G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)"

Transkript

1 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před použitím výrobku přečtěte prosím tento návod k použití. Návod k použití G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. [Upozornění použitá v textu] Upozornění Vysvětlení Označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se ho POZOR nevyvarujete, může způsobit menší nebo středně těžké poranění. POZOR Používejte pouze v dobře větraných prostorách Při nedostatečném větrání mohou hořlavá a toxická rozpouštědla způsobit požár, výbuch nebo otravu. První pomoc Zasažení pokožky Zasažené místo omyjte vydatně vodou a mýdlem. Zasažení očí Co nejvíce otevřete oči a alespoň 15 minut vyplachujte čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití Vypláchněte si ústa velkým množstvím vody a bez prodlení vyhledejte lékaře. Dbejte, aby nedošlo k rozlití rozpouštědel Rozlité či unikající roztoky mohou být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem, otravy, zranění nebo koroze. Při úklidu rozlitého roztoku používejte náležitý ochranný oděv. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice Organická rozpouštědla a kyseliny jsou zdraví škodlivé a nesmí přijít do přímého styku s pokožkou. S balením manipulujte opatrně Nesprávnou manipulací může dojít k porušení obalu anebo rozlití výrobku. Tento výrobek užívejte pouze k určenému účelu Tento výrobek je určen pro diagnostické použití in vitro k měření HbA 1c v krevních vzorcích. Správná likvidace Likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy. POZNÁMKA Tento návod k použití uchovávejte s výrobkem pro možné budoucí reference.

2 3/13 4/13 OBSAH Revidováno v září Úvod Před použitím Varování a bezpečnostní opatření Obsah Související komponenty Skladování a stabilita Vzorky Princip analýzy Instalace a kalibrace Postup analýzy Bezpečnostní opatření při používání Referenční údaje (z příkladů analýz z HLC-723G7) Hodnoty měření Hodnocení výsledků Očekávané hodnoty Výkonnostní charakteristiky Přesnost Interference Odběr a manipulace se vzorky Úvod Na základě principu vysoce výkonnostní kapalinové chromatografie je G7 HSi Elution Buffer určen výhradně pro použití s Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7. Není určený pro jiné systémy a nesmí se s jinými systémy používat. G7 HSi Elution Buffer je určený pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A 1c (HbA 1c ) v krevních vzorcích. Glykovaný hemoglobin (GHb) je obecný název pro komplexy, kde glukóza plné krve není enzymaticky vázána na α nebo β řetězce lidského hemoglobinu. V rámci těchto komplexů se nejčastěji vyskytuje komplex nazývaný HbA 1c, ve kterém je glukóza vázána na N-konec β řetězce. HbA 1c je neenzymaticky syntetizovaný ve dvou krocích. Krok 1: Aldehydová skupina glukózy reaguje s volnou amino skupinou valinu na N- konci β-řetězce, aby vytvořila Schiffovu bázi (labilní HbA 1c (L-A 1c )). Krok 2: Stabilní ketoamin (stabilní HbA 1c (s-a 1c )) vzniká reakcí známou jako Amadoriho přeskupení. Protože se L-A 1c (meziprodukt této reakce) rychle mění v závislosti na změnách koncentrací glukózy v plné krvi, je komplex s-a 1c používán k měření HbA 1c. s-a 1c poskytuje lepší indikaci průměrné hladiny glukózy v průběhu posledních 1 až 3 měsíců ke sledování stavu diabetu, protože nekolísá v závislosti na fyziologických faktorech. V minulosti bylo možné přesné měření s-a 1c pouze po odstranění L-A 1c pomocí předošetření. V současnosti lze rychle oddělit (1,2 minuty) s-a 1c a L-A 1c pomocí TSKgel G7 HSi, což umožňuje přesné měření s-a 1c bez nutnosti předošetření. 2. Před použitím Před použitím nejprve zkontrolujte, zda obal a vnější hliníkový obal nejeví známky poškození. Pokud jsou viditelná jakákoli poškození, obraťte se na místního prodejního zástupce společnosti Tosoh. Ověřte si, že je následující dokument součástí balení. Návod k použití 1 kopie 3. Varování a bezpečnostní opatření 1) Tento výrobek je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. 2) Tento výrobek je určený pro použití na Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 pouze ve standardním analytickém režimu. 3) Výrobek se nesmí použít po datu exspirace.

3 5/13 6/13 4. Obsah Pro G7 jsou určeny výhradně tyto typy elučních pufrů. Katalogové č. Popis Obsah balení G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) ml G7 HSi Elution Buffer No. 2 (S) ml G7 HSi Elution Buffer No. 3 (S) ml G7 HSi Elution Buffer jsou pufry organických kyselin. Každý z nich obsahuje méně než 0,05% azidu sodného jako konzervační látku. Analytický režim Použitelné analyzátory Skladovací teplota : Standardní analytický režim : Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 : 4 C až 30 C neotevřené 5. Související komponenty Hemoglobin A1c Calibrator Set Hemoglobin A1c Control TSKgel G7 HSi HSi Hemolysis & Wash Solution (L) HSi Hemolysis & Wash Solution (LL) 6. Skladování a stabilita Katalogové č Všechny neotevřené materiály budou stabilní do data exspirace uvedeného na štítku, pokud jsou skladovány při teplotě 4 C až 30 C. Datum exspirace je vyznačeno na štítcích obalu krabice a hliníkového balení. Po otevření je stabilní 3 měsíce, pokud je skladován při teplotě 4 C až 25 C. 7. Vzorky Vzorky plné krve v primárních zkumavkách obsahující EDTA, NaF, heparin nebo kyselinu citrónovou. 8. Princip analýzy Separace pomocí kolonytskgel G7 HSi je založena na principu vysoce výkonnostní kapalinové chromatografické analýzy (HPLC). Výměníkové kolony kationtů využívají k jejich separaci do celkem šesti frakcí za 1,2 minutu rozdíly v iontových interakcích mezi kationovou výměníkovou skupinou na pryskyřicovém povrchu a komponentami hemoglobinu. HbF, s-a 1c, celkový A 1 mohou být měřeny provedením postupného vymývání pomocí kolony TSKgel G7 HSi a tří elučních pufrů (G7 HSi Elution Buffer No. 1, 2 a 3 (S)) s různými koncentracemi solí. 9. Instalace a kalibrace Ujistěte se, že si přečtete návod k použití přiložený k uživatelské příručce TSKgel G7 HSi, Hemoglobin A1c Calibrator Set, Hemoglobin A1c Control, G7 HSi Elution Buffer a HSi Hemolysis & Wash Solution a také HLC-723G7. Instalace G7 HSi Elution Buffer 1) Stiskněte klávesu STOP na ovládacím panelu systému HLC-723G7, abyste umožnili pohotovostní režim (STAND-BY). 2) Otevřete uzávěr balení elučního pufru. 3) Ujistěte se, že jste vložili hadičku odpovídající barvou instalovanému elučnímu pufru. 4) Jemným zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch a pevně uzávěr zavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu provozu. 5) Stiskněte klávesu MAINTE a poté klávesu REAGENT CHANGE. 6) Na obrazovce REAGENT CHANGE stiskněte klávesy činidel, která mají být vyměněna. 7) Stiskněte klávesu CHANGE. Na displeji se zobrazí potvrzující zpráva. Pokud je vše v pořádku, stiskněte klávesu OK. Instalace HSi Hemolysis & Wash Solution 1) Stiskněte klávesu STOP na ovládacím panelu systému G7, abyste umožnili pohotovostní režim (STAND-BY). 2) Sejměte uzávěr láhve HSi Hemolysis & Wash Solution (hemolyzačního a promývacího roztoku). 3) Vsuňte hadičku do nové lahvičky a našroubujte uzávěr zpět. 4) Stiskněte klávesu MAINTE a poté klávesu REAGENT CHANGE. 5) Stiskněte klávesu H/W a poté klávesu CHANGE. 6) Na displeji se zobrazí potvrzující zpráva. Pokud je vše v pořádku, stiskněte klávesu OK. TSKgel G7 HSi 1) Vyjměte kolonu z jeho obalu a odstraňte koncové uzávěry z obou konců. Koncové uzávěry bezpečně uložte, protože budou potřebné pro uložení kolony. 2) Ověřte, že byla před otevřením termostatu s kolonou k odpojení hadiček ukončena dodávka elučního roztoku do systému analyzátoru (na hlavní obrazovce (první obrazovce) se zobrazí STAND-BY), a vyjměte použitou kolonu. 3) Stisknutím klávesy se šipkou vpravo v dolní části hlavní obrazovky (první obrazovka) zobrazíte klávesu ruční dodávky elučního roztoku. Pomocí kláves druhé obrazovky ovládejte čerpadlo, abyste potvrdili, že eluční roztok proudí z hadičky, která bude připojena k vstupní straně kolona; poté čerpadlo zastavte. Předem si připravte

4 7/13 8/13 papírovou utěrku a dbejte zvláštní opatrnosti, aby eluční roztok z hadičky nevytekl na jednotku analyzátoru. 4) Zkontrolujte správný směr proudění elučního roztoku (podle šipky zobrazené na štítku kolony) a připojte hadičku ke vstupní straně kolony. Na hlavní obrazovce (obrazovka č. 2) ovládejte čerpadlo a zkontrolujte, zda eluční roztok proudí skrze kolonu. Poté vypněte čerpadlo a připojte hadičku na výstupní stranu kolony. 5) Pomocí klávesy PUMP hlavní (druhé) obrazovce ovládáte čerpadlo, abyste si ověřili, že hladina tlaku rychle stoupá a ze spojů hadiček nedochází k únikům. 6) Zvolte REAGENT CHANGE na obrazovce MAINTE a opět nastavte počítadlo kolony. Hemoglobin A1c Calibrator Set 1) Sejměte uzávěr z lahvičky s kalibrátorem. 2) Kalibrátory 1 a 2 nařeďte přidáním 4 ml destilované vody do každé lahvičky a důkladně promíchejte jemným otáčením nahoru a dolů. 3) Naředěné kalibrátory uchovávejte při teplotě 2 C až 8 C a spotřebujte do jednoho týdne. Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití Hemoglobin A1c Calibrator Set. Kalibrace 1) Naředěné kalibrátory 1 a 2 rozdělte po 800 μl do určených kelímků na vzorky. 2) Kalibrátory 1 a 2 umístěte do pozice 1 a 2 prvního stojanu. 3) Přejděte na obrazovku MENU a stiskněte klávesu PARAMETER. 4) Zadejte přiřazené hodnoty pro kalibrátory 1 a 2 do CALIB 1 a CALIB 2. 5) Přejděte na hlavní obrazovku a stiskněte klávesu CALIB, aby byla zvýrazněna obráceně. 6) Stisknutím klávesy START spustíte automatickou kalibraci. Všimněte si, že kalibrace bude opět provedena, pokud se dojde k některým z následujících výsledků. Rozdíl mezi 2. a 3. hodnotou s-a1c (%) přesáhne 0,3 %. Rozdíl mezi 4. a 5. hodnotou s-a 1c (%) přesáhne 0,3 %. Jakýkoli ze čtyř výsledků kalibrátoru se liší od jeho přiřazené hodnoty o 20 % nebo více. Podrobné pokyny naleznete v uživatelském manuálu HLC-723G Postup analýzy Podrobné pokyny naleznete v uživatelském manuálu HLC-723G7. 2) G7 HSi Elution Buffer je určený výhradně pro použití v kombinaci se systémem analyzátoru G7, TSKgel G7 HSi a HSi Hemolysis & Wash Solution uvedených níže a nikdy v žádné jiné kombinaci. Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 TSKgel G7 HSi HSi Hemolysis & Wash Solution (L), (LL) 3) G7 HSi Elution Buffer užívejte vždy v kombinaci s TSKgel G7 HSi stejného čísla šarže. Číslo šarže kolony je vyznačeno jedním velkým písmenem (A, B atd.) na obalu kolony. Štítek elučního pufru zobrazuje písmeno odpovídající číslu šarže kolony, jak je uvedeno níže: Všimněte si, že G7 HSi Elution Buffer No. 3 je kompatibilní se všemi šaržemi. 4) Před použitím ponechte eluční pufry G7 HSi Elution Buffers, aby dosáhly pokojové teploty. 5) Při prvním otevření hliníkového obalu k vložení nasávací hadičky jemně zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch a poté pevně uzávěr lahvičky uzavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu provozu. 6) Nikdy nepoužívejte činidla po datu exspirace vyznačeného na jejich štítcích. Výsledky analýz činidel po exspiraci nejsou spolehlivé. Všimněte si také, že činidla musí být použita do 3 měsíců po otevření (za podmínky, že je kontejner řádně uložen ve stavu vakua). 7) Pokud v hliníkovém obalu zůstane zbytek činidla, který je třeba odstranit z analyzátoru a uložit, jemně zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch, pevně uzávěr lahvičky uzavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu skladování a skladujte při teplotě 4 C až 25 C. 8) Je-li nádoba s elučním pufrem téměř prázdná, vyměňte ji. Do nové nádoby s elučním pufrem nikdy nepřelévejte zbytek ze starší; výsledky analýz s takovým pufrem by byly nespolehlivé. 12. Referenční údaje (z příkladů analýz z HLC-723G7) Formát 0 Kontrola 11. Bezpečnostní opatření při používání 1) Pečlivě si přečtěte pokyny obsažené v návodu k použití a související pokyny pro použití uvedené v TSKgel G7 HSi, Hemoglobin A1c Calibrator Set, Hemoglobin A1c Control a HSi Hemolysis & Wash Solution.

5 9/13 10/13 Formát 0 Vzorek 16. Výkonnostní charakteristiky 1) Ředění / linearita Byly prováděny testy s normálními vzorky naředěnými různými procentuálními faktory pomocí HSi Hemolysis & Wash Solution ke stanovení vlivu na hodnotu s-a 1c. Byla pozorována linearita pro celkovou plochu a v rozmezí 500 až Hodnoty měření Hodnoty měření (%) představují procento každého vrcholu hodnot ve vztahu k celkové ploše (s výjimkou předního vrcholu (FP)). Všimněte si, že nejmenší zobrazovaná jednotka měření je 0,1 %. 14. Hodnocení výsledků Kontrola kvality Jako prostředek sledování a hodnocení přesnosti a analytické výkonnosti se doporučuje provádět každodenní analýzy kontrolních vzorků. Pokud se objeví jedna nebo více hodnot kontrolního vzorku mimo přípustné rozmezí, je třeba před ohlášením výsledků pacienta prověřit validitu kalibrační křivky. V souladu s nejpřísnějšími předpisy regulačního úřadu, pod nímž laboratoř působí, je třeba dodržovat standardní laboratorní postupy. 15. Očekávané hodnoty Referenční rozmezí (nediabetik): HbA 1c (s-a 1c ) 4,0 % - 6,0 % (průměr 5,0 %, SO 0,5 %) Ref.: Americká společnost pro diabetes. Standardní lékařská péče o pacienty s diabetem mellitus. Diabetes Care 2000; 23 (Suppl. 1), S Hodnoty uvedené v tomto návodu k použití byly stanoveny metodami ověřenými NGSP (Národní standardizační program pro glykovaný hemoglobin). Je známo, že vztah mezi výsledky HbA 1c ze sítě NGSP (%) a sítě IFCC (Mezinárodní federace pro klinickou biochemii a laboratorní medicínu) (mmol/mol) je vyjádřen pomocí následující rovnice (Viz NGSP = 0,09148 x IFCC + 2,152 Koncentrace s-a 1c (%) Celková plocha hemoglobinu (g/dl) ) Výtěžnost Níže uvedená tabulka ukazuje poměry výtěžnosti pro dva typy vzorků smíchaných v různých procentuálních faktorech. Vysoký vzorek (poměr) Nízký vzorek (poměr) Hodnota měření s-a 1c (%) Teoretická hodnota s-a 1c (%) Výtěžnost (%) ) Korelace Níže uvedený graf znázorňuje korelaci hodnot s-a 1c pro analyzátory HLC-723G7 a HLC-723GHbV. Všimněte si, že hodnoty s-a 1c jsou kalibrovány tak, aby byly vysledovatelné v JDS (Japonská společnost pro diabetes) šarži 2.

6 11/13 12/13 Glukóza Hb (%) L-A1C+ s-a1c Kyanatan sodný 17. Přesnost 1) Reprodukovatelnost v rámci cyklu (n = 24) Reprodukovatelnost v rámci cyklu (n = 24) pro hodnotu s-a 1c (%) se třemi typy kontrolních vzorků jsou uvedeny níže. Nízký Střední Vysoký PRŮMĚR SO CV % Acetaldehyd Hb (%) L-A1C+ s-a1c 2) Reprodukovatelnost mezi cykly (n = 20) Reprodukovatelnost mezi cykly (n = 20) měřená jednou denně po dobu 20 dnů pro hodnotu s-a 1c (%) s dvěma typy kontrolních vzorků jsou uvedeny níže. Hb (%) L-A1C+ s-a1c 18. Interference Nízký Vysoký PRŮMĚR SO CV % Látka je považována za interferující, pokud výtěžnost známého vzorku spadá mimo 10% rozmezí přijatelnosti. Koncentrace interferujících látek v tomto návodu k použití jsou vyjádřeny v jednotkách mg/dl. Konverzi na jednotky g/l lze provést pomocí následující rovnice. mg / dl g/l = Žádný vliv nebyl pozorován u koncentrace nižší než 1000 mg/dl pro glukózu, 50 mg/dl pro kyanatan sodný a 50 mg/dl pro acetaldehyd. 2. Pro následující látky nebyl zjištěn žádný vliv do koncentrací uvedených v tabulce. Volný bilirubin Konjugovaný bilirubin Žluč Aspirin Kyselina askorbová Kyselina močová do 18 mg/dl do 20 mg/dl do 2860 hustoty formazinu do 50 mg/dl do 50 mg/dl do 50 mg/dl 3. Přítomnost HbD, HbS ani HbC neinterferuje s analýzou. Vysoké hladiny HbF a specifických typů hemoglobinových variant mohou interferovat s analýzou. 19. Odběr a manipulace se vzorky Pro analýzu je potřebný vzorek plné krve. Není nutná žádná zvláštní příprava.

7 13/13 Vzorek žilní krve je odebrán asepticky. Vzorky krve v primárních zkumavkách, které obsahují EDTA, NaF, heparin a kyselinu citrónovou, mohou být před analýzou uloženy 24 hodin při teplotě 25 C nebo 14 dnů při teplotě 4 C. Symboly na štítcích výrobku Objem netto (po naředění pro lyofilizovaný materiál) Pouze pro uvedené kolony TOSOH CORPORATION BIOSCIENCE DIVISION Shiba-Koen First Bldg , Shiba, Minato-ku, , Tokio, Japonsko Telefon: Fax: TOSOH EUROPE N.V. Transportstraat 4 B-3980 Tessenderlo, Belgie Telefon: Fax: Tato příručka se nesmí tisknout ani kopírovat, a to ani vcelku ani po částech, bez písemného souhlasu TOSOH CORPORATION. Změna této příručky vyhrazena bez předchozího oznámení.

TSKgel G7 HSi. Návod k použití. Bezpečnostní opatření. [Upozornění použitá v textu]

TSKgel G7 HSi. Návod k použití. Bezpečnostní opatření. [Upozornění použitá v textu] 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

AIA-PACK B12 POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚČEL POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

AIA-PACK B12 POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚČEL POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. B12-010410 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ AIA-PACK B12 AIA-PACK B12 je určen pro

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

PaintManager pro Selemix Spectro Module. Školení

PaintManager pro Selemix Spectro Module. Školení PaintManager pro Selemix Spectro Module Školení Cíl Cílem této prezentace je představit hlavní vlastnosti nového Spectro Modulu pro PaintManager Selemix a projít důležité kroky potřebné pro vytvoření receptury

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET NÁVOD K OBSLUZE Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

ST AIA-PACK CK-MB DODÁVANÝ MATERIÁL ÚČEL POUŽITÍ POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ

ST AIA-PACK CK-MB DODÁVANÝ MATERIÁL ÚČEL POUŽITÍ POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ EU rev. CKMB-010212 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK CK-MB ST AIA-PACK CK-MB je

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 PHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY 977261 400ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno 20.10.2006 Revize č.:1 1. OZNAČENÍ LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Název výrobku: NICEDAY 977261

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

MG 18 z Masážní přístroj Návod k použití

MG 18 z Masážní přístroj Návod k použití MG 18 CZ z Masážní přístroj Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky 1. Použití

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Plus. Uživatelský manuál

Plus. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Informace o produktu Trigmaster Plus v sobě kombinuje funkci přijímače a vysílače. Technologie Auto-Sensing analyzuje status připojení Trigmaster Plus a určí, ve kterém režimu má zařízení

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08. 2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lp(a) Control Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod:

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod: Redukční ventil Micro Matic Premium Návod: Před použitím čtěte pozorně! Používání: K tomu aby jste použili plyn z plynové lahve musíte zredukovat vysoký tlak v lahvi (až okolo 230barů) na doporučený pracovní

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ! 1. OZNAČENÍ LÁTKY RESP. PŘÍPRAVKU A PODNIKU Obchodní název Výrobce/dodavatel LITHOFIN AG Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen Telefon +49 (0)7024 94 03-0 Úsek podávající informace Labor Telefon

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr rychlý start" easyapple.cz ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr rychlý start easyapple.cz ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start 1 Upozornění Podrobnější informace týkající se zařízení ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometru naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení.

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548

910 Industry Drive Pod Cihelnou 23 Seattle, WA 98188 USA 161 00 Praha 6 (206) 575-8068; (800) 526-4925 +420233335548 Datum revize: 02/2008 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fibrinogen + Calibrator Doporučený účel použití látky/přípravku: diagnostická

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 10 ML. 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Sativex oromucosal spray Orální sprej

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 10 ML. 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Sativex oromucosal spray Orální sprej ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 10 ML 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Sativex oromucosal spray 2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden mililitr obsahuje: 38-44 mg Cannabinis sativae folii cum flore extractum

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5 Experiment C-5 Spalování CÍL EXPERIMENTU Studium procesu hoření a spalování. Měření hladiny kyslíku v průběhu hoření svíčky. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 Oxymetr NUL 205 POMŮCKY

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml

BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml BEZPEČNOSTNÍ LIST PRO-TEC LUBRICATION SYSTEM CLEANER (čistič mazací soustavy) 375 ml Stránka: 1 Datum vydání: 12/09/2014 Revize č.: 1 Oddíl 1: Identifikace látky nebo směsi a společnosti nebo podniku 1.1.

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ EU rev. RBC-010510 Pozor: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. AIA-PACK RBC FOLATE Pro kvantitativní měření folát v červených

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

laboratorní technologie

laboratorní technologie Testování analyzátoru Premier Hb9210 TM Malášková L. Úvod Hemoglobin dospělého člověka je obvykle tvořen HbA (97 % z celkového množství), HbA 2 (2,5 %) a HbF (0,5 %). HbA se skládá ze čtyř polypeptidových

Více

AIA-PACK FOLATE POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚČEL POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

AIA-PACK FOLATE POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚČEL POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. FOL-010710 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ AIA-PACK FOLATE AIA-PACK FOLATE je určen

Více

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě

INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě INTEX OWNER'S MANUAL Zabudovaná elektrická pumpa Built-in Fast-Fill Model AP620A 220 240 V~ 50 Hz 90 W Upozornění Nikdy nenechávejte spát malé dítě na nafukovací posteli. Při manipulaci s výrobkem nikdy

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Greenmaster Liquid STEP Liquid. Bezpecnostnl List. podle narízení EK 1907/2006/ES. Číslo revize: 4. 1. NÁZEV LÁTKY/PRlPRAVKU A JMÉNO FIRMY/PODNIKU

Greenmaster Liquid STEP Liquid. Bezpecnostnl List. podle narízení EK 1907/2006/ES. Číslo revize: 4. 1. NÁZEV LÁTKY/PRlPRAVKU A JMÉNO FIRMY/PODNIKU Datum vydání: 12/12/2011 Bezpecnostnl List podle narízení EK 1907/2006/ES Číslo revize: 4 1. NÁZEV LÁTKY/PRlPRAVKU A JMÉNO FIRMY/PODNIKU Identifikace látky/přípravku Kód výrobku: 3103.01.42 Název výrobku:

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

7 747 006 081 05/2006 CZ

7 747 006 081 05/2006 CZ 7 747 006 081 05/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul SM10 Solární modul pro EMS Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost............................. 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více