VRCHOTOJANOVICKÝ. měsíčník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VRCHOTOJANOVICKÝ. měsíčník"

Transkript

1 VRCHOTOJANOVICKÝ měsíčník SLOVO STAROSTKY 70 let od skončení 2. světové války 2. světová válka se citelně a násilně zapsala do historie našeho státu, našeho území, naší obce. Mnoho lidských osudů bylo násilně změněno, mnoho lidských životů bylo násilně ukončeno. Ve Vrchotových Janovicích to bylo především násilné vystěhování obyvatel, kteří museli opustit své domovy na počátku roku, do , v 5. etapě vysídlení. V této etapě bylo vystěhováno z rozlohy 5530 ha celkem 950 rodin a 3570 obyvatel. Území obce se v této době definitivně stalo součástí velkého vystěhovaného území mezi Vltavou a Sázavou (43350 ha), které posloužilo jako cvičiště pro výcvik německých vojsk, budování koncentračních táborů a v budoucnu mělo být centrem germanizace naší republiky. Sem již Češi neměli mít návratu. Je správné si připomínat těžké období našeho národa a slavné chvíle vítězství nad bezcitností, násilím a útrapami. Je správné vzpomenout těch, kteří za toto vítězství položili to nejcennější, své životy. Jim patří naše poděkování za vítězství a ukončení útrap 2. světové války. Jako každý rok, i letos společně vzpomeneme u památníků obětem 2. sv. války, kde položením věnců uctíme památku obětí nacismu. Pietní akt se ve Vrchotových Janovicích uskuteční ve čtvrtek 7. května. Průvod bude řazen před budovou základní školy a k památníku vyjde v 10:30 hodin. Ráda bych pozvala všechny občany, kterým bude vyhovovat čas, aby se spolu s představiteli obce a žáky a učiteli základní školy pietní vzpomínky zúčastnili. Položeny budou dále věnce u hrobu francouzského vězně na hřbitově u kostela. ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Schůze rady městyse Rada městyse na své 6. schůzi dne mimo jiné doporučila zastupitelstvu: schválit cenovou nabídku projektové přípravy Revitalizace a přestavba ZŠ Vrchotovy Janovice. souhlasila: 1

2 s podáním žádosti SŽDC o prodej, příp. pronájem, pozemků u nádraží s podáním žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského: o Fondu rozvoje obcí a měst Chodník u pomníku k mostku přes Vrchotův potok o Povodňového fondu Studie řešení protipovodňové ochrany pod rybníkem Kněžský o Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek ISZ Rekonstrukce zásahového vozidla Avia o Fondu kultury a obnovy památek Oprava kapličky na Městečku projednala: problematiku stavu splaškové kanalizace a možnost zahájení oprav lapol tuků restaurace v č.p. 46 a vyzvala majitele objektu k nápravě do Rada městyse na své 7. schůzi dne mimo jiné souhlasila: s pronájmem pozemku před budovou obecního úřadu v době od do za účelem zahradního posezení pro cukrárnu pí Jitky Zíkové s návrhem smlouvy o nájmu poz. parc. č. 808/3 v. k.ú. Vrchotovy Janovice a to do pozemek pod autobusovou čekárnou na Městečku projednala: možnost dotace na rekonstrukci místních komunikací ve výzvě ROP č. 85A vzala na vědomí: stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Vrchotovy Janovice pro školní rok 2015/2016 ve výši 200,- Kč/měsíc že MV ČR posoudilo vyhlášku Městyse Vrchotovy Janovice č. 1/2015 jako OZV v souladu se zákonem. red. Z ÚŘADU MĚSTYSE PLÁN pro přistavování kontejnerů pro velkoobjemový odpad v rámci městyse Vrchotovy Janovice: ČÁST STANOVIŠTĚ TERMÍN V.Janovice U střediska května V.Janovice Pacián května V.Janovice U hřiště května Velká Lhota Na návsi května V.Janovice Městečko května Rudoltice Na návsi května Mrvice U zastávky května Šebáňovice U kontejnerů května Znovu a důrazně připomínáme, že tyto kontejnery jsou určeny pro odložení velkého, objemného odpadu, jako např. nábytek, linolea, koberce, ap., nepatří tam železo, sklo, 2

3 papír, plasty, rozvněž ledničky a elektronika, to je odpad separovaný. Do velkoobjemového kontejneru neodkládejte ani zářivky, zbytky barev, a podobně, to je odpad nebezpečný. Naopak tam patří autoskla, to není odpad skleněný. Občany žádáme o důsledné rozlišování objemného, separovaného a nebezpečného odpadu. Šetříme tím. Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 6. června, podrobnosti v příštím čísle. Třídění odpadu Děkujeme všem, kteří poctivě třídí odpady. Mnohokrát probírané téma. Nicméně stále aktuální. Bohužel nestačí jen třídit je také nutno vytříděný odpad ukládat do správných nádob na tříděný odpad a rovněž dbát na to, aby vytříděná surovina nebyla znehodnocená. Při třídění plastů, skla, papírů a nápojových kartonů, je pro zachování možnosti recyklace nezbytné: zavírat kontejnery. Zejména papír nesmí zmoknout. Vlhký nebo mokrý papír znehodnotí celý obsah svozového vozu a z roztříděného papíru se tak stává komunální odpad, za který platíme nejen svoz, ale i skládkování. v případě plného kontejneru, neodkládat odpad vedle. Pokuste se použít kontejner na jiném místě, nebo vyčkejte s likvidací až po svozu. plasty, zejména PET lahve, vytvarovat vždy do takového tvaru, aby zabraly co nejméně místa. Totéž platí o papíru a nápojových kartonech. Stále platí, že železný šrot, popřípadě jiný kovový odpad, mohou občané odložit každý pracovní den od 7.00 do hodin ve dvoře u budovy Úřadu městyse. V případě zavřených vrat, mohou nechat kovový odpad vedle kontejneru na komunální odpad před vraty, nebo požádat některého ze zaměstnanců úřadu o odemčení. Pokud se vám nepodaří vrátit použité elektronické výrobky zpět prodejci, lez je odložit do E boxu, který je umístěn ve vestibulu vchodu do Mateřské školky přede dveřmi do kotelny. Jedná se o použité baterie a drobné elektrospotřebiče. Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu trávy, listí a ost. sypkého materiálu je zajišťován odebíráním na stanovišti ve Vrchotových Janovicích Pacián, přímo do zvláštní sběrné nádoby k tomuto účelu určené. Sběrná nádoba bude na sběrné místo umístěna od pátku do neděle. Větve a dřevní hmotu je možno jako doposud odkládat Na Šancích na místě určeném pro pálení ohňů. Do zvláštní sběrné nádoby je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které je určena. Olej z domácností je možné odevzdávat v PET lahvích do označené popelnice u prodejny Čiperových. Určitě nepatří do splaškové kanalizace! red. 3

4 Změna stanoviště pro odkládání odpadů v Mrvici Vzhledem k tomu, že s nástupem jarního počasí docházelo k neustálému přeplňování kontejnerů na průjezdném stanovišti v Mrvici, mimo jiné i dováženým odpadem a ke znečišťování stanoviště, bylo rozhodnuto o přemístění nádob na odpad k opěrné zdi u zvoničky. Toto opatření bude realizováno v letních měsících, na podzim budou nádoby opět přesunuty na stanoviště u zastávky. red. Pravidelné odečty vody k datu 30. dubna provádí odběratelé sami a údaje hlásí úřadu městyse. Pro hlášení lze využít přiloženého lístku, lze zaslat elektronicky na adresu případně údaj nahlásit panu Hruškovi osobně nebo SMS na tel red. ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V KNIHOVNĚ Výpůjční doba knihovny se od května 2015 mění takto: úterý od 16 do 18 hodin čtvrtek od 17 do 19 hodin. O prázdninách bude knihovna zavřená v červenci od 6.7 do 19.7 a v srpnu od 10.8 do SRDEČNĚ ZVEME Klub důchodců Ve středu se od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse uskuteční tradiční setkání dříve narozených v klubu důchodců. Svaz žen a Červený kříž pořádají zájezd na prodejní výstavu v Chotovinách, a to v sobotu 9. května. Přihlášky přijímá paní Čiperová v obchodě. POHÁDKOVÝ LES V sobotu 30. května se od 13.3o hodin uskuteční již tradiční POHÁDKOVÝ LES v zámeckém parku. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí je pořádán městysem a organizacemi v obci. Při této příležitosti vyzývají organizátoři akce občany, kteří mají zájem na uspořádání akce finančně přispět, aby příspěvky předávali do pokladny na úřadu městyse. red. PODĚKOVÁNÍ Poděkování členkám obou organizací za zdárný průběh březnového plesu ČČK a ČSŽ a za příspěvky do tomboly, také poděkování všem sponzorům, podnikatelům a organizacím. Těším se na další spolupráci. Za ČČK Jana Kramperová 4

5 ZA ZÁBAVOU Ještě v dubnu NEZAPOMEŇTE : S "pálením čarodějnic" 30.dubna souvisí ohlašovací povinnost vůči příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Ohlašování pálení provádějte výhradně prostřednictvím internetu na stránkách Vpravo nahoře (není nutná registrace) pod modrým znakem HZS najděte a odklepněte nápis EVIDENCE PÁLENÍ a na další stránce totéž udělejte u nápisu OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ. Otevře se malý jednoduchý dotazník, který ve všech položkách vyplňte. Jde to velmi rychle a snadno, většinou jen klepnutím na černý trojúhelníček v příslušné položce a výběrem správného údaje. Klepnutím na místo v mapce, kde probíhá pálení, se souřadnice tohoto místa přenesou do řádků označených X a Y a umožní jednoznačně identifikovat místo pálení a vyloučit možný planý výjezd. Vyplněné hlášení si pro vlastní potřebu vytiskněte pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti. Bezprostředně po vyplnění a odeslání ohlášení pálení informujte také velitele zásahové jednotky SDH Vrchotovy Janovice Zdeňka Carbocha na nebo na telefon: Naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné a rozkvetlý park Na osmikilometrové stezce se sedmi zastaveními z Olbramovic do Vrcholových Janovic provede návštěvníky naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné. Trasa stezky otevřené před dvěma lety vede zvlněnou krajinou většinou po polních a vozových cestách nebo vedlejších silnicích. Naučná stezka na informačních panelech všech zastavení představuje některou z významných osobností salónu Sidonie Nádherné, které na zámku ve Vrcholových Janovicích trávili čas s poslední šlechtické majitelky zámku. Byl to například básník Rainer Maria Rilke, spisovatel Karel Kraus, malíř Max Švabinský, vnučky presidenta Masaryka, Herberta a Anna, kněžna Mechtilda Lichnowská, zakladatel průhonického parku Sylva-Taroucca, zahradní architekt Camillo Schneider, kníže Maxmilián Lobkowicz s chotí Gillian, biskup Antonín Podlaha a další. Krajinářský park ve Vrchotových Janovicích patří k nejvíce obdivovaným parkům v Čechách. Jeho současná podoba se vyvíjela déle než 200 let a je výsledkem šťastného setkávání osvícených majitelů, jakými byli např. František Arnošt ml. hrabě z Vrtby, Josef 5

6 Vratislav, hrabě z Mitrovic či Karel a Sidonie Nádherní z Borutína s nadanými architekty, jako např. Camillo Schneider. A právě v jarních měsících patří díky rozkvetlým rododendronům k nejpůvabnějším z celého roku. Kudy z nudy POCHOD PRAHA - PRČICE Vojkov Přednáška Mgr. Michala Sejka, ředitele Státního okresního archivu v Benešově - Vojkovský špejchar: Jaro 1945 ve výcvikovém prostoru SS aneb konec 2. světové války na Benešovsku, Sedlčansku a Neveklovsku. Ve své přednášce se vrátí do dní jara roku 1945 na Benešovsku, Sedlčansku a Neveklovsku. Mluvit bude nejen o konci 2. světové války, ale především o tom, jakým způsobem tuto oblast ovlivnila existence výcvikového prostoru SS. Po přednášce proběhne malý kulturní program. Po přednášce proběhne malý kulturní program h h. Zámecké slavnosti Domov seniorů Vojkov: bohatý program Votice h. Výstava k 70. výročí skončení 2 sv. války Knihovna Votice h. Beseda se Stanislavem Motlem zas. Místnost MÚ Votice 6

7 Sedlčany h Divadelní představení Parohaté pověsti, Spolek ochotníků v Sedlčanech, další představení , a h. Sedlčanskem na kole Vzhůru do pedálů, start nám. T.G.M. Benešov Benešovský jarmark Vlašim Slavnostní otevření expozice AUERSPERGOVÉ, Muzeum Podblanicka Zámek Konopiště zve návštěvníky na novou Loveckou trasu Státní zámek Konopiště nabízí návštěvníkům od letošní turistické sezony novou Loveckou trasu. Propojila dosavadní tři prohlídkové okruhy a nabízí i něco navíc třeba tajné schodiště ve věži spojující pracovny někdejšího majitele zámku Františka Ferdinanda d Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu, rozené Chotkové, nebo takzvanou prachovnici s balkonem a výhledem na severní křídlo zámku. Nová prohlídková trasa návštěvníky zavede do loveckých chodeb s trofejemi, zbrojnice, soukromých pokojů Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, do Kamzičího a Parůžkového pokoje, knihovny, kuřáckého salonu nebo střelnice s akustickými a pohyblivými terči. Lovecký okruh otestovali první návštěvníci už loni na podzim, v době honů. Atraktivní téma je tehdy oslovilo, byli velice spokojeni a v návaznosti na jejich reakce jsme Loveckou trasu zavedli jako čtvrtý prohlídkový okruh, dodala Jana Sedláčková. Na novou exkluzivní trasu se může vydat skupinka maximálně 15 lidí, podle kastelánky je proto lepší si prohlídku předem objednat. TZ kastelánky J. Sedláčkové EKORADA NA TENTO MĚSÍC Chraňte mokřady Odhaduje se, že ve dvacátém století byla zlikvidována polovina z celkové plochy mokřadů na Zemi. Před tím zahrnovaly asi 6 % rozlohy souše. Mokřady jsou však pro nás zcela nezbytné. Bez mokrých míst v krajině (mokřadů, bahnišť, tůní, blat, slepých ramen potoků a řek, kaluží, bažin aj.) je silně ohrožena její schopnost uchovávat vodu pro člověka v potřebném množství i kvalitě. Jejich odvodňování a přeměna na stavební parcely či pole působí dalekosáhlé škody na vodním režimu krajiny. V deštivých obdobích mokřady zadržují a v suchých uvolňují velké množství vody. Mnohem více, než umělé vodní nádrže. Např. mokřad o ploše pouhých 10 m² zadrží až 9000 litrů vody. Brání tak povodním i ničivému suchu. Filtrují vodu a vstřebávají znečištění fungují jako výkonná čistírna. Probíhá v nich rozklad řady odpadních látek a v jejich usazeninách je poután uhlík, jehož nadbytek v atmosféře působí škodlivě. Jsou výjimečným ekosystémem a útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, čejky, bekasiny a mnoho dalších pozoruhodných druhů. Dá se říci, že nejvýznamnější mokřady na území České republiky jsou díky profesionálním orgánům ochrany přírody zmapovány a vesměs chráněny. V republice jsou však tisíce malých, nenápadných a vesměs nijak chráněných mokřadů. I ony mají velký význam v režimu vody v krajině, i ony jsou oázami přírody, avšak mnoho se o nich zatím neví. Často dokonce ani to, že existují. Proto jsou mokřady na vhodných místech obnovovány a Český svaz ochránců přírody již deset let 7

8 ohrožené mokřady v rámci své kampaně Místo pro přírodu vykupuje, aby z pozice vlastníka zajistil jejich ochranu. Projekt ČSOP Naše mokřady si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky. Rady pro eko-logický přístup Mokřady ohrožuje odstraňování vegetace a časté sekání trávy v oblastech, odkud jsou napájeny vodou. Pokud v období sucha necháte trávu v okolí mokřadu neposekanou, zabráníte tak vysychání pozemku a zániku mokřadu. Mokřady ohrožuje výstavba mimo intravilán obcí a budování pro vodu nepropustných ploch. Mokřady ohrožuje používání pesticidů. V okolí mokřadů je nikdy nepoužívejte, i kdyby výrobce zaručoval jejich neškodnost. Mokřadní organismy jsou k těmto látkám obzvlášť vnímaví. Mokřady můžete cíleně zakládat v podobě malých prohlubní kdekoliv v krajině, kde je dostatečně vysoká hladina spodní vody nebo její povrchový přítok. Často stačí jen vykopat menší prohlubeň a zabránit vysoušení okolí. Význam mají i sezónní mokřady takové, které na část roku vyschnou. Zahradní jezírko může plnit funkce mokřadu, pokud je založené v přírodním stylu. Nemělo by být oddělené od okolní půdy neprostupně pro vodu a mělo by umožňovat růst bahenních rostlin a migraci živočichů z okolní přírody. Plastová nádrž zakopaná v zemi uprostřed intenzívně sekaného trávníku funkce mokřadu neplní. ČSOP Vlašim PLACENÁ REKLAMA Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E / Náklad 430 ks z d a r m a / číslo 4/2015 vychází 23. dubna 2015 Uzávěrka příspěvků pro číslo 4/2015 = 20. května 2015 /redaktor Jana Čechová/ Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice 2, , tel , 8

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014

Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody. ALBERT EINSTEIN ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Vrchotojanovický měsíčník 04/2014 Zastupitelstvo městyse na svém posledním veřejném zasedání přijalo usnesení,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011

Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. MIGUEL DE CERVANTES ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých

Více

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina

Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 301 květen 2015 Vyjádřete se k budoucímu rozvoji města Vážení spoluobčané, součástí tohoto vydání Našeho domova je dotazník, který poslouží jako důležitý podklad

Více

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA

ZPRAVODAJ. Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2008 1 Masopustní průvod prošel 26. ledna 2008 Přerovem. Slunečné, ale chladné počasí, vylákalo do ulic naší obce několik

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel.

Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech. Lokalita Suchdolec je připravena na prodej parcel. číslo 05/roč. 03 list MÚ 1. KVĚTNA 2006 V O Ž I Č A N L I S T P R O P O U Č E N Í A Z Á B A V U Čištění odpadních vod ve městě a jeho místních částech Se životem občanů i osob podnikajících ve městě a

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Tajemná fotografie z okupace. Str. 24

Tajemná fotografie z okupace. Str. 24 Nelly Billová v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 Tajemná fotografie z okupace. Str. 24 Pozor! V neděli 29. března v 02.00 hodin začíná letní čas. 6/2009 26. bfiezna 2009 roãník XV. Hole ovsko

Více

Slovo starosty. Stoleté výročí povodně na Chotýšance. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Stoleté výročí povodně na Chotýšance. Vážení spoluobčané, květen 2006 12 Slovo starosty Vážení spoluobčané, představuji Vám novou podobu Postupického zpravodaje, kterou jsme se společně s dalšími aktivisty rozhodli připravit. Rozšíříme tak možnost toku informací

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

kalendář akcí červen 2013

kalendář akcí červen 2013 kalendář akcí červen 2013 1. 6. So Rybářské závody pro děti (více: Z činnosti...) 7.00-11.00 h. KNIHOVNA OTEVŘENA + akce Vyměň svoji dětskou knížku 9.00-12.00 h. Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti...)

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi

Život ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ. Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi Život 3/2010 3/2010 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník LI OBSAH Úvod - cena panu Antonínu Marečkovi 1. Úvod cena panu Antonínu Marečkovi...1 2. Slovo redakce...3 3. Koncert

Více

měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč Nebeský portál, oceněný snímek soutěže Světelsko ve fotografii 2013 (foto: Oldřich Rod) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Zasedání zastupitelstva. str. 3 Z historie...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL!

ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ DOČKALI JSME SE REKONSTRUKCE MOSTU. TO NENÍ APRÍL! DUBEN 2015 INZERCE OBSAH RADNICE INFORMUJE...3 Usnesení RM Železný Brod z 6. schůze...3 Kontrola na Městské čerpací stanici...5

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008

hostivický měsíčník Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 hostivický měsíčník ROČNÍK 35 Červen Červenec 2008 Co ukryla zem... výstava v přízemí hostivického zámku Z obsahu: Foto: M.Křižková Zprávy z radnice Obecně závazné vyhlášky č. 1 a 2/2008 Seznam sběrných

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI-

SENIOR poskytuje služby už dvacet let Tři dny oslav uspořádal SENI- Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. května 2015 číslo 5 ročník 25 zdarma neprodejné Oslavy výročí konce 2. světové války strana 2 Kabelkový veletrh strana 7 VÁŠ STABILNÍ INTERNET NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Více