OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU"

Transkript

1 OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU BAKALÁSKÁ PRÁCE Michaela Šmídová 2008

2 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ OŠETOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU BAKALÁSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Michaela Šmídová VEDOUCÍ PRÁCE: MUDr. Jií Hradec

3 FACULTY OF HEALTH STUDIES OF PATIENT WITH DIABETES MELLITUS 2nd TYPE BACHELOR WORK AUTHOR: Michaela Šmídová SUPERVISOR: MUDr. Jií Hradec

4 4

5 5

6 Souhrn Bakaláská práce pojednává o onemocnní diabetes mellitus 2. typu se zamením na ošetovatelský proces. V teoretické ásti je popsáno toto metabolické onemocnní, jeho komplikace a léba. V praktické ásti je vypracován ošetovatelský plán u pacient s tímto onemocnním. Summary This bachelor work deals with the illnes of Diabetes mellitus 2nd type and with the concentration on nursing process. In theoretic part is described this metabolism disorder, its complications and therapy. In practical part is elaborated nursing plan for patients herewith disorder. Klíová slova diabetes mellitus, hypoglykemie, hyperglykemie, inzulín, ošetovatelský proces Key words diabetes mellitus, hypoglycaemia, hyperglycaemia, inzulin, nursing process, 6

7 Podkování Za laskavé vedení, odborné konzultace a užitené rady chci podkovat MUDr. Jiímu Hradcovi a personálu interního a kardiologického oddlení Nemocnice v Pardubicích za umožnní sledovat vybrané pacientky a podílet se na jejich ošetování. 7

8 OBSAH: ÚVOD CÍL PRÁCE Teoretická ást 1. Klasifikace diabetu Diabetes mellitus 1. typu inzulindependentní (IDDM) Diabetes mellitus 2. typu noninzulindependentní (NIDDM) Diabetes mellitus v thotenství Porucha glukózové tolerance Píiny diabetu Píznaky diabetu Diagnostika Vyšetovací metody Mení glykémie Vyšetení moi Orální glukozotoleranní test Kontinuální senzory glykémií Kontrola kompenzace diabetu Glykemie a glykemický profil Glykovaný hemoglobin Ketonurie Glykosurie Selfmonitoring Léba Dieta Energie Sacharidy Vláknina Glykemický index Tuky Bílkoviny Kuchyská sl, vitamíny, minerály Tekutiny a alkohol Alternativní sladidla

9 5.10. Dietní potraviny Perorální antidiabetika Inzulín Komplikace diabetu Akutní komplikace Chronické komplikace Obezita a diabetes Ošetovatelský proces Ošetovatelská anamnéza Ošetovatelská diagnóza Ošetovatelský plán Model Gordonové Praktická ást Kazuistika Ošetovatelská anamnéza Model Gordonové Stanovení ošetovatelského plánu Kazuistika Ošetovatelská anamnéza Model Gordonové Stanovení ošetovatelského plánu Kazuistika Ošetovatelská anamnéza Model Gordonové Stanovení ošetovatelského plánu Zhodnocení Závr Literatura Pílohy

10 Ú V O D Diabetes mellitus je skupina metabolických onemocnní charakterizovaná vysokou hladinou krevního cukru jako výsledek poruch sekrece nebo psobení inzulínu nebo obou souasn. (2) Diabetes je zaazován mezi velmi významné civilizaní choroby s tendencí rychlého nárstu potu postižených osob. Podílí se podstatn na celkové morbidit i mortalit lidstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o polyfaktoriální píinu onemocnní, které je neléitelné, je léba zamena na udržení pijatelného standardu kvality života diabetika a na vytvoení takových podmínek v oblasti prevence a léby, které by v dlouhodobém horizontu vedly postupn ke snížení výskytu nežádoucích chronických následk (komplikací) diabetu. Tomu chce napomoci promyšlený komplex opatení, která by cílen ovlivnila uvedený rozvoj choroby Národní diabetologický program. (13) V souasné dob je zejmé, že nejen pro polyfaktoriální charakter onemocnní, mnohoetnost možných komplikací a dlouhodobou, prakticky celoživotní lébu, musí být prevence a léba týmovou záležitostí, kde pro dosažení úspchu má pacient dominantní postavení. Diabetik, zejména v ambulantní péi, je vystaven mnoha nárokm i vlivm vyplývajících nejen pímo z léby, ale i psobení ady dalších rodinných sociálních a spoleenských vliv. V tomto potebuje krom lékae i nkoho, kdo je schopen tyto jeho poteby posoudit a pojmenovat a pomoci mu spolen najít schdná východiska, zajišující úspšnost léby. V poslední dob je cílený ošetovatelský proces neodmyslitelnou souástí práce sester, a pedevším významnou souástí pée o pacienta v prbhu léby. Podkladem pro úspšnost ošetovatelského procesu je, krom stanovení ošetovatelské diagnózy, plán ošetovatelské pée, jeho kontrola a hodnocení. 10

11 CÍL PRÁCE Ve své práci jsem se snažila hloubji seznámit s problematikou diabetes mellitus a pokusila sestavit na základ ošetovatelské diagnózy u vybraných hospitalizovaných pacient konkrétní ošetovatelský plán, realizovat ho a provést jeho zhodnocení. První teoretická ást obsahuje základní informace o diabetu mellitu, zabývá se klasifikací, vyšetovacími metodami, kompenzací diabetu, lébou, píinou onemocnní, klinickými píznaky a komplikacemi a poznatky o ošetovatelském procesu.. Praktická ásti se vnuje konkrétním ošetovatelským problémm klient s touto diagnózou s využitím Modelu fungujícího zdraví Marjory Gordonové. Byly sledovány ti hospitalizované pacientky s rznými formami tohoto onemocnní, u nichž byla na základ ošetovatelské anamnézy, stanovena ošetovatelská diagnóza a následn postaven ošetovatelský plán. Na konci sledování byl každý konkrétní ošetovatelský proces vyhodnocen. Ve všech pípadech byla aplikace ošetovatelského procesu úspšná, bhem sledování došlo z tohoto pohledu ke zlepšení, pacientky byly pedevším správn motivovány na základ solidní znalosti osobního stavu a stanovení cíle a postupu k jeho dosažení. 11

12 Teoretická ást 1. KLASIFIKACE DIABETU Diabetes mellitus (dále DM) cukrovka - je vážné celoživotní metabolické onemocnní projevující se pedevším zvýšením hladiny cukru v krvi, tzv. hyperglykemií. Vzniká v dsledku nedostateného psobení inzulinu, hormonu pankreatické žlázy s vnitní sekrecí pi jeho úplném nebo relativní nedostatku nebo v dsledku poruch jeho využití. Projevuje se nejen poruchou metabolizmu cukr, ale i tuk a bílkovin a pedstavuje rizikový faktor pro postupný rozvoj ady zdravotních komplikací. Nejastji jsou uvádny dva základní typy DM ( nkdy tyi). Standardy jednotlivých typ eskou diabetologickou spoleností je definují takto: 1.1. Diabetes mellitus 1. typu je onemocnní, které se vyznauje rzn rychle probíhajícím zánikem ß-bunk pankreatu vedoucím k absolutnímu nedostatku inzulínu. Pro poruchu je typická hyperglykémie a sklon ke ketoacidóze v dsledku uvedeného nedostatku inzulínu. Na vzniku onemocnní se podílejí genetické faktory a dále se uplatují i zevní vlivy (nap.virové infekce). U ásti pacient jsou v krvi pítomny protilátky (anti GAD, anti IA-2, ICA), u zbývající populace diabetik 1. typu však prokazatelné nejsou (tzv.idiopatický diabetes 1.typu). Diabetes mellitus 1. typu se manifestuje kdykoli v prbhu života jedince a není tudíž onemocnním jen mladistvých, i když zaátek onemocnní je astjší u mladších jedinc. Ve vtšin pípad se manifestuje diabetes 1. typu typickými symptomy a nález acidózy je indikací k nasazení inzulínu. K diabetu tohoto typu se adí i diabetes oznaovaný jako LADA (latent autoimmune diabetes in the adults), u nhož pozvolný a mírný prbh autoimunitní podmínné destrukce ß-bunk vede zpoátku k podezení na diabetes 2. typu. Tento typ diabetu je charakterizovaný pítomností protilátek (anti GAD, tj. proti glutamátdekarboxyláze) potvrzujících autoimunitní charakter onemocnní. Postihuje ást diabetik pvodn klasifikovaných jako 2. Typ. Z celkového potu diabetik hlášených k v eské republice (ÚZIS) bylo vykázaných pacient s diabetem 1. typu, což odpovídá 6,7 % všech evidovaných diabetik. ( 9 ) Od manifestace DM mže asto probhnou dlouhá doba ( Píloha D ). 12

13 1.2. Diabetes mellitus 2. typu je nejastjším metabolickým onemocnním vyznaující se relativním nedostatkem inzulínu, který vede v organismu k nedostatenému využití glukózy projevujícímu s hyperglykémií. Vzniká pi kombinaci porušené sekrece inzulínu a jeho psobení v cílových tkáních, piemž kvantitativní podíl obou poruch mže být rozdílný. Nezbytným pedpokladem vzniku diabetu 2. typu je pítomnost obou poruch, na nichž se podílejí faktory genetické, i faktory zevního prostedí. Hyperglykémie je jedním z projev tohoto metabolického syndromu. Nemocní s diabetem 2. typu proto mají souasn další abnormity (dyslipidemie, hypertenze, centrální obezita, endoteliální dysfunkce, vyšší pohotovost k tvorb tromb), které zvyšují jejich kardiovaskulární riziko. V eské republice bylo k hlášeno celkem diabetik, z nichž (91.5 %) bylo klasifikováno jako diabetik 2. typu. ( 10 ) Globáln se prevalence diabetes mellitus jeví jako velmi nepíznivá (píloha F) a z hlediska závislosti na vku je výrazn vyšší u starších pacient s diabetem mellitem 2. typu. (píloha E) 1.3. Diabetes mellitus v thotenství (gestaní) Jako gestaní diabetes je oznaena porucha tolerance glukózy vzniklá v thotenství, která odpovídá kriteriím pro diabetes mellitus nebo pro porušenou glukózovou toleranci. Dnes je oznaení gestaní diabetes používáno astji jako operativní klasifikace spíše než jako zvláštní patofyziologický stav. Gestaní diabetes se objevuje pouze u nkterých žen v prbhu thotenství, po porodu obvykle mizí. Mže se projevit kdykoliv bhem thotenství, ale nejastji se objevuje zaátkem tetího trimestru. Riziko vzniku je vyšší u žen s nadváhou, diabetem v rodinné anamnéze, u žen starších 30- ti let, s opakovanými potraty, u žen s arteriální hypertenzí, preeklampsií v pedchozím thotenství, opakovaném potrácení nebo pedchozím porodu mrtvého plodu, diabeteu v pedchozím thotenství a u žen s cukrem v moi na poátku thotenství a pedchozím porodem dítte nad 4000g Porucha glukózové tolerance Porucha glukózové tolerance (PGT) je stav, pi kterém je zvýšená hladina krevního cukru (pi 2 hodinovém orálním testu glukózové tolerance mezi 7,8 mmol/l a 11,0 mmol/l), ale není dostaten vysoká k tomu, aby byl diagnostikován diabetes. (píloha C) 13

14 Podle Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, jsou porušená glukózová tolerance a porušená glukózová tolerance nalano (IFG) považovány za asná stádia diabetu a tento stav mže být reverzibilní. (2,3,4,6) 2. PÍINY DIABETU Diabetes mellitus je onemocnní, jehož píiny se nepodailo jednoznan prokázat, stejn jako u jiných polyfaktoriálních onemocnní; pro jednotlivé typy jsou za základní považovány tyto píiny: Diabetes 1. typu píinou je pravdpodobn kombinace vliv genetických (které jsou však odlišné od diabetu 2. typu), autoimunitního systému organismu a spoušte, kterým mže být nap. infekce (asto virová). Diabetes 2. typu - je dáván do souvislosti s genetickými vlivy (založeny na ddin podmínné snížené citlivosti tkání na inzulin), nezdravou výživou, stresem, nedostateným pohybem a zejména s nadváhou; významnou roli hraje i kouení. Dnes však také víme, že ddiné vlohy pro obezitu a diabetes jsou spolené. Thotenský diabetes - souvisí s psobením thotenských hormon v kombinaci s ddinými dispozicemi. (2,3,4) 3. PÍZNAKY DIABETU MELLITU Klinický obraz diabetu 1. typu Rozvinuté píznaky diabetu zahrnují zvýšenou žíze, polyurii, polydipsii a s nimi spojenou vystupovanou únavu. Bývá pítomno nechutenství a hmotnostní úbytek. Nkdy, zejména v poátku rozvíjejícího se nedostatku inzulínu, mohou být píznaky nevýrazné. Pacient je nemusí považovat za dležité a snadno je pehlíží. Pacienta s polydipsií a polyurií je nutno vždy vyšetit vetn stanovení glykémie. Klinický obraz diabetu 2. typu Píznaky diabetu 2. typu bývají shodné s píznaky diabetu 1. typu. Nechutenství nebo hmotnostní úbytek nemusí být pítomen, naopak se asto dostavuje hlad krátce po jídle. Dále se projevuje zmrtvní a mravenení v konetinách, suchost v ústech a rozmazané vidní. asté jsou také infekce kže, moové a pohlavního aparátu. V mnoha pípadech diabetu 2. 14

15 typu však typické píznaky zcela chybjí. Pacient je asymptomatický a to i pi hodnotách glykémie výrazn pevyšujících 10 mmol/l. Jindy je podezení na diagnózu diabetu vysloveno pi jiné symptomatologii (kožní zántlivé onemocnní, pruritus, porucha zraku aj) nebo v rámci jiného onemocnní (ischemická choroba dolních konetin, ischemická choroba srdení, cévní mozková píhoda aj. (4,5) 4. DIAGNOSTIKA Základem diagnózy jsou, jako u jiných chorob dobe zpracovaná anamnéza, klinické píznaky a podstatným je laboratorní vyšetení - mení glykémie. Nepíznivou skuteností je, že diabetes je diagnostikována asto pozd. (píloha D) 4.1. Vyšetovací metody Mení glykémie je stanovení obsahu krevního cukru v krvi. Glykémie (vzorek krve pro zjištní glykémie) se odebírá na lano. Odebírá se krev venózní, která se vyhodnocuje v laboratoi, nebo kapilární, která se také vyhodnocuje v laboratoi, nebo orientan vyšetuje pomocí glukometru. Množství cukru je vyjádeno v milimolech na litr. Jako standardní hodnoty kapilární krve jsou uvádny 4,2-6,1 mmol/l a hodnoty venózní krve jsou 3,8 5,9 mmol/l, pi normálním inzulínovém profilu. (píloha B) Vyšetení moi Pomocí tohoto vyšetení zjišujeme pítomnost cukru a ketolátek v moi. Za normálních okolností, u zdravých osob, se cukr moí nevyluuje. Obvykle mo bývá bez cukru, pokud jeho hladina v krvi je pod 10 mmol/l. Hladina krevního cukru, pi které se cukr již objeví v moi, se nazývá ledvinný práh Orální glukozotoleranní test (OGTT) Používá se k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v pípad, že diagnóza není jednoznan potvrzena nálezem FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniní FPG (IFG, 5,6-6,9 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, pi nichž bylo vysloveno podezení na poruchu tolerance glukózy z pedchozích vyšetení nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Pi nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech. Dále se provádí ped dlouhodobou lébu kortikoidy pro zhodnocení metabolismu sacharid. 15

16 Klient 3 dny ped vyšetením vynechá léky, které mohou ovlivnit hladinu glykémie ( nap. salicyláty, betalytika, kortikoidy) vždy dle ordinace lékae. Požívá potraviny, které jsou bohaté na sacharidy (nejmén 250g / 24hodin). Ped vyšetením musí být 12 hodin na lano (bez alkoholu, kofeinu, nikotinu) a 1 hodinu ped vyšetením musí vynechat fyzickou zátž. OGTT provádíme ráno, na lano. Klientovi se podá roztok glukozy ve stanoveném množství a pacient po dobu sledování nevykonává žádnou fyzickou zátž. Ped vyšetením se odebere krev a dále za 60 a za 120 minut od vypití roztoku. Souasn se sleduje výskyt cukru v moi. U zdravého lovka glykémie rychle stoupá a nepesahuje, fyziologické hodnoty (jsou za 60 minut 10 mmol/l), po 120 minutách klesne pod 7 mmol/l. Kolísání bhem 24 hodin viz Píloha B Klient s poruchou glukózové tolerance má glykémii na lano pod 7 mmol/l a za 60 minut pesahuje glykémie 11 mmol/l, za 120 minut se hladina glykémie pohybuje v rozmezí 8 až mén než 11 mmol/l. U diabetika pesahuje, nebo je hladina glykémie po zatížení glukozou 11 mmol/l. Toto vyšetení neprovádíme u prokázaných diabetik. ( 2, 3, 4 ) Kontinuální senzory glykémií Výzkum nových technologií v diabetologii doznal v posledních letech velkého rozmachu. Dokazuje to i fakt, že se objevují nové, pln funkní kontinuální monitory glykémií. Bohužel, tyto systémy však nejsou pln na našem trhu k dispozici v podob pístroj hrazených zdravotními pojišovnami. V budoucnu mže propojení kontinuálního senzoru glykémie s externí i implantabilní inzulinovou pumpou pinést zvrat v léb diabetu v podob tzv. uzaveného okruhu. Informace ohledn glykémie bude zpracována expertním systémem, který bude souástí inzulinové pumpy, a ta potom dodá inzulín podle aktuální poteby pacienta. Nebude tedy nutný pímý zásah nemocného. ( 8 ) Metody mení glykémie : 1. Invazivní - senzor je zaveden do podkoží nebo do krevního eišt 2. Semiinvazivní - mení koncentrace glukozy v intersticiální tekutin velmi tenkou jehlou 3. Neinvazivní - mení bez porušení kožního krytu Kontinuální metody mají ped sebou ješt dlouhou cestu vývoje, aby se staly spolehlivými, neinvazivními a cenov dostupnými pístroji k bžnému provádní selfmonitoringu. 16

17 4.2. Kontrola kompenzace diabetu Kontrola glykemie a glykemický profil Ke kontrole kompenzace používáme také venózní krev, nebo kapilární krev, pro stanovení glykémie pomocí osobního glukometru. Glykemický profil velmi dobe odráží aktuální kompenzaci onemocnní. Provádí se jako: a) malý glykemický profil je tvoen obvykle z 3-5 mení, ped hlavními jídly a eventuáln ped spaním a v noci, b) velký glykemický profil (6-8 mení) je kontrola glykémie ped a dv hodiny po každém hlavním jídle, ped spaním a ve 2 hodiny ráno Glykovaný hemoglobin Dnes je považován za velmi dležitý parametr kompenzace cukrovky glykovaný hemoglobin. Odráží hodnoty glykémie v období 4-6 týdn ped stanovením, což odpovídá poloasu pežívání erytrocyt, umožuje tak posoudit dlouhodobou kompenzaci diabetu. Ke klinickým úelm používáme stanovení celkového hemoglobinu. Falešn nízké hodnoty hemoglobinu nacházíme napíklad pi hemolytické anémii, naopak zvýšené hodnoty jsou typické pro anémii z nedostatku železa i urémii. Odebírá se krev na lano.a odesílá se do biochemické laboratoe Ketonurie Vniká nejastji u diabetu 1. typu nepomrem mezi živinami a inzulínem. V dsledku tohoto stavu dochází k nedostatku inzulínu a zvyšuje se glykémie Glykosurie Pítomnost cukru v moi. Používá se spíše jako orientaní parametr. (3, 4) Selfmonitoring glykémií glukometrem je nedílnou souástí komplexní léby diabetu z následujících dvod: pomocí glukometru mže pacient získat okamžité informace o hladinách krevního cukru, má možnost posoudit glykémie ped jídly i po jídlech a v noních hodinách. Mení glykémie glukometrem pomáhá vas odhalit nebezpeí nízkých hodnot krevního cukru spojených s bezvdomím (hypoglykémie) a tím se významn zvyšuje bezpenost pacienta a jeho léby. Mení glukometrem je jedinou možností úpravy léby inzulínem samotným nemocným a lékaem. 17

18 Doporuená etnost mení glykémií by mla vycházet z: typu léby, úrovn kompenzace pacienta, rizik hypoglykémie, dalších pidružených onemocnní, dále z nutnosti pizpsobování léby, zvláštních situací (nap. ped a bhem thotenství, atd.) a vku pacienta V závislosti na výše uvedeném, považuje výbor eské diabetologické spolenosti jako optimální následující frekvenci mení glykémií spolupracujícím pacientem: (11) mení denn pro pacienty léené intenzifikovaným inzulínovým režimem (= 3 a více dávek krátce psobícího inzulínu v kombinaci s depotním inzulínem/den) - 2 mení za den pro pacienty léené konvenním inzulínovým režimem (1-2 dávky inzulínu denn) - 3 mení týdn u pacient léených perorálními antidiabetiky a dietou. (3, 4, 5) 5. LÉBA DIABETU Cílem komplexní pée o nemocného s diabetem je umožnit pacientovi plnohodnotný aktivní život, který se kvalitativn a kvantitativn blíží co nejvíce normálu. Skuteným cílem vývoje nových léebných postup diabetes mellitus je normalizace metabolismu ješt ped vznikem pozdních komplikací. V souasnosti jediným zpsobem léby umožujícím dosažení dlouhodobé normoglykemie je transplantace bunk produkujících inzulin, které jsou obsaženy v Langerhansových ostrvcích slinivky bišní. Je možné transplantovat celý orgán nebo novji izolované ostrvky. Orgánová transplantace pankreatu se v R provádí od roku V pražském IKEMu bylo do konce roku 2004 provedeno 231 kombinovaných výkon a 33 transplantací samotného pankreatu, v únoru 2005 byly poprvé implantovány ostrvky pacientovi Dieta Dieta patí k základním léebným prostedkm v léb diabetu. Zahrnuje volbu individuáln stanovených dietních opatení a fyzické aktivity. Energetický obsah stravy je zvolen s pihlédnutím k tlesné hmotnosti, vku a režimu diabetika. Ošetující léka stanoví, zda postauje dieta diabetická (s píslušným limitem sacharid), i zda je vhodnjší u obézních jedinc dieta redukní s ohledem na stupe nadváhy. Cílem dietní léby diabetik je zlepšení kompenzace diabetu, a to pedevším udržování individuální optimální glykémie, dosažení optimální hladiny krevních tuk, energetický písun vedoucí k dosažení nebo udržení pimené hmotnosti dosplých diabetik, normálnímu rstu a vývoji u dtí a adolescent, normálnímu prbhu thotenství a laktace, 18

19 prevence a léba akutních komplikací (napíklad hypoglykémie), zlepšení celkového zdravotního stavu. Pi snaze o zlepšení kompenzace diabetu dietní lébou je nutné individualizovat dietní doporuení podle specifických požadavk kladených na uritého pacienta s ohledem na potebu metabolické kontroly, riziko komplikací diabetu a pacientovu kvalitu života. Výbr, odpovídající zdravé skladb jídelníku, je složitý proces respektující nejen individuální poteby, ale také chut a zvyklosti klienta. Souasný trend v dietní léb diabetu je výrazn volnjší než v minulosti, pesto je však kladen draz na správnou kvantitativní a kvalitativní hodnotu vybraných potravin. Další hlavní zásadou správného stravování je pravidelnost a astjšími a menšími dávkami jídla. (Píloha I ) Energie Podrobné doporuení regulace píjmu energie není nutné pro diabetiky s pijatelnou hmotností, tj. s body mass indexem (BMI) 18,5-25 kg/m 2. Pro osoby s nadváhou, obezitou nebo s tendencí k obezit pak platí omezení energie tak, aby se co nejvíce piblížily pimené hmotnosti, nebo aby se pedešlo váhovému pírstku. Nejjednodušší je doporuit omezení energeticky bohatých jídel obsahujících volné sacharidy a saturované tuky. Pokud nestaí kvalitativní zmny ve výbru jídel, je nutné pikroit k pesnjšímu kvantitativnímu poítání energie. Dietní doporuení by mlo být individualizováno tak, aby se docílilo snížení nejmén o kcal/den ( kj) proti dosavadnímu píjmu, které mže vést k redukci hmotnosti až o 10% výchozí hmotnosti rychlostí váhového úbytku 0,5-1kg/týden. Udržení snížené hmotnosti vyžaduje další opatení, nap. pravidelnou fyzickou aktivitu, behaviorální terapii apod. (Píloha J) Je možné doporuovat redukní dietu o obsahu kcal/den u žen a kcal/den u muž. Pravidelná fyzická aktivita tvoící souást režimu. Je známo, že i menší redukce hmotnosti u diabetik nezávislých na inzulínu snižuje inzulínovou rezistenci, redukuje jaterní glukoneogenezi a zlepšuje funkci B bunk pankreatu. Dochází proto nejen ke snížení hladiny glykémie a hladiny triglycerid, ale i krevního tlaku. Diety s výrazn sníženým obsahem energie mají být rezervovány pro velmi obézní diabetiky (BMI nad 35kg/m 2 ) a ízeny zkušeným centrem. Mže docházet ke snížení bazálního metabolismu i netukové hmotnosti. 19

20 Sacharidy Množství sacharid podle souasných dietních doporuení se zvyšuje na 50 až 60% celkového kalorického píjmu, a to vyšší potebou potravin s obsahem složených sacharid a vlákniny. Zejména pi vyšší spoteb sacharid v diet je vhodné konzumovat potraviny bohaté na vlákninu a s nízkým glykemickým indexem. Na druhé stran se u pacient s diabetem nedoporuuje dieta s velmi nízkým obsahem sacharid (pod 130g/den). Hlavním zdrojem sacharid mají být potraviny bohaté na vlákninu, vitamíny a minerály. Rozpustná vláknina by mla tvoit alespo polovinu denního píjmu. Pro diabetiky se doporuuje denn 40g vlákniny z pirozených zdroj bohatých na vlákninu, zelenina ovoce a celozrnné pekárenské výrobky. Za potraviny bohaté na vlákninu (týká se hlavn pekárenských výrobk) pokládáme takové, které mají v jedné porci více než 5g vlákniny. Menší píjem sacharózy (epného cukru) do 10% celkové energie, tj. vtšinou do denní dávky 50g, lze akceptovat s pihlédnutím k jejímu vlivu na glykémii, lipémii a hmotnost pacienta. Sacharóza a potraviny se sacharózou musí být zapoítány do celkového píjmu sacharid. Dležitjší než druh sacharidové potraviny je celkový píjem sacharid. Výbr sacharidových potravin by ml podporovat dobrou kompenzaci diabetu (HbAlc) vetn uspokojivých postprandiálních glykémií. Pro pacienty léené inzulínem je dležité rozdlení sacharid do více porcí (vtšinou do 6) odpovídajících dávkám a dob aplikace inzulínu. U pacient léených dietou nebo PAD, u kterých souasn nehrozí hypoglykémie, asto staí 4 jídla, protože dostatená pauza mezi jídly mže pispt k normalizaci postprandiální hyperglykémie. Pizpsobení dávek inzulínu nebo PAD dávkám sacharid v diet na podklad selfmonitoringu je podmínkou dobré kompenzace diabetu Vláknina Doporuená dávka vlákniny (zejména rozpustné) v diet iní 40g/den. U diabetik se pízniv uplatuje pedevším rozpustná ást vlákniny, jejíž píznivý vliv na kompenzaci diabetu je dán zpomaleným vyprazdováním žaludku a zpomaleným trávením a vstebáváním potravin s vlákninou. To vede k menšímu a pozvolnjšímu vzestupu glykémie a ke zmenšení inzulinové rezistence. 20

21 Glykemický index Glykemický index je definován jako plocha pod kivkou glykémií bhem tí hodin po požití dané potraviny, vyjádená jako procento plochy pod kivkou po požití stejného množství glukózy (obvykle 50 g). Nejnižší glykemický index mají luštniny a tstoviny, nejvyšší napíklad bílý chléb a brambory. Rzné druhy potravin se stejným obsahem sacharid mohou vyvolat rozdílnou postprandiální glykémii. Míra vzestupu glykémie totiž závisí nejen na absolutním množství požitých sacharid, ale také na obsahu vlákniny v potravin, konzistenci, teplot a zpsobu úpravy potraviny. Vzájemné porovnání jednotlivých potravin, vzhledem k jejich vlivu na vzestup glykémie umožuje glykemický index. Doporuuje se posuzovat potraviny podle glykemického indexu v rámci urité sacharidové skupiny, nap. mlýnské a pekárenské výrobky, ovoce, pílohy apod. Pro jednoznané doporuení použití glykemického indexu v diabetické diet nejsou dostatené dkazy ve studiích. Proto se nedoporuuje hodnotit potraviny izolovan podle glykemického indexu, ale vždy ve spojení s dalšími charakteristikami, jako je nap. celkový obsah sacharid a vlákniny, obsah energie, obsah dalších živin apod Tuky Tuky neovlivují bezprostedn hladinu glukózy v krvi, jsou však nejbohatším zdrojem energie, a proto jejich píjem regulujeme dle hmotnosti pacienta. Tuky jsou zdrojem esenciálním mastných kyselin a zabezpeují dodávku vitamín A, D, E, K, které jsou v tucích rozpustné. Celkový píjem tuk se doporuuje snížit maximáln na 30% z pivádné energie. Vzhledem k nežádoucím úinkm nkterých tuk na vývoj cévních komplikací se doporuuje nahrazovat nasycené tuky nenasycenými (rostlinnými oleji) a snížit píjem cholesterolu pod 300 mg/den. Snížení saturovaných tuk znamená v praxi omezení spoteby sádla, másla, tuných mas a uzenin, tuných mléných výrobk a vajec a jejich nahrazení rostlinnými oleji a ztuženými rostlinnými tuky, nízkotunými mlénými výrobky, libovým masem, drbeží a rybami. Spoteba cholesterolu by u pacient s diabetem nemla pekraovat 300 mg za den, pokud má diabetik vyšší hladinu LDL-cholesterolu, nemá spoteba cholesterolu v diet pekraovat 200 mg. 21

22 Bílkoviny Píjem bílkovin v dietní léb diabetu by se ml pohybovat mezi 10-20% celkové energie. Diabetici s renální insuficiencí by nemli mít bílkoviny redukovány více než na 0,6 g/kg normální hmotnosti, tj. vtšinou pod 40g/den, protože hrozí malnutrice. Po úspšné hemodialyzaní nebo transplantaní léb je nutné opt písun bílkovin zvýšit. Doporuený denní písun bílkovin je 1 g/kg hmotnosti, avšak skutený píjem je vtšinou vyšší Kuchyská sl, vitamíny a minerály Sl - podobn jako ostatní populace by nemli diabetici konzumovat více než 6 g soli denn. Denní píjem sodíku by neml pesáhnout 2400 mg (100 mmol). Píjem vitamín, minerál a stopových prvk u diabetik se neliší od obecných doporuení pro zdravou populaci. Pro diabetiky jsou vhodné potraviny bohaté na antioxidanty (tokoferol, karoteny, vitamín C a flavonoidy) vše se vyskytuje zvlášt v ovoci a v zelenin, protože diabetici mají vtší sklon k oxidativnímu stresu. Píjem nkterých minerál a stopových prvk je v poslední dob zvláštním pedmtem zájmu. Napíklad: Hoík nkteí špatn kompenzovaní diabetici závislí na inzulínu nebo diabetiky bhem thotenství mohou potebovat suplementaci hoíkem. Vždy je však teba pedem zkontrolovat jeho hladinu. Deficit hoíku se mže uplatovat pi inzulínové rezistenci a hypertenzi. Chrom deficit chromu se mže vyvinout pi dlouhodobé parenterální výživ s nedostatenou suplementací chromem. U pacient s diabetem byly zjištny nižší hladiny zinku a chrómu a vyšší hladiny mdi, avšak tato pozorování zatím neovlivnila dietní doporuení. Draslík suplementace draslíkem je nutná pouze pi hypokalémii (napíklad pi terapii diuretiky), naopak omezení draslíku je nutné pi hyperkalémii v dsledku renální insuficience, hyporeninového hypoaldosteronismu nebo u pacient léených ACE inhibitory Tekutiny a alkohol Dostatený píjem tekutin je u diabetik stejn dležitý jako u zdravých osob, navíc zabrauje nežádoucímu odvodnní v prbhu hyperglykémie. Vhodnými nápoji jsou voda, minerální vody i sodovka dochucená citronem, i bylinné aje. 22

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost.

Léčba. Kompenzace. Je nutno zdůraznit, že jednotlivá kritéria kompenzace mají různý význam u 1. a 2. typu diabetu - viz glykémie, hmotnost. Léčba Kompenzace Základním cílem léčby diabetu je dosažení normálních hodnot glykémie a vyrovnání všech dalších odchylek metabolizmu (diabetické dyslipidémie), normalizace krevního tlaku, dosažení normální

Více

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Současná léčba diabetu MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Klasifikace diabetu Základní rys hyperglykemie Diabetes mellitus 1. typu a)autoimuně podmíněný (včetně LADA) b)idiopatický

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA

DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA 1. DEFINICE Edukaci diabetika (popřípadě jeho rodinných příslušníků) definujeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu a k lepší spolupráci se zdravotníky. Je nezbytnou

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře

Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen praktický lékař, Benátky nad Jizerou; člen výboru SVL ČLS JEP, odborný garant pro diabetologii Diabetes mellitus v ordinaci praktického lékaře Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Obsah... 2 1. Význam výživy pro člověka... 4 1.1 Definice diabetu a jeho prevalence... 4 1.2 Typy

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 1.typu. I. Charakteristika standardu. 1. Definice a charakteristika předmětu standardu

Standardy péče o diabetes mellitus 1.typu. I. Charakteristika standardu. 1. Definice a charakteristika předmětu standardu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Standardy péče o diabetes mellitus 1.typu Diabetes mellitus 1.typu je onemocnění, které se vyznačuje různě rychle probíhajícím

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus

Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus Ošet?ování nemocného s onemocn?ním diabetes mellitus by jx.mail@centrum.cz - Sobota, Listopad 15, 2014 http://biologie-chemie.cz/osetrovani-nemocneho-s-onemocnenim-diabetes-mellitus/ Otázka: Ošet?ování

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU

STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU DMEV 4/2007 I. CHARAKTERISTIKA STANDARDU 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1.Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP

Péče o diabetika v primární péči. MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči MUDr. Igor Karen praktický lékař pro dospělé Odborný garant pro diabetologii za SVL ČLS JEP Péče o diabetika v primární péči V celé Evropě kromě ČR a SR pečují standardně

Více

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu.

1. Charakteristika metabolického syndromu: základy metabolismu, regulace metabolismu cukru, funkce inzulínu v organizmu, klasifikace diabetu. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s diabetem mellitem

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6.

10. Seznam příloh. 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. 10. Seznam příloh 1. Seznam zkratek 2. Seznam tabulek 3. Seznam grafů 4. Úvod k dotazníkům 5. Žádost o dotazníkovou činnost 6. Dotazník Příloha č. 1 Seznam zkratek: BMI Body mass index CNS Centrální nervový

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. H y p o g l y k e m i e - č a s t á k o m p l i k a c e u p a c i e n t ů

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. H y p o g l y k e m i e - č a s t á k o m p l i k a c e u p a c i e n t ů VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií H y p o g l y k e m i e - č a s t á k o m p l i k a c e u p a c i e n t ů s o n e m o c n ě n í m D i a b e t e s m e l l i t u s? Bakalářská

Více

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem

Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Standardy dietní léčby pacientů s diabetem Charakteristika standardu 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Cílem dietní léčby diabetiků je především: Dosažení a udržení optimální kompenzace diabetu

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU

LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta fyzioterapie se zaměřením na balneoterapii DIPLOMOVÁ PRÁCE LÁZEŇSKÁ LÉČBA DIABETES MELLITUS 2. TYPU Vypracovala: Radka Urbanová Vedoucí práce: prim. MUDr.

Více

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami.

Vzd lávací program Cestování bez bariér. 2. Zdravov da a specifické pot eby osob postižených civiliza ními chorobami. Vzdlávací program Cestování bez bariér 2. Zdravovda a specifické poteby osob postižených civilizaními chorobami Píruka uitele Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Charakteristika

Více

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM

NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5 NIKOTINISMUS JAKO SPOLEENSKÝ PROBLÉM NELA VILHELMOVÁ Praha 2009 PEDMLUVA Nikotinismus je stále aktuálnjším tématem nabývajícím na dležitosti, zárove s rostoucím

Více

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007 Diabetická dieta dříve a nyní Výuka na VŠCHT, říjen 2007 Omezit sacharidy Diabetická dieta dříve základní principy Celkově (celkové sacharidy jako hlavní ukazatel) Omezení volných cukrů Jako důležitý zdroj

Více

STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM CHARAKTERISTIKA STANDARDU 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem Cílem dietní léčby diabetiků je především: Dosažení a udržení optimální kompenzace diabetu

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň

Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu. ÚKBH FN a LF UK Plzeň Změny v laboratorní diagnostice a sledování stavu diabetu mellitu V. Petříkov ková,, M. Šolcová ÚKBH FN a LF UK Plzeň Karlovy Vary 23. 5. 2007 Změny v hodnocení sacharidového ho metabolizmu 1/2004 hodnocení

Více

Farmakoepidemiologie Komplikace nekompenzovaného diabetu

Farmakoepidemiologie Komplikace nekompenzovaného diabetu Diabetes mellitus Diabetes - úvod Farmakoepidemiologie cca 500 000 diabetiků u nás, 3-5% populace vyspělých zemí DM II.typu - 93% (s věkem výskyt roste) terapie: dieta 40% PAD 40% Inzulin 15% Komplikace

Více

Cukrovka Ošetřovatelská péče

Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka Ošetřovatelská péče Cukrovka 1. typu inzulín n se přestal p vytvářet dochází k jeho absolutnímu nedostatku léčba podávání inzulínu nu Cukrovka 2. typu porucha uvolňov ování inzulínu nu dochází

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Péče o klienta s diabetem mellitem

Péče o klienta s diabetem mellitem Bronzový Standard SANATORY č. 3 Péče o klienta s diabetem mellitem Diabetes mellitus (cukrovka) Inzulin Glykemie Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Nutnost životosprávy a změna životního stylu u diabetu mellitu

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Nutnost životosprávy a změna životního stylu u diabetu mellitu VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Nutnost životosprávy a změna životního stylu u diabetu mellitu Bakalářská práce Autor: Vlasta Hosová Vedoucí práce: Mgr. Jana Bubláková

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Certifikát kvality v CSS Praha 2. Baliková Marieta Jarmila Veverková

Certifikát kvality v CSS Praha 2. Baliková Marieta Jarmila Veverková Certifikát kvality v CSS Praha 2 Baliková Marieta Jarmila Veverková Faktory ovlivňující výživu ve stáří Pokles základní látkové přeměny,úbytek svalové hmoty,přírůstek tukové tkáně,snížená fyzická aktivita

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Bakalářská práce

Katedra antropologie a zdravovědy. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Bakalářská práce Iveta Kořenovská Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání Význam správné edukace v diabetologii

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie. J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Co by měl vědět každý diabetik 1. typu část 2: hypo - hyper- glykémie J. Venháčová, P. Venháčová Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Léčba inzulínem při nemoci (0 zvracení, 0 průjem) Podej nejprve zvyklou

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO

ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky ŽIVOT S DIABETEM MELLITEM 1.TYPU Z POHLEDU NEMOCNÉHO Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Ilona Fialová,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

Diabetes mellitus (DM)

Diabetes mellitus (DM) Diabetes mellitus (DM) a laboratorní vyšetření Jaroslav Racek Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Laboratorní vyšetření u DM má zásadní význam pro: stanovení diagnózy sledování léčby

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012)

NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) NÁRODNÍ DIABETOLOGICKÝ PROGRAM 2012 2022 (12. 12. 2012) Obsah Základní téze.. 1 Příloha č. 1: Epidemiologie diabetes mellitus a jeho pozdních komplikací 8 Příloha č. 2: Rezervy v péči o nemocné s diabetem

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více