5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6.3 Přírodopis. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:"

Transkript

1 5.6.3 Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Samostatný vyučovací předmět Přírodopis vychází obsahově ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni. Žáci postupně poznávají souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Vzdělávání v předmětu Přírodopis vede k: rozvíjení zájmů o přírodu a život v přírodě umožnění poznání přírody jako vzájemně propojeného systému chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností schopnosti aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě Předmět Přírodopis se na 2. stupni školy vyučuje jako samostatný předměty v ročníku. Časová dotace: je pro 6. a 7. ročník 2 hodiny týdně, pro 8. a 9. ročník 1+1 disponibilní hodina týdně. Celkem tedy 8 hodin týdně. Formy a metody výuky přírodopisu: výkladové hodiny, práce ve skupině, pozorování a pokusy, školní projekty, vzdělávací programy a terénní výuka (cvičení a pozorování v terénu, přírodopisné exkurze). Při výuce jsou používány učebnice, pracovní listy a sešity, přírodniny a další pomůcky. Výuka probíhá v kmenových učebnách a některé formy výuky se uskutečňují v multimediální učebně. Žáci pracují v rámci celé třídy, ve skupinách i individuálně. Při laboratorních pracích se běžná třída dělí na polovinu. Terénní výuka se uskutečňuje v blízkém okolí školy nebo jako exkurze do vzdálenějších lokalit. Realizace předmětu probíhá v úzké koordinaci s dalšími vyučovacími předměty (Fyzika, Chemie, Zeměpis, Výchova ke zdraví) a společně s nimi integruje související témata. Vědomosti, dovednosti, návyky, postoje a hodnoty, které si žáci osvojí v přírodopise, tvoří východisko pro osvojení a vnímání klíčových kompetencí. Průřezová témata: Předmět Přírodopis integruje průřezová témata a jejich okruhy: Osobnostní sociální výchova - rozvoj schopností poznávání, komunikace, psychohygiena, sebepoznání a sebepojetí (utváření praktických dovedností, rozvoj smyslového vnímání, vzájemné poznávání, rozvoj komunikačních dovedností) Environmentální výchova - základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, ekosystémy, vztah člověka k prostředí (ochrana životního prostředí, vztah člověka k životnímu prostředí, voda, vzduch, příroda) Multikulturní výchova - etnický původ (rozmanitosti různých kultur, rovnocennost etnických skupin)

2 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Kompetence k učení: - motivuje žáky k získávání přírodopisných informací z různých zdrojů - vede žáky k nalezení a osvojení si vhodného způsobu učení - zadává úkoly a referáty a vede žáky k jejich vyhledávání a zpracovávání - směřuje žáky k propojování poznatků z jiných vzdělávacích oblastí, k objasňování vztahů v přírodě a vlivu člověka na přírodu - vede žáky k nalézání odpovědí na příčiny přírodních jevů a dějů - předkládá různá pozorování a experimenty a vede žáky k vyvozování závěrů Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých zdrojů - předkládá problémové úlohy a usiluje o využití různých metod k řešení a vyvození závěrů - pomáhá žákům objevovat související problémy při praktických úkolech, hodnotí správnost laboratorních výsledků - vede žáky ke hledání logických vazeb a souvislostí v přírodě Kompetence komunikativní: - umožňuje a pomáhá žákovi formulovat a vyjadřovat své názory a myšlenky - výstižně a ve správném logickém sledu - napomáhá diskusi ve třídě a směřuje žáky k nalézání společných řešení - vede žáky k naslouchání a respektování názorů druhých - vyžaduje užívání správných biologických termínů - pomocí skupinové práce a projektového vyučování vede žáka ke komunikaci ve skupině podle pravidel Kompetence sociální a personální: - vyžaduje rozdělení pracovních úkolů ve skupině, vytváření pravidel pro práci v týmu a kontrolu dodržování postupů práce - vede žáky k ochotě pomoci druhým a podle potřeby umět o pomoc požádat - umožňuje žákovi hodnocení výsledků své práce a práce ve skupině Kompetence občanské: - vede žáky k pochopení, respektování a dodržování základních společenských pravidel a norem - podporuje u žáků zájem o prostředí, ve kterém žijeme - objasňuje a zdůvodňuje na konkrétních příkladech nutnost ochrany přírody a životního prostředí - posiluje u žáků zodpovědnost za zachování udržitelného rozvoje společnosti

3 - klade důraz na přírodní krásy a pochopení přírodních hodnot - vede žáky k uplatnění znalostí a dovedností v praktickém životě Kompetence pracovní: - předkládá žákům použití a uplatnění získaných přírodopisných dovedností a vědomostí v praktickém životě - dohlíží a vyžaduje od žáků dodržování pravidel bezpečného chování v terénu a základních pravidel hygieny - vede žáky k uplatnění osvojených vědomostí a dovedností v praktickém životě

4 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. ročník Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů - vyjmenuje podmínky života - vysvětlí rozdíl mezi živou a neživou přírodou, uvede příklady - seznámí se s postupným vývojem života Vznik a vývoj života EV- základní podmínky života - popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel - definuje pojem buňka - vyjmenuje buněčné organely - vysvětlí funkci organel - popíše rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - rozdělí organismy podle počtu buněk - orientuje se v základních systematických jednotkách Buňka Jak třídíme organismy - uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka - zdůvodní zařazení virů mezi nebuněčné organismy - vysvětlí pojem parazit - vyjmenuje běžná virová onemocnění - porovná bakteriální a živočišnou buňku - rozdělí bakterie podle významu - seznámí se s využitím antibiotik - popíše příčiny a následky přemnožení sinic Viry Bakterie Sinice VZ - 8.roč. - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů - uvede zástupce jednobuněčných řas - vysvětlí funkci stigmatu - zdůvodní vývoj mnohobuněčných organismů na příkladu kolonií váleče - rozdělí mnohobuněčné řasy na skupiny podle obsahu barviv - vysvětlí význam fotosyntézy - pozná a zařadí vybrané zástupce - nakreslí a popíše rozdíly mezi stavbou těla mechové rostlinky a kapradiny Jednobuněčné řasy Mnohobuněčné řasy Výtrusné rostliny EV- ekosystémy EV- základní podmínky života

5 - jmenuje významné zástupce mechorostů, kapradin, popíše jejich rozmnožování - objasní příčiny přechodu rostlin na souš - objasní vznik rašelinišť, rašeliny a černého uhlí - jmenuje významné zástupce jehličnanů, popíše jejich rozmnožování - orientuje se v problematice významu a ochrany lesa Nahosemenné rostliny Význam rostlin, ochrana - vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích - rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků - objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků - zhodnotí význam hub v potravních řetězcích - vysvětlí pojmy rozkladač, parazit a symbióza - uvede význam kvasinek - objasní význam štětičkovce - pozná a zařadí vybrané zástupce - vyjmenuje jedlé a jedovaté houby u nás - popíše stavbu lišejníku - vyjádří vztah mezi jednotlivými částmi lišejníku - vyjmenuje některé zástupce - objasní význam lišejníků k životnímu prostředí Houby Kvasinky Vřeckovýtrusné a stopkovýtrusné houby Lišejníky EV- ekosystémy - rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin - rozliší živočichy podle počtu buněk - pozná a zařadí vybrané zástupce prvoků, žahavců, ploštěnců, hlístů, měkkýšů, kroužkovců, členovců Prvoci Mnohobuněční živočichové - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy - popíše stavbu těla a funkci jednotlivých soustav u prvoků, žahavců, ploštěnců, hlístů, měkkýšů, kroužkovců, členovců na vybraném zástupci - zhodnotí význam vybraných živočichů v přírodě i pro člověka - vybere nebezpečné živočichy pro člověka (přenašeči chorob) OSV- rozvoj schopností poznávání OSV- rozvoj schopností poznávání - aplikuje praktické metody poznávání přírody - zvládá pozorování lupou, mikroskopem - pracuje s určovacími klíči a atlasy Laboratorní práce - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - pracuje bezpečně při laboratorní práci Laboratorní práce

6 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a živočichů - porovná základní znaky bezobratlých živočichů a strunatců - vyjmenuje základní orgány těla rostlin a jejich význam Vývoj, vývin a systém živočichů Aj - 6.roč. - porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů - popíše vnější stavbu těla a vysvětlí význam jednotlivých vnitřních soustav jednotlivých tříd na příkladech kapra obecného, skokana obecného, ještěrky obecné, kura domácího a psa domácího - rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin - odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí - vyjmenuje 7 tříd podkmene obratlovců - popíše rozdíly mezi třídou paryb, ryb a mezi třídou obojživelníků a plazů - vyjádří základní znaky třídy kruhoústých, paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců - vyjmenuje typické zástupce třídy kruhoústých, paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců - u třídy ptáků a savců zařadí jednotlivé druhy do řádů a popíše znaky jednotlivých řádů - srovnává člověka s ostatními primáty EV- ekosystémy Z - 8.roč. Z - 7.roč. Pč - 6.roč. - zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku s živočichy - seznámí se s první pomocí při uštknutí zmijí - uvědomuje si hospodářský i jiný význam živočichů pro přírodu i člověka Rozšíření, význam a ochrana živočichů - odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům - rozděluje pletiva a vysvětlí jejich funkce - rozlišuje základní části rostlinného těla Anatomie a morfologie rostlin

7 - vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin - objasní funkce kořene, stonku, listu a květu - shrne podmínky ke klíčení rostlin - reprodukuje princip opylení a oplození - jmenuje způsoby vegetativního rozmnožování Fyziologie rostlin - porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku - uvede na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva k orgánům - popíše stavbu kořene, stonku, listu a květu - vysvětlí rozdíl mezi typy kořenů, stonků, listů, květů a květenství - rozlišuje typy plodů - porovnává různé typy pohybů rostlin Systém rostlin - rozlišuje základní systematické skupiny rostlin, určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů - odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí - třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a menších taxonomických jednotek - aplikuje praktické metody poznávání přírody - vyjádří rozdíl mezi krytosemennými a nahosemennými rostlinami - jmenuje typické zástupce jednotlivých čeledí - odlišuje čeledě podle charakteristických znaků - rozdělí rostliny podle nároku na prostředí a délku života - vyjmenuje různé způsoby rozšiřování semen - porovnává jednoděložné a dvouděložné rostliny podle typických znaků - zvládá pozorování lupou, mikroskopem - pracuje bezpečně při laboratorní práci Význam rostlin a jejich ochrana Laboratorní práce (praktické metody poznávání přírody) EV - ekosystémy Z - 8.roč. Pč - 6.roč. EV - ekosystémy - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání přírody OSV - rozvoj schopností poznávání

8 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka - zařadí člověka do systému živočišné říše - vysvětlí společné znaky člověka a lidoopů - porovná vývojovou řadu člověka - rozliší lidské rasy Vývoj člověka OSV- komunikace - určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy - rozděluje tkáně a pomocí nich vysvětlí obecně stavbu orgánů - uvede význam opěrné soustavy - rozliší základní části lidské kostry - dovede pojmenovat základní kosti - popíše stavbu kosti a rozliší typy spojení kostí - vysvětlí význam svalové soustavy - popíše stavbu svalu - rozliší typy svalů - popíše složení krve a funkci jednotlivých částí krve - rozlišuje krevní skupiny - dokáže vysvětlit činnost srdce a celé oběhové soustavy - pojmenuje a popíše části dýchací soustavy - vysvětlí činnost dýchací soustavy - seznámí se s postupem umělého dýchání - vysvětlí příčiny onemocnění dýchacích cest - pojmenuje a popíše části trávicí soustavy - vysvětlí funkci trávicí soustavy - určí zásady správné výživy - popíše stavbu a funkci vylučovací soustavy - vysvětlí význam kůže - popíše stavbu kůže - dodržuje správnou péči o kůži - popíše stavbu nervové soustavy - vysvětlí činnost nervové soustavy Soustava opěrná (kostra) Soustava pohybová (svalstvo) Tělní tekutiny - krev Soustava oběhová Soustava dýchací Soustava trávicí Soustava vylučovací Soustava kožní Soustava nervová D - 6.roč. MKV- etnický původ Tv-6.-9.roč. OSV- sebepoznání a sebepojetí Hv - 7.a 8.roč. EV - lidské aktivity a problémy životního prostř. Ch - 8.roč. Ch - 9.roč. Vz - 6.roč. Pč - 7.roč.

9 - objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří - aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla - rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života - rozlišuje části mozku a jejich význam - rozpozná nejdůležitější žlázy lidského těla - shrne hlavní zásady duševní hygieny - popíše stavbu zrakového ústrojí - definuje oční vady - popíše stavbu sluchového ústrojí - popíše funkci chuťového, čichového a hmatového ústrojí - seznámí se, se stavbou mužského a ženského pohlavního ústrojí - vysvětlí způsob oplození - popíše vývin lidského jedince - charakterizuje hlavní údobí lidského života - seznámí se s nebezpečím přenosu pohlavních chorob - seznámí se se zásadami 1. pomoci při krvácení, úrazu hlavy, páteře, při epileptickém záchvatu, alergických reakcích. - prakticky provede resuscitaci, první pomoc při zlomenině, krvácení, zástavě dýchání, zástavě srdce, bezvědomí - rozlišuje původce nakažlivých nemocí - seznámí se s chováním zabraňujícím přenosu a předcházejícím epidemii - uvádí zásady prevence úrazů a život ohrožujících stavů Žlázy s vnitřním vyměšováním Smyslová ústrojí Vývin lidského jedince Zásady první pomoci Nemoci, úrazy a prevence F - 8.roč. OSV- sebepoznání a sebepojetí OSV- psychohygiena - vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti - vysvětlí pojmy gen, křížení - rozumí principu přenosu dědičné informace Základy nauky o dědičnosti - uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismu - vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu - rozpozná praktický význam dědičnosti -

10 Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT - objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života - vyjmenuje jednotlivé sféry Země a popíše jejich význam - rozliší jednotlivé části Země Stavba Země - rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek - určí rozdíl mezi horninou a nerostem - definuje pojem krystal a vyjmenuje prvky souměrnosti na krystalu - orientuje se v přehledu krystalových soustav - vysvětlí vznik krystalové mřížky - uvede některé fyzikální a chemické vlastnosti nerostů - popíše význam některých nerostů a zařadí je do systému - rozdělí horniny podle vzniku - popíše význam některých hornin - určí vybrané nerosty a horniny Mineralogie Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů Třídění nerostů Horniny F - 6.roč. - rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody - objasní rozdíl ve vzniku vnitřních a vnějších geologických dějů - uvede příklady geologických dějů - popíše důsledek pohybu litosférických desek - popíše způsoby vzniku pohoří - popíše sopečnou činnost a zemětřesení - vysvětlí proces zvětrávání - popíše činnost vody a větru - uvede příklady útvarů vzniklých geologickými ději Geologické děje Vnitřní geologické děje Vnější geologické děje - porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půd, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě - objasní vznik půdy - vyjmenuje půdotvorné činitele a vysvětlí jejich význam pro vznik půd - jmenuje půdní typy a druhy v ČR Půdy Ch - 8.roč. Z - 8. roč.

11 - rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků - uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi - objasní význam zkamenělin - vyjmenuje jednotlivá geologická období a stručně je charakterizuje - jmenuje 2 základní geologické oblasti ČR - porovná jejich způsob a dobu vzniku - popíše základní období geologického vývoje ČR a jejich zvláštnosti - uvede typy nejčastějších mimořádných přírodních událostí v ekosystémech ČR a ochranu před nimi Éry vývoje Země Geologický vývoj a stavba ČR Z - 8.roč. - uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi - definuje pojem ekologie, stavbu ekosystému - objasní význam neživých složek prostředí pro organismy - charakterizuje význam ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na organismy a člověka - popíše příčiny a dopady skleníkového efektu a ozónové díry na život na Zemi Ekologie Neživé složky životního prostředí a organismy Ch - 8.roč. EV- základní podmínky života Z - 9.roč. EV- lidské aktivity a problémy ŽP - rozlišuje a uvede příklady systému organismů - populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému - vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam - uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému - aplikuje praktické metody poznávání přírody - dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody - vyjádří rozdíly mezi pojmy jedinec, populace, společenstvo, ekosystém a uvede příklady - popíše vztahy mezi populacemi - uvede příklady potravních řetězců - vyjmenuje problémy poškozující životní prostředí - vysvětlí pojem globální problém a uvede příklady - vyjmenuje jednotlivé typy chráněných území v ČR - orientuje se v práci s určovacími klíči a atlasy - bezpečně pracuje s pomůckami při laboratorní práci Živé složky životního prostředí Ochrana přírody a životního prostředí Laboratorní práce Laboratorní práce EV- ekosystémy OSV- řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty a postoje, praktická etika EV-vztah člověka k prostředí Z - 9.roč. OV - 9.roč. OSV- rozvoj schopností poznávání OSV- rozvoj schopností poznávání

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOPIS : Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA.

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Přírodopis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Přírodopis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 7. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahem předmětu Přírodopis je systém živé a neživé včetně člověka a cílem výuky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

PŘÍRODOPIS. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu PŘÍRODOPIS 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., a 9., ročníku po 2 vyučovacích hodinách týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět

Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Člověk a příroda přírodopis volitelný předmět 3. období 9. ročník Jan Stoklasa a kol. : Organismy, prostředí, člověk /učebnice přírodopisu pro 9. roč.

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Přírodopis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - zná stavbu planety - vysvětlí, co zkoumají jednotlivé

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 1 7 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět přírodopis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Přírodopis ( RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Svým vzdělávacím obsahem

Více

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence:

5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Klíčové kompetence: 5.6.3. Přírodopis CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. ročníku dvě hodiny týdně a v 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka směřuje k podchycení

Více

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 6.11 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Vzdělávání v předmětu přírodopis: směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Orgánové soustavy člověka Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K - Soustava opěrná a pohybová

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět přírodopis umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů,

Více

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis

Vzdělávací obor : Přírodopis. Přírodopis Vzdělávací obor : Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodopis je zahrnut do vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV. Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje ucelený

Více

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.7.4. Obsah vzdělávání předmětu přírodopis Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Zpracoval: Andrea LASTOMIRSKÁ Vyučuje: Strana: 1./5 Pří 6.roč Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis. 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 4.6.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Přírodopis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět přírodopis zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Přírodopis (RVP ZV, vzdělávací oblast Člověk a příroda), tematické okruhy Ekosystémy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí

vznik života na Zemi organické a anorganické látky a přírodními jevy ekosystémy, živé a neživé složky přírodního prostředí prima Země a život Ekologie vysvětlí vznik země a vývoj života na Zemi diskutuje o různých možnostech vzniku vývoje života na Zemi rozliší, co patří mezi organické a anorganické látky, a vysvětlí jejich

Více

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis

9.2.9. Člověk a příroda Přírodopis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník BIOLOGIE Porovná zákl. vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPISNÝ SEMINÁŘ A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Přírodopisný seminář navazuje na předmět Člověk a jeho svět, který se vyučuje v 1. - 5. ročníku. Je předmětem integrovaným

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR PŘÍRODOPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a

Více

Rozmanitosti přírody - 4. ročník

Rozmanitosti přírody - 4. ročník Rozmanitosti přírody - 4. ročník 1. Živá a neživá příroda prezentace - opakování a prohlubování učiva ze 3. roč. K: komunikativní, k učení K. výstup: - opakuje učivo ze 3. ročníku - vysvětlí pojmy živá

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 6. ročníku. opakovat základní učivo 6. ročníku: - stavba a funkce rostlinné a živočišné buňky - bezobratlí: vývoj orgánových soustav (nervová, trávicí, oběhová ), základní skupiny (žahavci,

Více

Původ savců Systém savců IX. X. XI. Hlavní znaky savců 1.Vejcorodí, vačnatci Hlavní znaky, potrava, způsob rozmnožování, výskyt, hlavní zástupci Žák pochopí kdy a za jakých podmínek savci vznikli. Hlavní

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

5.6.3 Přírodopis (Př)

5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3 Přírodopis (Př) 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis směřuje žáky k orientaci v životě,

Více

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník)

PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Volitelný předmět přírodovědný seminář je realizován jako volitelný předmět od 7. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. Předmět je založen na funkční

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Biologie nižší gymnázium

Biologie nižší gymnázium Biologie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Přírodopis. V rámci tohoto předmětu je realizována

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina) 282 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 2 2 1+1 Povinnost (skupina)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Biologie Kód modulu Bio M 1/1-7 Délka modulu 132 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Přírodopis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a příroda 2 3 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Předmět biologie zahrnuje celý obsah vzdělávacího oboru Biologie (RVP G, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Kromě toho naplňuje očekávané

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.3 PŘÍRODOPIS 5.6.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Přírodopis vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Přírodopis a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 9. ročník Danuše Kvasničková, Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, nakl. Fortuna Praha 1998

Více

Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu:

Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis vzdělávací oblasti Člověk a příroda, stanovených RVP ZV. Částečně

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů

Předmět:: Přírodopis. anatomie a morfologie typických zástupců skupin živočichů funkce orgánů. vybraní zástupci různých skupin živočichů 19 zhodnotí i pro 19 zhodnotí i pro funkce funkce ZÁŘÍ ŘÍJEN 19 zhodnotí i pro Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních (orgánových soustav) rostlin i živočichů 20 určí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více