místních, komunitních vazeb, nikoli z centra definovaných pravidel. Vedle ní se tématu věnuje řada dalších autorů a pestrost použitých aplikací je široká. Fred Foldvary, profesor ekonomie na Santa Clara University, se zabývá soukromým řešením poskytování statků, které jsou často považovány za státní doménu. Popisuje fungování spolků v tzv. proprietárních společnostech, kde poskytují veřejné statky zajišťující chod místních komunit. (Foldvary, 1994) Daniel Klein, profesor ekonomie na George Mason University, zkoumá fungování dobrovolných společenských procesů řešících tržní selhání. (Klein, 1998) Eric Posner, profesor práva na University of Chicago, ve své knize Law and Social Norms přichází s metodologií pro zkoumání vztahů mezi právem a mimoprávními (nonlegal) mechanismy spolupráce. Vyzdvihuje funkci takových konceptů jako je důvěra, společenské postavení, skupinová solidarita, komunita a místní zvyky. (Posner, 2002) My se budeme zabývat soukromým poskytováním veřejných statků na poli ochrany přírodních, kulturních a historicky cenných nemovitostí. Pozemkové spolky ve Spojených státech amerických Podívejme se nejprve na americké pozemkové spolky, jejichž tradice sahá až do 19. století. Proč je taková vlastnost důležitá? Jak Elinor Ostrom ukázala, řada komunitních systémů potřebovala k nalezení funkčního mechanismu spolupráce či k jeho udržení v rámci měnících se podmínek a znalostí desítky i stovky let. Procházely procesem pokusů a omylů, a to 2

3 jestli je na konci cesty čekal úspěch, nebylo výsledkem racionální konstrukce shora, ale spíše ekologické evoluce, která citlivě odrážela skutečnost, že každé životaschopné řešení stojí na informacích, které nepojme jedna lidská mysl či státní úřad. (Smith, 2003, str. 2) 2 Zastřešující organizací pro dnešních zhruba 1700 pozemkových spolků operujících na americké půdě je Land Trust Alliance, jež definuje spolky takto: Pozemkový spolek je neziskovou organizací, jejímž cílem je aktivně usilovat o konzervaci půdy, a to prostřednictvím přímých či zprostředkovaných nákupů pozemků nebo conservation easementů, případně jejich správou. (Land Trust Alliance, 2008a) Většina pozemkových spolků jsou lokální organizace, úzce spojené s místními potřebami. Díky tomu jsou dobře vybaveny schopností nalézt takové pozemky, na nichž se nachází přírodní hodnoty nebo které jsou cenné z hlediska rekreace, zemědělství apod. (Land Trust Alliance, 2008b) Nutno říci, že s postupem času jde stále více o romantizující definici. Původně skutečně šlo o malé, apolitické a na vládě nezávislé organizace. S tím, jak jejich velikost a počet narůstal, však nabýval na síle i vliv na jejich aktivity ze strany státu, a to především ve formě předem dohodnutých odkupů půdy a politiky daňových zvýhodnění. Tyto jevy místy natolik převážily, že je dnes možné některé americké pozemkové spolky označit za vládní agentury. (Gattuso, 2008, str. 1) Jednotlivé státy totiž dohlíží na to, aby pozemky spadající pod systém conservation easementů zapadaly do politické vize konzervace chráněných hodnot. Některé státy jako například Maryland dokonce umožňují darování conservation easementů pouze státní instituci. (Young, 2008, str. 221) Conservation easementy Již několikrát jsme v textu použily termín conservation easement. Podívejme se nyní blíže na tento klíčový nástroj fungování amerických pozemkových spolků. Do češtiny lze termín 2 Srovnej též se Smith, Ecological Evolution??? 3

4 přeložit jako věcné břemeno k pozemku za účelem ochrany přírody, krajiny či historických hodnot. Právně však jde o překlad nepřesný, proto používáme anglický originál. Conservation easement vzniká podepsáním právně závazné smlouvy mezi vlastníkem půdy na straně jedné a soukromým pozemkovým spolkem či státem na straně druhé. Hlavním cílem je ochrana přírodních, kulturních či historických hodnot na dané nemovitosti, obvykle realizovaná uvalením restrikcí na zástavbu, průmyslový či komerční rozvoj příměstských, zemědělských či přírodně cenných území. Při podpisu smlouvy o conservation easementu se vlastník dobrovolně vzdává určitých práv ze svého bundle of sticks svazku obsahujícího jednotlivá práva k užívání pozemku či práva k vyloučení ostatních z užívání pozemku, a to na stanovenou dobu, v USA obvykle dobu neomezeně dlouhou (většinou výměnou za finanční náhradu či úlevu na daních). Přijetím či nákupem conservation easmentu však pozemkový spolek nezískává právo či práva, kterých se majitel vzdává. Tato práva v americkém systému navždy mizí, nikdo je nevlastní, nikdo jich nemůže využít. Pozemkový spolek pouze získává právo, respektive se zavazuje využít práva dohlížet na to, aby se nikdo vlastníkem odevzdaných práv nezmocnil. 3 V praktické rovině to znamená, že pokud se podpisem smlouvy vlastník pozemku vzdává například práva na blíže určený rozvoj území, pozemkový spolek má povinnost zajistit, aby k rozvoji území nedošlo. (např. Parkhurst - Shogren, 2003, str. 1122) Conservation easementy se v USA postupně staly převažujícím nástrojem realizace ochrany přírody na soukromých pozemcích. V roce 2005 spadalo pod smluvní režim akrů půdy, zatímco vlastněných bylo pouze akrů. Přitom ještě na začátku 90. let byla rozloha půdy v rámci těchto dvou režimů totožná. (Land Trust Alliance, 2005, tab. 1 a 2) Za významného hybatele nárůstu conservation easementů můžeme označit daně, a to hned ve dvou formách. Za prvé daně jako motivace daňových odpočtů 4, za druhé pak jako strašák držby cenných nemovitostí. Daň z nemovitosti, obdobně jako daň dědická je ve Spojených 3 Právě otázka nekonečné délky trvání smluv o conservation easementech vyvolává zajímavé diskuze o přípustnosti trvalého zotročení půdy. (viz např. Wagner, 2001; McLaughlin, 2005; Korngold, 2007) 4 V současné době existuje pět typů daňových zvýhodnění, jež lze v různých kombinacích využívat při darování conservation easementu: odpočet z federální daně z příjmu, odpočet z federální daně z nemovitosti, daňový kredit, snížená dědická daň a snížení zdanitelného majetku v dědickém řízení. Řada států k federálním pobídkám poskytuje i daňové pobídky vlastní. (Lindstrom, 2008) Podmínkou získání daňových zvýhodnění je vedle stanoveného účelu, resp. naplnění veřejného zájmu prostřednictvím conservation easementu (Internal Revenue Code, ( 170(h) 4(A)), smlouva uzavřená na dobu neurčitou. (např. Parker, 2002, str. 8) 4

5 státech oproti České republice totiž výrazně vyšší a nedostatek finančních prostředků k jejich zaplacení se stává častým důvodem k prodeji po generace vlastněných domů a parcel. Conservation easementy představují nástroj, jak tyto daně snížit. Nejen že mohou významně snížit cenu pozemku, z níž se odvozuje výše zmíněných daní (někdy o 50 až 80 %), ale po smrti majitele takového pozemku je dalších 40 % hodnoty pozemku nebo USD (nižší z těchto dvou částek) vyčleněno ze zdanitelného majetku. 5 (Young, 2008, str. 219) Filosofií skrývající se za daňovým zvýhodňováním conservation easementů je podpora dobrovolných jednání vlastníků půdy, kteří chtějí chránit životní prostředí, ale na trhu by za své produkty nedostali zaplaceno. Conservation easementy představují způsob, jak kompenzovat vlastníky pozemků za to, že je vlastní a přitom je nechávají stranou rozvoje. (Parker, 2005, str. 6) Politik tak usiluje o narovnání tohoto tržního selhání. Doprovodným jevem těchto snah však je, že do původně tržního systému ochrany přírodních a historických hodnot ve větší míře vstupují majitelé, jejichž cílem je snížení daňové zátěže. S tím souvisí vytvoření motivací pro podvodné oceňování hodnoty conservation easementů (viz např. Boyd Caballero Simpson, 2000; Michael, 2007) a skrze státní monitoring významnější vtažení politiky do rozhodování o vhodných lokalitách k ochraně. Pozemkové spolky v České republice Pozemkové spolky v České republice působí přes10 let a jejich činnost je zatím velmi málo známá nejen pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky zabývající se profesně ochranou životního prostředí či přímo ochranou přírody. O českých pozemkových spolcích, jejich historii, vývoji, současných aktivitách a plánech do budoucna bylo velmi málo napsáno, a pokud něco, pak z pera zaštiťující organizace pozemkových spolků v České republice, 5 Takového výsledku lze přitom dosáhnout i v případě, že smlouvu o darování conservation easementu uzavřou až posmrtně dědicové nemovitosti jménem zesnulého. 5

6 Českého svazu ochránců přírody. Považujeme za přínos článku hlubší vhled do tohoto rozvíjejícího se odvětví ochrany přírody. O českých pozemkových spolcích můžeme hovořit zhruba od roku 1998, kdy vznikl program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Nicméně, jak udává Český svaz ochránců přírody, činnost pozemkových spolků, resp. její velmi úzká obdoba probíhala již od 80. let 20. století. (ČSOP, 2007a) Na konci roku 2009 bylo v ČR akreditováno 54 spolků 6 (počet neakreditovaných spolků není znám), které pečovaly o více než hektarů přírodně cenných pozemků a 20 památkově hodnotných objektů. (Růžička Ptáček, 2010, str. 5-6) Přes 100 hektarů pozemků a 5 památkově cenných objektů bylo v roce 2007 ve vlastnictví pozemkových spolků a zhruba hektarů bylo spravováno na základě smluv o dlouhodobém nájmu. (ČSOP, 2007b) 7 Mezi zdroji financování spolkové činnosti převažují zdroje veřejné (47,46 %). Následují dary příznivců (16,52 %), zahraniční zdroje jako jsou fondy Evropské Unie, zahraniční nadace apod. (15,7 %) a zdroje vlastní (9,27 %). Finanční prostředky rozdělované z centrály Českého svazu ochránců přírody činí téměř 7 %, zdroje jiné 3,47 % a finanční zdroje majitelů pozemků (mimo obcí, krajů, státu) 0,66 %. Vedle těchto zdrojů získává hnutí prostředky skrze veřejnou sbírku Místo pro přírodu, které využívá k výkupům přírodně a krajinářsky cenných pozemků, pozemků, které jsou součástí navrženého územního systému ekologické stability a pozemků v okolí vodních toků vhodných k revitalizačním projektům. Na území České republiky tak vzniká síť soukromých rezervací. (Šůra, 2009, str. 30) Co se týče struktury právních vztahů českých pozemkových spolků k obhospodařovaným nemovitostem, pak téměř 64 % činí nájmy a výpůjčky. Následuje vlastnictví (15,9 %), souhlasy s prováděním činnosti pozemkových spolků ze strany vlastníka pozemku (10,2 %) a dobrovolné dohody s vlastníky (9,8 %) 8. Pouhých 0,26 % nemovitostí, na nichž pozemkové 6 Akreditace představuje dobrovolný způsob garance kvality a má sloužit jako signál pro vlastníky pozemků a donory, že dotčený pozemkový spolek je důvěryhodnou organizací. Pro její získání se musí spolek zavázat dodržovat postupy a principy stanovené Radou Národního pozemkového spolku. (ČSOP, 2010) 7 Údaje za rok 2008 a 2009 zatím kvůli změně systému vykazování činnosti do podoby online databáze chybí. Rovněž data za léta nejsou úplná, a proto není možné ukázat vývojové trendy. Nicméně je zřejmé, že plocha lokalit, které pozemkové spolky obhospodařují, roste. 8 U dobrovolné dohody zůstává péče o lokalitu v rukou majitele, který se zaváže hospodařit takovým způsobem, aby nepoškodil to, co na jeho pozemku spolek označil jako cenné z přírodního či historického hlediska. U souhlasu s činností naopak spolek na základě souhlasu majitele přebírá péči o lokalitu v plné míře. 6

7 spolky provádí svou činnost, připadá na věcná břemena. Této kategorie využily k pozemkové spolky a v žádném z případů nejde o věcná břemena obdobná americkým conservation easementům, ale věcná břemena vstupu, případně předkupní práva. Škála činností českých pozemkových spolků je různorodá a poměrně odlišná od převažujících aktivit spolkového hnutí ve Spojených státech. Ukazuje na menší, ale praktičtější rozsah činností. Nikoli prostá ochrana přírody, ale hospodaření v krajině jako je sečení, pastva, údržba dřevin, budování informačních panelů, naučných stezek apod. 9 Pozemkové spolky nemají možnost pro svou činnost využít žádných zvláštních ustanovení práva, vystupují jako subjekty soukromého práva za využití institutů práva závazkového (Holas a kol., 2002, str. 24) Tato skutečnost by se mohla jevit jako negativní, nicméně má-li být činnost pozemkových spolků alternativou či doplňkem státní politiky, umožňuje tato legislativní nevymezenost inovativní chování pozemkových spolků. Co se týče věcných břemen, tolik oblíbených ve Spojených státech, pak tato patří v českém legislativním prostředí mezi tzv. věcná práva k cizí věci (iura in re aliena). Jde o smluvní vztah dvou stran, kdy část užitného práva přechází z jednoho subjektu - vlastníka zatížené nemovitosti, na subjekt jiný oprávněný. (Knapp Knappová a kol., 1997, str. 317; Bradáč a kol., 2001, str. 9) Jinými slovy, conservation easementy nejsou totéž co naše věcná břemena. O tom, zda je v českém právním řádu možné uzavírat smlouvy obdobné americkým conservation easementům, se nadále vede mezi právníky diskuze s doposud převažujícím negativním závěrem. (Holas a kol., 2002; Prokop, 2009, str. 8) Srovnání institucionálního rámce činnosti pozemkových spolků v USA a ČR Představili jsme si stručně dva reálné systémy, v nichž operují pozemkové spolky ve snaze chránit přírodní a historické hodnoty. 10 Věnujme se nyní komparativní institucionální analýze, která slovy německého ekonoma Stefana Voigta, zkoumá, jak různá institucionální prostředí 9 Údaje o finančních zdrojích, právních vztazích a struktuře činností pozemkových spolků jsou autorkou vypočteny z tabulek, ručně vyplněných jednotlivými pozemkovými spolky a odevzdaných Českému svazu ochránců přírody. Zachycují stav k Více viz disertační práce autorky s názvem Ochrana přírody jako součást hospodářské politiky: pozemkové spolky. 7

8 ovlivňují (ekonomické) výstupy. (Voigt, 1999, str. 52) Tato metoda řeší problém vzniku tzv. nirvana fallacy, při níž je chybně srovnáván existující systém se systémem abstraktním, teoretickým (viz např. Urbanová Šíma, 2004, str.??), a porovnává reálné fungování existujících systémů. Srovnejme postupně několik významných charakteristik amerického a českého prostředí, s ohledem na činnost pozemkových spolků. Význam místních vazeb a sociálních norem Důvodů, proč vlastníci pozemků vstupují v jednání s pozemkovými spolky, je jistě mnoho. V České republice i ve Spojených státech je nicméně jedním z typických motivů skutečnost, že je pozemkový spolek vnímán jako nestátní organizace se silnou vazbou k místu, kde se pozemky nachází. Vlastníci pozemků a členové pozemkových spolků bývají sousedy nebo známými, kteří k sobě mají důvěru a věří, že právě jejich vzájemná blízkost je zárukou trvalých vztahů a pozitivních výsledků spolupráce. Důraz na lokální vazby a respektování místních sociálních norem jsou čím dál tím víc charakteristické pro české pozemkové spolky, které působí v jedné lokalitě a od dobrých sousedských vztahů se odvíjí rozsah a podoba jejich činnosti. České pozemkové spolky, přinejmenším prozatím, sestávají z několika málo, někdy několika desítek členů, případně dalších pár stovek dobrovolníků a není v jejich zájmu růst nad rámec úzkého regionu, kde provádí sečení luk, ochranu vod či lesů. Tento trend se může samozřejmě změnit, ale zatím se ukazuje, že jde o hnutí usilující o pevné lokální vazby, apolitičnost, důvěryhodnost svých činností a budování vztahů s místními obyvateli a soukromými dárci. Způsobů, kterých k tomu využívají, je nespočet. Od pořádání exkurzí, poutí, jarmarků a dalších společenských setkání pro dárce a širokou veřejnost, přes provozování mateřského centra a organizaci výchovných programů, tisk osvětových a propagačních materiálů po nápady typu dárkové poukazy Patron Nového pralesa jako vánoční dárek (Společnost přátel přírody, 2009), různými oceněními ověnčený dárcovský projekt přes internet Nakrm svoji ovci, výroba vlastních produktů například Těchonické medolády, revitalizace návsi (Vaváky o.s. pořádání benefičních akcí jako např. Běh pro les s dobrovolným startovným (Pozemkový spolek Kosenka) a podobně. V americké realitě jsou obdobné aktivity v daleko větší míře a s daleko hlubší tradicí charakteristické pro lokální spolky. U státních a především u národních pozemkových spolků je však mnohdy zcela postrádáme. Přitom právě národní spolky spravují převážnou část půdy 8

9 25,1 milionů akrů, zatímco místní a státní pozemkové spolky jen 11,9 milionů akrů. (Land Trust Alliance, 2005, str. 3) Ve Spojených státech spadá převážná část půdy obhospodařované pozemkovými spolky pod režim conservation easementů. Jejich držba geograficky vzdálenými subjekty nebyla možná v systému common law, které obdobně jako český právní řád chápalo věcná břemena jako institut přinášející prospěch majiteli sousedního pozemku. Postupně však převážilo statutární právo, konkrétně pak v nějaké podobě dnes již všeobecně platný Uniform Conservation Easement Act. Hlavním argumentem pro jeho přijetí jednotlivými státy byl veřejný prospěch, jenž conservation easementy přináší. Fungování spolků na dálku však s sebou přináší řadu problémů. Nižší míra sousedské sociální kontroly ústí mimo jiné v porušování smluv a uzavírání smluv na pozemky, které nemají příliš společného s přírodně cenným územím (například golfová hřiště viz např. Parker, 2005, str. 12). S tím úzce souvisí potřeba provádění pravidelného monitoringu, případně vynucování smluv. Bay Area Open Space Council na základě provedené studie odhaduje, že u conservation easementů dochází k porušení smluvních podmínek zhruba ve třetině případů (Bay Area Open Space Council, 1999). U téměř poloviny conservation easementů přitom není jejich držiteli monitorováno, zda jsou smluvní podmínky dodržovány, či nikoli. Dle Uniform Conservation Easement Act smí conservation easementy přijímat buď neziskový sektor, nebo vládní agentury. V případě pozemkových spolků není prováděn monitoring na 25 % pozemků, zatímco u státních úřadů na celých 70 %. (Brewer, 2003, str ) Základní dokumenty k pozemkům, na něž se vztahují smlouvy o conservation easementech, chyběly dle studie ve 40 % případů. Pozemkové spolky je neměly u 28 % nakoupených či darovaných conservation easementů, federální a státní agentrury v 91 % případů. (tamtéž) Jedině na základě těchto dokumentů je přitom možné porovnávat stav nemovitostí a zajistit zachování chráněných hodnot na nich. Provázanost hnutí se státem, realizace státní politiky Zůstaňme nyní pro přehlednost u amerických spolků. Nejen že převážná část jejich aktivit probíhá bez vazby k místu, na němž se dotčené nemovitosti nachází, ale pozemkové spolky často fungují přímo jako zástupci státu. Exemplárním příkladem je jejich role zprostředkovatelů výkupů soukromých pozemků vytypovaných státními agenturami jako vhodné k ochraně. Například Main Coast Heritage Trust měl k roku 2003 sepsáno na 850 9

10 smluv o různých formách ochrany přírody na soukromých pozemcích, nicméně vlastnil pouze 48 pozemků a na dalších 93 byl držitelem conservation easementů. Zbylé pozemky, na něž se vztahovaly sepsané smlouvy, pozemkový spolek prodal svým partnerům, zejména U. S. Fish and Wildlife Service nebo Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife. (Veyhl, 2003) Jean Hocker, bývalý president Land Trust Alliance, udává, že státní instituce všech úrovní se stále častěji obrací na pozemkové spolky, jejichž prostřednictvím vyčleňují půdu pro účely zachování volného prostranství - open space. (McLauglhin, 2002, str. 462) Avšak nejde jen o výkupy pozemků a jejich následný odprodej státu, co činí ze soukromé ochranářské činnosti amerických spolků stále více činnost veřejnou či kvasi-státní. Rovněž institut conservation easementů, uzavřených na dobu neurčitou za účelem získání daňových odpočtů, označuje řada akademiků a výzkumných pracovníků za problematický. (např. Hart, 2006, str. 4) Lze očekávat, že ti, kteří chtějí vlastněné pozemky chránit na bázi soukromých, lokálních vztahů, budou propojením pozemkových spolků se státní sférou od svých záměrů demotivováni: Ačkoli certifikace a rozličné metody kontroly jsou pro státy lákavé, přílišný vliv vlády může potenciální donory odradit. Dárci easementů na západě Spojených států [jež Young označuje za sice bohaté na zdroje, nicméně liberálně orientované pozn. aut.] nejsou vyznavači státní regulace životního prostředí a snaží se jí vyhnout. Proto by měly státy při tvorbě kontrolních mechanismů brát ohled na pocity a politické postoje vlastníků půdy a zdrojů. (Young, 2008, str. 221) Je samozřejmé, že systém podpořený daňovými odpočty přiláká velkou řadu lidí, kteří by jinak smlouvy o ochranářském režimu neuzavřeli. Jejich primárním záměrem není chránit přírodu, ale získat zvýhodnění plynoucí z uzavřených kontraktů. Navýšení počtu a plochy nemovitostí, případně práv k nim v držení pozemkových spolků či státních agentur ovšem i je hlavním záměrem zavedení daňových výhod. Doprovodným jevem však proto, že již nejde o cíle typu ochrana rodinných farem, ale o snahu vyhnout se vysoké daňové povinnosti, jsou podvodné praktiky. Takové si vyžadují zvýšený monitoring ze strany státu, tedy ještě větší vtažení politického rozhodování do původně soukromých transakcí. V České republice se alespoň za krátkou historii trvání pozemkových spolků zdá, že by mohl být vývoj opačný. Na začátku porevolučního vzniku prvních pozemkových spolků stál jako 10

11 jeden z významných partnerů stát, tedy Ministerstvo životního prostředí. To zahájilo dotační program pro pozemkové spolky a dodnes jejich činnost podporuje. Pozemkové spolky se nicméně postupně učí získávat i zdroje jiné z vlastního hospodaření, od sponzorů, z veřejných sbírek a uvědomují si (s jistou mírou zobecnění), že odtažení se od veřejných zdrojů a vůbec od propojení se státní sférou jim může přinést větší důvěru ze strany vlastníků pozemků, vlastních členů a získaných i potenciálních dárců. 11 Dnes existuje několik sbírek pozemkových spolků a vykoupené pozemky zůstávají ve vlastnictví spolků či Českého svazu ochránců přírody. České pozemkové spolky fungují vesměs jako na státní politice nezávislé subjekty, prostředky získané z veřejných zdrojů jim umožňují rozšířit rozsah jejich, soukromých aktivit. Vlastníci pozemků nejsou ke spolupráci státní politikou (daňovou) nikterak motivováni, jejich počiny se odvíjí od důvěry v činnost pozemkových spolků. Jinými slovy, z nájemních, dobrovolných smluv či z prodeje pozemků jim neplynou státem garantované výhody. I proto je jediným způsobem, jak získat sympatie a důvěru vlastníků, transparentnost činností pozemkového spolku a odpovědné chování v dané lokalitě. Právní úprava, legislativní rámec Od padesátých let 20. století přijímají jednotlivé státy USA zákony umožňující uzavírat věcná břemena, jejichž obsahem je ochrana přírodních či historických hodnot s nekonečnou dobou trvání a ve prospěch i geograficky vzdálených subjektů. Celý proces završilo přijetí Uniform Conservation Easement Act v roce Tento zákon mimo jiné upravuje, kdo může conservation easementy držet a umožňuje současnému vlastníkovi uvalit břemeno na všechny následné vlastníky. V souvislosti s conservation easementy přichází řada problémů, které jsou dnes pro americký pozemkospolkový systém typické: 1. Problematika oceňování conservation easementů spočívající v neexistenci uskutečněné směny, a tedy neexistenci demonstrovaných preferencí, a projevující se častým nadhodnocováním easementů ve snaze získat vyšší daňový odpočet či přímou platbu. (např. Boyd - Caballero Simpson, 2000, str. 16) 11 Informace pochází z oficiálního stanoviska a konzultací uskutečněných v rámci Výročního zasedání pozemkových spolků ve dnech

12 2. Problematika stanovení výše získaného veřejného prospěchu, fiktivní to veličiny, pro účely Internal Revenue Service Problematika daňových odpočtů a veřejných zdrojů motivujících vlastníky i spolky ke směně nemovitostí či směně práv k nemovitostem, jejichž hodnota je z přírodovědného či historického hlediska přinejlepším sporná. (např. Parker, 2005, str. 12) 4. Problematika nekonečné délky trvání conservation easementů, která konzervuje současný stav, omezuje nakládání s majetkem všemi následnými vlastníky nemovitosti a představuje riziko pro ekonomický rozvoj. (např. Mahoney, 2001, str. 10; Korngold, 2007, str nebo Meiners Yandle, 2001, str ) V České republice naopak nenalezneme zákon, který by činnost pozemkových spolků či nástroje, které mohou využívat, explicitně upravoval. Pozemkové spolky zde vystupují jako obecně prospěšné společnosti (sdružení) a míra a rozsah jejich činnosti závisí v podstatě na jejich zájmu a kapacitě. Pohybují se v mezích existujících zákonů, které upravují ochranu přírodně cenných lokalit a kulturních památek, především zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Jejich hlavní úloha je v tomto ohledu dvojího rázu: 1. Spolky se snaží být partnery vlastníkům přírodně či kulturně cenných lokalit při naplňování zákona. Činí tak na základě smluv o nájmu, pronájmu, dobrovolných smluv či smluv o souhlasu s prováděním dohodnutých činností. 2. Spolky vyhledávají a chrání cenné lokality, na které státní politika zapomněla ; prováděná ochrana jde nad rámec zákona. Co se týče conservation easementů, pak se doposud vede diskuze (podněcovaná Českým svazem ochránců přírody), zda česká legislativa umožňuje nějakou formu věcných břemen obsahujících ochranářské cíle uzavírat. Zatím se v tomto ohledu nepodařilo nalézt způsob, který by sloužil k praktickému využití českými pozemkovými spolky, proto můžeme učinit závěr, že alespoň prozatím takový postup české spolky využít nemohou a musí se držet forem vlastnictví, nájmů, pronájmů či dobrovolných smluv. 12 Internal Revenue Service na základě vypočítané výše veřejného prospěchu povolí, či zamítne žádost o daňový odpočet. (Internal Revenue Service, 2004, str. 2) 12

13 Výše popsanou analýzu institucionálního rámce činnosti amerických a českých pozemkových spolků shrnuje následující tabulka. Tabulka 1 Komparace insitucionálního prostředí amerických a českých pozemkových spolků České pozemkové spolky Americké land trusts 1. Finanční provázanost se státem ANO ANO 2. Právní úprava, legislativní rámec NE ANO 3. Provázanost se státní politkou Omezená ANO 4. Důraz na lokální vazby ANO ANO / NE 5. Význam sociálních norem Vzrůstající Slábnoucí Zdroj: vlastní Soukromé aktivity vedoucí k ochraně přírody a životního prostředí vůbec bylo vždy možné nacházet, ale v rozvinuté podobě často pouze v zahraničí soukromá safari v Africe (Mládek, 2006), program na záchranu vlků v americké Montaně (Urbanová Šíma, 2004, str ), aquafarming na Havaji (Urbanová, 2005) apod. Pozemkové spolky jsou prvním významným příkladem dobrovolných ochranářských snah, ke kterým ve větším měřítku dochází na území České republiky. I proto se tato problematika pravděpodobně v budoucnosti stane jedním z témat výzkumu na katedrách zabývajících se ochranou přírody, případně úlohou institucí v ochraně životního prostředí. Věříme, že tento článek vycházející z disertační práce autorky (Šímová, 2010) poslouží jako východisko pro další bádání. 13

14 Literatura: Bay Area Open Space Council, 1999: Ensuring the Promise of Conservation Easements - Report on the Use and Management of Conservation Easements ke stažení na omise.pdf, staženo 4/2009 Boyd, James Caballero, Kathryn - Simpson, R. David, 2000: The Law and Economics of Habitat Conservation: Lessons from an Analysis of Easement Acquisitions, Stanford Environmental Law Journal, 19 (leden), str Bradáč, Albert Fiala, Josef Hába, Jaroslav Hallerová, Alena Vitulová, Naděžda, 2001: Věcná břemena od A do Z, Linde Praha, str. 307, ISBN Brewer, Richard, 2003: Conservancy: The Land Trust Movement in America, University Press of New England, Hanover and London, str. 348, ISBN ČSOP, 2007a: Historie pozemkových spolků v České republice, ke stažení na d_old=1071, staženo 4/2009 ČSOP, 2007b: Lokality v péči pozemkových spolků, ke stažení na d_old=1224, staženo 4/2009 ČSOP, 2010: Etický kodex pozemkových spolků, ke stažení na _id=1225&m_id_old=1224&phpsessid=3faa9da91d0f271fce93d4d51f2a8add&phpsessi D=77cd15cc b666d &PHPSESSID=77cd15cc b666d , staženo 4/2010 Ellickson, Robert, 1994: Order without Law: How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press, str. 316, ISBN-13: Endicott, Eve (ed.), 1993: Land Conservation Through Public/Private Partnership, Lincoln Institute of Land Policy, str. 359, ISBN

15 Foldvary, Fred, 1994: Public Goods and Private Communities: The Market Provision of Social Services, Edward Elgar Publishing, str. 264, ISBN Gattuso, Dana Joel, 2008: Conservation Easements: The Good, tha Bad, and the Ugly. National Policy Analysis, May, ke stažení na staženo 7/2009 Hart, John, 2006: Private Land, Public Good: Taking Stock of Conservation Easement, Bay Nature, leden-březen, staženo 9/2009 Holas, Tomáš a kol., 2002: Právní rozbor postavení pozemkových spolků v právním řádu České republiky, pracovní materiál ČSOP (laskavě poskytnutý koordinátorem pro PS v ČR Janem Moravcem) Internal Revenue Code, Section 170 (h), ke stažení na staženo 9/2009 Internal Revenue Service, 2004: Charitable Contributions and Conservation Easements, Notice ,ke stažení na staženo 6/2009 Klein, Daniel, 1998: Quality-and-Safety Assurance: How Voluntary Social Processes Remedy Their Own Shortcomings, The Independet Review, v. II, č. 4, jaro, str , ISSN Knapp, Viktor Knappová, Marta a kol., 1997: Občanské právo hmotné, Svazek I., Praha, str , ISBN Korngold, Gerald, 2007: Solving the Contentious Issues of Private Conservation Easements: Promoting Flexibility for the Future and Engaging the Public Land Use Process, Case Research Paper Series in Legal Studies, Case Western Reserve University of Law, WP Land Trust Alliance, 2005, National Land Trust: Census Report, ke stažení na staženo 12/2008 Land Trust Alliance, 2008a: FAQ: Land Trusts, ke stažení na staženo 12/

16 Land Trust Alliance, 2008b: About Land Trusts, ke stažení na staženo 12/2008 Lindstrom, Timothy C., 2008: A Tax Guide to Conservation Easements, Island Press, str. 304, ISBN: Mahoney, Julia D., 2001: Perpetual Restrictions on Land and the Problem of the Future, Public Law and Legal Theory Research Paper, Working Paper No a Law and Economics Research Papers, Working Paper No , University of Virginia School of Law McLaughlin, Nancy, 2002: The Role of Land Trusts i Biodiversity Conservation on Private Lands, Idaho Law Review, Vol. 38, str , ISSN McLaughlin, Nancy A., 2005: Conservation Easements A Troubled Adolescence, Journal of Land Resources & Environmental Law, Vol. 26, No. 1, str Meiners, Roger E. Yandle, Bruce, 2001: Land Trusts: A Return to Feudalism, v Anderson, Terry L. Yandle, Bruce (ed.), Agriculture and the Environment: Searching for Greener Pastures, Hoover Press, str , ISBN Michael, Jeffrey, A, 2007: Conservation Easements and Property Values: Selection Effects and Differential Impacts on Vacant and Residential Properties, Department of Economics Towson University, Towson, ke stažení na staženo 6/2008 Mládek, Josef, 2006: Význam vlastnických práv pro ochranu životního prostředí v subsaharské Africe, Acta Oeconomica Pragensia, roč. 14, č. 2, s ISSN Parker, Dominic, P., 2002: Cost-effective Strategies for Conserving Private Land, October, PERC Reports, ke stažení na staženo 10/2008 Parker, Dominic, P., 2005: Conservation Easements: A Closer Look at Federal Tax Policy, PERC Policy Series, č. 34, říjen, ISSN

17 Parkhurst, Gregory - Shogren, Jason F., 2003: Evaluating Incentive Mechanisms for Conserving Habitat. Natural Resources Journal, Vol. 43, No. 4, ISSN: Posner, Eric A., 2002: Law and Social Norms, Harvard University Press, str. 260, ISBN Prokop, Martin, 2009: Ochrana vlastnických a souvisejících práv pozemkových spolků v právním řádu České republiky, ČSOP, ke stažení na staženo 2/2010 Ptáček, Ladislav, 2004: Okrašlovací hnutí a Svaz okrašlovací a ochranný, Sborník materiálů konference Dobrovolná ochrana přírody v ČR, Průhonice, 10. a , str , ISSN Růžička, Tomáš Ptáček, Ladislav, 2010: Analýza činnosti pozemkových spolků v ČR , ČSOP, interní dokument ČSOP Smith, Vernon L., 2003: Rethinkin Institutional Analysis Intorductory Note, Mercatus Center, George Mason University, 7. listopad, str. 2, ke stažení na x%3fcontentid%3d15952+"a+remarkable+scholar+internally+driven+by+a+need+to+under stand+human+forms+of+social+organization."&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz, staženo 11/2009 Šímová, Tereza, 2010: Ochrana přírody jako součást hospodářské politiky: pozemkové spolky, disertační práce, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, vedoucí práce: doc. Petr Šauer Šůra, Adam, 2009: Nakup a zachraň, Respekt, č. 42, říjen, str , I SSN Urbanová, Tereza - Šíma, Josef, 2004: Tržní přístup k ochraně životního prostředí, Nakl.Oeconomica, Praha, str. 87, ISBN

18 Urbanová, Tereza, 2005: World Fisheries and Potentials of Aquafarming v: Šauer (ed.): Environmental Economics Policy and International Relations, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, str , ISBN Veyhl, Erich, 2003: Land Trust s Tactics Revealed in Gulf of Maine Times Article a Anatomy of a Land Trust: Sympathetic Activist Describes Maine Coast Heritage Trust, Downeast Coastal Press, 18. listopad, ke stažení na staženo 9/2009 Voigt, Stefan, 1999: Explaining Constitutional Change a Positive Approach, Edward Elgar Publishing, str. 250, ISBN-13: Wagner, Richard E., 2001: Taxation, Free Markets, and the Use of Agricultural Land, v Anderson, Terry L. Yandle, Bruce (ed.), Agriculture and the Environment: Searching for Greener Pastures, Hoover Press, str , ISBN Young, Christen Linke, 2008: Conservation Easement Tax Credits in Environmental Federalism, Yale Law Journal Pocket Part, 117, str , ke stažení na staženo 9/

19 Název v AJ: New Trends in Economic Policy of Nature Protection The Role of Institutions and Social Norms Abstrakt v ČJ: Ochrana přírody zaznamenala v České republice od konce 80. let 20. století značné změny. Objevují se soukromé ochranářské organizace pozemkové spolky a spolu s nimi sílí význam institucí a společenských norem. Článek srovnává institucionální rámec ochranářských aktivit v České republice, stavících na nájmech, dobrovolných dohodách a vlastnictví půdy, s americkými land trusts, které k ochraně přírodních a historických hodnot stále více využívají státem podporované conservation easementy. Právě státní intervence do systému oslabuje komunitní vazby a hodnoty, základní stavební kámen pozemkospolkové činnosti. Abstrakt v AJ: Since 1980 s, there have been many changes in the system of nature protection of the Czech Republic. Private environmental groups land trusts evolved. Institutions and social norms have been more and more important. The article compares institutional framework of conservation in the Czech Republic, based on rentals, voluntary agreements and ownership, with American land trust movement and its system of conservation easements, supported by both federal and local governments. State intervention weakens community relations and values, key stones for land trust endeavor. Klíčová slova: ochrana přírody, instituce, společenské normy, pozemkový spolek, conservation easement JEL klasifikace: H23, K32, P26, P28, Q24 19

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Sociální bydlení v nových členských státech

Sociální bydlení v nových členských státech Sociální bydlení v nových členských státech Workshop na téma Využití Evropských strukturálních a investičních fondů na podporu sociálního bydlení v České republice 11.-12. listopadu 2013, Praha József

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku

Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku Junior Diplomat Initiative, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1) Junior Diplomat Initiative, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Praze, na adrese Náměstí Winstona Churchilla 4, PSČ 130 67. Výslovnost

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací

MIKROEKONOMIKA. Ekonomika neziskových organizací MIKROEKONOMIKA Ekonomika neziskových organizací Společenský význam neziskových organizací Nezisková organizace (nonprofit, nověji not-for-profit) = organizace, jejímž posláním je něco jiného než tvorba

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Cenové mapy realit. Diskusní snídaně Stavebního fóra 5.11.2009. Zpracoval Ing. Pavel Jonák, 11/2009 24.11.2009

Cenové mapy realit. Diskusní snídaně Stavebního fóra 5.11.2009. Zpracoval Ing. Pavel Jonák, 11/2009 24.11.2009 Cenové mapy realit Diskusní snídaně Stavebního fóra 5.11.2009 1 Cenové mapy nemovitostí v ČR 1. OBECNÝ ÚVOD 2 Pojem mapa Pod pojmem mapa se rozumí Vytvořené zkonstruované schéma určité skutečnosti, jevu,

Více

Hodnocení PPP 1 projektů

Hodnocení PPP 1 projektů Hodnocení PPP 1 projektů Eva Kislingerová, Patrik Sieber 2, Abstrakt PPP projekty jsou jednou z forem jak realizovat vybrané veřejně prospěšné akce. Metodické nástroje hodnocení se zaměřují jak na otázku

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Disertační práce. 2010 Tereza Šímová

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Disertační práce. 2010 Tereza Šímová Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Disertační práce 2010 Tereza Šímová 1 Ochrana přírody jako součást hospodářské politiky: pozemkové spolky Disertační práce Tereza Šímová Školitel:

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5)

Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 116 Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) dar (gift) Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Participace a spolupráce v rozvoji malých měst Jana Stachová a Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Úloha participace a spolupráce v rozvoji lokálním rozvoji Sociální faktory rozvoje regionů

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Odstíny a nuance Open Access

Odstíny a nuance Open Access Odstíny a nuance Open Access Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2014: 20. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY

VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY VÝZNAM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ U ZDANĚNÍ NEMOVITOSTÍ NA ZÁKLADĚ TRŽNÍ HODNOTY JANA KRANECOVÁ Faculty of law, Masaryk university, Czech Republic Abstract in original language Cílem příspěvku je nastínit

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 27. dubna 2015 Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SYLABUS KURZU ČESKÁ I EVROPSKÁ LEGISLATIVA VAV VČETNĚ OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Klíčová aktivita: 09 Rozvoj kompetencí v české i evropské legislativě VaV včetně ochrany duševního vlastnictví Kurz:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Přehled základních provozních modelů v ČR

Přehled základních provozních modelů v ČR Přehled základních provozních modelů v ČR Pracovní workshop: Efektivní provozování vodovodů kanalizací v malých obcích 12. března 2015 Pavel Válek Grant Thornton Advisory s.r.o. 5 základních provozních

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ekoturismus podle Butlera

Ekoturismus podle Butlera Ekoturismus Ekoturismus podle Butlera musí prosazovat pozitivní environmentální etiku s dodržováním environmentálně uvědomělého chování u jeho účastníků a aktérů; nedegraduje přírodní zdroje a neinterferuje

Více