Opatření PRV. Název fiše

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření PRV. Název fiše"

Transkript

1 Fiše opatření s environmentálně relevantní tématikou Místní akční skupina Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 1 Zemědělství I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Místní akční skupina POHODA venkova 1 Konkurenceschopnost I zpracování a vyuţití biomasy pro vlastní potřebu Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdruţení právnických osob 1 Diverzifikace zemědělství I výroba a vyuţití biomasy Místní akční skupina Krkonoše o.s., 5 Ekologické podnikání I odstranění nevyhovujících technologií, vyuţívání a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 8 MAS Světovina, o.p.s. 5 Udrţení a rozvoj zemědělců v regionu, zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství I Modernizace zemědělských podniků I investice zemědělců včetně zpracování a vyuţití biomasy pro vlastní potřebu investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické i materiálové účely rozšiřování vyuţití obnovitelných zdrojů energie na Na cestě k prosperitě o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I lokální úrovni, zejména biomasy a bioplynu 15 pocházejících ze zemědělské výroby MAS regionu Poodří, o.s. 3 Chceme být dobří v Poodří I včetně vyuţití obnovitelných zdrojů energie Vyhlídky, o.s. 1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy I obnovitelné zdroje energie Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I stavební a technologické investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, P-1 / str. 1

2 Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 1 Rozvoj zemědělských podniků I investice do objektů a výrobních zařízení vedoucí k rozvoji produkce a vyuţití obnovitelných zdrojů energie MAS Třeboňsko o.p.s. 1 Modernizace zemědělství I vč. vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu MAS Uničovsko, o.p.s. 1 MAS Brána do Českého ráje, o.s. F1 Podpora rozvoje zemědělských podniků I Vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu Modernizace zemědělských podniků I vč. biomasy pro vlastní potřebu Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.3 Investice do zemědělských podniků I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Zemědělské hospodaření MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 5 uspořádaná krajina I zpracování biomasy Investice do lesů Lesnická Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 3 technika I cesty, stezky, vodní reţim v lesích Místní akční skupina Broumovsko+ 5 Podpora lesnictví I vč. meliorací, stezek a bystřin Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 4 Lesnická technika I údrţba a revitalizace lesa, údrţba cest, zpracování biomasy z lesa Královská stezka o.p.s. 7 Les a hospodaření v MAS KS I zpracování biomasy, ekologicky šetrné technologie Místní akční skupina Svitava 2 Lesní bohatství na Svitavsku I Lípa pro venkov o.s. 5 Lesy, zelené bohatství venkova I Královská stezka o.p.s. 6 Les a infrastruktura v území MAS KS I péče o krajinu a ţivotní prostředí (šetrné hospodaření v lesích, posílení rekreační funkce lesa) zlepšení kvality lesních cest, zařízení upravující vodní reţim stezky, vodní reţim v lesích, lesní stezky, údrţba lesního prostředí P-1 / str. 2

3 Místní akční skupina Region Pošembeři, o.p.s. 6 Les místo pro všechny I Zvýšení atraktivity lesní Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 5 infrastruktury I Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. F2 Kvalitní péče o lesy a krajinu venkova I MAS Východní Slovácko 6 Rozvoj lesní infrastruktury I podpora opatření směřujících k rekreační funkci lesa a usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků a údrţbě lesního hospodářství, voda v lesích, lesní stezky zařízení upravující vodní reţim v lesích včetně souvisejících objektů Cílem je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 6 Investice do lesů, lesnická infrastruktura I a celkových oprav lesích cest, včetně souvisejících 10 objektů, zařízení upravujících vodní reţim v lesích MAS Třeboňsko o.p.s. 2 Lesy I lesní cesty a vodní reţim v lesích Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 3 Lesnická infrastruktura I Úprava lesních cest, vodního reţimu a infrastrukturních objektů v Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 2.1 lesích I Stráţnicko místní akční skupina 3 Les pro lidi a pro přírodu I výstavba a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů, záměry na investice do objektů zlepšující vodní reţim v lesích. Preferovány budou projekty umoţňující vyuţití lesních cest jako vycházkových tras. výstavba a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů, záměry na investice do objektů zlepšující vodní reţim v lesích Místní akční skupina Ploština 6 Cestou přes hřebeny I zařízení upravujících vodní reţim v lesích a ostatních 15 infrastrukturních objektů Místní akční skupina Roţnovsko 6 Investice do lesů I infrastruktura v lesích, vodní reţim Místní akční skupina Třešťsko 3 Neproduktivní investice v lesích II biodiverzita P-1 / str. 3

4 Místní akční skupina Třešťsko 2 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření II Místní akční skupina Krkonoše o.s., 6 Krajina II Místní akční skupina Hrubý Jeseník 5 Neproduktivní investice v lesích II MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 7 Krok za krokem po zelené II obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření původní ráz krajiny, biomasa, eliminace negativních vlivů návštěvnosti na lesy Občanské sdruţení Rozkvět zahrady jiţních Čech místní akční skupina 3 Otevřené lesy II turistické trasy, údrţba a obnova Havlíčkův kraj o.p.s. 7 Podpora společenských funkcí lesa II Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří 3 Lesy II stezky a biomasa Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. D2 D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi II infrastruktura v lesích, vodní reţim Místní akční skupina Šumperský venkov 4 Lesů ráj II MAS Moravský kras, o.s. 4 Příleţitost pro krajinu II a) 10 údrţba cest, meliorace, retenční nádrţe, zpracování dříví ekologickými technologiemi, vzdělávání a informovanost o ŢP Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.4 Místní akční skupina Podještědí, o.s. 4 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství III Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí III výroba biopaliv výstavba decentralizovaných zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů paliv a energie pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva pelety, peletky, brikety, apod.). P-1 / str. 4

5 Místní akční skupina MAS Boskovicko PLUS 3 Boskovicko zemědělcům III MAS Krajina srdce 2 Zhodnocení biomasy pro energetické účely III a) diverzifikace činností nezemědělské povahy, b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarových biopaliv. MAS 21 2 Pestrý venkov III biomasa, obnovitelné zdroje energie, bioplynová stanice Místní akční skupina Šluknovsko 3 Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 4 MAS Sokolovsko, o. p. s. 5 Diverzifikace činností zemědělských podniků III podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie Diverzifikace činností nezemědělské povahy III Rozvoj podnikání; zavádění vyuţívání OZE na území MAS III výstavba zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv Místní akční skupina Šumperský venkov 6 Podpora podnikání III.1.2 výstavba a modernizace bioplynových stanic, kotelen a výtopen na biomasu, popř. zařízení na výrobu 17 tvarovaných biopaliv. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 1 Výroba biopaliv III výroba paliv z obnovitelných zdrojů Podpora zakládání podniku a jejich výstavba a rekonstrukce kotelen a výtopen na biomasu MAS Vltava, o.s. 3 rozvoje III včetně doprovodných investic Podhorácko, o.p.s. 4 Řemeslníci Podhorácka III.1.2. vč. vyuţívání obnovitelných zdrojů energie Otevřené zahrady Jičínska 6 Místní akční skupina Společná cesta, 4.2 MAS Uničovsko, o.p.s. 2 Zahrada, ve které kvete i podnikání nezemědělské, mikro, bez historie III nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a vyuţití energie z biomasy Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje III vč. vyuţívání energie z biomasy Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků III bioplynová stanice, kotelny a výtopny na biomasu P-1 / str. 5

6 Místní akční skupina Místní akční skupina Krkonoše o.s., 3 Firma III Místní akční skupina Roţnovsko 4 Podpora podnikání v regionu III MAS Krajina srdce 6 podnikání včetně zařízení na výrobu biomasy a zařízení na vyuţití obnovitelných zdrojů a paliv a energie nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a vyuţití energie z biomasy Území zpřístupněné účastníkům CR III pěší a lyţařské trasy a hippostezky mimo území lesů Místní akční skupina Labské skály 7 Trasy a stezky III pěší a lyţařské trasy a hippostezky mimo území lesů Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 4 CESTOVNÍ RUCH III.1.3 Místní akční skupina Roţnovsko 3 Podpora cestovního ruchu III trasy a stezky Stráţnicko místní akční skupina 7 Stráţnicko - cíl turistů III tvorba pěších, lyţařských, vinařských, hipo stezek Stráţnicko místní akční skupina 6 Stráţnicko na kole, na koni a na lyţích III tvorba pěších, lyţařských, vinařských, hipo stezek MAS Via rustica o.s. 3.1 Infrastruktura cestovního ruchu III tvorba pěších, lyţařských, hippostezek Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku 7 Venkovský cestovní ruch III budování pěších a lyţařských tras a hippostezek. Vyhlídky, o.s. 2 Podpora cestovního ruchu III stezky MAS Holicko o.p.s. 3 Holicko kraj cest a Emila Holuba III cesty, cyklostezky a jejich propojení MAS Mikroregionu Frýdlantsko 6 CESTOVNÍ RUCH III vyuţití přírodního dědictví Místní akční skupina Opavsko 1.1 Podpora cestovního ruchu III pěší trasy, doprovodná zeleň MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 6 Vítejte III propustnost krajiny, stezky a hippostezky Otevřené zahrady Jičínska 5 Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele III stezky a trasy Místní akční skupina ORLICKO 7 Cestovní ruch - šance pro Orlicko III stezky MAS Hlučínsko 5 Podpora cestovního ruchu III.1.3. stezky a trasy Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 1 Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty III V rámci fiche budou také řešeny aktivity na budování a rekonstrukci doprovodné infrastruktury pěších tras, cyklotras, hippostezek a lanových center. P-1 / str. 6

7 Místní akční skupina MAS regionu Poodří, o.s. 1 Cesty poznání venkova III Podchlumí o.s. 4 Rozvoj cestovního ruchu pěší trasy, hippostezky III MAS Horní Pomoraví o.p.s. 3 Atraktivní venkov III stezky a trasy Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 4.9 Turistické trasy III stezky a trasy Usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníţeny negativní dopady na lesní prostředí (ochrana biologické rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek) MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska 5 Navštěvujte náš region III.1.3. budování cyklotras, pěších tras, lyţařských tras, 10 hippostezek Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.2 Podnikání v oblasti cestovního ruchu III pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky Podhorácko, o.p.s. 2 Poznej Podhorácko III.1.3. stezky a trasy Region Haná, o.s. 7 Cestovní ruch nekomerční aktivity a kulturní dědictví III pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky Rakovnicko o. p. s. 7 Turistická atraktivita regionu Rakovník III trasy a stezky Podpora venkovské turistiky v Místní akční skupina Podještědí, o.s. 6 Podještědí III stezky MAS Světovina, o.p.s. 4 Podpora cestovního ruchu III stezky a trasy MAS Jemnicko 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příleţitosti III.1.3. rozvoj nabídky pěších a vinařských stezek a hippostezek Místní akční skupina Nízký Jeseník 2 Odpočinek v klidu a pohodě III stezky MAS Přiďte pobejt! o. s. 7 Rozvoj infrastruktury oblasti CR III trasy a stezky Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 3 Od Bouzova vítr věje v Pomoraví se něco děje III.1.3. usměrňování návštěvnosti lesa eliminace negativních 15 dopadů, stezky MAS Moravský kras, o.s. 1 Příleţitost pro objevy III stezky, doprovodná zeleň Znojemské vinařství, o.s. 2 Rozvoj cestovního ruchu III 1.3 stezky Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 6 Podpora cestovního ruchu III stezky P-1 / str. 7

8 Místní akční skupina Místní Akční Skupina Partnerství venkova 3 Partnerství venkova - Podpora cest. ruchu a diverzifikace zemědělců III výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 2 Cestovní ruch nekomerční aktivity a kulturní dědictví III. l.3 10 budování nových pěších a lyţařských tras, hippostezek Místní akcní skupina Mikroregionu Buchlov 6 Lidé a prostředí na Buchlovsku III technická infrastruktura, vzhled obcí + stezky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 5 Rozvoj obcí III technická infrastruktura včetně ČOV a údrţby MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska 4 Technické zázemí venkova III veřejných prostranství Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., 1 Obnova a rozvoj vesnic III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Sdruţení Růţe o.s. 8 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 3 Podmínky pro kultivaci ţivotního prostředí v obcích III V rámci fiche budou podporovány projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich vyuţití pro vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, spolkové, enviromentální a spolkové aktivity. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. 1 Udrţitelný rozvoj venkova III Místní akční skupina Pobeskydí 5 Ţivotní prostředí a infrastruktura III kanalizace a ČOV, péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích, péče o krajinu mimo území obcí a v lesích Místní akční skupina Svitava 4 Infrastruktura obcí to vyţaduje III Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV, vzhled obcí Znojemské vinařství, o.s. 1 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura Sdruţení AV,o.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny III technická infrastruktura a vzhled krajiny Zlepšení stavu infrastruktury v technická infrastruktura včetně vodohospodářské a Místní akční skupina Podještědí, o.s. 8 Podještědí III zlepšení vzhledu obcí, veřejná prostranství a zeleň Podhorácko, o.p.s. 5 Malebné obce Podhorácka III vč. vodohospodářské infrastruktury P-1 / str. 8

9 STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III infrastruktura včetně vodohospodářské Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 1.1 Obnova a rozvoj vesnic III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Obnova a rozvoj vesnic Veřejná Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 4 prostranství III veřejná prostranství Místní akční skupina Roţnovsko 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Údrţba a zkvalitnění veřejných MAS Via rustica o.s. 1.1 prostranství, informační systémy III veřejné plochy a zeleň MAS Vltava, o.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura veřejná prostranství MAS regionu Poodří, o.s. 4 Venkov - místo pro ţivot III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství Náš domov - atraktivní obce pro Region Pošembeři, o.p.s. 1 bydlení, podnikání a relaxaci III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství LAG Podralsko 1 Obnova a rozvoj vesnic III Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 5 Veřejná prostranství III obnovu a výstavbu místních komunikací, obnovu veřejných prostranství, údrţbu veřejné zeleně, výstavbu chodníků atd. revitalizace a údrţba veřejných prostranství,výsadba a údrţba zeleně Obnova a rozvoj vesnic na území ROZVOJ KRNOVSKA o.p.s 1 MAS Rozvoj Krnovska III technická infrastruktura MAS 21 1 Atraktivní a dostupná obec III vč. vodohospodářské infrastruktury Místní akční skupina Nízký Jeseník 3 Zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí III technická infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Brána do Českého ráje, o.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic III vč. vodohospodářské infrastruktury Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 6 Obnova a rozvoj vesnic III i údrţba intravilánu obcí MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 4 Obnova a rozvoj vesnic III infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Luţnice, o.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura (vodohospodářská + ČOV) Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. 6 Vesnice naše radost III technická infrastruktura P-1 / str. 9

10 MAS Uničovsko, o.p.s. 4 Zvýšení atraktivity venkova III technická infrastruktura Místní akční skupina Třešťsko 4 Obnova a rozvoj vesnic III ČOV Místní akční skupina Krkonoše o.s., 2 Vzhled obcí III infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí Obnova a rozvoj obcí Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. F1 Hornolidečska III pouze veřejná prostranství Místní akční skupina Hrubý Jeseník 7 Obnova a rozvoj vesnic III včetně ČOV a kanalizací a atraktivit pro CR MAS Litomyšlsko o.p.s. 3 Veřejná prostranství III technická infrastruktura a zlepšení vzhledu obcí Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 1 Kvalitnější ţivot v našich obcích III zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu 30 obcí MAS Ţeleznohorský region, o.s. 2 Obnova venkova III veřejná prostranství, zeleň Královská stezka o.p.s. 1 Obnova a rozvoj obcí MAS KS III veřejná prostranství, stezky, údrţba zeleně Obnova a rozvoj kvality ţivota na MAS Sokolovsko, o. p. s. 1 venkove III infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Třeboňsko o.p.s. 4 Rozvoj obcí III infrastruktura včetně vodohospodářské International Education and Consultation Rozvoj vesnické infrastruktury jako Centre, o. p. s. 2 prostředek zlepšení ţivota obyvatel III vodovody, kanalizace, ČOV MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, o.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic III MAS Sedlčansko, o.p.s. 4.2 Ţivotní prostředí v obcích III Údrţba veřejné zeleně nová výsadba veřejné zeleně, Výstavby a úpravy parků Místní akční skupina Společná cesta, 1.1 Zpřístupnění krajiny III revitalizace a výsadby zeleně, včetně její údrţby, k 12 udrţení vody v krajině a zamezení erozí půdy Místní akční skupina České středohoří 2 Vzhled obcí a kvalita prostředí III nejasné alokace str.29 Na cestě k prosperitě o.s. 5 Veřejná prostranství III Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. F1 Kvalitní infrastruktura venkova III vč. vodohospodářské infrastruktury Podchlumí o.s. 6 MAS Říčansko 3 Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury III Integrovaný rozvoj obcí - celkový vzhled obcí a kvalita ţivota III rekonstrukce ČOV, kanalizační sítě, vodovody atd., aktivity vedoucí k tvorbě a rekultivaci veřejných prostranství, P-1 / str. 10

11 MAS Boskovicko PLUS 1 Boskovicko vesnicím III infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 3 Infrastruktura III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství zlepšení infrastruktury i vodohospodářské a zlepšení MAS Jemnicko 5 Krásnější vesnice III vzhledu obcí MAS Vladař, o.p.s. 1 Místní akční skupina Společná cesta, 2.1 Otevřené zahrady Jičínska 2 Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Vladař III technická infrastruktura Zlepšení stavu veřejných prostranství III revitalizace zeleně včetně její údrţby Plánování a obnova Zahrady jako základ jejího udrţitelného rozvoje III Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. Místní akční skupina svazku obcí Blatenska, o.p.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic III vzhled veřejných prostranství MAS Světovina, o.p.s. 1 Obnova a rozvoj vesnic III obnova a vytváření veřejných prostranství Bystřička, o.p.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vč. vodohospodářské infrastruktury MAS Karlštejnsko, o.s. 1 Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska III technická infrastruktura + vzhled obcí + stezky (pěší, 23 hypo a cyklo) Region Haná, o.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. 1 Trvale udrţitelný rozvoj Podhostýnského regionu III Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, Sníţení negativních dopadu na ţivotní prostředí a přírodu lidskou činností, veřejná prostranství Podmínky růstu a kvalita ţivota na Region Prostějov venkov 3 venkově III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Broumovsko+ 1 Venkov - lepší místo pro ţivot III veřejná prostranství, parky, zeleň Místní akční skupina Svatojiřský les, o.s. 3.2 Vodohospodářská infrastruktura III MAS Krajina srdce 3 Zlepšení estetického vzhledu obcí III veřejná prostranství a zeleň MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 1 Pohledné vesnice - krásnější region III infrastruktura, veřejná prostranství Místní akční skupina POHODA venkova 4 Infrastruktura III technická infrastruktura včetně vodohospodářské P-1 / str. 11

12 Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. A1 Upravený venkov vlídná tvář našeho regionu III technická infrastruktura, vzhled obcí Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" 3 Okolí III a 15 MAS Zlatá cesta, o.p.s. 2 Cesty k rozvoji a obnově vesnic III mj. kanalizace a ČOV Místní akční skupina Opavsko 2.1 Obnova a rozvoj vesnic III veřejná prostranství a zeleň Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a sluţeb v MAS Mikulovsko III vodohospodářská infrastruktura aj. Místní akční skupina Ploština 2 Vzhledné obce MAS Ploština III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Místní Akční Skupina Partnerství venkova 1 Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí, veřejná prostranství a zeleň Úprava veřejných prostranství, Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 2.4 rekonstrukce místních komunikací III veřejná prostranství a vodohospodářská infrastruktura Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 2.5 Vodohospodářská infrastruktura III MAS Východní Slovácko 1 Rozvoj infrastruktury na Východním Slovácku III Obnova veřejných prostranství obce Místní akční skupina POHODA venkova 6 Občanská vybavenost II III veřejná prostranství, vzhled obcí MAS Mikroregionu Frýdlantsko 5 Pěkná obec III částečně, mají tam péči o veřejná prostranství Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 4 Společná CIDLINA, o.s. 5 Podpora zkvalitňování ţivotního prostředí v obcích III Uchování a obnova venkovského prostředí a sluţeb pro občany III Ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí a trvale udrţitelné krajiny, technická infrastruktura Moderní venkov - kvalitní MAS Horní Pomoraví o.p.s. 4 občanské vybavení a sluţby III vč. vodohospodářské infrastruktury Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 8 Obnova a rozvoj vesnic III regenerace a obnova veřejných prostranství Zlepšení kvality ţivota v regionu Havlíčkův kraj o.p.s. 4 MAS Havlíčkův kraj III vzhled veřejných prostranství MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 5 Občanské vybavení a sluţby III včetně environmentální výchovy P-1 / str. 12

13 MAS Sedlčansko, o.p.s. 3.2 Kvalitní venkov III zlepšení technické infrastruktury a vzhledu obcí, 32 rekonstrukce kanalizací, vodovodů a ČOV Místní akční skupina Království Jestřebí hory 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova III Obnovovat a udrţovat veř. prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat celkový vzhled obcí. Zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví a uchovat bohatství a 29 rozmanitost obcí a krajiny. Posázaví o.p.s. 3 Aby se nám tu líbilo III veřejná prostranství Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" 5 Zázemí III c 25 zázemí pro aktivity i environmentální (preference ekologických principů v projektech) Kulturní dědictví a tradice našeho MAS Sokolovsko, o. p. s. 3 venkova III budování pěších a lyţařských tras a hippostezek. MAS Podlipansko, o.p.s. 1 Venkov a kulturní dědictví III trasy a stezky, veřejná prostranství MAS 21 3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III pěší trasy a stezky v rámci vedlejšího opatření Region Pošembeři, o.p.s. 3 Návrat ke kořenům - cestou našich předků III stezky a trasy MAS Říčansko 6 Vzdělávání III vzdělávání v oblasti EVVO MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 6 Vzdělávání a informace III i projekty environmentální výchovy MAS Podlipansko, o.p.s. 4 Celoţivotní vzdělávání III celoţivotní vzdělávání v oblasti ŢP MAS Ţeleznohorský region, o.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP MAS Blanský les Netolicko o.p.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s. Místní akční skupina Horňácko a Ostroţsko Místní akční skupina Český les, o. s. Ekoregion Úhlava o.s. Český Západ Místní partnerství Místní akční skupina Hlubocko Lišovsko o.p.s. Místní akční skupina Hradecký venkov MAS Mikroregionu Telčsko, o. s. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP P-1 / str. 13

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR Závěrečná zpráva o OBSAH 1. Shrnutí... 3 2. Přehled o čerpání prostředků na financování Programu LEADER... 5 3. Plnění cílů Programu a dosažené hodnoty indikátorů... 9 Hlavní cíl Programu:... 9 3.1 Plnění

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu

Více

10 / 2012 (175) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 / 2012 (175) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 / 2012 (175) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vítěz. Starosta Řepice Martin Vysoký se raduje z vítězství v soutěži Vesnice

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020

Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Nové dotační příležitosti z EU 2014 2020 Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání. Obsah Úvodní slovo... 4 Nové příležitosti pro obce v období 2014 2020...5

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5. března 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222 871

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 6. prosince 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: tel.: 222 871

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření

Priorita rozvoje. Cíle priority. Opatření Opatření Opatření Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 Návrhová část Zpracovattell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ FINANCOVÁNÍ PODLE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu

Více

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic,

ENgLISH AbSTRACT records of the physical planning activities in the czech republic, Politika rozvoje venkova a rybářství v programovém období 2007 2013 v České republice Marek Jetmar Článek se zabývá plánovanou podporou strukturální přeměny českého venkova z jednotlivých zdrojů EU v programovém

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH

ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH ZDROJE FINANCOVÁNÍ PÉČE O KRAJINU NEJEN V BESKYDECH úvod: Nové programové období Evropské unie 2007 13 představuje pro Českou republiku výjimečně příznivou příležitost, především vzhledem k výraznému zvýšení

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více