Opatření PRV. Název fiše

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření PRV. Název fiše"

Transkript

1 Fiše opatření s environmentálně relevantní tématikou Místní akční skupina Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 1 Zemědělství I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Místní akční skupina POHODA venkova 1 Konkurenceschopnost I zpracování a vyuţití biomasy pro vlastní potřebu Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdruţení právnických osob 1 Diverzifikace zemědělství I výroba a vyuţití biomasy Místní akční skupina Krkonoše o.s., 5 Ekologické podnikání I odstranění nevyhovujících technologií, vyuţívání a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 8 MAS Světovina, o.p.s. 5 Udrţení a rozvoj zemědělců v regionu, zvýšení konkurenceschopnosti v zemědělství I Modernizace zemědělských podniků I investice zemědělců včetně zpracování a vyuţití biomasy pro vlastní potřebu investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické i materiálové účely rozšiřování vyuţití obnovitelných zdrojů energie na Na cestě k prosperitě o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I lokální úrovni, zejména biomasy a bioplynu 15 pocházejících ze zemědělské výroby MAS regionu Poodří, o.s. 3 Chceme být dobří v Poodří I včetně vyuţití obnovitelných zdrojů energie Vyhlídky, o.s. 1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy I obnovitelné zdroje energie Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I stavební a technologické investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, P-1 / str. 1

2 Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 1 Modernizace zemědělských podniků I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 1 Rozvoj zemědělských podniků I investice do objektů a výrobních zařízení vedoucí k rozvoji produkce a vyuţití obnovitelných zdrojů energie MAS Třeboňsko o.p.s. 1 Modernizace zemědělství I vč. vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu MAS Uničovsko, o.p.s. 1 MAS Brána do Českého ráje, o.s. F1 Podpora rozvoje zemědělských podniků I Vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní spotřebu Modernizace zemědělských podniků I vč. biomasy pro vlastní potřebu Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.3 Investice do zemědělských podniků I vyuţití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu Zemědělské hospodaření MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 5 uspořádaná krajina I zpracování biomasy Investice do lesů Lesnická Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 3 technika I cesty, stezky, vodní reţim v lesích Místní akční skupina Broumovsko+ 5 Podpora lesnictví I vč. meliorací, stezek a bystřin Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 4 Lesnická technika I údrţba a revitalizace lesa, údrţba cest, zpracování biomasy z lesa Královská stezka o.p.s. 7 Les a hospodaření v MAS KS I zpracování biomasy, ekologicky šetrné technologie Místní akční skupina Svitava 2 Lesní bohatství na Svitavsku I Lípa pro venkov o.s. 5 Lesy, zelené bohatství venkova I Královská stezka o.p.s. 6 Les a infrastruktura v území MAS KS I péče o krajinu a ţivotní prostředí (šetrné hospodaření v lesích, posílení rekreační funkce lesa) zlepšení kvality lesních cest, zařízení upravující vodní reţim stezky, vodní reţim v lesích, lesní stezky, údrţba lesního prostředí P-1 / str. 2

3 Místní akční skupina Region Pošembeři, o.p.s. 6 Les místo pro všechny I Zvýšení atraktivity lesní Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 5 infrastruktury I Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. F2 Kvalitní péče o lesy a krajinu venkova I MAS Východní Slovácko 6 Rozvoj lesní infrastruktury I podpora opatření směřujících k rekreační funkci lesa a usměrňování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků a údrţbě lesního hospodářství, voda v lesích, lesní stezky zařízení upravující vodní reţim v lesích včetně souvisejících objektů Cílem je podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 6 Investice do lesů, lesnická infrastruktura I a celkových oprav lesích cest, včetně souvisejících 10 objektů, zařízení upravujících vodní reţim v lesích MAS Třeboňsko o.p.s. 2 Lesy I lesní cesty a vodní reţim v lesích Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 3 Lesnická infrastruktura I Úprava lesních cest, vodního reţimu a infrastrukturních objektů v Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 2.1 lesích I Stráţnicko místní akční skupina 3 Les pro lidi a pro přírodu I výstavba a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů, záměry na investice do objektů zlepšující vodní reţim v lesích. Preferovány budou projekty umoţňující vyuţití lesních cest jako vycházkových tras. výstavba a rekonstrukci lesních cest včetně souvisejících objektů, záměry na investice do objektů zlepšující vodní reţim v lesích Místní akční skupina Ploština 6 Cestou přes hřebeny I zařízení upravujících vodní reţim v lesích a ostatních 15 infrastrukturních objektů Místní akční skupina Roţnovsko 6 Investice do lesů I infrastruktura v lesích, vodní reţim Místní akční skupina Třešťsko 3 Neproduktivní investice v lesích II biodiverzita P-1 / str. 3

4 Místní akční skupina Třešťsko 2 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření II Místní akční skupina Krkonoše o.s., 6 Krajina II Místní akční skupina Hrubý Jeseník 5 Neproduktivní investice v lesích II MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 7 Krok za krokem po zelené II obnova lesnického potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření původní ráz krajiny, biomasa, eliminace negativních vlivů návštěvnosti na lesy Občanské sdruţení Rozkvět zahrady jiţních Čech místní akční skupina 3 Otevřené lesy II turistické trasy, údrţba a obnova Havlíčkův kraj o.p.s. 7 Podpora společenských funkcí lesa II Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří 3 Lesy II stezky a biomasa Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. D2 D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi II infrastruktura v lesích, vodní reţim Místní akční skupina Šumperský venkov 4 Lesů ráj II MAS Moravský kras, o.s. 4 Příleţitost pro krajinu II a) 10 údrţba cest, meliorace, retenční nádrţe, zpracování dříví ekologickými technologiemi, vzdělávání a informovanost o ŢP Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.4 Místní akční skupina Podještědí, o.s. 4 Diverzifikace činností pro podnikatele v zemědělství III Diverzifikace ekonomických aktivit v Podještědí III výroba biopaliv výstavba decentralizovaných zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů paliv a energie pro vytápění nebo výrobu elektrické energie a tepla a zařízení pro zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (např. tvarovaná biopaliva pelety, peletky, brikety, apod.). P-1 / str. 4

5 Místní akční skupina MAS Boskovicko PLUS 3 Boskovicko zemědělcům III MAS Krajina srdce 2 Zhodnocení biomasy pro energetické účely III a) diverzifikace činností nezemědělské povahy, b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarových biopaliv. MAS 21 2 Pestrý venkov III biomasa, obnovitelné zdroje energie, bioplynová stanice Místní akční skupina Šluknovsko 3 Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 4 MAS Sokolovsko, o. p. s. 5 Diverzifikace činností zemědělských podniků III podpora vyuţívání obnovitelných zdrojů energie Diverzifikace činností nezemědělské povahy III Rozvoj podnikání; zavádění vyuţívání OZE na území MAS III výstavba zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv Místní akční skupina Šumperský venkov 6 Podpora podnikání III.1.2 výstavba a modernizace bioplynových stanic, kotelen a výtopen na biomasu, popř. zařízení na výrobu 17 tvarovaných biopaliv. MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 1 Výroba biopaliv III výroba paliv z obnovitelných zdrojů Podpora zakládání podniku a jejich výstavba a rekonstrukce kotelen a výtopen na biomasu MAS Vltava, o.s. 3 rozvoje III včetně doprovodných investic Podhorácko, o.p.s. 4 Řemeslníci Podhorácka III.1.2. vč. vyuţívání obnovitelných zdrojů energie Otevřené zahrady Jičínska 6 Místní akční skupina Společná cesta, 4.2 MAS Uničovsko, o.p.s. 2 Zahrada, ve které kvete i podnikání nezemědělské, mikro, bez historie III nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a vyuţití energie z biomasy Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje III vč. vyuţívání energie z biomasy Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků III bioplynová stanice, kotelny a výtopny na biomasu P-1 / str. 5

6 Místní akční skupina Místní akční skupina Krkonoše o.s., 3 Firma III Místní akční skupina Roţnovsko 4 Podpora podnikání v regionu III MAS Krajina srdce 6 podnikání včetně zařízení na výrobu biomasy a zařízení na vyuţití obnovitelných zdrojů a paliv a energie nová výstavba a modernizace zařízení na výrobu a vyuţití energie z biomasy Území zpřístupněné účastníkům CR III pěší a lyţařské trasy a hippostezky mimo území lesů Místní akční skupina Labské skály 7 Trasy a stezky III pěší a lyţařské trasy a hippostezky mimo území lesů Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 4 CESTOVNÍ RUCH III.1.3 Místní akční skupina Roţnovsko 3 Podpora cestovního ruchu III trasy a stezky Stráţnicko místní akční skupina 7 Stráţnicko - cíl turistů III tvorba pěších, lyţařských, vinařských, hipo stezek Stráţnicko místní akční skupina 6 Stráţnicko na kole, na koni a na lyţích III tvorba pěších, lyţařských, vinařských, hipo stezek MAS Via rustica o.s. 3.1 Infrastruktura cestovního ruchu III tvorba pěších, lyţařských, hippostezek Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku 7 Venkovský cestovní ruch III budování pěších a lyţařských tras a hippostezek. Vyhlídky, o.s. 2 Podpora cestovního ruchu III stezky MAS Holicko o.p.s. 3 Holicko kraj cest a Emila Holuba III cesty, cyklostezky a jejich propojení MAS Mikroregionu Frýdlantsko 6 CESTOVNÍ RUCH III vyuţití přírodního dědictví Místní akční skupina Opavsko 1.1 Podpora cestovního ruchu III pěší trasy, doprovodná zeleň MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 6 Vítejte III propustnost krajiny, stezky a hippostezky Otevřené zahrady Jičínska 5 Zahrada, která hledá své příznivce a obdivovatele III stezky a trasy Místní akční skupina ORLICKO 7 Cestovní ruch - šance pro Orlicko III stezky MAS Hlučínsko 5 Podpora cestovního ruchu III.1.3. stezky a trasy Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 1 Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty III V rámci fiche budou také řešeny aktivity na budování a rekonstrukci doprovodné infrastruktury pěších tras, cyklotras, hippostezek a lanových center. P-1 / str. 6

7 Místní akční skupina MAS regionu Poodří, o.s. 1 Cesty poznání venkova III Podchlumí o.s. 4 Rozvoj cestovního ruchu pěší trasy, hippostezky III MAS Horní Pomoraví o.p.s. 3 Atraktivní venkov III stezky a trasy Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 4.9 Turistické trasy III stezky a trasy Usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníţeny negativní dopady na lesní prostředí (ochrana biologické rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek) MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska 5 Navštěvujte náš region III.1.3. budování cyklotras, pěších tras, lyţařských tras, 10 hippostezek Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 3.2 Podnikání v oblasti cestovního ruchu III pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky Podhorácko, o.p.s. 2 Poznej Podhorácko III.1.3. stezky a trasy Region Haná, o.s. 7 Cestovní ruch nekomerční aktivity a kulturní dědictví III pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky Rakovnicko o. p. s. 7 Turistická atraktivita regionu Rakovník III trasy a stezky Podpora venkovské turistiky v Místní akční skupina Podještědí, o.s. 6 Podještědí III stezky MAS Světovina, o.p.s. 4 Podpora cestovního ruchu III stezky a trasy MAS Jemnicko 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příleţitosti III.1.3. rozvoj nabídky pěších a vinařských stezek a hippostezek Místní akční skupina Nízký Jeseník 2 Odpočinek v klidu a pohodě III stezky MAS Přiďte pobejt! o. s. 7 Rozvoj infrastruktury oblasti CR III trasy a stezky Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 3 Od Bouzova vítr věje v Pomoraví se něco děje III.1.3. usměrňování návštěvnosti lesa eliminace negativních 15 dopadů, stezky MAS Moravský kras, o.s. 1 Příleţitost pro objevy III stezky, doprovodná zeleň Znojemské vinařství, o.s. 2 Rozvoj cestovního ruchu III 1.3 stezky Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 6 Podpora cestovního ruchu III stezky P-1 / str. 7

8 Místní akční skupina Místní Akční Skupina Partnerství venkova 3 Partnerství venkova - Podpora cest. ruchu a diverzifikace zemědělců III výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 2 Cestovní ruch nekomerční aktivity a kulturní dědictví III. l.3 10 budování nových pěších a lyţařských tras, hippostezek Místní akcní skupina Mikroregionu Buchlov 6 Lidé a prostředí na Buchlovsku III technická infrastruktura, vzhled obcí + stezky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 5 Rozvoj obcí III technická infrastruktura včetně ČOV a údrţby MAS Sdruţení pro rozvoj Poličska 4 Technické zázemí venkova III veřejných prostranství Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o., 1 Obnova a rozvoj vesnic III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Sdruţení Růţe o.s. 8 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 3 Podmínky pro kultivaci ţivotního prostředí v obcích III V rámci fiche budou podporovány projekty zaměřené na zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich vyuţití pro vytvoření zázemí pro společenské, kulturní, spolkové, enviromentální a spolkové aktivity. Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. 1 Udrţitelný rozvoj venkova III Místní akční skupina Pobeskydí 5 Ţivotní prostředí a infrastruktura III kanalizace a ČOV, péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích, péče o krajinu mimo území obcí a v lesích Místní akční skupina Svitava 4 Infrastruktura obcí to vyţaduje III Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV, vzhled obcí Znojemské vinařství, o.s. 1 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura Sdruţení AV,o.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské krajiny III technická infrastruktura a vzhled krajiny Zlepšení stavu infrastruktury v technická infrastruktura včetně vodohospodářské a Místní akční skupina Podještědí, o.s. 8 Podještědí III zlepšení vzhledu obcí, veřejná prostranství a zeleň Podhorácko, o.p.s. 5 Malebné obce Podhorácka III vč. vodohospodářské infrastruktury P-1 / str. 8

9 STŘEDNÍ HANÁ, o.p.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III infrastruktura včetně vodohospodářské Podhůří Ţelezných hor o.p.s. 1.1 Obnova a rozvoj vesnic III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Obnova a rozvoj vesnic Veřejná Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. 4 prostranství III veřejná prostranství Místní akční skupina Roţnovsko 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Údrţba a zkvalitnění veřejných MAS Via rustica o.s. 1.1 prostranství, informační systémy III veřejné plochy a zeleň MAS Vltava, o.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura veřejná prostranství MAS regionu Poodří, o.s. 4 Venkov - místo pro ţivot III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství Náš domov - atraktivní obce pro Region Pošembeři, o.p.s. 1 bydlení, podnikání a relaxaci III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství LAG Podralsko 1 Obnova a rozvoj vesnic III Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 5 Veřejná prostranství III obnovu a výstavbu místních komunikací, obnovu veřejných prostranství, údrţbu veřejné zeleně, výstavbu chodníků atd. revitalizace a údrţba veřejných prostranství,výsadba a údrţba zeleně Obnova a rozvoj vesnic na území ROZVOJ KRNOVSKA o.p.s 1 MAS Rozvoj Krnovska III technická infrastruktura MAS 21 1 Atraktivní a dostupná obec III vč. vodohospodářské infrastruktury Místní akční skupina Nízký Jeseník 3 Zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí III technická infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Brána do Českého ráje, o.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic III vč. vodohospodářské infrastruktury Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. 6 Obnova a rozvoj vesnic III i údrţba intravilánu obcí MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 4 Obnova a rozvoj vesnic III infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Luţnice, o.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura (vodohospodářská + ČOV) Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. 6 Vesnice naše radost III technická infrastruktura P-1 / str. 9

10 MAS Uničovsko, o.p.s. 4 Zvýšení atraktivity venkova III technická infrastruktura Místní akční skupina Třešťsko 4 Obnova a rozvoj vesnic III ČOV Místní akční skupina Krkonoše o.s., 2 Vzhled obcí III infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí Obnova a rozvoj obcí Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. F1 Hornolidečska III pouze veřejná prostranství Místní akční skupina Hrubý Jeseník 7 Obnova a rozvoj vesnic III včetně ČOV a kanalizací a atraktivit pro CR MAS Litomyšlsko o.p.s. 3 Veřejná prostranství III technická infrastruktura a zlepšení vzhledu obcí Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. 1 Kvalitnější ţivot v našich obcích III zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu 30 obcí MAS Ţeleznohorský region, o.s. 2 Obnova venkova III veřejná prostranství, zeleň Královská stezka o.p.s. 1 Obnova a rozvoj obcí MAS KS III veřejná prostranství, stezky, údrţba zeleně Obnova a rozvoj kvality ţivota na MAS Sokolovsko, o. p. s. 1 venkove III infrastruktura včetně vodohospodářské MAS Třeboňsko o.p.s. 4 Rozvoj obcí III infrastruktura včetně vodohospodářské International Education and Consultation Rozvoj vesnické infrastruktury jako Centre, o. p. s. 2 prostředek zlepšení ţivota obyvatel III vodovody, kanalizace, ČOV MAS Kelečsko Lešensko Starojicko, o.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic III MAS Sedlčansko, o.p.s. 4.2 Ţivotní prostředí v obcích III Údrţba veřejné zeleně nová výsadba veřejné zeleně, Výstavby a úpravy parků Místní akční skupina Společná cesta, 1.1 Zpřístupnění krajiny III revitalizace a výsadby zeleně, včetně její údrţby, k 12 udrţení vody v krajině a zamezení erozí půdy Místní akční skupina České středohoří 2 Vzhled obcí a kvalita prostředí III nejasné alokace str.29 Na cestě k prosperitě o.s. 5 Veřejná prostranství III Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. F1 Kvalitní infrastruktura venkova III vč. vodohospodářské infrastruktury Podchlumí o.s. 6 MAS Říčansko 3 Zlepšení vzhledu obcí a infrastruktury III Integrovaný rozvoj obcí - celkový vzhled obcí a kvalita ţivota III rekonstrukce ČOV, kanalizační sítě, vodovody atd., aktivity vedoucí k tvorbě a rekultivaci veřejných prostranství, P-1 / str. 10

11 MAS Boskovicko PLUS 1 Boskovicko vesnicím III infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. 3 Infrastruktura III technická infrastruktura a vzhled veřejných prostranství zlepšení infrastruktury i vodohospodářské a zlepšení MAS Jemnicko 5 Krásnější vesnice III vzhledu obcí MAS Vladař, o.p.s. 1 Místní akční skupina Společná cesta, 2.1 Otevřené zahrady Jičínska 2 Obnova a rozvoj vesnic na území MAS Vladař III technická infrastruktura Zlepšení stavu veřejných prostranství III revitalizace zeleně včetně její údrţby Plánování a obnova Zahrady jako základ jejího udrţitelného rozvoje III Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu. Místní akční skupina svazku obcí Blatenska, o.p.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic III vzhled veřejných prostranství MAS Světovina, o.p.s. 1 Obnova a rozvoj vesnic III obnova a vytváření veřejných prostranství Bystřička, o.p.s. 2 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III vč. vodohospodářské infrastruktury MAS Karlštejnsko, o.s. 1 Obnova a rozvoj obcí Karlštejnska III technická infrastruktura + vzhled obcí + stezky (pěší, 23 hypo a cyklo) Region Haná, o.s. 3 Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Podhostýnska, o.s. 1 Trvale udrţitelný rozvoj Podhostýnského regionu III Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí, Sníţení negativních dopadu na ţivotní prostředí a přírodu lidskou činností, veřejná prostranství Podmínky růstu a kvalita ţivota na Region Prostějov venkov 3 venkově III infrastruktura včetně vodohospodářské Místní akční skupina Broumovsko+ 1 Venkov - lepší místo pro ţivot III veřejná prostranství, parky, zeleň Místní akční skupina Svatojiřský les, o.s. 3.2 Vodohospodářská infrastruktura III MAS Krajina srdce 3 Zlepšení estetického vzhledu obcí III veřejná prostranství a zeleň MAS Partnerství Moštěnka, o.s. 1 Pohledné vesnice - krásnější region III infrastruktura, veřejná prostranství Místní akční skupina POHODA venkova 4 Infrastruktura III technická infrastruktura včetně vodohospodářské P-1 / str. 11

12 Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. A1 Upravený venkov vlídná tvář našeho regionu III technická infrastruktura, vzhled obcí Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" 3 Okolí III a 15 MAS Zlatá cesta, o.p.s. 2 Cesty k rozvoji a obnově vesnic III mj. kanalizace a ČOV Místní akční skupina Opavsko 2.1 Obnova a rozvoj vesnic III veřejná prostranství a zeleň Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. 4 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a sluţeb v MAS Mikulovsko III vodohospodářská infrastruktura aj. Místní akční skupina Ploština 2 Vzhledné obce MAS Ploština III vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu Místní Akční Skupina Partnerství venkova 1 Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic III technická infrastruktura včetně vodohospodářské a zlepšení vzhledu obcí, veřejná prostranství a zeleň Úprava veřejných prostranství, Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 2.4 rekonstrukce místních komunikací III veřejná prostranství a vodohospodářská infrastruktura Místní akční skupina AKTIVIOS o.s. 2.5 Vodohospodářská infrastruktura III MAS Východní Slovácko 1 Rozvoj infrastruktury na Východním Slovácku III Obnova veřejných prostranství obce Místní akční skupina POHODA venkova 6 Občanská vybavenost II III veřejná prostranství, vzhled obcí MAS Mikroregionu Frýdlantsko 5 Pěkná obec III částečně, mají tam péči o veřejná prostranství Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují 4 Společná CIDLINA, o.s. 5 Podpora zkvalitňování ţivotního prostředí v obcích III Uchování a obnova venkovského prostředí a sluţeb pro občany III Ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí a trvale udrţitelné krajiny, technická infrastruktura Moderní venkov - kvalitní MAS Horní Pomoraví o.p.s. 4 občanské vybavení a sluţby III vč. vodohospodářské infrastruktury Ţivé pomezí Krumlovsko Jevišovicko, o.s. 8 Obnova a rozvoj vesnic III regenerace a obnova veřejných prostranství Zlepšení kvality ţivota v regionu Havlíčkův kraj o.p.s. 4 MAS Havlíčkův kraj III vzhled veřejných prostranství MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 5 Občanské vybavení a sluţby III včetně environmentální výchovy P-1 / str. 12

13 MAS Sedlčansko, o.p.s. 3.2 Kvalitní venkov III zlepšení technické infrastruktury a vzhledu obcí, 32 rekonstrukce kanalizací, vodovodů a ČOV Místní akční skupina Království Jestřebí hory 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova III Obnovovat a udrţovat veř. prostranství a zeleň v obcích a zlepšovat celkový vzhled obcí. Zachovat a rozvíjet prvky kulturního dědictví a uchovat bohatství a 29 rozmanitost obcí a krajiny. Posázaví o.p.s. 3 Aby se nám tu líbilo III veřejná prostranství Občanské sdruţení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" 5 Zázemí III c 25 zázemí pro aktivity i environmentální (preference ekologických principů v projektech) Kulturní dědictví a tradice našeho MAS Sokolovsko, o. p. s. 3 venkova III budování pěších a lyţařských tras a hippostezek. MAS Podlipansko, o.p.s. 1 Venkov a kulturní dědictví III trasy a stezky, veřejná prostranství MAS 21 3 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III pěší trasy a stezky v rámci vedlejšího opatření Region Pošembeři, o.p.s. 3 Návrat ke kořenům - cestou našich předků III stezky a trasy MAS Říčansko 6 Vzdělávání III vzdělávání v oblasti EVVO MAS Sdruţení Západní Krušnohoří 6 Vzdělávání a informace III i projekty environmentální výchovy MAS Podlipansko, o.p.s. 4 Celoţivotní vzdělávání III celoţivotní vzdělávání v oblasti ŢP MAS Ţeleznohorský region, o.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP MAS Blanský les Netolicko o.p.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s. Místní akční skupina Horňácko a Ostroţsko Místní akční skupina Český les, o. s. Ekoregion Úhlava o.s. Český Západ Místní partnerství Místní akční skupina Hlubocko Lišovsko o.p.s. Místní akční skupina Hradecký venkov MAS Mikroregionu Telčsko, o. s. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP nebyly zjištěny s přímým vztahem k ŢP P-1 / str. 13

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 11.7.2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 861 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šimon Černoušek, kontakt: tel.: 222 871 861, e-mail:

Více

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR

Závěrečná zpráva. o Programu LEADER ČR Závěrečná zpráva o OBSAH 1. Shrnutí... 3 2. Přehled o čerpání prostředků na financování Programu LEADER... 5 3. Plnění cílů Programu a dosažené hodnoty indikátorů... 9 Hlavní cíl Programu:... 9 3.1 Plnění

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 26. října 2012 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: Šárka Proskovcová, tel.: 222 871

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 6. prosince 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Šárka Proskovcová, kontakt: tel.: 222 871

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

METODIKA PRO HODNOCENÍ PŘIDANÉ HODNOTY SPOLUPRÁCE

METODIKA PRO HODNOCENÍ PŘIDANÉ HODNOTY SPOLUPRÁCE METODIKA PRO HODNOCENÍ PŘIDANÉ HODNOTY SPOLUPRÁCE Zpracovatelé: MAS Strakonicko, z.s. MAS Vodňanská ryba, z.s. MAS Pomalší o.p.s. MAS Česká Kanada o.p.s. MAS Pošumaví, z.s. ZPRACOVÁNO V RÁMCI PROJEKTU

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Pracovní skupina LEADER

Pracovní skupina LEADER Pracovní skupina LEADER Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ Místní partnerství Valná hromada NS MAS ČR Mělník, MAS Vyhlídky 16. března 2010 Členové PS LEADER 2009-10

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY:

ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- GP Jihočeský kraj) ČÍSLO VÝZVY: 01 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 Počáteční vzdělávání

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011

NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011 NOVINKY LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 1/2011 Vážení čtenáři, po roční odmlce se naše společnost vrací k tradici psaného zpravodaje o novinkách v Luhačovském Zálesí. Důvodem k tomuto kroku je především snaha o lepší

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

6. výzva MAS Podhostýnska

6. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 17. února 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Mgr. Jana Truněčková, kontakt: Jana Truněčková,

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 2. dubna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Alena Šoborová, kontakt: Alena Šoborová, tel.:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více