Centrum pro ekonomiku a politiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro ekonomiku a politiku"

Transkript

1 Centrum pro ekonomiku a politiku

2 Biopaliva Pomoc přírodě, nebo zločin proti lidskosti? Sborník textů Petr Gandalovič, Jan Rovenský, Ladislav Tajovský Ivan Brezina, Petr Havel, Jiří Hanzlíček Alena Rollerová Marek Loužek (ed.) č. 74/2009

3 Obsah Předmluva Václava Klause...7 A. Texty ze semináře Biopaliva pomoc přírodě, nebo zločin na lidstvu (13. října 2008) Petr Gandalovič: Biopaliva součást energetické a zemědělské politiky ČR...11 Jan Rovenský: Biopaliva zelený sen, nebo noční můra?...17 Ladislav Tajovský: Biopaliva pohledem ekonoma...21 Ivan Brezina: Slepá ulička pro lidstvo i pro přírodu...31 Vydává CEP Centrum pro ekonomiku a politiku Opletalova 37, Praha 1 tel. a fax: Editor: PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Sazba: Vladimír Vyskočil KORŠACH Tisk: PBtisk Příbram Vydání první, leden 2009 B. Doplňkové texty Petr Havel: Omyl environmentálních inženýrů Jiří Hanzlíček: Biopaliva jsou ekologickou zkázou Alena Rollerová: Bruselská směrnice o biopalivech a její dopad na ekonomiku ISBN Ekonomika, právo, politika č. 74/2009 ISSN

4 Předmluva Situace, kdy zemědělské plodiny nejsou využívány k výrobě potravin, nýbrž k přimíchávání bioložek do pohonných hmot, vypadá jako z jiné planety. Bohužel nejde o fikci, nýbrž reálnou skutečnost. Tato praxe vyplývá ze směrnice Evropské unie, ale praktikují ji i Spojené státy a další západní země. O tom, zda biopaliva představují pomoc lidem a přírodě, nebo jde o fatální omyl, pojednává nový sborník Centra pro ekonomiku a politiku. Část A sborníku přináší texty ze semináře Biopaliva pomoc přírodě, nebo zločin na lidstvu?, který proběhl 13. října Ministr zemědělství Petr Gandalovič považuje biopaliva za součást energetické a zemědělské politiky ČR. Vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace Jan Rovenský vysvětluje, že biopaliva neprosazuje Greenpeace, nýbrž farmáři z amerického středozápadu. Ladislav Tajovský z pražské Vysoké školy ekonomické argumentuje, že biopaliva jsou možná paliva budoucnosti, ale o tom rozhodne trh, nikoli stát. Ekolog a novinář Ivan Brezina označuje biopaliva za slepou uličku pro lidstvo i pro přírodu. V části B uveřejňujeme další zajímavé doplňkové texty k biopalivům. Agrární analytik Petr Havel přesvědčivě ukazuje, jak biopaliva způsobují růst cen potravin. Energetický poradce Jiří Hanzlíček argumentuje, že biopaliva jsou ekologickou zkázou. Studentka Národohospodářské fakulty VŠE Alena Rollerová uveřejňuje výtah ze své bakalářské práce, která dokládá negativní dopad bruselské směrnice o biopalivech na ekonomiku. Myšlenka použít zemědělské produkty k výrobě pohonných hmot je za současných podmínek scestná. Kapitál spotřebovaný v nesmyslných a nenávratných projektech výroby biolihu či bionafty by mohl být využit v jiných formách, které by byly smysluplnější i výnosnější. Biopaliva nadělají více škody než užitku. Věřím, že sborník nalezne pozorné čtenáře. Václav Klaus V Praze, 15. ledna

5 A. Texty ze semináře Biopaliva pomoc přírodě, nebo zločin na lidstvu (13. října 2008)

6 Biopaliva součást energetické a zemědělské politiky ČR Petr Gandalovič ministr zemědělství České republiky Potřeba a použití biopaliv trvá navzdory některým negativním ohlasům. Biopaliva představují alternativu k fosilním zdrojům energie pro energetiku, odbyt plodin k výrobě biopaliv diverzifikuje příjmy zemědělců, mnohé vedlejší produkty vznikající při výrobě biopaliv se využívají jako surovina v chemickém a farmaceutickém průmyslu (glycerin) či při výrobě krmiv. V neposlední řadě mají podíl na snižování emisí skleníkových plynů, protože emise z dopravy rychle rostou. Biopaliova tradiční zdroj energie Jako biopaliva označujeme nejen tekuté pohonné hmoty vyráběné primárně z finálních produktů zemědělství obilí, kukuřice apod., ale i bioplyn a pevná tvarovaná paliva (peletky, brikety) určena ke spalování, která jsou v mnoha případech zajištěny z druhotných zbytků živočišné a rostlinné produkce hnoje, slámy nebo sena. Plochy půdy využívané k produkci biopaliv v posledních letech klesaly, protože byla zrušena podpora výrobcům metylesteru řepkového oleje (MEŘO), která byla vyplácena do konce roku Zatímco podíl orné půdy využívané k produkci biopaliv a jiných energetických plodin k celkové ploše orné půdy v ČR byl v roce ,9 %, tak v roce 2007 představoval pouze 2,4 %. Rozhodující vliv měla snížená výroba MEŘO. Při splnění požadavku EU na 10 % podíl biopaliv (pohonných hmot) v roce 2020 by podle odborného odhadu neměla přesáhnout plocha půdy využitá k produkci biopaliv pohonných hmot 15 % z rozlohy orné půdy v ČR. Z uvedených čísel je zřejmé, že ČR se nepotýká s nedostatkem půdy pro potravinářské účely a ani v budoucnu by takový stav neměl nastat. Z uvedené statistiky je zřetelné, že v ČR neměla výro- 11

7 ba biopaliv vliv na růst cen potravin, jak média často uvádějí, nehledě na skutečnost, že prudký nárůst cen potravin v roce 2007 nastal ještě dříve, než se biopaliva začala povinně přimíchávat do pohonných hmot. Lidstvo od nepaměti využívalo půdu k produkci energie krmení pro tažná zvířata v zemědělství či dopravě, data z třicátých let minulého století hovoří o 25 až 30 % plochy zemědělské půdy. Princip Dieselova motoru založený na spalování oleje lisovaného z buráků, kdy za první republiky se v ČR míchalo 20 % lihu do benzínu atd. S průmyslovým rozvojem a těžbou ropy nastal nástup fosilních paliv. V souvislosti s prudkým nárůstem počtu dopravních prostředků koncem minulého století a v současné době, dochází k velkým emisím skleníkových plynů ze sektoru dopravy. Snaha o snížení těchto emisí a především vědomí, že ropa je zdroj vyčerpatelný a bezpečnostní rizika vyvolávají snahu hledání alternativních pohonných hmot. EU se dlouhá léta potýkala s nadbytkem zemědělské produkce a musela tuto produkci nákladně vyvážet do třetích zemí. Z tohoto důvodu začala hledat uplatnění zemědělských komodit v nepotravinářském sektoru a jedna z možností byla i výroba biopaliv. V roce 2007 se významně zvýšila světová poptávka po potravinách a problém přebytků v EU přestal existovat, došlo také k zapojení půdy do té doby ležící v klidu. V reakci na prudký růst cen vznikaly katastrofické scénáře a předpovědi o nedostatku potravin a hladomoru. V letošním roce se opět začíná projevovat problém s odbytem produkce a výroba biopaliv působí do určité míry jako stabilizační prvek odbytu. Koncepce ministerstva zemědělství Koncepce ministerstva zemědělství vychází ze zavádění biopaliv v několika etapách. V první etapě uplatňování biopaliv došlo k zavedení povinnosti náhrady minimálního podílu motorové nafty a motorových benzinů biopalivy bez finanční podpory. Ve druhé etapě se zahájí uplatňování vysokoprocentních směsí biopaliv a stoprocentních biopaliv na tuzemském trhu. V druhé etapě se bude jednat zejména o následující biopaliva: E 85 (směs 85% bioetanolu a 15% benzínu), E 95, SMN 30 (směsná motorová nafta, 31% MEŘO), B 100 (čistý MEŘO) a čistý rostlinný olej. Využívání pohonných hmot s vyšší koncentrací biopaliv a čistých 100 % biopaliv však předpokládá zavedení podpor osvobozením nebo snížením spotřební daně. Ve třetí etapě, od roku 2012, se předpokládá postupné uplatňování biopaliv druhé generace, která budou nejprve doplňovat biopaliva první generace (tj. současná biopaliva MEŘO a bioetanol) a postupně je nahrazovat. Biopaliva druhé generace jsou vyráběna z nepotravinářských zemědělských produktů a zemědělských odpadů a tudíž nenesou žádné riziko nadměrné produkce na úkor potravin. Ekonomický přínos biopaliv spočívá nejen v palivech samotných, ale též v možnosti využití druhotných surovin vzniklých při výrobě a také v navýšení počtu pracovních míst. Pro každých tun biopaliv (bionafta a bioetanol) lze přidělit 1650 pracovních míst do biopalivového řetězce přidané hodnoty. Většina pracovních míst vzniká ve službách (40,5 %). V zemědělství lze počítat s 27 %, které se vytvoří nebo mohou být udrženy díky dosaženým příjmům. Výroba představuje 24 % pracovních míst. Ostatní podíly jsou rozloženy do zbývajících sektorů národního hospodářství (zdroj: Ústav pro ekonomický výzkum při Univerzitě Mnichov, SRN). Dopad na ceny potravin Biopaliva jsou částí bilance obilnin a olejnin. Ovšem dopad výkonu biopaliv na mezinárodní úrovni je většinou nadhodnocen, neboť jejich podíl na spotřebě těchto surovin je zatím málo významný. Tudíž novinkou pro tyto trhy není přímý dopad biopaliv na skutečnou spotřebu, ale jejich vliv na očekávání. Je-li cena ropy stálá, předpokládají účastníci na jejím trhu zvyšující se poptávku po biopalivech, neboť rafinerie mohou biopalivy nahradit určitý technickou normou limitovaný podíl v benzinu nebo naftě. Očekává se tedy, že stoupající trh s ropou podnítí obchodování se zrninami a olejninami, přestože skutečný objem zemědělských komodit zpracovávaných pro biopaliva je malý. Hlavními podpůrnými faktory ovlivňující ceny komodit jsou spekulativní hráči a zvýšená nejistota znásobená úvěrovou kri

8 zí a poklesem cen na burze, celosvětová spotřeba obilnin v současné době a v předcházejících dvou sezónách přesahující zásoby a vedoucí k napjatému stavu na trhu a dále vyšší náklady na energie (související s rostoucí cenou ropy) vynaložené na zemědělskou výrobu. Vzhledem k tomu, že uvedené faktory zapůsobily ve stejnou chvíli, byl výraznější i výsledný cenový vývoj. Podle statistik Mezinárodního měnového fondu došlo za posledních 38 let opakovaně, zhruba v osmiletých periodách, k cca šedesátiprocentním nárůstům cen potravinářských komodit (obiloviny, olejniny a rýže), přičemž vždy se ceny vrátily na původní úroveň. To se opakuje i v roce V současné době jsou pěstovány suroviny k výrobě biopaliv v ČR na cca 2 % orné půdy a odhaduje se rozšíření na 10 % v roce Pěstování plodin pro biopaliva představuje standardní využití půdního fondu. Biopaliva nejsou politickým tématem s takovým významem, jako je jim přikládán. Priorita bude přikládána především na využití druhotných produktů zemědělství jako jsou nevyužité seče TTP pro výživu zvířat, část produkce slámy apod., určené hlavně k lokální spotřebě a využití ve spolupráci například se samosprávou obcí. Trvalá udržitelnost výroby biopaliv V návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů jsou uvedena kritéria udržitelnosti biopaliv. Na základě těchto kritérií lze označit biopaliva, která mají prokazatelně pozitivní vliv na životní prostředí. Pouze takováto biopaliva jsou způsobilá k finanční podpoře a jejich uplatňování je možné započítat do plnění vnitrostátních cílů a závazků o využívání obnovitelných energií. Podmínky, které musejí biopaliva splňovat, jsou následující: úspora emisí skleníkových plynů je alespoň 35 %; biopaliva nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti (les nenarušený výraznou lidskou činností, oblasti určené k účelům ochrany přírody, vysoce biologicky rozmanité louky); biopaliva nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy s velkou zásobou uhlíku (mokřady, souvisle zalesněné oblasti). Výroba biopaliv musí být rovněž v souladu s požadavky a normami uvedenými v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou Životní prostředí (tj. dle určitých článků směrnic o ochraně volně žijících ptáků, o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami, o ochraně vod před dusičnany ze zemědělských zdrojů a o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a v souladu s minimálními požadavky na dobrý zemědělský a ekologický stav definovaný podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení. Uvedená kritéria platí nejen pro výrobu biopaliv na území EU, ale též pro veškerý dovoz biopaliv ze třetích zemí. Tabulka 1: Typické hodnoty úspor emisí skleníkových plynů pro biopaliva Biopalivo a způsob výroby Typické hodnoty úspor emisí skleníkových plynů Ethanol z cukrové řepy 48 % Ethanol z pšenice procesní palivo uhlí 21 % Ethanol z pšenice (zemní plyn jako procesní palivo v konvenčním kotli) Ethanol z pšenice (zemní plyn jako procesní palivo v kogenerační jednotce) Ethanol z pšenice (sláma jako procesní palivo v kogenerační jednotce) 45 % 54 % 69 % Ethanol z kukuřice vyrobený v EU 56 % Ethanol z cukrové třtiny 74 % Bionafta z řepkového oleje 44 % Bionafta ze slunečnice 58 % Bionafta z palmového oleje 32 % Bionafta z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje 83% Čistý rostlinný olej z řepkového semene 57 % Hydrogenačně upravený rostlinný olej z řepkového semene 49 % Zdroj: návrh směrnice EP a Rady o podpoře využívání energie z OZE 14 15

9 Závěr Biopaliva jsou částečnou alternativou pro energetiku (náhrada fosilních paliv), pro zemědělce (odbytová příležitost) a pro životní prostředí (snižování emisí oxidu uhličitého). Biopaliva nejsou novinkou, lidstvo je využívalo již dříve. Zemědělství je tradičním zdrojem energie. Protože na produkci biopaliv jde jen zlomek zemědělských produktů, vyčerpávání zemědělské půdy nehrozí. Neměli bychom podléhat extrémům buď bezmeznému nadšení, nebo paušální kritice, že jde o zločin. Biopaliva jsou a budou součástí energetické a zemědělské politiky České republiky. Biopaliva zelený sen, nebo noční můra? Jan Rovenský Greenpeace ČR Mají biopaliva klíčovou roli v plánech na ochranu klimatu, nebo ve skutečnosti emise skleníkových plynů zvyšují? Hladovějí kvůli nim lidé ve Třetím světě a ubývá deštných pralesů? A může za to Greenpeace? Kolem biopaliv je pořádný zmatek. Mýty Především není pravda, že současnou masivní a často nezodpovědnou podporu biopaliv prosadily ekologické organizace v čele s Greenpeace. Nijak zvlášť nepřekvapí, že tento mýtus nadšeně šíří zásadoví odpůrci obnovitelných zdrojů energie, kterým slouží jako důkaz hlouposti a neschopnosti environmentalistů. Jenže skutečnost je trochu jiná. Současnou masivní podporu biopaliv si jako první vymohli zemědělští lobbisté z amerického Středozápadu, kteří správně vycítili příležitost báječných, státem garantovaných či přímo dotovaných zakázek. Naopak Greenpeace nikdy podporu biopaliv z veřejných zdrojů neprosazovali (alespoň pokud se autorovi tohoto článku podařilo zjistit) a již několik let naopak upozorňují na její negativní důsledky. Druhým rozšířeným omylem je volné zaměňování biopaliv a energetické biomasy. V novinách se pak můžeme dočíst, že pěstování jakékoliv biomasy přispívá k hladovění ve třetím světě a kácení tropických pralesů. Autoři podobných katastrofických závěrů si obvykle neuvědomují, že pěstování šťovíku či topolů na více než půlmiliónu hektarů pozemků, které dnes v České republice leží ladem, nijak dramaticky neovlivní produkci potravin ani v České republice (o Africe či Amazonii nemluvě)

10 Další mýtus praví, že dnes běžně vyráběná evropská biopaliva vyprodukují při své výrobě více emisí skleníkových plynů, než ušetří. Srovnáním veřejně dostupných výsledků výzkumu životního cyklu jednotlivých biopaliv, provedenými např. v USA státními laboratořemi pro obnovitelnou energii nebo univerzitou v skotském Glasgowě zjistíme, že je tomu naopak (obrázek 1). Obrázek 1: Analýza životního cyklu (LCA) Zatímco spálením litru klasické motorové nafty vzniknou (po započítání emisí vzniklé v průběhu její výroby a distribuce) téměř 4 kilogramy oxidu uhličitého, v případě bioethanolu to jsou 2 kilogramy (tedy polovina) a u bionafty dokonce 1 a čtvrt kilogramu (tedy přibližně třetina). Zatracovat všechna biopaliva kvůli jejich údajnému negativnímu vlivu na klima je tedy bezdůvodné a intelektuálně nepoctivé. Skutečné problémy a rizika Můžeme se tedy zaradovat a prohlásit biopaliva za kouzelný elixír ekologické energetické revoluce? Ani náhodou. Biopaliva mají především dost zoufalé výsledky ve srovnání s energetickou biomasou užitou ke kombinované výrobě tepla a elektřiny. Plocha dostupné zemědělské půdy je samozřejmě konečná a většinu z ní potřebujeme a budeme potřebovat k výrobě potravin. Na zbývající plochy (v Čechách jde o zmíněný půlmilión hektarů ležících ladem) můžeme zasít buď šťovík, topoly či technické konopí (a pálit je v decentralizovaných kogeneračních jednotkách vyrábějících teplo a elektřinu), nebo řepku či obilí (a vyrábět z nich bionaftu či bioethanol, které spálíme v autech). Podívejme se na energetickou a emisní bilanci obou možností. Z hlediska emisí oxidu uhličitého vycházejí biopaliva třináctkrát hůř než energetická biomasa. Stejná plocha zemědělské půdy může posloužit k výrobě elektřiny pro polovinu českých domácností nebo nahradit jednu desetinu tuzemské spotřeby nafty. Palivo pro automobily lze přitom považovat za podstatně luxusnější zboží než teplo a elektřinu pro domácnosti. To samo o sobě je dostatečný důvod dát v Evropě biopalivům červenou. Dobrá, ale proč tedy biopaliva nedovážet ze zámoří? Protože to může být (a dnes již částečně je) ještě horší. Rozšiřování plantáží palmy olejné představuje v současnosti jedno z velkých rizik pro tropické pralesy, místní komunity a nepřímo i klima. Hlad po nové půdě pro pěstování energetických plodin vede v posledních letech k masivnímu vypalování pralesů a rašelinišť např. v Indonésii. Vezmeme-li v potaz, že za čtvrtinu současných emisí oxidu uhličitého je zodpovědné odlesňování, může být uhlíkový účet za takto získaná biopaliva pěkně mastný. Čísla uvedená v první části tohoto článku zde neplatí, naopak: biopaliva získaná za cenu odlesnění vedou nutně k větším emisím skleníkových plynů než minerální ropa. Připočtěme vyhánění domorodých obyvatel z půdy, která jim odvěky patřila, ničení biotopů ohrožených druhů rostlin a živočichů (včetně lidoopů) a nadšení pro dovoz zeleného paliva z Jihu docela ochladne

11 Co dělat? Znamená to, že biopaliva jsou tedy špatná a měli bychom je zakázat? To zase ne. V ekologické energetické revoluci mohou hrát roli užitečného, byť okrajového zdroje. Abychom jejich výrobou nenapáchali více škody než užitku, měli bychom ale přijmout několik jednoduchých pravidel. Měli bychom: zrušit evropský závazný cíl pro využití biopaliv; zrušit jakoukoliv podporu výroby biopaliv z veřejných zdrojů a ušetřené prostředky investovat do udržitelnějších a perspektivnějších obnovitelných zdrojů; stanovit ekologické a sociální standardy pro výrobu biopaliv dovážených do Evropské unie (obdoba FSC); podporovat výzkum a vývoj snižování spotřeby automobilů; snížit veřejné investice do infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu a ušetřené prostředky investovat do rozvoje veřejné dopravy; volnou zemědělskou půdu využívat přednostně pro pěstování energetické biomasy pro výrobu tepla a elektřiny. A hlavně nepanikařit. Ve srovnání s ostatními problémy naší planety představují zatím biopaliva celkem okrajové riziko. Pokud se budeme chovat rozumně, zůstanou jím, a mohou dokonce i trochu prospět. Např. když do nádrže svého dieselu nalijete použitý olej z fritézy od McDonalds, pralesům ani hladovějícím dětem určitě neublížíte. Ale nezapomeňte ho přefiltrovat. Biopaliva pohledem ekonoma * Ladislav Tajovský Vysoká škola ekonomická, Praha Jsou tzv. biopaliva pomocí přírodě či zločinem na lidstvu? Nechceme-li se vézt na vlně laciného populismu či se jí postavit čelem v duchu hesla proti všem, pak na podobnou otázku nelze jednoznačně odpovědět. Seriózní odpověď vyžaduje zakomponovat do našeho uvažování jako proměnnou čas a s ním související technický a technologický pokrok, které si ekonom a hospodářský historik nemůže troufnout ani odhadovat. V lidských dějinách se totiž s železnou pravidelností opakují situace, kdy prognózy vývoje čehokoliv právě pokrok dramaticky podceňují a velmi rychle se stávají jen důkazem o omylnosti jejich tvůrců. Problematičnost prognóz Problém nastává v situaci, kdy se na základě takto mylných a na pouhém odhadu stojících prognóz činí rozhodnutí s dlouhodobým dopadem a značnými nároky na zdroje všeho druhu. Dnešní omezená znalost, navíc směrovaná dobře skrývanými skupinovými zájmy, tak formuje kroky, které rozhodují o alokaci omezených či minimálně vzácných zdrojů v poměrně daleké budoucnosti. Na čistě ekonomické rovině se zde střetáváme s obtížnou možností kalkulace budoucích nákladů, ale to je příliš subtilní téma, aby mohlo být pojednáno na takto omezeném prostoru. Jako laik se nebudu vyjadřovat k technickým detailům, které s tzv. biopalivy a jejich nařízeným a dotovaným používáním souvisí ty jsou jistě důležité, ale pro ekonomický pohled nejsou podstatné. Pokusím se na tuto otázku podívat z širšího pohledu *) Text vznikl v rámci projektu GA ČR č. 402/07/0137 Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní

12 a akcentovat její ekonomické souvislosti, bez ohledu na ideologický a politický rozměr, které bohužel ve standardní veřejné diskusi vše ostatní přehlušují. Pokud bych byl dnes, tedy v roce 2008 přesvědčeným zastáncem názoru, že biopalivům v jejich nejrůznější podobě patří budoucnost, pak bych si nedovedl představit horší výchozí pozici než tu, kterou jim připravili jejich mnohdy fanatičtí stoupenci v posledních několika letech. Biopaliva se totiž stala svého druhu symbolem a tudíž diskuse kolem nich získala silný nádech ideologického boje, bez ohledu na škody, které takový boj napáchá a je jedno, zda jde o větší objem emisí či zhoršenou, byť pouze krátkodobě, životní úroveň milionů lidí. Ani zásadní odpůrci toho, co biopaliva dnes reprezentují, toho, čeho jsou symbolem, by si při komplexním pohledu na tuto problematiku neměli dovolit odsoudit tento energetický zdroj jako slepou uličku jednou provždy. Je bohužel smutnou skutečností, že o něco takového vůbec nejde. Lze odhadnout, že mají-li biopaliva skutečně potenciál někdy sehrát roli relevantního doplňku či dokonce substitutu dnes dominujících fosilních paliv či jejich v současnosti používaných alternativ, pak díky politicky vynucovanému využití v posledních letech je ta budoucnost spíš vzdálenější než bližší. Ekonomická historie zná mnoho příkladů, kdy snaha popohnat vývoj vedla v konečném důsledku k jeho zbrzdění. Kdybychom dali na misky vah plusy a mínusy experimentu mimochodem ten přes všechny snesené důkazy o naprosté neefektivitě a škodlivosti biopaliv stále běží bez významnější korekce, pak je výsledek ještě smutnější, než upozorňovali i jejich nejzarytější odpůrci. Vzhledem k charakteru rozhodování o věcech souvisejících s životním prostředím poneseme náklady za špatné rozhodnutí všichni, včetně těch, kteří s daným krokem vyjadřují opakovaně nesouhlas, aniž by byl kdokoliv vystaven nutnosti nést za chybná rozhodnutí jakoukoliv jinou než vágně definovanou morální zodpovědnost. Zde je podstatný rozdíl mezi vědeckými experimenty, které vždy nutně počítají s nenulovou pravděpodobností neúspěchu. V případě biopaliv totiž jednak vstupují do hry tzv. veřejné prostředky, ale hlavně politicky motivovaná poptávka po výsledném rozhodnutí, což je přímo v rozporu se zásadami vědeckého bádání. Co je a není vidět Z hlediska ekonomie se jedná klasický případ nakládání s tzv. veřejnými statky s nedostatečně definovanými vlastnickými vztahy. V takové situaci nikdo není přímo zainteresován na efektivním nakládání se zdroji nejrůznějšího charakteru a nikdo nenese přímou zodpovědnost a finanční ztrátu vyplývající z jeho vlastních chybných rozhodnutí. V posledních letech je navíc vytvářeno všeobecné přesvědčení o tom, že se nově objevují veřejné statky globálního charakteru, jakési planetární společné zájmy, při jejichž naplňování či ochraně je nutné spolupracovat na mezinárodní úrovni. Tento globální rozměr zvyšuje potenciální ztráty z výše uvedených chybných rozhodnutí mohli bychom zde pootočit klasickou ekonomickou poučku a hovořit o jakýchsi ztrátách z rozsahu a ještě více rozmělňuje zodpovědnost. V tomto smyslu můžeme problém biopaliv vnímat jako ilustrativní příklad toho, co nás může a pravděpodobně bude čekat v dalších bitvách boje za záchranu životního prostředí pro příští generace. To je také prezentováno jako vlastnictví všech, nezná hranice a týká se každého. A málokdo si s něčím takovým dovolí nesouhlasit, už jen proto, že s takovým nesouhlasem je spojeno veřejné ostouzení a vyčlenění z kruhu duševně zdravých jedinců. Z ekonomického pohledu dnešní kontroverze ohledně biopaliv nemají s jejich vlastní podstatou a jejich skutečným přínosem k ochraně životnímu prostředí vůbec nic společného. Nakonec biopaliva jako taková nejsou technologicky naprosto nic nového, biopalivem svého druhu je i dřevo. Už pánové Ford a Diesel vyráběli motory poháněné biopalivy, někteří si možná vzpomenou, že za války se i u nás jezdilo na tzv. dřevoplyn. Použijeme-li nadsázku, tak dnešní lapálie s biopalivy je docela podobná následujícímu příběhu. Představme si, že někdy v polovině devatenáctého století přijde přesvědčený stoupenec pokroku do průměrné české domácnosti, která používá pro vytápění tehdy běžný typ kamen. Vysvětlí hlavě rodiny, že když se bude nadále topit dřívím ve stejné míře, jako dosud, pak při rostoucím počtu obyvatel za deset, dvacet nebo padesát let nebudou žádné lesy a jeho děti či děti jejich dětí budou čelit katastrofálnímu nedostatku základní palivo-energetické (a stavební) suroviny

13 Ekonomická historie zná příklady, kde k něčemu podobnému v určité fázi vývoje došlo např. Velikonoční ostrov či nám bližší Island. Je zajímavé, že vždy se jednalo o teritoriálně odlehlé oblasti s malým počtem obyvatel a bez kontaktu s vnějším světem. Díky těmto faktorům se rozevíraly nůžky mezi rostoucím počtem obyvatel a množstvím zdrojů, které mohly být využity k uspokojení jejich potřeb. K takovému vývoji dlouhodobě nedošlo v žádné oblasti, která by nebyla díky přirozeným či uměle vytvořeným bariérám izolována od technologického pokroku přicházejícího z momentálně dominujících civilizačních center. Taková argumentace sama o sobě zní logicky a rozumně. Pokrokově smýšlející bojovník za trvale udržitelný rozvoj s sebou přinese nádobu s petrolejem jako ukázkou paliva budoucnosti. Má vyšší výhřevnost, nezůstává po něm žádný popel, jeho zdroje jsou pod zemí a když je vytěžen, nezůstávají po něm nevzhledné holiny stačí jenom na správném místě správně kopnout do země. Rodina dosud spalující dříví se těžko vyvratitelnými argumenty nechá přesvědčit, že má ve svém vlastním zájmu okamžitě přejít na tuto moderní technologii budoucnosti (a navíc to byla pravda!) a do stejných kamen, která dosud plnila dřívím, nalije v očekávání zázraku petrolej. Ponechme stranou fakt, kdo by tehdy mimořádně drahý petrolej dotoval. Vypadá to celé absurdně, protože v tomto případě si většina z nás dovede představit, co by asi následovalo. Ale je to opravdu něco úplně jiného, než co v podobě biopaliv podnikáme nyní? Není jediný podstatný rozdíl skutečně pouze v tom, že planoucí dům chudáka, který se nechal přesvědčit, by byl vidět na všechny strany a nikdo by nemusel nikomu sáhodlouze vysvětlovat, že to asi není to pravé? Narozdíl od biopaliv, jejichž negativní vedlejší účinky ti, kteří je používají, z velké většiny sami nepozorují. Klasický příklad krásného ekonomického příměru o tom co je a co není vidět, jehož autorem je slavný Frederic Bastiat. Pochybný experiment Podívejme se, jaké cíle stály oficiálně za prosazením přimíchávání rostlinné složky do tradičních paliv současnosti. Na snaze šetřit fosilními palivy, omezit emise CO 2 a snížit závislost na surovinách dovážených z nestabilních oblastí zřejmě nikdo z těch, kteří na něčem takovém nejsou osobně finančně zainteresováni, nevidí nic špatného. Je potřeba ale dodat, že tyto věty platí pro dnešní úroveň znalostí a není vyloučeno, že právě pokrok v poznání vše posune úplně jinam. To, že se na tomto cíli shodli a shodne většina těch, kteří se o problematiku zajímají, je paradoxně právě možná tím vůbec nejdůležitějším faktorem, který stál za následujícími špatnými rozhodnutími. Stačí totiž jednoduchá sofistika, aby stoupenec jedné cesty k společnému cíli obvinil svého názorového protivníka z toho, že se liší nejen co do navrhovaných prostředků vedoucích k dosažení téhož, ale že už cíl mají oba úplně jiný. A kdo by chtěl být obviněn z toho, že mu nejde o šetření fosilními palivy, čistší vzduch atd.? Prosazení přimíchávání biopaliv na současné technické a technologické úrovni bylo zcela nesmyslným rozhodnutím, které by bez dotací z veřejných zdrojů nemělo nejmenší šanci na realizaci. V době konání tohoto semináře musí být každý zvědavý člověk zvědav na racionální argumenty v prospěch tohoto opatření. Jestliže prosazení tohoto kroku bez znalosti následných efektů na ceny potravinářských komodit na jedné a bez nových vědeckých poznatků o přímé škodlivosti na straně druhé vyžadovalo buď přímou finanční zainteresovanost nebo slepé ideologické nadšení, pak dnes je třeba výše uvedené doplnit notnou dávnou odvahy hájit nehájitelné. Pro nezávislého ekonoma či historika, který není v pozici toho, kdo může přímo rozhodovat, není ani tolik důležité cynicky řečeno, jak minimalizovat napáchané škody. Ze všeho nejdůležitější se jeví otázka, jak je něco podobného možné a jak je možné, že opatření vedoucí k dnes již známým důsledkům (zhoršení ekonomické situace v některých chudých zemích, pravděpodobně i čistá ztráta z pohledu kvality zhoršení životního prostředí, u nás např. přímo měřitelná vyšší cena pohonných hmot v důsledku přimíchávání rostlinné složky atd.) se obejde bez sebemenšího pokání těch, kteří něco takového prosadili, o nějakém trestu či vyvození osobní zodpovědnosti samozřejmě ani nemluvě. A co je naprosto nepochopitelné, obejde se i bez okamžitého ukončení celého pochybného experimentu. Životní prostředí se stalo ukázkovým veřejným statkem se vším, co to znamená. Jeho ochrana a zachování pro budoucí gene

14 race vytváří skvělý prostor pro získávání politických bodů. Fakt, že má životní prostředí tzv. nadnárodní, globální charakter, z něj činí oblast realizace zcela absurdních nápadů bez racionální ekonomické úvahy. Nikdo nemá přímou zodpovědnost za přijatá rozhodnutí, stačí chvíli vydržet, na chvíli se stáhnout a spolehnout se na jakousi globální ztrátu paměti. A po čase pak přijít s novým hitem, např. speciálními úspornými biokotli. Absurdní kolotoč Navíc příslušná opatření jsou stále častěji přijímána na úrovni nevolených nadnárodních či mezinárodních orgánů, kdy je velmi obtížné postihnout viníky tradičními nástroji politické demokracie, tj. ztrátou kreditu u veřejnosti a volební porážkou. Máme tady individuální zisky institucionalizovaných ochránců přírody v podobě hlasů ve volbách či projektů financovaných z grantů a nulovou osobní zodpovědnost za přijímaná rozhodnutí. Mohlo by se tomu nově říkat globální pastvina (parafráze ekonomického termínu obecní pastvina ), protože princip tohoto jevu je už po staletí tentýž. Celá záležitost s biopalivy skýtá nepřeberné množství důkazů o platnosti zákona nezamýšleného účinku. Jeden za všechny. Satelitní snímky z let ukazují, že brazilské pralesy mizí v této době nejrychleji v historii. Děje se tak proto, že strmě stoupla výkupní cena sóji; a ta zase stoupla, protože poklesla její nabídka v tradičních pěstitelských zemích, zejména ve Spojených státech. A její nabídka poklesla proto, že se místo ní v USA a jinde prakticky z roku na rok dotovaně pěstuje kukuřice a další plodiny, kterými vyspělý svět krmí svá auta, aby zabránil globálnímu oteplování. Zcela v souladu s ekonomickým uvažováním se tudíž hledají nové oblasti, kde by se sója dala efektivně pěstovat. A tak se kácí pralesy. Díky dotacím trh dostal mylnou a pokřivenou informaci o relativních cenách a zcela a v souladu s principy ekonomické racionality téměř okamžitě zareagoval. To, čím se u nás draze a zbytečně napájejí automobily, chybí takřka ze dne na den rodičům v chudém světě, aby nakrmili své hladové děti. V ekonomii se totiž nikdy nemůžeme vyhnout uvažování něco za něco. Tento kolotoč by byl absurdní, i kdyby biopaliva něčemu skutečně prospívala. Jaký termín ale použít v situaci, kdy je již takřka prokázané, že i v tom nejlepším případě jsou dnešní biopaliva první generace ve svém souhrnu vůči životnímu prostředí neutrální a že se tudíž jedná o čistou ztrátu? Na celé věci je snad pozitivní jen ten fakt, že na čas utichly hlasy volající po nutnosti okamžitě zastavit kácení pralesů ono totiž slyšet totéž ze stejných úst, která obhajují biopaliva, by při znalosti vývoje v posledních několika málo letech byla už skutečně hodně silná káva. Je možná na místě vzpomenout si dnes na argumenty, operující s nutností omezit působení tržních sil, které by lidstvo přivedly na pokraj vyhynutí. Snaha prosadit biopaliva byla svého druhu pokusem nahradit k životnímu prostředí údajně slepou ruku trhu osvícenými zásahy vedenými veřejným zájmem, tedy ochranou životního prostředí. Rozvoj tak měl získat trvale udržitelnou dimenzi a do rozhodování tržních subjektů měl po zásahu shora konečně vstoupit rozměr, který akcentuje nejen současné zisky, ale i budoucí vývoj. V základech uvažování stoupenců environmentalistické ideologie stojí totiž přesvědčení, že čistě tržní subjekty něco takového samy o sobě v úvahu neberou. Doufejme, že blamáž s biopalivy aspoň některým otevře oči a ukáže, že toto jejich přesvědčení je od samotného začátku v naprostém rozporu se skutečností. Jakoby se zapomínalo, že životní prostředí je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě opatření související s biopalivy prospěla, tj. zlepšila jejich každodenní život, a kolika naopak uškodila. Je třeba trvat na doložení skutečných důsledků realizace prosazených opatření a požadovat tomu odpovídající reakci. Zájmové skupiny Ekonomie není nijak složitá věda a ve spoustě případů si vystačí s jednoduchými poučkami jedna z těch nejjednodušších je, že vždy je něco za něco. Cena, kterou jsme v posledních několika letech zaplatili za program přimíchávání biopaliv do tradičních pohonných hmot, byla obrovská a velice pravděpodobně náklady přímé i nepřímé spojené s tímto pokusem zbrzdily vývoj a výzkum vedoucí ke skutečně efektivnímu řešení problémů, kterým lidstvo čelí

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC A PRAXE V OBLASTI BIOPALIV V EU A USA

LEGISLATIVNÍ RÁMEC A PRAXE V OBLASTI BIOPALIV V EU A USA LEGISLATIVNÍ RÁMEC A PRAXE V OBLASTI BIOPALIV V EU A USA zadavatel: zhotovitel ve spolupráci s prosinec 2012 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní typy biopaliv a jejich charakteristika... 4 2.1 Biopaliva 1. generace...

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN/2012 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 33 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro základní školy a gymnázia bude v září 2012 zahájen

Více

Chytrá energie. Úvod 1

Chytrá energie. Úvod 1 Chytrá energie Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii

Více

Chytrá energie. Úvod 1. Foto: Greenpeace, dělník vybrušující tubus větrné elektrárny

Chytrá energie. Úvod 1. Foto: Greenpeace, dělník vybrušující tubus větrné elektrárny Chytrá energie Konkrétní plán ekologických organizací, jak zelené inovace a nová odvětví mohou postupně proměnit energetický metabolismus české ekonomiky a srazit znečištění, dovoz paliv i účty za energii

Více

Živá planeta. Sto omylů Václava Klause

Živá planeta. Sto omylů Václava Klause Živá planeta Sto omylů Václava Klause Motto: Pokud někdo zastává názor, že na prokazatelně omezené planetě lze provozovat neomezený ekonomický růst, je to dozajista šílenec, nebo ekonom. Kenneth Boulding

Více

Krize na trhu druhotných surovin Příčiny, důsledky a opatření

Krize na trhu druhotných surovin Příčiny, důsledky a opatření Krize na trhu druhotných surovin Příčiny, důsledky a opatření Přepis diskusního semináře ze dne 18. 9. 2009 k projektu: Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní

Více

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva,

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva, 2/2013 Čtvrtletník o energii, co roste JÍZDA NA BIOETANOL Přestavbové jednotky mají nově kvalitu potvrzenou homologací Zájemci o jízdu na bioetanol i přes pokles nabídky nových Flexi Fuelů automobilů uzpůsobených

Více

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Evropské Unie a Nadace OAK v rámci projektu české Klimatické koalice.

Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Evropské Unie a Nadace OAK v rámci projektu české Klimatické koalice. Publikace vyšla s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR, Evropské Unie a Nadace OAK v rámci projektu české Klimatické koalice. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů a nezakládá odpovědnost

Více

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně

Pane Babiši, vaše loňské veřejné vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české politiky a byznysu vzbudilo poměrně Ročník Roãník 12 16 č. ã.4/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Konkurenceschopnost

Více

Miloslav Ransdorf - VĚK EJISTOTY I * E ERGIE - chléb i meč Obsah: Úvodem... 2 Energie hýbe světem... 8 Ve stínu ropné civilizace... 11 Zemního plynu více... 14 Tradiční role uhlí... 14 Jaderná energie...

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

apel 18.4.2005 15:44 Str. 1 EDICE perverzní České DOTACE Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí Praha-Brno / duben 2005

apel 18.4.2005 15:44 Str. 1 EDICE perverzní České DOTACE Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí Praha-Brno / duben 2005 apel 18.4.2005 15:44 Str. 1 EDICE A P E L České perverzní DOTACE Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí Praha-Brno / duben 2005 apel 18.4.2005 15:44 Str. 2 apel 18.4.2005 15:44

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Čistá práce. Přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku

Čistá práce. Přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku Čistá práce Přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku Obsah Předmluva... 9 1. Staré pověsti a špatný metr... 13 2. Zpracovatelský průmysl... 19 3. Energetika a klima...

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

- 1 - V ys oká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika

- 1 - V ys oká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika - 1 - V ys oká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Hospodářská politika Jaderná energetika a její budoucnost diplomová práce Autor: Kamila Eretová Vedoucí práce: doc.

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

Alarmisté přináší více škody než užitku

Alarmisté přináší více škody než užitku Alarmisté přináší více škody než užitku Základní rozbor teze: Klíčovým pojmem v této tezi je alarmista slovníková definice tohoto významu může znít například: Člověk, který zbytečně vyvolává poplach nebo

Více

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL

[r]evoluce. Energetická TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL Energetická [r]evoluce TRVALE UDRŽITELNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE PRO ČESKOU REPUBLIKU Foto: Ondřej Rosický / NaturePhoto.cz EUROPEAN RENEWABLE ENERGY COUNCIL 1. vydání, červen 2012 Greenpeace International,

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu The environmental taxes as an instrument of state environmental policy Aneta

Více

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY

EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY EVROPSKÁ OBČANSK Á KONZULTACE NA TÉMA UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY OBSAH 2 ÚVOD Úvod do občanské konzultace 8 1. KAPITOLA Současná situace: nástroje tvorby politiky ÚVOD DO OBČANSKÉ KONZULTACE 16 2. KAPITOLA Změna

Více

Globální ekonomika a ekosystémy

Globální ekonomika a ekosystémy Kap 11-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 219 219 Globální ekonomika a ekosystémy Světový summit 2002 Žádáme politiky o stanovení pravidel pro udržitelný rozvoj a vypracování indikátorů takového rozvoje. Takové

Více

Energetická gramotnost Energie a život

Energetická gramotnost Energie a život Energetická gramotnost Energie a život Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. I Mgr. Lukáš Noskievič Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru

Více