DIABETES MELLITUS Hana Krejčí, duben 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIABETES MELLITUS Hana Krejčí, duben 2004"

Transkript

1 DIABETES MELLITUS Hana Krejčí, duben 2004 Definice: Diabetes mellitus (DM) je metabolické onemocnění různé etiologie charakterizované chronickou hyperglykémií s poruchou metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů, která je způsobená porušenou produkcí inzulinu, porušeným účinkem inzulinu nebo obojím (SZO, 1985). Epidemiologie: prevalence v naší populaci je kolem 6 % prevalence v populaci starší 70 let kolem 20 % výskyt je pravděpodobně daleko vyšší (2x i vícekrát), protože mnoho případů diabetu je dlouho nerozpoznaných Patofyziologický mechanismus hyperglykémie: 1. snížený vstup glukózy do buněk závislých na inzulinu (tuková tkáň a kosterní svaly) 2. snížená utilizace glukózy (glykolýza) 3. zvýšená glykogenolýza v játrech 4. zvýšená glukoneogeneze v játrech ad 1. Po navázání inzulinu na inzulinový receptor na povrchu cílové buňky (tukové či svalové), který má tyrosin-kinázovou aktivitu, následuje kaskáda dějů, jejichž výsledkem je zvýšený přesun glukózových transportérů GLUT 4 z Golgiho aparátu do plazmatické membrány. Tím je umožněn vstup glukózy do buňky. ad 2. Inzulin stimuluje klíčové enzymy glykolýzy: glukokinázu, fosfofruktokinázu 1 a pyruvát kinázu. ad 3. a 4. Deficit a/nebo snížený účinek inzulinu vede nadbytku glukagonu, který v játrech stimuluje glykogenolýzu a glukoneogenezi. Koncentrace glukagonu je relativně vyšší ve srovnání s deficitem inzulinu a samotná hyperglykémie nepotlačí dostatečně sekreci glukagonu. Sekrece glukagonu je totiž za normálních okolností inhibována také inzulinem. Nadprodukce glukózy v játrech u dekompenzovaného diabetu je tedy výsledkem nadbytku glukagonu relativně k množství funkčního inzulinu. Metabolismus v játrech je totiž závislý na poměru inzulin/glukagon v portální krvi a nikoliv na absolutních koncentracích těchto hormonů. Nadbytek glukagonu při deficitu inzulinu vede u diabetiků rovněž k lipolýze a ketogenezi. DIAGNÓZA A DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA DM NÁHODNÁ GLYKÉMIE ve venózní plazmě (mmol/l) (Pozor! Pro plnou krev či kapilární krev platí jiné hodnoty; hodnoty glykémie v plazmě jsou o 15 % vyšší než v plné krvi, hodnoty v kapilární krvi jsou o 8 % vyšší než ve venózní krvi.): nad 11 DM pravděpodobný 5,6-11 DM nejistý (šedá zóna) pod 5,6 DM nepravděpodobný

2 Náhodná glykémie nad 11 nebo lačná glykémie 7 a více + klinické symptomy = DM Asymptomatická, ale opakovaně náhodná glykémie nad 11 nebo lačná glykémie 7 a více = DM ORÁLNÍ GLUKÓZOVÝ TOLERANČNÍ TEST (OGTT): OGTT je prováděn, pokud je náhodná glykémie 5,6-11 (šedá zóna). Po nočním lačnění (8-14 h) pacient vypije 75 g glukózy v ml vody. Plazmatická glykémie je měřena nalačno a po 2 hodinách. U dětí podáme 1,75 g glukózy na 1 kg váhy. Normální hodnoty: glykémie nalačno 6 mmol/l a po 2 hodinách 7,7 mmol/l. DIABETES MELLITUS (DM): lačná glykémie: 7 a více a/nebo po 2 h: 11,1 a více PORUCHA GLUKÓZOVÉ TOLERANCE (PGT): lačná glykémie: pod 7 a po 2 h: 7,8-11 PORUŠENÁ GLYKÉMIE NALAČNO (IFG = impaired fasting glycaemia): lačná glykémie: 6,1-6,9 a po 2 h: pod 7,8!!! Těžká hyperglykémie zjištěná při akutní infekci, traumatu nebo oběhovém selhání či jiném onemocnění může být přechodná a není sama o sobě diagnostická pro diabetes!!!!!! Diagnóza diabetu u asymptomatického jedince by nikdy neměla být dělána na základě jediné abnormální glykémie!!! PATOGENETICKÉ MECHANISMY VEDOUCÍ K ROZVOJI DM NEDOSTATEK INZULINU autoimunitní nebo idiopatická destrukce beta buněk (DM 1. typu) porucha či zničení beta buněk způsobené léky, chemikáliemi, infekcí nemoci exokrinního pankreatu s poruchou či destrukcí beta buněk genetické poruchy beta buněk (MODY diabetes, porucha mitochondriální DNA) INZULINOVÁ REZISTENCE inzulinová rezistence u DM 2. typu je vždy spojená i s narušenou sekrecí inzulinu (relativní nedostatek inzulinu) genetické poruchy inzulinového receptoru autoprotilátky proti inzulinovému receptoru

3 ZVÝŠENÍ KONTRAREGULAČNÍCH HORMONŮ kortizol růstový hormon glukagon katecholaminy hormony štítné žlázy somatostatin human placental lactogen (HPL) 1980 WHO: 1985 WHO: STARÉ KLASIFIKACE DM (není třeba znát) IDDM (insulin-dependent DM) nebo DM I. TYPU NIDDM (non-insulin-dependent DM) nebo DM II. TYPU GDM (gestační DM) Ostatní typy PGT (porucha glukózové tolerance) IDDM pouze NIDDM pouze MRDM (malnutrition-related DM) GDM Ostatní typy PGT 1999 WHO: nová klasifikace od termínů IDDM a NIDDM bylo upuštěno, protože byly zavádějící a často vedly ke klasifikaci diabetiků na základě terapie a nikoli patogeneze onemocnění termín MRDM byl zrušen, protože se ukazuje, že malnutrice sice může urychlit manifestaci různých typů diabetu, ale předpoklad, že samotná malnutrice nebo deficit proteinů jako takový může vést k rozvoji diabetu, se nepotvrdil PGT, dříve zahrnutá do klasifikace diabetu je nyní uváděna jako klinické stádium v rozvoji poruchy metabolismu sacharidů u označení dvou základních typů diabetu se používají arabské nikoli římské číslice DIABETES MELLITUS 1. TYPU autoimunitní idiopatický DIABETES MELLITUS 2. TYPU s převahou inzulinové rezistence s převahou poruchy sekrece inzulinu GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS A PGT NOVÁ KLASIFIKACE DM (1999) OSTATNÍ SPECIFICKÉ TYPY DIABETES MELLITUS

4 genetické poruchy funkce beta buněk genetické poruchy účinku inzulinu onemocnění exokrinního pankreatu endokrinopatie s nadprodukcí kontraregulačních hormonů indukovaný léky a chemikáliemi infekce vzácné formy imunitně-podmíněného diabetu ostatní genetické syndromy někdy asociované s diabetem KLINICKÁ STÁDIA DM (nezávisle na jeho etiologii) Jedinec může přejít v průběhu choroby do jiného stádia v obou směrech. Hladiny glykémie se mohou měnit v závislosti na rozsahu patologického procesu. I. NORMALNÍ GLUKÓZOVÁ TOLERANCE (normoglykémie) Patologický proces je přítomen, ale není natolik pokročilý, aby způsobil hyperglykémii nemoc může být zachycena ještě ve stádiu normoglykémie, například detekcí ostrůvkových autoprotilátek řadu let před manifestací DM 1. typu nebo zjištěním inzulinové rezistence v počátečních stádiích DM 2. typu, kdy kompenzatorní hyperinzulinémie udržuje glykémii v mezích normy. II. PORUCHA GLUKÓZOVÉ REGULACE (IFG a/nebo PGT) Nemocní s IFG nebo PGT mají zvýšené riziko progrese do manifestního DM a zvýšené riziko rozvoje makrovaskulárních onemocnění (u IFG je menší riziko než u PGT). Např % nemocných s PGT rozvine do 10 let DM 2. typu, PGT je většinou spojená s obezitou. III. DIABETES MELLITUS 1. bez nutnosti inzulinoterapie uspokojivě léčeni dietou, cvičením a perorálními antidiabetiky (většina nemocných s DM 2. typu) 2. inzulinoterapie nutná k uspokojivé kompenzaci endogenní sekrece inzulinu je částečně zachovalá, ale nedostatečná k udržení normoglykémie bez přidání exogenního inzulinu (část nemocných s DM 2. typu, u některých nemocných v počátečním stádiu DM 1. typu)) 3. inzulinoterapie životně nezbytná většina nemocných s DM 1. typu, vzácně jiné typy diabetu DIABETES MELLITUS 1. TYPU Starší názvy: IDDM (insulin-dependent DM), juvenile-onset DM Patofyziologický mechanismus: autoimunitní destrukce beta buněk, která vede k absolutnímu deficitu inzulinu nemocní potřebují inzulin k přežití!!! Mezi DM 1. typu nezahrnujeme ty formy diabetu, které jsou způsobeny jinými známými mechanismy poškození či destrukce beta buněk, jako např. choroby exokrinního pankreatu, genetické defekty beta buněk a jiné!!!

5 U bělochů 1,5-2x vyšší výskyt než u ostatních ras. Nejvyšší incidence je ve Finsku (29,5/ ) a nejnižší v Japonsku (1,6/ ). IDIOPATICKÝ DM 1. TYPU: nelze prokázat autoimunitní charakter destrukce beta buněk (častěji u Asiatů a Afričanů). AUTOIMUNITNÍ DM 1. TYPU: Způsobený autoimunitní destrukcí specificky namířenou na beta buňky (ostatní ostrůvkové buňky jsou neporušeny). Způsoben kombinací genetických a vnějších faktorů. Konkordance mezi jednovaječnými dvojčaty je přibližně 40 %, to znamená, že genetické faktory hrají roli ze 40 % a vnější faktory ze 60 %. Dědičnost: pouze % nově diagnostikovaných pacientů má příbuzného 1. stupně (sourozenec, rodič) s DM 1. typu. Riziko rozvoje pro sourozence diabetika 1. typu je 5-10 % a riziko pro dítě je 2-5 %. Genetické faktory: zvláště geny HLA II. třídy (DR3/DR4, DQ2/DQ8), dále gen inzulinu a řada dalších. Nositelé HLA-DR3 nebo DR4 alely mají 5-8x vyšší riziko rozvoje autoimunitního diabetu. Heterozygoti HLA-DR3/4 mají dokonce 20-40x vyšší riziko. Vnější faktory: viry (Coxsackie B, rubella, CMV), kravské mléko, nedostatek zinku, toxiny, léky a chemikálie, fyzický a psychický stres atd. Role vnějších faktorů je zatím nejasná u virových infekcí se mohou uplatňovat molekulární mimikry (imunitní reakce proti viru poškodí i beta buňky z důvodu podobnosti virových a beta buněčných antigenů) nebo poškození beta buněk vlivem vnějších vlivů povede k uvolnění autoantigenů, proti kterým není navozena imunotolerace. Na počátku celého procesu je určitý autoantigen beta buněk prezentován ve vazbě na rizikovou HLA molekulu II. třídy na povrchu antigen-prezentující buňky T-pomocnému lymfocytu. Tak je zahájena autoimunitní reakce proti beta buňce. Byla identifikována celá řada beta-buněčných autoantigenů, z nichž nejdůležitější jsou dekarboxyláza kyseliny glutámové (GAD), islet antigen 2 (IA-2) a inzulin. Doposud nebyl detekován žádný primární, spouštěcí autoantigen. Imunitní buňky (monocyty, T a B lymfocyty) postupně infiltrují pankreatické ostrůvky dojde k rozvoji tzv. INZULITIDY. Zpočátku může mít inzulitida nedestruktivní charakter (regulovaná převážně Th2 a Th3 lymfocyty). Později, pod vlivem dalších zevních faktorů (např. stres, infekce), dojde k převaze Th1 lymfocytů, inzulitida nabude destruktivního charakteru a rozvine se diabetes. Faktory, které spouštějí celý autoimunitní proces mohou být odlišné od faktorů, které precipitují rozvoj destruktivní inzulitidy a následně diabetu. V destruktivní inzulitida převažuje buněčný typ imunitní odpovědi, zprostředkovaný T cytotoxickými lymfocyty, NK buňkami a makrofágy. Beta buňky jsou kromě toho také destruovány působením volných radikálů, které jsou produkovány aktivovanými makrofágy a

6 samotnými beta buňkami (volné radikály jsou tvořeny pod vlivem cytokinů, zvláště IL-1, TNFα a IFNγ). DM se manifestuje až když je zničeno % beta buněk (při destrukci % se může objevit IFG nebo PGT). U dětí se nejčastěji manifestuje v pubertě (vrchol je kolem 12 let), ale může se objevit v kterémkoli věku. Manifestace má sezónní charakter nejčastěji na podzim a v zimě (vliv virových infekcí?). Onemocnění má dlouhé preklinické stádium než dojde k manifestaci diabetu řádově měsíce, léta event. desetiletí, kdy probíhá autoimunintí proces v ostrůvcích a v séru mohou být zachyceny ostrůvkové autoprotilátky. Charakter inzulitidy a rychlost destrukce beta buněk jsou různé: Rychle progresivní forma inzulitidy je obvykle u dětí (ale může se objevit i v dospělosti), inzulitida trvá řádově týdny či měsíce a rychle progreduje do destrukce většiny beta buněk. Manifestace diabetu je v tomto případě většinou dramatická, s klasickými příznaky: polyurie, polydipsie, polyfagie, únava a hubnutí. Má sklon k rozvoji ketoacidózy a ketoacidotického komatu, které mohou být první manifestací diabetu. Pacienti potřebují inzulinoterapii k přežití od počátku onemocnění. Pomalu progredující forma inzulitidy trvá léta či desetiletí a vede obvykle k manifestaci diabetu až v dospělosti. Tento typ cukrovky bývá také označován jako LADA latent autoimmune diabetes in adults. Neprojevuje se typickými příznaky DM 1. typu, nemá sklon ke ketoacidóze a bývá často zaměněn za DM 2. typu. Pacienti jsou pak nesprávně léčeni pouze dietou nebo perorálními antidiabetiky. V prvních měsících nebo dokonce letech mohou být při této léčbě poměrně uspokojivě kompenzováni, protože ještě přetrvává určitá malá sekrece inzulinu (beta buňky jsou destruovány pomaleji). Nakonec však také vyžadují léčbu inzulinem. Rozpoznání DM 1. a 2. typu bývá u dospělých pacientů často velkým klinickým úskalím. Pro DM 1. typu svědčí nízká hladina C-peptidu a záchyt ostrůvkových autoprotilátek (např. anti-gad, anti-ia-2). Tito pacienti také často nebývají obézní (i když obezita nevylučuje DM 1. typu!). Diabetici 2. typu mají spíše zvýšenou či normální hladinu C-peptidu, autoprotilátky jsou negativní a jsou obvykle obézní. Jedinou správnou léčbou autoimunitního diabetu, ať už se manifestuje v dětství či v dospělosti, je od počátku léčba inzulinem. Inzulinoterapie může zpomalit autoimunitní destrukci betabuněk a prodloužit období, kdy je alespoň částečně zachovalá vlastní sekrece inzulinu, která spolu s dobrou kompenzací diabetu (udržením normoglykémie) oddaluje rozvoj chronických komplikací diabetu. Časné zahájení léčby inzulinem může přispět k pozdějšímu metabolicky stabilnějšímu průběhu onemocnění. U dětí je někdy dokonce pozorována přechodná (obvykle několik měsíců trvající) obnova sekrece inzulinu (tzv. honeymoon period), která vyžaduje snížení dávek inzulinu na minimum. Autoimunitní charakter destrukce beta buněk může být potvrzen: nálezem lymfocytární infiltrace ostrůvků pouze při pitvě, experimentálně při laparoskopické biopsii pankreatu detekcí periferních lymfocytů specifických pro antigeny beta buněk zatím pouze experimentálně, detekcí specifických autoprotilátek v séru (ICA islet cell autoantibodies, anti-gad, anti- IA-2, IAA insulin autoantibodies) využívá se k detekci jedinců s rizikem rozvoje

7 autoimunitního diabetu zvláště u příbuzných diabetiků 1. typu a k odlišení DM 1. a 2. typu u dospělých pacientů (hlavně anti-gad). Autoimunitní diabetes je spojen se zvýšeným rizikem rozvoje dalších autoimunitních onemocnění: Hashimotova thyroiditis, Graves-Basedowova choroba, coeliakie, Addisonova choroba, perniciózní anémie, myasthenia gravis a jiné. Klinické příznaky manifestace DM 1. typu: Polydipsie: hyperglykémie zvyšuje extracelulární osmolaritu voda uniká z buněk intracelulární dehydratace stimulace centra žízně v hypotalamu. Polyurie: hyperglykémie vede k osmotické diuréze glukóza filtrovaná v glomerulech překročí renální práh pro reabsorbci glukózy v proximálním tubulu glykosurie velké ztráty tekutin a minerálů močí. Polyfagie: deplece buněčných zásob karbohydrátů, tuků a proteinů vedou ke zvýšení pocitu hladu. Hubnutí: z důvodu využívání zásobní tukové tkáně a proteinů jako zdroje energie, event. také z důvodu dehydratace pokud pacient není schopen nahradit ztráty vody při polyurii. Únava: z nedostatku intracelulární glukózy jako zdroje energie. DIABETES MELLITUS 2. TYPU Starší názvy: NIDDM (non-insulin-dependent DM), adult-onset DM Patofyziologický mechanismus: inzulinová rezistence a porucha sekrece inzulinu Jde o nejčastější typ diabetu (kolem 80 %). Prevalence je vyšší u černochů, Japonců a tichomořských národů než u bělochů. Prevalence ve vyspělých zemích neustále roste, mluví se dokonce o epidemii diabetu posledních desetiletí. Nárůst pravděpodobně souvisí s nezdravým životním stylem (málo pohybu, přejídání, obezita). Ve vyspělých zemích je prevalence DM 2. typu, stejně jako obezity, vyšší mezi chudšími a méně vzdělanými. Nejvyšší prevalence je u severoamerických Pima Indiánů (80 % populace). Rizikové faktory: genetická predispozice (mnohem významnější než u DM 1. typu) obezita nejdůležitější rizikový faktor (obézní mají 10x vyšší riziko než neobézní) životní styl fyzická inaktivita, přejídání starší věk Dědičnost: konkordance u jednovaječných dvojčat je 80 %. Riziko pro příbuzného 1. stupně je %. Častěji se vyskytuje u žen s předchozím gestačním diabetem, u jedinců s hypertenzí nebo dyslipidémií.

8 DM 2. typu je často spojen s dalšími odchylkami (esenciální hypertenze, dyslipidémie atd.), a protože hlavním patogenetickým faktorech všech těchto poruch je inzulinová rezistence, nazýváme soubor těchto odchylek SYNDROM INZULINOVÉ REZISTENCE (dřívější názvy: Reavenův syndrom nebo také metabolický syndrom X), jehož součástí jsou: - centrální typ nadváhy či obezity (obvod pasu 88 cm u žen a 102 cm u mužů) - esenciální hypertenze (TK > 130/85) - dyslipidémie (hypertriglyceridémie, snížení HDL cholesterolu, malé denzní LDL částice) - PGT nebo DM 2. typu - často také hyperurikémie, sklon k trombofílii a hyperkoagulaci, mikroalbuminurie, zvýšení markerů zánětu a další odchylky Tento syndrom ve vyspělých zemích postihuje během života až 1/3 populace (!!) a je proto závažným zdravotním problémem. Je spojen s výraznou akcelerací aterosklerózy a z toho vyplývajícími komplikacemi (ICHS, CMP atd.). Ačkoliv je DM 2. typu daleko častější než DM 1. typu, o jeho patogenezi víme mnohem méně. Víme, že na jeho vzniku se podílí jak porušená funkce beta buněk porucha sekrece inzulinu, tak snížená senzitivita periferních tkání (v játrech, kosterní svalovině a tukové tkáni) na působení inzulinu inzulinová rezistence. Která z těchto dvou abnormalit je primární není známo. Obě poruchy mají genetický podklad a plně se rozvinou pod vlivem určitých nepříznivých vnějších faktorů. Hlavním rizikovým faktorem je obezita, která způsobuje a zhoršuje inzulinovou rezistenci. Řada autorů se domnívá, že inzulinová rezistence je tou primární poruchou, která vede k rozvoji diabetu. Inzulinová rezistence vede ke kompenzatorní hyperinzulinémii. Klinicky se pak rozlišují 3 fáze rozvoje DM 2. typu: 1. fáze normoglykémie i přes zjevnou inzulinovou rezistenci, protože hladina inzulinu je kompenzatorně zvýšená a udržuje glykémii v normě. 2. fáze další zhoršení inzulinové rezistence a porucha sekrece inzulinu po jídle, která vede k postprandiální hyperglykémii (po jídle), ačkoliv bazální hladina inzulinu je stále zvýšená. 3. fáze inzulinová rezistence se nemění, ale snižuje se sekrece inzulinu, objeví se hyperglykémie i nalačno. Na druhou stranu sama hypersekrece inzulinu (a amylinu peptid, který je přítomen v sekrečních granulích spolu s inzulinem) může vést k inzulinové rezistenci nebo ji zhoršit takže primární defekt beta buňky, projevující se hypersekrecí inzulinu, může vést k inzulinové rezistenci. INZULINOVÁ REZISTENCE může mít několik příčin a u diabetika 2. typu se většinou kombinuje několik příčin zároveň: down-regulace inzulinových receptorů v důsledku obezity (snížení jejich počtu) poruchy inzulinového receptoru postreceptorové poruchy abnormální transdukce signálu, zvláště porucha aktivace receptorové tyrosin kinázy Obezita jako taková může způsobit nebo zhoršit inzulinovou rezistenci. Ačkoliv všichni obézní mají down regulaci inzulinových receptorů a tedy určitý stupeň inzulinové rezistence, ne u všech se rozvine diabetes. Down regulace sama o sobě nestačí k rozvoji diabetu. U

9 geneticky predisponovaných jedinců dochází k rozvoji těžší inzulinové rezistence v důsledku receptorových a zvláště postreceptorových poruch. Inzulinová rezistence vede ke kompenzatorní zvýšené produkci inzulinu HYPERINSULINÉMII. Pokud je hyperinzulinémie dostatečně vysoká, nedojde k hyperglykémii a rozvoji diabetu. Hyperinzulinémie je však také škodlivá sama o sobě, například urychluje aterosklerózu a tak u obézních zvyšuje riziko infarktů myokardu, iktů a dalších komplikací aterosklerózy. Pohyb a hubnutí vedou úspěšně ke snížení inzulinové rezistence. Kompenzatorní zvýšená sekrece inzulinu postupně vyčerpává beta buňky a svou roli obvykle hrají i funkční (geneticky podmíněné) defekty beta buněk. Rozvíjí se dysfunkce beta buněk s PORUCHOU SEKRECE INZULINU, hladina glykémie roste a rozvine se diabetes. Produkce inzulinu jako taková je zpočátku neporušena, dochází spíše k poruše charakteru inzulinové sekrece (alterace dvojfázové křivky sekrece inzulinu po jídle - porucha až vymizení první fáze sekrece inzulinu, opoždění a prodloužení 2. fáze sekrece inzulinu a ztráta pulzatilního charakteru sekrece inzulinu). Hladina inzulinu (C-peptidu) je normální nebo dokonce zvýšená, ale již není schopná dále kompenzovat inzulinovou rezistenci a udržet normoglykémii. Chronická hyperglykémie navíc působí toxicky na samotné beta buňky a dále zhoršuje jejich funkci a sekreci inzulinu a v periferních tkáních dále prohlubuje inzulinovou rezistenci (tzv. glukotoxicita). Rovněž zvýšená hladina mastných kyselin působí nepříznivě na funkci beta buněk a inzulinovou senzitivitu (tzv. lipotoxicita). V ostrůvcích diabetiků 2. typu dochází k určitým morfologickým změnám, zvláště k akumulaci amyloidu. Ten se nachází i v ostrůvcích ne-diabetiků staršího věku, ale u diabetiků 2. typu je přítomen v daleko větší míře. Jaký je jeho původ? Spolu s inzulinem je ze sekrečních granulí uvolňován amylin, což je hormonálně aktivní peptid, který pravděpodobně tlumí sekreci inzulinu a snižuje účinky inzulinu v periferii. Kumulace amylinu v ostrůvcích vede k jeho přeměně na amyloid. Hyperinzulinémie vede k větší akumulaci amyloidu, který velmi pravděpodobně také narušuje funkci beta buněk a může časem vést i k částečné destrukci ostrůvků a k absolutnímu poklesu sekrece inzulinu. Množství amyloidu v ostrůvcích koreluje s věkem, délkou trvání a závažností diabetu. U některých jedinců převládá inzulinová rezistence, u jiných spíše porušená sekrece inzulinu podle toho se diabetici 2. typu dělí do svou skupin viz klasifikace. Klinické příznaky při manifestaci DM 2. typu (DM 2. typu se obvykle nemanifestuje klasickými příznaky jako DM 1. typu. Bývá často řadu let nerozpoznán, diagnostikován náhodně a nebo se manifestuje až chronickými komplikacemi diabetu. Manifestuje se zpravidla až po 40. roku věku.): rekurentní infekce, zvláště bakteriální a kandidové hyperglykémie stimuluje růst mikroorganismů, hlavně kůže a podkoží (folikulitis, kalbunkl), typická je recidivující kandidová kolpitis u žen svědění a výtok z genitálu prodloužené hojení ran únava z nedostatku energie poruchy vidění porušená vodní rovnováha v oku v důsledku hyperglykémie, ev. se může podílet diabetická retinopatie parestézie diabetická neuropatie

10 GESTAČNÍ DM A PGT Manifestuje se v těhotenství, obvykle po 20. týdnu, častěji jako PGT. Vyskytuje se u 2 % těhotenství. Všem těhotným ženám by měla být preventivně zkontrolována glykémie již v začátku těhotenství, aby se zavčasu detekoval dříve nerozpoznaný diabetes, neboť přináší řadu závažných komplikací pro plod (úmrtí plodu, malformace, makrosomie). Skríning pro gestační DM je prováděn obvykle mezi 24. a 28. týdnem gestace standardním OGTT testem. Patogenetické mechanismy gestačního DM: genetická predispozice nadměrné přibývání na váze (rozvoj inzulinové rezistence) zvýšená hladina kontraregulačních hormonů (HPL, kortisol) Po uplynutí šestinedělí by měla být žena s gestačním diabetem znovu zkontrolována. Glykémie se může normalizovat, nebo přetrvává PGT nebo může dojít k progresi PGT do DM. Pokud diabetes či PGT přetrvává i po uplynutí šestinedělí, je nutno je překlasifikovat. I když PGT či diabetes odezní se skončením těhotenství, je zde zvýšené riziko rozvoje diabetu, zvláště 2. typu v pozdějším věku 60 % těchto žen rozvine diabetes do 15 let. OSTATNÍ TYPY DM (genetické defekty a syndromy není třeba znát) genetické defekty beta buněk: MODY = maturity-onset diabetes of the young, monogenně podmíněný, charakterizovaný poruchou sekrece inzulinu s minimální nebo žádnou poruchou funkce inzulinu, doposud popsáno několik typů: MODY1-6 point mutace mitochondrialní DNA DM + hluchota genetické defekty inzulinového receptoru: inzulinová rezistence typu A asociovaná se syndromem polycystických ovarií event. s acanthosis nigricans leprechaunismus charakteristické obličejové rysy Rabson-Mendenhall syndrom abnormality zubů, nehtů a hyperplasie pineální žlázy lipoatrofický diabetes choroby exokrinního pankreatu (fibrokalkulózní pankreatopatie, nekrotická pankreatitis, hemochromatóza, cystická fibrosa, neoplasie, trauma, pankreatectomie) endokrinopatie (Cushingův syndrom, akromegalie, feochromocytom, glukagonom, hypertyreóza, somatostatinom) či exogenní podávání kontraregulačních hormonů léky a chemikálie, které zničí beta buňky nebo naruší jejich funkci či funkci inzulinu (kyselina nikotinová, adrenergní agonisté, thiazidy, dilantin, pentamidin, terapie interferonem alfa,

11 alloxan, streptozocin, vacor rodenticid, nitráty) infekce, které zničí beta buňky (kongenitální rubella, coxackie B, CMV, virus parotitidy, adenoviry) vzácné formy imunitně podmíněného diabetu (protilátky proti inzulinu nebo inzulinovému receptoru, Stiff man syndrom) ostatní genetické syndromy někdy asociované s diabetem (Downův sy, Friedreichova ataxie, Huntingtonova chorea, Klinefelterův sy, Lawrence-Moon-Biedelův sy, myotonická dystrofie, porfyrie, Prader-Williho sy, Turnerův sy, Wolframův sy) AKUTNÍ KOMPLIKACE DM 1. HYPOGLYKÉMIE (není komplikací diabetu, nýbrž jeho léčby) Výskyt: u více než 90 % diabetiků 1. typu v souvislosti s léčbou inzulinem, častá je rovněž u diabetiků 2. typu léčených perorálními antidiabetiky (PAD) nebo inzulinem. Precipitující faktory: nadměrné dávky inzulinu nebo PAD, nižší příjem potravy než odpovídá aplikované dávce inzulinu nebo PAD, fyzická zátěž, cvičení, alkohol, rychlý pokles potřeby inzulinu renální selhání, bezprostředně po porodu, simultánní užívání jiných léků stimulující činnost inzulinu nebo PAD. Manifestace: velmi rychlá (minuty) Příznaky jsou výsledkem 2 mechanismů: Aktivace sympatiku: bledost, pocení, tachykardie, palpitace, hlad, neklid, úzkost, třes. K aktivaci sympatiku dochází zvláště při rychlém poklesu glykémie a jsou vyvolány impulsem z hypothalamu, který zachytí snížení glykémie. Beta blokátory mohou zabránit rozvoji těchto varovných příznaků proto je jejich podávání u diabetiků nebezpečné. Intracelulární malnutrice: únava, podrážděnost, bolest hlavy, nesoustředěnost, zrakové obtíže, závrať, hlad, zmatenost, přechodné senzorické a motorické výpadky..postupně křeče, koma, smrt! Příznaky se liší mezi jednotlivci, ale opakovaná hypoglykémie u daného jedince se zpravidla projevuje stejnými příznaky. Léčba: pokud je pacient při vědomí, podáme orálně jakýkoli zdroj glukózy (nejlépe sladký nápoj), pokud je pacient v bezvědomí, per os nic nepodáváme (nebezpečí aspirace) a aplikujeme intravenózně 40 % glukózu nebo intramuskulárně glukagon. 2. KETOACIDÓZA A KETOACIDOTICKÉ KOMA Výskyt: častěji se vyskytuje u DM 1. typu, kde může být první manifestací diabetu, ale nezřídka i u ostatních typů, zvláště v souvislosti s precipitujícími faktory. Mortalita je 7-9 %.

12 Precipitující faktory: akutní stres: infekce, trauma, operace, infarkt myokardu, emocionální stres (zvyšují hladinu růstového hormonu, kortizolu a katecholaminů, které zvyšují glykémii a inhibují účinek inzulinu), vynechání inzulinu, léky antagonizující účinek inzulinu. Manifestace: pomalejší (hodiny-dny) Příznaky: polyurie, polydipsie, suchá ústa, pokles tělesné váhy, malátnost, letargie, bolest hlavy, nauzea, zvracení, bolest břicha, Kussmaulovo dýchání (z metabolické acidózy), acetonový zápach a pruritus (z přítomnosti ketolátek). Laboratorní nález: glykémie mmol/l, snížení ph pod 7,35, snížená hladina bikarbonátů, zvýšení anion gap, zvýšené hladiny ketolátek (betahydroxybutyrát, acetoacetát, aceton), ketonurie. Patofyziologický mechanismus: Ketogeneze je fyziologickým mechanismem tvorby alternativních zdrojů energie (ketolátek) při hladovění. Plně se rozvíjí po dvou dnech hladovění. Vlivem katecholaminů je v tukové tkáni stimulována lipolýza, uvolněné mastné kyseliny jsou oxidovány na acetyl-coa, který je výchozím substrátem pro tvorbu ketolátek, probíhající v játrech pod vlivem glukagonu. Díky tomu, že u zdravého člověka je i při hladovění zachována bazální sekrece inzulinu, je ketogeneze regulována, takže nedochází k rozvoji metabolické acidózy. U dekompenzovaného diabetu je proces ketogeneze vystupňován v důsledku nedostatku inzulinu a z toho plynoucí převahy účinku glukagonu. Na hyperketonémii se mohou spolupodílet také poruchy využití ketolátek v periferních tkáních. Glukagon tedy zvyšuje hladinu glykémie stimulací glykogenolýzy a glukoneogeneze v játrech a hladinu ketolátek stimulací ketogeneze. V rozvoji diabetické ketoacidózy hraje důležitou roli také zvýšení anti-inzulárních hormonů kortisolu, katecholaminů a růstového hormonu, např. v důsledku akutního stresu. Tyto hormony dále zvyšují hladinu glykémie (stimulací glykogenolýzy a glukoneogeneze), snižují účinek inzulinu a v tukové tkáni stimulují lipolýzu (katecholaminy). Uvolněné mastné kyseliny jsou využity k tvorbě ketolátek. S vyčerpáním pufrovacích systémů se rozvíjí metabolická acidóza. Dochází k depleci sodíku, fosfátů a magnézia a zvláště k celkové depleci kalia (ale koncentrace kalia v séru může být normální či dokonce zvýšená dochází k jeho úniku z buněk z důvodu acidózy a nedostatku inzulinu). Léčba: kontinuální infúze malých dávek inzulinu, náhrada vody a elektrolytů 3. HYPEROSMOLÁRNÍ HYPERGLYKEMICKÉ NEKETOACIDOTICKÉ KOMA (HHNK) Výskyt: nejčastěji u DM 2. typu, zvláště u starých osob a jedinců s renální insuficiencí. Mortalita je %. Precipitující faktory: jako u ketoacidózy a dále: vysoký příjem karbohydrátů (zvláště při krmení sondou nebo při parenterální výživě),

13 léčba manitolem (zvýšení osmolarity), peritoneální dialýza nebo hemodialýza s použitím hyperosmolárních dialyzátů. Manifestace: velmi pomalá (dny) Příznaky: polyurie, polydipsie, známky dehydratace (povleklé rty a jazyk, snížený kožní turgor), hypovolémie (hypotenze, tachykardie, hypoperfúze, úbytek tělesné váhy, slabost), nauzea, zvracení, bolest břicha, hypotermie, stupor, koma, křeče (z hyperosmolarity). Laboratorní nález: glykémie mmol/l, osmolarita séra nad 310 mosm/l, zvýšená urea a kreatinin. Patofyziologický mechanismus: Hladina inzulinu potřebná k inhibici lipolýzy a ketogeneze je menší než hladina potřebná k udržení normoglykémie. V případě HHNK hladina inzulinu stačí k inhibici lipolýzy a ketogeneze (proto nedochází k rozvoji ketoacidózy), ale dochází postupně k enormnímu vzestupu glykémie, osmotické diuréze se ztrátou 5-13 l hypotonické moči, dehydrataci a hyperosmolaritě. Jedna z hypotéz říká, že v důsledku inhibované ketogeneze dochází k ještě větší produkci glukózy v játrech a proto u HHNK bývá daleko vyšší glykémie než u diabetické ketoacidózy. Hyperosmolarita posléze sníží glomerulární filtraci a vede k ještě většímu vzestupu glykémie. Dehydratace je u HHNK daleko větší než u ketoacidózy a vede k hypovolémii. Rovněž dochází s depleci sodíku, fosfátů, magnézia a hlavně kalia. Léčba: inzulin, ale na 1. místě je náhrada tekutin včetně podávání krystaloidů a koloidů. V první hodině může být podáno až 2000 ml i.v. CHRONICKÉ KOMPLIKACE DM Hlavním patofyziologickým mechanismem rozvoje chronických komplikací diabetu je hyperglykémie. Jediným způsobem, jak těmto komplikacím předcházet, je tedy důsledná kompenzace diabetu (udržení normoglykémie) dosažená optimální léčbou (ze strany lékaře) a jejím dodržováním (ze strany pacienta). K čemu vede chronická hyperglykémie: I. Extracelulárně: NE-ENZYMATICKÁ GLYKOSYLACE PROTEINŮ Navázání glukózy na aminoskupiny proteinů vede postupně k vytváření ireverzibilních produktů zvaných advanced glycosylation end products = AGE. Negativní účinky AGE na cévy: poškozují endotel zvyšují jeho permeabilitu a uvolnění zánětlivých mediátorů stimulují proliferaci fibroblastů a hladkých svalových buněk (ve stěně cév) a mezangiálních buněk (v glomerulech) a stimulují produkci extracelulární matrix těmito buňkami stimulují migraci, aktivaci a uvolnění zánětlivých mediátorů z makrofágů a lymfocytů

14 Rozvíjí se angiopatie na všech úrovních arteriálního řečiště: 1. v kapilárách: DIABETICKÁ MIKROANGIOPATIE charakterizovaná difusním ztluštěním bazální membrány, ale paradoxně zároveň zvýšenou propustností cévní stěny pro plazmatické proteiny je hlavní příčinou rozvoje diabetické retinopatie, nefropatie a neuropatie 2. v arteriolách: HYALINNÍ ARTERIOLOSKLERÓZA kromě AGE se podílí i hypertenze, diabetes v kombinaci s hypertenzí způsobí daleko větší poškození arteriol než samotný diabetes nebo samotná hypertenze charakterizovaná ukládáním hyalinního materiálu (plazmatické proteiny a komponenty bazální membrány) do stěny arteriol zvláště jsou poškozeny aferentní a eferentní arterioly ledvinných glomerulů 3. v artériích: AKCELERACE ATEROSKLERÓZY kromě AGE se podílí také hypertenze a diabetická dyslipoproteinémie Diabetická dyslipoproteinémie: zvýšená hladina triacylglycerolů (TAG) v důsledku deficitu lipoproteinové lipázy (LPL), která vede k nedostatečnému odbourávání chylomikronů a VLDL (syntéza LPL je stimulována inzulinem jeho nedostatek či snížená funkce tedy vede k nedostatku LPL); kromě zvýšených TAG mají diabetici také často nižší hladinu HDL cholesterolu a vyšší hladinu malých denzních LDL částic. II. Intracelulárně: TVORBA SORBITOLU A FRUKTÓZY Glukóza je uvnitř řady buněk, do kterých vstupuje bez působení inzulinu, přeměněna enzymem aldosoreduktázou na sorbitol, který je dále oxidován na fruktózu. Negativní účinky sorbitolu a fruktózy: zvýšení intracelulární osmolarity influx vody poškození iontových pump Kumulace sorbitolu a fruktózy je hlavním mechanismem poškození: oční čočky vede k rozvoji katarakty Schwanových buněk podílí se na rozvoji diabetické neuropatie pericytů kapilár sítnice podílí se na rozvoji mikroaneurysmat Výše uvedené mechanismy vedou k rozvoji těchto komplikací: A) SPECIFICKÉ KOMPLIKACE: Hlavním mechanismem jejich vzniku je rozvoj diabetické mikroangiopatie. 1. Diabetická retinopatie Stádia: NEPROLIFERATIVNÍ v důsledku oslabení cévní stěny (mikroangiopatie+ztráta pericytů): edém, exudáty, hemoragie, mikroaneurysmata, venózní dilatace PROLIFERATIVNÍ v důsledku neovaskularizace a fibroprodukce:

15 organizace hemoragií odloučení sítnice je-li zasažena makula slepota 2. Diabetická nefropatie Mechanismy: a) Poškození glomerulů - stádia: MIKROANGIOPATIE: ztluštění bazální membrány (BM) po celé délce glomerulární kapiláry; rozvíjí se v již v prvních letech od manifestace diabetu; nemusí se nijak projevit nebo se projeví mikroalbuminurií = první známka diabetické nefropatie, může být reverzibilní. GLOMERULOSKLERÓZA: 2 varianty: Difúzní glomeruloskleróza: ztluštění BM, difusní zmnožení mesangiální matrix a proliferace mesangiálních buněk; vyskytuje se u většiny pacientů po 10 letech trvání diabetu; není specifická pro diabetes (rozvíjí se u hypertoniků a v pokročilém věku). Nodulární glomeruloskleróza (Kimmelstiel-Wilson): fokálně-segmentální depozita mesangiální matrix; u % diabetiků, specifiká pro diabetes, vzniká u geneticky predisponovaných jedinců. Glomeruloskleróza vede k proteinurii, v těžkých případech až k rozvoji nefrotického syndromu. V pokročilém stádiu vede k ischémii a následně k rozvoji tubulární atrofie a intersticiální fibrózy stádium chronické renální insuficience (snížení GF, zvýšená urea a kreatinin). b) Hyalinní arterioloskleróza postižení aferentní a eferentní arterioly; není specifická pro diabetes, např. též u hypertenze ale ta vede typicky k postižení jen aferentní arterioly. c) Atheroskleróza renálních tepen d) Recidivující uroinfekce Klinická stádia: I. HYPERTROFICKO-HYPERFUNKČNÍ (0-2 roky trvání DM): zvýšení GF, někdy na sonografii patrný zvětšený objem ledvin; na počátku způsobeno hyperglykémií, pokud přetrvává při špatné kompenzaci diabetu, vede k nefropatii. II. MIKROSKOPICKÉ ZMĚNY (2-5 let): ztluštění BM glomerulů (počínající mikroangiopatie) reverzibilní po normalizaci glykémií. III. INCIPIENTNÍ NEFROPATIE (5-10 let): opakovaně zjištěná mikroalbuminurie, provázena mikrohypertenzí 135/90; do určité míry ještě reverzibilní, je-li trvalá zvýšené riziko KV chorob. IV. MANIFESTNÍ NEFROPATIE (10-20 let): trvalá neselektivní proteinurie, může vést až k nefrotickému syndromu; GF klesá asi o 1 ml/min/měsíc; je-li dosaženo dobré kompenzace diabetu, může mít po určitou dobu stacionární průběh; progrese renální hypertenze; zpravidla přítomna i diabetické retinopatie a neuropatie. V. RENÁLNÍ INSUFICIENCE (17-20 let): pokles GF pod dolní hranici normy.

16 Mikroalbuminurie = takové ztráty albuminu močí, které nejsou měřitelné běžnými biochemickými metodami: µg/min (v ranním objemu moči po 8 hodinách klidu) nebo mg/24 hod (v celodenním sběru moči), je větší během dne, při fyzické zátěži, infekci, srdeční dekompenzaci, slunění. Proteinurie = nad 200 µg/min nebo nad 300 mg/24 hod. měřitelná běžnými metodami. 3. Diabetická neuropatie PERIFERNÍ SENZO-MOTORICKÁ POLYNEUROPATIE -demyelinizace parestézie, bolesti, ztráta citlivosti -axonální degenerace svalová atrofie -typicky má symetrickou distální distribuci (ruce, nohy) MONONEUROPATIE (poměrně vzácné) -náhlé obrny horních nebo dolních končetin -izolované obrny kraniálních nervů AUTONOMNÍ NEUROPATIE -gastroparéza zpomalené vyprazdňování žaludku -střevní poruchy průjem nebo zácpa -poruchy močového měchýře inkontinence -impotence -posturální hypotenze a sklon k tachykardii Diabetická neuropatie je hlavním mechanismem vzniku SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY = infekce, ulcerace a/nebo destrukce hlubokých tkání, postihující končetinu distálně od kotníku (včetně kotníku), spojená s neurologickými abnormalitami a různým stupněm ICHDK. Faktory, které se podílejí na vzniku ulcerací: Senzorická neuropatie vede ke ztrátě citlivosti nepociťuje opakovaná traumata při chůzi. Motorická neuropatie vede ke svalové slabosti a atrofii interoseálních svalů a následnému zhroucení nožní klenby abnormální chůze a flexní deformity prstů zvýšený tlak v určitých oblastech. Autonomní neuropatie vede ke snížení pocení vysušení kůže, zvýšená fragilita, fisury. Snížená pohyblivost kloubů (způsobená pravděpodobně glykací proteinů v kloubech, měkkých tkáních a kůži), spolu s abnormální chůzí a deformitami, vedou ke změně biomechanického zatížení nohy se zvýšením plantárního tlaku a zvýšení střihových sil tvorba hyperkeratóz. Diabetická mikro- a makroangiopatie porucha prokrvení končetin. Vážnou komplikací syndromu diabetické nohy je vznik gangrén s nutností amputací prstů event. části dolní končetiny. Další komplikací pokročilé neuropatie může být CHARCOTOVA OSTEOARTROPATIE = neinfekční destrukce kostí a kloubů. B) NESPECIFICKÉ KOMPLIKACE

17 Komplikace akcelerované aterosklerózy: ICHS s rizikem infarktu myokardu nejčastější příčina smrti diabetiků (2. je renální selhání) CMP 3. nejčastější příčina smrti ICHDK Zvýšená náchylnost k infekcím (DM vede k nespecifickým poruchám imunitní odpovědi snížená migrace a aktivace leukocytů, podílí se též poruchy cévního zásobení a hyperglykémie) kožní, respirační (včetně TBC), močové infekce příčinou smrti 5 % diabetiků Na závěr některé mýty o diabetu: DM 1. typu je onemocnění dětského věku. DM 1. typu se může manifestovat v kterémkoli věku a častěji spíše v dospělosti, kdy mívá obvykle pomalejší nástup a průběh než v dětství. Díky déle zachovalé reziduální sekreci inzulinu nemusí mít při manifestaci v dospělosti sklon ke ketoacidóze a proto je obvykle zaměněn za DM 2. typu. DM 2. typu je onemocnění dospělých. DM 2. typu se skutečně nejčastěji manifestuje až v dospělosti, obvykle po 40. roku věku a později. Ve vyspělých státech však dochází k extrémnímu nárůstu výskytu tohoto typu diabetu v souvislosti s obezitou a manifestace se posouvá i do mladších věkových skupin. Např. v USA již není DM 2. typu výjimkou ani u dětí. Z rodinné anamnézy: Moje babička měla cukrovku ale jenom takovou tu stařeckou. Stařecká cukrovka neexistuje. Laicky se takto označuje diabetes manifestovaný v pozdějším věku. Nejedná se přitom o žádný zvláštní typ diabetu. Nejčastěji je to DM 2. typu, ale může to být i pozdně manifestovaný DM 1. typu nebo ostatní typy diabetu (viz klasifikace). DM 2. typu je mírnějším typem než DM 1. typu. Není to pravda. V laické veřejnosti je mylný názor, že cukrovka, která od začátku vyžaduje léčbu inzulinem (jako je tomu u DM 1. typu) je horší. Rozlišujeme pouze dobře a špatně kompenzovaný diabetes nezávisle na typu diabetu a typu léčby. DM 2. typu může být naopak daleko zákeřnějším onemocněním, protože bývá často spojen s dalšími složkami syndromu inzulinové rezistence (dyslipidémie, hypertenze atd.), které spolu s hyperglykémií urychlují aterosklerózu. DM 2. typu bývá také často řadu let nerozpoznán a tedy i neléčen, proto v době manifestace již mohou být přítomny pozdní komplikace diabetu. Poznámka: Něco více o současných znalostech molekulární podstaty inzulinové rezistence. Tato problematika je již řadu let intenzivně zkoumána, ale stále nevíme vše. Vybírám jen některé z nich, samozřejmě toto není třeba znát ke zkoušce. Jedním mechanismem inzulinové rezistence (IR) může být převaha exprese receptoru s nízkou afinitou k inzulinu: Inzulinový receptor se vyskytuje ve dvou izoformách, označovaných Ex11(+) a Ex11(-), které se liší přítomností či nepřítomností 12-ti aminokyselinové sekvence na COOHkonci α-podjednotky receptoru, což je výsledkem odlišného sestřihu exonu 11. Izoforma Ex11(+) váže inzulin s 2x nižší afinitou než izoforma Ex11(-), což koreluje se sníženou senzitivitou na

18 metabolické účinky inzulinu. Převaha izoromy Ex11(+) by se mohla podílet na vzniku inzulinové rezistence. Některé (ale ne všechny) studie potvrdily jeho zvýšenou expresi ve tkáních diabetiků 2. typu. Dalším mechanismem IR může být přítomnost hybridní inzulinových receptorů: Inzulinové a IGF receptory typu 1 mají tendenci tvořit hybridní receptory ve tkáních, které ko-exprimují obě molekuly. Hybridní receptory vážou s vysokou afinitou IGF-I, nikoliv inzulin, a celkově se chovají spíše jako IGF-I receptory. U diabetiků 2. typu byla prokázána zvýšená exprese těchto hybridních receptorů ve svalové a tukové tkáni, která negativně korelovala se senzitivitou na inzulin. Podstatou IR mohou být také nejrůznější mutace genu pro inzulinový receptor v různých studiích je uváděna jejich prevalence u 0,4 %-7,8 % jedinců s DM 2. typu. Snížená senzitivita tkání na inzulin může být také podmíněna činností ostatních hormonů, event. cytokinů a dalších substancí. Např. sama tuková tkáň adipocyty - jsou zdrojem několika takových látek hormonální povahy, které ovlivňují účinek inzulinu: leptin, adiponektin, rezistin a cytokinů (TNFα, IL-6 a další). Nejnovější skupina léků pro léčbu DM 2. typu, které snižují inzulinovou rezistenci thiazolidindiony, nebo-li glitazony regulují genovou transkripci prostřednictvím vazby na nukleární receptor PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor gamma), který se nachází převážně v adipocytech. Při hledání genu, jehož exprese je inhibována působením těchto léků, byl objeven peptid nazvaný rezistin. Rezistin je produkovaný tukovou tkání, má opačný účinek na metabolismus glukózy než inzulin a jeho hladina je zvýšena u obézních. Rezistin by tedy mohl být jedním ze spojovacích článků mezi obezitou a inzulinovou rezistencí. Jeho přesná role a mechanismus účinku je teprve zkoumán. Lipotoxicita další významný faktor přispívající k inzulinové rezistenci. Snížený účinek inzulinu vede ke zvýšené lipolýze a z toho plynoucí zvýšené hladině mastných kyselin. Mastné kyseliny ještě více snižují účinek inzulinu v periferních tkání, zvláště v játrech a kosterním svalstvu. Doporučená literatura: McCance, K. L., Huether, S. E. Pathophysiology: The biologic basis for disease in adults and children. Mosby, Perušičová, J., et al. Diabetes mellitus 2. typu. Praha: Galén, Bartoš, V., Pelikánová, T., et al. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, Zamrazil, V., Vondra, K., Šimečková, A. Časná stádia diabetes mellitus. Praha: Maxdorf, Svačina, Š. Obezita a diabetes. Praha: Maxdorf, Šmahelová, A. Akutní hyperglykemické komplikace u diabetu 1. a 2. typu. Trendy soudobé diabetologie. Svazek 5. Praha: Galén, Bárová, H. Imunitní děje v patogenezi DM 1. typu. Trendy soudobé diabetologie. Svazek 6. Praha: Galén, 2002.

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii

Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes mellitus (DM) představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění se společným fenotypem, tím je hyperglykémie. Rozlišujeme několik

Více

Diabetes mellitus. Definice DM. Diagnostika DM = glykemie. Interpretace glykemie

Diabetes mellitus. Definice DM. Diagnostika DM = glykemie. Interpretace glykemie 1 Diabetes mellitus Definice DM DM je skupina metabolických omocnění charakterizovaných hyperglykemií v důsledku dostatečného účinku inzulinu porucha sekrece inzulinu (absolutní bo relativní) porucha citlivosti

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost A Acanthosis nigricans ACE inhibitory Akupunktura Akutní komplikace diabetu Albumin Albuminurie Alkohol Amputace Analoga inzulínu Angina pectoris Angiografie Angioplastika Antidepresiva Antihypertenziva

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus Nedostatečné inzulínové působení - Absolutní nedostatek inzulínu - Snížená citlivost periferních tkání k inzulínu Chronická hyperglykémie (event. glykozurie) 1. Diabetes

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze

Diagnostika štítné žlázy. Tereza Tietze Diagnostika štítné žlázy Tereza Tietze Štítná žláza Hormony štítné žlázy regulují biochemické procesy důležité pro růst a vývoj včetně: Tvorby energie z cukrů Kardiovaskulární funkce Nervového systému

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

DIABETES MELLITUS Úvod

DIABETES MELLITUS Úvod DIABETES MELLITUS Úvod 1. DEFINICE ONEMOCNĚNÍ 2. HISTORIE ONEMOCNĚNÍ 3. ANATOMIE 3.1 Glukóza 3.2 Inzulín 3.3 Slinivka břišní 4. KLASIFIKACE DM 4.1 Diabetes mellitus 1. typu 4.2 Diabetes mellitus 2. typu

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc

Hygiena a školní zdravotnictví. Zdraví a nemoc Hygiena a školní zdravotnictví Zdraví a nemoc Jak byste charakterizovali zdraví a nemoc? Zdraví: stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha nebo stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU

PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU PREZENTACE ANTIGENU A REGULACE NA ÚROVNI Th (A DALŠÍCH) LYMFOCYTŮ PREZENTACE ANTIGENU Podstata prezentace antigenu (MHC restrikce) byla objevena v roce 1974 V současnosti je zřejmé, že to je jeden z klíčových

Více

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů

Patologické změny produkce kortikoidních hormonů KRTIKIDY Kortikoidní hormony Produkovány ve 3 vrstvách kůry nadledvin Vnější vrstva mineralokortikoidy Střední vrstva glukokortikoidy Vnitřní vrstva androgeny, estrogeny, progesteron Kortikoidní hormony

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Glukóza v séru a v plazmě

Glukóza v séru a v plazmě Glukóza v séru a v plazmě Abstrakt Glukóza slouží jako zdroj energie pro všechny buňky, její koncentrace v krvi (glykemie) je udržována v konstantním rozmezí hormonálně: inzulin glykemii snižuje, glukagon,

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie 1. Zásady dietní léčby diabetu Tuková tkáň jako endokrinní a imunitní orgán Polohové anomálie varlat u chlapců a jejich následky, léčba

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Endokrinní soustava - Diabetes

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Léčba diabetes mellitus

Léčba diabetes mellitus Léčba diabetes mellitus Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 2011 Co se dnes dozvíte perorální antidiabetika principy léčby indikace nežádoucí účinky další možnosti inzulíny typy inzulínů kinetika použití

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

Diabetes a chronické onemocnění ledvin

Diabetes a chronické onemocnění ledvin Diabetes a chronické onemocnění ledvin Co je diabetes? Diabetes mellitus, obvykle označovaný jako diabetes nebo někdy cukrovka je onemocnění, ke kterému dochází, když vaše tělo nevytváří dostatek inzulínu

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz O AUTOROVI Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. se narodil v roce 1931. Lékařskou fakultu absolvoval na UP v Olomouci v roce 1957. Postupně složil atestace

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Synlabianer. Cukrovka. Vyšetření funkce štítné žlázy informace pro pacienty. časopis pro pacienty a lékaře. Čtvrtletník XI.

Synlabianer. Cukrovka. Vyšetření funkce štítné žlázy informace pro pacienty. časopis pro pacienty a lékaře. Čtvrtletník XI. Synlabianer duben červen 2015 Čtvrtletník XI. časopis pro pacienty a lékaře Cukrovka Vyšetření funkce štítné žlázy informace pro pacienty Členové skupiny SYNLAB CZECH www.synlab.cz obsah čísla 04 Zdraví

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Herpetické viry a autoimunita. K.Roubalová Vidia s.r.o. Herpetické viry a autoimunita K.Roubalová Vidia s.r.o. Vztah infekce k autoimunitnímu onemocnění Infekce = příčina autoimunitního onemocnění Infekce = spouštěč autoimunitního procesu Infekce progrese onemocnění

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

DIABETES MELLITUS. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

DIABETES MELLITUS. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 DIABETES MELLITUS Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Igor Karen Milan Kvapil Svatopluk Býma Otto Herber Oponenti: Jan Škrha Rudolf Červený Zdeněk Hamouz

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 5/6. Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě.

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 5/6. Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě. JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 2014 5/6 Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Rizika a vliv sacharidů na infekce Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě. Tisíce žen už to

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder

CADASIL. H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder CADASIL analýza mutací v genu NOTCH3 H. Vlášková, M. Boučková Hnízdová, A. Loužecká, M. Hřebíček, R. Matěj, M. Elleder Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN Oddělení patologie a nár. ref.

Více

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání

Imunitní systém. selhání normálních obranných reakcí organismu IMUNODEFICITNÍ ONEM. imunitně zprostředkované poškození tkání Imunitní onemocnění Imunitní systém fce imunitního systému: rozpoznání vnějších škodlivin a obrana proti nim rozpoznání vnitřních škodlivin (vč. vadných bb. např. nádorových) a jejich odstranění rozpoznání

Více