G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)"

Transkript

1 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před použitím výrobku přečtěte prosím tento návod k použití. Návod k použití G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. [Upozornění použitá v textu] Upozornění Vysvětlení Označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se ho POZOR nevyvarujete, může způsobit menší nebo středně těžké poranění. POZOR Používejte pouze v dobře větraných prostorách Při nedostatečném větrání mohou hořlavá a toxická rozpouštědla způsobit požár, výbuch nebo otravu. První pomoc Zasažení pokožky Zasažené místo omyjte vydatně vodou a mýdlem. Zasažení očí Co nejvíce otevřete oči a alespoň 15 minut vyplachujte čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití Vypláchněte si ústa velkým množstvím vody a bez prodlení vyhledejte lékaře. Dbejte, aby nedošlo k rozlití rozpouštědel Rozlité či unikající roztoky mohou být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem, otravy, zranění nebo koroze. Při úklidu rozlitého roztoku používejte náležitý ochranný oděv. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice Organická rozpouštědla a kyseliny jsou zdraví škodlivé a nesmí přijít do přímého styku s pokožkou. S balením manipulujte opatrně Nesprávnou manipulací může dojít k porušení obalu anebo rozlití výrobku. Tento výrobek užívejte pouze k určenému účelu Tento výrobek je určen pro diagnostické použití in vitro k měření HbA 1c v krevních vzorcích. Správná likvidace Likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy. POZNÁMKA Tento návod k použití uchovávejte s výrobkem pro možné budoucí reference.

2 3/13 4/13 OBSAH Revidováno v září Úvod Před použitím Varování a bezpečnostní opatření Obsah Související komponenty Skladování a stabilita Vzorky Princip analýzy Instalace a kalibrace Postup analýzy Bezpečnostní opatření při používání Referenční údaje (z příkladů analýz z HLC-723G7) Hodnoty měření Hodnocení výsledků Očekávané hodnoty Výkonnostní charakteristiky Přesnost Interference Odběr a manipulace se vzorky Úvod Na základě principu vysoce výkonnostní kapalinové chromatografie je G7 HSi Elution Buffer určen výhradně pro použití s Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7. Není určený pro jiné systémy a nesmí se s jinými systémy používat. G7 HSi Elution Buffer je určený pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A 1c (HbA 1c ) v krevních vzorcích. Glykovaný hemoglobin (GHb) je obecný název pro komplexy, kde glukóza plné krve není enzymaticky vázána na α nebo β řetězce lidského hemoglobinu. V rámci těchto komplexů se nejčastěji vyskytuje komplex nazývaný HbA 1c, ve kterém je glukóza vázána na N-konec β řetězce. HbA 1c je neenzymaticky syntetizovaný ve dvou krocích. Krok 1: Aldehydová skupina glukózy reaguje s volnou amino skupinou valinu na N- konci β-řetězce, aby vytvořila Schiffovu bázi (labilní HbA 1c (L-A 1c )). Krok 2: Stabilní ketoamin (stabilní HbA 1c (s-a 1c )) vzniká reakcí známou jako Amadoriho přeskupení. Protože se L-A 1c (meziprodukt této reakce) rychle mění v závislosti na změnách koncentrací glukózy v plné krvi, je komplex s-a 1c používán k měření HbA 1c. s-a 1c poskytuje lepší indikaci průměrné hladiny glukózy v průběhu posledních 1 až 3 měsíců ke sledování stavu diabetu, protože nekolísá v závislosti na fyziologických faktorech. V minulosti bylo možné přesné měření s-a 1c pouze po odstranění L-A 1c pomocí předošetření. V současnosti lze rychle oddělit (1,2 minuty) s-a 1c a L-A 1c pomocí TSKgel G7 HSi, což umožňuje přesné měření s-a 1c bez nutnosti předošetření. 2. Před použitím Před použitím nejprve zkontrolujte, zda obal a vnější hliníkový obal nejeví známky poškození. Pokud jsou viditelná jakákoli poškození, obraťte se na místního prodejního zástupce společnosti Tosoh. Ověřte si, že je následující dokument součástí balení. Návod k použití 1 kopie 3. Varování a bezpečnostní opatření 1) Tento výrobek je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. 2) Tento výrobek je určený pro použití na Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 pouze ve standardním analytickém režimu. 3) Výrobek se nesmí použít po datu exspirace.

3 5/13 6/13 4. Obsah Pro G7 jsou určeny výhradně tyto typy elučních pufrů. Katalogové č. Popis Obsah balení G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) ml G7 HSi Elution Buffer No. 2 (S) ml G7 HSi Elution Buffer No. 3 (S) ml G7 HSi Elution Buffer jsou pufry organických kyselin. Každý z nich obsahuje méně než 0,05% azidu sodného jako konzervační látku. Analytický režim Použitelné analyzátory Skladovací teplota : Standardní analytický režim : Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 : 4 C až 30 C neotevřené 5. Související komponenty Hemoglobin A1c Calibrator Set Hemoglobin A1c Control TSKgel G7 HSi HSi Hemolysis & Wash Solution (L) HSi Hemolysis & Wash Solution (LL) 6. Skladování a stabilita Katalogové č Všechny neotevřené materiály budou stabilní do data exspirace uvedeného na štítku, pokud jsou skladovány při teplotě 4 C až 30 C. Datum exspirace je vyznačeno na štítcích obalu krabice a hliníkového balení. Po otevření je stabilní 3 měsíce, pokud je skladován při teplotě 4 C až 25 C. 7. Vzorky Vzorky plné krve v primárních zkumavkách obsahující EDTA, NaF, heparin nebo kyselinu citrónovou. 8. Princip analýzy Separace pomocí kolonytskgel G7 HSi je založena na principu vysoce výkonnostní kapalinové chromatografické analýzy (HPLC). Výměníkové kolony kationtů využívají k jejich separaci do celkem šesti frakcí za 1,2 minutu rozdíly v iontových interakcích mezi kationovou výměníkovou skupinou na pryskyřicovém povrchu a komponentami hemoglobinu. HbF, s-a 1c, celkový A 1 mohou být měřeny provedením postupného vymývání pomocí kolony TSKgel G7 HSi a tří elučních pufrů (G7 HSi Elution Buffer No. 1, 2 a 3 (S)) s různými koncentracemi solí. 9. Instalace a kalibrace Ujistěte se, že si přečtete návod k použití přiložený k uživatelské příručce TSKgel G7 HSi, Hemoglobin A1c Calibrator Set, Hemoglobin A1c Control, G7 HSi Elution Buffer a HSi Hemolysis & Wash Solution a také HLC-723G7. Instalace G7 HSi Elution Buffer 1) Stiskněte klávesu STOP na ovládacím panelu systému HLC-723G7, abyste umožnili pohotovostní režim (STAND-BY). 2) Otevřete uzávěr balení elučního pufru. 3) Ujistěte se, že jste vložili hadičku odpovídající barvou instalovanému elučnímu pufru. 4) Jemným zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch a pevně uzávěr zavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu provozu. 5) Stiskněte klávesu MAINTE a poté klávesu REAGENT CHANGE. 6) Na obrazovce REAGENT CHANGE stiskněte klávesy činidel, která mají být vyměněna. 7) Stiskněte klávesu CHANGE. Na displeji se zobrazí potvrzující zpráva. Pokud je vše v pořádku, stiskněte klávesu OK. Instalace HSi Hemolysis & Wash Solution 1) Stiskněte klávesu STOP na ovládacím panelu systému G7, abyste umožnili pohotovostní režim (STAND-BY). 2) Sejměte uzávěr láhve HSi Hemolysis & Wash Solution (hemolyzačního a promývacího roztoku). 3) Vsuňte hadičku do nové lahvičky a našroubujte uzávěr zpět. 4) Stiskněte klávesu MAINTE a poté klávesu REAGENT CHANGE. 5) Stiskněte klávesu H/W a poté klávesu CHANGE. 6) Na displeji se zobrazí potvrzující zpráva. Pokud je vše v pořádku, stiskněte klávesu OK. TSKgel G7 HSi 1) Vyjměte kolonu z jeho obalu a odstraňte koncové uzávěry z obou konců. Koncové uzávěry bezpečně uložte, protože budou potřebné pro uložení kolony. 2) Ověřte, že byla před otevřením termostatu s kolonou k odpojení hadiček ukončena dodávka elučního roztoku do systému analyzátoru (na hlavní obrazovce (první obrazovce) se zobrazí STAND-BY), a vyjměte použitou kolonu. 3) Stisknutím klávesy se šipkou vpravo v dolní části hlavní obrazovky (první obrazovka) zobrazíte klávesu ruční dodávky elučního roztoku. Pomocí kláves druhé obrazovky ovládejte čerpadlo, abyste potvrdili, že eluční roztok proudí z hadičky, která bude připojena k vstupní straně kolona; poté čerpadlo zastavte. Předem si připravte

4 7/13 8/13 papírovou utěrku a dbejte zvláštní opatrnosti, aby eluční roztok z hadičky nevytekl na jednotku analyzátoru. 4) Zkontrolujte správný směr proudění elučního roztoku (podle šipky zobrazené na štítku kolony) a připojte hadičku ke vstupní straně kolony. Na hlavní obrazovce (obrazovka č. 2) ovládejte čerpadlo a zkontrolujte, zda eluční roztok proudí skrze kolonu. Poté vypněte čerpadlo a připojte hadičku na výstupní stranu kolony. 5) Pomocí klávesy PUMP hlavní (druhé) obrazovce ovládáte čerpadlo, abyste si ověřili, že hladina tlaku rychle stoupá a ze spojů hadiček nedochází k únikům. 6) Zvolte REAGENT CHANGE na obrazovce MAINTE a opět nastavte počítadlo kolony. Hemoglobin A1c Calibrator Set 1) Sejměte uzávěr z lahvičky s kalibrátorem. 2) Kalibrátory 1 a 2 nařeďte přidáním 4 ml destilované vody do každé lahvičky a důkladně promíchejte jemným otáčením nahoru a dolů. 3) Naředěné kalibrátory uchovávejte při teplotě 2 C až 8 C a spotřebujte do jednoho týdne. Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití Hemoglobin A1c Calibrator Set. Kalibrace 1) Naředěné kalibrátory 1 a 2 rozdělte po 800 μl do určených kelímků na vzorky. 2) Kalibrátory 1 a 2 umístěte do pozice 1 a 2 prvního stojanu. 3) Přejděte na obrazovku MENU a stiskněte klávesu PARAMETER. 4) Zadejte přiřazené hodnoty pro kalibrátory 1 a 2 do CALIB 1 a CALIB 2. 5) Přejděte na hlavní obrazovku a stiskněte klávesu CALIB, aby byla zvýrazněna obráceně. 6) Stisknutím klávesy START spustíte automatickou kalibraci. Všimněte si, že kalibrace bude opět provedena, pokud se dojde k některým z následujících výsledků. Rozdíl mezi 2. a 3. hodnotou s-a1c (%) přesáhne 0,3 %. Rozdíl mezi 4. a 5. hodnotou s-a 1c (%) přesáhne 0,3 %. Jakýkoli ze čtyř výsledků kalibrátoru se liší od jeho přiřazené hodnoty o 20 % nebo více. Podrobné pokyny naleznete v uživatelském manuálu HLC-723G Postup analýzy Podrobné pokyny naleznete v uživatelském manuálu HLC-723G7. 2) G7 HSi Elution Buffer je určený výhradně pro použití v kombinaci se systémem analyzátoru G7, TSKgel G7 HSi a HSi Hemolysis & Wash Solution uvedených níže a nikdy v žádné jiné kombinaci. Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 TSKgel G7 HSi HSi Hemolysis & Wash Solution (L), (LL) 3) G7 HSi Elution Buffer užívejte vždy v kombinaci s TSKgel G7 HSi stejného čísla šarže. Číslo šarže kolony je vyznačeno jedním velkým písmenem (A, B atd.) na obalu kolony. Štítek elučního pufru zobrazuje písmeno odpovídající číslu šarže kolony, jak je uvedeno níže: Všimněte si, že G7 HSi Elution Buffer No. 3 je kompatibilní se všemi šaržemi. 4) Před použitím ponechte eluční pufry G7 HSi Elution Buffers, aby dosáhly pokojové teploty. 5) Při prvním otevření hliníkového obalu k vložení nasávací hadičky jemně zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch a poté pevně uzávěr lahvičky uzavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu provozu. 6) Nikdy nepoužívejte činidla po datu exspirace vyznačeného na jejich štítcích. Výsledky analýz činidel po exspiraci nejsou spolehlivé. Všimněte si také, že činidla musí být použita do 3 měsíců po otevření (za podmínky, že je kontejner řádně uložen ve stavu vakua). 7) Pokud v hliníkovém obalu zůstane zbytek činidla, který je třeba odstranit z analyzátoru a uložit, jemně zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch, pevně uzávěr lahvičky uzavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu skladování a skladujte při teplotě 4 C až 25 C. 8) Je-li nádoba s elučním pufrem téměř prázdná, vyměňte ji. Do nové nádoby s elučním pufrem nikdy nepřelévejte zbytek ze starší; výsledky analýz s takovým pufrem by byly nespolehlivé. 12. Referenční údaje (z příkladů analýz z HLC-723G7) Formát 0 Kontrola 11. Bezpečnostní opatření při používání 1) Pečlivě si přečtěte pokyny obsažené v návodu k použití a související pokyny pro použití uvedené v TSKgel G7 HSi, Hemoglobin A1c Calibrator Set, Hemoglobin A1c Control a HSi Hemolysis & Wash Solution.

5 9/13 10/13 Formát 0 Vzorek 16. Výkonnostní charakteristiky 1) Ředění / linearita Byly prováděny testy s normálními vzorky naředěnými různými procentuálními faktory pomocí HSi Hemolysis & Wash Solution ke stanovení vlivu na hodnotu s-a 1c. Byla pozorována linearita pro celkovou plochu a v rozmezí 500 až Hodnoty měření Hodnoty měření (%) představují procento každého vrcholu hodnot ve vztahu k celkové ploše (s výjimkou předního vrcholu (FP)). Všimněte si, že nejmenší zobrazovaná jednotka měření je 0,1 %. 14. Hodnocení výsledků Kontrola kvality Jako prostředek sledování a hodnocení přesnosti a analytické výkonnosti se doporučuje provádět každodenní analýzy kontrolních vzorků. Pokud se objeví jedna nebo více hodnot kontrolního vzorku mimo přípustné rozmezí, je třeba před ohlášením výsledků pacienta prověřit validitu kalibrační křivky. V souladu s nejpřísnějšími předpisy regulačního úřadu, pod nímž laboratoř působí, je třeba dodržovat standardní laboratorní postupy. 15. Očekávané hodnoty Referenční rozmezí (nediabetik): HbA 1c (s-a 1c ) 4,0 % - 6,0 % (průměr 5,0 %, SO 0,5 %) Ref.: Americká společnost pro diabetes. Standardní lékařská péče o pacienty s diabetem mellitus. Diabetes Care 2000; 23 (Suppl. 1), S Hodnoty uvedené v tomto návodu k použití byly stanoveny metodami ověřenými NGSP (Národní standardizační program pro glykovaný hemoglobin). Je známo, že vztah mezi výsledky HbA 1c ze sítě NGSP (%) a sítě IFCC (Mezinárodní federace pro klinickou biochemii a laboratorní medicínu) (mmol/mol) je vyjádřen pomocí následující rovnice (Viz NGSP = 0,09148 x IFCC + 2,152 Koncentrace s-a 1c (%) Celková plocha hemoglobinu (g/dl) ) Výtěžnost Níže uvedená tabulka ukazuje poměry výtěžnosti pro dva typy vzorků smíchaných v různých procentuálních faktorech. Vysoký vzorek (poměr) Nízký vzorek (poměr) Hodnota měření s-a 1c (%) Teoretická hodnota s-a 1c (%) Výtěžnost (%) ) Korelace Níže uvedený graf znázorňuje korelaci hodnot s-a 1c pro analyzátory HLC-723G7 a HLC-723GHbV. Všimněte si, že hodnoty s-a 1c jsou kalibrovány tak, aby byly vysledovatelné v JDS (Japonská společnost pro diabetes) šarži 2.

6 11/13 12/13 Glukóza Hb (%) L-A1C+ s-a1c Kyanatan sodný 17. Přesnost 1) Reprodukovatelnost v rámci cyklu (n = 24) Reprodukovatelnost v rámci cyklu (n = 24) pro hodnotu s-a 1c (%) se třemi typy kontrolních vzorků jsou uvedeny níže. Nízký Střední Vysoký PRŮMĚR SO CV % Acetaldehyd Hb (%) L-A1C+ s-a1c 2) Reprodukovatelnost mezi cykly (n = 20) Reprodukovatelnost mezi cykly (n = 20) měřená jednou denně po dobu 20 dnů pro hodnotu s-a 1c (%) s dvěma typy kontrolních vzorků jsou uvedeny níže. Hb (%) L-A1C+ s-a1c 18. Interference Nízký Vysoký PRŮMĚR SO CV % Látka je považována za interferující, pokud výtěžnost známého vzorku spadá mimo 10% rozmezí přijatelnosti. Koncentrace interferujících látek v tomto návodu k použití jsou vyjádřeny v jednotkách mg/dl. Konverzi na jednotky g/l lze provést pomocí následující rovnice. mg / dl g/l = Žádný vliv nebyl pozorován u koncentrace nižší než 1000 mg/dl pro glukózu, 50 mg/dl pro kyanatan sodný a 50 mg/dl pro acetaldehyd. 2. Pro následující látky nebyl zjištěn žádný vliv do koncentrací uvedených v tabulce. Volný bilirubin Konjugovaný bilirubin Žluč Aspirin Kyselina askorbová Kyselina močová do 18 mg/dl do 20 mg/dl do 2860 hustoty formazinu do 50 mg/dl do 50 mg/dl do 50 mg/dl 3. Přítomnost HbD, HbS ani HbC neinterferuje s analýzou. Vysoké hladiny HbF a specifických typů hemoglobinových variant mohou interferovat s analýzou. 19. Odběr a manipulace se vzorky Pro analýzu je potřebný vzorek plné krve. Není nutná žádná zvláštní příprava.

7 13/13 Vzorek žilní krve je odebrán asepticky. Vzorky krve v primárních zkumavkách, které obsahují EDTA, NaF, heparin a kyselinu citrónovou, mohou být před analýzou uloženy 24 hodin při teplotě 25 C nebo 14 dnů při teplotě 4 C. Symboly na štítcích výrobku Objem netto (po naředění pro lyofilizovaný materiál) Pouze pro uvedené kolony TOSOH CORPORATION BIOSCIENCE DIVISION Shiba-Koen First Bldg , Shiba, Minato-ku, , Tokio, Japonsko Telefon: Fax: TOSOH EUROPE N.V. Transportstraat 4 B-3980 Tessenderlo, Belgie Telefon: Fax: Tato příručka se nesmí tisknout ani kopírovat, a to ani vcelku ani po částech, bez písemného souhlasu TOSOH CORPORATION. Změna této příručky vyhrazena bez předchozího oznámení.

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

ST AIA-PACK Testosterone

ST AIA-PACK Testosterone EU rev. TES-010310 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK Testosterone ST AIA-PACK Testosterone

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100.

Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. NÁVOD NA POUŽITÍ Symboly a zkratky Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. Zkratky/Kódování Význam Vyhovující Evropské Směrnici

Více

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Pro použití s provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3 COBAS TaqMan 48 Informace o dokumentu Historie revizí Verze příručky Verze software

Více

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay

APTIMA Trichomonas vaginalis Assay APTIMA Trichomonas vaginalis Assay Pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. OBSAH Všeobecné informace............................................... 2 Určené použití....................................................

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 ASC5000 Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze Obsah 1 O tomto návodu k obsluze............................................. 4 1.1 Horká linka.....................................................

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 790 pro, návod k použití

Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 790 pro, návod k použití Návod k obsluze, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 49845 Jazyky / Languages: cs BERNER_72534.pdf 2013-02-07 č. výr. 49845 AC970PRO je elektronická jednotka pro recyklaci, evakuování a plnění klimatizačních

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit

EPO-Trac TM 125 I RIA Kit EPO-Trac TM 125 I RIA Kit For the quantitative determination of Erythropoietin in serum or plasma Instruction Manual Manuel d Instructions Testanleitung Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Manual

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

uživatelský manuál C3

uživatelský manuál C3 uživatelský manuál INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA 1 z 33 Model: Instalace revidována: Výrobní číslo stroje: Instalováno kým: Servisní středisko: (jméno, číslo) Pozn: 2 z 33 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014 Uživatelská příručka Řada Optima XPN Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro Leden 2014 Beckman Coulter, Inc. 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 U.S.A. Optima XPN Ultracentrifuga

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

STATIM 2000S/5000S. K a z e t o v ý a u t o k l á v. Příručka uživatele

STATIM 2000S/5000S. K a z e t o v ý a u t o k l á v. Příručka uživatele STATIM 2000S/5000S K a z e t o v ý a u t o k l á v Příručka uživatele STATIM 2000S/5000S Příručka uživatele 95-108430 Rev 8.0. Copyright 2010 SciCan.Všechna práva vyhrazena. Obsah 1. Úvod.............................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Obsah Úvod............................................................... 1 Účel použití.......................................................... 1 Indikace..................................................................

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

Provozní pokyny Hardwarová příručka

Provozní pokyny Hardwarová příručka Provozní pokyny Hardwarová příručka Nejprve si přečtěte Umístění štítků VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ...5 Příručky pro tuto tiskárnu...7 Symboly v této příručce a jejich významy...8 Symboly...8 Názvy hlavních

Více