5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:"

Transkript

1 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Žáci postupně poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Vzdělávání v předmětu Přírodopis vede k: rozvíjení zájmů o přírodu a život v přírodě umožnění poznání přírody jako vzájemně propojeného systému chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností schopnosti aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě Předmět Přírodopis se na 2. stupni školy vyučuje jako samostatný předměty v ročníku. Časová dotace: je pro 6. a 7. ročník 2 hodiny týdně, pro 8. a 9. ročník 1+1 disponibilní hodina týdně. Celkem tedy 8 hodin týdně. Formy a metody výuky přírodopisu: výkladové hodiny, práce ve skupině, pozorování a pokusy, školní projekty, vzdělávací programy a terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu, přírodopisné exkurze). Při výuce jsou používány učebnice, pracovní listy a sešity, přírodniny a další pomůcky. Výuka probíhá v kmenových učebnách a některé formy výuky se uskutečňují v multimediální učebně. Žáci pracují v rámci celé třídy, ve skupinách i individuálně. Při laboratorních pracích se běžná třída dělí na polovinu. Terénní výuka se uskutečňuje v blízkém okolí školy nebo jako exkurze do vzdálenějších lokalit. Realizace předmětu probíhá v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími předměty (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Výchova ke zdraví) a společně s nimi integruje související témata. Vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a hodnoty, které si žáci osvojí v přírodopise, tvoří východisko pro osvojení a vnímání klíčových kompetencí. Průřezová témata: Předmět Přírodopis integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní sociální výchova - rozvoj schopností poznávání, komunikace, psychohygiena, sebepoznání a sebepojetí (utváření praktických dovedností, rozvoj smyslového vnímání, vzájemné poznávání, rozvoj komunikačních dovedností) Environmentální výchova - základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, ekosystémy, vztah člověka k prostředí (ochrana životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí, voda, vzduch, příroda) Multikulturní výchova - etnický původ (rozmanitosti různých kultur, rovnocennost etnických skupin)

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - motivuje žáky k získávání přírodopisných informací z různých zdrojů - vede žáky k nalezení a osvojení si vhodného způsobu učení - zadává úkoly a referáty a vede žáky k jejich vyhledávání a zpracovávání - směřuje žáky k propojování poznatků z jiných vzdělávacích oblastí, k objasňování vztahů v přírodě a vlivu člověka na přírodu - vede žáky k nalézání odpovědí na příčiny přírodních jevů a dějů - předkládá různá pozorování a experimenty a vede žáky k vyvozování závěrů Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých zdrojů - předkládá problémové úlohy a usiluje o využití různých metod k řešení a vyvození závěrů - pomáhá žákům objevovat související problémy při praktických úkolech, hodnotí správnost laboratorních výsledků - vede žáky ke hledání logických vazeb a souvislostí v přírodě Kompetence komunikativní: - umožňuje a pomáhá žákovi formulovat a vyjadřovat své názory a myšlenky - výstižně a ve správném logickém sledu - napomáhá diskusi ve třídě a směřuje žáky k nalézání společných řešení - vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých - vyžaduje užívání správných biologických termínů - pomocí skupinové práce a projektového vyučování vede žáka ke komunikaci ve skupině podle pravidel Kompetence sociální a personální: - vyžaduje rozdělení pracovních úkolů ve skupině, vytváření pravidel pro práci v týmu a kontrolu dodržování postupů práce - vede žáky k ochotě pomoci druhým a podle potřeby umět o pomoc požádat - umožňuje žákovi hodnocení výsledků své práce a práce ve skupině Kompetence občanské: - vede žáky k pochopení, respektování a dodržování základních společenských pravidel a norem - podporuje u žáků zájem o prostředí, ve kterém žijeme - objasňuje a zdůvodňuje na konkrétních příkladech nutnost ochrany přírody a životního prostředí - posiluje u žáků zodpovědnost za zachování udržitelného rozvoje společnosti

3 - klade důraz na přírodní krásy a pochopení přírodních hodnot - vede žáky k uplatnění znalostí a dovedností v praktickém životě Kompetence pracovní: - předkládá žákům použití a uplatnění získaných přírodopisných dovedností a vědomostí v praktickém životě - dohlíží a vyžaduje od žáků dodržování pravidel bezpečného chování v terénu a základních pravidel hygieny - vede žáky k uplatnění osvojených vědomostí a dovedností v praktickém životě

4 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ročník Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů - vyjmenuje podmínky života - vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodou, uvede příklady - seznámí se s postupným vývojem života Vznik a vývoj života EV- základní podmínky života - popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel - definuje pojem buňka - vyjmenuje buněčné organely - vysvětlí funkci organel - popíše rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - rozdělí organismy podle počtu buněk - orientuje se v základních systematických jednotkách Buňka Jak třídíme organismy - uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - zdůvodní zařazení virů mezi nebuněčné organismy - vysvětlí pojem parazit - vyjmenuje běžná virová onemocnění - porovná bakteriální a živočišnou buňku - rozdělí bakterie podle významu - seznámí se s využitím antibiotik - popíše příčiny a následky přemnožení sinic Viry Bakterie Sinice VZ - 8.roč. - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů - uvede zástupce jednobuněčných řas - vysvětlí funkci stigmatu - zdůvodní vývoj mnohobuněčných organismů na příkladu kolonií váleče - rozdělí mnohobuněčné řasy na skupiny podle obsahu barviv - vysvětlí význam fotosyntézy - pozná a zařadí vybrané zástupce - nakreslí a popíše rozdíly mezi stavbou těla mechové rostlinky a kapradiny Jednobuněčné řasy Mnohobuněčné řasy Výtrusné rostliny EV- ekosystémy EV- základní podmínky života

5 - jmenuje významné zástupce mechorostů, kapradin, popíše jejich rozmnožování - objasní příčiny přechodu rostlin na souš - objasní vznik rašelinišť, rašeliny a černého uhlí - jmenuje významné zástupce jehličnanů, popíše jejich rozmnožování - orientuje se v problematice významu a ochrany lesa Nahosemenné rostliny Význam rostlin, ochrana - vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků - objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků - zhodnotí význam hub v potravních řetězcích - vysvětlí pojmy rozkladač, parazit a symbióza - uvede význam kvasinek - objasní význam štětičkovce - pozná a zařadí vybrané zástupce - vyjmenuje jedlé a jedovaté houby u nás - popíše stavbu lišejníku - vyjádří vztah mezi jednotlivými částmi lišejníku - vyjmenuje některé zástupce - objasní význam lišejníků k životnímu prostředí Houby Kvasinky Vřeckovýtrusné a stopkovýtrusné houby Lišejníky EV- ekosystémy - rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin - rozliší živočichy podle počtu buněk - pozná a zařadí vybrané zástupce prvoků, žahavců, ploštěnců, hlístů, měkkýšů, kroužkovců, členovců Prvoci Mnohobuněční živočichové - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - popíše stavbu těla a funkci jednotlivých soustav u prvoků, žahavců, ploštěnců, hlístů, měkkýšů, kroužkovců, členovců na vybraném zástupci - zhodnotí význam vybraných živočichů v přírodě i pro člověka - vybere nebezpečné živočichy pro člověka (přenašeči chorob) OSV- rozvoj schopností poznávání OSV- rozvoj schopností poznávání - aplikuje praktické metody poznávání přírody - zvládá pozorování lupou, mikroskopem - pracuje s určovacími klíči a atlasy Laboratorní práce - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - pracuje bezpečně při laboratorní práci Laboratorní práce

6 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a živočichů - porovná základní znaky bezobratlých živočichů a strunatců - vyjmenuje základní orgány těla rostlin a jejich význam Vývoj, vývin a systém živočichů Aj - 6.roč. - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - popíše vnější stavbu těla a vysvětlí význam jednotlivých vnitřních soustav jednotlivých tříd na příkladech kapra obecného, skokana obecného, ještěrky obecné, kura domácího a psa domácího - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí - vyjmenuje 7 tříd podkmene obratlovců - popíše rozdíly mezi třídou paryb, ryb a mezi třídou obojživelníků a plazů - vyjádří základní znaky třídy kruhoústých, paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců - vyjmenuje typické zástupce třídy kruhoústých, paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců - u třídy ptáků a savců zařadí jednotlivé druhy do řádů a popíše znaky jednotlivých řádů - srovnává člověka s ostatními primáty EV- ekosystémy Z - 8.roč. Z - 7.roč. Pč - 6.roč. - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy - seznámí se s první pomocí při uštknutí zmijí - uvědomuje si hospodářský i jiný význam živočichů pro přírodu i člověka Rozšíření, význam a ochrana živočichů - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům - rozděluje pletiva a vysvětlí jejich funkce - rozlišuje základní části rostlinného těla Anatomie a morfologie rostlin

7 - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin - objasní funkce kořene, stonku, listu a květu - shrne podmínky ke klíčení rostlin - reprodukuje princip opylení a oplození - jmenuje způsoby vegetativního rozmnožování Fyziologie rostlin - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku - uvede na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva k orgánům - popíše stavbu kořene, stonku, listu a květu - vysvětlí rozdíl mezi typy kořenů, stonků, listů, květů a květenství - rozlišuje typy plodů - porovnává různé typy pohybů rostlin Systém rostlin - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin, určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů - odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí - třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a menších taxonomických jednotek - aplikuje praktické metody poznávání přírody - vyjádří rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami - jmenuje typické zástupce jednotlivých čeledí - odlišuje čeledě podle charakteristických znaků - rozdělí rostliny podle nároku na prostředí a délku života - vyjmenuje různé způsoby rozšiřování semen - porovnává jednoděložné a dvouděložné rostliny podle typických znaků - zvládá pozorování lupou, mikroskopem - pracuje bezpečně při laboratorní práci Význam rostlin a jejich ochrana Laboratorní práce (praktické metody poznávání přírody) EV - ekosystémy Z - 8.roč. Pč - 6.roč. EV - ekosystémy - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání přírody OSV - rozvoj schopností poznávání

8 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka - zařadí člověka do systému živočišné říše - vysvětlí společné znaky člověka a lidoopů - porovná vývojovou řadu člověka - rozliší lidské rasy Vývoj člověka OSV- komunikace - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy - rozděluje tkáně a pomocí nich vysvětlí obecně stavbu orgánů - uvede význam opěrné soustavy - rozliší základní části lidské kostry - dovede pojmenovat základní kosti - popíše stavbu kosti a rozliší typy spojení kostí - vysvětlí význam svalové soustavy - popíše stavbu svalu - rozliší typy svalů - popíše složení krve a funkci jednotlivých částí krve - rozlišuje krevní skupiny - dokáže vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy - pojmenuje a popíše části dýchací soustavy - vysvětlí činnost dýchací soustavy - seznámí se s postupem umělého dýchání - vysvětlí příčiny onemocnění dýchacích cest - pojmenuje a popíše části trávicí soustavy - vysvětlí funkci trávicí soustavy - určí zásady správné výživy - popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy - vysvětlí význam kůže - popíše stavbu kůže - dodržuje správnou péči o kůži - popíše stavbu nervové soustavy - vysvětlí činnost nervové soustavy Soustava opěrná (kostra) Soustava pohybová (svalstvo) Tělní tekutiny - krev Soustava oběhová Soustava dýchací Soustava trávicí Soustava vylučovací Soustava kožní Soustava nervová D - 6.roč. MKV- etnický původ Tv-6.-9.roč. OSV- sebepoznání a sebepojetí Hv - 7.a 8.roč. EV - lidské aktivity a problémy životního prostř. Ch - 8.roč. Ch - 9.roč. Vz - 6.roč. Pč - 7.roč.

9 - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří - aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla - rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života - rozlišuje části mozku a jejich význam - rozpozná nejdůležitější žlázy lidského těla - shrne hlavní zásady duševní hygieny - popíše stavbu zrakového ústrojí - definuje oční vady - popíše stavbu sluchového ústrojí - popíše funkci chuťového, čichového a hmatového ústrojí - seznámí se, se stavbou mužského a ženského pohlavního ústrojí - vysvětlí způsob oplození - popíše vývin lidského jedince - charakterizuje hlavní údobí lidského života - seznámí se s nebezpečím přenosu pohlavních chorob - seznámí se se zásadami 1. pomoci při krvácení, úrazu hlavy, páteře, při epileptickém záchvatu, alergických reakcích. - prakticky provede resuscitaci, první pomoc při zlomenině, krvácení, zástavě dýchání, zástavě srdce, bezvědomí - rozlišuje původce nakažlivých nemocí - seznámí se s chováním zabraňujícím přenosu a předcházejícím epidemii - uvádí zásady prevence úrazů a život ohrožujících stavů Žlázy s vnitřním vyměšováním Smyslová ústrojí Vývin lidského jedince Zásady první pomoci Nemoci, úrazy a prevence F - 8.roč. OSV- sebepoznání a sebepojetí OSV- psychohygiena - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti - vysvětlí pojmy gen, křížení - rozumí principu přenosu dědičné informace Základy nauky o dědičnosti - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismu - vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu - rozpozná praktický význam dědičnosti -

10 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života - vyjmenuje jednotlivé sféry Země a popíše jejich význam - rozliší jednotlivé části Země Stavba Země - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek - určí rozdíl mezi horninou a nerostem - definuje pojem krystal a vyjmenuje prvky souměrnosti na krystalu - orientuje se v přehledu krystalových soustav - vysvětlí vznik krystalové mřížky - uvede některé fyzikální a chemické vlastnosti nerostů - popíše význam některých nerostů a zařadí je do systému - rozdělí horniny podle vzniku - popíše význam některých hornin - určí vybrané nerosty a horniny Mineralogie Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů Třídění nerostů Horniny F - 6.roč. - rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody - objasní rozdíl ve vzniku vnitřních a vnějších geologických dějů - uvede příklady geologických dějů - popíše důsledek pohybu litosférických desek - popíše způsoby vzniku pohoří - popíše sopečnou činnost a zemětřesení - vysvětlí proces zvětrávání - popíše činnost vody a větru - uvede příklady útvarů vzniklých geologickými ději Geologické děje Vnitřní geologické děje Vnější geologické děje - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půd, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě - objasní vznik půdy - vyjmenuje půdotvorné činitele a vysvětlí jejich význam pro vznik půd - jmenuje půdní typy a druhy v ČR Půdy Ch - 8.roč. Z - 8. roč.

11 - rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků - uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi - objasní význam zkamenělin - vyjmenuje jednotlivá geologická období a stručně je charakterizuje - jmenuje 2 základní geologické oblasti ČR - porovná jejich způsob a dobu vzniku - popíše základní období geologického vývoje ČR a jejich zvláštnosti - uvede typy nejčastějších mimořádných přírodních událostí v ekosystémech ČR a ochranu před nimi Éry vývoje Země Geologický vývoj a stavba ČR Z - 8.roč. - uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi - definuje pojem ekologie, stavbu ekosystému - objasní význam neživých složek prostředí pro organismy - charakterizuje význam ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na organismy a člověka - popíše příčiny a dopady skleníkového efektu a ozónové díry na život na Zemi Ekologie Neživé složky životního prostředí a organismy Ch - 8.roč. EV- základní podmínky života Z - 9.roč. EV- lidské aktivity a problémy ŽP - rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému - aplikuje praktické metody poznávání přírody - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - vyjádří rozdíly mezi pojmy jedinec, populace, společenstvo, ekosystém a uvede příklady - popíše vztahy mezi populacemi - uvede příklady potravních řetězců - vyjmenuje problémy poškozující životní prostředí - vysvětlí pojem globální problém a uvede příklady - vyjmenuje jednotlivé typy chráněných území v ČR - orientuje se v práci s určovacími klíči a atlasy - bezpečně pracuje s pomůckami při laboratorní práci Živé složky životního prostředí Ochrana přírody a životního prostředí Laboratorní práce Laboratorní práce EV- ekosystémy OSV- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje, praktická etika EV-vztah člověka k prostředí Z - 9.roč. OV - 9.roč. OSV- rozvoj schopností poznávání OSV- rozvoj schopností poznávání

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10 PŘÍRODOPIS 5.10.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Přírodopis je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk a příroda a částečně

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Přírodopis 6.ročník. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Pomůcky, literatura. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy, uvede příklady rozmanitosti přírody, rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Uspořádání

Více

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Biologie. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu:

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Biologie Vyučovací předmět biologie vychází ze vzdělávacího obsahu oborů Biologie RVP

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

Příloha č. 22 PŘÍRODOPIS

Příloha č. 22 PŘÍRODOPIS září - říjen září Má zájem o předmět. Zná postavení Země ve vesmíru, umí popsat stavbu zemského tělesa, vysvětlí význam Slunce, vody, kyslíku, oxidu uhličitého. Chápe projevy života jako celku, uvědomuje

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu.

Výuka probíhá v odborné učebně s videem a promítacím plátnem. Kabinet přírodopisu je vybaven pomůckami, sbírkami a odbornou literaturu. Přírodopis Charakteristika předmětu Předmět přírodopis je vyučován v dotaci 2 hodin týdně v šestém ročníku, 1 hodiny v sedmém ročníku a 2 hodiny v osmém a devátém ročníku. Přírodopis umožní žákům hlouběji

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu BIOLOGIE. pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu BIOLOGIE pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Přírodopis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání PŘÍLOHA Č. 2 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Platnost dokumentu Číslo jednací: Školskou radou schváleno dne: 30.9.2014 Platnost od:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu V předmětu přírodověda žáci získávají a rozvíjejí dovednosti a schopnosti, které

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více