SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II"

Transkript

1 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou Euroskupiny Mariem Draghim, prezidentem Evropské centrální banky 1

2 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Na letošním červnovém zasedání Evropské rady byl předseda Evropské rady vyzván, aby v úzké spolupráci s předsedou Komise, předsedou Euroskupiny a prezidentem Evropské centrální banky připravil konkrétní harmonogram pro dosažení skutečné hospodářské a měnové unie. V této zprávě jsou proto obsaženy informace týkající se plánu, jenž má být představen na prosincovém zasedání Evropské rady, přičemž základem pro její vypracování byla průběžná zpráva a závěry z říjnového zasedání Evropské rady. Je v ní navržen harmonogram a jednotlivé etapy procesu dotvoření hospodářské a měnové unie (HMU), které zahrnují všechny zásadní prvky stanovené ve zprávě Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii, jež byla Evropské radě předložena na červnovém zasedání. Do této zprávy jsou zahrnuty i cenné informace, které poskytla Komise ve sdělení Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie Zahájení evropské diskuse ze dne 28. listopadu Významně ke zprávě přispěl rovněž Evropský parlament. Zpráva podle požadavku Evropské rady posuzuje další mechanismy v kontextu integrovaného rozpočtového rámce, včetně příslušné fiskální kapacity HMU, a zabývá se i myšlenkou, podle které by členské státy, jejichž měnou je euro, uzavřely s orgány EU individuální ujednání smluvní povahy o reformách, které se zaváží uskutečnit, a o způsobech jejich provádění. Podle Smlouvy vytváří Unie hospodářskou a měnovou unii, jejíž měnou je euro. Stanoviska uvedená v této zprávě se zaměřují na členské státy eurozóny, neboť právě tyto státy čelí z důvodu společné měny specifickým výzvám. Proces směřující k prohloubené HMU by se měl vyznačovat otevřeností a transparentností a měl by být ve všech aspektech v plném souladu s jednotným trhem. Zpráva určuje kroky, které jsou nezbytné k zajištění stability a integrity HMU a vyzývá k přijetí politického závazku k provedení navrženého plánu. Vzhledem k výzvám vnitřní i vnější povahy, jimž nyní čelí eurozóna i její jednotlivé členské státy, je potřeba jednat skutečně naléhavá. 2

3 V eurozóně musí být zavedeny silnější mechanismy, aby bylo možné zajistit správně nastavené vnitrostátní politiky umožňující členským státům plně využívat výhod HMU. Tento prvek má zásadní význam pro zajištění důvěry v účinnost evropských a vnitrostátních politik, pro vykonávání základních veřejných funkcí, jako je stabilizace ekonomik a bankovních systémů, pro ochranu občanů před dopady chybně nastavených hospodářských a fiskálních politik a pro zajištění vysoké míry růstu i úrovně sociálního zabezpečení. Eurozóna se nachází v rychle se měnícím mezinárodním prostředí, které se vyznačuje vznikem velkých rozvíjejících se ekonomik. Odolnější a integrovanější HMU by tlumila externí hospodářské šoky, jimž jsou země eurozóny vystaveny, chránila evropský model sociální soudržnosti a zachovala vliv Evropy na celosvětové úrovni. S ohledem na všechny tyto výzvy je skutečně nezbytné zavázat se k přijetí plánu na dosažení skutečné HMU a následné jej provádět. Tyto výzvy rovněž podtrhují skutečnost, že více Evropy není samoúčelným cílem, ale spíše prostředkem pro zajištění příslušných služeb evropským občanům a posílení jejich blahobytu. Kroky, které jsou považovány za nezbytné k zajištění odolnosti HMU, jsou v této zprávě rozděleny do jednotlivých etap. Všechny návrhy politik, nezávisle na jejich časovém horizontu, byly zamýšleny a formulovány jako prvky vedoucí k dosažení skutečné hospodářské a měnové unie. Vzhledem k silné provázanosti jednotlivých základních prvků by tyto návrhy politik měly být projednávány jako komplexní balíček vzájemně se posilujících opatření. Vytvoření integrovaného finančního rámce má významné fiskální a hospodářské dopady, a z tohoto důvodu jej nelze vnímat jako samostatný prvek. Stejně tak návrhy předkládané v oblasti fiskální a hospodářské politiky jsou velmi úzce propojeny. A jelikož ze všech návrhů vyplývá prohloubení integrace, nezbytnou součástí skutečné hospodářské a měnové unie je demokratická legitimita a odpovědnost. 3

4 Posloupnost činností Celý proces by mohl být rozdělen do těchto tří etap (viz rovněž diagram v příloze): Etapa 1 (konec roku ) Zajištění fiskální udržitelnosti a přetnutí vazby mezi bankami a státy Dokončením první etapy by mělo být zajištěno řádné řízení veřejných financí a přetnutí vazby mezi bankami a státy, která byla jednou z prapříčin krize státních dluhů. Tuto etapu by tvořilo pět základních prvků: Dokončení a důsledné zavedení pevnějšího rámce pro fiskální řízení (balíček šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí (tzv. six-pack ), Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a balíček dalších dvou legislativních aktů ke správě ekonomických záležitostí (tzv. two-pack )). Vytvoření rámce pro systematickou předběžnou koordinaci zásadních reforem hospodářské politiky, jak je uvedeno v článku 11 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Vytvoření účinného jednotného mechanismu dohledu pro bankovní sektor a vstup v platnost nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích (CRR/CRD IV). Dohoda o harmonizaci vnitrostátních rámců pro řešení problémů bank a pojištění vkladů, se zajištěním náležitého financování ze strany finančního sektoru. Vytvoření operačního rámce pro přímou rekapitalizaci bank prostřednictvím Evropského mechanismu stability (ESM). Etapa 2 ( ) Dotvoření integrovaného finančního rámce a podpora zdravých strukturálních politik Tato etapa by sestávala ze dvou základních prvků: Dokončení integrovaného finančního rámce vytvořením společného orgánu pro řešení problémů bank a vhodného jištění (backstop) tak, aby byla rozhodnutí o řešení problémů bank přijímána rychle, nestranně a v nejlepším zájmu všech. Vytvoření mechanismu pro intenzivnější koordinaci, konvergenci a prosazování strukturálních politik na základě ujednání smluvní povahy, která by členské státy uzavřely s orgány EU, pokud jde o politiky, jež by se tyto země zavázaly uskutečnit, a jejich provádění. V individuálních případech by tato ujednání mohla být podpořena dočasnou, cílenou a flexibilní finanční podporou. Jelikož by tato podpora byla svou povahou dočasná, neměla by být součástí víceletého finančního rámce. 4

5 Etapa 3 (po roce 2014) Zlepšení odolnosti HMU tím, že bude na centrální úrovni vytvořena funkce k absorpci šoků Touto etapou by celý proces vyvrcholil. Její součástí by bylo: Vytvoření přesně vymezené a omezené fiskální kapacity, která by prostřednictvím jakéhosi pojistného systému na centrální úrovni zlepšila absorpci ekonomických šoků, jež by postihly určitou zemi. Tím by se zlepšila odolnost eurozóny jako celku a doplnila smluvní ujednání vytvořená v rámci druhé etapy. Díky zabudovanému systému pobídek by byly členské státy eurozóny, které by byly způsobilé této absorpční funkce využívat, motivovány k tomu, aby nepřestaly provádět zdravou fiskální a strukturální politiku v souladu se svými smluvními závazky. Oba cíle, jimiž jsou absorpce asymetrických šoků a podpora zdravých hospodářských politik, by tak zůstaly vnitřně propojeny, doplňovaly by se a vzájemně posilovaly. Tato etapa by rovněž mohla stavět na zvyšující se míře společného rozhodování týkajícího se rozpočtů členských států a na posílené koordinaci hospodářských politik, zejména v oblasti daní a zaměstnanosti, na základě národních plánů zaměstnanosti členských států. Jak bude HMU směřovat k hlubší integraci, bude obecně nutné se více zabývat dalšími důležitými tématy. V tomto ohledu poskytuje užitečný základ pro diskusi návrh předložený Komisí. I. Integrovaný finanční rámec Současné evropské mechanismy pro zajištění finanční stability se stále opírají o odpovědnost na úrovni členských států. Tento stav je však v rozporu s vysoce integrovaným charakterem HMU a bezpochyby zesiluje škodlivou interakci mezi finanční křehkostí států a zranitelností bankovního sektoru. Vytvořením jednotného mechanismu dohledu bude zaručen přísný a nestranný dohled, což přispěje k přetnutí vazby mezi státy a bankami a snížení pravděpodobnosti systémové bankovní krize v budoucnosti. V závěrech z října 2012 Evropská rada vyzvala tvůrce právních předpisů, aby přednostně pokročili v projednávání legislativních návrhů týkajících se jednotného mechanismu dohledu, s cílem dohodnout se do 1. ledna 2013 na příslušném legislativním rámci. Vybídla rovněž k tomu, aby byla urychleně a nejpozději do konce roku dokončena práce na jednotném souboru pravidel, včetně dohody o návrzích týkajících se požadavků na kapitál bank. Dále vyzvala k urychlenému přijetí ustanovení týkajících se harmonizace vnitrostátních rámců pro řešení problémů bank a pojištění vkladů. 5

6 Jednotný mechanismus dohledu bude prvním krokem na cestě k unii finančních trhů. Je zcela nezbytné, aby přípravné práce mohly být skutečně zahájeny počátkem roku 2013, a jednotný systém dohledu tak mohl být plně funkční nejpozději od 1. ledna Zásadní význam bude mít to, aby byla ECB vybavena účinným souborem dohledových nástrojů a aby byla její konečná odpovědnost za bankovní dohled spojena s odpovídajícími kontrolními pravomocemi. V tomto směru bude důležité vytvořit vhodný rámec makroobezřetnostní politiky, který bude náležitě zohledňovat jak vnitrostátní, tak celoevropskou dimenzi. ECB potvrdila, že zavede takové organizační uspořádání, kterým bude zaručeno zřetelné oddělení jejích dohledových funkcí od měnové politiky. Jakmile bude účinný jednotný mechanismus dohledu vytvořen, mohl by mít ESM v návaznosti na řádné rozhodnutí možnost rekapitalizovat banky v eurozóně přímo. Právní a operační rámec pro přímou rekapitalizaci bank ze strany ESM by měl být hotov do konce března Posun směrem k integrovanému finančnímu rámci bude vyžadovat, aby byl jednotný mechanismus dohledu doplněn o jednotný mechanismus pro řešení problémů bank a o harmonizovanější mechanismy pojištění vkladů. Jednotný mechanismus pro řešení problémů bank Od počátku krize byla finančním institucím poskytnuta významná podpora. Ta nepřiměřeně zatížila veřejné finance a omezila schopnost využívat fiskální politiku k odvracení účinků recese. Pevný a integrovaný rámec pro řešení problémů bank by pomohl omezit náklady, jež úpadky bank znamenají pro daňové poplatníky. Současný legislativní návrh týkající se ozdravných postupů a řešení problémů bank zajistí, aby byly ve všech členských státech EU k dispozici harmonizované nástroje potřebné k řádnému řešení problémů bank, včetně rané intervence, vnitřní pomoci (bail-in) a vytvoření překlenovací instituce. 6

7 V situaci, kdy je dohled fakticky přesunut na jednotný mechanismus dohledu, je však nezbytné přenést na evropskou úroveň také odpovědnost za řešení problémů bank. Komise již oznámila záměr navrhnout po přijetí návrhů směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank a směrnice o systémech pojištění vkladů vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problémů bank. Jednotný mechanismus pro řešení problémů bank opírající se o jediný orgán pro řešení problémů by měl být zřízen, jakmile ECB převezme v plném rozsahu svou odpovědnost v oblasti dohledu. Tento mechanismus, jenž by se týkal všech bank spadajících do jednotného mechanismu dohledu, by měl vycházet z robustních ujednání o správě, včetně náležitých ustanovení o nezávislosti a odpovědnosti, a účinného společného jištění, které je k dokončení integrovaného finančního rámce nezbytné. Potřeba jednotného mechanismu pro řešení problémů bank Vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problémů bank je nezbytné k dokončení integrovaného finančního rámce: Tento mechanismus by zajistil včasné a nestranné rozhodování, které by bylo orientováno na evropský rozměr. Tím by se zmírnila řada současných překážek bránících řešení problémů bank, jako je upřednostňování národních zájmů nebo neshody při přeshraniční spolupráci. Snížily by se tím také náklady na řešení problémů bank, neboť včasné a pohotové kroky přispívají k udržení ekonomické hodnoty bank, jež se ocitnou v situaci vyžadující řešení. Jednotný mechanismus by minimalizoval náklady na řešení problémů a přetnulo by se díky němu spojení mezi bankami a státy. Silný a nezávislý orgán pro řešení problémů opírající se o účinný režim k tomuto účelu vytvořený by byl po stránce finanční, právní i správní schopen problémy účinně řešit při nejnižších nákladech a disponoval by k tomu potřebnou nezávislostí. Zajištěním toho, že hlavní břemeno nákladů na řešení problémů bank ponese soukromý sektor, by tento orgán posílil trží disciplínu a minimalizoval zbytkové náklady úpadků bank pro daňové poplatníky. Jednotný mechanismus pro řešení problémů by byl doplněním jednotného mechanismu dohledu, neboť by zajišťoval, že banky v problémech budou urychleně restrukturalizovány nebo ukončí svou činnost. Jednotný mechanismus dohledu by včas a nezaujatě posuzoval, zda je třeba přistoupit k řešení problémů, zatímco jednotný orgán pro řešení problémů by zajišťoval, aby v praxi proběhlo toto řešení problémů včas a efektivním způsobem. V rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů bank by opatření pro řešení problémů měla být prováděna na základě strategie s nejnižšími náklady a mohla by být financována v hierarchickém pořadí vnitřní pomocí (bail-in) ze strany akcionářů a některých věřitelů a dále ze strany bankovního odvětví. Financování ze strany bankovního odvětví by probíhalo prostřednictvím evropského fondu pro řešení problémů bank, jenž by představoval klíčový prvek nového systému. Tento fond by byl předem financován z odvodů, kterými by do něj v závislosti na velikosti rizika přispívaly všechny banky přímo se účastnící jednotného mechanismu dohledu. Součástí jednotného mechanismu pro řešení problémů bank by mělo být vhodné a účinné společné jištění, jež by případně mohlo mít podobu úvěrové linky ESM ve prospěch jednotného orgánu pro řešení problémů. Toto jištění by mělo být ve střednědobém horizontu fiskálně neutrální, neboť by zajišťovalo, že by prostředky poskytnuté v rámci veřejné pomoci byly získány zpět formou odvodů, jež by byly finančnímu odvětví následně uloženy. 7

8 Mechanismy pojištění vkladů Historie finančních krizí ukazuje, jaké destabilizující účinky by mohla pro jednotlivé finanční instituce i pro celý bankovní systém mít nejistota ohledně vkladů uložených v bankách. Návrh na harmonizaci vnitrostátních systémů pojištění vkladů obsahuje ustanovení k zajištění toho, aby byly ve všech členských státech vytvořeny dostatečně robustní systémy pojištění vkladů; tím by se omezily efekty přelévání spojené s odlivem vkladů mezi institucemi i jednotlivými zeměmi a zajistila se vhodná úroveň ochrany vkladatelů v Evropské unii. Je důležité tento návrh urychleně přijmout. II. Integrovaný rozpočtový rámec Krize ukázala, že mezi zeměmi eurozóny existuje vysoká míra vzájemné závislosti a dochází k výraznému efektu přelévání z jedné země do druhé. Upozornila na skutečnost, že rozpočtové politiky jednotlivých států jsou otázkou zásadního společného zájmu. Z toho je zřejmé, že je třeba postupně přejít k integrovanému rozpočtovému rámci, který by zajistil jak zdravé rozpočtové politiky jednotlivých států, tak větší odolnost eurozóny jako celku vůči ekonomickým šokům. Tím by se podpořil udržitelný růst a makroekonomická stabilita. Průběžná zpráva z října zdůraznila potřebu silnější správy ekonomických záležitostí a jako další krok navrhla možnost postupného vytvoření určité fiskální kapacity pro HMU, která by mohla usnadnit přizpůsobování se ekonomickým šokům. V návaznosti na závěry z říjnového zasedání Evropské rady se tento oddíl zabývá tím, jaké možnosti se v případě eurozóny pro takovou fiskální kapacitu nabízejí a jaké mohou být její hlavní principy. Základním kamenem HMU jsou zdravé rozpočtové politiky Prioritou pro nejbližší budoucnost je dokončit a uskutečnit nová opatření k posílení správy ekonomických záležitostí. V uplynulých několika letech byla přijata nebo dohodnuta zásadní zdokonalení na pravidlech založeného rámce pro fiskální politiky v HMU (balíček šesti legislativních aktů (tzv. six pack ), Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské měnové unii), která se ve větší míře zaměřují na prevenci rozpočtových nerovnováh a přikládají větší význam vývoji dluhu, lepším mechanismům pro prosazování pravidel a větší odpovědnosti členských států za dodržování pravidel EU. Ostatní prvky týkající se posílení fiskálního řízení v eurozóně (tzv. two-pack ), u nichž legislativní proces dosud probíhá, je třeba urychleně dokončit a důsledně zavést. Tento nový rámec pro správu ekonomických záležitostí zajistí rozsáhlou předběžnou koordinaci ročních rozpočtů členských států eurozóny a posílí dohled nad těmi, které se ocitnou ve finančních potížích. 8

9 Směřování k fiskální kapacitě pro HMU Historie a zkušenosti jiných měnových unií ukazují, že k fiskální unii vedou různé cesty. Jedinečné rysy evropské měnové unie by ospravedlňovaly specifický přístup. Zatímco míra centralizace rozpočtových nástrojů a mechanismy fiskální solidarity k odvracení nepříznivých šoků se v měnových uniích různí, všechny ostatní měnové unie disponují určitou centrální fiskální kapacitou. V této souvislosti požádala v říjnu 2012 Evropská rada o posouzení dalších mechanismů pro eurozónu, včetně vhodné fiskální kapacity. Fiskální kapacita by podpořila nové funkce, které nejsou součástí víceletého finančního rámce, od něhož je jasně oddělena. S tím, jak budou členské státy uzavírat s orgány EU ujednání smluvní povahy, by ve druhé etapě mohly být strukturální reformy v konkrétních případech podpořeny omezenými, dočasnými, flexibilními a cílenými finančními stimuly. Tato ujednání by byla pro členské státy eurozóny povinná a pro ostatní členské státy dobrovolná (viz oddíl III níže). Komise hodlá předložit návrh o konkrétních způsobech zavádění těchto smluvních ujednání a o prostředcích na podporu jejich uskutečňování, jenž by vycházel z postupů EU. Uskutečňování smluvních ujednání a související pobídky by podpořily proces konvergence, což by ve třetí etapě vyústilo ve vytvoření určité fiskální kapacity, která by usnadňovala přizpůsobování se ekonomickým šokům. Ta by mohla mít podobu pojistného mechanismu mezi členskými státy eurozóny, který by sloužil jako nárazník v případě rozsáhlých ekonomických šoků, jež by postihly konkrétní zemi. Takováto funkce by znamenala určitou formu fiskální solidarity, která by byla rozložena přes celé hospodářské cykly. Zvýšila by odolnost eurozóny jako celku a snížila náklady spojené s makroekonomickým přizpůsobením, a to jak náklady finanční, tak náklady v podobě ztráty produktu. Tato absorpční funkce by přispívala k makroekonomické stabilitě a tím by užitečným způsobem doplňovala rámec krizového řízení opírající se o Evropský mechanismus stability. Vzhledem k tomu, že by dobré fungování absorpční funkce vyžadovalo vyšší stupeň konvergence hospodářských struktur a politik členských států, oba cíle, jimiž jsou podpora prorůstových strukturálních reforem a zmírňování ekonomických šoků postihujících jednotlivé země, se vzájemně doplňují a posilují. 9

10 Ekonomické důvody takové fiskální kapacity V oblasti se společnou měnou mohou přizpůsobování se ekonomickým šokům, jež postihnou určitou zemi, zajišťovat pouze mobilita práce a kapitálu, flexibilita cen a nákladů a fiskální politika. V zájmu ochrany před negativními fiskálními externalitami je nezbytné, aby v případě, že jsou mechanismy ekonomického přizpůsobování se otřesům postihujícím jednotlivé země nedokonalé, byla fiskální rizika sdílena. To je zřetelně případ eurozóny, kde je mobilita pracovní síly relativně nízká, kapitálové toky jsou náchylné k náhlým výkyvům, jež oslabují finanční stabilitu, a strukturální nepružnosti mohou brzdit či znemožňovat přizpůsobení cen a realokaci zdrojů. V těchto případech mohou být země snadno zatlačeny do špatné rovnováhy, což má negativní důsledky pro celou eurozónu. V tomto kontextu může vytvoření nástrojů pro sdílení rizik, jako je určitá společná, avšak omezená funkce k absorpci šoků, přispět ke zmírnění dopadu otřesů postihujících jednotlivé země a pomoci zabránit rozšíření nákazy do celé eurozóny i za její hranice. To však musí být spojeno s mechanismem, který povede k větší hospodářské konvergenci a který se bude opírat o strukturální politiky zaměřené na zlepšení přizpůsobivosti národních ekonomik a na prevenci rizika morálního hazardu, které je s každým systémem pojištění nedílně spjato. Kromě plnění svého vlastního účelu by tak úspěšné provádění reforem uvedených ve smluvních ujednáních mohlo sloužit jako kritérium pro rozhodnutí o tom, zda může daný stát využívat absorpční funkce vytvořené ve třetí etapě. Tím by jednotlivé země získaly další významný impuls k provádění zdravé hospodářské politiky jak předtím, než se k mechanismu pro absorpci šoků připojí, tak poté. Ve fázi přechodu k vytvoření této funkce automatické stabilizace by mohly být členským státům v závislosti na jejich konkrétní situaci poskytovány omezené, dočasné a flexibilní finanční pobídky na podporu strukturálních reforem. Aby se zabránilo návratu či vzniku makroekonomické nerovnováhy poté, co země získají k absorpční funkci přístup, uplatňoval by se smluvní přistup týkající se reforem i nadále. Kromě toho by mohly být čisté transfery v rámci absorpční funkce upravovány v závislosti na aktuálním dodržování závazků přijatých ve smluvních ujednáních. 10

11 Možná řešení pro absorpční funkci v rámci fiskální kapacity eurozóny Fiskální kapacita HMU s omezenou funkcí pro absorpci asymetrických šoků by mohla mít podobu jakéhosi pojistného systému mezi zeměmi eurozóny. Příspěvky z vnitrostátních rozpočtů a prostředky vyplácené do vnitrostátních rozpočtů by kolísaly v závislosti na aktuální pozici každé země v hospodářském cyklu. Konkrétní koncepce této funkce by mohla vycházet ze dvou obecných přístupů. Prvním by byl přístup makroekonomický, v jehož rámci by byly příspěvky z vnitrostátních rozpočtů a platby do nich založeny na fluktuaci cyklických položek příjmů a výdajů nebo na ukazatelích ekonomické aktivity. V druhém případě by se jednalo o přístup mikroekonomický, který by byl bezprostředněji navázán na konkrétní veřejnou funkci citlivou na hospodářský cyklus, například na pojištění v nezaměstnanosti. V tomto případě by výše příspěvků do fiskální kapacity nebo prostředků vyplácených z fiskální kapacity přímo závisela na vývoji na trhu práce. V tomto scénáři by pak fiskální kapacita fungovala jako doplněk nebo částečný substitut k vnitrostátním systémům pojištění v nezaměstnanosti. Transfery by mohly například pokrývat pouze krátkodobou nezaměstnanost, čímž by byly omezeny na cyklickou nezaměstnanost. Posouzení jednotlivých výhod každého přístupu by vyžadovalo podrobnější analýzu. Důležitá je skutečnost, že rozsah této absorpční funkce spojené s fiskální kapacitou by do značné míry závisel na její velikosti a finanční důsledky pro rozpočty členských států by se odvíjely od její přesné koncepce a parametrů. Bude však důležité zajistit, aby vytvoření této funkce bez ohledu na uplatňovaný přístup nemělo dopad na celkovou úroveň veřejných výdajů a daňové tlaky v eurozóně. Stejně tak by bylo nutné pečlivě prozkoumat přesné podmínky a prahy pro aktivaci transferů, neboť centrální absorpce by se měla uplatnit pouze v případě, že konkrétní zemi postihne otřes dostatečně velkého rozsahu. Například v případě mikroekonomického přístupu by mohly být transfery v souvislosti s nezaměstnaností aktivovány až poté, co nárůst krátkodobé nezaměstnanosti přesáhne určitou hranici. 11

12 Finanční zdroje fiskální kapacity a schopnost půjčovat si prostředky Na financování obou funkcí podpory strukturálních reforem a absorpce asymetrických šoků by se musely získat zvláštní zdroje. Tyto zdroje by mohly mít pocházet z příspěvků členských států, z vlastních zdrojů nebo být kombinací obojího. Z dlouhodobějšího pohledu by jedním z klíčových aspektů budoucí fiskální kapacity, který by vyžadoval pečlivé posouzení, byla její schopnost půjčovat si prostředky. Fiskální kapacita eurozóny by mohla nabídnout vhodný základ pro společnou emisi dluhopisů, aniž by se bylo nutné uchýlit ke společnému financování státních dluhů. Následně by bylo třeba prozkoumat otázku toho, zda by se u této fiskální kapacity uplatňovalo určité zlaté fiskální pravidlo, například pravidlo vyrovnaného rozpočtu, které je zakotveno jak v Paktu o stabilitě a růstu, tak ve Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. V neposlední řadě by integrovaný rozpočtový rámec vyžadoval zřízení finančně správní funkce s jasně vymezenými povinnostmi. Hlavní zásady funkce k absorpci otřesů v rámci fiskální kapacity HMU Bez ohledu na uplatněný přístup, tj. makroeonomický nebo mikroekonomický, by koncepce této funkce k absorpci otřesů měla spočívat na řadě hlavních zásad, které by rovněž odrážely zvláštní rysy HMU: Prvky sdílení fiskálního rizika související s absorpcí otřesů, k nimž by docházelo v jednotlivých zemích, by měly být strukturovány takovým způsobem, aby nevedly k jednosměrným a trvalým transferům mezi zeměmi, a neměly by ani představovat nástroje k vyrovnávání příjmů. Každá země eurozóny by se v tomto systému s postupem času, jak by procházela různými fázemi hospodářského cyklu, stala z čistého příjemce čistým plátcem. Tato funkce by neměla narušovat pobídky pro tvorbu zdravé fiskální politiky na úrovni jednotlivých členských států, ani pobídky k řešení jejich strukturálních nedostatků. Do funkce k absorpci otřesů by měly být zabudovány vhodné mechanismy pro omezení morálního hazardu a podporu strukturálních reforem. Měla by být stanovena její úzká provázanost s dodržováním požadavků širokého rámce správy ekonomických záležitostí EU, včetně případných ujednání smluvní povahy (viz níže oddíl III). Fiskální kapacita by měla být vytvořena v rámci Evropské unie a jejích orgánů. Tím by byla zaručena její soudržnost se stávajícím fiskálním rámcem EU založeným na pravidlech a s postupy pro koordinaci hospodářských politik. Fiskální kapacita by neměla být nástrojem krizového řízení, neboť za tímto účelem byl již zaveden Evropský mechanismus stability (ESM). Úkolem fiskální kapacity by naopak mělo být zlepšit celkovou ekonomickou odolnost HMU a zemí eurozóny. To by přispělo k předcházení krizím a snížilo pravděpodobnost nutnosti zásahů ESM v budoucnosti. Koncepce fiskální kapacity by měla být v souladu se zásadou subsidiarity a její fungování by mělo být transparentní a mělo by podléhat vhodné demokratické kontrole a odpovědnosti. Zároveň by měla být nákladově efektivní a neměla by vést k nepřiměřenému nárůstu nákladných administrativních postupů nebo ke zbytečné centralizaci. Jejím důsledkem by nemělo být ani zvýšení výdajů nebo míry zdanění. 12

13 III. Integrovaný rámec hospodářských politik Krize státních dluhů odhalila bolestnou skutečnost, že neudržitelné hospodářské politiky, které v minulosti prosazovaly některé země eurozóny, a nepružnosti v jejich ekonomikách mají negativní dopady na všechny členy HMU. Integrovaný rámec hospodářských politik je nezbytný k tomu, aby byly politiky členských států za všech okolností směrovány k silnému a udržitelnému hospodářskému růstu, s cílem dosáhnout vyšší úrovně růstu a zaměstnanosti. V nejbližší budoucnosti je nezbytné dotvořit jednotný trh, neboť ten představuje velmi účinný nástroj na podporu růstu. Kromě toho je třeba pečlivě posoudit výsledky, jichž dosahuje trh práce a výrobkový trh v eurozóně. Vzhledem k tomu, že neexistuje možnost úpravy směnného kurzu, vyžaduje dobře fungující HMU efektivní trh práce a výrobkový trh. Tento aspekt je zásadní pro boj proti rozsáhlé nezaměstnanosti a pro snazší přizpůsobování cen a nákladů, jež jsou klíčem ke konkurenceschopnosti a růstu. Je třeba naléhavě věnovat pozornost podpoře přeshraniční mobility pracovní síly a řešení nesouladu mezi požadovanými a nabízenými kvalifikacemi na trhu práce. Komise by mohla toto posouzení provést jako jednu z priorit. V neposlední řadě by měl být vytvořen rámec pro systematickou předběžnou koordinaci zásadních reforem hospodářské politiky, jak je uvedeno v článku 11 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Má-li Unie nadále zůstat vysoce atraktivním sociálně tržním hospodářstvím a má-li si zachovat evropské sociální modely, je důležité, aby si udržela konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku a aby zabránila nadměrným rozdílům v konkurenceschopnosti mezi jednotlivými členy HMU. Krok správným směrem představují reformy, k nimž v unijním rámci dohledu došlo zavedením evropského semestru spolu s doporučeními pro jednotlivé země a nového postupu při makroekonomické nerovnováze, který je spojen s možnými sankcemi. Je však třeba zajít ještě dál a zavést silnější rámec pro koordinaci, konvergenci a prosazování strukturálních politik. V této souvislosti Evropská rada ve svých závěrech z říjnového zasedání vyzvala k dalšímu posouzení myšlenky, aby členské státy eurozóny uzavíraly s orgány EU ujednání smluvní povahy o reformách na podporu konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti, které se země zavážou uskutečnit. Tato ujednání by byla zavedena na základě rozfázovaného přístupu. 13

14 Opatření smluvní povahy se musí zabývat zranitelností již v rané fázi Makroekonomické nerovnováhy mají tendenci narůstat pomalu a často jsou maskovány příznivým hospodářským růstem a podmínkami v oblasti likvidity. S ohledem na strukturální nepružnosti na trhu práce, výrobkovém trhu a trhu služeb a s ohledem na institucionální prostředí je však v okamžiku odhalení často nelze rychle napravit. Je proto důležité zabývat se základními příčinami nerovnováh již v rané fázi, mimo jiné zajištěním toho, aby se tyto hlavní trhy mohly rychle přizpůsobovat otřesům a aby vnitrostátní rámce usnadňovaly růst a zaměstnanost. Smluvní ujednání by se proto měla zaměřovat na mikroekonomické, odvětvové a institucionální překážky a jejich cílem by mělo být posílení konkurenceschopnosti a růstového potenciálu ekonomiky. Budoucí smluvní ujednání by tak měla být povinná pro všechny země eurozóny, avšak dobrovolná pro ostatní členské státy. Smluvní ujednání se musí soustředit na klíčové nedostatky Ne všechny ekonomické neefektivnosti představují zátěž pro fungování HMU. Rovněž úroveň konkurenceschopnosti a problém hospodářského růstu se v jednotlivých zemích liší. Tato rozmanitost by se odrážela v obsahu a šíři ujednání o reformách, které by byly přizpůsobeny konkrétním potřebám každé země (např. účinně fungující trh práce k boji proti nezaměstnanosti mládeže; zlepšení soudního systému). Aby však tato ujednání mohla uvedenou různorodost zohlednit, byl by nezbytně nutný intenzivní dialog mezi každým členským státem a orgány EU, a to na odborné i politické úrovni. Tento dialog by měl podobu hloubkové analýzy provedené oběma stranami, která by vytvořila základ pro individuálně uzpůsobenou a podrobnou dohodu o některých konkrétních reformách. V závislosti na druhu nezbytných opatření by se rovněž lišila délka platnosti těchto ujednání s každou zemí, přestože by se s největší pravděpodobností jednalo o ujednání víceleté povahy. Aby zůstala zachována orientace na klíčové nedostatky, musela by tato ujednání umožňovat určitou míru flexibility pro řešení významných otřesů a měnících se hospodářských podmínek a priorit. V závislosti na konkrétní situaci každé země by tato ujednání mohla být v druhé etapě podpořena cílenou, omezenou a flexibilní finanční podporou v rámci fiskální kapacity. 14

15 Smluvní ujednání musí být začleněna do stávajících procesů EU Krize vedla k posílení rámce pro správu ekonomických záležitostí v EU. Každý rok Rada na základě návrhu Komise vydává integrovaná doporučení pro jednotlivé země, která jsou určena všem členským státům. Kromě toho byl zaveden postup při makroekonomické nerovnováze, jehož cílem je odhalit a napravit nerovnováhu již v rané fázi. Aby se zabránilo nejednotnostem a zdvojování činností, měla by být smluvní ujednání začleněna do evropského semestru. Dále by měla být v souladu s celkovou kombinací politik vyplývající z roční analýzy růstu, podporovat ji a měla by vycházet z doporučení pro jednotlivé země. V souladu s cílem včasného odhalení nerovnováhy by se hloubkové přezkumy zobecnily na všechny země HMU. Tyto hloubkové přezkumy by musely být založeny na velmi důkladném a praktickém dialogu a analýze hospodářství členských států. Na základě závěrů z hloubkového přezkumu by Komise vypracovala doporučení pro jednotlivé země, jež by tvořila základ pro dialog s každou zemí o konkrétních a podrobných opatřeních obsažených v ujednáních o reformách, včetně harmonogramu provádění. V případě členských států, na které se vztahuje nápravná složka postupu při makroekonomické nerovnováze, by dohoda obsahovala plán nápravných opatření a její nedodržení by v souladu se stávajícím nařízením vedlo k sankcím. Smluvní ujednání se musí opírat o maximální angažovanost a odpovědný přístup jednotlivých členských států i evropských orgánů Angažovanost členských států je pro provádění strukturálních reforem stěžejní. Zásadním předpokladem pro zajištění angažovanosti členských států je rozprava na vnitrostátní úrovni ohledně prioritních opatření a schválení ujednání o reformách vnitrostátními parlamenty. Komise by měla mít možnost informovat Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty o nezbytnosti těchto opatření z pohledu HMU. Obě smluvní strany by byly odpovědné za obsah a plnění své části dohody o konvergenci a konkurenceschopnosti a za podávání zpráv o dosaženém pokroku svému příslušnému parlamentu (vnitrostátnímu parlamentu, Evropskému parlamentu). Plnou odpovědnost obou stran lze zajistit pouze v případě, že dohodnutý reformní program bude konkrétní, podrobný a měřitelný. To vyžaduje předběžnou dohodu o konkrétních harmonogramech, o konkrétních postupech pro sledování a o přístupu k informacím. Dohody a zprávy o jejich dodržování by se pravidelně a včas zveřejňovaly. Významné ekonomické změny nebo změny v politické situaci, jako například zvolení nové vlády, by mohly vést k novému vyjednání konkrétních opatření a kroků vedoucích ke splnění cílů reforem. 15

16 Klíčové prvky ujednání smluvní povahy ohledně strukturálních reforem Tato ujednání, začleněná do rámce správy ekonomických záležitostí EU, by v souhrnu mohla spočívat na těchto zásadách: Ujednání by tvořila nedílnou součást evropského semestru, byla by v souladu s celkovou kombinací politik v eurozóně a podporovala by ji; byla by povinná pro členské státy eurozóny, ale dobrovolná pro ostatní, a vycházela by z pečlivých, praktických přezkumů hlavních překážek růstu a zaměstnanosti. Tyto přezkumy by prováděla Komise. Ujednání by se týkala víceletého, konkrétního a sledovatelného programu reforem, na němž by se členský stát dohodl s orgány EU a který by se zaměřoval na konkurenceschopnost a růst, jež jsou pro bezproblémové fungování HMU zcela zásadní. Za obsah a plnění svých povinností podle těchto ujednání by členské státy odpovídaly vnitrostátním parlamentům a Komise by odpovídala Evropskému parlamentu. Strukturální reformy by byly podporovány finančními pobídkami a vedly by k dočasným transferům ve prospěch členských států s nadměrnými strukturálními nedostatky. Tato cílená podpora by měla být financována prostřednictvím zvláštních zdrojů. Dodržování ujednání by mohlo být zajištěno prostřednictvím rámce založeného na pobídkách. Mohlo by být rovněž jedním z kritérií pro možnost využívat funkci k absorpci šoků v rámci fiskální kapacity. V případě nedodržení ujednání by navíc mohly být zvýšeny příspěvky členských států do fiskální kapacity. V. Demokratická legitimita a odpovědnost Evropská rada v závěrech z říjnového zasedání zdůraznila potřebu pevných mechanismů pro zajištění demokratické legitimity a odpovědnosti. Podle jedné z hlavních zásad by demokratická kontrola a odpovědnost měly být přítomny na úrovni, na níž se přijímají rozhodnutí. Uplatňování této zásady je pro zajištění účinnosti integrovaných rámců finančních, rozpočtových a hospodářských politik klíčové. Pokud tedy jde o odpovědnost za rozhodnutí přijímaná na evropské úrovni, vyplývá z výše uvedeného potřeba zapojení Evropského parlamentu, zároveň je však také třeba podle potřeby zachovat klíčovou úlohu parlamentů vnitrostátních. Rozhodnutí o vnitrostátních rozpočtech jsou jádrem parlamentních demokracií členských států. Ustanovení o demokratické legitimitě a odpovědnosti by však zároveň měla zajistit náležité zohlednění společného zájmu Unie, nicméně z povahy postavení vnitrostátních parlamentů vyplývá, že nemohou tento zájem zohlednit v plném rozsahu. To znamená, že s další integrací tvorby příslušných politik a větším sdružováním pravomocí na evropské úrovni by v první řadě mělo ruku v ruce jít úměrné zapojení Evropského parlamentu do integrovaných rámců pro dosažení skutečné HMU. 16

17 Zaprvé, pokud jde o integrovaný finanční rámec: odpovědnost Evropské centrální banky jakožto jediného orgánu dohledu i odpovědnost budoucího orgánu pro řešení problémů bank by měly být zajišťovány na evropské úrovni, doplňovat by je však měly pevné mechanismy pro poskytování informací, podávání zpráv a zajištění transparentnosti ve vztahu k vnitrostátním parlamentům zúčastněných členských států. Zadruhé, v souvislosti s integrovanými rámci pro rozpočtové a hospodářské politiky: členské státy by měly zajistit odpovídající zapojení svých vnitrostátních parlamentů do navrhovaných ujednání smluvní povahy o reformách a obecněji i v kontextu evropského semestru. Právě v tomto smyslu si Evropská rada v říjnu vyžádala prověření možných způsobů, jak v Evropském parlamentu a parlamentech vnitrostátních zajistit rozpravy o doporučeních přijímaných v rámci evropského semestru. K posílení demokratické legitimity a odpovědnosti by mohly přispět nové mechanismy vycházející například z článku 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a z protokolu č. 1 připojeného ke Smlouvě, které zvyšují míru spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem. Za určení přesné organizace a způsobů této spolupráce společně odpovídají Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty. Zatřetí, vytvoření nové fiskální kapacity HMU by rovněž mělo vést k příslušným ujednáním, která v plném rozsahu zajistí demokratickou legitimitu a odpovědnost. Podrobnosti takových ujednání by se z velké části odvíjely od specifických rysů této kapacity, jako jsou zdroje jejího financování, rozhodovací procesy a rozsah jejích činností. V důsledku krize vyvstala potřeba posílit nejen rámec dohledu HMU, ale i její schopnost urychleně přijímat výkonná rozhodnutí s cílem zlepšit krizové řízení v časech nepříznivých a tvorbu hospodářských politik v časech příznivých. Přestože byla zavedena určitá mezivládní ujednání jako reakce na nedostatky, jimiž trpěla struktura předcházející, je však bezpodmínečně třeba tato ujednání začlenit do právního rámce Evropské unie. S tím se již počítá v rámci Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a mohlo by tomu tak být i v jiných případech. Posílení kapacity na evropské úrovni k přijímání výkonných rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky má pro HMU zásadní význam. A konečně s tím, jak se HMU přetváří v bankovní, fiskální a hospodářskou unii, by mělo dojít i k unifikaci jejího vnějšího zastoupení. Tyto dalekosáhlé změny, jimiž prochází Evropská unie obecně a hospodářská a měnová unie konkrétně, si v konečném důsledku žádají sdílený smysl pro dosažení cíle ze strany členských států, vysokou míru sociální soudržnosti, výrazné zapojení Evropského parlamentu i parlamentů vnitrostátních a obnovený dialog se sociálními partnery. Otevřenost a transparentnost tohoto procesu, jakož i jeho výsledek jsou pro dosažení skutečné hospodářské a měnové unie rozhodující. 17

18 PŘÍLOHA Jednotlivé etapy dosažení skutečné HMU Zajištění fiskální udržitelnosti a přetnutí vazby mezi bankami a státy Dotvoření integrovaného finančního rámce a podpora zdravých strukturálních politik na úrovni členských států Vytvoření funkce v rámci HMU, pro absorpci šoků postihujících jednotlivé země Integrovaný finanční rámec Jednotný mechanismus dohledu a jednotný soubor pravidel Harmonizace vnitrostátních systémů pojištění vkladů Harmonizace vnitrostátních rámců pro řešení problémů bank Přímá rekapitalizace bank ze strany ESM Jednotný mechanismus pro řešení problémů bank s vhodnými mechanismy jištění Balíček šesti a balíček dvou právních aktů v oblasti správy ekonomických záležitostí, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v HMU Integrovaný rozpočtový rámec Dočasná/flexibilní/ cílená podpora Finanční pobídky navázané na smluvní ujednání Podmíněná účast na základě vstupních kritérií / dodržování závazků Absorpce šoků postihujících jednotlivé země Podmínky účasti se odvíjejí od trvalého dodržování závazků Integrovaný rámec hospodářských politik Ujednání smluvní povahy integrovaná do evropského semestru Rámec pro předběžnou koordinaci reforem hospodářské politiky (Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v HMU, článek 11) Politická odpovědnost Přiměřený pokrok v oblasti demokratické legitimity a odpovědnosti Etapa I dokončení Etapa II zahájení v roce 2013 dokončení v roce 2014 Etapa III po roce PŘÍLOHA

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně

Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně Analytická zpráva Jean-Claude Juncker a spoluautoři Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem a Mario Draghi Neformální zasedání Evropské

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/11 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie Dokončení evropské hospodářské a měnové unie Zpráva vypracovaná Jeanem-Claudem Junckerem v úzké spolupráci s Donaldem Tuskem Jeroenem Dijsselbloemem Mariem Draghim a Martinem Schulzem Obsah 1. Povaha prohloubené,

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015

Euro Summit. Brusel 12. července 2015. Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Euro Summit Brusel 12. července 2015 Předmět: Prohlášení eurosummitu Brusel, 12. července 2015 Eurosummit zdůrazňuje, že je naléhavě nutné znovu vybudovat důvěru s řeckými orgány, což je nezbytným předpokladem

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Souhrn posouzení dopadů. Průvodní dokument k. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 SEK(2011) 1263 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Souhrn posouzení dopadů Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence

Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence Závěry předsednictví Presidency Conclusions Conclusions de la présidence V Bruselu 5.5.2009 Závěry předsednictví Evropské unie o dialogu na ministerské úrovni mezi ministry hospodářství a financí zemí

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015)

506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015) 506. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 18. 19. 3. 2015) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Shrnutí (CS) Shrnutí Shrnutí V roce 2013 orgán EIOPA pokračoval v rozvoji své úlohy a profilu v rámci evropského finančního dohledu. Výroční zpráva 2013 uvádí hlavní úspěchy orgánu

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru

M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj v bankovním sektoru Bankovní unie a ČR očima ČNB a aktuáln lní vývoj bankovního sektoru Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka 150. Žofínské fórum Praha, 7. května 2013 M. Singer Bankovní unie a ČR očima ČNB a vývoj

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.3.2013 COM(2013) 114 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech Vhodnost IPSAS pro

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006

NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 NAŘÍZENÍ EP A RADY (ES) Č. 1081/2006 ZE DNE 5. ČERVENCE 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Několik mýtů o české fiskální politice

Několik mýtů o české fiskální politice Několik mýtů o české fiskální politice Ing. Vladimír Bezděk, M.A. poradce člena Bankovní rady ČNB Smilovice, Ministerstvo financí ČR, červen 2003 Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012

SDĚLENÍ KOMISE. Roční analýza růstu na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.11.2011 KOM(2011) 815 v konečném znění VOL. 1/5 SDĚLENÍ KOMISE Roční analýza růstu na rok 2012 ÚVOD V podzimní prognóze na období 2011 až 2013, kterou Komise zveřejnila

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více