QUO VADIS, SCIENTIA. QUO VADIS, SCIENTIA? reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ II / MMXIII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QUO VADIS, SCIENTIA. QUO VADIS, SCIENTIA? reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0136 II / MMXIII"

Transkript

1 QUO VADIS, SCIENTIA? QUO VADIS, SCIENTIA? reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ II / MMXIII

2 Živly jsou tři, tak jako jsou tři největší samostatné části světa, ZEMĚ, VZDUCH a VODA. Liší se stálou tuhostí, plynutím, tekutostí. Země totiž neplyne. Vzduch netuhne. Voda může obojí: jedině ona je v koloběhu. Jan Amos Komenský, Pansofie Elementa sunt tria, tanquam tres maximae Mundi partes integrantes, TERRA, AER, AQVA: differentia per Consistentiam, Fluorem, Liquorem perpetuum. Terra enim non fluit, Aer non consistit. Aqua potest utrumque: sola illa circulatur. Iohannes Amos Comenius, Pansophiae Dílně lidské všemohoucnosti se říká MYSL (rozum) a je to Bohem věnovaný nástroj pro vyzvědění všeho. Skládá se z nadání, úsudku, paměti neboli z vnímání, rozsuzování, vštěpování. Jan Amos Komenský, Pansofie Omniscientiae Humanae fabrica dictur Mens (Ratio) qvae est omnia sciscitandi divinitus datum Instrumentum. Absolvitur Ingenio, Judicio, Memoria Sive Perceptione, Dijudicatione, Infixione. Iohannes Amos Comenius, Pansophiae OBSAH Ochrana přírody založená na vědeckých důkazech Čistá půda, nutná podmínka naší existence Podzemní voda Raci jsou považováni za indikátory kvality vody Jako ryba ve vodě odpadní Kvalita a využití odpadů Stručná historie měření ozonu v České republice Efekt motýlích křídel znesnadňuje meteorologům práci Výkupy zachraňují orchideové louky, pralesy i cenné mokřady Kdy je přírodě nutné pomoci I V VII X XII XIV XVI XVIII XX QUO VADIS, SCIENTIA? Vydává COMENIUM o. p. s. IČ Správní rada doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc. (předseda) prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. prof. RNDr. Emanuel Svoboda Dozorčí rada Ing. Pavel Franče, CSc. (předseda) RNDr. Irena Přádná prof. Ing. Vladimír Wsól, DrSc. Grafická úprava Lucie Burešová Tisk REVON Praha s. r. o. za spolupráce s LOGOSIGN a. s.

3 Ochrana přírody založená na vědeckých důkazech V ideálním případě poskytují věda a výzkum ochraně přírody nejen nezbytný koncepční rámec, ale především data, důkazy a argumenty získané výzkumem, monitorováním a hodnocením modelových složek biodiverzity. Ochrana přírody je potřebuje nejen pro vytváření a naplňování koncepcí, strategií a programů, ale zejména pro každodenní činnost. Ve Spojeném království působí uznávané Středisko pro ochranu přírody založenou na důkazech (Centre for Evidence- -based Conservation, a prosazovat obdobný přístup se snaží i iniciativa ConservationEvidence.com. Bouřlivý rozvoj systémové analýzy, matematického modelování, využití scénářů a nakládání s neurčitostí umožňují daleko lépe než v minulosti co nejobjektivněji hodnotit možné dopady rozhodnutí státní správy a samosprávy na přírodní prostředí. Jak to chodí v Úmluvě o biologické rozmanitosti (CBD) Protože ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné využívání jejích složek by měly být Podporu veřejnosti pro péči o životní prostředí pomáhají získávat oblíbená, charismatická a nekonfliktní zvířata, jako je panda velká (Ailuropoda melanoleuca). Označujeme je proto jako vlajkové druhy ochrany přírody. založeny na nejnovějších dostupných poznatcích přírodních a stále častěji také společenských a hospodářských věd, nikoli ideologicky předpojatých názorech, uplatňuje se i v CBD postup, známý z jiných mezinárodních mnohostranných úmluv zaměřených na životní prostředí. Poradní orgán pro vědecké, technické a technologické záležitosti (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, SBSTTA) má za úkol připravovat smluvním stranám Úmluvy o biologické rozmanitosti odborně podložená doporučení, nutná pro její účinné naplňování. Přitom uvedená doporučení by neměla být ovlivněna ani předem danými politickými stanovisky, ani otázkou, jaké si jejich realizace vyžádá náklady. Zasedání SBSTTA se proto účastní nebo by se ho alespoň oficiálně měli účastnit odborníci zastupující státní i nevládní sektor. Doporučení SBSTTA jsou, ať už v jedné, nebo několika variantách, následně předkládána zasedání konference smluvních stran CBD, která po často zdlouhavém vyjednávání přijímají konkrétní politická rozhodnutí. V České republice působí jako národní kontaktní místo SBSTTA odborná instituce Ministerstva životního prostředí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Její pracovník dva roky vědeckému panelu Úmluvy o biologické rozmanitosti předsedal a AOPK ČR se pravidelně podílí na přípravě a recenzi podkladů projednávaných SBSTTA. Podle nedávného výzkumu, uskutečněného Evropskou agenturou životního prostředí (EEA), vnímá většina Evropanů městskou zeleň jako část lidských sídel jednoznačně zkvalitňujících jejich život. Na snímku park Esplanade v centru Kodaně. I

4 Invazní nepůvodní druhy již delší dobu nepředstavují hrozbu jen pro izolované ekosystémy. Tokozelka sličná (Eichhornia crassipes), známější spíše pod označením vodní hyacint, se původně vyskytovala pouze v Jižní Americe. V rozvojových zemích má na svědomí újmu v hodnotě větší než 100 milionů USD (1,95 miliardy Kč) ročně zejména tím, že znehodnocuje vodní zdroje vytvářením souvislého porostu jako na thajské řece Čaopraja. Ochrana biodiverzity potřebuje vědu i na nové problémy Protože biologická rozmanitost představuje značně široký zastřešující pojem, zabývá se SBSTTA kromě tradičních, dlouhodobě řešených témat i aktuálními otázkami souvisejícími s problematikou biodiverzity. Při hodnocení dopadu biopaliv na přírodu se ukazuje jako podstatné brát v úvahu celý cyklus jejich výroby a dopravy na místo určení. Do výpočtů musíme zahrnout například palivo spotřebované zemědělskými stroji při pěstování plodin, z nichž se vyrábějí biopaliva I. generace neboli agropaliva, či při vlastním zpracování biopaliv nebo energii nutnou na výrobu hnojiv nebo látek na hubení škůdců (pesticidů). Energetická návratnost biopaliv se navíc může významně lišit nejen podle druhu pěstované plodiny, ale závisí i na klimatických a půdních podmínkách či na nadmořské výšce. Pod pojmem geoinženýrství chápeme snahu stabilizovat klimatický systém Země technologickými zásahy do energetické rovnováhy planety s cílem omezit dopady změn podnebí. Jedná se jednak o metody snažící se ovlivnit dopad a následné pohlcování slunečního záření na Zemi (používání aerosolů síry ve stratosféře, využití zrcadel ve vesmíru a posilování albeda, schopnosti odrážet dopadající záření v mracích řízenou změnou počasí), jednak o odstraňování uhlíku z atmosféry (ukládání CO 2 do vodního sloupce, na mořské dno nebo do podpovrchových geologických útvarů, hromadění biomasy v oceánu, sycení oceánu sloučeninami železa). Známý zakladatel firmy Microsoft a vyhlášený filantrop Bill Gates je například velkým podporovatelem myšlenky přesměrování a potlačování hurikánů, a stal se proto spoluautorem amerického patentu na rozsáhlou manipulaci vodního sloupce v mořích vháněním teplé vody z povrchu oceánu do spodních vrstev. I když naše znalosti o možných dopadech geoinženýrství na biologickou rozmanitost zůstávají omezené, zdá se, že v tuto chvíli neexistuje žádná geoinženýrská metoda, která by byla současně dostatečně účinná, bezpečná a cenově dostupná. Na rozdíl od genového inženýrství, které dědičnou informaci upravuje, ji syntetická biologie nově vytváří, přičemž se inspiruje existujícími formami života, nebo ji proměňuje zcela zásadním způsobem. Vědci se snaží zjednodušit stávající biologické systémy například vytvořením minimálního genomu, nebo naopak sestavit ze základních skladebných částí složitější, ale přitom odpovídajícím způsobem fungující celky, jako je umělá buňka. Syntetičtí biologové se soustřeďují na viry, bakterie, kvasinky a řasy. Ochranáře nejvíce zajímají možné nevratné škody na přírodě, pokud by se nový obor vymkl kontrole. Obdobně jako v případě geneticky modifikovaných organismů nebo přístupu ke genetickým zdrojům nebude ani v tomto případě jednoduché najít politicky přijatelný a přitom odborně podložený kompromis. Již dnes našly nanomateriály široké uplatnění v lékařství, strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu, výrobě potravin, spotřební elektronice a kosmickém nebo vojenském průmyslu. V lékařství se s úspěchem využívají v umělých kloubech či srdečních chlopních a mohou se využívat i při náhradě tkání. Také vysokokapacitní záznamová média a zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením se bez nich už neobejdou. U automobilistů si pochopitelnou oblibu získaly samočisticí nepoškrabatelné laky: jimi natřený povrch stačí ošetřovat čistou vodou. Na druhou stranu mohou právě nanočástice poškozovat dědičnou hmotu (DNA), způsobovat záněty a významně napomáhat nebezpečným látkám vstupovat do našeho organismu.

5 Turistika dokáže lidem přiblížit krásy přírody a krajiny: měla by ale být citlivá k přírodě. Švýcarská část pohoří Jura se netěší takovému zájmu návštěvníků jako Alpy. Celosvětový úlovek mořských ryb, který se od konce 2. světové války, odkdy máme k dispozici hodnověrné údaje, zvýšil více než šestnáctinásobně, vrcholil na konci 80. let 20. století a od té doby pomalu, ale vytrvale klesá. Uvádí se, že až 70 % rybích populací ve světovém oceánu trpí nadměrným rybolovem. Rozdíl mezi poptávkou po rybách a jejich globálním úlovkem musí doplňovat chov těchto obratlovců. Obrázek představuje rybí trh v norském Trondheimu. Pomůže úplně nová struktura? Protože se delegáti SBSTTA v nedávné době soustřeďovali stále více místo odborných diskusí na zdlouhavá politická vyjednávání a protože úspěch rozsáhlého projektu Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí (Millennium Ecosystem Assessment, MA, org) jasně ukázal možnosti i omezení současné vědy, rozhodlo v prosinci 2010 Valné shromáždění OSN po víceleté nejednoznačné diskusi o ustavení Mezivládního panelu pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services, IPBES, Stalo se tak v dubnu 2012 v Panama City. Měl by být obdobou dobře známého Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, a zprostředkovávat nejen CBD, ale i dalším mezinárodním mnohostranným úmluvám zaměřeným na biodiverzitu současné vědecké poznatky uplatnitelné v praxi. RNDr. Jan Plesník, CSc. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR foto: autor článku Poměr mezi rozlohou, kde již bylo původní prostředí pozměněno člověkem na zemědělskou půdu nebo zástavbu, a chráněnou plochou je nejvyšší u travinných porostů mírného pásu, savan a křovinných porostů. Národní park Niokolo-Koba v Senegalu byl zřízen zejména na ochranu velkých savců, jako je buvol krátkorohý (Syncerus caffer brachyceros). Jejich početnost ale v posledních dvaceti letech významně snížili pytláci. III

6 Půda je nejsvrchnější, zemitá vrstva zvětralé pevné kůry zemské, směs drobných, pevných částic zemitých, kapalin a plynů; zvláštní fázi tvoří v ní půdní zvířectvo neboli edafon, soubor ústrojenců, jejichž život je s půdou svázán (bakterie, řasy, prvoci, červi, členovci atd.). Ottův slovník naučný/ Dodatky, 1938 IV

7 Čistá půda, nutná podmínka naší existence Jak vzniká půda Půdu vnímáme jako něco zcela samozřejmého, běžnou součást našeho prostředí. Půda přitom vzniká velmi pomalu, jeden centimetr půdy v průběhu zhruba jednoho sta roků, v závislosti na přírodních podmínkách. Půda je živý útvar složený z minerálního podílu, který vzniká z tzv. půdotvorného substrátu větrajících hornin a dále organického podílu, tzv. půdní organické hmoty, kterou tvoří uhynulá těla rostlin a živočichů v různém stupni rozkladu. Aby se mohla organická složka půdy rozložit a přeměnit až na humusové látky, musí být půda osídlena obrovským množstvím mikroorganizmů a dalších zástupců ze skupiny členovců a obratlovců. Kdo by u nás neznal populárního krtka, který je na půdním prostředí zcela závislý? K čemu půda slouží Půda má několik základních funkcí. Je prostředím nutným pro růst rostlin a živočichů, zajišťuje obživu zvířatům a lidem, je zdrojem obrovské druhové rozmanitosti (biodiverzity), je obrovskou zásobárnou vody a filtruje nečistoty z vody pronikající do hlubších vrstev půdy, a tím podmiňuje čistotu tzv. podzemní vody. Půda má tu vlastnost, že dokáže dlouhodobě kumulovat různé typy látek, a to povahy anorganické i organické. Má to své výhody i nevýhody. Pozitivní je kumulace živin nutných pro růst rostlin. Negativní je naopak kumulace znečišťujících látek, které mohou ohrozit řadu základních funkcí půdy. V poslední době je půda i rychlým zdrojem zbohatnutí, když se výhodně prodává pro výstavbu logistických, nákupních a zábavních center, výstavbu infrastruktury apod. Podle statistik Ministerstva životního prostředí ubývá v České republice každý den téměř 15 hektarů zemědělské půdy, která je překryta nepropustným povrchem. To je rozloha 15 fotbalových hřišť každý den! Přitom každý den na zeměkouli přibývá obrovské množství hladových krků. Co až bude tato půda scházet? Nebude už pozdě? Je všude půda stejná? Půda se může významně lišit podle toho, za jakých podmínek vzniká. V současné době je již vypracován tzv. klasifikační systém půd a vědní obor, který se půdou zabývá, se jmenuje pedologie (známý je i český název půdoznalství). O tom, jaká půda na kterém místě zeměkoule vznikne, rozhodují dva základní faktory půdotvorný substrát (typ horninového podloží) a klima. Jenom v České republice existuje rozmanité množství půd, které se klasifikují jako půdní typy. Mezi nejúrodnější patří černozemě, k pěstování cukrovky se hodí zejména hnědozemě, na horách se setkáme s podzoly a podél říčních toků vznikají sedimentací erodovaných půdních částic fluvizemě. Nejrozšířenějším půdním typem u nás jsou kambizemě, dříve označované jako hnědé půdy. Podle využití se půda může dělit na půdu zemědělskou, lesní a nezemědělskou. Zemědělská půda se dále dělí na ornou, travní porosty, chmelnice, vinice atd. Způsob využití půdy utváří charakter krajiny. Jaký význam má čistá půda? Nejenom dostatečné množství zemědělské půdy, ale také její kvalita je důležitá z pohledu výroby nezávadných výrobků rostlinného a živočišného původu. Půda je základní složkou potravního řetězce, na znečištěné půdě lze těžko vypěstovat nezávadné plodiny pro lidskou výživu nebo výkrm zemědělských zvířat. Znečištění půdy má však i další negativní dopady, kdy jsou ohroženy základní funkce půdy. Například omezení činnosti půdních mikroorganizmů vlivem znečištění omezuje i vznik humusových látek, které stmelují půdní částice. S tím je pak spojena větší náchylnost půdy k vodní i větrné erozi unášení půdních částic vodou a větrem. Erodovaná půda má pak menší schopnost zadržovat vodu a lehce vysychá. Je více náchylná ke zhutnění při pojezdu zemědělské techniky a do zhutnělé půdy se špatně vsakuje voda. Ta pak rychle odtéká po povrchu, tím se opět urychluje proces vodní eroze a dochází k silnému omezení schopnosti krajiny akumulovat vodu. Velké množství vody při prudkých deštích nebo tání sněhu pak odtéká do povrchových vod a vzniká velmi nebezpečný jev povodně. Z uvedeného je patrné, že zdravá půda má v krajině a v životě člověka obrovský význam. Tím, že se člověk k půdě často chová nešetrně nebo kořistnicky, si v důsledku sám komplikuje vlastní existenci. V

8 Winston Churchill řekl: Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe. Jakým způsobem dochází ke znečištění půdy? Kumulace vysokých obsahů nežádoucích chemických prvků a sloučenin v půdě se nazývá kontaminace. Může se jednat o anorganické prvky (např. těžké kovy) a jejich sloučeniny nebo organické látky (chlorované uhlovodíky, dioxiny apod.). Všechny tyto chemické sloučeniny se dostávají do půdy několika způsoby. Významné jsou exhalace z dopravy, průmyslu, spalování fosilních paliv apod. dopadající na půdu ve formě imisních spadů. Rovněž přímé znečištění z nelegálních skládek odpadů může vážně narušit čistotu půdy, dále rozkladem různých typů umělých hmot vznikají nebezpečné sloučeniny, které působí přímo v půdě nebo jsou splaveny do povrchových vod, kde působí toxicky na vodní organismy. Také zemědělská výroba zatěžuje půdu nevhodnými látkami, zejména některé starší typy přípravků na ochranu rostlin (DDT) byly toxické pro celou řadu půdních organizmů. Vyšší obsahy nežádoucích látek mohou obsahovat i některé typy anorganických a organických hnojiv. Proto je jejich aplikace ve většině případů vázána na registraci hnojiv nebo právní předpisy. Jejich obcházení může často vést ke zbytečné zátěži půd nežádoucími látkami. Vztah půdy a vody v krajině Půda a voda v krajině se významně ovlivňují a platí to i v oblasti znečištění. Na jednu stranu se mohou ze znečištěné půdy vyplavit nežádoucí sloučeniny do povrchových i podzemních vod, avšak dochází i k opačnému případu, kdy znečištěná voda kontaminuje půdu. K takovým situacím dochází v záplavových zónách podél velkých vodních toků, kdy pravidelné nebo extrémní povodně vedou k zaplavení rozsáhlých ploch. Voda z těchto toků zpravidla obsahuje (zejména při velkých povodních) znečišťující látky z vyplavených průmyslových objektů, provozů, čerpacích stanic apod. Ale i nedostatečné čištění odpadních vod významně přispívá ke znečištění vody a následně půdy podél vodních toků. Tyto půdy (fluvizemě) jsou zpravidla velmi úrodné a tradičně využívané k zemědělské výrobě, často se na nich pěstuje i zelenina. Bohužel kvůli pravidelným záplavám patří zároveň i mezi naše nejvíce znečištěné půdy, takže vyžadují pravidelnou kontrolu. Je možné znečištění půdy regulovat? V dnešní době již díky výzkumu umíme určit, kdy už je půda nebezpečně kontaminována a nemůže být využita jako půda zemědělská. Zároveň jsou v našich právních předpisech uvedeny podmínky použití hnojiv a dalších materiálů, které se k zúrodnění půd v zemědělství využívají, a tím je regulován vstup nežádoucích sloučenin do zemědělských půd a potravin, které jsou nezřídka podrobeny kontrole. Protože spektrum znečišťujících látek je široké a jsou stále objevovány negativní účinky mnoha dalších sloučenin, je věnována výzkumu na tomto poli vysoká pozornost i v České republice. doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. VI

9 Podzemní voda Podzemní voda se v souladu se svým označením nachází pod zemí, tedy pod zemským povrchem. Ve starších a někdy i v současných popularizačních pracích bývá ve stejném smyslu označována nevhodným synonymem spodní voda. Původní přírodní podmínky se v současném životním prostředí, významně ovlivňovaném člověkem, značně změnily. Roli podzemní vody je nyní v souvislosti s všeobecně se prohlubujícím poznáním přírodních procesů a se současným technickým rozvojem přisuzován daleko větší význam než dříve. Podzemní voda se kromě své odvěké funkce zdroje pitné a užitkové vody pro člověka stává významným, často omezujícím činitelem při inženýrské činnosti člověka a médiem přenosu přírodních látek i kontaminantů antropogenního původu. Podzemní voda je také stále více chápána jako činitel podstatně spolupůsobící při řadě geologických procesů. Podzemní voda spolu s vodou povrchovou tvoří součást celkového oběhu vod na Zemi. Přes odlišnosti v odhadech zastoupení jednotlivých druhů vod v zemské hydrosféře se různí autoři shodují v názoru, že z celosvětového objemu všech vod zaujímají vedle cca 94 až 97 % slaných vod v mořích a oceánech ze zbývajících vod sladkých (tedy prostých, neslaných) největší podíl podzemní vody a vody ledovců. Odhady všech vod v ledovcích se pohybují kolem 2 %, u podzemních vod kolísají mezi 1 až 4 %. Přitom veškerá neslaná povrchová voda řek a jezer je odhadována pouze v setinách až tisícinách procent. Poměr všech sladkých podzemních a povrchových vod světové hydrosféry, člověkem využitelných a běžně využívaných, vyznívá tedy jednoznačně v poměru 100 : 1 až : 1 ve prospěch vod podzemních. Je však nutno téměř vždy počítat s podstatně delšími časovými intervaly pohybu a obnovování podzemní vody oproti vodě povrchové. V územích s omezenou tvorbou přírodních zdrojů podzemní vody anebo v místech jejího intenzivního využívání pak může dlouhodobě docházet jak ke zmenšování množství vody, které člověk využívá, tak ke zhoršování kvality vody pozvolnou kontaminací. Stejně dlouhodobá, pokud vůbec technicky a ekonomicky možná, pak bývá také reparace původních, člověkem neovlivněných přírodních poměrů. Vzhledem ke geografické pozici Česka na pomyslné střeše Evropy podél hlavních evropských rozvodnic můžeme právem pokládat podzemní vodu za naše nesmírně cenné přírodní bohatství, neboť většina spadlých atmosférických srážek z našeho státního území poměrně rychle odtéká velkými přeshraničními toky Labem, Moravou a Odrou do sousedních států. Na našem území pak zůstává jen menší část vody, která se během svého přírodního koloběhu stačila vsáknout do horninového prostředí, a dala tak vzniknout podzemním vodám. Toto vše, a jistě ještě mnoho dalších faktorů, vede v Česku k dlouhodobému zájmu o podzemní vody. Unikátní geologická stavba našeho státního území spolu s jeho hustou geologickou prozkoumaností podnítily zájem několika generací odborníků o podzemní vody, a staly se tak základem pro rozvoj špičkového vědního oboru regionální hydrogeologie, který v průběhu uplynulých dekád přinesl obrovské množství poznatků. Těm však po uplynulém více než půlstoletí chyběla regionální syntéza systematicky popisující podzemní vody na celém území České republiky a v jejím blízkém příhraničí. VII

10 Důvodů k sestavení monografie o podzemních vodách České republiky (Krásný et al., 2012) a jejímu následnému vydání ve vydavatelství České geologické služby možno vyjmenovat povícero. Namátkou lze uvést stále stoupající význam podzemní vody pro lidskou společnost, zvětšující se rizika jejího ohrožení v souvislosti s postupující urbanizací a průmyslovým a zemědělským rozvojem krajiny, potřebu její ochrany jako významného přírodního zdroje a složky životního prostředí. Dalším podstatným důvodem byla skutečnost, že na začátku devadesátých let dvacátého století došlo k zásadní změně charakteru prováděných hydrogeologických prací. V souvislosti se změnou společenských poměrů byly po roce 1989 velmi omezeny státem financované regionálně zaměřené hydrogeologické práce. Hydrogeologická praxe v následujících letech se stále více orientovala na řešení environmentálních problémů obvykle lokálního rozsahu. Devadesátými lety dvacátého století téměř úplně skončilo období systematicky řízených regionálně hydrogeologických průzkumů a také programů přehledného hydrogeologického mapování. V předcházejícím takřka půlstoletém období, zahájeném pracemi zakladatele české regionální hydrogeologie profesora Oty Hynie, bylo v mnoha oblastech provedeno velké množství hydrogeologických studií regionálního rozsahu nejrůznějšího zaměření. V průběhu tohoto dlouhého období se rovněž značně změnila a rozšířila metodika hydrogeologického studia a byly získány nové důležité geologické a hydrogeologické poznatky. Druhou polovinu dvacátého století tak lze bez nadsázky označit jako etapu zásadního příspěvku k regionálně-hydrogeologickému poznání Česka. V rozsáhlých územích byly provedeny regionální hydrogeologické průzkumy s oceněním přírodních zdrojů a využitelného množství podzemních vod. Celé území dnešního Česka bylo zpracováno odborníky z tehdejšího Ústředního ústavu geologického a zobrazeno v tiskem vydané hydrogeologické mapě měřítka 1 : doprovázené textovými vysvětlivkami. Celé naše státní území bylo také pokryto 211 publikovanými listy hydrogeologické mapy měřítka 1 : , tvořícími součást Souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů, vydávaného po více než jedno desetiletí Českým geologickým ústavem. V průběhu tohoto dlouhého období se rovněž značně změnila a rozšířila metodika hydrogeologického studia a byly získány nové závažné geologické a hydrogeologické poznatky. Došlo i k významným posunům v hodnocení praktického významu různých hydrogeologických prostředí větší význam začal být zcela oprávněně přisuzován mj. oblastem s převahou či výlučným zastoupením krystalinických a dalších tvrdých hornin. Postupně bylo sice stále větší množství prací orientováno na aplikované hydrogeologické problémy, i ty však byly často řešeny v regionálním rozsahu, jako hydrogeologická problematika důlních oblastí, otázky geneze, rozšíření a ochrany minerálních vod, některé problémy regionální kontaminace podzemních vod apod.

11 Regionální hydrogeologické průzkumy prováděné za spolupráce dalších specialistů významně přispěly k prohloubení hydrogeologického poznání v různých částech našeho státního území a vedly k nahromadění ohromného množství informací. Jen relativně malé množství výsledků bylo publikováno tiskem. Většina hydrogeologických zpráv je pouze archivována především v České geologické službě, v archivu bývalého Geofondu. Toto informační bohatství od doby vydání prvního hydrogeologického zpracování celého tehdy ještě celého československého území profesorem Otou Hyniem v dvoudílné publikaci o prostých podzemních vodách (1961) a o minerálních vodách (1963), doplněné o kompendium věnované problematice důlních vod (Homola Klír, 1975), nebylo nikdy později syntetizováno v rámci celé dnešní České republiky. Jako v jiných oborech lidské činnosti také v hydrogeologii formulace obecných zákonitostí prohlubuje poznání existujících jevů a procesů a umožňuje stanovení jejich obdobných rysů nebo naopak odlišností. Při použití kvantitativních přístupů lze stanovit charakteristické vlastnosti různých hydrogeologických prostředí, ale také popsat jevy anomální. Rozbor příčin zjištěných rozdílů vede k dalším zevšeobecňujícím závěrům a umožňuje provedení prognóz a stanovení námětů k dalším hydrogeologickým průzkumům a výzkumům. Tím se výsledky zdánlivě pouze teoretické dostávají do sféry širokého praktického uplatnění při využití a ochraně podzemních vod. Shrnutí regionálních poznatků, hodnocení a porovnání různých hydrogeologických prostředí a jejich možností akumulovat podzemní vodu, ocenění přírodních zdrojů a kvality podzemních vod to vše umožní širší regionální pohledy při přípravě podkladů ke stanovení podmínek ochrany podzemních vod a přírodního prostředí ve vzájemném vztahu, posouzení možností kontaminace podzemních vod i budoucího vývoje jejich kvality. Těchto hydrogeologických informací je možné využít v neposlední řadě při územním plánování a rozhodování o výstavbě průmyslových podniků, velkých liniových staveb, ukládání odpadů atd. Stav hydrogeologického poznání České republiky k počátku třetího milénia je vysoký. Je však třeba zdůraznit, že konkrétní situace se vlivem antropogenních zásahů, zejména v lokálním měřítku, průběžně různým způsobem někdy i zásadně mění. Jedná se především o časově proměnlivou výši odběrů podzemních vod včetně následného kvantitativního ovlivnění a v čase a prostoru variabilní kvalitu podzemních vod včetně vlivů kontaminace vod, půd a hornin, ale i následných sanačních zásahů. Také v územích s výskytem minerálních vod dochází k mnohým změnám v počtu a charakteru využívání jímacích objektů. RNDr. Jan Čurda Česká geologická služba IX

12 Raci jsou považováni za indikátory kvality vody Voda to je zcela nezbytný a přitom často nedoceňovaný předpoklad veškerého života na Zemi. Její kvalita hraje zásadní roli v životě vodních i suchozemských organismů. Nehledě na to, že voda pokrývá více než 70 % povrchu naší planety, pouze méně než 1 % je přístupné pro využití člověkem. Bohužel i tuto malou část dovedeme velmi neefektivně využívat a přitom ještě často nenávratně znečišťovat. Jak se tedy dívat na vodní zdroje, jejichž dostupnost i kvalita vinou lidské činnosti soustavně klesá? Je evidentní, že s ohledem na zásobování obyvatelstva pitnou vodou vyžadují klíčové vodní zdroje náležitou, nejlépe soustavnou kontrolu. Je tomu tak zejména v těch případech, kdy je velké nebezpečí jejich zasažení škodlivými látkami průmyslovými haváriemi, jedy, zbytky drog a léčiv a mnoha dalšími polutanty. Způsoby řešení problému Na jednu stranu existuje mnoho druhů kontaminace vody způsobené člověkem, na stranu druhou člověk vymýšlí mnoho různých řešení pro podchycení a kontrolu tohoto stavu. Jedním z možných a na první pohled snad i zvláštních způsobů je biologický monitoring v reálném čase využívající raky. Ti žijí v nepřetržitém přímém kontaktu se sledovaným prostředím a prostřednictvím svého srdečního tepu poskytují informace o jeho stavu kvalitě. Hlavní princip tohoto přístupu není velkým tajemství: pokud je člověk pod vlivem nevyhovujících (stresových) podmínek, mění se mu některé charakteristiky srdečního tepu (především frekvence). Totéž platí i o racích. Světové zkušenosti využívající princip tohoto způsobu sledování to jasně dokazují. Tento systém byl postupně vyvíjen a modifikován v Británii, Norsku, Rusku a nyní i v České republice. Stěžejní a pro měření nezbytnou částí je poměrně jednoduchý snímač, který může okamžitě a přesně změřit frekvence stahů račího srdce (stejně jako dalších velkých bezobratlých majících krunýř, lasturu nebo ulitu). V podstatě se tak jedná o speciálně opravený pulzometr pro měření tepu lidí. Přirozený výběr V Českých vodách žijí v pravém slova smyslu pouze 2 původní druhy raků: rak říční (Astacus astacus) a rak kamenáč (Austropotamobius torrentium). Oba druhy jsou velmi citlivé na kvalitu životního prostředí, vyžadují dobré nasycení vody kyslíkem i její vysokou čistotu. Z tohoto důvodu jsou považováni za indikátory kvality vody. Tyto původní druhy jsou ohrožené, což je způsobeno jak v mnoha ohledech stále neutěšeným stavem životního prostředí, tak i vytlačováním nepůvodními druhy raků pocházejícími ze Severní Ameriky. Těmi jsou rak signální (Pacifastacus leniusculus) a rak pruhovaný (Orconectes limosus). Tyto druhy jsou v mnoha ohledech výrazně silnějšími konkurenty, a navíc přenášejí pro evropské raky smrtelné onemocnění, tzv. račí mor. Sami jsou však proti němu velmi rezistentní. Primárním cílem tohoto přístupu sledování kvality vody není využívat původní druhy raků v situacích, kdy by měly být vystavovány zhoršeným životním podmínkám, či dokonce chemikáliím. Dle sledování jsou totiž tak citlivé, že mohou neadekvátně reagovat i na velmi slabé podněty, které však nepředstavují podstatné riziko ve smyslu zhoršení kvality vody. Nepůvodní druhy jsou vůči podmínkám jejich životního prostředí více odolné a tolerantní. Tím však poskytují svým způsobem hodnotnější data, neboť jejich případná reakce souvisí s již významnou změnou v kvalitě sledované vody. Z obdobného důvodu jsou na stráž kontroly kvality vody využíváni jen individuálně držení račí samci. Jsou totiž považováni za více odolné vůči stresu, a tudíž poskytují důvěryhodnější informace o kvalitě vody. X

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Meteorologie a klimatologie

Meteorologie a klimatologie Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie Miroslav Vysoudil Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Základy fyzické geografie 1: Meteorologie a klimatologie Miroslav Vysoudil

Více

Voda jako složka biosféry Encyklopedie vodního hospodářství I

Voda jako složka biosféry Encyklopedie vodního hospodářství I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Voda jako složka biosféry Encyklopedie vodního hospodářství I Josef Říha Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Voda jako složka biosféry Encyklopedie

Více

III. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

III. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE III. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH: NÁRODNÍ PROGRAM NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU V ČR - SHRNUTÍ... 7 1. ÚVOD... 10 2. ZMĚNA

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele

Klimatologie a hydrogeografie pro učitele Klimatologie a hydrogeografie pro učitele RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU, Fakulta informatiky Masarykovy

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. Návrh Ministerstva životního prostředí ČR POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR 1 Úvodní slovo bude doplněno po dokončení Politiky ochrany klimatu před jejím předložením ke schválení vládou ČR. 2

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST

NÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 7. března 2007 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13 1.1

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Životní prostředí a doprava

Životní prostředí a doprava Životní prostředí a doprava Technologie dopravy a přepravy Ing. Miroslav Vančura, CSc. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu.

Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Analýza environmentálních rizik České republiky - nezbytná součást krizového managementu. diplomová práce Autor práce: Studijní program:

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více