G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)"

Transkript

1 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před použitím výrobku přečtěte prosím tento návod k použití. Návod k použití G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. [Upozornění použitá v textu] Upozornění Vysvětlení Označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které, pokud se ho POZOR nevyvarujete, může způsobit menší nebo středně těžké poranění. POZOR Používejte pouze v dobře větraných prostorách Při nedostatečném větrání mohou hořlavá a toxická rozpouštědla způsobit požár, výbuch nebo otravu. První pomoc Zasažení pokožky Zasažené místo omyjte vydatně vodou a mýdlem. Zasažení očí Co nejvíce otevřete oči a alespoň 15 minut vyplachujte čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití Vypláchněte si ústa velkým množstvím vody a bez prodlení vyhledejte lékaře. Dbejte, aby nedošlo k rozlití rozpouštědel Rozlité či unikající roztoky mohou být příčinou požáru, úrazu elektrickým proudem, otravy, zranění nebo koroze. Při úklidu rozlitého roztoku používejte náležitý ochranný oděv. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice Organická rozpouštědla a kyseliny jsou zdraví škodlivé a nesmí přijít do přímého styku s pokožkou. S balením manipulujte opatrně Nesprávnou manipulací může dojít k porušení obalu anebo rozlití výrobku. Tento výrobek užívejte pouze k určenému účelu Tento výrobek je určen pro diagnostické použití in vitro k měření HbA 1c v krevních vzorcích. Správná likvidace Likvidujte v souladu s místními zákony a předpisy. POZNÁMKA Tento návod k použití uchovávejte s výrobkem pro možné budoucí reference.

2 3/13 4/13 OBSAH Revidováno v září Úvod Před použitím Varování a bezpečnostní opatření Obsah Související komponenty Skladování a stabilita Vzorky Princip analýzy Instalace a kalibrace Postup analýzy Bezpečnostní opatření při používání Referenční údaje (z příkladů analýz z HLC-723G7) Hodnoty měření Hodnocení výsledků Očekávané hodnoty Výkonnostní charakteristiky Přesnost Interference Odběr a manipulace se vzorky Úvod Na základě principu vysoce výkonnostní kapalinové chromatografie je G7 HSi Elution Buffer určen výhradně pro použití s Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7. Není určený pro jiné systémy a nesmí se s jinými systémy používat. G7 HSi Elution Buffer je určený pro diagnostické použití in vitro k měření hemoglobinu A 1c (HbA 1c ) v krevních vzorcích. Glykovaný hemoglobin (GHb) je obecný název pro komplexy, kde glukóza plné krve není enzymaticky vázána na α nebo β řetězce lidského hemoglobinu. V rámci těchto komplexů se nejčastěji vyskytuje komplex nazývaný HbA 1c, ve kterém je glukóza vázána na N-konec β řetězce. HbA 1c je neenzymaticky syntetizovaný ve dvou krocích. Krok 1: Aldehydová skupina glukózy reaguje s volnou amino skupinou valinu na N- konci β-řetězce, aby vytvořila Schiffovu bázi (labilní HbA 1c (L-A 1c )). Krok 2: Stabilní ketoamin (stabilní HbA 1c (s-a 1c )) vzniká reakcí známou jako Amadoriho přeskupení. Protože se L-A 1c (meziprodukt této reakce) rychle mění v závislosti na změnách koncentrací glukózy v plné krvi, je komplex s-a 1c používán k měření HbA 1c. s-a 1c poskytuje lepší indikaci průměrné hladiny glukózy v průběhu posledních 1 až 3 měsíců ke sledování stavu diabetu, protože nekolísá v závislosti na fyziologických faktorech. V minulosti bylo možné přesné měření s-a 1c pouze po odstranění L-A 1c pomocí předošetření. V současnosti lze rychle oddělit (1,2 minuty) s-a 1c a L-A 1c pomocí TSKgel G7 HSi, což umožňuje přesné měření s-a 1c bez nutnosti předošetření. 2. Před použitím Před použitím nejprve zkontrolujte, zda obal a vnější hliníkový obal nejeví známky poškození. Pokud jsou viditelná jakákoli poškození, obraťte se na místního prodejního zástupce společnosti Tosoh. Ověřte si, že je následující dokument součástí balení. Návod k použití 1 kopie 3. Varování a bezpečnostní opatření 1) Tento výrobek je určen pouze pro diagnostické použití in vitro. 2) Tento výrobek je určený pro použití na Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 pouze ve standardním analytickém režimu. 3) Výrobek se nesmí použít po datu exspirace.

3 5/13 6/13 4. Obsah Pro G7 jsou určeny výhradně tyto typy elučních pufrů. Katalogové č. Popis Obsah balení G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) ml G7 HSi Elution Buffer No. 2 (S) ml G7 HSi Elution Buffer No. 3 (S) ml G7 HSi Elution Buffer jsou pufry organických kyselin. Každý z nich obsahuje méně než 0,05% azidu sodného jako konzervační látku. Analytický režim Použitelné analyzátory Skladovací teplota : Standardní analytický režim : Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 : 4 C až 30 C neotevřené 5. Související komponenty Hemoglobin A1c Calibrator Set Hemoglobin A1c Control TSKgel G7 HSi HSi Hemolysis & Wash Solution (L) HSi Hemolysis & Wash Solution (LL) 6. Skladování a stabilita Katalogové č Všechny neotevřené materiály budou stabilní do data exspirace uvedeného na štítku, pokud jsou skladovány při teplotě 4 C až 30 C. Datum exspirace je vyznačeno na štítcích obalu krabice a hliníkového balení. Po otevření je stabilní 3 měsíce, pokud je skladován při teplotě 4 C až 25 C. 7. Vzorky Vzorky plné krve v primárních zkumavkách obsahující EDTA, NaF, heparin nebo kyselinu citrónovou. 8. Princip analýzy Separace pomocí kolonytskgel G7 HSi je založena na principu vysoce výkonnostní kapalinové chromatografické analýzy (HPLC). Výměníkové kolony kationtů využívají k jejich separaci do celkem šesti frakcí za 1,2 minutu rozdíly v iontových interakcích mezi kationovou výměníkovou skupinou na pryskyřicovém povrchu a komponentami hemoglobinu. HbF, s-a 1c, celkový A 1 mohou být měřeny provedením postupného vymývání pomocí kolony TSKgel G7 HSi a tří elučních pufrů (G7 HSi Elution Buffer No. 1, 2 a 3 (S)) s různými koncentracemi solí. 9. Instalace a kalibrace Ujistěte se, že si přečtete návod k použití přiložený k uživatelské příručce TSKgel G7 HSi, Hemoglobin A1c Calibrator Set, Hemoglobin A1c Control, G7 HSi Elution Buffer a HSi Hemolysis & Wash Solution a také HLC-723G7. Instalace G7 HSi Elution Buffer 1) Stiskněte klávesu STOP na ovládacím panelu systému HLC-723G7, abyste umožnili pohotovostní režim (STAND-BY). 2) Otevřete uzávěr balení elučního pufru. 3) Ujistěte se, že jste vložili hadičku odpovídající barvou instalovanému elučnímu pufru. 4) Jemným zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch a pevně uzávěr zavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu provozu. 5) Stiskněte klávesu MAINTE a poté klávesu REAGENT CHANGE. 6) Na obrazovce REAGENT CHANGE stiskněte klávesy činidel, která mají být vyměněna. 7) Stiskněte klávesu CHANGE. Na displeji se zobrazí potvrzující zpráva. Pokud je vše v pořádku, stiskněte klávesu OK. Instalace HSi Hemolysis & Wash Solution 1) Stiskněte klávesu STOP na ovládacím panelu systému G7, abyste umožnili pohotovostní režim (STAND-BY). 2) Sejměte uzávěr láhve HSi Hemolysis & Wash Solution (hemolyzačního a promývacího roztoku). 3) Vsuňte hadičku do nové lahvičky a našroubujte uzávěr zpět. 4) Stiskněte klávesu MAINTE a poté klávesu REAGENT CHANGE. 5) Stiskněte klávesu H/W a poté klávesu CHANGE. 6) Na displeji se zobrazí potvrzující zpráva. Pokud je vše v pořádku, stiskněte klávesu OK. TSKgel G7 HSi 1) Vyjměte kolonu z jeho obalu a odstraňte koncové uzávěry z obou konců. Koncové uzávěry bezpečně uložte, protože budou potřebné pro uložení kolony. 2) Ověřte, že byla před otevřením termostatu s kolonou k odpojení hadiček ukončena dodávka elučního roztoku do systému analyzátoru (na hlavní obrazovce (první obrazovce) se zobrazí STAND-BY), a vyjměte použitou kolonu. 3) Stisknutím klávesy se šipkou vpravo v dolní části hlavní obrazovky (první obrazovka) zobrazíte klávesu ruční dodávky elučního roztoku. Pomocí kláves druhé obrazovky ovládejte čerpadlo, abyste potvrdili, že eluční roztok proudí z hadičky, která bude připojena k vstupní straně kolona; poté čerpadlo zastavte. Předem si připravte

4 7/13 8/13 papírovou utěrku a dbejte zvláštní opatrnosti, aby eluční roztok z hadičky nevytekl na jednotku analyzátoru. 4) Zkontrolujte správný směr proudění elučního roztoku (podle šipky zobrazené na štítku kolony) a připojte hadičku ke vstupní straně kolony. Na hlavní obrazovce (obrazovka č. 2) ovládejte čerpadlo a zkontrolujte, zda eluční roztok proudí skrze kolonu. Poté vypněte čerpadlo a připojte hadičku na výstupní stranu kolony. 5) Pomocí klávesy PUMP hlavní (druhé) obrazovce ovládáte čerpadlo, abyste si ověřili, že hladina tlaku rychle stoupá a ze spojů hadiček nedochází k únikům. 6) Zvolte REAGENT CHANGE na obrazovce MAINTE a opět nastavte počítadlo kolony. Hemoglobin A1c Calibrator Set 1) Sejměte uzávěr z lahvičky s kalibrátorem. 2) Kalibrátory 1 a 2 nařeďte přidáním 4 ml destilované vody do každé lahvičky a důkladně promíchejte jemným otáčením nahoru a dolů. 3) Naředěné kalibrátory uchovávejte při teplotě 2 C až 8 C a spotřebujte do jednoho týdne. Podrobné pokyny naleznete v návodu k použití Hemoglobin A1c Calibrator Set. Kalibrace 1) Naředěné kalibrátory 1 a 2 rozdělte po 800 μl do určených kelímků na vzorky. 2) Kalibrátory 1 a 2 umístěte do pozice 1 a 2 prvního stojanu. 3) Přejděte na obrazovku MENU a stiskněte klávesu PARAMETER. 4) Zadejte přiřazené hodnoty pro kalibrátory 1 a 2 do CALIB 1 a CALIB 2. 5) Přejděte na hlavní obrazovku a stiskněte klávesu CALIB, aby byla zvýrazněna obráceně. 6) Stisknutím klávesy START spustíte automatickou kalibraci. Všimněte si, že kalibrace bude opět provedena, pokud se dojde k některým z následujících výsledků. Rozdíl mezi 2. a 3. hodnotou s-a1c (%) přesáhne 0,3 %. Rozdíl mezi 4. a 5. hodnotou s-a 1c (%) přesáhne 0,3 %. Jakýkoli ze čtyř výsledků kalibrátoru se liší od jeho přiřazené hodnoty o 20 % nebo více. Podrobné pokyny naleznete v uživatelském manuálu HLC-723G Postup analýzy Podrobné pokyny naleznete v uživatelském manuálu HLC-723G7. 2) G7 HSi Elution Buffer je určený výhradně pro použití v kombinaci se systémem analyzátoru G7, TSKgel G7 HSi a HSi Hemolysis & Wash Solution uvedených níže a nikdy v žádné jiné kombinaci. Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 TSKgel G7 HSi HSi Hemolysis & Wash Solution (L), (LL) 3) G7 HSi Elution Buffer užívejte vždy v kombinaci s TSKgel G7 HSi stejného čísla šarže. Číslo šarže kolony je vyznačeno jedním velkým písmenem (A, B atd.) na obalu kolony. Štítek elučního pufru zobrazuje písmeno odpovídající číslu šarže kolony, jak je uvedeno níže: Všimněte si, že G7 HSi Elution Buffer No. 3 je kompatibilní se všemi šaržemi. 4) Před použitím ponechte eluční pufry G7 HSi Elution Buffers, aby dosáhly pokojové teploty. 5) Při prvním otevření hliníkového obalu k vložení nasávací hadičky jemně zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch a poté pevně uzávěr lahvičky uzavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu provozu. 6) Nikdy nepoužívejte činidla po datu exspirace vyznačeného na jejich štítcích. Výsledky analýz činidel po exspiraci nejsou spolehlivé. Všimněte si také, že činidla musí být použita do 3 měsíců po otevření (za podmínky, že je kontejner řádně uložen ve stavu vakua). 7) Pokud v hliníkovém obalu zůstane zbytek činidla, který je třeba odstranit z analyzátoru a uložit, jemně zmáčknutím vytlačte z obalu elučního pufru veškerý nadbytečný vzduch, pevně uzávěr lahvičky uzavřete, aby vzniklo vakuum, které zabrání vniknutí vzduchu v průběhu skladování a skladujte při teplotě 4 C až 25 C. 8) Je-li nádoba s elučním pufrem téměř prázdná, vyměňte ji. Do nové nádoby s elučním pufrem nikdy nepřelévejte zbytek ze starší; výsledky analýz s takovým pufrem by byly nespolehlivé. 12. Referenční údaje (z příkladů analýz z HLC-723G7) Formát 0 Kontrola 11. Bezpečnostní opatření při používání 1) Pečlivě si přečtěte pokyny obsažené v návodu k použití a související pokyny pro použití uvedené v TSKgel G7 HSi, Hemoglobin A1c Calibrator Set, Hemoglobin A1c Control a HSi Hemolysis & Wash Solution.

5 9/13 10/13 Formát 0 Vzorek 16. Výkonnostní charakteristiky 1) Ředění / linearita Byly prováděny testy s normálními vzorky naředěnými různými procentuálními faktory pomocí HSi Hemolysis & Wash Solution ke stanovení vlivu na hodnotu s-a 1c. Byla pozorována linearita pro celkovou plochu a v rozmezí 500 až Hodnoty měření Hodnoty měření (%) představují procento každého vrcholu hodnot ve vztahu k celkové ploše (s výjimkou předního vrcholu (FP)). Všimněte si, že nejmenší zobrazovaná jednotka měření je 0,1 %. 14. Hodnocení výsledků Kontrola kvality Jako prostředek sledování a hodnocení přesnosti a analytické výkonnosti se doporučuje provádět každodenní analýzy kontrolních vzorků. Pokud se objeví jedna nebo více hodnot kontrolního vzorku mimo přípustné rozmezí, je třeba před ohlášením výsledků pacienta prověřit validitu kalibrační křivky. V souladu s nejpřísnějšími předpisy regulačního úřadu, pod nímž laboratoř působí, je třeba dodržovat standardní laboratorní postupy. 15. Očekávané hodnoty Referenční rozmezí (nediabetik): HbA 1c (s-a 1c ) 4,0 % - 6,0 % (průměr 5,0 %, SO 0,5 %) Ref.: Americká společnost pro diabetes. Standardní lékařská péče o pacienty s diabetem mellitus. Diabetes Care 2000; 23 (Suppl. 1), S Hodnoty uvedené v tomto návodu k použití byly stanoveny metodami ověřenými NGSP (Národní standardizační program pro glykovaný hemoglobin). Je známo, že vztah mezi výsledky HbA 1c ze sítě NGSP (%) a sítě IFCC (Mezinárodní federace pro klinickou biochemii a laboratorní medicínu) (mmol/mol) je vyjádřen pomocí následující rovnice (Viz NGSP = 0,09148 x IFCC + 2,152 Koncentrace s-a 1c (%) Celková plocha hemoglobinu (g/dl) ) Výtěžnost Níže uvedená tabulka ukazuje poměry výtěžnosti pro dva typy vzorků smíchaných v různých procentuálních faktorech. Vysoký vzorek (poměr) Nízký vzorek (poměr) Hodnota měření s-a 1c (%) Teoretická hodnota s-a 1c (%) Výtěžnost (%) ) Korelace Níže uvedený graf znázorňuje korelaci hodnot s-a 1c pro analyzátory HLC-723G7 a HLC-723GHbV. Všimněte si, že hodnoty s-a 1c jsou kalibrovány tak, aby byly vysledovatelné v JDS (Japonská společnost pro diabetes) šarži 2.

6 11/13 12/13 Glukóza Hb (%) L-A1C+ s-a1c Kyanatan sodný 17. Přesnost 1) Reprodukovatelnost v rámci cyklu (n = 24) Reprodukovatelnost v rámci cyklu (n = 24) pro hodnotu s-a 1c (%) se třemi typy kontrolních vzorků jsou uvedeny níže. Nízký Střední Vysoký PRŮMĚR SO CV % Acetaldehyd Hb (%) L-A1C+ s-a1c 2) Reprodukovatelnost mezi cykly (n = 20) Reprodukovatelnost mezi cykly (n = 20) měřená jednou denně po dobu 20 dnů pro hodnotu s-a 1c (%) s dvěma typy kontrolních vzorků jsou uvedeny níže. Hb (%) L-A1C+ s-a1c 18. Interference Nízký Vysoký PRŮMĚR SO CV % Látka je považována za interferující, pokud výtěžnost známého vzorku spadá mimo 10% rozmezí přijatelnosti. Koncentrace interferujících látek v tomto návodu k použití jsou vyjádřeny v jednotkách mg/dl. Konverzi na jednotky g/l lze provést pomocí následující rovnice. mg / dl g/l = Žádný vliv nebyl pozorován u koncentrace nižší než 1000 mg/dl pro glukózu, 50 mg/dl pro kyanatan sodný a 50 mg/dl pro acetaldehyd. 2. Pro následující látky nebyl zjištěn žádný vliv do koncentrací uvedených v tabulce. Volný bilirubin Konjugovaný bilirubin Žluč Aspirin Kyselina askorbová Kyselina močová do 18 mg/dl do 20 mg/dl do 2860 hustoty formazinu do 50 mg/dl do 50 mg/dl do 50 mg/dl 3. Přítomnost HbD, HbS ani HbC neinterferuje s analýzou. Vysoké hladiny HbF a specifických typů hemoglobinových variant mohou interferovat s analýzou. 19. Odběr a manipulace se vzorky Pro analýzu je potřebný vzorek plné krve. Není nutná žádná zvláštní příprava.

7 13/13 Vzorek žilní krve je odebrán asepticky. Vzorky krve v primárních zkumavkách, které obsahují EDTA, NaF, heparin a kyselinu citrónovou, mohou být před analýzou uloženy 24 hodin při teplotě 25 C nebo 14 dnů při teplotě 4 C. Symboly na štítcích výrobku Objem netto (po naředění pro lyofilizovaný materiál) Pouze pro uvedené kolony TOSOH CORPORATION BIOSCIENCE DIVISION Shiba-Koen First Bldg , Shiba, Minato-ku, , Tokio, Japonsko Telefon: Fax: TOSOH EUROPE N.V. Transportstraat 4 B-3980 Tessenderlo, Belgie Telefon: Fax: Tato příručka se nesmí tisknout ani kopírovat, a to ani vcelku ani po částech, bez písemného souhlasu TOSOH CORPORATION. Změna této příručky vyhrazena bez předchozího oznámení.

TSKgel G7 HSi. Návod k použití. Bezpečnostní opatření. [Upozornění použitá v textu]

TSKgel G7 HSi. Návod k použití. Bezpečnostní opatření. [Upozornění použitá v textu] 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

TSKgel G8 Variant HSi

TSKgel G8 Variant HSi TSKgel G8 Variant HSi 1/14 TSKgel G8 Variant HSi 2/14 Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G8 Rev. DC012030 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením

Více

Hemolyzační promývací roztok 60 H

Hemolyzační promývací roztok 60 H NÁVOD K POUŽITÍ Hemolyzační promývací roztok 60 H KATALOGOVÉ ČÍSLO P 113.01 POUŽITÍ Hemolyzační promývací roztok 60 H se používá jako hemolyzační roztok pro automatické analyzátory glykovaného hemoglobinu

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

Flexor (Selectra) Junior/E/XL

Flexor (Selectra) Junior/E/XL Flexor (Selectra) Junior/E/XL BLT Kreatinin Liquid 500 (CREAT L 500) kat. č. 10010227 Souprava pro stanovení koncentrace kreatininu v séru, plazmě a moči Jaffého metodou. Před zahájením práce si pečlivě

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 6934/2015-ÚVN V Praze dne: 23.10.2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Naléhavé bezpečnostní upozornění

Naléhavé bezpečnostní upozornění IMMULITE IMMULITE 1000 IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Naléhavé bezpečnostní upozornění IMC 14-12 4011 říjen 2014 IMMULITE Calcitonin Control Module 0019 - nesprávné datum expirace v IFU dle našich záznamů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001

Bezpečnostní list pro Bionorm U C00.001 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : Bionorm U KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: POUŽITÍ: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno Provozovna: Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad

Protokol o srovnání POCT Quo-Test s akreditovanou metodou stanovení HbA1c vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií - Variant II TURBO BioRad Protokol o zkoušce č.j. 2/2016, počet stran 7, strana číslo 1 Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2, tel.:

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530

Bezpečnostní list pro GL Standard FS /530 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : GL Standard FS KATALOGOVÉ ČÍSLO : 920 529 / 920 530 Doporučené použití: pro in vitro diagnostiku v lidských vzorcích pouze pro profesionální použití VÝROBCE: DiaSys

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

lékaře. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P-věty P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P201 Před použitím si obstarejte speciální

Více

AIA-PACK B12 POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚČEL POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

AIA-PACK B12 POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ÚČEL POUŽITÍ SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. B12-010410 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ AIA-PACK B12 AIA-PACK B12 je určen pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Vyhlášky MŽP 27/1999 Sb. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1. CHEMICKÝ NÁZEV LÁTKY/OBCHODNÍ NÁZEV PŘÍPRAVKU: Základní parketový lak na vodní bázi. Číslo CAS: přípravek Číslo ES (EINECS): přípravek Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Bezpečnostní list Strana 1 z 5

Bezpečnostní list Strana 1 z 5 Bezpečnostní list Strana 1 z 5 1. Označení látky nebo přípravku Údaje o výrobku Obchodní název: Použití: Sítotisková barva vodou ředitelná VU K potisku přírodního textilu sítotiskovou technikou. Výrobce:

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu

1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 1) Výrobek: Servopohon, příložný snímač topné vody druhého topného okruhu 2) Typ: IVAR.AM PACK B 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

Dávkovací stanice VA PRO SALT

Dávkovací stanice VA PRO SALT Dávkovací stanice VA PRO SALT Překlad původního návodu k použití 1 Obsah 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD... 2 2. OBSAH BALENÍ... 3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 4. POKYNY K MONTÁŽI... 3 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ... 4 6. NASTAVENÍ

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080

Bezpečnostní list pro L Albumin (moč, likvor) BV 40080 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Albumin (moč, likvor) KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna Karásek 1767/1, 621 00 Brno

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami 5.6.23. P - věty http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/p-vety P věty pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami Dále naleznete seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P věty) v českém jazyce

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062

Bezpečnostní list pro L Alkalická fosfatáza 10061, 10062 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : L Alkalická fosfatáza KATALOGOVÉ ČÍSLO : 10061 2500 ml 10062 500 ml VÝROBCE: BioVendor Laboratorní medicína a.s.; sídlo: Tůmova 2265/60, 616 00 Brno provozovna

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

ST AIA-PACK C-Peptide

ST AIA-PACK C-Peptide EU rev. CPEP-010311 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK C-Peptide ST AIA-PACK C-Peptide

Více

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 PHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400

CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 CHLADÍCÍ CIRKULAČNÍ JEDNOTKA COR 400 Návod k obsluze Výrobce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Sprejové lepidlo s vysokou pevností Spray 90

Sprejové lepidlo s vysokou pevností Spray 90 Scotch-Grip Sprejové lepidlo s vysokou pevností Spray 90 Technické údaje 1993 Aktualizováno: srpen 1995 Nahrazuje vyd. z listopadu Popis výrobku Výrobek Spray 90 je sprejové lepidlo, určené pro širokou

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze

Vždy na Vaší straně. Návod k obsluze Vždy na Vaší straně Návod k obsluze CZ 1 Bezpečnost 1 Bezpečnost 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 1.1.1 Instalace jen prostřednictvím servisního technika Instalaci, inspekce, údržbu a opravy výrobku i

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění v Praze dne 7. října 2014 Důležitá informace pro uživatele inzulínové pumpy Accu-Chek Spirit Combo: Možná ztráta nastavení data a času Vážená paní / vážený pane, chtěli bychom Vás

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Bezpečnostní list Podle směrnice ES 1907/2006/EC Ampliscreen HIV-1 V B.IUO Strana 1/6

Bezpečnostní list Podle směrnice ES 1907/2006/EC Ampliscreen HIV-1 V B.IUO Strana 1/6 Strana 1/6 Verze: 1. Datum přípravy: 20.12.2006 Datum tisku: 30.05.2012 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Informace o výrobku Obchodní název přípravku: Katalogové číslo: Určení:

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-CM Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-CM 7083 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034)

GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034) GLUKOMĚR MediTouch 2 (79034) Návod k použití Před prvým použitím glukoměru si pozorně přečtěte návod k použití. Všechny části glukoměru můžou přijít do kontaktu s krví, tudíž představují zdroj potencionální

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Plus. Uživatelský manuál

Plus. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Informace o produktu Trigmaster Plus v sobě kombinuje funkci přijímače a vysílače. Technologie Auto-Sensing analyzuje status připojení Trigmaster Plus a určí, ve kterém režimu má zařízení

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

Výrobní oddělení 1480 Koji, Konan-Cho, Koka-Shi, Shiga, Japonsko Telefonní a nouzové číslo: Fax:

Výrobní oddělení 1480 Koji, Konan-Cho, Koka-Shi, Shiga, Japonsko Telefonní a nouzové číslo: Fax: BEZPEČNOSTNÍ LIST SDS číslo: 71266E Datum vydání: 1. června 2009 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI VÝROBCE: ARKRAY, Inc. Úsek: Výrobní oddělení Adresa: 1480 Koji, Konan-Cho, Koka-Shi, Shiga, Japonsko Telefonní

Více

ST AIA-PACK CK-MB DODÁVANÝ MATERIÁL ÚČEL POUŽITÍ POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ

ST AIA-PACK CK-MB DODÁVANÝ MATERIÁL ÚČEL POUŽITÍ POTŘEBNÉ MATERIÁLY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SOUHRN A VYSVĚTLENÍ PRINCIP STANOVENÍ EU rev. CKMB-010212 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK CK-MB ST AIA-PACK CK-MB je

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET

NÁVOD K OBSLUZE. Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET NÁVOD K OBSLUZE Zahřívač pro lyzaci BD ProbeTec ET Zahřívač pro plnění a ohřev BD ProbeTec ET Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K

Více

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST!

VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Multifunkční elektronická váha CS6281 - Návod k použití VAŠE ZDRAVÍ, NAŠE STAROST! Obsah CS6281... 1 NÁVOD K POUŽITÍ... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 2 VLOŽENÍ BATERIÍ... 3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM... 3 ZJIŠŤOVÁNÍ

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Pro použití při přípravě a izolaci purifikovaných lymfocytů z plné krve PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-TT.

Pro použití při přípravě a izolaci purifikovaných lymfocytů z plné krve PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-TT. Pro použití při přípravě a izolaci purifikovaných lymfocytů z plné krve PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-TT.610-CZ-V5 Informace pro použití Použití Činidlo T-Cell Xtend je určeno

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 7757-83-7 231-821-4 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr rychlý start" easyapple.cz ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start

ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometr rychlý start easyapple.cz ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start ihealth BG5 BluetoothSmart glukometr Rychlý start 1 Upozornění Podrobnější informace týkající se zařízení ihealth BG5 Bluetooth Smart glukometru naleznete v uživatelské příručce, která je součástí balení.

Více

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele

Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele Regulátor ASIN Aqua Dose příručka uživatele 10/7/12 Regulátor ASIN Aqua Dose automaticky reguluje ph a plynule dávkuje zvolené množství dezinfekce (kyslíkové nebo chlorové) po dobu běhu čističky. Hodnota

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více