Nové trendy v hospodářské politice ochrany přírody role institucí a sociálních norem Tereza Šímová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové trendy v hospodářské politice ochrany přírody role institucí a sociálních norem Tereza Šímová"

Transkript

1 Nové trendy v hospodářské politice ochrany přírody role institucí a sociálních norem Tereza Šímová Vysoká škola ekonomická v Praze Úvod Obdobně jako ve všech oblastech hospodářské politiky České republiky doznala i politika ochrany životního prostředí či úžeji politika ochrany přírody od konce 80. let značných změn. Stát ztratil monopol na ochranářské aktivity, začaly vznikat alternativní přístupy a objevovat se organizace navazující na tradice z dob Rakousko-Uherska. 1 O druhé polovině devadesátých let můžeme na našem území hovořit jako o době vzniku hnutí tzv. pozemkových spolků - občanských sdružení či obecně prospěšných společností provádějících ochranu přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím právního vztahu k nemovitostem. Hlavní charakteristikou těchto (staro)nových jevů je úzká spolupráce s majiteli pozemků a hospodáři v krajině a důraz na společenské normy a komunitní, sousedské vztahy. Právě tyto pojmy se přitom stále častěji dostávají do centra zájmu právních i ekonomických badatelů, intenzivně se jimi zabývají stoupenci teoretických směrů jako je například institucionální ekonomie (institutional economics) či ekonomie a právo (law and economics). Tento článek se pokusí analyzovat aktivity pozemkových spolků v České republice a porovnat je se situací land trusts, které ve Spojených státech působí téměř 120 let a které slouží pro naše spolky v mnoha ohledech jako vzor. Jak uvidíme, významnou roli ve snahách naplňovat ochranářské cíle soukromou či kvazi-soukromou cestou hraje politika státu, jež utváří institucionální rámec, z něhož vyplývá, jakým způsobem se mohou spolky prezentovat vůči vlastníkům pozemků a jaké nástroje mohou k dosažení svých cílů využít. Společenské normy, ekonomie a právo 1 Konkrétně pozemkové spolky nachází své kořeny v činnosti Svazu ochranného a okrašlovacího (v oblasti ochrany přírody a krajiny), založeného 30. října 1904 a zaniklého 9. září 1951, a v aktivitách Klubu československých turistů (v oblasti ochrany historických a kulturních památek). (Ptáček, 2004) 1

2 Se stále intenzivnějším prorůstáním vědních disciplín práva a ekonomie, které stojí na poznání, že v hospodářské realitě jde o spojené nádoby, sílí i tradice literatury zkoumající společenské normy a řešení sporů na jiném než legislativním základě. Jde v podstatě o kritiku přílišného zjednodušování vztahu občana a státu a přehnaného zájmu o stát jako takový. Kniha Roberta Ellicksona, profesora práva na Yalské univerzitě, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes z roku 1991 je milníkem tohoto přístupu. Autor v ní zkoumá reálné fungování pravidel mezi sousedy, z něhož vyplývá, že právo je mnohem častěji horizontální než vertikální. Jinými slovy, že se lidé častěji mezi sebou dohodnou, než by své spory řešili v rámci soudních procesů. Vedle právní literatury se diskuze o společenských normách, jejich tvorbě, o komunitách a interakci lidí dostává i do literatury ekonomické. Elinor Ostrom za zkoumání těchto jevů dostala v roce 2009 Nobelovu cenu za ekonomii. Ukázala, že správu společného majetku je možné provádět na základě dohod, které vychází z místních, komunitních vazeb, nikoli z centra definovaných pravidel. Vedle ní se tématu věnuje řada dalších autorů a pestrost použitých aplikací je široká. Fred Foldvary, profesor ekonomie na Santa Clara University, se zabývá soukromým řešením poskytování statků, které jsou často považovány za státní doménu. Popisuje fungování spolků v tzv. proprietárních společnostech, kde poskytují veřejné statky zajišťující chod místních komunit. (Foldvary, 1994) Daniel Klein, profesor ekonomie na George Mason University, zkoumá fungování dobrovolných společenských procesů řešících tržní selhání. (Klein, 1998) Eric Posner, profesor práva na University of Chicago, ve své knize Law and Social Norms přichází s metodologií pro zkoumání vztahů mezi právem a mimoprávními (nonlegal) mechanismy spolupráce. Vyzdvihuje funkci takových konceptů jako je důvěra, společenské postavení, skupinová solidarita, komunita a místní zvyky. (Posner, 2002) My se budeme zabývat soukromým poskytováním veřejných statků na poli ochrany přírodních, kulturních a historicky cenných nemovitostí. Pozemkové spolky ve Spojených státech amerických Podívejme se nejprve na americké pozemkové spolky, jejichž tradice sahá až do 19. století. Proč je taková vlastnost důležitá? Jak Elinor Ostrom ukázala, řada komunitních systémů potřebovala k nalezení funkčního mechanismu spolupráce či k jeho udržení v rámci měnících se podmínek a znalostí desítky i stovky let. Procházely procesem pokusů a omylů, a to 2

3 jestli je na konci cesty čekal úspěch, nebylo výsledkem racionální konstrukce shora, ale spíše ekologické evoluce, která citlivě odrážela skutečnost, že každé životaschopné řešení stojí na informacích, které nepojme jedna lidská mysl či státní úřad. (Smith, 2003, str. 2) 2 Zastřešující organizací pro dnešních zhruba 1700 pozemkových spolků operujících na americké půdě je Land Trust Alliance, jež definuje spolky takto: Pozemkový spolek je neziskovou organizací, jejímž cílem je aktivně usilovat o konzervaci půdy, a to prostřednictvím přímých či zprostředkovaných nákupů pozemků nebo conservation easementů, případně jejich správou. (Land Trust Alliance, 2008a) Většina pozemkových spolků jsou lokální organizace, úzce spojené s místními potřebami. Díky tomu jsou dobře vybaveny schopností nalézt takové pozemky, na nichž se nachází přírodní hodnoty nebo které jsou cenné z hlediska rekreace, zemědělství apod. (Land Trust Alliance, 2008b) Nutno říci, že s postupem času jde stále více o romantizující definici. Původně skutečně šlo o malé, apolitické a na vládě nezávislé organizace. S tím, jak jejich velikost a počet narůstal, však nabýval na síle i vliv na jejich aktivity ze strany státu, a to především ve formě předem dohodnutých odkupů půdy a politiky daňových zvýhodnění. Tyto jevy místy natolik převážily, že je dnes možné některé americké pozemkové spolky označit za vládní agentury. (Gattuso, 2008, str. 1) Jednotlivé státy totiž dohlíží na to, aby pozemky spadající pod systém conservation easementů zapadaly do politické vize konzervace chráněných hodnot. Některé státy jako například Maryland dokonce umožňují darování conservation easementů pouze státní instituci. (Young, 2008, str. 221) Conservation easementy Již několikrát jsme v textu použily termín conservation easement. Podívejme se nyní blíže na tento klíčový nástroj fungování amerických pozemkových spolků. Do češtiny lze termín 2 Srovnej též se Smith, Ecological Evolution??? 3

4 přeložit jako věcné břemeno k pozemku za účelem ochrany přírody, krajiny či historických hodnot. Právně však jde o překlad nepřesný, proto používáme anglický originál. Conservation easement vzniká podepsáním právně závazné smlouvy mezi vlastníkem půdy na straně jedné a soukromým pozemkovým spolkem či státem na straně druhé. Hlavním cílem je ochrana přírodních, kulturních či historických hodnot na dané nemovitosti, obvykle realizovaná uvalením restrikcí na zástavbu, průmyslový či komerční rozvoj příměstských, zemědělských či přírodně cenných území. Při podpisu smlouvy o conservation easementu se vlastník dobrovolně vzdává určitých práv ze svého bundle of sticks svazku obsahujícího jednotlivá práva k užívání pozemku či práva k vyloučení ostatních z užívání pozemku, a to na stanovenou dobu, v USA obvykle dobu neomezeně dlouhou (většinou výměnou za finanční náhradu či úlevu na daních). Přijetím či nákupem conservation easmentu však pozemkový spolek nezískává právo či práva, kterých se majitel vzdává. Tato práva v americkém systému navždy mizí, nikdo je nevlastní, nikdo jich nemůže využít. Pozemkový spolek pouze získává právo, respektive se zavazuje využít práva dohlížet na to, aby se nikdo vlastníkem odevzdaných práv nezmocnil. 3 V praktické rovině to znamená, že pokud se podpisem smlouvy vlastník pozemku vzdává například práva na blíže určený rozvoj území, pozemkový spolek má povinnost zajistit, aby k rozvoji území nedošlo. (např. Parkhurst - Shogren, 2003, str. 1122) Conservation easementy se v USA postupně staly převažujícím nástrojem realizace ochrany přírody na soukromých pozemcích. V roce 2005 spadalo pod smluvní režim akrů půdy, zatímco vlastněných bylo pouze akrů. Přitom ještě na začátku 90. let byla rozloha půdy v rámci těchto dvou režimů totožná. (Land Trust Alliance, 2005, tab. 1 a 2) Za významného hybatele nárůstu conservation easementů můžeme označit daně, a to hned ve dvou formách. Za prvé daně jako motivace daňových odpočtů 4, za druhé pak jako strašák držby cenných nemovitostí. Daň z nemovitosti, obdobně jako daň dědická je ve Spojených 3 Právě otázka nekonečné délky trvání smluv o conservation easementech vyvolává zajímavé diskuze o přípustnosti trvalého zotročení půdy. (viz např. Wagner, 2001; McLaughlin, 2005; Korngold, 2007) 4 V současné době existuje pět typů daňových zvýhodnění, jež lze v různých kombinacích využívat při darování conservation easementu: odpočet z federální daně z příjmu, odpočet z federální daně z nemovitosti, daňový kredit, snížená dědická daň a snížení zdanitelného majetku v dědickém řízení. Řada států k federálním pobídkám poskytuje i daňové pobídky vlastní. (Lindstrom, 2008) Podmínkou získání daňových zvýhodnění je vedle stanoveného účelu, resp. naplnění veřejného zájmu prostřednictvím conservation easementu (Internal Revenue Code, ( 170(h) 4(A)), smlouva uzavřená na dobu neurčitou. (např. Parker, 2002, str. 8) 4

5 státech oproti České republice totiž výrazně vyšší a nedostatek finančních prostředků k jejich zaplacení se stává častým důvodem k prodeji po generace vlastněných domů a parcel. Conservation easementy představují nástroj, jak tyto daně snížit. Nejen že mohou významně snížit cenu pozemku, z níž se odvozuje výše zmíněných daní (někdy o 50 až 80 %), ale po smrti majitele takového pozemku je dalších 40 % hodnoty pozemku nebo USD (nižší z těchto dvou částek) vyčleněno ze zdanitelného majetku. 5 (Young, 2008, str. 219) Filosofií skrývající se za daňovým zvýhodňováním conservation easementů je podpora dobrovolných jednání vlastníků půdy, kteří chtějí chránit životní prostředí, ale na trhu by za své produkty nedostali zaplaceno. Conservation easementy představují způsob, jak kompenzovat vlastníky pozemků za to, že je vlastní a přitom je nechávají stranou rozvoje. (Parker, 2005, str. 6) Politik tak usiluje o narovnání tohoto tržního selhání. Doprovodným jevem těchto snah však je, že do původně tržního systému ochrany přírodních a historických hodnot ve větší míře vstupují majitelé, jejichž cílem je snížení daňové zátěže. S tím souvisí vytvoření motivací pro podvodné oceňování hodnoty conservation easementů (viz např. Boyd Caballero Simpson, 2000; Michael, 2007) a skrze státní monitoring významnější vtažení politiky do rozhodování o vhodných lokalitách k ochraně. Pozemkové spolky v České republice Pozemkové spolky v České republice působí přes10 let a jejich činnost je zatím velmi málo známá nejen pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky zabývající se profesně ochranou životního prostředí či přímo ochranou přírody. O českých pozemkových spolcích, jejich historii, vývoji, současných aktivitách a plánech do budoucna bylo velmi málo napsáno, a pokud něco, pak z pera zaštiťující organizace pozemkových spolků v České republice, 5 Takového výsledku lze přitom dosáhnout i v případě, že smlouvu o darování conservation easementu uzavřou až posmrtně dědicové nemovitosti jménem zesnulého. 5

6 Českého svazu ochránců přírody. Považujeme za přínos článku hlubší vhled do tohoto rozvíjejícího se odvětví ochrany přírody. O českých pozemkových spolcích můžeme hovořit zhruba od roku 1998, kdy vznikl program Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Nicméně, jak udává Český svaz ochránců přírody, činnost pozemkových spolků, resp. její velmi úzká obdoba probíhala již od 80. let 20. století. (ČSOP, 2007a) Na konci roku 2009 bylo v ČR akreditováno 54 spolků 6 (počet neakreditovaných spolků není znám), které pečovaly o více než hektarů přírodně cenných pozemků a 20 památkově hodnotných objektů. (Růžička Ptáček, 2010, str. 5-6) Přes 100 hektarů pozemků a 5 památkově cenných objektů bylo v roce 2007 ve vlastnictví pozemkových spolků a zhruba hektarů bylo spravováno na základě smluv o dlouhodobém nájmu. (ČSOP, 2007b) 7 Mezi zdroji financování spolkové činnosti převažují zdroje veřejné (47,46 %). Následují dary příznivců (16,52 %), zahraniční zdroje jako jsou fondy Evropské Unie, zahraniční nadace apod. (15,7 %) a zdroje vlastní (9,27 %). Finanční prostředky rozdělované z centrály Českého svazu ochránců přírody činí téměř 7 %, zdroje jiné 3,47 % a finanční zdroje majitelů pozemků (mimo obcí, krajů, státu) 0,66 %. Vedle těchto zdrojů získává hnutí prostředky skrze veřejnou sbírku Místo pro přírodu, které využívá k výkupům přírodně a krajinářsky cenných pozemků, pozemků, které jsou součástí navrženého územního systému ekologické stability a pozemků v okolí vodních toků vhodných k revitalizačním projektům. Na území České republiky tak vzniká síť soukromých rezervací. (Šůra, 2009, str. 30) Co se týče struktury právních vztahů českých pozemkových spolků k obhospodařovaným nemovitostem, pak téměř 64 % činí nájmy a výpůjčky. Následuje vlastnictví (15,9 %), souhlasy s prováděním činnosti pozemkových spolků ze strany vlastníka pozemku (10,2 %) a dobrovolné dohody s vlastníky (9,8 %) 8. Pouhých 0,26 % nemovitostí, na nichž pozemkové 6 Akreditace představuje dobrovolný způsob garance kvality a má sloužit jako signál pro vlastníky pozemků a donory, že dotčený pozemkový spolek je důvěryhodnou organizací. Pro její získání se musí spolek zavázat dodržovat postupy a principy stanovené Radou Národního pozemkového spolku. (ČSOP, 2010) 7 Údaje za rok 2008 a 2009 zatím kvůli změně systému vykazování činnosti do podoby online databáze chybí. Rovněž data za léta nejsou úplná, a proto není možné ukázat vývojové trendy. Nicméně je zřejmé, že plocha lokalit, které pozemkové spolky obhospodařují, roste. 8 U dobrovolné dohody zůstává péče o lokalitu v rukou majitele, který se zaváže hospodařit takovým způsobem, aby nepoškodil to, co na jeho pozemku spolek označil jako cenné z přírodního či historického hlediska. U souhlasu s činností naopak spolek na základě souhlasu majitele přebírá péči o lokalitu v plné míře. 6

7 spolky provádí svou činnost, připadá na věcná břemena. Této kategorie využily k pozemkové spolky a v žádném z případů nejde o věcná břemena obdobná americkým conservation easementům, ale věcná břemena vstupu, případně předkupní práva. Škála činností českých pozemkových spolků je různorodá a poměrně odlišná od převažujících aktivit spolkového hnutí ve Spojených státech. Ukazuje na menší, ale praktičtější rozsah činností. Nikoli prostá ochrana přírody, ale hospodaření v krajině jako je sečení, pastva, údržba dřevin, budování informačních panelů, naučných stezek apod. 9 Pozemkové spolky nemají možnost pro svou činnost využít žádných zvláštních ustanovení práva, vystupují jako subjekty soukromého práva za využití institutů práva závazkového (Holas a kol., 2002, str. 24) Tato skutečnost by se mohla jevit jako negativní, nicméně má-li být činnost pozemkových spolků alternativou či doplňkem státní politiky, umožňuje tato legislativní nevymezenost inovativní chování pozemkových spolků. Co se týče věcných břemen, tolik oblíbených ve Spojených státech, pak tato patří v českém legislativním prostředí mezi tzv. věcná práva k cizí věci (iura in re aliena). Jde o smluvní vztah dvou stran, kdy část užitného práva přechází z jednoho subjektu - vlastníka zatížené nemovitosti, na subjekt jiný oprávněný. (Knapp Knappová a kol., 1997, str. 317; Bradáč a kol., 2001, str. 9) Jinými slovy, conservation easementy nejsou totéž co naše věcná břemena. O tom, zda je v českém právním řádu možné uzavírat smlouvy obdobné americkým conservation easementům, se nadále vede mezi právníky diskuze s doposud převažujícím negativním závěrem. (Holas a kol., 2002; Prokop, 2009, str. 8) Srovnání institucionálního rámce činnosti pozemkových spolků v USA a ČR Představili jsme si stručně dva reálné systémy, v nichž operují pozemkové spolky ve snaze chránit přírodní a historické hodnoty. 10 Věnujme se nyní komparativní institucionální analýze, která slovy německého ekonoma Stefana Voigta, zkoumá, jak různá institucionální prostředí 9 Údaje o finančních zdrojích, právních vztazích a struktuře činností pozemkových spolků jsou autorkou vypočteny z tabulek, ručně vyplněných jednotlivými pozemkovými spolky a odevzdaných Českému svazu ochránců přírody. Zachycují stav k Více viz disertační práce autorky s názvem Ochrana přírody jako součást hospodářské politiky: pozemkové spolky. 7

8 ovlivňují (ekonomické) výstupy. (Voigt, 1999, str. 52) Tato metoda řeší problém vzniku tzv. nirvana fallacy, při níž je chybně srovnáván existující systém se systémem abstraktním, teoretickým (viz např. Urbanová Šíma, 2004, str.??), a porovnává reálné fungování existujících systémů. Srovnejme postupně několik významných charakteristik amerického a českého prostředí, s ohledem na činnost pozemkových spolků. Význam místních vazeb a sociálních norem Důvodů, proč vlastníci pozemků vstupují v jednání s pozemkovými spolky, je jistě mnoho. V České republice i ve Spojených státech je nicméně jedním z typických motivů skutečnost, že je pozemkový spolek vnímán jako nestátní organizace se silnou vazbou k místu, kde se pozemky nachází. Vlastníci pozemků a členové pozemkových spolků bývají sousedy nebo známými, kteří k sobě mají důvěru a věří, že právě jejich vzájemná blízkost je zárukou trvalých vztahů a pozitivních výsledků spolupráce. Důraz na lokální vazby a respektování místních sociálních norem jsou čím dál tím víc charakteristické pro české pozemkové spolky, které působí v jedné lokalitě a od dobrých sousedských vztahů se odvíjí rozsah a podoba jejich činnosti. České pozemkové spolky, přinejmenším prozatím, sestávají z několika málo, někdy několika desítek členů, případně dalších pár stovek dobrovolníků a není v jejich zájmu růst nad rámec úzkého regionu, kde provádí sečení luk, ochranu vod či lesů. Tento trend se může samozřejmě změnit, ale zatím se ukazuje, že jde o hnutí usilující o pevné lokální vazby, apolitičnost, důvěryhodnost svých činností a budování vztahů s místními obyvateli a soukromými dárci. Způsobů, kterých k tomu využívají, je nespočet. Od pořádání exkurzí, poutí, jarmarků a dalších společenských setkání pro dárce a širokou veřejnost, přes provozování mateřského centra a organizaci výchovných programů, tisk osvětových a propagačních materiálů po nápady typu dárkové poukazy Patron Nového pralesa jako vánoční dárek (Společnost přátel přírody, 2009), různými oceněními ověnčený dárcovský projekt přes internet Nakrm svoji ovci, výroba vlastních produktů například Těchonické medolády, revitalizace návsi (Vaváky o.s. pořádání benefičních akcí jako např. Běh pro les s dobrovolným startovným (Pozemkový spolek Kosenka) a podobně. V americké realitě jsou obdobné aktivity v daleko větší míře a s daleko hlubší tradicí charakteristické pro lokální spolky. U státních a především u národních pozemkových spolků je však mnohdy zcela postrádáme. Přitom právě národní spolky spravují převážnou část půdy 8

9 25,1 milionů akrů, zatímco místní a státní pozemkové spolky jen 11,9 milionů akrů. (Land Trust Alliance, 2005, str. 3) Ve Spojených státech spadá převážná část půdy obhospodařované pozemkovými spolky pod režim conservation easementů. Jejich držba geograficky vzdálenými subjekty nebyla možná v systému common law, které obdobně jako český právní řád chápalo věcná břemena jako institut přinášející prospěch majiteli sousedního pozemku. Postupně však převážilo statutární právo, konkrétně pak v nějaké podobě dnes již všeobecně platný Uniform Conservation Easement Act. Hlavním argumentem pro jeho přijetí jednotlivými státy byl veřejný prospěch, jenž conservation easementy přináší. Fungování spolků na dálku však s sebou přináší řadu problémů. Nižší míra sousedské sociální kontroly ústí mimo jiné v porušování smluv a uzavírání smluv na pozemky, které nemají příliš společného s přírodně cenným územím (například golfová hřiště viz např. Parker, 2005, str. 12). S tím úzce souvisí potřeba provádění pravidelného monitoringu, případně vynucování smluv. Bay Area Open Space Council na základě provedené studie odhaduje, že u conservation easementů dochází k porušení smluvních podmínek zhruba ve třetině případů (Bay Area Open Space Council, 1999). U téměř poloviny conservation easementů přitom není jejich držiteli monitorováno, zda jsou smluvní podmínky dodržovány, či nikoli. Dle Uniform Conservation Easement Act smí conservation easementy přijímat buď neziskový sektor, nebo vládní agentury. V případě pozemkových spolků není prováděn monitoring na 25 % pozemků, zatímco u státních úřadů na celých 70 %. (Brewer, 2003, str ) Základní dokumenty k pozemkům, na něž se vztahují smlouvy o conservation easementech, chyběly dle studie ve 40 % případů. Pozemkové spolky je neměly u 28 % nakoupených či darovaných conservation easementů, federální a státní agentrury v 91 % případů. (tamtéž) Jedině na základě těchto dokumentů je přitom možné porovnávat stav nemovitostí a zajistit zachování chráněných hodnot na nich. Provázanost hnutí se státem, realizace státní politiky Zůstaňme nyní pro přehlednost u amerických spolků. Nejen že převážná část jejich aktivit probíhá bez vazby k místu, na němž se dotčené nemovitosti nachází, ale pozemkové spolky často fungují přímo jako zástupci státu. Exemplárním příkladem je jejich role zprostředkovatelů výkupů soukromých pozemků vytypovaných státními agenturami jako vhodné k ochraně. Například Main Coast Heritage Trust měl k roku 2003 sepsáno na 850 9

10 smluv o různých formách ochrany přírody na soukromých pozemcích, nicméně vlastnil pouze 48 pozemků a na dalších 93 byl držitelem conservation easementů. Zbylé pozemky, na něž se vztahovaly sepsané smlouvy, pozemkový spolek prodal svým partnerům, zejména U. S. Fish and Wildlife Service nebo Maine Department of Inland Fisheries and Wildlife. (Veyhl, 2003) Jean Hocker, bývalý president Land Trust Alliance, udává, že státní instituce všech úrovní se stále častěji obrací na pozemkové spolky, jejichž prostřednictvím vyčleňují půdu pro účely zachování volného prostranství - open space. (McLauglhin, 2002, str. 462) Avšak nejde jen o výkupy pozemků a jejich následný odprodej státu, co činí ze soukromé ochranářské činnosti amerických spolků stále více činnost veřejnou či kvasi-státní. Rovněž institut conservation easementů, uzavřených na dobu neurčitou za účelem získání daňových odpočtů, označuje řada akademiků a výzkumných pracovníků za problematický. (např. Hart, 2006, str. 4) Lze očekávat, že ti, kteří chtějí vlastněné pozemky chránit na bázi soukromých, lokálních vztahů, budou propojením pozemkových spolků se státní sférou od svých záměrů demotivováni: Ačkoli certifikace a rozličné metody kontroly jsou pro státy lákavé, přílišný vliv vlády může potenciální donory odradit. Dárci easementů na západě Spojených států [jež Young označuje za sice bohaté na zdroje, nicméně liberálně orientované pozn. aut.] nejsou vyznavači státní regulace životního prostředí a snaží se jí vyhnout. Proto by měly státy při tvorbě kontrolních mechanismů brát ohled na pocity a politické postoje vlastníků půdy a zdrojů. (Young, 2008, str. 221) Je samozřejmé, že systém podpořený daňovými odpočty přiláká velkou řadu lidí, kteří by jinak smlouvy o ochranářském režimu neuzavřeli. Jejich primárním záměrem není chránit přírodu, ale získat zvýhodnění plynoucí z uzavřených kontraktů. Navýšení počtu a plochy nemovitostí, případně práv k nim v držení pozemkových spolků či státních agentur ovšem i je hlavním záměrem zavedení daňových výhod. Doprovodným jevem však proto, že již nejde o cíle typu ochrana rodinných farem, ale o snahu vyhnout se vysoké daňové povinnosti, jsou podvodné praktiky. Takové si vyžadují zvýšený monitoring ze strany státu, tedy ještě větší vtažení politického rozhodování do původně soukromých transakcí. V České republice se alespoň za krátkou historii trvání pozemkových spolků zdá, že by mohl být vývoj opačný. Na začátku porevolučního vzniku prvních pozemkových spolků stál jako 10

11 jeden z významných partnerů stát, tedy Ministerstvo životního prostředí. To zahájilo dotační program pro pozemkové spolky a dodnes jejich činnost podporuje. Pozemkové spolky se nicméně postupně učí získávat i zdroje jiné z vlastního hospodaření, od sponzorů, z veřejných sbírek a uvědomují si (s jistou mírou zobecnění), že odtažení se od veřejných zdrojů a vůbec od propojení se státní sférou jim může přinést větší důvěru ze strany vlastníků pozemků, vlastních členů a získaných i potenciálních dárců. 11 Dnes existuje několik sbírek pozemkových spolků a vykoupené pozemky zůstávají ve vlastnictví spolků či Českého svazu ochránců přírody. České pozemkové spolky fungují vesměs jako na státní politice nezávislé subjekty, prostředky získané z veřejných zdrojů jim umožňují rozšířit rozsah jejich, soukromých aktivit. Vlastníci pozemků nejsou ke spolupráci státní politikou (daňovou) nikterak motivováni, jejich počiny se odvíjí od důvěry v činnost pozemkových spolků. Jinými slovy, z nájemních, dobrovolných smluv či z prodeje pozemků jim neplynou státem garantované výhody. I proto je jediným způsobem, jak získat sympatie a důvěru vlastníků, transparentnost činností pozemkového spolku a odpovědné chování v dané lokalitě. Právní úprava, legislativní rámec Od padesátých let 20. století přijímají jednotlivé státy USA zákony umožňující uzavírat věcná břemena, jejichž obsahem je ochrana přírodních či historických hodnot s nekonečnou dobou trvání a ve prospěch i geograficky vzdálených subjektů. Celý proces završilo přijetí Uniform Conservation Easement Act v roce Tento zákon mimo jiné upravuje, kdo může conservation easementy držet a umožňuje současnému vlastníkovi uvalit břemeno na všechny následné vlastníky. V souvislosti s conservation easementy přichází řada problémů, které jsou dnes pro americký pozemkospolkový systém typické: 1. Problematika oceňování conservation easementů spočívající v neexistenci uskutečněné směny, a tedy neexistenci demonstrovaných preferencí, a projevující se častým nadhodnocováním easementů ve snaze získat vyšší daňový odpočet či přímou platbu. (např. Boyd - Caballero Simpson, 2000, str. 16) 11 Informace pochází z oficiálního stanoviska a konzultací uskutečněných v rámci Výročního zasedání pozemkových spolků ve dnech

12 2. Problematika stanovení výše získaného veřejného prospěchu, fiktivní to veličiny, pro účely Internal Revenue Service Problematika daňových odpočtů a veřejných zdrojů motivujících vlastníky i spolky ke směně nemovitostí či směně práv k nemovitostem, jejichž hodnota je z přírodovědného či historického hlediska přinejlepším sporná. (např. Parker, 2005, str. 12) 4. Problematika nekonečné délky trvání conservation easementů, která konzervuje současný stav, omezuje nakládání s majetkem všemi následnými vlastníky nemovitosti a představuje riziko pro ekonomický rozvoj. (např. Mahoney, 2001, str. 10; Korngold, 2007, str nebo Meiners Yandle, 2001, str ) V České republice naopak nenalezneme zákon, který by činnost pozemkových spolků či nástroje, které mohou využívat, explicitně upravoval. Pozemkové spolky zde vystupují jako obecně prospěšné společnosti (sdružení) a míra a rozsah jejich činnosti závisí v podstatě na jejich zájmu a kapacitě. Pohybují se v mezích existujících zákonů, které upravují ochranu přírodně cenných lokalit a kulturních památek, především zákona č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Jejich hlavní úloha je v tomto ohledu dvojího rázu: 1. Spolky se snaží být partnery vlastníkům přírodně či kulturně cenných lokalit při naplňování zákona. Činí tak na základě smluv o nájmu, pronájmu, dobrovolných smluv či smluv o souhlasu s prováděním dohodnutých činností. 2. Spolky vyhledávají a chrání cenné lokality, na které státní politika zapomněla ; prováděná ochrana jde nad rámec zákona. Co se týče conservation easementů, pak se doposud vede diskuze (podněcovaná Českým svazem ochránců přírody), zda česká legislativa umožňuje nějakou formu věcných břemen obsahujících ochranářské cíle uzavírat. Zatím se v tomto ohledu nepodařilo nalézt způsob, který by sloužil k praktickému využití českými pozemkovými spolky, proto můžeme učinit závěr, že alespoň prozatím takový postup české spolky využít nemohou a musí se držet forem vlastnictví, nájmů, pronájmů či dobrovolných smluv. 12 Internal Revenue Service na základě vypočítané výše veřejného prospěchu povolí, či zamítne žádost o daňový odpočet. (Internal Revenue Service, 2004, str. 2) 12

13 Výše popsanou analýzu institucionálního rámce činnosti amerických a českých pozemkových spolků shrnuje následující tabulka. Tabulka 1 Komparace insitucionálního prostředí amerických a českých pozemkových spolků České pozemkové spolky Americké land trusts 1. Finanční provázanost se státem ANO ANO 2. Právní úprava, legislativní rámec NE ANO 3. Provázanost se státní politkou Omezená ANO 4. Důraz na lokální vazby ANO ANO / NE 5. Význam sociálních norem Vzrůstající Slábnoucí Zdroj: vlastní Soukromé aktivity vedoucí k ochraně přírody a životního prostředí vůbec bylo vždy možné nacházet, ale v rozvinuté podobě často pouze v zahraničí soukromá safari v Africe (Mládek, 2006), program na záchranu vlků v americké Montaně (Urbanová Šíma, 2004, str ), aquafarming na Havaji (Urbanová, 2005) apod. Pozemkové spolky jsou prvním významným příkladem dobrovolných ochranářských snah, ke kterým ve větším měřítku dochází na území České republiky. I proto se tato problematika pravděpodobně v budoucnosti stane jedním z témat výzkumu na katedrách zabývajících se ochranou přírody, případně úlohou institucí v ochraně životního prostředí. Věříme, že tento článek vycházející z disertační práce autorky (Šímová, 2010) poslouží jako východisko pro další bádání. 13

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová

Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu. Dana Pluskalová Podpora podnikání v obcích prostějovského regionu Dana Pluskalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem této bakalářské práce je provést analýzu podpory podnikání malých a středních podnikatelů

Více

VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE The importance of volunteering for a non-govermental organizations Bakalářská

Více

Nové metody spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a rozvoj sociálních služeb v území - koncepty sociální ekonomiky

Nové metody spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a rozvoj sociálních služeb v území - koncepty sociální ekonomiky Nové metody spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a rozvoj sociálních služeb v území - koncepty sociální ekonomiky PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. Sociální ekonomika je v současné době v centru

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor: Adéla

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2 Trast pro ekonomiku a společnost......je

Více

Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie

Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Pražský institut pro globální politiku Glopolis Česká debata o víceletém finančním rámci Evropské unie V

Více

PROPRIETÁRNÍ KOMUNITY A

PROPRIETÁRNÍ KOMUNITY A Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika PROPRIETÁRNÍ KOMUNITY A SOUKROMÉ POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH STATKŮ diplomová práce Autor: Josef Tětek Vedoucí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Bc. Veronika Ošťádalová

Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Bc. Veronika Ošťádalová Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ Bc. Veronika Ošťádalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat projekt

Více

III. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 2020

III. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 2020 III Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 2020 2 OBSAH: 1. NNO V ČR... 7 1.1. NNO v ČR a jejich typologie... 7 1.2. Makroekonomické ukazatele o NNO... 10 1.3. Lidské zdroje

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series of Economics Textbooks www.ekf.vsb.cz/soet Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava soet@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY,

Více

Pavel BACHMANN TRA AN NSPPA ARENTN NO OST ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Gaudeamus 2012

Pavel BACHMANN TRA AN NSPPA ARENTN NO OST ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Gaudeamus 2012 Pavel BACHMANN TRANSPARENTNOST ORGANIZACÍ OBČ ČANSKÉ SPOLEČNOSTI Gaudeamus 2012 Katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Pavel Bachmann GAUDEAMUS 2012 Recenzovali: JUDr. Hana

Více

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe

UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní. Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe UniverzitaPardubice Fakultaekonomicko-správní Sborníkpř íspě vků zvě deckékonferencesmezinárodníúč astí Aktuálníotázkysociálnípolitiky2010 teorieapraxe Pardubice,10.6.2010 Univerzita Pardubice Fakulta

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region Petr Čírtek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace

Marketingová strategie vybrané neziskové organizace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Marketingová strategie vybrané neziskové organizace The marketing strategy of a selected non-profit organization Diplomová

Více

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze

Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR Plná verze Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR plná verze Text zpracovaly: Ing. Daniela Bednáriková a PhDr. Ing. Petra Francová Dílčí analýzy zpracovali:

Více