cena 39 Kč / ročník 42 Některé věci černobílé jsou Rozhovor s Davidem Novákem na str. 6 Stvoření ženy Do Písma na str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cena 39 Kč / ročník 42 www.i-brana.cz Některé věci černobílé jsou Rozhovor s Davidem Novákem na str. 6 Stvoření ženy Do Písma na str."

Transkript

1 cena 39 Kč / ročník 42 Některé věci černobílé jsou Rozhovor s Davidem Novákem na str. 6 Stvoření ženy Do Písma na str. 24 Foto Jiří Trnka a dědicové, design Ondřej Košťák

2 Milí čtenáři, s probouzejícím se jarem Vás zveme do světa Broučků. Málokterá kniha se udržela na knihkupeckých pultech tak dlouho a ovlivnila tolik generací dětských i dospělých čtenářů jako půvabná Karafiátova pohádka Broučci. Od vydání v roce 1876 přežila monarchii, demokracii, fašismus i komunismus a přes různé pokusy zbavit ji nevhodné náboženské ideologie zůstává dodnes pro malé i velké jedním ze zdrojů poznání základních životních pravd. Jako v zrcadle můžeme v Broučkově životě vidět sami sebe uprostřed neuchopitelného a často nebezpečného světa, můžeme poznávat Pána Boha a jeho vůli, být konfrontováni s omezeností vůle svojí v pevně daném řádu života a umírání. Autoři tématu dubnového čísla Brány zkoumají, do jaké míry je tento pohled na svět nosný i v dnešní době, čím nás může obohatit a čím naopak uškodit. Přestože jsem znal Broučky od malička, je pro mě tato knížka spojena především s jedním prázdninovým zážitkem. S partou spolužáků z Grafické školy jsme trávili týden na jihočeském zámku, kterému vládla kastelánka přezdívaná Rudá kněžna. Nikdy předtím ani potom jsem se nesetkal s prostředím tak prosáklým komunistickou ideologií. Barokní mobiliář jejího zámeckého bytu byl naplněn upomínkovými předměty ze Sovětského svazu, z gotických stěn na nás shlížely protréty Lenina i Stalina, a pod jejich bdělým dozorem jsme si po večerech četli Broučky. Byl to závan jiné dimenze, v níž stačí roztáhnout křídla a vyletět do života. A nad tím Boží bdělé oko - vyšší smysl všeho konání, vyzývající k následování a poslušnosti. K tomu pocit, že děláme něco nelegálního a dětsky statečného. Co z toho nám zůstalo do dospělosti? Nevím. Ale přál bych si opět zaletět pod lešeníčko s Broučky se modlit:...že jsme nestateční lidičkové a že jsme byli neposlušní, aby nám to Pán Bůh odpustil pro milého Syna svého a svým Duchem nás posvětil. Váš Jiří Sedláček vydavatel z obsahu: SLOVO 3 Boží pověření a poddanost Bohu Milan Let ROZHOVOR 6 Některé věci černobílé jsou David Novák TÉMA 10 Svět Karafiátových broučků Noemi Holeková a kol. PŘÍBĚH 22 Pravda Boží vítězí Alena Linzmajerová DO PÍSMA 24 Stvoření ženy David Beňa OZVĚNY DOBY 26 Teolog na vojně Bronislav Kaleta ZE SBORŮ 30 Co je nového v A Rocha? Pavel Světlík K DISKUSI 32 Ekologie SERIÁL - Z LÉKAŘSKÉHO HLEDISKA 34 Bolest patří k životu Hana Středová POST SCRIPTUM 38 Vox populi - vox Dei Otakar Štanc ml. připravujeme: TÉMA 130 let Církve bratrské Miloslav Košťál

3 Boží pověření a poddanost Bohu Matouš 3,17 Ježíšova služba slovem začíná podle Matoušova evangelia kázáním na hoře - nejdelším kázáním, které máme v Bibli zachyceno. Když Ježíš toto kázání skončil, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc (Mt 7,28-29) Ačkoliv lidé znali učení Bible (byli pod vlivem vyučování tehdejších znalců Písma), přeci bylo vyučování Ježíše jiné. Bylo provázeno Boží mocí, mocí z výsosti. Není divu, že se lidé, velekněží a starší Ježíše ptají: Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal? (Mt 21,23) Z jejich přemýšlení vyplývá, že ve hře jsou jen dvě varianty - od lidí, nebo od Boha (z nebe). Ve skutečnosti odpověď znali, ale nechtěli ji uznat. Vždyť věděli, že nikdo nemůže činit taková znamení, který činí Ježíš, pokud s ním není Bůh (Jan 3,2). Slovo moc v Mt 7,29 v překladu B21 překládají jako zmocnění, v ČSP jako pravomoc. Nejde tu o moc ve smyslu síly, nebo dokonce vlastní síly. Taková moc bývá svévolná, nadutá, samospravedlivá a podle Písma je odsouzeníhodná. V Iz 31,1 je Božímu lidu vytýkáno, že spoléhá na koně a vozy, ale nedotazuje se Hospodina. V listu Římanům apoštol Pavel píše, že ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu (Ř 1,8). Na Ježíšově službě je naopak patrné, že slouží ve zmocnění, v pověření, v pravomoci, které přichází z vyšších míst. Jeho služba je provázena znameními, která potvrzují jeho pověření z nebe, a zároveň je zřejmé, že Ježíš se této vyšší autoritě dobrovolně poddává. Dva momenty potvrzující Ježíšovo pověření a poddanost Křest (Mt 3,13nn) - když u řeky Jordán Jan Křtitel křtil (křtem na znamení odpuštění hříchů, což Ježíš nepotřeboval), přišel k němu i Ježíš. Jan Křtitel byl mužem Ducha a rozpoznal, že by měl být pokřtěn spíše on od Pána Ježíše. Ale Ježíš mu odpověděl: Tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Ježíš se vědomě poddává Boží vůli. A Bůh Otec reaguje. Sesílá na Ježíše svého Ducha v podobě holubice a z nebe zaznívá hlas: Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil. Nebeský Otec se přiznává ke svému Synu, shlíží k Ježíšově poddanosti a následně Ježíše potvrzuje jako vyvoleného k úkolu, který nikdo jiný nemůže vykonat. Ježíš je tu, aby zachránil svět, vydobyl lidem spasení. Hned po křtu ale musel Ježíš projít peklem - pokušením na poušti, aby se ukázalo, že je svého

4 vyvolení hoden. Musel odolat ďáblovým svodům, prokázat, že to se svou poddaností Otci a Boží vůli myslí opravdu vážně. Pokud budeme ve svém životě usilovat o Boží povolání, podobné zkoušky, zápasy a pokušení budou přicházet i na nás. Ing. Milan Let (40) kazatel Církve bratrské v Mostě, předtím v Chomutově. Vystudoval energetiku na ZČu v Plzni, 7 let pracoval v ČeZu, v elektrárně Ledvice. Absolvoval dálkové studium ets. S manželkou Dášou mají tři syny (18, 15 a 8 let) a jednu dceru (5 let). Modlitby v Getsemane a cesta kříže (Lk 22,35nn) - události v Getsemane jsou klíčovými a domnívám se, že zároveň nejtěžšími událostmi v celém pozemském životě Ježíše Krista. Byly to okamžiky před nejtěžší zkouškou, které Pána Ježíše stály tolik sil, že při nich potil krev. Nebylo snadné naplnit Boží vůli. Ale Ježíš se jí opět cele poddává, přijímá ji a jde naplnit své povolání. Modlí se: Otče, ne má, ale tvé vůle se staň. Pak je Ježíš zrazen, zatčen, souzen, tupen, mučen, ukřižován. Byla to dlouhá, bolestná, strastiplná cesta, během které mohl Ježíš kdykoliv poprosit svého Otce, aby mu poslal na záchranu legie andělů. Ale jak by se potom splnila Písma, že to tak musí být? (Mt 26,54) Ježíš se cele poddal Boží vůli. Dobrovolně prošel cestou kříže, aby vykonal skutek, který pro něho připravil Bůh - spásu světa. I v těchto událostech Bůh Otec shlédl k Ježíšovi jako k dobrému služebníkovi. Shlédl k jeho oběti za hříchy světa a potvrdil platnost Ježíšovy oběti tím, že ho vzkřísil z mrtvých. Spravedlivý zemřel za nespravedlivé. Obstál ve všech zkouškách. Nikdy neodepřel poslušnost Otci a Boží vůli. Naplnil své poslání. Proto ho Bůh vzkřísil z mrtvých a potvrdil jeho autoritu posadil ho po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména...,všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. (Ef 1,20-22) V prvním listu do Korintu Pavel vysvětluje, jak to bude vypadat na konci věků, až Pán přijde znovu. Odkrývá, že nakonec bude poražena smrt, a tuto skutečnost staví na faktu, že,pod nohy jeho (Ježíšovy) podřídil (Bůh) všecko. A pokračuje: Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. (1K 15,26-28) Pán Ježíš je vítěz a král, naplnil své poslání, a Bůh - svrchovaný a spravedlivý - to potvrdil. I přesto, nebo snad právě proto je Pán Ježíš i teď vědomě poddán, podřízen svému nebeskému Otci. Je mocným, přesto poddaným, a tím dobrým služebníkem svého Otce. Boží pověření přechází na ty, kdo jsou jeho Jednou se Ježíš ptal Šimona Petra, za koho ho lidé pokládají (Mt 16). Dostal různé odpovědi. Pak přišla osobní otázka: Za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr mu odpověděl: Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. A Ježíš mu na to řekl: Blaze tobě, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A pokračuje, řečeno mou parafrází: Na tomto vyznání zbuduji svou církev. Ježíš zde ukazuje na skutečnost, že porozumět Boží pravdě bez Božího zjevení není možné. Že církev proto, aby mohla plnit své poslání, musí rozumět Ježíši Kristu jako Mesiáši, který přišel s posláním od Boha, přijal je a naplnil je. Že když církev bude pevná ve vyznání Ježíš Kristus je Mesiáš, Syn Boha živého, brány pekel ji nepřemohou (Mt 16,18). V těchto slovech je ukryta veliká moc, moc vyznání víry v Ježíše Krista. Jan ve svém evangeliu říká, že těm, kdo přijali Ježíše Krista a věří v jeho jméno, Bůh dal moc stát se Božími dětmi (J 1,12). Jsme oprávněni stát v Božích službách, jsme povoláni být jako Král, jednat jako Král, sloužit Boží vůli. Jsme pověřeni jít tímto světem po podobné cestě, po které šel Ježíš. Jsme oprávněni nést Kristův kříž, poddávat se mu, být pod jeho autoritou. Stát se součástí Boží vůle na zemi (Mt 6,10). Takové následování Ježíše Krista se neobejde bez projevů Boží moci (Sk 9, ), ani bez naší ochoty poddat se, a je-li to Boží vůle, přinést oběť. Přijímejme jeho pověření a poddávejme se jeho vůli. Vždyť Boží vůle pro naše životy je, díky Boží moci, uskutečnitelná. milan let 4

5 Adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 INZERCE Vyšší odborná škola sociální a teologická Dorkas v Olomouci Přátelé, pěkně Vás zdravím z Říčan. Ptám se, zda bych uspěl s žádostí o pět březnových čísel navíc. Zraje v tom našem sboru přemýšlení o navýšení odběru. Vysvětluji jej tak, jak to říkáte Vy: Přečtěte a dejte dál. O církvi a její otevřenosti to vynikajícím způsobem vypovídá, Brána je misijní časopis s dobrou terapií pro naše unavené křesťanství ve sborech. Časopisy, pokud by byly, bych si vyzvedl při nějaké cestě do Prahy. Děkuju. daniel KvaSNičKa, KaZatel v CírKvi BratrSKÉ milá (mně a mnohým) redakce, zdravím vás z třeboňských bahen, kam mne doprovází ovšem Brána, výborný společník do všedních i lázeňských dnů. Mám rád Církev bratrskou a vy mně o ní hodně napovíte. Svěřenou práci na vinici Páně konáte dobře a věrně. P.S. Pokud si polepším, bude mi ctí vás poslat na vytoužené Kajmanské ostrovy S díky vláďa NováK vážení čtenáři, obdrželi jsme otevřený dopis jako reakci na článek S institucemi nejsem vůbec smířen (2/2010) a odpověď na něj. Pro nedostatek místa oba dva uveřejňujeme na webových stránkách našeho časopisu: redakce nabízí denní tříleté studium oboru Sociální a diakonická práce připravující k výkonu profese sociálního pracovníka s kvalifikací podle zákona o sociálních službách. Specifickou profilací tohoto vzdělávacího programu je příprava na sociální práci realizovanou v diakonických organizacích, případně podle osobních dispozic studenta pro uplatnění v křesťanských zařízeních volnočasových aktivit či přímo v církevní sféře v oblasti katechetické, evangelizační nebo pastorační služby. Příslušnost k některé církvi není podmínkou přijetí, uchazeč by však měl mít kladný vztah k diakonickému zaměření vzdělávacího programu a respekt ke křesťanskému zaměření školy. Přijímací řízení probíhá formou individuálního pohovoru na základě motivačního dopisu. Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je 21. května 2010, přijímací řízení proběhne 8. června V případě volné kapacity se bude konat druhé kolo přijímacího řízení, bližší informace budou zveřejněny po uzavření výsledků 1. kola. Součástí školní budovy je též studentská kolej. V rámci Týdne otevřených dveří, který se bude konat dubna 2010 vždy od 8 do 15 hodin, je možno si školu prohlédnout a pohovořit s jejími studenty a pracovníky. Podrobnější informace o vzdělávacím programu a přijímacím řízení lze získat na redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 4/2010, ročník Bratrské rodiny 42, Českobratrské rodiny 68 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 39 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Matěj Hájek, Mgr. Miloš Hejzlar, Anna Chrásková, ing. Peter Komrska, Jana Matulíková, Jiří Sedláček, PhDr. Daniela Sedláčková, Jana Šrámková, MgA., Ing. Karel Fojtík, Mgr. Petr Grulich j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová Vydavatel: KODEX o.p.s. IČ Ev. č. MKČR: E 5080 ISSN X Tisk: GRAFOTECHNA PRINT, s.r.o. Praha objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce. 5

6 vyrůstals v křesťanské rodině a v církvi, co ti to dalo? Mohl jsem osobně zakusit, co znamená křesťanství v praxi. Lidé, které jsem v dospívání poznával, třebaže nebyli andělé, mi byli skvělým příkladem. Na prvním místě rodiče. Měli zdravou víru. Moc o ní Některé věci černobílé jsou v rozhovoru david Novák dovoluje čtenářům nahlédnout pod povrch své víry a svého bytí nemluvili, řekl bych, že se křesťanskými termíny dost šetřilo, ale co rodiče říkali, to žili. Také ve smíchovském sboru jsem poznával lidi, kteří mě měli lidsky rádi, což jsem jako dítě i dospívající dobře vnímal. Navíc co říkali o víře, mělo hlavu a patu. Takže rodinné a církevní prostředí mně učinilo víru lidskou, srozumitelnou a stravitelnou. Pak přišly David Novák (43) vystudoval průmyslovou školu elektrotechnickou, obor silnoproud. Poté vystudoval ets, Fakultu humanitních studií uk a Mezinárodní baptistický seminář (IBTS). Původní zaměstnání elektrikář, poté celocírkevní pracovník se zaměřením na mládež. Během této práce učil na několika středních školách předměty související s filozofií. V současnosti pracuje jako tajemník pro mládež a pro evangelizaci a učí na ets. Vyrůstal ve sboru Praha Smíchov, kde též vedl mládež. Poté byl členem v Praze Dejvicích, kde byl i ve staršovstvu. V současnosti je členem sboru a starším na Praze 13. Je ženatý a s manželkou Danielou má dva syny, devítiletého Adama a šestiletého Martina. krize, především ve vztahu k církvi, ale ony krize nikdy nepřevážily pozitiva. Co se týká rodiny, největším pozitivem bylo povzbuzování. Nešla mně škola, měl jsem problémy se zády, proto jsem dlouho nemohl dělat závodně žádný sport Byl jsem ale vychováván v atmosféře, kdy rodiče ohledně nás dětí neměli přehnané ambice. Od otce jsem často slyšel povzbuzování, říkal, že mě má rád a že je šťastný, že jsem. Zpětně vidím, jak to pro mě bylo v dospívání důležité a do velké míry rozhodující. Znám tě ovšem jako člověka otevřeného světu, pamatuješ si na moment nebo období, kdy jsi vědomě a svobodně překročil nepsané hranice bezpečného prostředí církve? To bylo v době, kdy mně lékařka povolila závodní sport. Začal jsem hrát závodně fotbal, běhat a dělat další sporty. Samozřejmě jsem v různých týmech měl nevěřící kamarády, ale nebyli nijak špatní, takže mě to přitahovalo. Klíčová ale pro mě byla v té době parta a tu jsem měl ve svém sboru. Byla silnější než parta ve sportovních kolektivech. To nakonec rozhodlo. Síla církve a výchovy byla silnější než touha být jinde. Nárazem ve špatném slova smyslu byla vojna. Prožil jsem tam několik těžkých věcí, ale ty mne nakonec spíše posílily. Jaké argumenty, kromě zdravého příkladu, v tobě převážily, žes podržel to, k čemu jsi byl vychováván a veden v dětství? 6

7 Foto Bronislav Matulík Prožíval jsem strach, jestli moje víra není autosugesce nebo jestli to není jen něco převzatého z rodiny. Proto jsem četl knihy zabývající se apologetikou, mluvil s lidmi a hledal odpovědi na otázku, jestli má křesťanství nějaký intelektuální základ. Neuspokojovalo mě, že Kristovo vzkříšení, autorita Bible a další klíčové oblasti křesťanství jsou jen otázkou víry. To pro mě nebyla odpověď, to byla jen víra ve víru. Takže po dlouhém procesu hledání jsem porozuměl, že křesťanství (skrze odpovědi různých autorů a lidí) mi dává lepší odpovědi než cokoliv jiného. Klíčový pro mě byl Kristus a koncept milosti. Samozřejmě, že jsem nepřečetl všechno o náboženstvích a filozofii, ale z toho, co znám, mně nejlépe odpovědělo křesťanství. Nyní sám vychováváš své děti k víře v Krista a pracuješ v církvi na mnoha úrovních, co dalšího ses o křesťanství dozvěděl, co jsi jako dospělý postupně objevoval? Stále víc poznávám, že přes všechnu nejednoznačnost světa, středobodem křesťanství je Kristus. Vždycky jsem to slýchal, alespoň teoreticky to věděl, ale čím jsem starší, tím méně se to pro mě stává frází. Mám na mysli to, že určité věci v životě relativní nejsou! Pravda se dá najít, není to jen relativní pojem. Obávám se, že někdy příliš rychle sklouzáváme k tvrzení, že nic není černobílé atp. Myslím, že některé věci černobílé jsou a že na ně dává Kristus odpověď svým Slovem a v osobní zkušenosti jakkoli vím, že zkušenost je složitě technicky popsatelná. Je to podobné jako se systémem dopravních značek. Nastávají situace, kdy poruším předpisy, jenomže ony platí, i když je občas překročit mohu a musím. Když např. pojedu přes plnou čáru nebo v obci rychleji než padesátkou, protože mám v autě zraněné dítě. Chyba je, když se z těchto výjimek udělá závěr, že nic není černobílé. Na gymnáziu jsi učil studenty filozofii, tzn. přemýšlet, klást si otázky, pochybovat a hledat odpovědi. Co tobě dalo studium filozofie? Tak především jsem se naučil vnímat, že filozofie není křesťanství ani cesta ke křesťanství. Jsou to dva různé obory, mají leccos blízkého, ale v mnohém jsou odlišné. Především proto, že filozofie vychází z lidského rozumu a jím poměřuje životní zkušenost. Filozofie mi pomohla odhalit a reflektovat oblasti, o kterých jsem jen tušil. Mám na mysli oblasti z teorie poznání, pravdy, možnosti lidské svobody, interpretace textu atd. To všechno mě zajímalo a zajímá, i když ne vše, na rozdíl od

8 jiných, zcela chápu. Baví mě uvedené oblasti porovnávat s Písmem. Studium filozofie mi ale předkládalo mnohé otázky, z nichž mnohé zůstaly dodnes nezodpovězené. Otázky smrti, utrpení, smyslu lidské existence, otázky poznání Boha, výkladu textu atp. Pročítal jsem množství knih a autorů a zjišťoval, že mnohé argumenty filozofie sedí, ale neslučují se s křesťanstvím. Proto jsem si musel znovu klást některé otázky a znovu si na ně odpovídat. Někdy jsem si říkal, že v tom dlouhodobě nemohu pokračovat. Kterých filozofů si nejvíce vážíš a kteří ti pomohli chápat svět ještě i z jiných pohledů, než které předkládá Bible a teologie? Ve filozofii se nelze vyhnout Platonovi, oslovila mě jeho myšlenka, že pravda, byť v podobě ideje, existuje, že stojí za to ji hledat a my ji nevytváříme. Dále Kierkegaard a jeho důraz na existenciální rozměr víry. Hovoří o Abrahamovi, který věří, i když je to absurdní. Bůh mu ukazuje zemi, kterou nikdy neviděl, chce po něm, aby svého syna zabil A přesto Abraham věří a poslouchá. Kierkegaard hovoří o absurditě. Samozřejmě tím provokuje. Absurdnem myslí vykročení k něčemu, co člověk nemá pevně v rukou. Jde na základě své víry, neví kam, ale přece jde. A co ti dává styk s konkrétními lidmi, studenty a kantory, kterým je církevní subkultura i myšlení cizí a křesťanství je pro ně jen studijní látka? Jako kazatel jsem obklopen především věřícími lidmi a hrozí mi tedy jistá sociální deformace. Kontakty s nevěřícími mě zdravě uzemňují. Navíc se před nimi nelze ukrýt za zbožné proslovy. Např. když jste v sekulární škole a neumíte učit, tak vám to studenti dají rychle najevo a nelze se vymlouvat na jakousi momentální duchovní krizi, nedostatek inspirace, přetíženost atd. Někdy mě mrzí, že nejsem proaktivnější, co se týká vyznávání své víry. Nesdílím názor některých křesťanů, hlavně nikomu nic nevnucovat. Myslím, že je třeba s druhými o Kristu mluvit, ať přijdeme vhod či v nevhod, ale samozřejmě s úctou. Přiznám, že jsem trochu srab, nevím, jak začít rozhovor Další, možná trochu pokořující věc je, že vlastně nikdo nic o Církvi bratrské neví! Když stojí člověk v čele církve, je v Radě CB, snadno podlehne iluzi, jak je ta naše církev důležitá. Ale mně se skutečně nikdy nestalo, že by někdo věděl o naší církvi! A rozhovorů jsem měl hodně. Rozhovory s lidmi, kteří nevěří, mě celkově obohacují, lidé se ptají, co v církvi dělám, proč věřím, zpochybňují moje jistoty, já zase jejich Uvědomuji si, že ke svému křesťanskému životu potřebuji necírkevní prostředí. Znám tě rovněž jako člověka, který jde tzv. na krev, pořádáš kempy Atletů v akci, účastníš se Kempů přežití atp. Co ses o sobě dozvěděl v mezních situacích? To, že někdy zaměňuji pokoj z Ducha svatého za pokoj plynoucí z plného žaludku. V zátěžových situacích jsem se o sobě dozvěděl, že když ve mně klesají fyzické a psychické rezervy a já jedu jen z podstaty, že nejsem tak dobrým a vyrovnaným člověkem, jak jsem si o sobě myslel. V takové chvíli je důležité toto reflektovat. Kempy Atletů v akci proto nejsou jen o akci, ale také o komunikaci, kdy s účastníky hovoříme, proč a jak jsme jednali, rozhodovali se atp. Zároveň zde je ale i mnoho chvil, kdy člověk v žádné zátěži není. Zajímavé je, že řada lidí se skrze tyto aktivity setkala s Kristem. Poznali, že si o sobě namlouvali něco, co nejsou, a to jim pomohlo nejen k sebepoznání, ale k poznání Krista. Dnes s některými sedím v neděli ve sboru nebo ve staršovstvu. Existují však ještě jiné mezní zkušenosti, které si člověk nezvolí. V loňském roce jsi onemocněl, hrozila smrt, prodělals dvě operace, to nemohlo nezanechat stopy Zaprvé jsem zjistil, že nejsem schopen přijmout vlastní smrt a že se jí bojím. Dřív jsem s lidmi o smrti hovořil a najednou jsem to sám příliš nezvládnul. Nemohl jsem s apoštolem Pavlem říci, že bych chtěl z tohoto těla odejít. Asi bych to jako křesťan neměl říkat, ale lhal bych, kdybych to zamlčel. Chci žít! Druhá věc se týká bolestí. Když přicházely a byly pro mě dlouhé a veliké prodělal jsem v loňském roce osmkrát koliku někdy jsem uvažoval, jestli se mám modlit, aby odezněly?! Styděl jsem se, protože můj vnitřní hlas mi říkal: Proč jsi takto neúpěl, když ti nic nebylo? Teď brečíš, teď se modlíš, a když ti nic není, nemodlíš se. Takže jsem zkusil být férový a nemodlit se. Ale když bolesti překročily snesitelnou mez, nevydržel jsem a modlil se stejně. A ještě jednu stopu bych zmínil. Nemohl jsem nemyslet na dlouhé umírání svého otce, protože krutější scénář jeho umírání by málokdo vymyslel.

9 Nacházíš tedy pomoc v tom, že nám křesťanství dovoluje být slabými lidmi? Určitě. Svět i církev mě posuzuje podle sociální role nebo masky, kterou musím ve společnosti hrát. Podle toho jsem pak pozitivně nebo negativně hodnocen. Ale až pod maskou se skrývá skutečný David Novák, který často prožívá úzkosti, pochybnosti a spoustu jiných věcí, se kterými nemůže vylézat na veřejnost. A právě tím, že mohu přijít ke Kristu se svými heretickými otázkami plnými pochybností, se svojí nevěrou, dokonce i strachem se smrti a zároveň se svým hříchem, můžu u něj nalézat pomoc. Toto je pro mě onen středobod a o to se v životě opírám. Přesto, že jsme se modlili, umíral postupně, rakovina ho rozežírala a já jsem si znovu kladl otázku nad Boží dobrotou. Co to vlastně znamená? Není Boží dobrota ještě něco jiného, než si představujeme? Co když si bolest takto jednou pohraje i se mnou? Přemýšlel jsem nad tím, jak moc naše modlitby ovlivňují to, jestli se nám daří nebo nedaří nedobře. Realita prostě je, že trápení i přes úpěnlivé prosby většinou nekončí happyendem, jak je to popsáno u Joba a jak to nakonec dopadlo, Bohu díky, i v mém případě. Nebojíš se přiznat strach, hrůzu ze smrti, jak ses nakonec vyrovnal s tím, že útěcha věčného života v náruči Kristově nepomáhá tak, jak by povinně nám věřícím měla? Moc mě to nepotěšilo. Zároveň ukázalo, že je to někdy až konfrontace s nějakou mezní zkušeností, která dokonale prověří, na čem stojí moje jistoty a co jsou jen pseudo-jistoty. Prostě nejsem dokončeným křesťanem a jsou oblasti, kde zřejmě nejsem dobrým příkladem. Tohle je jedna z nich. Ale i na tom chci pracovat. Co nezabije, posílí, v čem jsi tedy silnější a naopak, jaké jistoty po přestálých zkušenostech jsi odložil jako nespolehlivé? Mnoho let jsem pracoval s mládeží. Mimo nějaké mimořádné akce jsem málokdy dostával zpětnou vazbu. Takže jsem si celou dobu nebyl jistý, jestli sbory vlastně chtějí, abych to dělal! Ale když jsem onemocněl, překvapilo mě množství projevů lásky a náklonnosti lidí, které jsem třeba ani neznal. Uvědomil jsem si, že spoustě lidí na mně záleží, což mě povzbudilo. Takže silnější jsem o vědomí, že lidi se za mě modlí, mají mě rádi a že vidí smysl v tom, co dělám a co jsem dělal. Druhá věc byla ta, že i když jsem věděl, že nevíme dne ani hodiny, smrt jsem neřešil. Když máte dobré zdraví, nic vás nebolí, máte spoustu plánů, zvládáte mnoho úkolů, na věci konce nemyslíte. A najednou během dne se mi zhroutily všechny jistoty. Takže jsem odložil tuto sebejistotu a učím se žít více tak, abych byl připraven na konec. Když jsem opouštěl bránu nemocnice, ohlédl jsem se a modlil se zhruba následující modlitbu: Prosím, Pane, abych život, který jsi přidal, nepromarnil. děkuji za rozhovor. BroNiSlav matulík 9

10 NOEMI HOLEKOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ 10 duben-2010.indd :43:15 Jiří Trnka a dědicové Za laskavé zapůjčení ilustrací děkujeme Studiu Trnka.

11 Však jestli zmrznou, oni poslušně zmrznou K tématu poslušnosti v Broučcích Jana Karafiáta Karafiátovi Broučci nesporně patří mezi jednu z nejznámějších a nejčtenějších dětských knih v českých zemích. Autor je poprvé vydal anonymně vlastním nákladem v roce Zprvu ale nesklidil velký ohlas. Až po sedmnácti letech Broučky objevil v knihovně Jana Herbena kritik Gustav Jaroš-Gamma. Napsal o nich pochvalnou recenzi do časopisu Čas, v níž Karafiáta nazývá českým Andersenem. Díky tomu již v roce 1894 vyšla první reedice. Do dnešní doby tato knížka byla vydána více než osmdesátkrát. Byla též přeložena do mnoha jazyků, ilustrovala ji řada významných českých výtvarníků od Vojtěcha Preissiga přes Josefa Weniga, Ondřeje Sekoru a Marii Fischerovou-Kvěchovou až k Jiřímu Trnkovi známe je z gramofonových desek s hlasem Karla Högera, natočily se podle nich animované filmy. Modlitba broučků Ó náš milý Bože byla zhudebněna a je součástí zpěvníku Českobratrské církve evangelické. I v Církvi bratrské děti dnes při bohoslužbách zpívají o své touze být poslušný jak Brouček. Můžeme proto bez nadsázky říci, že evangelický farář Jan Karafiát svými Broučky ovlivnil celé generace dětí po více než 130 let. Nabízí se zde však otázka, zda můžeme tento vliv hodnotit jednoznačně kladně; zda Karafiát nepředává z pokolení na pokolení také jistou zátěž, která souvisí s leitmotivem jeho vyprávění o svatojánských broučcích: s tématem poslušnosti. V tomto článku nejprve přiblížím svět Broučků, jak ho Jan Karafiát zobrazil. Potom se v kontextu světa, ve kterém dnes žijeme, zamyslím právě nad Karafiátovým konceptem poslušnosti a budu se ptát, zda ho není třeba přehodnotit. Takové přehodnocení ale nesnižuje hodnotu této kultovní dětské knihy. Spíše naopak. Klade nám totiž otázky, které v Karafiátově době, kdy každý více či méně znal své místo v řádu Božího kosmu, nebyly aktuální. Broučci tak nejsou knihou jen pro děti, ale i pro dospělé: Karafiát nás nutí o poslušnosti přemýšlet i po sto třiceti letech od napsání Broučků. Svět svatojánských broučků Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali, začíná Karafiát své vyprávění, chtělo by se skoro říci svůj román zasvěcení přenesený do světa světlušek, a čtenář se rázem ocitá uprostřed jímavého příběhu o malém Broučkovi, který se přes četná zaškobrtnutí naučí létat a svítit lidem na cestu svou lucerničkou, ožení se s Beruškou a má řadu malých berušek a broučků, kterým poslušně předává své řemeslo. Broučci končí smrtí celé jeho rodiny během kruté zimy. Na hrobečku každého z nich na jaře vyroste bílá chudobička, která tam kvete podnes Karafiátův příběh je tak rozepjatý mezi začátkem a koncem cyklu Broučkova života. Ano, Karafiát nás v této útlé knížce zve do příběhu, který se odehrává především v rámci cyklů; cyklu života a smrti, noci a dne, svícení lucerničkou a spánku, střídání jara, léta, podzimu a nebezpečné zimy, dětství a stáří. Vše tu je v souladu s plynutím času v přírodě, vše se jakoby s obměnami opakuje, zapadá do přirozeného běhu věcí. Je zde předem daný pevně ukotvený řád Boží řád, který je podstatou všeho živého a není z něho možné vychýlení. Každý v něm má své místo, které mu bylo předem určeno. Tak se Brouček ptá maminky: A copak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami! A maminka odpovídá: I ho- 11

12 lečku, to tak musí být, to už Pán Bůh tak chce, a ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit. Brouček tu nemá na vybranou a u Karafiáta je tomu tak dobře. Tato cykličnost je ještě podtržena opakujícími se frázemi, situacemi či modlitbami, jakýmisi refrény v toku vyprávění. To je patrné třeba při opakování fráze a spali a spali a spali, v podstatě doslovně se též několikrát opakuje popis, jak broučci letěli do kostela nebo pili ze zrnka hroznu víno, až se rdělo a přímo vyskakovalo. Opakující se situace někdy mohou navozovat dojem, že tu hrozí nebezpečí monotónnosti, na druhé straně však vyprávění propůjčují atmosféru důvěrně známého a blízkého. Karafiát tu vůbec svět představuje dětem ve vší jeho idyličnosti a kráse na straně jedné, na straně druhé však nevytěsňuje život takový, jaký je. Lze tu vycítit jisté napětí mezi jazykem, kterým Karafiát svůj příběh vypráví, a mezi vlastním příběhem, který je poměrně surový a rozhodně nekončí happy endem, jak to u příběhů pro děti jinak bývá: i smrt tu Karafiát chápe jako součást cyklu života. Autor užívá nespočetně zdrobnělin, které prostupují celý příběh tak, že zjemňují jeho tragiku. I řada biblismů ve vyprávění například při líčení smrti Janinky: A nezeslábly oči její, aniž síla odešla od ní. jako by čtenáře podvědomě odkazovala za skutečný svět, a tak obrušovala hrany nesnadného pozemského údělu Božího stvoření. Broučci pak jsou Karafiátovi předně obrazem lidí. Mají lidské vlastnosti, jako lidé jednají, myslí i cítí. Stejně jako lidé žijí v nesrozumitelném světě, který však milují a přijímají s vděčnou poslušností. Stejně jako lidé pociťují nutnost věřit v Boha, ale je zde patrná hranice, již v paralelách světa broučků a lidí Noemi Holeková (32) vystudovala anglický a český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě uk a židovskokřesťanské vztahy v Centre for the Study of Jewish-Christian Relations v Cambridge ve Velké Británii. V současnosti je doktorandkou na katedře teologické etiky evangelické teologické fakulty uk a pracuje v oddělení publicity a rozvoje Židovského muzea v Praze. Je členkou Církve bratrské. Karafiát nepřekračuje. Bůh zůstává Bohem křesťanství, Kristus se nestává jedním ze svatojánských broučků, o jeho poselství se broučci dozvídají od pána na lešeníčku. Jednotlivé postavy z Broučků jsou zasazeny do zmíněného pevného Božího řádu světa. Máme tu tatínka, maminku a Broučka, kmotříčka, kmotřičku a Berušku, několik vedlejších postav. Svébytně vedle nich stojí Janinka, která představuje ženský pól Karafiátova vyprávění. Je pro všechny v určitém smyslu matkou a zpovědnicí; jejím předobrazem bezpochyby byla Karafiátova skotská mateřská přítelkyně Lady Buchanan, jíž Karafiát Broučky dedikoval. Postavy z Broučků se ke své škodě téměř nevyvíjejí a nejsou příliš individualizované. Nejdynamičtější je postava Broučka. Jeho charakter se v příběhu mění, transformuje, zkrátka a dobře: výchovný aspekt knihy spočívá právě ve zmoudření neposlušného Broučka, v jeho pokání a napravení. Po své změně se ale přestane Brouček dál vyvíjet a stává se stejně statickým jako ostatní postavy. Tento prvoplánový didaktický aspekt knihy však zcela jistě zapadá do dětského černobílého vidění světa. Zároveň ale taky poukazuje na to, jak by 12

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

9/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

9/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 9/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Inzerce Obsah Milí čtenáři, po prázdninové přestávce se opět setkáváme nad stránkami časopisu Brána. Zářijové číslo jsme věnovali

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné Milí čtenáři, na počátku roku trochu statistických údajů: V současné době

Více

4/2012. Ilustrace a design Ondřej Košťák

4/2012. Ilustrace a design Ondřej Košťák 4/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce Obsah Milí čtenáři, vyprávěla mi jedna milá starší sestra svůj životní příběh. Začínal tím, že se jako malé dítě velmi

Více

Co by na to řekl Jan Amos Komenský?

Co by na to řekl Jan Amos Komenský? cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Já na bráchu...... braček na mňa Dva rozhovory se sourozenci v kazatelské službě str. 6 Úcta k životu Odkaz Alberta Schweitzera str. 20 U mesiánských Židů Reportáž

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík cena 39 Kč / ročník 42 www.i-brana.cz Historik musí psát Rozhovor s Jindrou Jarošovou na str. 6 Pohádkový les Ze sborů na str. 30 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek

Více

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Je církev pro silné, nebo pro slabochy?

Je církev pro silné, nebo pro slabochy? 4 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Je církev pro silné, nebo pro slabochy? Naše sbory zahrnují a přijímají dosti lidí nemocných, neúspěšných,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Pro rychlou orientaci

Pro rychlou orientaci Pro rychlou orientaci 2 Od Dona Boska do současnosti O rozvoji salesiánského díla od Dona Boska až do současnosti 12 Naše odpověď 14 O co usilujeme Základní směr salesiánské výchovy 18 Co děláme Cíle a

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Otec Radek Drobisz se loučí s Třincem a míří do nedaleké Skalice

Otec Radek Drobisz se loučí s Třincem a míří do nedaleké Skalice MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 7/VI červenec 2004 Proti dobrovolnému daru Otec Radek Drobisz se loučí s Třincem a míří do nedaleké Skalice Zhruba v polovině července 2004 se naše farnost

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006 Povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. A se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství. Deníček

Více