Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště"

Transkript

1 Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na Chmeliště O.s. Denemark listopad 2011

2 Řešitelé Ing, Jiří Pokorný, Michal Kavka Úvod do problematiky Lokalita Chmeliště byla v průběhu roku 2010 na základě kampaně Místo pro přírodu, pořádané ČSOP a regionální kampaní občanského sdružení Denemark vykoupena od soukromých vlastníků. Bývalému hliništi blízké cihelny hrozilo v rámci rekultivace navrácení do původního stavu, tzn. zahrnutí a zavezení ornicí a jiným inertním materiálem. V roce 2010 byl vytvořen plán péče o lokalitu a v souladu s ním byl na konci zimy 2011 proveden managementový zásah spočívající v odstranění náletových dřevin na části lokality. Od roku 2008 zde probíhají průzkumy zaměřené na ptáky a vážky. Charakteristika lokality Na ploše 3 ha během posledních zhruba 20 let vzniklo několik jezírek, hlubších i mělčích, s různě vyvinutými společenstvy vodních a mokřadních rostlin, ve kterých žijí bohatá společenstva obojživelníků a vodního a obojživelného hmyzu s větším počtem vzácných a ohrožených druhů. Jezírka a dočasné vodní plochy se nacházejí v různých stadiích sukcese. Okolí vodních ploch tvoří mozaika různých sukcesních stadií od místy otevřených nezapojených trávníků na písčité půdě, přes bylinná lada a ruderální porosty na svazích po mladé porosty náletových dřevin. Část ploch je silně ruderalizovaných, na některých plochách expanduje třtina křovištní. Vzhledem k pestrosti mikrostanovištních podmínek i různých stadií sukcese je na vytvořena i poměrně pestrá škála suchozemských stanovišť, které mohou představovat vhodné prostředí pro různé skupiny bezobratlých. Mizí raně sukcesní stadia se společenstvy obnažených půd, kde lze očekávat vzácné druhy bezobratlých. Postupující sukcesí dochází k zapojování trávníků, zarůstání náletovými dřevinami, invazními druhy bylin a celkové homogenizaci ploch. 2

3 Metodika průzkumu Terénní zoologický průzkum v roce 2011 byl zaměřen na ptáky (Aves), denní motýly a vřetenušky (Rhopalocera a Zygaenidae), vážky Odonata), vybrané skupiny brouků (Coleoptera) a orientačně na obojživelníky (Amphibia). Průzkumy v letošním roce navazují na podrobné sledování některých skupin (vážky, ptáci) v minulých letech. Inventarizační průzkum ptáků spočíval v pravidelných terénních návštěvách během sledovaného období od konce zimy do léta a vizuálním a akustickém zaznamenávání všech zjištěných druhů. Vzhledem k velikosti lokality nebyly stanovovány žádné sčítací linie či body ale lokality byla prozkoumávána jako celek. Inventarizační průzkum obojživelníků byl zaměřen pouze na neinvazní metody zjišťování, při kterých nedochází k zásahu do přirozeného vývoje obojživelníků. Při průzkumu bylo použito několik metod. Akustický průzkum skupiny hnědých skokanů, ropuchy obecné a blatnice skvrnité probíhal v dubnu, akustické zjišťování rosničky zelené, kuňky ohnivé, ropuchy zelené a skupiny zelených skokanů probíhalo v květnu. Výskyt čolků byl zjišťován vizuálně v dubnu a květnu. Z vážek (Odonata) byly na sledovány pouze dospělci, kteří byli odchytáváni do entomologické síťky, popř. určování při sezení na vegetaci či v letu. Po odchytu byli determinováni a vypuštěni. Během sezony letu dospělců bylo provedeno pět terénních návštěv. Jedinci byli určováni podle publikace Dolný a kol. 2007, popř. podle publikace Hanel, Zelený Denní motýli byli odchytáváni do entomologické síťky, popř. byli určování při sání nektaru či v letu. Po odchytu byli determinováni a vypuštění. Během sezony letu dospělců bylo provedeno pět terénních návštěv. Determinace probíhala dle klíče na webových stránkách Zjištěné druhy červeného seznamu Ptáci: Čáp černý Ciconia nigra VU Čáp bílý Ciconia alba NT Volavka popelavá Ardea cinerea NT Kvakoš noční Nycticorax nycticorax EN Čírka obecná Anas crecca CR Moták pochop Circus aeruginosus VU Krahujec lesní Accipiter nisus VU Slípka zelenonohá Gallinula chloropus NT Pisík obecný Actitis hypoleucos EN Vodouš kropenatý Tringa ochropus EN Kulík říční Charadrius dubius VU Bekasína otavní Gallinago gallinago EN Ledňáček říční Alcedo atthis VU Ťuhýk obecný Lanius collurio NT Moudivláček lužní Remiz pendulinus NT Jiřička obecná Delichon urbica NT Čečetka tmavá Carduelis cabaret NT Plazi Ještěrka obecná Lacerta agilis NT 3

4 Obojživelníci Skokan hnědý Rana temporaria NT Čolek obecný Triturus vulgaris NT Ropucha obecná Bufo bufo NT Rosnička zelená Hyla arborea NT Kuňka obecná Bombina bombina EN Skokan krátkonohý Rana lessonnae VU Kuňka ohnivá Bombina bombina EN Vážky Šídlatka hnědá Sympecma fusca NT Šidélko malé Ischnura pumilio NT Šídlo luční Brachytron pratense EN Vážka bělořitná Orthetrum albistylum NT Vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum EN Vážka jarní Sympetrum fonscolombii EN Vážka žíhaná Sympetrum striolatum NT Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis VU Brouci Buprestidae Agrilus aurichalceus NT Agrilus betuleti VU Chrysomelidae Donaciinae Donaciella cinerea Zjištěné výsledky - zhodnocení zkoumané lokality Během ornitologického průzkumu v roce 2011 bylo zjištěno celkem 61 druhů ptáků, z toho 17 druhů zařazených v červeném seznamu v kategoriích CR, EN, VU či NT. Druhové spektrum je tedy dosti vysoké vzhledem k omezené velikosti lokality a časově omezeném průzkumu. Je zřejmé, že relativně vysoká druhová rozmanitost je způsobena zejména členitostí prostředí a výskytem různých biotopů, od tůní různých velikostí, přes louky, pole, po rozptýlenou zelen. Část pozorování patří do kategorie tahových záležitostí či potulek. Převažují běžné druhy ptáků vázaných na rozptýlenou zeleň a otevřené plochy, ptáků vázaných na vodní prostředí a litorální porosty je menšina. Z charakteristických druhů vodního prostředí je možné zmínit slípku zelenonohou Gallinula chloropus, která zde byla v letošním roce pozorována poprvé, ledňáčka říčního Alcedo atthis, který hnízdí v bezprostředním okolí lokality a kulíka říčního Charadrius dubius, který hnízdí na hliništi na čerstvě vytěžené ploše. Z pozorování na tahu a potulce jsou nejzajímavější výskyty kvakoše nočního Nycticorax nycticorax, bekasíny větší Gallinago media, čírky obecné Anas crecca, moudivláčka lužního Remiz pendulinus, dále byly zaznamenány výskyty bekasíny otavní Gallinago gallinago, vodouše kropenatého Tringa ochropus, vodouše bahenního Tringa glareola a pisíka obecného Actitis hypoleucos apod. Z ornitologického pohledu lze lokalitu považovat za regionálně významnou, zejména jako tahovou zastávku. Z vážek bylo v roce 2011 zjištěno 29 druhů, což je více než třetina všech druhů vážek v ČR. Společně s průzkumy z minulých let bylo na zjištěno již 31 druhů vážek (M.Kavka, 4

5 vlastní pozorování) a lokalitu Chmeliště tak řadí mezi dosti bohaté a nadprůměrné lokality. Navíc je možné při víceletém průzkum očekávat ještě výskyt dalších druhů. Nejvyšších početností dosahují šidélko páskované Coenagrion puella, šidélko kroužkované Enallagma cyathigerum a šidélko malé Ischnuro pumilio. Kromě běžných euryvalentních druhů bylo zjištěno i několik vzácnějších nebo lokálních druhů z červeného seznamu. Mezi nejvíce ohrožené druhy patří šídlo luční Brachytron pratense, vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum a vážka jarní Sympetrum fonscolombii. U šídla lučního byl zaznamenán jeden pár. Jedná se o druh vyskytující se převážně v nižších polohách a preferující bohatě zarostlé mezotrofní a eutrofní vody, často s výskytem orobince a rákosu (Dolný a kol. 2007). U vážky hnědoskvrnné byl zaznamenán pouze jeden samec, jedná se o zálet. Jedná se o pionýrský druh objevující se u nově vytvořených biotopů, preferuje místa pouze s řídkými trsy vegetace. Rovněž u vážky jarní se jedná o zálet, byla zaznamenána pouze jedna samice. Druh dává přednost vodním biotopům s otevřenou hladinou bez emerzní a submerzní vegetace. Velmi často se vyskytuje u polovypuštěných rybníků, kde se zdržuje v místech odkrytých břehů bez vegetace (Dolný a kol. l.c.). Ve středně silné populaci byla zaznamenána šídlatka hnědá Sympecma fusca. Ta upřednostňuje různé typy teplejších mezotrofních až eutrofních, popř. dystrofních, vod s bohatší litorální vegetací. Podmínkou výskytu je ponořená vegetace, vegetace vysokých ostřic či rákosiny (Dolný a kol. l.c.). Šidélko malé Ischnura pumilio vytváří nejpočetnější populace na menších lokalitách s mělkou vodou a s rozvojem makrofytní vegetace přirozeně eutrofních až mezotrofních vod. Jedná se spíše o pionýrský druh, který v průběhu sukcese mizí (Dolný a kol. l.c.). U vážky bělořitné Orthetrum albistylum byli zaznamenáni pouze samci. Tento druh se vyskytuje ve štěrkovnách, pískovnách, rybnících, jezerech. Důležitý pro výskyt druhu je rozsáhlá otevřená vodní plocha. Podél břehů se vyskytuji pásy rákosu a orobince a zblochanu (Dolný a kol. l.c.). U vážky žíhané bylo zaznamenáno také několik samců. Tento druh obývá mezotrofní a eutrofní vody v nižších polohách, obvykle s řídkými porosty litorální vegetace (Dolný a kol. l.c.). Rovněž byla zaznamenána evropsky významná vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis, i když i v tomto případě se jedná o zálet. Druh je vázán na stojaté vody, nejčastěji mezotrofní a dystrofní. Mezi obvyklé biotopy patří slatiny, vrchovištní či přechodová rašeliniště (Dolný a kol. l.c.). Celkový vysoký počet všech zjištěných druhů a výskyt několika ohrožených a vzácnějších druhů činí lokalitu Chmeliště významnou lokalitou pro vážky. Obojživelníci byli sledováni pouze orientačně, protože byly využívány pouze neinvazní metody sledování, při nichž nedochází k zásahu do přirozeného vývoje jedinců. Bylo potvrzeno šest druhů. Larvální stadia byla potvrzena u skokana hnědého Rana temporaria a ropuchy obecné Bufo bufo, kteří se rozmnožují v tůni č. 1 a v kalužích na čerstvě vytěžené ploše. U kuňky obecné Bombina bombina se jedná o slabou populaci vyskytující se v tůni 6 a v tůních na čerstvě vytěžené ploše. Čolek obecný Triturus vulgaris byl pozorován v tůni č. 6. Skokan zelený Rana esculenta synkl. se vyskytoval v tůních 1 a 3. Nepotvrzena byla ropucha zelená Bufo viridis, jejíž hlas byl v roce 2010 na zaznamenán (M.Kavka, vlastní pozorování) ani čolek velký Triturus cristatus, který byl zjištěn v roce 2008 (J.Pokorný, vlastní pozorování). Výskyt obojživelníků nebyl vůbec potvrzen v tůni č. 3, která má velmi strmé břehy, je hluboká a téměř bez litorální vegetace a pro obojživelníky tedy nevhodná. Naopak k výraznému zazemňování, a tím i ztrátě prostředí pro rozmnožování obojživelníků dochází u menších tůní č. 5 a 6. Absence larválních stadií v pozdně jarním období a silný zákal vody svědčí o tom, že jsou do tůní nasazovány ryby, které predují larvální stadia obojživelníků. Z denních motýlů a vřetenušek bylo při průzkumu v roce 2011 zjištěno 22 druhů. Převažovaly běžné eurytopní druhy vyskytující se na otevřených stanovištích, lukách, ruderálech - bělásek 5

6 řepkový Pieris napi, modrásek jehlicový Polyommatus icarus, okáč poháňkový Coenonympha pamphilus, soumračník čárečkovaný Thymelicus lineola (Beneš, Konvička 2002). Druhové spektrum zkoumané lokality je tedy vcelku chudé, ale lze očekávat při déletrvajícím průzkumu zvýšení početnosti, zejména o další běžně se vyskytující druhy. Z druhů charakteristických pro raná sukcesní stadia, nezapojené výhřevné trávníky, polní cesty, meze atp. byli zjištěni soumračník máčkový Erynnis tages, modrásek obecný/podobný Plebejus idas/argyrognomon a modrásek černolemý Plebejus argus. Soumračník máčkový je dosud široce rozšířeným motýlem charakteristickým pro nejranější sukcesní stadia bez zapojených trávníků. Vyskytuje se zejména na antropogenně narušených biotopech. Vzhledem ke schopnosti přežívat na malých plochách a vazbě na hojně se vyskytující živné rostliny (štírovník Lotus, čičorka Coronilla) není jako jeden z mála druhů těchto biotopů dosud ohrožen (Beneš a Konvička 2002). Dvojici druhů modrásek podobný/obecný nelze rozpoznat bez pitvy samčích pohlavních orgánů. Pravděpodobnější je výskyt modráska podobného, který je častější než lokálně se vyskytující modrásek obecný. Modrásek podobný se vyskytuje na opuštěných stepních biotopech, především však na antropogenně narušených stanovištích jako jsou lomy, pískovny, hliniště. Zde osidluje především pozdější sukcesní stadia s vysokostébelným trávníkem (Beneš a Konvička 2002). Vyvíjí se na čičorce pestré (Coronilla varia) a kozinci sladkolistém (Astragalus glycyphylos). Modrásek černolemý se vyskytuje na stepích, písčinách, vřesovištích, úvozech atp. v teplých oblastech, vždy na plochách s nezapojeným drnem. Nejpočetnější populace se nacházejí na antropogenně narušených stanovištích, zejména kamenolomech a výsypkách po těžbě uhlí. Přestože je dosud rozšířen, z mnoha oblastí vymizel a je tedy ohrožen (Beneš a Konvička 2002). Vyvíjí se na štírovníku, čičorce a podkovce chocholaté Hippocrepis comosa. Pro přežití motýla je klíčová přítomnost ploch s nezapojenou vegetací. Přestože na nebyla nalezena druhově bohatá fauna denních motýlů a vřetenušek, byly nalezeny charakteristické druhy narušovaných biotopů, pro které je žádoucí provádět managementová opatření. Z řádu brouků bylo nalezeno jen několik význačnějších druhů. V místech s řídkým porostem vegetace je početný svižník polní (Cicindela campetris). Rákosníček Donaciella cinerea je častější druh, vázáný na orobince (Typha sp.). Krasec Agrilus betuleti žije na břízách (Betula sp.) obvykle ve středních a podhorských polohách. Krasec Agrilus aurichalceus žijící na ostružiníku (Rubus sp.) je místy poměrně běžný. Pro důkladné prozkoumání broučí fauny na jedné je zapotřebí víceletého průzkumu, který na bude pokračovat i v následujících letech. Zhodnocení přínosu projektu podklad pro management lokality Inventarizační průzkumy potvrdily význam lokality pro různé skupiny živočichů vázané na vodní plochy, mokřady a trávníky s nezapojeným drnem. Ze sledovaných skupin byly relativně nejvyšší druhová početnost a výskyt vzácných a ohrožených druhů zjištěny u vážek. Pestrost této skupiny je dána nejspíše větším počtem vodních ploch s různým charakterem prostředí z hlediska výskytu vodní vegetace, hloubky, oslunění atp. a rozmanitým okolím vodních ploch. Na druhou stranu u některých tůní dochází k zazemňování, k vymizení vodního sloupce a tím i ke ztrátě vhodného prostředí pro vodní a mokřadní živočichy. To se týká především obojživelníků (např. čolka velkého, který zde byl před třemi lety zjištěn). Proto je velmi žádoucí a pro uchování diverzity lokality i druhů živočichů nezbytné obnovit dvě menší tůně (5 a 6) a vytvořit další nové tůně, např. tak jak je uvedeno v plánu péče o lokalitu (tůně 3 a 4). Pozitivně je potřeba hodnotit vyřezání náletových dřevin západně od plochy 1. Po zásahu zde došlo k vytvoření nezapojených trávníků s dominantním jetelem 6

7 lučním Trifolium pratense, štírovníkem růžkatým Lotus corniculatus, jetelem pochybným Trifolium dubium, které osidlují charakteristické druhy živočichů (např. ještěrka obecná Lacerta agilis, svižník polní Cicindela campestris, modrásek černolemý Plebejus argus, modrásek podobný/obecný Plebejus argognyromon/idas aj.). Je to ve skutečnosti jediná plocha na území zájmové lokality, kde ještě nedošlo k zapojení trávníků a vyskytují se zde tato raná sukcesní stadia. Další nezapojené trávníky se vyskytují mimo plochu pozemkového spolu na čerstvě vytěženém dně hliniště. Je žádoucí pro uchování diverzity lokality tato raná sukcesní stadia zachovat. Je zřejmé, že se to neobejde bez opakovaných managementových zásahů, které spočívají ve vyřezávání náletu (popř. i ošetření herbicidiy) a disturbanci plochy (např. pojezdy terénními motocykly). Na ostatních místech lokality již došlo k zapojení vegetace, na některých se vyskytují trávníky podobného druhového složení s dominantním štírovníkem, jinde došlo rozvoji ruderální vegetace s pcháčem osetem Cirsium arvense, kopřivou dvoudomou Urtica dioica a třtinou křovištní Calamagrostis epigejos. Šíření expanzivní třtiny může být problémem, kdy dochází k zapojení teplomilných trávníků a jejich nahrazení jednodruhovými chudými porosty se třtinou. K tomu dochází zejména mezi tůněmi 1 a 7 při kontaktu s ornou půdou. Protože hrozí, že se třtina začne šířit i na plochy nezapojených trávníků, je nezbytné tomuto šíření zabránit. Jako vhodná opatření pro udržení oligotrofního prostředí a omezení expanzivních druhů může být shrnování drnu (Čížek a kol. 2010), případně vypalování. V případě potlačení třtiny křovištní je žádoucí vypalování provádět v jarních měsících, jinak má na třtinu spíše posilující vliv (Čížek a kol. l.c.). Bylo by žádoucí provést odlov ryb v tůních a domluvit se s obcí, aby zde nedocházelo k dalšímu nasazování (popř. může být nasazování ryb soustředěno pouze do jediné tůně nejspíše do tůně č. 7). Na ostatních plochách je žádoucí provádět management v souladu s návrhem podle plánu péče (vytvoření pásu keřů na ruderální ploše mezi silnicí a tůněmi, vytvoření vhodných mělčin u tůní 2 a 7 ad.). Bylo by žádoucí pokračovat v dalších inventarizačních průzkumech indikačních skupin organismů jako potřebných podkladech pro další péči o lokalitu. Je prospěšné provést průzkum např. vyšších rostlin, ploštic, blanokřídlých, pavouků a dalších skupin s indikačním významem. Přehled výsledků Ptáci Volavka popelavá Kvakoš noční Čáp bílý Čáp černý Kachna divoká Čírka obecná Ardea cinerea Nycticorax nycticorax Ciconia alba Ciconia nigra Anas platyrhynchos Anas crecca Výskyt na Ptáci Jednotlivě zaletuje za potravou Drozd zpěvný Turdus philomelos Ojedinělé pozorování 1 mladého na potulce Drozd kvíčala Turdus pilaris Ojedinělé pozorování Drozd na přeletu brávník Turdus viscivorus Ojedinělé pozorování na přeletu Několik párů hnízdní výskyt Ojediněle na tahu Rákosník obecný Rákosník proužkovaný Rákosník zpěvný Acrocephalus scirpaceus Acrocephalus schoenobaenus Acrocephalus palustris výskyt Několik párů hnízdí v okolí lokality výskyt Jednotlivě na tahu Jednotlivě na tahu Hnízdí na 7

8 Moták pochop Circus aeruginosus Hnízdí v okolí Káně lesní Buteo buteo Hnízdí v okolí Krahujec lesní Accipiter nisus Hnízdí v okolí Poštolka obecná Falco tinnunculus Hnízdí v okolí Lyska černá Slípka zelenonohá Pisík obecný Vodouš kropenatý Vodouš bahenní Kulík říční Bekasína otavní Bekasína větší Holub hřivnáč Rorýs obecný Strakapoud malý Strakapoud velký Ledňáček říční Skřivan polní Fulica atra Gallinula chloropus Actitis hypoleucos Tringa ochropus Tringa glareola Charadrius dubius Gallinago gallinago Gallinago media Columba palumbus Apus apus Dendrocopos minor Dendrocopos major Alcedo atthis Alauda arvensis výskyt Opakovaně pozorována v hnízdním období Nepravidelně jednotlivě na tahu Pravidelně jednotlivě na tahu Nepravidelně na tahu Hnízdí 1 pár na vytěžené ploše Pravidelně jednotlivě na tahu Budníček menší Budníček větší Pěnice černohlavá Pěnice slavíková Pěnice hnědokřídlá Pěnice pokřovní Cvrčilka zelená Sýkora koňadra Sýkora modřinka Moudivláček lužní Ťuhýk obecný Phylloscopus collybita Phylloscopus trochilus Sylvia atricapilla Sylvia borin Sylvia communis Sylvia curruca Locustella naevia Parus major Cyanistes caeruleus Remiz pendulinus Lanius collurio Ojediněle na tahu Sojka obecná Garrulus glandarius Několik párů Špaček hnízdí v okolí obecný Sturnus vulgaris Něk loví Vrabec nad lokalitou domácí Passer domesticus výskyt 1 páru v břehových porostech potoka Výrovky Vrabec polní Passer montanus výskyt v břehových porostech potoka Pěnkava Výrovky obecná Fringilla coelebs 1 pár hnízdí ve stěně potoka Výrovky, na lokalitu zaletuje za potravou Několik párů hnízdí v okolí Dlask tlustozobý Zvonek zelený Coccothraustes coccothraustes Carduelis chloris Hnízdí více párů na Hnízdí na Hnízdí více párů na Hnízdí 1 pár na Hnízdí více párů na Hnízdí 1 pár na Hnízdí 1 pár na Hnízdí v okolí lokality Hnízdí v okolí lokality Ojediněle na tahu Hnízdí 1 pár na 1 pár hnízdí v okolí lokality výskyt Hnízdí v okolí lokality Hnízdí ve více párech na Hnízdí na výskyt na výskyt na 8

9 Vlaštovka obecná Jiřička obecná Konipas bílý Střízlík obecný Pěvuška modrá Červenka obecná Rehek zahradní Kos černý Hirundo rustica Delichon urbica Motacilla alba Troglodytes troglodytes Prunella modularis Erithacus rubecula Phoenicurus phoenicurus Turdus merula lokality Hnízdí v okolí několik párů, zaletuje za potravou Hnízdí v okolí několik párů, zaletuje za potravou Hnízdí v okolí, zaletuje za potravou 1 pár hnízdí na 1 pár hnízdí na Hnízdí na 1 pár hnízdí v blízkosti lokality Hnízdí na Zvonohlík zahradní Konopka obecná Čečetka tmavá Strnad rákosní Strnad obecný Strnad rákosní Strnad obecný Strnad obecný Serinus serinus Carduelis cannabina Carduelis cabaret Emberiza schoeniclus Emberiza citrinella Emberiza schoeniclus Emberiza citrinella Emberiza citrinella výskyt na výskyt na výskyt na Hnízdí 1 pár na Hnízdí více párů na Hnízdí 1 pár na Hnízdí více párů na Hnízdí více párů na Obojživelníci Skokan hnědý Rana temporaria Stovky pulců Ropucha obecná Bufo bufo Stovky pulců Rosnička zelená Hyla arborea Do 10 M Rana esculenta synkl. Do 10 M Do 10 M Skokan zelený Kuňka ohnivá Bombina bombina 2M 5M Čolek obecný Triturus vulgaris Do 10 Vážky Odonata Šídlatka hnědá Sympecma fusca M Šídlatka páskovaná Lestes sponsa 10 juv. 50 Chalcolestes 5M1F Šídlatka velká viridis Šidélko větší Ischnura elegans 20 Do M Šidélko brvonohé Platycenmis pennipes Mnoho 1M Šidélko malé Šidélko kroužkované Ischnura pumilio Enallagma cyathigerum desítek Do Mnoho 1M desítek 20 Šidélko páskované Coenagrion puella desítky Cca 100 Šidélko rudoočko Erythromma najas 3M1F Pyrrhosoma Šidélko ruměnné nymphula 6 Lesklice měděná Cordulia aenea Do 5 Lesklice Somatochlora zelenavá metallica 1M Motýlice obecná Calopteryx virgo 1M 1M Mnoho desítek 9

10 Vážka čtyřskvrnná Libellula quadrimaculata Do Vážka ploská Libellula depressa 4M,1F 8M 8M1F 10M1F Vážka bělořitná Orthetrum albistylum 4M 1M Vážka černořitná Orthetrum cancellatum 10M1F 15M3F 20M3F Vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum 1M Sympetrum 20 Vážka obecná vulgatum 5 Sympetrum 30 Vážka rudá sanguineum 2 juv. M 5 Vážka tmavá Sympetrum danae 1M 1M Vážka jarní Sympetrum fonscolombii 1F Sympetrum 5M Vážka žíhaná striolatum 1M Vážka Leucorrhnia jasnoskvrnná pectoralis 1M 2M Šídlo královské Anax imperator 1M 6M4F 3M2F Brachytron Šídlo luční pratense 1M,F Šídlo velké Aeshna grandis 1M Šídlo modré Aeshna cyanea 1M 1M1F Šídlo pestré Aeshna mixta 6M1F Brouci Coleoptera Buprestidae Anthaxia nitidula 4 2 Agrilus viridis 20 Agrilus 4 aurichalceus Agrilus betuleti 1 Trachys minutus 10 5 Chrysomelidae - Donaciinae Donaciella cinerea Donacia bicolor 1 Donacia thalassina 8 Donacia vulgaris Scarabaeoidea Anoplotrupes stercorosus 2 Aphodius distinctus 7 Aphodius prodromus 12 Aphodius fimetarius 4 Aphodius granarius 4 Onthophagus ovatus 15 Onthophagus coenobita 3 Phyllopertha horticola 10 Valgus hemipterus 5 Oxythyrea funesta 3 ex- 8 10

11 Cetonia aurata 2 3 Cerambycidae Dinoptera collaris 8 Grammoptera ruficornis 5 Rutpela maculata Leiopus nebulosus 1 Agapanthia villosoviridiscens 3 Tetrops praeusta 4 Nicrophorus Silphidae humator 5 Nicrophorus vespillo 2 Nicrophorus interruptus 6 Oiceoptoma thoracicum 20 Phosphuga atrata 3 Thanatophilus rugosus 5 Thanatophilus sinuatus 3 Carabidae Cicindela Desítky campestris Carabus 3 granulatus Pterostichus 7 melanarius Anchomenus 2 dorsalis Pseudoophonus 1 rufipes Bembidion 2 obtusum Agonum muelleri 4 Amara aenea 10 Amara plebeja 1 Anisodactylus 4 binotatus Calathus fuscipes 6 Clivina collaris 3 Elaphrus riparius 10 Harpalus affinis 4 Leistus 1 ferrugineus Nebria brevicollis 3 Poecilus cupreus 8 Stenolophus 1 mixtus Trechus 2 quadristriatus Elateridae Athous 7 haemorrhoidalis 7 Cidnopus pilosus Ctenicera pectinicornis Agriotes obscurus

12 Ampedus 5 pomorum Dytiscidae Acilius sulcatus 1 Agabus undulatus 3 Dytiscus marginalis 1 Hydroporus palustris 2 Rhantus exoletus 2 Ilybius ater 1 Ilybius fuliginosus 3 Denní motýli Babočka Do 10 síťkovaná Araschnia levana Babočka kopřivová Aglais urticae Babočka paví oko Inachis io 1 1 Bělásek řepkový Pieris napi Desítky Desítky Desítky Bělásek řepový Pieris rapae 1 Colias Do 10 Žluťásek jižní alfacariensis Soumračník Carterocephalus jitrocelový palaemon 1 Soumračník Desítky čárečkovaný Thymelicus lineola 6 Soumračník máčkový Erynnis tages 2 Soumračník Thymelicus do 10 metlicový sylvestris 6 Soumračník rezavý Ochlodes venatus 6 2 Malanargia Okáč bojínkový galathea 2 Okáč luční Maniola jurtina 1 Coenonympha Okáč poháňkový pamphilus 5 1 Aphantopus Okáč prosíčkový hyperantus 2 Modrásek Polyommatus jehlicový icarus Desítky 1 Modrásek černolemý Plebejus argus 2M, 1F Plebejus Modrásek idas/argyrognomo podobný/obecný n 1M, 1F Modrásek Polyommatus ušlechtilý amandus 2M Vřetenuška Zygaena obecná filipendulae Do 10 Do 10 Do F, 1M Ostatní Ještěrka obecná Lacerta agilis 2 ad. 2 ad. Užovka obojková Natrix natrix 7 Slepýš křehký Anguis fragilis 3 12

13 Literatura Agentura ochrany přírody a krajiny: Baruš V., Oliva O. a kol., 1992 : Fauna ČSFR. Obojživelníci, Amphibia. Academia Praha; 340 stran. Bejček V., Hudec K., Štastný K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR Aventinum, Praha, 464 stran. Beneš, K, Konvička M. (eds.) 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II. SOM, Praha, 857 stran. Čížek O., Marhoul P. a Pokorný J. 2010: Opuštěné vojenské prostory, jejich minulost, současnost a budoucnost. Metodická příručka pro aktivní ochranu biodiverzity. Hutur, Daphne ČR, Institut aplikované ekologie. Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L et al. 2007: Vážky České republiky. Ekologie, ochrana a rozšíření. The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, Vlašim, 672 stran. Dvořák J., Maštera J., 2005: Determinační klíč larev obojživelníků ČR. překlad a úprava originálu Andreas et Christel Nöllert, 1992: Die Amphibien Europas. 8 pp. nepubl. Farkač J., Král D., Škorpík M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů ČR. Bezobratlí. List of the threatened species. Invertebrates, AOPK ČR, Praha. Hanel L., Zelený J., 2000: Vážky, výzkum a ochrana. ZO ČSOP Vlašim: 240 pp. Marhoul P. & Turoňová D. (eds) 2008: Zásady managamentů stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura Metodika AOPK ČR. AOPK ČR. Praha Mikátová B. & Vlašín M., 1998 : Ochrana obojživelníkù. EkoCentrum Brno; 138 stran. Moravec J., 1994 : Atlas rozšíření obojživelníkù v České republice. Národní Muzeum Praha; 133 stran. Nečas P., Modrý D. & Zavadil V., 1997 : Czech recent and fossil Amhibians and Reptiles (Herpetofauna ÈR). An atlas and field guide. Edition Chimaira, Frankfurt am Main; 96 stran. Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. (eds.) 2003: Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Obratlovci. Příroda 22, AOPK ČR, Praha, 183 stran. Řehounek J., Řehounková K. a Prach K. (eds) 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou a průmyslovými deponiemi. Calla. České Budějovice. Vlašín M., 1995 : Klíč k určování obojživelníkù a plazù. EkoCentrum Brno; 71 stran. Zwach I., 1990 : Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. SZN Praha; 141 stran. 13

14 Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum) Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum) Šidélko malé (Ischnura pumilio) Babočka síťkovaná (Araschnia levana) Svižník polní (Cicindela campestris) Modrásek černolemý (Plebejus argus) Rákosníček (Donacia bicolor)

15 Celkový pohled na lokalitu Na ploše mezi tůněmi došlo k částečnému vyřezání náletových dřevin

16 Některé litorály jsou zaplavené pouze zjara, v průběhu roku dochází k poklesu vodní hladiny Jedna z menších tůní je již téměř zazeměná 16

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek

Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek 1 Prohlášení Prohlašuji, že tato seminární práce je napsána mnou a nikdo mi při její realizaci nepomáhal. Dále prohlašuji, že byla vytvořena za pomoci

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska

Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska STANISLAV DAVID Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska David, S.: The Importance of Anthropogenic Water Biotopes on the Example of Dragonflies (Odonata) of Slovakia.

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem

Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Ekologie živočichů, téma 12 : Migrace vzduchem Migrace vzduchem nejsnáze se přesouvají živočichové schopní létání: - ptáci - letouni - létající hmyz Migrace vzduchem : motýli jako modelový organismus stěhovavý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje

Základní údaje o ČSOP Vlašim. Poslání základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Další organizační údaje Základní údaje o ČSOP Vlašim Adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Tel./fax: 317 845 169, 317 845 965 E-mail: vlasim@csop.cz Internet: www.csopvlasim.cz, www.blanicti-rytiri.cz,

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ

VĚTRNÝ PARK ČESKÁ RYBNÁ Vliv stavby na avifaunu Strana 1 z 40 Vliv stavby na avifaunu OBJEDNATEL: S &M CZ s.r.o. se sídlem: Jevíčko, Třebovská 809, PSČ 569 43 IČ: 26884275 DIČ: CZ26884275 ZHOTOVITEL: se sídlem: Havířov-Prostřední

Více

Ochrana polních ptáků

Ochrana polních ptáků Ochrana polních ptáků Ing. Václav Zámečník Česká společnost ornitologická, 2008 Ptáci jako jeden ze statistických ukazatelů kvality života obyvatel Indikátor ptáků zemědělské krajiny = jeden ze strukturálních

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY

POKYNY PRO ORGANIZÁTORY POKYNY PRO ORGANIZÁTORY Kategorie D je určena pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a tomu odpovídajících ročníků

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011 Vojtěch Kodet, Pavel Hobza, Dana Kořínková,

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce.

Bezobratlí. Patří sem např. hmyz. Nemají v těle kostru. Zimu přespí nebo na podzim uhynou. Jsou potravou pro hmyzožravce a všežravce. Živočichové na jaře Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Vypracovala: Mgr. Ivana Přibylová Vytvořeno: březen 2012 Ročník: 4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět/přírodověda Anotace: Prezentace slouží

Více

Lesy v Ceské Republice

Lesy v Ceské Republice Les kolem nás Lesy v Ceské Republice -Největší zastoupení mezi stromy na počet jedinců mají jehličnaté stromy, v přirozeném přírůstku mají větší zastoupení listnaté stromy. Druhové sloţení lesů v ČR: 1)Smrk

Více

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce

SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce SRG Přírodní škola o.p.s. Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce Lukáš Nehasil, Šimon Kapic Odborný konzultant: Martin Sládeček Vedoucí

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Milan Hluchý Zdeněk Laštůvka Zdeněk Pospíšil Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny

Milan Hluchý Zdeněk Laštůvka Zdeněk Pospíšil Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny Milan Hluchý Zdeněk Laštůvka Zdeněk Pospíšil Význam ekologického vinohradnictví pro ochranu přírody a krajiny Komplex 140 ha integrovaných a ekologických vinic na jihovýchodním úpatí Svatého kopečku u

Více

e-věstník 02 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 23. června 2014 Přírodní památka Lom Janičův vrch

e-věstník 02 /2014 Správy CHKO Pálava a KS Brno Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 23. června 2014 Přírodní památka Lom Janičův vrch Vážení čtenáři, dostáváte do rukou druhé vydání e-věstníku v tomto roce. Tentokrát je celý informační materiál věnován výhradně nově vyhlášené přírodní památce Lom Janičův vrch. Na následucích stránkách

Více

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA

Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Úvod k pracovním listům FOTOSYNTÉZA Rostliny přeměňují světelnou energii v energii chemickou v reakci, která se nazývá fotosyntéza. Jedná se vůbec o nejdůležitější chemický proces na naší zeměkouli. Začátek

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech

14. Mokřad na Panských Nových Dvorech 14. Mokřad na Panských Nových Dvorech Pod pojmem mokřad si můžeme představit území zatopené vodou stále či jen po určité období roku nebo území s půdou, která je stále nasycená podzemní vodou. Jedná se

Více

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012

Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) ve Zlínském kraji v roce 2012 Závěrečná zpráva Zpracovatel: TYTO Občanské sdružení pro ochranu přírody a krajiny zaregistrované Ministerstvem vnitra

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Sluneční soustava Výklad Sluneční soustava Planety Slunce Merkur Venuše Země Měsíc Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Komety Animace oběhu planet Test č. 1 Test č. 2 Test č. 3 Test č. 4 Test č. 5 Přírodopis

Více

Vážení a milí přátelé,

Vážení a milí přátelé, Z činnosti organizace 2012 Vážení a milí přátelé, s koncem roku 2012 uplynulo 10 let od formálního založení základní organizace Českého svazu ochránců přírody Buchlovice. Držíte tedy v ruce již desátou,

Více

Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě

Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 11. července 2008 Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě My níže podepsaní přírodovědci, učitelé, neziskové

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace 2010 Text: Martin Tomešek, Karel Tomešek Foto: archiv organizace (na titulní straně krahujec obecný) Tisk: HUDEC PRINT s.r.o. Buchlovice Sazba a grafická úprava: Vít Kučera Z činnosti organizace Úvodem

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Ptáci - pěvci (prezentace)

Více

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice

Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice PANURUS, 15 (2006): 57-67 57 Albinismus u ptákù a výskyt albínù v Èeské republice Albinism in birds and occurence of albinos in the Czech Republic Ladislav Jasso Proseè 25, 513 01 Semily, e-mail: jasso.l@seznam.cz

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 5. OSTATNÍ EKOSYSTÉMY... 2 5.1. EKOSYSTÉMY PŘIROZENÝCH (PŘÍRODNÍCH, PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH) STANOVIŠŤ - SVAHY, SKÁLY,... 2 5.1.1. Přístupy a východiska... 2 5.1.2. Řešení... 2 5.1.3. Podklady, literatura,

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

An updated checklist of the dragonflies (Odonata) of the Czech Republic. Aktualizovaný seznam vážek (Odonata) České republiky

An updated checklist of the dragonflies (Odonata) of the Czech Republic. Aktualizovaný seznam vážek (Odonata) České republiky Acta Mus. Beskid., 4: 143 149, 2012 ISSN 1803-960X An updated checklist of the dragonflies (Odonata) of the Czech Republic Aktualizovaný seznam vážek (Odonata) České republiky Petr JEZIORSKI 1) Otakar

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

Z činnosti organizace

Z činnosti organizace Z činnosti organizace 2013 1 2 Mladí kalousi ušatí čekající na vypuštění Vážení přátelé, opět se sešel rok s rokem a je tedy na pořadu dne zhodnotit ten uplynulý, tentokrát již po jedenácté, prostřednictvím

Více

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice

Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Hudec K., Miles P., Šťastný K. & Flousek J. 2011: Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice. Opera Corcontica 48: 135 206 Výškové rozšíření ptáků hnízdících v České republice Altitudinal distribution

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Příroda. Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek

Příroda. Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek Milan Hluchý, Zdeněk Laštůvka, Milan Švestka, Pavel Vítek Výsledky monitoringu biodiverzity denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) vinic a sousedících lesostepních biotopů Chráněné krajinné

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

ž Ř š á Š Í č á č á Ů Ž ř á ů á ů Ž ř Í é š ř ů á á č ú ú ú ý á á á č ž š á ý é ž ý á ž ž ý á ů ý ž á č éž á ý éž ý ý ž é š á é á é č ž š ů ž éčá é ú ý é á ý ů č š ý š ž ž ž é á á é á é ř á éž č á á é

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Ptáci. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Ptáci Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 4. (2. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH KNIH Z KNIHOVNY LMP A UPOLÍNU

PŘEHLED VYBRANÝCH KNIH Z KNIHOVNY LMP A UPOLÍNU PŘEHLED VYBRANÝCH KNIH Z KNIHOVNY LMP A UPOLÍNU ASTRONOMIE... 4 - Velký obrazový průvodce astronomie (Mark A. Garlick)... 4 METEROLOGIE... 5 - Cesty za poznáním počasí (William J. Burroughs & kol.)...

Více

Budoucnost želvy bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci?

Budoucnost želvy bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci? Budoucnost želvy bahenní v ČR: jak dojít k reintrodukci? program a abstrakty přednášek 20. 21. února 2014 Čelákovice HERPETA Vážení přátelé, přijměte pozvání na seminář, jehož hlavním cílem bude najít

Více

NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka

NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012. Matka NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - exkurze k semináři EVVO 2012 Matka Rybníky byli a jsou již po staletí jedinečným typem a součástí naší kulturní krajiny. Jsou významné především z hlediska druhové

Více

Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK

Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK PŘEDSTAVENÍ Lesního závodu ŽIDLOCHOVICE polesí SOUTOK 1 2 Základní údaje Výměra 4825 ha Porostní půda 3 478,88 ha Průměrná teplota 9,5 C Roční srážky 550 mm Soutok Moravy a Dyje 151 m n.m. Pohansko 156

Více

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44

June 25, 2012. VY_52_INOVACE_89.notebook OCHRANA PŘÍRODY 4 2 18:10 4 2 2:38 6 3 16:07 6 3 17:27 6 3 17:52 6 3 22:44 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz www.zsnamesti.cz telefon: 487 722 010 fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

OCHRANA BIODIVERZITY 2014

OCHRANA BIODIVERZITY 2014 OCHRANA BIODIVERZITY 2014 Monitoring / podrobné mapování určité lokality Závěrečná zpráva projektu Mapování denních motýlů Lidečko (kvadráty 6774-cc a 6774-cd) David Černoch ZO 76/01 ČSOP Valašské Meziříčí

Více

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí)

Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Práce kolektivu žáků 4.A (18- dětí) Zapsaly a namalovaly: Jana Hopjanová, Eliška Stejskalová, Veronika Koudelová a spol. Čolek horský- silně ohrožený druh Jednou na vycházce v horách s rodiči jsem v tůni

Více

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km

200058182 - Pilař - Lužnice - 117,263 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 3,36 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107020170 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1171600 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 24,8 ÚTVAR POVRCH.VOD

Více

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové

Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové PANURUS, 11 (2001): 107-114 107 Hnízdění pisíka obecného (Actitis hypoleucos) a kulíka říčního (Charadrius dubius) na spojené Orlici u Hradce Králové Breeding of the Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

Více

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách

Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Obnova, resp. tvorba druhově bohatých lučních ekosystémů na výsypkách Bc. Anna Matoušů, PřF JČU Doc. Jan Frouz, Ústav pro životní prostředí PřF UK / ÚPB Klasické rekultivace (lesnické, zemědělské) jsou

Více

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska Acta rerum naturalium 3: 37 46, 2007 ISSN 1803-1587 Obojživelníci a plazi Pelhřimovska Amphibians and reptiles of the Pelhřimov region JIŘÍ MORAVEC Zoologické oddělení, Národní muzeum, CZ 115 79 Praha

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

/ Ekologická obnova. území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach

/ Ekologická obnova. území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin

Více

/ Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach

/ Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi Editoři: Jiří Řehounek, Klára Řehounková & Karel Prach / Úvodní slovo editorů Úvodní slovo / Rosnička zelená. Foto:

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh:

Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: 5. 3. 2012 Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Třídění bezobratlých živočichů Téma: Šestinozí Metodický list/anotace:

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezděčín CZ0213776 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bezděčín Kód lokality: CZ0213776 Kód lokality v ÚSOP:

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Čtyřicítka. lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2013

Čtyřicítka. lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2013 H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Čtyřicítka lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum vybraných skupin bezobratlých 2013

Více