Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii"

Transkript

1 Indikační soubor laboratorních vyšetření v diabetologii Diabetes mellitus (DM) představuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění se společným fenotypem, tím je hyperglykémie. Rozlišujeme několik typů diabetu, na jejichž vzniku se podílejí genetické faktory a vlivy vnějšího prostředí. Prevalence DM celosvětově v posledních dekádách dramaticky stoupla ( z odhadovaných 30 milionů případů v roce 1985 ke 177 milionům případům v roce 2000). Při stávajícím trendu se dá předpokládat, že v roce 2030 bude tímto onemocněním postiženo více než 360 milionů obyvatel. Tento alarmující údaj je to více znepokojivý, protože DM představuje jednu z hlavních příčin mortality. Dysregulace metabolických procesů asociovaných s diabetem vede k rozvoji mikro- a makrovaskulárních komplikací. V pokročilých stádiích může dojít např. k selhání ledvin, amputaci dolních končetin, postižení zraku a v neposlední řadě k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, které představují nejčastější příčinu mortality diabetiků Je nutné se snažit rozvoji onemocnění předcházet, případně jej včas diagnostikovat a optimálně léčit k zabránění či oddálení rozvoji specifických komplikací. Klasifikace DM základní informace K pochopení významu jednotlivých laboratorních ukazatelů nejprve základní informace ke klasifikaci DM. DM je klasifikován na základě patologických procesů vedoucích k hyperglykémii. Základními dvěma kategoriemi zůstávají DM 1. typu a DM 2. typu. DM 1. typu je výsledkem absolutního nebo téměř úplného deficitu inzulinu. DM 2. typu je naproti tomu heterogenní skupina onemocnění, která je charakterizováná určitým stupněm inzulinové rezistence, poruchou inzulinové sekrece a zvýšenou glukoneogenezí. U DM 2. typu rozlišujeme dva předstupně, které jsou souhrnně označovány jako prediabetes (ovšem reprezentují odlišné patofyziologické mechanismy). Řadíme k nim porušenou glukózovou toleranci (PGT) a vyšší glykémii nalačno (HGL). Oba předstupně mohou ústit v DM 2. typu, roční relativní riziko se udává u HGL 4,7 násobné, u PGT šestinásobné, pokud se vyskytují společně, pak dokonce dvanáctinásobné v porovnáním s osobami s normální glukózovou toleranci. Rozeznáváme i další vzácné typy diabetu, které vznikají na pokladě genetických poruch a jiných abnormalit ovlivňující metabolické pochody, které alterují sekreci inzulinu, funkci mitochondrií apod. Do této skupiny řadíme tzv. MODY diabetes ( typicky nacházíme autosomálně dominantní dědičnost onemocnění, k hyperglykémii dochází většinou před 25. rokem věku). Poslední skupinu představuje gestační diabetes ( typicky dochází k vzestup inzulinové rezistence ve 2.polovině gravidity).

2 Základní laboratorní vyšetření Glykémie (koncentrace glukózy v krvi) Diagnostická kritéria prediabetu: Podle doporučení Americké diabetologické asociace (ADA) z roku 2010 a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) prediabetes definujeme takto: 1. HGL glykémie nalačno mmol/l 2. PGT glykémie za dvě hodiny mmol/l 3. HbA1c %, tj mmol/mol. Diagnostická kritéria diabetu mellitu: 1. kombinace klinických symptomů s náhodným stanovením koncentrace glukózy v plazmě rovno nebo více 11.1 mmol/l 2. koncentrace glukózy v plazmě nalačno rovno nebo více 7.0 mmol/l 3. koncentrace glukózy v plazmě při orálním glukózovém tolerančním testu (ogtt) více nebo rovno 11.1 mmol/l Při nálezu hodnoty lačné glykémie nad 5.6 mmol/l má být vždy zopakován odběr pro potvrzení patologického nálezu. Samotný odběr lačné glykémie se provádí po minimálně osmihodinovém lačnění přes noc a měla by být vyloučena fyzická námaha a kouření. Odběr se provádí ze žilní krve u pacient a v klidové poloze do zkumavky s obsahem inhibitoru glykolýzy (směs fluoridu sodného, EDTA a citrátu sodného). Vzorek by měl být zpracován laboratoří do 60 minut. Orální glukózový toleranční test (OGTT) OGTT se používá k potvrzení diagnózy DM v případě, že diagnóza není jednoznačná nálezem lačné glykémie vyšší než 7.0 mmol/l. V případech prediabetických hodnot lačné glykémie a jednak v situacích s lačnou glykémií pod 5.6 mmol/l, kdy máme podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích měření. Daný test také užíváme v případě, jedná-li se o jedince s vyšším rizikem vzniku DM. Při nálezu PGT se ogtt opakuje ve dvouletých intervalech. OGTT slouží i k diagnóze gestačního DM. K provedení testu se používá zátěž 75 g glukózy. Hodnotí se koncentrace glukózy v plazmě před zátěží a dvě hodiny po zátěži z odběru žilní krve. Výsledné hodnoty interpretujeme takto:

3 Glykémie (mmol/l) Interpretace Pod 7.8 Vyloučení diabetu mellitu Porucha glukózové tolerance Více nebo rovno 11.1 Diabetes mellitus Je velmi důležité v diagnostice používat oba testy (glykémii nalačno i ogtt), protože jen ogtt umožní záchyt PGT a časného DM 2. typu a je citlivějším vyšetřením. Také hodnotíme lačnou glykémii a hladinu glykémie po dvou hodinách zátěže. Platí, že čím je hodnota glykémie po dvou hodinách bližší hodnotě nalačno, tím vyšší je inzulinová senzitivita a nižší sekrece inzulinu. Glykémie nalačno přestavuje především obraz sekreční schopnosti B-buněk, zatímco glykémie po zátěži odráží změny v citlivosti na inzulin (inzulinovou rezistenci). Glykovaný hemoglobin (HbA1c) Koncentrace HbA1c v krvi je považována za rutinní a nejefektivnější parametr sledování dlouhodobé kompenzace DM. Je obrazem jak bazální, tak postprandiální glykémie. Hladiny HbA1c byly rovněž uznány jako nadřazené vyšetření nad glykémií nalačno pro predikci vaskulárních chorob a mortality (úmrtí) z jakékoliv příčiny. Hodnotu HbA1c lze použít v rámci screeningu poruch glukózové homeostázy, zejména ve vztahu k prediabetu. Ke stanovení HbA1c se používá odběr žilní krve nebo kapilární krve do zkumavky s antikoagulačním činidlem (EDTA). Hodnoty jsou ovlivněny při anémii, hemoglobinopatiích a u uremických pacientů. Jednotkou měření je mmol/mol. Rozhodovací meze u dospělých negravidních osob: HbA1c (mmol/mol) Interpretace Referenční interval Kompenzovaný DM C-peptid a inzulin Stanovení C-peptidu se provádí při rozhodování o vhodnosti volby terapie inzulinem u DM 2. typu, tj. při podezření na selhání sekrece inzulinu. Nejedná se o vyšetření pro diagnostiku ani screening osob s DM. Vyšetření inzulinu se provádí přidiagnostice inzulinomu a při podezření na inzulinovou rezistenci u syndromu polycystických ovárií. Oba parametry se stanovují imunoanalytickými metodami a výsledky závisí na použité metodě. Autoprotilátky

4 Vyšetření protilátek se nepoužívají rutinně k diagnóze DM, nicméně jsou vhodné při podezření na autoimunitní původ DM, zejména na tzv. typ LADA (latentní autoimunitní diabetes dospělých), který patří do skupiny DM 1. typu jako pomalu progredující DM. Dále jsou autoprotilátky vyšetřovány při vyhledávání vhodných dárců k provedení transplantace částí pankreatu pro indikované případy terapie diabetiků 1. Typu. Protilátky jsou často prokázány dříve, než se onemocnění klinicky projeví. U 1-2 % populace se vyskytuje pouze jeden typ protilátky a při tomto nálezu je riziko vzniku autoimunitního diabetu nízké. Při nálezu více autoprotilátek však riziko stoupá až k 90%. Vysokou výpovědní hodnotu má kombinované vyšetření tří autoprotilátek IAA, anti GAD a IA-2. Souhrn protilátek: Zkratka (výskyt) Anglický název Český název ICA (80%) Islet Cell Antibody Protilátky proti cytoplazmě B- buněk Anti-GAD 65 A (60%) Anti Glutamic Acid Decarboxylase Protilátky proti dekarboxyláze k. glutamové IA-2A, IA-2BA (40%) Insulinoma associated antigens Protilátky proti tyrosinfosfatáze IAA (20%) Insulin Autoantibodies Protilátky proti inzulinu DM se také může sdružovat s onemocněními štítné žlázy v rámci tzv. sdružených autoimunit. Přítomnost onemocnění štítné žlázy pak může ovlivnit i stav kompenzace DM. U každého diabetika je vhodné vyšetřit TSH a v případě DM 1. typu i vyšetření protilátek proti tyreoglobulinu (anti TG) a protilátke proti tyreoidální peroxidáze (anti TPO). Dalším onemocněním s vyšším výskytem u DM 1. typu je celiakie, provádíme proto serologický screening u němé formy tohoto onemocnění. Používají se protilátky proti tkáňové transglutamináze IgA (attga-iga) a stanovení koncentrace IgA k vyloučení deficitu IgA. Pokud existuje deficit, vyšetřují se protilátky ke tkáňové transglutamináze IgG (Arga-IgG). Genetické vyšetření Detekce některých mutací HLA-DR/DQ, které souvisí s některými diabetickými syndromy DM 1. typu může poskytnout informace o stupni genetického rizika a o stupni protektivity pro DM 1. typu. Pět typů diabetu MODY je klasifikováno právě na podkladě genetického vyšetření. Genetické vyšetření není součástí rutinní diagnostiky ani kontroly terapie diabetu. Materiálem pro detekci mutací jsou vzorky DNA získané z leukocytů krve a k hodnocení se užívá metody PCR. Vyšetření moči Kromě rutinního vyšetření moči chemicky, kde můžeme testovacími proužky prokazovat glykosurii.k dalším základní ukazatelům,které se běžně sledují jsou ketolátky v moči (a v krvi). Nacházíme je při

5 jedné z akutních komplikací diabetu- diabetické ketoacidózy. Ketolátky stanovujeme u diabetiků s hodnotou glykémie nad 16.7 mmol/l a při klinických symptomech diabetické ketoacidózy. Z ketolátek určujeme kyselinu acetoctovou, aceton a kyselinu beta-hydroxymáselnou (3- hydroxybutyrát). K vyšetření se používají testovací proužky, které stanovují pouze aceton a kyselinu acetoctovou (za normálního stavu jsou kyselina acetoctová i betahydroxymáslená přítomné v ekvimolárním množství). K diagnostice a ke sledování průběhu ketoacidózy se stanovením ketonů v moči klasickými metodami neřídíme. Falešně pozitivní výsledky při stanovení ketolátek v moči mohou být způsobeny některými léky (např. ACEI), v těhotenství, při lačnění či nízkém kalorickém příjmu. Naopak falešně negativní výsledky způsobuje velmi nízké ph moči, vysoký příjem kyseliny askorbové (vitamin C) nebo mikrobiální rozklad.za stavů tkáňové hypoxie je kyselina acetoctová redukována na kyselinu betahydroxymáslenou a vyšetřením testovacími proužky je její hladina významně podhodnocena. Proto při diabetické ketoacidóze, při které dochází ke tkáňové hypoxii má větší význam stanovení kyseliny betahydroxymáslené v krvi. Slouží jak k diagnostice tak i ke sledování průběhu diabetické ketoacidózy. Další cenné informace namá poskytuje stanovení koncentrace albuminu v moči. To slouží ke zhodnocení již přítomného diabetického postižení ledvin. Zvýšené vylučování albuminu močí, které není detegovatelné běžnými testovacími proužky či jinými metodami kvalitativní analýzy, se označuje jako mikroalbuminurie. Vyšetřují se pacienti s DM 1. typu od 5. roku od zjištění diagnózy DM každý rok a pacienti s DM 2. typu jednou ročně. Mikroalbuminurie se považuje za prokázanou, jestliže se dosáhne předepsaných hodnot ve dvou ze tří po sobě následujících vzorcích moči analyzovaných v intervalu tří až šesti měsíců. Hodnoty, které přesahují stanovené meze se označují jako proteinurie a lze je již detekovat kvalitativními zkouškami za pomocí testovacích proužků. Naopak analýza vzorků s proteinurií je nevhodná ke stanovení mikroalbuminurie imunochemickými metodami, proto se toto stanovení neprovádí. Kvalitativní a semikvantitativní zkoušky nejsou dostatečně citlivé, proto je třeba každý pozitivní nález ověřit v laboratoři kvantitativním měřením. Kvalitativní detekce mikroalbuminurie se používá pouze jako screeningové vyšetření. Pro sledování mikroalbuminurie se v praxi užívá především poměr koncentrace albuminu a kreatininu (ACR) a stanovení koncentrace albuminu v časovaném sběru moče- nejčastěji za 24hodin. K vyšetření se odebírá vzorek z první ranní moče, protože v něm poměr albumin/kreatinin koreluje nejlépe s 24 hodinovým vylučováním albuminu nebo se používá sběr za krátký časový úsek (4 hodiny) případně jiný náhodný vzorek moče. Vyšetření moči sbírané za 24 hodin se v praxi provádí, ale nese s sebou u nevýhodystran problematiky kvality sběru a fragmentace albuminu. Vyšetření se neprovádí při infekcích močových cest, po fyzické námaze a při menses. ACR (g/mol kreatininu) u náhodného vzorku: 1. normální exkrece u muže pod 2.5, u ženy pod 3.5

6 2. mikroalbuminurie u muže , u ženy proteinurie u muže i ženy nad 30 Vylučování albuminu (ug/min) v časovaném vzorku: 1. normální exkrece pod mikroalbuminurie proteinurie nad 200 Pro úplnost vylučování albuminu ve sběru moči za 24 hodin (mg/24 hodin): 1. normální exkrece pod mikroalbuminurie proteinurie nad 300 Literatura: 1. Perušičová J. a kol. Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom. Praha: Maxdorf. 2012: 91-93, Friedecký B., Zima T., Kratochvíla J., Springer D.. Diabetes mellitus laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů. Česká diabetologická společnost ČLS JEP. 2012: Fauci A.S., Braunwald E., Kasper D.L., Hauser S.C., Longo D.L., Jameson J.C., Loscalzo J. Harrison s principles of internal medicíně. 2008:

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů

Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů Toto doporučení vydávají společně: Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP Autoři: Bedřich

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Kapitoly Ročník 3 Číslo 3/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Epidemiologie, diagnostika a léčba DM 2. typu Péče o pacienty s DM 2. typu

Více

Diabetes mellitus v primární péči

Diabetes mellitus v primární péči Diabetes mellitus v primární péči 2. rozšířené vydání Igor Karen Štěpán Svačina a kol. Generální partner Hlavní partner EPIDEMIOLOGIE DIABETU Z. Hamouz 1 1 Epidemiologie diabetu Z. Hamouz Diabetes mellitus

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Standardy péče při diabetické nefropatii

Standardy péče při diabetické nefropatii Standardy péče při diabetické nefropatii Doporučení České diabetologické společnosti a České nefrologické společnosti 1.Charakteristika předmětu standardu (definice) Diabetická nefropatie (DN) je klinický

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014 Doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP Datum revize 18. 2. 2014 Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu

Více

Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Mikroalbuminurie. Klinická příručka Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné

Více

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři : Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. za ČES JEP MUDr. Richard Pikner, Ph.D. - za ČSKB JEP Ing. Drahomíra Springer,

Více

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Česká diabetologická společnost ČLS JEP a Česká nefrologická společnost DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI DIABETICKÉM ONEMOCNĚNÍ LEDVIN Za výbory odborných společností: Bouček P., Kvapil M., Monhart V., Pelikánová,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu K69azK107 Kardio.qxd 9.3.2007 15:19 Stránka 73 DOPORUâENÍ PRO... Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti, vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu Doporučené postupy

Více

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření

LP-OKB Laboratorní příručka OKB Příloha č.1 Přehled vyšetření Strana č.: 1 OBSAH Alfa-1-antitrypsin (AAT)... 4 Acidobazická rovnováha (ABR)... 4 Albumin v moči (albuminurie, ACR)... 6 Albumin v séru... 7 ALP, alkalická fosfatáza v séru... 8 ALT, alaninaminotransferáza...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1.

Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11. Pořadatelka Terezie Pelikánová. Štěpánka Průhová, Jan Lebl. 1. Kapitola z knihy: Trendy soudobé diabetologie sv. 11 Pořadatelka Terezie Pelikánová Štěpánka Průhová, Jan Lebl 1. Úvod a definice Mírná forma diabetu u mladých lidí byla známa již v předinzulinové éře.

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem

Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem Doporučený postup péče o nemocné s prediabetem Společné doporučení České diabetologické společnosti ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP (Schváleno dne 20.1. 2012) 1. Definice a charakteristika

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř

Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce. klinická laboratoř Laboratorní diagnostické programy pro samoplátce Sang klinická laboratoř Lab Pár slov na úvod... 01 Vážené paní, milé slečny, dostává se Vám do rukou informační materiál, ve kterém bychom Vám rádi přibližili

Více

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ

SBORNÍK ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ SBORNÍK B I O L A B 2 0 0 3 ISSN 1213-8363 ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ Seřazeno abecedně podle příjmení prvních autorů Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou Za obsah plně odpovídají

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu

Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu Doporučené postupy Doporuèení pro diagnostiku a léèbu dyslipidemií v dospìlosti, vypracované výborem Èeské spoleènosti pro aterosklerózu H. Vaverková 1, V. Soška 2, H. Rosolová 3, R. Češka 4, R. Cífková

Více

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2.

2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE. metabolických drah. (2. 2. Lékařská fakulta University Karlovy v Praze Ústav klinické biochemie a patobiochemie PATOBIOCHEMIE metabolických drah (2. doplněné vydání) Jaroslav MASOPUST Richard PRŮŠA Praha 2004 2 Obsah strana 1.

Více