Opatření PRV. Název fiše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření PRV. Název fiše"

Transkript

1 Fiše opatření s environmentálně relevantní tématikou Místní akční skupina Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 1 Zemědělství I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Místní akční skupina POHODA venkova 1 Konkurenceschopnost I zpracování a vyuţití biomasy pro vlastní potřebu Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdruţení právnických osob 1 Diverzifikace zemědělství I výroba a vyuţití biomasy Místní akční skupina Krkonoše o.s., 5 Ekologické podnikání I odstranění nevyhovujících technologií, vyuţívání a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 8 MAS Světovina, o.p.s. 5 Udrţení a rozvoj zemědělců v regionu, zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství I Modernizace zemědělských podniků I investice zemědělců včetně zpracování a vyuţití biomasy pro vlastní potřebu investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické i materiálové účely rozšiřování vyuţití obnovitelných zdrojů energie na Na cestě k prosperitě o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I lokální úrovni, zejména biomasy a bioplynu 15 pocházejících ze zemědělské výroby MAS regionu Poodří, o.s. 3 Chceme být dobří v Poodří I včetně vyuţití obnovitelných zdrojů energie Vyhlídky, o.s. 1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy I obnovitelné zdroje energie Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I stavební a technologické investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, P-1 / str. 1

2 Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 1 Rozvoj zemědělských podniků I investice do objektů a výrobních zařízení vedoucí k rozvoji produkce a vyuţití obnovitelných zdrojů energie MAS Třeboňsko o.p.s. 1 Modernizace zemědělství I vč. vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu MAS Uničovsko, o.p.s. 1 MAS Brána do Českého ráje, o.s. F1 Podpora rozvoje zemědělských podniků I Vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu Modernizace zemědělských podniků I vč. biomasy pro vlastní potřebu Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.3 Investice do zemědělských podniků I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Zemědělské hospodaření MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 5 uspořádaná krajina I zpracování biomasy Investice do lesů Lesnická Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 3 technika I cesty, stezky, vodní reţim v lesích Místní akční skupina Broumovsko+ 5 Podpora lesnictví I vč. meliorací, stezek a bystřin Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 4 Lesnická technika I údrţba a revitalizace lesa, údrţba cest, zpracování biomasy z lesa Královská stezka o.p.s. 7 Les a hospodaření v MAS KS I zpracování biomasy, ekologicky šetrné technologie Místní akční skupina Svitava 2 Lesní bohatství na Svitavsku I Lípa pro venkov o.s. 5 Lesy, zelené bohatství venkova I Královská stezka o.p.s. 6 Les a infrastruktura v území MAS KS I péče o krajinu a ţivotní prostředí (šetrné hospodaření v lesích, posílení rekreační funkce lesa) zlepšení kvality lesních cest, zařízení upravující vodní reţim stezky, vodní reţim v lesích, lesní stezky, údrţba lesního prostředí P-1 / str. 2

3 Místní akční skupina Region Pošembeři, o.p.s. 6 Les místo pro všechny I Zvýšení atraktivity lesní Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 5 infrastruktury I Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. F2 Kvalitní péče o lesy a krajinu venkova I MAS Východní Slovácko 6 Rozvoj lesní infrastruktury I podpora opatření směřujících k rekreační funkci lesa a usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků a údrţbě lesního hospodářství, voda v lesích, lesní stezky zařízení upravující vodní reţim v lesích včetně souvisejících objektů Cílem je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 6 Investice do lesů, lesnická infrastruktura I a celkových oprav lesích cest, včetně souvisejících 10 objektů, zařízení upravujících vodní reţim v lesích MAS Třeboňsko o.p.s. 2 Lesy I lesní cesty a vodní reţim v lesích Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 3 Lesnická infrastruktura I Úprava lesních cest, vodního reţimu a infrastrukturních objektů v Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 2.1 lesích I Stráţnicko místní akční skupina 3 Les pro lidi a pro přírodu I výstavba a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů, záměry na investice do objektů zlepšující vodní reţim v lesích. Preferovány budou projekty umoţňující vyuţití lesních cest jako vycházkových tras. výstavba a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů, záměry na investice do objektů zlepšující vodní reţim v lesích Místní akční skupina Ploština 6 Cestou přes hřebeny I zařízení upravujících vodní reţim v lesích a ostatních 15 infrastrukturních objektů Místní akční skupina Roţnovsko 6 Investice do lesů I infrastruktura v lesích, vodní reţim Místní akční skupina Třešťsko 3 Neproduktivní investice v lesích II biodiverzita P-1 / str. 3

4 Místní akční skupina Třešťsko 2 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření II Místní akční skupina Krkonoše o.s., 6 Krajina II Místní akční skupina Hrubý Jeseník 5 Neproduktivní investice v lesích II MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 7 Krok za krokem po zelené II obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření původní ráz krajiny, biomasa, eliminace negativních vlivů návštěvnosti na lesy Občanské sdruţení Rozkvět zahrady jiţních Čech místní akční skupina 3 Otevřené lesy II turistické trasy, údrţba a obnova Havlíčkův kraj o.p.s. 7 Podpora společenských funkcí lesa II Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří 3 Lesy II stezky a biomasa Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. D2 D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi II infrastruktura v lesích, vodní reţim Místní akční skupina Šumperský venkov 4 Lesů ráj II MAS Moravský kras, o.s. 4 Příleţitost pro krajinu II a) 10 údrţba cest, meliorace, retenční nádrţe, zpracování dříví ekologickými technologiemi, vzdělávání a informovanost o ŢP Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.4 Místní akční skupina Podještědí, o.s. 4 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství III Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí III výroba biopaliv výstavba decentralizovaných zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů paliv a energie pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva pelety, peletky, brikety, apod.). P-1 / str. 4

5 Místní akční skupina MAS Boskovicko PLUS 3 Boskovicko zemědělcům III MAS Krajina srdce 2 Zhodnocení biomasy pro energetické účely III a) diverzifikace činností nezemědělské povahy, b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarových biopaliv. MAS 21 2 Pestrý venkov III biomasa, obnovitelné zdroje energie, bioplynová stanice Místní akční skupina Šluknovsko 3 Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 4 MAS Sokolovsko, o. p. s. 5 Diverzifikace činností zemědělských podniků III podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie Diverzifikace činností nezemědělské povahy III Rozvoj podnikání; zavádění vyuţívání OZE na území MAS III výstavba zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv Místní akční skupina Šumperský venkov 6 Podpora podnikání III.1.2 výstavba a modernizace bioplynových stanic, kotelen a výtopen na biomasu, popř. zařízení na výrobu 17 tvarovaných biopaliv. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 1 Výroba biopaliv III výroba paliv z obnovitelných zdrojů Podpora zakládání podniku a jejich výstavba a rekonstrukce kotelen a výtopen na biomasu MAS Vltava, o.s. 3 rozvoje III včetně doprovodných investic Podhorácko, o.p.s. 4 Řemeslníci Podhorácka III.1.2. vč. vyuţívání obnovitelných zdrojů energie Otevřené zahrady Jičínska 6 Místní akční skupina Společná cesta, 4.2 MAS Uničovsko, o.p.s. 2 Zahrada, ve které kvete i podnikání nezemědělské, mikro, bez historie III nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a vyuţití energie z biomasy Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje III vč. vyuţívání energie z biomasy Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků III bioplynová stanice, kotelny a výtopny na biomasu P-1 / str. 5

6 Místní akční skupina Místní akční skupina Krkonoše o.s., 3 Firma III Místní akční skupina Roţnovsko 4 Podpora podnikání v regionu III MAS Krajina srdce 6 podnikání včetně zařízení na výrobu biomasy a zařízení na vyuţití obnovitelných zdrojů a paliv a energie nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a vyuţití energie z biomasy Území zpřístupněné účastníkům CR III pěší a lyţařské trasy a hippostezky mimo území lesů Místní akční skupina Labské skály 7 Trasy a stezky III pěší a lyţařské trasy a hippostezky mimo území lesů Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 4 CESTOVNÍ RUCH III.1.3 Místní akční skupina Roţnovsko 3 Podpora cestovního ruchu III trasy a stezky Stráţnicko místní akční skupina 7 Stráţnicko - cíl turistů III tvorba pěších, lyţařských, vinařských, hipo stezek Stráţnicko místní akční skupina 6 Stráţnicko na kole, na koni a na lyţích III tvorba pěších, lyţařských, vinařských, hipo stezek MAS Via rustica o.s. 3.1 Infrastruktura cestovního ruchu III tvorba pěších, lyţařských, hippostezek Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku 7 Venkovský cestovní ruch III budování pěších a lyţařských tras a hippostezek. Vyhlídky, o.s. 2 Podpora cestovního ruchu III stezky MAS Holicko o.p.s. 3 Holicko kraj cest a Emila Holuba III cesty, cyklostezky a jejich propojení MAS Mikroregionu Frýdlantsko 6 CESTOVNÍ RUCH III vyuţití přírodního dědictví Místní akční skupina Opavsko 1.1 Podpora cestovního ruchu III pěší trasy, doprovodná zeleň MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 6 Vítejte III propustnost krajiny, stezky a hippostezky Otevřené zahrady Jičínska 5 Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele III stezky a trasy Místní akční skupina ORLICKO 7 Cestovní ruch - šance pro Orlicko III stezky MAS Hlučínsko 5 Podpora cestovního ruchu III.1.3. stezky a trasy Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 1 Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty III V rámci fiche budou také řešeny aktivity na budování a rekonstrukci doprovodné infrastruktury pěších tras, cyklotras, hippostezek a lanových center. P-1 / str. 6

7 Místní akční skupina MAS regionu Poodří, o.s. 1 Cesty poznání venkova III Podchlumí o.s. 4 Rozvoj cestovního ruchu pěší trasy, hippostezky III MAS Horní Pomoraví o.p.s. 3 Atraktivní venkov III stezky a trasy Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 4.9 Turistické trasy III stezky a trasy Usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníţeny negativní dopady na lesní prostředí (ochrana biologické rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek) MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska 5 Navštěvujte náš region III.1.3. budování cyklotras, pěších tras, lyţařských tras, 10 hippostezek Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.2 Podnikání v oblasti cestovního ruchu III pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky Podhorácko, o.p.s. 2 Poznej Podhorácko III.1.3. stezky a trasy Region Haná, o.s. 7 Cestovní ruch nekomerční aktivity a kulturní dědictví III pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky Rakovnicko o. p. s. 7 Turistická atraktivita regionu Rakovník III trasy a stezky Podpora venkovské turistiky v Místní akční skupina Podještědí, o.s. 6 Podještědí III stezky MAS Světovina, o.p.s. 4 Podpora cestovního ruchu III stezky a trasy MAS Jemnicko 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příleţitosti III.1.3. rozvoj nabídky pěších a vinařských stezek a hippostezek Místní akční skupina Nízký Jeseník 2 Odpočinek v klidu a pohodě III stezky MAS Přiďte pobejt! o. s. 7 Rozvoj infrastruktury oblasti CR III trasy a stezky Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 3 Od Bouzova vítr věje v Pomoraví se něco děje III.1.3. usměrňování návštěvnosti lesa eliminace negativních 15 dopadů, stezky MAS Moravský kras, o.s. 1 Příleţitost pro objevy III stezky, doprovodná zeleň Znojemské vinařství, o.s. 2 Rozvoj cestovního ruchu III 1.3 stezky Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 6 Podpora cestovního ruchu III stezky P-1 / str. 7

8 Místní akční skupina Místní Akční Skupina Partnerství venkova 3 Partnerství venkova - Podpora cest. ruchu a diverzifikace zemědělců III výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 2 Cestovní ruch nekomerční aktivity a kulturní dědictví III. l.3 10 budování nových pěších a lyţařských tras, hippostezek Místní akcní skupina Mikroregionu Buchlov 6 Lidé a prostředí na Buchlovsku III technická infrastruktura, vzhled obcí + stezky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 5 Rozvoj obcí III technická infrastruktura včetně ČOV a údrţby MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska 4 Technické zázemí venkova III veřejných prostranství Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., 1 Obnova a rozvoj vesnic III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Sdruţení Růţe o.s. 8 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 3 Podmínky pro kultivaci ţivotního prostředí v obcích III V rámci fiche budou podporovány projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich vyuţití pro vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, spolkové, enviromentální a spolkové aktivity. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. 1 Udrţitelný rozvoj venkova III Místní akční skupina Pobeskydí 5 Ţivotní prostředí a infrastruktura III kanalizace a ČOV, péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích, péče o krajinu mimo území obcí a v lesích Místní akční skupina Svitava 4 Infrastruktura obcí to vyţaduje III Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV, vzhled obcí Znojemské vinařství, o.s. 1 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura Sdruţení AV,o.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny III technická infrastruktura a vzhled krajiny Zlepšení stavu infrastruktury v technická infrastruktura včetně vodohospodářské a Místní akční skupina Podještědí, o.s. 8 Podještědí III zlepšení vzhledu obcí, veřejná prostranství a zeleň Podhorácko, o.p.s. 5 Malebné obce Podhorácka III vč. vodohospodářské infrastruktury P-1 / str. 8

9 STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III infrastruktura včetně vodohospodářské Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 1.1 Obnova a rozvoj vesnic III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Obnova a rozvoj vesnic Veřejná Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 4 prostranství III veřejná prostranství Místní akční skupina Roţnovsko 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Údrţba a zkvalitnění veřejných MAS Via rustica o.s. 1.1 prostranství, informační systémy III veřejné plochy a zeleň MAS Vltava, o.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura veřejná prostranství MAS regionu Poodří, o.s. 4 Venkov - místo pro ţivot III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství Náš domov - atraktivní obce pro Region Pošembeři, o.p.s. 1 bydlení, podnikání a relaxaci III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství LAG Podralsko 1 Obnova a rozvoj vesnic III Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 5 Veřejná prostranství III obnovu a výstavbu místních komunikací, obnovu veřejných prostranství, údrţbu veřejné zeleně, výstavbu chodníků atd. revitalizace a údrţba veřejných prostranství,výsadba a údrţba zeleně Obnova a rozvoj vesnic na území ROZVOJ KRNOVSKA o.p.s 1 MAS Rozvoj Krnovska III technická infrastruktura MAS 21 1 Atraktivní a dostupná obec III vč. vodohospodářské infrastruktury Místní akční skupina Nízký Jeseník 3 Zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí III technická infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Brána do Českého ráje, o.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic III vč. vodohospodářské infrastruktury Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 6 Obnova a rozvoj vesnic III i údrţba intravilánu obcí MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 4 Obnova a rozvoj vesnic III infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Luţnice, o.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura (vodohospodářská + ČOV) Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. 6 Vesnice naše radost III technická infrastruktura P-1 / str. 9

10 MAS Uničovsko, o.p.s. 4 Zvýšení atraktivity venkova III technická infrastruktura Místní akční skupina Třešťsko 4 Obnova a rozvoj vesnic III ČOV Místní akční skupina Krkonoše o.s., 2 Vzhled obcí III infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí Obnova a rozvoj obcí Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. F1 Hornolidečska III pouze veřejná prostranství Místní akční skupina Hrubý Jeseník 7 Obnova a rozvoj vesnic III včetně ČOV a kanalizací a atraktivit pro CR MAS Litomyšlsko o.p.s. 3 Veřejná prostranství III technická infrastruktura a zlepšení vzhledu obcí Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 1 Kvalitnější ţivot v našich obcích III zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu 30 obcí MAS Ţeleznohorský region, o.s. 2 Obnova venkova III veřejná prostranství, zeleň Královská stezka o.p.s. 1 Obnova a rozvoj obcí MAS KS III veřejná prostranství, stezky, údrţba zeleně Obnova a rozvoj kvality ţivota na MAS Sokolovsko, o. p. s. 1 venkove III infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Třeboňsko o.p.s. 4 Rozvoj obcí III infrastruktura včetně vodohospodářské International Education and Consultation Rozvoj vesnické infrastruktury jako Centre, o. p. s. 2 prostředek zlepšení ţivota obyvatel III vodovody, kanalizace, ČOV MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, o.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic III MAS Sedlčansko, o.p.s. 4.2 Ţivotní prostředí v obcích III Údrţba veřejné zeleně nová výsadba veřejné zeleně, Výstavby a úpravy parků Místní akční skupina Společná cesta, 1.1 Zpřístupnění krajiny III revitalizace a výsadby zeleně, včetně její údrţby, k 12 udrţení vody v krajině a zamezení erozí půdy Místní akční skupina České středohoří 2 Vzhled obcí a kvalita prostředí III nejasné alokace str.29 Na cestě k prosperitě o.s. 5 Veřejná prostranství III Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. F1 Kvalitní infrastruktura venkova III vč. vodohospodářské infrastruktury Podchlumí o.s. 6 MAS Říčansko 3 Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury III Integrovaný rozvoj obcí - celkový vzhled obcí a kvalita ţivota III rekonstrukce ČOV, kanalizační sítě, vodovody atd., aktivity vedoucí k tvorbě a rekultivaci veřejných prostranství, P-1 / str. 10

11 MAS Boskovicko PLUS 1 Boskovicko vesnicím III infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 3 Infrastruktura III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství zlepšení infrastruktury i vodohospodářské a zlepšení MAS Jemnicko 5 Krásnější vesnice III vzhledu obcí MAS Vladař, o.p.s. 1 Místní akční skupina Společná cesta, 2.1 Otevřené zahrady Jičínska 2 Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Vladař III technická infrastruktura Zlepšení stavu veřejných prostranství III revitalizace zeleně včetně její údrţby Plánování a obnova Zahrady jako základ jejího udrţitelného rozvoje III Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. Místní akční skupina svazku obcí Blatenska, o.p.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic III vzhled veřejných prostranství MAS Světovina, o.p.s. 1 Obnova a rozvoj vesnic III obnova a vytváření veřejných prostranství Bystřička, o.p.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vč. vodohospodářské infrastruktury MAS Karlštejnsko, o.s. 1 Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska III technická infrastruktura + vzhled obcí + stezky (pěší, 23 hypo a cyklo) Region Haná, o.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. 1 Trvale udrţitelný rozvoj Podhostýnského regionu III Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, Sníţení negativních dopadu na ţivotní prostředí a přírodu lidskou činností, veřejná prostranství Podmínky růstu a kvalita ţivota na Region Prostějov venkov 3 venkově III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Broumovsko+ 1 Venkov - lepší místo pro ţivot III veřejná prostranství, parky, zeleň Místní akční skupina Svatojiřský les, o.s. 3.2 Vodohospodářská infrastruktura III MAS Krajina srdce 3 Zlepšení estetického vzhledu obcí III veřejná prostranství a zeleň MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 1 Pohledné vesnice - krásnější region III infrastruktura, veřejná prostranství Místní akční skupina POHODA venkova 4 Infrastruktura III technická infrastruktura včetně vodohospodářské P-1 / str. 11

12 Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. A1 Upravený venkov vlídná tvář našeho regionu III technická infrastruktura, vzhled obcí Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" 3 Okolí III a 15 MAS Zlatá cesta, o.p.s. 2 Cesty k rozvoji a obnově vesnic III mj. kanalizace a ČOV Místní akční skupina Opavsko 2.1 Obnova a rozvoj vesnic III veřejná prostranství a zeleň Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a sluţeb v MAS Mikulovsko III vodohospodářská infrastruktura aj. Místní akční skupina Ploština 2 Vzhledné obce MAS Ploština III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Místní Akční Skupina Partnerství venkova 1 Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí, veřejná prostranství a zeleň Úprava veřejných prostranství, Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 2.4 rekonstrukce místních komunikací III veřejná prostranství a vodohospodářská infrastruktura Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 2.5 Vodohospodářská infrastruktura III MAS Východní Slovácko 1 Rozvoj infrastruktury na Východním Slovácku III Obnova veřejných prostranství obce Místní akční skupina POHODA venkova 6 Občanská vybavenost II III veřejná prostranství, vzhled obcí MAS Mikroregionu Frýdlantsko 5 Pěkná obec III částečně, mají tam péči o veřejná prostranství Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 4 Společná CIDLINA, o.s. 5 Podpora zkvalitňování ţivotního prostředí v obcích III Uchování a obnova venkovského prostředí a sluţeb pro občany III Ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí a trvale udrţitelné krajiny, technická infrastruktura Moderní venkov - kvalitní MAS Horní Pomoraví o.p.s. 4 občanské vybavení a sluţby III vč. vodohospodářské infrastruktury Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 8 Obnova a rozvoj vesnic III regenerace a obnova veřejných prostranství Zlepšení kvality ţivota v regionu Havlíčkův kraj o.p.s. 4 MAS Havlíčkův kraj III vzhled veřejných prostranství MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 5 Občanské vybavení a sluţby III včetně environmentální výchovy P-1 / str. 12

13 MAS Sedlčansko, o.p.s. 3.2 Kvalitní venkov III zlepšení technické infrastruktury a vzhledu obcí, 32 rekonstrukce kanalizací, vodovodů a ČOV Místní akční skupina Království Jestřebí hory 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova III Obnovovat a udrţovat veř. prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat celkový vzhled obcí. Zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví a uchovat bohatství a 29 rozmanitost obcí a krajiny. Posázaví o.p.s. 3 Aby se nám tu líbilo III veřejná prostranství Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" 5 Zázemí III c 25 zázemí pro aktivity i environmentální (preference ekologických principů v projektech) Kulturní dědictví a tradice našeho MAS Sokolovsko, o. p. s. 3 venkova III budování pěších a lyţařských tras a hippostezek. MAS Podlipansko, o.p.s. 1 Venkov a kulturní dědictví III trasy a stezky, veřejná prostranství MAS 21 3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III pěší trasy a stezky v rámci vedlejšího opatření Region Pošembeři, o.p.s. 3 Návrat ke kořenům - cestou našich předků III stezky a trasy MAS Říčansko 6 Vzdělávání III vzdělávání v oblasti EVVO MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 6 Vzdělávání a informace III i projekty environmentální výchovy MAS Podlipansko, o.p.s. 4 Celoţivotní vzdělávání III celoţivotní vzdělávání v oblasti ŢP MAS Ţeleznohorský region, o.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP MAS Blanský les Netolicko o.p.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s. Místní akční skupina Horňácko a Ostroţsko Místní akční skupina Český les, o. s. Ekoregion Úhlava o.s. Český Západ Místní partnerství Místní akční skupina Hlubocko Lišovsko o.p.s. Místní akční skupina Hradecký venkov MAS Mikroregionu Telčsko, o. s. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP P-1 / str. 13

Alokace pro Programový rámec PRV počet obyvatel. rozloha (km 2 )

Alokace pro Programový rámec PRV počet obyvatel. rozloha (km 2 ) Registrační číslo Název MAS Alokace pro Programový rámec PRV 14/000/00000/120/000001 Posázaví o.p.s. 78 747 1 001,8720 2 014 763,00 54 495 309,00 96 129,00 2 600 097,00 14/000/00000/120/000004 Přemyslovské

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

MAS v rámci kraje Dotčené diecéze Kontakt diecéze

MAS v rámci kraje Dotčené diecéze Kontakt diecéze Krajské MAS x církev Krajská MAS Plzeňský Karlovarský MAS v rámci e Dotčené diecéze Kontakt diecéze Český Západ - Místní partnerství, o.s. Ekoregion Úhlava, o.s. MAS Světovina o.p.s. AS Zlatá cesta, o.p.s.

Více

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 Oddělení osy 4 PRV Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz V Praze dne 26. 1. 2015, zpracovala: Šárka Proskovcová Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. března 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

MAS Svazku obcí Blatenska. MAS Brána Písecka. Písek. LAG Strakonicko MAS. Vodňanská ryba. MAS Chance in nature. [ob./km2] MAS Českokrumlovsko.

MAS Svazku obcí Blatenska. MAS Brána Písecka. Písek. LAG Strakonicko MAS. Vodňanská ryba. MAS Chance in nature. [ob./km2] MAS Českokrumlovsko. Jihočeský kraj zařazené do LEADER 2007-2013 1. výběr Sdružení Růže o.s. Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Třeboňsko o.p.s. Lužnice o.s. Blásnký les - Netolicko o.p.s. Krajina srdce o.s. Chance in Nature o.s.

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 15. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 11.7.2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 861 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, kontakt: tel.: 222 871 861, e-mail:

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR Závěrečná zpráva o OBSAH 1. Shrnutí... 3 2. Přehled o čerpání prostředků na financování Programu LEADER... 5 3. Plnění cílů Programu a dosažené hodnoty indikátorů... 9 Hlavní cíl Programu:... 9 3.1 Plnění

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 26. října 2012 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová, tel.: 222 871

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v

Více

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011 Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Žlutice, 11. 10. 2011 Oblast podpory: Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2008-2009 Opatření/dotace Termín podání Termín vydávání rozhodnutí (90%) SAPS 25.4. 10.6. 15.11. 15.1. TOP-UP 25.4. 10.6. 8.12. 15.2. LFA 25.4.

Více

Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme"

Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 Opavsku to omastíme 1 Výzva č. 5/2013 pro předkládání Ţádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER 2008-2013 "Opavsku to omastíme" Místní akční skupina (dále jen MAS) Opavsko vyhlašuje

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Dotace Evropské unie 2007 2013. Příležitost pro obce a města

Dotace Evropské unie 2007 2013. Příležitost pro obce a města Dotace Evropské unie 2007 2013 Příležitost pro obce a města Mgr. Jan Blecha Senior poradce, vedoucí projektového týmu RAVEN EU Advisory, a.s. Vyškov, 11. 3. 2008 Možnosti čerpání finančních zdrojů Evropské

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 22. srpna 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová,

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více