Výzva k účasti ve výběrovém řízení Dodávky silové elektřiny pro linii beton pro rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k účasti ve výběrovém řízení Dodávky silové elektřiny pro linii beton pro rok 2016"

Transkript

1 Výzva k účasti ve výběrovém řízení Obecné Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vás pozvat k účasti v elektronickém výběrovém řízení MPT-NAK-J Dodávka silové elektřiny 2016 pro Zadavatele (viz zvláštní záložka Zadavatel), jehož realizaci zajišťuje a za zadavatele na základě plné moci v rámci výběrového řízení společnost Českomoravský cement, a.s. Výběrové řízení proběhne formou "ERMMA. Od bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky. Vaši nabídku můžete zadávat až do Vaše nabídka bude návrhem na uzavření smlouvy a jako taková bude závazná. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět poptávky a zadávací podmínky tohoto výběrového řízení. Budeme se těšit na Vaše nabídky. Mokrá-Horákov, dne: v 13:12 Za Zadavatele: Českomoravský cement, a.s., na základě plné moci Jan Srna telefon:

2 Výzva k účasti ve výběrovém řízení O nás Skupina HeidelbergCement v České republice tvořená mimo jiné společnostmi Českomoravský cement, a.s., Českomoravský štěrk, a.s. a Českomoravský beton, a.s., je s více než zaměstnanci a 100 provozovnami jedním z největších výrobců a dodavatelů stavebních materiálů v ČR. Díky naší dlouholeté tradici a znalosti českého prostředí spolu s technologickým a ekonomickým zázemím naší mateřské společnosti HeidelbergCement AG jsme již od roku 1998 nedílnou součástí českého stavebního trhu. Mnoho přínosných a často výjimečných staveb v České republice je postaveno z našich materiálů. Ať se již jedná o rozsáhlé infrastrukturní projekty, logistické parky, obytné domy či jen základy rodinného domu, jsme vždy spolehlivým, zodpovědným a stabilním partnerem. Vedle výroby našich hlavních produktů cementu, kameniva a transportního betonu poskytujeme prvotřídní poradenství ve svém oboru stejně jako kvalitní služby související s dodávkami našich materiálů. Podnikáme v oboru, který je značně náročný na spotřebu surovin a energií. Proto stavíme náš dlouhodobý úspěch na principech udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Používáme moderní technologie pro zmírnění vlivu naší činnosti. Vyvíjíme nové produkty pro šetrnější stavění. Využíváme alternativní paliva v maximální možné míře. Místa těžby postupně navracíme přírodě formou rekultivací a přírodě blízké obnovy. V úzké spolupráci s předními vědci a občanskými sdruženími na ochranu přírody usilujeme o to, aby stanoviště vzniklá naší těžbou představovala pro přírodu přínos a zvyšovala biodiverzitu svého okolí. HeidelbergCement Group v ČR - 2 -

3 Výzva k účasti ve výběrovém řízení Zadavatel Zadavatelem výběrového řízení je: Českomoravský beton, a.s. Beroun 660, Beroun IČO: Českomoravský cement, a.s. Mokrá 359, Mokrá-Horákov IČO: TBG BETONMIX a.s. Jihlavská 709/51, Bosonohy, Brno IČO: TBG VYSOČINA s.r.o. Kožichovice, Žďárského 200, PSČ IČO: TBG Klatovy s.r.o. Beroun 660, Beroun IČO: TBG Louny s.r.o. Průmyslová 2724, Louny IČO: TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Beroun 660, Beroun IČO: TBG SWIETELSKY s.r.o. České Budějovice - Betonárna U hada, Branišovská parc.č. 1974/11, 1974/12, PSČ IČO: TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o. Na Moráni 5458, Chomutov IČO: Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví: Jan Srna, Specialista nákupu telefon: Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost: Českomoravský cement, a.s. Mokrá Mokrá-Horákov Česká republika - 3 -

4 Výzva k účasti ve výběrovém řízení Obsah a předmět výběrového řízení Předmětem výběrového řízení jsou tyto položky: Pořadí Název položky MJ Množství 001. Silová elektřina 2016 Bližší specifikace položky Poptáváme u Vás dodávku elektrické energie pro vybrané provozovny Zadavatele pro kalendářní rok Celkem se jedná o 34 odběrných míst se souhrnnou roční spotřebou cca 2,28 GWh. Seznam odběrných míst a informace o nich jsou uvedeny v Příloze č.1 této poptávky Seznam odběrných míst. K nabídce přiložte návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s jednotarifem. Administrativní převod odběrných míst od stávajícího dodavatele elektřiny k novému dodavateli provede vybraný Dodavatel. MWh Další požadavky: - platební podmínky - Certifikát systému enviromentálního managementu - Certifikát systému řízení kvality - Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ostatní certifikáty - 4 -

5 Zadávací podmínky Výzva k účasti ve výběrovém řízení 1. CENA: Cenu stanovte jednotně pro všechna odběrná místa jednotkově za MWh bez DPH. 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY: Zadavatel nebude poskytovat zálohy ani platby předem. Požadavek na zálohy může vést k vyřazení z výběrového řízení. 3. MÍSTO DODÁVKY: Dle seznamu odběrných v příloze č OBDOBÍ NÁKUPU: PLATNOST NABÍDKY: Nabídka musí být platná minimálně po dobu 3 pracovních dnů od skončení posledního dne pro podání nabídky. 6. INFORMACE O ÚČASTNÍKOVI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Předložte formou příloh následující informace: - Výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění, autorizace - Nejnovější informace ohledně vlastnické struktury společnosti - Osvědčení o registraci na finančním úřadě, popřípadě daňový domicil - Seznam referencí - Vyplněná tabulka o kontaktních spojeních (viz příloha č.2) - Certifikát systému řízení kvality - pokud vlastníte - Certifikát systému environmentálního managementu - pokud vlastníte - Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - pokud vlastníte - Kopii smlouvy o pojištění - Oprávnění k zastupování, pověření pokud není zřejmé z výpisu OR 7. OSTATNÍ PODMÍNKY: - Každá nabídka je návrhem na uzavření smlouvy a takto je závazná. - Nabídky, které nebudou zpracovány v souladu s poptávkou, např. všechny požadavky nebudou patřičně zodpovězeny, mohou být odmítnuty. - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. - Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky výběrového řízení, výběrové řízení zrušit nebo vyhlásit další kolo. Zadavatel všechny dotčené účastníky výběrového řízení o této změně vyrozumí. - Změny nebo doplnění Vaší nabídky po uplynutí lhůty k podávání nabídek jsou možné pouze se souhlasem Zadavatele. - V případě rozporu mezi obsahem nabídky zadané elektronicky do formuláře pro podávání nabídek a obsahem nabídky v přiloženém návrhu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s jednotarifem má přednost obsah nabídky zadané elektronicky do formuláře pro podávání nabídek. 8. DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY: - Dodavatel zahájí plnění na základě objednávky. - Dodavatel a Zadavatel po skončení výběrového potvrdí uzavření smluvního vztahu (a jeho podmínek) vzešlého z tohoto výběrového řízení smlouvou v písemné formě. - Každý účastník výběrového řízení se zavazuje, že bude nakládat s veškerými informacemi v poptávce jako s důvěrnými a nepředá je žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele

6 - Každý účastník výběrového řízení se zavazuje utajit přidělený přístupový klíč k přihlášení do výběrového řízení. - Účastník výběrového řízení prohlašuje, že osoba, která za účastníka výběrového řízení činí v rámci výběrového řízení úkony a jedná za něj, je k takovému jednání oprávněna. - Zájemce se může výběrového řízení účastnit (tj. stát se účastníkem výběrového řízení) pouze jednou. Nabídka účastníka výběrového řízení, který bude figurovat jako subdodavatel podstatné části předmětu poptávky jiného zájemce, může být vyřazena. Posouzení, zda se jedná o podstatnou část předmětu poptávky, jakož i uvážení o vyřazení je na výhradním uvážení Zadavatele. Hodlá-li účastník výběrového řízení realizovat předmět poptávky či jeho část prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, je povinen o tom v nabídce informovat spolu s uvedením osob(y) subdodavatele. - Účastník výběrového řízení prohlašuje, že předmět výběrového řízení není chráněn průmyslovým právem třetích osob, případně je dodavatel oprávněn využívat chráněný předmět výběrového řízení. - V případě výběru zajistí dodavatel (na žádost Zadavatele) účast jeho oprávněných zástupců na jednání, jehož předmětem bude dopřesnění smluvních podmínek. - Zadavatel nepředpokládá zapůjčení vlastních mechanizmů, pracovních pomůcek a nářadí dodavateli. - Veškeré náklady a rizika, které vzniknou dodavateli ve spojení s výběrovým řízením, jsou k tíži dodavatele. - Všeobecné obchodní podmínky: Obchodní podmínky - S přijatými nabídkami bude nakládáno jako s důvěrnými

7 Kritéria vyhodnocení Výzva k účasti ve výběrovém řízení Následující kritéria jsou pro Zadavatele nejdůležitější: 1. OBCHODNÍ KRITÉRIA: - celková cena - platební podmínky - garance - záruka za jakost 2. PROVEDENÍ: - celková výhodnost nabídky - kvalita a odbornost - dodržení termínu - operativnost a rychlost 3. OSTATNÍ KRITÉRIA: - reference - soulad nabídky s instrukcemi poptávky - certifikáty ISO - 7 -

8 Harmonogram Výzva k účasti ve výběrovém řízení Výběrové řízení proběhne formou "ERMMA". Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč. I. kolo (forma zapečetěných obálek) v 13:00 bude zpřístupněn eaukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit. Termín ukončení prvního kola je v 13:00 Výběrové řízení může být vícekolové a může být ukončenou elektronickou aukcí. Vývoj po přijetí nabídek vyhodnocení nabídek Po přijetí nabídek bude následovat vyhodnocení, které bude provedeno výběrovou komisí na neveřejném jednání. Zadavatel (prostřednictví výběrové komise) vyrozumí účastníka výběrového řízení, který neuspěl, že jeho nabídku odmítá, a to do 14 dnů od skončení výběrového řízení. vyjednávání Na základě vyhodnocení nabídek pozve Zadavatel vybrané dodavatele k dalšímu jednání. Zadavatel si vyhrazuje právo vyjednávat o všech aspektech předložených nabídek

9 O systému PROEBIZ Výzva k účasti ve výběrovém řízení TECHNICKÉ NÁROKY eaukčního SW PROEBIZ Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů: - Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie) - Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com) - Google Chrome (http://google.com/chrome) Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA" Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eaukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz. JAK VSTOUPIT DO eaukční SÍNĚ Pro vstup do eaukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese eaukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla zvolíte si sami v přihlášce a klíče bude vám doručen em). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám eaukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z u a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do eaukční síně se nedá vstoupit před začátkem eaukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo). V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY. Informace k možnosti vkládání komentářů a příloh, Administrátor povolil funkci Komentáře, každý účastník má tedy možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář. Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo volitelné podmínky v "e-aukční síni". Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko "Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy. OBECNÁ PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ - si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz - 9 -

10 Výzva k účasti ve výběrovém řízení Přihláška Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE. Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod. Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eaukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Výzva k účasti ve výběrovém řízení Přílohy 1. Příloha pozvánky - Priloha_c.1_Seznam_odbernych_mist.xlsx 2. Příloha pozvánky - Priloha_c.2_Tabulka_kontaktnich_udaju.docx

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka kotevních stojanů na akci Oprava DN 500 Záběhlická

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka kotevních stojanů na akci Oprava DN 500 Záběhlická Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "HOLLAND" na adrese https://vrepe.proe.biz dne 25. 06. 2014 v 11:00. V případě vašeho zájmu si prostudujte

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce Záběhlická, Novostrašnická

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka asfaltového hydroizolačního pásu na akce Záběhlická, Novostrašnická Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 08. 07. 2014 v 11:00. V případě vašeho zájmu

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka potrubního uložení na investiční akce TP 2015

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka potrubního uložení na investiční akce TP 2015 Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 26. 05. 2015 v 11:00. V případě vašeho

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nové Město nad Metují Oprava střechy - Dům zdraví Nové Město nad Metují

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nové Město nad Metují Oprava střechy - Dům zdraví Nové Město nad Metují Oprava střechy - Dům zdraví Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz dne 24. 06. 2011 v

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Tišnov Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Tišnov Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://tisnov.proe.biz dne 22. 08. 2013 v 10:00. V případě Vašeho zájmu

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části prihlaska_menu této Pozvánky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 06. 03. 2013 v 13:00. Vaše nabídky vkládejte již od 15. 02. 2013 v 07:00 V

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vfn.proe.biz dne 10. 10. 2012 v 13:30. V případě Vašeho zájmu

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 03. 10. 2014 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 03. 10. 2014 v 09:00. Výzva k účasti v e-aukci pro Dodávky mléčných výrobků Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 03. 10. 2014 v 09:00.

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://pilot.proe.biz dne 24.3.2011

Více

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Město Cheb jako centrální zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

,,Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

,,Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Město Cheb jako centrální zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb

Parkoviště pro osobní automobily, Šeříková ul., Cheb Město Cheb Zadávací dokumentace k otevřenému řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 27 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Praha únor 2010

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Správa Pražského hradu

Správa Pražského hradu Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad 1 119 08 Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Jednorázové rouškování 1. část

Jednorázové rouškování 1. část jako centrální zadavatel a jako odborný poradce veřejná zakázka (dále také VZ ): Jednorázové rouškování 1. část zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více