Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení zákon o specifických zdravotních službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení zákon o specifických zdravotních službách"

Transkript

1 Vyhodnocení vnějšího připomínkového řízení zákon o specifických zdravotních službách IV Ustanovení Připomínka Vypořádání Ministerstvo financí Obecně Návrh počítá se změnou způsobu financování v novém zákoně o veřejném zdravotním pojištění, podle které by byly z veřejného zdravotního pojištění v oblasti pracovně lékařských sluţeb (současně platný zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění pouţívá termín závodně preventivní péče) hrazeny pouze náklady související s posuzováním nemocí z povolání a ohroţení nemocí z povolání a dále náklady v souvislosti s dispenzární péčí poskytovanou v souvislosti s nemocí z povolání a ohroţení nemocí z povolání. Náklady související s prováděním periodických pracovně lékařských prohlídek ( 35 zákona č. 48/1997 Sb.) by tedy podle návrhu neměly být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a měl by je hradit zaměstnavatel. Poţadujeme uvést do souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel nevyčíslil náklady, které s navrhovanou změnou souvisí. Návrh zákona je zcela nesystémový a nejednotný v aplikaci správního řádu. V některých ustanoveních návrh pouţití správního řádu výslovně neumoţňuje a v jiných na něj odkazuje. Pro případy, kdy se pouţití správního řádu neumoţňuje, však navrhovaný zákon nestanoví postup, který by postup podle správního řádu nahrazoval. Jde tedy o rozpor se správním řádem, podle jehoţ ust. 1 odst. 2 platí, ţe správní řád (jeho jednotlivá ustanovení) se pouţijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Jedná se např. o ust. 30 odst. 8 nebo ust. 57 odst. 8 návrhu. Je připravena novela zákona č. 48/1997 Sb., úhrada pracovně lékařské bude vyjmuta z 35 zákona. 1 odst. 1 správního řádu platí společně s odst. 1, podle něhoţ : (1)Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). (2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. (3) Tento zákon se nepoužije pro občanskoprávní, obchodněprávní a pracovněprávní úkony prováděné správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.. Není účelné a věcně moţné na veškerou dotčenou problematiku vztáhnout postupy vymezené správním řádem pro správní řízení; např. v případě vydávání lékařských posudků 1

2 15, odst. 4 V předloţeném návrhu nejsou respektována legislativní pravidla vlády, zejména čl. 40, kdy právní předpis musí být terminologicky jednotný a zároveň je třeba dbát souladu s terminologií pouţitou v navazujících a souvisejících právních předpisech. Nejednotnost v terminologii, resp. neprovedení odpovídajících úprav v celém navrhovaném textu, a především neprovedení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, můţe vést k tomu, ţe zdravotní pojišťovny nebudou mít právní titul k tomu, aby zdravotní sluţby, u nichţ se v navrhovaném zákoně předpokládá úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění, mohly být propláceny poskytovatelům. Rozdílné chápání pojmů zdravotní sluţba či zdravotní péče je z návrhu zákona a z dosud platného zákona č. 48/1997 Sb. zcela zřejmé. Jestliţe i ústavní zákon pouţívá pouze pojem zdravotní péče, není dle našeho názoru moţné tento pojem ignorovat, resp. z něho nevycházet. Problém lze řešit několika způsoby: a) návrh zákona dát do souladu se současně platnou úpravou obsaţenou v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění b) provést souběţně s předloţeným návrhem novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění c) stanovit účinnost navrţeného předpisu aţ ve vazbě na nabytí účinnosti novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění K předloţenému materiálu uplatňujeme zásadní připomínku z hlediska působnosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH), a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Vyčlenění specifických zdravotních sluţeb z obecné úpravy má za následek změny ve vztahu k zákonu o DPH, které si vyţádají delší čas a budou vyţadovat konzultaci dotčených odborných útvarů obou ministerstev. a) doporučujeme doplnit pacient je přizván k jednání komise vţdy. b) V celém zákoně poţadujeme sjednotit dikci ve věci přizvání pacienta k jednání odborné komise. Sjednocení v rámci celého návrhu poţadujeme z důvodu rovného přístupu k pacientům, kteří čerpají péči na základě tohoto zákona. c) Doplnit u nezletilého pacienta a pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům přítomnost zákonného zástupce. Totéţ platí pro 18. jde o odborné posouzení a zákonem je stanoven vlastní reţim. novela z. 48/97 bude do připomínkového řízení zaslána samostatně Zákon o ZS doplněn novým : "Podle tohoto zákona se postupuje při poskytování zdravotních služeb podle zákona o specifických zdravotních službách, transplantačního zákona nebo zákona o ;záchranné službě, pokud tyto zákony nestanoví jinak." Ad a) Odborná komise se v případě sterilizací zřizuje pouze v případě nezletilých pacientů a zbavených způsobilosti. Vymezení respektuje bioúmluvu, a to ve vztahu k vymezení povinnosti respektovat vůli (vyjádření) nezpůsobilého pacienta s ohledem na jeho rozumovou vyspělost a schopnost porozumět. Obdobně jsou formulována všechna ustanovení 2

3 17 26 nejsou uvedeny důvody, které zakládají důvody k provedení tohoto výkonu. chybí ustanovení, kde je stanoveno kdo je zodpovědný za kvalitu podané krve pacientovi, a jaké sankce nastanou v případě zdravotních komplikací, vzniklých podáním infikované nebo jinak závadné krve. vymezující účast pacienta v komisi, jde-li o nezletilce nebo pacienta zbaveného způsobilosti. Ad b) Do dotčených ustanovení doplněno, ţe vţdy bude přizván zákonný zástupce pacienta. Ad c) Při doplnění podle ad b) je poţadované doplnění nadbytečné. důvody zákroku jsou uvedeny v odst. 2 provádí se z důvodu lékařsky ověřeného sklonu páchat sexuálně motivované trestné činy osobou, která je tím nebezpečná jiným osobám, nebo která trpí sexuálně deviantními sklony. Odpovědnost za slučitelnost je uvedena v odst. 1. Za podání transfuze musí být vţdy odpovědná osoba, která transfuzi podává. Z tohoto hlediska musí být i zodpovědná za posouzení slučitelnosti krve dárce a příjemce. Krevní banka můţe toto vyšetření slučitelnosti krví provádět na základě pověření příslušného pracoviště, které transfuzi podává a tak to také všude funguje, ale nespadá to do výroba ani výdej transfuzních přípravků, které provádějí podle platných právních předpisů zařízení transfuzní sluţby nebo krevní banky. Slučitelnost se provádí vţdy lékařem, který podává transfuzi, ale jen někdy k tomu potřebuje laboratorní vyšetření, které si zadá v krevní bance.( např. vyšetření se neprovádí při podání plazmy, trombocytů, ani erytrocytů podávaných ihned z vitální indikace). Odpovědnost za kvalitu / bezpečnost transfuzních přípravků jako léčiva řeší zákon o léčivu. Zdravotničtí pracovníci poskytují zdravotní péči (sluţby) na vlastní odpovědnost. Pokud 3

4 Hlava III 27, odst odst odst. 4 poţadujeme formulačně upravit podmínky, za kterých je moţné ověřování nezavedených metod provádět na nezletilých osobách a osobách, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům. Poţadujeme jasné a formulačně jednodušší stanovení této podmínky. Jedná se o oblast velmi citlivou, týkající se nezletilých a nesvéprávných poţadujeme zdůvodnit, proč se na udělení, neudělení nebo odejmutí souhlasu ministerstva s ověřováním nezavedených metod nevztahuje správní řád. Postup je nesystémový a můţe zvýhodnit nebo naopak znevýhodnit některé poskytovatele této sluţby. je uvedeno, ţe člen etické komise musí být osoba bez osobního zájmu na ověřování nezavedené metody. Poţadujeme doplnit jakými doloţitelnými způsoby bude nezainteresovanost prokazována. navrhujeme dosavadní text označit jako odstavec 1 a doplnit nový odstavec 2, který zní (2) Je-li poskytovatelem Generální ředitelství cel, postupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti a vydávání lékařského posudku podle 39 a 40 obdobně s tím, ţe návrh na přezkoumání lékařského posudku předá posuzující lékař vedoucímu útvaru Generálního ředitelství cel, v němţ jsou poskytovány zdravotní sluţby, který podle 39 lékařský posudek přezkoumá. Pokud vedoucí návrhu na přezkoumání nevyhoví v plném rozsahu, předá ho generálnímu řediteli Generálního ředitelství cel, který postupuje podle 40. Odůvodnění: S ohledem na zcela specifický charakter výkonu služby příslušníka bezpečnostního sboru, a současně i z důvodu zajištění vzájemné prostupnosti mezi jednotlivými bezpečnostními sbory, je nutno vytvořit optimální podmínky pro jednotný postup při posuzování zdravotní způsobilosti, a to jak v rámci Celní správy ČR, tak i v rámci všech bezpečnostních sborů. Z tohoto důvodu požadujeme zachování stávající jednotné, praxí vyzkoušené, organizace pracovně lékařských a posudkových zdravotních služeb u těchto osob. opět navrţeno uzákonit, ţe se na postupy podle nepouţije správní řád. Poţadujeme zdůvodnit a uvést podle jakého právního předpisu se bude postupovat. nepostupují lege artis a způsobí škodu na zdraví, lze takové jednání kvalifikovat jako trestný čin podle příslušných ustanovení trestního zákona. Ustanovení respektuje čl. 17 bioúmluvy. Formulačně bude upraveno pro větší přehlednost. Na udělení nebo neudělení souhlasu s ověřováním nezavedených metod se bude správní řád vztahovat. Do textu doplněno, ţe člen EK předloţí čestné prohlášení. Text upraven jiným způsobem (nyní 47): Při posuzování zdravotní způsobilosti a vydávání lékařského posudku podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se postupuje obdobně s tím, ţe je li poskytovatelem a) Generální ředitelství cel, návrh na přezkoumání lékařského posudku podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. přezkoumá posuzující lékař; pokud návrhu na přezkoumání nevyhoví v plném rozsahu, předá ho generálnímu řediteli Generálního ředitelství cel, který postupuje podle Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Připomínka vyplývá z nepochopení ustanovení zákona, kde je přímo vymezen postup pro posuzování zdravotní způsobilosti (zdravotního stavu), vydávání posudku a jeho případné přezkoumání. 4

5 49 předkladatel zákonem ukládá úhradu pracovně lékařských sluţeb zaměstnavateli. Jedná se o v současnosti prováděné periodické preventivní prohlídky a prověřování zdravotní způsobilosti k práci. Pokud byly, nebo i nadále jsou, tyto výkony hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a budou vyňaty, je třeba vyčíslit jaké náklady přejdou na zaměstnavatele, coţ jsou podnikatelské subjekty, ale také subjekty státní. Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, ţe nemohl uvést kvalifikovaný odhad nákladů na státní rozpočet, jiné veřejné rozpočty ani podnikatelské subjekty, coţ je způsobeno tím, ţe neexistuje statistika, která by umoţnila potřebné údaje sledovat a vyčlenit. Uvádí pouze odhad ročních nákladů pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, vykonávajících rizikové práce. Ty by měly ročně činit 204 milionů Kč. Domníváme se, ţe údaje, které předkladatel neuvedl, jsou schopné poskytnout zdravotní pojišťovny a předkladatel je mohl tímto způsobem získat. Jestliţe tuto povinnost ukládá zaměstnavatelům zákonem, musí uvést, jaké náklady budou s touto činností souviset. Navíc je diskutabilní, zda je skutečně nesystémové hradit tyto poloţky ze zdravotního pojištění a chtít úhradu po zaměstnavateli, pokud zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance zdravotní pojištění. Ze zdravotního pojištění mají být podle návrhu v budoucnu hrazeny pouze výkony, které souvisí s posuzováním nemocí z povolání a dispenzární péče spojená s nemocemi z povolání. Tento návrh nelze podle našeho mínění projednávat bez současného předloţení návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění. S ohledem na specifika posuzování zdravotní způsobilosti (zdravotního stavu), vydávání posudků a jejich uplatnění/pouţití byl zvolen postup, kdy se vylučuje postup podle správní řádu a stanoví se vlastní postup pro posuzování zdravotní způsobilosti (zdravotního stavu) a vydávání posudku na základě tohoto posouzení, včetně moţnosti posudek přezkoumat. Náklady související s prováděním periodických a mimořádných prohlídek, které jsou v současné době hrazeny veřejným zdravotním pojištěním, nelze vyčíslit, neboť nejsou samostatně sledovány. Současně systém nedovoluje ani rozlišení, zda je pracovně lékařská péče poskytována zaměstnanci státu, kraje, obce nebo podnikatele. Vzhledem k tomu, ţe neexistuje statistika, ze které by bylo moţné v uvedeném třídění provést odhad počtu zaměstnanců podléhajících uvedeným prohlídkám, nelze ani takto provést kvalifikovaný odhad nákladů na státní rozpočet, jiné veřejné rozpočty nebo podnikatelské subjekty. Zdrojem pro úhradu nákladů spojených s prováděním pracovně lékařských sluţeb budou rozpočty zaměstnavatelů, tedy podnikatelských subjektů i státu. Jedná se nákladovou poloţku, kterou mohou zaměstnavatelé uplatňovat pro odpočet daně. S vyuţitím údajů z informačního systému kategorizace prací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze kvalifikovaně odhadnout, ţe náklady na pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce by měly ročně činit cca 232 milionů ročně. Přitom se vychází z počtu zaměstnanců vykonávajících práce kategorie 4, kterých je cca a interval 5

6 navrhujeme na konci odstavce 2 doplnit slova nebo nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Odůvodnění: Podle 15 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, hradí náklady spojené se zjišťováním zdravotní způsobilosti občana bezpečnostní sbor. chybí ustanovení, které stanoví jak má postupovat osoba, která není spokojena s posudkem, který se jí týká. v odst. 8 je stanoveno, ţe na udělení povolení a jeho odejmutí se nevztahuje správní řád. prohlídek 1x za rok, dále z počtu zaměstnanců vykonávajících práce kategorie 3 a 2R, kterých je cca a interval prohlídek 1x za 2 aţ 3 roky. U posledně jmenované skupiny byla pro výpočet pouţita nákladnější varianta s intervalem prohlídek 1x za 2 roky. Náklady na mimořádné prohlídky se dají očekávat minimální, neboť podle údajů ze zpráv o činnosti orgánů ochrany v oblasti ochrany zdraví při práci od roku 2002 do roku 2006 byly nařízeny mimořádné prohlídky v celé ČR 49x a týkaly se malého počtu zaměstnanců. Náklady na další prohlídky spadající pod úhradu z veřejného zdravotního pojištění by měly činit cca 24 milionů ročně, z toho cca 14 mil. by se mělo týkat pracovníků ve školství. doplněno 56 je ustanovení vymezující obsah prováděcího právního předpisu. Posuzovaná osoba se bude obecně řídit 39 a násl. můţe podat návrh na přezkoumání lék. posudku. Podle 34 je součástí posudkových zdravotních sluţeb posuzování zdravotního stavu při ohroţení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání. I kdyţ je připomínka označena jako zásadní, není z ní zřejmé, oč jejímu předkladateli jde. Připomínka pouze konstatuje to, co je v 57 odst. 8 vymezeno. Ustanovení bylo upraveno na vydávání povolení k uznávání nemocí z povolání se správní řád vztahuje. 6

7 74, odst bude nutné zváţit, zda jsou navrţená opatření, která umoţňují poskytovateli zakázat pacientovi návštěvy, telefon, předávání korespondence, adekvátní (mimo výkon trestu). Pacientovi toto lze zakázat, dle našeho názoru, jen ve zcela výjimečných případech, které musí být v zákoně přesně specifikovány. při zpracování věcného záměru byly předkladatelem navrţeny dvě varianty úhrady výdajů, které souvisejí s léčením osob ve výkonu ochranné léčby. Jedna varianta zvaţovala úhradu pacientem, pokud není účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Pokud náklady neuhradí, pak by zdravotnické zařízení, poskytující tuto sluţbu, vymáhalo tyto náklady samo. MF preferovalo tuto variantu. Druhá varianta zapojila do úhrady státní rozpočet s tím, ţe neupřesnila přesný mechanismus úhrady těchto sluţeb. Na základě stanoviska LRV předkladatel vybral variantu, kdy navrhuje hradit tyto náklady prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Stát podle návrhu tyto náklady Z připomínky není jasný poţadavek předkladatele, protoţe pouze navrhuje zváţit navrţená opatření s tím, ţe zákazy leze učinit ve zcela výjimečných případech. V připomínce není uveden konkrétní návrh na úpravu ustanovení. Poskytovatel zakáţe návštěvy ve výjimečných případech tak, jak je vymezeno v 74 odst. 2 písm. a), jestliţe je důvodné podezření, ţe by závaţným způsobem narušovaly léčebný plán V ochranném léčení je pacient z nařízení soudu, je zde umístěn nedobrovolně a nelze připustit, aby např. přinesla návštěva drogy, alkohol. Tím by byl mařen účel nařízeného OL viz 72 odst. 3 (Při výkonu ochranného léčení dochází k omezení lidských práv v takové míře, která je nezbytná k dosaţení účelu ochranného léčení). Tato skutečnost je respektována i návrhem zákona o zdravotních sluţbách, kde je vyloučena volba poskytovatele ( 28 odst. 2), umoţněna hospitalizace pacienta bez souhlasu ( 37 odst. 1). 7

8 můţe vymáhat prostřednictvím celních správ. S tímto návrhem MF nesouhlasí, a to nejen z hlediska rozpočtového, ale i nárůstu další byrokracie. Trváme na tom, aby stát a jeho různé orgány byly z této povinnosti vyňaty a poţadujeme, aby zdravotnická zařízení vymáhala tyto náklady sama standardní cestou v odst. 3 je třeba slova celních správ nahradit slovy celního úřadu. Odůvodnění: Celní správa České republiky je podle 1 odst. 7 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o celní správě ), soustavou celních orgánů, kterou tvoří Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady. Z celních orgánů zajišťuje placení peněžitých plnění podle 2 písm. d) celní úřad, a to podle 5 odst. 4 písm. m) zákona o celní správě. Ve výše uvedeném ustanovení zákona o specifických zdravotních službách je proto třeba uvést pojem celní úřad, kterým se rozumí správní úřad v oblasti celnictví, nikoli pojem celní správa, kterým se rozumí soustava celních orgánů. došlo k chybě při číslování odstavců, za odstavcem 1 následuje odstavec 4. V odstavci 1 -, písmeno c) poţadujeme doplnit to, ţe pacientovi musí být před započetím zdravotní péče podána informace lékařem. Stejně tak v odstavci 5. Celní úřady vypuštěny. Všechny povinnosti jsou ukládány poskytovateli, který je nositelem práv a povinností. Hlava VIII 84 pro účely tohoto zákona předkladatel zapovídá definici pojmu dárce a darování podle jiného právního předpisu (obchodního zákoníku), ale jinou definici nenabízí. Obecně platí, pokud definice v právním předpisu není obsaţena, je třeba odkázat na jiný předpis, který ji uvádí. Kdo je ve smyslu zákona o specifických zdravotních sluţbách dárcem vyplývá z 3 odst. 4 písm. c). Není tedy třeba uvádět zvláštní definici dárce pro potřeby tohoto zákona. 84 byl do návrhu zákona vloţen na základě diskuze a stanoviska LRV k předcházejícím návrhů zákonů o zdravotní péči, kdy byl vysloven názor, ţe bez vymezení vazby na dotčené právní předpisy vymezující nejen pojem dárce ale i postupy darování lze dojit k závěru, ţe i při tomto darování se postupuje v rámci těchto právních předpisů zejména 8

9 86 Str. 6 Str. 7 není uvedeno, které právní předpisy, nebo která ustanovení právních předpisů se zrušují. v souvislosti s navrţením nové povinnosti provozovatelů škol organizovat a hradit preventivní prohlídky ţáků v průběhu přípravy na povolání, s ohledem na míru zdravotní zátěţe v době praktického výcviku, jsou odhadovány dopady do rozpočtů krajů ve výši 33,5 milionu Kč. Poţadujeme doplnit zdroj, z něhoţ budou náklady financovány. Obdobně chybí konkretizace zdroje financování nákladů ze státního rozpočtu. náklady související s ochranným léčením. Předkladatel odhaduje celkové náklady na státní rozpočet pro potřeby investiční výstavby ve výši 10 milionů korun. Tyto náklady poţaduje předkladatel uhradit ze státního rozpočtu a neuvádí zdroj jejich krytí. Poţadujeme doplnit. Dalších 49 milionů korun předpokládá jako roční nárůst nákladů na personální zabezpečení zařízení, v nichţ bude zajišťováno ochranné léčení opět chybí zdroj krytí těchto nákladů. MF jednoznačně poţaduje, aby MZ deklarovalo, ţe s těmito prostředky počítá v rámci vládou schválených rozpočtových limitů kapitoly MZ na léta Z uvedeného textu nelze dovodit, zda se jedná o nové finanční poţadavky, nebo jsou znovu uvedeny finanční dopady, které souvisí se schváleným zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, který nabývá účinnosti k O případných dopadech občanského zákoníku. 86 je přechodné ustanovení. V rámci přechodných ustanovení se nevymezuje zrušení dotčených právních předpisů. Zrušení dotčených právních předpisů nebo jejich částí jsou vymezena v návrhu zákona o ZS a v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování. Na základě připomínky legislativního odboru Úřadu vlády bude připraven jeden novelizační zákon k oběma návrhům zákonů. Zdrojem pro úhradu nákladů bude rozpočet státu, krajů, obcí, podnikatelských a jiných subjektů, kteří jsou zřizovateli škol. Nebo Rozpočtová kapitola MŠMT a delimitace na zřizovatele škol. KÚ ţádné připomínky k této části neměly, MŠMT také ne, ale moc se k tomu nechtějí znát, ţe na to nemají. Bude hrazeno z rozpočtové kapitoly MZ. Bude hrazeno z rozpočtové kapitoly MZ. Zabezpečovací detence není v gesci MZ, ale MS. Důvodová zpráva pouze uvádí, ţe v ZZ je určitý počet pacientů, které by bylo vhodné 9

10 Min. kultury K 3 odst. 1 obecně 3 odst. 1 b na státní rozpočet, vyplývajících ze zákona č. 129/2008 Sb., by mělo být případně jednáno v rámci přípravy návrhu rozpočtu na rok Poţadujeme důvodovou zprávu upravit tak, aby bylo zcela jasné, zda se uvedené finanční dopady vztahují k zákonu č. 129/2009 Sb., nebo se jedná o další finanční poţadavky na státní rozpočet, v souvislosti s návrhem zákona o specifických zdravotních sluţbách. Zavádí se legislativní zkratka léčba neplodnosti, která označuje postup asistované reprodukce. Přitom samo ustanovení 3 odst. 1 písm. a) odkazuje na jiné metody léčby neplodnosti. Nelze takto zaměňovat vlastní léčbu neplodnosti (tedy odstraňování příčin neplodnosti páru) s asistovanou reprodukcí (umělé vytvoření lidského embrya). Zavedení legislativní zkratky evokuje preferenci asistované reprodukce před absolvováním skutečné léčby neplodnosti. Proto navrhujeme legislativní zkratku léčba neplodnosti zrušit. V návaznosti na tuto změnu je třeba provést změny v některých dalších ustanoveních zákona (např. 5 odst. 1). 3 odst. 1 písm. b) navrhujeme zcela zrušit. Potřebnost takové úpravy není v důvodové zprávě nijak odůvodněna. Poskytuje se rozsáhlý prostor pro zneuţívání metod asistované reprodukce pro genetickou selekci a eugenické účely. přemístit do zabezpečovací detence. Z hlediska věcného obsahu dotčených ustanovení leg zkratka zrušena a místo ní v dotčených ustanoveních pouţít slova z 3 odst. 1, jimiţ se uvozuje písmeno a) a b), a to slova umělé oplodnění Po projednání připomínka změněna na doporučující Do důvodové zprávy doplněno zdůvodnění: Ustanovení vychází z čl. 12 bioúmluvy, který vymezuje moţnost genetického vyšetření, a z čl. 14 bioúmluvy, podle něhoţ je moţné pouţít postupy asistované reprodukce za účelem volby pohlaví dítěte,l ze li předejít váţné genetické nemoci vázané na pohlaví. Provádění preimplantační genetické diagnostiky embryí (PGS/PGD) je zcela běţným postupem téměř ve všech evropských zemích a také v České republice. Umoţňuje vyšetření embryí před zavedením embryí do děloţní dutiny, které můţe odhalit závaţné chromosomální abnormity, můţe vyloučit onemocnění vázaná na pohlaví a onemocnění, která v rozvinuté formě zvyšují nejen morbiditu, ale i mortalitu. Těmito postupy lze zvýšit také efektivitu léčby při mimotělním oplození, je moţné omezit indukování potratů postiţených plodů v prvním a druhém trimestru. PGD rovněţ umoţňuje zjistit u embryí některá váţná onemocnění na podkladě genové analýzy (například cystickou fibrozu). 10

11 Za odstavec 1 navrhujme vloţit nový odstavec tohoto znění: (2) Před provedením výkonů asistované reprodukce je ošetřující lékař povinen podat neplodnému páru písemnou i ústní informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a moţných rizicích a o způsobu, jakým bude naloženo s nadbytečnými lidskými embryi, včetně finančních nákladů na jejich uskladnění. Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník. Neplodný pár můţe poţadovat, aby při podání informace byl přítomen další svědek podle jeho výběru. Záznam o podání informace podepíše informující lékař, svědek, popřípadě svědci a neplodný pár; záznam je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi.. Odstavce 2 aţ 4 doporučujeme označit jako odstavce 3 aţ 5. Je třeba zajistit stejnou míru informovanosti o moţných trvalých následcích a rizicích jako v případě jiných výkonů podle návrhu zákona. Neplodný pár je také třeba informovat o nutných souvislostech výkonu uskladňování nadbytečných lidských embryí a následné ukončení skladování (viz 7 návrhu zákona). Navrhujeme vloţit nové ustanovení následujícího znění: Z veřejného zdravotního pojištění nemůţe být hrazen pokus o umělé oplodnění u páru, jehoţ neplodnost je zapříčiněná sterilizací nebo kastrací výlučně na vlastní ţádost.. Tato zásada zdůrazňuje subsidiárnost pouţití metody asistované reprodukce. Není důvod, aby byla z veřejných prostředků hrazena asistovaná reprodukce (v podání předkladatelů léčba neplodnosti) v případech, kdy pár nebo příjemkyně o schopnost plodnosti přišli v důsledku lékařského zákroku prováděného na vlastní ţádost. Řada závaţných a neléčitelných chorob (příklad Huntingtonova choroba, Familiární adenomatosní polyposa,) se u nosičů mutace manifestuje s vysokou penetrancí a očekávatelným tragickým průběhem aţ v pozdějším věku. Plod v časných stadiích těhotenství ale nemá ţádné známky postiţení a přerušení těhotenství není ve většině těchto případů akceptovatelné. PGD je u genetických chorob s pozdní manifestací optimálním postupem, zajišťujícím důstojnou reprodukci rizikového páru. Text doplněn. Moţnost poţadovat, aby byl při podání informace přítomen svědek doplněna do zákona o ZS. Návrh zákona neřeší úhradu poskytované zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. Takové vymezení musí být předmětem úpravy v příslušném zákoně to je zákon upravující veřejné zdravotní pojištění. 11 odst. 1 Navrhujeme ve větě první slova ukončující těhotenství nahradit slovy vedoucí k ukončení ţivota lidského plodu. Do určitého stupně těhotenství nelze mluvit o 11

12 11 odst. 1 K 12 odst. 1 Upozorňujeme na skutečnost, ţe řádným postupem ukončení těhotenství je porod, který by takto splňoval definiční znaky umělého ukončení těhotenství. Navrhujeme bez náhrady zrušit závěr věty třetí nebo pokud existuje vysoká míra pravděpodobnosti, ţe by k tomuto ohroţení mohlo dojít. Jiţ samotný pojem ohroţení implikuje vysokou míru pravděpodobnosti vzniku škodlivých následků. Vágní formulace vysoká míra pravděpodobnosti, ţe by k ohroţení mohlo dojít poskytuje rozsáhlý prostor pro zneuţívání. Podle navrhované úpravy lze těhotenství ze zdravotních důvodů ukončit aţ do okamţiku porodu (tedy i v době, kdy je plod schopný přeţít např. předčasný porod), je proto třeba zdravotní důvody přesně specifikovat. Navrhujeme na konec textu odstavce 1 doplnit slova: nepřesahuje-li 24 týdnů. Text návrhu zákona a text důvodové zprávy si vzájemně odporují. Důvodová zpráva uvádí tyto moţnosti umělého ukončení těhotenství: na ţádost do 12. týdne, z genetických důvodů do 24. týdne, ohroţení ţivota matky do okamţiku porodu. Text návrhu zákona je však zcela jiný: na ţádost do 12. týdne, z vágně vymezených zdravotních důvodů do okamţiku porodu. plodu, jde o embryu. O plodu lze hovořit aţ v případech, ţe ze zdravotních důvodů se ukončí těhotenství ve vyšším stupni. Text upraven: Umělým ukončením těhotenství se rozumí zdravotní výkony ukončující těhotenství. Provádí se ze zdravotních nebo jiných neţ zdravotních důvodů v případech, kdy plod není schopen samostatného přeţití. Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichţ existuje vysoká míra pravděpodobnosti váţného ohroţení zdraví nebo ţivota pacientky, zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo ţivota dítěte. Text upraven: Zdravotními důvody se rozumí takové nemoci nebo vady, u nichţ existuje vysoká míra pravděpodobnosti váţného ohroţení zdraví nebo ţivota pacientky, zdravého vývoje plodu nebo zdraví nebo ţivota budoucího dítěte. Text zákona upraven podle důvodové zprávy. Svědčí-li pro umělé ukončení těhotenství genetické důvody, lze jej ukončit nejpozději do dosaţení 24 týdnů těhotenství. Ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů lze provést i bez časového omezení, je-li váţně ohroţen ţivot pacientky nebo je prokázán ţivota neschopný plod nebo těţké poškození plodu. K 13 odst. 1 V písmeni a) se slova starší 16 let nahrazují slovem zletilé. V písmeni b) se slova která nedovršila 16 let nahrazují slovem nezletilé. Zákon o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich poskytování stanoví, ţe zdravotní sluţby jsou poskytovány v případě nezletilého pacienta pouze se souhlasem zákonného zástupce. Není zřejmé, proč by tomu mělo být v případě umělého ukončení těhotenství jinak. Důvodová zpráva ţádný důvod nenabízí. Po projednání od připomínky ustoupeno Jiţ dnešní úprava připouští provedení potratu od 16 let bez souhlasu zák. zástupce. Pohlavní styk lze bez trestní odpovědnosti vykonávat s osobou starší 15 let (viz 242 trestního zákona), a to bez souhlasu zákonných zástupců této osoby - zákon tedy 12

13 K 13 odst. 1 písm. b) 13 odst. 2 Uplatněná připomínka zároveň počítá s moţností, ţe pacientka je zletilá jiţ před dovršením 18 let. Na konci písmene b) navrhujeme doplnit novou větu: Je-li názor pacientky v rozporu s názorem jejího zákonného zástupce, oznámí poskytovatel do 24 hodin od vyţádání si souhlasu tuto skutečnost soudu, a to za účelem ustanovení opatrovníka.. Je nezbytné upravit případnou kolizi mezi postojem a zájmy nezletilé a jejích zákonných zástupců Navrhujeme uvést odstavec 2 v tomto znění (změny oproti návrhu vyznačeny podtrţením): (2) Před provedením umělého ukončení těhotenství je ošetřující lékař povinen podat pacientce písemnou a ústní informaci o povaze zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a moţných rizicích, o stávajícím stádiu vývoje plodu, o alternativních moţnostech řešení, o moţnostech prevence otěhotnění v budoucnosti. Informace musí být podána před svědkem, kterým je zdravotnický pracovník, a před otcem dítěte, jestliţe jej ţena uvede a souhlasí s jeho přítomností. Pacientka můţe poţadovat, aby při podání informace byl přítomen další svědek podle jejího výběru. Záznam o obsahu podání informace podepíše informující lékař, svědek, popřípadě svědci, otec dítěte, byl-li přítomen a pacientka; záznam je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientce.. Je nezbytné upravit náleţitosti obsahu informace jako předpokladu skutečně svobodné volby. Pacientka by měla být seznámena nikoliv pouze s moţnými následky zákroku (trvalá neplodnost, postabortivní syndrom aj.), ale i se stavem, v jakém se nachází vývoj plodu. Přítomnost otce u poučení pokud ho ţena uvede posiluje moţnost svobodného rozhodnutí pacientky. nepřímo předpokládá, ţe osoba starší 15 let je schopná nést důsledky za své počínání. Totéţ platí pro osobu starší 16 let (viz 8 občanského zákoníku, 34 odst. 3 zákona o rodině, 11 trestního zákona). Zletilou je osoba nabytím 18 let věku, pokud ji soud z důvodu sňatku v 16 letech neuzná za zletilou. Do návrhu zákona v souladu se současnou právní úpravou doplněno, ţe poskytovatel informuje o provedení umělého ukončení těhotenství u pacientky ve věku 16 aţ 18 let zákonného zástupce. Je řešeno obecně pro všechny zdravotní výkony zákonem o ZS. Text upraven v souladu s připomínkou. 13

14 13 odst. 3 K 13 ROZPOR Navrhujeme nahradit slova před jejím započetím slovy bezprostředně před jeho započetím. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. Navrhujeme doplnit odstavec 4 tohoto znění: (4) Umělé ukončení těhotenství z jiných neţ zdravotních důvodů nelze provést cizinkám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt.. Zachovává se tak princip současné právní úpravy, který je v souladu s právem ES. Připomínka nepřijata V případech pacientek ze zemí EU je třeba zajistit rovné zacházení v přístupu k ZS. K 16 odst. 3 věta první Ve větě první navrhujeme za slovo pacient vloţit slovo bezprostředně. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. K 18 odst. 5 věta první K 20 odst. 4 věta první K 23 odst. 1 Ve větě první navrhujeme za slovo zástupce vloţit slovo bezprostředně. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. Ve větě první navrhujeme za slovo pacient vloţit slovo bezprostředně. Je třeba zajistit, aby byl souhlas vysloven v přímé souvislosti s výkonem, nikoliv kdykoliv před započetím výkonu. Na konci textu odstavce 1 navrhujeme doplnit slova s výjimkou postupů podle tohoto zákona. Je třeba odstranit vnitřní rozpornost textu zákona. Ustanovení 3 odst. 1 písm. b) a 4 jsou zcela zjevně v rozporu se zásadou, ţe nikdo nemůţe být diskriminován z důvodu svého genetického dědictví. Po projednání připomínka změněna na doporučující Nelze povaţovat za diskriminaci, kdyţ budoucí rodiče, z nichţ jeden z nich nebo oba jsou nositeli geneticky podmíněné nemoci nebo vady, mohou prostřednictvím asistované reprodukce přivést při vysoké míře pravděpodobnosti zdravé dítě. Osoby, které jsou nositeli geneticky podmíněných vad nebo nemocí nemají povinnost se takovým vyšetřením a postupům podvolit; jde o jejich volbu a právo (viz návrh zákona o zdravotních sluţbách zdravotní sluţby lze poskytnout jen se souhlasem pacienta). 14

15 K 23 odst. 3 písm. c) K 24 odst. 1 K 11 aţ 13 (str. 9) Ministerstvo obrany Obecně věta první K 5 odst. 1 Navrhujeme slova právními předpisy nahradit slovem zákony. Poţadujeme slova není jeho cílem nahradit slovy je podle současného stavu vědeckého poznání vyloučeno, ţe by mohl. Úmysl osoby vykonávající zásah směřující ke změně lidského genomu nemůţe být směrodatný pro posuzování oprávněnosti zákroku. Existují také postupy, které mají primárně jiný cíl, avšak jejich vedlejším důsledkem můţe být i změna v genetickém vybavení potomků (např. terapeutické pokusy). Je třeba vyloučit jakýkoliv postup, který by s ohledem na aktuální poznatky vědy mohl i s malou pravděpodobností vést ke změně lidského geonomu potomků. V odstavci prvním navrhujeme zrušit bez náhrady věty Z hlediska medicínského je třeba vynaloţených na jejich léčbu. Argument povaţujeme za pochybný. Není jasné, jak lze medicínskými prostředky ( z hlediska medicínského ) prokázat nárůst kriminality, na čem se zakládá tvrzení o obrovském nárůstu nemocnosti ţen či výrazném sníţení porodnosti (dostupné statistiky ze zemí, kde došlo k omezení přístupu k umělému ukončení těhotenství nic takového nepotvrzují). Naopak se zcela opomíjejí negativní důsledky legálního umělého ukončení těhotenství, a to jak ty z medicínského hlediska (váţné poškození zdraví, neplodnost, postabortivní syndrom), tak jiné (např. úmrtí pacientek v souvislosti s výkonem legálního umělého ukončení těhotenství ve zdravotnických zařízeních). V celém návrhu zákona je zcela volně uţíván pojem lze, coţ relativizuje právní povahu příslušných ustanovení v tom smyslu, ţe není zřejmé, zda při splnění zákonem stanovených podmínek určité právo nebo povinnosti nastaly ze zákona, anebo naopak, zda jejich vznik je závislý na volné úvaze poskytovatele zdravotních sluţeb. Z tohoto hlediska je nutné příslušná ustanovení návrhu zákona přeformulovat a v případech, kdy by mělo jít o volnou úvahu, upravit její meze. Do návrhu poţaduji promítnout zásadu, ţe asistovanou reprodukci můţe podstoupit pouze ţena ţijící v heterosexuálním vztahu. Ustanovení, ţe jde o ţenu a muţe, kteří léčbu neplodnosti hodlají podstoupit společně (dále jen neplodný Uvedená ustanovení respektují bioúmluvu (viz čl. 12 a 14). Připomínka nepřijata Je v rozporu s 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. Po projednání připomínka změněna na doporučující doplněno je vyloučeno, ţe by mohl Připomínka částečně přijata Připomínka je nekonkrétní. Předkladatel neuvádí, kde a v jakém rozsahu postrádá vymezení mezí. Byla provedena revize dotčených ustanovení a jejich znění bylo upraveno tak, aby v případech kdy jde o povinnost, nikoliv o moţnost, byla tato skutečnost jednoznačně vyjádřena. Předkladatel neuvádí důvody, které vedly k předloţení připomínky; rovněţ nenavrhuje, jak by poskytovatele provádějící asistovanou 15

16 pár ) tuto podmínku neobsahuje. reprodukci zjišťoval sexuální zaměření páru. V této souvislosti se upozorňuje na zákon o rodině, podle něhoţ je otcem dítěte narozeného z asistované reprodukce muţ, který dal k jejímu provedení souhlas, ledaţe by se prokázalo, ţe ţena otěhotněla jinak. K 6 odst. 1 a 3 7 Návrh obsahuje posouzení zdravotní způsobilosti osoby, které mají být zárodečné buňky odebrány. Vzhledem k tomu, ţe takto narozené dítě ponese i charakterové znaky této osoby, poţaduji, aby byla posouzena i jeho psychosociální stránka. Zásadně nesouhlasím s tím, aby byl ukončován ţivot embryí bez souhlasu biologických rodičů (neplodného páru) jen proto, ţe se zdravotnickému zařízení nepodařilo navázat s nimi kontakt. Z návrhu ustanovení také není jasné, co se rozumí pod opakovanou písemnou výzvou. V průběhu 10 let můţe dojít např. ke změně adresy; popř. rozvodu neplodného páru. Toto ustanovení poţaduji vypustit. Po projednání od připomínky ustoupeno připomínka je nekonkrétní, není stanoveno, co se má posuzovat, kdy by šetření měl provádět, jaké jsou hranice povolení, kdo šetření uhradí poţadavek nepovaţuji za důvodný, charakterové znaky lze pozitivně ovlivnit sociálním prostředím, ve kterém se dítě formuje současně obdobné šetření se u normálně zplozeného dítěte neprovádí, přičemţ závadový rodič můţe negativně formovat i vývoj dítěte, které jeho negativní znaky nepřevzalo Není zřejmé z jakých důkazů tento náročný poţadavek vychází, není zhodnocen ekonomický dopad Po projednání od připomínky ustoupeno Ustanovení o asistované reprodukci upraveno tak, aby v souvislosti se ţádostí o provedení umělého oplodnění (vyslovením souhlasu s jeho provedením) neplodný pár zároveň uvede, jak má být s embryi naloţeno, pokud nebudou všechna embrya pouţita pro jejich umělé oplodnění, nebo pro umělé oplodnění jiné ţeny nebo pro výzkum podle zákona č. 227/2004 Sb. 9 Bude-li asistovaná reprodukce ziskovou činností, povede návrh o sledování úspěšnosti metod umělého oplodnění jako kritéria oprávnění k poskytování 7 je převeden do přechodných ustanovení po věcném doplnění vztáhnout pouze na embrya vzniklá při asistované reprodukci před účinností tohoto zákona. Po projednání od připomínky ustoupeno Připomínka je nekonkrétní předkladatel v rozporu s čl. 5 odst. 5 neuvádí konkrétní návrh 16

17 K 12 K 12 odst. 1 a 13 odst. 1 zdravotnické sluţby (akreditaci) k tomu, ţe do programu asistované reprodukce budou zařazovány také ţeny, u kterých můţe dojít k otěhotnění i bez umělého oplodnění. Poţaduji proto toto ustanovení upravit v tom smyslu, aby se výše uvedená rizika co nejvíce eliminovala. K zamezení neţádoucích praktik s mezinárodním dosahem poţaduji v návrhu zákona stanovit, ţe umělé přerušení těhotenství se podle tohoto zákona neprovede, pokud se pacientka, která není občankou členského státu Evropské unie, zdrţuje na území České republiky pouze přechodně. Poţaduji umoţnit umělé ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů do 18. týdne těhotenství a ukončení těhotenství z jiných neţ zdravotních důvodů buď ponechat do 12. týdne těhotenství, popřípadě zváţit s ohledem na existující praxi hranici 10 týdnů. Návrh zákona v současném znění dovoluje umělé přerušení těhotenství i v době, kdy je plod schopen samostatného ţivota, prakticky aţ do dne porodu. poţadované změny. Co je myšleno ziskovou činností úhrada ze zdravotního poj., úhrada za hormony? V 5 je uvedeno, ţe k potřebě metod AR se vyjadřuje registrující gynekolog pacientky. připomínka vychází z předpokladu podvodného chování ZZ, pomíjí moţnosti kontroly nebo výsledky statistických předpokladů úspěšnost poskytované sluţby obecně je jedním ze základních kritérií kvality obecně vţdy se vychází z předpokladu odborného přístupu, nevychází se z předpokladu korupčního nebo jinak negativního chování Po projednání připomínka změněna na doporučující Muselo by být ovšem umoţněno ze zdravotních důvodů v neodkladných případech. nejedná se o věcnou připomínku je to rozhodnutí o postoji státu = politika problém vidím i v případě členských států řešení zákazu interrupce v domovském státě; nedomnívám se, ţe lze v tomto případě zakládat nerovnost států a stanovit výjimku EU, neboť politický postoj států EU k interrupcím je rozdílný Po projednání od připomínky ustoupeno Připomínka částečně přijata Text zákona upraven podle důvodové zprávy z genetických důvodů do 24 týdne, pokud je ohroţen ţivot ţeny i později. Některá genetická vyšetření nelze provést v dřívějším termínu. Ukončení z nezdravotních důvodů je stanoveno na 12 týdnů jednoznačně - 13 odst. 1, 18. týdnů je s ohledem na související rizika nepřípustné. Pokud se týká zdravotních důvodů, tak tam nelze limitovat, neboť mohou nastat kdykoliv v průběhu těhotenství i jako vitální indikace 17

18 K 13 odst. 1 písm. a) K dílu 4 Kastrace K 18 odst. 3 Poţaduji podmínit i umělé ukončení těhotenství z jiných neţ zdravotních důvodů u pacientek do 18 let věku souhlasem zákonného zástupce. Zrušení povinnosti informovat o uskutečnění umělého ukončení těhotenství u pacientky mladší neţ 18 let narušuje rodičovská práva a rodičovskou odpovědnost za nezletilou pacientku. Vzhledem k tomu, ţe kastrace je nevratný úkon, tzn. měl by být proveden jen v případě, ţe předchozí terapie nebyla úspěšná a jiný způsob nápravy pacienta není moţný. Do návrhu zákona proto poţaduji zapracovat zásadu, ţe ke kastraci se při splnění dalších zákonných podmínek přistupuje pouze tehdy, pokud předchozí terapie nebyla účinná. Poţaduji doplnit účast zákonného zástupce na jednání odborné komise. Po projednání od připomínky ustoupeno Jiţ dnešní úprava připouští provedení potratu od 16 let bez souhlasu zák. zástupce. Pohlavní styk lze bez trestní odpovědnosti vykonávat s osobou starší 15 let (viz 242 trestního zákona), a to bez souhlasu zákonných zástupců této osoby - zákon tedy nepřímo předpokládá, ţe osoba starší 15 let je schopná nést důsledky za své počínání. Totéţ platí pro osobu starší 16 let (viz 8 občanského zákoníku, 34 odst. 3 zákona o rodině, 11 trestního zákona). Zletilou je osoba nabytím 18 let věku, pokud ji soud z důvodu sňatku v 16 letech neuzná za zletilou. Doplněno, ţe u pacientky od 16 let je následně informován zákonný zástupce. Text doplněn K hlavě IV. k dílu 1 Posudkové zdravotní sluţby a lékařské posudky K 37 Platnost lékařských posudků nezohledňuje poţadavky Ministerstva obrany na zdravotní posudky důleţité pro splnění mezinárodních závazků České republiky (zahraniční operace). Navrhuji proto doplnit ustanovení 37 odst. 4 textem, který zní: Doba platnosti lékařského posudku vydaného Ministerstvem obrany a postup při řešení návrhu na jeho přezkoumání jsou upraveny jinými právními předpisy.. Odůvodnění: Zákon č. 585/2004 Sb., zákon č. 221/1999 Sb. a související předpisy, částečně Dobu platnosti opravdu výslovně stanoví ve vazbě na další předepsanou prohlídku aţ tento návrh. 43 odst. 4 nevymezuje dobu platnosti, ale lhůtu, v níţ lze lékařský posudek pouţít (uplatnit pro účely, pro které byl vydán). Ustanovení tuto lhůtu vymezuje pro případy, kdy v posudku nebo v jiném právním předpise není stanovena jiná lhůta. Tím je vymezena návaznost na specifické potřeby vyjádřené v 18

19 především vyhláška č. 103/2005 Sb. stanovují doby platnosti posudků a další parametry posuzování zdravotní způsobilosti s ohledem na úkoly ozbrojených sil České republiky. právních předpisech, které jsou ve vztahu k návrhu zákona o specifických zdravotních sluţbách zvláštními právními předpisy. Navrhované doplnění uvedenou skutečnost zuţuje pouze na potřeby resortu obrany a nerespektuje vymezení. Dobu platnosti vymezuje 43 odst. 5, a toto ustanovení rovněţ respektuje specifika jiných právních úprav. V návaznosti na tuto skutečnost viz např. 5 odst. 6 vyhlášky č. 103/2005 Sb. 45 Předmětné ustanovení nezohledňuje zabezpečování pracovně lékařských sluţeb pro Ministerstvo obrany vlastními zařízeními. Navrhuji proto doplnit 45 odst. 1 textem, který zní: Vzhledem ke specifickým činnostem ozbrojených sil České republiky jsou pracovně lékařské sluţby zabezpečeny poskytovateli těchto sluţeb Ministerstvu obrany podle jiných právních předpisů.. Odůvodnění: Vzhledem ke specifikům postavení ozbrojených sil má Ministerstvo obrany vlastní zařízení k poskytování pracovně lékařských sluţeb podle jiných právních předpisů (vyhláška č. 342/1997 Sb.). Způsob přezkoumání posudku ponechán podle zákona č. 585/2004 Sb a 30. Do návrhu zákona o ZS doplněno pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.. Připomínka částečně přijata Ustanovení upraveno tak, aby poskytovatel pracovně lékařských sluţeb nebyl vymezen mimo jiné podmínkou uzavření smlouvy se zaměstnavatelem. Podle 68 se zaměstnavatelem rozumí bezpečnostní sbor. Podle 52. písm. a) zaměstnavatel zajišťuje pracovně lékařské sluţby podle navrhovaného zákona a jiných právních předpisů. Tím se respektuje specifikum právních předpisů upravujících tuto činnost pro bezpečnostní sbory. (2) Pracovně lékařské služby pro zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy. doplněno do 68: Je-li jiným právním předpisem stanoveno posuzování zdravotní způsobilosti příslušníka k výkonu službě v bezpečnostním sboru nebo uchazeče o tuto službu jinak, postupuje se podle tohoto jiného právního předpisu. 19

20 48 důvodová zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí Navrhuji důsledně oddělit působnost státního zdravotního dozoru od pracovně lékařských sluţeb, neboť poskytovatelé pracovně lékařských sluţeb získávají pravomoci charakteru výkonu státního zdravotního dozoru, jako je např. nařizování měření škodlivých faktorů. Odůvodnění: Odpovědnost za ochranu zdraví při práci má zaměstnavatel. Návrh významným způsobem přenáší odpovědnost na poskytovatele pracovně lékařských sluţeb, kteří mají být poradní sluţbou ne represivní sloţkou. V důvodové zprávě k 11 aţ 13 je poukazováno na pozvolné sniţování počtu umělých přerušení těhotenství od roku 1988 (aţ na jednu třetinu ve srovnání s rokem 2002). Tento pokles souvisí, podle předkladatelů, zejména s rozšířením a dostupností kvalitní a bezpečné (především hormonální) antikoncepce. Není však uvedeno, ţe pozvolné sniţování počtu umělých přerušení těhotenství souvisí s vysokou výchozí hodnotou. Tvrzení o souvislosti mezi pouţíváním antikoncepce a počtem umělých potratů je zpochybnitelné skutečností, ţe na počátku devadesátých let došlo podle statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky k výraznému poklesu uţívání antikoncepce a současně i ke sníţení počtu umělých přerušení těhotenství. V návrhu postrádáme zmínku o tom, ţe zdravotnický personál můţe odmítnout asistovat u zdravotních zákroků, které jsou v rozporu s jeho vnitřním přesvědčením. Je třeba v tomto smyslu návrh doplnit. jedná se o nepochopení působnost státního zdravotního dozoru tedy inspekce, je stanovena zákonem č. 258/2000 Sb. - pracovnělékařské sluţby měření poţadují pro správný výkon odborné práce, nemají oprávnění nařizovat Moţnost odmítnout provedení zdravotních výkonu poskytovatelem nebo zdravotnickým pracovníkem z důvodu etického přesvědčení je obecně řešeno zákonem o ZS 20

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení k materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Návrh věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení V Praze dne 26. března 2008 Č. j.: 2008/910/039 1. Zásadní připomínka

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

373/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011. o specifických zdravotních službách HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení

373/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011. o specifických zdravotních službách HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní ustanovení 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Změna: 167/2012 Sb. Změna: 47/2013 Sb. Změna: 82/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách Ze dne 06.11.2011 Částka 131/2011 Účinnost od 01.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-373 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách. Hlava I Obecná ustanovení. Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách. Hlava I Obecná ustanovení. Základní ustanovení Návrh ZÁKON ze dne 2009 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Hlava I Obecná ustanovení Základní ustanovení 1 (1) Tento zákon upravuje a) poskytování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4802 Sbírka zákonů č. 373 / 2011 373 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

(2) Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie.

(2) Zárodečnými buňkami se pro účely asistované reprodukce rozumí vajíčka a spermie. b) pokud jde o potřebu časného genetického vyšetření lidského embrya, je-li zdraví budoucího dítěte ohroženo z důvodu prokazatelného rizika přenosu geneticky podmíněných nemocí nebo vad, jejichž nositelem

Více

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných částí novelizovaných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 3 (1) Asistovanou reprodukcí se rozumí metody a postupy, při

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) Zákon definuje

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách

N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách N á v r h věcného záměru zákona o specifických zdravotních službách A. Přehled platné právní úpravy vztahující se k věcném u záměru Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Podle čl. 6 odst.1 Listiny základních práv a svobod výslovně hovoří o lidském životě již před narozením.

Podle čl. 6 odst.1 Listiny základních práv a svobod výslovně hovoří o lidském životě již před narozením. Zásadní připomínky k návrhu nového občanského zákoníku 1. V 23 a 24 se odděluje přirozená existence člověka a jeho právní osobnost, neboť způsobilost mít práva se výslovně váže pouze na narození, a pokud

Více

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek DAGMAR ZÁLESKÁ advokátka specializující se na zdravotnické právo I. Úvod Zákon o specifických zdravotních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování IV Připomínkové místo Ministerstvo dopravy K 63 Ministerstvo financí Připomínka Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Dle ustanovení 67b

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel

Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Zdravotnické zákony: Vážně i nevážně Ondřej Dostál Potulný učitel Existuje jedna kletba. Říká se: Zajímavé časy na vás! Terry Pratchett, Úžasná zeměplocha, 1994 Inspirace: Holandské reformy Technické vybavení

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích

342/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 28. července 2005. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 342/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích Změna: 362/2007 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 340/2013 Sb.,344/2013

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb.

O svobodném přístupu k informací dle zákona č.106/1999 Sb. Poskytování informací v Dětském domově a Školní jídelně v Lipové u Šluknova podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v v platném znění SMĚRNICE č.j. 001/2009

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, Vyškov SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.: 2/9/09 Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy Mgr. Jiří Sochor,

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů

P ř i p o m í n k y. České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů P ř i p o m í n k y České advokátní komory k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů Obecně Česká advokátní komora je přesvědčena, že poslední

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ

PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ PRÁVA A SOUKROMÍ PACIENTŮ Článek č. I - Úvod V Revmatologickém ústavu při komunikaci s pacienty a jejich blízkými respektujeme práva pacienta, která vychází z Listiny práv a svobod pacienta (Tato práva

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička

1. 8. 2011 SOŠ Luhačovice, Masarykova 101 Luhačovice PaedDr. Karel Milička Veřejné informace poskytované školou V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a s pokynem MŠMT ČR č.j. 31479/99-14 pro školské úřady, Českou školní inspekcí

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

20/1966 Sb. ZÁKON. o péči o zdraví lidu. Hlavní zásady péče o zdraví lidu. Článek I. zrušen. Článek II. Článek III. Článek V. zrušen.

20/1966 Sb. ZÁKON. o péči o zdraví lidu. Hlavní zásady péče o zdraví lidu. Článek I. zrušen. Článek II. Článek III. Článek V. zrušen. 20/1966 Sb. ZÁKON o péči o zdraví lidu Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Hlavní zásady péče o zdraví lidu Článek I zrušen Článek II Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého

Více

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007

Rada vlády ČR pro lidská práva Podnět ze dne 19. dubna 2007 Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k používání opatření omezujících pohyb osob při poskytování sociálních služeb a k návrhu změn zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 99/1963 Sb.,

Více

Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě

Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě IV. Vypořádání zásadních připomínek k návrhu zákona o zdravotnické záchranné službě Připomínkové místo Připomínka Vypořádání připomínky Ministerstvo dopravy K 12 odst. 4, 14 a 19 odst. 1 Je třeba sjednotit

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více