Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení zákon o specifických zdravotních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení zákon o specifických zdravotních službách"

Transkript

1 Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení zákon o specifických zdravotních službách IV Ustanovení Připomínka Vypořádání Ministerstvo financí Obecně Návrh počítá se změnou způsobu financování v novém zákoně o veřejném zdravotním pojištění, podle které by byly z veřejného zdravotního pojištění v oblasti pracovně lékařských sluţeb (současně platný zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pouţívá termín závodně preventivní péče) hrazeny pouze náklady související s posuzováním nemocí z povolání a ohroţení nemocí z povolání a dále náklady v souvislosti s dispenzární péčí poskytovanou v souvislosti s nemocí z povolání a ohroţení nemocí z povolání. Náklady související s prováděním periodických pracovně lékařských prohlídek ( 35 zákona č. 48/1997 Sb.) by tedy podle návrhu neměly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a měl by je hradit zaměstnavatel. Poţadujeme uvést do souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel nevyčíslil náklady, které s navrhovanou změnou souvisí. Návrh zákona je zcela nesystémový a nejednotný v aplikaci správního řádu. V některých ustanoveních návrh pouţití správního řádu výslovně neumoţňuje a v jiných na něj odkazuje. Pro případy, kdy se pouţití správního řádu neumoţňuje, však navrhovaný zákon nestanoví postup, který by postup podle správního řádu nahrazoval. Jde tedy o rozpor se správním řádem, podle jehoţ ust. 1 odst. 2 platí, ţe správní řád (jeho jednotlivá ustanovení) se pouţijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Jedná se např. o ust. 30 odst. 8 nebo ust. 57 odst. 8 návrhu. Je připravena novela zákona č. 48/1997 Sb., úhrada pracovně lékařské bude vyjmuta z 35 zákona. 1 odst. 1 správního řádu platí společně s odst. 1, podle něhoţ : (1)Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. (3) Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.. Není účelné a věcně moţné na veškerou dotčenou problematiku vztáhnout postupy vymezené správním řádem pro správní řízení; např. v případě vydávání lékařských posudků 1

2 15, odst. 4 V předloţeném návrhu nejsou respektována legislativní pravidla vlády, zejména čl. 40, kdy právní předpis musí být terminologicky jednotný a zároveň je třeba dbát souladu s terminologií pouţitou v navazujících a souvisejících právních předpisech. Nejednotnost v terminologii, resp. neprovedení odpovídajících úprav v celém navrhovaném textu, a především neprovedení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, můţe vést k tomu, ţe zdravotní pojišťovny nebudou mít právní titul k tomu, aby zdravotní sluţby, u nichţ se v navrhovaném zákoně předpokládá úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění, mohly být propláceny poskytovatelům. Rozdílné chápání pojmů zdravotní sluţba či zdravotní péče je z návrhu zákona a z dosud platného zákona č. 48/1997 Sb. zcela zřejmé. Jestliţe i ústavní zákon pouţívá pouze pojem zdravotní péče, není dle našeho názoru moţné tento pojem ignorovat, resp. z něho nevycházet. Problém lze řešit několika způsoby: a) návrh zákona dát do souladu se současně platnou úpravou obsaţenou v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění b) provést souběţně s předloţeným návrhem novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění c) stanovit účinnost navrţeného předpisu aţ ve vazbě na nabytí účinnosti novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění K předloţenému materiálu uplatňujeme zásadní připomínku z hlediska působnosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Vyčlenění specifických zdravotních sluţeb z obecné úpravy má za následek změny ve vztahu k zákonu o DPH, které si vyţádají delší čas a budou vyţadovat konzultaci dotčených odborných útvarů obou ministerstev. a) doporučujeme doplnit pacient je přizván k jednání komise vţdy. b) V celém zákoně poţadujeme sjednotit dikci ve věci přizvání pacienta k jednání odborné komise. Sjednocení v rámci celého návrhu poţadujeme z důvodu rovného přístupu k pacientům, kteří čerpají péči na základě tohoto zákona. c) Doplnit u nezletilého pacienta a pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům přítomnost zákonného zástupce. Totéţ platí pro 18. jde o odborné posouzení a zákonem je stanoven vlastní reţim. novela z. 48/97 bude do připomínkového řízení zaslána samostatně Zákon o ZS doplněn novým : "Podle tohoto zákona se postupuje při poskytování zdravotních služeb podle zákona o specifických zdravotních službách, transplantačního zákona nebo zákona o ;záchranné službě, pokud tyto zákony nestanoví jinak." Ad a) Odborná komise se v případě sterilizací zřizuje pouze v případě nezletilých pacientů a zbavených způsobilosti. Vymezení respektuje bioúmluvu, a to ve vztahu k vymezení povinnosti respektovat vůli (vyjádření) nezpůsobilého pacienta s ohledem na jeho rozumovou vyspělost a schopnost porozumět. Obdobně jsou formulována všechna ustanovení 2

3 17 26 nejsou uvedeny důvody, které zakládají důvody k provedení tohoto výkonu. chybí ustanovení, kde je stanoveno kdo je zodpovědný za kvalitu podané krve pacientovi, a jaké sankce nastanou v případě zdravotních komplikací, vzniklých podáním infikované nebo jinak závadné krve. vymezující účast pacienta v komisi, jde-li o nezletilce nebo pacienta zbaveného způsobilosti. Ad b) Do dotčených ustanovení doplněno, ţe vţdy bude přizván zákonný zástupce pacienta. Ad c) Při doplnění podle ad b) je poţadované doplnění nadbytečné. důvody zákroku jsou uvedeny v odst. 2 provádí se z důvodu lékařsky ověřeného sklonu páchat sexuálně motivované trestné činy osobou, která je tím nebezpečná jiným osobám, nebo která trpí sexuálně deviantními sklony. Odpovědnost za slučitelnost je uvedena v odst. 1. Za podání transfuze musí být vţdy odpovědná osoba, která transfuzi podává. Z tohoto hlediska musí být i zodpovědná za posouzení slučitelnosti krve dárce a příjemce. Krevní banka můţe toto vyšetření slučitelnosti krví provádět na základě pověření příslušného pracoviště, které transfuzi podává a tak to také všude funguje, ale nespadá to do výroba ani výdej transfuzních přípravků, které provádějí podle platných právních předpisů zařízení transfuzní sluţby nebo krevní banky. Slučitelnost se provádí vţdy lékařem, který podává transfuzi, ale jen někdy k tomu potřebuje laboratorní vyšetření, které si zadá v krevní bance.( např. vyšetření se neprovádí při podání plazmy, trombocytů, ani erytrocytů podávaných ihned z vitální indikace). Odpovědnost za kvalitu / bezpečnost transfuzních přípravků jako léčiva řeší zákon o léčivu. Zdravotničtí pracovníci poskytují zdravotní péči (sluţby) na vlastní odpovědnost. Pokud 3

4 Hlava III 27, odst odst odst. 4 poţadujeme formulačně upravit podmínky, za kterých je moţné ověřování nezavedených metod provádět na nezletilých osobách a osobách, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům. Poţadujeme jasné a formulačně jednodušší stanovení této podmínky. Jedná se o oblast velmi citlivou, týkající se nezletilých a nesvéprávných poţadujeme zdůvodnit, proč se na udělení, neudělení nebo odejmutí souhlasu ministerstva s ověřováním nezavedených metod nevztahuje správní řád. Postup je nesystémový a můţe zvýhodnit nebo naopak znevýhodnit některé poskytovatele této sluţby. je uvedeno, ţe člen etické komise musí být osoba bez osobního zájmu na ověřování nezavedené metody. Poţadujeme doplnit jakými doloţitelnými způsoby bude nezainteresovanost prokazována. navrhujeme dosavadní text označit jako odstavec 1 a doplnit nový odstavec 2, který zní (2) Je-li poskytovatelem Generální ředitelství cel, postupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti a vydávání lékařského posudku podle 39 a 40 obdobně s tím, ţe návrh na přezkoumání lékařského posudku předá posuzující lékař vedoucímu útvaru Generálního ředitelství cel, v němţ jsou poskytovány zdravotní sluţby, který podle 39 lékařský posudek přezkoumá. Pokud vedoucí návrhu na přezkoumání nevyhoví v plném rozsahu, předá ho generálnímu řediteli Generálního ředitelství cel, který postupuje podle 40. Odůvodnění: S ohledem na zcela specifický charakter výkonu služby příslušníka bezpečnostního sboru, a současně i z důvodu zajištění vzájemné prostupnosti mezi jednotlivými bezpečnostními sbory, je nutno vytvořit optimální podmínky pro jednotný postup při posuzování zdravotní způsobilosti, a to jak v rámci Celní správy ČR, tak i v rámci všech bezpečnostních sborů. Z tohoto důvodu požadujeme zachování stávající jednotné, praxí vyzkoušené, organizace pracovně lékařských a posudkových zdravotních služeb u těchto osob. opět navrţeno uzákonit, ţe se na postupy podle nepouţije správní řád. Poţadujeme zdůvodnit a uvést podle jakého právního předpisu se bude postupovat. nepostupují lege artis a způsobí škodu na zdraví, lze takové jednání kvalifikovat jako trestný čin podle příslušných ustanovení trestního zákona. Ustanovení respektuje čl. 17 bioúmluvy. Formulačně bude upraveno pro větší přehlednost. Na udělení nebo neudělení souhlasu s ověřováním nezavedených metod se bude správní řád vztahovat. Do textu doplněno, ţe člen EK předloţí čestné prohlášení. Text upraven jiným způsobem (nyní 47): Při posuzování zdravotní způsobilosti a vydávání lékařského posudku podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se postupuje obdobně s tím, ţe je li poskytovatelem a) Generální ředitelství cel, návrh na přezkoumání lékařského posudku podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. přezkoumá posuzující lékař; pokud návrhu na přezkoumání nevyhoví v plném rozsahu, předá ho generálnímu řediteli Generálního ředitelství cel, který postupuje podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Připomínka vyplývá z nepochopení ustanovení zákona, kde je přímo vymezen postup pro posuzování zdravotní způsobilosti (zdravotního stavu), vydávání posudku a jeho případné přezkoumání. 4

5 49 předkladatel zákonem ukládá úhradu pracovně lékařských sluţeb zaměstnavateli. Jedná se o v současnosti prováděné periodické preventivní prohlídky a prověřování zdravotní způsobilosti k práci. Pokud byly, nebo i nadále jsou, tyto výkony hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a budou vyňaty, je třeba vyčíslit jaké náklady přejdou na zaměstnavatele, coţ jsou podnikatelské subjekty, ale také subjekty státní. Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, ţe nemohl uvést kvalifikovaný odhad nákladů na státní rozpočet, jiné veřejné rozpočty ani podnikatelské subjekty, coţ je způsobeno tím, ţe neexistuje statistika, která by umoţnila potřebné údaje sledovat a vyčlenit. Uvádí pouze odhad ročních nákladů pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, vykonávajících rizikové práce. Ty by měly ročně činit 204 milionů Kč. Domníváme se, ţe údaje, které předkladatel neuvedl, jsou schopné poskytnout zdravotní pojišťovny a předkladatel je mohl tímto způsobem získat. Jestliţe tuto povinnost ukládá zaměstnavatelům zákonem, musí uvést, jaké náklady budou s touto činností souviset. Navíc je diskutabilní, zda je skutečně nesystémové hradit tyto poloţky ze zdravotního pojištění a chtít úhradu po zaměstnavateli, pokud zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance zdravotní pojištění. Ze zdravotního pojištění mají být podle návrhu v budoucnu hrazeny pouze výkony, které souvisí s posuzováním nemocí z povolání a dispenzární péče spojená s nemocemi z povolání. Tento návrh nelze podle našeho mínění projednávat bez současného předloţení návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění. S ohledem na specifika posuzování zdravotní způsobilosti (zdravotního stavu), vydávání posudků a jejich uplatnění/pouţití byl zvolen postup, kdy se vylučuje postup podle správní řádu a stanoví se vlastní postup pro posuzování zdravotní způsobilosti (zdravotního stavu) a vydávání posudku na základě tohoto posouzení, včetně moţnosti posudek přezkoumat. Náklady související s prováděním periodických a mimořádných prohlídek, které jsou v současné době hrazeny veřejným zdravotním pojištěním, nelze vyčíslit, neboť nejsou samostatně sledovány. Současně systém nedovoluje ani rozlišení, zda je pracovně lékařská péče poskytována zaměstnanci státu, kraje, obce nebo podnikatele. Vzhledem k tomu, ţe neexistuje statistika, ze které by bylo moţné v uvedeném třídění provést odhad počtu zaměstnanců podléhajících uvedeným prohlídkám, nelze ani takto provést kvalifikovaný odhad nákladů na státní rozpočet, jiné veřejné rozpočty nebo podnikatelské subjekty. Zdrojem pro úhradu nákladů spojených s prováděním pracovně lékařských sluţeb budou rozpočty zaměstnavatelů, tedy podnikatelských subjektů i státu. Jedná se nákladovou poloţku, kterou mohou zaměstnavatelé uplatňovat pro odpočet daně. S vyuţitím údajů z informačního systému kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze kvalifikovaně odhadnout, ţe náklady na pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce by měly ročně činit cca 232 milionů ročně. Přitom se vychází z počtu zaměstnanců vykonávajících práce kategorie 4, kterých je cca a interval 5

6 navrhujeme na konci odstavce 2 doplnit slova nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Odůvodnění: Podle 15 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, hradí náklady spojené se zjišťováním zdravotní způsobilosti občana bezpečnostní sbor. chybí ustanovení, které stanoví jak má postupovat osoba, která není spokojena s posudkem, který se jí týká. v odst. 8 je stanoveno, ţe na udělení povolení a jeho odejmutí se nevztahuje správní řád. prohlídek 1x za rok, dále z počtu zaměstnanců vykonávajících práce kategorie 3 a 2R, kterých je cca a interval prohlídek 1x za 2 aţ 3 roky. U posledně jmenované skupiny byla pro výpočet pouţita nákladnější varianta s intervalem prohlídek 1x za 2 roky. Náklady na mimořádné prohlídky se dají očekávat minimální, neboť podle údajů ze zpráv o činnosti orgánů ochrany v oblasti ochrany zdraví při práci od roku 2002 do roku 2006 byly nařízeny mimořádné prohlídky v celé ČR 49x a týkaly se malého počtu zaměstnanců. Náklady na další prohlídky spadající pod úhradu z veřejného zdravotního pojištění by měly činit cca 24 milionů ročně, z toho cca 14 mil. by se mělo týkat pracovníků ve školství. doplněno 56 je ustanovení vymezující obsah prováděcího právního předpisu. Posuzovaná osoba se bude obecně řídit 39 a násl. můţe podat návrh na přezkoumání lék. posudku. Podle 34 je součástí posudkových zdravotních sluţeb posuzování zdravotního stavu při ohroţení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání. I kdyţ je připomínka označena jako zásadní, není z ní zřejmé, oč jejímu předkladateli jde. Připomínka pouze konstatuje to, co je v 57 odst. 8 vymezeno. Ustanovení bylo upraveno na vydávání povolení k uznávání nemocí z povolání se správní řád vztahuje. 6

7 74, odst bude nutné zváţit, zda jsou navrţená opatření, která umoţňují poskytovateli zakázat pacientovi návštěvy, telefon, předávání korespondence, adekvátní (mimo výkon trestu). Pacientovi toto lze zakázat, dle našeho názoru, jen ve zcela výjimečných případech, které musí být v zákoně přesně specifikovány. při zpracování věcného záměru byly předkladatelem navrţeny dvě varianty úhrady výdajů, které souvisejí s léčením osob ve výkonu ochranné léčby. Jedna varianta zvaţovala úhradu pacientem, pokud není účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Pokud náklady neuhradí, pak by zdravotnické zařízení, poskytující tuto sluţbu, vymáhalo tyto náklady samo. MF preferovalo tuto variantu. Druhá varianta zapojila do úhrady státní rozpočet s tím, ţe neupřesnila přesný mechanismus úhrady těchto sluţeb. Na základě stanoviska LRV předkladatel vybral variantu, kdy navrhuje hradit tyto náklady prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Stát podle návrhu tyto náklady Z připomínky není jasný poţadavek předkladatele, protoţe pouze navrhuje zváţit navrţená opatření s tím, ţe zákazy leze učinit ve zcela výjimečných případech. V připomínce není uveden konkrétní návrh na úpravu ustanovení. Poskytovatel zakáţe návštěvy ve výjimečných případech tak, jak je vymezeno v 74 odst. 2 písm. a), jestliţe je důvodné podezření, ţe by závaţným způsobem narušovaly léčebný plán V ochranném léčení je pacient z nařízení soudu, je zde umístěn nedobrovolně a nelze připustit, aby např. přinesla návštěva drogy, alkohol. Tím by byl mařen účel nařízeného OL viz 72 odst. 3 (Při výkonu ochranného léčení dochází k omezení lidských práv v takové míře, která je nezbytná k dosaţení účelu ochranného léčení). Tato skutečnost je respektována i návrhem zákona o zdravotních sluţbách, kde je vyloučena volba poskytovatele ( 28 odst. 2), umoţněna hospitalizace pacienta bez souhlasu ( 37 odst. 1). 7

8 můţe vymáhat prostřednictvím celních správ. S tímto návrhem MF nesouhlasí, a to nejen z hlediska rozpočtového, ale i nárůstu další byrokracie. Trváme na tom, aby stát a jeho různé orgány byly z této povinnosti vyňaty a poţadujeme, aby zdravotnická zařízení vymáhala tyto náklady sama standardní cestou v odst. 3 je třeba slova celních správ nahradit slovy celního úřadu. Odůvodnění: Celní správa České republiky je podle 1 odst. 7 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o celní správě ), soustavou celních orgánů, kterou tvoří Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady. Z celních orgánů zajišťuje placení peněžitých plnění podle 2 písm. d) celní úřad, a to podle 5 odst. 4 písm. m) zákona o celní správě. Ve výše uvedeném ustanovení zákona o specifických zdravotních službách je proto třeba uvést pojem celní úřad, kterým se rozumí správní úřad v oblasti celnictví, nikoli pojem celní správa, kterým se rozumí soustava celních orgánů. došlo k chybě při číslování odstavců, za odstavcem 1 následuje odstavec 4. V odstavci 1 -, písmeno c) poţadujeme doplnit to, ţe pacientovi musí být před započetím zdravotní péče podána informace lékařem. Stejně tak v odstavci 5. Celní úřady vypuštěny. Všechny povinnosti jsou ukládány poskytovateli, který je nositelem práv a povinností. Hlava VIII 84 pro účely tohoto zákona předkladatel zapovídá definici pojmu dárce a darování podle jiného právního předpisu (obchodního zákoníku), ale jinou definici nenabízí. Obecně platí, pokud definice v právním předpisu není obsaţena, je třeba odkázat na jiný předpis, který ji uvádí. Kdo je ve smyslu zákona o specifických zdravotních sluţbách dárcem vyplývá z 3 odst. 4 písm. c). Není tedy třeba uvádět zvláštní definici dárce pro potřeby tohoto zákona. 84 byl do návrhu zákona vloţen na základě diskuze a stanoviska LRV k předcházejícím návrhů zákonů o zdravotní péči, kdy byl vysloven názor, ţe bez vymezení vazby na dotčené právní předpisy vymezující nejen pojem dárce ale i postupy darování lze dojit k závěru, ţe i při tomto darování se postupuje v rámci těchto právních předpisů zejména 8

9 86 Str. 6 Str. 7 není uvedeno, které právní předpisy, nebo která ustanovení právních předpisů se zrušují. v souvislosti s navrţením nové povinnosti provozovatelů škol organizovat a hradit preventivní prohlídky ţáků v průběhu přípravy na povolání, s ohledem na míru zdravotní zátěţe v době praktického výcviku, jsou odhadovány dopady do rozpočtů krajů ve výši 33,5 milionu Kč. Poţadujeme doplnit zdroj, z něhoţ budou náklady financovány. Obdobně chybí konkretizace zdroje financování nákladů ze státního rozpočtu. náklady související s ochranným léčením. Předkladatel odhaduje celkové náklady na státní rozpočet pro potřeby investiční výstavby ve výši 10 milionů korun. Tyto náklady poţaduje předkladatel uhradit ze státního rozpočtu a neuvádí zdroj jejich krytí. Poţadujeme doplnit. Dalších 49 milionů korun předpokládá jako roční nárůst nákladů na personální zabezpečení zařízení, v nichţ bude zajišťováno ochranné léčení opět chybí zdroj krytí těchto nákladů. MF jednoznačně poţaduje, aby MZ deklarovalo, ţe s těmito prostředky počítá v rámci vládou schválených rozpočtových limitů kapitoly MZ na léta Z uvedeného textu nelze dovodit, zda se jedná o nové finanční poţadavky, nebo jsou znovu uvedeny finanční dopady, které souvisí se schváleným zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, který nabývá účinnosti k O případných dopadech občanského zákoníku. 86 je přechodné ustanovení. V rámci přechodných ustanovení se nevymezuje zrušení dotčených právních předpisů. Zrušení dotčených právních předpisů nebo jejich částí jsou vymezena v návrhu zákona o ZS a v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování. Na základě připomínky legislativního odboru Úřadu vlády bude připraven jeden novelizační zákon k oběma návrhům zákonů. Zdrojem pro úhradu nákladů bude rozpočet státu, krajů, obcí, podnikatelských a jiných subjektů, kteří jsou zřizovateli škol. Nebo Rozpočtová kapitola MŠMT a delimitace na zřizovatele škol. KÚ ţádné připomínky k této části neměly, MŠMT také ne, ale moc se k tomu nechtějí znát, ţe na to nemají. Bude hrazeno z rozpočtové kapitoly MZ. Bude hrazeno z rozpočtové kapitoly MZ. Zabezpečovací detence není v gesci MZ, ale MS. Důvodová zpráva pouze uvádí, ţe v ZZ je určitý počet pacientů, které by bylo vhodné 9

10 Min. kultury K 3 odst. 1 obecně 3 odst. 1 b na státní rozpočet, vyplývajících ze zákona č. 129/2008 Sb., by mělo být případně jednáno v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok Poţadujeme důvodovou zprávu upravit tak, aby bylo zcela jasné, zda se uvedené finanční dopady vztahují k zákonu č. 129/2009 Sb., nebo se jedná o další finanční poţadavky na státní rozpočet, v souvislosti s návrhem zákona o specifických zdravotních sluţbách. Zavádí se legislativní zkratka léčba neplodnosti, která označuje postup asistované reprodukce. Přitom samo ustanovení 3 odst. 1 písm. a) odkazuje na jiné metody léčby neplodnosti. Nelze takto zaměňovat vlastní léčbu neplodnosti (tedy odstraňování příčin neplodnosti páru) s asistovanou reprodukcí (umělé vytvoření lidského embrya). Zavedení legislativní zkratky evokuje preferenci asistované reprodukce před absolvováním skutečné léčby neplodnosti. Proto navrhujeme legislativní zkratku léčba neplodnosti zrušit. V návaznosti na tuto změnu je třeba provést změny v některých dalších ustanoveních zákona (např. 5 odst. 1). 3 odst. 1 písm. b) navrhujeme zcela zrušit. Potřebnost takové úpravy není v důvodové zprávě nijak odůvodněna. Poskytuje se rozsáhlý prostor pro zneuţívání metod asistované reprodukce pro genetickou selekci a eugenické účely. přemístit do zabezpečovací detence. Z hlediska věcného obsahu dotčených ustanovení leg zkratka zrušena a místo ní v dotčených ustanoveních pouţít slova z 3 odst. 1, jimiţ se uvozuje písmeno a) a b), a to slova umělé oplodnění Po projednání připomínka změněna na doporučující Do důvodové zprávy doplněno zdůvodnění: Ustanovení vychází z čl. 12 bioúmluvy, který vymezuje moţnost genetického vyšetření, a z čl. 14 bioúmluvy, podle něhoţ je moţné pouţít postupy asistované reprodukce za účelem volby pohlaví dítěte,l ze li předejít váţné genetické nemoci vázané na pohlaví. Provádění preimplantační genetické diagnostiky embryí (PGS/PGD) je zcela běţným postupem téměř ve všech evropských zemích a také v České republice. Umoţňuje vyšetření embryí před zavedením embryí do děloţní dutiny, které můţe odhalit závaţné chromosomální abnormity, můţe vyloučit onemocnění vázaná na pohlaví a onemocnění, která v rozvinuté formě zvyšují nejen morbiditu, ale i mortalitu. Těmito postupy lze zvýšit také efektivitu léčby při mimotělním oplození, je moţné omezit indukování potratů postiţených plodů v prvním a druhém trimestru. PGD rovněţ umoţňuje zjistit u embryí některá váţná onemocnění na podkladě genové analýzy (například cystickou fibrozu). 10

11 Za odstavec 1 navrhujme vloţit nový odstavec tohoto znění: (2) Před provedením výkonů asistované reprodukce je ošetřující lékař povinen podat neplodnému páru písemnou i ústní informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a moţných rizicích a o způsobu, jakým bude naloženo s nadbytečnými lidskými embryi, včetně finančních nákladů na jejich uskladnění. Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Neplodný pár můţe poţadovat, aby při podání informace byl přítomen další svědek podle jeho výběru. Záznam o podání informace podepíše informující lékař, svědek, popřípadě svědci a neplodný pár; záznam je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.. Odstavce 2 aţ 4 doporučujeme označit jako odstavce 3 aţ 5. Je třeba zajistit stejnou míru informovanosti o moţných trvalých následcích a rizicích jako v případě jiných výkonů podle návrhu zákona. Neplodný pár je také třeba informovat o nutných souvislostech výkonu uskladňování nadbytečných lidských embryí a následné ukončení skladování (viz 7 návrhu zákona). Navrhujeme vloţit nové ustanovení následujícího znění: Z veřejného zdravotního pojištění nemůţe být hrazen pokus o umělé oplodnění u páru, jehoţ neplodnost je zapříčiněná sterilizací nebo kastrací výlučně na vlastní ţádost.. Tato zásada zdůrazňuje subsidiárnost pouţití metody asistované reprodukce. Není důvod, aby byla z veřejných prostředků hrazena asistovaná reprodukce (v podání předkladatelů léčba neplodnosti) v případech, kdy pár nebo příjemkyně o schopnost plodnosti přišli v důsledku lékařského zákroku prováděného na vlastní ţádost. Řada závaţných a neléčitelných chorob (příklad Huntingtonova choroba, Familiární adenomatosní polyposa,) se u nosičů mutace manifestuje s vysokou penetrancí a očekávatelným tragickým průběhem aţ v pozdějším věku. Plod v časných stadiích těhotenství ale nemá ţádné známky postiţení a přerušení těhotenství není ve většině těchto případů akceptovatelné. PGD je u genetických chorob s pozdní manifestací optimálním postupem, zajišťujícím důstojnou reprodukci rizikového páru. Text doplněn. Moţnost poţadovat, aby byl při podání informace přítomen svědek doplněna do zákona o ZS. Návrh zákona neřeší úhradu poskytované zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Takové vymezení musí být předmětem úpravy v příslušném zákoně to je zákon upravující veřejné zdravotní pojištění. 11 odst. 1 Navrhujeme ve větě první slova ukončující těhotenství nahradit slovy vedoucí k ukončení ţivota lidského plodu. Do určitého stupně těhotenství nelze mluvit o 11

12 11 odst. 1 K 12 odst. 1 Upozorňujeme na skutečnost, ţe řádným postupem ukončení těhotenství je porod, který by takto splňoval definiční znaky umělého ukončení těhotenství. Navrhujeme bez náhrady zrušit závěr věty třetí nebo pokud existuje vysoká míra pravděpodobnosti, ţe by k tomuto ohroţení mohlo dojít. Jiţ samotný pojem ohroţení implikuje vysokou míru pravděpodobnosti vzniku škodlivých následků. Vágní formulace vysoká míra pravděpodobnosti, ţe by k ohroţení mohlo dojít poskytuje rozsáhlý prostor pro zneuţívání. Podle navrhované úpravy lze těhotenství ze zdravotních důvodů ukončit aţ do okamţiku porodu (tedy i v době, kdy je plod schopný přeţít např. předčasný porod), je proto třeba zdravotní důvody přesně specifikovat. Navrhujeme na konec textu odstavce 1 doplnit slova: nepřesahuje-li 24 týdnů. Text návrhu zákona a text důvodové zprávy si vzájemně odporují. Důvodová zpráva uvádí tyto moţnosti umělého ukončení těhotenství: na ţádost do 12. týdne, z genetických důvodů do 24. týdne, ohroţení ţivota matky do okamţiku porodu. Text návrhu zákona je však zcela jiný: na ţádost do 12. týdne, z vágně vymezených zdravotních důvodů do okamţiku porodu. plodu, jde o embryu. O plodu lze hovořit aţ v případech, ţe ze zdravotních důvodů se ukončí těhotenství ve vyšším stupni. Text upraven: Umělým ukončením těhotenství se rozumí zdravotní výkony ukončující těhotenství. Provádí se ze zdravotních nebo jiných neţ zdravotních důvodů v případech, kdy plod není schopen samostatného přeţití. Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichţ existuje vysoká míra pravděpodobnosti váţného ohroţení zdraví nebo ţivota pacientky, zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo ţivota dítěte. Text upraven: Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichţ existuje vysoká míra pravděpodobnosti váţného ohroţení zdraví nebo ţivota pacientky, zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo ţivota budoucího dítěte. Text zákona upraven podle důvodové zprávy. Svědčí-li pro umělé ukončení těhotenství genetické důvody, lze jej ukončit nejpozději do dosaţení 24 týdnů těhotenství. Ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů lze provést i bez časového omezení, je-li váţně ohroţen ţivot pacientky nebo je prokázán ţivota neschopný plod nebo těţké poškození plodu. K 13 odst. 1 V písmeni a) se slova starší 16 let nahrazují slovem zletilé. V písmeni b) se slova která nedovršila 16 let nahrazují slovem nezletilé. Zákon o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování stanoví, ţe zdravotní sluţby jsou poskytovány v případě nezletilého pacienta pouze se souhlasem zákonného zástupce. Není zřejmé, proč by tomu mělo být v případě umělého ukončení těhotenství jinak. Důvodová zpráva ţádný důvod nenabízí. Po projednání od připomínky ustoupeno Jiţ dnešní úprava připouští provedení potratu od 16 let bez souhlasu zák. zástupce. Pohlavní styk lze bez trestní odpovědnosti vykonávat s osobou starší 15 let (viz 242 trestního zákona), a to bez souhlasu zákonných zástupců této osoby - zákon tedy 12

13 K 13 odst. 1 písm. b) 13 odst. 2 Uplatněná připomínka zároveň počítá s moţností, ţe pacientka je zletilá jiţ před dovršením 18 let. Na konci písmene b) navrhujeme doplnit novou větu: Je-li názor pacientky v rozporu s názorem jejího zákonného zástupce, oznámí poskytovatel do 24 hodin od vyţádání si souhlasu tuto skutečnost soudu, a to za účelem ustanovení opatrovníka.. Je nezbytné upravit případnou kolizi mezi postojem a zájmy nezletilé a jejích zákonných zástupců Navrhujeme uvést odstavec 2 v tomto znění (změny oproti návrhu vyznačeny podtrţením): (2) Před provedením umělého ukončení těhotenství je ošetřující lékař povinen podat pacientce písemnou a ústní informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a moţných rizicích, o stávajícím stádiu vývoje plodu, o alternativních moţnostech řešení, o moţnostech prevence otěhotnění v budoucnosti. Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník, a před otcem dítěte, jestliţe jej ţena uvede a souhlasí s jeho přítomností. Pacientka můţe poţadovat, aby při podání informace byl přítomen další svědek podle jejího výběru. Záznam o obsahu podání informace podepíše informující lékař, svědek, popřípadě svědci, otec dítěte, byl-li přítomen a pacientka; záznam je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientce.. Je nezbytné upravit náleţitosti obsahu informace jako předpokladu skutečně svobodné volby. Pacientka by měla být seznámena nikoliv pouze s moţnými následky zákroku (trvalá neplodnost, postabortivní syndrom aj.), ale i se stavem, v jakém se nachází vývoj plodu. Přítomnost otce u poučení pokud ho ţena uvede posiluje moţnost svobodného rozhodnutí pacientky. nepřímo předpokládá, ţe osoba starší 15 let je schopná nést důsledky za své počínání. Totéţ platí pro osobu starší 16 let (viz 8 občanského zákoníku, 34 odst. 3 zákona o rodině, 11 trestního zákona). Zletilou je osoba nabytím 18 let věku, pokud ji soud z důvodu sňatku v 16 letech neuzná za zletilou. Do návrhu zákona v souladu se současnou právní úpravou doplněno, ţe poskytovatel informuje o provedení umělého ukončení těhotenství u pacientky ve věku 16 aţ 18 let zákonného zástupce. Je řešeno obecně pro všechny zdravotní výkony zákonem o ZS. Text upraven v souladu s připomínkou. 13

14 13 odst. 3 K 13 ROZPOR Navrhujeme nahradit slova před jejím započetím slovy bezprostředně před jeho započetím. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. Navrhujeme doplnit odstavec 4 tohoto znění: (4) Umělé ukončení těhotenství z jiných neţ zdravotních důvodů nelze provést cizinkám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt.. Zachovává se tak princip současné právní úpravy, který je v souladu s právem ES. Připomínka nepřijata V případech pacientek ze zemí EU je třeba zajistit rovné zacházení v přístupu k ZS. K 16 odst. 3 věta první Ve větě první navrhujeme za slovo pacient vloţit slovo bezprostředně. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. K 18 odst. 5 věta první K 20 odst. 4 věta první K 23 odst. 1 Ve větě první navrhujeme za slovo zástupce vloţit slovo bezprostředně. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. Ve větě první navrhujeme za slovo pacient vloţit slovo bezprostředně. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. Na konci textu odstavce 1 navrhujeme doplnit slova s výjimkou postupů podle tohoto zákona. Je třeba odstranit vnitřní rozpornost textu zákona. Ustanovení 3 odst. 1 písm. b) a 4 jsou zcela zjevně v rozporu se zásadou, ţe nikdo nemůţe být diskriminován z důvodu svého genetického dědictví. Po projednání připomínka změněna na doporučující Nelze povaţovat za diskriminaci, kdyţ budoucí rodiče, z nichţ jeden z nich nebo oba jsou nositeli geneticky podmíněné nemoci nebo vady, mohou prostřednictvím asistované reprodukce přivést při vysoké míře pravděpodobnosti zdravé dítě. Osoby, které jsou nositeli geneticky podmíněných vad nebo nemocí nemají povinnost se takovým vyšetřením a postupům podvolit; jde o jejich volbu a právo (viz návrh zákona o zdravotních sluţbách zdravotní sluţby lze poskytnout jen se souhlasem pacienta). 14

15 K 23 odst. 3 písm. c) K 24 odst. 1 K 11 aţ 13 (str. 9) Ministerstvo obrany Obecně věta první K 5 odst. 1 Navrhujeme slova právními předpisy nahradit slovem zákony. Poţadujeme slova není jeho cílem nahradit slovy je podle současného stavu vědeckého poznání vyloučeno, ţe by mohl. Úmysl osoby vykonávající zásah směřující ke změně lidského genomu nemůţe být směrodatný pro posuzování oprávněnosti zákroku. Existují také postupy, které mají primárně jiný cíl, avšak jejich vedlejším důsledkem můţe být i změna v genetickém vybavení potomků (např. terapeutické pokusy). Je třeba vyloučit jakýkoliv postup, který by s ohledem na aktuální poznatky vědy mohl i s malou pravděpodobností vést ke změně lidského geonomu potomků. V odstavci prvním navrhujeme zrušit bez náhrady věty Z hlediska medicínského je třeba vynaloţených na jejich léčbu. Argument povaţujeme za pochybný. Není jasné, jak lze medicínskými prostředky ( z hlediska medicínského ) prokázat nárůst kriminality, na čem se zakládá tvrzení o obrovském nárůstu nemocnosti ţen či výrazném sníţení porodnosti (dostupné statistiky ze zemí, kde došlo k omezení přístupu k umělému ukončení těhotenství nic takového nepotvrzují). Naopak se zcela opomíjejí negativní důsledky legálního umělého ukončení těhotenství, a to jak ty z medicínského hlediska (váţné poškození zdraví, neplodnost, postabortivní syndrom), tak jiné (např. úmrtí pacientek v souvislosti s výkonem legálního umělého ukončení těhotenství ve zdravotnických zařízeních). V celém návrhu zákona je zcela volně uţíván pojem lze, coţ relativizuje právní povahu příslušných ustanovení v tom smyslu, ţe není zřejmé, zda při splnění zákonem stanovených podmínek určité právo nebo povinnosti nastaly ze zákona, anebo naopak, zda jejich vznik je závislý na volné úvaze poskytovatele zdravotních sluţeb. Z tohoto hlediska je nutné příslušná ustanovení návrhu zákona přeformulovat a v případech, kdy by mělo jít o volnou úvahu, upravit její meze. Do návrhu poţaduji promítnout zásadu, ţe asistovanou reprodukci můţe podstoupit pouze ţena ţijící v heterosexuálním vztahu. Ustanovení, ţe jde o ţenu a muţe, kteří léčbu neplodnosti hodlají podstoupit společně (dále jen neplodný Uvedená ustanovení respektují bioúmluvu (viz čl. 12 a 14). Připomínka nepřijata Je v rozporu s 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Po projednání připomínka změněna na doporučující doplněno je vyloučeno, ţe by mohl Připomínka částečně přijata Připomínka je nekonkrétní. Předkladatel neuvádí, kde a v jakém rozsahu postrádá vymezení mezí. Byla provedena revize dotčených ustanovení a jejich znění bylo upraveno tak, aby v případech kdy jde o povinnost, nikoliv o moţnost, byla tato skutečnost jednoznačně vyjádřena. Předkladatel neuvádí důvody, které vedly k předloţení připomínky; rovněţ nenavrhuje, jak by poskytovatele provádějící asistovanou 15

16 pár ) tuto podmínku neobsahuje. reprodukci zjišťoval sexuální zaměření páru. V této souvislosti se upozorňuje na zákon o rodině, podle něhoţ je otcem dítěte narozeného z asistované reprodukce muţ, který dal k jejímu provedení souhlas, ledaţe by se prokázalo, ţe ţena otěhotněla jinak. K 6 odst. 1 a 3 7 Návrh obsahuje posouzení zdravotní způsobilosti osoby, které mají být zárodečné buňky odebrány. Vzhledem k tomu, ţe takto narozené dítě ponese i charakterové znaky této osoby, poţaduji, aby byla posouzena i jeho psychosociální stránka. Zásadně nesouhlasím s tím, aby byl ukončován ţivot embryí bez souhlasu biologických rodičů (neplodného páru) jen proto, ţe se zdravotnickému zařízení nepodařilo navázat s nimi kontakt. Z návrhu ustanovení také není jasné, co se rozumí pod opakovanou písemnou výzvou. V průběhu 10 let můţe dojít např. ke změně adresy; popř. rozvodu neplodného páru. Toto ustanovení poţaduji vypustit. Po projednání od připomínky ustoupeno připomínka je nekonkrétní, není stanoveno, co se má posuzovat, kdy by šetření měl provádět, jaké jsou hranice povolení, kdo šetření uhradí poţadavek nepovaţuji za důvodný, charakterové znaky lze pozitivně ovlivnit sociálním prostředím, ve kterém se dítě formuje současně obdobné šetření se u normálně zplozeného dítěte neprovádí, přičemţ závadový rodič můţe negativně formovat i vývoj dítěte, které jeho negativní znaky nepřevzalo Není zřejmé z jakých důkazů tento náročný poţadavek vychází, není zhodnocen ekonomický dopad Po projednání od připomínky ustoupeno Ustanovení o asistované reprodukci upraveno tak, aby v souvislosti se ţádostí o provedení umělého oplodnění (vyslovením souhlasu s jeho provedením) neplodný pár zároveň uvede, jak má být s embryi naloţeno, pokud nebudou všechna embrya pouţita pro jejich umělé oplodnění, nebo pro umělé oplodnění jiné ţeny nebo pro výzkum podle zákona č. 227/2004 Sb. 9 Bude-li asistovaná reprodukce ziskovou činností, povede návrh o sledování úspěšnosti metod umělého oplodnění jako kritéria oprávnění k poskytování 7 je převeden do přechodných ustanovení po věcném doplnění vztáhnout pouze na embrya vzniklá při asistované reprodukci před účinností tohoto zákona. Po projednání od připomínky ustoupeno Připomínka je nekonkrétní předkladatel v rozporu s čl. 5 odst. 5 neuvádí konkrétní návrh 16

17 K 12 K 12 odst. 1 a 13 odst. 1 zdravotnické sluţby (akreditaci) k tomu, ţe do programu asistované reprodukce budou zařazovány také ţeny, u kterých můţe dojít k otěhotnění i bez umělého oplodnění. Poţaduji proto toto ustanovení upravit v tom smyslu, aby se výše uvedená rizika co nejvíce eliminovala. K zamezení neţádoucích praktik s mezinárodním dosahem poţaduji v návrhu zákona stanovit, ţe umělé přerušení těhotenství se podle tohoto zákona neprovede, pokud se pacientka, která není občankou členského státu Evropské unie, zdrţuje na území České republiky pouze přechodně. Poţaduji umoţnit umělé ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů do 18. týdne těhotenství a ukončení těhotenství z jiných neţ zdravotních důvodů buď ponechat do 12. týdne těhotenství, popřípadě zváţit s ohledem na existující praxi hranici 10 týdnů. Návrh zákona v současném znění dovoluje umělé přerušení těhotenství i v době, kdy je plod schopen samostatného ţivota, prakticky aţ do dne porodu. poţadované změny. Co je myšleno ziskovou činností úhrada ze zdravotního poj., úhrada za hormony? V 5 je uvedeno, ţe k potřebě metod AR se vyjadřuje registrující gynekolog pacientky. připomínka vychází z předpokladu podvodného chování ZZ, pomíjí moţnosti kontroly nebo výsledky statistických předpokladů úspěšnost poskytované sluţby obecně je jedním ze základních kritérií kvality obecně vţdy se vychází z předpokladu odborného přístupu, nevychází se z předpokladu korupčního nebo jinak negativního chování Po projednání připomínka změněna na doporučující Muselo by být ovšem umoţněno ze zdravotních důvodů v neodkladných případech. nejedná se o věcnou připomínku je to rozhodnutí o postoji státu = politika problém vidím i v případě členských států řešení zákazu interrupce v domovském státě; nedomnívám se, ţe lze v tomto případě zakládat nerovnost států a stanovit výjimku EU, neboť politický postoj států EU k interrupcím je rozdílný Po projednání od připomínky ustoupeno Připomínka částečně přijata Text zákona upraven podle důvodové zprávy z genetických důvodů do 24 týdne, pokud je ohroţen ţivot ţeny i později. Některá genetická vyšetření nelze provést v dřívějším termínu. Ukončení z nezdravotních důvodů je stanoveno na 12 týdnů jednoznačně - 13 odst. 1, 18. týdnů je s ohledem na související rizika nepřípustné. Pokud se týká zdravotních důvodů, tak tam nelze limitovat, neboť mohou nastat kdykoliv v průběhu těhotenství i jako vitální indikace 17

18 K 13 odst. 1 písm. a) K dílu 4 Kastrace K 18 odst. 3 Poţaduji podmínit i umělé ukončení těhotenství z jiných neţ zdravotních důvodů u pacientek do 18 let věku souhlasem zákonného zástupce. Zrušení povinnosti informovat o uskutečnění umělého ukončení těhotenství u pacientky mladší neţ 18 let narušuje rodičovská práva a rodičovskou odpovědnost za nezletilou pacientku. Vzhledem k tomu, ţe kastrace je nevratný úkon, tzn. měl by být proveden jen v případě, ţe předchozí terapie nebyla úspěšná a jiný způsob nápravy pacienta není moţný. Do návrhu zákona proto poţaduji zapracovat zásadu, ţe ke kastraci se při splnění dalších zákonných podmínek přistupuje pouze tehdy, pokud předchozí terapie nebyla účinná. Poţaduji doplnit účast zákonného zástupce na jednání odborné komise. Po projednání od připomínky ustoupeno Jiţ dnešní úprava připouští provedení potratu od 16 let bez souhlasu zák. zástupce. Pohlavní styk lze bez trestní odpovědnosti vykonávat s osobou starší 15 let (viz 242 trestního zákona), a to bez souhlasu zákonných zástupců této osoby - zákon tedy nepřímo předpokládá, ţe osoba starší 15 let je schopná nést důsledky za své počínání. Totéţ platí pro osobu starší 16 let (viz 8 občanského zákoníku, 34 odst. 3 zákona o rodině, 11 trestního zákona). Zletilou je osoba nabytím 18 let věku, pokud ji soud z důvodu sňatku v 16 letech neuzná za zletilou. Doplněno, ţe u pacientky od 16 let je následně informován zákonný zástupce. Text doplněn K hlavě IV. k dílu 1 Posudkové zdravotní sluţby a lékařské posudky K 37 Platnost lékařských posudků nezohledňuje poţadavky Ministerstva obrany na zdravotní posudky důleţité pro splnění mezinárodních závazků České republiky (zahraniční operace). Navrhuji proto doplnit ustanovení 37 odst. 4 textem, který zní: Doba platnosti lékařského posudku vydaného Ministerstvem obrany a postup při řešení návrhu na jeho přezkoumání jsou upraveny jinými právními předpisy.. Odůvodnění: Zákon č. 585/2004 Sb., zákon č. 221/1999 Sb. a související předpisy, částečně Dobu platnosti opravdu výslovně stanoví ve vazbě na další předepsanou prohlídku aţ tento návrh. 43 odst. 4 nevymezuje dobu platnosti, ale lhůtu, v níţ lze lékařský posudek pouţít (uplatnit pro účely, pro které byl vydán). Ustanovení tuto lhůtu vymezuje pro případy, kdy v posudku nebo v jiném právním předpise není stanovena jiná lhůta. Tím je vymezena návaznost na specifické potřeby vyjádřené v 18

19 především vyhláška č. 103/2005 Sb. stanovují doby platnosti posudků a další parametry posuzování zdravotní způsobilosti s ohledem na úkoly ozbrojených sil České republiky. právních předpisech, které jsou ve vztahu k návrhu zákona o specifických zdravotních sluţbách zvláštními právními předpisy. Navrhované doplnění uvedenou skutečnost zuţuje pouze na potřeby resortu obrany a nerespektuje vymezení. Dobu platnosti vymezuje 43 odst. 5, a toto ustanovení rovněţ respektuje specifika jiných právních úprav. V návaznosti na tuto skutečnost viz např. 5 odst. 6 vyhlášky č. 103/2005 Sb. 45 Předmětné ustanovení nezohledňuje zabezpečování pracovně lékařských sluţeb pro Ministerstvo obrany vlastními zařízeními. Navrhuji proto doplnit 45 odst. 1 textem, který zní: Vzhledem ke specifickým činnostem ozbrojených sil České republiky jsou pracovně lékařské sluţby zabezpečeny poskytovateli těchto sluţeb Ministerstvu obrany podle jiných právních předpisů.. Odůvodnění: Vzhledem ke specifikům postavení ozbrojených sil má Ministerstvo obrany vlastní zařízení k poskytování pracovně lékařských sluţeb podle jiných právních předpisů (vyhláška č. 342/1997 Sb.). Způsob přezkoumání posudku ponechán podle zákona č. 585/2004 Sb a 30. Do návrhu zákona o ZS doplněno pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.. Připomínka částečně přijata Ustanovení upraveno tak, aby poskytovatel pracovně lékařských sluţeb nebyl vymezen mimo jiné podmínkou uzavření smlouvy se zaměstnavatelem. Podle 68 se zaměstnavatelem rozumí bezpečnostní sbor. Podle 52. písm. a) zaměstnavatel zajišťuje pracovně lékařské sluţby podle navrhovaného zákona a jiných právních předpisů. Tím se respektuje specifikum právních předpisů upravujících tuto činnost pro bezpečnostní sbory. (2) Pracovně lékařské služby pro zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy. doplněno do 68: Je-li jiným právním předpisem stanoveno posuzování zdravotní způsobilosti příslušníka k výkonu službě v bezpečnostním sboru nebo uchazeče o tuto službu jinak, postupuje se podle tohoto jiného právního předpisu. 19

20 48 důvodová zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí Navrhuji důsledně oddělit působnost státního zdravotního dozoru od pracovně lékařských sluţeb, neboť poskytovatelé pracovně lékařských sluţeb získávají pravomoci charakteru výkonu státního zdravotního dozoru, jako je např. nařizování měření škodlivých faktorů. Odůvodnění: Odpovědnost za ochranu zdraví při práci má zaměstnavatel. Návrh významným způsobem přenáší odpovědnost na poskytovatele pracovně lékařských sluţeb, kteří mají být poradní sluţbou ne represivní sloţkou. V důvodové zprávě k 11 aţ 13 je poukazováno na pozvolné sniţování počtu umělých přerušení těhotenství od roku 1988 (aţ na jednu třetinu ve srovnání s rokem 2002). Tento pokles souvisí, podle předkladatelů, zejména s rozšířením a dostupností kvalitní a bezpečné (především hormonální) antikoncepce. Není však uvedeno, ţe pozvolné sniţování počtu umělých přerušení těhotenství souvisí s vysokou výchozí hodnotou. Tvrzení o souvislosti mezi pouţíváním antikoncepce a počtem umělých potratů je zpochybnitelné skutečností, ţe na počátku devadesátých let došlo podle statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky k výraznému poklesu uţívání antikoncepce a současně i ke sníţení počtu umělých přerušení těhotenství. V návrhu postrádáme zmínku o tom, ţe zdravotnický personál můţe odmítnout asistovat u zdravotních zákroků, které jsou v rozporu s jeho vnitřním přesvědčením. Je třeba v tomto smyslu návrh doplnit. jedná se o nepochopení působnost státního zdravotního dozoru tedy inspekce, je stanovena zákonem č. 258/2000 Sb. - pracovnělékařské sluţby měření poţadují pro správný výkon odborné práce, nemají oprávnění nařizovat Moţnost odmítnout provedení zdravotních výkonu poskytovatelem nebo zdravotnickým pracovníkem z důvodu etického přesvědčení je obecně řešeno zákonem o ZS 20

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 689 Vládní návrh na vydání zákona zákona o specifických zdravotních službách - 2 - ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 622/11 V Praze dne 24. června 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 622/11 V Praze dne 24. června 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 622/11 V Praze dne 24. června 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o specifických zdravotních službách I. K celkovému zaměření návrhu

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Novinky ve zdravotnické legislativě. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Novinky ve zdravotnické legislativě. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Novinky ve zdravotnické legislativě JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Práva pacienta ( 28) - Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění

Práva a povinnosti pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění Práva pacienta pacienta a jiných osob Zákon č. 372/2011Sb. v platném znění 28 (1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách

Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 407 Vládní návrh na vydání zákona o specifických zdravotních službách Předkladatel: Marek Šnajdr

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh. ke sněmovnímu tisku 874

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh. ke sněmovnímu tisku 874 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2017 VII. volební období Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 874 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách. Hlava I Obecná ustanovení. Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách. Hlava I Obecná ustanovení. Základní ustanovení Návrh ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Hlava I Obecná ustanovení Základní ustanovení 1 (1) Tento zákon upravuje a) poskytování

Více

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Zákon č. 372/2011 Sb. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH technická novela Petr Šustek 34 / 3 ČÁST ČTVRTÁ POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDR. SLUŽEB Poskytování zdravotních služeb

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

373/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011. o specifických zdravotních službách HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení

373/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011. o specifických zdravotních službách HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách Ze dne 06.11.2011 Částka 131/2011 Účinnost od 01.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373 Aktuální znění (aktualizováno

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Změna: 47/2013 Sb. Změna: 82/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti BC. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015,

N á v r h. ZÁKON ze dne 2015, III N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Změna: 47/2013 Sb. Změna: 82/2015 Sb. Změna: 205/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Tomáš Neugebauer Listopad 2015

Tomáš Neugebauer Listopad 2015 Tomáš Neugebauer Listopad 2015 V druhé polovině roku 2015 došlo k mnohým zásadním změnám v požadavcích na zajištění BOZP, a to především v oblastech: nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

č. 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách

č. 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Ve znění: č. 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Předpis č. K datu Poznámka 167/2012 Sb. (k 1.7.2012) mění 44 odst. 2 písm. c) 47/2013 Sb. (k 1.4.2013) mění

Více

(2) Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie.

(2) Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie. b) pokud jde o potřebu časného genetického vyšetření lidského embrya, je-li zdraví budoucího dítěte ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad, jejichž nositelem

Více

Zásadní připomínky k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zásadní připomínky k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zásadní připomínky k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 1. V 1 odst. 2 požadujeme do základních ustanovení doplnit výslovnou záruku: (2) Zdravotními službami ve veřejném

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o specifických zdravotních službách Citace pův. předpisu: 373/2011 Sb. Částka: 131/2011 Sb. Datum

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH

VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH VYHLÁŠKA O PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽBÁCH č. 79/2013 sb., ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta Postup při úmrtí a pitvy - 2014 Tomáš Vojtíšek Právní prameny Provádění pitev v ČR je regulováno právními předpisy Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb., od 1. 1. 2014 (NOZ) Zákon o zdravotních službách, č.

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Existuje jedna kletba. Říká se: Zajímavé časy na vás! Terry Pratchett, Úžasná zeměplocha, 1994 Inspirace: Holandské reformy Technické vybavení

Více

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní: Strana 766 Sbírka zákonů č.72 / 2011 Částka 28 72 VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4802 Sbírka zákonů č. 373 / 2011 373 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Předpis č. 373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách

Předpis č. 373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách Předpis č. 373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Díl 1 Posudková péče a lékařské posudky 41 Součástí

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB

PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Práva pacienta 28 28 (1) Zdravotní služby lze

Více

5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,

5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti, Strana 778 Sbírka zákonů č. 79 / 2013 Částka 37 79 VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Zákon o lidských tkáních a buňkách

Zákon o lidských tkáních a buňkách [ 1 ] Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Zákon o lidských tkáních a buňkách 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 269/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících

Více

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo,

V Praze, 17. Srpna Připomínky k navrhovaným zákonům. Vážený pane předsedo, V Praze, 17. Srpna 2011 Vážený pan MUDr. Boris Šťastný Předseda Výbor pro zdravotnictví Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Malostranské nám. 7/19 118 26 Praha 1 Malá Strana RE: Připomínky k

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 260 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 347 9. funkční období 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby JAKÉ JSOU LIMITY PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB? Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? JAKÉ JSOU LIMITY PŘI POSKYTOVÁNÍ? 2 základní pravidla poskytování zdravotních služeb ve světle základních práv

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory

Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory Stručná informace o nových zdravotnických zákonech pro delegáty sjezdu České lékařské komory V současné době prochází Parlamentem České republiky a budou patrně schváleny a přijaty nové zdravotnické zákony.

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Hlava I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Hlava I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEPISŮ, ZÁKONÍKU PRÁCE, ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE

Více

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů N á v r h ZÁKON ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 874/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 874/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 874/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala:

Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Škola: Základní umělecká škola J. A. Komenského 677, okres Chomutov Směrnice K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A K OCHRANĚ INFORMACÍ Č.j.:Zuškl/0../2014 Účinnost od: 10.03.2014 Směrnici vydala: Počet

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více