Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu"

Transkript

1

2 Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu Podle přednášek prof. MUDr. Milana Kvapila, DrSc. (II. interní klinika LF UK, FN Motol), a prof. MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc. (Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň), přednesených na sympoziu nazvaném Diabetická neuropatie častá komponenta diabetu, které proběhlo v rámci 48. diabetologických dnů v Luhačovicích, zpracovala MUDr. Zuzana Zafarová.

3 Diabetická polyneuropatie z pohledu diabetologa Prof. MUDr. Milan Kvapil, DrSC. Diabetické komplikace vznikají pomalu a plíživě. Je pro ně charakteristické, že na sebe pacienta neupozorní až do závažného stadia svého rozvoje. Přitom v počátečních stadiích jsou obvykle dobře zvládnutelné, zatímco bez intervence vedou k závažným stavům. DIABETICKÁ NEUROPATIE je nejčastější mikrovaskulární komplikací diabetu. Podíl postižených diabetiků se udává mezi 25 a 90 %. Příčinou tohoto širokého rozptylu je skutečnost, že jak senzitivně-motorická, tak autonomní neuropatie mohou probíhat dlouho asymptomaticky. Patogeneze je multifaktoriální, uplatňují se vaskulární i metabolické vlivy, ale i rizikové faktory, jako hypertenze, obezita a kouření. Rozvoj diabetické neuropatie nepříznivě ovlivňuje délka trvání diabetu, nedostatečná kompenzace diabetu a kolísání glykemie. Periferní senzitivní diabetická polyneuropatie Periferní senzitivní diabetická polyneuropatie se klinicky projevuje poruchami čití, které zahrnují parestezie, dysestezie, hypestezie a anestezie. Klinická manifestace těchto příznaků je ovlivněna individuální vnímavostí pacienta. S určitými projevy diabetické neuropatie se v průběhu léčby setkáme téměř u každého diabetika. Subjektivní příznaky přitom výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. SENZITIVNĚ-MOTORICKÁ POLYNEUROPATIE je charakterizována pálivými, řezavými a palčivými bolestmi nohou a distálních partií bérců, pocitem neklidu v nohou, mravenčením prstů. Bolesti se objevují většinou v klidu a při zátěži se zmírní. Dalším projevem neuropatie je ztráta citlivosti včetně ztráty vnímání pocitu bolesti a svalová slabost, popř. se zhoršenou kloubní pohyblivostí (motorická neuropatie). to vyšetření ale nepřispěl k objasnění obtíží pacienta. Pacient byl odeslán na neurologické vyšetření, které potvrdilo diagnózu senzitivního polyneuropatického syndromu. Opakované neurologické vyšetření provedené z důvodu neustupujících příznaků vedlo ke stejnému závěru a teprve při třetím vyšetření na neurologii, při němž bylo provedena i EMG, bylo kromě lehké formy senzitivně motorické neuropatie vysloveno podezření na demyelinizaci na dolních končetinách a úžinový syndrom na horních končetinách. Výsledky testů na sympatickou a parasympatickou inervaci byly negativní. Další neurologické vyšetření tento nález potvrdilo spolu s podezřením na projevy míšní léze. Pacient byl hospitalizován na neurologické klinice. Byla provedena lumbální punkce, CT a MR. Nález v mozkomíšním moku odpovídal chronickému zánětu, zobrazovací vyšetření ukázala stenózu páteřního kanálu v rozsahu C3 C6 (při osteochondróze, spondylóze a spondyloartróze), ovšem bez komprese míchy. Stav byl uzavřen jako myelopolyradikulitida, velmi suspektně parainfekční etiologie, plus diabetická polyneuropatie. Zdá se, že pacient prodělal na konci roku 2005 infekci, která se v akutním stadiu klinicky projevila pouze přechodným zhoršením kompenzace diabetu s následným rozvojem neurologických příznaků. Pacient byl úspěšně léčen konzervativně. O 9 měsíců později ovšem zemřel při autonehodě. Tato kazuistika ukazuje, že i jednoznačně vyhlížející klinická situace vyhodnocená jako periferní neuropatie může mít jinou etiologii. Autonomní diabetická polyneuropatie Klinickými koreláty autonomní diabetické polyneuropatie může být náhlá smrt z kardiologických příčin, nepoznaná hypoglykemie, sudomotorické poruchy, posturální hypotenze, porucha vyprazdňování žaludku, průjem či zácpa, močová retence, inkontinence nebo otoky. Dalšími příznaky autonomní diabetické polyneuropatie, které ovšem zůstávají klinicky němé, jsou poruchy regulace bronchiálního průsvitu, klidová tachykardie, vazomotorická dysfunkce nebo dysfunkce pupily. Porucha funkce pupily může být závažná např. při řízení v noci, protože při zpomalené reakci pupily snadno dojde k oslnění řidiče s možnými závažnými následky. Kazuistika 1 U 62letého pacienta došlo v roce 2005 z plného zdraví k rozvoji polyurie a polydipsie. Hodnota glykemie činila 16,2 mmol/l. Byla stanovena diagnóza diabetes mellitus a zahájena léčba dietou a derivátem sulfonylurey (z důvodu nesnášenlivosti metforminu při štíhlé postavě). Po 8 měsících léčby byla glykemie 7,2 mmol/l a glykovaný hemoglobin (HbA 1c ) 4,0 %. Na konci roku 2005 došlo k přechodné dekompenzaci diabetu, ale po zpřísnění léčby se zvýšením dávky gliclazidu bylo dosaženo opět cílových hodnot glykemie. V lednu 2006 se u pacienta náhle objevily parestezie, dysestezie a hypestezie. Stav byl hodnocen jako počínající polyneuropatický syndrom. Další zlepšení kompenzace diabetu však nemělo na neuropatické příznaky žádný znatelný účinek. Pro netypický průběh bylo indikováno podrobné vyšetření: klinické, kompletní laboratorní, onkologický screening a angiologické vyšetření. Žádný z výsledků těch- Klinický obraz AUTONOMNÍ NEUROPATIE je dán postižením jednotlivých systémů. Většinou se jako první manifestuje postižení kardiovaskulárního systému. Dále se příznaky odvíjejí od postižení systému gastrointestinálního, urogenitálního sudomotorického, postižení očí a endokrinních žláz. Kazuistika 2 56letý pacient byl již od 45 let léčen pro diabetes mellitus, který byl diagnostikován během hospitalizace z důvodu sepse a pyelonefritidy. Kromě diabetu měl pacient mediokalcinózu, chronickou intersticiální nefritidu s chronickou renální insuficiencí mírného stupně, hypertenzi, obezitu a depresivní syndrom řešený farmakoterapeuticky. 1

4 Antidiabetickou režimovou i inzulinovou léčbu dodržoval velmi pečlivě, pravidelné diabetologické kontroly po 3 měsících ukazovaly těsnou kompenzaci s HbA 1c průměrně 4 %. Pacient si sám doma kontroloval glykemii. V únoru 2005 si pacient stěžovat na náhle vzniklé návaly pocení. Sám situaci vyhodnotil jako příznak hypoglykemie a zřejmě i za přispění své depresivní poruchy reagoval na situaci během následujících 6 měsíců nedodržováním léčby s důsledkem zhoršení glykemické kompenzace (obr. 1). Po edukaci a úpravě terapie se podařilo postupně znovu cílové hodnoty glykemie vylepšit. Následně ovšem došlo zřejmě vlivem poruchy kompenzace diabetu k rozvoji distální senzitivní neuropatie. Tato kazuistika demonstruje situaci, kdy špatně vyhodnocený příznak autonomní neuropatie (návaly pocení) ovlivnil další rozvoj diabetických komplikací. Ukazuje, že i u velmi dobře kompenzovaného diabetu není možné potenciální rozvoj autonomní neuropatie podceňovat. 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3, HbA 1c (%) Obr. 2. Syndrom diabetické nohy Pocení, suspektní hypoglykemie Obr. 1. Dekompenzace diabetu po špatném vyhodnocení návalů pocení, které byly projevem autonomní neuropatie, jako příznaku hypoglykemie Obr. 3. Charcotova noha Diabetická senzitivní polyneuropatie a syndrom diabetické nohy Nepříjemnou, rizikovou a terapeuticky finančně náročnou komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. Etiologie této komplikace je komplexní, ovšem hlavním rizikovým faktorem jejího rozvoje je periferní senzitivní polyneuropatie. Motorická složka neuropatie vede ke svalové atrofii, deformacím a následnému vysokému plantárnímu tlaku. Senzitivní složka se podílí na vzniku ulcerací necitlivostí na tlak, bolest a teplo, v jejímž důsledku snadno dochází ke zranění. Svůj podíl má i porucha trofiky způsobená arterio-venózními shunty s důsledkem zhoršeného hojení ran. Při kombinaci neurologických abnormalit a různého stupně ischemické choroby dolních končetin snadno dochází k infekci, ulceraci a destrukci hlubokých tkání. Děsivou zkušeností zdravotníků, kteří ošetřují pacienty s diabetickými ulceracemi, je absence bolesti při výkonu, např. i při použití ostrých nástrojů (obr. 2). Specifickým důsledkem syndromu diabetické nohy je Charcotova osteoartropatie. Jedná se o neuroosteoartropatii vznikající po nevelkém traumatu bez podílu infekce, která ovšem vykazuje zřetelné lokální známky zánětu. Tato komplikace vede k deformitám a pacienty invalidizuje (obr. 3). Léčba je velmi svízelná, spíše empirická, a spočívá v klidu a odlehčení končetiny. Diferenciálně diagnosticky je obtížné odlišit komplikace infekční etiologie. V prevenci těchto stavů je velmi důležitá preven- ce a léčba diabetické neuropatie. Nelze zapomínat, že pouze 20 % ulcerací není možné předejít. Závěr Neuropatie je velmi nepříjemným důsledkem diabetu. V průběhu léčby se téměř u každého diabetika objeví příznaky neuropatie. Proto je nutné každý rok u každého diabetika opakovat screeningové vyšetření na přítomnost periferní neuropatie s využitím anamnézy, ladičky a monofilament. Pacienty s diabetickou neuropatií je třeba dispenzarizovat, zařadit do léčby běžná jednoduchá profylaktická opatření včetně používání speciální obuvi. V případě atypického průběhu neuropatie a u klinicky závažných příznaků je indikováno neurologické vyšetření. Důraz je ale kladen vždy na prevenci, protože manifestace příznaků diabetické neuropatie významně zužuje prostor pro léčbu. V takové situaci je nutné zrevidovat antidiabetickou i další terapii a přizpůsobit ji nové situaci. Rozvoj neuropatie je často dlouhodobým a nevyhnutelným důsledkem zhoršení metabolické kompenzace diabetu. Jak vyplývá z uvedených kazuistik: (1) i typické příznaky diabetické polyneuropatie mohou překrývat příznaky organického postižení nervové soustavy, a (2) i při těsné kompenzaci diabetu nelze opomíjet možnost rozvoje diabetické neuropatie. Velmi významným výsledkem účinné prevence a léčby diabetické neuropatie je absence rozvoje diabetické nohy se závažnými ulceracemi. 2

5 Pregabalin v léčbě diabetické neuropatické bolesti Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. Diabetes mellitus je v současné době celosvětově nejčastější příčinou polyneuropatie. Publikované údaje o prevalenci diabetické neuropatie se výrazně rozcházejí. V průměru se podle těchto údajů rozvine neuropatie po 15 letech asi u poloviny diabetiků. U % pacientů s klinicky manifestní neuropatií je přítomna bolest (bolestivá diabetická neuropatie), přičemž bolest se může objevit asi u % diabetiků bez jiných projevů neuropatie. Bolestivá diabetická neuropatie je stále obecně nedostatečně diagnostikována a není vhodně léčena. Epidemiologie neuropatické bolesti u diabetiků Výskyt polyneuropatie a neuropatické bolesti stoupá se závažností poruchy metabolismu glukózy (obr. 4). Epidemiologické údaje ukazují, že zatímco u pacientů s normální glukózovou tolerancí je výskyt polyneuropatie asi 7,4 %, při porušené glykemii nalačno to je již 11,3 %, při porušené glukózové toleranci 13,0 % a u diabetu 28,0 %, a podobně stoupá podíl pacientů s neuropatickou bolestí. Prevalence distální polyneuropatie navíc stoupá s věkem. V nedávno provedené britské studii zahrnující diabetiků se bolestivé symptomy vyskytly u 26 % pacientů bez neuropatie a u 60 % pacientů s těžkou neuropatií. 1 % ,2 7,4 Neuropatická bolest Polyneuropatie 4,2 11,3 NGT PGL PGT Diabetes Obr. 4. Prevalence polyneuropatie a neuropatické bolesti podle poruchy kompenzace glykemie (upraveno podle literatury 2) NGT = normální glukózová tolerance, PGL = porušená glykemie nalačno, PGT = porušená glukózová tolerance Primární aferentní axony typ axonu Aα Aβ Aδ C průměr (mm) ,2 1,5 rychlost vedení m/s ,5 2 Obr. 5. Bolestivá diabetická neuropatie je důsledkem postižení tenkých nervových vláken Aδ a C 8,7 13,0 13,3 28,0 Patofyziologie a projevy neuropatické bolesti Bolestivá diabetická neuropatie je důsledkem postižení tenkých vláken Aδ a C (obr. 5). Neuropatická bolest u diabetu může vzniknout periferními nebo centrálními mechanismy. Periferní mechanismy zahrnují změny v distribuci a expresi sodíkových a vápníkových kanálů, narušení exprese neuropeptidů, vytváření nových výběžků sympatických vláken, periferní senzitizaci, alteraci periferního průtoku krve, atrofii a degeneraci axonů, poškození tenkých vláken a nestabilitu glykemie. Mezi centrální mechanismy patří centrální senzitizace, pučení vláken Aβ do laminy 2. zadního rohu míšního a snížení inhibice cestou descendentních vláken. PARESTEZIE abnormální vjemy nebolestivého charakteru (brnění, mrtvění, pálení nebo píchání), mohou být spontánní nebo vyvolané stimulací. DYSESTEZIE obdobné vjemy, které jsou ale pociťovány jako velmi nepříjemné až bolestivé. HYPERALGEZIE zvýšená citlivost a snížený práh k bolestivým stimulům (bolestivý podnět vyvolá bolest vyšší intenzity, než je obvyklé). ALODYNIE bolest je vyvolána podnětem, který normálně bolest nevyvolá. Bolestivá diabetická neuropatie se typicky vyskytuje u déletrvajícího diabetu s přítomností chronické distální symetrické polyneuropatie. Bolest se objevuje obvykle v klidu, často bývá horší v noci a mívá neuropatický charakter (alodynie, hyperalgezie, pálení apod.). Atypické formy s akutním nebo subakutním začátkem, monofázickým i fluktuujícím průběhem nejsou přímo vázány na chronickou hyperglykemii a bývají přítomné při porušené glukózové toleranci nebo mírně zvýšené glykemii nalačno. Mezi akutní bolestivé neuropatie patří: neuropatie indukovaná léčbou, která vzniká v souvislosti se zahájením intenzivní léčby inzulinem ( inzulinová neuropatie ), ale i při perorální farmakoterapii diabetu, hyperglykemický typ neuropatie, který se objevuje u diabetiků se špatně kompenzovaným diabetem, např. u diabetu I. typu nebo po diabetické ketoacidóze, diabetická neuropatická kachexie, proximální diabetická amyotrofie, která je typická jednostrannou nebo výrazně asymetrickou bolestí v bederní krajině s propagací na přední stranu stehna, brzy se rozvíjí svalová slabost a atrofie. Terapie neuropatické bolesti u diabetiků Přístup k léčbě neuropatické bolesti musí být komplexní. Zahrnuje simultánní intervenci cílenou na základní chorobu, popř. její etiologii, na příznaky zahrnující bolest na komplementární léčbu průvod- 3

6 ních chorob. Za základ léčby každé manifestní diabetické neuropatie se považuje kompenzace diabetu a normalizace glykemie. Snížení rozvoje neuropatie při těsné kompenzaci glykemie je prokázáno u diabetu I. typu, zatímco u diabetu II. typu jsou výsledky velmi variabilní, protože i intenzivní snižování glykemie má pouze částečný nebo vůbec žádný vliv na progresi neuropatie. V 5letém sledování diabetiků II. typu neměla intenzivní antidiabetická léčba v porovnání se standardní péčí na rozvoj neuropatie žádný vliv. 3 Ke stejným výsledkům došlo i 13leté sledování se 160 diabetiky II. typu. 4 V současné době nemáme žádné důkazy, že by kompenzace glykemie ovlivnila již vzniklou neuropatickou bolest. Navíc zatím neexistuje žádný postup, který by byl schopen obnovit funkci postižených nervových vláken. Přímé farmakoterapeutické ovlivnění diabetické neuropatické bolesti se doporučuje při výraznější bolesti nebo dysesteziích. V posledních 2 letech byla publikována řada oficiálních doporučení a revizí starších doporučení pro léčbu neuropatické bolesti a bolestivé diabetické periferní neuropatie. Z nich vychází také nejnovější český Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti, který byl zveřejněn v letošním roce v časopise Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 5 a je dostupný na: Podle tohoto standardu jsou u bolestivé diabetické neuropatie doporučeny jako léky 1. volby tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin), modulátory kalciových kanálů (pregabalin, gabapentin) a inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI duloxetin, venlafaxin). Jako léky 2. a 3. volby standard doporučuje opioidy, tramadol, kyselinu thioktovou a deriváty kyseliny valproové (tab. 1). Cílem podávání těchto přípravků při neuropatické bolesti je významné zmírnění bolesti s přijatelnými nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. Tab. 1. Doporučená léčba bolestivé diabetické neuropatie podle českého standardu Bolestivá diabetická neuropatie Léky 1. volby Léky 2. a 3. volby Pregabalin tricyklická antidepresiva modulátory kalciových kanálů inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu opioidy neopioidní analgetika kyselina thioktová deriváty kyseliny valproové amitriptylin nortriptylin pregabalin gabapentin duloxetin venlafaxin morfin oxycodon tramadol Pregabalin vyvinul profesor chemie Richard Bruce Silverman z Northwestern University v USA. V Evropské unii a USA byl schválen v roce 2004, na trhu je k dispozici od roku Pregabalin je účinný ligand napětím řízeného kalciového kanálu. Snižuje influx kalcia do terminálního neuronu, čímž moduluje uvolňování neurotrans- miterů snižuje vyplavení noradrenalinu, glutamátu a substance P do synaptické štěrbiny (obr. 6). Pregabalin navozuje snížené vyplavování těchto neurotransmiterů pouze za abnormálních podmínek (senzitizace, hyperexcitabilita), zatímco za normálních podmínek tento účinek nevykazuje. Vazba na podjednotku α 2 δ je nezbytná pro analgetické, anxiolytické a antikonvulzivní účinky. Pregabalin se váže na podjednotku α 2 δ napětím řízeného vápníkového kanálu Moduluje uvolňování neurotransmiterů, např. noradrenalinu glutamátu podjednotka α 2 δ substance P Napětím řízený Ca 2+ kanál Presynapse Obr. 6. Mechanismus účinku pregabalinu % reagujících na léčbu Přenašeč neurotransmiteru p <0,01 vs. placebo * p <0,0001 vs. placebo 27 % 22 % 47 % 39 % Vazebné místo pro neurotransmiter Postsynapse Pregabalin není metabolizován na kyselinu gamaaminomáselnou (GABA), není aktivní na receptorech GABA A ani GABA B, není agonistou ani antagonistou GABA a neovlivňuje její vychytávání ani degradaci. Pregabalin se také odlišuje od blokátorů kalciových kanálů, které se vážou na protein podjednotky α 1 (pór) kalciových kanálů. Blokátory kalciových kanálů tyto kanály blokují, a snižují tak krevní tlak a srdeční frekvenci. Naopak pregabalin se váže na přídatný protein α 2 δ a kalciové kanály moduluje. Přestože jsou proteiny α 2 δ exprimovány i v srdci a hladké svalovině, nebyla u nich prokázána specifická vazba pregabalinu. Pregabalin tedy nemá vliv na krevní tlak ani srdeční frekvenci. 62 % 55 % * 43 % 37 % 0 Placebo 150 mg 300 mg 600 mg Placebo 150 mg 300 mg 600 mg n % zlepšení 30% zlepšení Obr. 7. Výsledky metaanalýzy 7 studií s pregabalinem v léčbě bolestivé diabetické neuropatie (upraveno podle literatury 6) 4

7 Účinnost pregabalinu Metaanalýza 7 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií s pregabalinem v léčbě bolestivé diabetické neuropatie 6 ukázala, že léčba pregabalinem v dávkách 150, 300 a 600 mg 1 nebo 2 denně významně a na dávce závislým způsobem zmírňuje bolest. Obr. 7 ukazuje podíl respondentů s minimálně 50% nebo minimálně 30% zmírněním diabetické neuropatické bolesti u jednotlivých dávek pregabalinu. Při léčbě pregabalinem je výhodou jeho příznivý farmakokinetický profil (tab. 2), který má klinický význam např. při porovnání s gabapentinem nebo duloxetinem (tab. 3, 4). Tento profil zajišťuje vysokou biologickou dostupnost a umožňuje rychlé dosažení účinné plasmatické koncentrace, potenciálně rychlou úpravu dávky, podávání bez ohledu na příjem jídla, dávkování 2 denně, a vyžaduje úpravu dávky při renální insuficienci. Porovnání pregabalinu s dalšími léky v terapii neuropatické bolesti Klinické porovnání účinnosti pregabalinu a gabapentinu u pacientů s periferní neuropatií 7 zahrnovalo 44 pacientů s gabapentinem (průměrná dávka mg/den) a 88 s pregabalinem (průměrná dávka 202 mg/den). Ve skupině s pregabalinem došlo po 12 týdnech léčby k většímu poklesu intenzity bolesti podle vizuální analogové stupnice (VAS) (p = 0,008). Navíc byl ve skupině s pregabalinem větší Tab. 2. Farmakokinetický profil pregabalinu Parametr Vlastnosti Klinický význam Absorpce Biologická dostupnost Farmakokinetika Plasmatický poločas Ustálený stav T max 1 h 90 %, bez vlivu jídla lineární 6,3 h h rychlé účinné plasmatické koncentrace stálá dostupnost v celém dávkovacím rozsahu, podávání nezávisle na příjmu jídla klinická odpověď stoupá s dávkou dávkování 2 denně (možno i 3 denně) potenciálně rychlá úprava dávky Vazba na bílkoviny není bez ztráty účinné látky navázané na proteiny Metabolismus nepodléhá bez účinku na játra Vylučování 98 % nezměněno ledvinami úprava dávkování při renální insuficienci Tab. 3. Porovnání farmakokinetického profilu pregabalinu a gabapentinu Parametr Gabapentin Pregabalin Biologická dostupnost % 90 % Maximální plasmatická koncentrace 2 3 h 1,3 h Vazba na plasmatické bílkoviny <3 % 0 Vazba na podjednotku α2δ Biologický poločas 5 7 h 6,3 h Farmakokinetika absorpce nelineární lineární Metabolismus 0 0 Vylučování ledvinami (100% v nezměněné podobě) ledvinami (98% v nezměněné podobě) Dávkování 3 denně 2 3 denně Dávka na snížení neuropatické bolesti mg/den mg/den Dosažení účinné dávky 9 dnů 1 den Interakce antacida snižují biologickou dostupnost o % 0 Tab. 4. Porovnání farmakokinetických vlastností pregabalinu a duloxetinu Parametr Pregabalin Duloxetin Metabolismus 0 v játrech dvěma isoenzymy P450 Vazba na plasmatické bílkoviny 0 cca 96 % Interindividuální farmakokinetická variabilita <20 % % Léky, které nelze současně předepisovat 0 neselektivní ireversibilní inhibitory MOA, fluvoxamin, ciprofloxacin, enoxacin Lékové interakce 0 s léky, které inhibují nebo jsou metabolizovány CYP1A2 nebo CYP2D6 Při težké renální insuficienci (clearance kreatininu <30 ml/min) s úpravou dávky bez sérového monitorování kontraindikace Jaterní insuficience není nutná úprava dávky kontraindikace Nežádoucí účinky závratě, somnolence nauzea, bolesti hlavy, somnolence, sucho v ústech, průjem, insomnie 5

8 % Podíl pacientů se zmírněním neuropatické bolesti alespoň o 50 % 70 60,9 % Pregabalin 40,5 % Gabapentin Obr. 8. Porovnání zmírnění neuropatické bolesti po 12 týdnech léčby pregabalinem a gabapentinem (upraveno podle literatury 7) % Zmírnění neuropatické bolesti podle VAS (%) % S odpovědí na předchozí léčbu gabapentinem 24 % Bez odpovědi na předchozí léčbu gabapentinem 4 % Bez pregabalinu Obr. 9. Zmírnění neuropatické bolesti po 12 měsících léčby pregabalinem u pacientů, kteří reagovali a kteří nereagovali na předchozí léčbu gabapentinem (upraveno podle literatury 8) podíl pacientů, u nichž bylo dosaženo alespoň 50% zmírnění bolesti (p = 0,029) (obr. 8). Otevřená studie, 8 v níž byla hodnocena účinnost pregabalinu podávaného po předchozí léčbě gabapentinem u pacientů s neuropatickou bolestí, zahrnovala jak pacienty, kteří na gabapentin reagovali (snížení skóre bolesti nejméně o 30 %), tak pacienty bez odpovědi na léčbu gabapentinem. Po 6 a po 12 měsících léčby pregabalinem bylo v obou skupinách dosaženo snížení skóre bolesti podle vizuální analogové stupnice o 27 %, resp. o 24 % (obr. 9). Výsledky této studie ukázaly, že přechod z léčby gabapentinem na léčbu pregabalinem může vést k dalšímu zmírnění neuropatické bolesti u pacientů, kteří reagovali na předchozí léčbu gabapentinem, k významnému zmírnění bolesti u pacientů, kteří na ni nereagovali, a ke zlepšení kvality života pacientů s periferní neuropatií. Metaanalýza studií s pregabalinem, duloxetinem a gabapentinem v léčbě diabetické periferní neuropatické bolesti zahrnovala 3 studie s duloxetinem, 6 studií s pregabalinem a 2 studie s gabapentinem. 9 U všech léků bylo dosaženo statisticky významně lepších výsledných ukazatelů v porovnání s placebem. Při nepřímém porovnání duloxetinu a pregabalinem nebyl zjištěn rozdíl v průměrném 24hodinovém skóre bolesti, ale významný rozdíl byl ve stupnici celkového klinického dojmu (Clinical Global Impression CGI) a stupnici celkového hodnocení dojmu změny pacientem (Clinical Global Impression of Change) ve prospěch pregabalinu a ve výskytu závratí ve prospěch duloxetinu. Při srovnání duloxetinu s gabapentinem nebyly zjištěny významné rozdíly. Pregabalin a zmírnění poruch spánku Různé funkční poruchy spojené s bolestí bývají provázeny významnými přidruženými nemocemi, jako je úzkost a deprese nebo poruchy spánku. Nedávno publikovaný přehled 9 klinických studií 10 prokázal, že pregabalin významně snižuje skóre spánkové interference spojené s neuropatickou bolestí. Obr. 10 ukazuje snížení skóre spánkové interference v jednotlivých studiích podle dávek pregabalinu a v porovnání s placebem u pacientů s periferní diabetickou neuropatií nebo postherpetickou neuralgií. Kromě toho bylo prokázáno, že u pacientů s neuropatickou bolestí pregabalin také zlepšuje strukturu spánku. V porovnání s alprazolamem a s placebem prodlužuje dobu spánku s poma- Skóre spánkové interference rozdíl proti placebu 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 DPN PHN DPN/PHN Lesser Rosenstock Tolle Richter Arezzo Sabatowski van Seventer Dworkin Freynhagen a 600 b mg/den Týden 1 Konec sledování Zlepšení *p <0,05, p <0,01, p <0,001, a flexibilní dávka, b fixní dávka Obr. 10. Pregabalin snižuje spánkovou interferenci spojenou s neuropatickou bolestí (upraveno podle literatury 10) DPN = diabetická periferní neuropatie; PHN = postherpetická neuralgie 6

9 % * Stadium I Stadium II Stadium III Stadium IV REM % celkové doby spánku * 6 14 * 19 SWS SWS spánek s pomalými vlnami REM spánek s rychlými pohyby očí * p <0,001 proti placebu p <0,05 proti alprazolamu } 0 Pregabalin Placebo Alprazolam Obr. 11. Pregabalin zlepšuje strukturu spánku u pacientů s neuropatickou bolestí (upraveno podle literatury 11) lými vlnami (stadium III a IV) (obr. 11), které jsou nejdůležitější pro regeneraci mozku. 11 Pregabalin u starších pacientů Incidence neuropatické bolesti se zvyšuje s věkem. Proto je významná otázka její léčby u pacientů vyšších věkových kategorií. Výsledky sloučené analýzy údajů z 11 klinických studií s pacienty s neuropatickou bolestí staršími 65 let ukázaly, že účinnost a bezpečnost pregabalinu je srovnatelná s mladšími nemocnými. Účinnost se mezi mladšími a staršími pacienty nelišila a výskyt nežádoucích účinků (závratě, somnolence) nebyl u starších pacientů vyšší. 12 U starších pacientů s neuropatickou bolestí se doporučuje začínat menší dávkou a tu postupně titrovat podle tolerance nemocného. Pregabalin je u starších pacientů vhodný také z důvodu absence interakcí s jinými léky u této skupiny nemocných s častou polymedikací. Minimum lékových interakcí u pregabalinu U pregabalinu nebyly zjištěny žádné farmakokinetické látkové interakce s jinými léky pro léčbu neuropatické bolesti (antiepileptika, carbamazepin, gabapentin, lamotrigin, phenytoin), ani s jinými často podávanými léky (perorální antidiabetika, inzulin, diuretika, perorální antikoncepce). Opakované perorální dávky pregabalinu podané spolu s oxycodonem, lorazepamem anebo etanolem neměly klinicky významný účinek na dýchání. Pregabalin má pravděpodobně aditivní účinek na poruchu kognitivních a hrubých motorických funkcí vyvolaných oxycodonem, může potencovat účinek etanolu a lorazepamu. Bezpečnost pregabalinu Analýza všech kontrolovaných studiích s pregabalinem ukázala následující výskyt nežádoucích účinků: ospalost ve 29,2 %, závratě ve 22,2 %, sucho v ústech v 9,1 %, mlhavé vidění v 6,4, periferní edémy v 6,1 %, hmotnostní přírůstek v 5,6 % a poruchy koncentrace v 5,6 %. 13 Většina těchto účinků se objevuje asi po 2 dnech léčby, ale postupně ustoupí či zcela vymizí přibližně za 2 3 týdny. I nejčastější nežádoucí účinky vedou ovšem jen ve velmi malém procentu případů k vysazení pregabalinu (závratě ve 3,1 %, ospalost ve 2,6 %). Závěr Základní zásady léčby neuropatické bolesti, které platí i pro pacienty s bolestivou diabetickou neuropatií, zahrnují nutnost pacienta vyslechnout a zabývat se jeho obtížemi. Dalším krokem je stanovení správné diagnózy a určení realistického terapeutického cíle. Kromě těsné kompenzace diabetu je u závažné neuropatické bolesti indikována léčba bolesti podle českých standardů pro neuropatickou bolest. Při výběru terapie první volby je třeba posoudit poměr mezi přínosem a rizikem léčby. Zásadní význam má podávání dostatečné dávky zvoleného léku, kterou je možné postupně zvyšovat. Pacienta je vhodné předem upozornit na vedlejší účinky. Důležitá je také oboustranná trpělivost při čekání na účinek léčby. Při jejím neúspěchu je možné volit kombinaci léků. Literatura 1. Abbott CA, Malik RA, van Ross ER, Kulkarni J, et al. Prevalence and characteristics of painful diabetic neuropathy in a large community-based diabetic population in the U.K. Diabetes Care Oct; 34(10): Epub 2011 Aug Ziegler D, Rathmann W, Dickhaus T, et al. KORA Study Group. Prevalence of polyneuropathy in pre-diabetes and diabetes is associated with abdominal obesity and macroangiopathy: the MONICA/KORA Augsburg Surveys S2 and S3. Diabetes Care Mar;31(3): Epub 2007 Nov Dluhy RG, McMahon GT. Intensive glycemic control in the ACCORD and ADVANCE trials. N Engl J Med Jun 12; 358(24): Epub 2008 Jun 6. 7

10 4. Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, et al. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med Feb 7;358(6): Bednařík J, Ambler Z, Opavský J, et al. Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Cesk Slov Neurol N 2012;75/108: Freeman R, Durso-Decruz E, Emir B. Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a range of doses. Diabetes Care Jul;31(7): Epub 2008 Mar Pérez C, Navarro A, Saldaña MT, et al. Pregabalin and gabapentin in matched patients with peripheral neuropathic pain in routine medical practice in a primary care setting: Findings from a cost-consequences analysis in a nested case-control study. Clin Ther Jul;32(7): Toth C. Substitution of gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med Mar;11(3): Epub 2010 Jan Quilici S, Chancellor J, Löthgren M, et al. Meta-analysis of duloxetine vs. pregabalin and gabapentin in the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain. BMC Neurol Feb 10;9: Roth T, van Seventer R, Murphy TK. The effect of pregabalin on pain-related sleep interference in diabetic peripheral neuropathy or postherpetic neuralgia: a review of nine clinical trials. Curr Med Res Opin. 2010;26: Hindmarch et al. APA, Semel D, Murphy TK, Zlateva G, et al.evaluation of the safety and efficacy of pregabalin in older patients with neuropathic pain: results from a pooled analysis of 11 clinical studies. BMC Fam Pract Nov 5;11: Gajraj NM. Pregabalin: its pharmacology and use in pain management. Anesth Analg 2007;105:

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

GABAPENTIN A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ

GABAPENTIN A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ GABAPENTIN A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ Lejčko Jan KARIM, Centrum léčby bolesti, FN Plzeň Farmakologie gabapentinoidů Gabapentin, pregabalin aminokyseliny a strukturální analogy kyseliny γ-aminomáselné (GABA)

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn

BOLESTIVÉ NEUROPATIE. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno. 1. CS neuromuskulárn ŠKÁLY A DOTAZNÍKY U BOLESTIVÉ NEUROPATIE Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Úvod Dotazníky, skóre, škály: Cílem je poskytnout standardizovaný výstup Podmínkou je proces standardizace těchto

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY SOMATICKÉ NEUROPATIE U DIABETIKŮ

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY SOMATICKÉ NEUROPATIE U DIABETIKŮ STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY SOMATICKÉ NEUROPATIE U DIABETIKŮ 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU (DEFINICE) Předmětem standardu je včasná diagnostika diabetické neuropatie v rámci diabetologického vyšetření

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Světová epidemie diabetes mellitus

Světová epidemie diabetes mellitus 1 Světová epidemie diabetes mellitus Prevalence diabetu podle věkových skupin 200 2010 2030 175 150 188 Miliony 125 100 75 132 50 25 0 20 39 40 59 60 79 Věkové skupiny (roky) Reference: The International

Více

Farmakoterapie neuropatické bolesti

Farmakoterapie neuropatické bolesti Farmakoterapie neuropatické bolesti Sympozium se konalo 24. 11. 2011 v rámci 25. českého a slovenského neurologického sjezdu v Brně. FARMAKOTERAPIE NEUROPATICKÉ BOLESTI Na základě přednášek prof. MUDr.

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová

GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY. Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová GUILLAIN BARÉ SYNDROM Z POHLEDU SESTRY Autor: Kateřina Havelková Spoluautor: Silvia Pekárová Charakteristika onemocnění Jde o autoimunitní chorobu Je způsobené napadením myelinové pochvy nervů, axonů Provokujícím

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu

Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu Standardy péče o diabetes mellitus 2. typu I. Charakteristika standardu 1. Definice a charakteristika předmětu standardu Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou vyznačující se relativním

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

CMG. Neuropatie u mnohočetn. etného myelomu. prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie VFN v Praze NADAČNÍ FOND M Y E L O M A GROUP

CMG. Neuropatie u mnohočetn. etného myelomu. prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie VFN v Praze NADAČNÍ FOND M Y E L O M A GROUP Neuropatie u mnohočetn etného myelomu prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie VFN v Praze ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová skupina spolupracuje

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Sekundární hypertenze - prezentace

Sekundární hypertenze - prezentace Sekundární hypertenze - prezentace MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 4 30. 12. 2013 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Moravskoslezském

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu?

Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Co by měl vědět anesteziolog o diabetu? Milan Kvapil FN v Motole a UK 2. LF Osnova Úvod Diabetes mellitus Hypoglykémie- klinický význam Vliv terapie diabetu na Souvislosti chronických komplikací DM Cílová

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Symetrická distální diabetická polyneuropatie. Josef Bednařík

Symetrická distální diabetická polyneuropatie. Josef Bednařík Symetrická distální diabetická polyneuropatie Josef Bednařík Téma přednášky Klasifikace Epidemiologie Rizikové faktory Průběh Diagnostika Kritéria a skórování Klasifikace diabetické neuropatie (Thomas

Více

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika

Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Farmakodynamické aspekty kombinace SSRI - kazuistika Martin Šíma Odd. klinické farmacie FN Na Bulovce 뤈Ô SSRI Citalopram Escitalopram Fluoxetin Fluvoxamin Paroxetin Sertralin SSRI Základní MÚ inhibice

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno

Syndrom neklidných nohou. Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou korelát t v EMG? Pilotní studie Hana Streitová Eduard Minks,, Martin Bareš I. NK, FN U sv. Anny, Brno Syndrom neklidných nohou -restless legs syndrome (RLS) švédský neurolog Karl

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Levemir 100 j./ml injekční roztok v zásobní vložce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje 100 jednotek insulinum detemirum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice

Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice Diabetes mellitus a jeho komplikace v České republice 21 Milan Kvapil Diabetické asociace ČR 1 I. Počet pacientů s diabetem 2 Zdroj: ÚZIS 3 ÚZIS prevalence diabetu podle terapie 24 27 28 29 Celkem 712

Více

Přílohy: Příloha č.1. Klasifikace a formy diabetické neuropatie (Ambler 1998)

Přílohy: Příloha č.1. Klasifikace a formy diabetické neuropatie (Ambler 1998) Přílohy: Příloha č.1 Klasifikace a formy diabetické neuropatie (Ambler 1998) Symetrické polyneuropatie Senzorickomotorická (dříve nazývaná senzitivně-motorická) Autonomní neuropatie Proximální a distální

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem

Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem 1.0 Titulní strana Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Compliance a adherence pacientů s diabetem mellitem Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející:

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls42544-6/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pexogies 0,088 mg tablety Pexogies 0,18 mg tablety Pexogies 0,7 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Neuropatická bolest periferní a centráln

Neuropatická bolest periferní a centráln Neuropatická bolest periferní a centráln lní nervové soustavy MUDr. Jan Bartoušek Oddělen lení urgentního příjmup Fakultní nemocnice Olomouc Bolest Je varovný signál l pro organismus. Bolest je pociťov

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 30. 10. 2014 4 Souhrn Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v Olomouckém kraji v

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti.

Mast také obsahuje 36 mg propylenglykolu a 140 mg lanolinu v 1 gramu rektální masti. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls41675/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rectogesic 4 mg/g rektální mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glyceroli trinitras:

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast

Léčba hypertenze fixními kombinacemi. MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Léčba hypertenze fixními kombinacemi MUDr. Igor Karen Člen výboru SVL ČLK JEP odborný garant pro AHT a KV oblast Doporučení pro cílové hodnoty TK ESH/ESC* a JNC 7** doporučuje tyto cílové hodnoty :

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika

Současná léčba diabetu. MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Současná léčba diabetu MUDr. V. Loyková Diabetologické centrum II. Interní klinika Klasifikace diabetu Základní rys hyperglykemie Diabetes mellitus 1. typu a)autoimuně podmíněný (včetně LADA) b)idiopatický

Více

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY 1. CHARAKTERISTIKA STANDARDU - DEFINICE SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY Podle WHO je syndrom diabetické nohy definován jako ulcerace nebo destrukce tkání

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls187009/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje glucosaminum

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls7946//2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imigran Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního

Více

Léčba neuropatické bolesti: současný stav a perspektivy. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno

Léčba neuropatické bolesti: současný stav a perspektivy. Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Léčba neuropatické bolesti: současný stav a perspektivy Josef Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Nociceptivní bolest Nociceptivní bolest je adekvátní fyziologickou odpovědí na bolestivé stimuly

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více