OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU"

Transkript

1 OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU BAKALÁSKÁ PRÁCE Michaela Šmídová 2008

2 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU BAKALÁSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Michaela Šmídová VEDOUCÍ PRÁCE: MUDr. Jií Hradec

3 FACULTY OF HEALTH STUDIES OF PATIENT WITH DIABETES MELLITUS 2nd TYPE BACHELOR WORK AUTHOR: Michaela Šmídová SUPERVISOR: MUDr. Jií Hradec

4 4

5 5

6 Souhrn Bakaláská práce pojednává o onemocnní diabetes mellitus 2. typu se zamením na ošetovatelský proces. V teoretické ásti je popsáno toto metabolické onemocnní, jeho komplikace a léba. V praktické ásti je vypracován ošetovatelský plán u pacient s tímto onemocnním. Summary This bachelor work deals with the illnes of Diabetes mellitus 2nd type and with the concentration on nursing process. In theoretic part is described this metabolism disorder, its complications and therapy. In practical part is elaborated nursing plan for patients herewith disorder. Klíová slova diabetes mellitus, hypoglykemie, hyperglykemie, inzulín, ošetovatelský proces Key words diabetes mellitus, hypoglycaemia, hyperglycaemia, inzulin, nursing process, 6

7 Podkování Za laskavé vedení, odborné konzultace a užitené rady chci podkovat MUDr. Jiímu Hradcovi a personálu interního a kardiologického oddlení Nemocnice v Pardubicích za umožnní sledovat vybrané pacientky a podílet se na jejich ošetování. 7

8 OBSAH: ÚVOD CÍL PRÁCE Teoretická ást 1. Klasifikace diabetu Diabetes mellitus 1. typu inzulindependentní (IDDM) Diabetes mellitus 2. typu noninzulindependentní (NIDDM) Diabetes mellitus v thotenství Porucha glukózové tolerance Píiny diabetu Píznaky diabetu Diagnostika Vyšetovací metody Mení glykémie Vyšetení moi Orální glukozotoleranní test Kontinuální senzory glykémií Kontrola kompenzace diabetu Glykemie a glykemický profil Glykovaný hemoglobin Ketonurie Glykosurie Selfmonitoring Léba Dieta Energie Sacharidy Vláknina Glykemický index Tuky Bílkoviny Kuchyská sl, vitamíny, minerály Tekutiny a alkohol Alternativní sladidla

9 5.10. Dietní potraviny Perorální antidiabetika Inzulín Komplikace diabetu Akutní komplikace Chronické komplikace Obezita a diabetes Ošetovatelský proces Ošetovatelská anamnéza Ošetovatelská diagnóza Ošetovatelský plán Model Gordonové Praktická ást Kazuistika Ošetovatelská anamnéza Model Gordonové Stanovení ošetovatelského plánu Kazuistika Ošetovatelská anamnéza Model Gordonové Stanovení ošetovatelského plánu Kazuistika Ošetovatelská anamnéza Model Gordonové Stanovení ošetovatelského plánu Zhodnocení Závr Literatura Pílohy

10 Ú V O D Diabetes mellitus je skupina metabolických onemocnní charakterizovaná vysokou hladinou krevního cukru jako výsledek poruch sekrece nebo psobení inzulínu nebo obou souasn. (2) Diabetes je zaazován mezi velmi významné civilizaní choroby s tendencí rychlého nárstu potu postižených osob. Podílí se podstatn na celkové morbidit i mortalit lidstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o polyfaktoriální píinu onemocnní, které je neléitelné, je léba zamena na udržení pijatelného standardu kvality života diabetika a na vytvoení takových podmínek v oblasti prevence a léby, které by v dlouhodobém horizontu vedly postupn ke snížení výskytu nežádoucích chronických následk (komplikací) diabetu. Tomu chce napomoci promyšlený komplex opatení, která by cílen ovlivnila uvedený rozvoj choroby Národní diabetologický program. (13) V souasné dob je zejmé, že nejen pro polyfaktoriální charakter onemocnní, mnohoetnost možných komplikací a dlouhodobou, prakticky celoživotní lébu, musí být prevence a léba týmovou záležitostí, kde pro dosažení úspchu má pacient dominantní postavení. Diabetik, zejména v ambulantní péi, je vystaven mnoha nárokm i vlivm vyplývajících nejen pímo z léby, ale i psobení ady dalších rodinných sociálních a spoleenských vliv. V tomto potebuje krom lékae i nkoho, kdo je schopen tyto jeho poteby posoudit a pojmenovat a pomoci mu spolen najít schdná východiska, zajišující úspšnost léby. V poslední dob je cílený ošetovatelský proces neodmyslitelnou souástí práce sester, a pedevším významnou souástí pée o pacienta v prbhu léby. Podkladem pro úspšnost ošetovatelského procesu je, krom stanovení ošetovatelské diagnózy, plán ošetovatelské pée, jeho kontrola a hodnocení. 10

11 CÍL PRÁCE Ve své práci jsem se snažila hloubji seznámit s problematikou diabetes mellitus a pokusila sestavit na základ ošetovatelské diagnózy u vybraných hospitalizovaných pacient konkrétní ošetovatelský plán, realizovat ho a provést jeho zhodnocení. První teoretická ást obsahuje základní informace o diabetu mellitu, zabývá se klasifikací, vyšetovacími metodami, kompenzací diabetu, lébou, píinou onemocnní, klinickými píznaky a komplikacemi a poznatky o ošetovatelském procesu.. Praktická ásti se vnuje konkrétním ošetovatelským problémm klient s touto diagnózou s využitím Modelu fungujícího zdraví Marjory Gordonové. Byly sledovány ti hospitalizované pacientky s rznými formami tohoto onemocnní, u nichž byla na základ ošetovatelské anamnézy, stanovena ošetovatelská diagnóza a následn postaven ošetovatelský plán. Na konci sledování byl každý konkrétní ošetovatelský proces vyhodnocen. Ve všech pípadech byla aplikace ošetovatelského procesu úspšná, bhem sledování došlo z tohoto pohledu ke zlepšení, pacientky byly pedevším správn motivovány na základ solidní znalosti osobního stavu a stanovení cíle a postupu k jeho dosažení. 11

12 Teoretická ást 1. KLASIFIKACE DIABETU Diabetes mellitus (dále DM) cukrovka - je vážné celoživotní metabolické onemocnní projevující se pedevším zvýšením hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykemií. Vzniká v dsledku nedostateného psobení inzulinu, hormonu pankreatické žlázy s vnitní sekrecí pi jeho úplném nebo relativní nedostatku nebo v dsledku poruch jeho využití. Projevuje se nejen poruchou metabolizmu cukr, ale i tuk a bílkovin a pedstavuje rizikový faktor pro postupný rozvoj ady zdravotních komplikací. Nejastji jsou uvádny dva základní typy DM ( nkdy tyi). Standardy jednotlivých typ eskou diabetologickou spoleností je definují takto: 1.1. Diabetes mellitus 1. typu je onemocnní, které se vyznauje rzn rychle probíhajícím zánikem ß-bunk pankreatu vedoucím k absolutnímu nedostatku inzulínu. Pro poruchu je typická hyperglykémie a sklon ke ketoacidóze v dsledku uvedeného nedostatku inzulínu. Na vzniku onemocnní se podílejí genetické faktory a dále se uplatují i zevní vlivy (nap.virové infekce). U ásti pacient jsou v krvi pítomny protilátky (anti GAD, anti IA-2, ICA), u zbývající populace diabetik 1. typu však prokazatelné nejsou (tzv.idiopatický diabetes 1.typu). Diabetes mellitus 1. typu se manifestuje kdykoli v prbhu života jedince a není tudíž onemocnním jen mladistvých, i když zaátek onemocnní je astjší u mladších jedinc. Ve vtšin pípad se manifestuje diabetes 1. typu typickými symptomy a nález acidózy je indikací k nasazení inzulínu. K diabetu tohoto typu se adí i diabetes oznaovaný jako LADA (latent autoimmune diabetes in the adults), u nhož pozvolný a mírný prbh autoimunitní podmínné destrukce ß-bunk vede zpoátku k podezení na diabetes 2. typu. Tento typ diabetu je charakterizovaný pítomností protilátek (anti GAD, tj. proti glutamátdekarboxyláze) potvrzujících autoimunitní charakter onemocnní. Postihuje ást diabetik pvodn klasifikovaných jako 2. Typ. Z celkového potu diabetik hlášených k v eské republice (ÚZIS) bylo vykázaných pacient s diabetem 1. typu, což odpovídá 6,7 % všech evidovaných diabetik. ( 9 ) Od manifestace DM mže asto probhnou dlouhá doba ( Píloha D ). 12

13 1.2. Diabetes mellitus 2. typu je nejastjším metabolickým onemocnním vyznaující se relativním nedostatkem inzulínu, který vede v organismu k nedostatenému využití glukózy projevujícímu s hyperglykémií. Vzniká pi kombinaci porušené sekrece inzulínu a jeho psobení v cílových tkáních, piemž kvantitativní podíl obou poruch mže být rozdílný. Nezbytným pedpokladem vzniku diabetu 2. typu je pítomnost obou poruch, na nichž se podílejí faktory genetické, i faktory zevního prostedí. Hyperglykémie je jedním z projev tohoto metabolického syndromu. Nemocní s diabetem 2. typu proto mají souasn další abnormity (dyslipidemie, hypertenze, centrální obezita, endoteliální dysfunkce, vyšší pohotovost k tvorb tromb), které zvyšují jejich kardiovaskulární riziko. V eské republice bylo k hlášeno celkem diabetik, z nichž (91.5 %) bylo klasifikováno jako diabetik 2. typu. ( 10 ) Globáln se prevalence diabetes mellitus jeví jako velmi nepíznivá (píloha F) a z hlediska závislosti na vku je výrazn vyšší u starších pacient s diabetem mellitem 2. typu. (píloha E) 1.3. Diabetes mellitus v thotenství (gestaní) Jako gestaní diabetes je oznaena porucha tolerance glukózy vzniklá v thotenství, která odpovídá kriteriím pro diabetes mellitus nebo pro porušenou glukózovou toleranci. Dnes je oznaení gestaní diabetes používáno astji jako operativní klasifikace spíše než jako zvláštní patofyziologický stav. Gestaní diabetes se objevuje pouze u nkterých žen v prbhu thotenství, po porodu obvykle mizí. Mže se projevit kdykoliv bhem thotenství, ale nejastji se objevuje zaátkem tetího trimestru. Riziko vzniku je vyšší u žen s nadváhou, diabetem v rodinné anamnéze, u žen starších 30- ti let, s opakovanými potraty, u žen s arteriální hypertenzí, preeklampsií v pedchozím thotenství, opakovaném potrácení nebo pedchozím porodu mrtvého plodu, diabeteu v pedchozím thotenství a u žen s cukrem v moi na poátku thotenství a pedchozím porodem dítte nad 4000g Porucha glukózové tolerance Porucha glukózové tolerance (PGT) je stav, pi kterém je zvýšená hladina krevního cukru (pi 2 hodinovém orálním testu glukózové tolerance mezi 7,8 mmol/l a 11,0 mmol/l), ale není dostaten vysoká k tomu, aby byl diagnostikován diabetes. (píloha C) 13

14 Podle Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, jsou porušená glukózová tolerance a porušená glukózová tolerance nalano (IFG) považovány za asná stádia diabetu a tento stav mže být reverzibilní. (2,3,4,6) 2. PÍINY DIABETU Diabetes mellitus je onemocnní, jehož píiny se nepodailo jednoznan prokázat, stejn jako u jiných polyfaktoriálních onemocnní; pro jednotlivé typy jsou za základní považovány tyto píiny: Diabetes 1. typu píinou je pravdpodobn kombinace vliv genetických (které jsou však odlišné od diabetu 2. typu), autoimunitního systému organismu a spoušte, kterým mže být nap. infekce (asto virová). Diabetes 2. typu - je dáván do souvislosti s genetickými vlivy (založeny na ddin podmínné snížené citlivosti tkání na inzulin), nezdravou výživou, stresem, nedostateným pohybem a zejména s nadváhou; významnou roli hraje i kouení. Dnes však také víme, že ddiné vlohy pro obezitu a diabetes jsou spolené. Thotenský diabetes - souvisí s psobením thotenských hormon v kombinaci s ddinými dispozicemi. (2,3,4) 3. PÍZNAKY DIABETU MELLITU Klinický obraz diabetu 1. typu Rozvinuté píznaky diabetu zahrnují zvýšenou žíze, polyurii, polydipsii a s nimi spojenou vystupovanou únavu. Bývá pítomno nechutenství a hmotnostní úbytek. Nkdy, zejména v poátku rozvíjejícího se nedostatku inzulínu, mohou být píznaky nevýrazné. Pacient je nemusí považovat za dležité a snadno je pehlíží. Pacienta s polydipsií a polyurií je nutno vždy vyšetit vetn stanovení glykémie. Klinický obraz diabetu 2. typu Píznaky diabetu 2. typu bývají shodné s píznaky diabetu 1. typu. Nechutenství nebo hmotnostní úbytek nemusí být pítomen, naopak se asto dostavuje hlad krátce po jídle. Dále se projevuje zmrtvní a mravenení v konetinách, suchost v ústech a rozmazané vidní. asté jsou také infekce kže, moové a pohlavního aparátu. V mnoha pípadech diabetu 2. 14

15 typu však typické píznaky zcela chybjí. Pacient je asymptomatický a to i pi hodnotách glykémie výrazn pevyšujících 10 mmol/l. Jindy je podezení na diagnózu diabetu vysloveno pi jiné symptomatologii (kožní zántlivé onemocnní, pruritus, porucha zraku aj) nebo v rámci jiného onemocnní (ischemická choroba dolních konetin, ischemická choroba srdení, cévní mozková píhoda aj. (4,5) 4. DIAGNOSTIKA Základem diagnózy jsou, jako u jiných chorob dobe zpracovaná anamnéza, klinické píznaky a podstatným je laboratorní vyšetení - mení glykémie. Nepíznivou skuteností je, že diabetes je diagnostikována asto pozd. (píloha D) 4.1. Vyšetovací metody Mení glykémie je stanovení obsahu krevního cukru v krvi. Glykémie (vzorek krve pro zjištní glykémie) se odebírá na lano. Odebírá se krev venózní, která se vyhodnocuje v laboratoi, nebo kapilární, která se také vyhodnocuje v laboratoi, nebo orientan vyšetuje pomocí glukometru. Množství cukru je vyjádeno v milimolech na litr. Jako standardní hodnoty kapilární krve jsou uvádny 4,2-6,1 mmol/l a hodnoty venózní krve jsou 3,8 5,9 mmol/l, pi normálním inzulínovém profilu. (píloha B) Vyšetení moi Pomocí tohoto vyšetení zjišujeme pítomnost cukru a ketolátek v moi. Za normálních okolností, u zdravých osob, se cukr moí nevyluuje. Obvykle mo bývá bez cukru, pokud jeho hladina v krvi je pod 10 mmol/l. Hladina krevního cukru, pi které se cukr již objeví v moi, se nazývá ledvinný práh Orální glukozotoleranní test (OGTT) Používá se k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v pípad, že diagnóza není jednoznan potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniní FPG (IFG, 5,6-6,9 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, pi nichž bylo vysloveno podezení na poruchu tolerance glukózy z pedchozích vyšetení nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Pi nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech. Dále se provádí ped dlouhodobou lébu kortikoidy pro zhodnocení metabolismu sacharid. 15

16 Klient 3 dny ped vyšetením vynechá léky, které mohou ovlivnit hladinu glykémie ( nap. salicyláty, betalytika, kortikoidy) vždy dle ordinace lékae. Požívá potraviny, které jsou bohaté na sacharidy (nejmén 250g / 24hodin). Ped vyšetením musí být 12 hodin na lano (bez alkoholu, kofeinu, nikotinu) a 1 hodinu ped vyšetením musí vynechat fyzickou zátž. OGTT provádíme ráno, na lano. Klientovi se podá roztok glukozy ve stanoveném množství a pacient po dobu sledování nevykonává žádnou fyzickou zátž. Ped vyšetením se odebere krev a dále za 60 a za 120 minut od vypití roztoku. Souasn se sleduje výskyt cukru v moi. U zdravého lovka glykémie rychle stoupá a nepesahuje, fyziologické hodnoty (jsou za 60 minut 10 mmol/l), po 120 minutách klesne pod 7 mmol/l. Kolísání bhem 24 hodin viz Píloha B Klient s poruchou glukózové tolerance má glykémii na lano pod 7 mmol/l a za 60 minut pesahuje glykémie 11 mmol/l, za 120 minut se hladina glykémie pohybuje v rozmezí 8 až mén než 11 mmol/l. U diabetika pesahuje, nebo je hladina glykémie po zatížení glukozou 11 mmol/l. Toto vyšetení neprovádíme u prokázaných diabetik. ( 2, 3, 4 ) Kontinuální senzory glykémií Výzkum nových technologií v diabetologii doznal v posledních letech velkého rozmachu. Dokazuje to i fakt, že se objevují nové, pln funkní kontinuální monitory glykémií. Bohužel, tyto systémy však nejsou pln na našem trhu k dispozici v podob pístroj hrazených zdravotními pojišovnami. V budoucnu mže propojení kontinuálního senzoru glykémie s externí i implantabilní inzulinovou pumpou pinést zvrat v léb diabetu v podob tzv. uzaveného okruhu. Informace ohledn glykémie bude zpracována expertním systémem, který bude souástí inzulinové pumpy, a ta potom dodá inzulín podle aktuální poteby pacienta. Nebude tedy nutný pímý zásah nemocného. ( 8 ) Metody mení glykémie : 1. Invazivní - senzor je zaveden do podkoží nebo do krevního eišt 2. Semiinvazivní - mení koncentrace glukozy v intersticiální tekutin velmi tenkou jehlou 3. Neinvazivní - mení bez porušení kožního krytu Kontinuální metody mají ped sebou ješt dlouhou cestu vývoje, aby se staly spolehlivými, neinvazivními a cenov dostupnými pístroji k bžnému provádní selfmonitoringu. 16

17 4.2. Kontrola kompenzace diabetu Kontrola glykemie a glykemický profil Ke kontrole kompenzace používáme také venózní krev, nebo kapilární krev, pro stanovení glykémie pomocí osobního glukometru. Glykemický profil velmi dobe odráží aktuální kompenzaci onemocnní. Provádí se jako: a) malý glykemický profil je tvoen obvykle z 3-5 mení, ped hlavními jídly a eventuáln ped spaním a v noci, b) velký glykemický profil (6-8 mení) je kontrola glykémie ped a dv hodiny po každém hlavním jídle, ped spaním a ve 2 hodiny ráno Glykovaný hemoglobin Dnes je považován za velmi dležitý parametr kompenzace cukrovky glykovaný hemoglobin. Odráží hodnoty glykémie v období 4-6 týdn ped stanovením, což odpovídá poloasu pežívání erytrocyt, umožuje tak posoudit dlouhodobou kompenzaci diabetu. Ke klinickým úelm používáme stanovení celkového hemoglobinu. Falešn nízké hodnoty hemoglobinu nacházíme napíklad pi hemolytické anémii, naopak zvýšené hodnoty jsou typické pro anémii z nedostatku železa i urémii. Odebírá se krev na lano.a odesílá se do biochemické laboratoe Ketonurie Vniká nejastji u diabetu 1. typu nepomrem mezi živinami a inzulínem. V dsledku tohoto stavu dochází k nedostatku inzulínu a zvyšuje se glykémie Glykosurie Pítomnost cukru v moi. Používá se spíše jako orientaní parametr. (3, 4) Selfmonitoring glykémií glukometrem je nedílnou souástí komplexní léby diabetu z následujících dvod: pomocí glukometru mže pacient získat okamžité informace o hladinách krevního cukru, má možnost posoudit glykémie ped jídly i po jídlech a v noních hodinách. Mení glykémie glukometrem pomáhá vas odhalit nebezpeí nízkých hodnot krevního cukru spojených s bezvdomím (hypoglykémie) a tím se významn zvyšuje bezpenost pacienta a jeho léby. Mení glukometrem je jedinou možností úpravy léby inzulínem samotným nemocným a lékaem. 17

18 Doporuená etnost mení glykémií by mla vycházet z: typu léby, úrovn kompenzace pacienta, rizik hypoglykémie, dalších pidružených onemocnní, dále z nutnosti pizpsobování léby, zvláštních situací (nap. ped a bhem thotenství, atd.) a vku pacienta V závislosti na výše uvedeném, považuje výbor eské diabetologické spolenosti jako optimální následující frekvenci mení glykémií spolupracujícím pacientem: (11) mení denn pro pacienty léené intenzifikovaným inzulínovým režimem (= 3 a více dávek krátce psobícího inzulínu v kombinaci s depotním inzulínem/den) - 2 mení za den pro pacienty léené konvenním inzulínovým režimem (1-2 dávky inzulínu denn) - 3 mení týdn u pacient léených perorálními antidiabetiky a dietou. (3, 4, 5) 5. LÉBA DIABETU Cílem komplexní pée o nemocného s diabetem je umožnit pacientovi plnohodnotný aktivní život, který se kvalitativn a kvantitativn blíží co nejvíce normálu. Skuteným cílem vývoje nových léebných postup diabetes mellitus je normalizace metabolismu ješt ped vznikem pozdních komplikací. V souasnosti jediným zpsobem léby umožujícím dosažení dlouhodobé normoglykemie je transplantace bunk produkujících inzulin, které jsou obsaženy v Langerhansových ostrvcích slinivky bišní. Je možné transplantovat celý orgán nebo novji izolované ostrvky. Orgánová transplantace pankreatu se v R provádí od roku V pražském IKEMu bylo do konce roku 2004 provedeno 231 kombinovaných výkon a 33 transplantací samotného pankreatu, v únoru 2005 byly poprvé implantovány ostrvky pacientovi Dieta Dieta patí k základním léebným prostedkm v léb diabetu. Zahrnuje volbu individuáln stanovených dietních opatení a fyzické aktivity. Energetický obsah stravy je zvolen s pihlédnutím k tlesné hmotnosti, vku a režimu diabetika. Ošetující léka stanoví, zda postauje dieta diabetická (s píslušným limitem sacharid), i zda je vhodnjší u obézních jedinc dieta redukní s ohledem na stupe nadváhy. Cílem dietní léby diabetik je zlepšení kompenzace diabetu, a to pedevším udržování individuální optimální glykémie, dosažení optimální hladiny krevních tuk, energetický písun vedoucí k dosažení nebo udržení pimené hmotnosti dosplých diabetik, normálnímu rstu a vývoji u dtí a adolescent, normálnímu prbhu thotenství a laktace, 18

19 prevence a léba akutních komplikací (napíklad hypoglykémie), zlepšení celkového zdravotního stavu. Pi snaze o zlepšení kompenzace diabetu dietní lébou je nutné individualizovat dietní doporuení podle specifických požadavk kladených na uritého pacienta s ohledem na potebu metabolické kontroly, riziko komplikací diabetu a pacientovu kvalitu života. Výbr, odpovídající zdravé skladb jídelníku, je složitý proces respektující nejen individuální poteby, ale také chut a zvyklosti klienta. Souasný trend v dietní léb diabetu je výrazn volnjší než v minulosti, pesto je však kladen draz na správnou kvantitativní a kvalitativní hodnotu vybraných potravin. Další hlavní zásadou správného stravování je pravidelnost a astjšími a menšími dávkami jídla. (Píloha I ) Energie Podrobné doporuení regulace píjmu energie není nutné pro diabetiky s pijatelnou hmotností, tj. s body mass indexem (BMI) 18,5-25 kg/m 2. Pro osoby s nadváhou, obezitou nebo s tendencí k obezit pak platí omezení energie tak, aby se co nejvíce piblížily pimené hmotnosti, nebo aby se pedešlo váhovému pírstku. Nejjednodušší je doporuit omezení energeticky bohatých jídel obsahujících volné sacharidy a saturované tuky. Pokud nestaí kvalitativní zmny ve výbru jídel, je nutné pikroit k pesnjšímu kvantitativnímu poítání energie. Dietní doporuení by mlo být individualizováno tak, aby se docílilo snížení nejmén o kcal/den ( kj) proti dosavadnímu píjmu, které mže vést k redukci hmotnosti až o 10% výchozí hmotnosti rychlostí váhového úbytku 0,5-1kg/týden. Udržení snížené hmotnosti vyžaduje další opatení, nap. pravidelnou fyzickou aktivitu, behaviorální terapii apod. (Píloha J) Je možné doporuovat redukní dietu o obsahu kcal/den u žen a kcal/den u muž. Pravidelná fyzická aktivita tvoící souást režimu. Je známo, že i menší redukce hmotnosti u diabetik nezávislých na inzulínu snižuje inzulínovou rezistenci, redukuje jaterní glukoneogenezi a zlepšuje funkci B bunk pankreatu. Dochází proto nejen ke snížení hladiny glykémie a hladiny triglycerid, ale i krevního tlaku. Diety s výrazn sníženým obsahem energie mají být rezervovány pro velmi obézní diabetiky (BMI nad 35kg/m 2 ) a ízeny zkušeným centrem. Mže docházet ke snížení bazálního metabolismu i netukové hmotnosti. 19

20 Sacharidy Množství sacharid podle souasných dietních doporuení se zvyšuje na 50 až 60% celkového kalorického píjmu, a to vyšší potebou potravin s obsahem složených sacharid a vlákniny. Zejména pi vyšší spoteb sacharid v diet je vhodné konzumovat potraviny bohaté na vlákninu a s nízkým glykemickým indexem. Na druhé stran se u pacient s diabetem nedoporuuje dieta s velmi nízkým obsahem sacharid (pod 130g/den). Hlavním zdrojem sacharid mají být potraviny bohaté na vlákninu, vitamíny a minerály. Rozpustná vláknina by mla tvoit alespo polovinu denního píjmu. Pro diabetiky se doporuuje denn 40g vlákniny z pirozených zdroj bohatých na vlákninu, zelenina ovoce a celozrnné pekárenské výrobky. Za potraviny bohaté na vlákninu (týká se hlavn pekárenských výrobk) pokládáme takové, které mají v jedné porci více než 5g vlákniny. Menší píjem sacharózy (epného cukru) do 10% celkové energie, tj. vtšinou do denní dávky 50g, lze akceptovat s pihlédnutím k jejímu vlivu na glykémii, lipémii a hmotnost pacienta. Sacharóza a potraviny se sacharózou musí být zapoítány do celkového píjmu sacharid. Dležitjší než druh sacharidové potraviny je celkový píjem sacharid. Výbr sacharidových potravin by ml podporovat dobrou kompenzaci diabetu (HbAlc) vetn uspokojivých postprandiálních glykémií. Pro pacienty léené inzulínem je dležité rozdlení sacharid do více porcí (vtšinou do 6) odpovídajících dávkám a dob aplikace inzulínu. U pacient léených dietou nebo PAD, u kterých souasn nehrozí hypoglykémie, asto staí 4 jídla, protože dostatená pauza mezi jídly mže pispt k normalizaci postprandiální hyperglykémie. Pizpsobení dávek inzulínu nebo PAD dávkám sacharid v diet na podklad selfmonitoringu je podmínkou dobré kompenzace diabetu Vláknina Doporuená dávka vlákniny (zejména rozpustné) v diet iní 40g/den. U diabetik se pízniv uplatuje pedevším rozpustná ást vlákniny, jejíž píznivý vliv na kompenzaci diabetu je dán zpomaleným vyprazdováním žaludku a zpomaleným trávením a vstebáváním potravin s vlákninou. To vede k menšímu a pozvolnjšímu vzestupu glykémie a ke zmenšení inzulinové rezistence. 20

21 Glykemický index Glykemický index je definován jako plocha pod kivkou glykémií bhem tí hodin po požití dané potraviny, vyjádená jako procento plochy pod kivkou po požití stejného množství glukózy (obvykle 50 g). Nejnižší glykemický index mají luštniny a tstoviny, nejvyšší napíklad bílý chléb a brambory. Rzné druhy potravin se stejným obsahem sacharid mohou vyvolat rozdílnou postprandiální glykémii. Míra vzestupu glykémie totiž závisí nejen na absolutním množství požitých sacharid, ale také na obsahu vlákniny v potravin, konzistenci, teplot a zpsobu úpravy potraviny. Vzájemné porovnání jednotlivých potravin, vzhledem k jejich vlivu na vzestup glykémie umožuje glykemický index. Doporuuje se posuzovat potraviny podle glykemického indexu v rámci urité sacharidové skupiny, nap. mlýnské a pekárenské výrobky, ovoce, pílohy apod. Pro jednoznané doporuení použití glykemického indexu v diabetické diet nejsou dostatené dkazy ve studiích. Proto se nedoporuuje hodnotit potraviny izolovan podle glykemického indexu, ale vždy ve spojení s dalšími charakteristikami, jako je nap. celkový obsah sacharid a vlákniny, obsah energie, obsah dalších živin apod Tuky Tuky neovlivují bezprostedn hladinu glukózy v krvi, jsou však nejbohatším zdrojem energie, a proto jejich píjem regulujeme dle hmotnosti pacienta. Tuky jsou zdrojem esenciálním mastných kyselin a zabezpeují dodávku vitamín A, D, E, K, které jsou v tucích rozpustné. Celkový píjem tuk se doporuuje snížit maximáln na 30% z pivádné energie. Vzhledem k nežádoucím úinkm nkterých tuk na vývoj cévních komplikací se doporuuje nahrazovat nasycené tuky nenasycenými (rostlinnými oleji) a snížit píjem cholesterolu pod 300 mg/den. Snížení saturovaných tuk znamená v praxi omezení spoteby sádla, másla, tuných mas a uzenin, tuných mléných výrobk a vajec a jejich nahrazení rostlinnými oleji a ztuženými rostlinnými tuky, nízkotunými mlénými výrobky, libovým masem, drbeží a rybami. Spoteba cholesterolu by u pacient s diabetem nemla pekraovat 300 mg za den, pokud má diabetik vyšší hladinu LDL-cholesterolu, nemá spoteba cholesterolu v diet pekraovat 200 mg. 21

22 Bílkoviny Píjem bílkovin v dietní léb diabetu by se ml pohybovat mezi 10-20% celkové energie. Diabetici s renální insuficiencí by nemli mít bílkoviny redukovány více než na 0,6 g/kg normální hmotnosti, tj. vtšinou pod 40g/den, protože hrozí malnutrice. Po úspšné hemodialyzaní nebo transplantaní léb je nutné opt písun bílkovin zvýšit. Doporuený denní písun bílkovin je 1 g/kg hmotnosti, avšak skutený píjem je vtšinou vyšší Kuchyská sl, vitamíny a minerály Sl - podobn jako ostatní populace by nemli diabetici konzumovat více než 6 g soli denn. Denní píjem sodíku by neml pesáhnout 2400 mg (100 mmol). Píjem vitamín, minerál a stopových prvk u diabetik se neliší od obecných doporuení pro zdravou populaci. Pro diabetiky jsou vhodné potraviny bohaté na antioxidanty (tokoferol, karoteny, vitamín C a flavonoidy) vše se vyskytuje zvlášt v ovoci a v zelenin, protože diabetici mají vtší sklon k oxidativnímu stresu. Píjem nkterých minerál a stopových prvk je v poslední dob zvláštním pedmtem zájmu. Napíklad: Hoík nkteí špatn kompenzovaní diabetici závislí na inzulínu nebo diabetiky bhem thotenství mohou potebovat suplementaci hoíkem. Vždy je však teba pedem zkontrolovat jeho hladinu. Deficit hoíku se mže uplatovat pi inzulínové rezistenci a hypertenzi. Chrom deficit chromu se mže vyvinout pi dlouhodobé parenterální výživ s nedostatenou suplementací chromem. U pacient s diabetem byly zjištny nižší hladiny zinku a chrómu a vyšší hladiny mdi, avšak tato pozorování zatím neovlivnila dietní doporuení. Draslík suplementace draslíkem je nutná pouze pi hypokalémii (napíklad pi terapii diuretiky), naopak omezení draslíku je nutné pi hyperkalémii v dsledku renální insuficience, hyporeninového hypoaldosteronismu nebo u pacient léených ACE inhibitory Tekutiny a alkohol Dostatený píjem tekutin je u diabetik stejn dležitý jako u zdravých osob, navíc zabrauje nežádoucímu odvodnní v prbhu hyperglykémie. Vhodnými nápoji jsou voda, minerální vody i sodovka dochucená citronem, i bylinné aje. 22

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou

Více

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Charakteristika standardu 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Cílem dietní léčby diabetiků je především: Dosažení a udržení optimální kompenzace diabetu

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost

c-č C-peptid Cartridge Celiakie Cerebrovaskulární nemoci Cestování Cévní mozková příhoda Compliance Cvičení Čaj Česká diabetologická společnost A Acanthosis nigricans ACE inhibitory Akupunktura Akutní komplikace diabetu Albumin Albuminurie Alkohol Amputace Analoga inzulínu Angina pectoris Angiografie Angioplastika Antidepresiva Antihypertenziva

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Léčba diabetes mellitus

Léčba diabetes mellitus Léčba diabetes mellitus Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 2011 Co se dnes dozvíte perorální antidiabetika principy léčby indikace nežádoucí účinky další možnosti inzulíny typy inzulínů kinetika použití

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin

Cukrovka Diabetes Mellitus. Chronic kidney disease chapter 4. Chronické onemocnění ledvin Diabetes Mellitus Chronic kidney disease chapter 4 Chronické onemocnění ledvin Diabetes mellitus neboli cukrovka je ze skupiny metabolických poruch, které ovlivňují různé orgány a tkáně. Vyznačuje se zvýšenou

Více

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí

Normální hodnoty hladiny krevního cukru u zdravých lidí Úvod Diabetes mellitus úplavice cukrová, lidově cukrovka je nemoc postihující miliony lidí. A jejich počty neustále narůstají. Světová zdravotnická organizace WHO z toho vyvozuje, že se počet diabetiků

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

World Diabetes Day 2014

World Diabetes Day 2014 Název: World Diabetes Day 2014 Školitel: Branislav Ruttkay-Nedecký, Dagmar Uhlířová, Hana Buchtelová Datum: 14.11.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti

Více

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu

25.11.2014. Definice DM. Léčba diabetes mellitus. Inzulín. Syntéza inzulínu. Patogeneze DM 1.typu. Patogeneze DM 1.typu Léčba diabetes mellitus Definice DM DM je charakterizován zvýšenou glykémií a často současnou glykosurií Příčinou je chybění nebo nedostatečná sekrece inzulínu nebo jeho nedostatečný účinek na úrovni buněk

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009

Význam a možnosti vyšetřování ketonů. P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Význam a možnosti vyšetřování ketonů P. Venháčová, J. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD 7.11.2009 Co jsou ketony a jak vznikají? Ketony - ketolátky Silné organické kyseliny v krvi Beta-hydroxymáselná

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu

Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Co je nového v diagnostice a léčbě diabetu Souhrn: Výskyt diabetes mellitus zejména 2. typu v současné době stoupá prakticky

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

DIABETES MELLITUS. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

DIABETES MELLITUS. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 DIABETES MELLITUS Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Igor Karen Milan Kvapil Svatopluk Býma Otto Herber Oponenti: Jan Škrha Rudolf Červený Zdeněk Hamouz

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81

Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 Dotazník k vyšetření MODY diabetu vyplněný odešlete na adresu: MUDr. Š.Průhová, Klinika dětí a dorostu FNKV, Vinohradská 159, Praha 10, 100 81 JMÉNO, PŘÍJMENÍ Rodné číslo Pojišťovna Adresa Telefon Doporučující

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Doporučení k edukaci diabetika

Doporučení k edukaci diabetika Doporučení k edukaci diabetika 1. Definice Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako proces posilující znalosti, dovednosti a schopnosti pacienta nezbytné pro samostatnou

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 7. 2013 24 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2012 Activity in the field of diabetology, care for

Více

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE

Tab. 3 NRS 2002, riziko podvýživy u hospitalizovaných pacientů. Zhubl pacient za poslední 3 měsíce? ANO NE Nutriční screening Nutriční screening je jednoduchý nástroj pro zhodnocení nutričního stavu pacienta. Možností nutričního screeningu je celá řada. Obvykle však obsahuje údaj o hmotnosti, BMI (Body Mass

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více

Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus Nedostatečné inzulínové působení - Absolutní nedostatek inzulínu - Snížená citlivost periferních tkání k inzulínu Chronická hyperglykémie (event. glykozurie) 1. Diabetes

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více