Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na lokalitě Chmeliště"

Transkript

1 Inventarizační průzkum ptáků (Aves), vážek (Odonata), denních motýlů (Rhopalocera) a vybraných skupin brouků (Coleoptera) na Chmeliště O.s. Denemark listopad 2011

2 Řešitelé Ing, Jiří Pokorný, Michal Kavka Úvod do problematiky Lokalita Chmeliště byla v průběhu roku 2010 na základě kampaně Místo pro přírodu, pořádané ČSOP a regionální kampaní občanského sdružení Denemark vykoupena od soukromých vlastníků. Bývalému hliništi blízké cihelny hrozilo v rámci rekultivace navrácení do původního stavu, tzn. zahrnutí a zavezení ornicí a jiným inertním materiálem. V roce 2010 byl vytvořen plán péče o lokalitu a v souladu s ním byl na konci zimy 2011 proveden managementový zásah spočívající v odstranění náletových dřevin na části lokality. Od roku 2008 zde probíhají průzkumy zaměřené na ptáky a vážky. Charakteristika lokality Na ploše 3 ha během posledních zhruba 20 let vzniklo několik jezírek, hlubších i mělčích, s různě vyvinutými společenstvy vodních a mokřadních rostlin, ve kterých žijí bohatá společenstva obojživelníků a vodního a obojživelného hmyzu s větším počtem vzácných a ohrožených druhů. Jezírka a dočasné vodní plochy se nacházejí v různých stadiích sukcese. Okolí vodních ploch tvoří mozaika různých sukcesních stadií od místy otevřených nezapojených trávníků na písčité půdě, přes bylinná lada a ruderální porosty na svazích po mladé porosty náletových dřevin. Část ploch je silně ruderalizovaných, na některých plochách expanduje třtina křovištní. Vzhledem k pestrosti mikrostanovištních podmínek i různých stadií sukcese je na vytvořena i poměrně pestrá škála suchozemských stanovišť, které mohou představovat vhodné prostředí pro různé skupiny bezobratlých. Mizí raně sukcesní stadia se společenstvy obnažených půd, kde lze očekávat vzácné druhy bezobratlých. Postupující sukcesí dochází k zapojování trávníků, zarůstání náletovými dřevinami, invazními druhy bylin a celkové homogenizaci ploch. 2

3 Metodika průzkumu Terénní zoologický průzkum v roce 2011 byl zaměřen na ptáky (Aves), denní motýly a vřetenušky (Rhopalocera a Zygaenidae), vážky Odonata), vybrané skupiny brouků (Coleoptera) a orientačně na obojživelníky (Amphibia). Průzkumy v letošním roce navazují na podrobné sledování některých skupin (vážky, ptáci) v minulých letech. Inventarizační průzkum ptáků spočíval v pravidelných terénních návštěvách během sledovaného období od konce zimy do léta a vizuálním a akustickém zaznamenávání všech zjištěných druhů. Vzhledem k velikosti lokality nebyly stanovovány žádné sčítací linie či body ale lokality byla prozkoumávána jako celek. Inventarizační průzkum obojživelníků byl zaměřen pouze na neinvazní metody zjišťování, při kterých nedochází k zásahu do přirozeného vývoje obojživelníků. Při průzkumu bylo použito několik metod. Akustický průzkum skupiny hnědých skokanů, ropuchy obecné a blatnice skvrnité probíhal v dubnu, akustické zjišťování rosničky zelené, kuňky ohnivé, ropuchy zelené a skupiny zelených skokanů probíhalo v květnu. Výskyt čolků byl zjišťován vizuálně v dubnu a květnu. Z vážek (Odonata) byly na sledovány pouze dospělci, kteří byli odchytáváni do entomologické síťky, popř. určování při sezení na vegetaci či v letu. Po odchytu byli determinováni a vypuštěni. Během sezony letu dospělců bylo provedeno pět terénních návštěv. Jedinci byli určováni podle publikace Dolný a kol. 2007, popř. podle publikace Hanel, Zelený Denní motýli byli odchytáváni do entomologické síťky, popř. byli určování při sání nektaru či v letu. Po odchytu byli determinováni a vypuštění. Během sezony letu dospělců bylo provedeno pět terénních návštěv. Determinace probíhala dle klíče na webových stránkách Zjištěné druhy červeného seznamu Ptáci: Čáp černý Ciconia nigra VU Čáp bílý Ciconia alba NT Volavka popelavá Ardea cinerea NT Kvakoš noční Nycticorax nycticorax EN Čírka obecná Anas crecca CR Moták pochop Circus aeruginosus VU Krahujec lesní Accipiter nisus VU Slípka zelenonohá Gallinula chloropus NT Pisík obecný Actitis hypoleucos EN Vodouš kropenatý Tringa ochropus EN Kulík říční Charadrius dubius VU Bekasína otavní Gallinago gallinago EN Ledňáček říční Alcedo atthis VU Ťuhýk obecný Lanius collurio NT Moudivláček lužní Remiz pendulinus NT Jiřička obecná Delichon urbica NT Čečetka tmavá Carduelis cabaret NT Plazi Ještěrka obecná Lacerta agilis NT 3

4 Obojživelníci Skokan hnědý Rana temporaria NT Čolek obecný Triturus vulgaris NT Ropucha obecná Bufo bufo NT Rosnička zelená Hyla arborea NT Kuňka obecná Bombina bombina EN Skokan krátkonohý Rana lessonnae VU Kuňka ohnivá Bombina bombina EN Vážky Šídlatka hnědá Sympecma fusca NT Šidélko malé Ischnura pumilio NT Šídlo luční Brachytron pratense EN Vážka bělořitná Orthetrum albistylum NT Vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum EN Vážka jarní Sympetrum fonscolombii EN Vážka žíhaná Sympetrum striolatum NT Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis VU Brouci Buprestidae Agrilus aurichalceus NT Agrilus betuleti VU Chrysomelidae Donaciinae Donaciella cinerea Zjištěné výsledky - zhodnocení zkoumané lokality Během ornitologického průzkumu v roce 2011 bylo zjištěno celkem 61 druhů ptáků, z toho 17 druhů zařazených v červeném seznamu v kategoriích CR, EN, VU či NT. Druhové spektrum je tedy dosti vysoké vzhledem k omezené velikosti lokality a časově omezeném průzkumu. Je zřejmé, že relativně vysoká druhová rozmanitost je způsobena zejména členitostí prostředí a výskytem různých biotopů, od tůní různých velikostí, přes louky, pole, po rozptýlenou zelen. Část pozorování patří do kategorie tahových záležitostí či potulek. Převažují běžné druhy ptáků vázaných na rozptýlenou zeleň a otevřené plochy, ptáků vázaných na vodní prostředí a litorální porosty je menšina. Z charakteristických druhů vodního prostředí je možné zmínit slípku zelenonohou Gallinula chloropus, která zde byla v letošním roce pozorována poprvé, ledňáčka říčního Alcedo atthis, který hnízdí v bezprostředním okolí lokality a kulíka říčního Charadrius dubius, který hnízdí na hliništi na čerstvě vytěžené ploše. Z pozorování na tahu a potulce jsou nejzajímavější výskyty kvakoše nočního Nycticorax nycticorax, bekasíny větší Gallinago media, čírky obecné Anas crecca, moudivláčka lužního Remiz pendulinus, dále byly zaznamenány výskyty bekasíny otavní Gallinago gallinago, vodouše kropenatého Tringa ochropus, vodouše bahenního Tringa glareola a pisíka obecného Actitis hypoleucos apod. Z ornitologického pohledu lze lokalitu považovat za regionálně významnou, zejména jako tahovou zastávku. Z vážek bylo v roce 2011 zjištěno 29 druhů, což je více než třetina všech druhů vážek v ČR. Společně s průzkumy z minulých let bylo na zjištěno již 31 druhů vážek (M.Kavka, 4

5 vlastní pozorování) a lokalitu Chmeliště tak řadí mezi dosti bohaté a nadprůměrné lokality. Navíc je možné při víceletém průzkum očekávat ještě výskyt dalších druhů. Nejvyšších početností dosahují šidélko páskované Coenagrion puella, šidélko kroužkované Enallagma cyathigerum a šidélko malé Ischnuro pumilio. Kromě běžných euryvalentních druhů bylo zjištěno i několik vzácnějších nebo lokálních druhů z červeného seznamu. Mezi nejvíce ohrožené druhy patří šídlo luční Brachytron pratense, vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum a vážka jarní Sympetrum fonscolombii. U šídla lučního byl zaznamenán jeden pár. Jedná se o druh vyskytující se převážně v nižších polohách a preferující bohatě zarostlé mezotrofní a eutrofní vody, často s výskytem orobince a rákosu (Dolný a kol. 2007). U vážky hnědoskvrnné byl zaznamenán pouze jeden samec, jedná se o zálet. Jedná se o pionýrský druh objevující se u nově vytvořených biotopů, preferuje místa pouze s řídkými trsy vegetace. Rovněž u vážky jarní se jedná o zálet, byla zaznamenána pouze jedna samice. Druh dává přednost vodním biotopům s otevřenou hladinou bez emerzní a submerzní vegetace. Velmi často se vyskytuje u polovypuštěných rybníků, kde se zdržuje v místech odkrytých břehů bez vegetace (Dolný a kol. l.c.). Ve středně silné populaci byla zaznamenána šídlatka hnědá Sympecma fusca. Ta upřednostňuje různé typy teplejších mezotrofních až eutrofních, popř. dystrofních, vod s bohatší litorální vegetací. Podmínkou výskytu je ponořená vegetace, vegetace vysokých ostřic či rákosiny (Dolný a kol. l.c.). Šidélko malé Ischnura pumilio vytváří nejpočetnější populace na menších lokalitách s mělkou vodou a s rozvojem makrofytní vegetace přirozeně eutrofních až mezotrofních vod. Jedná se spíše o pionýrský druh, který v průběhu sukcese mizí (Dolný a kol. l.c.). U vážky bělořitné Orthetrum albistylum byli zaznamenáni pouze samci. Tento druh se vyskytuje ve štěrkovnách, pískovnách, rybnících, jezerech. Důležitý pro výskyt druhu je rozsáhlá otevřená vodní plocha. Podél břehů se vyskytuji pásy rákosu a orobince a zblochanu (Dolný a kol. l.c.). U vážky žíhané bylo zaznamenáno také několik samců. Tento druh obývá mezotrofní a eutrofní vody v nižších polohách, obvykle s řídkými porosty litorální vegetace (Dolný a kol. l.c.). Rovněž byla zaznamenána evropsky významná vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis, i když i v tomto případě se jedná o zálet. Druh je vázán na stojaté vody, nejčastěji mezotrofní a dystrofní. Mezi obvyklé biotopy patří slatiny, vrchovištní či přechodová rašeliniště (Dolný a kol. l.c.). Celkový vysoký počet všech zjištěných druhů a výskyt několika ohrožených a vzácnějších druhů činí lokalitu Chmeliště významnou lokalitou pro vážky. Obojživelníci byli sledováni pouze orientačně, protože byly využívány pouze neinvazní metody sledování, při nichž nedochází k zásahu do přirozeného vývoje jedinců. Bylo potvrzeno šest druhů. Larvální stadia byla potvrzena u skokana hnědého Rana temporaria a ropuchy obecné Bufo bufo, kteří se rozmnožují v tůni č. 1 a v kalužích na čerstvě vytěžené ploše. U kuňky obecné Bombina bombina se jedná o slabou populaci vyskytující se v tůni 6 a v tůních na čerstvě vytěžené ploše. Čolek obecný Triturus vulgaris byl pozorován v tůni č. 6. Skokan zelený Rana esculenta synkl. se vyskytoval v tůních 1 a 3. Nepotvrzena byla ropucha zelená Bufo viridis, jejíž hlas byl v roce 2010 na zaznamenán (M.Kavka, vlastní pozorování) ani čolek velký Triturus cristatus, který byl zjištěn v roce 2008 (J.Pokorný, vlastní pozorování). Výskyt obojživelníků nebyl vůbec potvrzen v tůni č. 3, která má velmi strmé břehy, je hluboká a téměř bez litorální vegetace a pro obojživelníky tedy nevhodná. Naopak k výraznému zazemňování, a tím i ztrátě prostředí pro rozmnožování obojživelníků dochází u menších tůní č. 5 a 6. Absence larválních stadií v pozdně jarním období a silný zákal vody svědčí o tom, že jsou do tůní nasazovány ryby, které predují larvální stadia obojživelníků. Z denních motýlů a vřetenušek bylo při průzkumu v roce 2011 zjištěno 22 druhů. Převažovaly běžné eurytopní druhy vyskytující se na otevřených stanovištích, lukách, ruderálech - bělásek 5

6 řepkový Pieris napi, modrásek jehlicový Polyommatus icarus, okáč poháňkový Coenonympha pamphilus, soumračník čárečkovaný Thymelicus lineola (Beneš, Konvička 2002). Druhové spektrum zkoumané lokality je tedy vcelku chudé, ale lze očekávat při déletrvajícím průzkumu zvýšení početnosti, zejména o další běžně se vyskytující druhy. Z druhů charakteristických pro raná sukcesní stadia, nezapojené výhřevné trávníky, polní cesty, meze atp. byli zjištěni soumračník máčkový Erynnis tages, modrásek obecný/podobný Plebejus idas/argyrognomon a modrásek černolemý Plebejus argus. Soumračník máčkový je dosud široce rozšířeným motýlem charakteristickým pro nejranější sukcesní stadia bez zapojených trávníků. Vyskytuje se zejména na antropogenně narušených biotopech. Vzhledem ke schopnosti přežívat na malých plochách a vazbě na hojně se vyskytující živné rostliny (štírovník Lotus, čičorka Coronilla) není jako jeden z mála druhů těchto biotopů dosud ohrožen (Beneš a Konvička 2002). Dvojici druhů modrásek podobný/obecný nelze rozpoznat bez pitvy samčích pohlavních orgánů. Pravděpodobnější je výskyt modráska podobného, který je častější než lokálně se vyskytující modrásek obecný. Modrásek podobný se vyskytuje na opuštěných stepních biotopech, především však na antropogenně narušených stanovištích jako jsou lomy, pískovny, hliniště. Zde osidluje především pozdější sukcesní stadia s vysokostébelným trávníkem (Beneš a Konvička 2002). Vyvíjí se na čičorce pestré (Coronilla varia) a kozinci sladkolistém (Astragalus glycyphylos). Modrásek černolemý se vyskytuje na stepích, písčinách, vřesovištích, úvozech atp. v teplých oblastech, vždy na plochách s nezapojeným drnem. Nejpočetnější populace se nacházejí na antropogenně narušených stanovištích, zejména kamenolomech a výsypkách po těžbě uhlí. Přestože je dosud rozšířen, z mnoha oblastí vymizel a je tedy ohrožen (Beneš a Konvička 2002). Vyvíjí se na štírovníku, čičorce a podkovce chocholaté Hippocrepis comosa. Pro přežití motýla je klíčová přítomnost ploch s nezapojenou vegetací. Přestože na nebyla nalezena druhově bohatá fauna denních motýlů a vřetenušek, byly nalezeny charakteristické druhy narušovaných biotopů, pro které je žádoucí provádět managementová opatření. Z řádu brouků bylo nalezeno jen několik význačnějších druhů. V místech s řídkým porostem vegetace je početný svižník polní (Cicindela campetris). Rákosníček Donaciella cinerea je častější druh, vázáný na orobince (Typha sp.). Krasec Agrilus betuleti žije na břízách (Betula sp.) obvykle ve středních a podhorských polohách. Krasec Agrilus aurichalceus žijící na ostružiníku (Rubus sp.) je místy poměrně běžný. Pro důkladné prozkoumání broučí fauny na jedné je zapotřebí víceletého průzkumu, který na bude pokračovat i v následujících letech. Zhodnocení přínosu projektu podklad pro management lokality Inventarizační průzkumy potvrdily význam lokality pro různé skupiny živočichů vázané na vodní plochy, mokřady a trávníky s nezapojeným drnem. Ze sledovaných skupin byly relativně nejvyšší druhová početnost a výskyt vzácných a ohrožených druhů zjištěny u vážek. Pestrost této skupiny je dána nejspíše větším počtem vodních ploch s různým charakterem prostředí z hlediska výskytu vodní vegetace, hloubky, oslunění atp. a rozmanitým okolím vodních ploch. Na druhou stranu u některých tůní dochází k zazemňování, k vymizení vodního sloupce a tím i ke ztrátě vhodného prostředí pro vodní a mokřadní živočichy. To se týká především obojživelníků (např. čolka velkého, který zde byl před třemi lety zjištěn). Proto je velmi žádoucí a pro uchování diverzity lokality i druhů živočichů nezbytné obnovit dvě menší tůně (5 a 6) a vytvořit další nové tůně, např. tak jak je uvedeno v plánu péče o lokalitu (tůně 3 a 4). Pozitivně je potřeba hodnotit vyřezání náletových dřevin západně od plochy 1. Po zásahu zde došlo k vytvoření nezapojených trávníků s dominantním jetelem 6

7 lučním Trifolium pratense, štírovníkem růžkatým Lotus corniculatus, jetelem pochybným Trifolium dubium, které osidlují charakteristické druhy živočichů (např. ještěrka obecná Lacerta agilis, svižník polní Cicindela campestris, modrásek černolemý Plebejus argus, modrásek podobný/obecný Plebejus argognyromon/idas aj.). Je to ve skutečnosti jediná plocha na území zájmové lokality, kde ještě nedošlo k zapojení trávníků a vyskytují se zde tato raná sukcesní stadia. Další nezapojené trávníky se vyskytují mimo plochu pozemkového spolu na čerstvě vytěženém dně hliniště. Je žádoucí pro uchování diverzity lokality tato raná sukcesní stadia zachovat. Je zřejmé, že se to neobejde bez opakovaných managementových zásahů, které spočívají ve vyřezávání náletu (popř. i ošetření herbicidiy) a disturbanci plochy (např. pojezdy terénními motocykly). Na ostatních místech lokality již došlo k zapojení vegetace, na některých se vyskytují trávníky podobného druhového složení s dominantním štírovníkem, jinde došlo rozvoji ruderální vegetace s pcháčem osetem Cirsium arvense, kopřivou dvoudomou Urtica dioica a třtinou křovištní Calamagrostis epigejos. Šíření expanzivní třtiny může být problémem, kdy dochází k zapojení teplomilných trávníků a jejich nahrazení jednodruhovými chudými porosty se třtinou. K tomu dochází zejména mezi tůněmi 1 a 7 při kontaktu s ornou půdou. Protože hrozí, že se třtina začne šířit i na plochy nezapojených trávníků, je nezbytné tomuto šíření zabránit. Jako vhodná opatření pro udržení oligotrofního prostředí a omezení expanzivních druhů může být shrnování drnu (Čížek a kol. 2010), případně vypalování. V případě potlačení třtiny křovištní je žádoucí vypalování provádět v jarních měsících, jinak má na třtinu spíše posilující vliv (Čížek a kol. l.c.). Bylo by žádoucí provést odlov ryb v tůních a domluvit se s obcí, aby zde nedocházelo k dalšímu nasazování (popř. může být nasazování ryb soustředěno pouze do jediné tůně nejspíše do tůně č. 7). Na ostatních plochách je žádoucí provádět management v souladu s návrhem podle plánu péče (vytvoření pásu keřů na ruderální ploše mezi silnicí a tůněmi, vytvoření vhodných mělčin u tůní 2 a 7 ad.). Bylo by žádoucí pokračovat v dalších inventarizačních průzkumech indikačních skupin organismů jako potřebných podkladech pro další péči o lokalitu. Je prospěšné provést průzkum např. vyšších rostlin, ploštic, blanokřídlých, pavouků a dalších skupin s indikačním významem. Přehled výsledků Ptáci Volavka popelavá Kvakoš noční Čáp bílý Čáp černý Kachna divoká Čírka obecná Ardea cinerea Nycticorax nycticorax Ciconia alba Ciconia nigra Anas platyrhynchos Anas crecca Výskyt na Ptáci Jednotlivě zaletuje za potravou Drozd zpěvný Turdus philomelos Ojedinělé pozorování 1 mladého na potulce Drozd kvíčala Turdus pilaris Ojedinělé pozorování Drozd na přeletu brávník Turdus viscivorus Ojedinělé pozorování na přeletu Několik párů hnízdní výskyt Ojediněle na tahu Rákosník obecný Rákosník proužkovaný Rákosník zpěvný Acrocephalus scirpaceus Acrocephalus schoenobaenus Acrocephalus palustris výskyt Několik párů hnízdí v okolí lokality výskyt Jednotlivě na tahu Jednotlivě na tahu Hnízdí na 7

8 Moták pochop Circus aeruginosus Hnízdí v okolí Káně lesní Buteo buteo Hnízdí v okolí Krahujec lesní Accipiter nisus Hnízdí v okolí Poštolka obecná Falco tinnunculus Hnízdí v okolí Lyska černá Slípka zelenonohá Pisík obecný Vodouš kropenatý Vodouš bahenní Kulík říční Bekasína otavní Bekasína větší Holub hřivnáč Rorýs obecný Strakapoud malý Strakapoud velký Ledňáček říční Skřivan polní Fulica atra Gallinula chloropus Actitis hypoleucos Tringa ochropus Tringa glareola Charadrius dubius Gallinago gallinago Gallinago media Columba palumbus Apus apus Dendrocopos minor Dendrocopos major Alcedo atthis Alauda arvensis výskyt Opakovaně pozorována v hnízdním období Nepravidelně jednotlivě na tahu Pravidelně jednotlivě na tahu Nepravidelně na tahu Hnízdí 1 pár na vytěžené ploše Pravidelně jednotlivě na tahu Budníček menší Budníček větší Pěnice černohlavá Pěnice slavíková Pěnice hnědokřídlá Pěnice pokřovní Cvrčilka zelená Sýkora koňadra Sýkora modřinka Moudivláček lužní Ťuhýk obecný Phylloscopus collybita Phylloscopus trochilus Sylvia atricapilla Sylvia borin Sylvia communis Sylvia curruca Locustella naevia Parus major Cyanistes caeruleus Remiz pendulinus Lanius collurio Ojediněle na tahu Sojka obecná Garrulus glandarius Několik párů Špaček hnízdí v okolí obecný Sturnus vulgaris Něk loví Vrabec nad lokalitou domácí Passer domesticus výskyt 1 páru v břehových porostech potoka Výrovky Vrabec polní Passer montanus výskyt v břehových porostech potoka Pěnkava Výrovky obecná Fringilla coelebs 1 pár hnízdí ve stěně potoka Výrovky, na lokalitu zaletuje za potravou Několik párů hnízdí v okolí Dlask tlustozobý Zvonek zelený Coccothraustes coccothraustes Carduelis chloris Hnízdí více párů na Hnízdí na Hnízdí více párů na Hnízdí 1 pár na Hnízdí více párů na Hnízdí 1 pár na Hnízdí 1 pár na Hnízdí v okolí lokality Hnízdí v okolí lokality Ojediněle na tahu Hnízdí 1 pár na 1 pár hnízdí v okolí lokality výskyt Hnízdí v okolí lokality Hnízdí ve více párech na Hnízdí na výskyt na výskyt na 8

9 Vlaštovka obecná Jiřička obecná Konipas bílý Střízlík obecný Pěvuška modrá Červenka obecná Rehek zahradní Kos černý Hirundo rustica Delichon urbica Motacilla alba Troglodytes troglodytes Prunella modularis Erithacus rubecula Phoenicurus phoenicurus Turdus merula lokality Hnízdí v okolí několik párů, zaletuje za potravou Hnízdí v okolí několik párů, zaletuje za potravou Hnízdí v okolí, zaletuje za potravou 1 pár hnízdí na 1 pár hnízdí na Hnízdí na 1 pár hnízdí v blízkosti lokality Hnízdí na Zvonohlík zahradní Konopka obecná Čečetka tmavá Strnad rákosní Strnad obecný Strnad rákosní Strnad obecný Strnad obecný Serinus serinus Carduelis cannabina Carduelis cabaret Emberiza schoeniclus Emberiza citrinella Emberiza schoeniclus Emberiza citrinella Emberiza citrinella výskyt na výskyt na výskyt na Hnízdí 1 pár na Hnízdí více párů na Hnízdí 1 pár na Hnízdí více párů na Hnízdí více párů na Obojživelníci Skokan hnědý Rana temporaria Stovky pulců Ropucha obecná Bufo bufo Stovky pulců Rosnička zelená Hyla arborea Do 10 M Rana esculenta synkl. Do 10 M Do 10 M Skokan zelený Kuňka ohnivá Bombina bombina 2M 5M Čolek obecný Triturus vulgaris Do 10 Vážky Odonata Šídlatka hnědá Sympecma fusca M Šídlatka páskovaná Lestes sponsa 10 juv. 50 Chalcolestes 5M1F Šídlatka velká viridis Šidélko větší Ischnura elegans 20 Do M Šidélko brvonohé Platycenmis pennipes Mnoho 1M Šidélko malé Šidélko kroužkované Ischnura pumilio Enallagma cyathigerum desítek Do Mnoho 1M desítek 20 Šidélko páskované Coenagrion puella desítky Cca 100 Šidélko rudoočko Erythromma najas 3M1F Pyrrhosoma Šidélko ruměnné nymphula 6 Lesklice měděná Cordulia aenea Do 5 Lesklice Somatochlora zelenavá metallica 1M Motýlice obecná Calopteryx virgo 1M 1M Mnoho desítek 9

10 Vážka čtyřskvrnná Libellula quadrimaculata Do Vážka ploská Libellula depressa 4M,1F 8M 8M1F 10M1F Vážka bělořitná Orthetrum albistylum 4M 1M Vážka černořitná Orthetrum cancellatum 10M1F 15M3F 20M3F Vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum 1M Sympetrum 20 Vážka obecná vulgatum 5 Sympetrum 30 Vážka rudá sanguineum 2 juv. M 5 Vážka tmavá Sympetrum danae 1M 1M Vážka jarní Sympetrum fonscolombii 1F Sympetrum 5M Vážka žíhaná striolatum 1M Vážka Leucorrhnia jasnoskvrnná pectoralis 1M 2M Šídlo královské Anax imperator 1M 6M4F 3M2F Brachytron Šídlo luční pratense 1M,F Šídlo velké Aeshna grandis 1M Šídlo modré Aeshna cyanea 1M 1M1F Šídlo pestré Aeshna mixta 6M1F Brouci Coleoptera Buprestidae Anthaxia nitidula 4 2 Agrilus viridis 20 Agrilus 4 aurichalceus Agrilus betuleti 1 Trachys minutus 10 5 Chrysomelidae - Donaciinae Donaciella cinerea Donacia bicolor 1 Donacia thalassina 8 Donacia vulgaris Scarabaeoidea Anoplotrupes stercorosus 2 Aphodius distinctus 7 Aphodius prodromus 12 Aphodius fimetarius 4 Aphodius granarius 4 Onthophagus ovatus 15 Onthophagus coenobita 3 Phyllopertha horticola 10 Valgus hemipterus 5 Oxythyrea funesta 3 ex- 8 10

11 Cetonia aurata 2 3 Cerambycidae Dinoptera collaris 8 Grammoptera ruficornis 5 Rutpela maculata Leiopus nebulosus 1 Agapanthia villosoviridiscens 3 Tetrops praeusta 4 Nicrophorus Silphidae humator 5 Nicrophorus vespillo 2 Nicrophorus interruptus 6 Oiceoptoma thoracicum 20 Phosphuga atrata 3 Thanatophilus rugosus 5 Thanatophilus sinuatus 3 Carabidae Cicindela Desítky campestris Carabus 3 granulatus Pterostichus 7 melanarius Anchomenus 2 dorsalis Pseudoophonus 1 rufipes Bembidion 2 obtusum Agonum muelleri 4 Amara aenea 10 Amara plebeja 1 Anisodactylus 4 binotatus Calathus fuscipes 6 Clivina collaris 3 Elaphrus riparius 10 Harpalus affinis 4 Leistus 1 ferrugineus Nebria brevicollis 3 Poecilus cupreus 8 Stenolophus 1 mixtus Trechus 2 quadristriatus Elateridae Athous 7 haemorrhoidalis 7 Cidnopus pilosus Ctenicera pectinicornis Agriotes obscurus

12 Ampedus 5 pomorum Dytiscidae Acilius sulcatus 1 Agabus undulatus 3 Dytiscus marginalis 1 Hydroporus palustris 2 Rhantus exoletus 2 Ilybius ater 1 Ilybius fuliginosus 3 Denní motýli Babočka Do 10 síťkovaná Araschnia levana Babočka kopřivová Aglais urticae Babočka paví oko Inachis io 1 1 Bělásek řepkový Pieris napi Desítky Desítky Desítky Bělásek řepový Pieris rapae 1 Colias Do 10 Žluťásek jižní alfacariensis Soumračník Carterocephalus jitrocelový palaemon 1 Soumračník Desítky čárečkovaný Thymelicus lineola 6 Soumračník máčkový Erynnis tages 2 Soumračník Thymelicus do 10 metlicový sylvestris 6 Soumračník rezavý Ochlodes venatus 6 2 Malanargia Okáč bojínkový galathea 2 Okáč luční Maniola jurtina 1 Coenonympha Okáč poháňkový pamphilus 5 1 Aphantopus Okáč prosíčkový hyperantus 2 Modrásek Polyommatus jehlicový icarus Desítky 1 Modrásek černolemý Plebejus argus 2M, 1F Plebejus Modrásek idas/argyrognomo podobný/obecný n 1M, 1F Modrásek Polyommatus ušlechtilý amandus 2M Vřetenuška Zygaena obecná filipendulae Do 10 Do 10 Do F, 1M Ostatní Ještěrka obecná Lacerta agilis 2 ad. 2 ad. Užovka obojková Natrix natrix 7 Slepýš křehký Anguis fragilis 3 12

13 Literatura Agentura ochrany přírody a krajiny: Baruš V., Oliva O. a kol., 1992 : Fauna ČSFR. Obojživelníci, Amphibia. Academia Praha; 340 stran. Bejček V., Hudec K., Štastný K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR Aventinum, Praha, 464 stran. Beneš, K, Konvička M. (eds.) 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II. SOM, Praha, 857 stran. Čížek O., Marhoul P. a Pokorný J. 2010: Opuštěné vojenské prostory, jejich minulost, současnost a budoucnost. Metodická příručka pro aktivní ochranu biodiverzity. Hutur, Daphne ČR, Institut aplikované ekologie. Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L et al. 2007: Vážky České republiky. Ekologie, ochrana a rozšíření. The Dragonflies of the Czech Republic: Ecology, Conservation and Distribution. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, Vlašim, 672 stran. Dvořák J., Maštera J., 2005: Determinační klíč larev obojživelníků ČR. překlad a úprava originálu Andreas et Christel Nöllert, 1992: Die Amphibien Europas. 8 pp. nepubl. Farkač J., Král D., Škorpík M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů ČR. Bezobratlí. List of the threatened species. Invertebrates, AOPK ČR, Praha. Hanel L., Zelený J., 2000: Vážky, výzkum a ochrana. ZO ČSOP Vlašim: 240 pp. Marhoul P. & Turoňová D. (eds) 2008: Zásady managamentů stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura Metodika AOPK ČR. AOPK ČR. Praha Mikátová B. & Vlašín M., 1998 : Ochrana obojživelníkù. EkoCentrum Brno; 138 stran. Moravec J., 1994 : Atlas rozšíření obojživelníkù v České republice. Národní Muzeum Praha; 133 stran. Nečas P., Modrý D. & Zavadil V., 1997 : Czech recent and fossil Amhibians and Reptiles (Herpetofauna ÈR). An atlas and field guide. Edition Chimaira, Frankfurt am Main; 96 stran. Plesník J., Hanzal V., Brejšková L. (eds.) 2003: Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Obratlovci. Příroda 22, AOPK ČR, Praha, 183 stran. Řehounek J., Řehounková K. a Prach K. (eds) 2010: Ekologická obnova území narušených těžbou a průmyslovými deponiemi. Calla. České Budějovice. Vlašín M., 1995 : Klíč k určování obojživelníkù a plazù. EkoCentrum Brno; 71 stran. Zwach I., 1990 : Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. SZN Praha; 141 stran. 13

14 Vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis) Vážka žíhaná (Sympetrum striolatum) Vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum) Šidélko malé (Ischnura pumilio) Babočka síťkovaná (Araschnia levana) Svižník polní (Cicindela campestris) Modrásek černolemý (Plebejus argus) Rákosníček (Donacia bicolor)

15 Celkový pohled na lokalitu Na ploše mezi tůněmi došlo k částečnému vyřezání náletových dřevin

16 Některé litorály jsou zaplavené pouze zjara, v průběhu roku dochází k poklesu vodní hladiny Jedna z menších tůní je již téměř zazeměná 16

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně

Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Ornitologický průzkum přírodní rezervace V pískovně Materiál a metodika Pro zprávu jsem použil data z celkem 4 kontrol lokality, které proběhly 10.6.09 a 7.7.09 v ranních hodinách a 9.7.09 a 13.7.09 v

Více

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Vranovice z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j. VSP/1-4865/91-R

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci)

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru ornitologie (ptáci) Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010

Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologický průzkum přírodní památky Černíč v letech 2008-2010 Vojtěch Kodet listopad

Více

Obrázek č. 1.: Lokalizace výskytu mapovaných druhů cévnatých rostin a mechorostů v území.

Obrázek č. 1.: Lokalizace výskytu mapovaných druhů cévnatých rostin a mechorostů v území. Mapování klíčových rašeliništních druhů Rostliny Jako klíčové druhy cévnatých rostlin, které jsou svým výskytem vázány rašeliniště a jejichž populace je nutné respektovat při realizaci revitalizačních

Více

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí

Cíle projektu. vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí 18 Péče o přírodu a krajinu 3 /2014 Ochrana přírody Obnova rybníka Kojetín v Polabí Pavel Trnka, Marcela Hausvaterová, Eva Vojtěchovská Rybník Kojetín je součástí stejnojmenné přírodní památky vyhlášené

Více

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH

1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH 1.17.3. Ornitologický průzkum na území PR Palkovické hůrky OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů...3 Komentář k ochranářsky významným druhům...3 Komentář

Více

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA

ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI. Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ. kontaktní osoba JAN ŠAMATA ORIENTAČNÍ ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM CHLÚ HOSTY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ČÁST 1 OBRATLOVCI Zpracoval VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ kontaktní osoba JAN ŠAMATA Identifikace území Průzkum probíhal v okolí vrchu Na černém,

Více

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko

Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Bohemia centralis, Praha, 27: 231 239, 2006 Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko Dragonflies (Odonata) of Kokořínsko Protected Landscape Area Miroslav Honců Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa, Nám. Osvobození

Více

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného

Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection. Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Egg size in birds of southern Bohemia: an analysis of Rudolf Prázný s collection Velikost vajec u ptáků jižních Čech: analýza sbírky Rudolfa Prázného Jiří Mlíkovský Department of Zoology, National Museum,

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea

KROUŽKOVATEL. Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù. Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù 5 Kroužkovací stanice Národního muzea KROUŽKOVATEL KVÌTEN 28 Zpravodaj Spoleènosti spolupracovníkù Kroužkovací stanice Národního muzea Výkonný redaktor:

Více

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli

Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Inventarizační průzkum lokality Biocentrum Droždín z oboru lepidopterologie - denní motýli Kód ZCHÚ: - Řešitel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1

28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1. EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 OBSAH 28. Aktiv spolupracovníkù Kroužkovací stanice 1 Dodatky k Pokynùm pro Kroužkovatele 1 EURING nespolupracuje s novì vzniklou katalánskou kroužkovací centrálou! 1 KLVAÒA P. Klíè k urèování stáøí a

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře

Břehové porosty a vodní plocha. Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Břehové porosty a vodní plocha Stručná charakteristika prostředí na Mosteckém jezeře Zkoumaná plocha nádrže je zbytková jáma lomu Ležáky, dříve lomu Richard, kde probíhala těžba již od roku 1900. Středobod

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče

Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče Ornitologický průzkum PR Chropotínský háj podklad pro zpracování plánu péče MUDr.Jiří Zajíc Česká společnost ornitologická Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze (kroužkovatel)

Více

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER

ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Závěrečná zpráva číslo projektu: 131430 ORNITOLOGICKÝ PRŮZKUM NA LOKALITĚ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV SEVER Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity Zadavatel: Český svaz ochránců přírody Zhotovitel: Krásná

Více

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín

Biologický průzkum přechodně chráněné plochy Pískovna Lžín Sdružení pro záchranu prostředí Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 384 971 930, fax.: +420 384 971 939 calla@calla.cz, http://www.calla.cz IČO: 62536761, DIČ: CZ 62536761 Biologický průzkum

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY

PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY VČ. SB. PŘÍR. - PRÁCE A STUDIE, 12 (2005): 163-172 ISBN: 80-86046-75-3 PTÁCI LOKALITY OLŠINY U DOLAN A NÁVRH JEJICH OCHRANY Birds of the Olšiny u Dolan site (Eastern Bohemia) and proposal of their conservation

Více

Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí)

Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí) Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí) Diplomová

Více

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky

V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky PANURUS, 14 (2004): 125-129 125 V V T 2004 nový název, nová tváø, nové pojetí a výsledky Weekend research camp 2004 František Bárta a úèastníci akce Zpracováno z poznámek v terénním deníku, který vedl

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Diverzita městské avifauny a její dlouhodobé změny Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002

9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 PANURUS, 3 (2003): 8-87 8 9. víkendový výzkumný tábor Východoèeské poboèky Èeské spoleènosti ornitologické Krkonošské podhùøí 2002 The 9 th Weekend Research Camp of the East Bohemia branch of the Czech

Více

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice)

Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Panurus, 10 (2000): 65-73 ISBN: 80-86046-43-5 Zpráva o 6. víkendovém výzkumném táboře z okolí Semína (okr. Pardubice) Report on the 6 th Weekend Research Camp Held in Semín Village (Pardubice district)

Více

David Lacina, AOPK ČR

David Lacina, AOPK ČR Ptáci zemědělské krajiny význam, ohrožení, opatření David Lacina, AOPK ČR chřástal a bahňáci chřástal polní Crex crex Celosvětově ohrožený druh stěhovavý louky, (pole) potravou hmyz, bezobratlí, semena

Více

Kdy začínají ptáci ráno zpívat?

Kdy začínají ptáci ráno zpívat? Případová studie vznikla v rámci projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině, který realizovala Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Projekt byl částečně

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděkovský lom CZ0213008

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděkovský lom CZ0213008 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezděkovský lom CZ0213008 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bezděkovský lom Kód lokality: CZ0213008 Kód lokality

Více

Plán péče o přírodní památku Pískovna na cvičišti. na období 1.1.2008 1.1.2018

Plán péče o přírodní památku Pískovna na cvičišti. na období 1.1.2008 1.1.2018 Plán péče o přírodní památku Pískovna na cvičišti na období 1.1.2008 1.1.2018 1 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční kód území:

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem STUDNICKÉ LOUKY Územní ochrana zdejších luk je dnes nezastupitelná v souvislosti s ochranou ohrožených druhů rostlin a živočichů. Mimořádné je zdejší bohatství denních motýlů. 1 Upozornění Publikaci je

Více

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci

SOVY. Obecné informace. - masožravci - noční ptáci - masožravci - noční ptáci - oči směřují dopředu, blízko u sebe, okolo očí tzv. závoj (= uspořádání peří) - hlavu otočí až o 270 o - zahnutý zobák - ostré drápy - vratiprst - lov za soumraku a v noci -

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor

Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor Panurus, 9 (1998): 29-40 ISBN: 80-86046-32-7 Výsledky prvního výzkumu avifauny Vraních hor The first approach to understanding of the avifauna of the Vraní hory mountains (north-east Bohemia) Pavel Žďárek

Více

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů Závěrečná zpráva projektu Foto: J. Maštera Jan

Více

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VÁŽEK (ODONATA) PODBLANICKA

PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VÁŽEK (ODONATA) PODBLANICKA Bohemia centralis 24: 129-149, 1995 PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ FAUNY VÁŽEK (ODONATA) PODBLANICKA The contribution to the knowledge of dragonflies (Odonata) in Podblanicko region (Central Bohemia) Lubomír Hanel

Více

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011

Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 Panurus 21 (2012): 79 88 79 Osmnáctý ročník VVT Broumovsko 2011 The 18 th annual weekend research camp Broumovsko Protected Landscape Area 2011 Tomáš Diviš Olešnice 52, 549 41 Červený Kostelec; e-mail:

Více

MAPOVÁNÍ VÁŽEK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OKRESU KUTNÁ HORA

MAPOVÁNÍ VÁŽEK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OKRESU KUTNÁ HORA MAPOVÁNÍ VÁŽEK NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH OKRESU KUTNÁ HORA Závěrečná zpráva za rok 2010 z programu ČSOP Ochrany biodiverzity Zpracovatel: o. s. Denemark, Masarykova 581, 284 01, Kutná Hora, www.denemark.jidol.cz

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz Vyšný 59 381 01 Český Krumlov Městský úřad Jindřichův Hradec tel.: 380 301 031 Klášterská 135/II fax: 380 301 049 377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz NAŠE ČÍSLO

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

Faunistický průzkum. plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB. Etapa I. - výstavba veřejného hřiště. Praha Zbraslav

Faunistický průzkum. plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB. Etapa I. - výstavba veřejného hřiště. Praha Zbraslav Faunistický průzkum plánovaného golfového areálu PRAGUE NATIONAL GOLF CLUB Etapa I. - výstavba veřejného hřiště Praha Zbraslav Březen červen 2006 Jiří Mařík Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd Skalka

Více

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997

Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Panurus, 9 (1998): 53-61 ISBN: 80-86046-32-7 Ptactvo okolí Starého Labe u Cihelny u Pardubic v období 1984-1997 Birds of Staré Labe u Cihelny near the town of Pardubice in 1984-1997 Zdeněk Horák Úvod Staré

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Kalspot CZ0213029 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kalspot CZ0213029 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Kalspot Kód lokality: CZ0213029 Kód lokality v ÚSOP: 2543

Více

Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek

Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek Seminární práce z biologie Ekologie a etologie vážek 1 Prohlášení Prohlašuji, že tato seminární práce je napsána mnou a nikdo mi při její realizaci nepomáhal. Dále prohlašuji, že byla vytvořena za pomoci

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci:

STOPAR I. stupeň Teoretická část ryby: Úhoř říční Štika obecná Pstruh obecný Okoun říční obojživelníci: STOPAR I. stupeň Teoretická část Správně pojmenuješ 40 obratlovců a znáš o nich základní údaje. Obratlovci: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci ryby: Dýchají žábrami. Rozmnožují

Více

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Podpora hnízdních možností dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Kodet,

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ. 1. 07/1. 3. 11/02. 0007 Sada metodických listů: KABINET PŘÍRODOPISU Název

Více

Zásady budování drobných vodních ploch

Zásady budování drobných vodních ploch Zásady budování drobných vodních ploch Jan Dvořák Mokřady ochrana a management, z. s. duben 2014 Definice drobné vodní plochy - velikost dm 2 stovky m 2 - účel podpora biodiverzity - bez technických prvků

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011 Vojtěch Mrlík & Vojtěch

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

na pozemních komuni kacích v MS Bolina

na pozemních komuni kacích v MS Bolina 4 METODIKA PRÁCE Aplikace pachových repelentů byla provedena v honitbě MS Bolina, která se nachází cca 60 km jihovýchodně od Prahy ve Středočeské pahorkatině nedaleko Vlašimi. Aplikace pachových repelentů

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Ekologie ptáků v lese MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Ekologie ptáků v lese Ekologie ptáků v lese Jiří Reif Ústav pro životní prostředí PřF UK v Praze Ornitologická laboratoř

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech

Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Sborník muzea Karlovarského kraje 22 (2014) 139 Hnízdící ptactvo v Přírodní rezervaci Diana po 35 letech Pavel Řepa Úvod V letech 1974 1976 byl proveden vertebratologický průzkum PR Diana (Řepa 1978).

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti

Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti Tůně pro Arboretum Janovka Projekt: Tůně pro Arboretum Janovka Podpořil v r. 2013 Realizátor PROJEKTU Příležitost k rozmanitosti PLÁN Vybudování tůní a úprava potoka v lokalitě plánovaného Arboreta Janovka.

Více

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ KTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PP CHUCHELSKÁ STRÁŇ

VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ KTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PP CHUCHELSKÁ STRÁŇ VÝSLEDKY INVENTARIZAČNÍHO PRŮZKUMU MOTÝLŮ S DENNÍ KTIVITOU (LEPIDOPTERA, ZYGAENOIDEA, HESPERIOIDEA, PAPILIONOIDEA) PP CHUCHELSKÁ STRÁŇ Jaroslav Zámečník Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, 500

Více

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006

Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 CREX ZPRAVODAJ JIHOMORAVSKÉ POBOČKY ČSO 27 (2007): 91-96 Velký Dvůr u Pohořelic za jarních záplav v roce 2006 The locality of Velký Dvůr near Pohořelice during the spring floods of 2006 Robert DOLEŽAL

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků. (pomůcka k přípravě na poznávačku )

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků. (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Třída: OBOJŽIVELNÍCI Na území České republiky žije celkem 21 druhů obojživelníků ze dvou řádů. Řád ocasatých

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument

Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument Hnízdní společenstva ptáků přírodní památky Chomoutovské jezero Breeding assemblages of the Chomoutovské jezero Natural Monument Karel Poprach 1, Karel Maton 2 & Ivo Machar 3 1 Nenakonice 500, CZ-783 75

Více

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024

Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 Plán péče o Národní přírodní památku Kalendář věků na období 2015 2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: 2318 Kategorie ochrany: Národní přírodní

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ)

OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vč. sb. přír. Práce a studie, 17 (2010): 195-207 ISSN 1212-1460 OBRATLOVCI PŘÍRODNÍHO PARKU A EVL LANŠKROUNSKÉ RYBNÍKY (O. ÚSTÍ NAD ORLICÍ) Vertebrates of nature park and Sites of Community Importance

Více

Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska

Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska STANISLAV DAVID Význam antropogenních vodních biotopů na příkladě vážek (Odonata) Slovenska David, S.: The Importance of Anthropogenic Water Biotopes on the Example of Dragonflies (Odonata) of Slovakia.

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH

Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH 1 Publikace byla zpracována na základě Smlouvy o dílo s Jihomoravským krajem OBSAH Studnické louky 4 Prstnatce 22 Jaro začíná 6 Suchopýr 24 Šafrán 7 Hadí mordy 25 Statný devětsil 8 Pcháče 26 Sasanky 10

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOMNICKÝ RYBNÍK

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOMNICKÝ RYBNÍK Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky LOMNICKÝ RYBNÍK Název zvláště chráněného území Přírodní památka Lomnický rybník Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany jsou

Více

H O L Á S E C K Á J E Z E R A

H O L Á S E C K Á J E Z E R A Přírodní památka H O L Á S E C K Á J E Z E R A Botanický průzkum Autor: Ing. Jindřich Šmiták Česká 32 602 00 Brno Datum zpracování: duben-červenec 2012 1. Stručná charakteristika Přírodní památka Holásecká

Více